Slide Taklimat Buku Tunai

Document Sample
Slide Taklimat Buku Tunai Powered By Docstoc
					BUKU TUNAI & AKAUN
  SUBSIDIARI
 KUMPULAN WANG
   SEKOLAH
PENGENALAN BUKU
   TUNAI
Buku Tunai merupakan satu rekod
perakaunan yang utama.
Merekodkan segala urusan kewangan
sekolah.
Mengandungi maklumat akaun tunai, akaun
bank dan analisis.
Perlu dikemaskini dengan sempurna setiap
masa.
Dokumen asas kepada penyediaan Penyata
Akaun Tahunan Sekolah
OBJEKTIF BUKU
  TUNAI

Mengawal urusniaga terimaan dan bayaran
mengikut peraturan kewangan.

Merekod urusniaga dengan sempurna dan
teratur.

Memudahkan penyata penyesuaian bank
disediakan dengan membandingkan
catatan dalam Buku Tunai
JENIS-JENIS BUKU
   TUNAI

BUKU TUNAI KUMPULAN WANG SEKOLAH

 Kumpulan Wang Kerajaan (DKS009)
 - Untuk merekod urusniaga KW Kerajaan  ` Kumpulan Wang Suwa (DKS010)
                     `
 - Untuk merekod urusniaga KW Suwa

 Kumpulan Wang Asrama (DKS011)
 - Untuk merekod KW Asrama
       FORMAT BUKU TUNAI

1.   TERIMAAN (Debit) - Sebelah Kiri
   i. Tarikh – direkod mengikut turutan urusniaga
   ii. Perihal – nama pembayar
   iii. No.Resit – mengikut turutan no. siri resit
   iv. Butiran Peruntukan (tidak boleh dipinda)
   v. Jumlah Terimaan
   vi. Jumlah dan Tarikh Masuk Bank – mengikut
     bank-in slip
   vii. Tandatangan ringkas Pengurus Sekolah
       FORMAT BUKU TUNAI

2.   BAYARAN (Kredit) – Sebelah Kanan
   i. Tarikh – mengikut turutan tarikh baucar
   ii. Perihal – nama penerima/pembekal
   iii. No.Baucar – mengikut turutan siri baucar
   iv. No.Cek – mengikut turutan siri cek
   v. Butiran Peruntukan (tidak boleh dipinda)
   vi. Jumlah Bayaran – mengikut amaun di baucar
   vii. Tandatangan ringkas Pengurus Sekolah
   PENYELENGGARAAN
    BUKU TUNAI
1. Diselenggara berasingan mengikut:
   Kumpulan Wang
   Akaun Bank
   Tahunan Kewangan
2. Catatan/Penulisan:
   Dikemaskini semasa urusniaga berlaku.
   Mengikut turutan urusniaga.
   Menggunakan dakwat kekal (hitam/biru).
   Kesilapan catatan tidak boleh dipadam/tampal.
   Kesilapan dipotong dengan satu garisan dan catatan
   yang betul ditulis semula di atasnya berserta
   tandatangan ringkas oleh Pengurus Sekolah (AP 147).
   PENYELENGGARAAN
   BUKU TUNAI (Samb..)

3.  Sekiranya catatan memerlukan lebih dari satu
   muka surat, jumlah kecilkan terimaan/bayaran
   dalam muka surat tersebut dan pindahkan
   ke muka surat berikutnya

4.  Pengiraan jumlah secara ke bawah dan
   melintang.

5.  Diimbang setiap akhir bulan tanpa menunggu
   Penyata Bank. Baki akhir bulan berkenaan
   akan menjadi baki awal bulan berikutnya.
   PENYELENGGARAAN
   BUKU TUNAI (Samb..)
6.  Buku Tunai yang telah diimbangkan perlu
   ditandatangan oleh Penyedia dan Pengesah
   serta ditarikhkan.

7. Ruangan kosong sebelum imbangan perlu
  digaris lintang kiri ke kanan (melintang) dan
  kanan ke kiri (ke bawah).

8. Disimpan di tempat yang selamat.
Terimaan   Pembukaan    Bayaran
 Wang     Akaun Resit            Baucar
       Buku Tunai


                Akaun
      Penutupan Akaun  Subsidiari
       Akhir Bulan

Penyata
 Bank     Penyata    PATSKOM
      Penyesuaian Bank        Penyata
      Akaun Tahunan
        Sekolah
AKAUN SUBSIDIARI
(DKS007)
 Perlu diselenggarakan mengikut Surat Pekeliling
  Bahagian Kewangan Bil.1/2003.
 Disedia berasingan mengikut kumpulan wang dan
  tahun kewangan.
 Buku Akaun Subsidiari yang perlu diselenggarakan:
  Kumpulan Wang Kerajaan
   i. Teras, Elektif (Sek. Men.), Pra Sekolah, Bantuan
     Persekolahan Lain dan Pelbagai.
   ii. Pendidikan Khas Intergrasi (Jika ada)
  Kumpulan Wang Suwa
   i. Pelbagai
  Kumpulan Wang Asrama
   i. Pelbagai
Akaun Subsidiari KW Kerajaan
Peruntukan    Akaun Subsidiari      Kegunaan

       - Sains
       - Matematik
 Teras   - Bahasa Inggeris      Semua Sekolah
       - Sivik & Kewarganegaraan
       - Lain-lain Matapelajaran


       - Sains Tulen
       - Pengajian Islam
 Elektif  - Sastera Ikhtisas     Sekolah Menengah
       - Bahasa          Sahaja
       - Kemanusiaan
       - Teknologi
       - Vokasional
 Akaun Subsidiari KW Kerajaan
 Peruntukan       Akaun Subsidiari      Kegunaan

           - Kejuruteraan Mekanikal
           - Kejuruteraan Elektrik
 Elektif Teknik   - Pertanian         Semua Menengah
           - Perdagangan        Sekolah
           - Ekonomi Rumah Tangga


           - Kejuruteraan Mekanikal
           - Ekonomi Rumah Tangga
Elektif Vokasional  - Kejuruteraan Awam     Sekolah Menengah
           - Kejuruteraan Elektrik &  Sahaja
            Elektronik
           - Perdagangan
           - Teknologi
           - Pertanian
Akaun Subsidiari KW Kerajaan
Peruntukan    Akaun Subsidiari    Kegunaan

       - Bantuan Perkapita
       - Bantuan Kokurikulum  Semua Sekolah
Pra Sekolah   Pra Sekolah (BKKP)  Rendah yang ada Pra
       - Bantuan Makanan Pra  Sekolah sahaja
        Sekolah (BMP)
  Akaun Subsidiari KW Kerajaan
  Peruntukan      Akaun Subsidiari      Kegunaan

         - Teras
Pendidikan Khas  - Wajib          Semua sekolah
Integrasi     - Tambahan/Bahasa Asing  yang ada kelas
         - Pusat Sumber Sekolah  Pendidikan Khas
         - Bimbingan Kaunseling  Intergrasi (Rendah)
         - LPBT/LPK Sekolah    sahaja
Pendidikan Khas  - Teras          Program Pendidikan Khas
         - Wajib          Intergrasi (Menengah)
Integrasi
         - Elektif         – masalah penglihatan
                      – masalah pembelajaran
        Akaun Subsidiari KW Kerajaan
 Peruntukan         Akaun Subsidiari        Kegunaan
         - RMT
         - KWAPM
Bantuan     - Yuran Khas Sekolah (YKS)
Persekolahan   - Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK)      Semua
Lain       - Bantuan Pakaian Seragam           sekolah
         - Bantuan Sukan Sekolah (BSS)
         - Bantuan Bayaran Tambahan
          Persekolah (BBTP) – semua jenis
          bantuan
         - Lain-lain Bantuan dari KPM secara
          berterusan (jika ada)


         - Peruntukan Khas Sekolah SBT         Semua
         - Peruntukan Khas Sekolah Kluster       Sekolah
Pelbagai
         - Terimaan lain dari kerajaan
          bagi sesuatu tujuan dalam bentuk one-off
         - Faedah Bank
      Akaun Subsidiari KW SUWA
Peruntukan      Akaun Subsidiari        Kegunaan

        - Majalah
        - Kedai Buku
        - Pendapatan dari Koperasi
        -Cagaran Kantin
        - Faedah Bank          Semua Sekolah
        - Bayaran Tambahan subjek
 Pelbagai    Azhari (Bayaran Amal
         Islami/Ihtifal (Kokurikulum)
        - Yuran Peperiksaan Dalaman
         Kurikulum Azhari
        - Bayaran Kurikulum Azhari
                        (Sek. SABK sahaja)
 Akaun Subsidiari KW Asrama
Peruntukan     Akaun Subsidiari       Kegunaan


       - Bantuan Kokurikulum Asrama
 Pelbagai   (BKKA)
       - Derma atau Sumbangan Orang  Semua Sekolah yang
        Ramai berkaitan Asrama    ada asrama sahaja
       - Faedah Bank
Agihan Kadar PCG Matapelajaran Teras
      (SPK 8/2010)
 TERAS
  60% - Sains, Matematik , B.Inggeris
  40% - Lain-lain Matapelajaran

 Agihan SMBI
  40% - Sains
  30% - Matematik
  30% - B.Inggeris
       Contoh Perkiraan
 TERAS – RM10,000.00
 60% - SMBI   ( 60% x 10,000 = RM6,000.00)
 40% - Lain-lain (40% x 10,000 =RM4,000.00)

 Agihan SMBI- RM6,000.00
  Sains   - 40% x 6,000.00 = RM2,400.00
  Matematik - 30% x 6,000.00 = RM1,800.00
  B.Inggeris - 30% x 6,000.00 = RM1,800.00
Penyelenggaraan Akaun
   Subsidiari
1. Perlu disediakan semasa Buku
  Tunai di kemaskini.

2. Akaun Subsidiari tidak perlu ditutup
  dan diimbang setiap bulan.

3. Catatan pada Akaun Subsidiari tidak boleh
  berselang baris.
 Penyelenggaraan Akaun
  Subsidiari (Samb.)
4. Kesilapan catatan di Akaun Subsidiari tidak boleh
  dipadam/dipinda. Pembetulan kesilapan dengan
  memotong satu garisan dan catatan yang betul ditulis
  semula berserta tandatangan ringkas Pengurus
  Sekolah.

5. Pengurus Sekolah perlu menyemak dan
  menandatangan ringkas di Buku Akaun Subsidiari.

6. Sebagai nota kepada Penyata Kewangan Tahunan
  Sekolah.
SEMAKAN PENGURUS SEKOLAH

HARIAN
  Tentukan tarikh dan no.resit dicatat dalam buku tunai
  Semak terimaan wang tunai untuk dimasukkan ke bank.
  Semak slip bayaran masuk bank dengan catatan di buku
  tunai adalah tepat.
  Tandatangan ringkas diruangan kemasukkan ke bank
 di buku tunai
  Semak no.baucar, no.cek dan amaun dicatat di buku
 tunai sama seperti di baucar dan cek.
  Turunkan tandatangan ringkas bagi setiap bayaran
 di buku tunai
SEMAKAN PENGURUS
  SEKOLAH

 BULAN BERIKUTNYA
 Sediakan Penyata Penyesuaian Bank sebaik
  sahaja Penyata Bank di terima atau dalam
  tempoh 7 hari dari penyata bank diterima.
 Semak penyata penyesuaian bank yang
  disediakan berdasarkan penyata bank.
 Turunkan tandatangan pengesahan serta cop
  jawatan.
 Catatkan tarikh ditandatangan.
Amalan yang salah
Buku Tunai ditulis dengan pensil dipadam/
dipinda atau menggunakan cecair putih.
Menangguhkan catatan urusniaga.
Menangguhkan penutupan Buku Tunai sehingga
penyata bank diterima.
Pengurus sekolah tidak menyemak buku tunai
ketika menandatangani cek.
Pengurus sekolah tidak menyemak slip
kemasukan wang ke bank dan catatan di buku
tunai dan tidak menurunkan tandatangan ringkas
pada amaun di slip bank dan buku tunai.
   Amalan yang
    salah
Baki awal tahun 1/1 tidak disemak dengan baki baki
pada 31/12 tahun kewangan sebelumnya.
Tidak menyemak penyata penyesuaian bank dengan
buku tunai.
Pengurus Sekolah tidak menyemak buku tunai setiap
awal bulan.
Menurunkan tandatangan tanpa membuat semakan.
Buku Tunai tidak disimpan di tempat yang selamat.
       Penutup
Buku Tunai adalah dokumen utama yang
amat penting dan wajib sentiasa
dikemaskini dan diimbang setiap bulan.
Kegagalan mengemaskini buku tunai boleh
menyebabkan:
  Penyata Kewangan Tahunan
  tidak dapat disediakan
  Laporan Audit Berteguran.
TAMAT


 Pertanyaan?

 email: azmi@moe.gov.my
 Tel : 03-8884 7537
 H/p : 013-3028241

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:566
posted:6/15/2012
language:Malay
pages:38