LISTA BROJ 4 FM ZDRAVSTVA

Document Sample
LISTA BROJ 4 FM ZDRAVSTVA Powered By Docstoc
					                                      LISTA BROJ 4

 R.
                                                                      Prijedlog
 broj            INSTITUCIJA                          NAZIV PROGRAMA
                                                                       - KM -

   I.  FINANSIRANJE PROGRAMA U UKUPNOM IZNOSU PREMA ZAHTJEVIMA

   1.  Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo – Sarajevo   Projekat medicinske rehabilitacije za lica oboljela od mišićne          9.930,00
                                 distrofije
   2.  Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom i    Grupna terapija u rehabilitaciji slušno oštećene djece             10.088,00
      drugim slušnim oštećenjima - Mostar
   3.  EDUS –Udruženje za unapređenje obrazovanja i      Model rane detekcije, dijagnoze iintervencije za djecu sa            10.000,00
      podršku djeci sa i bez poteškoća u razvoju,      razvojnim potrebama
      Mjedenica-Sarajevo
   4.  Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka“ u FBiH  Ljetna rehabilitacija djece oboljele i liječene od malignoh bolesti       10.000,00
      Sarajevo
   5.  Udruga „Školica“ Mostar                Poboljšanje kvaliteta života djece s posebnim potrebama             9.100,00

   6.  Udruženje „Lotos“ Zenica                Savjetovalište za djecu i roditelje                       9.780,00

   7.  Crveni križ TK Tuzla                  Centar za psihosocijalnu podršku teško oboljeloj djeci i članovima        9.865,00
                                 njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona
   8.  NVO Altruista „Svjetlo“ Sarajevo            Edukacija, prevencija, zaštita zdravlja mladih s umanjenim            6.897,00
                                 sposobnostima

   9.  Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim     Kućna fizikalna terapija za      osobe  sa  težim  i  teškim     12.370,00
      teškoćama na području KS „Oaza“ – Sarajevo       stepenomintelektualnih teškoća
   10.  Udruga za DOWN Sindrom - Mostar            „I mi možemo računati“                              6.590,00


      Ukupno 1 do 9:                                                             94.620,00

II     SUFINANSIRANJE PROGRAMA

   11.  Savez udruženja oboljelih od polimylitisa, povrede   „Kućna njega“ Medicinska rehabilitacija tjelesnih invalida            5.986,00
      mozga i kičmene moždine Federacije BiH – Sarajevo
   12.  Udruženje distrofičara HNK – Mostar          Medicinska rehabilitacija tjelesnih invalida                   5.460,00
      Ukupno 10 i 11:                                                            11.446,00

      U K U P N O (I i II):                                                         106.066,00                                          1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/14/2012
language:Croatian
pages:1