Ilk�gretim okul y�neticilerinin bilgisayara karsi tutumlari

Document Sample
Ilk�gretim okul y�neticilerinin bilgisayara karsi tutumlari Powered By Docstoc
					  İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİYE
    KARŞI TUTUMLARI VE DUYGUSAL ZEKALARI
   ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİ
            ÖRNEĞİ

 INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
  SCHOOL ADMINISTRATORS’ ATTITUDE TOWARDS
 TECHNOLOGY AND THEIR EMOTIONAL INTELLIGENCE:
       DÜZCE PROVINCE CASE
                        Doç.Dr. Sadegül Akbaba Altun
                            Başkent Üniversitesi
                             Eğitim Fakültesi
                           akbabas@baskent.edu.tr

                                ÖZET
Genelde yöneticilerin, özelde de okul yöneticilerinin IQ’larının yanında EQ’larının da yüksek olması gerekliliğinin yönetsel
etkililiği arttıracağına ilişkin görüşler tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim okul yöneticilerinin duygusal zekaları ile
teknolojiye karşı tutumları arasında bir ilişkinin olup olmadığının test edilmesidir. Araştırmada özellikle okul yöneticilerinin
teknolojiye karşı tutumlarının alt boyutları olan teknoloji ve gelişme, teknolojiyi takip etme, teknoloji ve yönetim, teknoloji
fobisi, internet teknolojisi, teknolojiye güven, teknoloji ve karamsarlık ve teknoloji kullanma alt boyutları ile duygusal zeka
arasındaki ilişki test edilmiştir. Araştırma nicel bir araştırmadır. Araştırmaya Düzce ilinde çalışan 143 okul yöneticisi
katılmıştır. Araştırmanın verileri iki ölçekle toplanmıştır. Verilerin analizinde ölçeklerden elde edilen değişkenler arasındaki
korelasyona bakılmıştır. Ayrıca okullarında Bilgi Teknolojisi sınıfı olan okul yöneticilerinin teknolojiye karşı olan tutumlarında
bir fark olup olmadığı da t-testi ile test edilmiş ve aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Okul müdürlerinin
duygusal zekaları ile onların teknolojiye karşı tutumları arasında anlamlı pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Duygusal zeka, teknoloji, tutum, okul yöneticileri

                              ABSTRACT
This study argues about the assertion that the school administrators can function effectively in their administrative domains
only if their EQ are as high as their IQ’s. The aim of this study is to investigate if there is a significant relationship between
school administrators’ attitude towards technology and their emotional intelligence level. In addition, school administrators’
attitudes towards thechnology sub-scales which are technology acceptance, technology and development, pursuing the
technology, technology and administration, technology phobia, internet technology, trusting technology, technology and
pessimism, and technology use also investigated. This is a quantitaive research. 143 school administrators participated in
the study from Düzce province. The corelation coefficient applied in order to see the corraletion between administrators’
attitude and their emotional inteligence. In addition, if there is a the significant differnce between school adminictrators who
have IT classroom in their school or do not have. It was found that there is significant positive corraletion between school
principals’ attitudes toward technology and their emotional intelligence. It was also found that ther is no significant difference
between school principals’ attitude toward thechnology whether they have IT classroom at their school or not.
Keywods:Emotional intelligence, technology, attitude, school administrators
                                 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda bilgi teknolojisi sınıfları
                                 kullanılarak, eğitimde etkili ve verimli bir şekilde kullanımı
                                 beklenmektedir. Bu beklenti, okul müdürleri ve öğretmenler
Giriş                              tarafından bu son teknolojilerin eğitimde her

Genelde yöneticilerin, özelde de okul yöneticilerinin
IQ’larının yanında EQ’larının da yüksek olması
gerekliliğinin yönetsel etkililiği arttıracağına ilişkin
görüşler   tartışılmaktadır. Duygusal    zekan  faklı
değişkenlerle çalışılmıştır. Bu değişkenler arasında
liderlik (Charbonneau ve Nicol, 2002; Humphrey, 2002;       konunun öğretilmesinde kullanılması yönündedir (Flanagan ve
Wolff, Pescosolido ve Druskat, 2002) de bulunmaktadır.       Jacobsen, 2003). Globelleşen dünyadaki
Okul yöneticilerinin diğer liderlik rollerinin yanında aynı    hızlı değişmelere paralel olarak okul yöneticlerinin rolleri de
zamanda teknolojik liderlerinin olması gerektiğini         değişmektedir. Okul yöneticlerinin değişen roller kervanına
söyleyen (Garcia vd., 1997; Mecklenburger, 1989;          teknolojik liderlik rolleri de eklenmiştir. Okul yöneticilerinin bu
Micheal, 1998; Bailey, 2000; Turan, 2002; Akbaba-Altun,      rolü yerine getirebilmesi için teknolojiyi bilmesi, anlaması,
2002, 2004, 2005, 2006; Flanangan ve Jacobsen, 2003;        uygulaması ve benimsemesi gerekmektedir (Akbaba –Altun,
Anderson ve Dexter, 2005) birçok araştırma ve makalele       2002). Bailey’e (2000) göre teknoloji liderinin değişim ve
de vardır.                             değişim sürecini anlama, planlama, etik, öğretme ve öğrenme,
                                  güvenlik, müfredat, personel geliştirme, altyapı, personel


                                 1302
desteği ve liderlik gibi konuları bilmeleri gerekir. Bailey     demektedir.     Valdez’e göre okul yöneticlerinin teknoloji
(2000) ayrıca, teknoloji lideri olarak okul müdürlerinin      sorumlulukları şunlardır (http://www.ncrel.org):
teknolojiyi eğitime entegre etmeden önce, değişim              Teknolojinin entegrasyonu için ortak vizyon
dinamikleri ve insanların değişime olan tepkilerini              oluşturma ve bu vizyonun gerçekleştirlmesi için
anlayabilmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır.               gerekli olan koşulların ve kültürün oluşturulması,
                                       Öğrenme ve öğretimi maksimum düzeye çıkarmak
Okul müdürlerinin teknolojik liderlik rolleri Amerika’da           için öğrenme çevrelerinin, öğretimsel stratejilerin ve
Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları (NSTE-A) ve             program desenine uygun teknolojilerin entegre
Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Topluluğu (ISTE)               edilmesini sağlamak,
tarafından 6 boyut olarak belirlenmiştir (Anderson ve            Kendilerinin ve başkalarının verimliliğini arttırmak,
Dexter, 2005). Bu boyutlar:                          mesleki gelişimlerini sağlamak ve      teknolojiyi
      1. Liderlik ve Vizyon                       uygulamak,
      2. Öğrenme ve Öğretim                      Öğrenme ve yönetimde verimlilik sistemlerini
      3. Verimlilik ve Profesyonel Uygulama               desteklemek için teknolojinin eğitime entegre
      4. Destek, Yönetim ve İşlemler,                  edilmesini sağlamak,
      5. Ölçme ve Değerlendirme                    Etkili değerlendirmenin planlı ve kapsamlı olarak
      6. Sosyal, Yasal ve Etik Konular                 yapılması için teknolojinin kullanılması,
Yukarıda belirlenen standart boyutları okul müdürleri,            Teknoloji ile iglili sosyal, yasal ve etik konuları
bölge teknoloji yöneticileri ve üst yöneticler için ayrı ayrı         anlamak ve bu konularla ilgili karar alırken sorumlu
tanımlanmıştır. ISTE’nin okul müdürleri için belirlediği           davranmak,
boyutlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:                   Teknoloji kullanımını sözle ve eylemle desteklemek,
Liderlik ve Vizyon: Okulda teknoloji liderinin, teknoloji ile        teknoloji kullanımına değer vermek ve bu konuda
ilgili olarak ortak vizyon geliştirmesi, bu vizyonu             model olmak,
gerçekleştirmek için kaynakların temin edilmesi, iş
                                      Öğretmenlerin teknolojiyi etkili kullanmalarının acak
birliğinin sağlanması ve gerekli iklimin oluşturulmasıdır.
                                       zaman ve destekle olabileceğini bilmek,
Öğrenme ve Öğretim: iş birliğini, üst düzey düşünme
                                      Teknoljinin kullanılması için gereken teknik desteği
becerisini,   diğer  öğrenme    merkezli   yöntemleri
                                       olanaklı kılmak, teknolojinin kullanılması için gerekli
detsekleyen öğrenme çevrelerini yaratmayı içermektedir.
                                       teknolojik desteği sağlamak,
Ölçme ve Değerlendirme: Çeşitli izleme tekniklerini
içermektedir. Bu izlemelerin teknoloji destekli yöntemlerle         Teknolojiye erişişimdeki eşitsizliklere dikkat etmek ve
yapılmasının vurgulanması, değerlendirme ve hesap              varsa bu eşitsizliği giderme yollarına bakmak.
verebilirlik işlmelerinde de teknolojinin kullanılmasıdır.
Destek, Yönetim ve İşlemler: Okul müdürleri okullarında       Teknoloji liderini, Tanzer (2004 teknolojinin örgütte etkili ve
teknoloji kullanımını sağlar. Aynı zamanda okuldaki         verimli kullanılmasında gerekli eş güdümlemeyi yapan, örgütü
bütün destek sistemleri, teçhizat, ağ, yazılım, personel      bu konuda etkileyen, yönlendiren ve yöneten kişi olarak
harcamaları, kararların koodine edilmesi ve dağıtılması       tanımlamıştır. Okul müdürlerinin yukarıdaki rolleri yerine
gibi   sistemlerin   işleyişinin   teknoloji  detsekli   getirirken bilişsel yeterliklerinin olması ve bu bilişsel
yürütülmesidir.                           yeterliklerin okul müdürlerinin performansını olumlu bir şekilde
Verimlilik ve Profesyonel Uygulama: Teknoloji liderlerinin     etkilemesi beklenmektedir. Ancak, literatürde bakıldığında
teknolojiyi kullanarak verimliliği artırma ve iletişimde de     bilişsel yeterliklerin eksik kaldığı ve başka faktörlerin de
teknoljiyi kullanarak teknolojinin etkin kullanımı         performansı etkilediği görülmüştür. Bu faktörlerden biriside
konusunda diğerlerine örnek olmasıdır.               duygusal zekadır. Mayer ve Salovey       duygusal zekayı,
Etik, Sosyal ve Yasal Konular: Eğitim liderleri, teknolojiye    insanların duygularını algılama, anlama, özümleme ve
erişimde ve güveli kullanımda eşitliği sağlamak           düzenleme yeteneği olarak tanımlamışlardır (Akt: Singh ve
zorundadırlar. Ayrıca, teknolojinin kullanılmasıyla ilgili     Woods, 2008). Bazı eleştirilerin olmasına rağmen (Bkz,
sosyal, yasal ve etik uygulamalarla ilgili yakınmaları ve      Humphrey, Curan, Morris, Farrell, Woods, 2007) yapılan
konuları dikkate almalıdırlar.                   araştırmalar üst düzyde duygusal zekaya sahip olanların
Anderson ve Dexter (2005) araştırmalarında teknoloji        katılımcı yönetim, insanları rahatlatma, öz farkındalık, işle özel
liderliğinin teknoloji çıktılarına önemli etkileri olduğu ve    yaşam arasındaki dengeyi kurma, kriz anında ve hata
teknolojik liderlik değişkenleri ile çıktılar arasında anlamlı   yapıldığında sakin davranma, ilişkileri kurma ve sürdürme,
ilişkilerin olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, teknoloji alt      gerekeni yapma, kararlılık, problemli personelle çalışırken adil
yapısı ile teknoloji çıktıları arasında anlamlı ilişki       olma, değişimi yönetme       becerilerine sahip olduğunu
bulunmuştur. Ayrıca, araştırmacılar çalışmalarında         göstermiştir (Center for leadership, 2003). Bu araştırmadaki
okulun teknoloji liderliği kavramını okulun teknoloji        temel sayıtlı duygusal zeka düzeyleri yüksek olan okul
hedefleri, politikaları, bütçesi, komitesi, ve öğrenmede      yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının yüksek olacağı bu
teknolojinin rollerinin geliştirilmesi ile ilgili yapısal      durumunda onların teknolojiye ilişkin rollerini etkili olarak yerine
desteklerle ilgili olduğunu bulmuşlardır. Sonuç olarak,       getirmelerinde sağlayacağına ilişkindir. Bu çalışmanın amacı
Anderson ve Dexter’e (2005) göre okul müdürleri,          ilköğretim okul yöneticilerinin duygusal zekaları ile teknolojiye
okullarında teknoloji ile ilgili hedeflerinin, politikalarının,   karşı tutumları arasında bir ilişkinin olup olmadığının test
bütçelerinin, komitelerinin olması gerektiğini eğer yoksa      edilmesidir. Araştırmada özellikle okul yöneticilerinin teknolojiye
okul müdürlerinin bunları oluşturmak için çaba           karşı tutumlarının alt boyutları olan teknoloji ve gelişme,
sarfetmeleri gerektiğini vurgulamışlardır.             teknolojiyi takip etme, teknoloji ve yönetim, teknoloji korkusu,
                                  internet teknolojisi, teknolojiye güven, teknoloji ve karamsarlık
Valdez’e göre öğrencilerin teknoloji ile ilgili ihtiyaçları     ve teknoloji kullanma alt boyutları ile duygusal zeka arasındaki
uzun süreli olduğu ve sistematik bir çabayı gerektirdiği      ilişki test edilecektir. Ayrıca, okul yöneticilerinin teknolojiye
için okul liderleri diğer liderlik rollerinin yanında teknolojik  karşı tutumlarını ölçen ölçeğin boyutları duygusal zekayı
liderlik rollerini de gerçekleştirmeleri gerekmektedir.       yordamakta mıdır sorusuna da cevap aranacaktır. Son olarak
Valdez, teknolojik liderlik rollerinin diğer liderlik rollerine   da, okullarında bilgi teknolojisi (BT) sınıf olan okul yöneticileri
benzerlik göstermekle birlikte, donanımlara erişimin        ile okullarında BT sınıf olmayan okul yöneticilerinin teknolojiye
sağlanması, var olan teknolojilerin güncellenmesi, bu        karşı tutumlarında aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığı
alanın   ihtiyacının   karşılanması    için personelin   test edilmiştir.
geliştirilmesi, gelişen teknolojilerin kullanılnması gibi
özelllikle teknolojinin boyutlarına özel ilgi gösterir


                                  1303
Yöntem                             p<0.01), teknoloji ve gelişim (r=513, p<0.01), teknolojiyi izleme
                                (r=487, p<0.01), teknoloji ve yönetim (r=365, p<0.01), teknoloji
Araştırma taramaya dayalı nicel bir araştırmadır.        korkusu (r=315, p<0.01), teknoloji ve internet (r=523, p<0.01),
Araştırmaya Düzce ilinde çalışan 143 okul yöneticisi      teknolojiye güvenme (r=349, p<0.01), teknolojiyi kullanma
katılmıştır. Araştırmanın verileri iki ölçekle toplanmıştır.  (r=,427, p<0.01) boyutlarına ilişkin tutumları arasında pozitif bir
Okul yöneticilerinin duygusal zekalarına ilişkin veriler    ilişkinin olduğu görülürken, okul müdürlerinin duygusal zeka
Schutte et al. tarafından geliştirilen ve    Çakan ve    düzeyleri ile onların teknoloji ve karamsarlık boyutuna ilişkin
Akbaba-Altun (2005) tarafından Türkçeye adaptasyonu       tutumları arasında (r=,130, p>0.01) bir ilişkinin olmadığı
yapılan duygusal zeka ölçeği ile toplanmıştır. Ölçke tek    görülmektedir.
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .92
olarak bulunmuştur. Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı   Teknolojinin alt boyutları arasındaki korelasyona da bakıldı ve
tutumlarına ilişkin veriler de Akbaba-Altun (2002)       sonuçlar tablo 2’de verilmiştir.
tarafından geliştirilen ölçekle toplanmıştır. Ölçeğin
teknolojiyi benimseme, teknoloji ve gelişim, teknolojiyi    Tablo 2’de de görüldüğü gibi benimseme boyutu ile teknoloji ve
izleme, teknoloji ve yönetim, teknoloji korkusu, teknoloji   gelişim, teknolojiyi izleme, teknoloji ve yönetim, teknoloji
ve internet, teknolojiye güven, karamsarlık ve teknoloji    korkusu, internet, teknolojiye güven ve teknoloji kullanımı
kullanma alt boyutları vardır. Ölçek geliştirilirken      boyutları arasında pozitif bir korelasyon vardır. Karamsarlık
güvenirlik katsayısı alfa güvenirlik katsayısı .91 olarak    boyutunun teknoloji ve yönetim boyutu dışında diğer boyutlarla
bulunmuştur. Ölçeğin bu çalışmadaki güvenirlik         arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca teknoloji
katsayısına bakılmış ve alfa güvenirlik katsayısı .86      kullanımı ile teknoloji korkusu arasında bir ilişki bulunmamıştır.
olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde ölçeklerden elde
edilen değişkenler arasındaki korelasyona bakılmıştır.     Bu araştırmada ayrıca teknolojiye karşı tutumun duygusal
Ayrıca, okullarında Bilgi Teknolojisi sınıfı olan okul     zekayı yordayıp yordayamadığına da bakılmıştır. Bu amaçla
yöneticilerinin teknolojiye karşı olan tutumlarında bir fark  aşamalı regrasyon analizi uygulanmıştır. Okul yöneticilerinin
olup olmadığı da t-testi ile test edilmiştir. Bunlara ek    teknolojiye karşı tutumunu ölçeğin alt boyutlarından teknolojiyi
olarak, yöneticilerin teknolojiye karşı tutumlarının      benimseme, izleme ve teknolojiye güven boyutlarının duygusal
boyutlarının duygusal zekayı ne kadar açıkladığını test     zekayı yordadığı görülmüştür.
etmek için aşamalı regrasyon analiz yapılmıştır.
                                Tablo 3’de de görüldüğü gibi duygusal zekayı ilk sırada
Bulgular                            benimseme boyutu yordarken ikinci sırada teknolojiyi izleme ve
                                3. sırada da teknolojiye güven duygusal zekayı yordamaktadır.
Bu araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan okul
yöneticilerinin duygusal zeka düzeylerinin ortalaması      Okullarında Bilgi Teknolojisi sınıfları olan okul müdürlerinin
X=3,91 (ss=.44) ve teknolojiye karşı tutumlarının        teknolojiye karşı tutumları arasında bir fark olup olmadığı da bu
ortalaması X=3,94 (ss=.40) olarak bulunmuştur. Okul       araştırmada test edilmiş ve okullarında bilgi teknolojisi olanlarla
müdürlerinin duygusal zekaları ve tutumlarından elde      (X=3,96, ss=38) olmayanlar (X=3.95, ss= 41) arasında
ettikleri puanlar arasında bir yakınlık görülmekte her ikisi  teknolojiye karşı tutum açısından aralarında anlamlı bir fark (t=
de ortalamanın üzerindedir.                   ,996, p>0.01) bulunmamıştır.

Okul müdürlerinin duygusal zekaları ile onların
teknolojiye karşı tutumları arasında anlamlı pozitif bir    Sonuç ve Tartışma
ilişkinin (r=.633, p<0.01) olduğu saptanmıştır. Okul
müdürlerinin duygusal zekaları ve onların teknolojiye      Bu araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin duygusal
karşı tutumlarının alt boyutlarına ilişkin aralarında bir    zekaları ve teknolojiye karşı tutumları arasında pozitif bir
ilişkinin olup olmadığı da test edilmiştir ve analiz sonucu   ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, teknolojiye karşı tutumun
tablo 1’de verilmiştir.                     alt boyutlarından teknoloji ve karamsarlık boyutu hariç diğer
                                boyutlar ile duygusal zeka arasında pozitif bir ilişki
Tablo 1. Okul müdürlerinin     duygusal zekaları ve     bulunmuştur. Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının
teknolojiye karşı tutumlarının boyutlara göre ilişkisi     hem ortalamanın üzerinde olması hem de duygusal zekaları ile
                                teknolojiye karşı tutumları arasında pozitif bir ilişkinin olması en
                     Duygusal       azından okul yöneticilerinin teknolojik liderlik rollerini yerine
 tutum
                     Zeka         getirme konusunda olumlu bir mesaj vermektedir. Bu durumda
                                okul yöneticileri öğrenmenin etkili ve verimli bir şekilde
                       r    p
                                gerçekleştirilmesinde   teknolojinin  etkin    ve   verimli
        Teknolojiyi benimseme   .524  ,000
                                kullanılacağını sağlayabilir. Bu çalışma da teknolojiye karşı
          Teknoloji ve gelişim
 karşı
                      .513  .000
                                tutum boyutlarının duygusal zekayı yordadığı bulunmuştur.
           Teknolojiyi izleme  , 487  ,000     Daha sonra yapılacak çalışmalarda bu durum üzerine
         Teknoloji ve yönetim   ,365  ,000     çalışmalar yapılması önerilmektedir.
           Teknoloji korkusu  , 315  ,000
 Teknolojiye
         Teknoloji ve internet  ,423  ,000
 boyutları
          Teknolojiye güven   ,349  ,000
        Teknoloji ve karamsarlık  ,130  , 123
          Teknoloji kullanımı  ,427  ,000
n=143

Tablo 1’de de görüldüğü gibi okul müdürlerinin duygusal
zeka düzeyleri ile onların teknolojiyi benimseme (r=524,
                                1304
Tablo 2. Duygusal zeka ölçeği ve teknolojiye yönelik tutum ölçeği puanları arasındaki korelasyonlar
  Değişken        1    2    3    4     5    6    7    8      9   10
  1.DZ          -                                            Tablo 3. Duygusal
  2. Benimseme      .52**  -                                        zekanın
  3. Gelişim       .51**  .64**  -                                   yordanmasına ilişkin
  4. İzleme       .48**  .34**  .65**  -                               aşamalı regresyon
  5. Yönetim       .36**  .43**  .36**  .33**   -                          analizi sonuçları
  6. Korku        .31**  .30**  .48**  .27**   .30**  -
  7. İnternet      .42**  .48**  .56**  .48**   .32**  .38**  -
  8. Güven        .34**  .20*   .48**  .42**   .24**  .18**  .27**  -
  9. Karamsarlık     .130  .14   .06   -.04   .24**  .14   .09   -.02    -

  10. Tek. kullanımı   .42**  .40*   .43**  .48**   .33**  .11   .33**  .31**    -   -
                                                  .09

 Değişken                 R2     R2       B    SHB              T     p
 1. Benimseme             .274     .274     .313    .056     .394     5.596    .000
 2. İzleme               .380     .106     .205    .054     .288     3.785    .000
 2. Güven               .397     .017     .095    .048     .145     1.986    .049
 Sabit                   -      -     1.456    .259       -     5.612    .000
 Toplam: R=.524, R2 = .397, F (3, 139) =30.53, p = .000


             Kaynaklar                     for the twenty-first century Principal, Journal of
Akbaba- Altun, S. (2001). Elementary School Principals’           Educational Administration, 41(2), 124-142.
      Attitude towards Technology and Their         Garcia, A., Johnson, A., & Dallman, J. (1998). The role of
      Computer Experience. Paper presented at             the   principal   in  technology   integration.
      WCCI Triennial World Conference, Madrid,             [Online]Avaliable at:
      Spain, 10-15 September.                     http://www.coe.uh.edu/insite/elec_pub/HTML1997/td
Akbaba-Altun, S. (Nisan, 2002). Okul yöneticilerinin            _garc.htm . Date:11/20/2000
      teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi.      Humphrey, R.H. (2002). The many faces of
      Çağdaş Eğitim. 286, 8-14.                    emotional leadership. The Leadership Quarterly, 13,
Akbaba-Altun, S. (2004). Information technology               493-504.
      classrooms and elementary school            Humphrey, N., Curan, A., Morris, E., Farrel, P., & Woods,
      principals’roles: Turkish experience. Education         K. (2007). Emotional Intelligence and Education: A
      and Information Technologies, 9(3), 255-270.           critical review. Educational Psychology, 27(2), 235-
Akbaba-Altun, S. (2005). Bilgi Teknolojisi Sınıfları:            254.
İşlevleri,                            Leadership Skills & Emotional Intelligence. Center for
      Sorunları ve Çözüm Önerileri. Güncel               Creative Leadesrhip. 25.03.2008 tarihinde
Gelişmeler                                 http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/skills_
      Işığında İlköğretim: Matematik-Fen-Teknoloji-          intelligence.pdf. sitesinden indirilmiştir.
      Yönetim (A. Altun & S. Olkun, Editörler), Anı     Mecklenburger, A. (1989). Technology in the 1990’s: Ten
      Yayıncılık: Ankara                        secrets for success, Principals, 2, 6-8.
Akbaba-Altun, S. (2006). Complexity of integrating        Micheal, S.O. (1998). Best practices in information
      computer technologies into education in             technology (IT) management: Insights from K-12
Turkey.                                   schools’ technology, International Journal of
      Journal of Educational Technology & Society,           Educational Management 12(6), 277-288.
      9(1), 176-187.                     Schutte et al. (1998). Development and validation of a
Anderson, R.E., & Dexter, S. (2005). School technology           measure of emotional inteligence. Personality and
      leadership: An emprical investigation to             Individual Difference, 25, 167-177.
      prevelance    and   effect,  Educational    Singh, M., & Woods, S. A. (2008). Predicting Generela
      Administration Quarterly, 41 (1), 49-82.             Well-Being FRom Emotional Intelligence and
Bailey, G. D. (2000). Technology leadership: Ten              Three Broad Personality Traits. Journal of Applied
essential                                  Social Psychology, 38 (3), 635-646.
      buttons   for  understanding   technology    Tanzer, S. (2004). Mesleki ve Teknik Öğretim Okul
      integration in the 21st century. [Online]            Yöneticlerinin Teknolojik Liderlik Yeterlikleri. Yüksek
      Available at:                          Lisans Tezi. A.İ.B.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
      http://www2.educ.ksu.edu/Faculty/BaileyG/html     Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin
      /currentbuttonart.html 1996-2000 Technology           kullanımında okul yöneticisinin rolü. Eğitim Yönetimi,
      Leadership Center. Date: 11/20/2000.               30, 271-281.
Cakan, M., & Akbaba-Altun, S. (2005). Adaptation of an      Valdez, G. Critical Issue: Technology Leadership:
      emotional intelligence scale for Turkish             Enhancing poisitive Educational Change.
      educators. International Educational Journal,          Online
      6(3), 367-372.                          www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/l
Charboneau, D., & Nicol, A.A.M. (2002). Emotional              e700.htm Indirildiği tarih: 20.02.2008.
      intelleigence and leadership in adolascents.      Wolf, S.B., Pescosolido, A.T., & Druskat, V.U. (2002).
      Personality and Individual Differences,33,            Emotional intelleigence as the basis of leadership
      1101-1113.                            emergence in self-management teams. The
Flanagan, L, & Jacobsen, M. (2003). Technology               Leadership Quarterly,13, 505-522.
leadersip                                1305

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:6/14/2012
language:
pages:4