Registrasie van Aktes Wet

Document Sample
Registrasie van Aktes Wet Powered By Docstoc
					No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(Engelse teks deur die President geteken.) (Goedgekeur op 11 Mei 2004.)

WET
Te reguleer die krag van 'n munisipaliteit om belasting te hef op eiendom; sekere
eiendomme van belasting in die nasionale belang uit te sluit; voorsiening vir
munisipaliteite' n deursigtige en billike stelsel van vrystellings, afslagte en
verminderings deur middel van hul rating beleide te implementeer te maak; om
voorsiening te maak vir 'n eerlike en billike waardasie van eiendomme; voorsiening
vir' n besware en appèlle proses te maak, die Wet op Plaaslike Regering te wysig:
Munisipale Stelsels Wet, 2000, so as verdere voorsiening te maak vir die bediening
van dokumente deur munisipaliteite; te wysig of te herroep van sekere wetgewing,
en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee verband hou.
AANHEF
NADEMAAL die Grondwet reg munisipaliteite pryse op te lê op eiendom in hul
areas, onderworpe aan regulasie ingevolge die bepalings van nasionale wetgewing;
EN NADEMAAL die Grondwet gelas plaaslike regering om ontwikkelend van aard
is, in die aanspreek van die dienslewering prioriteite van ons land en die bevordering
van die ekonomiese en finansiële lewensvatbaarheid van munisipaliteite;
EN NADEMAAL daar 'n behoefte om plaaslike regering te voorsien toegang tot' n
voldoende en florerende bron van inkomste nodig is om sy ontwikkelings-
verantwoordelikhede na te kom;
EN NADEMAAL inkomste uit eiendomsbelasting is 'n kritieke bron van inkomste
vir munisipaliteite om hul grondwetlike doelwitte te bereik, veral in gebiede wat in
die verlede as gevolg van verwaarloosde te rassediskriminerende wette;
EN NADEMAAL dit is noodsaaklik dat munisipaliteite hul bevoegdheid om
belasting te hef binne 'n wetlike raamwerk wat nie net sekerheid, eenvormigheid en
eenvoud oor die nasie, maar ook in ag neem historiese wanbalanse en die
belastinglas op die arme;
EN NADEMAAL die Grondwet aan die Parlement die bevoegdheid om die
regulering van die
uitoefening van munisipaliteite se fiskale bevoegdhede;
BE
DAAR DERHALWE BEPAAL deur die Parlement van die Republiek van Suid-
Afrika, soos volg: -
INDELING VAN WET
Artikel-
HOOFSTUK 1
VERTOLKING
1. Definisies

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
HOOFSTUK 2
AANSLAG
2. Bevoegdheid om belasting te hef
Deel 1: belastingbeleid
3. Aanvaarding en inhoud van die belastingbeleid
4. Deelname van die gemeenskap
5. Jaarlikse hersiening van die belastingbeleid
6. Verordeninge uitvoering te gee aan belastingbeleid
Deel 2: Heffing van belasting
7. Tariewe wat gehef word op alle belasbare eiendom
8. Differensiële koerse
9. Eiendomme wat vir meervoudige doeleindes gebruik word
10. Heffing van belasting op eiendom in deeltitelskemas
11. Bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting
12. Tydperk waarvoor belasting gehef mag word
13. Aanvang van belastings
14. Afkondiging van besluite belastings te hef
15. Vrystellings, verminderings en kortings
Deel 3: Beperkings op heffing van belastings
16. Grondwetlik ontoelaatbare belasting
17. Ander ontoelaatbare belasting
18. Vrystelling van munisipaliteite van bepalings van artikel 17
19. Ontoelaatbare differensiasie
20. Perk op jaarlikse toenames van eiendomsbelasting
21. Verpligtend is, infasering van sekere belastings
Deel 4: Addisionele tariewe
22. Spesiale waardering areas
Deel 5: Munisipale register ofproperties
23. Register van eiendomme
HOOFSTUK 3 AANSPREEKLIKHEID VIR BELASTING
24. Eiendomsbelasting betaalbaar deur eienaars
25. Betaling van belasting op eiendom, in deeltitelskemas
26. Metode en tyd van betaling
27. Rekeninge gelewer moet word
28. Herstel van agterstallige belasting van huurders en besetters
29. Invordering van belastings van agente

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No.6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
HOOFSTUK 4
ALGEMENE WAARDASIE VAN BELASBARE EIENDOM
Deel 1: Algemene
30. Algemene waardasie en voorbereiding van waardasielyste
31. Datum van waardasie
32. Inwerkingtreding en periode van geldigheid van waardasielyste
Deel 2: Munisipale waardeerders
33. Aanwysing van munisipale waardeerders
34. Funksies van munisipale waardeerders
35. Assistent munisipale waardeerders
36. Data-insamelaars
37. Delegering deur munisipale waardeerders
38. Munisipale vennootskappe
39. Kwalifikasies van munisipale waardeerders
40. Voorgeskrewe verklaring
41. Inspeksie van eiendom
42. Toegang tot inligting
43. Gedrag van waardeerders
44. Beskerming van inligting
HOOFSTUK 5 WAARDASIE KRITERIA
45. Waardasie
46. Algemene basis van waardasie
47. Waardasie van die eiendom in deeltitelskemas
HOOFSTUK 6 WAARDASIELYSTE
48. Inhoud van waardasie rolle
49. Openbare kennis van waardasie rolle
50. Inspeksie van, en besware teen waardasielyste
51. Verwerking van besware
52. Verpligte hersiening van besluite van munisipale waardeerder
53. Kennisgewing van die uitkoms van besware en verstrekking van redes
54. Reg van appèl
55. Aanpassings of toevoegings tot waardasielyste
HOOFSTUK 7 WAARDASIE APPÈLRADE
56. Vestiging van waardasie appèlrade
57. Funksies
58. Samestelling
59. Diskwalifikasies
60. Ampstermyn
61. Voorwaardes van aanstelling
62. Gedrag van lede
63. Beëindiging van lidmaatskap
64. Plaasvervangers

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004

Wet No.6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
65. Vergaderings
66. Administratiewe bystand
67. Prosedures
68. Kworums en besluite
69. Besluite wat waardasielyste
70. Bestellings met betrekking tot koste
71. Komitees van appèlrade
72. Inspeksie van eiendom
73. Toegang tot inligting
74. Beskerming van inligting
75. Magte van appèlrade
76. Verrigtinge deur of teen appèlrade
HOOFSTUK 8
OPDATERING VAN WAARDASIELYSTE
77. Algemene
78. Aanvullende waardasies
79. Wysiging van waardasielyste
HOOFSTUK 9
DIVERSE AANGELEENTHEDE
80. Kondonasie van die nie-nakoming van tyd periodes
81. Provinsiale toesig
82. Nasionale monitering en verslagdoening
83. Regulasies
84. Raadplegende prosesse voor promulgering van die regulasies
85. Kopiereg van waardasie rolle en ander inligting
86. Misdrywe
87. Toepassing van Wet wanneer strydig met ander wette
88. Oorgangsreëling: Waardasie en belasting ingevolge vorige wetgewing
89. Oorgangsreëling: Gebruik van bestaande waardasierolle en aanvullende
waardasierolle
90. Oorgangsreëling: Bestaande belastingbeleid
91. Oorgangsreëling: Toepassing van artikel 21
92. Oorgangsreëling: Aanspreeklikheid van regspersone van deeltitelskemas
93. Oorgangsreëling: Spesiale rating areas
94. Wysiging van artikel 115 van Wet 32 van 2000
95. Wysiging en herroeping van wetgewing
96. Kort titel en inwerkingtreding
BYLAE
Deel 1: Wette van die voormalige Provinsie van die Kaap die Goeie Hoop
Deel 2: Wette van die voormalige Provinsie Natal
Deel 3: Wette van die voormalige Provinsie van die Oranje Vrystaat
Deel 4: Wette van die voormalige Provinsie Transvaal
Deel 5: Ander wette
HOOFSTUK 1
VERTOLKING
Definisies
1. (1) In hierdie Wet, tensy die samehang anders blyk -
"Agent", met betrekking tot die eienaar van 'n eiendom, beteken' n persoon wat deur
die eienaar van die eiendom -

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(A) om huurgeld of ander betalings ten opsigte van die eiendom namens die te
ontvang
eienaar, of
(B) om betalings ten opsigte van die eiendom namens die eienaar te doen;
"Landbou doel", met betrekking tot die gebruik van 'n eiendom, sluit die gebruik
van' n
eiendom vir die doel van eko-toerisme of vir die handel in of jag van wild;
"Jaarliks" eenmaal elke finansiële jaar;
"Appel raad" beteken 'n waardasie-appèlraad gestig in terme van artikel 56;
"assistent munisipale waardeerder"' n persoon aangewys as 'n assistent munisipale
waardeerder ingevolge artikel 35 (1) of (2);
"Kategorie" -
(A) met betrekking tot eiendom, beteken 'n kategorie van eiendomme wat bepaal in
terme van artikel 8, en
(B) met betrekking tot eienaars van eiendomme, 'n kategorie van eienaars bepaal
ingevolge artikel 15 (2);
"Data-versamelaar" 'n persoon aangewys as' n data-versamelaar in terme van artikel
36;
"Datum van waardasie" beteken die datum bepaal deur 'n munisipaliteit ingevolge
artikel 3 1 (1);
"Distriksbestuursgebied" beteken 'n deel van' n distriksmunisipaliteit wat
ingevolge artikel 6 van die Wet op Munisipale Strukture het geen plaaslike
munisipaliteit en is
beheer deur die munisipaliteit alleen;
"Distriksmunisipaliteit" 'n munisipaliteit wat munisipale uitvoerende en
wetgewende gesag in 'n gebied wat meer as een munisipaliteit, en wat
is beskryf in artikel 155 (1) van die Grondwet as 'n kategorie C munisipaliteit;
"Effektiewe datum" -
(A) met betrekking tot 'n waardasierol, die datum waarop die waardasierol van krag
word in terme van artikel 32 (1), of
(B) met betrekking tot 'n aanvullende waardasierol, die datum waarop' n aanvullende
waardasierol van krag word in terme van artikel 78 (2) (b);
"Uitsluiting", met betrekking tot 'n munisipaliteit se gradering krag, beteken' n
beperking van
dat die krag soos voorsien in artikel 17;
"Vrystelling", met betrekking tot die betaling van 'n tempo,' n vrystelling verleen
deur
'n munisipaliteit ingevolge artikel 15;
"Finansiële jaar" die tydperk vanaf 1 Julie in 'n jaar tot 30 Junie die volgende
jaar;
"Inkomstebelastingwet" die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet No 58 van 1962);
"Grondhervorming begunstigde", met betrekking tot 'n eiendom, beteken' n persoon
wat-
(A) verkry die eiendom deur-
(I) die Voorsiening van Grond en Bystand, 1993 (Wet No 126 van 1993);
of (ii) op die Herstel van Grondregte, 1994 (Wet No 22 van 1994);
(B) die besit van die eiendom onderhewig aan die Wet op Verenigings vir
Gemeenskaplike Eiendom, 1996 (Wet No 28 van 1996): of
(C) hou of verkry die eiendom in terme van sodanige ander
grondhervormingswetgewing as wat ingevolge artikel 25 (6) en (7) van die
Grondwet verorden word nadat die Wet in werking getree het;
"Grondbesitreg" beteken 'n ou orde reg of' n nuwe orde reg soos omskryf in artikel 1
van die Wet op Kommunale Grondregte, 2004; "plaaslike gemeenskap", met
betrekking tot 'n munisipaliteit-(a) beteken dat die liggaam van persone wat bestaan
uit - (i) die inwoners van die munisipaliteit; (ii) die belastingbetalers van die
munisipaliteit;

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(Iii) enige burgerlike organisasies en die leeu-regeringsorganisasies, private sektor of
arbeid
organisasies of liggame wat by plaaslike aangeleenthede betrokke is, binne die
munisipaliteit, en (iv) besoekers en ander mense wat buite die munisipaliteit wat,
omdat
van hul teenwoordigheid in die munisipaliteit, gebruik maak van dienste of fasiliteite
wat deur die munisipaliteit, en (b) sluit in, meer spesifiek, die armes en ander
benadeelde seksies van sodanige
liggaam van persone; "plaaslike munisipaliteit" 'n munisipaliteit wat munisipale
uitvoerende en wetgewende gesag in sy gebied deel met ʼn distriksmunisipaliteit
binne wie se gebied dit val, en wat in artikel 155 (1) beskryf is van die Grondwet as'
n kategorie B munisipaliteit;
"Markwaarde", met betrekking tot 'n eiendom, beteken die waarde van die eiendom
bepaal in ooreenstemming met artikel 46;
"LUR vir plaaslike regering" die lid van die Uitvoerende Raad van 'n provinsie wat
verantwoordelik is vir plaaslike regering in daardie provinsie; "metropolitaanse
munisipaliteit"' n Munisipaliteit wat eksklusiewe uitvoerende en wetgewende gesag
in sy gebied, en wat is beskryf in artikel 155 (1) van die Grondwet as 'n kategorie A
munisipaliteit;
"Minister" die Kabinetslid verantwoordelik vir plaaslike regering, "verskeie
doeleindes", met betrekking tot 'n eiendom, beteken die gebruik van' n eiendom vir
meer as een doel;
"Munisipale raad" of "raad" beteken 'n munisipale raad bedoel in artikel 18 van die
Munisipale Strukture Wet;
"Munisipale Finansiële Bestuur, Wet" beteken die Wet op Plaaslike Regering:
Munisipale ¬ pal Finansiële Bestuur, 2003 (Wet No 56 van 2003);
"Munisipaliteit" -
(A) as 'n korporatiewe entiteit,' n munisipaliteit soos beskryf in artikel 2 van die
Munisipale Stelsels Wet;
(B) as 'n geografiese gebied, beteken' n munisipale gebied wat ingevolge die Wet op
Plaaslike Regering: Munisipale Afbakening, 1998 (Wet No 27 van 1998):
"Munisipale bestuurder" 'n persoon aangestel in terme van artikel 82 van die
Munisipale Strukture Wet;
"Munisipale Strukturewet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture,
1998 (Wet No 117 van 1998);
"Munisipale Stelsels" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000
(Wet No 32 van 2000);
"Munisipale waardeerder" of "waardeerder van 'n munisipaliteit"' n persoon
aangewys as 'n munisipale waardeerder ingevolge artikel 33 (1);
"Nuwe belasbare eiendom" enige belasbare eiendom waarop eiendomsbelasting nie
gehef is voor die einde van die finansiële jaar wat die datum waarop hierdie Wet in
werking getree het, met die uitsondering-(a) 'n eiendom wat verkeerdelik weggelaat
uit die waardasierol en vir wat
rede was nie voor daardie datum belas is, en (b) 'n eiendom wat deur die Minister by
kennisgewing in die Staatskoerant waar die
infasering van 'n koers is nie geregverdig; "okkupeerder", met betrekking tot' n
eiendom, beteken 'n persoon in werklike okkupasie van' n eiendom, hetsy daardie
persoon 'n reg om die eiendom te okkupeer: "staatsorgaan"' n staatsorgaan soos
omskryf in artikel 239 van die Grondwet;

No 26357 Wet No 6, 2004

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004
PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING WET, 2004

"Eienaar" -
(A) met betrekking tot 'n eiendom waarna in paragraaf (a) van die omskrywing van
"Eiendom", beteken 'n persoon in wie se naam eienaarskap van die eiendom is
geregistreer word;
(B) met betrekking tot 'n reg waarna in paragraaf (b) van die omskrywing van
"Eiendom", beteken 'n persoon in wie se naam die reg geregistreer is;
(C) met betrekking tot 'n grondbesitreg waarna in paragraaf (c) van die omskrywing
van "eiendom", beteken' n persoon in wie se naam die reg geregistreer is of aan wie
dit verleen is in terme van wetgewing, of
(D) met betrekking tot die openbare dienste infrastruktuur waarna in paragraaf (d)
van die omskrywing van "eiendom", beteken dat die staatsorgaan wat besit of beheer
dat die openbare diens infrastruktuur soos beoog in die omskrywing van "openbaar
beheerde",
met dien verstande dat 'n persoon hieronder genoem mag word vir die doeleindes
van hierdie Wet geag word deur' n munisipaliteit as die eienaar van 'n eiendom in die
volgende gevalle: (i)' n trustee, in die geval van 'n eiendom in' n trust uitgesluit staat
trustgrond; ( ii) 'n eksekuteur of administrateur, in die geval van' n eiendom in 'n
bestorwe boedel; (iii)' n trustee of likwidateur, in die geval van 'n eiendom in' n
insolvente boedel of in
likwidasie; (iv) 'n geregtelike bestuurder, in die geval van' n eiendom in die boedel
van 'n persoon onder geregtelike bestuur; (v)' n kurator, in die geval van 'n eiendom
in die boedel van' n persoon onder kuratorskap; (vi) 'n persoon in wie se naam 'n
vruggebruik of ander persoonlike serwituut geregistreer is, in die geval van' n
eiendom wat onderworpe is aan 'n vruggebruik of ander persoonlike serwituut; (vii)'
n huurder, in die geval van 'n eiendom wat in die naam van' n geregistreerde is
munisipaliteit en is gehuur word deur dit, of (viii) 'n koper, in die geval van' n
eiendom wat deur 'n munisipaliteit en van wat verkoop was besit gegee is aan die
koper hangende registrasie van eienaarskap in die naam van die koper, "toegelate
gebruik" , met betrekking tot 'n eiendom, beteken die beperkte doeleindes waarvoor
die eiendom mag in terme van gebruik kan word -
(A) enige beperkings opgelê deur -
(I) 'n voorwaarde van titel, (ii)' n bepaling van 'n stadsbeplanning of
grondgebruikskema, of (iii) enige wetgewing van toepassing op enige spesifieke
eiendom of eiendomme; of
(B) enige verligting van enige sodanige beperkings;
"Persoon" 'n orgaan van die staat;
"Voorskryf" by regulasie voorskryf beteken in terme van artikel 83; "eiendom"
beteken -
(A) onroerende eiendom geregistreer in die naam van 'n persoon, insluitende, in die
geval van' n deeltitelskema, n deeltiteleenheid geregistreer in die naam van 'n
persoon;
(B) n reg geregistreer teen onroerende eiendom in die naam van 'n persoon,
uitgesluit' n verbandakte wat teen die eiendom:

(C) 'n grondbesitreg geregistreer in die naam van' n persoon of verleen aan 'n
persoon in terme van wetgewing; of
(D) openbare diens infrastruktuur;
"Eiendom register" beteken 'n register van eiendomme verwys na in artikel 23;
"beskermde gebied" beteken' n gebied wat is of genoteer gaan word in die register
bedoel in artikel 10 van die Wet op Beskermde Gebiede:

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6,2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
"Beskermde Gebiede" die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Pro ¬ tected Areas
Wet, 2003;
"Openbaar beheerde" beteken besit deur of andersins onder die beheer van 'n orgaan
van die staat, insluitende -
(A) 'n openbare entiteit gelys in die Wet op Openbare Finansies, 1999 (Wet No 1
van 1999);
(B) 'n munisipaliteit, of
(C) 'n munisipale entiteit soos omskryf in die Wet op Munisipale Stelsels;
"Openbare diens infrastruktuur" openbaar beheerde infrastruktuur van die volgende
soorte:
(A) nasionale, provinsiale of ander openbare paaie waarop goedere, dienste of arbeid
oor 'n munisipale grens beweeg;
(B) water of rioolpypleidings, of ander pypleidings, damme, reservoirs
watervoorsiening, water suiweringswerke of waterpompe wat deel is van 'n water of
riool
skema wat die publiek bedien;
(C) kragstasies, elektriese substasies of kragdrade wat deel is van 'n elektriese skema
wat die publiek bedien;
(D) gas of vloeibare brandstof of raffinaderye of pypleidings vir gas of vloeibare
brandstof, wat deel uitmaak van 'n skema wat sulke brandstowwe vervoer;
(E) spoorlyne wat deel vorm van 'n nasionale spoorwegstelsel;
(F) kommunikasietorings, maste, sentrales of lyne wat deel vorm van 'n
kommunikasie-stelsel wat die publiek bedien;
(G) aanloopbane of voorskote op nasionale of provinsiale lughawens;
(H) breekwaters, seemure, kanale, komme, kaaimure, hawehoofde, paaie, spoorweë
of infrastruktuur wat vir die voorsiening van water, ligte, krag, riole of soortgelyke
dienste vir hawens gebruik, of navigasie hulpmiddels wat bestaan uit vuurtorings,
radio navigasie hulpmiddels, boeie, bakens of enige ander apparaat of stelsel wat
gebruik word om die veilige en doeltreffende navigasie van skepe by te staan;
(I) enige ander infrastruktuur onder openbare beheer soos voorgeskryf mag word, of
(J) regte van weg, oorgange of serwitute in verband met infrastruktuur soos gemeld
in paragrawe (a) tot (i);
"Rate" beteken 'n munisipale belasting op eiendom soos beoog in artikel 229 (1) (a)
van die
Grondwet;
"Belasbare eiendom" eiendom waarop 'n munisipaliteit mag in terme van
artikel 2 om belasting te hef, uitgesluit eiendom wat ten volle uitgesluit is van die
heffing van belastings in
ingevolge artikel 17;
"Korting", met betrekking tot 'n koers betaalbaar op' n eiendom, beteken 'n korting
toegestaan
ingevolge artikel 15 van die bedrag van die belasting betaalbaar op die eiendom;
"Vermindering", met betrekking tot belasting betaalbaar op 'n eiendom, beteken die
verlaging in
ingevolge artikel 15 van die bedrag waarvoor die eiendom gewaardeer is en die
beoordeling
van die eiendom op sodanige laer bedrag;
"Register" -
(A) beteken om rekord in 'n register in terme van-
(I) die Registrasie van Aktes Wet, 1937 (Wet No 47 van 1937), of (ii) die Wet op die
Registrasie Myntitels, 1967 (Wet No 16 van 1967), en (h) sluit in enige ander
formele handeling in terme van enige ander wetgewing aan te teken-(i) 'n reg om
grond te gebruik vir of in verband met mynbou doeleindes, of (ii)' n grondbesitreg
reg, "residensiële eiendom" beteken 'n eiendom wat in' n waardasierol in terme van
artikel 49 (2 ) (b) as residensieel;

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 MEI 200 4
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
"Deeltitelwet" die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet No 95 van 1986); "deeltitelskema"
'n skema soos omskryf in artikel 1 van die Wet op
Wet op Deeltitels;
"Deeltiteleenheid" beteken 'n eenheid soos omskryf in artikel 1 van die Wet op
Deeltitels; "gespesifiseerde openbare weldaadsaktiwiteit" beteken' n aktiwiteit gelys
in item I (welsyn en humanitêr), item 2 (gesondheidsorg) en item 4 (onderwys en
ontwikkeling ) van
Deel 1 van die Negende Bylae by die Inkomstebelastingwet; "staat trust" grond deur
die staat besit-
(A) in trust vir persone wat gesamentlik die grond bewoon ingevolge 'n tradisionele
stelsel van grondbesit;
(B) oor wat grondbesitregte geregistreer of verleen is, of
(C) wat bestem is vir beskikking ingevolge die Wet op Herstel van Grondregte, 1994
(Wet No 22 van 1994);
"Hierdie Wet" sluit regulasies uitgevaardig in terme van artikel 83. (2) In hierdie
Wet, 'n woord of uitdrukking wat afgelei is van' n woord of uitdrukking omskryf in
subartikel (1) het 'n ooreenstemmende betekenis, tensy uit die samehang dat' n ander
betekenis bedoel word.
HOOFSTUK 2
AANSLAG
Bevoegdheid om belasting te hef
2. (1) 'n metropolitaanse of plaaslike munisipaliteit kan' n belasting op eiendom sal
hef in sy gebied.
(2) (a) 'n distrik munisipaliteit mag nie hef' n belasting op eiendom, behalwe op
eiendom in
'n distriksbestuursgebied binne die munisipaliteit.
(B) Enige verwysing in hierdie Wet na die gebied van 'n munisipaliteit moet, in die
geval van' n distriksmunisipaliteit, gelees word as 'n verwysing na' n
distriksbestuursgebied in die distrik munisipaliteit.
(3) 'n munisipaliteit moet sy vermoë om' n koers te hef op eiendom onderhewig aan-
(A) artikel 229 en enige ander toepaslike bepalings van die Grondwet;
(B) die bepalings van hierdie Wet;
(C) die belastingbeleid wat dit moet aanneem in terme van artikel 3.
Deel 1: belastingbeleid aanvaarding en inhoud van die belastingbeleid
3. (1) Die raad van 'n munisipaliteit moet' n beleid in ooreenstemming met hierdie
Wet op die
heffing van belasting op belasbare eiendom in die munisipaliteit.
(2) 'n prys van die beleid in terme van subartikel (1) tree in werking op die
effektiewe datum
van die eerste waardasierol wat deur die munisipaliteit ingevolge hierdie Wet, en
moet
saam met die munisipaliteit se begroting vir die betrokke finansiële jaar wanneer die
begroting
ter tafel gelê word in die munisipale raad ingevolge artikel 16 (2) van die Munisipale
Finansiële
Wet op die Bestuur.
(3) 'n belastingbeleid moet-
(A) hanteer persone wat vir belastings aanspreeklik billik behandel;
(B) bepaal die kriteria wat toegepas word deur die munisipaliteit indien dit-
(I) verskillende belastings vir verskillende kategorieë van eiendomme;
(Ii) van 'n spesifieke kategorie van eienaars van eiendomme, of die eienaars van' n
spesifieke kategorie van eiendomme, van die betaling van belasting op hulle
eiendomme; (iii) verleen aan 'n spesifieke kategorie van eienaars van eiendomme, of
aan die eienaars van' n spesifieke kategorie van eiendomme, 'n korting op of' n
vermindering in die belasting betaalbaar ten opsigte van hul eiendomme; of (iv)
verhoog belastings;
(C) bepaal, of voorsiening maak vir maatstawwe vir die bepaling van -
(I) kategorieë van eiendomme vir die doel van die heffing van verskillende
belastings as
beoog in paragraaf (b) (i) en (ii) kategorieë van eienaars van eiendomme, of
kategorieë van eiendomme, vir die doel van die toestaan van vrystellings, kortings en
verlagings soos beoog in paragraaf (b) (ii) of (iii);

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(D) bepaal hoe die munisipaliteit se magte in terme van artikel 9 (1) moet uitgeoefen
word ten opsigte van eiendomme wat vir meervoudige doeleindes gebruik word;
(E) te identifiseer en kwantifiseer in terme van koste vir die munisipaliteit en enige
voordeel vir die plaaslike gemeenskap-
(I) vrystellings, kortings en verminderings;
(Ii) uitsluitings vermeld in artikel 17 (1) (a), (e), (g), (h) en (i) en (iii) belasting op
eiendomme wat in in terme van artikel 21 uitgefaseer word;
(F) rekening hou met die uitwerking van belastings op die armes en sluit in: gepaste
maatreëls om die belastinglas op hulle te verlig;
(G) in ag neem die uitwerking van belastings op organisasies wat
openbare weldaadsaktiwiteite en geregistreer is in terme van die
Inkomstebelastingwet vir belasting
vermindering as gevolg van die aktiwiteite, in die geval van eiendom besit en
gebruik
deur die organisasies vir die aktiwiteite;
(H) rekening hou met die uitwerking van belastings op openbare diens
infrastruktuur;
(I) die munisipaliteit toelaat om plaaslike, maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling
te bevorder;
en (j) identifiseer. op 'n basis as wat voorgeskryf mag word, alle belasbare
eiendomme in die
munisipaliteit wat nie geraam in terme van artikel 7 (2) (a).
(4) By die oorweging van die kriteria wat toegepas moet word ten opsigte van enige
vrystellings, kortings
en verlagings op eiendomme wat vir landboudoeleindes gebruik word, moet 'n
munisipaliteit te neem
in ag
(A) die omvang van dienste wat deur die munisipaliteit ten opsigte van sodanige
eiendomme;
(B) die bydrae van landbou tot die plaaslike ekonomie;
(C) die mate waarin landbou behulpsaam is in die vergadering van die dienslewering
en ontwikkeling verpligtinge van die munisipaliteit, en
(D) die bydrae van landbou tot die maatskaplike en ekonomiese welsyn van
plaaswerkers.
(5) Enige vrystellings, kortings of verlagings in subartikel (3) en op voorwaarde
in 'n belastingbeleid wat deur' n munisipaliteit moet voldoen en geïmplementeer
word in
ooreenstemming met 'n nasionale raamwerk wat na oorleg voorgeskryf met word
georganiseerde plaaslike regering.
(6) Geen munisipaliteit mag verligting ten opsigte van die betaling van 'n
persentasie-
(A) tot 'n kategorie van eienaars van eiendomme, of aan die eienaars van' n kategorie
eiendomme, anders as by wyse van 'n vrystelling,' n korting, of 'n vermindering
bedoel in sy beleid oor belasting en verleen in terme van artikel 15, of (b) aan die
eienaars van eiendomme op' n individuele basis.
Deelname van die gemeenskap
4. (1) Voordat 'n munisipaliteit aanvaar sy belastingbeleid, moet die munisipaliteit -
(A) volg 'n proses van gemeenskapsdeelname in ooreenstemming met Hoofstuk 4
van die Munisipale Stelsels Wet;
(B) voldoen aan subartikel (2).
(2) Die munisipale bestuurder van die munisipaliteit moet-
(A) opvallend vertoon die konsepbelastingbeleid vir 'n tydperk van ten minste 30
dae-
(I) by die munisipaliteit se hoofkantoor, satelliet kantore en biblioteke, en (ii) indien
die munisipaliteit 'n amptelike webwerf of ʼn webwerf tot sy beskikking hê as
beoog in artikel 21B van die Wet op Munisipale Stelsels, op daardie webwerf;
en
(B) in die media adverteer 'n kennisgewing-
(I) vermeld-
(Aa) dat 'n konsep belastingbeleid is voorberei vir voorlegging aan die raad, en
(Bb) dat die konsep belastingbeleid is beskikbaar by die munisipaliteit se hoof en
satelliet kantore en biblioteke vir die publiek ter insae gedurende kantoorure en,
indien die munisipaliteit 'n amptelike webwerf of ʼn webwerf tot sy beskikking het,
dat die konsep belastingbeleid is ook beskikbaar op die webwerf, en (ii) waarin die
plaaslike gemeenskap en in te dien kommentaar vertoë af te
die betrokke munisipaliteit binne 'n tydperk in die kennisgewing wat
mag nie minder as 30 dae.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(3) 'n munisipale raad moet alle kommentaar en vertoë aan hom gerig of deur hom
ontvang is in ag neem wanneer hulle van mening is die konsepbelastingbeleid.
Jaarlikse hersiening van die belastingbeleid
5. (1) 'n munisipale raad moet jaarliks hersien en indien nodig, verander sy koerse
beleid. Enige wysigings aan 'n belastingbeleid moet saam met die munisipaliteit se
jaarlikse
begroting ter tafel gelê word wanneer dit in die raad ingevolge artikel 16 (2) van die
Munisipale
Wet op Finansiële Bestuur.
(2) Artikel 3 (3) tot (6), saamgelees met die nodige veranderinge wat die konteks
vereis, van toepassing op enige wysiging van 'n belastingbeleid.
Gemeenskapsdeelname in wysigings aan 'n belastingbeleid moet bewerkstellig word
deur die munisipaliteit se jaarlikse begroting proses in terme van artikels 22 en 23
van die Munisipale Finansiële Bestuurs Wet.
Verordeninge uitvoering te gee aan belastingbeleid
6. (1) 'n Munisipaliteit moet verordeninge aanneem om uitvoering te gee aan die
implementering van sy
tariewe beleid.
(2) Verordeninge ingevolge subartikel (I) kan onderskei tussen-
(A) verskillende kategorieë van eiendomme, en
(B) verskillende kategorieë van eienaars van eiendomme wat aanspreeklik is vir die
betaling van eiendomsbelasting.
Deel 2: Heffing van belasting tariewe wat gehef word op alle belasbare eiendom
7. (1) Wanneer belastings te hef, 'n munisipaliteit moet, behoudens subartikel (2),
belastings op
alle belasbare eiendom in sy gebied, of in die geval van 'n distriksmunisipaliteit, op
alle belasbare
eiendom in die distrik bestuursgebied.
(2) Subartikel (1) is nie-
(A) verplig om 'n munisipaliteit om belasting te hef op
(I) eiendomme waarvan die betrokke munisipaliteit is die eienaar, (ii) openbare diens
infrastruktuur wat die eiendom deur 'n munisipale entiteit, (iii) eiendomme verwys
na in paragraaf (b) van die omskrywing van "eiendom" in
artikel 1, of (iv) eiendomme ten opsigte waarvan dit onmoontlik is of ongeregverdig
moeilik is om 'n markwaarde as gevolg van onsekere eiendomsreg te wyte aan die
verlede rassediskriminerende wette of praktyke te vestig; of
(B) te verhoed dat 'n munisipaliteit toestaan ingevolge artikel 15 vrystellings
kortings op of verlagings in belastings wat gehef word in terme van subartikel (1).
Differensiële koerse
8. (1) Behoudens artikel 19, 'n munisipaliteit mag in terme van die kriteria soos
uiteengesit in sy
belastingbeleid heffing van verskillende belastings vir verskillende kategorieë van
belasbare eiendom, wat
sluit kategorieë bepaal word volgens die-
(A) gebruik van die eiendom:
(B) die toegelate gebruik van die eiendom: of
(C) die geografiese gebied waarin die eiendom geleë is.
(2) kategorieë van belasbare eiendom wat ingevolge subartikel bepaal word (1) sluit
die volgende:
(A) residensiële eiendomme;
(B) industriële eiendomme;

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6,2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(C) besigheid en kommersiële eiendomme;
(D) plaaseiendomme wat gebruik word vir
(I) landbou doeleindes; (ii) om ander besigheid en kommersiële doeleindes; (iii)
residensiële doeleindes, of (iv) doeleindes anders as daardie wat in subparagrawe (i)
tot (iii);
(E) plaaseiendomme wat nie gebruik vir enige doel;
(F) kleinhoewes wat gebruik word vir
(I) landbou doeleindes;
(Ii) residensiële doeleindes; (iii) industriële doeleindes; (iv) besigheid en
kommersiële doeleindes; te
(V) doeleindes anders as daardie wat in subparagrawe (i) tot (iv);
(G) in staatsbesit eiendomme;
(H) munisipale eiendomme;
(I) openbare diens infrastruktuur;
(J) dorpe in privaatbesit wat deur die eienaar;
(K) formele en informele nedersettings;
(L) kommunale grond soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Kommunale
Grondregte,
2004; (m) staat trustgrond; (n) eienskappe -
(I) verkry deur die Voorsiening van Grond en Bystand, 1993 (Wet No 126 van
1993), of die Wet op Herstel van Grondregte, 1994 (Wet No 22 van 1994), of (ii)
wat onderworpe is aan die Verenigings vir Gemeenskaplike Eiendom, 1996 (Wet No
28 van 1996); (o) beskermde gebiede;
(P) eiendomme waarop nasionale monumente verklaar is;
(Q) eiendomme wat besit word deur openbare weldaadsorganisasies en gebruik word
vir enige spesifieke openbare weldaadsorganisasies soos vermeld in Deel 1 van die
Negende Bylae by die Inkomstebelastingwet, of (r) eiendomme wat vir meerdoelige
doeleindes, onderworpe aan artikel 9.
Eiendomme wat vir meervoudige doeleindes gebruik word
9. (1) 'n eiendom wat vir meervoudige doeleindes gebruik word moet, vir
belastingdoeleindes, toegewys word aan' n kategorie soos bepaal deur die
munisipaliteit vir eiendomme wat gebruik word vir
(A) 'n doel wat ooreenstem met die toegelate gebruik van die eiendom, as die
toegelate gebruik van die eiendom is gereguleer word;
(B) 'n doel wat ooreenstem met die dominante gebruik van die eiendom: of
(C) om verskeie doeleindes in terme van artikel 8 (2) (r).
(2) 'n Belasting wat gehef word op' n eiendom wat ingevolge subartikel (1) (c) tot 'n
kategorie van eiendomme wat vir meervoudige doeleindes gebruik word, moet
bepaal word deur -
(A) die markwaarde van die eiendom, op 'n wyse wat voorgeskryf mag word, aan die
verskillende doeleindes waarvoor die eiendom gebruik word, en
(B) die toepassing van die tariewe van toepassing op die kategorieë wat deur die
munisipaliteit vir eiendomme wat vir daardie doeleindes na die verskillende
toedelings markwaarde.
Heffing van belasting op eiendom in deeltitelskemas
10. (1) 'n belasting op eiendom wat onderworpe is aan' n deeltitelskema moet gehef
word
op die individuele deeltiteleenhede in die skema en nie op die eiendom as 'n geheel.
(2) Subartikel (1) moet saamgelees word met artikel 92.
Bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting
11. (1) 'n Belasting wat deur ʼn munisipaliteit op eiendom moet' n bedrag in die Rand
word -
(A) op die markwaarde van die eiendom;
(B) in die geval van openbare diens infrastruktuur, op die markwaarde van die
openbare diens infrastruktuur ongeveer 30% van daardie waarde as beoog, in artikel
17 (1) (a), of op sodanige laer persentasie as wat die Minister mag bepaal in terme
van artikel 17 (4), of

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(C) in die geval van eiendom te wees waarop artikel 17 (1) (h) van toepassing is, op
die markwaarde van die eiendom min die bedrag vermeld in daardie artikel, of op
sodanige ander bedrag as wat die Minister mag bepaal in terme van artikel 17 (3).
(2) 'n Belasting wat gehef word deur' n munisipaliteit op eiendomme met 'n
markwaarde onder die voorgeskrewe waardasie vlak, in plaas van' n belasting bepaal
ingevolge subartikel (1), word 'n eenvormige bedrag per eiendom.
(3) Indien 'n munisipaliteit kies in terme van subartikel (2)' n eenvormige bedrag per
eiendom val om vas te stel binne 'n spesifieke kategorie nie, mag sodanige vaste
bedrag nie meer as' n voorgeskrewe persentasie van die bedrag verskuldig vir
eiendomsbelasting betaalbaar op 'n eiendom in hierdie kategorie met 'n markwaarde
gelyk aan die voorgeskrewe waardasie vlak.
Tydperk waarvoor belasting gehef mag word
12. (1) Wanneer belastings te hef, 'n munisipaliteit moet die tarief vir' n finansiële
jaar heffing. 'N koers verstryk aan die einde van die finansiële jaar waarvoor dit
gehef is.
(2) Die heffing van belasting moet deel wees van 'n munisipaliteit se jaarlikse
begroting proses, soos uiteengesit in Hoofstuk 4 van die Munisipale Finansiële
Bestuurs Wet. 'N Munisipaliteit moet jaarliks ten tyde van sy begroting proses
hersiening van die bedrag in die Rand van sy huidige tariewe in lyn met sy jaarlikse
begroting vir die volgende finansiële jaar.
(3) 'n Belasting wat gehef word vir' n finansiële jaar verhoog kan word gedurende 'n
finansiële jaar net soos in artikel 28 (6) van die Munisipale Finansiële Bestuurs Wet.
Aanvang van belastings
13. (1) 'n Belasting betaalbaar word-
(A) vanaf die begin van 'n finansiële jaar;
(B) indien die munisipaliteit se jaarlikse begroting is nie goedgekeur is deur die
begin van die finansiële jaar, dan vanaf sodanige later datum wanneer die
munisipaliteit se jaarlikse begroting, insluitend 'n besluit om belastings te hef,
goedgekeur deur die provinsiale uitvoerende gesag ingevolge artikel 26 van die
Munisipale Wet op Finansiële Bestuur.
(2) Subartikel (1) het geen invloed op die toepassing van artikels 17 (2) (b) en (c) en
(5) (b) en (c), 55 en 78 (4).
Afkondiging van besluite belastings te hef
14. (1) 'n koers is wat gehef word deur' n munisipaliteit deur 'n besluit wat deur die
munisipale
raad met 'n ondersteunende stem van' n meerderheid van sy lede.
(2) 'n resolusie om belastings te hef in' n munisipaliteit moet afgekondig word deur
die publikasie van die
resolusie in die Provinsiale Koerant.
(3) Wanneer 'n munisipaliteit' n besluit geneem in terme van subartikel (1), die
munisipale bestuurder moet, sonder uitstel -
(A) opvallend vertoon die oplossing vir 'n tydperk van ten minste 30 dae -
(I) by die munisipaliteit se hoofkantoor, satelliet kantore en biblioteke, en
(Ii) indien die munisipaliteit 'n amptelike webwerf of ʼn webwerf tot sy beskikking
het soos beoog in artikel 2 1B van die Wet op Munisipale Stelsels. op daardie
webwerf en
(B) in die media adverteer waarin vermeld word dat 'n kennisgewing -
(I) 'n besluit om belastings' n belasting op eiendom aangeneem is deur die raad;
en (ii) die besluit is beskikbaar by die munisipaliteit se hoof en satelliet kantore
en biblioteke vir die publiek ter insae gedurende kantoorure en, indien die
munisipaliteit 'n amptelike webwerf of ʼn webwerf tot sy beskikking het, dat die
resolusie is ook beskikbaar op die webwerf.
Vrystellings, verminderings en kortings
15. (1) 'n munisipaliteit mag in terme van kriteria soos uiteengesit in sy
belastingbeleid -
(A) vry 'n spesifieke kategorie van eienaars van eiendomme, of die eienaars van' n
spesifieke kategorie van eiendomme, van die betaling van 'n belasting wat op hul
eiendom, of
(B) aan 'n spesifieke kategorie van eienaars van eiendomme, of aan die eienaars van'
n spesifieke kategorie van eiendomme, 'n korting op of' n vermindering in die
belasting betaalbaar ten opsigte van hul eiendomme.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004
PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING WET, 2004
(2) Wanneer die toekenning in terme van subartikel (1) vrystellings, kortings of
verlagings in
opsigte van die eienaars van kategorieë van eiendomme, kan 'n munisipaliteit bepaal
sodanige
kategorieë in ooreenstemming met artikel 8 (2), en by die toestaan van vrystellings,
kortings of
verminderings ten opsigte van die kategorieë van eienaars van eiendomme, soos
kategorieë kan
insluit -
(A) hulpbehoewende eienaars;
(B) eienaars wat van pensioene of maatskaplike toelaes vir hul lewensbestaan
afhanklik is;
(C) eienaars wat tydelik sonder inkomste is;
(D) eienaars van eiendom geleë in 'n gebied wat geraak word deur -
(I) 'n ramp in die sin van die Wet op Rampbestuur, 2002 (Wet
No 57 van 2002), of (ii) enige ander ernstige nadelige maatskaplike of ekonomiese
toestande;
(E) eienaars van residensiële eiendomme met 'n markwaarde laer as' n bedrag deur
die munisipaliteit bepaal, of
(F) eienaars van landbou eiendomme wat bona fide boere is.
(3) Die munisipale bestuurder moet jaarliks in die raad van die munisipaliteit een-
(A) 'n lys van alle vrystellings, kortings en verlagings wat toegestaan word deur die
munisipaliteit ingevolge subartikel (1) gedurende die vorige finansiële jaar en
(B) verklaring weerspieël die inkomste vir die munisipaliteit uitgemaakte gedurende
die vorige finansiële jaar by wyse van-
(I) om sodanige vrystellings, kortings en verlagings; (ii) uitsluitings vermeld in
artikel 17 (1) (a), (e), (g), (h) en (i) en (iii) die infasering korting toegestaan
ingevolge artikel 21.
(4) Alle vrystellings, kortings en verlagings geprojekteer vir 'n finansiële jaar moet
weergegee in die munisipaliteit se jaarlikse begroting vir die jaar -
(A) inkomste aan die inkomste kant, en
(B) besteding op die uitgawes kant.
Deel 3: Beperkings op heffing van belastings Grondwetlik ontoelaatbare belasting
16. (1) In terme van artikel 229 (2) (a) van die Grondwet 'n munisipaliteit mag nie sy
mag om belasting te hef op eiendom in' n manier dat sou wesenlik en onredelik
benadeel nie-
(A) nasionale ekonomiese beleid;
(B) ekonomiese bedrywighede oor sy grense, of
(C) die nasionale beweeglikheid van goedere, dienste, kapitaal of arbeid.
(2) (a) Indien 'n belasting op' n spesifieke kategorie van eiendomme, of 'n belasting
op' n spesifieke kategorie van
eiendomme bo 'n spesifieke bedrag in die Rand, is wesenlik en onredelik
benadeel enige van die aangeleenthede vermeld in subartikel (1), die Minister, nadat
hy die
Minister van Finansies, moet, by kennisgewing in die Staatskoerant kennis gee aan
die betrokke
munisipaliteit of munisipaliteite wat die koers moet beperk word tot 'n bedrag in die
Rand
in die kennisgewing vermeld.
(B) 'n munisipaliteit wat deur' n kennisgewing bedoel in paragraaf (a) moet
uitvoering gee aan die kennisgewing en, indien nodig, pas sy begroting vir die
volgende finansiële jaar dienooreenkomstig.
(3) (a) Enige sektor van die ekonomie, na oorleg met die betrokke munisipaliteit of
munisipaliteite en georganiseerde plaaslike regering, mag, deur middel van sy
georganiseerde strukture,
die Minister versoek om bewyse te evalueer tot die effek dat 'n koers op' n spesifieke
kategorie
van eiendomme, of 'n belasting op' n spesifieke kategorie van eiendomme bo 'n
spesifieke bedrag in
die Rand, is wesenlik en onredelik benadeel enige van die aangeleenthede vermeld
in
subartikel (1).
(B) Indien die Minister oortuig is deur die getuienis waarna in paragraaf (a) dat 'n
koers op' n spesifieke kategorie van eiendomme, of 'n belasting op' n spesifieke
kategorie van eiendomme bo 'n spesifieke bedrag in die Rand, is wesenlik en
onredelik benadeel enige van die aangeleenthede vermeld in subartikel (1), moet die
Minister op te tree in terme van subartikel (2).
(4) 'n Kennisgewing uitgereik ingevolge subartikel (2) moet die redes waarom' n
koers op die betrokke kategorie van eiendomme, of 'n koers op die betrokke
kategorie van eiendomme bo die bedrag vermeld in die kennisgewing, is wesenlik en
onredelik benadeel n aangeleentheid wat in subartikel (1).
(5) Die Minister, na oorleg met die Minister van Finansies, kan by kennisgewing in
die Staatskoerant riglyne uitreik munisipaliteite in die uitoefening van hul krag om te
help om belastings te hef in ooreenstemming met subartikel (1).

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004
PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING WET, 2004
Ander ontoelaatbare belasting
17. (1) 'n munisipaliteit mag nie belasting te hef-(a) op die eerste 30% van die
markwaarde van die openbare diens infrastruktuur;
(B) op enige deel van die strand, soos omskryf in die Strand Wet, 1935 (Wet No 21
van 1935);
(C) op enige deel van die territoriale waters van die Republiek soos bepaal in terme
van die Wet op Maritieme Sones, 1994 (Wet No 15 van 1994);
(D) op enige eilande waarvan die staat die eienaar is, insluitende die Prince Edward-
eilande in die Prince Edward-eilande Wet, 1948 (Wet No 43 van 1948):
(E) op daardie dele van 'n spesiale natuurreservaat, nasionale park of' n
natuurreservaat in die sin van die Wet op Beskermde Gebiede, of van 'n nasionale
botaniese tuin in die sin van die Nasionale Omgewingsbestuur: Biodiversiteit, 2004,
wat nie ontwikkel of gebruik word vir kommersiële, besigheid, landbou-of
residensiële doeleindes;
(F) op mineraalregte in die sin van paragraaf (b) van die omskrywing van "eiendom"
in artikel 1;
(G) op 'n eiendom wat behoort aan' n grondhervormingsbegunstigde of sy of haar
erfgename, met dien verstande dat hierdie uitsluiting verval tien jaar vanaf die datum
waarop sodanige begunstigde se titel in die kantoor van die Registrateur van Aktes
geregistreer was;
(H) op die eerste R15 000 van die niarket waarde van 'n eiendom wat in die
waardasierol of aanvullende waardasierol van' n munisipaliteit om 'n kategorie soos
bepaal deur die munisipaliteit-(i) vir residensiële eiendomme: of (ii) vir eiendomme
wat vir meervoudige doeleindes gebruik word, mits een of meer komponente van die
eiendom gebruik word vir residensiële doeleindes, of
(I) op 'n eiendom geregistreer in die naam van en hoofsaaklik gebruik as' n plek van
openbare aanbidding deur 'n godsdienstige gemeenskap. insluitende 'n amptelike
woning wat in die naam van daardie gemeenskap wat deur' n kantoor-hoorder van
die gemeenskap wat tree op by dienste op daardie plek van aanbidding bewoon
word.
(2) (a) Die uitsluiting van belasting van 'n eiendom waarna in subartikel (1) (e)
verval
indien die verklaring van die eiendom as 'n spesiale natuurreservaat, nasionale park,
die natuur
reserwe of nasionale botaniese tuin, of as deel van so 'n reserwe, park of botaniese
tuin, is teruggetrek in terme van die toepaslike Wet in daardie subartikel vermeld.
(B) Indien die eiendom ten opsigte waarvan die verklaring is teruggetrek is in privaat
besit, die eienaar, by terugtrekking van die verklaring, word aanspreeklik aan die
betrokke munisipaliteit vir enige belastings wat, as dit nie vir subartikel (1) (e) , het
sou gewees betaalbaar op die eiendom gedurende die tydperk van die effektiewe
datum van die huidige waardasierol van die munisipaliteit. Indien die eiendom was
verklaar as 'n beskerm is' n na die effektiewe datum van die huidige waardasierol,
tariewe is betaalbaar slegs vanaf die datum van die verklaring van die eiendom.
(C) Die bedrag waarvoor 'n eienaar aanspreeklik word in terme van paragraaf (b)
moet as agterstallige belasting beskou word, en die toepaslike rente op daardie
bedrag is betaalbaar aan die munisipaliteit.
(D) Paragrawe (b) en (c) slegs van toepassing indien die verklaring van die eiendom
was onttrek as gevolg van -
(I) 'n besluit deur die private eienaar vir enige rede om te onttrek van die
ooreenkoms tussen die private eienaar en die staat in terme van die Wet op
Beskermde Gebiede, en in terme van wat die private eienaar aanvanklik toegestem
het tot die eiendom word verklaar as 'n beskermde gebied: of (ii)' n besluit deur die
staat om te onttrek van so 'n ooreenkoms as gevolg van' n skending van die
ooreenkoms deur die private eienaar.
(3) Die Minister, handelende met die instemming van die Minister van Finansies,
kan van
tyd tot tyd by kennisgewing in die Staatskoerant, die verhoging van die monetêre
drempel bedoel in
subartikel (1) (h) om inflasie te weerspieël.
(4) Die Minister kan, by kennisgewing in die Staatskoerant, hoe laer die persentasie
in
subartikel (1) (a), maar slegs na oorleg met-
(A) betrokke Kabinetslid en die lede wat verantwoordelik is vir die verskillende
aspekte van die openbare
diens infrastruktuur;
(B) georganiseerde plaaslike regering, en
(C) betrokke openbare diens infrastruktuur entiteite.
(5) (a) Die uitsluiting van belasting van 'n eiendom waarna in subartikel (1) (i)
verval indien
die eiendom-
(I) is weggedoen word deur die godsdienstige gemeenskap besit nie; of

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6,2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(Ii) is nie meer gebruik word as 'n plek van openbare aanbidding deur' n
godsdienstige gemeenskap, of in die geval van 'n amptelike woning beoog in daardie
subartikel, is nie meer gebruik word as so 'n amptelike woning.
(B) Indien die uitsluiting van belasting van 'n eiendom wat gebruik word as so' n
amptelike woning verval, die godsdienstige gemeenskap besit van die eiendom
aanspreeklik aan die betrokke munisipaliteit vir enige belastings wat, as dit nie vir
subartikel (1) (i), sou is betaalbaar op die eiendom gedurende die tydperk van een
jaar voor die datum waarop die uitsluiting verval het.
(C) Die bedrag waarvoor die godsdienstige gemeenskap word aanspreeklik gehou
word in terme van paragraaf (b) moet as agterstallige belasting beskou word, en die
toepaslike rente op daardie bedrag is betaalbaar aan die munisipaliteit.
Vrystelling van munisipaliteite van bepalings van artikel 17
18. (1) 'n Munisipaliteit kan skriftelik aansoek doen, aan die Minister om vrystelling
van
paragraaf (a), (e), (g) of (h) van artikel 17 (1) as dit kan aantoon dat 'n negatief in
terme van die relevante paragraaf is gedrang of belemmer sy vermoë of reg om te
uitoefening van sy bevoegdhede of sy funksies te verrig binne die betekenis van
artikel 151 (4) van die
die Grondwet.
(2) Enige vrystelling verleen deur die Minister ingevolge subartikel (1) -
(A) moet skriftelik wees, en
(B) is onderhewig aan die beperkings en voorwaardes wat die Minister mag bepaal.
Ontoelaatbare differensiasie
19. (1) 'n munisipaliteit mag nie heffing-
(A) verskillende belasting op residensiële eiendomme, behalwe soos in artikels
11 (1) (b), 21 en 89; (b) 'n belasting op nie-residensiële eiendomme wat meer as' n
voorgeskrewe verhouding tot die belasting op residensiële eiendomme wat bepaal in
terme van artikel 11 (1) (a):
(C) tariewe wat op onredelike wyse diskrimineer tussen die kategorieë van nie-
residensiële
eiendomme; of
(D) addisionele pryse, behalwe soos voorsien in artikel 22.
(2) Die verhouding bedoel in subartikel (1) (b) mag slegs voorgeskryf word met die
instemming van die Minister van Finansies.
Perk op jaarlikse toenames van eiendomsbelasting
20. (1) Die Minister kan, met die instemming van die Minister van Finansies en deur
kennisgewing in die Staatskoerant, stel 'n boonste limiet op die persentasie waarmee
belasting op eiendomme
of 'n belasting op' n spesifieke kategorie van eiendomme verhoog kan word.
(2) Verskillende perke kan word in terme van subartikel (1) vir-
(A) verskillende soorte munisipaliteite wat. vir die doeleindes van hierdie artikel,
omskryf word in die kennisgewing of met betrekking tot kategorieë van
munisipaliteite binne die betekenis van die Munisipale Strukture Wet of op enige
ander wyse, of
(B) verskillende kategorieë van eiendomme, onderhewig aan artikel 19.

(3) Die Minister kan, op skriftelike aansoek deur 'n munisipaliteit, en op goeie
gronde, vrygestel' n munisipaliteit van 'n perk wat ingevolge subartikel (1).
(4) Hierdie artikel moet gelees word met artikel 43 van die Munisipale Finansiële
Bestuurs Wet.
Verpligte infasering van sekere belastings
21. (1) (a) 'n Belasting wat op nuut belasbare eiendom moet ingefaseer word oor' n
tydperk
van drie finansiële jare, onderhewig aan subartikel (5).
(B) 'n Belasting wat gehef word op eiendom soos bedoel in artikel 1 7 (1) (g) moet,
na die uitsluiting tydperk bedoel in daardie artikel verval het, moet ingefaseer word
oor' n tydperk van drie finansiële jare, onderhewig aan subartikel (5 ) van hierdie
artikel.
(C) 'n Belasting wat op nuut belasbare eiendom wat gebruik word deur droë
organisasies wat openbare weldaadsaktiwiteite en geregistreer is in terme van die
Inkomstebelastingwet vir die aktiwiteite moet ingefaseer word oor' n tydperk van
vier finansiële jaar, onderhewig aan subartikel (5) .
(2) Die infasering afslag op 'n eiendom waarna in subartikel (1) (a) of (b) moet-
(A) in die eerste jaar ten minste 75 persent van die eiendomsbelasting vir daardie
jaar wat andersins van toepassing op die eiendom;

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(B) in die tweede jaar, word ten minste 50 persent van die eiendomsbelasting vir
daardie jaar wat andersins
toepassing op die eiendom, en
(C) in die derde jaar, ten minste 25 persent van die eiendomsbelasting vir daardie
jaar wat andersins
toepassing op die eiendom.
(3) Geen koers gehef kan word gedurende die eerste jaar op eiendom soos bedoel in
subartikel (1)
(C). Daarna het die infaseringsafslag op sodanige eiendom -
(A) in die tweede jaar moet ten minste 75 persent van die eiendomsbelasting vir
daardie jaar wat andersins van toepassing op die eiendom;
(B) in die derde jaar, moet klop minstens 50 persent van die eiendomsbelasting vir
daardie jaar wat andersins van toepassing op die eiendom, en
(C) in die vierde jaar, moet ten minste 25 persent van die eiendomsbelasting vir
daardie jaar wat andersins van toepassing op die eiendom.

(4) 'n Belasting wat gehef word op eiendom soos bedoel in subartikel (1) mag nie
hoër wees as die belasting wat op soortgelyke eiendom of kategorie van eiendomme
in die munisipaliteit.
(5) Die LUR vir plaaslike regering kan, op skriftelike versoek deur 'n munisipaliteit,
uit te brei vir die munisipaliteit om die infasering tydperk bedoel in subartikel (1)
(a), (b) of (c) tot' n tydperk wat saam met die aanvanklike tydperk nie meer as ses
finansiële jaar.
(6) Wanneer uitbreiding van 'n infaseringstydperk, die LUR vir plaaslike regering
moet
bepaal die minimum infaseringsafslag op die koers betaalbaar gedurende elke
finansiële
jaar in die verlengde tydperk.
Deel 4: Addisionele tariewe
Spesiale waardering areas
22. (1) 'n Munisipaliteit kan, by besluit van sy raad-(a) bepaal' n gebied binne
daardie munisipaliteit as 'n spesiale gradering gebied;
(B) 'n bykomende belasting op eiendom in daardie gebied vir die doel van die
verhoging van fondse vir die verbetering of opgradering daardie gebied, en
(C) onderskei tussen kategorieë van eiendomme wanneer heffing 'n bykomende
belasting bedoel in paragraaf (b).
(2) Alvorens die bepaling van 'n spesiale gradering area,' n munisipaliteit moet-
(A) die plaaslike gemeenskap raadpleeg, insluitend oor die volgende aangeleenthede:
(I) die voorgestelde grense van die gebied, en (ii) die voorgestelde verbetering of
opgradering van die gebied, en (b) die toestemming van die meerderheid van die
lede van die plaaslike gemeenskap in die voorgestelde spesiale gradering gebied wat
aanspreeklik sal wees vir die betaling van die bykomende belasting.
(3) Wanneer 'n munisipaliteit bepaal' n spesiale gradering area, die munisipaliteit -
(A) moet die grense van die gebied;
(B) moet aandui hoe die area is te verbeter of opgegradeer deur fondse verkry van
die bykomende belasting;
(C) moet afsonderlike rekeningkundige en ander rekordhouding stelsels vestig
verband-in -
(I) die inkomste wat gegenereer word deur die bykomende belasting, en (ii) die
verbetering en opgradering van die gebied, en
(D) kan 'n komitee bestaande uit persone wat die gemeenskap
in die gebied op te tree as 'n raadplegende en adviserende forum vir die
munisipaliteit op
die verbetering en opgradering van die gebied, op voorwaarde verteenwoordiging,
includgin
geslag rcpresentivity in ag geneem word wanneer so 'n komitee is
gevestig. So 'n komitee moet' n subkomitee van die wykskomitee word
of komitees in die gebied, indien die munisipaliteit het 'n wykskomitee of
komitees in die gebied.
(4) Hierdie artikel mag nie gebruik word om bestaande ongelykhede te versterk in
die ontwikkeling
van die munisipaliteit, en enige bepaling van 'n spesiale gradering area moet
konsekwent wees
met die doelwitte van die munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsplan.
(5) Hierdie artikel moet saamgelees word met artikel 85 van die Wet op Munisipale
Stelsels as dit
artikel is aansoek gedoen om befondsing te voorsien vir 'n interne munisipale diens
distrik
gestig in terme van daardie gedeelte van die Wet op Munisipale Stelsels.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Deel 5: Munisipale register van eiendomme Register van eiendomme
23. (1) 'n Munisipaliteit moet saamstel en' n register byhou ten opsigte van
eiendomme
gelee binne die munisipaliteit, wat bestaan uit 'n Deel A en' n deel B.
(2) Deel A van die register bestaan uit die huidige waardasierol van die
munisipaliteit, met inbegrip van enige aanvullende waardasierolle van die
munisipaliteit opgestel in terme van artikel 78.
(3) Deel B van die register moet spesifiseer watter eiendomme op die waardasierol
of enige aanvullende waardasierolle is onderhewig aan -

(A) 'n vrystelling van die koers in terme van artikel 15;
(B) 'n korting op of' n vermindering in die koers in terme van artikel 15;
(C) 'n infasering van die koers in terme van artikel 21, of
(D) 'n negatief bedoel in artikel 17 (1) (a), (e), (g), (h) en (i).

(4) Die register moet oop wees vir inspeksie deur die publiek gedurende kantoorure.
Indien die munisipaliteit 'n amptelike webwerf of' n ander webwerf tot sy beskikking
het, moet die register vertoon word op die webwerf.
(5) 'n Munisipaliteit moet met gereelde tussenposes, maar ten minste jaarliks, werk
Deel B van die register. Deel A van die register moet opgedateer word in
ooreenstemming met die bepalings van hierdie Wet met betrekking tot die
opdatering en aanvulling van waardasie rolle.
HOOFSTUK 3
AANSPREEKLIKHEID VIR BELASTING
Eiendomsbelasting betaalbaar deur eienaars
24. (1) 'n Belasting wat gehef word deur' n munisipaliteit op 'n eiendom betaal moet
word deur die eienaar van die
eiendom, behoudens Hoofstuk 9 van die Wet op Munisipale Stelsels.
(2) (a) Gesamentlike eienaars van 'n eiendom is, onderhewig aan paragraaf (b).
gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die bedrag betaalbaar vir belastings op
daardie eiendom.
(B) 'n munisipaliteit moet, ten opsigte van landbou-eiendom wat deur meer as een
eienaar in onverdeelde aandele besit is waar die hou van so' n onverdeelde aandele
was toegelaat voor die aanvang van die Onderverdeling van Landbou Grond Wet,
1970 (Wet No 70 van 1970), oorweeg of in die besondere omstandighede dit sou
meer gepas wees vir die munisipaliteit om-
(I) enige een van die mede-eienaars in terme van paragraaf (a) is aanspreeklik vir
alle tariewe
gehef word ten opsigte van die landbou betrokke eiendom, of (ii) enige mede-eienaar
slegs aanspreeklik vir die gedeelte van die belastings wat gehef word op die
eiendom wat verteenwoordig die gesamentlike eienaar se onverdeelde aandeel in die
landbou-eiendom.
Betaling van belasting op eiendom in deeltitelskemas
25. (1) 'n Belasting wat gehef word deur' n munisipaliteit op 'n deeltiteleenheid is
betaalbaar deur die eienaar
van die eenheid.
(2) 'n munisipaliteit mag nie die belasting op' n deeltitel-eenheid, of enige deel van
sodanige belasting, van die regspersoon beheer van 'n deeltitelskema, behalwe
wanneer die regspersoon die eienaar van enige spesifieke deeltiteleenheid is.
(3) 'n Regspersoon beheer van' n deeltitelskema mag nie verdeel en versamel tariewe
van die eienaars van die deeltitel eenhede in die skema.
(4) Hierdie artikel moet gelees word met artikel 92.
Metode en tyd van betaling
26. (1) 'n munisipaliteit kan' n koers -
(A) op 'n maandelikse basis of minder dikwels as wat voorgeskryf word in terme van
die
Munisipale Finansiële Bestuurs Wet, of
(B) jaarliks, soos ooreengekom word om met die eienaar van die eiendom.
(2) (a) Indien 'n belasting is betaalbaar in' n enkele bedrag jaarliks dit betaal moet
word op of voor 'n datum bepaal deur die munisipaliteit.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No.6, 2004
PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING WET, 2004
(B) Indien 'n koers is betaalbaar in paaiemente moet voor of op' n datum in elke
tydperk bepaal deur die munisipaliteit betaal moet word.
(3) Betaling van 'n koers kan uitgestel word, maar slegs in spesiale omstandighede.
Rekeninge gelewer moet word
27. (1) 'n Munisipaliteit moet elke persoon wat aanspreeklik is vir die betaling van' n
koers met
'n skriftelike rekening waarin -
(A) die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting betaalbaar;
(B) die datum op of voor wat die bedrag is betaalbaar is;
(C) hoe die bedrag bereken is;

(D) die markwaarde van die eiendom;
(E) indien die eiendom onderworpe is aan enige verpligte infaseringsafslag in terme
van artikel 21, die bedrag van die afslag, en
(F) indien die eiendom onderworpe is aan enige bykomende belasting in terme van
artikel 22, die bedrag verskuldig vir bykomende tariewe.
(2) 'n Persoon is aanspreeklik vir die betaling van' n tempo ongeag of daardie
persoon het 'n
skriftelike rekening ingevolge subartikel (1). Indien 'n persoon het nie' n rekening
ontvang,
moet daardie persoon die nodige navrae by die munisipaliteit.
(3) Die verskaffing van rekeninge vir eiendomsbelasting in terme van hierdie artikel
is onderhewig aan artikel
102 van die Wet op Munisipale Stelsels.
Herstel van agterstallige belasting van huurders en besetters
28. (1) Indien 'n bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting gehef word ten opsigte
van' n eiendom is onbetaald deur die eienaar
van die eiendom na die datum bepaal in terme van artikel 26 (2), mag die
munisipaliteit
die bedrag in geheel of gedeeltelik van 'n huurder of okkupeerder van die eiendom,
ten spyte van
enige kontraktuele verpligting om die teendeel op die huurder of okkupeerder. Die
munisipaliteit
kan 'n bedrag verhaal slegs nadat die munisipaliteit' n skriftelike kennisgewing
bedien op die
huurder of bewoner.
(2) Die bedrag wat 'n munisipaliteit mag van die huurder of okkupeerder van' n
eiendom in terme van subartikel (1) is beperk tot die bedrag van die huurgeld of
ander geld verskuldig en betaalbaar is, maar nog nie betaal is, deur die huurder of
okkupeerder aan die eienaar van die eiendom.
(3) Enige bedrag wat 'n munisipaliteit van die huurder of okkupeerder van die
eiendom moet verreken word deur die huurder of okkupeerder teen enige gelde
verskuldig deur die huurder of okkupeerder aan die eienaar.
(4) Die huurder of okkupeerder van 'n eiendom moet, op versoek van' n
munisipaliteit, die munisipaliteit met 'n skriftelike verklaring waarin alle betalings
wat gemaak moet word deur die huurder of okkupeerder aan die eienaar van die
eiendom te huur of ander geld wat betaalbaar is op die eiendom gedurende 'n tydperk
bepaal deur die munisipaliteit.
Invordering van belastings van agente
29. (1) 'n Munisipaliteit kan, ten spyte van die Wet op Grondsake eiendomsagent.
1976 (Wet No 112
van 1976), die bedrag betaalbaar vir belastings op 'n eiendom in sy geheel of
gedeeltelik uit die
agent van die eienaar, indien dit meer gerieflik vir die munisipaliteit.
(2) 'n munisipaliteit mag die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting van die agent
van die eienaar slegs nadat dit' n skriftelike kennisgewing bedien op die agent.
(3) Die bedrag wat 'n munisipaliteit kan by die agent is beperk tot die bedrag van
enige huurgeld of ander geld wat deur die agent namens die eienaar, minus enige
kommissie verskuldig aan die agent.
(4) Die agent moet, op versoek van 'n munisipaliteit, die munisipaliteit met' n
skriftelike verklaring waarin alle betalings vir huur op die eiendom en enige ander
geld wat deur die agent namens die eienaar gedurende 'n tydperk bepaal deur die
munisipaliteit.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
HOOFSTUK 4
ALGEMENE WAARDASIE VAN BELASBARE EIENDOM
Deel 1: Algemene
Algemene waardasie en voorbereiding van waardasielyste
30. (1) 'n munisipaliteit wat' n koers te hef op eiendom moet in ooreenstemming met
hierdie Wet oorsaak
(A) 'n algemene waardasie wat gemaak moet word van alle eiendomme in die
munisipaliteit bepaal
in terme van subartikel (2), en (b) 'n waardasierol om voorbereid te wees van alle
eiendomme wat bepaal in terme van subartikel (3).
(2) Alle belasbare eiendomme in die munisipaliteit moet gewaardeer word tydens 'n
algemene
waardasie, insluitend alle eiendomme ten volle of gedeeltelik uitgesluit van tariewe
in terme van
artikel 17 (1) (a), (e), (g), (h) en (i): Met dien verstande dat-
(A) eiendomme verwys na in artikel 7 (2) (a) moet gewaardeer word slegs tot die
mate dat die munisipaliteit beoog om 'n belasting op daardie eiendomme te hef, en
(B) kan die Minister ten volle of gedeeltelik vrygestel 'n munisipaliteit van die
verpligting om die waarde van eiendomme uitgesluit van tariewe in terme van artikel
17 (1) (e), (g) en (i) indien die munisipaliteit kan bewys dat die waardasie van die
eienskappe is te swaar vir dit, gegewe sy finansiële en administratiewe kapasiteit.
(3) Alle eiendomme gewaardeer in terme van subartikel (2) moet ingesluit word in
die waardasie
roll: Met dien verstande dat eiendomme verwys na in subartikel (2) (b) en in artikel
7 (2) (a) (i)
en (ii) moet ingesluit word in die waardasierol of nie hulle waardeer word.
Datum van waardasie
31. (1) Vir die doeleindes van 'n algemene waardasie, moet' n munisipaliteit 'n datum
bepaal
wat moontlik nie meer as 12 maande voor die aanvang van die finansiële jaar waarin
die
waardasierol is ook die eerste keer geïmplementeer.
(2) Die algemene waardasie moet die markwaarde van eiendomme wat bepaal in
ooreenstemming met-
(A) marktoestande wat aansoek gedoen het soos op die datum van waardasie, en
(B) enige ander toepaslike bepalings van hierdie Wet.
Inwerkingtreding en periode van geldigheid van waardasielyste
32. (1) 'n Waardasierol-
(A) van krag vanaf die begin van die finansiële jaar wat volg op die voltooiing van
die publiek ter insae tydperk vereis deur artikel 49; en
(B) bly geldig vir daardie finansiële jaar of vir een of meer daaropvolgende
finansiële jaar as wat die munisipaliteit mag besluit, maar in totaal nie vir meer as
vier finansiële jaar.
(2) Die LUR vir plaaslike regering in 'n provinsie kan die tydperk waarvoor' n
waardasierol bly geldig tot vyf finansiële jaar, maar slegs -
(A) indien die provinsiale uitvoerende ingegryp het in die munisipaliteit ingevolge
artikel 139 van die Grondwet; of
(B) op versoek van die munisipaliteit, in ander uitsonderlike omstandighede wat so
'n verlenging regverdig.
(3) Die waardasielys van 'n munisipaliteit bly geldig vir een jaar na die datum
wat die rol het verval indien die provinsiale uitvoerende ingryp in 'n munisipaliteit
ingevolge
van artikel 139 van die Grondwet hetsy voor of na daardie datum, met dien
verstande dat die
intervensie was veroorsaak deur die munisipaliteit se versuim -
(A) 'n datum van waardasie te bepaal vir die algemene waardasie in terme van artikel
31, of
(B) 'n persoon as sy munisipale waardeerder te bind in terme van artikel 33.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Deel 2: Munisipale waardeerders
Aanwysing van munisipale waardeerders
33. (1) 'n Munisipaliteit moet, voor die datum van waardasie,' n persoon as
munisipale waardeerder. 'N Munisipaliteit mag een van sy amptenare of' n persoon
in privaat praktyk as sy munisipale waardeerder.
(2) Indien 'n munisipaliteit besluit om die dienste van' n persoon om veilig in private
praktyk as
sy munisipale waardeerder, dit moet-
(A) volg 'n oop, mededingende en deursigtige proses in ooreenstemming met
Hoofstuk 11 van die Munisipale Finansiële Bestuurs Wet, en
(B) wys die suksesvolle bieër as sy munisipale waardeerder by wyse van 'n
skriftelike kontrak wat die terme en voorwaardes van die aanwysing.

(3) 'n Munisipaliteit moet aan die persoon wat aangewys is as die munisipale
waardeerder' n identiteitskaart in die voorgeskrewe formaat met 'n foto van daardie
persoon.
(4) 'n Munisipaliteit kan die aanwysing van' n persoon as sy munisipale waardeerder
trek, maar slegs op grond van -

(A) wangedrag, onvermoë of onbevoegdheid;
(B) nie-nakoming van 'n bepaling van hierdie Wet;
(C) onder-prestasie; of
(D) kontrakbreuk, in die geval van 'n persoon bedoel in subartikel (2).
Funksies van munisipale waardeerders
34. Die waardeerder van 'n munisipaliteit moet in ooreenstemming met hierdie Wet -
(A) waarde alle eiendomme in die munisipaliteit wat ingevolge artikel 30 (2);
(B) voor te berei 'n waardasierol van alle eiendomme in die munisipaliteit wat
ingevolge artikel 30 (3);
(C) onderteken en bevestig die waardasierol;
(D) indien die waardasierol aan die munisipale bestuurder binne 'n voorgeskrewe
tydperk
(E) oorweeg en besluit oor besware teen die waardasierol;
(F) woon elke vergadering van 'n appèlraad wanneer daardie appèlraad - (i) hoor' n
appèl teen 'n besluit van die waardeerder, of (ii) resensies' n besluit van daardie
waardeerder; (g) 'n aanvullende waardasierol wanneer dit raak nodig is; (h) help om
die munisipaliteit in die versameling van post adresse van eienaars waar sulke
adresse is betroubaar gemeet kan word deur die waardeerder wanneer waardeer
eiendomme, en (i) in die algemeen, die munisipaliteit met gepaste administratiewe
steun in verband met die waardasierol.
Assistent munisipale waardeerders
35. (1) Die munisipale bestuurder kan, wys die amptenare van die munisipaliteit of
persone
in private praktyk as assistent munisipale waardeerders die waardeerder van die
munisipaliteit te help
met die verrigting van enige van die funksies soos uiteengesit in artikel 34.
(2) Indien die munisipale waardeerder is nie 'n amptenaar van die munisipaliteit, die
munisipale waardeerder kan, met die instemming van die munisipale bestuurder of
persone in privaat praktyk as assistent munisipale waardeerders die munisipale
waardeerder by te staan met die verrigting van enige van die funksies uiteengesit in
artikel 34.
(3) By die aanwysing van persone in private praktyk as assistent munisipale
waardeerders in terme van subartikel (2), 'n munisipale waardeerder van die
munisipaliteit verhaal die koste van die verkryging van die dienste van die persone,
maar slegs in terme van die kontrak tussen die munisipale waardeerder en die
munisipaliteit in terme van artikel 33 (2) (b).
(4) 'n Munisipaliteit moet aan die persoon wat as' n assistent munisipale waardeerder
'n identiteitskaart in die voorgeskrewe formaat met' n foto van daardie persoon.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(5) 'n Munisipaliteit kan die aanwysing van' n persoon terugtrek bedoel in subartikel
(1) as 'n assistent munisipale waardeerder, en' n munisipale waardeerder kan, en
moet, indien versoek deur die munisipaliteit, die aanwysing van 'n persoon bedoel in
subartikel ( 2) as 'n assistent munisipale waardeerder. Die aanwysing van 'n persoon
kan teruggetrek word slegs op grond van -
(A) wangedrag, onvermoë of onbevoegdheid;
(B) nie-nakoming van 'n bepaling van hierdie Wet;
(C) onder-prestasie; of
(D) verbreking van enige van die terme of voorwaardes van die aanwysing, in die
geval van 'n persoon aangewys as' n assistent munisipale waardeerder ingevolge
subartikel (2).
Data-insamelaars
36. (1) Die munisipale bestuurder mag aanwys amptenare van die munisipaliteit of
persone
wat nie die amptenare van die munisipaliteit as data-versamelaars die waardeerder
van die te help
munisipaliteit met die insameling van data en ander verwante aktiwiteite.
(2) Indien die munisipale waardeerder is nie 'n amptenaar van die munisipaliteit, die
munisipale waardeerder kan, met die instemming van die munisipale bestuurder, wys
die persone, behalwe die amptenare van die munisipaliteit, as data-versamelaars die
munisipale waardeerder met die insameling te help van data en ander verwante werk.
(3) By die aanwysing van persone as data-versamelaars in terme van subartikel (2),
'n munisipale waardeerder van die munisipaliteit verhaal die koste van die
verkryging van die dienste van daardie persone nie, maar slegs in terme van die
kontrak tussen die munisipale waardeerder en die munisipaliteit ingevolge artikel 33
(2) (b).
(4) 'n Munisipaliteit moet aan die persoon wat aangewys is as' n data-versamelaar 'n
identiteitskaart in die voorgeskrewe formaat met' n foto van daardie persoon.
(5) 'n Munisipaliteit kan die aanwysing van' n persoon terugtrek bedoel in subartikel
(1) as 'n data-versamelaar, en' n munisipale waardeerder kan, en moet, indien
versoek deur die munisipaliteit, die aanwysing van 'n persoon bedoel in subartikel (
2) as 'n data-versamelaar.
Delegering deur munisipale waardeerders
37. (1) Die waardeerder van 'n munisipaliteit -
(A) mag delegeer -
(I) na 'n assistent munisipale waardeerder enige magte of pligte wat redelikerwys
nodig is om die munisipale waardeerder' n bevoegdheid uit te oefen of om te
voldoen aan 'n plig opgedra aan' n munisipale waardeerder in terme van hierdie Wet
te help, of (ii) aan 'n data-versamelaar' n bevoegdhede of pligte wat redelikerwys
nodig is om die munisipale waardeerder in die insameling en verwerking van data by
te staan, en
(B) moet gereeld hersien afvaardigings uitgereik in terme van paragraaf (a) en,
indien
nodig is, wysig of intrek enige van hierdie delegering.
(2) 'n Delegasie ingevolge subartikel (1) -
(A) moet skriftelik wees;
(B) is onderhewig aan die beperkings en voorwaardes wat die munisipale
waardeerder kan lê in 'n spesifieke geval, en
(C) ontneem nie die munisipale waardeerder van die verantwoordelikheid met
betrekking tot die uitoefening van die gedelegeerde bevoegdheid of die verrigting
van die gedelegeerde plig nie.
(3) Die munisipale waardeerder kan bevestig, wysig of herroep enige besluit wat
geneem is
gevolg van 'n delegasie ingevolge hierdie artikel, maar geen sodanige verandering of
herroeping
van 'n besluit mag afbreuk doen aan enige regte wat as gevolg van die ontstaan het
besluit.
Munisipale vennootskappe
38. (1) 'n munisipaliteit kan' n ooreenkoms met 'n ander munisipaliteit of
munisipaliteite 'n enkele munisipale waardeerder aan te wys en die koste van die
voorbereiding van waardasie rolle te deel.
(2) Artikel 33 (2) is nie van toepassing indien die betrokke munisipaliteite eens 'n
amptenaar van een van hulle as hul munisipale waardeerder aan te stel.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Kwalifikasies van munisipale waardeerders
39. (1) 'n munisipale waardeerder-
(A) moet 'n persoon wat geregistreer is as' n professionele waardeerder of
professionele geassosieerde waardeerder in terme van die
Eiendomswaardeerdersprofessie, 2000 (Wet No 47 van 2000) word, en
(B) mag nie 'n raadslid -
(I) van die aanwysing van munisipaliteit, indien daardie munisipaliteit is 'n
metropolitaanse of
'n distriksmunisipaliteit, of (ii) van óf die aanwysing van munisipaliteit of die distrik
munisipaliteit waarin daardie munisipaliteit val, as die aanwysing van munisipaliteit
is' n plaaslike munisipaliteit. (2) 'n assistent munisipale waardeerder-(a) moet' n
persoon wat geregistreer is as 'n professionele waardeerder,' n professionele
geassosieerde waardeerder of 'n kandidaat waardeerder in terme van die
Eiendomswaardeerdersprofessie, 2000 wees, en (b) mag nie' n raadslid -
(I) van die aanwysing van munisipaliteit, indien daardie munisipaliteit is 'n
metropolitaanse of
distriksmunisipaliteit, of (ii) van óf die aanwysing van munisipaliteit of die
distriksmunisipaliteit
waarin daardie munisipaliteit val, as die aanwysing van munisipaliteit is 'n plaaslike
munisipaliteit.
Voorgeskrewe verklaring
40. Voordat hulle met hul hoofkantoor, die waardeerder van 'n munisipaliteit of' n
assistent munisipale
waardeerder moet-
(A) die voorgeskrewe verklaring voor 'n kommissaris van ede met betrekking tot die
prestasie van die kantoor, en (b) indien 'n gesertifiseerde afskrif van sodanige
verklaring met die munisipale bestuurder.
Inspeksie van eiendom
41. (1) Onderworpe aan enige wetgewing wat beperk of verbied toegang tot enige
spesifieke
eiendom, die waardeerder van 'n munisipaliteit, assistent munisipale waardeerder,
data-versamelaar of enige persoon gemagtig deur die munisipale waardeerder
skriftelik, mag -
(A) tussen 07:30 en 19:00 op enige dag, behalwe 'n Sondag of openbare vakansiedag
is, enige eiendom in die munisipaliteit wat ingevolge die bepalings van hierdie Wet
gewaardeer word, en
(B) daardie eiendom inspekteer vir die doel van die waardasie.

(2) Indien 'n persoon wat gemagtig is deur' n munisipale waardeerder ingevolge
subartikel (1) nie in besit is van 'n identiteitskaart in die voorgeskrewe formaat met'
n foto van daardie persoon, moet die munisipaliteit aan daardie persoon uitreik so 'n
kaart.
(3) Wanneer 'n eiendom in terme van subartikel (1),' n munisipale waardeerder,
assistent munisipale waardeerder, data-versamelaar of enige persoon gemagtig
ingevolge daardie subartikel-

(A) moet, op versoek van 'n persoon op daardie eiendom. sy of haar identiteit kaart,
en
(B) mag vergesel word deur 'n tolk of enige ander persoon wie se hulp wat redelik
benodig word in die omstandighede.
Toegang tot inligting
42. (1) 'n munisipale waardeerder of assistent munisipale waardeerder, kan-
(A) van die eienaar, huurder of-bewoner van 'n eiendom wat die waardeerder moet
die waardeerder toegang tot enige dokument of inligting in besit van die eienaar,
huurder waarde in terme van hierdie Wet, of die agent van die eienaar, te gee,
bewoner of agent wat die waardeerder redelikerwyse benodig vir die doel van die
waardering van die eiendom:
(B) uittreksels maak uit enige sodanige dokument of inligting; en
(C) skriftelik vereis dat die eienaar, huurder of okkupeerder van die eiendom, of
agent van
die eienaar, die waardeerder te verskaf, hetsy skriftelik of mondelings, met
besonderhede
met betrekking tot die eiendom wat die waardeerder redelikerwyse benodig vir die
doel van
waardering van die eiendom.
No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004
PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING WET, 2004
(2) Waar 'n dokument, inligting of besonderhede nie voorsien is wanneer dit vereis
in terme van subartikel (1) en die betrokke eienaar op so' n dokument, inligting of
besonderhede in 'n beroep op' n appèlraad, kan die appèlraad 'n bevel as koste in
terme van artikel 70 as die appèl direksie is van mening dat die versuim om sodanige
dokumente, inligting of besonderhede geplaas het 'n onnodige las op die
werksaamhede van die munisipale waardeerder of die appelraad.
Gedrag van waardeerders
43. (1) 'n munisipale waardeerder of assistent munisipale waardeerder -
(A) moet aan 'n munisipaliteit enige persoonlike of enige private maatskappy belang
is dat die waardeerder, of enige eggenoot, ouer, kind, vennoot of sakegenoot van die
waardeerder, mag hê in enige eiendom in die munisipaliteit;
(B) mag nie gebruik maak van die posisie as 'n munisipale waardeerder of assistent
munisipale waardeerder vir private gewin of onbehoorlike voordeel van' n ander
persoon, en
(C) moet voldoen aan die Gedragskode uiteengesit in Bylae 2 van die Wet op
Munisipale Stelsels.

(2) 'n munisipale waardeerder of assistent munisipale waardeerder wat nie' n
amptenaar van 'n munisipaliteit moet voldoen aan die Gedragskode asof daardie
persoon is so' n beampte.
(3) 'n munisipale waardeerder of assistent munisipale waardeerder wat oortree of
versuim om te voldoen aan subartikel (1) is skuldig aan wangedrag en onderhewig
aan afdanking as munisipale waardeerder orassistant munisipale waardeerder.
(4) 'n besluit ingevolge subartikel (3)' n munisipale waardeerder of assistent
munisipale waardeerder wat is 'n munisipale amptenaar moet gebaseer wees op' n
bevinding deur 'n ondersoek in ooreenstemming met die terme en voorwaardes van
indiensneming van toepassing op daardie persoon te ontslaan.
(5) 'n munisipale waardeerder of assistent munisipale waardeerder, mag nie die
waardasie van' n eiendom waarin die waardeerder, of enige eggenoot, ouer, kind,
vennoot of sakegenoot van die waardeerder, het 'n persoonlike of private sakebelang,
en die munisipale bestuurder moet 'n spesiale waardeerder wat waardasie te doen. 'N
Spesiale waardeerder moet gekwalifiseerd wees vir die aanwysing as' n munisipale
waardeerder of assistent munisipale waardeerder in terme van artikel 39.
Beskerming van inligting
44. (1) 'n munisipale waardeerder, assistent munisipale waardeerder, data-
versamelaar of enige persoon
mag nie aan enige persoon enige inligting wat bekom is tydens 'n bevoegdheid
uitoefen
bedoel in artikel 41 of 42 nie, behalwe -
(A) binne die bestek van daardie persoon se bevoegdhede en pligte ingevolge hierdie
Wet;
(B) vir die doel van die uitvoering van die bepalings van hierdie Wet;
(C) vir thepurpose van 'n regsgeding, of
(D) in terme van 'n hofbevel.
(2) Subartikel (1) ook van toepassing op 'n persoon wat' n munisipale waardeerder,
assistent munisipale waardeerder, data-versamelaar of enige persoon gemagtig
ingevolge artikel 41 (1) wanneer jy 'n eiendom in terme van daardie artikel.
HOOFSTUK 5
WAARDASIE KRITERIA
Waardasie
45. (1) Eiendom moet gewaardeer word in ooreenstemming met die algemeen
erkende waardasie
praktyke, metodes en-standaarde, en die bepalings van hierdie Wet.
(2) Vir die doeleindes van subartikel (1) -
(A) fisiese inspeksie "van die eiendom te waardeer word is opsioneel, en
(B) vergelykende, analitiese en ander stelsels of tegnieke kan gebruik word,
insluitende lugfoto's en rekenaar-gesteunde massa beoordelingstelsels

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
of tegnieke, met inagneming van veranderinge in die tegnologie en waardasie
stelsels en tegnieke.
(3) (a) Indien die beskikbare mark-verwante inligting van enige kategorie van
belasbare eiendom is nie voldoende vir die behoorlike toepassing van subartikels (1)
en (2), soos eiendom mag gewaardeer in ooreenstemming met enige massa
waardasie stelsel of tegniek goedgekeur deur die betrokke munisipaliteit, na
oorweging van enige aanbevelings van die munisipale waardeerder en wat gepas in
die omstandighede.
(B) 'n massa-waardasie stelsel of tegniek wat deur' n munisipaliteit goedgekeur in
terme van paragraaf (a) sluit 'n waardasie stelsel of tegniek gebaseer op
voorafbepaalde bands van eiendom waardes en die aanwysing van eiendomme aan
een van die bands op die basis van minimale mark-verwante data.
Algemene basis van waardasie
46. (1) Behoudens enige ander toepaslike bepalings van hierdie Wet, die
markwaarde van 'n
eiendom is die bedrag wat die eiendom sou gerealiseer het indien verkoop op die
datum van waardasie
in die ope mark deur 'n gewillige verkoper aan' n gewillige koper.
(2) In die bepaling van die markwaarde van 'n eiendom, moet die volgende oorweeg
word
vir doeleindes van die waardering van die eiendom:
(A) Die waarde van enige lisensie, toestemming of 'n ander voorreg verleen in terme
van wetgewing met betrekking tot die eiendom;
(B) die waarde van enige onroerende verbetering op die eiendom wat opgerig is of
gebruik word vir 'n doel wat teenstrydig is met of in oortreding van die toegelate
gebruik van die eiendom, asof die verbetering was opgerig of gebruik word vir' n
wettige voorneme en
(C) die waarde van die gebruik van die eiendom vir 'n doel wat teenstrydig is met of
in oortreding van die toegelate gebruik van die eiendom, asof die eiendom gebruik
word vir' n wettige doel.
(3) In die bepaling van die markwaarde van 'n eiendom die volgende moet in ag
geneem
vir doeleindes van die waardering van die eiendom:
(A) Die waarde van enige gebou of ander onroerende struktuur onder die oppervlak
van die eiendom wat die onderwerp van 'n mynbou-magtiging of mynreg omskryf in
die Wet op Minerale, 1991 (Wet No 50 van 1991);
(B) die waarde van enige toerusting of masjinerie wat in betrekking tot die eiendom
betref, is onroerende eiendom, uitgesonderd -
(I) 'n lift;
(Ii) 'n roltrap; (iii)' n air-conditioning plant; (iv) blus apparaat;
(V) 'n waterpomp installasie vir' n swembad of vir besproeiing of huishoudelike
doeleindes, en (vi) enige ander toerusting of masjinerie wat voorgeskryf mag word,
en
(C) enige ongeregistreerde huurkontrak ten opsigte van die eiendom.
(4) In die bepaling van die markwaarde van 'n eiendom wat vir landboudoeleindes
gebruik, die waarde van' n jaarlikse gewasse of groeiende hout op die eiendom wat
nog nie geoes is soos op die datum van waardasie moet hy nie in ag geneem vir
doeleindes van die waardering van die eiendom.
(5) Waar die beskikbare markverwante data nie voldoende is om die markwaarde
van die openbare diens infrastruktuur te bepaal, kan sodanige openbare dienste
infrastruktuur gewaardeer in ooreenstemming met enige ander metode van waardasie
soos voorgeskryf mag word.
Waardasie van die eiendom in deeltitelskemas
47. Wanneer waardeer 'n eiendom wat onderworpe is aan' n deeltitelskema, die
waardeerder
moet die markwaarde van elke deeltiteleenheid in die skema bepaal in
ooreenstemming
met artikel 46.
HOOFSTUK 6
WAARDASIELYSTE Inhoud van waardasielyste
48. (1) 'n Waardasierol moet lys alle eiendomme in die munisipaliteit wat ingevolge
van artikel 30 (3).

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(2) Die waardasierol moet die volgende besonderhede ten opsigte van elke eiendom
soos op die datum van waardasie in die mate dat sodanige inligting is betroubaar
gemeet kan word:
(A) Die geregistreerde of ander beskrywing van die eiendom;
(B) die kategorie bepaal in terme van artikel 8 in wat die eiendom val;
(C) die fisiese adres van die eiendom;
(D) die omvang van die eiendom;
(E) die markwaarde van die eiendom, indien die eiendom gewaardeer is;
(F) die naam van die eienaar, en
(G) enige ander voorgeskrewe besonderhede.
Openbare kennis van waardasie rolle
49. (1) Die waardeerder van 'n munisipaliteit moet die gesertifiseerde waardasierol
by die
munisipale bestuurder, en die munisipale bestuurder moet binne 21 dae van ontvangs
van die rol ¬ (a) te publiseer in die voorgeskrewe vorm in die Provinsiale Koerant,
en een keer 'n week vir twee agtereenvolgende weke in die media adverteer,' n
kennisgewing - (i) wat dat die rol is oop vir die publiek ter insae vir 'n tydperk in die
kennisgewing vermeld, wat nie minder as 30 dae vanaf die datum van publikasie van
die laaste kennisgewing, en (ii) nooi elke persoon wat' n beswaar in te dien ten
opsigte van enige aangeleentheid in, of uitgelaat is in die rol om dit te doen op die
voorgeskrewe wyse binne die vasgestelde tydperk;
(B) die verspreiding van die inhoud van die kennisgewing bedoel in paragraaf (a)
aan die plaaslike gemeenskap in terme van Hoofstuk 4 van die Munisipale Stelsels
Wet;
(C) dien, per gewone pos of, indien toepaslik, in ooreenstemming met artikel 115
van die Munisipale Stelsels Wet, aan elke eienaar van eiendom wat in die
waardasierol 'n afskrif van die kennisgewing bedoel in paragraaf (a) saam met' n
uittreksel van die waardasierol wat op daardie eienaar se eiendom.
(2) Indien die munisipaliteit 'n amptelike webwerf of' n ander webwerf tot sy
beskikking het, moet ook die kennis en die waardasierol gepubliseer word op die
webwerf.
Inspeksie van, en besware teen waardasielyste
50. (1) Enige persoon kan, binne die tydperk vermeld in die kennisgewing bedoel in
artikel 49
(1) (a) -
(A) die rol gedurende kantoorure;
(B) teen betaling van 'n redelike fooi, versoek om die munisipaliteit gedurende
kantoorure uittreksels te maak van die rol, en
(C) 'n beswaar by die munisipale bestuurder teen enige aangeleentheid vervat in, of
uitgelaat is in die rol.

(2) 'n beswaar ingevolge subartikel (1) (c) moet word met betrekking tot' n spesifieke
individuele eiendom en nie teen die waardasierol as sulks nie.
(3) 'n munisipale bestuurder moet' n beswaarmaker help om 'n beswaar in te dien as
die beswaarmaker is nie in staat om te lees of skryf nie.
(4) 'n munisipale raad kan ook' n beswaar by die betrokke munisipale bestuurder teen
enige aangeleentheid vervat in, of uitgelaat is in die rol. Die munisipale bestuurder
moet die raad van enige aangeleentheid vervat in, of uitgelaat is in die rol wat 'n
invloed om die belange van die munisipaliteit.
(5) 'n munisipale bestuurder moet, binne 14 dae na die einde van die tydperk
vermeld in die kennisgewing bedoel in artikel 49 (1) (a), moet alle besware aan die
munisipale waardeerder, wat moet onmiddellik besluit en ontslae raak van die
besware in terme van artikel 51.
(6) Die indiening van 'n beswaar nie uitstel aanspreeklikheid vir die betaling van
belasting na die vasgestelde datum vir betaling.
Verwerking van besware
51. 'N munisipale waardeerder moet onmiddellik-
(A) oorweeg besware in ooreenstemming met 'n proses wat voorgeskryf mag word;
(B) besluit besware op feite, insluitende die voorleggings van 'n beswaarmaker
gestuur is, en, indien die beswaarmaker is nie die eienaar, van die eienaar, en
(C) aan te pas of voeg tot die waardasierol in ooreenstemming met enige besluite wat
geneem.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Verpligte hersiening van besluite van munisipale waardeerder
52. (1) Indien 'n munisipale waardeerder pas die waardasie van' n eiendom in terme
van artikel 51
(C) deur meer as 10 persent opwaarts of afwaarts -
(A) die munisipale waardeerder moet skriftelike redes aan die munisipale bestuurder,
en
(B) die munisipale bestuurder moet onverwyld aan die betrokke waardasie-appèlraad
die munisipale waardeerder se besluit, die redes vir die besluit en alle relevante
dokumentasie, vir hersiening.
(2) 'n Appèlraad moet -
(A) enige sodanige besluit, en
(B) óf bevestig, wysig of herroep die besluit.
(3) Indien die appelraad, wysig of herroep die besluit, die voorsitter van die appèl
raad en die waardeerder van die munisipaliteit moet toesien dat die waardasierol is
aangepas
in ooreenstemming met die besluite van die appèlraad.
Kennisgewing van die uitkoms van besware en verstrekking van redes
53. (1) 'n munisipale waardeerder moet skriftelik in kennis stel elke persoon wat
ingedien het' n
beswaar, en ook die eienaar van die betrokke eiendom indien die beswaarmaker is
nie die eienaar,
van-
(A) die waardeerder se besluit in terme van artikel 51 met betrekking tot wat
beswaar;
(B) enige wysigings aan die waardasierol ten opsigte van die betrokke eiendom, en
(C) of artikel 52 van toepassing op die besluit.

(2) Binne 30 dae na sodanige kennisgewing, sodanige beswaarmaker of eienaar
skriftelik in kennis stel van toepassing op die munisipale bestuurder van die redes vir
die besluit. Die voorgeskrewe fooi moet die aansoek vergesel.
(3) Die munisipale waardeerder moet binne 30 dae na ontvangs van so 'n aansoek
deur die munisipale bestuurder, die redes vir die besluit aan die aansoeker skriftelik
in kennis stel.
Reg van appèl
54. (1) 'n beroep op' n appèlraad teen 'n beslissing van' n munisipale waardeerder
ingevolge
van artikel 51 ingedien kan word op die voorgeskrewe wyse by die munisipale
bestuurder
wat betrokke is by -
(A) 'n persoon wat' n beswaar in terme van artikel 50 (1) (c) en wat is nie tevrede
met die besluit van die munisipale waardeerder;
(B) 'n eienaar van' n eiendom wat deur so 'n besluit geraak word, indien die
beswaarmaker is nie die eienaar, of
(C) die raad van die betrokke munisipaliteit, indien die munisipaliteit se belange
geraak word.
(2) 'n Appèl deur-
(A) 'n Beswaarmaker moet binne 30 dae na die datum waarop die skriftelike
kennisgewing bedoel in artikel 53 (1) is gestuur na die beswaarmaker of, indien die
beswaarmaker het versoek redes in terme van artikel 53 (2), binne 21 dae na die dag
waarop die redes aan die beswaarmaker gestuur is;
(B) 'n eienaar van sodanige eiendom moet binne 30 dae na die datum waarop die
skriftelike kennisgewing bedoel in artikel 53 (1) is gestuur na die eienaar of, indien
die eienaar het versoek redes in terme van artikel 53 (2 ), binne 21 dae na die dag
waarop die redes was gestuur na die eienaar, of
(C) 'n munisipale raad moet binne 30 dae na die datum waarop die besluit geneem is.
(3) (a) 'n munisipale bestuurder moet enige appèl ingedien ingevolge subartikel
(1) aan die voorsitter van die appèlraad in die vraag binne 14 dae na die einde van
die
toepaslike tydperk bedoel in subartikel (2).

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(B) Die voorsitter van 'n appèlraad moet, vir doeleindes van die oorweging van enige
beroep,
'n vergadering van die appelraad binne 60 dae nadat' n appèl is
gestuur word na die voorsitter in terme van paragraaf (a).
(C) Wanneer 'n appèl word aan die voorsitter van' n appèlraad in terme van
paragraaf (a), 'n afskrif van die appèl moet ook voorgelê word aan die munisipale
waardeerder
betrokke.
(4) 'n Appel in terme van hierdie artikel is nie van uitstel' n persoon se
aanspreeklikheid vir betaling van belasting na die vasgestelde datum vir betaling.
Aanpassings of toevoegings tot waardasielyste
55. (1) Enige aanpassings of toevoegings wat tot die waardasierol in terme van
artikel 51 (c),
52 (3) of 69 in werking op die effektiewe datum van die waardasierol.
(2) Indien 'n aanpassing in die waardasie van' n eiendom 'n uitwerking van die
bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting
betaalbaar op daardie eiendom, die munisipale bestuurder moet-
(A) bereken-
(I) die bedrag werklik betaal op die eiendom sedert die effektiewe datum, en (ii) die
bedrag betaalbaar in terme van die aanpassing op die eiendom sedert die effektiewe
datum, en
(B) herstel van, of terugbetaal aan die persoon verantwoordelik vir die betaling van
die belasting die
verskil bepaal in terme van paragraaf (a) plus rente teen 'n voorgeskrewe
koers.
(3) Waar 'n toevoeging is aan' n waardasierol soos beoog in subartikel
(1), moet die munisipale bestuurder herstel van die persoon wat aanspreeklik is vir
die betaling van die
koers die bedrag betaalbaar vir belasting plus rente teen 'n voorgeskrewe koers.
HOOFSTUK 7
WAARDASIE APPÈLRADE
Vestiging van waardasie appèlrade
56. (1) Die LUR vir plaaslike regering moet, by kennisgewing in die Provinsiale
Koerant,
vestig as baie waardasie-appèlrade in die provinsie as wat nodig mag wees, maar nie
minder as een in elke distrik munisipaliteit en elke metropolitaanse munisipaliteit.
(2) Indien meer as een appel raad ingestel is binne die gebied van 'n
distriksmunisipaliteit, moet so' n raad ingestel word vir een of meer spesifieke
plaaslike munisipaliteite of distrik bestuur gebiede.
Funksies
57. Die funksies van 'n appèlraad is -
(A) om te hoor en te beslis teen die besluite van 'n munisipale waardeerder
betreffende besware teen sake soos gereflekteer in, of weggelaat uit die waardasierol
van 'n munisipaliteit in die gebied waarvoor dit in terme van gevestigde was
artikel 56: en (b) besluite van 'n munisipale waardeerder aan hom voorgelê is
ingevolge artikel te lees
52.
Samestelling
58. (1) 'n Appèlraad bestaan uit-
(A) 'n voorsitter, wat' n persoon met wettige kwalifikasies en voldoende
ondervinding in die administrasie van geregtigheid word, en
(B) nie minder nie as twee en nie meer as vier ander lede met genoegsame kennis of
ondervinding in die waardasie van die eiendom, waarvan ten minste een moet 'n
professionele waardeerder geregistreer in terme van die
Eiendomswaardeerdersprofessie, 2000 word (Wet No . 47 van 2000).

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(2) Die voorsitter en ander lede van 'n appèlraad aangestel moet word deur die LUR
vir plaaslike regering in die provinsie, met inagneming van die behoefte aan
verteenwoordigendheid, insluitende geslag verteenwoordiging.
(3) Die LUR vir plaaslike regering moet volg 'n deursigtige proses te voldoen aan
enige voorgeskrewe norme en standaarde om by aanstellings in' n appèlraad.
Diskwalifikasies
59. (1) Die volgende persone is onbevoeg om 'n lid van' n appèl
boord:
(A) 'n ongerehabiliteerde insolvent is;
(B) 'n persoon onder kuratorskap;
(C) 'n persoon verklaar word as ontoerekeningsvatbaar deur' n hof van die
Republiek;
(D) 'n persoon wat na 24 April 1994, aan' n misdryf skuldig bevind is en gevonnis is
tot gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete vir' n tydperk van nie minder nie as
12 maande;
(E) 'n persoon wat in terme van toepaslike wetgewing gediskwalifiseer is uit te oefen
as' n waardeerder of prokureur, of
(F) 'n persoon wat agterstallig is aan' n munisipaliteit vir eiendomsbelasting of koste
vir 'n tydperk van langer as drie maande.
(2) 'n diskwalifikasie ingevolge subartikel (1) (d) eindig vyf jaar nadat die
gevangenisstraf is reeds voltooi.
(3) 'n Lid van' n appèlraad wat 'n raadslid,' n werknemer of waardeerder van 'n
munisipaliteit moet onttrek van die verrigtinge van die raad as 'n saak rakende
dat die munisipaliteit se waardasierol is deur die direksie oorweeg.
Ampstermyn
60. Die ampstermyn van lede van 'n appèlraad is vier jaar, maar lede
in aanmerking kom om te wees re-aangestel is.
Voorwaardes van aanstelling
61. (1) Die Minister moet, na oorleg met die LUR'e vir plaaslike regering,
bepaal die voorwaardes van aanstelling van lede van 'n appèlraad.
(2) Voorwaardes vir aanstelling kan verskil ten opsigte van die voorsitter en ander
lede van 'n appèlraad.
(3) Die munisipaliteit of munisipaliteite vir wat 'n appèlraad in terme van artikel 56
ingestel is, moet vergoed die lede van die appèlraad in ooreenstemming met hul
voorwaardes van aanstelling en die voorskrifte van die LUR vir plaaslike regering.
Gedrag van lede
62. (1) 'n Lid van' n appèlraad
(A) moet die pligte van die kantoor in 'n goeie trou en sonder vrees, begunstiging of
vooroordeel;
(B) moet enige persoonlike of enige private maatskappy belang is dat daardie lid of
'n eggenoot, ouer, kind, vennoot of sakegenoot van daardie lid kan
het in enige aangeleentheid voor die appelraad en moet onttrek van die
verrigtinge van die appèlraad, tensy die raad besluit dat die lid se
belangstelling in die saak is triviale of nie relevant is, en kondig sy besluit
publiek op die eerste beskikbare sitting van die raad;
(C) mag nie gebruik maak van die posisie of voorregte van 'n lid vir private gewin of
onbehoorlike voordeel van' n ander persoon, of
(D) mag nie in enige ander manier wat kompromieë die geloofwaardigheid
onpartydigheid, onafhanklikheid en integriteit van die appèlraad.
(2) 'n Lid van' n appèlraad wat oortree of versuim om te voldoen aan subartikel (1) is
skuldig aan wangedrag.

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Beëindiging van lidmaatskap
63. (1) 'n persoon ophou om' n lid van 'n appèlraad word wanneer daardie persoon -
(A) bedank;
(B) is nie meer bevoeg om 'n lid te wees; of
(C) is verwyder uit die amp ingevolge subartikel (2).

(2) Die LUR vir plaaslike regering kan van die amp onthef 'n lid van' n appèlraad,
maar slegs op grond van wangedrag, onvermoë of onbevoegdheid.
(3) 'n besluit om' n lid van 'n appèlraad te verwyder op grond van wangedrag of
onbevoegdheid moet gebaseer wees op' n bevinding te dien effekte deur 'n
ondersoekbeampte tribunaal wat deur die LUR.
(4) Die LUR mag 'n lid van' n appèlraad wat ondersoek word in terme van subartikel
(3).
Plaasvervangers
64. (1) Die LUR vir plaaslike regering kan aanstel vervangende lede van 'n appèl
deelgeneem.
(2) Die persoon wat as die plaasvervanger vir die voorsitter van 'n appèlraad moet' n
persoon met regskwalifikasies en voldoende ondervinding in die administrasie van
geregtigheid.
(3) 'n Plaasvervanger tree op as' n lid wanneer-

(A) 'n lid afwesig is, het hom-of haarself onttrek of opgeskort is, of
(B) die vulling van 'n vakature op die direksie is hangende.
Vergaderings
65. (1) Die voorsitter van 'n appèlraad besluit waar en wanneer die raad vergader,
maar moet dadelik 'n vergadering belê indien' n meerderheid van die lede van die
raad versoek
hom of haar skriftelik in kennis stel, te belê 'n raadsvergadering op sodanige tyd en
so' n plek soos uiteengesit in
die versoek.
(2) Wanneer 'n verhoor, moet' n appèlraad sit in 'n munisipaliteit se waardasierol is
die onderwerp van die appèl of hersiening.
(3) Indien die voorsitter afwesig is of nie beskikbaar nie, of indien daar 'n vakature
in die amp van voorsitter, moet die ander lede van die appèlraad' n lid verkies om
met ondervinding in die administrasie van die regspleging of die alternatiewe vir die
voorsitter om voor te sit by die vergadering of op te tree as voorsitter op.
(4) Vergaderings van 'n appèlraad is oop vir die publiek, maar' n raad kan verdaag in
geslote sessie wanneer beraadslaag 'n kwessie voor die raad.
Administratiewe bystand
66. (1) 'n Appèlraad kan versoek om' n munisipaliteit wie se waardasielys is onder
oorweging deur die direksie om dit te voorsien met die nodige kantoor-
akkommodasie en
ander administratiewe hulp, insluitende personeel vir die raad.
(2) 'n munisipaliteit se waardasierol is onder oorweging -
(A) moet voldoen aan alle redelike versoeke in terme van subartikel (1), en
(B) is aanspreeklik vir die koste van 'n appèlraad, op voorwaarde dat die lede van' n
appèlraad vergoed moet word in ooreenstemming met artikel 61 (3).

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Prosedures
67. 'N appèlraad kan bepaal sy interne prosedures om te beskik oor' n beroep en
resensies onderworpe aan enige prosedures wat voorgeskryf mag word.
Kworums en besluite
68. (1) 'n meerderheid van die lede van' n appèlraad te dien op enige betrokke tyd
vorm 'n kworum vir' n vergadering van die raad.
(2) 'n Aangeleentheid voor' n appèlraad is beslis deur 'n ondersteunende stem van' n
meerderheid van die lede van die raad.
(3) Indien op enige saak wat voor 'n appèlraad is daar' n staking van stemme, die
voorsittende lid by die vergadering moet 'n beslissende stem benewens oefen aan
daardie persoon se stem as' n lid.
Besluite wat waardasielyste
69. (1) Die voorsitter van 'n appèlraad en die waardeerder van die munisipaliteit
moet
verseker dat die waardasierol is aangepas of bygevoeg moet word in
ooreenstemming met die besluite
geneem deur die appèlraad.
(2) Indien 'n aanpassing in die waardasie van' n eiendom invloed op die bedrag
betaalbaar vir belastings betaalbaar op daardie eiendom, artikel 55 (2) moet toegepas
word
(3) Waar 'n toevoeging gemaak tot die waardasierol soos beoog in subartikel (1),
artikel 55 (3) moet toegepas word.
Bestellings met betrekking tot koste
70. (1) Wanneer 'n appèlraad gee van sy besluit, kan dit' n bevel uitreik met
betrekking tot
koste dit betref as regverdig en billik.
(2) Wanneer 'n bevel in terme van subartikel (1). 'n appèlraad kan enige persoon wie
se appèl of teenkanting teen' n appel is in 'n slegte geloof of ligsinnig die betrokke
munisipaliteit ten volle of gedeeltelik vir die koste deur die munisipaliteit aangegaan
in verband met die appèl te vergoed.
Komitees van appèlrade
71. (1) Die LUR vir plaaslike regering kan, op versoek van 'n appèlraad, magtig
die raad een of meer komitees om hom te help met die uitvoering van sy pligte te
vestig.
(2) By die aanstelling van lede tot 'n komitee, is' n appèlraad nie beperk tot lede van
die appèlraad.
(3) 'n appèlraad

(A) moet die pligte van 'n komitee;
(B) moet 'n voorsitter en ander lede van' n komitee;
(C) kan magtig om 'n komitee te koöpteer adviserende lede binne perke deur die raad
bepaal:
(D) mag 'n lid van' n komitee van die amp onthef te eniger tyd, en
(E) kan bepaal of 'n komitee se proses.

(4) 'n Appèlraad wat het' n komitee kan die komitee te eniger tyd ontbind.
(5) Artikels 61 en 66 (2) (b), gelees met die nodige veranderinge wat die konteks
vereis, van toepassing op die voorwaardes van aanstelling van komiteelede wat nie
lede is van 'n appèlraad.
Inspeksie van eiendom
72. (1) Onderworpe aan enige wetgewing wat beperk of verbied toegang tot enige
spesifieke
eiendom, 'n lid van, of enige ander persoon wat gemagtig is deur' n appèlraad kan -
(A) tussen 07:30 en 19:00 op enige dag, behalwe 'n Sondag of openbare vakansiedag
is, enige eiendom wat die onderwerp van' n appèl of hersiening en

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE. 17 MAY 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(B) daardie eiendom inspekteer vir die doel van die appèl of hersiening.
(2) Wanneer 'n eiendom in terme van subartikel (1),' n lid van, of enige ander
persoon wat gemagtig is deur 'n appèlraad -
(A) moet, op versoek van 'n persoon op daardie eiendom, bewys van identiteit, en
(B) mag vergesel word deur 'n tolk of enige ander persoon wie se hulp wat redelik
benodig word in die omstandighede.
(3) Die LUR vir plaaslike regering, wat gestig 'n appèlraad moet aan' n
lid van, of enige persoon gemagtig deur, daardie appèlraad 'n identiteitskaart in die
voorgeskrewe formaat met 'n foto van daardie persoon.
Toegang tot inligting
73. 'N Lid van, of enige ander persoon wat gemagtig is deur' n appèlraad kan -
(A) van die eienaar, huurder of okkupeerder van 'n eiendom wat die onderwerp van'
n appèl of hersiening, of die agent van die eienaar, die lid of gemagtigde persoon
toegang tot enige dokument of inligting in besit van die eienaar, huurder te gee ,
bewoner of agent wat die lid of gemagtigde persoon redelikerwys vereis vir die doel
van die appèl of hersiening;
(B) uittreksels maak uit enige sodanige dokument of inligting; en
(C) skriftelik vereis dat die eienaar, huurder of okkupeerder van die eiendom, of die
agent van die eienaar, die lid of gemagtigde persoon te voorsien hetsy skriftelik of
mondelings met besonderhede van die eiendom wat die lid of gemagtigde persoon
redelikerwys vereis vir die doel van die appèl of hersiening.
Beskerming van inligting
74. (1) 'n lid van, of enige ander persoon wat gemagtig is deur' n appèlraad te
inspekteer
eiendom mag nie enige persoon openbaar 10 enige inligting wat verkry is tydens die
uitoefening n
bevoegdheid bedoel in artikel 72 of 73 nie, behalwe -
(A) binne die bestek van daardie persoon se magte en pligte in terme van hierdie
Wet:
(B) vir die doel van die uitvoering van die bepalings van hierdie Wet;
(C) vir die doel van 'n regsgeding: of
(D) in terme van 'n hofbevel.
(2) Subartikel (1) ook van toepassing op 'n persoon wat' n lid van 'n appèlraad of' n
persoon wat gemagtig is deur 'n appèlraad in terme van artikel 72 (1), wanneer jy' n
eiendom in terme van daardie artikel.
Magte van appèlrade
75. (1) 'n Appèlraad kan-
(A) deur middel van kennisgewing, 'n persoon dagvaar om te verskyn voor dit -
(I) om getuienis te gee: of
(Ii) 'n dokument beskikbaar is vir daardie persoon en vermeld in die dagvaarding te
produseer;
(B) noem 'n persoon wat by' n vergadering van 'n appèlraad. of gedagvaar of
nie-
(I) om getuienis te gee nie, of (ii) 'n dokument in daardie persoon se bewaring te
produseer;
(C) 'n eed of plegtige verklaring aan daardie persoon;
(D) daardie persoon, of het daardie persoon ondervra, of
(E) behou 'n dokument wat ingevolge paragraaf (a) (ii) of (b) (ii) vir' n redelike
tydperk.

(2) 'n persoon wat voor' n appèlraad, hetsy gedagvaar of nie, mag op sy of haar eie
onkoste wat hy bygestaan deur 'n regsverteenwoordiger.
(3) (a) 'n persoon wat gedagvaar is om te verskyn voor' n appèlraad is geregtig om te
getuig van gelde betaal aan die staat getuies in strafregtelike verrigtinge in 'n hof.
(B) Gelde waarna in paragraaf (a) moet betaal word deur die betrokke munisipaliteit.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MEI 200 4

Wet No 6,2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(4) Die wet wat voorregte van toepassing op 'n getuie wat gedagvaar is om getuienis
te lewer in' n strafsaak in 'n hof van toepassing is op die ondervraging van' n persoon
in terme van subartikel (1).
Verrigtinge deur of teen appèlrade
76. (1) geregtelike stappe deur of teen, kan 'n appèlraad ingestel word in die
naam van die raad.
(2) Enige koste wat toegeken is in 'n regsgeding teen' n appèlraad moet gedra word
deur die betrokke munisipaliteit.
HOOFSTUK 8
OPDATERING VAN WAARDASIELYSTE
Algemene
77. 'N Munisipaliteit moet gereeld, maar minstens een keer' n jaar, werk sy
waardasielys deur
veroorsaak-
(A) 'n aanvullende waardasierol om voorbereid te wees, indien artikel 78 van
toepassing is; of
(B) die waardasierol te verander, indien artikel 79 van toepassing is.
Aanvullende waardasies
78. (1) 'n Munisipaliteit moet wanneer nodig, lei tot' n aanvullende waardasie te
gemaak word ten opsigte van enige belasbare eiendom-
(A) foutiewelik uit die waardasierol;
(B) wat ingesluit is in 'n munisipaliteit na die laaste algemene waardasie;
(C) onderverdeel of gekonsolideer is na die laaste algemene waardasie;
(D) waarvan die markwaarde het aansienlik vermeerder of verminder om enige rede
na die laaste algemene waardasie:
(E) aansienlik verkeerd gewaardeer is gedurende die laaste algemene waardasie: of
(F) wat herwaardeer moet word vir enige ander uitsonderlike rede.
(2) Vir die doeleindes van subartikel (1), die bepalings van Deel 2 van Hoofstuk 4
en, Hoofstukke 5, 6 en 7, gelees met die nodige veranderinge wat die konteks vereis,
van toepassing is, behalwe dat-
(A) 'n munisipale waardeerder wat bereid is om die waardasierol aangewys word vir
die voorbereiding en voltooiing van die aanvullende waardasierol, en
(B) die aanvullende waardasierol van krag word op die eerste dag van die maand wat
volg op die voltooiing van die publiek ter insae tydperk wat nodig is vir die
aanvullende waardasierol in terme van artikel 49 (soos gelees tesame met hierdie
artikel), en bly geldig vir die duur van die munisipaliteit se huidige waardasierol.
(3) aanvullende waardasies moet die markwaarde van eiendomme wat bepaal in
ooreenstemming met-
(A) marktoestande wat aansoek gedoen het soos op die datum van waardasie bepaal
vir doeleindes van die munisipaliteit se laaste algemene waardasie, en
(B) enige ander toepaslike bepalings van hierdie Wet.
(4) Belasting op 'n eiendom wat gebaseer is op die waardasie van die eiendom in' n
aanvullende waardasierol betaalbaar met ingang van -
(A) die effektiewe datum van die aanvullende troebel maak, in die geval van 'n
eiendom, verwys
in subartikel (1) (a), (e) of (f);
(B) die datum waarop die eiendom in die munisipaliteit ingesluit is, in die geval van
'n eiendom waarna in subartikel (1) (b);
(C) die datum waarop die onderverdeling of konsolidering van die eiendom in die
Aktekantoor geregistreer is, in die geval van 'n eiendom waarna in subartikel (1) (c),
of
(D) die datum waarop die gebeurtenis waarna in subartikel (1) (d) het voorgekom.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Wysiging van waardasielyste
79. 'N Munisipaliteit moet gereeld dat sy waardasie rol te verander word om enige te
besin
veranderings aan die besonderhede oor die rol, behalwe dat veranderinge aan die rol
in omstandighede
waar artikel 78 van toepassing is, mag slegs aangebring word deur 'n aanvullende rol
in
ooreenstemming met daardie artikel.
HOOFSTUK 9
DIVERSE AANGELEENTHEDE Kondonering van nie-nakoming van tyd periodes
80. (1) Die LUR vir plaaslike regering in 'n provinsie kan, by aanvoering van
gegronde redes, en
op sodanige voorwaardes as wat die LUR mag voorskryf, kondoneer enige nie-
nakoming van 'n
bepaling van hierdie Wet vereis 'n daad wat gedoen moet word binne' n bepaalde
tydperk of toe te laat
enige daad om slegs gedoen word binne 'n bepaalde tydperk.
(2) Nie-nakoming van artikel 21, 31 of 32 kan nie gekondoneer word nie in terme
van subartikel (1).
(3) Die bevoegdhede in terme van hierdie afdeling op 'n LUR vir plaaslike regering
kan slegs uitgeoefen word binne' n raamwerk soos voorgeskryf mag word.
Provinsiale toesig
81. (1) Die LUR vir plaaslike regering in 'n provinsie moet monitor of
munisipaliteite in die provinsie te voldoen aan die bepalings van hierdie Wet.
(2) Indien 'n munisipaliteit versuim om te voldoen aan' n bepaling van hierdie Wet,
kan die LUR neem 'n toepaslike stappe om die nakoming te verseker, insluitend stel'
n ingryping deur die provinsiale uitvoerende gesag ingevolge artikel 139 van die
Grondwet.
Nasionale monitering en verslagdoening
82. (1) Die Minister kan monitor, en van tyd tot tyd te ondersoek en 'n openbare
verslag oor die doeltreffendheid, konsekwentheid, eenvormigheid en toepassing van
munisipale
waardasies vir belasting doeleindes.
(2) Die ondersoek kan die volgende insluit -
(A) die studie van die verhouding van waardasies te koop pryse, en
(B) ander geskikte statistiese maatreëls om die akkuraatheid van die waardasies,
insluitend die relatiewe behandeling van hoër waarde en laer waarde eiendom te
vestig.
(3) Ondersoeke in terme van subartikel (1) onderneem mag word ten opsigte van een
of
meer of al die munisipaliteite.
Regulasies
83. (1) Die Minister kan regulasies uitvaardig wat nie strydig met hierdie Wet
met betrekking tot -
(A) enige aangeleentheid wat ingevolge hierdie Wet voorgeskryf kan word;
(B) die voorbereiding. inhoud, aanvaarding, en die handhawing van 'n munisipale
tariewe
beleid;
(C) die wyse waarop belastings waarna in artikel 21 moet ingefaseer word en die
kriteria wat munisipaliteite moet in ag neem;
(D) die eiendom registreer;
(E) die vorm en inhoud van enige dokument bedoel in hierdie Wet, insluitende
enige-
(I) verklaring; (ii) magtiging; (iii) waardasierol; (iv) beswaar teen 'n waardasie;

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MEI 200 4

PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING WET, 2004
(V) appèl teen 'n beslissing van' n munisipale waardeerder, en (vi) 'n kennisgewing,
(f) die waardasie-en belastingaangeleenthede van openbare diens infrastruktuur; (g)
die prosedure wat gevolg moet in verband gevolg met be-
(I) 'n beroep op' n appèlraad teen besluite van munisipale waardeerders, insluitend
die proses in te dien, teenstaan, beoordeel en raak ontslae van so 'n beroep, en (ii)
resensies deur' n appèlraad van besluite van munisipale waardeerders; (h) die sake
vir wat, of die omstandighede waarin, 'n appèlraad kan
kondoneer nie-nakoming van 'n proses vereiste van hierdie Wet; (i) die verskaffing
van redes deur' n appèlraad vir sy besluite te neem; (j) die befondsing van appèlrade
deur munisipaliteite; (k) navrae deur ondersoekbeampte tribunale beweerde
wangedrag te vestig deur , of
beweerde onbekwaamheid van, lede van appèlrade; (l) navrae deur munisipaliteite
beweerde wangedrag te vestig deur, of beweerde
onbevoegdheid van, munisipale waardeerders of assistent munisipale waardeerders;
(m) gelde betaalbaar vir meer inligting of die uitreiking van dokumente in terme van
hierdie Wet;
en (n) enige aangeleentheid wat na die mening van die Minister is noodsaaklik vir
die doeltreffende uitvoering of bevordering van die oogmerke van hierdie Wet.
(2) Die Minister kan by regulasie ingevolge subartikel (1) 'n oortreding
van, of versuim om te voldoen aan, enige spesifieke regulasie 'n misdryf.
(3) Regulasies kragtens subartikel (1) kan hanteer verskillende kategorieë van
eiendomme,
of verskillende kategorieë van eienaars van eiendomme, anders.
Raadplegende prosesse voor promulgering van die regulasies
84. Voordat regulasies in terme van artikel 83 is afgekondig is, die Minister moet -
(A) oorleg pleeg georganiseerde plaaslike regering oor die inhoud van daardie
regulasies, en
(B) die konsep regulasies in die Staatskoerant vir openbare kommentaar.
Kopiereg van waardasie rolle en ander inligting
85. Kopiereg van waardasie rolle en ander dokumente wat deur munisipale
waardeerders,
assistent munisipale waardeerders of data-insamelaars in die verrigting van hul
funksies, en
data wat ingesamel is deur munisipale waardeerders, assistent munisipale
waardeerders of data-versamelaars vir
die doel van die voorbereiding van waardasie rolle, berus by die betrokke
munisipaliteit.
Misdrywe
86. (1) 'n Persoon is skuldig aan' n misdryf indien daardie persoon -
(A) artikel 43 (1) (a) of (b). 44, 62 (1) (b) of (c), of 74;
(B) opsetlik, hinder of dreig om 'n waardeerder of' n lid van of persoon wat gemagtig
is deur 'n appèlraad wanneer die waardeerder, lid of persoon voer' n plig of 'n
bevoegdheid uitoefen in terme van hierdie Wet;
(C) opsetlik inligting in 'n beswaar in terme van artikel 50 (1) (c) of in' n appèl
ingevolge artikel 48 wat vals is in enige wesenlike opsig;
(D) nadat hy of sy gedagvaar is in terme van artikel 75 nie -
(I) om teenwoordig te wees by 'n vergadering van' n appèlraad by die tyd en plek
vermeld in die dagvaarding: (ii) om teenwoordig te wees totdat verskoon: of (iii) 'n
dokument vermeld in die dagvaarding te produseer;


No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No.6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
(E) nadat hy genoem word in terme van artikel 75 weier-
(I) te verskyn; (ii) om enige vraag te beantwoord, behalwe waar die antwoord dalk
inkrimineer hom of haar, of (iii) 'n dokument in daardie persoon se bewaring te
produseer, of
(F) versuim om te voldoen aan 'n versoek in terme van artikel 29 (4), 42 (1) (a) of (c)
of 73
(A) of (c), of in reaksie op so 'n versoek verskaf opsetlik vals of verkeerd is
inligting in enige wesenlike opsig.
(2) 'n waardeerder is skuldig aan' n oortreding indien daardie waardeerder is grof
nalatige in die uitoefening van die funksies van die amp soos uiteengesit in artikel
34.
(3) 'n persoon wat skuldig bevind aan' n misdryf ingevolge subartikel (1) of (2) is
strafbaar met gevangenisstraf van hoogstens twee jaar of met 'n boete soos wat
voorgeskryf mag word in die toepaslike nasionale wetgewing.
(4) 'n persoon wat skuldig bevind aan' n misdryf ingevolge artikel 83 (2) is strafbaar
met 'n boete of gevangenisstraf van hoogstens ses maande.
Toepassing van Wet wanneer strydig met ander wette
87. Hierdie Wet voorrang in die geval van enige teenstrydigheid tussen hierdie Wet
en enige ander
wetgewing wat die heffing van munisipale tariewe.
Oorgangsreëling: Waardasie en belasting ingevolge vorige wetgewing
88. (1) Munisipale waardasies en eiendomsbelasting wat voor die aanvang ¬
inwerkingtreding van hierdie Wet deur 'n munisipaliteit in' n gebied in terme van
wetgewing deur hierdie Wet herroep,
kan, ten spyte van die herroeping, bly gedoen sal word in terme van die wetgewing
totdat die
datum waarop die waardasierol wat daardie gebied wat in terme van hierdie Wet in
effek in terme van artikel 32 (1).
(2) Vir doeleindes van subartikel (1), enige verwysing in sodanige herroep
wetgewing na 'n "plaaslike owerheid", "plaaslike raad", "metropolitaanse plaaslike
raad", "landelike raad" of "ander eenheid" van die plaaslike regering moet -
(A) met betrekking tot 'n gebied geleë binne' n metropolitaanse munisipaliteit, word
beskou as 'n verwysing na daardie metropolitaanse munisipaliteit;
(B) met betrekking tot 'n gebied geleë in' n plaaslike munisipaliteit, word beskou as
'n verwysing na daardie plaaslike munisipaliteit, en
(C) met betrekking tot 'n gebied geleë in' n distriksbestuursgebied, word beskou as 'n
verwysing na die distriksmunisipaliteit waarin daardie distrik bestuur gebied val.
Oorgangsreëling: Gebruik van bestaande waardasierolle en aanvullende
waardasierolle
89. (1) Totdat dit berei 'n waardasierol in terme van hierdie Wet,' n munisipaliteit
mag -
(A) bly 'n waardasierol en aanvullende waardasierol wat in om te gebruik
krag in die gebied voor die inwerkingtreding van hierdie Wet;
(B) belastings te hef teen die eiendom waardes, soos aangedui op wat rol of
aanvullende waardasierol.
(2) Indien 'n munisipaliteit gebruik waardasierol en aanvullende waardasierolle in
terme van subartikel (1) wat deur verskillende voorganger munisipaliteite bereid is,
kan die munisipaliteit stel verskillende tariewe gebaseer op die verskillende rolle,
sodat die bedrag betaalbaar op soortgelyke geleë eiendomme is min of meer
soortgelyk.
(3) Hierdie artikel verval vier jaar vanaf die datum van inwerkingtreding van hierdie
Wet, en vanaf daardie datum 'n waardasierol of aanvullende waardasierol wat in
werking voor die inwerkingtreding van hierdie Wet mag nie gebruik word nie.

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No.6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
Oorgangsreëling: Bestaande tariewe beleid
90. (1) 'n belastingbeleid wat deur' n munisipaliteit voor die inwerkingtreding van
hierdie Wet,
insluitende enige wysigings van sodanige tariewe beleid, steeds van krag sal wees na
so 'n
inwerkingtreding tot die datum waarop die eerste waardasierol wat deur die
munisipaliteit ingevolge hierdie Wet in werking tree ingevolge artikel 32 (1).
(2) Enige hersiening van sodanige tariewe beleid na die inwerkingtreding van hierdie
Wet moet rekening hou met die doelwitte van artikel 3 (3).
Oorgangsreëling: Toepassing van artikel 21
91. Artikel 21, saamgelees met artikel 88, ook van toepassing op belastings wat
gehef word op eiendom
in artikel 21 in terme van wetgewing deur hierdie Wet herroep, na die
inwerkingtreding van
hierdie Wet.
Oorgangsreëling: Aanspreeklikheid van regspersone van deeltitelskemas
92. (1) Artikel 10 is nie van toepassing ten opsigte van belastings wat gehef word
teen 'n waardasierol of
aanvullende waardasielys berei het voor die effektiewe datum van die eerste
waardasierol wat
voorberei in terme van hierdie Wet.
(2) Artikel 25 het geen invloed op die aanspreeklikheid van 'n regspersoon van' n
deeltitel skema na 'n munisipaliteit, of van die eienaar van' n deeltitel-eenheid na die
regspersoon, vir eiendomsbelasting gehef teen 'n waardasierol of aanvullende
waardasierol voorberei voor die effektiewe datum van die eerste waardasierol wat in
terme van hierdie Wet.
Oorgangsreëling: Spesiale rating areas
93. (1) 'n spesiale gradering gebied gestig deur' n munisipaliteit in terme van
wetgewing
deur hierdie Wet herroep, steeds na die inwerkingtreding van hierdie Wet vir die
tydperk waarvoor dit ingestel is of totdat die munisipaliteit verhaal enige kapitale
uitgawes dit vir die doel van so 'n spesiale gradering area, watter tydperk ook al
eerste verstryk aangegaan het.
(2) Artikel 22 (3) (c) moet, met betrekking tot 'n spesiale gradering gebied bedoel in
subartikel (1), voldoen moet word vanaf een jaar na die inwerkingtreding van hierdie
Wet.
Wysiging van artikel 115 van Wet 32 van 2000
94. Artikel 115 van die Wet op Munisipale Stelsels is gewysig deur die vervanging
in
subartikel (1) vir die woorde wat paragraaf (a) van die volgende woorde:
"(1) Enige kennisgewing of ander dokument wat op 'n persoon beteken is ingevolge
hierdie Wet of deur' n munisipaliteit ingevolge enige ander wetgewing word beskou
as beteken te wees-".
Wysiging en herroeping van wetgewing
95. Die wetgewing vermeld in die Bylae is -
(A) gewysig, in die mate in die derde kolom van die Bylae, en
(B) herroep tot die mate in die derde kolom van die Bylae.
Kort titel en inwerkingtreding
96. Hierdie Wet heet die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting
Wet, 2004, en
tree in-werking op 'n datum bepaal te word deur die President by proklamasie in die
Koerant.

No 26357 GOVERNMENT GAZETTE, 17 Mei 2004
Wet No 6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
SCHEDUL E
DEEL 1: verordeninge van die voormalige PROVINSIE VAN DIE KAAP DIE
GOEIE HOOP


No Titel, No en jaar van wet Mate van wysigings-ment of herroeping
1. Stad van Kimberley Munisipale Ordonnansie, 1913 (Ordonnansie 42 No 4 van
1913) Artikel 6
2. Munisipale Ordonnansie, 1974 (Ordonnansie No 20 van 1974) Deel 2 van
Hoofstuk VIII
3. Munisipale Wysiging Ordonnansie, 1976 (Ordonnansie No 15 van 1976) Artikel 5
4. Ordonnansie op Afdelingsrade, 1976 (Ordonnansie No 18 van 1976) Deel 2 van
Hoofstuk VIII
5. Munisipale Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1978 (Ordonnansie No 12 van
1978) Artikels 10 en 11
6. Wysigingsordonnansie op Afdelingsrade, 1978 (Ordonnansie No 18 van 1978)
Artikels 9 en 10
7. Munisipale Wysiging Ordonnansie, 1979 (Ordonnansie No: 7 van 1979) Artikels
16 en 17
8. Afdellngsrade Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1979 (Ordon-nansie No 14
van 1979) Artikels 19, 20 en 21
9. Munisipale Wysiging Ordonnansie, 1980 (Ordonnansie No 17 van 1980) Artikels
7-11
10. Afdellngsrade Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1980 (Ordon-nansie No 19
van 1980) Artikels 8-15
11. Munisipale Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1980 (Ordonnansie No 23 van
1980) Artikel 1
12 Afdelingsrade Derde Wysigingswet Ordonnansie, 1980 (Ordon-nansie No 26 van
1980). Artikel 1
13. Wysigingsordonnansie op Afdelingsrade, 1981 (Ordonnansie No 3 van 1981)
Artikels 3 en 4
14. Munisipale Wysiging Ordonnansie, 1981 (Ordonnansie No 10 van 1981) Deel 2
15. Munisipale Wysiging Ordonnansie, 1982 (Ordonnansie No 6 van 1982) Artikel 1
16. Wysigingsordonnansie op Afdelingsrade, 1982 (Ordonnansie No II van 1982)
Artikel 3
17. Munisipale Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1982 (Ordonnansie No 16 van
1982) Deel 4
18. Verandering van die finansiële jaar van Ordonnansie op Plaaslike Owerhede,
1983 (Ordonnansie No 4 van 1983) Deel 4
19. Munisipale Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1983 (Ordonnansie No 36 van
1983) Artikel 7
20 Afdelingsrade Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1983 (Ordon-nansie No 21
van 1983) Artikel 6
21. Munisipale Wysiging Ordonnansie, 1986 (Ordonnansie No 3 van 1986) Artikels
1, 2 en 3
22. Wysigingsordonnansie op Afdelingsrade, 1986 (Ordonnansie No 4 van 1986)
Artikels 1, 2 en 3
23. Waardasie Wet, 1978 (Wet No 30 van 1978), Transkei Die hele
24. Munisipaliteite, 1979 (Wet No 25 van 1979) Deel 2 van Hoofstuk 8
25. Munisipale Wet, 1987 (Wet No 17 van 1987), Ciskei Deel 2 van Hoofstuk 10
26. Waardasie Ordonnansie, 1994 (Ordonnansie No 26 van 1994) Die hele
27. Proklamasie No 147 van 1993 Die geheel
Die hele
28.
Proklamasie No 148 van 1993

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No.6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004
DEEL 2: verordeninge van die voormalige provinsie Natal

No Titel, No en jaar van wet Omvang van wysiging of herroeping
1. Glencoe Rate Vrystelling Ordonnansie, 1941 (Ordonnansie No 19 van 1941) Die
hele
2. Ontwikkeling en Dienste Raad Ordonnansie, 1941 (Ordonnansie No 20 van 1941)
Artikels 8 en 17 (1) (d), (d) bis, (d) ter
3. Ontwikkeling en Dienste Raad Wysiging Ordonnansie, 1942 (Ordonnansie No 12
van 1942) Artikel 6
4. Uitgebreide Bevoegdhede van Pietermaritzburg Ordonnansie, 1942 (Ordonnansie
No 20 van 1942) Artikels 3 en II
5. Kommissie vir Plaaslike Gesondheid (Openbare Gesondheid Gebiede Control):
Wysiging Ordonnansie, 1954 (Ordonnansie No 14 van 1954) Artikels 2 (1) en 4 (1)
(a) en (2)
6. Weenen Town Board Water Rates Ordonnansie, 1957 (Ordonnansie No 22 van
1957) Die hele
7. Opgeneem Area Kostes Aanpassing Ordonnansie, 1958 (Ordonnansie No 5 van
1958) Die hele
8. Kommissie vir Plaaslike Gesondheid (Openbare Gesondheid Gebiede Control):
Wysigingskema Ordonnansie 1967 (Ordonnansie Nr 5 van 1967, artikel 9 (a) en (b)
9. Kommissie vir Plaaslike Gesondheid (Openbare Gesondheid Gebiede Control):
Wysiging Ordonnansie, 1971 (Ordonnansie No 51 van 1971) Deel 2
10. Ordonnansie op Plaaslike Owerhede, 1974 (Ordonnansie No 25 van 1974) Deel
6 van Hoofstuk X
11. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie. 1975 (Ordonnansie No 22
van 1975) Deel 2
12. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie. 1976 (Ordonnansie No: 7
van 1976) Artikels 3 en 4
13. Uitgebreide Bevoegdhede van Durban Consolidated Ordonnansie, 1976
(Ordonnansie No 18 van 1976) Hoofstukke X en XI
14. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie, 1977 (Ordonnansie No 10
van 1977) Artikels 5 en 6
15. Uitgebreide Bevoegdhede van Durban: Wysiging Ordonnansie, 1977
(Ordonnansie No 13 van 1977) Artikels 3,4 en 5
16. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie, 1978 (Ordonnansie No 15
van 1978) Artikel 6. 7 en 8
17. Ontwikkeling en Dienste Raad Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1978
(Ordonnansie No 21 van 1978) Artikels 1 en 2
18. Plaaslike Owerhede Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1978 (Ordonnansie No
29 van 1978) Artikels 3 en 4
19. Plaaslike Owerhede Derde Wysigingswet Ordonnansie, 1978 (Ordonnansie No
39 van 1978) Deel 2
20. Plaaslike Owerhede Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1979 (Ordonnansie No
14 van 1979) Artikels 2 en 3
21. Uitgebreide Bevoegdhede van Durban: Wysiging Ordonnansie, 1979
(Ordonnansie No 15 van 1979) Artikels 14, 15 en 16
22. Pinetown die Uitgebreide Bevoegdhede van Ordonnansie, 1979 (Ordonnansie
No 17 van 1979) Artikel 3
23. Plaaslike Owerhede vierde wysiging van Ordonnansie, 1979 (Ordonnansie No 24
van 1979) Artikel 8
24. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie, 1980 (Ordonnansie No 8
van 1980) Artikels 2 (1), 3 en 4
25. Uitgebreide Bevoegdhede van Durban: Wysiging Ordonnansie, 1980
(Ordonnansie No 18 van 1980) Artikel 6 en 7

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004

Wet No.6, 2004 PLAASLIKE REGERING:
WET OP MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING, 2004

No Titel, No en jaar van wet Omvang van wysiging of herroeping
26. Plaaslike Owerhede Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 1980
(Ordonnansie No 27 van 1980) Artikels 7 en 8
27. Dur verbod Uitgebreide Bevoegdhede: Wysiging Ordonnansie,
1981 (Ordonnansie No 15 van 1981) Artikel 6
28. Plaaslike Owerhede Tweede Wysigingswet Ordonnansie; 1981
(Ordonnansie No 20 van 1981) Deel 2
29. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie, 198 2
(Ordonnansie No 3 van 1982) Artikel 1
30. Plaaslike Owerhede Tweede Wysigingswet Ordonnansie, 198 2
(Ordonnansie No 5 van 1982) Artikels 7-11
31. Uitgebreide Bevoegdhede van Durban: Wysiging Ordonnansie,
1982 (Ordonnansie No 12 van 1982) Deel 4
32. Plaaslike Owerhede Derde Wysigingswet Ordonnansie, 1982
(Ordonnansie No 16 van 1982) Deel 4
33. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie, 198 3
(Ordonnansie No 5 van 1983) Artikels 4-9
34. Pietermaritzburg Lening en Uitgebreide Bevoegdhede
Ordonnansie, 1983 (Ordonnansie No 8 van 1983) Artikel 12
35. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie, 198 4
(Ordonnansie No 4 van 1984) Artikel 1
36. Plaaslike Owerhede vierde wysiging van Ordonnansie, 1984
(Ordonnansie No 9 van 1984) Artikel 1
37. Uitgebreide Bevoegdhede van Durban: Wysiging Ordonnansie,
1984 Ordonnansie No 14 van 1984) Artikels 5, 6 (a) en (b), en 7
38. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede Ordonnansie, 198 5
(Ordonnansie No 9 van 1985) Artikels 35-38
39. Strawwe Wysiging Ordonnansie, 1986 (Ordonnansie No 8 van
1986) Paragraaf X (ix) van die Bylae
40. Wysigingswet op Plaaslike Owerhede, 1986 (Ordonnansie No 11
van 1986) Artikels 2, 3 en 4
41. Proklamasie No 4 van 1988 Paragrawe 29, 30 en 31
42. Proklamasie No 16 van 1989 Paragrawe 5-8
43. Proklamasie No 12 van 1990 lede, 2, 3 en 4
44. Proklamasie No 27 van 1990 Afdeling 1
45. Proklamasie No 54 van 1990 Die geheel
46. Proklamasie No 55 van 1990 Paragraaf 8
47. Proklamasie No 55 van 1991 Paragrawe 8 (1) en 9-12
48. Proklamasie No 56 van 1992 lede 2 en 3
49. Proklamasie No 4 van 1994 Paragrawe 5 (1). 7 en 8 (2)
50. Proklamasie No 6 van 1994 Paragraaf 6

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004Wet No 6, 2004

PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING
WET, 2004

DEEL 3: VAN DIE VOORMALIGE PROVINSIE VAN DIE
ORANJE VRYSTAAT

No Titel, No en jaar van wet Omvang van wysiging of herroeping
1. Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1962 (Ordonnansie No 8 van
1962) Dele IV en V van Hoofstuk XI
2. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1963 (Ordonnansie No
13 van 1963) Deel 2
3. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1966 (Ordonnansie No
15 van 1966) Artikels 7-10
4. Plaaslike Regering Wysigingsordonnansie op. 1967 (Ordonnansie
No 6 van 1967) Deel 2
5. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1968 (Ordonnansie No:
7 van 1968) Artikel 5
6. Plaaslike Regering Verdere Wysigingsordonnansie op, 1968
(Ordonnansie No 14 van 1968) Artikel 1
7. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1971 (Ordonnansie No
11 van 1971) Artikel 10
8. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1972 (Ordonnansie No
6 van 1972) Artikel 14
9. Plaaslike Regering Verdere Wysigingswet Ordonnansie, 1974
(Ordonnansie No 13 van 1974) Artikel 3
10. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1975 (Ordonnansie No
3 van 1975) Deel 4
11. Plaaslike Regering Verdere Wysigingsordonnansie op, 1977
(Ordonnansie No 9 van 1977) Artikels 5 en 6
12. Plaaslike Regering Derde Wysigingswet Ordonnansie, 1977
(Ordonnansie No 14 van 1977) Artikel 5
13. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1979 (Ordonnansie No
2 van 1979) Artikel 7
14. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1982 (Ordonnansie
No: 7 van 1982) Artikel 1
15. Plaaslike Regering Verdere Wysigingsordonnansie op, 1982
(Ordonnansie No 14 van 1982) Artikel 5
16. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1985 (Ordonnansie No
6 van 1985) Artikel 1
17. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1986 (Ordonnansie No
19 van 1986) Artikels 7 en 8
18. Proklamasie No 18 van 1988 Paragrawe 40 (b) en 43
19. Proklamasie No 5 van 1991 Paragrawe 3 en 4
20. Proklamasie No 86 van 1991 Paragrawe 6 en 7
21. Proklamasie No 90 van 1993 Paragraaf 12
22. Proklamasie No 136 van 1993 Paragrawe 7-25
23. Proklamasie No 15 van 1996 Paragraaf 1

No 26357

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004Wet No 6, 2004

PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING
WET, 2004

DEEL 4: verordeninge van die voormalige PROVINSIE VAN DIE
TRANS VAA L

No Titel, No en jaar van wet Omvang van wysiging of herroeping
1. Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie No 17 van
1939) Artikel 50
2. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite-stedelike Ar ¬ eas
Ordonnansie, 1943 (Ordonnansie No 20 van 1943) Artikels 26bis en
29
3. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1944 (Ordonnansie No
19 van 1944) Artikel 3
4. Pen-Urban Areas Health Board Wysiging Ordonnansie, 1945
(Ordonnansie No 21 van 1945) Deel 2
5. Pen-Urban Areas Health Board Wysiging Ordonnansie, 1948
(Ordonnansie No 24 van 1948) Artikel 10
6. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1965 (Ordonnansie No
24 van 1965) Artikel 3
7. - Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1966 (Ordonnansie No
24 van 1966) Artikel 5
8. Plaaslike Regering Amendniient Ordonnansie, 1968 (Ordonnansie
No 15 van 1968) Deel 4
9. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite-stedelike Ar ¬ eas
Health Board Wysiging Ordonnansie, 1970 (Ordonnansie No 9 van
1970) Deel 4
10. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite-stedelike Ar -
eas Health Board Wysiging Ordonnansie, 1976
(Ordonnansie nr 12 van 1976) Deel 2
11. Plaaslike Besture Ordonnansie, 1977 (Ordonnansie No 11 van
1977) Die geheel, behalwe artikel 48
12. Plaaslike Besture Wysigingsordonnansie op. 1978 (Ordonnansie
No 10 van 1978) Die hele
13. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1978 (Ordonnansie No
16 van 1978) Artikels 4 en 12
14. Plaaslike Regering Wysiging Ordonnansie, 1980 (Ordonnansie No
13 van 1980) Deel 2
15. Plaaslike Besture Wysiging Ordonnansie, 1980 (Ordonnansie No
15 van 1980) Die hele
16. Plaaslike Besture Wysiging Ordonnansie, 1981 (Ordonnansie No:
7 van 1981) Die hele
17. Plaaslike Besture Wysiging Ordonnansie, 1982 (Ordonnansie No:
7 van 1982) Die hele
18. Plaaslike Besture Wysiging Ordonnansie, 1983 (Ordonnansie No
10 van 1983) Die hele
19. Plaaslike Besture Wysiging Ordonnansie, 1984 (Ordonnansie No
12 van 1984) Die hele
20. Plaaslike Besture Wysiging Ordonnansie, 1985 (Ordonnansie No
17 van 1985) Die hele
21. Proklamasie No 46 van 1990 Die geheel
22. Proklamasie No 3 van 1992 Paragraaf 5
23. Proklamasie No 17 van 1994 Die geheel

No 26357 Wet No.6, 2004

GOVERNMENT GAZETTE, 17 MAY 2004
PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE EIENDOMSBELASTING
WET, 2004
DEEL 5: ander wette


No Titel, No en jaar van wet Omvang van wysiging of herroeping
1. Beoordeling van staatseiendom Wet 1984 (Wet No 79 van 1984 Die
geheel
2. Plaaslike Owerhede sake Wysigingswet, 1991 (Wet No 127 van
1991) Artikel 6 en 7
3. Wes-Kaapse Wet op die wysiging van die Munisipale Ordonnansie
van 1974, 1994 (Wet No I van 1994) Deel 2
4. Wes-Kaapse Wet op die Wysiging van die Ordonnansie op
Afdelingsrade van 1976, 1994 (Wet nr 2 van 1994 Afdeling 2
5. Plaaslike Regering Wysigingswet, 1996 (Wet No 8 van 1996),
Gauteng Die hele
6. Plaaslike Regering Wysigingswet op die Ordonnansie, 1997 (Wet 3
van 1997), Free State Deel 1
7. Plaaslike Besture Wysigingswet, 1997 (Wet No 5 van 1997),
Gauteng Die hele

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:286
posted:6/14/2012
language:
pages:42