Dotacje dla MSP w ramach RPOWS by xa76DC

VIEWS: 0 PAGES: 48

									       Dotacje dla małych i
      średnich przedsiębiorstw
       w ramach RPO WSLMinisterstwo Spraw Zagranicznych  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej  Fundacja VIRIBUS UNITIS
                         w Katowicach
                    www.rcie.katowice.pl
Skąd pozyskać środki na inwestycje?
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W jaki sposób je otrzymać ?
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego


Który Priorytet ?
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i
przedsiębiorczość

Jakie Działanie?
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP


             www.rcie.katowice.pl
Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju
      Regionalnego?


  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR–
 fundusz wchodzący w skład Funduszy strukturalnych,
  którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w
   poziomie rozwoju regionów należących do Unii
           Europejskiej.

W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom
  produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym
  inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim
          przedsiębiorstwom
           www.rcie.katowice.pl
    Czym jest Regionalny Program Operacyjny
        Województwa Śląskiego?
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest jednym z 16
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Celem głównym Programu jest: stymulowanie dynamicznego
rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i
przestrzennej regionu.
Do osiągnięcia tego celu przyczynia się 9 celów szczegółowych:
- Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy
- Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie
- Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu
- Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego
- Ochrona oraz poprawa jakości środowiska
- Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa
- Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego.
-Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach
zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy
- Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu
                www.rcie.katowice.pl
 Poddziałanie 1.2.1

Mikroprzesiębiorstwa
   www.rcie.katowice.pl
       Cel poddziałania 1.2.1
       Mikroprzedsiębiorstwa

Zwiększenie zdolności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw.

W ramach poddziałania wspierana będzie aktywność z
zakresu rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw.

Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy
i kooperacji pomiędzy 3 – 5 firmami w sześciu obszarach
specjalizacji technologicznej            www.rcie.katowice.pl
      Poziom dofinansowania

1) Maksymalna wartość dotacji do 200 000 PLN.

2) Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 60%

3) Maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji
  – projekty objęte pomocą publiczną
- mikroprzedsiębiorstwa +20 punktów procentowych

4) Minimalny poziom dofinansowania 20% kosztów
  kwalifikowalnych inwestycji

           www.rcie.katowice.pl
     Typ realizowanych operacji
         (projektów)

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do
  wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych
  produktów/usług.
2) Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach
  prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub
  ulepszonych produktów/usług.
3) Dokonywanie zasadniczych zmian procesu
  produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
4) Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań
  dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych
  i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
           www.rcie.katowice.pl
      Typ realizowanych operacji
          (projektów)
5) Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych
  przez przedsiębiorstwa (3 - 5 przedsiębiorstw).
Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-
  biznes)

6) Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej
  (e-biznes)

7) Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych
  i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania
  przedsiębiorstwem

8) Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych
  oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za
  granicą (maksymalna wartość projektu – 100 000 zł).
              www.rcie.katowice.pl
      Kwalifikowalność wydatków
1) koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do
  kwoty równej 10% kosztów kwalifikowanych projektu),
2) koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle
  związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich
  wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w
  tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i
  aparaturę, wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,
3) koszty nabycia środków transportu, pod warunkiem że projektodawca
  nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony
  środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją
  projektu,
4) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in.
  na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-
  how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością,
              www.rcie.katowice.pl
     Beneficjenci
 (podmioty startujące w konkursie)


   1) Mikroprzedsiębiorstwa

2) Partnerstwa mikroprzedsiębiorstw.
       www.rcie.katowice.pl
   Poddziałanie 1.2.2

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
      www.rcie.katowice.pl
      Cel poddziałania 1.2.2
    Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Zwiększenie zdolności inwestycyjnej małych i średnich
przedsiębiorstw.

Aktywność w zakresie rozbudowy i modernizacji małych i
średnich przedsiębiorstw oraz usługi doradcze dla tego sektora
stwarzają możliwość przyspieszenia procesów restrukturyzacji
tradycyjnych działów gospodarki oraz przyczyniają się do
dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i
kooperacji pomiędzy 3 – 5 firmami w sześciu obszarach
specjalizacji technologicznej
            www.rcie.katowice.pl
     Poziom dofinansowania

1) Maksymalna wartość dotacji do 750 000 PLN.

2) Maks. 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji –
  projekty objęte pomocą publiczną
- małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych
- średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych

3) Minimalny poziom dofinansowania 20% kosztów
  kwalifikowalnych inwestycji          www.rcie.katowice.pl
      Typ realizowanych operacji
          (projektów)
1) utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego
  przedsiębiorstwa - maksymalna wartość dotacji do 750 000
  PLN,

2) działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach - maksymalna
  wartość dotacji do 750 000 PLN,

3) rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej - maksymalna
  wartość dotacji do 750 000 PLN,

4) wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych
  podejmowanych przez 3 – 5 przedsiębiorstwa - maksymalna
  wartość dotacji do 750 000 PLN/ przedsiębiorstwo,
             www.rcie.katowice.pl
       Typ realizowanych operacji
          (projektów)
5) zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki
  elektronicznej (e-biznes) - maksymalna wartość dotacji do
  750 000 PLN,

6) zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i
  komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania
  przedsiębiorstwem - maksymalna wartość dotacji do 750 000
  PLN,

7) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań
  dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i
  prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska -
  maksymalna wartość dotacji do 750 000 PLN.
             www.rcie.katowice.pl
       Typ realizowanych operacji
          (projektów)
8) dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i
  wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych
  związanych z targami i wystawami za granicą - maksymalna
  wartość dotacji do 100 000 PLN,

9) usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i
  doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów
  marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów
  zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w
  zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i
  urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej
  i kwalifikacji personelu - maksymalna wartość dotacji do
  100 000 PLN,       www.rcie.katowice.pl
      Typ realizowanych operacji
          (projektów)
10) usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania
 działalności eksportowej - maksymalna wartość dotacji do
 100 000 PLN,

11) usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się
 pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami -
 maksymalna wartość dotacji do 100 000 PLN,

12) usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania
 technologii informatycznych w przedsiębiorstwie -
 maksymalna wartość dotacji do 100 000 PLN.

             www.rcie.katowice.pl
       Kwalifikowalność wydatków
1) koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do kwoty
  równej 10% kosztów kwalifikowanych projektu),
2) koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle związanych
  z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie
  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w
  szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę,
  wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,
3) koszty nabycia specjalistycznych środków transportu (klasyfikacja KŚT),
  pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora transportowego i
  zagwarantuje iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączeni celom
  związanym z realizacją projektu,
4) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na
  uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w
  tym wdrożenie systemu zarządzania jakością,
5) koszty nabycia specjalistycznych usług doradczych,
                www.rcie.katowice.pl
        Beneficjenci
    (podmioty startujące w konkursie)


 1) MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw

2) Partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw z
     wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw
          www.rcie.katowice.pl
   Poddziałanie 1.2.3

    Innowacje w
Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
      www.rcie.katowice.pl
     Cel poddziałania 1.2.3
        Innowacje
   w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
Wzrost poziomu innowacji w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.

W ramach tego poddziałania wspierany będzie proces „ssania
innowacji poprzez gospodarkę” – mikro, mali i średni
przedsiębiorcy podejmujący nowe inwestycje, w tym także
rozbudowujący istniejące zakłady i tworzący nowe miejsca
pracy, będą mogli ubiegać się o wsparcie na zakup wyników
prac badawczych, inwestycje oraz usługi doradcze w zakresie
projektów innowacyjnych.

Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy
3 – 5 firm w 6 obszarach specjalizacji technologicznej
            www.rcie.katowice.pl
       Typ realizowanych operacji
          (projektów)
1) Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych
2) Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w
  mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.,
3) Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć związanych z podjęciem lub
  rozwojem działalności B+R podejmowanych przez związki
  kooperacyjne.
4) Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju
  przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania
  innowacyjne.
5) Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich
  technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą
  polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku
  polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi
  na rynku.        www.rcie.katowice.pl
      Kwalifikowalność wydatków
1) koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do kwoty
  równej 10% kosztów kwalifikowanych projektu),
2) koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle związanych
  z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie
  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w
  szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę,
  wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,
3) koszty nabycia środków transportu, pod warunkiem że projektodawca nie
  należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony środek
  transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją projektu,
4) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na
  uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w
  tym wdrożenie systemu zarządzania jakością,
5) koszty nabycia specjalistycznych usług doradczych.
               www.rcie.katowice.pl
    Beneficjenci
(podmioty startujące w konkursie)   1) Mikroprzedsiębiortwa

        2) MŚP

 3) Partnerstwa w/w podmiotów
      www.rcie.katowice.pl
      Poziom dofinansowania

1) Maksymalna wartość dotacji do 100 000 EUR.

2) Maks. 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji –
  projekty objęte pomocą publiczną
- Mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych
- średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych

3) Minimalny poziom dofinansowania 20% kosztów
  kwalifikowalnych inwestycji
           www.rcie.katowice.pl
Skąd pozyskać środki na turystykę?
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W jaki sposób je otrzymać ?
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego


Który Priorytet ?
Priorytet III. Turystyka


Jakie Działanie?
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego
Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna
           www.rcie.katowice.pl
   Poddziałanie 3.1.1

  Infrastruktura zaplecza
turystycznego/przedsiębiorstwa
      www.rcie.katowice.pl
     Cel poddziałania 3.1.1
    Infrastruktura zaplecza
  turystycznego/przedsiębiorstwa

 W ramach tego poddziałania będzie można uzyskać
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu
budowy i ulepszania bazy noclegowej i gastronomicznej.
          www.rcie.katowice.pl
      Poziom dofinansowania

1) Maks. wartość dofinansowania wynosi do 750 000 PLN

2) Maks. 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji –
  projekty objęte pomocą publiczną
- mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych
- średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych

3) Minimalny poziom dofinansowania 20% kosztów
  kwalifikowalnych inwestycji
           www.rcie.katowice.pl
     Typ realizowanych operacji
        (projektów)

1) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa),
  przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z
  niezbędnym wyposażeniem,

2) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa),
  przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z
  niezbędnym wyposażeniem.
           www.rcie.katowice.pl
     Kwalifikowalność wydatków

1) prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych,
  ekspertyz, badania geologiczne),
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
- przygotowanie studium wykonalności, raportu
  oddziaływania na środowisko, ekspertyzy i opinie
  konserwatorskie,
- prace projektantów, architektów i konserwatorów,
- zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to
  nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie
  10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń
  przetargowych,
            www.rcie.katowice.pl
     Kwalifikowalność wydatków
2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym,
  w tym:
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace
  geodezyjne, prace ziemne
- prace wykończeniowe, instalacyjne
- zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z
  funkcjonowaniem inwestycji,
- nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie
  prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
- koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją
 postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

             www.rcie.katowice.pl
     Beneficjenci
 (podmioty startujące w konkursie)


  1) Mikroprzedsiębiorstwa,

2) Małe i średnie przedsiębiorstwa,

 3) Partnerstwa w/w podmiotów
      www.rcie.katowice.pl
   Poddziałanie 3.2.1

Infrastruktura okołoturystyczna
    /przedsiębiorstwa
      www.rcie.katowice.pl
    Cel Poddziałania 3.2.1
      Infrastruktura
  okołoturystyczna/przedsiębiostwa


  W ramach tego poddziałania będzie można uzyskać
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu
 infrastruktury okołoturystycznej a także wspierające
        aktywne formy turystyki.
          www.rcie.katowice.pl
      Poziom dofinansowania

1) Maksymalna wartość dofinansowania wynosi do 750 000
  PLN
2) Maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji
  – projekty objęte pomocą publiczną
- mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych
- średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych

3) Minimalny poziom dofinansowania 20% kosztów
  kwalifikowalnych inwestycji
           www.rcie.katowice.pl
     Typ realizowanych operacji
        (projektów)
1) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa),
  przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form
  turystyki

2) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa),
  przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów
  rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych,

3) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa),
  przebudowa i remont bazy okołoturystycznej,

4) tworzenie i rozwój parków tematycznych
  przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.
            www.rcie.katowice.pl
     Kwalifikowalność wydatków
1) prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych,
  ekspertyz, badania geologiczne),
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
- przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania
  na środowisko, ekspertyzy i opinie konserwatorskie,
- prace projektantów, architektów i konserwatorów, zakup
  niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie
  związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków
  kwalifikowalnych w ramach projektu),
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń
  przetargowych,


            www.rcie.katowice.pl
     Kwalifikowalność wydatków
2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym,
  w tym:
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace
  geodezyjne, prace ziemne
- prace budowlano-montażowe
- prace instalacyjne,
- prace wykończeniowe,
- zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z
  funkcjonowaniem inwestycji,
- nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie
  prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
- koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją
 postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
             www.rcie.katowice.pl
     Beneficjenci
 (podmioty startujące w konkursie)


  1) Mikroprzedsiębiorstwa,

2) Małe i średnie przedsiębiorstwa,

 3) Partnerstwa w/w podmiotów.
      www.rcie.katowice.pl
           Słowniczek

6 obszarów specjalizacji technologicznej – są to :
technologie informacyjne i telekomunikacja, biologia i
biomedycyna, energetyka, ochrona środowiska, metalurgia,
przemysł samochodowy

Beneficjent - podmiot gospodarczy, podmiot lub
przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za
inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. W ramach
programów pomocy beneficjentami są przedsiębiorstwa
publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt i
otrzymujące pomoc publiczną


           www.rcie.katowice.pl
               HARMONOGRAM KONKURSÓW
                                                                   Alokacj
    Priorytet                Działanie / poddziałanie             Planowany termin konkursu
                                                                     a

   I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i          1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa           6 czerwca 2008 – 5 sierpnia 2008   10,00
   przedsiębiorczość

   I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i               1.2.2. MŚP                5 września 2008 – 5 listopada 2008  20,00
   przedsiębiorczość

   I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i         1.2.3. Innowacje w Mikro- i MŚP           5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009    20,00
   przedsiębiorczość

    III Turystyka      3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa   6 marca 2009 - 6 maja 2009     10,00

    III Turystyka       3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa    7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 2009   7,00

   I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i          1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa            5 czerwca 2009 - 5 sierpnia 2009   5,00
   przedsiębiorczość

   I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i               1.2.2. MŚP                8 września 2009 - 6 listopada 2009  10,00
   przedsiębiorczość

   I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i         1.2.3. Innowacje w Mikro- i MŚP            8 grudnia 2009 - 5 lutego 2010   20,00
   przedsiębiorczość


    III Turystyka      3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa   5 marca 2010 - 5 maja 2010     10,00

   I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i          1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa            8 czerwca 2010 - 9 sierpnia 2010   5,00
   przedsiębiorczość
 III Turystyka      3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa    8 czerwca 2010 - 9 sierpnia 2010   5,00

I Badania i rozwój
  technologiczny,
                        1.2.2. MŚP                7września 2010 - 8 lisopada 2010   10,00
   innowacje i
  przedsiębiorczość

I Badania i rozwój
  technologiczny,
                   1.2.3. Innowacje w Mikro- i MŚP           7 grudnia 2010 - 7 lutego 2011   10,20
   innowacje i
  przedsiębiorczość

 III Turystyka    3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa   8 marca 2011 - 9 maja 2011     9,80

 III Turystyka      3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa    6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011   5,00

I Badania i rozwój
  technologiczny,
                    1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa           7 czerwca 2011 - 8 sierpnia 2011   5,00
   innowacje i
  przedsiębiorczość

I Badania i rozwój
  technologiczny,
                        1.2.2. MŚP                7 września 2011 - 7 listopada 2011  10,00
   innowacje i
  przedsiębiorczość
I Badania i rozwój
  technologiczny,
                   1.2.3. Innowacje w Mikro- i MŚP           7 grudnia 2011 - 6 lutego 2012   11,00
   innowacje i
  przedsiębiorczość
I Badania i rozwój
  technologiczny,
                    1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa           6 czerwca 2012 - 6 sierpnia 2012   6,00
   innowacje i
  przedsiębiorczość
I Badania i rozwój
  technologiczny,
                        1.2.2. MŚP                7 września 2012 - 7 listopada 2012  10,00
   innowacje i
  przedsiębiorczość
Łączna alokacja:                                                       199,00
     Instytucja Wdrażająca
• Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

 41-500 Chorzów
 ul. Katowicka 47
 Sekretariat tel: (032) 7439160

 Informacje ogólne:
 Komórka ds. informacji i promocji: Adriana Witkowska
 adriana.witkowska@scp-slask.pl
 Małgorzata Gaik
 malgorzata.gaik@scp-slask.pl
 tel. (032) 7439165
 tel. (032) 7439167

 email: scp@scp-slask.pl
 www.scp-slask.pl
              www.rcie.katowice.pl
   Przydatne adresy www:

• www.rpo.silesia-region.pl

• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• www.scp-slask.pl         www.rcie.katowice.pl
     Dziękujemy za uwagę   Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
     Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów
i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw
              Zagranicznych


                 www.rcie.katowice.pl
Regionalne Centrum Informacji
     Europejskiej
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
  centrum@rcie.katowice.pl
   Tel./fax:+48 32 209 16 90
   www.rcie.katowice.pl


     www.rcie.katowice.pl

								
To top