Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Tid: kl 15 by noM8ZI4

VIEWS: 18 PAGES: 22

									                       Föredragningslista
                       Sammanträdesdatum
                       2011-06-01
Regionstyrelsen
Tid     Onsdag 1 juni 2011, kl 09:00 – ca 15:00
Plats    Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad
      Sammanträdeslokal Borgsalen

1
Justering
Presidiets förslag
Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.


2
Godkännande av föredragningslista
Presidiets förslag
Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.


3
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

Presidiets förslag
Regionstyrelsen antecknar skrivelsen till protokollet.

Ärendet
Följande skrivelse anmäles för anteckning till protokollet:

  1. Skrivelse från länets pensionärsorganisationer – Fria bussresor för
   pensionärer 75+ under lågtrafik.Regionstyrelseärenden
4
Uppföljning 1, 2011 - Regionstyrelsens verksamhet
RS110265

Presidiets förslag
Regionstyrelsen godkänner resultatet efter 4 månader och lägger ärendet till hand-
lingarna.                    1 (22)
Ärendet
Resultatet efter 4 månader 2011 för RS verksamhet uppgår till -11,4 mnkr vilket
innebär en positiv avvikelse mot budget på 12 mnkr. För hela 2011 beräknas ett
resultat på 3,8 mnkr.

RS verksamhet omfattar Regionkontoret, förtroendemannaorganisation, bidrag och
medlemsavgifter, pensioner, försäkringar m m.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110265, 2011-05-16)


5
Uppföljning 1, 2011 – Skolförvaltningen
RS110265

Presidiets förslag
Regionstyrelsen godkänner resultatet efter 4 månader och lägger ärendet till hand-
lingarna.

Ärendet
Efter 4 månader beräknar skolförvaltningen ett nollresultat för 2011. De investe-
ringar som beviljats kommer att genomföras enligt plan.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110265, 2011-05-16)


6
Revisorernas granskning av årsredovisning 2010 för
Landstinget Halland
RS110191

Presidiets förslag
Regionstyrelsen yttrar sig enligt förslag.

Ärendet
Revisorerna för Landstinget Halland har överlämnat rapport över granskning av
årsredovisning 2010 för Landstinget Halland till regionstyrelsen för yttrande
samt övriga nämnder och styrelser för kännedom.

Rapporten kommenterar följande huvudområden: förvaltningsberättelse
bestående av en analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning,
investeringsredovisning, driftredovisning och styrelsernas/nämndernas redovis-
ning av sitt uppdrag samt rättvisande räkenskaper bestående av resultat och
balansräkning, kassaflödesanalys och sammanställd redovisning.
                     2 (22)
Revisorernas synpunkter och iakttagelser kommenteras under respektive om-
råde.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110191, 2011-05-18)
Yttrande från regionstyrelsen (Rs110191, 2011-06-01)
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2010 Landstinget Halland


7
Årsredovisning av donationsmedel
Rs110216

Presidiets förslag
Regionstyrelsen avger årsredovisning för 2010 för nedanstående stiftelser och
utser beslutsattestanter enligt nedan.

Ärendet
Enligt stiftelselagen som infördes 1 januari 1996 är regionens donationsfonder
bokföringsskyldiga om fonden har tillgångar som överstiger tio basbelopp enligt
lagen om allmän försäkring.

Inom regionstyrelsens verksamhetsområde finns tre donationsfonder som över-
stiger tio basbelopp.
                          Beslutsattestanter
Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn    Eva Karin Möllefors/Inga Nilsson
Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond        Eva Karin Möllefors/Inga Nilsson
Stiftelsen Plönningegymnasiets samfond       Rutger Herlin/Christer Henriksson

En stiftelse som inte är bokföringsskyldig (belopp understigande tio basbelopp)
skall enligt stiftelselagen föra räkenskaper över inbetalningar och utbetalningar.
Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår.
Av denna sammanställning skall fondens finansiella ställning framgå samt till-
gångarnas värde. Genom beslut skedde under 2002 en permutation som inne-
bar att Plönningegymnasiets alla mindre fonder samlades i en samfond. Sam-
fonden fick då ett totalbelopp över tio basbelopp. Samfonden förvaltas av
Landstinget Halland enligt Kammarkollegiets beslut.

Inom regionstyrelsens verksamhetsområde finns sju donationsfonder som
understiger tio basbelopp. Här har även skett en permutation av Munkagårds-
gymnasiets, Katrinebergs folkhögkolas samt Löftadalens folkhögskolas mindre
fonder till en samfond för respektive skola. Fonderna skall förvaltas av Lands-
tinget Halland. Landstinget Halland har genom beslut i Landstingsstyrelsen den
30 november 2009 § 144 åtagit sig förvaltningen av Hallands läns allmänna för-
säkringskassas understödsfond.

Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond    Eva Karin Möllefors/Inga Nilsson
Stiftelsen Hallands läns allmänna försäkringskassas  Eva Karin Möllefors/Inga Nilsson
understödsfond
Stiftelsen Albert och Alma Johanssons fond       Yvonne Emanuelsson                     3 (22)
Stiftelsen J S Almers fond            Nina Mårtensson/Agneta Overgaard
Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond      Rutger Herlin/Stefan Larsson
Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond   Gösta Hassel/Åsa Spängs
Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond   Jonny Rydgren/Gun Johansson

Stiftelsernas medel är placerade i en räntefond. Firmatecknare för regionens
stiftelser är Inga Nilsson/Mats Dahlgren och Jenny Persson.

Enligt stiftelselagen särredovisas numera regionens donationsfonder. Beslut
angående beslutsattestanter skall därmed särskilt beslutas för donations-
fonderna.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110216, 2011-04-28)
Förvaltningsberättelse för år 2010 – bilaga 1-2
Årsredovisning 2010


8
Kanalisationsstöd
RS110263, RS110051

Presidiets förslag
Regionstyrelsen beviljar
    Båratorps samfällighetsförening org nr 717912-3240 statligt stöd med
    maximalt 234 375 kr för projekt som avser anläggning av kanalisation.
    SURV Fibernät Ek Förening org. Nr. 769621-4738 statligt stöd med
    maximalt 441 706 kr för projekt som avser anläggning av kanalisation.

Ärendet
Enligt SFS 2008:81, med ändring 2010:389, kan stöd lämnas för kanalisation
för bredband.

Stödet har tidigare administrerats av Länsstyrelsen i Halland men ska från års-
skiftet administreras av det regionala självstyrelseorganet Region Halland.
Beslut om stöd skall således fattas av regionen. Utbetalning sker sedan av
Länsstyrelsen i Örebro som har en samordnande roll. Totalt finns för Hallands
del 2,6 milj kr att fördela. Inget är ännu utnyttjat.

Regionen skall under en period av fem år efter investeringens avslutande utöva
tillsyn över prissättning och övriga villkor som stödmottagaren tillämpar.

Med kanalisation menas i stort sett alla åtgärder som krävs för att möjliggöra
utbyggnad av bredband med undantag av det som respektive teleoperatör för-
väntas genomföra. Stöd lämnas för projektering, grävning och nedläggning
                     4 (22)
av tomrör för optokabel, dock inte för inblåsning av fiber. För stödet gäller ett
antal förutsättningar:

    Stöd kan ges till en kommun, ett företag, en samfällighet, en ekonomisk
    förening eller en privatperson.
    Stöd ges enbart där marknaden inte förväntas bygga ut bredband inom
    tre år, dvs i praktiken normalt på landsbygden.
    Stödet kan maximalt uppgå till 50 % av stödberättigade kostnader.
    Kanalisationen skall vara öppen för användning av flera infrastruktur-
    ägare.
    Utbetalning av stöd sker först när investeringen genomförts och slutredo-
    visats.
    Ytterligare stöd (maximalt 50 % av kostnaden) kan erhållas från Post-
    och telestyrelsen. Detta stöd skall administreras av regionen.

För närvarande finns fem ansökningar om stöd. Av dessa bedöms två klara för
beslut. Övriga två behöver kompletteras innan beslut kan tas. Dock bedöms ett
beviljande av stöd till samtliga fem inte innebära att tillgängligt stödbelopp över-
skrids.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110263, 2011-05-13) – bilaga
Skrivelse från Regionkontoret (RS110051, 2011-05-13) – bilaga


9
Ansökan om projektmedel till projektet - Ett gott liv
RS110212

Presidiets förslag
Regionstyrelsen avslår ansökan.

Ärendet
Projektidén bygger på att skapa matlagningskurser för ungdomar som har ett
funktionshinder. Kursen ska ge kunskap om matlagning med allt från inköp och
planering, till själva matlagningen, näringslära, ekonomi, motion mm. Idén är att
skapa ett intresse för matlagning, tillsammans med andra, på sin fritid.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110212, 2011-04-26)
Projektansökan
                     5 (22)
10
En bra start - Ett samarbetsprojekt mellan Coompanion Halland
och Nyföretagarcentrum Halland med syfte att utveckla nyföre-
tagarrådgivningen
RS110199

Presidiets förslag
Regionstyrelsen beviljar ansökan En bra start - Ett samarbetsprojekt mellan
Coompanion Halland och Nyföretagarcentrum Hallands finansiering på 583 331 kr
med fördelningen 430 173 kr år 2011 och 153 158 kr år 2012, projekttid
2011-04-01--2012-03-31. Finansiering tas från anslaget för regional utveckling.

Ärendet
Projektet ska förbättra och förtydliga de erbjudanden som riktas till nya entre-
prenörer i Halland från Nyföretagarcentrum i Halland och Coompanion Halland
genom ett fördjupat samarbete. Samverkansprojektet skall leda till:

Ett starkare och mer efterfrågestyrt erbjudande. Samverkan mellan Coompa-
nion, NyföretagarCentrum och länets kommuner ska stärka och tillgängliggöra
stödsystemets erbjudanden till nyföretagare.

En minskad sårbarhet och ett ökat antal utförare i det halländska stödsystemet
för nyföretagare. Genom att bygga en modell baserad på Coompanions och
NyföretagarCentrums verksamheters gemensamma potential och olika kompe-
tenser kan stödsystemets sårbarhet reduceras.

En ökad synlighet och kännedom om respektive organisation. Genom samver-
kan ska stödsystemets kapacitet öka så att fler entreprenörer kan få rådgivning.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110199, 2011-05-03)


11
Program för att främja kvinnors företagande
RS110243

Presidiets förslag
Regionstyrelsen uppdrar åt Regionkontoret att skriva en intresseanmälan till
Tillväxtverket för att få använda pengar från programmet Främja kvinnors
företagande till att komplettera och förstärka det av styrelsen beslutade projek-
tet ”Konsultcheckar”. Beslut 2011-04-20.

Ärendet
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att i fyra år, 2011-2014 fortsätta
arbetet med att främja kvinnors företagande, enligt regeringsbeslut. Den aktör
som har det regionala tillväxtansvaret ska besluta om hur medlen ska användas
på regional och lokal nivå. I Halland drivs olika processer inom affärs- och inno-
vationsutveckling, ett exempel är konsultcheckarna. Regionkontoret föreslår att                    6 (22)
pengarna från programmet Främja kvinnors företagande används till att kom-
plettera och förstärka det av styrelsen beslutade projektet ”Konsultcheckar”.
Beslut 2011-04-20.

På detta sätt använder vi en beprövad, beslutad modell för både genomförande,
uppföljning, utvärdering och analys. Denna modell ger både möjlighet till stöd till
enskilt företag och till stöd för nätverk genom att flera kan söka för ett gemen-
samt behov.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110243, 2011-05-18)


12
Styrelseledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse
RS110007

Presidiets förslag
Regionstyrelsen beviljar Nils Danreds begäran om entledigande som styrelse-
ledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse.

Regionstyrelsen utser Göran Jönsson, avdelningschef Näringsliv, som styrelse-
ledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse.

Ärendet
ALMI Invest Västsverige AB är ett regionalt riskkapitalbolag som investerar i
bolag från Halland och Västra Götaland. Region Halland utser en ledamot av
fem i bolagets styrelse. Eftersom den av regionstyrelsen utsedda styrelseleda-
moten begärt entledigande från styrelseuppdraget krävs det att ny ledamot ut-
ses.

Regionkontoret föreslår att Göran Jönsson, avdelningschef Näringsliv, ersätter
Nils Danred som styrelseledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse.
Styrelseuppdraget ligger i linje med Göran Jönssons ansvar som avdelnings-
chef för Näringsliv på Region Halland.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110007, 2011-04-27)


13
Yttrande över trafikförsörjningsplan 2012
RS110223

Presidiets förslag
Regionstyrelsen avger yttrande till Hallandstrafiken AB enligt upprättat förslag.
                    7 (22)
Ärendet
Region Halland har erhållit trafikförsörjningsplanen 2012 från Hallandstrafiken
AB för yttrande.

Riktlinjerna och underlaget för trafikförsörjningsplanen ges i verksamhetsplanen
för Hallandstrafiken som fastställdes i oktober 2009 och innehåller inriktning av
verksamheten och åtgärder som föreslås kommande 3-5 åren samt ekonomiska
ramar för kommande treårsperiod.

Trafikförsörjningsplanen beskriver den trafik Hallandstrafiken skall bedriva det
kommande planeringsåret. I och med att Hallandstrafiken anpassat sina tid-
tabellskiften till tågtrafikens planeringsår kommer denna trafikförsörjningsplan
ha huvudtidtabellskifte i december 2011. Precis som tidigare kommer ett tid-
tabellsskifte för sommartrafiken att ske i juni.

Planen är utformad för att ge en samlad bild av förändringar inom kollektiv-
trafiken i Halland från december 2011 och ett år framåt. Planen beskriver såväl
linjetrafik som särskild kollektivtrafik. I planen redogörs även för Hallands-
trafikens arbete med miljö- trygghets- och tillgänglighetsfrågor.

Planen antas av Hallandstrafikens styrelse i juni men kan komma att komplette-
ras under 2011.

I övrigt baseras trafikförsörjningsplanen på synpunkter som kommit till
Hallandstrafiken från allmänheten, kommunerna och entreprenörerna samt
egen personal.

Förslagen i planen ligger inom ramen för verksamhetsplanen som beslutades
2009, och åtgärder inriktas på de stråk och linjer som anses vara mest efter-
satta. Förslagen är också inriktade på att nå fler och bättre anslutningar mellan
lokal respektive regional busstrafik och Öresundstågen.

Inledningsvis i trafikförsörjningsplanen ges en kort beskrivning av de olika
trafikslagen samt en linjevis beskrivning med planerade förändringar. Vid för-
slag om förändrad trafik kompletteras beskrivningen med en ekonomisk
bedömning. I övrigt redovisas i planen grunderna för miljö, tillgänglighet, trygg-
het och säkerhet inom kollektivtrafiken. Även grunderna för prissättning inom
kollektivtrafiken och särskild kollektivtrafik finns beskrivna.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110223, 2011-05-18)
Yttrande från regionstyrelsen (RS110223, 2011-06-01)
Trafikförsörjningsplan
                     8 (22)
14
Central fordonshantering och gemensam bilpool
RS110230

Presidiets förslag
Regionstyrelsen ger driftsnämnden för Regionservice i uppdrag att driftsätta och
därefter förvalta central fordonshantering och gemensam bilpool för Region
Halland med succesivt införande från och med 2011-09-01.

Ärendet
Våren 2009 diskuterades inom koncernledningen vilka åtgärder som skulle
kunna vidtas för att komma i balans mellan intäkter och kostnader. Ett område
av flera var att studera effektiviseringsmöjligheterna med en central fordons-
hantering och gemensam bilpool. En förstudie genomfördes hösten / vintern -
2009 / 2010 vilken gav positiva indikationer på en såväl ekonomisk effektivise-
ring som hög tillgänglighet och en positiv påverkan på miljön. Beslut togs om att
genomföra ett projekt som levererade ett resultat till december 2010. Utifrån
projektresultatet finns nu ett underlag för att införa central fordonshantering och
gemensam bilpool i Region Halland. Projektarbetet har genomförts av Region-
service med deltagande från samtliga förvaltningar.

Regionkontoret, tillsammans med i huvudsak samtliga förvaltningar, ställer sig
positivt till de flesta förslag om genomförande som framkommer av projektrap-
porten. Denna ovan beskrivna verksamhetsutveckling skulle också kunna vara
ett delsteg mot en mer sammanhållen resebeställningsfunktion.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110230, 2011-04-18)


15
Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
RS110058

Presidiets förslag
Regionstyrelsen godkänner förslag till ”Allmänna bestämmelser för delegations-
beslut inom regionstyrelsen samt förteckning över av regionstyrelsen delege-
rade ärenden”.

Ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd inom landstinget att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Vid regionstyrelsens sammanträde 12 januari 2011, § 7, antogs ett förslag till
förteckning över av regionstyrelsen delegerade ärenden.

Regionkontoret har nu tagit fram ett förslag till allmänna bestämmelser för dele-
gationsbeslut och en revidering av förteckningen över delegerade ärenden.                    9 (22)
Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110058, 2011-05-03)
Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen
Förteckning över av regionstyrelsen delegerade ärenden


16
Personaldatorer
RS110255

Presidiets förslag
Regionstyrelsen beslutar under våren 2012 finansiera inköp av personaldator-
paket för uthyrning regionens personal.

Ärendet
I september 2011 kommer ett av landstingets pågående hyresavtal att löpa ut.
Avtalet omfattar ca 400 datorpaket. Då intresset för ytterligare ”kompetens-pc”
är stort hos våra anställda vill vi genomföra ännu en uthyrningsperiod av
personaldatorer. Datorpaketen föreslås köpas in av regionen och, som vid
tidigare inköp, finansieras genom att medel tas ur rörelsekapitalet. Om vi räk-
nar med att vid detta tillfälle 500 anställda tecknar nya hyresavtal uppskattas
kostnaden till ca tio mnkr. Regionens kapitalkostnad för inköpen, inklusive
administrationskostnad, kommer att täckas av det bruttolöneavdrag som be-
lastar de anställdas löneutbetalningar.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110255, 2011-04-20)


17
Anmälan av delegationsbeslut
Presidiets förslag
Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendet
Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.
Regiondirektören
- Utanordnare och beslutsattestanter år 2011
Regionutvecklingsdirektören
- Anmälan av fattade delegationsbeslut
Regionupphandling - beslut om val av leverantör/entreprenör för följande upp-
handlingar:
- Förbandsmaterial
- EKG-produkter                    10 (22)
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regiondirektör (B55, 2011-04-20)
Skrivelse från regionutvecklingsdirektören
Skrivelse från Regionupphandling (RS100164, 2011-04-06, RS110045,
2011-04-08)Övrigt
18
Regiondirektören informerar
Ärendet
En stående punkt på dagordningen vid Regionstyrelsens sammanträden är
information från regiondirektören m fl.Regionfullmäktigeärenden

19
Uppföljningsrapport 1, 2011 - Region Halland
RS110265

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att lägga uppföljningsrapport 1 per
den 30 april 2011 till handlingarna.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att, mot bakgrund av den negativa
resultatutvecklingen inom Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) ansvars-
område, uppdra åt Regionstyrelsens presidium att fortlöpande inhämta
information från HSS. HSS beslut om åtgärder för att hantera situationen
återrapporteras till Regionstyrelsen senast i anslutning till HSS extra möte den
28 juni.

Ärendet
Utökat ansvar för regional utveckling
Region Halland har genom lagen om regionalt utvecklingsansvar fått ett
förstärkt politiskt ansvar att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet
i Halland. Region Halland har till exempel ansvaret för regionalt tillväxtarbete
och transportinfrastruktur. Under 2011 ska det regionala utvecklingsuppdraget
konkretiseras.

Den regionala utvecklingen sker inom ramen för en programstyrd verksamhet.
Under perioden har till exempel genomförandet av den regionala
infrastrukturplanen fortsatt. Inom programområdet kollektivtrafik pågår arbetet med
förändringen av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken.                    11 (22)
Tillgängligheten fortsatt i topp
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården i Halland är god. I Vårdval Halland får
nästan alla patienter, 98 procent, ett läkarbesök inom garantitidens sju dagar. I den
specialiserade vården får 96 procent av patienterna som väntar på mottagnings-
besök, och 98 procent av patienterna som väntar på behandling tid inom vård-
garantins tidsramar. Det placerar återigen Region Halland i topp i landet.

Produktionen vid sjukhusen är hög. Samtidigt är kostnaderna högre än budgeterat.
Vården håller överlag god kvalitet. Inför 2011 har några områden valts ut att följas
för att belysa kvalitet och följsamhet mot nationella riktlinjer.

Ekonomiskt resultat
Region Hallands resultat efter fyra månader uppgår till -30,6 miljoner kronor, vilket
är 27,8 miljoner kronor bättre än budget men jämfört med motsvarande period
föregående år är det en försämring med 33,5 miljoner kronor. Prognosen för hela
2011 uppgår till -26,9 mnkr, vilket är 22,5 mnkr sämre än årsbudgeten. Prognosti-
serat resultatet för nämnder och driftstyrelser exklusive regionstyrelsen och hälso-
och sjukvårdsstyrelsen uppgår till -99,7 mnkr, hälso- och sjukvårdsstyrelsens till -
36,0 mnkr, regionstyrelsens till 3,8 mnkr och intäkterna för skatt, statsbidrag och
finansnetto till 105,0 mnkr.

Nettokostnaderna har ökat med 3,4 procent jämfört med samma period föregående
år. Prognosen för 2011 pekar på en nettokostnadsandel på 100,4 procent, vilket är
en försämring med 2,8 procentenheter jämfört med 2010. Soliditeten inklusive
ansvarsförbindelsen, uppgick till -5,1 procent, vilket är en förbättring med 1,5
procentenheter jämfört med samma tidsperiod 2010.

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 1,9 procent, jäm-
fört med samma period 2010. För 2011 prognostiseras skatteintäkterna och
statsbidragen öka med 2,6 procent, vilket är 2,9 procentenheter lägre än 2010.

Investeringarna uppgår till 98,7 mnkr, vilket är 0,4 mnkr högre än motsvarande
period föregående år. För 2011 prognostiseras investeringarna till 429,3 mnkr
(varav byggnation 241,6 mnkr), vilket kan jämföras med 284,7 mnkr för år 2010.

Medarbetare
Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2010 har under årets första
fyra månader redovisats i förvaltningarna. Förbättrad målkvalitet och ökad
delaktighet är två tydliga förbättringsområden, som också finns med i
förvaltningarnas åtgärdsplaner.

Den 30 april hade Region Halland drygt 7 400 medarbetare. Av dem var 92 procent
tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron är 4,5 procent, vilket är ungefär samma nivå som
tidigare.
Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110265, 2011-06-01)
Uppföljningsrapport 1 – januari-april 2011
                    12 (22)
20
Godkännande av årsredovisning 2010 för kommunalförbundet
Region Halland
RS110203

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna årsredovisningen
2010 för kommunalförbundet Region Halland. Regionstyrelsen föreslår vidare
regionfullmäktige att kommunalförbundets likvidation och upplösning sker tidi-
gast den 1 augusti 2011.

Ärendet
Kommunförbundet bedriver ingen verksamhet längre. Då mandatperioden för
förbundsfullmäktige löpt ut kan inte förbundsfullmäktige besluta om godkän-
nande av årsredovisningen. Kommunalförbundets samtliga medlemmar har
därför att ta ställning till den upprättade årsredovisningen i sina beslutande för-
samlingar.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110203, 2011-06-01)
Årsredovisning 2010


21
Internhyresregler för Region Halland
RS110268

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa förelagda förslag till
”Internhyresregler för Region Halland” med införande från och med 2012.

Ärendet
Regionfastigheter har ansvar för regionens samlade lokalförsörjning samt sva-
rar för drift och förvaltning av regionens egna fastigheter/lokaler.

Nämnder och driftstyrelser har ansvar för verksamhet, kvalitet, personal och
ekonomi. I detta ingår ansvar för verksamhetens lokalbehov.

Interna hyror är en metod att fördela kostnaderna för lokalerna till rätt nivå i
organisationen.

De interna hyrorna ska leda till kostnadsmedvetande samt uppmuntra till ett
effektivt lokalnyttjande genom att skapa incitament för minskad lokalefterfrågan.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110268, 2011-06-01)
Internhyresregler för Region Halland
                     13 (22)
22
Strategi för Region Hallands ägande av fastigheter
RS110269

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa förelagda förslag till ”Stra-
tegi för Region Hallands ägande av fastigheter”.

Ärendet
Fastigheter representerar betydande värden där beslut om exempelvis investe-
ringar och underhåll i normalfallet får långsiktiga ekonomiska konsekvenser. För
att underlätta planering och beslut är det viktigt att ta ställning till i vilka fall
Regionen ska äga respektive hyra för att lösa ett lokalbehov. Förslaget till stra-
tegi klargör vad som gäller för respektive typ av fastigheter.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110269, 2011-06-01)


23
Beslutsunderlag avseende lokalanpassning av Hallands sjuk-
hus Kungsbacka
RS110270

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anslå ytterligare 5 mnkr för
om/tillbyggnad av lokal för ny MR-kamera i Kungsbacka.

Ärendet
Under hösten år 2010 utnyttjade verksamheten en köpoption på ny MR-kamera,
för installation i Kungsbacka. Platsen för installationen planerades till hus
400010, ovanför gamla panncentralen. På grund av tidspress använde verk-
samheten schablon för installationskostnaden, baserad på tidigare erfarenheter.
Vid projekteringen för installationen visade det sig att den tänkta ombyggnaden
skulle bli väldigt omfattande, varvid ny lokal/plats identifierades. Den nya
platsen är den logiskt optimala platsen, för röntgen, som inte äventyrar den
långsiktiga planeringen/utvecklingen av sjukhusområdet. Det medför att hus
400015 utökas med ca 100 kvm och ca 50 kvm anpassas i röntgens nuvarande
lokaler, samtidigt energieffektiviseras kylanläggningen för MR-kameran, genom
att bygga ihop driftsystemen i hus 400015 med hus 400020. Kartbilder bifogas.
Lösningen att integrera MR-kameran i befintligt kylsystem ger ett kostnads-
effektivt driftsystem med redundans och långsiktighet.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110270, 2011-06-01) – bilaga 1-2
                     14 (22)
24
Beslutsunderlag avseende ombyggnad av vissa hygienrum i
vårdavdelningarna vid Hallands Sjukhus Halmstad
RS110271

Presidiets förslag
Regionstyrelsen beslutar anslå 9 mkr för om/tillbyggnad av lokal för ny MR-
kamera i Kungsbacka. De äskade medlen kan omdisponeras från
Regionfastigheters budget för ”Investeringsram för mindre objekt”, men
betraktas som ett anslag, med 30 års avskrivningstid, eftersom vi gör en
tillbyggnad.

Bakgrund
Under hösten år 2010 utnyttjade verksamheten en köpoption på ny MR-kamera,
för installation i Kungsbacka. Platsen för installationen planerades till hus
400010, ovanför gamla panncentralen. Pga tidspress använde verksamheten
schablon för installationskostnaden, baserad på tidigare erfarenheter. Vid
projekteringen för installationen visade det sig att den tänkta ombyggnaden
skulle bli väldigt omfattande, varvid ny lokal/plats identifierades. Den nya
platsen är den logiskt optimala platsen, för röntgen, som inte äventyrar den
långsiktiga planeringen/utvecklingen av sjukhusområdet. Det medför att hus
400015 utökas med ca 100 kvm och ca 50 kvm anpassas i röntgens nuvarande
lokaler, samtidigt energieffektiviseras kylanläggningen för MR-kameran, genom
att bygga ihop driftsystemen i hus 400015 med hus 400020. Kartbilder bif.
Lösningen att integrera MR-kameran i befintligt kylsystem ger ett
kostnadseffektivt driftsystem med redundans och långsiktighet.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110271, 2011-06-01)


25
Mål och strategier för Region Halland 2012-2015
RS110256

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa Mål och strategier för Region
Halland 2012-2015 enligt bifogat förslag.

Ärendet
Region Hallands verksamhet bestäms av de formella uppdragen, de europeiska
och nationella politiska ramarna och de samhällstrender som påverkar Halland.
Utifrån dessa förutsättningar föreslås mål och strategier inom områden som till-
sammans skapar framgång för Halland och Region Halland. För att kunna följa
och bedöma måluppfyllelsen föreslås ett antal indikatorer.
                    15 (22)
Bakgrund
Syfte
Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 är ett långsiktigt styrande
beslut som fattas av regionfullmäktige. Det innehåller de viktigaste målen och
strategierna för verksamheten under mandatperioden. De är en del av verk-
samheten – den del som de närmaste åren kräver särskild uppmärksamhet och
som tillsammans skapar framgång för Halland och Region Halland. Målen och
strategierna har sin bas i den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – bästa
livsplatsen”. Utifrån mål- och strategibeslutet fattar regionfullmäktige varje år det
lagstadgade beslutet om budget och ekonomisk plan, alltså de ekonomiska
ramarna för hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Region Halland och omvärlden – trender, politik och uppdrag
Region Hallands verksamhet påverkas i hög grad av olika trender i samhället.
Vid regionfullmäktiges möte den 7 februari diskuterades därför vilka trender
som påverkar utvecklingen i Halland. Diskussionen handlade också om
Hallands förutsättningar att möta dessa trender.

Region Halland formulerar och genomför sin politik inom strategiska ramar som
beslutas på europeisk och nationell nivå. De är Europa 2020, nationella strate-
gin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013,
EU:s strategi Tillsammans för hälsa 2008-2013 samt de nationella folkhälso-
målen.

Region Hallands största uppdrag är hälso- och sjukvården. Genom lagen om
regionalt utvecklingsansvar har Region Halland även ansvaret för regionalt till-
växtarbete och transportinfrastruktur. Andra statliga uppdrag finns inom kollek-
tivtrafik, kultur och EU:s sammanhållningspolitik. Tillsammans med kommu-
nerna arbetar Region Halland med kommunal omvärlds- och intressebevakning
och kommunal samverkan.

Region Hallands styrdokument på strategisk nivå
Region Hallands övergripande styrdokument är den regionala utvecklings-
strategin ”Halland – bästa livsplatsen”, vars tidshorisont är 2020. Att utarbeta,
fastställa och samordna genomförandet av strategin är kärnan i det som gör
Region Halland till en region. Strategin är styrande för andra styrdokument, som
finns inom exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur,
näringsliv och folkhälsa. Den ligger också till grund för olika EU-program. Mål
och strategier för Region Halland 2012-2015 styrs av den regionala utveckl-
ingsstrategin och har kopplingar till andra planer och program. Mål- och strate-
gidokumentet har dock en kortare tidshorisont och betonar de delar som är
strategiskt viktiga att genomföra under mandatperioden.

Mål och strategier för 2012-2015
De områden som bedöms som viktiga för att skapa framgång för Halland och
Region Halland är hälsa, vård, kommunikationer, kultur, arbete, boende, kun-
skap, miljö, Region Halland som arbetsgivare samt ekonomi. För områdena
finns formulerade mål samt strategier för att uppnå dessa mål. För att kunna
följa och bedöma måluppfyllelsen finns ett antal indikatorer. Utgångpunkten för
samtliga mål är nöjda och engagerade invånare. Invånarnas behov styr verk-                     16 (22)
samheten. För att nå målen krävs det ett nära samarbete med kommunerna.
Det krävs också strategiska allianser med aktörer utanför Halland.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110256, 2011-06-01)
Mål och strategier för Region Halland 2012-2015


26
Vårdval Halland Plus – ökat patientinflytande och större
valfrihet
HSS110073

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag till regionstyrelsens förslag till region-
fullmäktiges beslut:

Det framtagna underlaget utgör grund för den fortsatta arbetsprocessen
mot ett friare val av vårdgivare för specialiserad vård i Region Halland.

Ärendet behandlas på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträde
2011-05-30.

Ärendet
Sedan 2007 tillämpas i Region Halland ”Vårdval Halland” när det gäller be-
folkningens närsjukvård. I anslutning till Regionfullmäktiges beslut om budget
för 2011 beslutades att vårdvalet ska utökas och att en ny och utökad modell
för detta ska tas fram under 2011 med slutligt beslut i fullmäktige i mars 2012.
Målet med den utökade modellen är att genom tillämpning/efterlevnad av Lag
om vårdval (LOV) stärka patientens rätt att välja även inom delar av den spe-
cialiserade öppna hälso- och sjukvården.

Regionkontoret har nu överlämnat ett underlag för hälso- och sjukvårdsstyrel-
sens och slutligen regionfullmäktiges beslut.
Utsändes separat början vecka 21.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (HSS110073, 2011-05-12)


27
Genomförandeavtal Västsvenska paketet
LS090272

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna upprättat avtal: Avtal om
genomförande av block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transport-
slagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige.
                     17 (22)
Ärendet
Landstingsfullmäktige i Landstinget Halland fattade i november 2009 beslut om
att medfinansiera Västsvenska infrastrukturpaketet med 180 Mkr. Avtalet: Avtal
om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Väst-
sverige, upprättades mellan parterna i Västsvenska paketet. I avtalet regleras
hur finansieringen för infrastrukturåtgärder värda 30 Miljarder kronor ska förde-
las mellan de olika parterna.

I samband med att infrastrukturpaketet nu genomförs har ett nytt avtal tagits
fram som reglerar vilka projekt som skall utföras fram till och med 2013, projekt
som tillsammans benämns Block 1, och hur dessa skall betalas. Avtalet reglerar
också en kostnadsfördyring på 4 miljarder för Västlänken. Fördyringen fördelas
så att 2 miljarder kronor kommer att finansieras av staten och 2 miljarder kronor
finansieras av trängselskatten.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionstyrelsen (LS090272, 2011-06-01)
Avtal Västsvenska paketet - bilagor 1 – 19


28
Region Hallands Inköps- och Upphandlingspolicy
Ls080139

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige ändra Inköps- och Upphandlingspoli-
cyn enligt redovisat förslag.

Ärendet
Region Hallands inköp och upphandlingar regleras främst av Lagen om offentlig
upphandling (LOU) samt av den Inköps- och Upphandlingspolicy som fullmäk-
tige fattat beslut om.

Upphandlingspolicyn gäller för samtliga styrelser och nämnder vars huvudsak-
liga finansiering kommer från regionen.

Regionstyrelsen föreslår att texten i Region Hallands Inköps- och Upphand-
lingspolicy anpassas med anledning av regionbildningen.

Dessutom föreslås att avsnittet om uppföljning på sidan tre ändras enligt för-
slag. Upphandlingsfunktionen inom Regionkontoret och verksamheten ansvarar
tillsammans för uppföljning av upphandlade avtal.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionstyrelsen (Ls080139, 2011-06-01)
Inköps och upphandlingspolicy
                    18 (22)
29
Generellt ägardirektiv för Region Hallands bolag samt nytt ägar-
direktiv och bolagsordning för Hallandstrafiken AB
RS110273

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna förslag till ny bolagsord-
ning och nytt ägardirektiv för Hallandstrafiken att gälla från den 1 juli 2011.

Ärendet
Regionfullmäktige beslutade den 2 maj 2011 (§ 41) att förvärva kommunernas
aktieinnehav i Hallandstrafiken AB och därigenom bli ensam ägare av bolaget från
den 1 juli 2011. Motsvarande beslut förväntas kommunerna fatta inom kort. Med
anledning av detta nya ägarförhållande måste bolagsordning och ägardirektiv revi-
deras. Regionkontoret har nu tagit fram förslag till ny bolagsordning och nya ägar-
direktiv för Hallandstrafiken AB att gälla från den 1 juli 2011.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110273, 2011-06-01)
Generellt ägardirektiv
Ägardirektiv för Hallandstrafiken AB
Bolagsordning för Hallandstrafiken AB30
Motion om tidigare utbyggnad av vägarna 153/154
RS110187

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Ärendet
I Halland antogs i maj 2010 en regional infrastrukturplan av regionfullmäktige.
Motionären stöder de prioriteringar som är gjorda i den beslutade planen men
vill att en process påbörjas för att utreda en tidigareläggning av objekt på väg
153 från Varberg till Ullared och väg 154 från Gödeby till Älvsered som inte in-
rymts i planen.

Processen för prioriteringar av investeringar i infrastruktur styrs av regeringen
och går i cykler på cirka 4-5 år. En process för att revidera nuvarande plan för-
väntas starta under 2012 för att avslutas under mandatperioden, det vill säga
under 2014.

I processen att revidera befintlig plan kommer det att göras nya bedömningar av
vilka sträckor eller korsningspunkter som ska beräknas samhällsekonomiskt av
Trafikverket. Med all sannolikhet kommer det då även att diskuteras olika finan-
sieringsalternativ för nya vägobjekt. Med de nya underlagen som grund fattas
därefter beslut om vilka objekt som ska prioriteras.                    19 (22)
Regionkontoret förordar därför att motionen avslås med intentionen att den ska
beaktas i nästa planeringsomgång.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110187, 2011-06-01)
Motion av Ingemar Johansson (C), (RS110187, 2011-03-10)


31
Motion om nollvision för vårdrelaterade infektioner och vård-
relaterade skador
RS110069

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bifalla motionen.

Ärendet
I en motion till dåvarande landstingsfullmäktige 22 mars 2010 föreslår Center-
partiets landstingsgrupp (genom Stefan Bengtsson) att Landstingsstyrelsen får i
uppdrag att till fullmäktige utarbeta förslag till nollvision för vårdrelaterade infek-
tioner och vårdrelaterade skador inom Landstinget Halland.

Regionkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande över motionen och förslaget
är att motionen ska bifallas.

Motionen behandlades i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2011-04-18, § 50, varvid
beslöts att föreslå regionstyrelsen att till regionfullmäktige överlämna befintligt
förslag till yttrande över motionen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (RS110069, 2011-06-01)
Motion av Stefan Bengtsson (C), (RS110069, 2010-03-17)
Utdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde 2011-04-18


32
Motion angående snabbutredning av patienter med misstänkt
cancer
RS110070

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bifalla motionen med hänvisning till att
den strategiska cancerenhet som nu har inrättats i Region Halland bland annat har
uppdrag i enlighet med motionen.

Ärendet
I en motion till dåvarande landstingsfullmäktige föreslår Centerpartiets i
Hallands landstingsgrupp (genom Stefan Bengtsson och Kristina Karlsson) att
                     20 (22)
rutiner bör tas fram som säkerställer en kortare utredningstid för patienter med
misstänkt cancer.

I Regionkontorets förslag till regionstyrelsens yttrande över motionen föreslås
att motionen ska bifallas. Detta med hänvisning till att den strategiska cancer-
enhet som nu har inrättats i Region Halland bland annat har uppdrag i enlighet
med motionen.

Motionen behandlades i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2011-04-18, § 51, varvid
beslöts att föreslå regionstyrelsen att till regionfullmäktige överlämna befintligt
förslag till yttrande över motionen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionkontoret (RS110070, 2011-06-01)
Motion av Stefan Bengtsson (C) och Kristina Karlsson (C) (RS110070,
2010-01-30)
Utdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde 2011-04-18


33
Motion angående PSA-testning av män i åldern 40-74 år
RS110081

Presidiets förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Ärendet
I en motion till Region Halland föreslår Oleg Datsishin (SD) att alla män i
Halland som är mellan 40 och 74 år gamla blir erbjudna regelbunden PSA-
screening för att upptäcka prostatacancer.

I Regionkontorets förslag till regionstyrelsens yttrande över motionen föreslås
att motionen avslås. Detta bland annat eftersom det inte finns några nationella
rekommendationer, från exempelvis Socialstyrelsen, om att införa allmänna
hälsokontroller med PSA-test.

Motionen behandlades i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2011-04-18, § 52, varvid
beslöts att föreslå regionstyrelsen att till regionfullmäktige överlämna befintligt
förslag till yttrande över motionen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Regionstyrelsen (RS110081, 2011-06-01)
Motion av Oleg Datsishin (SD) (RS110081, 2011-02-01)
Utdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde 2011-04-18
                    21 (22)
34
Ändring i Region Hallands arvodesreglemente för
förtroendevalda
LS100090
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i enlighet med arvodes-
kommitténs förslag till ändringar i Region Hallands arvodesreglemente för
förtroendevalda.
Ärendet
Arvodeskommittén har beslutat föreslå att arvodesreglementet ändras enligt
följande förslag:
Årsarvode § 3
Tredje stycket från slutet kompletteras enligt följande:
”Heltidsengagerad förtroendevald äger inte rätt att utöver sitt ordinarie
årsarvode uppbära annat arvode från Region Halland eller dess helägda bolag.”
Reskostnadsersättning § 7
Tillägg av en parentes efter första styckets första mening:
”Generellt gäller för förtroendevalda att ersättning utgår enligt kollektivavtal
(BIA 10).”
Ersättningsräkning för förtroendevalda § 12
Stycket kompletteras med en mening:
”För ersättning krävs relevanta underlag.”
Bilaga A – Rätt till ersättningar enligt nedanstående paragrafer
Driftnämnden för vårdvalsverksamhet och tandvård i egen regi (Närsjukvården
Halland) - ”sätet” ändras från Varberg till Falkenberg.

Arvodering till ledamöter i styrelsen för
- AB Hallands konstmuseum, Halmstad
- AB Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
- Teater Halland AB
När beslut togs om arvodesreglementet 2010-03-29 diskuterades inte ovan-
stående verksamheter.

Arvodeskommittén hänvisar till dåvarande regionfullmäktiges beslut år 2007 och
föreslår att arvodering till ledamöterna i ovanstående styrelser utgår enligt
följande:
”Årsarvode utgår till ordföranden med 5 % beräknat på basarvodet samt att
årsarvode utgår till ledamöterna med 3 % beräknat på basarvode. Samman-
trädesarvode utgår inte”.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från regionstyrelsen (LS100090, 2011-06-01)
Arvodeskommitténs protokoll (2011-05-24)
Arvodesreglemente för förtroendevalda                     22 (22)

								
To top