scenarioos isa 11nov2004

Document Sample
scenarioos isa 11nov2004 Powered By Docstoc
					Scenario’s in het onderwijs

  Instrument voor
reflectie en innovatie


           Marco Snoek
Stel je voor:
een busreis naar Rome        De Rooms-Katholieke Touringcar Organisatie
        Het Rooms-Katholieke Reisbureau
        De Touringcar Organisatie voor RK Reizen
        Het Advies- en Organisatie Bureau voor RK Reizen
De Rooms-Katholieke Touringcar Organisatie
RKTO


                   Amsterdam
 Vaste route
 RK kerk (de bisschop) bepaalt de
 bestemming, gewenste kwaliteit
 en prijs
 De chauffeur is ervaren,
 onderhoudend en heeft oog voor
 de noden van de passagiers           Rome
 Passagiers hoeven zich niet druk
 te maken over de route en de
 reis: sit back and relax
 Het Rooms-Katholieke Reisbureau RKR

 Vaste bestemming, alternatieve    Amsterdam

 routes
 RK kerk (de bisschop) bepaalt de
 bestemming, gewenste kwaliteit en
 prijs
                          Rome
 Passagiers hebben individuele
 wensen (bezienswaardigheden,
 tussenstops, expressbus)
 Chauffeurs moeten flexibel zijn in
 het kiezen van alternatieve routes
 (toeristisch, express, …)
De Touringcar Organisatie voor RC Reizen
TORCR

                    Amsterdam
 Alternatieve bestemmingen, vaste
 routes
 Lokale parochie bepaalt de          Santiago
 bestemming, gewenste kwaliteit en
                    Lourdes
                         Rome
 prijs
 De chauffeur heeft ervaring met
 verschillende bestemmingen
 Vaste prijs voor een minimum aantal
 passagiers
Het Advies- en Organisatiebureau voor RK
Reizen AORKR

 Alternatieve bestemmingen, alternatieve
 routes                  Amsterdam

 Lokale parochie bepaalt de bestemming,
 gewenste kwaliteit, prijs, route,
 transportmiddel, …                  Santiago
 Lokale priester kan de rol hebben van   Lourdes
 reisleider, een lokale                Rome
 parochiaan/vrachtwagenchauffeur kan
 ingehuurd worden als chauffeur
 AORKR is een advies- en
 expertisecentrum met een breed aanbod
 aan diensten
 Een busreis naar Rome
        Centrale sturing


     Scenario 1      Scenario 2
Vaste routes            Flexibele routes     Scenario 3      Scenario 4

        Lokale autonomie
Waarom scenario’s
 De context van het onderwijs is in
 verandering
    Leraar                   Leerling
         • Lerarentekort
    •       •
         • ICT Groeiende diversiteit
              kennissamenleving
      Professionele&organisaties
    •       • Informatiebronnen buiten
         •• Marktwerking
      Autonomie• Levenslang leren
           Reflectief leren
    •       • de school
      IPB •• Levenslang leren
            Mobiliteit
           Competentiegericht leren
    Leren
    •       • Concurrentie met andere  Samenleving
         •• Culturele diversiteit en spanning
           verantwoordelijkheid
      GedeeldeWerkplekleren de leraar
           • Status van
    •       • media/entertainment
         •• Economische uitdagingen/
           leren
      WerkplekSamenwerkend leren
            Samenwerking
           • Risico van drop-outs
         • concurrentie leren
           • Carrière
           Authentiek
           Ontwikkelingsgericht en normen
         •• Behoefte aan waardenleren
         • Natuurlijk leren
               School
 Waarom toekomstscenario’s

 Startpunt voor onderwijsvernieuwing
vanuit problemen     vanuit interne concerns
 vandaag?         vanuit maatschappelijke
vanuit ontwikkelingen   ontwikkelingen en
 in de toekomst?      behoeften

      ad hoc
      gebaseerd op een expliciete visie op
       de school in de toekomst?
Doel van toekomstscenario’s

 Loskomen van je eigen
 referentiesysteem
 Anticiperen op de toekomst ipv.
 reageren op het verleden
 Gevoel ontwikkelen voor trends en
 veranderingen in de omgeving
 Verbeelding en creativiteit
 stimuleren
Wat zijn toekomstscenario’s? Geen toekomstvoorspellingen
 Beschrijvingen van mogelijke ‘toekomsten’
 Beschrijvingen, beelden, plattegronden,
 ‘een dag uit het leven van …’, etc.
 Instrumenten voor bewustzijn, strategie,
 besluitvorming en reflectie
Scenario’s zijn geen
voorspellingen

Voorspellingen      Scenario’s

Bedoeld om zekerheid te  Bedoeld om onzekerheid in
versterken        beeld te brengen
Versluieren risico’s   Verhelderen risico’s

Enkelvoudige lineaire   Alternatieve mogelijke
projecties        beelden van de toekomst
Versterken inertia    Stimuleren flexibiliteit en
             gevoeligheid
Stap 1: Analyse van trends

 Welke (maatschappelijke) ontwikkelingen
 zijn op dit moment relevant voor het
 onderwijs?
 Maak een onderscheid in trends en
 dilemma’s
 Selecteer de twee belangrijkste trends
 Stap 1: Trends of dilemma’s
Onvoorspelbaar- 1
heid      0,8          Natuurlijk leren
        0,6
                Key-dilemma’s
                   Intolerantie
        0,4

        0,2
                   Trends   ICT

         0
           0  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
                         Impact
De toekomst van de ISA-scholen?
        Natuurlijk leren


   Scenario 1       Scenario 2
Open                 Gesloten
buurtcentrum             vesting


   Scenario 3       Scenario 4
        Gestuurd leren
Wat zijn scenario’s?
Scenario’s voor het
onderwijs

 Vier scenario’s voor de toekomst van
 funderend onderwijs (GBN, 1986)
 Zes scenario’s voor de toekomst van
 scholen (OECD, 2002)
 Vier scenario’s voor de toekomst van de
 lerarenopleiding in Nederland (VELON,
 2003)
GBN: Scenarios for the future
of public education (1986)

           Hierarchical
     Orthodoxies     Orthodoxy
 Exclusive                 Inclusive
       Wired for     Learning
       learning      society
           Participatory
OECD-scenario’s        (2001)


1 Bureaucratisch geïnstitutionaliseerd systeem is
 resistent tegen verandering
2 Markt-benadering: commerciële instellingen
 krijgen toegang
3 Scholen als kernen voor persoonlijke en
 professionele ontwikkeling met sterke banden
 met de samenleving
4 Scholen als lerende organisaties en expertise-
 en assessmentcentra
OECD-scenario’s

5 Leernetwerken: Lokale gemeenschappen
 organiseren hun eigen onderwijs via niet-
 formele leernetwerken
6 ‘Meltdown’: Lage status van het leraarschap,
 afname van aantal leraren, verlies van
 vertrouwen van de samenleving, verminderde
 bereidheid om in het onderwijs te investeren
Scenario’s voor de                  ELO
                            N

lerarenopleiding
                        V
                             V  ig g
                             eren in
                           L   no
                            erare pleiders
                           ed
                          N erlan d
       Maatschappelijke voorziening


   Scenario 1         Scenario 2
Curriculum                 Competenties   Scenario 3         Scenario 4

          Marktactiviteit
Het gebruik van scenario’s 1

Strategische beslissingen:
 Wat is de beste toekomst?
 Wat kunnen we doen om
 dat te realiseren?
 Wat als …? Ben je
 voorbereid?
Het gebruik van scenario’s 2

Reflectie en leren binnen een schoolteam
 Openen perspectieven (loskomen van de beperkingen
 van het hier en nu)
 Wijs worden uit de vele trends en ontwikkelingen
 Stimuleren van reflectie door
  verbeelding en creativiteit
 Stimuleren van groepdiscussies
  en groepreflecties op de
 toekomst
 Startpunt voor innovatie
  samenwerkend leren
Het gebruik van scenario’s 3
Toekomstscenario’s als didactisch instrument met
 leerlingen
 Toekomstscenario’s ontwikkelen met leerlingen rond
 verschillende thema’s (migratie, logistiek/verkeer, school)
 Bronnenonderzoek en analyse
 van trends en ontwikkelingen
 Stimuleren van reflectie door
 verbeelding en creativiteit
 Stimuleren van groepdiscussies
 en groepreflecties op de
 toekomst
 Positiebepaling, orientatie op hun
 toekomst
  samenwerkend leren
       (SLO, 2002)
De toekomst van de ISA-scholen?

 Welk onderwijsconcept (scenario’s
 basisvorming)?
 Plek van de school in de buurt (maat-
 schappelijke betrokkenheid of polarisatie?)
De toekomst van de ISA-scholen?
        Natuurlijk leren


   Scenario 1       Scenario 2
Open                 Gesloten
buurtcentrum             vesting


   Scenario 3       Scenario 4
        Gestuurd leren
De toekomst van de ISA-
scholen?

 Verken één of meer van de scenario’s en de
 extremen:
 -   Stel je voor: het is 11 november 2009
 Zijn de scenario’s voorstelbaar/realistisch?
 -   Herken je elementen in de huidige situatie of
 ontwikkelingen?
 -   Wat betekent het voor de organisatie, het
 curriculum, de leraar, de
 leerling, de didactiek?
 Welk scenario is het meest waar-
 schijnlijk, meest wenselijk,             Natuurlijk leren

 worst case?
                         Scenario 1     Scenario 2
 Wat betekent dat voor je school?      Open                Gesloten
                          buurtcentrum              vesting

                             Scenario 3     Scenario 4

                                 Gestuurd leren
Tot slot

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/14/2012
language:
pages:28