APS taalbeleid en rekenbeleid tegelijkertijd

Document Sample
APS taalbeleid en rekenbeleid tegelijkertijd Powered By Docstoc
					      Taalbeleid en rekenbeleid
         tegelijkertijd
        Een samenhangend beleid

     Leontine van den Berg  l.vandenberg@aps.nl  taal
     Martin van Reeuwijk   m.vanreeuwijk@aps.nl  rekenen
10 maart 2011
Programma
• Start
• Taalbeleid en rekenbeleid: waarom
 samen ontwikkelen?
• Presentatie praktijk Nuborgh College
• Aspecten van taal- en rekenbeleid
• Succesfactoren
• Rollen en activiteiten in de school
  Start
Hoever is uw school met de ontwikkeling van
 taalbeleid en van rekenbeleid?
Welke overeenkomsten en welke verschillen
 zijn er op dit moment?
In hoeverre is er sprake van samenhang?
Waarom samen?
overeenkomsten
•  Beide basisvaardigheden
•  Vakoverstijgend en vakonderbouwend
•  Alle docenten hebben ermee te maken
•  Belang voor de leerling in schoolsucces en
  maatschappelijk succes is groot
•  Vergelijkbare ontwikkelprocessen en implementatie
•  Didactische overeenkomsten: taalgericht en
  rekengericht vakonderwijs
•  Docent taal/Nederlands en docent rekenen/wiskunde
  krijgen een andere rol t.o.v. collega’s
•  ……….
Verschillen:
taal en rekenen
• Taal is het instrument om te leren
• Rekenen wordt apart getoetst
• Verschil in referentiekader:
 • S-niveau rekenen is verdieping en
  verrijking; meer dan F-niveau
 • Taal: 2S = 3F (etc)
 • Rekenen: geen 4F
       Taalbeleid en rekenbeleid
          tegelijkertijd
       De casus Nuborgh, Nunspeet

   locatie Veluvine, vmbo, h/v onderbouw


maart 2011
Nuborgh College, locatie Veluvine
• Werkgroep Taal en rekenen met directeur en 6
 docenten uit verschillende vakken
• Tweejarig ontwikkeltraject:
  1. Deskundigheidsontwikkeling van de werkgroep
  2. Verbreding in de school
• Doelgericht activiteitenplan
• Activiteiten
  • Praktijkvoorbeelden van taalgerichte en rekengerichte
   lessen maken en uitvoeren
  • Werkmiddagen met de werkgroep: ervaringen delen met
   collega’s; feedback geven op elkaars werk
  • Studiemiddagen organiseren voor collega’s van de school
   Taal en rekenen, dat werkt!
Inspectie vraagt op den duur van elke
school een schoolbreed taal- en rekenbeleid.

  “Een leeromgeving (taalrijk en rekenrijk)
  waarin iedere leerling zich optimaal kan
  ontwikkelen”.

Doelen:   moeten meetbaar en zichtbaar zijn
         per 1 augustus 2012
  Taal en rekenen, dat werkt!
Advies APS:
Een werkgroep Taal-Rekenen.
 … van klein naar schoolbreed …
• Jaar 1
 - najaar zelf deskundig worden, eigen
 praktijkvoorbeelden verzamelen, rekenen en taal
 in andere vakken
 - voorjaar studiemiddag schoolbreed,
 begin verbreden, rekenen/taal in kaart brengen
• Jaar 2
 - 0rganisatie van extra tijd voor taal/rekenen
 - vervolg verbreden: rekenen en taal in andere
 vakken, wordt van iedereen
 - toetsen en voortgang
  En, werkt het? Resultaten.
• Enthousiasme bij de werkgroep
• Effect wordt merkbaar/meetbaar ook in andere
 vakken
• Trots bij schoolleiding
• Uitdragen naar andere locaties van Nuborgh
    Aspecten
van taal- en rekenbeleid
    R.T. en extra
    steun           schoolbeleid            Taal- en     Taal en
Voortgang
& toetsing                rekenbewuste
          Rekenbeleid      leraren


    Doorlopende     taal- en rekengericht
     leerlijnen     onderwijs
Geïntegreerd
taal- en rekenonderwijs


 …begint met een visie op taal- en
  rekenonderwijs
         En een goed plan!
     Een taal/rekenbewuste docent:
… werkt vanzelfsprekend aan vergroten van
  taal/rekenvaardigheid van leerlingen
… heeft aandacht voor vaktaalwoorden en schooltaalwoorden,
  leesvaardigheid en
  rekenkennis en vaardigheden
… ziet rekenen in zijn vak
… legt relaties met wat in voorgaande lessen en andere vakken
  is gebeurd (voorkennis activeren)
… laat leerlingen zelf verwoorden wat een opdracht van hen
  vraagt of wat de leerstof inhoudt
… past eigen taalgebruik aan, aan niveau leerlingen (N+1)
… bekijkt toetsen kritisch op formuleringen
…
Nieuwe rollen voor de docent
Nederlands en wiskunde
• Onderzoeker (van taal/rekenhandelingen in
 vak- en praktijksituaties)
• Expert taal/rekenen (workshops, hulplessen)
• Begeleider, observant (tijdens werken aan
 vak- en praktijkopdrachten)
• Coach voor vak/praktijkcollega’s
• ‘Samenwerker’
   Wat kunnen we leren van de invoering
   van taal- en rekenbeleid?
Succesfactoren:
• Betrokken directie *
• Investeren in ontwikkelen docent- competenties
 en interne expertise
• Klein beginnen *
• Dichtbij lespraktijk *
• Ervaringen delen *
• Externe begeleiding
    Mogelijke reken&taaltraject:
    samen optrekken
• Start met een kleine werkgroep van taal- en
 rekenexperts
• Samen doel, aanpak en wenselijke opbrengst op
 korte en langere termijn bepalen
• Bijeenkomsten met een gezamenlijke start en
 daarna apart aan de slag, of
• Aparte bijeenkomsten en om de zoveel keer samen
• Opbrengst delen met team
Rollen en activiteiten in uw
school
U wilt in uw school aan de slag met taal- en
  rekenbeleid tegelijkertijd:
- wat betekent dat voor uw eigen rol?
- wat betekent dat voor collega’s in de school?
Rollen:
1. Schoolleider
2. Taalcoordinator/werkgroeplid taal
3. Rekencoordinator/werkgroep rekenen?
Reflectie op de workshop
     kern
     ook belangrijk
     eyeopener

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:6/14/2012
language:
pages:20