Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Administratia Publica Centrala by 40Cx11

VIEWS: 9 PAGES: 3

									                     GLOSAR
   AL TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCESUL DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A
   STRATEGIEI DE REFORMĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE (2006-2008)

   Strategia de reformă a administraţiei publice centrale – document aprobat prin
Hotărîrea Guvernu nr. 1402 din 30.12.2005, care are drept scop identificarea măsurilor
pentru asigurarea modernizării administraţiei publice centrale în baza reorganizării
ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, inclusiv organe şi instituţii
administrative autonome (în continuare - AAPC), optimizării procesului decizional,
îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi al finanţelor publice.

   Administraţia Publică Centrală – potrivit articolului 24 a Legii cu privire la
Guvern nr. 64-XII din 31.05.1990, administraţia publică centrală este compusă din
ministere şi alte autorităţi administrative centrale (total 28 de organe centrale de
specialitate ale Administraţiei Publice):
   Ministere:
  1. Ministerul Economiei şi Comerţului
  2. Ministerul Finanţelor
  3. Ministerul Industriei şi Infrastructurii
  4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  5. Ministerul Transporturilor şi Gospodării Drumurilor
  6. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
  7. Ministerul Educaţiei şi Tineretului
  8. Ministerul Sănătăţii
  9. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
  10. Ministerul Culturii şi Turismului
  11. Ministerul Justiţiei
  12. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europeane
  13. Ministerul Afacerilor Interne
  14. Ministerul Apărării
  15. Ministerul Dezvoltării Informaţionale
  16. Ministerul Reintegrării
  17. Ministerul Administraţiei Publice Locale
  Alte autorităţi administrative centrale:
  18. Serviciul Standardizare şi Metrologie
  19. Serviciul Vamal
  20. Serviciul Grăniceri
  21. Biroul Naţional de Statistică
  22. Biroul Relaţii Interetnice
  23. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
  24. Camera de Licenţiere
  25. Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”
  26. Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”
  27. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
  28. Agenţia pentru Dezvoltarea Regională
  29. Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
  30. Agenţia Sportului
  31. Agenţia „Apele Moldovei”

   Autoritate publică – orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege
sau printr-un act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în
scopul realizării unui interes public.

  Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice (Unitatea RAP) –
Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului responsabil de elaborarea şi
monitorizarea implementării Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în
Republica Moldova şi a Planului de implementare a acesteia. Unitatea RAP este
condusă de consilierul Prim-ministrului pe problemele reformei administraţiei publice.

   Prima etapă a analizei funcţionale (analiza funcţională pe orizontală) – analiza
funcţiilor şi a procesului decizional ale organelor centrale de specialitate ale
administraţiei publice la nivel central, precum şi altor autorităţi ale administraţiei
publice la nivel central.
   A doua etapă a analizei funcţionale (analiza funcţională pe verticală) - analiza
funcţiilor serviciilor publice desconcentrate ale organelor şi instituţiilor publice
administrative centrale incluse în analiza funcţională pe orizontală.

   Factori interesaţi – categorii de persoane, instituţii, organizaţii care participă la
realizarea reformei APC sau asupra cărora reforma are un anumit impact: funcţionari
publici, societatea civilă, comunitatea donatorilor, agenţi economici etc.

   Subiecte vizate de reforma administraţiei publice centrale – ministerele, alte
autorităţi administrative centrale, inclusiv organe şi instituţii administrative autonome,
precum şi serviciile publice desconcentrate ale acestora.

   Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale -
organ creat pentru conducerea politică a reformei administraţiei publice centrale.
Preşedintele comisiei – Vasile TARLEV, Prim-ministru; vicepreşedintele comisiei –
Igor Dodon, ministrul economiei şi comerţului; membrii comisiei: Zinaida Greceanîi,
Prim-viceprim-ministru; Ion Ababii, ministrul sănătăţii; Oleg Reidman, consilier al
Preşedintelui Republicii Moldova; Vitalie Pîrlog, ministrul justiţiei; Mihai Pop,
ministrul finanţelor; Nicolae Gumenîi, şeful Aparatului Guvernului; Nicolae
Ungureanu, consilier principal de stat în domeniul economic şi financiar-bancar.

   Serviciul public – totalitatea autorităţilor publice şi activitatea persoanelor ce
ocupă posturi în aparatul acestor organe, îndreptată spre realizarea împuternicirilor
acestor autorităţi în scopul dezvoltării economiei, culturii, sferei sociale, promovării
politicilor externe, apărării ordinii de drept şi asigurării securităţii naţionale, ocrotirii
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.
   Funcţionar public – persoană care ocupă funcţie remunerată şi care dispune de
ranguri şi grade, stabilite în conformitate cu principiile Legii RM cu privire la serviciul
public.
   Optimizarea funcţională – atribuirea clară a responsabilităţilor şi competenţelor,
evitînd ambiguitatea, dublarea şi suprapunerea acestora.
  Optimizare instituţională – crearea unei structuri moderne a executivului central,
conform bunelor practici ale ţărilor membre ale UE.
   Aquis-ul comunitar – legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene.

   Fond fiduciar – forma cooptării şi gestionării mijloacelor financiare în formă de
granturi oferite de donatori conform regulilor şi procedurilor stabilite în prealabil de
aceştia.

								
To top