DZIENNIK URZEDOWY by HC120614095038

VIEWS: 192 PAGES: 114

									               DZIENNIK URZĘDOWY
                           WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
                      Katowice, dnia 13 maja 2002 r.                                        Nr30

TREŚĆ:
Poz.:
                                   OBWIESZCZENIA

1021 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie zmian w składach
                             rad na obszarze województwa śląskiego ..................................... 1213
1022 — Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie ogłoszenia statutu Związku
                          Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód .............................. 1213
1023 — Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2002 o decyzjach Prezesa U R E, zmieniających warunki
    prowadzonej działalności udzielonych w koncesjach dot. ciepła dla:
    • Magneti Marelli Poland S.A. w Sosnowcu
    • Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach
    • Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ......... 1216
1024 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 7 maja 2002 w sprawie zmian w składach rad
                              na obszarze województwa śląskiego ....................................... 1218


                                   POROZUMIENIA

1025 — Aneks z dnia 30 listopada 2001 do porozumienia zawartego dnia 27 sierpnia 1990 pomiędzy Kierownikiem
                          Urzędu Rejonowego w Tarnowskich Górach a Zarządem Gminy w Ożarowicach ............. 1218
1026 — Aneks z dnia 30 listopada 2001 do porozumienia zawartego dnia 27 sierpnia 1990 pomiędzy Kierownikiem
                          Urzędu Rejonowego w Tarnowskich Górach a Zarządem Gminy w Świerklańcu ............. 1220
1027 — Aneks z dnia 30 listopada 2001 do porozumienia zawartego dnia 27 sierpnia 1990 pomiędzy Kierownikiem
                         Urzędu Rejonowego w Tarnowskich Górach a Zarządem Miasta Tarnowskie Góry ............ 1221
1028 — Aneks z dnia 14 marca 2002 do porozumienia z dnia 29 marca 2001 w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas
    wielozawodowych zawarty pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Powiatem w Oświęcimiu
    ........................................................ 1223
1029 — Aneks z dnia 12 kwietnia 2002 do porozumienia z dnia 21 stycznia 2002 w sprawie przekazania środków finansowych na
    prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej zawarty pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Pyskowice
    ...................................................... 1223
1030 — Porozumienie zawarte dnia 30 kwietnia 2002 pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Gminy w Bornowie
                              w sprawie powierzenia niektórych zadań dot. zagadnień paszportowych .................. 1224


                                   STATUTY GMIN

1031 — Uchwała Nr 185/XXVII/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 23 marca 2002 w sprawie zmian w statucie
                                      gminy ......................................................... 1225


                                 UCHWAŁY RAD GMIN

1032 — Uchwała Nr III/3/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2002 w sprawie zasad dotyczących
                                        stosowania opłat za usługi przedszkoli ...................................... 1226
1033 — Uchwała Nr 111/4/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2002 w sprawie prowadzenia ewidencji osób
    sprzedających złom motali nieżelaznych i żeliwa oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup
    złomu na terenie miasta .................................. 1226
1034 — Uchwała Nr XLIII/772/2002 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 marca 2002 w sprawie zmiany uchwały Nr Vl/21/98 Rady
    Miejskiej w Bieruniu w Bytomiu z dnia 2 marca 1998 w sprawie targowisk na terenie miasta
    ......................................................... 1227
1035 — Uchwała Nr Ll/496/2002 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 21 marca 2002 w sprawie likwidacji zakładu
                                 budżetowego pod nazwą: „Miejski Zakład Komunikacji w Cieszynie" ................... 1227
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                         — 1210 —


1036 — Uchwała Nr Ll/497/2002 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 21 marca 2002 w sprawie utworzenia
                                    jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg" ........................... 1228
1037 — Uchwała Nr Ll/498/2002 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 21 marca 2002 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/257/92
    z dnia 26 listopada 1992 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w
    Cieszynie" ................................. 1229
1038 — Uchwała Nr 11/17/2002 Rady Gminy w Czernichowie z dnia 22 marca 2002 w sprawie ustalenia zasad
                           zwrotu wydatków poniesionych na pomoc dla dzieci w formie gorącego posiłku ............. 1230
1039 — Uchwała Nr LIV/951/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 marca 2002 w sprawie
             ustalenia zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w 2002 r. 1231
1040 — Uchwała Nr LIV/953/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 marca 2002 w sprawie zwolnienia absolwentów i
    osób bezrobotnych z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
    ..................................................... 1232
1041 — Uchwała Nr 124/XIV/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 28 marca 2002 w sprawie
                     przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej ....... 1232
1042 — Uchwała Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 marca 2002 w sprawie
                                      pozbawienia drogi publicznej statusu drogi gminnej ............................. 1233
1043 — Uchwała Nr XXXVII/324/2002 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 26 marca 2002 w sprawie zmiany uchwały Nr
    XXXIII/281/01 z dnia 20.11.2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych
    ................................................... 1233
1044 — Uchwała Nr XXIV/291/2002 Rady Gminy Górzyce z dnia 26 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu wydatków
    przeznaczonych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Górzyce oraz wysokości
    kosztów posiłków podlegających refundacji ze środków OPS ......... 1235
1045 — Uchwała Nr XXIV/292/2002 Rady Gminy Górzyce z dnia 26 marca 2002 w sprawie opłaty za świadczenia
                         dodatkowe prowadzone przez przedszkola dla dzieci korzystających z wyżywienia ............ 1236
1046 — Uchwała Nr XXIV/294/2002 Rady Gminy Górzyce z dnia 26 marca 2002 w sprawie uchylenia Uchwały
                                    Nr XVIII/215/01 Rady Gminy Górzyce z dnia 7.03.2001 ........................... 1237
1047 — Uchwała Nr XXXVIII/196/2002 Rady Miasta Imielin z dnia 22 marca 2002 w sprawie statutu Miejskiego
                                         Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie .................................... 1238
1048 — Uchwała Nr XL/1017/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu
                         wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy ........... 1240
1049 — Uchwała Nr XXXIX/191/2002 Rady Gminy Jejkowice z dnia 25 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu
                                    wydatków na świadczenia z zakresu pomocy społecznej ........................... 1241
1050 — Uchwała Nr XXXIX/192/2002 Rady Gminy Jejkowice z dnia 25 marca 2002 w sprawie uchylenia uchwały dot. opłaty
    administracyjnej za wpis w ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian w tej ewidencji
    ......................................................... 1242
1051 — Uchwała Nr XXIV/276/2002 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 22 marca 2002 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków
    poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach .........
1052 — Uchwała Nr XXIV/277/2002 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 22 marca 2002 w sprawie ustalenia nazw ulic
                                                we wsi Krzyżowa .................................................. 1243
1053 — Uchwała Nr XXIV/281 /2002 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 22 marca 2002 w sprawie uchwalenia statutu
                                               Sołectwa Przyborów ................................................ 1246
1054 — Uchwała Nr XLVII/624/2002 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 marca 2002 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz
    zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Katowic
    ......................................... 1254
1055 — Uchwała Nr XXIX/191/2002 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie opłaty
                                  administracyjnej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru ........................ 1254
1056 — Uchwała Nr 197/XXVII/2002 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu
                       wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach ....... 1255
1057 — Uchwała Nr 201 /XXVII/2002 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 marca 2002 w sprawie zwolnień od opłaty
                              stałej od wniosku o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ................. 1256
1058 — Uchwała Nr XXXI/260/2002 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 22 marca 2002 w sprawie nadania
                                       nazwy ulicy w Krzanowicach: Samborowicka .................................. 1256
1059 — Uchwała Nr XXXI/261/2002 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 22 marca 2002 w sprawie zmiany
                   uchwały dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .... 1258
1060 — Uchwała Nr XXXI/263/2002 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 22 marca 2002 w sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu
    wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy .........................................................
    1258
1061 — Uchwała Nr CCLXXXII/04/2002 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 4 kwietnia 2002 w sprawie ustalenia
                 czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności . 1259
1062 — Uchwała Nr XXXIII/229/2002 Rady Gminy Lubomia z dnia 26 marca 2002 w sprawie odpłatności za
                                         przyrządzanie posiłków w przedszkolach .................................... 1260
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                        — 1211


1063 — Uchwała Nr XXXV/202/2002 Rady Miejskiej Łaź z dnia 25 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu wydatków
                                        na świadczenia z pomocy społecznej ....................................... 1261
1064 — Uchwała Nr XXXV/203/2002 Rady Miejskiej Łaź z dnia 25 marca 2002 w sprawie ustalenia opłaty za
                                     świadczenia w przedszkolach samorządowych .................................. 1262
1065 — Uchwała Nr XXXV/204/2002 Rady Miejskiej Łaź z dnia 25 marca 2002 w sprawie zwrotu za wydatki
                                    związane z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych ............................... 1263
1066 — Uchwała Nr XLI/300/2002 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie zasad
                     zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej poniesionych na dożywianie dzieci ...... 1264
1067 — Uchwała Nr XLI/301/2002 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie określenia i godzin
    otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla
    ludności na terenie miasta ............................ 1264
1068 — Uchwała Nr KLI/302/2002 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie prowadzenia ewidecnji
    osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup
    złomu na terenie gminy ........................ 1265
1069 — Uchwała Nr 274/XXVII/2002 Rady Gminy w Mstowie z dnia 22 marca 2002 w sprawie zwolnień
                                           w podatku od nieruchomości ........................................... 1265
1070 — Uchwała Nr 286/XXVII/2002 Rady Gminy w Mstowie z dnia 22 marca 2002 w sprawie zmiany uchwały nr
                              247/XXV/01 z dnia 2 listopada 2001 w sprawie opłat administracyjnych ................. 1266
1071 — Uchwała Nr XXXIX/271/2002 Rady Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie prowadzenia ewidencji osób
    sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na
    terenie gminy .................................. 1267
1072 — Uchwała Nr XXXIX/273/2002 Rady Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
    poniesionych na przyznany posiłek w ramach „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów"
    .............................................. 1267
1073 — Uchwała Nr 177/XXXVII/2002 Rady Gminy Opatów z dnia 4 kwietnia 2002 w sprawie zasad
                            wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ............... 1268
1074 — Uchwała Nr 179/XXXVI 1/2002 Rady Gminy Opatów z dnia 4 kwietnia 2002 w sprawie zasad zwrotu
                        wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum ......... 1270
1075 — Uchwała Nr 153/XXVII/2002 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 27 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu
                                 wydatków poniesionych na przyznane posiłki dla uczniów .......................... 1271
1076 — Uchwała Nr 213/XXV/2002 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2002 w sprawie zmiany uchwały nr
                                198/XXIII/2002 w sprawie podatku od środków transportowych ...................... 1271
1077 — Uchwała Nr 214/XXV/2002 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu wydatków
                                        na świadczenia z pomocy społecznej ....................................... 1273
1078 — Uchwała Nr 215/XXV/2002 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2002 w sprawie liczby punktów
               sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży . 1274
1079 — Uchwała Nr 186/XXVI 1/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 23 marca 2002 w sprawie statutu Gminnego
                                           Ośrodka Pomocy Społecznej ........................................... 1274
1080 — Uchwała Nr 191 /XXVII/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 23 marca 2002 w sprawie liczby punktów
                     sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ........ 1276
1081 — Uchwała Nr XXXIII/283/2002 Rady Gminy w Psarach z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie uznania za pomnik
                              przyrody lipy rosnącej przy drodze gminnej w Brzękowicach Dolnych ................... 1276
1082 — Uchwała Nr 691/2002 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 marca 2002 w sprawie zasad zwrotu
                            wydatków poniesionych na przyznanie posiłków w formie dożywianie uczniów ............. 1277
1083 — Uchwała Nr 693/2002 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 marca 2002 w sprawie stawki czynszu
                       regulowanego najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach PTBS Sp. z o.o. ........ 1278
1084 — Uchwała Nr 700/2002 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 marca 2002 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej
          Biblioteki Publicznej w Pszczynie na Miejsko- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie i nadania statutu 1278
1085 — Uchwała Nr XLV/305/2002 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 marca 2002 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości
    dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
    wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ................................................
    1282
1086 — Uchwała Nr XLV/307/2002 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 marca 2002 w sprawie nadania statutu
                                      Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczynie .................................. 1283
1087 — Uchwała Nr XLII/765/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2002 w sprawie zatwierdzenia zasad
                      zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy ....... 1284
1088 — Uchwała Nr 785/XXXVI 11/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2002 w sprawie uchylenia uchwały
                       nr 529/XXI 11/2000 w sprawie opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe ......... 1285
1089 — Uchwała Nr 786/XXXVIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2002 w sprawie nagród dla nauczycieli szkół,
    placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Rybnik za ich osiągnięcia
    dydaktyczno-wychowawcze ............................ 1286
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                         — 1212


1090 — Uchwała Nr788/XXXVIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2002 w sprawie ustalenia wysokości
                       opłaty stałej za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez miasto ......... 1291
1091 — Uchwała Nr 794/XXXVIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2002 w sprawie prowadzenia ewidencji osób
    sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na
    terenie miasta .................................. 1291
1092 — Uchwała Nr XLII/249/2002 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 marca 2002 w sprawie zasad
                      wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ....... 1292
1093 — Uchwała Nr XLII/250/2002 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 marca 2002 w sprawie pokrycia
                              wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach ................. 1297
1094 — Uchwała NrXLV/500/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2002 w sprawie zmiany uchwały nr
    XLIV/482/2002 dot. poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
    określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .................. 1297
1095 — Uchwała Nr XLV/501/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2002 w sprawie
                 zwolnienia bezrobotnych od opłaty stałej za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej . 1298
1096 — Uchwała Nr XLV/502/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2002 w sprawie uchylenia uchwały dot.
    wprowadzenia opłaty administracyjnej od dokonania wpisu, zmian wpisu oraz wykreślenia wpisu w ewidencji działalności
    gospodarczej .......................... 1298
1097 — Uchwała NrXLV/506/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2002 w sprawie zmiany
                      uchwały dot. określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnowskich Górach . 1299
1098 — Uchwała Nr XLIII/420/2002 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2002 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
    inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od posiadania psów i opłaty miejscowej
    ...................................................... 1299
1099 — Uchwała Nr XXXIX/428/2002 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2002 w sprawie
                                         zmiany uchwały o opłacie administracyjnej ................................... 1300
1100 — Uchwała Nr XXXI V/190/2002 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 marca 2002 w sprawie zmiany uchwały nr
                                           XXIV/138/2001 z dnia 23 lutego 2001 ..................................... 1301
1101 — Uchwała Nr XXXIV/191/2002 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 marca 2002 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka
    Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
    ............................................... 1301
1102 — Uchwała Nr XXXIV/192/2002 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 marca 2002 w sprawie uchwalenia
                                    Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wojkowice ........................... 1302
1103 — Uchwała Nr9/l/2002 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 26 marca 2002 w sprawie określenia zasad i trybu
    umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów
    ustawy — Ordynacja Podatkowa ............................ 1313
1104 — Uchwała Nr 11/1/2002 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 26 marca 2002 w sprawie zaliczenia dróg
                                        do kategorii dróg gminnych na terenie gminy .................................. 1314
1105 — Uchwała Nr 622/XLVI 11/2002 Rady Miasta Żory z dnia 4 kwietnia 2002 w sprawie przyjęcia zasad
                                 udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych ..................... 1315

                          UCHWAŁY ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

1106 — Uchwała Nr 62/III/2002 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu z dnia
                         19 kwietnia 2002 w sprawie zmiany taryfy przewozowej ........................... 1319

                       UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

1107 — Uchwała Nr 00570/III/58/2002 z dnia 1 lutego 2002 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
    w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu Gminy Miedźna
    ..................................... 1321
1108 — Uchwała Nr 00570/IV/30/2002 z dnia 13 lutego 2002 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
    Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu Gminy Tworóg
    ...................................... 1321
1109 — Uchwała Nr 00570/1 V/31/2002 z dnia 13 lutego 2002 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
    Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie na 2002 rok Gminy Tworóg
    ................................................. 1322
1110 — Uchwała Nr 00570/IV/86/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
    Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu Miasta Piekary
    Śląskie .'................................ 1323
1111 — Uchwała Nr 00570/IV/102/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
    Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w budżecie na 2002 rok Miasta Piekary
    Śląskie ................................ 1323

                                    ZARZĄDZENIA

1112 — Zarządzenie Nr Z/13/2002 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 kwietnia 2002 w sprawie ustalenia
              miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie miasta ....... 1324
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                — 1213 —                      Poz. 1021, 1022


                             1021
                   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W
                            KATOWICACH
              z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składach rad na obszarze

                         województwa śląskiego

  Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. —           podaje do publicznej wiadomości
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
                                Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 18 marca 2002 r.
województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602, Nr 160 póz. 1060 oraz z
                                stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Osieckiego
2001 Nr 45 poz. 497), § 5 pkt 7 uchwały Państwowej Komisji
                                wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 3 — Unia
Wyborczej z 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy
                                Wolności. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat w tym
wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich
                                okręgu objął Jerzy Siedlaczek — kandydat z tej samej listy,
komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadań
                                który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie
(M. P. Nr 27 poz. 387) oraz części III pkt 2 wytycznych dla
                                utracił prawa wybieralności.
wojewódzkich komisarzy wyborczych, zastępców wojewódzkich
komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych,
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw w toku kadencji w                   KOMISARZ WYBORCZY W
latach 1998—2002 stanowiących załącznik do uchwały Państ-                     KATOWICACH
wowej Komisji Wyborczej z 22 marca 1999 r. (M. P. Nr 11 poz.
160 i Nr 24 poz. 363) Wojewódzki Komisarz Wyborczy                      Mieczysław BRZDĄK
                             1022
                       OBWIESZCZENIE WOJEWODY
                           ŚLĄSKIEGO

                         z dnia 25 kwietnia 2002 r.

      w sprawie ogłoszenia statutu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń d/s Ochrony Wód z siedzibą w
                            Gminie Panki.
 Działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw             STATUT
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w     ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PANKI-
                                    PRZYSTAJŃ DS. OCHRONY WÓD
sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków między-
gminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121,         z dnia 13 lutego 2001 r.
poz. 1307)
                                 Celem wspólnego realizowania wybranych zadań o cha-
             ogłasza się              rakterze publicznym, reprezentowania i obrony wspólnych
statut, utworzonego przez Gminy Panki i Przystajń związku   interesów w tym zakresie oraz działając na podstawie art. 10 i
międzygminnego o nazwie „Związek Międzygminny Panki-      rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Przystajń — ds. ochrony wód" z siedzibą w Fankach, którego   gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami)
tekst opublikowany został przy uchwale Nr XXVI 1/1/2001 Rady  postanawia się przyjąć i stosować niniejszy statut.
Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2001 r.
                                l. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nr 32, poz. 795.
 Związek wpisany został do Rejestru związków między-
gminnych pod pozycją 217 z datą 18 maja 2001 r. i uzyskał                  §1
osobowość prawną z dniem 7 czerwca 2001 r.
                 WOJEWODA      ŚLĄSKI  Tworzy się związek międzygminny pod nazwą „Związek
                                Międzygminny Panki-Przystajń — ds. ochrony wód" zwany dalej
                Lechosław Jarzębski      ZWIĄZKIEM.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                         1214                                  Poz. 1022

                                        ciela. pełni on w ZGROMADZENIU względnie innym organie ZWIĄZKU
                                        swe obowiązki, aż do wyboru w jego miejsce innej osoby.
Członkami ZWIĄZKU są Gminy Fanki i Przystajń.
              §3                                            § 10
                                        Wystąpienie    członka   ze   ZWIĄZKU   skutkuje  równocześnie
Siedzibą ZWIĄZKU jest Gmina Panki.
                                        pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach
                 §4                      ZWIĄZKU,
ZWIĄZEK został utworzony na czas nieoznaczony.
                                                           § 11
                                        ZGROMADZENIE w ustalonym przez siebie trybie wybierze ze swego
               §5                        grona przewodniczącego i jego zastępcę.
1. Celem ZWIĄZKU jest ochrona wód powierzchniowych rzeki
  Pankówki i Liswarty oraz wód podziemnych na terenie Gmin Panki i                         § 12
  Przystajń.                                 Do kompetencji ZGROMADZENIA ZWIĄZKU należy:
2. Zadania ZWIĄZKU obejmują:                          a) ustalenie programów realizacji zadań ZWIĄZKU.
                                        b) uchwalanie budżetu ZWIĄZKU i ocena jego wykonania.
  a) budowa oczyszczalni ścieków l sieci kanalizacyjnej,
  b) odbiór ścieków z gospodarki komunalnej innych podmiotów z        c) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania likwidacji
  terenu działania ZWIĄZKU,                          jednostek organizacyjnych ZWIĄZKU oraz nadawanie tym jednostkom
  c) bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej      statutów lub regulaminów organizacyjnych.
  wraz z prowadzeniem polityki inwestycyjnej na terenie działania       d) ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń ZWIĄZKU.
  ZWIĄZKU,                                  e) realizowanie w ramach ZWIĄZKU kompetencji Rady Gminy w
  d) kontrolę jakości odprowadzonych ścieków.                 odniesieniu do zadań zleconych ZWIĄZKOWI,
  e) eksploatację urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,    f) przyjmowanie nowych członków po uprzednim uzgodnieniu warunków
  f) konserwację, remonty i modernizację infrastruktury technicznej,     tego przyjęcia.
         g) wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci      g) powoływanie i odwoływanie ZARZĄDU ZWIĄZKU
   kanalizacyjnej, h) inne sprawy związane z gospodarką             oraz kontrola i nadzór jego działalności. h) decydowanie w
  wodociągowo-                                sprawach diet i wynagrodzeń.
   -kanallzacyiną.                             i) uchwalanie likwidacji ZWIĄZKU oraz podziału jego
               §6                          mienia na skutek likwidacji.
!. Dla realizacji zadań ZWIĄZKU może on tworzyć odpowiednie
  jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.                         § 13
2. W statucie lub regulaminie organizacyjnym jednostek, o których
                                        1. Uchwały ZGROMADZENIA są podejmowane bezwzględną
  mowa w pkt. 1 określa się między Innymi ich nazwę, zakres
                                          większością głosów statutowej liczby jego członków.
  działania i uprawnień, zakres wyposażenia w majątek jak również
                                        2. Każda Gmina posiada trzy glosy,
  zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

                                                           §14
II. ORGANY ZWIĄZKU.
                                        1.  ZARZĄD   ZWIĄZKU   jest   powoływany  i  odwoływany  przez
                  §7                        ZGROMADZENIE.
Organami ZWIĄZKU są: ZGROMADZENIE ZWIĄZKU i ZARZĄD                 ZARZĄD składa się z czterech osób. Jedna czwarta składu
ZWIĄZKU.
                                          ZARZĄDU   może   pochodzić   spoza  przedstawicieli  członków
              §8                            ZGROMADZENIA ZWIĄZKU, pozostałe trzy czwarte ZARZĄDU
1. W skład ZGROMADZENIA wchodzą Przewodniczący Zarządów               ZGROMADZENIE wybiera ze swego składu.
  Gmin będących członkami ZWIĄZKU oraz po dwóch przedstawicieli        2. W skład ZARZĄDU wchodzą:
  wyznaczonych przez Rady tych Gmin.                       a) Przewodniczący Zarządu,
2. Za zgodą Rady Gminy, Rada może tworzyć w miejsce                b) jego zastępca.
                                          c) oraz 2 członków,
  Przewodniczącego Zarządu Gminy wyznaczyć innego członka
                                        3. Kadencja Przewodniczącego Zarządu trwa jeden rok od dnia wyboru.
  organu Gminy.
                                        4. ZARZĄD pełni swoją funkcję honorowo. ZGROMADZENIE może
3. Odwołanie przedstawicieli Gmin w ZWIĄZKU następuje w tym
                                          określić zasady na jakich członkom ZARZĄDU przysługują diety i
  samym trybie jak wyznaczenie.
                                          zwrot kosztów podróży.
                  §9
Po upływie kadencji, wygaśnięcia mandatu (jako radnego), lub w
przypadku odwołania przez Gminę Jego przedstawl-
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1215                          Poz. 1022
               § 15                              § 20

Do kompetencji ZARZĄDU ZWIĄZKU należy:             1. Nadwyżka finansowa powstała w wyniku działalności
a) realizacja zadań ZWIĄZKU,                    ZWIĄZKU nie podlega podziałowi między członków
b) wykonywanie uchwał ZGROMADZENIA ZWIĄZKU,            ZWIĄZKU.
c) opracowanie projektów budżetu ZWIĄZKU i jego reali-     2. Powstające nadwyżki winny być przeznaczone na cele
  zowanie,                            statutowe ZWIĄZKU.
d) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek  3. W przypadku powstania strat w wyniku działalności
  ZWIĄZKU, projektów ich statutów lub regulaminów        ZWIĄZKU, Gminy na pokrycie tych strat wnoszą wpłaty
  organizacyjnych, wyznaczanie tym jednostkom zadań do      proporcjonalne do kosztów usług świadczonych przez
  wykonania, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich      ZWIĄZEK na rzecz Gmin, na zasadach określonych przez
  działalności,                         ZGROMADZENIE ZWIĄZKU.
e) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania   4. W taki sam sposób Gminy pokrywają koszty wspólnej
  kierowników jednostek organizacyjnych ZWIĄZKU.
                                  działalności.
                                5. ZWIĄZEK odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości
               § 16                 posiadanego majątku.
1. ZARZĄD podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
  obecności co najmniej 3/4 jego składu.                          § 21
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
                                1. Oświadczenie woli w imieniu ZWIĄZKU w zakresie zarządu
  Przewodniczącego.
                                  jego mieniem, składa dwóch członków ZARZĄDU, a
               § 17                 czynności prawne mogące spowodować powstanie
Do kompetencji Przewodniczącego ZARZĄDU w szczególności      zobowiązań majątkowych wymagają dla ich skuteczności
należy:                              nadto podpisu skarbnika.
a) kierowanie pracą ZARZĄDU i jego biura,            2. W innych sprawach zarządu mieniem ZWIĄZKU stosuje się
b) reprezentowanie ZWIĄZKU na zewnątrz,              odpowiednio przepisy o mieniu komunalnym.
c) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierow-
  nikami jednostek organizacyjnych ZWIĄZKU (na podstawie   IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  uchwał Zarządu) oraz pracownikami biura ZARZĄDU.
  Uprawnienia te łączą się z pozostałymi uprawnieniami                 § 22
  kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego.     Gmina może wystąpić ze ZWIĄZKU za co najmniej sześ-
                                ciomiesięcznym wypowiedzeniem kończącym się z końcem
III. MIENIE l GOSPODARKA ZWIĄZKU.                roku budżetowego.

                                               § 23
               § 18                Likwidacja ZWIĄZKU następuje:
                                a) na zgodny wniosek wszystkich członków ZWIĄZKU
1. Mienie ZWIĄZKU powstaje:
  a) w drodze przekazania przez poszczególne gminy         uchwalony przez ich właściwe organy,
    składników ich mienia służących realizacji zadań     b) na podstawie uchwały ZGROMADZENIA ZWIĄZKU przy
    przejętych przez ZWIĄZEK,                  zgodnej akceptacji Rad Gmin — Członków Związku.
  b) z dochodów majątku ZWIĄZKU,                               § 24
  c) z dochodów działalności ZWIĄZKU,
                                1. Mienie likwidowanego ZWIĄZKU przeznacza się w pierwszej
  d) z subwencji, darowizn, zapisów i innych źródeł.
2. Mienie komunalne przekazane ZWIĄZKOWI staje się jego      kolejności na pokrycie jego zobowiązań.
  własnością.                         2. W przypadku likwidacji, ZGROMADZENIE:
                                  a) określi zasady podziału mienia pozostałego po za-
                                    spokojeniu wierzycieli,
               § 19                 b) powołuje komisję likwidacyjną i określi jej zadania.
1. Nieruchomości i inne niepodzielne składniki majątkowe    3. Kompetencje komisji likwidacyjnej, ZGROMADZENIE może
  wniesione przez członków do ZWIĄZKU nie podlegają        powierzyć ZARZĄDOWI ZWIĄZKU.
  zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze ZWIĄZKU
  jeżeli ZWIĄZEK nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać                  § 25
  swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków
                                1. ZWIĄZEK uzyskuje osobowość prawną po zarejestrowaniu z
  ZWIĄZKU.
                                  datą ogłoszenia statutu w Dzienniku Urzędowym
2. W przypadku opisanym w pkt. 1 dopuszczalny będzie zwrot
                                  Województwa Śląskiego.
  podzielnych składników mienia ZWIĄZKU wniesionych przez
                                2. Uchwalenie statutu następuje na mocy uchwał Rad Gmin.
  Gminę ze spłatą przez nią nakładów poniesionych na dane
                                3. Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla
  składniki przez ZWIĄZEK z uwzględnieniem amortyzacji.
                                  jego uchwalenia.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1216                             Poz. 1023


                                1023
                         OBWIESZCZENIE WOJEWODY
                             ŚLĄSKIEGO

                           z dnia 29 kwietnia 2002

 w sprawie ogłoszenia informacji o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmieniających warunki prowadzonej
              działalności udzielonych w koncesjach dotyczących ciepła dla:


• Przedsiębiorcy „Magneti Marelli Poland" S. A. w Sosnowcu — decyzja Nr PCC/338/1387/W/OKA/2002/K z 18.04.2002 r„
• Południowego Koncernu Energetycznego S. A w Katowicach — decyzja Nr WCC/958C/1883/W/OKA/2002/MG z 18.04.2002 r.
• Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach — decyzja Nr WCC/485C/287/
  /W/OKA/2002/PP z 23.04.2002 r.

 Na podstawie art. 31, ust. 3, pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami), podaje się do wiadomości powyższe informacje Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
                                                    Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

                                                 Ryszard Półtorak ZASTĘPCA
                                                DYREKTORA Wydziału Rozwoju
                                                     Regionalnego
             Informacja                 — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
    o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki        98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy
       PCC/338A/1387/W/OKA/2002/AK              — Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
                                  postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 20 października 1998
W dniu 18 kwietnia 2002 r. na wniosek „Magneti Marelli Poland"   r. nr PCC/338/1387/U/OT-2/98/PS w sprawie udzielenia
Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Gen. Mariusza    koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Zaruskiego 11, kod. pocz. 41 -200, zostały zmienione warunki
prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie                      DYREKTOR Południowego Oddziału
                                                    Terenowego Urzędu Regulacji
przesyłania i dystrybucji ciepła.                                   Energetyki z siedziba w Katowicach

            UZASADNIENIE                                     Dorota Kozioł
Decyzją z dnia     20   października   1998 r.   nr
                                               Informacja
PCC/338/1387/U/OT-2/98/PS      udzielono   przedsiębiorcy      o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
„Magneti Marelli Poland" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sos-            WCC/958C/1883/W/OKA/2002/MG
nowcu, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do
31 października 2008 r.                       W dniu 18 kwietnia 2002 r. na wniosek Południowego Koncernu
Wnioskiem, który wpłynął w dniu 6 marca 2002 r., znak        Energetycznego S. A z siedzibą w Katowicach, przy ul.
TMP/AW/280/2002 Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej      Lwowskiej 23, kod. pocz. 40-389, zostały zmienione warunki
decyzji poprzez wykreślenie z koncesji na przesyłanie i       prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie
dystrybucję ciepła pkt. 2.2.5 dotyczącego terminu wyposażenia    wytwarzania ciepła.
węzłów cieplnych w eksploatowanych sieciach w urządzenia
                                              UZASADNIENIE
automatycznej regulacji, w związku z brakiem węzłów cieplnych
                                  Decyzją   z   dnia   15  stycznia  2001 r.  Nr
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
                                  WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS zmienioną decyzjami:
października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad
                                  z dnia   19   kwietnia  2001    r. Nr WCC/958A/
kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie
                                  /1883/W/3/2001/ASA oraz z dnia 10 lipca 2001 r. Nr
ciepłem (Dz. U. nr 96, poz. 1053) w eksploatowanych przez
                                  WCC/958B/1883/W/1/2001/MS, udzielono przedsiębiorcy —
przedsiębiorstwo energetyczne sieciach ciepłowniczych.
                                  Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w
 Mając na uwadze powyższe okoliczności, zgodnie z art. 41
                                  Katowicach, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 20
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
                                  stycznia 2001 r. do 20 stycznia 2011 r.
(Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   — 1217 —                           Poz. 1023
Wnioskiem   z dnia   7  stycznia  2002   r., znak    oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
EHP/30/2002/140, uzupełnionego pismami z dnia 23 lutego       — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
                                   98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy
2002 r., znak EHP/285/2002, z dnia 5 marca 2002 r., znak
                                   — Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
EHP/338/2002/906, oraz z dnia 8 kwietnia 2002 r., znak:
                                   postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 2 listopada 1998 r. Nr
EHP/511/2002/1317 Koncesjonariusz wystąpił o zmianę
                                   PCC/509/287/U/OT-2/98/HM, zmienioną decyzją z dnia 26
wydanej decyzji, poprzez dodanie na 2 stronie decyzji w części
                                   września 2000 r. Nr PCC/509A/287/ /W/3/2000/RW w sprawie
1 „PRZEDMIOT l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" nowych źródeł w
                                   udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
związku z połączeniem w trybie art. 492 S 1 pkt 1 Kodeksu
                                                     DYREKTOR Południowego
Spółek Handlowych z zespołem Elektrociepłowni Bielsko-Biała
                                                    Oddziału Terenowego Urzędu
S. A.
                                                   Regulacji Energetyki z siedzibą
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji
                                                        w Katowicach
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za
uzasadniony. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia                       Dorota Kozioł
1997 r.                                            Informacja
— Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.)          o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.             WCC/485C/287/W/OKA/2002/PP
— Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr     W dniu 23 kwietnia 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa
98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy        Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czer-
— Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki       wionce-Leszczynach, przy ul. Młyńskiej 21 a, kod pocz. 44-230,
postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 15 stycznia 2001 r. Nr    zostały zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza
WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS zmienioną decyzjami: z dnia        działalności w zakresie wytwarzania ciepła.
19 kwietnia 2001 r. Nr WCC/958A/1883/W/3/2001/ASA                      UZASADNIENIE
oraz z dnia 10 lipca 2001 r. Nr WCC/958B/1883/W/1/2/2001/MS     Decyzją z dnia 2 listopada 1998 r. Nr WCC/485/ /287/U/OT-
w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.         2/98/HM, zmienioną decyzjami: z dnia 23 marca 2001 r. Nr
                DYREKTOR Południowego Oddziału    WCC/485A/287/W/3/2001/RW oraz z dnia 8 października 2001
                 Terenowego Urzędu Regulacji    r. Nr WCC/485B/ /287/W/3/2001 /ASA, udzielono przedsiębiorcy
                Energetyki z siedzibą w Katowicach  — Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. z
                                   siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, koncesji na wytwarzanie
                   Dorota Kozioł
                                   ciepła na okres do 15 listopada 2008 r. Wnioskiem z 20 lutego
              Informacja                2002 r. nr EPA/TEN/1549/2002, uzupełnionym pismem z dnia
    o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
                                   18 marca 2002 r. nr EPA/TEN/2338/2002, Koncesjonariusz
        PCC/509B/287/W/OKA/2002/PP
                                   wystąpił o zmianę wydanej decyzji poprzez dodanie biogazu
W dniu 23 kwietnia 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa        jako jednego z paliw zużywanych w Elektrociepłowni „Knurów"
Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czer-         w wziązku z faktem rozpoczęcia pobierania biogazu na potrzeby
wionce-Leszczynach, przy ul. Młyńskiej 21 a, kod pocz. 44-230,    spalania w kotłach energetycznych w Zakładzie Z-2 Knurów. Po
zostały zmienione warunki prowadzonej przez Kon-           analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji
cesjonariusza działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasa-
ciepła.                               dniony. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
            UZASADNIENIE Decyzją z dnia 2
                                   r.
listopada 1998 r. Nr PCC/509/287/U/OT-2/98/HM, zmienioną       — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54. poz. 348 z późn. zm.)
decyzją   z   dnia   26   września   2000   r. Nr    oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
PCC/509A/287/W/3/2000/RW, udzielono przedsiębiorcy          — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. z         98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy
siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, koncesji na przesyłanie i     — Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
dystrybucję ciepła na okres do 15 listopada 2008 r. Wnioskiem    postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 2 listopada 1998 r. Nr
z dnia 20 lutego 2002 r. nr EPA/TEN/ 1549/2002,           WCC/485/287/U/OT-2/98/HM, zmienioną decyzjami:
uzupełnionego pismem z dnia 18 marca 2002 r. nr           z dnia 23 marca 2001 r. Nr WCC/485A/287/W/3/2001 /RW oraz
EPA/TEN/2338/2002, Koncesjonariusz wystąpił o zmianę         z    dnia   8    października    2001   r.   Nr
wydanej decyzji poprzez określenie zmienionych parametrów      WCC/485B/287/W/3/2001/ASA w sprawie udzielenia koncesji
nośnika ciepła w sieciach Systemu l i Systemu II           na wytwarzanie ciepła.
przedsiębiorstwa będących skutkiem likwidacji jednego z                         DYREKTOR Południowego
odbiorców pobierających ciepło oraz skutkiem oddania do                        Oddziału Terenowego Urzędu
eksploatacji zmodernizowanej stacji ciepłowniczej. Po analizie                    Regulacji Energetyki z siedzibą
stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa                            w Katowicach
Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.
                                                      Dorota Kozioł
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.)
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1218                       Poz. 1024, 1025


                               1024
                   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W
                           KATOWICACH
           z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie zmian w składach rad na obszarze województwa

                              śląskiego

  Na podstawie art. 182 ustawy z 16 lipca 1998 r. — Ordynacja  Rada Powiatu w Częstochowie w dniu 27 marca 2002 r.
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw     stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Bogusławy JURY
(Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160 poz. 1060 oraz 2001 r. Nr 45   wybranej w okręgu wyborczym nr 9 z listy nr 2 — Akcja
poz. 497), § 2 pkt. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z   Wyborcza Solidarność.
25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej  Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym
komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie      okręgu objął Zdzisław SUCHAŃSKI — kandydat z tej samej
wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz    listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
trybu pracy komisarzy wyborczych                 głosów i nie utracił prawa wybieralności.
        Komisarz Wyborczy podaje do                           KOMISARZ WYBORCZY W
                                                   KATOWICACH
          publicznej wiadomości
                                                 Mieczysław BRZDĄK                               1025
                    ANEKS sporządzony w dniu 30 listopada 2001 r.


    do porozumienia zawartego dnia 27 sierpnia 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Tarnowskich
                      Górach, a Zarządem Gminy w Ożarowicach.
Strony porozumienia, tj:                     Załącznik do aneksu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
— Starosta Powiatu Tarnogórskiego — dr inż. Antoni Jan-     wykonywania zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
  kowski,                             — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 106/2000 poz.
oraz                                                            1126)
— Zarząd Gminy w Ożarowicach reprezentowany przez Wójta
Gminy Ożarowice — mgr inż. Grzegorza Czaplę           W ramach wzajemnego uzgodnienia, wprowadza się aktualny
                                wykaz zleconych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca
             postanawiają:             1994 r. — Prawo budowlane:
                                 1) udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od
               §1                   przepisów   techniczno-budowlanych   po   uzyskaniu
Zmienić zakres rzeczowy zadań powierzonych porozumieniem       upoważnienia właściwego ministra (art. 9 ust. 2);
w części dotyczącej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.        2) występowanie do właściwego ministra, z wnioskiem o
— Prawo budowlane, na wymieniony w załączniku do           upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od
                                   przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 ust. 3);
niniejszego aneksu, stanowiącym jego integralną część.
                                 3) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru
               §2                   inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art.
Niniejszy aneks wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji   19);
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.           4) wydawanie pozwoleń na budowę (art. 28);
                                 5) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wyko-
               §3                   nywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,      uzyskania pozwolenia na budowę (art. 30 ust. 1);
po jednym dla Wojewody Śląskiego, Starosty Powiatu        6) nakładanie   obowiązku  uzupełnienia   zgłoszenia o
Tarnogórskiego oraz Zarządu Gminy Ożarowice.             brakujące dokumenty (art. 30 ust. 1a);
                                 7) wnoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót,
                                   nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
    STAROSTA              WÓJT
                                   budowę (art. 30 ust. 2);
                                 8) nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania po-
dr inż. Antoni Jankowski     mgr inż. Grzegorz Czapla      zwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1219 —                          Poz. 1025
  budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia art. 30 ust.    28) przyjmowanie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy,
  3);                                 inspektora nadzoru, projektanta sprawującego nadzór
9) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych           autorski (art. 44 ust. 1);
   obowiązkiem uzyskania pozwoleń (art. 31 ust. 2);       29) wydawanie odpłatnie dzienników budowy (art. 45 ust. 1);
10) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę     30) wzywanie kierownika budowy lub inwestora do udo-
   (art. 31 ust. 3);                         stępniania dokumentów, certyfikatów, deklaracji zgodności,
11) żądanie przedstawienia danych o obiekcie lub o prowa-        oświadczeń, stanowiących podstawę wykonywania robót
   dzeniu robót rozbiórkowych (art. 31 ust. 4);            (art. 46);
12) wydawanie pozwoleń na budowę wybranych obiektów        31) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia oraz
   mogących samodzielnie funkcjonować, w przypadku          warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub
   zamierzenia budowlanego, obejmującego więcej niż jeden       nieruchomości (art. 47 ust. 2);
   obiekt (art. 33 ust. 1);                   32) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy a w
13) uzgodnienie proponowanych rozwiązań, na terenach          uzasadnionych przypadkach, zgłaszanie sprzeciwu w
   zamkniętych (art. 33 ust. 2);                   drodze decyzji (art. 54);
14) zatwierdzanie projektów budowlanych (art. 34 ust. 4 i 5);   33) żądanie uzupełnienia dokumentów do zawiadomienia o
15) sprawdzanie projektów budowlanych (art. 35 ust. 1 i 2);       zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
16) nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawi-         na użytkowanie, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia okaże
   dłowości w projekcie budowlanym oraz wydawanie decyzji       się, że są one niekompletne lub posiadają braki (art. 57
   o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i           ust. 4);
   udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku         34) udzielanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budow-
   nieusunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie        lanych, określanie warunków ich użytkowania bądź
   budowlanym (art. 35 ust. 3);                    odmawianie wydania pozwolenia na użytkowanie w
17) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu         przypadku niespełnienia wymagań określonych w art. 57
   budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na          ust. 1 -4 art. 58 lub art. 59 ust. 1 (art. 59);
   terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany w      35) udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
   stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust.    obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1);
   5);                              36) wykonywanie zadań wynikających z art. 81 w zakresie
18) określenie w decyzji o pozwoleniu na budowę             określonym ustawą;
   szczegółowych warunków wynikających z przepisów        37) nakładanie na uczestników procesu inwestycyjnego
   (art.36);                             obowiązku dostarczania ocen, technicznych, ekspertyz lub
19) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art.       zlecenie ich wykonania na koszt osoby zobowiązanej do
   36a ust. 1);                            ich dostarczenia (art. 81 c ust. 2 i 3);
20) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a ust. 2);  38) porozumienie nie dotyczy spraw, w których inwestorem jest
21) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę       gmina, komunalna osoba prawna lub inna komunalna
   (art. 37);                             jednostka organizacyjna (art. 82a);
22) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub o      39) poświadczenie oświadczeń zamawiającego o wykonaniu
   pozwoleniu na wznowienie robót w przypadku wygaśnięcia       robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej bu-
   lub uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 37 ust.     downictwu mieszkaniowemu wydanych wykonawcy dla
   2);                                celów podatków od towarów i usług;
23) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz    40) wydawanie zaświadczeń stwierdzających wymagania
   przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych,        samodzielności lokalu;
   a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na       41) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię
   budowę (art. 38 ust. 2);                      użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego;
24) przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby      42) sporządzanie sprawozdań dotyczących wydanych pozwoleń
   (art. 40);                             na budowę, obiektów oddanych do użytku oraz ubytków
25) przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie           zasobów mieszkaniowych dla potrzeb Głównego Urzędu
   rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniami        Statystycznego i Głównego Inspektora Nadzoru
   kierownika budowy i inspektora nadzoru (art. 41 ust. 4);      Budowlanego.
26) wyłączenia w drodze decyzji obowiązku powołania
   kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy oraz
   umieszczenia tablicy informacyjnej (art. 42 ust. 3);
27) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektów
                                        STAROSTA            WÓJT
   w terenie a po ich wybudowaniu geodezyjnej
   inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów
   budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 43 ust. 2);


                                    dr inż. Antoni Jankowski  mgr inż. Grzegorz Czapla
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1220                           Poz. 1026


                               1026
                    ANEKS sporządzony w dniu 30 listopada 2001 r.


    do porozumienia zawartego dnia 27 sierpnia 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Tarnowskich
                       Górach, a Zarządem Gminy w Świerklańcu.
Strony porozumienia, tj:          -dr inż. Antoni Jan-  7) wnoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót,
— Starosta Powiatu Tarnogórskiego oraz                 nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
  kowski,                — Zarząd Gminy w      budowę (art. 30 ust. 2);
                      Świerklańcu       8) nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania
reprezentowany przez Wójta Gminy Świerklaniec — dr inż.        pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót
Jana Gajdę,                              budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia art. 30 ust.
                                    3);
                                  9) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych
             postanawiają:
                                    obowiązkiem uzyskania pozwoleń (art. 31 ust. 2);
                §1                 10) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
Zmienić zakres rzeczowy zadań powierzonych porozumieniem        (art. 31 ust. 3);
w części dotyczącej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.         11) żądanie przedstawienia danych o obiekcie lub o
— Prawo budowlane, na wymieniony w załączniku do            prowadzeniu robót rozbiórkowych (art. 31 ust. 4);
niniejszego aneksu, stanowiącym jego integralną część.      12) wydawanie pozwoleń na budowę wybranych obiektów
                                    mogących samodzielnie funkcjonować, w przypadku
                §2
                                    zamierzenia budowlanego, obejmującego więcej niż jeden
Niniejszy aneks wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji
                                    obiekt (art. 33 ust. 1);
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                 13) uzgodnienie proponowanych rozwiązań, na terenach
                §3                   zamkniętych (art. 33 ust. 2);
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 14) zatwierdzanie projektów budowlanych (art. 34 ust. 4 i 5);
po jednym dla Wojewody Śląskiego, Starosty Powiatu 15) sprawdzanie projektów budowlanych (art. 35 ust. 1 i 2);
Tarnogórskiego oraz Zarządu Gminy Świerklaniec.          16) nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych
                                    nieprawidłowości w projekcie budowlanym oraz wydawanie
    STAROSTA               WÓJT           decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i
                                    udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku
                                    nieusunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie
dr inż. Antoni Jankowski       dr inż. Jan Gajda
                                    budowlanym (art. 35 ust. 3);
                                 17) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
  Załącznik do aneksu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
 wykonywania zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na
   — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 106/2000 poz.      terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany w
                              1126)   stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust.
                                    5);
W ramach wzajemnego uzgodnienia, wprowadza się aktualny
                                 18) określenie w decyzji o pozwoleniu na budowę
wykaz zleconych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca       szczegółowych warunków wynikających z przepisów
1994 r. — Prawo budowlane:                       (art.36);
 1) udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od 19) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art.
   przepisów   techniczno-budowlanych    po   uzyskaniu   36a ust. 1);
   upoważnienia właściwego ministra (art. 9 ust. 2);      20) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a ust. 2);
 2) występowanie do właściwego ministra, z wnioskiem o 21) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
   upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od         (art. 37);
   przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 ust. 3);      22) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub o
 3) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru        pozwoleniu na wznowienie robót w przypadku wygaśnięcia
                                    lub uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 37 ust.
   inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art.     2);
   19);                             23) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
 4) wydawanie pozwoleń na budowę (art. 28);              przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych,
   przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wyko-        a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na
 5)                                  budowę (art. 38 ust. 2);
   nywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę (art. 30 ust. 1);         24) przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby
 6) nakładanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia o brakujące      (art. 40);
   dokumenty (art. 30 ust. 1a);
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1221                        Poz. 1026, 1027
25) przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie           odmawianie wydania pozwolenia na użytkowanie w
   rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniami         przypadku niespełnienia wymagań określonych w art. 57
                                     ust. 1 -4 art. 58 lub art. 59 ust. 1 (art. 59);
   kierownika budowy i inspektora nadzoru (art. 41 ust. 4);    35) udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
26) wyłączenia w drodze decyzji obowiązku powołania           obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1);
   kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy oraz      36) wykonywanie zadań wynikających z art. 81 w zakresie
   umieszczenia tablicy informacyjnej (art. 42 ust. 3);        określonym ustawą;
27) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektów     37) nakładanie na uczestników procesu inwestycyjnego
   w terenie a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji      obowiązku dostarczania ocen, technicznych, ekspertyz lub
   powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych          zlecenie ich wykonania na koszt osoby zobowiązanej do
   wymagających zgłoszenia (art. 43 ust. 2);              ich dostarczenia (art. 81 c ust. 2 i 3);
28) przyjmowanie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy,     38) porozumienie nie dotyczy spraw, w których inwestorem jest
   inspektora nadzoru, projektanta sprawującego nadzór         gmina, komunalna osoba prawna lub inna komunalna
   autorski (art. 44 ust. 1);
                                     jednostka organizacyjna (art. 82a);
29) wydawanie odpłatnie dzienników budowy (art. 45 ust. 1);
                                  39) poświadczenie oświadczeń zamawiającego o wykonaniu
30) wzywanie kierownika budowy lub inwestora do udo-           robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej bu-
   stępniania dokumentów, certyfikatów, deklaracji zgodności,     downictwu mieszkaniowemu wydanych wykonawcy dla
   oświadczeń, stanowiących podstawę wykonywania            celów podatków od towarów i usług;
   robót(art. 46);
                                  40) wydawanie zaświadczeń stwierdzających wymagania
31) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia oraz
                                     samodzielności lokalu;
   warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub
                                  41) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię
   nieruchomości (art. 47 ust. 2);
32) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy a w          użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego;
   uzasadnionych przypadkach, zgłaszanie sprzeciwu w       42) sporządzanie sprawozdań dotyczących wydanych pozwoleń
   drodze decyzji (art. 54);                      na budowę, obiektów oddanych do użytku oraz ubytków
33) żądanie uzupełnienia dokumentów do zawiadomienia o          zasobów mieszkaniowych dla potrzeb Głównego Urzędu
   zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia       Statystycznego    i  Głównego    Inspektora Nadzoru
   na użytkowanie, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia okaże się,     Budowlanego.
   że są one niekompletne lub posiadają braki (art. 57 ust. 4);
34) udzielanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,                            WÓJT dr inż. Jan
                                      STAROSTA
   określanie warunków ich użytkowania bądź
                                                              Gajda

                                      dr inż. Antoni Jankowski
                                1027
                    ANEKS sporządzony w dniu 30 listopada 2001 r.


    do porozumienia zawartego dnia 27 sierpnia 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Tarnowskich
                     Górach, a Zarządem Miasta Tarnowskie Góry.
Strony porozumienia, tj:                                 §2
— Starosta Powiatu Tarnogórskiego      dr inż. Antoni
  Jankowski, oraz                      Niniejszy aneks wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji
— Zarząd Miasta Tarnowskie Góry reprezentowany przez     w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, mgr inż. Piotra Hanyska
                                             §3
oraz Z-c Burmistrza mgr Ryszarda Kuliberdę
                               Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
             postanawiają:            po jednym dla Wojewody Śląskiego, Starosty Powiatu
                               Tarnogórskiego oraz Zarządu Miasta Tarnowskie Góry.
               §1                   STAROSTA dr inż. Antoni BURMISTRZ MIASTA Piotr Hanysek
Zmienić zakres rzeczowy zadań powierzonych porozumieniem
w części dotyczącej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo          Jankowski       ZASTĘPCA BURMISTRZA Ryszard
budowlane, na wymieniony w załączniku do niniejszego aneksu,
stanowiącym jego integralną część.                                       Kuliberda
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1222                           Poz. 1027
 Załącznik do aneksu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie    20) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a ust. 2);
 wykonywania zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.     21) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
  — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 106/2000 poz.       (art. 37);
                                  22) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub o
                           1126)
                                    pozwoleniu na wznowienie robót w przypadku wygaśnięcia
W ramach wzajemnego uzgodnienia, wprowadza się aktualny         lub uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 37 ust.
wykaz zleconych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca       2);
1994 r. — Prawo budowlane:                     23) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
 1) udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od          przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, a
   przepisów    techniczno-budowlanych   po  uzyskaniu    także innych dokumentów objętych pozwoleniem na
   upoważnienia właściwego ministra (art. 9 ust. 2);         budowę (art. 38 ust. 2);
 2) występowanie do właściwego ministra, z wnioskiem o       24) przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby
   upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od         (art. 40);
   przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 ust. 3);       25) przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie
 3) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru
                                    rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniami
   inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art.
                                    kierownika budowy i inspektora nadzoru (art. 41 ust. 4);
   19);
                                  26) wyłączenia w drodze decyzji obowiązku powołania
 4) wydawanie pozwoleń na budowę (art. 28);
                                    kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy oraz
 5) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wyko-
                                    umieszczenia tablicy informacyjnej (art. 42 ust. 3);
   nywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem
                                  27) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektów
   uzyskania pozwolenia na budowę (art. 30 ust. 1);
                                    w terenie a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
 6) nakładanie    obowiązku  uzupełnienia   zgłoszenia o
                                    powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych
   brakujące dokumenty (art. 30 ust. 1a);
 7) wnoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót,        wymagających zgłoszenia (art. 43 ust. 2);
   nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na       28) przyjmowanie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy,
   budowę (art. 30 ust. 2);                      inspektora nadzoru, projektanta sprawującego nadzór
 8) nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania po-         autorski (art. 44 ust. 1);
                                  29) wydawanie odpłatnie dzienników budowy (art. 45 ust.1);
   zwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót
                                  30) wzywanie kierownika budowy lub inwestora do udo-
   budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia art. 30 ust.
                                    stępniania dokumentów, certyfikatów, deklaracji zgodności,
   3);
                                    oświadczeń, stanowiących podstawę wykonywania
 9) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych
                                    robót(art. 46);
   obowiązkiem uzyskania pozwoleń (art. 31 ust. 2);
                                  31) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia oraz
10) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
                                    warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub
   (art. 31 ust. 3);
                                    nieruchomości (art. 47 ust. 2);
11) żądanie przedstawienia danych o obiekcie lub o prowa-
                                  32) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy a w
   dzeniu robót rozbiórkowych (art. 31 ust. 4);            uzasadnionych przypadkach, zgłaszanie sprzeciwu w
12) wydawanie pozwoleń na budowę wybranych obiektów           drodze decyzji (art. 54);
   mogących samodzielnie funkcjonować, w przypadku        33) żądanie uzupełnienia dokumentów do zawiadomienia o
   zamierzenia budowlanego, obejmującego więcej niż jeden       zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
   obiekt (art. 33 ust. 1);                      na użytkowanie, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia okaże się,
13) uzgodnienie proponowanych rozwiązań, na terenach          że są one niekompletne lub posiadają braki (art. 57 ust. 4);
   zamkniętych (art. 33 ust. 2);                 34) udzielanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
14) zatwierdzanie projektów budowlanych (art. 34 ust. 4 i 5);      określanie warunków ich użytkowania bądź odmawianie
15) sprawdzanie projektów budowlanych (art. 35 ust. 1 i 2);       wydania pozwolenia na użytkowanie w przypadku
16) nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawi-         niespełnienia wymagań określonych w art. 57 ust. 1-4 art.
   dłowości w projekcie budowlanym oraz wydawanie decyzji
                                    58 lub art. 59 ust. 1 (art. 59);
   o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i
   udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku         35) udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
   nieusunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie        obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1);
   budowlanym (art. 35 ust. 3);                 36) wykonywanie zadań wynikających z art. 81 w zakresie
17) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
                                    określonym ustawą;
   budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na
                                  37) nakładanie na uczestników procesu inwestycyjnego
   terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany w
                                    obowiązku dostarczania ocen, technicznych, ekspertyz lub
   stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35
                                    zlecenie ich wykonania na koszt osoby zobowiązanej do
   ust. 5);
                                    ich dostarczenia (art. 81 c ust. 2 i 3);
18) określenie w decyzji o pozwoleniu na budowę
                                  38) porozumienie nie dotyczy spraw, w których inwestorem jest
   szczegółowych warunków wynikających z przepisów
                                    gmina, komunalna osoba prawna lub inna komunalna
   (art.36);
                                    jednostka organizacyjna (art. 82a);
19) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art.
   36a ust. 1);
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 — 1223 —                   Poz. 1027, 1028, 1029
39) poświadczenie oświadczeń zamawiającego o wykonaniu      42) sporządzanie sprawozdań dotyczących wydanych pozwoleń
   robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej         na budowę, obiektów oddanych do użytku oraz ubytków
   budownictwu mieszkaniowemu wydanych wykonawcy dla        zasobów mieszkaniowych dla potrzeb Głównego Urzędu
   celów podatków od towarów i usług;               Statystycznego  i Głównego  Inspektora  Nadzoru
40) wydawanie zaświadczeń stwierdzających wymagania         Budowlanego.
   samodzielności lokalu;
                                               BURMISTRZ MIASTA Piotr
41) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię      STAROSTA dr inż. Antoni
   użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego;                   HANYSEK ZASTĘPCA
                                      Jankowski
                                               BURMISTRZA Ryszard

                                               Kuliberda

                              1028
                         ANEKS NR 1 z dnia 14 marca

                              2002 r.                 do porozumienia z dnia 29 marca 2001 r. Nr WO. 0118-16-7/01
    w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów
                            zawodowych:
zawarty pomiędzy:                       1) 420 zł za kurs l stopnia trwający 6 tygodni,
Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez Zarząd       2) 567 zł za kurs II stopnia trwający 8 tygodni.
Powiatu, w imieniu którego działają:                              § 3 Pozostałe zapisy
Starosta — Witold Dzierżawski
Członek Zarządu — Jan Jałowiczor                 porozumienia nie ulegają zmianie.
zwanym dalej Zleceniobiorcą
a
Powiatem w Oświęcimiu reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:                             §4
Strosta — Adam Bliski Wicestarosta —               Aneks Nr 1 porozumienia wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
Grzegorz Gołdynia zwanym dalej                  2002 r.
Zleceniodawcą
                                               §5
Strony porozumienia ustalają, że:                Aneks Nr 1 sporządzono w czterech jednobrzmiących
                                 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
               §1                    Zleceniodawca   Zleceniobiorca STAROSTA Witold
Na podstawie § 3 ust. 2 w/w porozumienia, przedłuża się okres
jego obowiązywania na rok szkolny 2001 /2002.             STAROSTA Adam    Dzierżawski CZŁONEK ZARZĄDU

               §2                             Jan Jałowiczor
                                  Bilski Wicestarosta
W okresie od 01.01.2002 r. do 31.08.2002 zleceniodawca
zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według
                                   Grzegorz Gołdynia
iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego
ucznia na kursie w wysokości:               1029
         ANEKS NR 1 zawarty w dniu 12 kwietnia 2002 r. do porozumienia z dnia 21 stycznia 2002 r.

              w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska
                       Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach
pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez       a Gminą Pyskowice reprezentowaną przez Zarząd Miasta
Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach              Pyskowice w osobach:
1. Starosty Gliwickiego—Zbigniewa Pańczyka           Burmistrza Miasta — Jana Turkiewicza Zastępcy
2. Wicestarosty Gliwickiego — Andrzeja Karasińskiego      Burmistrza Miasta — Krystiana Plute
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                        1224                           Poz. 1029, 1030

zgodnie z 5 5 porozumienia z dnia 21 stycznia 2002 r.                             §3

           strony ustalają co następuje:              Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
                                       Województwa Śląskiego.
                  §1
                                          STAROSTA Zbigniew
5 7 otrzymuje brzmienie:
„Porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia
                                             Pańczyk       ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
2002 f."                                                    inż. Krystian Pluta BURMISTRZ
                  §2
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,         WICESTAROSTA Andrzej MIASTA mgr inż. Jan Turkiewicz
po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w
celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.              Karasiński
                  1030
                                  POROZUMIENIE

                zawarte w dniu 30 kwietnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Gminy
                                 w Boronowie

                w sprawie powierzenia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych
 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o     6. prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportu,
administracji rządowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2001 r. ni 80, poz.     7. prowadzenie ewidencji paszportów doręczonych
872 z późn. zm.), art. 8 ust- 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o           wnioskodawcom-
                                        2. Powierzenie prowadzenia wyżej wymienionych spraw nie obejmuje
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142. poz. 1591) oraz
                                               wydawania decyzji administracyjnych-
uchwały Rady Gminy w Boronowie nr 20/XXXVI 1/2002 z dn. 16
kwietnia 2002 — Wojewoda Śląski, zwany dalej Wojewodą oraz Zarząd
Gminy w Boronowie reprezentowany przez:                                    §2
1. Przewodniczącego — dr inż. Jihada Rezka                  Zarząd realizuje zadania wymienione w 5 1 w stosunku do osób
2. Z-cę Przewodniczącego — mgr Gabriela Kessnera               zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały.
zwany dalej Zarządem
zawierają porozumienie następującej treści:
                                                        §3

                  §1                     Strony ustalają, że;
                                       • dla realizacji zadań wymienionych w 5 1 ust. 1 Wojewoda dostarczy
1. Celem usprawnienia obsługi mieszkańców gminy w zakresie
                                        wymagane w tych sprawach druki,
 załatwiania  spraw  paszportowych   oraz  mając  na  uwadze
                                       • Zarząd zapewni odpowiedni lokal, właściwy do zabezpieczenia
 koncentrację ewidencji danych osobowych w gminie. Wojewoda
                                        dokumentacji paszportowej.
 powierza Zarządowi prowadzenie następujących spraw wynikających
 z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r.    • zadania będzie świadczone nieodpłatnie,
 nr 2, poz. 5 z późn. zm.);
  1.  przyjmowanie podań-kwestionariuszy paszportowych dot.                         §4
    wydania paszportu,                           1. Zarząd odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie spraw, o
  2. wydawanie wnioskodawcom paszportów za potwierdzeniem,
                                         których mowa w § 1 ust- 1 oraz sprawną organizację ich załatwiania,
  3. przyjmowanie unieważnionych paszportów,
                                       2. Zadania kontrolne Wojewody — wynikające z art. 15 pkt. 2 w/w
  4. odbieranie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach
                                         ustawy o administracji rządowej w województwie — wykonywane
    utraty ważnego paszportu w trybie art. 233 kodeksu karnego i art.
                                         będą przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji
    86 kodeksu postępowania administracyjnego,
                                         Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego według zasad określonych
  5. przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej lub innych
                                         Zarządzeniem nr 310/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 6 sierpnia
    poniesionych kosztów podróży    w wypadku unieważnienia
                                         2001 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w Śląskim Urzędzie
    paszportu oraz nadpłaconych przez wnioskodawcę pieniędzy,
                                         Wojewódzkim   regulaminu  przeprowadzania   kontroli  przez
                                         pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.    Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie w formie    ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu      Śląskiego.
  wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.                   §9
3. Wojewoda może rozwiązać porozumienie w trybie
  natychmiastowym w razie:                 Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących
  a) naruszenia prawa przy realizacji zadań objętych    egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
   porozumieniem.
  b) nierespektowania zaleceń pokontrolnych bądź        za Zarząd Gminy
   wydanych wytycznych.                                 WOJEWODA    ŚLĄSKI
                               PRZEWODNICZĄCY
              §  6               Zarządu Gminy w Boronowie   Lechosław Jarzebski
Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia będą        dr inż. Jihad Rezek
dokonywane w formie aneksu.
            §7
Sprawy, w których postępowanie wszczęto przed dniem     Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
                               Zarządu Gminy w Boronowie
wejścia w życie porozumienia podlegają załatwieniu na
dotychczasowych zasadach.
                               mgr Gabriel Kessner                             1031
                      UCHWAŁĄ NR 185/XXVII/2002 RADY
                      GMINY W PRZYROWIE
                  z dnia 23 marca 2002 roku w sprawie zmiany w Statucie

                           Gminy Przyrów

  Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3,    — Filia Gminnej Biblioteki w Woli Mokrzeskiej
ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o       działająca jako instytucja kultury.
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001    4. Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie—GZK—
r. poz. 1591) Rada Gminy Przyrów                działający jako zakład budżetowy.
                               5. Wyszczególnione poniżej szkoły i przedszkole
        uchwala, co następuje:             działające jako jednostki budżetowe:
                                1) Gimnazjum w Przyrowie
              §1                    Szkoła Podstawowa Przyrowie Szkoła
                                2)
Wprowadza się zmiany w Statucie Gminy Przyrów          3)  Podstawowa w Woli Mokrzeskiej Szkota
uchwalonym Uchwałą Nr 82/XIV/96 r. Rady Gminy w         4)  Podstawowa w Zalesicach Gminne
Przyrowie z dnia 17 lutego 1996 roku, ostatnia zmiana—     5)  Przedszkole w Przyrowie
tekst jednolity uchwalony Uchwałą Nr 89/XIII/2000 R G. w
Przyrowie z dnia 26 lutego 2000 r. ze zmianą podjętą                    §2
Uchwałą Nr159/XXIII/01 R. G. w Przyrowie z dnia 30
sierpnia 2001 r. i Uchwałą Nr 163/XXV/01 R. G. w       Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy w
Przyrowie z dnia 16 listopada 2001 r. 1. Załącznik Nr 2 do  Przyrowie.
Statutu Gminy otrzymuje następujące                          §3
  brzmienie:                        Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  „Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Przyrów.         Województwa Śląskiego.
  Jednostki organizacyjne pozostające poza strukturą
  Urzędu Gminy:                                   §4
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie       Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
  — GOSP — działający jako jednostka budżetowa.       ogłoszenia.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie—GOK—
                                                Przewodniczący
  działający jako instytucja kultury.                              Rady Gminy
3. Gminna Biblioteka w Przyrowie,
  — Filia Gminnej Biblioteki w Sygontce,                            (-) Rajmund Michalik
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                         1226                          Poz. 1032. 1033


                                    1032
                           UCHWAŁA NR III/3/2002 RADY MIEJSKIEJ
                                  W BIERUNIU


                               z dnia 26 marca 2002 r.

               w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust, 2 pkt 4 l art. 42 ust. 1 i 2. Obniżyć opłatę stałą o 50% za drugie dziecko i zwolnić z niej każde
2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst          kolejne z danej rodziny.
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r, wraz z późniejszymi
                                                       §3
zmianami) w związku z art. 14 ust- 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z    Uchylić Uchwałę Nr IX/8/98 Rady Miejskiej Bierunia z dnia 29,12.1998
                                      r. w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli
późniejszymi zmianami) Rada Miejska Bierunia                w Bieruniu,

                postanawia:                                 §4
                                      Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta, 5 5
                  §1
                                      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w
Wprowadzić opłatę za świadczenie przez przedszkola usług ponad
                                      Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
podstawy programowe, na którą składają się:
                                      od 1.09.2002 r.
a) stała miesięczna opłata w wysokości 75 zł,
b) koszt produktów żywnościowych.                                          PRZEWODNICZĄCY RADY
                  §2                                        MIEJSKI EJ w Bieruniu

1, Zwolnić od miesięcznej opłaty stałej dziecko, którego absencja
  chorobowa trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych.                         mgr Ryszard Piskorek


                                    1033
                              UCHWAŁA NR 111/4/2002 RADY
                               MIEJSKIEJ W BIERUNIU

                                z dnia 26-03.2002 r.

 w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych i żeliwa oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców
                        prowadzących skup złomu na terenie miasta Bieruń.
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 40 ust. 3 i 4, art. 42 ustawy z   Rejestry, o których mowa w ust. 1 należy prowadzić z zachowaniem
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
142 poz. 1591 z 2001 r.), w związku z 5 1 pkt 4, Rozporządzenia        U. Nr 133, póz. 883 z późniejszymi zmianami).
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 r,   2. Upoważnia się funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bieruniu do
w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gmin-     przeprowadzenia  kontroli  przestrzegania  przepisów  niniejszej
nych (miejskich upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze         uchwały, a w razie stwierdzenia jego naruszenia. nakładania kary
mandatu karnego oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U.       grzywny w drodze mandatu karnego na zasadach określonych w
z 1997 r. Nr 124, poz. 794) Rada Miejska Bierunia               prawie o wykroczeniach.
                                      3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta,
          na wniosek Zarządu Miasta Bieruń             4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
             uchwala:                       Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od jej ogłoszenia,
1. Wprowadza się w punktach skupu złomu metali kolorowych na          podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych i wszystkich
 terenie  miasta  Bieruń  obowiązek   prowadzenia  rejestrów  l   składnicach złomu na terenie miasta Bieruń.
 rejestrowania transakcji skupu złomu metali kolorowych i żeliwa                           PRZEWODNICZĄCY RADY
 zawierających:                                                    MIEJSKIEJ w Bieruniu
  1) tożsamość osób dostarczających złom,
  2) ilość i rodzaj dostarczanego złomu.                                           mgr Ryszard Piskorek
  3) oświadczenie zbywcy o źródle pochodzenia złomu.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      1227                       Poz. 1034, 1035


                                  1034
                          UCHWAŁA NR XLIII/772/2002 RADY
                            MIEJSKIEJ W BYTOMIU

                            z dnia 27 marca 2002 roku

 w sprawie zmiany uchwały nr Vl/21 /98 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie targowisk na terenie
  miasta Bytomia z późniejszymi zmianami (t.j. uchwała nr 1464 Zarządu Miasta Bytomia z dnia 4 października 1999 r.)
  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, a) 20% opłaty pobranej na targowisku określonym w § 2 ust. 1
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o pkt 4,
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) w b) 30% opłaty pobranej na targowiskach określonych
związku z art. 15 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia    w § 2 ust. 1 pkt 1 -3 i 5". 2. Pozostałe zapisy niniejszej
                                  uchwały pozostają bez zmian.
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr
9 poz. 84) oraz art. 4 ust. 1. art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych                  §2
innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bytomia.
Rada Miejska w Bytomiu
                                                   §3
           uchwala, co następuje:
                                     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
                                     w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                 §1
Dotychczasowy § 5 ust. 3 uchwały nr Vl/21/98 Rady Miejskiej w                      Wiceprzewodniczący Rady
Bytomiu z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie targowisk na                          Miejskiej w Bytomiu
terenie miasta Bytomia z późniejszymi zmianami) (jednolity
                                                      (mgr inż. Maciej Lampart)
tekst uchwała nr 1464 Zarządu Miasta Bytomia z dnia 4
października 1999 r.) otrzymuje brzmienie:
„Za  pobór opłaty    targowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie miesięczne brutto, w wysokości:

                                  1035
                       UCHWAŁA NR Ll/496/2002 RADY
                        MIEJSKIEJ W CIESZYNIE
   z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Zakład Komunikacji w

                                 Cieszynie"

 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h, art. 40, ust. 2 pkt. 2  na  doposażenie w Zakładu Gospodarki Komunalnej
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.       Cieszynie.
Nr 142/2001 r. poz. 1591), w związku z art. 19. ust. 2, pkt 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach                        §3
publicznych (Dz. U. Nr 155/1998 r., poz. 1014 ze zm.) — Rada
Miejska w Cieszynie                           Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Cieszyna.

              postanawia:                                §4
                                     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
                 §1                   Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
Zlikwidować z dniem 30 czerwca 2002 r. zakład budżetowy pod       ogłoszenia.
nazwą „Miejski Zakład Komunikacji w Cieszynie".
                                                        Przewodniczący
                 §2                                       Rady Miejskiej

Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu,                          mgr Ludwik Kuboszek
zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym przeznaczyć
DZ. URZ. WOJ. SL. Nr 30                          1228                               Poz. 1036


                                      1036
                              UCHWAŁA NR Ll/497/2002 RADY
                                MIEJSKIEJ W CIESZYNIE
          z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg"

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9. lit. „h" art. 40, ust. 2, pkt2 ustawy z  2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71
dnia 8 marca 1990 r,, o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 r.,         /2000 r., poz. 838 z późn. zm.),
                                        3} ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U-
poz. 1591). w związku z art. 21, ust-1 ustawy z dnia21 marca 1985r.
                                           Nr 155/1998 r.. poz, 1014z późn. zm.).
drogach publicznych (Dz. U. Nr 71/2000 s.. poz. 838 z późn. zm.) —       4) uchwały Ni Ll/497/02 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 21 marca
Rada Miejska w Cieszynie                              2002 roku
                                        5) niniejszego statutu.
               postanawia:
                                                          §2
                  §1
                                        1. Siedzibą Miejskiego Zarządu Dróg jest miasto Cieszyn.
Utworzyć z dniem 1 lipca 2002 r. jednostkę budżetową pod nazwa:         2. Terenem działania Miejskiego Zarządu Dróg jest miasto Cieszyn.
„Miejski Zarząd Dróg" z siedzibą w Cieszynie.
                  §2

Miejskiemu Zarządowi Dróg nadać statut, będący załącznikiem do          Do zakresu działania Miejskiego Zarządu Dróg należy:
niniejszej uchwały.                                1. Realizacja zadań określonych w ustawie o drogach
                                           publicznych oraz wykonywanie obowiązków zarządu
                  §3                        drogami, a w szczególności:
                                            1) — opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
Wyposażyć Miejski Zarząd Dróg w majątek, przekazując go w               2) — opracowanie projektów planów finansowania budowy,
administrację i używanie.
                                               utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
                  §4                        3) — pełnienie funkcji inwestora,
                                           4) — utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich,
                                               urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń
                                               związanych z drogą,
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Cieszyna.
                                           5) — realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
                                           6) — przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych
                  §5                             oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności
                                               kraju,
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
                                           7) — koordynacja robót w pasie drogowym,
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                      8) — wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy
                                               z dróg. na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z
                        Przewodniczący
                                               ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub
                        Rady Miejskiej
                                               wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości
                                               określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar
                     mgr Ludwik Kuboszek
                                               pieniężnych,
                                           9) — prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów
             Załącznik do uchwały nr Ll/497/02 Rady                mostowych,
                                          10) — przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów
             Miejskiej w Cieszynie z dnia 21 marca
                                               mostowych,
                             2002 r.          11) — wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i
                                               zabezpieczających,
          STATUT Miejskiego Zarządu                    12) — przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
              Dróg                          13) — przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska,
                                               mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy
                                               lub utrzymania dróg,

Miejski Zarząd Dróg jest jednostką budżetową l działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. Nr 142/2001 r. poz. 1591).
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  1229                       Poz. 1036, 1037
  13) — przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom     2. Zarządzanie miejskimi placami, terenami zielonymi i parkami.
      środowiska, mogącym powstać lub powstającym w    3. Prowadzenie targowisk miejskich.
      następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  14) — wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i                    §4
      drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz
                                1. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg zatrudnia i zwalnia
      wyznaczanie objazdów, gdy występuje
                                 Zarząd Miasta Cieszyna.
      bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub
                                2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
      mienia,                        udzielonego przez Zarząd Miasta.
  15) — dokonywanie okresowych pomiarów ruchu dro-      3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa
      gowego,                        potrzebna jest zgoda Zarządu Miasta.
  16) — sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krze-
      wów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,                  §5
  17) — prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nie-
                                Strukturę organizacyjną Miejskiego Zarządu Dróg określa
      ruchomościami w zakresie nie zastrzeżonym dla
                                regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Miasta
      innych organów,
                                Cieszyna.
  18) — realizacja zadań wynikających z porozumień za-
      wartych z innymi podmiotami w zakresie za-
      rządzania drogami w mieście Cieszynie.
                              1037
                       UCHWAŁA NR Ll/498/2002 RADY
                        MIEJSKIEJ W CIESZYNIE

                         z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie zmiany uchwały własnej nr XLI/257/92 z dnia 26 listopada 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
                  pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie"
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h, w związku z art. 40, 5) — lit. „g" — wykreślić dotychczasową treść „prowadzenie
ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr                  remontów ulic i mostów",
142/2001 r., poz. 1591) — Rada Miejska w Cieszynie         6) — lit. „h" — wykreślić dotychczasową treść „utrzymanie
                                            zieleni miejskiej",
             postanawia:               7) — lit. „j" — wykreślić dotychczasową treść „wykonywanie
                                            innych czynności i zadań przekazanych
                                            przez Radę Miejską",
                §1                 8) — lit. „k" — wykreślić dotychczasową treść „prowadzenie
Zmienić uchwałę własną Nr XLI/257/92 z dnia 26 listopada 1992             spraw związanych z zarządzaniem ruchem
r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą                 drogowym",
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie" w ten sposób, że 9) — lit. „l" — wykreślić dotychczasową treść „prowadzenie
w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie,                 spraw w zakresie zarządzania drogami
stanowiącym załącznik do uchwały, w § 4 wprowadzić                   wojewódzkimi, gminnymi i lokalnymi
następujące zmiany:                                  miejskimi oraz zakładowymi".
1) — lit. „a" — do dotychczasowej treści dopisać: „od-       § 2 Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Cieszyna.
          prowadzanie i oczyszczanie ścieków,
          utrzymanie kanalizacji sanitarnej i ogól-
          nospławnej, wywóz nieczystości płynnych",                    §3
2) — lit. „b" — wykreślić dotychczasową treść „prowadzenie
                                  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w
          miejskich parkingów", a wpisać treść „wywóz
                                  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
          nieczystości stałych z nieruchomości oraz
          segregacja odpadów",                                   Przewodniczący
3) — lit. „c" — wykreślić dotychczasową treść „oświetlenie ulic",                      Rady Miejskiej
          a wpisać treść „prowadzenie lokalnego
          transportu zbiorowego",                               mgr Ludwik Kuboszek
4) — lit. „f" — wykreślić dotychczasową treść „prowadzenie
          targowisk miejskich",
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 — 1230 —                          Poz. 1038


                               1038
                      UCHWAŁA NR 11/17/2002 RADY GMINY
                          W CZERNICHOWIE

                          z dnia 22 marca 2002 r.

          w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc dla dzieci w formie
                              gorącego posiłku.
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia               §5
8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
                                  Zwrot wydatków poniesionych na realizację świadczenia w
Nr 142 poz. 1591 z 2001) art. 16 i art. 34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
                                  formie gorącego posiłku dla dzieci dokonuje się w okresach
29.11.1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 98
                                  miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc
r. (tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt. 2
                                  miniony.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w
dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 56 z 2002 r.),                  §6
oraz art. 91 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z   W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik
1991 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od
Czernichowie                           żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie
                                 posiłku.
          uchwala, co następuje:
              §1                                §7
Świadczenie w formie gorącego posiłku przyznaje się na      Środki finansowe uzyskane w ramach częściowej odpłatności
wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców     za posiłki podlegają ponownemu wykorzystaniu na realizację
zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy,     zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą          Czernichowie.
przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.                     §8

               §2                  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
Pracownicy socjalni dokonują rozeznania sytuacji materialno-
bytowej rodziny, ustalając jednocześnie dochód rodziny w myśl
                                               §9
art. 4 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.
                                 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
                                 Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega
               §3
                                 ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Świadczenie przyznaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czernichowie.


               §4
                                                    PRZEWODNICZĄCY
Zwrot wydatków poniesionych na przyznany gorący posiłek
                                                     RADY GMINY
uzależniony jest od dochodu rodziny i określa go załącznik nr 1
do uchwały.
                                                      Piotr Harat
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  1231                      Poz. 1038, 1039

                                           Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
                                            Nr 11/17/2002 z dnia 22 marca 2002 r.
                              w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na
                                            pomoc dla dzieci w formie posiłków
  Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci przez świadczeniobiorcę.


  Tabela odpłatności za koszty żywienia.Dochód w/g kryterium doch. w oparciu o Wysokość odpłatności liczona w/g kosztów  Wysokość odpłatności liczona w/g kosztów
     art. 4 ust. 1 ustawy      posiłku dla dzieci szkół podstawowych i   posiłku dla dzieci szkół ponadpodstaw.
                            gimnazjum            (licea, technika, szkoły zawód.)


        do 100%                 bezpłatnie                 bezpłatnie

     od 101% do 130%               bezpłatnie                  10%

     od 131% do 150%               bezpłatnie                  30%

     od 151% do 170%               bezpłatnie                  50%

     od 171% do 200%               bezpłatnie                  100%

      powyżej 200%                 100%                    100%                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                    RADY GMINY

                                                     Piotr Karat

                              1039
                   UCHWAŁA NR LIV/951/2002 RADY MIEJSKIEJ W
                       DĄBROWIE GÓRNICZEJ

                         z dnia 27 marca 2002 roku

               w sprawie ustalenia zasad zwrotu w części lub w całości wydatków
                     poniesionych na dożywianie uczniów w 2002 r.
 Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. 2. W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 64 z 1998 r. poz. 414 z     200% kryterium dochodowego, określonego zgodnie z art. 4
późn. zm.), § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15   ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,
stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu       przyznana pomoc w formie zasiłku celowego zwrotnego
udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6    podlega zwrotowi przez rodzinę w całości poniesionych na
poz. 56 z 2002 r.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8  świadczenie wydatków.
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 142 z 2001 r. 3. Decyzję o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w pkt. 1,
poz. 1591) na wniosek Zarządu Miasta Rada Miejska          podejmuje Dyrektor MOPS na podstawie dokumentacji
                                  sporządzonej przez pracownika socjalnego.
              uchwala                              §2
                                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
              §1
                                              §3
Ustala się następujące zasady zwrotu jak również jaka część   Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku
wydatków ze świadczeń z pomocy społecznej na dożywianie     Urzędowym Województwa Śląskiego.
uczniów w 2002 roku podlega zwrotowi:
1. Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje                        PRZEWODNICZĄCY
  uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub                        RADY MIEJSKIEJ
  gimnazjum.
                                                 mgr inż. Zbigniew Pikiewicz
                           UCHWAŁA NR LIV/953/2002 RADY MIEJSKIEJ
                              DĄBROWY GÓRNICZEJ

                                 z dnia 27 marca 2002 roku

  w sprawie zwolnienia absolwentów i osób bezrobotnych z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności
                             gospodarczej.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z   zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie
dnia 8 marca 1990 i. o samorządzie gminnym (tekst jednolity     Górniczej.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591), w związku z art. 88a ust. 4                 §2
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty, którzy przed upływem 12 miesięcy od
gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178, zm. z 2000 r. Dz. U. Nr zadeklarowanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłoszą
86. poz. 958. Dz. U. Nr 114 póz. 1193. zm. z 2001 r, Dz. U. Nr likwidację działalności, będą zobowiązani do uiszczenia należnej opłaty
67, poz. 679, Dz. U. Nr 49. poz. 509, Dz. U. Nr 102, poz. 1115. stałej przed wydaniem decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji.
Dz. U. Nr 147, poz, 1643, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 1 poz, 2) na                  §3
wniosek Zarządu Miasta Rada Miejska
                                 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
             postanawia:
                     §1                                     §4

1.  Zwolnić  osoby   fizyczne  posiadające  status   absolwentów  i       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
   bezrobotnych, zgłaszające działalność gospodarczą z opłaty stałej
                                         ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
   od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z
   zastrzeżeniem § 2.                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                  MIEJSKIEJ
2. Postanowienia uchwały stosuje się wyłącznie do absolwentów i
                                                                mgr inż. Zbigniew Pikiewicz
   bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14
   grudnia 1994 r- o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst
   jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z póź. zm.), którzy są


                                       1041
                      UCHWAŁA NR 124/XIV/2002 RADY GMINY W DĄBROWIE
                                 GÓRNICZEJ
     z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej.

   Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1. art. 58 ust, 1, 2 i 6, art. 59 ust. 6 w                   §3
związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2    Organizację szkoły określi statut szkoły.
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w
Dąbrowie Zielonej
                                                           §4
              uchwala, co następuje:

                     §1
Przekształca się z dniem 1 września 2002 roku Szkołę Podstawową im.        Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
Władysława    Broniewskiego    w  Dąbrowie  Zielonej  o  strukturze
organizacyjnej klas l—VI w szkołę, której podporządkowana jest szkoła                        §5
filialna w Cielętnikach.                             Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
                                         Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
                     §2                   od 1 września 2002 roku.
Do obwodu szkoły należą:
Dąbrowa Zielona, Raczkowice, Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Zalas
Biedy, Cielętniki.
                                                               PRZEWODNICZĄCA


                                                                 Rady Gminy

                                                             inż. Genowefa Szczepańska
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   — 1233 —                      Poz.1042, 1043


                                  1042
                      UCHWAŁA NR XLVII/282/2002 RADY GMINY
                         GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
                         z dnia 26 marca 2002 r.

                w sprawie pozbawienia drogi publicznej statusu drogi gminnej.

  Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   2. Uchylić uchwałę Rady Gminy Nr XLVI/277/2002 z dnia
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z      26.02.2002 r.
                                   3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy.
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 7 i art. 10 ust.
                                   4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
                                     Województwa Śląskiego.
jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi
                                   5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
zmianami) Rada Gminy
                                                     PRZEWODNICZĄCY
              uchwala                                     RADY GMINY

 1. Pozbawić kategorii drogi gminnej drogę obejmującą działkę                       mgr inż. Michał Nowak
     Nr 1256/75 prowadzącą od ulicy Stawowej.


                                  1043
                         UCHWAŁA NR XXXVII/324/02 RADY
                           GMINY W GOLESZOWIE

                            z dnia 26 marca 2002 r.

                       w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/281/01

                              z dnia 20.11.2001 r.

             w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2002.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,              uchwala
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     §1
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz art. 10
                                    Zmienić dotychczasową treść § 1 w/w uchwały, który po
ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
                                    zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. nr 9 poz. 31 z
                                    „Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków
późniejszymi zmianami)
                                    transportowych na rok 2002"

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach:                         Od 3,5 do 5,5 włącznie   powyżej 5,5 do 9 włącznie  powyżej 9 i mniej niż 12

 samoch. posiad. katalizatory spalin wypr.
                             300,00           500,00           600,00
       po roku 1995

samoch. posiad. katalizatory spalin wypr. w
                             350,00           580,00           700,00
     roku 1995 i wcześniej

    Wyprodukowane po roku 1995             400,00           700,00           850,00


 Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej          500,00           800,00          1.000.00
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  — 1234 —                              Poz. 1043


2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

                        Zawieszenie osi pneumatyczne lub
 Dopuszczalna masa całkowita w tonach                                 Inny system zawieszenia
                             równoważne
  Nie mniej niż     Mniej niż                       Stawka podatku

                                      2 osie

    12 15         15            1.100,00 1.250,00                 1.250,00 1.350,00

                               3 osie


   18 19 23       19 23         1.000,00 1.250,00 1.450,00             1.250,00 1.450,00 1.650,00


                             4 osie i więcej  23 25 27 29      25 27 29      1.200,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00       1.500,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowania do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
  całkowitej zespołu pojazdów:


                                         Od 3,5 tony 7 ton
                                                     powyżej 7 ton i poniżej 12 ton
                                            włącznie
  a) wyprodukowane po roku 1995 b) wyprodukowane w roku 1995 i
                                           800,00 900,00       900,00 1.000,00
                 wcześniej
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
  całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

                       Zawieszenie osi pneumatyczne lub
Dopuszczalna masa całkowita w tonach                                 Inny system zawieszenia
                            równoważne
  Nie mniej niż     Mniej niż                     Stawka podatku w złotych

                                      2 osie  12 25 31 40      25 31 40      1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00       1.400,00 1.600,00 1,750,00 2.000,00


                               3 osie

    36 40         40            1.550,00 1.900,00                 1.650,00 2.210,00
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
 wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego — przyczepy lub naczepy — 350,00 zł.
URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                     1235                       Poz. 1043, 1044

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
  z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub        Inny system zawieszenia osi
                   równoważne
Nie mniej      Mniej        Stawka podatku w złotych

           1 oś

12 25        25         350,00 400,00               400,00 500,00


2 osie

12 23 28 34 38    23 28 33      250,00 300,00 600,00 1.000,00 1.000,00   350,00 400,00 800.00 1.120,00 1.500,00
3 osie

36 38 44       38 44        600,00 820,00 850,00            850,00 1.110,00 1.120,00
7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

                                    Mniej niż 30 miejsc     Równej lub więcej niż 30
                                                      miejsc


                                          Stawka podatku w złotych


 a) wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej                   1.000,00          1.500,00
 b) wyprodukowane po roku 1995                         800,00          1.200,00

                §2          2) Wykonanie Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości
                                  nastąpi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w so-
uchwały powierza się Zarządowi Gminy.               łectwach wchodzących w skład gminy, na tablicy ogłoszeń
                                  Urzędu Gminy oraz przez opublikowanie w gazecie lokalnej.
                                                   PRZEWODNICZĄCY
               §3                                     Rady Gminy
1) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku
                                                   mgr inż. Janusz Gabryś
  Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od
  dnia 1 lipca 2002 r.

                               1044
                        UCHWAŁA NR XXIV/291/2002 RADY
                           GMINY GÓRZYCE

                           z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
Gminy Górzyce oraz wysokości kosztów posiłków podlegających refundacji ze środków OPS
 Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 1998 r. poz. 414 z późn. r.) na wniosek Zarządu Gminy Górzyce
zm.) i w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr
6 poz. 56), art. 40 ust. 1 i 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   — 1236                          Poz.1044, 1045
           Rada Gminy Górzyce               1. długotrwała choroba wymagająca ponoszenia wysokich
                                   kosztów leczenia,
           uchwala, co następuje:             2. zdarzenia losowe
                                   na okres występowania powyższych okoliczności.


                 §1                                 §3

Ustalić następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na      Ustalić koszt posiłku wydawanego uczniom w szkołach
przyznane posiłki uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w      podstawowych i gimnazjach, a pokrywanego ze środków
zależności od dochodu na osobę w rodzinie, ustalonego        budżetowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, do wysokości
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o                   1,91 zł.
                 odpłatności rodziców w %      Wysokość refundacji jest niezależna od formy przygotowania
pomocy społecznej.
% kryterium dochodowego na liczona od kwoty             posiłku (zlecone, czy własne).
osobę w rodzinie ustalonego na miesięcznego kosztu posiłku                   §4
podstawie art. 4 ust. 1 ustawy                    Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka
do 200% powyżej 200%         — nieodpłatnie
                                   Pomocy Społecznej.
                   — 100%                           §5
                                   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
        §2
                                   w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Niezależnie od zasad ustalonych w § 1, Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej może zwolnić w całości lub w części z                            PRZEWODNICZĄCY
obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek                           RADY GMINY
następującym rodzinom, w których występują niżej wymienione
okoliczności.                                                 mgr inż. Jerzy Pawelec                                 1045
                         UCHWAŁA NR XXIV/292/2002 RADY
                            GMINY GÓRZYCE

                             z dnia 26 marca 2002

           w sprawie opłaty za świadczenia dodatkowe prowadzone przez przedszkola dla dzieci
                            korzystających z wyżywienia.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,                §2
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
                                    1. Opłaty, o których mowa w § 1, są wnoszone za dany miesiąc
(tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) art. 4 pkt 10 ustawy z
                                      z góry w terminie do 15-tego każdego miesiąca.
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu
                                    2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w
terytorialnego w latach 1999—2002 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 983
                                      przedszkolu, dłużej niż jeden dzień, przysługuje zwrot
z późniejszymi zmianami) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7
                                      wniesionych opłat za ten okres w postaci odliczenia z opłaty
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67,
                                      wnoszonej za miesiąc następny.
poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Górzyce
                                    3. Warunkiem zwrotu wniesionych opłat jest zgłoszenie
                                      nieobecności dziecka, najpóźniej do następnego dnia.
           uchwala, co następuje:
                                    4. W przypadku rezygnacji rodziców dziecka z pobytu dziecka w
                 §1                    przedszkolu zwrot wniesionych opłat przysługuje z wpływów
1. Wprowadza się jednolite stawki opłat za posiłki dzieci w        bieżących przedszkola za miesiąc następny, po odliczeniu
  przedszkolach na terenie Gminy Górzyce obejmujące tzw.         dni pobytu dziecka w przedszkolu, na podstawie pisemnej
  „wsad do kotła" w wysokości:                      prośby rodzica.
   a) 2,40 za trzy posiłki dziennie w placówkach czynnych
    ponad 5 godzin dziennie,
   b) 2,00 za dwa posiłki dziennie w placówkach czynnych                       §3
    ponad 5 godzin dziennie,
                                    1. Wprowadza się czesne za pobyt dziecka w przedszkolu w
   c) 1,60 zł za jeden posiłek (obiad) w placówkach czynnych
                                      wysokości:
    do 5 godzin dziennie.                         a) 1,30 zł — przy pobycie do 5-ciu godzin, za każdy dzień
                                                     funkcjonowania przedszkola,
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   — 1237 —                       Poz. 1045, 1046
b) 1,80 — przy pobycie powyżej 5-ciu godzin, za każdy dzień                   §8
  funkcjonowania przedszkola. Funkcjonowanie przedszkola      1. Opłaty, w których w § 1 i 3, są pobierane przez wyznaczony
  oznacza pełne wykonywanie działalności statutowej.         personel przedszkola, na podstawie odrębnych dowodów
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie podlega zwrotowi za okres    wpłat i odprowadzane w terminie do 18-tego każdego
  nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Opłata ta jest wnoszona w terminie określonym w § 2 ust. 1.     miesiąca na rachunek podstawowy budżetu gminy.
                                  2. Środki pozyskane z opłat stanowią dochody budżetu gminy i
                                    będą przeznaczone w pełnej wysokości na wydatki
               §4
                                    przedszkoli.
1. Z opłaty, o której mowa w § 3 zwolnieni są w całości
                                                 §9
  wychowankowie Państwowego Domu Dziecka,
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor         Traci moc Uchwała Nr XIX/219/2001 Rady Gminy Górzyce z
                                  dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie opłaty za świadczenia
  przedszkola może zwolnić w całości lub w części z opłaty, o
                                  dodatkowe prowadzone przez przedszkola oraz oddziały klas
  której mowa w § 3, na wniosek rodzica lub opiekuna, po
                                  „O" w przedszkolach dla dzieci korzystających z wyżywienia.
  uzyskaniu opinii przedstawiciela Rady Rodziców.
                                               § 10
               §5                  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Górzyce.
Opłatę, o której mowa w § 3, obniża się o 50% na drugie i
każde następne dziecko.                                     § 11
                                  Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku
               §6                  Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż
                                  1 września 2002 r. za wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie po
Personel przedszkoli wnosi opłaty zgodnie z zasadami        upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
określonymi w § 1 i 2.                       Województwa Śląskiego.

                                                    PRZEWODNICZĄCY
               §7                                     RADY GMINY
Wprowadza się stawki opłat dla dzieci szkolnych korzystających
z ciepłych posiłków w przedszkolach w wysokości 1,91 zł za                        mgr inż. Jerzy Pawelec
ciepły posiłek.


                                 1046
                       UCHWAŁA NR XXIV/294/2002 RADY
                           GMINY GÓRZYCE
       z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/215/01 Rady Gminy Górzyce z dnia

                               7.03.2001 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42  wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i od zmian wpisu w
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z     ewidencji działalności gospodarczej.
2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591), w związku z art. 3 ustawy z
dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym, ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o                        §2
Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy — Prawo           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Górzyce.
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 poz. 2) Rada
Gminy Górzyce
                                                 §3
          uchwala co następuje:              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
                                  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                                   PRZEWODNICZĄCY
               §1
                                                     RADY GMINY
Uchylić Uchwałę Nr XVI 11/215/01 Rady Gminy Górzyce z dnia
7 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty                           mgr inż. Jerzy Pawelec
administracyjnej od czynności urzędowych dokonania
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                     - 1238 —                          Poz. 1047


                                 1047
                      UCHWAŁA NR XXX Vlll/196/2002 RADY
                           MIASTA IMIELIN
       z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

                                Imielinie.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41                  §1
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
                                   1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie zwany dalej
gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku), w związku
                                     Ośrodkiem (MOPS) jest samodzielną, budżetową jednostką
z at. 46 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o
                                     organizacyjną miasta Imielin, utworzoną celem realizacji
pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn.
                                     zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy
zm.) Rada Miasta Imielin
                                     społecznej.
              uchwala:                 2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
                                     a) ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy
                                       społecznej (j.t. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 roku z
                §1                      późn. zm.),
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie w        b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.            (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku),
                                     c) Uchwały Nr IX/49/95 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia 30
                §2                      października 1995 roku w sprawie utworzenia Miejskiego
                                       Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i
                                     d) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
                                       publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
Imielinie.
                                     e) innych właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie
                                       aktów wykonawczych
                §3                    f) niniejszego Statutu.
Traci moc Uchwała Nr X/52/95 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia                    §2
27 listopada 1995 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.              Siedzibą i terenem działania Ośrodka jest miasto Imielin.

                §4
                                                   §3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.              Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd
                                   Miasta Imielin.

                                                 ROZDZIAŁ II
                     Przewodniczący Rady
                       Miasta Imielin                  Zakres działalności

                      Ryszard Orzeł                       §4
                                     1. Ośrodek realizuje własne i zlecone zadania z zakresu
                                      pomocy społecznej polegające w szczególności na:
                          Załącznik      a) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie
            do Uchwały Nr XXXVIII/196/2002 Rady         zjawisk będących ich źródłem,
             Miasta Imielin z dnia 22 marca 2002      b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w
                             roku        Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej
                                      infrastruktury socjalnej,
                                    c) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych
  STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w              ustawą o pomocy społecznej oraz innych ustaw,
            Imielinie                    d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu
           ROZDZIAŁ l                       niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
                                    e) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca
           Postanowienia ogólne                  socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom
                                      we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
                                      funkcjonowania w społeczeństwie.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1239                          Poz. 1047
f) wykonywaniu innych działań przewidzianych do wykonania     2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z
  przez gminę jako zadanie własne bądź zlecone na podstawie    jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi
  ustaw i zawartych porozumień.                  instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu
2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wy-       gminy.
  mogami ustawowymi oraz zadaniami określonymi przez
  Radę Miasta Imielin, natomiast zadania zlecone zgodnie z            ROZDZIAŁ III Organizacja i
  ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.
                                              zarządzanie

               §5

W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 Ośrodek wykonuje:                   §7
1. Zadania własne gminy, do których należą w szczególności:
  a) przyznawanie zasiłków celowych, socjalnych celowych i    1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt
  ich wypłacanie,                          działalności Ośrodka.
  b) przyznawanie pomocy rzeczowej,               2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Miasta
  c) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania      Imielin.
  osobom tego pozbawionym,                    3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest
                                   Burmistrz Miasta.
  d) świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
                                 4. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
  e) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
  świadczenia zdrowotne,
                                                §8
  f) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
  powstałych w wyniku zdarzenia losowego,            Kierownik składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z
  g) udzieloanie pomocy poprzez pracę socjalną i poradnictwo  działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie
    specjalistyczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych   pomocy społecznej.
    i innych ważnych spraw bytowych oraz utrzymaniu
    kontaktów z otoczeniem,                                §9
  h) sprawienie pogrzebu.
2. Zadania zlecone gminie, do których należą w szczególności:   Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
                                 1) wydawanie na podstawie upoważnień Rady Miasta decyzji
  a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent
  socjalnych,                            administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych,
  b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,       2) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie
  gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,        podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
  c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i       3) wykonywanie czynności ze stosunku pracy do osób
  pielęgnacyjnych,                          zatrudnionych w Ośrodku,
  d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków macierzyńskich      4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w
  okresowych i jednorazowych,                    Ośrodku pracownikami,
  e) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób    5) rzetelne, efektywne i celowe wykorzystanie środków
  do tego uprawnionych,                       finansowych Ośrodka, odpowiedzialność za powierzone
  f) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okreś-
                                   mienie.
  lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
  zdrowotnym,
       g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na                § 10
    pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski       Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik
    żywiołowej lub ekologicznej, h) przyznawanie zasiłków
  celowych w formie biletu                    Ośrodka w „Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy
    kredytowego, i) inne zadania wynikające z rządowych    Społecznej w Imielinie", zatwierdzonym przez Zarząd Miasta
  programów                           Imielin.
    pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na
    celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.               ROZDZIAŁ IV Gospodarka finansowa i

               §6                                mienie
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we
 współdziałaniu i współpracy z instytucjami, sądami i
 związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,                    § 11
 pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.        Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obo-
                                 wiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych,
                                 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 30                   — 1240                         Poz. 1047, 1048
               § 12                              ROZDZIAŁ V
                                            Postanowienia końcowe
Działalność Ośrodka jest finansowana:                             § 13
— w zakresie zadań własnych ze środków budżetu miasta
  Imielin,                             Statut nadaje Rada Miasta w formie uchwały.
— w zakresie zadań zleconych z dotacji celowych budżetu
                                                 § 14
  państwa,                             Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu
— z innych prawem przewidzianych.                  określonego dla jego uchwalenia.

                                                     Przewodniczący Rady
                                                       Miasta Imielin
                                                       Ryszard Orzeł                                1048
                    UCHWAŁA NR XL/1017/2002 RADY MIASTA
                         JASTRZĘBIE ZDRÓJ
   z dnia 23 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań

                             własnych gminy

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  6. Świadczeniem nienależnie pobranym jest świadczenie
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie        pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nie-
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 34 ust. 5       prawdziwych informacji w dokumentach oraz nie poin-
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U.      formowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.
z 1998 r. Nr 64, póz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz § 2      7. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ustala na podstawie
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r.      wywiadu środowiskowego sytuację osoby i rodziny oraz
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w         ustala, jaka część wydatków, o których mowa w pkt 2
dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 56) Rada          podlega zwrotowi.
Miasta                                8. Należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy
                                     społecznej oraz nienależnie pobranych świadczeń pod-
              uchwala                    legają ściągnięciu przymusowemu w trybie przepisów o
                                     postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1. Ustalić zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
  społecznej w zakresie zadań własnych gminy.            9. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie
2. Obowiązek zwrotu wydatków w zakresie zadań własnych          zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub
  gminy dotyczy wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze,        części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne
  pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki na ekonomiczne         obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.
  usamodzielnienie, na pokrycie kosztów pogrzebu, oraz          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek
  posiłku przyznanego uczniowi uczęszczającemu do szkoły         pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może
  podstawowej lub gimnazjum, objętemu „Rządowym             odstąpić od żądania takiego zwrotu.
  programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów"          10. Tracą moc:
  ustanowionym uchwałą nr 193/2001 Rady Ministrów z dnia         — Uchwała nr XXVI/433/96 Rady Miejskiej w Jastrzębiu
  28 grudnia 2001 r. w sprawie rządowego programu              Zdroju z dnia 28 września 1996 r. w sprawie zasad
  wspierania gmin w dożywianiu uczniów.                   zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 wydatki, o których mowa w pkt 2,           w zakresie zadań własnych gminy
  podlegają   zwrotowi  w  części   lub  całości od      — Uchwała Nr XLIV/747/98 Rady Miejskiej w Jastrzębiu
  świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie            Zdroju z dnia 28 marca 1998 r. w sprawie zmiany zasad
  przekracza wysokość określoną w aktualnym Obwieszczeniu          zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika          w zakresie zadań własnych gminy.
  waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z   11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
                                   12. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia
  pomocy społecznej, ogłoszonego w Monitorze Polskim.          jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
4. Wydatki na posiłek przyznany uczniowi, o którym mowa w pkt       Śląskiego.
  2, podlegają zwrotowi w części lub całości od
  świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia
                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY mgr
  przekracza 200% dochodu, o którym mowa w pkt 3.
5. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi
                                                    inż. Henryk Kapo)
  niezależnie od dochodu rodziny.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 1241                           Poz. 1049


                             1049
                     UCHWAŁA NR XXXIX/191/2002 RADY
                        GMINY JEJKOWICE

                         z dnia 25 marca 2002 r.

            w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
  Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8                             §5
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr
                                 Wysokość pomocy oraz sposób i zakres jej zwrotu określa w
142 z 2001 r. poz. 1591 oraz art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29
                                 formie decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka Pomocy
listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. nr
                                 Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego z
64 poz. 414 z późn. zmianami), w związku z rozporządzeniem
                                 uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i sytuacji wnios-
Rady Ministrów z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowych
                                 kodawcy.
zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002
r. (Dz. U. nr 6 z 2002 r. poz. 56), Rada Gminy Jejkowice
                                               §6
             uchwala               Wysokość rat do spłaty ustalana jest przy uwzględnieniu
                               możliwości finansowych rodziny. Okres spłaty nie może być
              §1                krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty przyznania i nie dłuższy
Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium    niż 24 miesiące.
dochodowe określone w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach,                    §7
zwłaszcza jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na  W przypadkach szczególnych (z zastrzeżeniem § 3 tej uchwały)
zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może być przy-   zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu pomocy stanowiłoby dla osoby
znane świadczenie pod warunkiem jego zwrotu w części lub w  zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki
całości.                           udzielonej pomocy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na
                               wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej
              §2                może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
Świadczenie pieniężne oraz świadczenie w naturze z zakresu
pomocy społecznej o których wyżej mowa mogą być przyznane                 §8
w szczególności na: pokrycie wydatków na leki, remont     Przyznanie świadczenia uzależnione jest od posiadanych przez
mieszkania w niezbędnym zakresie, zakup podstawowego     Gminę środków na świadczenia własne z zakresu pomocy
sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego,   społecznej.
opłacenie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, dożywianie dzieci w szkole podstawowej i
                                              §9
gimnazjum.
                               Traci moc uchwała Nr XXXI 11/134/97 Rady Gminy Jejkowice z
                               dnia 30 czerwca 1997 r.
              §3
1. W przypadku dożywiania dzieci w szkole podstawowej i
                                              § 10
 gimnazjum odstępuje się od zwrotu wydatków poniesionych
 na pomoc jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka
 200% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1   Pomocy Społecznej.
 ustawy o pomocy społecznej.


                    PRZEWODNICZĄCY
                      RADY GMINY
                      Antoni Szulik
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 — 1242 —                      Poz. 1050, 1051


                               1050
                       UCHWAŁA NR XXXIX/192/2002 RADY
                         GMINY JEJKOWICE

                          z dnia 25 marca 2002 r.

 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową dotyczące wpisu
                 w ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian w tej ewidencji.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42                §2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku), art. 18 i 19 pkt 1 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku), na
wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Jejkowice                          §3
          uchwala, co następuje:             Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
                                 jewództwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
               §1
                                 dnia ogłoszenia.
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Jejkowice Nr XXVI/135/2000 z
dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty administracyjnej za
czynności nie objęte opłatą skarbową dotyczące wpisu w                         PRZEWODNICZĄCY
ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian w tej ewidencji.                     RADY GMINY

                                                     Antoni Szulik                               1051
                       UCHWAŁA NR XXIV/276/2002 RADY
                          GMINY W JELEŚNI

                          z dnia 22 marca 2002 r.

 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
  Działając na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29                  §3
listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z
                                Świadczenia, o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi na
1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami), w związku z
                                zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do
§ 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia
                                niniejszej uchwały.
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 56),                 §4
Rada Gminy w Jeleśni                      Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi w całości
          uchwala co następuje:            niezależnie od dochodu rodziny.

               §1                              §5
                                 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy oraz
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie z      Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
pomocy społecznej w formie dożywiania dziecka w szkole      Jeleśni.
podstawowej i gimnazjum przyznanego na zasadach zwrotnych
spoczywa na świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem art. 34 ust.                 §6
1 ustawy o pomocy społecznej.                   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
                                 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                                   PRZEWODNICZĄCY
               §2
                                                   Rady Gminy Jeleśnia
Obowiązek zwrotu wydatków nie istnieje, gdy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego                            mgr Józef Suchoń
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  — 1243 —                        Poz. 1051, 1052

                                      Załącznik do Uchwały Nr XXIV/276/2002 Rady Gminy

   Tabela określająca wysokość odpłatności przez świadczeniobiorców z tytułu wydatków na świadczenie z pomocy
            społecznej w formie dożywiania dziecka w szkole podstawowej i gimnazjum.

Dochód rodziny w stosunku do kryterium dochodowego rodziny     Wysokość odpłatności od kwoty przyznanego świadczenia
ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej           wyrażone w procentach
         wyrażony w procentach

              do 200%                               0%
           od 201 % do 250%                             30%
           od 251 % do 300%                             60%
           od 301 % do 350%                             80%
              od 351 %                              100%                                                    PRZEWODNICZĄCY


                                                    Rady Gminy Jeleśnia

                                                      mgr Józef Suchoń
                               1052
                       UCHWAŁA NR XXIV/277/2002 RADY
                           GMINY JELEŚNIA
                  z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we

                             wsi Krzyżowa.


 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) oraz po uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej Sołectwa Krzyżowa,
Rada Gminy
        uchwala, co następuje:
               §1
Ustala się nazwy ulic we wsi Krzyżowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.
               §2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
               §3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                               PRZEWODNICZĄCY
                               Rady Gminy Jeleśnia

                                mgr Józef Suchoń
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30               — 1244 —                        Poz.1052
Droga główna   - ul. Jana Pawła          Załącznik do uchwały Rady Gminy nr XXIV/277/2002 z dnia 22 marca
wojewódzka Nr  945 Żywiec—Korbielów        2002 r.


                     odcinek Krzyżowa

Graniczna    LP           256     Kitka Andrzej Jeleśnia


Droga 1     LP           501 425   Sochaczewski Jan Krzyżowska Zofia
Brzozowa

Droga 2 Wąska L P 501          433     Witas Czesława
                     Sochaczewski Jan

Droga 3     LP           20a 496   Krzyżowska Waleria mogą być przy głównej Butor Anna
Buforowa

Droga 4     LP                 działka w działka w - Tartak
Spacerowa

Droga 5 Krótka  LP           25     Juraszek Maria Smolicki Józef - N.bud.


Droga 6 (brak ew. gruntów) L Smolickich P 27 289   Pielą Kazimierz, Maria Smolicka Stefania


Droga 7     LP           263 275   Smolicka Helena Dunat Helena
Turystyczna

Droga 8     LP           32     działka w następna Kępa Maria Słowiaczek Sławomir
Śliwkowa

Droga 9     LP           33 35a   • Śliwka Helena, Józef Waligóra Anna
Krzepinowa

Droga 10     LP           35     Labuda Maria działka w następny camping
Buławowa

Droga 11     LP           40a 36   Pastor Jan, Rozalia Witas Jan, Rozalia
Łęgowa

Droga 12 Pod   LP           96 37    Galas Stanisław Pielą Marianna
Kiczorą

Droga 13     LP           42 308   Greń-Pielą Anna Klimczak - Klimek
Mostowa

Droga 14     LP              22   Duć Jan Płoch Bogusław
Borowa                    50

Droga 15 Długa L P            61 5    Słowik Rozalia, Roman Słowik Tadeusz, Anna


Droga 17     LP           66 63    Michalec Zygmunt, Stefania Słowik Aniela, Maria
Majcherków

Droga 19     LP           468 392   OSP Płaza Tadeusz
Strażacka

Droga 20 (grak  ew. gruntów) L P    79 77    Krzyżowska Maria Duraj Stanisław
Do Dablina
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30             — 1245 —                       Poz. 1052
Droga 21 Jaśminowa        LP  83 84   Łukaszek Józef Kaprak Jan, EdwardDroga 22 Jodłowa         LP  89 83   Jędrzejas Stanisław Łukaszek Józefa


Droga 23 Szkolna         LP  92     Sklep Kamiński Tadeusz


Droga 24 (brak na mapie)     LP  39 52   Galas Krystyna pr. Do głównej Jędrzejas Anna
Modrzewiowa

Droga 25 Sportowa        LP  100 109  Pacuszka Anna szlak czarny Waligóra Franciszek


Droga 26 Walusiowa        LP  107    Gawlas Jan - N. bud. Orant Joanna


Droga 28 Matejczykowa      LP  486 103  Matejczyk Jan, Janina Matejczyk Józef


Droga 29 Lipowa         LP  108 110  Wasilewska Józefa, Pastor Stanisław Czul Maria


Droga 30 Spokojna (Cmentarna)  LP  85 121   Smoroń Michał, Anna Kamińska Maria


Droga 31 Źródlana        LP  124 122  Daczka Stanisława Góra Stanisław, Helena


Do Jędrzejasów Owsiana      LP  186 127  Jędrzejas Wiktoria Basik Zofia


Droga 32 Wrzosowa        LP  333 128  Jędrzejas Anna Jędrzejas Józef, Wiktoria /Szafran/


Droga 33 Mokra          LP       działka w Lach Teresa - ogród działka w


Droga 34 Kasztanowa       LP  137a 266  Szewczulak Jan (ew. 130) Lach Teresa


Droga 35 Ogrodowa        LP  150 141  Bobrowska Helena Kamiński Mieczysław, WładysławaDroga 36 Rzeczna         LP  151w 148  Góra Władysław Sklep - Gawlas Mieczysław


Droga 37 Przysłop        LP  154 156  Płaza Anna Józef Cudzich Władysław, Wanda


Droga 38 Za Wodą         LP  86     działka w Majcherek Kazimierz


Droga 39 Do Krzyżówek      LP  368    Jędrzejas Emilia, Władysław Poczta
Babiogórska


Droga 40 Do ośrodka zdrowia od  LP  367    Pastor Władysław do drogi 38 działka w
drogi 38 Zdrowotna
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1246 —                       Poz. 1052, 1053


Droga 41                    155        Michalec Józef
Za mostem do
Krzyżówek w dole                         potok, stawy
Stawowa

Droga  43                   192
Bielowa                    165
                                 Waligóra Jędrzejas Józef,
Droga 44                             Bronisław
                        163
Wesoła                     170        Góra Józef Matuszny
                                 Wacław
Droga 45
Brzegowa                             działka  w      następny Michalec Joanna 175 176
                                 działka w       Michalec Józef
Droga 46
Głogowa                    450        działka w       Zarzecka
                                 Forajter
Droga 47
Suszakowa
                                 Dunat Stefania


                                                    PRZEWODNICZĄCY Rady
                                                    Gminy Jeleśnia

                                                     mgr Józef Suchoń                               1053
                       UCHWAŁA NR XXIV/281 /2002 RADY
                           GMINY JELEŚNIA
                z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

                              Przyborów.

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    Załącznik do Uchwały Rady
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142,                   Gminy NrXXIV/281/2002 z dnia
poz. 1591) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z                                 22 marca 2002 r.
mieszkańcami Sołectwa: opinia zebrania wiejskiego odbytego w
dniu 9 grudnia 2001 r.. Rada Gminy
                                             STATUT SOŁECTWA
          uchwala, co następuje                          PRZYBORÓW

                                  Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa
               §1
                                  Przyborów w celu pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb
Uchwala się statut Sołectwa Przyborów w brzmieniu załącznika    lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej
do niniejszej uchwały.                       społeczności— Rada Gminy Jeleśnia działając na podstawie
               §2                   postanowień art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o
                                  samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.           poz. 1591 z późn. zmian.) — ustala następującą treść statutu
                                  Sołectwa Przyborów zwanego dalej sołectwem.
              §3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                    §1
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                    Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
                   PRZEWODNICZĄCY
                   Rady Gminy Jeleśnia
                                                  §2

                   mgr Józef Suchoń               Sołectwo jest jednostką pomocniczą.
DZ. URZ. WOJ. SL. Nr 30                        1247                               Po;. 1053

                                        7. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez
                                          mieszkańców wymagają przepisy prawa,
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, grupujące
                                        8. występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego
pełnoletnich mieszkańców sołectwa, mających stałe zamieszkanie na
                                          mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym
jego terenie, uprawnionych do głosowania.
                                          zakresie,
Zebranie przygotowuje i zwołuje sołtys, wspomagany przez radę
                                        9. stosowanie w ramach sołectwa przepisów instrukcji kancelaryjnej
sołecką.
                                          oraz trybu obiegu dokumentów księgowych - finansowych, zgodnie
Zebranie wiejskie może być również zwołane przez Radę Gminy z
                                          z wytycznymi skarbnika gminy,
własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek 10% pełnoletnich
                                       10. sporządzanie rozliczeń z działalności gospodarczej i finansowej
mieszkańców sołectwa, mających stałe zamieszkanie na jego terenie,
                                          sołectwa.
uprawnionych do głosowania.
                                       11. wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnych
                                          przepisów min, w zakresie obronności, ochrony p, pożarowej,
                  §4                       inkasa niektórych opłat i podatków. zapobiegania klęskom
Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, wspomagany przez radę          żywiołowym i usuwania ich skutków itp..
sołecką. Rada składa się z 7 członków w tym sołtysa,             12. uczestniczenie w sesjach rady gminy bez prawa głosowania.
                  §5                                     §8
Kadencja Sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. W przypadku ustąpienia     Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:
Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej albo wakatu z innych przyczyn       1. wspomaganie sołtysa w przygotowaniu zebrań wiejskich i
ogłasza się wybory uzupełniające.                         przygotowaniu projektów uchwał tych zebrań,
                                       2. zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców oraz organizacji
                                         w sprawach dotyczących sołectwa,
                  §6                    3. podejmowanie wniosków w sprawach przeznaczenia środków
                                         finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:                  4. sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza
1. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego        możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
  mieszkańców.
                                       5. inicjowanie działań społecznych, użytecznych dla sołectwa i jego
2. Wybieranie i odwoływanie rady sołeckiej.
3. Podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzenia mieniem            mieszkańców.
  komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie
  terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa.                               §9
4. Dokonywanie co najmniej raz w roku oceny działalności sołtysa i rady
                                       Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały, jawne, zwykłą
  sołeckiej,
                                       większością głosów, chyba że statut lub przepisy prawa stanowią
5. Stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach
                                       inaczej.
  przepisów ustawowych.
                  §7                                     § 10
Do obowiązków l kompetencji sołtysa należy w szczególności:          Na wniosek 1/4 uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu
 1. organizowanie l koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć          przeprowadza się głosowanie tajne.
   społecznych mających na celu poprawę warunków życia
   społeczności sołeckiej.
 2. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,                                   § 11
 3. przewodniczenie radzie sołeckiej — uprawnienie to może być        W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na
  scedowane na Inną osobę wybraną przez radę sołecką ze składu       zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.
  rady sołeckiej,
 4. kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i
                                                        § 11
  ody sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,
 5. prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami     W sprawach określonych ustawowo oraz statutem na zebraniu wiejskim
  mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania, oraz       przeprowadza się wybory,
  akceptowanie dokumentów z tym związanych.
 6. opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznania                       § 12
  im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi w zakresie
                                       1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzanych na zebraniu
  podatków, opłat i innych należności,
                                        wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% mieszkańców
                                        sołectwa uprawnionych do głosowania.
DZ. URZ. WOJ. SL. Nr 30                          1248                                Poz. 1 053

2. W przypadku braku wymaganej frekwencji następne zebranie                             Załącznik Nr 1 do statutu Sołectwa
 odbywa się w tym samym dniu, po upływie 30 minut, bez względu na                                      Przyborów
 liczbę obecnych.
                                               REGULAMIN WYBORÓW RADY SOŁECKIEJ
                  § 13
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom
sołectwa mającym stałe zamieszkanie na jego terenie, uprawnionym do      Wyboru Rady Sołeckiej dokonuje się na zebraniu wiejskim, zwołanym
głosowania.                                  przez Sołtysa nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyboru Sołtysa lub
                                        od daty rezygnacji członka Rady Sołeckiej.

                  § 14
                                                          §2
Wyboru    rady  sołeckiej  dokonuje   zebranie  wiejskie  spośród
nieograniczone]   liczby   kandydatów   w  głosowaniu   tajnym.  Obwieszczenie o terminie i miejscu zebrania powinno być ogłoszone w
bezpośrednim, zwykła większością głosów. Odwołanie rady sołeckiej       sposób zwyczajowo przyjęty m.in. poprzez wywieszenie na tablicach
następuje w tym samym trybie.                         ogłoszeń na 7 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu o
                                        zebraniu naieży podać: termin, miejsce i porządek obrad zebrania oraz
                                        informację iż w przypadku braku frekwencji następne zebranie odbędzie
                  § 15
                                        się w tym samym dniu po upływie 30 minut bez względu na liczbę
Szczegółowe zasady i tryb wyboru rady sołeckiej określa Regulamin       obecnych.
wyboru rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa określa Regulamin wyboru sołtysa
                                                          §3
stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.
                                        W zebraniu wiejskim mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy sołectwa
                                        oraz przedstawiciele organów statutowych Gminy i pracownicy Urzędu
                  § 16
                                        Gminy a także przedstawiciele zakładów pracy i instytucji mających
Zebranie wiejskie w zależności od potrzeb tworzy organy w postaci       siedzibę na terenie sołectwa.
komisji.
                                                          §4

                  § 17                    Zebranie otwiera l prowadzi Sołtys.
Rada Gminy przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które
w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiły
mienie gminne tego sołectwa,                                            §5
                                        1.  Czynne  i  bierne  prawo  wyborcze  przysługuje  pełnoletnim
                  § 18                      mieszkańcom, mającym stale zamieszkanie na jego terenie.

Rada Gminy upoważnia organy sołectwa wg ich kompetencji do:
1. rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie
                                        1. Liczbę uprawnionych do głosowania określa się według
  ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne tego
                                          uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa. W przypadku
  sołectwa.
                                          wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej liczbę
2. Do organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, konkursów w
                                          uprawnionych do głosowania określa Zarząd Gminy.
  ramach ogólnie obowiązujących przepisów.
                                        2. Dla prawomocności wyborów przeprowadzanych na zebraniu
                   § 19                      wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych
Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w        do głosowania mieszkańców sołectwa.
sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.         3. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim, nie uczestniczy
                                          10% uprawnionych do głosowania mieszkańców zarządza się
                  § 20                       odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od
Niezależnie  od  organów   zewnętrznych  nadzór  i  kontrolę  nad
                                          pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu bez względu na
działalnością gospodarczą i finansową sołectwa sprawuje Urząd Gminy
                                          liczbę obecnych.
w Jeleśni.
                                        4. Prawomocność zebrania określa się na podstawie sporządzonej listy
                                          obecności zawierającej imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz
                       PRZEWODNICZĄCY Rady
                       Gminy Jeleśnia            własnoręczny podpis osoby uprawnionej do głosowania,


                          mgr Józef Suchoń
DZ. URZ. WOJ. SL. Nr 30                       1249                               Poz. 1053

                 §7                    (lub wakatu z innych przyczyn) przeprowadza się wybory uzupełniające.

Wyboru Rady Sołeckiej dokonuje się spośród nieograniczonej liczby                          PRZEWODNICZĄCY Rady
kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością                          Gminy Jeleśnia
głosów.
                                                               mgr Józef Suchoń
                 §8
                                               Załącznik Nr 2 do Statutu Sołectwa Przyborów
1. W przypadku przeprowadzenia głosowania tajnego l wyborów
                                              REGULAMIN WYBORU SOŁTYSA l.
  zebranie wiejskie powołuje ze swego składu 5-cio osobową Komisję
  Skrutacyjną, zwana dale; komisją, w głosowaniu jawnym.                     PRZEPISY OGÓLNE
  W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach.
2. W przypadku zgłoszenia do Komisji Skrutacyjnej większe;
  ilości kandydatów, przeprowadza się głosowanie jawne nad
 poszczególnymi kandydatami do komisji, w kolejności alfabetycznej.                    §1
3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.      Sołtys Sołectwa Przyborów wybierany jest w głosowaniu powszechnym,
4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przejmuje zgłoszenia        bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez
  kandydatów a następnie przekazuje ich wykaz w kolejności        stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
  alfabetycznej osobie sporządzającej karty do głosowania.
5. Karty do głosowania powinny być wypisane na maszynie, opatrzone
  pieczęcią Sołectwa, parafowane przez Przewodniczącego Komisji,                      §2
  Nazwiska kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności        W wyborach można głosować tylko osobiście i tylko jeden raz.
 alfabetycznej.
6. Karty do głosowania wydają osobom uprawnionym do głosowania                  II. PRAWA WYBORCZE
  członkowie komisji.
7. Głosowanie odbywa się pojedynczo — zgodnie z odczytywana listą                      §3
  obecności przez Przewodniczącego Komisji.
                                      Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa ma każdy obywatel
 Urna do głosowania musi znajdować się na osobnym stoliku, na       polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i stale
 którym głosujący mają prawo dokonywać aktu głosowania.          zamieszkuje na obszarze sołectwa.
8. Wyboru kandydatów dokonuje się przez postawienie krzyżyka przy
  nazwisku osoby, na którą sią głosuje. Nieważne są głosy na kartach:                   §4
  — przedartych lub przekreślonych, z dopiskami
  — na których zaznaczono więcej niż miejsc do obsadzenia,        Nie mają prawa wybierania osoby:
9. Za wybranych uważa się kandydatów którzy uzyskali największą ilość   1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

  głosów. Jeżeli kolejni kandydaci otrzymali tę samą ilość głosów     2) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

  Komisja Skrutacyjna przeprowadza losowanie w obecności Zebrania
                                                      55
  Wiejskiego.                               Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie
                                      mającej prawo wybierania Sołtysa.
                 §9

Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały                            §6
podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie i protokolant           Kadencja Sołtysa trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. W przypadku
będący pracownikiem Urzędu Gminy.                     ustąpienia Sołtysa lub wakatu z innej przyczyny przeprowadza się
Oryginał protokołu wraz z listą obecności oraz zaklejoną
                                      wybory uzupełniające do końca kadencji.
i opieczętowaną kopertą zawierającą karty do głosowania.
przekazuje się Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia daty
zebrania.                                            III. ORGANY WYBORCZE
                 § 10
                                                      §7
W przypadku ustąpienia sołtysa lub członka rady sołeckiej
                                      Wybory przeprowadzają:
                                      1. Gminna Komisja wyborcza
                                      2. Sołecka Komisja Wyborcza.
Do zadań Gminnej Komisji Wyborcze] należy:                Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej
1. rejestrowanie kandydatów na Sołtysa.                  wybrani spośród mieszkańców Sołectwa pełnią funkcję społecznie.
2. zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podawanie Ich do
                                                     § 13
  publicznej wiadomości,
3. zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczanie Sołeckiej
                                         Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Wójt Gminy.
  Komisji Wyborczej oraz przygotowanie dokumentacji potrzebnej do
  przeprowadzenia wyborów,
4. odbieranie od Sołeckiej Komisji wyborczej protokołów do głosowania
                                                      § 14
  na sołtysa, sprawdzanie ich i przekazywanie Wójtowi Gminy.
5. sporządzanie i wywieszanie na tablicach ogłoszeń na terenie      Jednostka Organizacyjna Gminy zobowiązana jest        udostępnić
                                     bezpłatnie pomieszczenie wskazane przez Wójta        Gminy z
  sołectwa oraz w Urzędzie Gminy obwieszczeń o wyniku wyborów.
                                     przeznaczeniem na lokal wyborczy.
                 §9
                                               IV. ZARZĄDZENIE WYBORÓW
Do zadań Sołeckiej Komisji Wyborczej należy:
1. przygotowanie lokalu wyborczego                                     § 15
2. przeprowadzenie głosowania w Sołectwie
3. ustalenie wyników głosowania w sołectwie i padanie ich do publicznej  1. Wybory Sołtysa zarządza Rada Gminy.
  wiadomości                               2. Datę wyborów wyznacza się na dzień ustawowo wolny od pracy,
4. Przesłanie wyników głosowania do Gminnej Komisji wyborczej.        przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji lub w przypadku
                                       wyborów uzupełniających w ciągu w ciągu 60 dni od daty zaistnienia
                 § 10                    powodu wakatu na funkcji Sołtysa,

1. Gminną Komisję Wyborczą w składzie 4 osób powołuje najpóźniej w
  30 dniu przed dniem wyborów Rada Gminy. W skład Komisji                         § 16
  wchodzi 3 Radnych i z urzędu 1 pracownik Urzędu Gminy         Uchwałę Rady Gminy o zarządzeniu wyborów Wójt Gminy podaje
  delegowany przez Wójta Gminy.                     niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca na Sołtysa.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji organizuje Wójt Gminy,
4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu                    V. SPIS WYBORCÓW
  Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcę.
5. Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez                        § 17
  rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Gminy.   Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu
                                     wyborców.
                 § 11
1. Sołecką Komisję Wyborczą powołuje najpóźniej w 14 dniu przed                      § 18
  dniem wyborów Zarząd Gminy spośród zgłoszonych przez
                                     1. Spis wyborców służy do wyborów Sołtysa.
  posiadających czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Gminy     2. Spis sporządza się w Urzędzie Gminy najpóźniej na 14 dni przed
  Sołectwa.                                 dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w Gminie l
2. W przypadku braku zgłoszeń odpowiedniej liczby kandydatów Zarząd     prowadzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy
  dokonuje wyboru członków brakujących do pełnego składu Komisji      Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP.
  spośród mieszkańców sołectwa spełniających warunki określone w     3. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, według miejsca
  pkt, 1.                                  zamieszkania wyborców.
3. W skład Komisji wchodzi 5 osób w tym pracownik Gminy delegowany    4. W spisie umieszcza się nazwisko i imię, imię ojca oraz adres
  przez Wójta Gminy.                            zamieszkania.
4. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca na Sołtysa.
5. Pierwsze posiedzenie Komisji organizuje Wójt Gminy.
6. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego                        § 19
  Komisji i jego Zastępcę.
                                     1. Spis udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Gminy.
7. Skład Komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości     2. Wójt powiadamia wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty o
  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń W Sołectwie l        sporządzeniu spisu wyborców oraz o czasie i miejscu jego
  Urzędzie Gminy.                              udostępnienia do wglądu wyborcom.
                            § 20            § 27
Spis wyborców oraz karty do głosowania przekazuje się protokolarnie   Wyborcy niepełnosprawnemu może pomagać na jego prośbę osoba
Przewodniczącemu Sołeckiej Komisji Wyborczej na dzień przed       spoza składu Komisji Wyborczej.
terminem wyborców. Sołecka Komisja Wyborcza ustala sposób
bezpiecznego przechowania kart do głosowania.                              §28
                                    1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych
          VI. PRZEBIEG GŁOSOWANIA                 okoliczności głosowanie było chwilowo uniemożliwione Sołecka
                                      Komisja Wyborcza może zarządzić przerwanie głosowania lub jego
                 § 21                   przedłużenie nie więcej jednak niż o 1 godzinę.
1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyznaczonym przez Radę Gminy,      Uchwała Komisji w tej sprawie powinna być podana natychmiast do
  zwanym dalej lokalem wyborczym między godziną 8,00 a 17.00 bez     publicznej wiadomości i przekazana Przewodniczącemu Gminnej
  przerwy,                                Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy.
2. O godzinie 17.00 Przewodniczący Komisji zarządza zakończenie     2. Na okres przerwy w głosowaniu Komisja pieczętuje wylot urny. Za
  głosowania. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy      urnę w trakcie przerwy odpowiada Przewodniczący Komisji, a w
  weszli do lokalu wyborczego przed godz. 17.00.             przypadku jego nieobecności w lokalu wyborczym jego zastępca.


                 § 22                                  § 29
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność
                                    1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku w którym znajduje się
głosowania.                                lokal zabroniona jest agitacja wyborcza.
                                    2. W lokalu wyborczym umieszcza się jedynie urzędowe obwieszczenia.
                 § 23                                  § 30

1. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza        Osobom uzbrojonym zabrania się wstępu do lokalu,
  sprawdza czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i pieczętuje
  pieczęcią Sołectwa a także ustala ponownie liczbę otrzymanych kart
                                                     § 31
  do głosowania i pieczętuje je pieczęcią Sołectwa.
2. Do czasu zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.       1. Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej odpowiada za
                                      utrzymanie porządku w czasie głosowania w tym celu ma prawo
                                      żądać opuszczenia lokalu przez osoby zakłócające spokój.
                 § 24
                                    2. O miejscu i terminie wyborów Wójt Gminy zawiadamia właściwy
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu      Komisariat Policji.
wyborczym powinni być obecni co najmniej 3 członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej w tym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.           VII. USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW


                 § 25                                  § 32
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Sołeckiej     Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza
  Komisji Wyborcze) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający   ustala wyniki głosowania w Sołectwie.
  ustalenie jego tożsamości.
2. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie dopisany do spisu                   § 33
  l dopuszczony do głosowania przez Sołecką Komisję Wyborcza
  Komisję jeżeli udokumentuje iż stale zamieszkuje na terenie     1. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób
                                      uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym
  Sołectwa.
                                      wydano karty do głosowania. 2- Komisja ustala liczbę nie wydanych
                                    kart do głosowania
                 § 26                    i umieszcza je w opieczętowanych pakietach.
                                    3. Przewodniczący Sołeckiej Komisji wyborczej w obecności tej Komisji
1. Wyborca wpisany lub dopisany do spisu wyborców otrzymuje kartę      otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy karty do głosowania.
  do głosowania i potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem w     4. Karty przedarte całkowicie uważa się za nieważne.
  rubryce spisu wyborców.                       5. Jeżeli liczba kart do głosowania jest inna niż kart wydanych
2. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca     wyborcom Komisja podaje w protokole przypuszczalny powód
  zapewniającego tajność głosowania znajdującego się w lokalu       niezgodności.
  wyborczym.
3. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny wyborczej.
                          § 34               § 40
1. Sołecka Komisja Wyborcza ustala na podstawie ważnych kart do      1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, urządzeniach energetycznych
  głosowania liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych        i telekomunikacyjnych, można umieszczać plakaty i hasła jedynie po
  kandydatów.                                uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy obiektu.
2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół z głosowania na   2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób aby mogły
  Sołtysa.                                 być usunięte szybko i bez powodowania szkód,
                                     3. Wywieszający ma obowiązek usunięcia plakatów i haseł na własny
                  § 35                   koszt.

1. W protokole głosowania wymienia się liczby:                       IX. FINANSOWANIE WYBORÓW
  1) osób uprawnionych do głosowania,
  2) wyborców którym wydano karty do głosowania,
  3) oddanych kart do głosowania,                                     § 41
  4) kart ważnych,                            Wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem
  5) kart nieważnych.
                                     wyborów Sołtysa pokrywane są z budżetu Gminy.
  6) głosów nieważnych,
  7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2- W protokole podaje się również liczbę kart do głosowania               X. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
  otrzymanych lecz niewykorzystanych.
3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania                    § 42
  oraz informacje o podjętych przez Komisję uchwałach w
                                     Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje wyborcom. którzy
  szczególności dot. przerw w głosowaniu.
                                     posiadają czynne i bierne prawo wyborcze,
4. Każdą stronę protokołu podpisują wszyscy członkowie Sołeckiej
  Komisji Wyborczej obecni przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje
  się pieczęcią Sołectwa.                                         § 43
                                     1. Kandydaci na Sołtysa mogą składać zgłoszenia osobiście lub przez
                  § 36                   inne osoby spełniające warunki określone w § 42,
                                     2. Kandydatów na Sołtysa należy zgłaszać na osobnych drukach.
Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza      3. W zgłoszeniu podaje się nazwisko l imię, wiek kandydata oraz
podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania na Sołtysa poprzez     miejsce zamieszkania.
wywieszenie  protokołu   na  drzwiach  prowadzących  do  lokalu  4. Do każdego zgłoszenia musi być dołączone pisemne oświadczenie
wyborczego,                                 kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu
                                       biernego prawa wyborczego.
                  § 37
Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej niezwłocznie przekazuje                     § 44
Gminnej Komisji Wyborczej, w zapieczętowanej kopercie jeden        Kandydatów na Sołtysa należy zgłaszać w dni robocze między 12 a 10
egzemplarz protokołu, całość dokumentacji z przeprowadzonych       dniem roboczym poprzedzającym termin wyborów w godz. od 9,00 do
wyborów wraz z zapakowanymi i opieczętowanymi kartami do         15.00 w Urzędzie Gminy dyżurującym członkom Gminnej Komisji
głosowania a także pieczęć Sołectwa,                   Wyborczej.


                  § 38                                  § 45
Całość dokumentacji określone) w pkt, 1 przekazywana jest Wójtowi     1. Gminna Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada
Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w           czy jest prawidłowo wypełnione i odnotowuje na nim datę przyjęcia i
pierwszym dniu roboczym przypadającym po terminie wyborów,          liczbę porządkową wpływu.
                                     2. Gminna Komisja Wyborcza wydaje potwierdzenie przyjęcia
          VIII. KAMPANIA WYBORCZA                 zgłoszenia.

                  § 39                                  § 46
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem podania do publicznej     Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje zgłoszenie
  wiadomości uchwały Rady Gminy zarządzającej wybory Sołtysa na     kandydata w protokole rejestracji.
  okres kadencji lub wybory uzupełniające,
2. Koszty kampanii wyborczej ponoszą kandydaci na Sołtysa.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1253                           Poz. 1053
               § 47                 2. Na karcie drukuje się odcisk pieczęci Gminnej Komisji
                                   Wyborczej.
Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów      3. Karta do głosowania winna być zadrukowana tylko z jednej
wpłynie tylko jedno zgłoszenie kandydata wyborów nie         strony i jednym rodzajem czcionki dla wszystkich
przeprowadza się a za wybranego uważa się zgłoszonego         kandydatów.
kandydata.                             4. Wzór karty do głosowania ustala Zarząd Gminy.
Zarząd Gminy podejmuje w tej sprawie uchwałę.
                                                § 54
               § 48
                                  Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez
Po zarejestrowaniu kandydatów Gminna Komisja Wyborcza       Zarząd Gminy, całkowicie przedarte lub nie opatrzone pieczęcią
ustala listę Kandydatów na Sołtysa.                Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej.
               § 49                                § 55
Gminna Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczeń o za-       1. W wyborach Sołtysa wyborca głosuje na określonego
rejestrowanych kandydatach na Sołtysa zawierające dane o       kandydata stawiając znak „X" w Karcie z lewej strony obok
kandydatach zawarte w zgłoszeniu.                   nazwiska tylko jednego kandydata.
                                  2. Za nieważny uznaje się głos jeżeli na karcie do głosowania
               § 50                   postawiono znak „X" obok więcej niż jednego kandydata,
                                   obok kandydata skreślonego z listy kandydatów lub nie
Gminna Komisja Wyborcza skreśla z listy kandydatów nazwisko
                                   postawiono znaku obok żadnego kandydata.
kandydata który złożył osobiście na piśmie oświadczenie o
wycofaniu zgody na kandydowanie, zmarł, utracił prawo
wybieralności. O fakcie tym zawiadamia niezwłocznie wyborców                  § 56
poprzez wywieszenie obwieszczenia.                 Dopiski i adnotacje na karcie do głosowania nie powodujące jej
                                  nieczytelności nie mają wpływu na ważność oddanego na niej
        XI. KARTY DO GŁOSOWANIA              głosu.

               § 51                      XIII. USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW
1. Gminna Komisja Wyborcza zarządza druk kart do głosowania
  na Sołtysa oraz zapewnia ich przekazanie Sołeckiej Komisji                  § 57
  Wyborczej.                           1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata który
2. Jeżeli po wydrukowaniu kart zaistniały okoliczności określone   otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
  w § 50 nazwisko kandydata pozostawia się na karcie do      2. Jeżeli kandydaci otrzymali tę samą liczbę ważnie oddanych
  głosowania. Informację o skreśleniu kandydata i warunkach     głosów o wyborze na Sołtysa rozstrzyga losowanie
                                   przeprowadzone przez Przewodniczącego Sołeckiej Komisji
  ważności głosu, w formie obwieszczenia wywiesza się do       Wyborczej w obecności członków Komisji.
  wiadomości wyborców również w lokalu wyborczym.
              § 52
Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się                        PRZEWODNICZĄCY
w kolejności alfabetycznej.                                       Rady Gminy Jeleśnia

                                                        mgr Józef Suchoń
               § 53
1. Na karcie do głosowania zamieszcza się zwięzłą informację o
  sposobie głosowania.
                            UCHWAŁA NR XLVI 1/624/2002 RADY
                              MIEJSKIEJ KATOWIC
                                z dnia 25 marca 2002 r.
 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
                     usługowych na terenie miasta Katowice.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz   5. Zamykanie placówek z powodu urlopu lub remontu może nastąpić
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z       wyłącznie po umieszczeniu w widocznym miejscu stosownej
2001 r. Nr 142. poz. 1591) i art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —     informacji na 7 dni przed planowanym zamknięciem z
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz 142 z późn.        uwzględnieniem czasu zamknięcia.
zm.) — Rada Miejska Katowic                          6. Winni naruszenia przepisów o dniach i godzinach otwierania oraz
                uchwala:                     zamykania placówek podlegają karze grzywny określonej w art. XII
                                         § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Przepisy wprowadzające
1. Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady
                                         Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.).
  usługowe dla ludności, zwane dalej ,,placówkami", powinny być
                                        7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
  otwierane l zamykane w przedziale czasowym pomiędzy godziną         8. Traci moc uchwała Nr XLVII/473/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 17
  6.00 a 22.00.                                 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i
2. W godzinach nocnych, tj. pomiędzy godzinami 22.00               zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
  a 6.00 mogą być czynne:
                                         gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta
  a. placówki świadczące usługi hotelarskie, turystyczne, rekreacyjne
                                         Katowice,
    oraz w zakresie organizacji przyjęć, pomoc drogowa, stacje
                                        9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w
    paliw, zakłady pogrzebowe, parkingi,
                                         Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
  b. placówki handlu detalicznego usytuowane w budynkach nie
    spełniających funkcji mieszkaniowych.
                                                              PRZEWODNICZĄCY
  c. placówki gastronomiczne.
3. W okresie od kwietnia do października do 24.00 mogą być czynne
                                                              Rady Miejskiej Katowic
  ogródki i tarasy funkcjonujące przy istniejących placówkach
  gastronomicznych.
                                                             Wojciech Boroński
4. Informacja o czasie pracy placówki powinna być umieszczona na
  drzwiach wejściowych placówki.


                                     1055
                         UCHWAŁA NR XXIX/191 /2002 RADY
                           GMINY W KOSZARAWIE
          z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności oraz sposobu

                                    jej poboru.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1. art. 41 ust. 1. art. 42                   §2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
                                        Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Gminy w
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591). art. 18 i 19 ustawy z dnia 12
                                        Koszarawie z chwilą zgłoszenia czynności urzędowej. od której
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz, 31 z
                                        pobierana jest opłata.
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych stawek kwoto-                        §3
wych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz.
                                        Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy,
1375). Rada Gminy w Koszarawie
                                                        §4
            uchwala, co następuje:                 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
                                          Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
                  §1                     2. Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY
Ustala się opłatę administracyjną w następującej wysokości:                                    GMINY
1. Za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Koszarawa — 22 zł.
2. Za wydanie wypisu l wyrysu z planu zagospodarowania                                    mgr inż. Józef Hulbój
  przestrzennego Gminy Koszarawa — 44 zł.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      — 1255 —                          Poz. 1056


                                   1056
                           UCHWAŁA NR 197/XXVII/2002 RADY
                             GMINY KROCZYCE

                              z dnia 28 marca 2002 r.

   w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i               §4
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 4 ust. 1, W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli poniesienie
art. 16 ust. 1 i 3 i art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 wydatków na dożywianie ucznia przez rodziców ucznia, jego
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. opiekuna prawnego, rodziców zastępczych stanowiłoby dla tych
zm.) oraz § 2 ust. 2 Rozp. Rady Ministrów z dnia 15 stycznia osób nadmierne obciążenie. Kierownik Gminnego Ośrodka
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub
pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 6, osoby zainteresowanej może zadecydować o pokryciu w całości
poz. 56) Rada Gminy                          kosztów świadczenia w formie gorącego posiłku. Dotyczy to
                                   sytuacji, gdy dochód ustalony zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z
                uchwala:                29.11.1990 r. o pomocy społecznej przekracza 200%.
                  §1                               §5
Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych na doży-           Zwrot wydatków o których mowa w § 3 uchwały następuje na
wianie uczniów w formie gorącego posiłku w szkołach             konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.
podstawowych i gimnazjach.
                                                    §6
                 §2
                                      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w
Świadczenie w formie gorącego posiłku, przysługuje uczniowi         Kroczycach.
uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum
nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie                       §7
przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę ustalonego
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o        Traci moc uchwała nr 41 /Vl/99 Rady Gminy w Kroczycach z
pomocy społecznej.                             dnia 30.07.1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków
                                      poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

                 §3
                                                    §8
Zasady udziału rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego,
rodziców zastępczych w ponoszeniu kosztów dożywiania            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
ucznia.                                   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                      Procentowy udział rodziców,
  Dochód na osobę w rodzinie ustalony   opiekuna prawnego, rodziców
 zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy zastępczych w ponoszeniu kosztów                   PRZEWODNICZĄCY Rady
    społecznej stanowiący kryterium     dożywiania ucznia                        Gminy Kroczyce
               dochodowe
     201 % - 250%                    50%

    powyżej - 250%               100%                             Stanisław Cieślik
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    — 1256 —                      Poz. 1057, 1058


                                  1057
                      UCHWAŁA NR 201/XXVll/2002 RADY
                          GMINY KROCZYCE
   z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zwolnień od opłaty stałej od wniosku o zmianę wpisu do ewidencji działalności

                               gospodarczej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,  — zmian kodu pocztowego miejscowości zamieszkania lub
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        wykonywania działalności gospodarczej.
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142. poz. 1591), art. 88a ust. 4                 §2
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Rada        Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
Gminy

               uchwala                                §3
                                    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w
                §1                   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zwolnić w całości od opłaty stałej wnioski składane przez
                                                     PRZEWODNICZĄCY Rady
przedsiębiorców dotyczące zmian wpisu do ewidencji
                                                       Gminy Kroczyce
działalności gospodarczej w sprawach dotyczących wyłącznie:
   — zmian numeru budynku miejsca zamieszkania lub
                                                      Stanisław Cieślik
  wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
                                  1058
                     UCHWAŁA NR XXXI/260/2002 RADY MIEJSKIEJ
                            W KRZANOWICACH
               z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzanowicach:

                               Samborowicka.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 42                   §2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Krzanowicach          Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

               uchwala
                                                  §3
                §1
                                    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Nadać nazwę ulicy w Krzanowicach: „Samborowicka". Przebieg       w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
ulicy zaznaczony jest na wyrysie z mapy ewidencyjnej                         PRZEWODNICZĄCY RADY
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
                                                      Józef Strachota
DZ. UR2. WOJ. ŚL. Nr 30                   1258                          Poz, 1059. 1060


                              1059
                       UCHWAŁA NR XXXI/261/2002 RADY
                        MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

                          z dnia 22 marca 2002 r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. się następującą zmianę:
z 2001 r, Nr 142 poz. 1591) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 1. w § 3 skreśla się lit. „e".
                                                §2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego        Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
(Dz. U. nr 71. poz. 733), Rada Miejska w Krzanowicach
                                                  §3
          uchwala co następuje:             Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
                                  Urzędowym Województwa Śląskiego,
                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY Józef
               §1
W uchwale nr XXX/254/2002 Rady Miejskie! w Krzanowicach i                           Strachota
dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania
                              1060
                    UCHWAŁA NR XXXI/263/2002 RADY MIEJSKIEJ
                         W KRZANOWICACH

                          z dnia 22 marca 2002 r.

 w sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z               §4
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
                                Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) oraz art. 34 ust, 5 ustawy
                                Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr                 PRZEWODNICZĄCY RADY
64, poz. 414 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Krzanowicach                                       Józef Strachota
          uchwala co następuje:

               §1                              Załącznik do Uchwały Nr XXXI/263/2002
                                              Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia
Zatwierdza się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z                             22 marca 2002 r.
pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.              Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
                                     społecznej w zakresie zadań własnych gminy
 5 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu,
                                  1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na
                                   podstawie art. 5 ustawy o pomocy społecznej może przyznać
               53                   osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków
Traci moc uchwała Rady Gminy w Krzanowicach Nr XXI/126/97      określonych w art. 4 ustawy o pomocy społecznej w
z dnia 20 czerwca 1997 roku w sprawie;                szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc pieniężną
zatwierdzenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z         lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości
pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
                                   wydatków na zasadach określonych w art. 34
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   — 1259 —                      Poz. 1060, 1061
 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy        rium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy o
 społecznej.                             pomocy społecznej udzielona pomoc jest bezpłatna.
2. Obowiązek zwrotu pomocy dotyczy wydatków na usługi        8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli dochód
  lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe oraz na pokrycie     przekracza 100% kryterium dochodowego Kierownik
  kosztów pogrzebu.                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przyznać
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustala na       zasiłek celowy i może odstąpić od żądania zwrotu wydatków
  podstawie wywiadu środowiskowego sytuację osoby i         poniesionych na tę pomoc, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu
  rodziny oraz ustala, jaka część wydatków, o których mowa w     wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części
  pkt. 2 podlega zwrotowi.                      stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie
4. Wydatki o których mowa w pkt. 2 podlegają zwrotowi w        lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.
  części lub w całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na   9. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc w postaci dożywiania
  osobę w rodzinie przekracza wysokość kryterium           uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, jeżeli dochód
  dochodowego określonego w art. 4 ustawy o pomocy          przekracza 200% kryterium dochodowego Kierownik
  społecznej. .                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej również może
5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określa w       odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na tę
  decyzji administracyjnej warunki zwrotu udzielonej pomocy tj.   pomoc, w przypadkach gdy żądanie zwrotu wydatków na
  czy całość lub część udzielonej pomocy podlega zwrotowi.      udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby
6. Zwrot udzielonej pomocy może być rozłożony maksimum do       dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też
  24 rat a początek spłaty nie może nastąpić później niż 6      niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.
  miesięcy od daty udzielonej pomocy.                               PRZEWODNICZĄCY RADY
7. W przypadku pomocy udzielonej uczniom szkół
  podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku w                         Józef Strachota
  rodzinach, gdzie dochód nie przekracza 200% kryte
                                1061
                       UCHWAŁA NR CCLXXXII/04/2002 RADY
                          MIASTA W LĘDZINACH

                           z dnia 4 kwietnia 2002 r.

 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i               §4
art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
                                   Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w
2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591), art. XII par. 1 ustawy z dnia
                                   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
26 czerwca 1974 r. — przepisy wprowadzające Kodeksu Pracy                    PRZEWODNICZĄCY RADY Anna
(Dz. U. Nr 24 poz. 142 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych                         Wójcik
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Miasta

             postanawia
                                         Załącznik nr 1 do Uchwały nr CCLXXXII/04/2002
               §1                             Rady Miasta Lędziny z dnia 4.04.2002 r.
Określić  czas  pracy  placówek   handlowych, lokali       Czas pracy placówek handlu detalicznego, lokali
gastronomicznych i placówek usługowych dla ludności na       gastronomicznych i placówek usługowych dla ludności na
terenie miasta Lędziny zgodnie z załącznikiem nr 1                  terenie miasta Lędziny
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
               §2                              l. Zasady ogólne

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.          Przez użyte w uchwale określenia:
                                  1. Placówki handlu — należy rozumieć sklepy, domy towarowe,
               §3                    domy handlowe, i inne punkty sprzedaży detalicznej z
                                    wewnątrz dostępnych dla klientów oraz punkty sprzedaży
  Traci moc uchwała nr CXIII/2000 z dnia 30.03.2000 r.        drobnodetalicznej.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  — 1260 —                       Poz. 1061, 1062
2. Lokale gastronomiczne — należy rozumieć wszelkiego       5. Lokale gastronomiczne mogą być czynne poza godzinami
  rodzaju zakłady i punkty gastronomii sieci otwartej.       określonymi w pkt. 1 po spełnieniu warunków:
                                   a) właściciel lokalu gastronomicznego jest zobowiązany do
3. Placówki usługowe — należy rozumieć zakłady świadczące
                                     zapewnienia ładu i porządku publicznego w lokalu i jego
  usługi dla ludności, w tym punkty przyjęć zamówień.
                                     najbliższej okolicy oraz zapewnienia spokoju i ciszy
4. Właściciel placówki handlowej, lokalu gastronomicznego,
                                     nocnej mieszkańców, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń,
  placówki usługowej — należy rozumieć przedsiębiorcę
                                   b) właściciel lokalu gastronomicznego usytuowanego w
  prowadzącego placówkę handlową, lokal gastronomiczny,
                                     budynkach czynszowych ma obowiązek uzyskania
  lub placówkę usługową.
                                     pisemnej   zgody  wszystkich   współlokatorów   na
5. Najbliższa okolica — rozumie się obszar określony w art. 2
                                     prowadzenie działalności,
  pkt 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. O wychowaniu w
                                   c) lokale usytuowane w budynkach czynszowych lub
  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 25
                                     wolnostojące w zabudowie osiedlowej i wykorzystujące
  poz. 230 z późn. zm.).
                                     urządzenia nagłaśniające lub zatrudniające zespoły
                                     muzyczne winny posiadać aktualną opinię dotyczącą
          II. Zasady szczegółowe
                                     nieszkodliwego oddziaływania ich obiektu w zakresie
1. Placówki handlu detalicznego, lokale gastronomiczne oraz       akustycznym   na  obszar   najbliższej  zabudowy
  placówki usługowe dla ludności mogą być czynne w           mieszkaniowej    wydaną    przez   uprawnionego
  godzinach od 6.00 - 22.00.                      rzeczoznawcę z zakresu akustyki, zgodnie z
2. Właściciel placówki handlowej, lokalu gastronomicznego lub      Rozporządzeniem    Ministra  Ochrony   Środowiska,
  placówki usługowej dla ludności ustala szczegółowe godziny      Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r.
  otwarcia placówki w poszczególne dni tygodnia oraz          w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
  zobowiązany jest do umieszczenia tej informacji w           środowisku (Dz. U. z 1994 r. Nr 66 poz. 436).
  widocznym miejscu na drzwiach wejściowych.           6.  „Ogródki   piwne"  zorganizowane    przy  lokalach
3. Placówki świadczące usługi hotelarskie, pomocy drogowej,     gastronomicznych mogą być czynne wyłącznie w godzinach
  stacje benzynowe oraz apteki mogą funkcjonować          od 6.00 - 22.00.
  całodobowo.                          7. O terminach czasowego zamknięcia placówki lub lokalu
4. Placówki handlowe mogą funkcjonować również poza         gastronomicznego należy z wyprzedzeniem powiadomić
  godzinami określonymi w pkt 1 po spełnieniu n/w warunków:     mieszkańców poprzez wywieszenie informacji w tym
  a) placówka prowadzi sprzedaż artykułów branżowych,        zakresie w widocznym miejscu na terenie placówki lub
  b) właściciel placówki handlowej jest zobowiązany w        lokalu.
    godzinach nocnych t.j. od godz. 22.00 - 6.00 do                       PRZEWODNICZĄCY RADY
    zapewnienia profesjonalnej ochrony lub monitoringu
    rejestrującego obraz obiektu w którym usytuowana jest                       Anna Wójcik
    placówka handlowa oraz jego na najbliższej okolicy.


                                1062
                       UCHWAŁA NR XXX l II/229/2002 RADY
                          GMINY LUBOMIA

                          z dnia 26 marca 2002 r.

                w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w przedszkolach.
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz  a) za jeden posiłek — 20 zł
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,    b) za dwa posiłki — 25 zł
poz. 1591), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz.    c) za trzy posiłki — 30 zł.
329 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy w Lubomi         2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie polega zwrotowi za okres
                                   usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu
           uchwala, co następuje:             poniżej 1 tygodnia.

               §1                                §2
1. Wprowadza się miesięczną opłatę za przygotowanie posiłków   Opłata, o której mowa w § 1 jest wnoszona za dany miesiąc z
  w przedszkolach w wysokości:                  góry w terminie do dnia 20-tego każdego miesiąca.
        Personel przedszkola wnosi opłaty zgodnie z zasadami Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłosze-
     określonymi w S 1.           nią w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1
                                                      września 2002 r.

Traci moc uchwała Nr XXV/178/2001 z dnia 23 marca2001 r Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy,
                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                        inż. Krystyna Kuczera
                               1063
                       UCHWAŁA NR XXXV/202/2002 RADY
                           MIEJSKIEJ ŁAŹ

                           z dnia 25 marca 2002 r.

           w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42   społecznej. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.    żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości
— Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 13 grudnia 2001 roku), art. 16    lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne
ust. 3, art. 34 ust. 5 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990  obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy
roku o pomocy społecznej (t.j. — Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika
roku wraz z późniejszymi zmianami) — Rada Miejska Łaz       socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od
                                  żądania takiego zwrotu.
          uchwala co następuje:

               §1                                §2
Zwrotowi w całości lub części podlegają wydatki na pomoc      W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza
rzeczową, zasiłki celowe zwrotne, wydatki na pokrycie kosztów   kryterium zawarte w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
pogrzebu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza       wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki celowe zwrotne oraz
wysokość określoną w art. 4 ust. 1 o pomocy społecznej, zaś    wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi
wydatki na pomoc w formie dożywiania uczniów podlegają       zgodnie z kryteriami zawartymi w poniższej tabeli:
zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%
dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy

Dochód na osobę w rodzinie % dochodu        Wysokość zwrotu świadczenia w % w zależności od dochodu
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej                     Osoba samotnie gospodarująca     Osoba w rodzinie

           00-100%                     0                   0

          101 - 120%                    10                   20

          121 - 140%                    20                   35

          141 - 160%                    40                   50

          161 - 180%                    60                   75

          181 - 200%                    80                   90

         powyżej - 201 %                   100                  100
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                        1262                      Poz. 1063, 1064
W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia                           §4
przekracza 200% dochodu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o
                                      Traci moc obowiązująca Uchwała Nr XX/136/97 Rady Miejskiej
pomocy społecznej wydatki na pomoc w formie dożywiania
                                      w Łazach z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie:
podlegają zwrotowi zgodnie z kryteriami zawartymi w poniższej
                                      zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
tabeli:
                                      oraz Uchwała Nr XXVIII/177/98 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
                                      4 czerwca 1998 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/136/97
                    Wysokość zwrotu świadczenia w % w  Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 czerwca 1997 roku
  Dochód na osobę w rodzinie %
                      zależności od dochodu     dotyczącej zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
 dochodu określonego w art. 4 ust. 1
  ustawy o pomocy społecznej                       społecznej.
                        Osoba w rodzinie
       00 - 200%                0                         §5
                                      Uchwała podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty
      201 - 220%                20
                                      na terenie Miasta i Gminy Łazy.
      221 - 240%                35
                                                    §6
      241 - 260%                50
                                      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
      261 - 280%                75          w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

      281 - 300%                90

     powyżej - 300%               100
                                                       PRZEWODNICZĄCY Rady
                  §3                                      Miejskiej Łaź
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka
                                                       Czesław Ludwikowski
Pomocy Społecznej w Łazach.


                                   1064
                           UCHWAŁA NR XXXV/203/2002 RADY
                              MIEJSKIEJ ŁAŹ

                               z dnia 25 marca 2002 r.

    w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych, prowadzonych przez Gminę Łazy.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42              §3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
                                Traci moc Uchwała Nr 111/19/98 Rady Miejskiej Łaz z dnia 21
U. Nr 142, poz. 1591 z 13 grudnia 2001 roku), art. 14 ust. 5
                                grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia zasad opłat po-
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
                                krywających koszty wyżywienia w stołówkach szkolnych i
Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami — Rada
                                przedszkolnych oraz koszty wykraczające poza minimum
Miejska Łaz
                                programowe w placówkach przedszkolnych prowadzonych
                                przez Gminę Łazy.
          uchwala, co następuje:
                                                    §4
                  §1                   Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób
                                      zwyczajowo przyjęty.
W przedszkolach samorządowych, prowadzonych przez Gminę
Łazy, ustala się opłatę stałą w wysokości 30 złotych miesięcznie                    §5
na pokrycie kosztów przygotowania posiłków i wydatków           Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
związanych z utrzymaniem bieżącym placówki.                w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                                        PRZEWODNICZĄCY
                  §2                                      Rady Miejskiej Łaź

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy                             Czesław Ludwikowski
Łazy.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      — 1263 —                         Poz.1065


                                   1065
                        UCHWAŁA NR XXXV/204/2002 RADY
                             MIEJSKIEJ ŁAŹ
      z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zwrotu za wydatki związane z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. — Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 13 grudnia 2001 roku), art. 34 ust. 5, art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o
pomocy społecznej (t.j. — Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 roku
wraz z późniejszymi zmianami) — Rada Miejska Łaz            321 - 340%            35

                        uchwala co następuje: 341 - 360%             50
                                   361 - 380%             75
                 §1
                                      381 - 400%          90
Zwrotowi w całości lub części podlegają wydatki związane z
                                      powyżej 400%         100
rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dochód na osobę w
rodzinie przekracza wysokość określoną w art. 4 ust. 1 o pomocy
społecznej.
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu                      §3
wydatków na udzielone świadczenia w całości lub części           Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy
stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub        Społecznej w Łazach.
też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łazach na wniosek pracownika socjalnego                      §4
lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego
                                      Uchwała podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty
zwrotu.
                                      na terenie Miasta i Gminy Łazy.
              §2
W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza                  §5
wysokość, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy
                               Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
społecznej, wydatki związane z rehabilitacją dzieci niepełno-
                               Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
sprawnych podlegają zwrotowi zgodnie z kryteriami zawartymi w
poniższej tabeli:

Dochód na osobę w rodzinie %      Wysokość zwrotu świadczenia w % w
dochodu określonego w art. 4 ust. 1  zależności od dochodu
ustawy o pomocy społecznej                                          PRZEWODNICZĄCY
                    Osoba w rodzinie                            RADY Miejskiej Łaź
00 - 300%               0
                                                       Czesław Ludwikowski
301 - 320%               20
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  — 1264 —                       Poz. 1066, 1067


                               1066
                    UCHWAŁA NR XLI/300/2002 RADY MIEJSKIEJ W
                          MIASTECZKU ŚLĄSKIM
   z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej poniesionych na

                            dożywianie dzieci.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z    b) pokrywa się koszty dożywiania uczniów z rodzin, których
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity       dochód jest wyższy od kryterium dochodowego, jednak
Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z       nie przekracza 200% tego kryterium,
art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy     c) rodziny, których dochód przekracza 200% kryterium
społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64 z 1998 roku, poz. 414 z     dochodowego ponoszą pełną odpłatność za posiłki
późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z        dzieci.
dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie zasad i trybu udzielania   2. Dzieciom głodnym i niedożywionym może być przyznana
pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 roku (Dz. U. Nr 6, poz.      pomoc niezależnie od sytuacji materialnej rodziców lub
56), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Inwentaryzacji;     opiekunów.
Komisję Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych oraz      3. Przyznanie pomocy w formie posiłku oraz ustalenie od-
Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, Rada Miejska w          płatności następuje w drodze decyzji administracyjnej
Miasteczku Śląskim                          wydawanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
              uchwala:                  Społecznej.
                                  4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
1. Ustalić następujące zasady korzystania przez uczniów szkół
                                   Województwa Śląskiego.
  podstawowych i gimnazjum z gorących posiłków przyznanych
                                  5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania
  i sfinansowanych ze środków pomocy społecznej przez
                                   jej do wiadomości publicznej.
  gminę Miasteczko Śląskie:
                                  6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
  a) dzieci z rodzin o dochodzie nieprzekraczalnym kryterium                    PRZEWODNICZĄCY RADY
   dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy o
   pomocy społecznej korzystają z posiłków nieodpłatnie,                      Józef Myśliwczyk
                               1067
                    UCHWAŁA NR XLI/301/2002 RADY MIEJSKIEJ W
                         MIASTECZKU ŚLĄSKIM

                           z dnia 5 kwietnia 2002 r.

 w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
                   zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 2. Placówki handlu detalicznego mogą być czynne w każdy
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.     dzień tygodnia od godziny 6.00 do godziny 23.00.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. XII § 1 ustawy z dnia 26 3. Zakłady gastronomiczne mogą być czynne w każdy dzień
czerwca 1974 roku — Przepisy wprowadzające kodeks pracy        tygodnia, w następujących godzinach:
                                   — od niedzieli do czwartku od godziny 6.00 do godziny
(Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.), na wniosek Zarządu
                                     24.00
Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Miejskiej i
                                   — w piątek i sobotę od godziny 6.00 do godziny 2.00.
Komisję Praworządności, Rada Miejska w Miasteczku
                                  4. Zakłady gastronomiczne w obiektach hotelarskich mogą
Śląskim
                                   być czynne w każdy dzień tygodnia — całodobowo.
                                  5. Zakłady usługowe dla ludności mogą być czynne:
              uchwala:                  — w dni powszednie od godziny 6.00 do godziny 20.00
1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu      — w soboty od godziny 6.00 do godziny 14.00.
 detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
 usługowych dla ludności na terenie gminy Miasteczko
 Śląskie.
DZ. URZ. WOJ. Ś. Nr 30                        1265                        Poz. 1067, 1068. 1069

6.  Zamykanie placówek handlu detalicznego, zakładów gas-            nia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
  tronomicznych i zakładów usługowych z powodu urlopu, remontu         zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta.
  oraz innych przyczyn może nastąpić po umieszczeniu w widocznym
                                      9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
  miejscu informacji o czasie zamknięcia.
                                        Województwa Śląskiego.
7. Na drzwiach wejściowych do placówek handlu detalicznego,
                                      10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
   zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych powinna być
                                      11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta,
   umieszczona informacja o czasie pracy placówki.                              PRZEWODNICZĄCY RADY
8. Traci moc Uchwala Nr XXVIII/171/97 Rady Miejskiej w Miasteczku
   Śląskim z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie ustalenia dni i godzin                        Józef Myśliwczyk
   otwierania oraz zamyka
                                   1068
                      UCHWAŁA NR XLI/302/2002 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU
                                   ŚLĄSKIM


                              z dnia 5 kwietnia 2002 r.

   w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców
                    prowadzących skup złomu na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14. art. 40 ust, 3 i 4, art. 42 ustawy z  1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883 z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.     późn. zm.).
z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Miasta po
                                      2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
zaopiniowaniu przez Komisję Praworządności Rada Miejska w
Miasteczku Śląskim                              będą kontrolować przestrzeganie przepisów uchwały,
                                      3-  Naruszenie  przepisów  uchwały  powoduje  odpowiedzialność
                 uchwala:                    określoną w przepisach ustawy — Kodeks Wykroczeń.
                                      4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta,
1. Wprowadza się w punktach skupu złomu metali kolorowych na        5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
 terenie gminy Miasteczko Śląskie obowiązek prowadzenia rejestrów i       Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od jej ogłoszenia,
 rejestrowania   transakcji skupu  złomu metali kolorowych
 zawierających:                                 podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych i wszystkich
  a) tożsamość osób dostarczających złom.                    składnicach złomu na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
  b) ilość i rodzaj dostarczonego złomu,                                     PRZEWODNICZĄCY RADY
  c) oświadczenie zbywcy o źródle pochodzenia złomu. Rejestry, o
   których mowa w pkt 1 należy prowadzić z zachowaniem przepisów                           Józef Myśliwczyk
   ustawy z dnia 29 sierpnia
                                   1069
                            UCHWAŁĄ NR 274/XXV II/200 2 RADY
                                GMINY W MSTOWIE
                       z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od

                                 nieruchomości.

   Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.). Rada
Gminy w Mstowie                              Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
                                     Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

            uchwala co następuje:
Zwolnienie od podatku od nieruchomości samodzielnych                      §4
publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi pomoc        Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
                                  Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
publiczną w rozumieniu art. 4, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca    Gminy w Mstowie.
2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704)                     §5
udzieloną w celu rekompensaty z tytułu realizacji zadań
publicznych. Planowana pomoc wraz z pomocą udzieloną w       Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
ciągu trzech ostatnich lat, poprzedzających dzień tego       w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą
udzielenia, w ramach tego samego tytułu nie przekracza       obowiązującą od 1.05.2002 r.
równowartości 100 tyś. EURO.
                                                     PRZEWODNICZĄCY
               §3                                      RADY GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.                              Eugeniusz Boral
                                1070
                        UCHWAŁA NR 286/XXVII/2002 RADY
                           GMINY MSTÓW

                           z dnia 22 marca 2002 r.

  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mstów Nr 247/XXV/01 z dnia 2 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat
                              administracyjnych.
 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 42 ust.              §2
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 88a, ust. 4 W pozostałej części uchwała nie ubiega zmianie.
ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku — Prawo działalności                    §3
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Rada
Gminy Mstów                              Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

          uchwala, co następuje:
                                                §4
               §1                  Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
1. W § 1 ust. 1 uchwały skreśla się punkt „a" i „b" pozostawiając  Województwa Śląskiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od
  pkt „c" dotyczący opłaty administracyjnej od sporządzenia    dnia ogłoszenia.
  testamentu przez Przewodniczącego Zarządu lub
  Sekretarza Gminy.                                           PRZEWODNICZĄCY
2. § 1, ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:                              RADY GMINY
  „2. Opłatę administracyjną uiszcza się w kasie Urzędu Gminy
                                                     Eugeniusz Boral
                  po sporządzeniu testamentu".
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                          1267                           Poz. 1071, 1072


                                      1071
                             UCHWAŁA NR XXXIX/271/2002 RADY
                                    GMINY NĘDZA


                                 z dnia 5 kwietnia 2002 r.

   w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia przez przedsiębiorców
                         prowadzących skup złomu na terenie Gminy Nędza.
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
                                         Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze grzywny do 500
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 13
                                         zł,
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 roku w
                                                         §3
sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 6 poz, 34 z
                                         Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
późn. zm.). Rada Gminy

            uchwala, co następuje:
                                                          §4
                  §1
                                         1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
1. Wprowadza się w punktach skupu złomu metali kolorowych na
                                          Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od jej ogłoszenia.
  terenie Gminy Nędza obowiązek prowadzenia rejestrów i
                                         2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy na terenie Gminy
  rejestrowania transakcji skupu złomu metali kolorowych
                                          oraz we wszystkich składnicach złomu na terenie Gminy Nędza.
  zawierających.
  1) tożsamość osób dostarczających złom,                                    PRZEWODNICZĄCY RADY Bernard
  2) ilość i rodzaj dostarczanego złomu,
  3) oświadczenie zbywcy o źródle pochodzenia złomu,                                    Antoni Piszczek
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 należy prowadzić z zachowaniem
  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
  osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
                                      1072
                             UCHWAŁA NR XXX IX/273/2002 RADY
                                 GMINY NĘDZA

                                 z dnia 5 kwietnia 2002 r.

 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek w ramach „Rządowego Programu Wspierania Gmin w
                                 dożywianiu uczniów".
 Na podstawie art. 34 ust- 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o                       §1
pomocy społecznej (t.j. z 1998 roku Dz. U. Ni 64 poz. 414 z późn. zm.)
                                         Ustalić  następujące zasady zwrotu   wydatków poniesionych na
w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15
                                         przyznany posiłek uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej
stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
                                         lub gimnazjum:
pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 roku (Dz. U. Nr 6 poz. 56) art.
                                         1) w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza
18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
                                           200% i nie przekracza 300% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust-
roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) art. 4
                                           1 ustawy o pomocy społecznej zwrotowi podlega 10% wydatków
ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
                                           poniesionych na przyznany posiłek
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz.
                                         2) w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza
718 z późn. zm.), Rada Gminy
                                           300% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy
                                           społecznej zwrotowi podlega 50% wydatków poniesionych na
            uchwala, co następuje:
                                           przyznany posiłek,
Traci moc Uchwała Nr XXXVI 11/264/2002 T. dnia 15 lutego 2002 roku     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od )ej ogłoszenia w
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na        Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
przyznany posiłek w ramach „Rządowego Programu Wspierania Gmin
w dożywianiu uczniów.
                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY Bernard

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy.                                      Antoni Piszczek
                                   1073
                           UCHWAŁA NR 177/XXXVII/2002 RADY
                              GMINY W OPATOWIE

                               z dnia 4 kwietnia 2002 r.

           w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 4) opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności i
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o       posiadają stały pobyt na terenie Gminy Opatów
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) oraz art. 18 ust. 2   5) które posiadają tytuł prawny do lokalu w budynku, w którym zachodzi
pkt. 15 art. 40 ust. 1 art. 41 ust, 1 ar., 42 ustawy z dnia 8 marca 1990    konieczność opróżnienia lokalu z powodu przeprowadzenia remontu
roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591)      związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Rada Gminy w Opatowie


            uchwala, co następuje:               Oprócz przypadków określonych w § 3 uchwały, lokale mieszkalne
                                      stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane
                 §1                    osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i
1. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do          osiągających dochód na 1 osobę w rodzinie nie wyższy niż 100%
  mieszkaniowego zasobu Gminy o którym mowa w art. 20 ustawy z      najniższego wynagrodzenia a osoby samotne 150% najniższego
  dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym    wynagrodzenia. Dochód jest liczony za okres 6 miesięcy
  zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U, Nr 71 poz.     poprzedzających przyznanie mieszkania.
  733).
                                                       §5
2. Umowy najmu lokali dotyczące nauczycieli i pracowników szkół
                                      W wyjątkowych przypadkach Społeczna Komisja Mieszkaniowa może
  (placówek systemu oświaty) zawierane są w trybie § 12 uchwały.
                                      zdecydować o odstąpieniu od wymaganych kryteriów, o których mowa
                                      w paragrafie 3 i 4 i zaopiniować wniosek o przyznanie lokalu osobie nie
                 §2                    spełniającej w/w kryteriów. Decyzję o przyznaniu mieszkania podejmuje
1. Organem opiniodawczym w zakresie przyznawania lokali jest        Zarząd Gminy,
  Społeczna Komisja Mieszkaniowa (zwana dalej „Komisją"). której
  skład powołuje Zarząd Gminy.                                       §6
2. Wynajmującym jest Gmina reprezentowana przez Zarząd Gminy.
                                      1. Lokale o obniżonej wartości użytkowej i z gorszym wyposażeniem
               §3                       technicznym wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku wchodzącym        mogą być przeznaczone na lokale socjalne.
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przysługuje osobom:          2. Zarząd Gminy wyznaczy lokale, które po opróżnieniu będą oddawane
1) które uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów      w najem jako lokale socjalne oraz założyły ich ewidencję.
  ustawy lub orzeczenia sądowego
                                                       §7
2) niepełnosprawnym i inwalidom trwale niezdolnym do pracy lub
  rodzinom, w których skład wchodzą takie osoby             Pierwszeństwo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom,
3) rodzinom wielodzietnym posiadającym czworo lub więcej dzieci      które:
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   — 1269 —                          Poz.1073
1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia     oświaty), na czas trwania stosunku pracy w/w osób i przy
  sądowego                            zachowaniu praw nabytych wynikających z Karty Nauczyciela.
2) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub
                                                 § 13
  pożaru
                                  1. Lokal wchodzący do zasobu mieszkalnego gminy lub
3) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.     pozostający we władaniu gminy może być przedmiotem
                                   zamiany na inny lokal wolny wchodzący do zasobu gminy lub
                §8                   znajdujący się w budynku pozostającym we władaniu gminy.
                                  2. Zamiana taka polega na dostarczeniu przez gminę lokalu w
Umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana na okres 12-tu      zamian za lokal dotychczas zajmowany przez najemcę.
miesięcy, z możliwością jej przedłużenia na następne 12      3. Zamiana lokali na inny lokal wolny z zasobów gminy odbywa
miesięczne okresy, jeżeli najemca znajduje się w sytuacji       się w oparciu o listę zamian w trybie ustalonym w niniejszej
uzasadniającej przedłużenie umowy.                  uchwale.
                                  4. Wnioskodawcy ubiegający się o zamianę lokalu na inny
                                   większy wchodzący w skład mieszkalnego zasobu gminy
                §9
                                   muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne określone w uchwale.
Oprócz przypadków określonych w § 7 uchwały, umowa o        5. Zamiana na lokal równorzędny lub mniejszy odbywają się z
najem lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie      pominięciem zasad określonych w ust. 3 i ust. 4.
ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w      6. Decyzję w sprawie zamiany na lokal równorzędny lub
niedostatku tak, że miesięczny dochód na jednego członka       mniejszy podejmuje Zarząd Gminy.
rodziny w dniu zawarcia umowy nie przekracza 75% najniższej    7. Lokal wymieniony w ust. 1 może być także przedmiotem
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w            wzajemnej zamiany pomiędzy osobami ujętymi na listach o
gospodarstwie wieloosobowym.                     których mowa w ust. 3 bez względu na to, w jakich zasobach
                                   się znajdują.
                                  8. Zamiana lokali odbywa się na wniosek osób
               § 10
                                   zainteresowanych posiadających tytuł prawny do
1. Jeżeli w zasobie mieszkaniowym gminy znajdują się         zajmowanego lokalu.
  mieszkania o pow. 80 m kw będą one przeznaczone do       9. Zarząd Gminy odmówi wyrażenia zgody na zamianę, jeżeli w
  wynajmu w zamian za czynsz ustalony w drodze przetargu       jej wyniku lokal wchodzący do zasobu gminy lub pozostający
  publicznego. Do przetargu przystępowałyby osoby, których      w jej władaniu musiałby zostać zajęty przez osoby, które już
                                   nie opłacają czynszu w innym lokalu, naruszają zasady
  zatrudnienie na terenie gminy byłoby niezbędne lub których     współżycia społecznego, albo jeśliby w wyniku zamiany
  rodzina liczyłaby minimum 4 osoby.                 nastąpiło zbytnie zagęszczenie lokalu. Może też odmówić
2. Cenę wywoławczą w postępowaniu przetargowym stanowi        zgody na zamianę w innych szczególnie uzasadnionych
  stawka określona przez Zarząd Gminy w drodze uchwały.       przypadkach.

                                                § 14
               § 11
                                  1. Podania o najem lokali mieszkalnych przyjmowane są
1. Osoby bezprawnie zajmujące lokal są zobowiązane opuścić
  go w terminie natychmiastowym.                   rejestrowane w Urzędzie Gminy, a następnie poddawane
2. W przeciwnym wypadku wniesione będzie przeciw w/w         wstępnej kwalifikacji na posiedzeniu Zarządu Gminy.
  osobom powództwo o opróżnienie lokalu lub o ustalenie      2. Wnioski pozytywnie zakwalifikowane przez Zarząd Gminy —
  nieistnienia najmu.                        kierowane są do Komisji.
3. Dopuszcza się wyjątkowo możliwość zawarcia umów najmu z     3. Odmownie kwalifikowane wnioski — zwracane są
  osobami, które pozostały:                     wnioskodawcom z pisemnym wyjaśnieniem odmowy. Przy-
  1) w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub             czyną odmowy jest w szczególności:
  2) w lokalu w którego najem nie wystąpiły po śmierci        1) posiadanie aktualnego tytułu prawnego do mieszkania,
    najemcy, jeżeli bezpośrednio przed opisanymi wyżej     domu mieszkalnego działki budowlanej,
                                   2) zbycie (zdanie) mieszkania, budynku mieszkalnego lub
    faktami prowadziły przez co najmniej 2 lata z najemcą
                                  działki budowlanej, z wyjątkiem zbycia i zdania na rzecz gminy
    wspólne gospodarstwo domowe i nie mają możliwości
                                  Opatów,
    zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.
4. W przypadkach o których mowa w ust. 3, zawarcie umowy        3) dobrowolna zamiana mieszkania na inne o gorszych
  najmu może dotyczyć dotychczas zajmowanego lokalu lub         warunkach technicznych lub mniejszej powierzchni.
  mniejszego stosownie do opinii Komisji.
                                                § 15
               §12
                                  1. Osoby spełniające określone uchwałą warunki, ujmowane są
Na wniosek dyrektorów szkół (placówek systemu oświaty)        w wykazach wg kolejności uzyskanych punktów,
zawierane będą przez Zarząd Gminy umowy najmu lokali z
nauczycielami i pracownikami szkół (placówek systemu
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                          — 1270                           Poz. 1073, 1074

  odrębnie dla każdego rodzaju lokali, Komisja przekazuje wykazy                          § 16
  Zarządowi Gminy.
2. Zarząd Gminy biorąc pod uwagę planowana do zasiedlenia w danym         Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
  roku liczbę lokali określa wykaz osób zakwalifikowanych do
  przydziału i wywiesza w/w wykaz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
3. Osoby ujęte na wykazie zakwalifikowanych — podlegają weryfikacji
                                                          § 17
  aż do chwili podpisania umowy najmu. Poświadczenie przez
  wnioskodawcę nieprawdy istotnej przy opracowywaniu wykazu —           Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
  skutkuje skreśleniem z wykazu na dany rok,                   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Realizacja wykazu polega na przedstawieniu oferty zawarcia umowy
  najmu wskazanego lokalu. W razie odmowy — ofertę przedstawia
  się następującej osobie z wykazu a osoba odmawiająca przyjęcia
  ofert — umieszczana jest na końcu wykazu.                                         PRZEWODNICZĄCY
                                                              Rady Gminy w Opatowie

                                                                Marek Sroka                                       1074
                               UCHWAŁA NR 179/XXXVII/2002 RADY
                                  GMINY OPATÓW

                                   z dnia 4 kwietnia 2002 r.

 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w
                           szkołach podstawowych i gimnazjum.
 Na podstawie art. 34 ust. 5 w związku z art. 16 ust. 3 i art. 41 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
                                          Zwrot wydatków o których mowa w § 3 Uchwały następuje do dnia 10
Nr 64 poz 414 z 1998 r. z późniejszymi zmianami, oraz art. 40 ust. 1 i
                                          następnego miesiąca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
                                          w Opatowie.
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), Rada Gminy

              uchwala co następuje:                                  §5

                     §1                    Jeżeli z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i opinii szkoły
                                          będzie wynikało, że dochód przekracza 200% kryterium dochodowego,
Ustala zasady zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w         a rodzina nie jest w stanie zwrócić żądanej kwoty, a dziecko potrzebuje
szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Opatów.             gorącego posiłku należy odstąpić od żądania zwrotu.
Obowiązek zwrotu nie istnieje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie                           §6
ucznia kształtuje się poniżej 200% kryterium ustalonego zgodnie z art. 4      Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka
ustawy o pomocy społecznej.                            Pomocy Społecznej w Opatowie.
Zasady zwrotu wydatków są następujące:                       Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni po jej ogłoszeniu w
                                          Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
Dochód na osobę w rodzinie z       % zwrotu kasztów posiłków od ceny
uwzględnieniem kryterium art. 4 ustawy  obowiązującej w czasie przyznania
                     pomocy


201 - 220%                20%                                         PRZEWODNICZĄCY

221 - 250%                40%

251 - 300%                70%
                                                              Rady Gminy w Opatowie
powyżej 300%               100%

                                                                Marek Sroka
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1271                       Poz. 1075, 1076


                              1075
                       UCHWAŁA NR 153/XXVII/2002 RADY
                         GMINY W PAWONKOWIE

                          z dnia 27 marca 2002 r.

               w sprawie ustalenia zasad zwrotu w całości lub części wydatków
                    poniesionych na przyznane posiłki dla uczniów
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
                               sadnionych przypadkach odstąpić od zwrotu części lub całości
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
                               poniesionych wydatków na dożywianie ucznia, w szczególności
1591), art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
                               jeżeli osoba lub rodzina poniosła straty na skutek klęski
pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn.
                               żywiołowej, wypadku losowego lub długotrwałej choroby.
zm.), § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15
stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr                §3
6, poz. 56)                          Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Pawonków
        Rada Gminy w Pawonkowie            oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

              uchwala:                              §4
                                 Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
                                 Społecznej w Pawonkowie do przedstawiania Radzie Gminy po
               §1                 upływie każdego półrocza informacji na temat kwot zwrotu w
1. Wydatki poniesione na przyznany posiłek dla uczniów      dożywianiu uczniów oraz kwot zwolnienia z obowiązku tego
  uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum      zwrotu w oparciu o § 2 niniejszej uchwały.
  podlegają zwrotowi w przypadku, gdy dochód na osobę w
  rodzinie ucznia przekracza 200% dochodu o którym mowa w                   §5
  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
                                 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
  społecznej w następującej wysokości:
                                 Gminy Pawonków oraz w poszczególnych miejscowościach i
  — powyżej 200%—250% — zwrot 50% poniesionych
                                 Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                  kosztów
  — powyżej 250%—300% — zwrot 58% poniesionych
                  kosztów                          §6
  — powyżej 300%—250% — zwrot 100% poniesionych         Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej o-
                  kosztów.           publikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Kwota zwrotu poniesionych wydatków, o których mowa w ust.                     PRZEWODNICZĄCY
  1 podlega wpłacie w terminie do dnia 15-go następnego
                                                    Rady Gminy
  miesiąca na konto GOPS-u w Pawonkowie.

                                                    mgr inż. Jacek Kopyto
               §2
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może na wniosek
pracownika socjalnego, rodziców, dyrektora szkoły w uza
                              1076
                       UCHWAŁA NR 213/XXV/2002 RADY
                          GMINY POPÓW

                          z dnia 28 marca 2002 r.

                w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXII 1/2001 w sprawie podatku od
                        środków transportowych na rok 2002
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) w zw. z art. 10 ust. 1
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,       ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    — 1272                              Poz. 1076
i opłatach lokalnych (tekst, jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 póz. 84)   3) § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
            Rada Gminy Popów                  ,,4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
                                        silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
           uchwala, co następuje:
                                        równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
                                        wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
                 §1                      podatnika podatku rolnego.
W uchwale Nr 198/XXIII/2001 wprowadza się następujące
zmiany:
1) tabeli ustalonej w § 1 pkt 1 lit. b nadaje się następującą treść:  Dopuszczalna masa       1 oś
                                    całkowita w tonach
Dopuszczalna masa       Liczba osi/ system zawieszenia
całkowita
                                    Nie mniej niż   Mniej niż  Zawieszenie osi Inny system
2 osie                                                pneumatyczne lub zawieszenia
                                                   podobne     osi
Nie mniej niż   Mniej niż  Zawieszenie osi Inny system
               pneumatyczne lub zawieszenia                      Stawka podatku w złotych
               równoważne    osi
                                    12 25 28     25 28    200 400 400     300 550 550
               Stawka podatku w złotych

12 15 18     15 18    800 1100 1100    900 1200
                          1200
                                                   2 osie

3 osie                                                Stawka podatku w złotych
               Stawka podatku w złotych         12 28 33 38    28 33 38  300 600 1000     400 800 1200
                                    44        44     1300 1300      1500 1500
12 19 23 26    19 23 26  600 1000 1400    800 1200
               1400         1600 16004 osie i więcej                                           3 osie

               Stawka podatku w złotych                        Stawka podatku w złotych

12 27 29 32    27 29 32  1200 1500 2000    1500 1800      12 44       44     1300 1400      1400 1500
               2000         2200 2200


                                    4) w § 1 po dotychczasowym pkt. 4 dodaje się pkt 5 w na-
2) tabeli ustalonej w § 1 pkt 2 lit. b nadaje się następującą treść:    stępującym brzmieniu:
                                     ,,5) od autobusów:
Dopuszczalna masa całkowita 2 osie                       a) wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej w zależności od
w tonach                                           liczby miejsc do siedzenia:

Nie mniej niż   Mniej niż  Zawieszenie osi   Inny system
               pneumatyczne lub   zawieszenia osi   Mniej     niż 30 miejsc    Równej lub więcej niż 30 miejsc
               podobne

               Stawka podatku w złotych
                                    Stawka podatku w złotych
12 25 31 36 40  25 31 36 40 800 1000 1300 1800 1000 1200 1700
               1800        2000 2000       850                1600


                                           b) wyprodukowanych po roku 1995 w zależności od liczby
                                                           miejsc do siedzenia:
               3 osie

               Stawka podatku w złotych         Mniej     niż 30 miejsc    Równej lub więcej niż 30 miejsc

12 36 40 44    36 40 44  1400 1600 2000    1600 1800 2210
               2000         2210        Stawka podatku w złotych

                                    800                1400                                                 §2
                                    W pozostałym zakresie Uchwała Nr 198/XXI 11/2001 Rady
                                    Gminy Popów zachowuje moc.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.          Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na
                                 terenie gminy.
               §4
                                                      Przewodniczący
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia                              RADY GMINY
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego i obowiązuje w roku podatkowym 2002.
                                                       Kazimierz Bęben
                               1077
                        UCHWAŁA NR 214/XXV/2002 RADY
                           GMINY POPÓW

                          z dnia 28 marca 2002 r.

           w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
 Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 29.11.1990 r. o pomocy     czenia z pomocy społecznej powinny zwrócić te wydatki w
społecznej w związku z art. 34 ust. 5 (Dz. U. Nr 64 z 1998 r.    całości.
poz. 414 z późn. zm.)
         Rada Gminy Popów uchwala,                          §3
                                 Wydatki za świadczenia w formie gorącego posiłku przy-
             co następuje:
                                 sługującego uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej
                                 lub gimnazjum zwracane są w następującej wysokości:
                                 1) 70% jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%
               §1                    kryterium dochodowego i jednocześnie nie jest większy niż
                                   250% tego kryterium,
Uchwała określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z      2) 80% jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 250%
pomocy społecznej dokonywane na rzecz osób, których dochód
przekracza kwoty ustalone w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy       kryterium dochodowego i jednocześnie nie jest większy niż
społecznej oraz zasady zwrotu wydatków związanych z          300% tego kryterium,
wydawaniem uczniom szkół podstawowych i gimnazjum         3) 100% w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie
gorących posiłków.                          przekracza 300% kryterium dochodowego.

               §2                                §4
1. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie przekracza      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy oraz
  kryterium dochodowe określone w art. 4 ust. 1 ustawy o     Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
  pomocy społecznej zobowiązane są z zastrzeżeniem ust. 2
  do częściowego zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
  społecznej w następującej wysokości:                            §5
  1) 50% poniesionych wydatków jeśli dochód na osobę w
    rodzinie stanowi więcej niż 100% kryterium dochodowego  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
    nie więcej jednak niż 150%.                w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
  2) 75% jeżeli dochód na osobę w rodzinie stanowi więcej niż
    150% kryterium dochodowego nie więcej jednak niż                          Przewodniczący
    200%.                                                RADY GMINY
2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%
  kryterium dochodowego, osoby zobowiązane zgodnie z art.                          Kazimierz Bęben
  34 ust. 1 ustawy do zwrotu wydatków za świad
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                       1274                           Poz. 1078, 1079


                                   1078
                            UCHWAŁA NR 215/XXV/2002 RADY
                                 GMINY POPÓW


                               z dnia 28 marca 2002 r.

              w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
              4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
                        przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o                    §2
samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23. poz. 220) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późn. zm.)
           Rada Gminy Popów uchwala, co             Traci moc Uchwała Nr 132/XXVII/94zdnia 27 maja 1994 r, w sprawie
                                      ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
                następuje;

                                                      §4
                                      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
                  §1
                                      Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
1. Ustala się liczbę 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa
  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.                                   Przewodniczący
2. Ustala się liczbę 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych                                RADY GMINY
  zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa
  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.                                       Kazimierz Bęben
                                   1079
                          UCHWAŁA NR 186/XX VII/2002 RADY
                          GMINY W PRZYROWIE
          z dnia 23 marca 2002 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz, 1591 z
                                      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy oraz Kierownikowi
2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 46 ust. 1—3 ustawy z dnia 29
                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.
listopada 1990 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. Nr 64,
poz. 414 z 98 r.)
                                                      §3
          Rada Gminy w Przyrowie uchwala,             Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
                                      Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
               co następuje:
                                                           Przewodniczący RADY
                                                              GMINY

                  §1                                          (—) Rajmund Michalik
Nadaje się Statut dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Przyrowie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30               — 1275 —                     Poz. 1078, 1079

               Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  — wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy spo-
               186/XXVII/02 Rady Gminy w     łecznej.
                Przyrowie z dnia 23 marca 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w swej
                          2002 r.  działalności realizuje zadania zlecone i powierzone
                               Gminie przez Wojewodę oraz zadania własne gminy z
                               zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o
                               pomocy społecznej.
             STATUT

    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           Organizacja ośrodka.
         w Przyrowie
                                            §4
 Postanowienia ogólne.                    1) Strukturę organizacyjną Ośrodka z wykazem stanowisk
                                pracy oraz podziałem zadań określa regulamin
              §1                 organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie działa                   §5
na podstawie:
1) Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy        1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje
  społecznej (jednolity tekst Dz. U. Nr 64, poz. 414 z     kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i ponosi
  1998 r. z późn. zmianami),                  odpowiedzialność za jego działalność,
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie        2) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z     zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy Przyrów.
  2001 r.)                         3) Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia
3) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami),
4) Uchwały Nr 50/XIII/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia                 §  6
  19 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie,          1) Do podstawowych obowiązków kierownika należy:
5) Niniejszego Statutu.                     — organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
                                  Społecznej,
                                — dysponowanie środkami finansowymi
              §2
                                  przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest budżetową         pomocy społecznej,
  jednostką organizacyjną Gminy Przyrów, podległą Ra-     — podejmowanie rozstrzygnięć z zakresu pomocy
  dzie Gminy. Nadzór merytoryczny prowadzi Śląski         społecznej zastrzeżonych do jego kompetencji.
  Urząd Wojewódzki w Katowicach.
2) Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
  łecznej jest teren gminy Przyrów.             IV. Zasady gospodarki finansowej.
3) Siedzibą GOPS jest Przyrów ul. Częstochowska 7.
                                            §7

II. Przedmiot i zakres działania.              1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pro-
                                wadzi działalność na podstawie planu dochodów i
                                wydatków budżetowych uchwalonego przez Radę
              §3
                                Gminy na dany rok budżetowy,
1) Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na-      2) Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest
  leży:                            mieniem komunalnym Gminy Przyrów,
  — analiza i ocena potrzeb pomocy społecznej dla jed-   3) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mo-
   nostek, grup i środowisk,                 że wydawać decyzje administracyjne z zakresu pomo-
  — sporządzanie bilansu potrzeb i środków,          cy społecznej z upoważnienia udzielonego przez Radę
  — organizowanie pomocy środowiskowej pieniężnej i      Gminy.
   w naturze,
  — organizowanie pomocy osobom z zaburzeniami
   psychicznymi                      V. Nadzór nad Ośrodkiem.
  — współpraca z jednostkami pomocniczymi (sołec-
   twami) w sprawach rozpoznawania i organizacji                   §8
   pomocy,
  — współdziałanie z organizacjami społecznymi,       1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podlega kontroli:
   kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami,         — w zakresie zadań własnych — przez organy gminy,
   urzędami pracy, placówkami ochrony zdrowia,        — w zakresie zadań zleconych i powierzonych —
   organami prawa i porządku,                 przez osoby z upoważnieniem Wojewody.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                       — 1276 -                       Poz. 1079, 1080, 1081

VI. Postanowienie końcowe.                                           5 11

                                        Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy w
                  §9
                                        Przyrowie w drodze Uchwały. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązany Jest          przewidzianym dla jego uchwalenia.
do składania Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności
podległej mu jednostki oraz przedstawiania potrzeb z zakresu pomocy
spotecznej.


                  § 10
                                                              Przewodniczący RADY
Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka Pomocy Społeczne! następuje z                                GMINY
mocy stosownej Uchwały Rady Gminy w Przyrowie.

                                                            (—) Rajmund Michalik
                                     1080
                            UCHWAŁA NR 191/XXVII/2002        RADY
                            GMINY W PRZYROWIE

                                z dnia 23 marca 28 2002 r.

       w sprawie ustalenia dla gminy Przyrów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
                alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku                      §2
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr
                                        Traci moc obowiązująca Uchwała Nr48/Vlf/99 Rady G miny w Przyrowie
35, poz. 230 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy o
                                        z dnia 31 marca 1999 roku.
samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142. poz. 1591)
          Rada Gminy w Przyrowie uchwala,                               §3

                                        Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
               co następuje:
                                                       §4
                                        Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania w
                                        Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
                  §1
                                                               Przewodniczący
Ustala się maksymalną ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych                               RADY GMINY
zawierających   powyżej  4.5%   alkoholu  (z  wyjątkiem   piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie                                 (—) Rajmund Michalik
gminy Przyrów — w liczbie 20.                                     1081
                         UCHWAŁA NR XXX 111/2 8 3/2002 RADY
                              GMINY W PSARACH
    z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody lipy rosnącej przy drodze gminnej w Brzękowicach Dolnych

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o                   Rada Gminy w Psarach uchwala:
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6a i art. 34 ust, 1 ustawy o ochronie przyrody                   §1
z dnia 16 października 1991 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 99 z 2001 r.     Objąć formą ochrony, jako pomnik przyrody, lipę rosnącą przy drodze
                                        gminnej w Brzękowicach Dolnych. Drzewo to
poz. 1079 z późn. zm.)
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 — 1277 —                      Poz. 1081, 1082
spełnia wymogi określone w art. 28 wyżej cytowanej ustawy o                 §3
ochronie przyrody.
                                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

                §2
Pomnik (przyrody) powinien być oznakowany zgodnie z                     §4
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
r. (Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 82) w sprawie wzoru tablic    Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach                 PRZEWODNICZĄCY RADY mgr
z zakresu ochrony przyrody oraz ujęty w planie
zagospodarowania przestrzennego.                                  Zbigniew Waluga
                               1082
                         UCHWAŁA NR 691/2002 RADY
                         MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

                          z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie zasady zwrotu wydatków poniesionych na przyznanie posiłków w formie dożywiania uczniów
  Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 i art. 42 z 8 marca                §3
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr
                                 W uzasadnionych przypadkach Kierownik OPS może odstąpić
142/2001 poz. 1591 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 34
                                 od żądania zwrotu wydatków określonych w § 2 uwzględniając
ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
                                 wniosek pracownika socjalnego sporządzony na piśmie w
(jednolity tekst Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz w
                                 oparciu o przedstawiony wywiad.
związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.01.2002
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w
dożywianiu uczniów (Dz. U. Nr 6 poz. 56 z 2002 r.)                      §4
             Rada Miejska

              uchwala:               Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Kie-
                                rownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

               §1
Zwrotowi w całości od świadczeniobiorcy podlegają wydatki                  §6
poniesione na przyznany posiłek gdy dochód w rodzinie ucznia
przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1     Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej na    Urzędowym Województwa Śląskiego.
zasadach określonych niniejszą uchwałą.
                §2
Tabela odpłatności przez świadczeniobiorcę:

Dochód na osobę w rodzinie    Wysokość zwrotu świadczeń w
określa art. 4 ust 1 ustawy o  zależności od dochodu w%
pomocy społecznej
                                              PRZEWODNICZĄCY RADY
                                              MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
powyżej 200% z          100%
zastrzeżeniem § 3
                                                 Henryk Kondzielnik
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1278                           Poz. 1083


                                1083
                          UCHWAŁA NR 693/2002 RADY
                          MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

                           z dnia 27 marca 2002 r.

                w sprawie stawki czynszu regulowanego najmu lokali mieszkalnych
                     zlokalizowanych w zasobach PTBS Sp. z o.o.
 Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października                  §2
1995 r. „o niektórych formach popierania budownictwa
                                 Stawka określona w § 1 dotyczy najmu w budynkach
mieszkaniowego i zmianie niektórych ustaw" (tekst jednolity Dz.
                                 zasiedlonych na zasadach określonych w Ustawie „o popieraniu
U. nr 98 poz. 1070 z 2000 r. z późn. zmianami) oraz art. 40 ust.
                                 budownictwa mieszkaniowego i zmianie niektórych ustaw"
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst
                                 (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2000 roku z późn.
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku)
                                 zmianami).
             Rada Miejska

              uchwala:                                §3
                                  Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Pszczyńskiego
                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o.
               §1
Ustalić wysokość stawki bazowej do wyliczenia czynszu                       §4
regulowanego najmu lokali mieszkalnych w budynkach         Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
kompleksu mieszkaniowego „A" Bielska—Korfantego w          w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Pszczynie wchodzących w skład zasobów Pszczyńskiego                      PRZEWODNICZĄCY RADY
                      2
Towarzystwa Budownictwa Społecznego za 1 m powierzchni                     MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości:
                                                  Henryk Kondzielnik
              7,68 zł.
                                1084
                          UCHWAŁA NR 700/2002 RADY
                          MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

                           z dnia 27 marca 2002 r.

            w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszczynie na Miejsko-
                 Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie i nadania statutu
 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy                  §2
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i Nadać instytucji kultury, o której mowa w ust. 1, statut w
3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
z 1997 r., poz. 539, z późn. zm.)
             Rada Miejska
                                                    §3
              uchwala:
                                   Uchylić uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie:
                                   1) nr XVII/92/93 z dnia 20.01.1993 r. w sprawie nadania statutu
                                     Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pszczynie,
                                   2) nr L/352/93 z dnia 14.01.1998 r. w sprawie zmian w statucie
                §1
                                     Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,
Zmienić nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszczynie, 3) nr 317/2000 z dnia 28.06.2000 r. w sprawie zmiany statutu
działającej w formie instytucji kultury, na Miejsko-Powiatową       Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.
Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-         1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Gminę
jewództwa Śląskiego.                           Pszczyna, zwaną Organizatorem.
                                   2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju
                §5                    Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
                                   3. Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Dyrek-
                                     na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem
torowi Biblioteki.
                                     Powiatu a Zarządem Miasta, zawierającego wykaz
                                     przejętych zadań i warunki Ich finansowania.
                §6                  4. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.       Zarząd Miasta.
                                   5. Zarząd Powiatu ma prawo kontroli i wglądu w dokumentację
                PRZEWODNICZĄCY RADY            Biblioteki, w części jej działalności dotyczącej zadań
                MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE           powiatowej biblioteki publicznej.
                                   6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje
                 Henryk Kondzielnik
                                     oraz pomocy instrukcyjno -metodycznej i szkoleniowej
                                     udziela Biblioteka Śląska, pełniąca ustawowe funkcje
                                     właściwe dla wojewódzkich bibliotek publicznych.                                    1. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury,
                                     prowadzonego przez Organizatora.
                                    2. Z chwilą wpisania do rejestru Biblioteka uzyskuje osobowość
                                     prawną.


                                                  §5
                   Załącznik do Uchwały Nr
                   700/02 Rady Miejskiej w     Biblioteka używa pieczęci i  z nazwą w pełnym brzmieniu
                 Pszczynie z dnia 27.03.2002 r.    adresem siedziby.
                                             Cele i zadania Biblioteki
              STATUT

     Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w                         S6
            Pszczynie                   Biblioteka jest główną, publiczną biblioteką na obszarze
                                   powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i
           Postanowienia ogólne               informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy
                                   i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci
                51                   bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.
Dotychczasowa Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona
na mocy decyzji Wydziału Powiatowego Starostwa                           §7
Pszczyńskiego w dniu 1 września 1946 r, i po przyjęciu nazwy
                                   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej        1) gromadzenie l opracowywane materiałów bibliotecznych
„Biblioteką", działa na podstawie:                  służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85   informacyjnych,   edukacyjnych,  samokształceniowych   l
  z 1997 r., poz, 539, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i      kulturalnych środowiska.
  prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr  2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-biblio-
  13.poz. 123),                           graficznej.  opracowywanie   i  publikowanie  materiałów
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.     informacyjnych,   zwłaszcza   dokumentujących  dorobek
  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)                kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
4) niniejszego statutu.                        3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo-
                                     życzanie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń
                                     międzybibliotecznych,
Siedzibą Biblioteki jest miasto Pszczyna, a terenem działania     4} organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów
powiał pszczyński w województwie śląskim.                 bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                         — 1280                                 Poz. 1084

5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych:          2. Sieć placówek Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie
  katalogowych, bibliograficznych,                         stanowi załącznik nr 1 do statutu.
                                         3. Wykaz bibliotek z terenu powiatu, nad którym Biblioteka sprawuje
6) koordynacja, gromadzenie i udostępnianie piśmiennictwa
  specjalistycznego na terenie powiatu,                      nadzór merytoryczny, stanowi załącznik nr 2 do statutu.
7) udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i
  doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich                          § 14
  oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym
                                         1. Dyrektor może powoływać doraźne komisje do określonych zadań.
  realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na
                                         2. Skład osobowy komisji, jak również przedmiot ich działania. ustala
  terenie powiatu,
                                           Dyrektor zarządzeniami.
8) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu
  sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i
  powiatu,                                                     § 15
9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami.           Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania
  organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa      poszczególnych    komórek  organizacyjnych   określa   regulamin
  i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności        organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.
  miasta i powiatu.

                                                           § 16

                                         Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać stowarzyszenia i fundacje
Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb         zgodnie z obowiązującymi przepisami.
czytelniczych mieszkańców powiatu.

                                                   Gospodarka finansowa biblioteki
          Organy Biblioteki i jej organizacje
                                                           § 17
                   §9                      Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością.      instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan
  reprezentuje.                                 działalności, kierując się zasadą efektywności, celowości, rzetelności
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta, po zasięgnięciu opinii      Ich wykorzystania.
  Biblioteki Śląskiej w Katowicach na podstawie powołania.
                                                           § 18
                   § 10                     Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów,
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,
  administracyjnej, obsługi oraz w miarę potrzeby specjalistów innych                        § 19
  zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
                                         Przychodami Biblioteki są dotacje z budżetu gminy, a w części
2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.              dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej — z budżetu
                                         powiatu oraz dochody własne. darowizny, dotacje celowe, zapisy
                   § 11                     otrzymywane od osób fizycznych i prawnych, a także wpływy z innych
5, Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje         źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji,
  określone w odrębnych przepisach.
                                                           § 20
                                         Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad
                   § 12                     ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki,       w zakresie
Wynagrodzenie     pracowników    Biblioteki  określa   regulamin   dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach. a wpływy przeznaczyć na
wynagradzania    obowiązujący   w  Bibliotece,  wprowadzony    przez  cele statutowe.
Dyrektora w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.

                                                           § 21
                   § 13
                                         Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad
1, Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i      określonych w odrębnych przepisach. Dochód
  ludzi niepełnosprawnych, filie biblioteczne, a także inne komórki
  organizacyjne,   służące  zaspokajaniu   potrzeb  czytelniczych  i
  kulturalno-oświatowych użytkowników.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                     — 1281 —                           Poz. 1084
z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów                    § 23
statutowych.
                                   Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym
                                   dla jego nadania.
          Postanowienia końcowe                              PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                  MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
                § 22
                                                    Henryk Kondzielnik
Statut nadaje i zmienia Organizator.
                                            Załącznik nr 1 do statutu Miejsko-Powiatowej
                                                  Biblioteki Publicznej w Pszczynie


           SIEĆ PLACÓWEK MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE


Lp.   Nazwa placówki                          Adres

1.    Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna:             Pszczyna, ul. Piastowska 1
     • wypożyczalnia dla dorosłych,
     • czytelnia z „książką mówioną",
     • oddział dla dzieci
2.    Filia nr 1                            Pszczyna, ul. Zgrzebnioka 14
3.    Filia nr 2                            Pszczyna, ul. Antesa 11
4.    Filia nr 3                            Pszczyna, ul. Bednorza 1
5.    Filia nr 5                            Pszczyna, ul. Staromiejska 39
6.    Filia nr 6                            Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5
7.    Filia Brzózce                           Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10
8.    Filia Czarków                           Czarków, ul. Powstańców Śl. 25
9.    Filia Cwiklice                          Cwiklice, ul. Zawadzkiego 15
10.   Filia Jankowice                          Jankowice, ul. Złote Łany 52
11.   Filia Łąka                            Łąka, ul. Tysiąclecia 52
12.   Filia Piasek                           Piasek, ul. Katowicka 160
13.   Filia Studzienka                         Studzienka, ul. Jordana 3
14.   Filia Wisła Wielka                        Wisła Wielka, ul. Cieszyńska 23
15.   Filia Studzienice                         Studzienice, ul. Szewczyka 93
16.   Filia Wisła Mała                         Wisła Mata, ul. Pawia 42                                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                   W PSZCZYNIE

                                                    Henryk Kondzielnik
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1282                       Poz. 1084, 1085

                                         Załącznik nr 2 do statutu Miejsko-Powiatowej
                                               Biblioteki Publicznej w Pszczynie


   WYKAZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Z TERENU POWIATU. NAD KTÓRYMI MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA
                PUBLICZNA PEŁNI NADZÓR MERYTORYCZNY

Lp.   Nazwa placówki                        Adres

1.    Biblioteka Gminna                      Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna 13
2.    Biblioteka Gminna                      Kobiór, ul. Centralna 57
3.    Biblioteka Gminna                      Miedźna z siedzibą w Grzewie, ul. Księża 19
     Filia Wola                          Wola, ul. Pszczyńska 110
     Filia Wola II                        Wola, ul. Lipowa 7
     Filia Góra                          Góra, ul. Nad Wisłą 27
4.    Biblioteka Gminna                      Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67
     Filia Pawłowice Osiedle                   Paawłowice, ul. LWP 11
     Filia Warszowice                       Warszowice, ul. Pszczyńska 2
     Filia Golasowice                       Golasowice, ul. Kraszewskiego
     Filia Pielgrzymowice                     Pielgrzymowice, ul. Powstańców 6
     Filia Krzyżowice                       Krzyżowice, ul. Szkolna 8
5.    Biblioteka Gminna                      Suszec, ul. Ogrodowa 22
     Filia Rudziczka                       Rudziczka, ul. Pszczyńska 24
     Filia Mizerów                        Mizerów, ul. Wyzwolenia 279
     Filia Kryry                         Kryry, ul. Wyzwolenia 116
     Filia Radostowice                      Radostowice, ul. Dworcowa 56


                                             PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                 W PSZCZYNIE

                                                Henryk Kondzielnik                               1085
                        UCHWAŁA NR XLV/305/2002 RADY
                          MIEJSKIEJ W PSZOWIE

                           z dnia 26 marca 2002 r.

    zmieniająca uchwałę, w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad tej opłaty w drodze inkasa,
      określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie opłaty administracyjnej za
                             czynności urzędowe
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia oraz w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe:
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym — (tekst jednolity Dz. — skreślić § 5 i § 6.
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia                 §2
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
                                 Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r.)
           Rada Miejska w Pszowie
                                                §3
          uchwala, co następuje:
                                 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
                                 ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                                 PRZEWODNICZĄCY Rady
               §1
                                                  Miejskiej w Pszowie
W uchwale Nr XXXI/224/2000 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia
27 grudnia 2000 r., w sprawie: wysokości dziennych stawek                       Paweł Kołodziej
opłaty targowej, zasad tej opłaty w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      1283                           Poz. 1086


                                  1086
                        UCHWAŁA NR XLV/307/2002 RADY
                           MIEJSKIEJ W PSZOWIE
            z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w

                                 Pszowie

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h, art. 41 ust. 1, art. 42                §2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
                                    1.
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 9 ust. 1, art. 46   Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie nie-
ust. 1, 1 a 2, 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy     zbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r. z     bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
późniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 2 Statutu Miasta Pszów      2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania
z dnia 31 sierpnia 2001 r„                        zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w zakresie
          Rada Miejska w Pszowie                ustalonym ustawami.

           uchwala, co następuje:
                                                   §3
                                    W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek
                                    współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy
                §1
                                    społecznej, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami,
Nadać Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszowie, Statut w          stowarzyszeniami, instytucjami, osobami fizycznymi, i
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.         prawnymi, zakładami pracy.

                §2                                  §4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pszowie Nr IV/30/95 z dnia      1. Ośrodek jest miejską jednostką organizacyjną utworzoną na
25 maja 1995 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy         podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pszowie.
Społecznej w Pszowie.                          2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Pszów.
                §3                   3. Siedzibą Ośrodka jest Pszów.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
                                    Dział II. Organy i struktura organizacyjna.

                §4
                                                   §5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
                                    1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje go na
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                      zewnątrz i odpowiada za jego majątek.
                   PRZEWODNICZĄCY Rady        2. Kierownik nawiązuje stosunek pracy z pozostałymi pra-
                    Miejskiej w Pszowie         cownikami Ośrodka.
                                    3. Organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny
                    Paweł Kołodziej          ustalony przez Kierownika Ośrodka po zatwierdzeniu przez
                                      Zarząd Miasta.
            STATUT
    Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszowie Dział l.           Dział III. Zasady działalności finansowej Ośrodka.

Zakres działania Ośrodka.                                      §6
                                    Zadania własne Ośrodek finansuje ze środków miasta Pszów.

                §1                                  §7
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie zwany dalej „O-           Zadania zlecone Ośrodek realizuje ze środków budżetu
środkiem" działa na podstawie obowiązujących przepisów         państwa.
prawa z zakresu pomocy społecznej i samorządu gminnego.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 — 1284                         Poz. 1086, 1087
               §8                 Dział IV. Przepisy końcowe.

Gospodarowanie środkami finansowymi, ich rozliczanie i
                                                § 11
dokumentowanie określa instrukcja finansowo-księgowa w
sprawie zasad prowadzenia rachunkowości wprowadzona       Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne spra-
zarządzeniem wewnętrznym kierownika Ośrodka.           wozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w
                                 zakresie pomocy społecznej w terminie i na zasadach
               §9                 uzgodnionych z Zarządem Miasta.

Środkami finansowymi dysponuje kierownik Ośrodka lub osoby
imiennie przez niego upoważnione.

                                                   PRZEWODNICZĄCY Rady
              § 10
                                                    Miejskiej w Pszowie
Ośrodek udziela pomocy jedynie do wysokości środków
posiadanych na swoim koncie.                                      Paweł Kołodziej
                              1087
                       UCHWAŁA NR XLII/765/2002 RADY
                          MIASTA RACIBÓRZ

                          z dnia 27 marca 2002 r.

        w sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie
                            zadań własnych gminy
 Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z               §4
dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
                                 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Nr 142, poz. 1591), art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o
                                 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 2001 r. z późn.
                                                PRZEWODNICZĄCY RADY
zmianami) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
                                                   Tadeusz Wojnar
udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 roku (Dz. U.
Nr 6, poz. 56)
         Rada   Miasta   Racibórz

        uchwala co następuje:

                                        Załącznik do Uchwały Nr XLII/765/2002 Rady
               §1                           Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2002 r.

Zatwierdza się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,         ZASADY ZWROTU WYDATKÓW ZA ŚWIADCZENIA Z
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.              POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ZADAŃ
              §2                         WŁASNYCH GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.                        §1
                                 Dyrektor / Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na
                                 podstawie art. 5 ustawy o pomocy społecznej może przyznać
               §3
                                 osobom i rodzinom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Traci moc uchwała Nr XXXVI/338/97 Rady Miejskiej w Ra-      pomoc pieniężną lub w naturze pod warunkiem zwrotu części
ciborzu z dnia 23.04.1997 r. w sprawie zatwierdzania zasad    lub całości przyznanej pomocy.
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w
zakresie zadań własnych gminy.
                 §2                                   §6
Ustala się obowiązek zwrotu poniesionych wydatków na usługi       Dyrektor / Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ustala na
lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,   podstawie wywiadu środowiskowego sytuację osoby l rodziny oraz
zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebu,              ustala, jaka część wydatków, o których mowa w 5 2 podlega zwrotowi.
                 §3
                                                     §7
Wydatki na usługi lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie l zasiłki celowe podlegają zwrotowi w części lub w   Dyrektor / Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje
całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie     decyzję administracyjną, w której ustala obowiązek zwrotu wydatków na
przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust,   udzielone świadczenia w całości lub w części oraz określa warunki
1 ustawy o pomocy społecznej.                      spłaty.
                §4
W przypadku pomocy udzielonej uczniom w formie gorącego posiłku
wydatki poniesione na ten cel podlegają zwrotowi w części lub w                     §8
całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200%
kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o    Zwrot udzielonej pomocy może być rozłożony do 24 rat, a początek
pomocy społecznej.                           spłaty musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od daty udzielonej
                §5                   pomocy.
Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości
lub w części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy
z ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się z tego zasiłku.                     §9
                                    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie
                                    zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części
                                    stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też
                                    niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor / Zastępca Dyrektora
                                    Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub
                                    osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
                                  1088
                         UCHWAŁA NR 785/XXXV111/2002 RADY
                             MIASTA RYBNIKA

                              z dnia 27 marca 2002 r.

    w sprawie uchylenia Uchwały Nr 529/XX111/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2000 w sprawie opłaty administracyjnej za
                                niektóre czynności urzędowe
 Działając na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 8. art. 40 ust. 1. art. 41 ust,             §2
1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
                                    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591) art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia
                                    Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991, Nr 9. poz. 31 z
późn. zm.) na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Działalności
Gospodarczej
            Rada Miasta Rybnika

              postanawia:

Uchylić Uchwałę Nr 529/XXIII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 28                        PRZEWODNICZĄCY RADY
grudnia 2000 w sprawie opłaty administracyjnej za niektóre czynności
urzędowe.                                                    Michał Śmigielski
                                   1089
                           UCHWAŁA NR 786/XXXVII1/2002 RADY
                                MIASTA RYBNIKA


                              z dnia 27 marca 2002 r.

           w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz opiekuńczo-
          wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 Działając na podstawie art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982    uczycieli. z czego 20"/o przeznacza się na nagrody Prezydenta
r, — Karta Nauczyciela jednolity tekst (Dz. U. Nr 56 poz. 357 z        Miasta.
późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8    2. Prezydent Miasta Rybnika przyznaje nagrody jednego stopnia
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.     wyróżniającym się nauczycielom posiadającym powszechnie
Nr 142, poz. 1591) na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Oświaty, po       uznawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i
zaopiniowaniu przez organizacje związkowe ponadzakładowe            opiekuńczej.
            Rada Miasta Rybnika                3. Wysokość nagrody Prezydenta nie może przekraczać
                                        maksymalnie, dwukrotnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
              postanawia:
                                        nauczyciela mianowanego, posiadającego pełne kwalifikacje
                                        zawodowe,
              §1
                                      4. Do nagrody Prezydenta Miasta może być typowany:
W ramach specjalnego funduszu nagród przyznaje się nagrody
                                       • Nauczyciel mający co najmniej jednoroczny ślaz pracy, który
Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Szkoły dla nauczy-cieli szkól i
                                     osiąga liczące się w skali miasta lub województwa wyniki w pracy
placówek prowadzonych przez Miasto, którzy posiadają powszechnie
                                     dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczo-organizacyjnej,
uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
                                       • Dyrektor placówki oświatowej, który wyróżnia się w kierowaniu
                                     pracą szkoły oraz współdziałaniem z miastem.
              §2
Wysokość nagród, zasady Ich przyznawania oraz tryb składania        5. Kandydatów do nagrody powinna cechować nienaganna postawa
wniosków, określa regulamin stanowiący odpowiednio:              etyczna.
— załącznik nr 1 dla nagrody Prezydenta Miasta               6. Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są z okazji Dnia Edukacji
— załącznik nr 2 dla nagrody Dyrektora Szkoły.                 Narodowej.
                                      7. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta powinny być składane w
                 §3                      Wydziale Edukacji Urzędu Miasta do 15 września każdego roku.
Traci moc uchwała podjęta w tym zakresie przez Zarząd Miasta.
                                      8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta występują:
                 §4                      • Dyrektor szkoły (placówki) prowadzonej przez Miasto, dla
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku    nauczycieli,
                                       • Naczelnik Wydziału Edukacji dla dyrektorów szkół (placówek
Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                     oświatowych),
                 PRZEWODNICZĄCY RADY Michał
                                       • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dla dyrektorów placówek
                       Śmigielski         opiekuńczo-wychowawczych,
                                       • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówkami
                                     oświatowymi dla dyrektorów i nauczycieli.
                          Załącznik nr 1       • Zarządy oddziałów związków zawodowych, działających w
    do Uchwały Nr 786/XXXVIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia     oświacie na terenie Miasta dla dyrektorów i nauczycieli.
                        27 marca 2002 r.
                                      9. Do wniosku o nagrodę Prezydenta Miasta dołączyć należy
                                        pozytywne opinie Rady Pedagogicznej i związków zawodowych
              REGULAMIN
                                        działających w szkole (placówce)
   przyznawania nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli           •chyba, że z wnioskiem występuje organizacja związkowa.
  placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych za         10. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta powinny zawierać
      ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze              dane osobowe kandydata: nazwisko, imię, data urodzenia,
                                       stanowisko, nazwę placówki, wykształcenie. otrzymane dotychczas
 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli stanowi 1% planowanego      nagrody oraz uzasadnienie, w którym należy dokładnie umieścić
  rocznego osobowego funduszu płac na                    osiągnięcia kandydata (jak wyżej w pkt. 4). Wzór wniosku stanowi
                                       załącznik do regulaminu,
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  1287                          Poz. 1089
11. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta na podstawie pozytywnie    oraz placówek publicznych innych niż prowadzonych przez
   zaopiniowanych wniosków przez Komisję Oświaty Rady Miasta.    miasto, przyznanych przez organy prowadzące te placówki.
  Rozstrzygnięcia w sprawie nagród winne być podjęte do dnia    Z wnioskiem o wręczenie nagrody i nadanie jej nazwy
  30 września każdego roku.                     „Nagroda Prezydenta" wystąpić należy do Wydziału
12. Prezydent Miasta może z własnej inicjatywy przyznać 14. nagrodę
                                   Edukacji do 30 września każdego roku. Przyznanie
   dyrektorowi, nauczycielowi. W takim przypadku wniosek nie
                                   nagrody Prezydenta Miasta wyklucza możliwość uzyskania
   podlega zaopiniowaniu przez Komisję, o której mowa w pkt. 11.
                                   w tym roku nagrody Dyrektora Szkoły.
13. Dopuszcza się możliwość wręczenia przez Prezydenta Miasta
   nagród dla nauczycieli niepublicznych placówek                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                   Michał Śmigielski
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                                   - 1288 -                                              Poz. 1089


                                                                                     Załącznik do Regulaminu

(pieczęć instytucji występującej z wnioskiem)                                                 Rybnik, dnia...............................................


                                  WNIOSEK
                      O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Zgłaszam

wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta RybnikaPani/Panu ........................................................................................................ urodz. .........................................................

wykształcenie .................................................................................................................................................. lat pracy ......
                                 (nazwa ukończonej uczelni)

zatrudnionej w ........................................................................... na stanowisku .................................................................

otrzymane nagrody

.................................................................................................................................................................................................................
                                      (Kuratora — Ministra — stopień, rok)

za następujące osiągnięcia w pracy (konkretnie uzasadnić)


.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
        Organizacja związkowa                          Uzgodniono z Radą                        Występujący z wnioskiem
         (pieczęć i podpis)                          Pedagogiczną w dniu                         (pieczęć i podpis)


Stanowisko Komisji:
                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                     Michał Śmigielski
     DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 301                - 1289 -                      Poz. 1089

                 Załącznik nr 2 do Uchwały
                 Nr 786/XXXVIII/2002 Rady
                 Miasta Rybnika z dnia 27
                       marca 2002 r.
                                       6. Nagrody Dyrektora wręczane są z okazji
                                        Dnia Edukacji Narodowej.
              REGULAMIN                    7. Wnioski o nagrody Dyrektora powinny być
                                        składane w dyrekcji szkoły do dnia 15
      przyznawania nagród Dyrektora Szkoły dla
                                        września każdego roku.
       nauczycieli placówek oświatowych oraz
                                       8. Z wnioskiem o przyznanie tej nagrody
        opiekuńczo-wychowawczych za ich
                                        występują:
       osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze                • Dyrektor szkoły (placówki) z własnej
                                          inicjatywy,
      1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli             • Naczelnik Wydziału Edukacji dla
       stanowi   1  %   planowanego   rocznego            nauczycieli szkół i placówek
       osobowego funduszu płac nauczycieli, z czego             oświatowych,
       80% przeznacza się na nagrody Dyrektorów             • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dla
       Szkół.                                nauczycieli placówek opiekuńczo-
       Przez nagrodę Dyrektora Szkoły rozumie się              wychowawczych,
       również nagrodę przyznaną przez dyrektora             • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
       przedszkola, placówki oświatowej lub placówki             nad placówkami oświatowymi,
       opiekuńczo-wychowawczej.                      • Zarządy oddziałów związków
      2. Dyrektor przyznaje nagrody jednego stopnia              zawodowych, działających w oświacie na
       wyróżniającym się nauczycielom posiadającym             terenie Miasta.
                                       9. Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora
       powszechnie uznawany dorobek w pracy
                                        powinny zawierać dane osobowe
       dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
                                        kandydata: nazwisko, imię, data urodzenia,
      3. Wysokość nagrody Dyrektora nie może
                                        stanowisko, nazwę placówki,
       przekraczać     maksymalnie,     stawki
                                        wykształcenie, otrzymane dotychczas
       wynagrodzenia   zasadniczego  nauczyciela
                                        nagrody oraz uzasadnienie, w którym
       mianowanego,     posiadającego    pełne
                                        należy dokładnie umieścić osiągnięcia
       kwalifikacje zawodowe.
                                        kandydata (jak wyżej w pkt. 4). Wzór
      4. Do nagrody Dyrektora może być typowany niżej
                                        wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
       wymieniony nauczyciel, który w danym roku nie
                                      10. Nagrody przyznaje Dyrektor na podstawie
       otrzymał nagrody Prezydenta Miasta.
                                        wniosków zaopiniowanych przez Komisję,
       • Nauczyciel mający co najmniej jednoroczny
                                        o której mowa w pkt. 11.
         staż pracy, który osiąga liczące się w skali
                                      11. Komisję ds. wniosków powołuje Dyrektor
         szkoły, miasta lub województwa wyniki w
                                        szkoły w następującym składzie:
         pracy   dydaktyczno-wychowawczej     i
                                        przedstawicie! rady szkoły, a jeśli nie
         opiekuńczo-organizacyjnej,
                                        istnieje to rady rodziców — wytypowany
       • Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w
                                        przez te organy, przedstawicie! rady
         szkole, wyróżniający się w wykonywaniu tych
                                        pedagogicznej (rada deleguje na
         obowiązków.
                                        posiedzeniu), samorządu uczniowskiego
      5. Kandydatów do nagrody powinna cechować
                                        (przez niego wytypowany) i związków
       nienaganna postawa etyczna.
                                        zawodowych istniejących w szkole.
                                        Komisją kieruje dyrektor.
                                    12. W szkole (placówce) należy prowadzić
                                    dokumentację pracy komisji oraz rejestr nagród
                                    dyrektora, przekazując co roku aktualizację rejestru
                                    do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

                                                PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                    Michał Śmigielski

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  — 1290                                   Poz. 1089


                                                         Załącznik do Regulaminu

(pieczęć instytucji występującej z wnioskiem)                       Rybnik, dnia...............................................
                                         WNIOSEK
                                   O PRZYZNANIE NAGRODY DYREKTORA

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody DYREKTORAPani/Panu ........................................................................................................ urodz. ...................................................

wykształcenie .................................................................................................................................................. lat pracy
                                 (nazwa ukończonej uczelni)

zatrudnionej w ........................................................................... na stanowisku ...........................................................

otrzymane nagrody

.................................................................................................................................................................................................................
                                      (Kuratora — Ministra — stopień, rok)

za następujące osiągnięcia w pracy (konkretnie uzasadnić)


.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................        Organizacja związkowa                          Uzgodniono z Radą                        Występujący z wnioskiem
         (pieczęć i podpis)                          Pedagogiczną w dniu                         (pieczęć i podpis)


Stanowisko Komisji:                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                     Michał Śmigielski
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1291                       Poz. 1090, 1091


                              1090
                       UCHWAŁA NR 788/XXXVIII/2002 RADY
                          MIASTA RYBNIKA

                          z dnia 27 marca 2002 r.

              w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za korzystanie z wyżywienia w
                      przedszkolach prowadzonych przez miasto
 Działając na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7                   §3
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r.
poz. 329 z późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia Opłaty stanowią przychód zakładu budżetowego.
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zmianami) na wniosek Zarządu
Miasta oraz Komisji Oświaty                                 §4
           Rada Miasta Rybnika
                                Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta oraz dy-
                                rektorom przedszkoli prowadzonych przez miasto.
             postanawia:

                                               §5
                                 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r., po
               §1
                                 uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Ustalić na rok szkolny 2002/2003 następujące wysokości stałej  Śląskiego.
opłaty miesięcznej za korzystanie z posiłków przez dzieci
uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez miasto:
                                               §6
— wszystkie posiłki         — 55,00 zł
— jeden lub dwa posiłki       — 50,00 zł          Treść uchwały podać do publicznej wiadomości przez
— w oddziałach „zerowych" korzystających             wydrukowanie jej w „Gazecie Rybnickiej".
       tylko z jednego posiłku (śniadanie) — 30,00 zł

               §2
Opłata stanowi część kosztów przygotowania posiłków i nie
                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY
podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w
przedszkolu.
                                                   Michał Śmigielski
                              1091
                      UCHWAŁA NR 794/XXX VIII/2002 RADY
                          MIASTA RYBNIKA

                          z dnia 27 marca 2002 r.

    w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom motali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez
               przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie miasta Rybnika
  Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 40 ust. 3 i 4, Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Miasta i Komisji Praworządności:
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w związku z § 1 pkt. 6               Rada Miasta Rybnika
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
1 Administracji z dnia'22 września 1997 w sprawie określenia                 postanawia:
wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych
(miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania                          §1
upoważnień (Dz. U. Nr 124, poz. 794) oraz art. 14 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 1. Wprowadza się w punktach skupu złomu metali kolorowych
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.        na terenie miasta Rybnika obowiązek prowadzenia
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                        - 1292 -                        Poz. 1091, 1092

 rejestrów i rejestrowania transakcji skupu złomu metali nieżelazny    nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego na zasadach
 zawierających:                              określonych w prawie o wykroczeniach.
  1) dane osobowe sprzedawcy złomu na podstawie dokumentu ze
  zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
  2) ilość i rodzaj dostarczonego złomu,                                   §4
  3) oświadczenie nabywcy o źródle pochodzenia złomu, Rejestry, o
                                      Traci moc uchwała Nr 18/111/94 Rady Miasta Rybnika z dnia 14
  których mowa w ust. 1 należy prowadzić na warunkach ustawy z
                                      września 1994 r. w sprawie nałożenia na podmioty gospodarcze
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
                                      prowadzące skup złomu żeliwnego i metali kolorowych obowiązku
  133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
                                      ewidencji ich dostawców-


                                                        §5
Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze grzywny do
wysokości 500 zł.                              Uchwala podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa
                                      Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od jej ogłoszenia a także
                                      rozplakatowaniu w miejscach publicznych i wszystkich składnicach
                 §3
                                      złomu na terenie miasta Rybnika.
Upoważnia się funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rybniku do
                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY
przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów niniejszej uchwały,
a w razie stwierdzenia ich naruszenia.
                                                            Michał Śmigielski
                                    1092
                        UCHWAŁA NR XLtl/249/2002 RADY MIEJSKIEJ
                                W STRUMIENIU


                              z dnia 26 marca 2002 r-

                  w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
                  mieszkaniowego zasobu gminy
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.
                                                      §4
42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U, Nr 142, poz, 1591), art. 21 ust. 1 pkt 2. ust. 3 ustawy z   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
                                       Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy, o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733)—                           Z-ca Przewodniczącego Rady
                                                             Miejskiej
        Rada Miejska w Strumieniu uchwala:
                                                           Czesław G ren

                 §1
Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład                               Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej                      XLII/249/2002 z dnia 26 marca 2002 r.
uchwały,


                 §2
                                                Zasady wynajmowania lokali
Traci moc uchwała Nr Xll/78/95 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia                 wchodzących w skład
29,09.1995 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb                   mieszkaniowego zasobu gminy
mieszkaniowych.
                 §3
                                                        §1
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
                                      1. O najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w
                                         skład mieszkaniowego zasobu gminy
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1293                           Poz. 1092
 mogą ubiegać się osoby pełnoletnie zamieszkujące na stałe     — niepełnosprawnym inwalidom trwale niezdolnym do pracy
 przez okres nie krótszy niż 3 lata lub pracujące na terenie      lub rodzinom, w których skład wchodzą takie osoby.
 gminy przez okres nie krótszy niż 3 lata, które nie są      — rodzinom wielodzietnym posiadającym 4 lub więcej dzieci.
 głównymi najemcami mieszkalnych lokali komunalnych,      2. Lokale, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, mogą być
 spółdzielczych jak również właścicielami lokali bądź       również najmowane przez osoby znajdujące się w trudnych
 budynków mieszkalnych.                      warunkach mieszkaniowych i osiągające dochód nie wyższy
2. Druk wniosku o najem lokalu komunalnego wydaje Biuro ds.     niż:
  budownictwa, inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej.    a) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jedno-
3. Wnioskodawca zobowiązany jest podać we wniosku:            osobowym, biorąc pod uwagę średni miesięczny dochód
  — adres zamieszkania potwierdzony przez organ mel-          zainteresowanego z 3-ch ostatnich miesięcy
    dunkowy,                             poprzedzających datę zarejestrowania wniosku,
  — dane o zajmowanym obecnie mieszkaniu, potwierdzone       b) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wielo-
    przez właściciela bądź zarządcę lokalu,              osobowym, na jednego członka, biorąc pod uwagę średni
  — dane o dochodach brutto rodziny z okresu 3-miesięcz-        miesięczny dochód zainteresowanego z okresu, o którym
    nego uzyskane:                          mowa w pkt. 1 poprzedzającego datę kwalifikacji
    a) u pracodawcy, z tytułu zatrudnienia, zlecenia lub       wniosku.
      umowy o dzieło,                   3. Do dochodu, o którym mowa w pkt. 2 wlicza się przeliczone
    b) z prowadzonej działalności gospodarczej, po-       na członka rodziny dochody obliczone wg przepisów o
      twierdzone przez właściwy urząd skarbowy,        dodatkach mieszkaniowych.
    c) z tytułu ubezpieczenia społecznego,          4. W rozumieniu niniejszych zasad za osoby pozostające w
    d) w ośrodku pomocy społecznej — z tytułu otrzymanej     trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osoby
      pomocy socjalnej,                    zamieszkujące w lokalach, w których na członka gos-
    e) w urzędzie pracy — z tytułu otrzymanego zasiłku dla                           2
                                  podarstwa domowego przypada mniej niż 7 m ogólnej
      bezrobotnych.                      powierzchni użytkowej lokalu.
    f) inne.
4. Wnioski o najem są przyjmowane i rejestrowane w Biurze
  określonym w pkt. 2.                                    §3
5. Wnioskodawca w terminie 14-tu dni od daty złożenia      1. Lokale, o których mowa w § 1 pkt. 1 mogą być również
  kompletnego wniosku winien otrzymać informację o za-       wynajmowane bez względu na wysokość dochodów
  rejestrowanym wniosku oraz o dalszym postępowaniu. W       osobom, które:
  razie niekompletności wniosku, wnioskodawca otrzymuje      — mieszkają bez tytułu prawnego w lokalach z zasobu
  informację o zakresie jego uzupełnienia.              gminy na skutek rozwiązania umowy najmu z powodu
6. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 2 zawiera załącznik nr      zaległości czynszowych, jeżeli spełnią łącznie niżej
  2 do niniejszych zasad.                       wymienione warunki:
7. a) Wynajmującym jest gmina reprezentowana przez podmiot       a) uregulowały w całości należności z tytułu najmowania
  upoważniony przez Zarząd Miejski pełniący funkcję            lokalu (zaległości czynszowe wraz z odsetkami,
  zarządcy.                                opłatami eksploatacyjnymi, odszkodowania z tytułu
  b) Nawiązanie stosunku najmu następuje w drodze pisemnej        bezumownego korzystania z lokalu wraz z opłatami
   umowy zawieranej pomiędzy osobą najemcy a              eksploatacyjnymi),
   wynajmującym (zarządcą) na podstawie skierowania do       b) mieszkanie utrzymane jest w należytym stanie
   zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wydanego          technicznym i sanitarnym,
   przez organ gminy lub wyroku sądowego ustalającego        c) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub
   stosunek najmu.                           budynku mieszkalnego.
                                 2. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1 o ponownym
                                  nawiązaniu stosunku najmu decyduje zarządca.
               §2
1. Pierwszeństwo najmu komunalnego lokalu mieszkalnego na                   §4
  czas nieoznaczony przyznaje się osobom:
  — uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie        1. Na lokale socjalne przeznacza się lokale o obniżonej wartości
    przepisów ustawy, orzeczenia sądowego lub posiada-      użytkowej.
    jącym tytuł prawny do zamieszkiwania w budynku      2. Powierzchnia użytkowa lokalu socjalnego nie powinna
                                           2
    podlegającym rozbiórce lub wykupowi w związku z       przekraczać 5 m na każdą zameldowaną osobę.
    inwestycjami gminy lub z uwagi na jego stan techniczny,
  — które opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem                     §5
    pełnoletności,                      1. Pierwszeństwo do najmu lokalu socjalnego przysługuje
  — które posiadają tytuł prawny do lokalu w budynku, w      osobom, które:
    którym zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z          a) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i
    powodu przeprowadzenia remontu związanego z za-                       znalazły się w niedostatku,
    grożeniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1294                          Poz. 1092
  b) jako najemcom mieszkaniowego zasobu gminy wy-       3. Odmowa udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w
    powiedziano im umowy najmu na skutek zaległości       wyniku zamiany między osobami zainteresowanymi może
    czynszowych,                        nastąpić jedynie w przypadku, gdy:
  c) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia    a) w wyniku zamiany nastąpiło zaniżenie normy poniżej 5 m
                                                               2

    sądowego.                            powierzchni użytkowej w przeliczeniu na jedną osobę,
2. Za osobę znajdującą się w niedostatku uznaje się osobę,
                                  b) występujący o zamianę mają zaległości czynszowe,
  której średni miesięczny dochód w okresie 3-ch miesięcy     c) jedna ze stron posiada na terenie gminy tytuł prawny do
  poprzedzających kwalifikacje wniosku o najem lokalu         innego lokalu lub budynku mieszkalnego, nie będącego
  socjalnego nie przekracza 75% najniższej emerytury w         przedmiotem zamiany.
  gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie
  wieloosobowym.                                       §9
3. Dochodem, o którym mowa w ust. 2 jest dochód brutto w    Zarząd Miejski w Strumieniu, na wniosek zainteresowanego,
  przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym.     może wyrazić zgodę na zmianę umowy najmu lokalu
4. Za osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do najmu lokalu  mieszkalnego poprzez objęcie dodatkowych pomieszczeń, które
  socjalnego uważa się również osoby, które utraciły      nie spełniają warunków do uznania ich za samodzielny lokal
  mieszkanie i dobytek na skutek klęski żywiołowej.      mieszkalny.

               §6                               § 10
1. Umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana na okres 12-  1. Tworzy się Zespół ds. Lokalowych, do zadań którego należy
  tu miesięcy z możliwością jej przedłużenia na następne 12-   opiniowanie wniosków o najem lokalu oraz wniosków o
  miesięczne okresy, jeżeli najemca znajduje się w sytuacji    zamianę mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego
                                  zasobu gminy na inne wchodzące w skład tegoż zasobu.
  uzasadniającej przedłużenie umowy.
                                2. Zespół opiniuje wnioski z uwzględnieniem niniejszych zasad.
2. Jeżeli obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego wynika z
  orzeczenia sądowego, umowę najmu zawiera się zgodnie z
  treścią orzeczenia sądu.                                 § 11
                                1. W skład Zespołu ds. Lokalowych wchodzi: dwóch radnych
               §7
                                  desygnowanych przez Radę, po jednym pracowniku Urzędu,
1. Osobom, które nie spełniają kryteriów określonych w ni-     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu
  niejszych zasadach, można oddawać w najem lokale nie
                                  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  spełniające wymagań do zasiedlenia, zakwalifikowane do
  remontu lub przystosowane na cele mieszkalne, w zamian    2. Skład Zespołu powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w
  za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny      Strumieniu.
  koszt.                            3. Powołany Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera
2. Zarząd Miejski w Strumieniu określa lokale przeznaczone do   Przewodniczącego.
  remontu lub przystosowania.                 4. Zespół ds. Lokalowych sporządza opinie odnośnie każdego
                                  wniosku w oparciu o niniejsze zasady.
               §8                 5. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który
                                  podpisują wszyscy członkowie Zespołu.
1. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, z
  którymi zawarte są umowy najmu na czas nie oznaczony,
  mogą dokonać zamiany tych lokali na inne lokale pozos-
  tające w dyspozycji tego samego wynajmującego.                          Z-ca Przewodniczącego
2. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, z                       Rady Miejskiej
  którymi zawarte są umowy na czas nie oznaczony mogą
  ubiegać się o uzyskanie zgody na wzajemną zamianę                          Czesław G ren
  mieszkania.
                                                                                                   Załącznik nr 2
                                                                                  do Uchwały Nr XL11/249/2002 Rady
                                                                                            Miejskiej w Strumieniu
                                                                                            z dnia 26 marca 2002 r.


     ..................................................................................
           (imię l nazwisko wnioskodawcy)


     ..................................................................................
                 (adres zamieszkania)
                                                       ................................................... dnia .......................................................

                                                       Urząd Miejski w STRUMIENIU
                                      WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Proszę o oddanie w najem mieszkania dla niżej wymienionych osób:


                                                                                    Źródło utrzymania

                                                         Stosunek do
 Lp.                Imię i nazwisko                      Dala urodz.                     Przeciętne
                                                         wnioskodawcy                                Pieczęć i podpis
                                                                        wynagrodzenie z 3-ch
                                                                                               zakładu pracy
                                                                          m-cy brutto

  1                     2                          3            4                  5                    6


  1                                                      wnioskodawca

2


3


4


5


6


7


8
Dochody razem................................................................... zł, z czego przypada na jednego członka rodziny ..................................................... zł.
DZ. URZ. WOJ. Ś L. Nr 30                                — 1296 —                                                 Poz. 1092

Prośbę swą motywuję następująco:

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................


Jednocześnie informuję:

1. Najemcą mieszkania w którym zamieszkuję jest P. ............................................................................................................................


2. Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione pod L.p. .............. powyższej tabeli oraz następujące
osoby:
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

                                      potwierdzenie przez organ meldunkowy

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem:* kwaterunkowym, służbowym, spółdzielczym lokatorskim — własnościowym,
  innym.

4. Mieszkanie zajmowane obecnie:
                                                                2              2              2
   a) składa się z ........... pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1 — .............. m , 2 — .............. m , 3 — .............. m ,
                  2                               2
     4 — .............. m oraz kuchni o powierzchni.............. m .
                                       2
   b) łączna powierzchnia użytkowa .............. m .

5. Mieszkanie zajmowane jest:*
  a) samodzielnie
  b) wspólnie w następujący sposób:
  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  c) kuchnia użytkowana jest:*
    — samodzielnie
    — wspólnie.
6. Mieszkanie położone jest na parterze, piętrze i jest wyposażone w: instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego
  ogrzewania, w.c. łazienkę.*
7. Okres zamieszkiwania w zajmowanym lokalu ............................................................................................................................
8. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów mieszkaniowych zgodnie z zasadami
  wynikającymi z uchwały Nr XLII/249/2002 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26.03.2002 r.

..................................................................................................................................................................................................................
                               potwierdzenie przez właściciela lub zarządcę budynku
 *) niepotrzebne skreślić
                                                                     (podpis wnioskodawcy -ów)
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   - 1297 -                     Poz. 1093, 1094


                              1093
                       UCHWAŁA NR XLll/250/2002 RADY
                        MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

                          z dnia 26 marca 2002 r.

             w sprawie pokrycia wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach
                         podstawowych i gimnazjach w 2002 r.
  Na podstawie art. 16, art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada               §3
1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64, poz.
                                  W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą nie stosuje się
414 z 1998 r. z późn. zm.) oraz S 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady
                                  przepisów uchwały Nr XXXIII/218/98 Rady Miejskiej w
Ministrów dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych
                                  Strumieniu z dnia 24 kwietnia 1998 w sprawie: zasad zwrotu
zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002
                                  przez rodziców wydatków poniesionych przez Gminę na
r. (Dz. U. Nr 6, poz. 56 z 2002 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
                                  dożywianie dzieci.
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.)                         §4
          Rada Miejska w Strumieniu
                                  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
               uchwala:

               §1                                §5
Świadczenie bezpłatne w formie gorącego posiłku przysługuje
uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub       Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
                                w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
gimnazjum, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie
ucznia nie przekracza 200% dochodu o którym mowa w art. 4
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
                                                  Z-ca Przewodniczącego
               §2                                    Rady Miejskiej
W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia
przekracza próg określony w § 1 uchwały, wydatki na gorący
                                                    Czesław Gren
posiłek pokrywa w całości osoba zobowiązana.
                              1094
                   UCHWAŁA NR XLV/500/2002 RADY MIEJSKIEJ W
                       TARNOWSKICH GÓRACH

                          z dnia 27 marca 2002 r.

       w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/482/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego
        2002 roku, w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób
            fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1       Rada Miejska w Tarnowskich Górach
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.
tekst Dz. U. Nr 94 z 1993 r, poz. 431 z późn. zmianami) art. 6                uchwala:
ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zmianami), na wniosek
Zarządu Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i 1. Zmienić pkt 2 Uchwały w sposób następujący:
Finansów oraz Komisję Porządku Prawnego              2. Do pobierania podatków określonych w punkcie 1 Uchwały
                                   upoważniona jest Pani Edyta Materia żarn. Tarnowskie Góry
                                   ul. Poczty Gdańskiej 10.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1298                   Poz.1094, 1095, 1096
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym       4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
 Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
                                                    PRZEWODNICZĄCY
 od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja
                                                    RADY MIEJSKIEJ
 2002 r. oraz ogłoszeniu na terenie Sołectwa i tablicy
 informacyjnej Urzędu Miejskiego w formie rozplakatowania                         Stefan Karmelita
 obwieszczenia.
                              1095
                   UCHWAŁA NR XLV/501/2002 RADY MIEJSKIEJ W
                       TARNOWSKICH GÓRACH

                          z dnia 27 marca 2002 r.

              w sprawie zwolnienia bezrobotnych od opłaty stałej za wniosek o wpis
                      do ewidencji działalności gospodarczej.
 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o składany przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Po-
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) i art. wiatowym Urzędzie Pracy.
88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2. 1999 r. — Prawo 2. Uchwała wymaga podania do wiadomości publicznej
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) na przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa
wniosek Zarządu Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Śląskiego.
Gospodarki Miejskiej oraz 3. Komisję Budżetu i Finansów —      3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
                                   ogłoszenia.
             Rada Miejska
                                    4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
             uchwala:
                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                     RADY MIEJSKIEJ
1. Wprowadzić zwolnienie od opłaty stałej w kwocie 100 zł za
  wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej                       Stefan Karmelita                              1096
                   UCHWAŁA NR XLV/502/2002 RADY MIEJSKIEJ W
                       TARNOWSKICH GÓRACH

                          z dnia 27 marca 2002 r.

      w sprawie uchylenia Uchwały dot. wprowadzenia opłaty administracyjnej od czynności urzędowych w
     zakresie dokonania wpisu, zmian wpisu oraz wykreślenia wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  wprowadzenia opłaty administracyjnej od czynności
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z     urzędowych w zakresie dokonania wpisu, zmian wpisu oraz
2001 r. poz. 1591), art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada    wykreślenia wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 2. Uchwała wymaga podania do wiadomości publicznej przez
1178 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o    ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn.     Śląskiego.
zm.) na wniosek Zarządu Miasta, po zaopiniowaniu przez 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki Miejskiej     ogłoszenia.
             Rada Miejska               4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
             uchwala:                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                    RADY MIEJSKIEJ
1. Uchylić Uchwałę Nr XXXI 11/340/2001 Rady Miejskiej w
  Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie                          Stefan Karmelita
DZ. URZ. WOJ. SL. Nr 30                          1299                          Poz. 1097, 1098


                                      1097
                         UCHWAŁA NR XLV/506/2002 RADY MIEJSKIEJ W
                                TARNOWSKICH GÓRACH


                                 z dnia 27 marca 2002 r.

        w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w
                          Tarnowskich Górach przy ul. St. Wyspiańskiego 1
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o     Nr 3 w Tarnowskich Górach, ul. St. Wyspiańskiego 1
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. Poz..      poprzez:
                                           a) dodanie po punkcie 1 punktu 1 a w brzmieniu:
1591) oraz art. 5 ust, 5 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
                                         1a, Ustalić — od roku szkolnego 2002/2003 dla Publicznej
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn, zm.) oraz
                                            Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. St. Wyspiańskiego 1 dla
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. — przepisy wprowadzające reformę
                                            ciągu klasy sportowej w klasach IV—VI
ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz, 96) na wniosek Zarządu Miasta po
                                            —obwód w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie
zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji oraz Komisję Porządku
                                            Góry,
Prawnego —
                                      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
      Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:
                                        Śląskiego.
                                         3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta,
                                         4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Dokonać zmiany Uchwały Nr VI 11/71/99 Rady Miejskiej w
 Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 1999 f. w sprawie określenia                             PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                MIEJSKIEJ
 obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
                                                              Stefan Karmelita
                                      1098
                              UCHWAŁA NR XLIII/420/2002 RADY
                                   MIASTA USTROŃ


                                 z dnia 27 marca 2002 r.

     Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,
                       podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2002 r.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust- 1, art. 41 ust. 1 i art. 42    3) „Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i     (OSW Wilga)
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r,        Turystycznych „HIT" Sp, z o.o. 40-123
                                          Katowice ul, Czerwińskiego 6"
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 2 ustawy
                                          4)   „Przedsiębiorstwo   Usługowo-      (ORS Daniel)
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9      Turystyczne „ELTUR" Sp z o.o.
poz. 31 z późn. zm.)                                43-450 Ustroń ul. Sanatoryjna 32a"
              Rada Miasta Ustroń                    8) „Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych  (Pensjonat Przodownik)
                                          „EDEN" Sp z o.o. 44-253 Rybnik os.
                 uchwala:
                                          Południe 37"
                                          11) „Firma „Jędruś" DW Zameczek 43-450     (DW    Zameczek)
                  §1                       Ustroń ul. Gościradowiec 4—6        (Pokoje Gościnne)
W uchwale nr XXXVIII/378/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada
2001 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i
opłacie miejscowej na 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:
1, W § 3 ust, 1 niżej wymienione punkty otrzymują nowe brzmienie:
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      - 1300 -                     Poz. 1098, 1099
  12) „Federacja Zw. Zawodowych         (SU Złocień)     28) „POLCARBO Sp. Jawna              (DW Anna)
    Pracowników Publicznej Radiofonii                Ryskalok & S-ka DW ANNA
    i Telewizji w Polsce                       43-450 Ustroń ul. M. Reja 8"
    00-999 Warszawa ul. Woronicza 17                30) „RENPOL"               (Rez. Casablanka)
    SU „Złocień" N.Z.O.Z.                     Przedsiębiorstwo Export-Import
    43-450 Ustroń ul. Szpitalna 31"                Handel-Usługi-Produkcja J. Gach
  13) „ELTRANS Andrysiak i Kulfan       (DW Eltrans)      44-300 Wodzisław Śląski ul. Rzeczna 3
    Sp. Jawna                           Rezydencja „Casablanca"
    40-859 Katowice                        43-450 Ustroń ul. 3 Maja 49"
    ul. Bocheńskego 74                      33) „Panią Dorotę Wójcik-Słonina        (OSW Ziemowit)"
    Dom Wczasowy Oddział Ustroń                   40) „Panią Annę Czyż             (OWS Barbara)"
    43-450 Ustroń ul. Lipowa 20"                   41) „Pana Waldemara Długołęckiego       (LOEE Leśnik)"
  14) „Zajazd Pegaz"             (Zajazd Pegaz)      42) „Panią Renatę Jochacy             (OSW Dąb)"
    43-450 Ustroń ul. Złocieni 30"                  43) „Panią Emilię Malina             (Gwarek)"
  16) „Przedsiębiorstwo         (Rest. Tropikana)      2. W § 3 ust. 1 skreśla się punkt 20.
    Hotelarsko-Gastronomiczne                   3. W § 3 ust. 1 dopisuje się pkt 50 i 51 w brzmieniu:
                                         „50) Komplex-Torus Sp. z o.o.    (ÓW Ondraszek)"
    Jur-Gast S.C.
                                           02-495 Warszawa Pl.
    Restauracja „Tropikana"
                                                   Czerwca 1976 nr 1"
    43-450 Ustroń ul. 3 Maja 99"
                       (Hotel Colonia)           „51) Panią Barbarę Pękała        (SU Kos)"
  17) „COLONIA I Sp.zo.0.
    43-450 Ustroń ul. Wczasowa 9"                                §2
  18) „Wojskowy Dom Wypoczynkowy (WDW Beskid)
     „BESKID"                           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
     43-450 Ustroń ul. Orzechowa 11"
  21) „Centrum               (CWW Chemik)
    Wypoczynkowo-Wczasowe
    „CHEMIK" Sp. z o.o.                                     §3
    43-450 Ustroń ul. Turystyczna 10               1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
  23) „Kolejowe Przedsiębiorstwo         (OW Kolejarz)     ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
    Turystyczno-Wypoczynkowe                     Śląskiego.
    „Natura-Tour" Sp. z o.o. w Gdańsku              2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
    Oddział w Katowicach ÓW Kolejarz
    43-450 Ustroń ul. Stroma 2"                   tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie
  27) „GRON" S.C.                 (Hotel Gron)     Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.
    A. Jochemczyk i L. Zuber                                    PRZEWODNICZĄCA RADY
    43-450 Ustroń ul. 3 Maja 1"
                                                      Emilia Czembor                                    1099
                    UCHWAŁA NR XXXIX/428/2002 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA
                               ŚLĄSKIEGO
                            z dnia 28 marca 2002 r.

                       w sprawie zmiany uchwały o opłacie administracyjnej

                                         Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst                uchwala, co następuje:
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 18 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.                   §1
U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ustawy z
                                   1. W uchwale Nr XXV/311/2000 Rady Miejskiej Wodzisławia
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
                                    Śląskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z
                                    administracyjnej za czynności nie objęte opłatą
późniejszymi zmianami)
DZ. URZ. WOJ. SL Nr 30                       1301                     Poz, 1099, 1100, 1101

 skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie w § 1 skreśla                    § 3
 się pkt 1 i 2.
                                    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
                                    Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.
                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                         RADY MIEJSKIEJ
                                                        Wodzisławia Śląskiego
                 §2
                                                        Jan Grabowiecki
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wodzisławia
Śląskiego.                                  1100
                           UCHWAŁA NR XXXIV/190/2002 RADY
                              MIASTA WOJKOWICE


                              z dnia 27 marca 2002 r.


                w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XXIV/138/2001 z dnia 23.02.2001 r.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40, ust. 1 ustawy z dnia                 § 2
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142. poz. 1591) art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 ze zm.},
             Rada Miasta                                 §3
                                    Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w
               uchwala:                 Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


                §1                                        PRZEWODNICZĄCY
                                                          RADY MIASTA
W § 1 uchwały Rady Miasta nr XX)V/138/2001 z dnia
23.02,2001 r. skreśla się podpunkt c i d,                                     Andrzej Duda                                  1101
                           UCHWAŁA NR XXXIV/191/2002 RADY
                              MIASTA WOJKOWICE


                              z dnia 27 marca 2002 r.

      w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
                             z zakresu administracji publicznej
  Na podstawie art. 46 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r, o
                                      tora Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawach pomocy społecznej do
pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, póz. 414 z późn. zmianami)
                                      wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań
oraz art. 18 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
                                      zleconych, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
                                      obowiązkowym.
                 Rada Miasta

               uchwala:                                 §2

                                    Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
                                    Województwa Śląskiego.

                 51
                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY
Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                              MIASTA
upoważnić Panią Barbarę Blachlińską Inspek
                                                          Andrzej Duda
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      1302                          Poz. 1102


                                 1102
                       UCHWAŁA NR XXXI V/192/2002 RADY
                          MIASTA WOJKOWICE
         z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

                                Wojkowice

 Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1,  1. Zadania Urzędu.
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.     2. Struktura organizacyjna Urzędu.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)                    3. Zasady kierowania Urzędem oraz podział zadań i kom-
              Rada Miasta
                                     petencji pomiędzy kierownictwem Urzędu.
                                    4. Zasady obsługi interesantów, zasady i tryb przyjmowania,
               uchwala:
                                     ewidencjonowania oraz załatwiania skarg i wniosków.
                                    5. Obowiązki pracowników samorządowych, zadania wspólne
                                     naczelników wydziałów i wydziałów oraz zasady
                §1                    opracowywania projektów aktów prawnych.
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Woj-         6. Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu.
                                    7. Zasady ogólne podpisywania dokumentów i korespondencji.
kowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                    8. Postanowienia końcowe.
                § 2 Wykonanie uchwały

powierza się Zarządowi Miasta.                                    §2

                                    1.
                                     Do zadań urzędu należy zapewnienie pomocy organom
                §3                   gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji określonych
Traci moc uchwała Nr 111/14/92 w sprawie przyjęcia Regula-       ustawą o samorządzie gminnym, innymi ustawami
minu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Wojkowicach z dnia 16       szczególnymi, statutem gminy, uchwałami Rady i Zarządu
marca 1992 r. z późniejszymi zmianami.                 Miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
                                    przekazanych gminie mocą przepisów ogólnie obowiązujących
                §4                   względnie w drodze porozumień z właściwymi organami

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia      2. administracji. Funkcjonowanie Urzędu odbywa się na
                                     zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                                    podporządkowania,   podziału czynności  służbowych   i
                     PRZEWODNICZĄCY        indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych
                      RADY MIASTA        zadań.

                                    3. Zasady określone w ust. 2 nie wykluczają możliwości
                      Andrzej Duda
                                    funkcjonowania w Urzędzie komisji, kolegiów, zespołów,
                                    pełnomocników, doradców i innych form struktur funkcjonalnych
                                    i zadaniowych, które mogą być powoływane przez Zarząd bądź
                                    Burmistrza.
                          Załącznik
             do Uchwały Nr XXXI V/192/2002 Rady                      §3
            Miasta Wojkowice z dnia 27 marca 2002
                              r.     Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postano-
                                    wieniami instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin.
         ROZDZIAŁ l. POSTANOWIENIA
                                         ROZDZIAŁ II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

               OGÓLNE
                                                  URZĘDU


                §1
                                                   §4
Regulamin organizacyjny Urzędu, zwany dalej regulaminem
określa zasady oraz tryb pracy Urzędu Miasta Wojkowice, a w      1. Kierownictwo Urzędu:
                                     a) Burmistrz
szczególności określone są:
                                     b) Zastępca Burmistrza

                                      c)  Etatowy Członek Zarządu Miasta
                                      d)  Sekretarz
                                      e)  Skarbnik
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1303                            Poz. 1102
               §5                  10. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami
                                   Urzędu.
Dla wykonania zadań Urzędu tworzy się wydziały, do których
                                 11. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta.
należą czynności określone niniejszym regulaminem, a       12. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących
wynikające z przepisów szczególnych, zawartych porozumień       zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu
bądź powierzone odrębnymi poleceniami Zarządu lub           publicznego.
                                 13. Terminowe przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i
Burmistrza.
                                   Zarządu Miasta.
                                 14. Składanie Radzie Miasta okresowych sprawozdań z rea-
               §6                    lizacji zadań.
1. W Urzędzie działają następujące wydziały i komórki       15. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji
  organizacyjne:                           Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.
  1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr     OR      16. Sprawowanie nadzoru nad Urzędem Stanu Cywilnego.
  2. Wydział Spraw Obywatelskich         WSO      17. Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego
  3. Wydział Finansowy              FN        wyłącznej kompetencji oraz upoważnień do wydawania
  4. Wydział Inwestycji i Remontów        lR
                                   decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
  5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
  Środowiska                   WG K       publicznej.
  6. Wydział Kultury                WK
  7. Wydział Gospodarki Wodnej           WGW
  8. Wydział Architektury i Geodezji       AiG                     §9
  9. Urząd Stanu Cywilnego            USC
  10. Referat Administracyjno-Gospodarczy     AG
                                1. Zastępca Burmistrza, Etatowy Członek Zarządu Miasta,
  11. Pion Ochrony i Obrony Cywilnej        PO
                                 Sekretarz i Skarbnik kierują określonymi grupami spraw oraz
  12. Kontrola wewnętrzna             KW      sprawują nadzór nad wydziałami i podporządkowanymi
  13. Radca Prawny                 RP      jednostkami organizacyjnymi zgodnie z ustalonym podziałem
2. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta określa załącznik nr    zadań i kompetencji. Do wspólnych zadań i kompetencji
  1 do regulaminu.                        2. Zastępcy Burmistrza, Etatowego Członka Zarządu Miasta,
                                   Sekretarza i Skarbnika należy:
                                   a) Podejmowanie działań związanych z tematami posiedzeń
             ROZDZIAŁ III.                                         Zarządu.

    ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM ORAZ               b)   Koordynowanie pracy Urzędu w ramach właściwości
   PODZIAŁ ZADAŃ l KOMPETENCJI POMIĘDZY                  podległych wydziałów.
                                  c)   Nadzorowanie działalności podległych wydziałów
   KIEROWNICTWEM URZĘDU
                                      w zakresie prowadzonych spraw.
                                  d)   Współpraca z Radą Miasta i jej komisjami.
               §7
Burmistrz jest kierownikiem Urzędu, który kieruje całokształtem
                                                 § 10
jego działalności przy pomocy swojego Zastępcy. Etatowego
Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Miasta.
                                 Do zakresu działania Zastępcy Burmistrza Miasta w szcze-
                                 gólności należy:
               §8                  1. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Burmistrza lub w
                                   przypadku wystąpienia innych przyczyn powodujących
Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:      niemożność pełnienia przez niego obowiązków w zakresie
 1. Kierowanie bieżącymi sprawami miasta.              zadań i kompetencji określonych w § 8 pkt1—16.
 2. Reprezentowanie miasta i Urzędu na zewnątrz.         2. Współdziałanie z Radą Miasta, Zarządem oraz innymi
 3. Organizowanie i kierowanie pracą Zarządu.            komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach:
 4. Przedkładanie Radzie Miasta i Zarządowi projektów uchwał.    a) polityki rozwoju gospodarczego gminy,
 5. Nadzorowanie realizacji budżetu miasta.             b) gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ochrony
 6. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu        środowiska, porządku publicznego i zadań obronnych,
  administracji publicznej.                    c) organizacji kultury w mieście,
 7. Podejmowanie decyzji majątkowych w zakresie zwykłego       d) oświaty i wychowania,
  zarządu.                             e) zdrowia i pomocy społecznej.
 8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i        3. Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Burmistrza pozostają:
  kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników         a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Urzędu.
 9. Ustalanie szczegółowych zakresów zadań Zastępcy
  Burmistrza, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza i
  Skarbnika.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1304 —                        Poz. 1102
 b) Wydział Inwestycji i Remontów.                  b) Wydział Spraw Obywatelskich.
 c) Wydział Kultury.
 d) Miejski Zespół Oświaty i Wychowania.
                                                § 13
 e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
                                 Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika Miasta, który
                                 wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu gminy należy:
               § 11                 1. Przygotowanie założeń projektu budżetu Miasta wraz z
                                   objaśnieniami oraz innymi materiałami informacyjnymi
Do zakresu działania Etatowego Członka Zarządu Miasta w
                                   towarzyszącymi projektowi zgodnie z uchwałą Rady
szczególności należy:
                                   Miasta.
1. Współdziałanie z Radą Miasta, oraz innymi komórkami
                                  2. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta z zakresu
  organizacyjnymi Urzędu w sprawach:                 budżetu, gospodarki finansowej i podatków.
  a) polityki rozwoju gospodarczego gminy,            3. Prowadzenie gospodarki finansowej Miasta oraz ra-
  b) zagadnień promocji gospodarczej i współpracy z in-       chunkowości jednostki.
    westorami,                         4. Opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu
  c) rozwoju infrastruktury technicznej,               Miasta.
  d) ładu przestrzennego i architektonicznego,          5. Kontrola wykorzystania środków przekazanych z budżetu
  e) tworzenia spółek z udziałem gminy,
                                   Miasta na realizację zadań innym podmiotom.
  f) komunikacji miejskiej,
  g) współpracy międzygminnej.                  6. Zapewnienie wewnętrznej kontroli operacji gospodarczych.
2. Pod bezpośrednim nadzorem Etatowego Członka Zarządu       7. Nadzór nad sporządzaniem projektów budżetów jednostek
  Miasta pozostają:                         organizacyjnych oraz kontrola planów finansowych tych
  a) Wydział Gospodarki Wodnej,                   jednostek pod względem zgodności z uchwalonym
  b) Wydział Architektury i Geodezji.                budżetem.
                                  8. Opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i
                                   wydatków budżetu gminy.
               § 12
                                  9. Opiniowanie pod względem finansowym spraw będących
Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Miasta należy:     przedmiotem obrad Zarządu.
 1. Opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organiza-      10. Zapewnienie terminowego ściągania należności, do-
   cyjnego.                             chodzenia roszczeń oraz spłaty zobowiązań.
 2. Usprawnianie organizacji pracy Urzędu.            11. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.
 3. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych   12. Dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych po-
   w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań    wodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz
   Urzędu.                             informowanie rady i regionalnej izby obrachunkowej o
 4. Prowadzenie gospodarki etatami, prognozowanie iloś-        odmowie złożenia kontrasygnaty.
   ciowego stanu zatrudnienia pracowników Urzędu oraz      13. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
                                 14. Opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie
   kierowanie tym procesem stosownie do potrzeb.
                                   gospodarki finansowej.
 5. Współdziałanie w opracowaniu projektów uchwał Rady
                                 15. Organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowych.
   Miasta i Zarządu Miasta w zakresie ich podstawy formal -
                                 16. Współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi w
   no-prawnej.
                                   zakresie gospodarki finansowej miasta w tym inicjowanie
 6. Nadzór nad ochroną gmachu i zabezpieczeniem mienia
                                   wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania
   Urzędu.
                                   środków finansowych.
 7. Przygotowanie posiedzeń Zarządu Miasta.
 8. Prowadzenie spraw w imieniu Burmistrza w zakresie       17. Nadzór finansowy nad funkcjonowaniem gminnych
   ustalonym przez Zarząd.                     jednostek organizacyjnych.
 9. Nadzorowanie działalności naczelników podległych       18. Nadzorowanie i koordynowanie pracy Wydziału Finan-
   wydziałów w zakresie spraw związanych z realizacją przez     sowego oraz Inspektora Kontroli Wewnętrznej w zakresie
   te wydziały określonych prawem zadań.              zadań Wydziału Finansowego.
10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem        19. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik ma prawo:
                                   a) żądać od naczelników komórek organizacyjnych Urzędu
   instrukcji kancelaryjnej w tym właściwy obieg i zabez-
                                     udzielania w formie ustnej bądź pisemnej niezbędnych
   pieczenie dokumentów.
                                     informacji i wyjaśnień celem prowadzenia odpowiedniej
11. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych
                                     polityki finansowej Urzędu.
   przy załatwianiu spraw w trybie postępowania
                                   b) wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu,
   administracyjnego.
                                     według którego mają być wykonywane przez komórki
12. Nadzór i koordynowanie prac związanych z przeprowa-
                                     organizacyjne Urzędu prace niezbędne zapewniające
   dzaniem wyborów i referendów.
                                     prawidłową   gospodarkę   finansową,  ewidencję
13. Pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza miasta pozostają:
                                     księgową, kalkulacje kosztów i sprawozdawczość
  a) Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr.
                                     finansową.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1305                           Poz. 1102
            ROZDZIAŁ IV.                 domić Wydział Organizacyjny o sposobie załatwienia sprawy,
                                   przekazując kopię odpowiedzi udzielonej zainteresowanemu.
     ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW ORAZ
     PRZYJMOWANIA l ZAŁATWIANIA SKARG l
          WNIOSKÓW                                  § 17
                                  1. Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania
               § 14                   wyjaśniającego powinny być rozpatrywane i wyjaśniane
1. Naczelną zasadą pracy Urzędu jest uprzejme, sprawne i       niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od
  kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie        daty ich otrzymania.
  obywateli.                           2. W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie
2. Wszyscy pracownicy Urzędu w toku wykonywania swych         określonym w pkt. 1 należy o tym powiadomić zaintereso-
  obowiązków służbowych winni umożliwić obywatelom         wane osoby, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy
  realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób     termin załatwienia sprawy.
  zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich    3. Skargi i wnioski rozpatruje merytorycznie właściwy wydział,
  słusznego interesu, a w szczególności:              który przygotowuje odpowiedź zawierającą wyczerpujące
a) udzielać interesantom informacji o ile nie są chronione      wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy,
   prawem niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i        ustosunkowuje się do wszystkich zarzutów lub propozycji
   wyjaśniać treść przepisów właściwych ze względu na        zawartych we wniosku oraz zawiadamia o podjętych
   przedmiot sprawy,                        działaniach.
b) starannie, wnikliwie i bezzwłocznie rozstrzygać sprawy, a gdy  4. Całość dokumentacji rozpatrywanej skargi lub wniosku
   nie jest to możliwe ze względu na stopień ich złożoności,    przechowuje wydział merytorycznie załatwiający sprawę,
   określać dokładny termin ich załatwienia w oparciu o       przekazując kopię odpowiedzi do Wydziału Organizacyjno-
   obowiązujące przepisy,                      Prawnego i Kadr.
c) respektować ściśle określone terminy, a w razie obiek-     5. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających
   tywnych przeszkód w ich dotrzymaniu, powiadamiać o        rozpatrzeniu przez różne wydziały. Burmistrz wyznacza
                                   wydział wiodący, który po uzyskaniu informacji od innych
   przyczynach zwłoki i określać nowy termin załatwienia      wydziałów przygotowuje projekt odpowiedzi.
   sprawy,
d) wyczerpująco informować interesantów o stanie załatwienia                  § 18
   wniesionych przez nich spraw,
e) informować interesantów o przysługujących im środkach      1. Bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania
   prawnych lub możliwości wniesienia odwołania bądź        i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Miasta.
   zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięć.           2. Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy Urzędu zobowiązani
                                   są do wykorzystywania materiałów zawartych w skargach i
                                   wnioskach do ochrony interesów społecznych i słusznych
               § 15
                                   interesów mieszkańców oraz likwidacji źródeł powstawania
1. Interesanci przyjmowani są w ramach skarg i wniosków przez     skarg.
  członków Zarządu w poniedziałki od 15°° do 17°° oraz
  czwartki od 10°° do 12°°.
2. Naczelnicy wydziałów oraz pracownicy Urzędu zobowiązani                 ROZDZIAŁ V.
  są przyjmować interesantów w ramach skarg i wniosków
                                           OBOWIĄZKI
  codziennie w godzinach pracy.
                                   PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH, ZADANIA WSPÓLNE
3. Skargi i wnioski złożone telefonicznie lub ustnie przyjmowane     NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW ORAZ ZASADY
  są do protokołu zgodnie z ustalonym wzorem stanowiącym      OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH
  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
                                                § 19
               § 16                 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego
                                   należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o
1. Wszystkie skargi i wnioski kierowane do Urzędu podlegają
                                   środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz
  wpisowi do rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez
                                   indywidualnych interesów obywateli.
  Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr.
                                  2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w
2. Skargi i wnioski, które wpłynęły bezpośrednio do Wydziałów,
                                   szczególności:
  bądź zostały tam osobiście złożone przez stronę podlegają
  wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1.            1) przestrzeganie prawa,
3. Niezależnie od rejestru, o którym mowa w ust. 1 w wy-       2) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i
  działach prowadzone są rejestry skarg i wniosków prowa-        bezstronnie,
  dzone przez te wydziały.
4. Poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, którym
  przekazano skargę lub wniosek obowiązane są zawia
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                    1306                           Poz. 1102
  3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz    7. Współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi
    udostępnianie dokumentów znajdujących się w           komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami i
    posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,        instytucjami w tym z organami administracji rządowej i
  4) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zakresie       samorządu terytorialnego.
    przez prawo przewidzianym,                  8. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich
  5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze       programów rozwoju gminy w zakresie swojej właściwości.
    zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz     9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i
    w kontaktach z obywatelami,                   działań mających na celu realizację strategii rozwoju gminy.
                                  10. Podejmowanie inicjatyw i przygotowywanie projektów
  6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
                                    uchwał i innych aktów prawnych Rady i Zarządu Miasta
                                    oraz Burmistrza według zasad określonych niniejszym
               § 20                    regulaminem.
1. Naczelnicy realizują swoje zadania pod kierunkom Zastępcy    11. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami bu-
  Burmistrza, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza i         dżetowymi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
                                    w zakresie działania wydziału.
  Skarbnika stosownie do dokonanego podziału obowiązków i     12. Udzielanie niezbędnych informacji radnym w sprawach
  kompetencji.                             związanych z wykonywaniem przez nich mandatu.
2. Naczelnicy, każdy w ustalonym zakresie, podejmują dzia-     13. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców, wniosków i
  łania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań gminy.      interpelacji oraz zapytań radnych w sprawach należących
  Zarządu i Burmistrza Miasta.                     do właściwości wydziału.
3. W szczególności do zadań naczelników należy:          14. Przyjmowanie interesantów w ramach skarg, rozpatrywanie
  a) organizacja pracy wydziału, koordynacja ich działalności z
                                    ich oraz eliminowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
    innymi wydziałami oraz sprawowanie bezpośredniego
    nadzoru nad całokształtem pracy kierowanych komórek.
  b) zapewnienie prawidłowego, sprawnego i terminowego                     § 22
    wykonania zadań wydziału.                  1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod
  c) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału ze
    szczególnym uwzględnieniem uproszczenia procedur        względem merytorycznym wydziały, komórki oraz jednostki
    załatwiania spraw oraz pracy biurowej.             organizacyjne miasta.
  d) opracowywanie zakresów czynności podległym pra-       2. Jeżeli przygotowanie projektu uchwały wymaga udziału dwu
    cownikom.                           lub większej liczby wydziałów — Burmistrz wyznacza wydział
  e) zapewnienie sprawnej i kompetentnej obsługi intere-       koordynujący prace oraz nadający dokumentowi ostateczny
    santów.                            kształt.
  f) zapewnienie w razie potrzeby obsługi administracyjno-    3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie wyjaśniające
    biurowej w zakresie prowadzonych merytorycznie spraw      m.in. celowość i potrzebę jej podjęcia, podstawę prawną oraz
    Burmistrzowi oraz bezpośredniemu przełożonemu.         ewentualne skutki finansowe.
                                  4. Projekt uchwały przedkładany jest do Radcy Prawnego celem
  g) wykonywanie innych zadań zleconych do realizacji przez     zaopiniowania pod względem formalno-prawnym.
    Burmistrza bądź bezpośredniego przełożonego.        5. Prawidłowo sporządzony projekt uchwały zaparafowany
                                   przez Radcę Prawnego przedkładany jest do Sekretarza
               § 21                   Miasta celem umieszczenia go w porządku obrad Zarządu
                                   Miasta w ilości egzemplarzy odpowiadającej stałej liczbie
Do wspólnych zadań wydziałów i samodzielnych stanowisk
                                   osób biorących udział w posiedzeniu.
pracy należy w szczególności:
                                  6. Po akceptacji przez Zarząd Miasta projekt uchwały Rady
 1. Przygotowywanie informacji i założeń do projektu budżetu.
                                   przekazywany jest do Biura Rady Miasta.
 2. Sporządzanie półrocznej i rocznej informacji dla Rady i
  Zarządu Miasta o wykonaniu budżetu z zakresu zadań
  realizowanych przez wydział.
 3. Wnioskowanie do Zarządu Miasta o dokonanie przeniesień                 ROZDZIAŁ VI.
  w planie budżetu w celu zapewnienia ciągłości i
  racjonalności wydatkowania środków publicznych.                 ZAKRESY DZIAŁANIA
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w in-               POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK
  dywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.             ORGANIZACYJNYCH
 5. Bieżąca współpraca między wydziałami w zakresie prze-                    § 23
  kazywania informacji, dokonywania uzgodnień i wydawania
  opinii.                                  Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
 6. Realizacja uchwał Rady, Zarządu, decyzji i zarządzeń
  Burmistrza.
                                  1. W zakresie organizacji
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                  1307                          Poz. 1102
  1.1. Prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw, Monitorów                   § 24
    Polskich oraz przepisów prawa miejscowego i udo-
    stępnianie ich do powszechnego wglądu.         Wydział spraw obywatelskich
  1.2. Organizacja załatwiania skarg i wniosków miesz-
    kańców.
  1.3. Przechowywanie protokołów i wystąpień pokontrolnych   1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji ludności.
    z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie.  2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach za-
  1.4. Koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących       meldowania i wymeldowania.
    wyborów i referendów.                  3. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem
  1.5. Obsługa sekretariatu Burmistrza oraz prowadzenie      dokumentów stwierdzających tożsamość.
    kancelarii Urzędu.                   4. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
  1.6. Obsługa organizacyjna Zarządu.             5. Współpraca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu
  1.7. Organizacyjne przygotowanie oraz obsługa biurowa      wyborów i referendów w tym sporządzaniu spisu wyborców.
    posiedzeń Rady Miasta i jej komisji w tym:       6. W zakresie spraw wojskowych udział w przygotowaniu i
    a) Kompletowanie, przekazywanie radnym i osobom      przeprowadzeniu poboru.
      zaproszonym materiałów oraz projektów będących   7. Współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach poboru
      przedmiotem obrad Rady i jej organów.         ewidencji żołnierzy rezerwy i dostarczania kart powołania w
    b) Protokołowanie posiedzeń oraz przekazywanie       trybie akcji kurierskiej.
      materiałów z obrad odpowiednim organom i ko-    8. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
      mórkom.                       9. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów
    c) Prowadzenie dokumentacji i materiałów z pracy      alkoholowych.
      Rady i jej organów.                10. Wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób
    d) obsługa kancelaryjna działalności Przewodni-      taksówką.
      czącego Rady.                   11. Wykonywanie czynności sprawdzających w zakresie
    e) prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg roz-     spełniania obowiązków przez przedsiębiorców przy pro-
      patrywanych przez Radę.                wadzeniu działalności gospodarczej.
  1.8. Przekazywanie zainteresowanym osobom i komórkom    12. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
    organizacyjnym zadań wynikających z podjętych       Krajowego Rejestru Sądowego.
    uchwał Rady i Zarządu, postanowień Zarządu,      13. Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek
    wniosków komisji i interpelacji radnych.          publicznych.
  1.9. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa    14. Wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne.
    miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o
    charakterze publicznym na terenie gminy.                      § 25


2. W zakresie spraw osobowych                 Wydział Finansowy

  2.1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników U-rzędu     1. Opracowywanie i koordynacja prac związanych z przy-
    Miasta oraz kierowników gminnych jednostek         gotowaniem projektu budżetu miasta.
    organizacyjnych.                    2. Opracowywanie okresowych informacji, sprawozdań, analiz
  2.2. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pra-      oraz rocznego bilansu z wykonania budżetu.
    cowników Urzędu.                    3. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu.
                                4. Przekazywanie właściwym jednostkom do realizacji zadań i
  2.3. Opracowywanie regulaminu pracy.
  2.4. Nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny      ustaleń wynikających dla nich z uchwalonego budżetu
    pracy.                           miasta.
                                5. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w
3. W zakresie informatyki                     budżecie.
                                6. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatków i
 3.1. Prowadzenie spraw związanych z informatyką w        opłat lokalnych.
    szczególności polegających na:              7. Wymierzanie i pobór podatków oraz opłat określonych w
                                  odrębnych przepisach oraz kontrola ich wpływów.
    a) zapewnieniu sprawnego funkcjonowania sieci      8. Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków
      informatycznej,                    budżetowych,
    b) zabezpieczenie Urzędu w niezbędny sprzęt i      9. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
      oprogramowanie,                  10. Prowadzenie ewidencji rzeczowych składników mająt-
    c) zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem     kowych gminy.
      osób nieuprawnionych.               11. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i
 3.2. Organizacja ochrony i kontroli zabezpieczeń systemów    niezaleganiu w podatkach i opłatach.
    sieci teleinformatycznych.               12. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz
                                  kontrolowanie ich właściwego wykorzystania.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1308                          Poz. 1102
13. Współdziałanie, współpraca z urzędami i instytucjami w    5. Wydawanie opinii w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie
  zakresie gromadzenia informacji do celów podatkowych.      architektury i urbanistyki oraz zgodności z planem
14. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych         miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
  stanowiących podstawę wydatkowania środków bu-        6. Opiniowanie ustanowionych stref ochronnych oraz sposobu
  dżetowych.                           ich zagospodarowania.
15. Wykonywanie uprawnień kontrolnych w zakresie obo-      7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i
  wiązkowych ubezpieczeń rolników w związku z prowa-       zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości.
  dzeniem gospodarstwa rolnego.                8. Przygotowanie informacji dla rady o stanie mienia ko-
16. Prowadzenie rozliczeń z podmiotami prowadzącymi         munalnego.
  działalność z wykorzystaniem majątku komunalnego.      9. Prowadzenie spraw sprzedaży lokali mieszkalnych sta-
17. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu.         nowiących własność gminy.
                                10. Współdziałanie w zakresie spraw związanych z gruntami
                                  należącymi do Skarbu Państwa.
              § 26
                                11. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości (bu-
                                  dynków).
Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
                                12. Prowadzenie prac związanych z nazewnictwem ulic i
                                  placów.
 1. Współdziałanie w organizowaniu i realizacji inwestycji
  miejskich zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, elek-  13. Wydawanie opinii dotyczących sposobu i możliwości
  tryczną i gaz.                         podziału nieruchomości.
 2. Realizowanie zadań i kompetencji wynikających z ustawy o  14. Wydawanie postanowień i decyzji rozgraniczeniowych.
  drogach publicznych.
 3. Organizowanie i nadzór nad utrzymaniem prawidłowego
  stanu sanitarnego miasta, składowisk odpadów w tym                    § 28
  organizowanie prac związanych z oczyszczaniem miasta
  oraz zimowego utrzymania dróg.               Wydział Gospodarki Wodnej
 4. Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na odpady inne niż
  niebezpieczne.                        1. Współdziałanie w organizowaniu i realizacji inwestycji
 5. Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami      miejskich w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i
                                  oczyszczalni ścieków.
  użytkowymi gminy.                      2. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i
 6. Wykonywanie zadań i kompetencji wynikających z ustawy      odprowadzania ścieków.
  prawo geologiczne i górnicze.                3. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie strat
 7. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia        wody.
  ulicznego.                          4. Planowanie rocznych kosztów utrzymania i eksploatacji
 8. Utrzymywanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym.        urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 9. Realizowanie zadań i kompetencji wynikających z ustawy o
                                 5. Wnioskowanie o ustalenie ceny pobieranej wody i od-
  ochronie i kształtowaniu środowiska.              prowadzanych ścieków.
10. Aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prze-    6. Przygotowywanie umów z dostawcami wody.
  prowadzanie tych spisów.                   7. Rozpatrywanie wniosków o odszkodowanie za wyrządzoną
                                  szkodę w związku z wykonaniem, utrzymaniem i
11. Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
                                  eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń
12. Realizowanie zadań i kompetencji gminy z zakresu
                                  kanalizacyjnych.
  rolnictwa, leśnictwa i ochrony przeciwpowodziowej.
                                 8. Nadzór w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
                                  komunalnych, wydawanie zezwoleń na wprowadzanie
                                  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie
              § 27                  komunalne.
                                 9. Przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie
Wydział Architektury i Geodezji                   ścieków oraz prowadzenie rozliczeń ilościowych pobieranej
                                  wody i odprowadzanych ścieków.
 1. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z o-      10. Wykonywanie uzgodnień projektowych inwestycji na terenie
  pracowaniem i realizacją planu zagospodarowania         miasta w zakresie uzbrojenia terenu w sieć wodną i
  przestrzennego gminy oraz nadzór nad realizacją jego      kanalizacyjną.
  ustaleń.                          11. Planowanie działań zapewnienia funkcjonowania pub-
 2. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zago-        licznych urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę w wa-
  spodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji      runkach specjalnych oraz prowadzenie stosownej doku-
  planu miejscowego.                       mentacji.
 3. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu    12. Udział w zabezpieczeniu terenu miasta przed skutkami
  oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.           powodzi i podtopień.
 4. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania
  przestrzennego.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                   1309                           Poz. 1102
              § 29                 2. Prowadzenie, kompletowanie, przechowywanie oraz
                                  konserwacja ksiąg stanu cywilnego.
Wydział Inwestycji i Remontów                  3. Sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz
                                  zaświadczeń.
                                 4. Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
                                  w formach przewidzianych prawem.
1. Planowanie i organizowanie przy współudziale właściwych
                                 5. Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
  komórek, zadań inwestycyjnych i remontowych, obiektów     6. Organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami
  komunalnych oraz infrastruktury technicznej realizowanych    urodzin, pożycia małżeńskiego oraz uroczystym nadawaniem
  przez Urząd.                           imion.
                                 7. Przyjmowanie oświadczeń woli w przypadkach przewi-
2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją prowadzonych in-
                                  dzianych prawem.
  westycji i remontów i rozliczanie ich pod względem
                                 8. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.
  rzeczowym i finansowym.
3. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z wnio-                    § 32
  skowaniem o dofinansowanie inwestycji gminnych ze źródeł
  pozabudżetowych.
                                       Referat Administracyjno-Gospodarczy
4. Organizowanie i prowadzenie przetargów związanych z
  realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych.
5. Przygotowywanie inwestycji, w tym przygotowanie do-
                                 1. Zapewnienie obsługi tehniczno-gospodarczej budynków
  kumentacji inwestycyjnej wraz z wymaganymi uzgod-
                                   będących siedzibą Urzędu Miasta.
  nieniami, zatwierdzaniem i uzyskiwaniem pozwolenia na
                                 2. Prowadzenie spraw ochrony budynku i zabezpieczenia
  budowę.
                                   mienia Urzędu oraz nadzór nad utrzymaniem porządku i
6. Zawieranie umów o opracowanie dokumentacji i wyko-
                                   czystości na jego terenie.
  nawstwo inwestycyjne.                     3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem
                                   urządzeń łączności telefonicznej.
              § 30                 4. Nadzór nad obsługą urządzenia kserograficznego.
                                 5. Prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów i przedmiotów
Wydział kultury                           nietrwałych będących własnością Urzędu.
                                 6. Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism
 1. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb, zainteresowań oraz     na potrzeby Urzędu.
  aspiracji społeczeństwa w zakresie kultury.          7. Planowanie i organizacja zaopatrzenia Urzędu w środki
 2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.          trwałe, materiały biurowe, druki, środki czystości oraz
 3. Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnienie       konserwacji sprzętu biurowego.
  dóbr kultury.                         8. Prowadzenie archiwum Urzędu.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu       9. Zabezpieczenie Urzędu w niezbędne pieczęcie i prowa-
  artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką.       dzenie ich ewidencji.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła     10. Prowadzenie spraw związanych ze środkami transportu
  ludowego i artystycznego.                    Urzędu.
 6. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w    11. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.
  dziedzinie rozwoju kultury.                                § 33
 7. Organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali, festynów i
  konkursów.                                 Pion Ochrony i Obrony Cywilnej
 8. Prowadzenie biblioteki publicznej oraz zapewnienie jej
  odpowiednich warunków działania i rozwoju.
 9. Zapewnienie obsługi tehniczno-gospodarczej domów        1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji nie-
  kultury.                             jawnych, a w szczególności:
10. Organizacja i współorganizacja imprez lokalnych, kul-       a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
                                    b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  turalnych, sportowych i rekreacyjnych.
                                    c) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,
11. Tworzenie warunków materialno-technicznych dla rozwoju
                                    d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz prze-
  działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej poprzez          strzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  popularyzacje walorów rekreacji ruchowej, organizowanie      e) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu
  zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,            dokumentów niejawnych,
  tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-       f) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i
  rekreacyjnej.                             nadzorowanie jego realizacji,
              § 31                    g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji
                                      niejawnych.
Urząd Stanu Cywilnego                       2. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi służb
                                   ochrony państwa.
1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń,
 małżeństw oraz zgonów, a także spraw dotyczących innych
 zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 — 1310 —                          Poz. 1102
3. Opracowywanie planu postępowania z materiałami za-         e) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł
  wierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę       dla siebie.
  państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.     2. W czasie nieobecności Burmistrza dokumenty określone w
4. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób       punkcie 1a—c podpisuje Zastępca Burmistrza.
  dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże
  się dostęp do informacji niejawnych.                           § 37
5. Opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie        1. Zastępca Burmistrza, Członek Zarządu, Sekretarz oraz
  ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą       Skarbnik upoważnieni są do podpisywania pism wcho-
  „zastrzeżone" w komórkach organizacyjnych Urzędu.       dzących w zakres ich działania.
6. Organizacja pracy kancelarii tajnej.             2. Naczelnicy wydziałów podpisują pisma związane z bieżącą
7. Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej.         działalnością wydziału oraz decyzje w indywidualnych
8. W zakresie spraw wojskowych udział w przygotowaniu i      sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach
  prowadzeniu poboru.                      indywidualnego upoważnienia Burmistrza.
9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru poborowych.       3. Pracownicy z upoważnienia Burmistrza podpisują decyzje
10. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z powszechnym      oraz pisma w sprawach pozostających w ich zakresie
  obowiązkiem obrony określonych przepisami prawa i       czynności, mające charakter informacyjny, wezwania,
  współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi.      ponaglenia itp.
11. Współudział w realizacji zadań z zakresu ochrony prze-
  ciwpożarowej i przeciwpowodziowej.                         ROZDZIAŁ VIII.


              § 34
                                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kontrola wewnętrzna

1. Organizacja kontroli wewnętrznej określona jest zarzą-
                                               § 38
  dzeniem Burmistrza w sprawie gospodarowania środkami
  publicznymi.                         1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych
2. Nadzór nad działalnością inspektora kontroli wewnętrznej    pracowników Urzędu określają indywidualne zakresy
  sprawuje bezpośrednio Burmistrz Miasta.             czynności tych pracowników.
                                2. Na okres nieobecności w pracy pracowników, ich zastępców
                                  wyznaczają bezpośredni przełożeni.
              § 35
                                3. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu obo-
Radca prawny                            wiązuje protokolarne przekazywanie zakresu prowadzonych
                                  spraw.
1. Wydawanie opinii, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień  4. Spory kompetencyjne pomiędzy kierownikami wydziałów
  w zakresie stosowania prawa.                  rozstrzyga Burmistrz Miasta.
2. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu    5. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być
  sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami      dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
  orzekającymi.                        6. Nie wymagają zmian regulaminu zmiany zakresów czynności
3. Opiniowanie pod względem prawnym projektu aktów         wydziałów wynikających z przepisów wydanych po
  prawnych, umów i porozumień.                  uchwaleniu niniejszego regulaminu.
4. Udzielanie stronom porad prawnych w zakresie spraw
  załatwianych w Urzędzie.
                                               § 39
                                Strukturę organizacyjną Urzędu ze wskazaniem podległości
            ROZDZIAŁ VII.-
                                służbowej określa schemat graficzny Urzędu stanowiący
                                załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
ZASADY PODPISYWANIA PISM l DOKUMENTÓW

                 § 36              Załącznik nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Do podpisu Burmistrza Miasta zastrzeżone są:
  a) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,   MIASTA
  b) zarządzenie i inne akty normatywne, do wydania których
    jest upoważniony z mocy przepisów,
  c) odpowiedzi na skargi i wnioski,             1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  d) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu ad-     2. Miejski Zespół Oświaty i Wychowania
    ministracji publicznej, do których wydania nie są    3. Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek"
    upoważnieni pracownicy Urzędu,             4. Szkoła podstawowa nr 1
                                5. Szkoła podstawowa nr 2
                                6. Szkoła Podstawowa nr 3
                                7. Gimnazjum
                                                                                                Załącznik nr 2


                                         PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA
                                        skargi — wniosku — interwencji

                                      w Urzędzie Miasta w Wojkowicach
Pani/Pan ...................................................................................................................................................................................................

zamieszkała/ły ..........................................................................................................................................................................................

w dniu ................................................................................................................ wnosi ustnie do protokołu skargę/wniosek/interwencję:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
Wnoszący skargę/wniosek/interwencję w opisanej sprawie:

Dołącza następujące załączniki: ...............................................................................................................................................................


....................................................................                                     ...............................................................
        (podpis przyjmującego)                                                            (podpis wnoszącego)


Działania komórki Urzędu prowadzącej sprawę .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
DZ. URZ. WOJ. SL. Nr 30                       1313                               Poz.1103


                                  1103
                        UCHWAŁA NR 9/1/2002 RADY GMINY WE WRĘCZYCY
                                 WIELKIEJ

                              z dnia 26 marca 2002 r.

        w sprawie określania zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych
                 gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja Podatkowa
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o     c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dochodzenie długu
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)       będzie nieskuteczne lub koszty dochodzenia długu przewyższa
oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych      jego kwotę
(Dz. U. Nr 155. poz. 1014 z późn. zm.)                    d) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania
       Rada Gminy we Wręczycy Wielkiej uchwala, co             likwidacyjnego lub upadłościowego
                                       e) umorzenie uzasadnione jest ważnymi względami społecznymi lub
                następuje:                    gospodarczymi lub gdy ściągnięcie wierzytelności zagraża
                                         ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji.
                                     4. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika a w
                                      przypadkach określonych w pkt. 3a. b, c. d może nastąpić z

Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczaniu lub rozkładania     Inicjatywy wierzyciela,

na raty spłat należności pieniężnych gminy do których nie stosuje się  5. Umorzenie należności dłużników odpowiadających solidarnie może

przepisów ustawy — Ordynacja Podatkowa.                   nastąpić w sytuacji gdy okoliczności uzasadniające umorzenie
                                      zachodzą co do wszystkich dłużników.
                                     6. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności może
                 52
                                      nastąpić na wniosek dłużnika uzasadniony ważnymi względami
Dokonywanie umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności      społecznymi lub gospodarczymi lub ze względu na ważny interes
gminy następuje w drodze decyzji l należy do kompetencji Wójta       dłużnika.
Gminy.                                  7. Od należności pieniężnej której termin płatności odroczono lub. której
                                      płatność rozłożono na raty nie nalicza się odsetek od dnia podjęcia
                                      decyzji do dnia który określony został jako termin płatności.
                                     8. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu zapłaty odroczonej należności
1. Należność pieniężna wobec budżetu gminy od osób fizycznych, osób     pieniężnej lub nie zapłaci którejkolwiek z rat na jakie należność
  prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości       została rozłożona podjęła decyzja traci moc a należność w całości
  prawnej można:                              staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi od
  — umorzyć w całości lub w części                    terminu pierwotnego.
  — odroczyć                              9. Zbiorcza informację w przedmiotowym zakresie przedstawi Wójt
  — rozłożyć na raty-                           Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
2. „Należnością pieniężną" jest zobowiązanie dłużnika wobec Gminy                     §4
  obejmujące należność główna wraz z odsetkami i kosztami
  dochodzenia.
3. Należności pieniężne mogą być umorzone (w całości lub w części) w   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  przypadku ich całkowitej nieściągalności:
  a) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku albo dłużnik nie posiada
     majątku z którego można by egzekwować należność a                         §5

     zobowiązanie nie przechodzi na osoby trzecie          Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w
  b) dłużnik — osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
     osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego
                                                            PRZEWODNICZĄCY
     można by egzekwować należności
                                                               Rady Gminy

                                                             Józef Młynek
                                      1104
                                UCHWAŁA NR 11/1/2002
                            RADY GMINY WE WRĘCZYCY WIELKIEJ
       z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wręczyca Wielka Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591     2-  Wręczyca Wielka  ul. Konopnickiej
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 i art. 10 ust, 1 ustawy z dnia 21.03.1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591). art. 103     3.  Wręczyca Wielka  ul. Orzeszkowej
ust. 2 ustawy z dnia 13,10.1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy
                                        4,  Wręczyca Wielka  ul. Miodowa
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia     5.  Wręczyca Wielka  ul. Zielona
20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych Innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz, 718) — po zaciągnięciu opinii         6.  Wręczyca Wielka  ul. Słoneczna
Zarządu Gminy —
                                        7.  Wręczyca Wielka  ul. Księżycowa
      Rada Gminy we Wręczycy Wielkiej uchwala, co następuje:
                                        8.  Wręczyca Wielka  ul. Szkolna
                §1
Wykreślić drogę o nr ewidencyjnym 0855031 w m. Wręczyca Wielka ul.       9.  Wręczyca Wielka  ul. Boczna
Osiedle Nowe z dotychczasowego wykazu dróg gminnych.
                                        10,  Wręczyca Wielka  ul. Gwiezdna
                  §2
                                        11.  Wręczyca Wielka  ul. Zielony Zaułek
Zaliczyć drogi ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały, do kategorii dróg
gminnych.                                    12.  Wręczyca Wielka  ul- Okrężna
                   §3
                                        13.  Wręczyca Wielka  ul, Ks, Odróbki
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Wręczyca Wielka.

                 §4                      14.  Wręczyca Wielka  ul. Parkowa

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w       15.  Wręczyca Mała   ul. Kolejowa
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
                      PRZEWODNICZĄCY           16-  Wręczyca Mała   ul. Polna
                      Rady Gminy
                                        17.  Wie czy ca Mała  ul. Nadrzeczna
                               Józef Młynek
                                        18.  Wręczyca Mała   ul. Boczna
                    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
                                   19.       Wręczyca Mała   ul. Kopalniana
                  11/1/2002 Rady Gminy Wręczyca
                   Wielka z dnia 26 marca 2002 r. 20.       Grodzisko     ul. Leśna

 ZALICZA SIĘ DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH NA TERENIE               21.  Grodzisko     ul. Strażacka
    GMINY WRĘCZYCA WIELKA NASTĘPUJĄCE DROGI (ULICE)
                                        22.  Grodzisko     ul. Ogrodowa
      L.p.        Miejscowość — nazwa ulicy
      1.         Wręczyca Wielka ul. Prusa
                                        23.  Grodzisko     ul- Nadrzeczna

                                        24.  Grodzisko     ul. Polna

                                        25.  Grodzisko     ul. Nowa

                                        26.  Borowe      ul. Leśna

                                        27.  Borowe      ul. Polna

                                        28-  Truskolasy    ul. Nowa

                                        29.  Truskolasy    ul. Słoneczna

                                        30.  Czarna Wieś    ul. Kościelna

                                        31.  Nowiny      ul. Sportowa
32.  Nowiny      ul. Myśliwska                42.  Kalej     ul. Kopalniana

33.  Nowiny      ul. Krótka                 43.  Kalej     ul. Krótka

34.  Nowiny      ul. Łąkowa                 44.  Kalej     ul. Kościelna

35.  Nowiny      ul. Graniczna                45.  Kuleje    ul. Podleśna

36.  Nowiny      ul. Polna                  46.  Bieżeń    ul. Polna

37.  H utka      ul. Polna                  47.  Piła Druga  ul. Polna

38.  H utka      ul. Słoneczna                48.  Piła Druga  ul. Kasztanowa

39.  H utka      ul. Górna
                                                      PRZEWODNICZĄCY
40.  Kalej      ul. Brzozowa
                                                       Rady Gminy
41.  Kalej      ul. Torowa
                                                       Józef Młynek
                               1105
                        UCHWAŁA NR 622/XLVIII/2002 RADY
                             MIASTA ŻORY
       z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

                             niepublicznych.

 Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                 §4
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67. poz. 329 z późn.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w
związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592)                   §5
             Rada Miasta
                                  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia
                                  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
               uchwala:
                                                PRZEWODNICZĄCY RADY mgr

                                                    Zygmunt Łukaszczyk
                §1
Przyjąć „Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych", stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
                                                 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
                                                622/XLVIII/02 Rady Miasta Żory z
                §2                                       dnia 4.04.2002 r.
Określić wzór „Wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły i
placówki niepublicznej", zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.                           ZASADY UDZIELANIA l ROZLICZANIA DOTACJI DLA
                                       SZKÓŁ l PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

                §3                 1. Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych wymienionych w
Ustalić, że dla szkół i placówek niepublicznych wymienionych w    art. 90 ust. 2a—3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
art. 90 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie      systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn.
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) dotacje z    zm.) udzielane są zgodnie z postanowieniami w/w ustawy.
budżetu Miasta nie będą udzielane.
DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 301316    Poz. 1105
                             7. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania się
2. Dotacje, o których mowa w pkt. 1, udzielane są w     co miesiąc z przyznanej dotacji na podstawie
  wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego     sprawozdania o wydatkach wraz z podaniem liczby
  ucznia danego typu i rodzaju szkoły / placówki, w    uczniów/wychowanków. Końcowe rozliczenie dotacji
  części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej    nastąpi w terminie 30 dni, od upływu okresu na który
  przez Miasto.                      została udzielona dotacja, z uwzględnieniem liczby
3. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej bądź    uczniów/wychowanków      w    poszczególnych
  fizycznej prowadzącej szkołę / placówkę. Wniosek o    miesiącach roku, na który została przyznana
  udzielenie dotacji powinien być sporządzony       dotacja.
  zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do     8. W przypadku zmiany liczby
  niniejszej uchwały i złożony do Zarządu Miasta w       uczniów/wychowanków, o co najmniej 10% w
  terminie do 30 września roku poprzedzającego rok       stosunku do liczby planowanej, wnioskodawca
  udzielenia dotacji.                     zobowiązany jest do niezwłocznego
4. Wniosek o udzielenie dotacji podlega rozpatrzeniu      poinformowania o tym fakcie Zarządu Miasta.
  przez Zarząd Miasta. Podmiot ubiegający się o        Zmiana ta powoduje zmianę kwoty udzielonej
  dotację powinien, na żądanie Zarządu Miasta,         dotacji.
  przedstawić     dokumenty    potwierdzające    9. Prawo kontroli wykorzystania dotacji oraz
  prawdziwość danych ujawnionych we wniosku.          zasadności składania wniosków, o których
5. Z podmiotem, któremu przyznano dotację. Zarząd        mowa w pkt. 3, przysługuje w imieniu organu
  Miasta zawiera umowę określającą wysokość          dotującego. Wydziałowi Edukacji i Kultury
  przyznanych środków finansowych, cele ich          Urzędu Miasta.
  wykorzystania oraz zasady rozliczania dotacji.      10. Pełną dokumentację wykorzystania dotacji, do
6. Przyznana dotacja przekazywana jest w 12 ratach,       celów kontroli, przechowuje organ prowadzący
  do końca każdego miesiąca.                  szkołę/placówkę niepubliczną.
                              11. Dotacja podlega zwrotowi w całości lub części w
                                przypadku:
                                 a) wykorzystania jej niezgodnie z umową
                                   zawartą przez Zarząd Miasta i organ
                                   prowadzący szkołę/placówkę niepubliczną,
                                 b) naruszenia postanowień niniejszych „Zasad i
                                   rozliczania dotacji dla szkół i placówek
                                   niepublicznych".
                                 c) zaprzestania działalności przez podmiot,
                                   który otrzymał dotację.

                                              PRZEWODNICZĄCY

                                              RADY mgr Zygmunt

                                                Łukaszczyk
DZ. URZ. WOJ, ŚL. Nr 30                                      1317 —                                           Poz. 1105

                                                                                     Załącznik nr 2 do Uchwały
                                                                                           Nr 622/XLV111/02
                                                                                            Rady Miasta Żory
                                                                                           z dnia 4.04.2002 r.


                            Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły i placówki niepublicznej
 INFORMACJE O W1MISKODAWCY
1. Pełna nazwa podmiotu wnioskującego

.................................................................................................................................................................................................................

3. Status prawny (odpowiednia dokumentacja w załączeniu)
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

 3. Określenie uprawnień upoważniających do otrzymania dotacji w trybie art. 90 ust. 2a—3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
  systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) — dokumentacja w załączeniu
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

 4. Data rozpoczęcia działalności

.................................................................................................................................................................................................................

 5. Adres siedziby, telefon

.................................................................................................................................................................................................................

 6. Adres do korespondencji, telefon

.................................................................................................................................................................................................................

 7. Numer rachunku bankowego

.................................................................................................................................................................................................................

 8. Regon

.................................................................................................................................................................................................................

9. Osoby uprawnione do podpisywania umów prawno-finansowych

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      - 1318 -                         Poz. 1105
11. Planowanie liczby uczniów / wychowanków (w załączeniu potwierdzenia kserokopia sprawozdania złożonego w GUS. Obowiązującego dany typ

i rodzaj szkoły / placówki)

.................................................................................................................................................................................................................

12. Dotychczasowe osiągnięcia związane z realizacją zadań oświatowych

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

13. Informacje o wcześniej otrzymanych dotacjach oraz potwierdzenie ich rozliczenia

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJE O ZADANIU

14 Pełna nazwa zadania

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Informacja o dotychczasowym zdaniu

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

16 Całkowity koszt zadania

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

17 Wnioskowana kwota dotacji

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

18. Wskazania wydatków finansowych z dotacji

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                                   — 1319 —                                         Poz. 1105, 106


19. Osoby odpowiedzialne za realizację zadania

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

20. Partnerzy współrealizujący zadanie

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

21. Inne informacje o zadaniu

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
....................................................................                                        .............................................................
    (pieczątka organu wnioskującego)                                                          (pieczątka osoby uprawnionej)


                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY                                                                                mgr Zygmunt Łukaszczyk
                                                  1106
    UCHWAŁA NR 62/III/2002 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU
                             ZDROJU
 z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu

                                                  Zdroju

  Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15,                                     Zgromadzenie Związku
art. 40 ust. 1, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
                                                                            uchwala:
samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591)
oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (j. t.
Dz. U. z 1988 r. Nr 27 poz. 195 z póz. zmianami) oraz art. 4 ust.                                    §1
1 i art. 13 pkt 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu                      W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.                        Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju przyjętej Uchwałą
U. Nr 62 poz. 718) w związku z § 9 i § 14 pkt 5 Statutu                          Zgromadzenia 54/111/2001 z dnia 20 listopada 2001 roku
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu                            wprowadza się następujące zmiany:
Zdroju, na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z opiniami                         l. Po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
związków zawodowych                                              W okresie od 1.06.2002 r. do 30.09.2002 r. wprowadza się
                                                       uprawnienia do przejazdu środkami komunikacji
DZ. UR2. WOJ. ŚL. Nr 30                        - 1320 -                                Poz. 1106

   miejskiej na terenie działania Związku na następujących zasadach:  III, Wprowadza się załącznik nr 5 — Cennik Opłat za przejazdy
   1) przejazd dwóch osób na wszystkich liniach MZK w soboty,         środkami w komunikacji Miejskiej na linii Żory—Rybnik o brzmieniu
   niedziele i święta na bilet jednorazowy za 2,40 zł, a 2,70 w        jak w załączniku do niniejszej uchwały.
   przypadku zakupu u kierowcy,                                         §2
   2) bilety są ważne tylko w pojeździe, w którym je skasowano —
                                     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
   przesiadka unieważnia bilet.
   3) przy korzystaniu z tego rodzaju przejazdów bilety
     ulgowe nie mają zastosowania. W załączniku nr 3                        §3
   pkt 1 otrzymuje brzmienie:                      Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
   OPŁATY DODATKOWE oprócz opłaty za przejazd:             dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie 14 dni od ogłoszenia
   — za przejazd bez ważnego biletu jednej               w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
           osoby          80 zł
   — za przewóz bez ważnego biletu bagażu.                                    §4
    wózka dziecięcego oraz psa       32 zł W przypadku     Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i
   uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty     Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji
   wystawienia — obniża się o 30%                    jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.
   — w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej u                              PRZEWODNICZĄCY
   kontrolera   50 zł                                                  ZGROMADZENIA
   — za spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasażera do
   Policji     240 zł Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty                            mgr inż. Jacek Pastuszka
   dodatkowej w trybie 5 11 Taryfy          8 zł


           CENNIK OPŁAT ZA PRZEJAZDY ŚRODKAMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA LINII ŻORY—RYBNIK

BILETY JEDNORAZOWE


                                                       Bilety sprzedawane przez kierowców w
                                     Bilety sprzedawane w
                                                         autobusie za odliczoną gotówkę
                                     punktach stacjonarnych
                                                       niezależnie od czasu i trasy przejazdu
 RODZAJ LINII             Trasa przejazdu

                                                     CENA BILETU w ZŁ

                                     Normalny                 Ulgowy Normalny

           przejazd na trasie Żory—Rowień niezależnie od
                                        2,10      1,20
               ilości przejechanych przystanków
ŻR                                                               3,00
          przejazd na trasie Żory—Rybnik niezależnie od ilości
                                    2,50      1.50
                przejechanych przystankówBILETY MIESIĘCZNE

                                                        CENA BILETU w ZŁ
        NAZWA BILETU              UPRAWNIENIA
                                                 normalny               ulgowy

    MIESIĘCZNY — IMIENNY          przejazd na trasie Żory—Rybnik             80,00              45.00

    MIESIĘCZNY — IMIENNY          przejazd na trasie Żory—Rowień             64.00              32,00


Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 7%, Bilety jednorazowe są jednostronnego kasowania
i ważne tylko wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane. Bilety ulgowe kasują wyłącznie osoby uprawnione do takich przejazdów. Łączenie
biletów ulgowych w jeden bilet normalny jest zabronione, Przy zakupie biletów u kierowcy ulgi nie mają zastosowania. Opłata za przewóz wózka
dziecięcego, psa oraz każdej sztuki bagażu o wymiarach powyżej 40 x 60 x 80 cm obowiązuje wg cennika dla danej linii. Ulg przy przewozie bagażu
i zwierząt nie stosuje się.
                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                            ZGROMADZENIA
                                                               mgr inż. Jacek Pastuszka
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                     1321                            Poz. 1107, 108


                                 1107
          UCHWAŁA NR 00 570/1 II/58/2002 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W
                                KATOWICACH


                             z dnia 1 lutego 2002 r.

             w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu
                               Gminy Miedźna
  Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada    9 kwietnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155. poz. 1014 z      tytułów dłużnych zaliczonych do państwowego długu publicznego (Dz.
późn. zm.), art. 13 pkt 2. art. 19 i 20 ustawy z dnia 7         U. z 1999 r. Nr 38, poz. 364) wyniesie na koniec 2002 roku 529.724 zł, z
października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych       tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki-Dług Gminy wykazany na
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55. poz. 577)           koniec 2002 roku podlegał będzie spłacie w latach następnych.
                                    Prognozowana łączna kwota długu nie przekracza 60% dochodów
  III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w        Gminy planowanych na 2002 rok. co oznacza spełnienie wymogu
             Katowicach
                                    określonego w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o
                                    finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
           uchwala co następuje:
                                    Na podstawie analizy przedłożonych danych III Skład Orzekający nie
                                    wnosi zastrzeżeń do prognozy długu Gminy Miedźna na koniec roku
                §1
                                    budżetowego i orzeka jak na wstępie.
Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do
budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu Gminy Miedźna.                            PRZEWODNICZĄCY III Składu
                                                          Orzekającego
                §2
                                                            mgr Aneta Humeńczyk
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Uzasadnienie:
                                    Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu
Według przedłożonej prognozy, dług Gminy Miedźna wyliczony zgodnie
                                    Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. w terminie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
                                    14 dni od daty jej doręczenia.
                                 1108
     UCHWAŁA NR 00570/IV/30/2002 IV SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
                        W KATOWICACH

                            z dnia 13 lutego 2002 r.

             w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy
                          kwoty długu Gminy Tworóg
  Na podstawie art. 115 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada               §1
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budżetu
1014zpóźn.zm.), art. 13 pkt 2. art. 19 i 20 ustawy z dnia 7
października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych na 2002 rok prognozy kwoty długu Gminy Tworóg.
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577)
  IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w                   §2
              Katowicach
                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
           uchwala co następuje:
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                 — 1322                        Poz. 1108, 109
            Uzasadnienie:               1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
                                 późn. zm.).
Według przedłożonej prognozy, dług gminy wyliczony zgodnie z
                                 Na podstawie analizy przedłożonych danych IV Skład
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 roku
                                 Orzekający nie wnosi zastrzeżeń do prognozy długu gminy na
w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych
                                 koniec roku budżetowego i orzeka jak na wstępie.
zaliczonych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 1999
r. Nr 38, poz. 364) wyniesie na koniec 2002 roku 726.000 zł na                    PRZEWODNICZĄCY IV
co składają się:                                           Składu Orzekającego
— kredyt   692.000 zł.
— pożyczka 34.000 zł.                                        mgr Paweł Drzazga
Dług Gminy wykazany na koniec 2002 roku podlegał będzie
spłacie w latach 2003—2004 tj. w 2003 roku — 297.000 zł, a w
2004 roku — 429.000 zł. Łączna kwota długu nie przekracza
60% dochodów Gminy planowanych na 2002 rok, co oznacza      Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu
spełnienie wymogu określonego w art. 114 ustawy z dnia 26     Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w
listopada                             terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
                               1109
     UCHWAŁA NR 00570/IY/31 /2002 IV SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W
                         KATOWICACH

                          z dnia 13 lutego 2002 r.

           w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 727.911 zł przyjętego w
                         budżecie na 2002 rok Gminy Tworóg
  Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 2002 r. założono deficyt w kwocie 727.911 zł, co stanowi 7,5%
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z w stosunku do planowanych dochodów budżetowych. Jako
późn. zm.), art. 13 pkt 2, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 źródło pokrycia deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ubiegłych w kwocie 1.320 zł, kredyt bankowy w kwocie 579.229
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577)         zł, oraz wolne środki na rachunku bieżącym w kwocie 147.362
                                  zł.
  IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w      Na podstawie informacji zawartych w objaśnieniach do projektu
              Katowicach               budżetu i uchwale budżetowej na 2002 rok IV Skład Orzekający
                                  uznał, że gmina posiada możliwość uzyskania przychodów ze
           uchwala co następuje:            wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej pokrycie
                §1                 założonego deficytu. W związku z powyższym orzeczono jak na
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania wstępie.
deficytu w kwocie 727.911 zł przyjętego w budżecie na 2002
                                                   PRZEWODNICZĄCY IV
rok Gminy Tworóg.
                                                   Składu Orzekającego
              §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                              mgr Paweł Drzazga


            Uzasadnienie:
                                 Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu
W budżecie gminy na 2002 rok uchwalonym uchwałą Rady
                                 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w
Gminy Tworóg Nr XXXI/458/2002 z dnia 25 stycznia
                                 terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                      1323 —                           Poz, 1110, 1111


                                  1110
        UCHWAŁA NR 00570 / IV/86/2 002 IV SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W
                                 KATOWICACH


                              z dnia 2 kwietnia 2002 r.

             w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 rok prognozy kwoty długu
                               Miasta Piekary Śląskie
 Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014zpóźn,zm.),art.   go długu publicznego (Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 364) wyniesie na
13 pkt 2, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o      koniec 2002 roku 21.000,000 zł na co składają się:
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U, z 2001 r. Nr 55, pz. 577 z   — papiery wartościowe  12.000.000 zł.
                                     — kredyt       34.000 zł. Dług miasta wykazany na koniec 2002
późn. zm.)
                                     roku podlegał będzie spłacie w latach 2003—2008 tj. 2003 roku —
                                     4.500.000 zł. w 2004 roku — 4.500.000 z\, w 2005 roku — 2.000.000 zł.
   IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
              Katowicach                   w 2006 roku — 2.000.000 zł, w 2007 roku — 3.000.000 zł, w 2008 roku
                                     — 5.000.000 zł.
            uchwala co następuje:               Łączna   kwota  długu  nie  przekracza  60%  dochodów  miasta
                                     planowanych na 2002 rok, co oznacza spełnienie wymogu określonego
                 §1                    wart. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budżetu     [Dz. U. Nr 155. poz. 1014 z późn. zm.).
na 2002 rok prognozy kwoty długu Miasta Piekary śląskie.         Na podstawie analizy przedłożonych danych IV Skład Orzekający nie
                                     wnosi   zastrzeżeń do prognozy długu miasta na koniec      roku
                §2
                                     budżetowego i orzeka jak na wstępie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                      PRZEWODNICZĄCY IV Składu
                                                             Orzekającego

                                                           mgr Paweł Drzazga
              Uzasadnienie:

Według przedłożonej prognozy, dług miasta wyliczony zgodnie z
                                     Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 roku w
                                     Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie
sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych   14 dni od daty Jej doręczenia.
do państwowe
                                    1111

        UCHWAŁA NR 00570/IV/102/2002 IV SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ (IZBY OBRACHUNKOWEJ W
                                 KATOWICACH


                              z dnia 4 kwietnia 2002 r.

          w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 8.268.269 zł, przyjętego w budżecie na
                            2002 rok Miasta Piekary Śląskie
 Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998                 §1
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
                                     Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w
art. 13 pkt 2. art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
                                     kwocie 8.268.269 zł, przyjętego w budżecie na 2002 rok Miasta Piekary
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577)
                                     Śląskie.
   IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
              Katowicach

            uchwala co następuje:
                                     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 30                     1324 —                         Poz. 1111. 1112
            Uzasadnienie:                 przychodów ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej
                                   pokrycie założonego deficytu.
W budżecie miasta na 2002 rok uchwalonym uchwałą Rady         W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.
Miasta w Piekarach Śląskich Nr XL/348/02 z dnia 21 marca
2002 r. założono deficyt w kwocie 8.268.269 zł, co stanowi                           PRZEWODNICZĄCY IV
8,9% planowanych dochodów budżetowych. Jako źródło                               Składu Orzekającego
pokrycia deficytu oraz rozchodu w wysokości 4.500.000 zł
wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie                             mgr Paweł Drzazga
2.768.269 zł, oraz przychody ze sprzedaży papierów
wartościowych w kwocie 10.000.000 zł. Na podstawie informacji     Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu
zawartych w objaśnieniach do projektu budżetu i uchwale        Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w
budżetowej na 2002 rok IV Skład Orzekający uznał, że gmina      terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
posiada możliwość uzyskania                                 1112
                          ZARZĄDZENIE NR Z/13/2002
                          PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

                            z dnia 8 kwietnia 2002 r.

    w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Miasta
                              Gliwice w 2002 r.
  Na podstawie art. 35 ust. 2 lit. i ustawy z dnia 29 listopada    2) 2.085,77 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom" w
1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414.       Gliwicach, ul. Derkacza 10,
z 1999 r. Nr 106, poz. 668. Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118    3) 1.652,68 zł dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej
i 1126, Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 Nr 90,poz. 1001,z 2000      dla Dorosłych w Gliwicach, ul. Odrową-żów124.
                                  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
r. Nr 12.poz. 136 i Nr 19,poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 19, poz.
                                    Województwa Śląskiego.
238, Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111,
                                  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od
poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i z 2002 r. Nr 154, poz. 1792)
                                    1 stycznia 2002 r.
         zarządzam co następuje:

1. Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu                           PREZYDENT MIASTA
  pomocy społecznej w 2002 r. w wysokości:
    1)1.985, 71 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Opoka" w                          Zygmunt Frankiewicz
                Gliwicach, ul. Pszczyńska 100,                           Wydawca: Wojewoda Śląski
                 Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
                    Katowice, ul. Jagiellońska 25, te). 255-44-37, 207-74-95
           Tłoczono z polecenia Wojewody śląskiego z dnia 13 maja 2002 r. w Cartotecnica Polska, Sp. z o.o.

                               ISSN 1643-2800                        Cena 29,45 zł

								
To top