Tjekliste i forbindelse med nyansatte by 5PifeCZ

VIEWS: 24 PAGES: 24

									           1
Job- & Aktivitetscenteret
     fra A-Z
    Personalehåndbogen A – Z
      2. udgave – august 2008
                          2Kære nyansatte


Velkommen til Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte Kommune.

I denne guide har vi samlet en lang række oplysninger, der er nyttige, når man er ansat i Job- &
Aktivitetscenteret. Det er oplysninger, der omhandler vores personalepolitikker, praktiske forhold
på arbejdspladsen, forhold for brugere og medarbejdere, sociale arrangementer og meget, meget
mere.

Oplysningerne er listet alfabetisk for at gøre det nemt at finde, hvad du har brug for. Nogle punkter
er mere uddybede end andre – og ved mange står der henvisning til, hvor – eller hos hvem – du
kan få mere information.

Alle punkter er inddelt i kategori A eller B; Kategori A indeholder de oplysninger, der er vigtige at
sætte sig ind i i forbindelse med, at man begynder sin ansættelse i Job- & Aktivitetscenteret.
Kategori B indeholder de oplysninger, man bør sætte sig ind i i løbet af de første måneder af sin
ansættelse.

Indledningsvist er de allervigtigste oplysninger listet i et lille skema, hvor det er anført, hvem der
skal give dig oplysningerne – og med plads til afkrydsning af, hvornår du har fået dem. Inden for de
første 14 dage af din ansættelse, skulle du gerne kunne sætte kryds i alle felterne, hvilket din
kontaktperson er ansvarlig for sker.

Første udgave af Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte Kommune – fra A-Z er udarbejdet i marts år
2007 af pædagog Ilse Britt Jørgensen, pædagog Anne Mette Reumert, informationsmedarbejder
Rikke Strøyer Christophersen og virksomhedsleder Kelvin Nielsen. Guiden er siden blevet
opdateret i august 2008 og vil blive opdateret én gang om året. Har du kommentarer eller rettelser
til indholdet, må du endelig kontakte virksomhedsleder Kelvin Nielsen eller Job- &
Aktivitetscenterets informationsmedarbejder Rikke Strøyer Christophersen.

Rigtig god læselyst – og endnu engang velkommen til Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte
Kommune!

Med venlig hilsen


Kelvin Nielsen
Virksomhedsleder
August 2008
                   Personalehåndbogen A – Z
                     2. udgave – august 2008
                        3Tjekliste for information

                     Hvem skal informere?          Er blevet
                     (Udfyldes af personalet i afdelingen)  informeret
                                         den…(skriv dato)
Alarmer
Alkoholpolitik
Ambulancetjeneste og krisehjælp
Beredskabsplan
Brandbekæmpelse
Buskørsel
Elevatorstop
Epilepsi
Førstehjælp
Internet- og e-mailpolitik
Klagevejledning
Kontorets åbningstid
Kradseskema
Kørsel med brugere og medarbejdere
Lift, personlift, brugsanvisning
Lokalaftale om afspadsering og
arbejdstider
Lukkeprocedure
Magtanvendelse
Medicin, medicinhåndtering, diabetes
Nøgler, udlevering af
Penge, opbevaring af for
brugere/medarbejdere
Post – intern, ekstern
Rygepolitik
Sikkerhedsudvalg og repræsentanter
Sygemelding/raskmelding
Tavshedspligt
Teknisk datablad
Tillidsrepræsentant
Underretningspligt
Voldsskema, vejledning

                  Personalehåndbogen A – Z
                   2. udgave – august 2008
                            4Job- & Aktivitetscenteret fra A-Z
Affald, sortering af (B)
Vi sorterer vores affald i almindeligt husholdningsaffald, pap, papir, glas og porcelæn. Vi har opstillet
papircontainere, som står på brandvejen på Sandtoften 7. Ved elevatoren på første sal på Sandtoften nr. 7
er der opstillet to beholdere til hhv. tomme glas og porcelæn. For flere informationer om affald, kontakt pedel
Jens Bloch på tlf.: 29 28 50 07.

Adresseoversigt (B)
En adresseoversigt over alle vores tilbud kan findes i bilag A samt på vores hjemmeside på www.jac-
nord.dk.

Afspadsering (A)
En lokalaftale om afspadsering og arbejdstider kan findes på vores hjemmeside på www.jac-nord.dk under
personalepolitikker.

Aktindsigt (A)
Reglerne om aktindsigt findes i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Som udgangspunkt er alle akter
omfattet af aktindsigt, dog bortset fra personsager. Se Forvaltningsloven på linket www.social.dk under
lovgivning.

Aktiviteter på tværs (B)
I JAC afholder vi fælles sommerfest og julefrokost for alle medarbejdere. Der er nedsat et festudvalg
bestående af medarbejdere og personale. I JAC har vi ligeledes ”De 4 årstider”, der arrangerer fælles ture
ud af huset. Se medlemmerne i udvalgene på www.jac-nord.dk.

Alarmer (A)
Vi har alarmer på Sandtoften, i Nextjob, i Fysioterapien og i Ergoterapien. Alarmen skal sættes i gang, når
den sidste medarbejder forlader bygningen. Personalet i din afdeling skal instruere dig i igangsætning og
afbrydelse af alarmen. I tilfælde af at alarmen går i gang, skal der ringes til Falck på tlf.: 70 33 44 55 og
oplyses et kodeord, som du skal have af personalet i dit dagtilbud.

På Sandtoften skal alle, der opholder sig i lokalerne efter kl. 15, skrive sit navn på den lille tavle, der er ved
udgangen. Så kan vagtordningen se, om de er de sidste og derfor skal slå alarmen til, eller om der er andre i
huset. Den sidste, der forlader bygningen, slår alarmen til.

Nextjob kan selv tilkoble alarm til deres lokaler, mens alle andre lokaler på Sandtoften sluttes centralt til
vores alarmsystem ved hovedudgangen. Se i øvrigt under Falck og Lukketid.

Alkoholpolitik
En alkoholpolitik for personalet kan findes på vores hjemmeside på www.jac-nord.dk under
personalepolitikker.

Alder og historisk fundament (A)
Job- & Aktivitetscentret fik sit navn i januar 2007, men har eksisteret siden 1973 som Værkstedscentret
Sandtoften. I løbet af årene er Job- & Aktivitetscenteret blevet udvidet med en lang række forskellige
dagtilbud og ydelser, som har deres egen historie. Deres og Job- & Aktivitetscenterets historie er beskrevet
på vores hjemmeside www.jac-nord.dk.

Ambulancetjeneste
Hvis man har været udsat for trusler eller vold, har vi en ambulancetjeneste, som kan findes på vores
hjemmeside www.jac-nord.dk under Personalepolitikker/Psykisk førstehjælp. Du skal bl.a. udfylde en
ambulanceplan med de personer, du ønsker skal hjælpe dig ved et uheld eller efter en voldsom oplevelse.
Se i øvrigt Psykisk førstehjælp.

Anmeldelse til forsikring (A)
Vi er som udgangspunkt forsikret i KommuneForsikring. Det gælder såvel vores køretøjer, som ved brand og
tyveri. På kontoret findes anmeldelsesblanketter. Der skal altid involveres en leder i en anmeldelse. Vær
obs. på at vi har en selvrisiko, som hovedregel på 5.000 kr.


                     Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                            5Ansatte, telefonliste (B)
En telefonliste over personalet kan findes på vores hjemmeside www.jac-nord.dk.

Ansættelser og stillingsopslag
Procedurer for ansættelser og stillingsopslag kan findes på vores hjemmeside www.jac-nord.dk.

APV – arbejdspladsvurdering (A)
Ifølge Arbejdsmiljøloven skal alle offentlige arbejdspladser have en ArbejdsPladsVurdering. Den er som
udgangspunkt treårig med en årlig status. Sikkerhedsudvalget og den lokale sikkerhedsrepræsentant sikrer,
at vi har en aktuel APV. En APV skal dække såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø og skal
indeholde en beskrivelse af de aktuelle problemer samt en plan for, hvordan man vil sikre, at der arbejdes
med de aktuelle problemer. Kontakt den daglige leder af sikkerhedsarbejdet (Stedfortræder Anne Larsen)
eller en af vores fire sikkerhedsrepræsentanter. Se www.jac-nord.dk.

Arbejdsmiljø Gentofte (B)
Vi er tilsluttet Arbejdsmiljø Gentofte, der har som formål at fremme og støtte arbejdspladsernes egenindsats
for de ansattes sikkerhed og sundhed samt at forebygge arbejdsskader. Arbejdsmiljø Gentofte er beliggende
på Ørnegårdsvej 19, 2820 Gentofte, tlf.: 39 98 00 00. Læs mere om Arbejdsmiljø Gentofte på Gentoftes
intranet.

Arbejdsskader
Kommer du ud for en arbejdsskade, skal det anmeldes hurtigst muligt og senest fem dage efter første
fraværsdag. Ved en arbejdsskade forstås en ulykke eller erhvervssygdom, der følger af arbejdet eller de
forhold arbejdet er foregået under. Du skal kontakte stedfortræder/funktionsleder Anne Larsen, der i
samarbejde med dig skal udfylde et skadeanmeldelsesskema. Selv om du i første omgang ikke får
fraværsdage på grund af arbejdsskaden, vil vi gerne have, at du anmelder skaden til Anne Larsen alligevel.
Så er den nemlig registreret, hvis der senere skulle melde sig en følgevirkning. Du kan læse mere om
anmeldelse af arbejdsskader på Gentoftes intranet under Personale/Arbejdsmiljø eller kontakte Anne Larsen
for flere oplysninger.

Arbejdstidsplaner (A)
For at sikre korrekt førte arbejdstidsplaner skal der hver uge udfyldes et arbejdstidsskema om arbejdstid, evt.
overarbejde eller merarbejde, sygdom, ferie, kursus, tjenestefrihed med og uden løn mv. Alle dagtilbud skal
aflevere skemaet mandag morgen før kl. 9 for ugen før. På lønsedlen kan man løbende følge med i eventuel
overtid. Der er indgået en lokalaftale så merarbejde og overarbejde ikke automatisk udbetales, men skal
afspadseres. Der er ligeledes indgået en lokalaftale om, at den enkelte ansatte kan have opsparet
afspadseringstimer op til 2 x den ugentlige arbejdstid.

Arbejdsulykke
Se arbejdsskader.

Barns sygedag
Som offentlig ansat har man ret til at holde fri med løn ved sit barns første sygedag. Per 1. april 2009 har
man også ret til fri med løn ved barnets anden sygedag.

Batterier, udlevering af (B)
Batterier i forskellige størrelser kan fås hos pedel Jens Bloch, tlf.: 29 28 50 07. Brugte batterier kan også
afleveres hos Jens.

Beredskabsplan (A)
Der skal for hvert enkelt dagtilbud være en beredskabsplan, der kort fortæller hvad og hvem, der gør hvad,
hvis der bliver behov for at evakuere et dagtilbud. Specielt ved brand og udslip af giftige stoffer er det
væsentligt, at alle kender sin rolle, herunder hvem der aktuelt er i det dagtilbud, der skal evakueres.
Beredskabsplanen skal være synlig og vil typisk være en lamineret udgave af den aktuelle plan. Teamet er
selv ansvarlig for at sikre, at der er en beredskabsplan.

Bestilling af mad (B)
Det er muligt at bestille mad, kage og lignende i kantinen (Oasen) til fælles arrangementer i afdelingen.
Betalingen aftales ved bestillingen.


                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                            6Brugerbestyrelse (B)
Gentofte Kommune har sommeren 2008 vedtaget nye retningslinier for brugerbestyrelser, som vi vil begynde
at arbejde med i efteråret 2008. Målet med brugerbestyrelserne er at give brugerne af tilbudene mulighed for
at få indflydelse på tilrettelæggelsen af tilbudet og indholdet i den service, brugerne modtager på tilbudet.
Brugerbestyrelsen skal bestå af 3-11 medlemmer. Brugerne eller brugernes repræsentanter skal til enhver
tid udgøre bestyrelsens flertal. Der vælges et-to medlemmer af og blandt tilbudets faste ansatte. Vi går i
gang med valg til den nye bestyrelse i efteråret 2008. Indtil da fortsætter den gamle bestyrelse på Job- og
aktivitetscenteret. Læs mere om bestyrelsens arbejde på www.jac-nord.dk.

Betaling af regninger (faktura) (B)
Hvis du i forbindelse med arbejdet bestiller varer/køber ind til Job & Aktivitetscenteret, skal du altid oplyse
vores EAN-nr., da det offentlige kun bruger elektronisk betaling. Vores EAN-nr. er: 5 798 008 659 607. Du
skal huske at få skrevet dit navn på bestillingen, så vores bogholderi (Daisy Johansen) kan identificere
regningen, når den skal betales. Det er surt at betale regninger for noget, vi ikke har modtaget, og det sker
ikke så sjældent endda, så vi har et større kontrolarbejde med at sikre, at vi kun betaler for det, vi har
modtaget.

Brandbekæmpelse (A)
I tilfælde af brand skal beredskabsplanen igangsættes. I en lang række af tilbudene har vi røgalarmer og
automatiske dørlukkere i tilfælde af brand og udvikling af røg. Alle skal være opmærksomme på, at døre skal
holdes lukkede. Branddøre holder generelt mellem 20 og 30 minutter, og så er brandvæsenet mødt op og
styrer evakueringen. Elevatorerne må under ingen omstændigheder benyttes ved brand.

Brugere/medarbejdere, liste (B)
I administrationen har vi en opdateret liste over samtlige de brugere og medarbejdere vi har optaget i Job &
Aktivitetscenteret.

Brugerfest (B)
Se Aktiviteter på tværs.

Brugerflytning internt – skema (B)
Hvis en bruger/medarbejder ønsker at flytte dagtilbud internt i Job & Aktivitetscenteret, er dette muligt uden
visitation. Som hovedregel aftales en praktikperiode på en eller to uger. Ingen skal have afslag på en
praktikperiode i et andet tilbud, men man kan risikere, at der er venteliste.

Brugerindflydelse (B)
Se Bestyrelse og samråd.

Budget (B)
Gentofte Kommune beslutter suverænt vort budget. Budgetter er opdelt i et personalebudget og et drifts- og
indtægtsbudget. De enkelte dagtilbud disponerer over et (mindre) beløb til småanskaffelser og aktiviteter for
brugere og medarbejdere. Budgettet fremlægges til udtalelse for MED-udvalget og bestyrelsen. Typisk
ultimo januar/primo februar, hvor vi også kender regnskabet for året før. Budgettet er pt. delt op i et budget
for Job- & Aktivitetscenteret, ét for Fysio- og Ergoterapien og ét for Snoezelhuset. Derudover er der et
budget for Nextjob, der drives som indtægtsdækket virksomhed, og hvor alle udgifter skal dækkes af
aktiviteterne.

Buskørsel (lovpligtig kørsel) (A)
Den lovpligtige kørsel dækker alle de brugere og medarbejdere, der pga. deres handicap ikke selv kan
transportere sig til og fra vore dagtilbud. Kørslen er pt. centraliseret og koordineret af Region Hovedstaden,
som har indgået en række aftaler med udbydere af persontransport. Der er opstillet en række
forudsætninger for kørslen, bl.a. hvornår man senest skal være i sit dagtilbud, hvornår man afhentes, og
hvornår man køres hjem. Kørselsselskabet (VBT) har udarbejdet kørelister, som skal tage højde for, at ingen
må være mere end fem kvarter i bussen. Det er hovedsageligt arbejdsstedet; JAC, som står for kontakten til
VBT herunder oprettelse af kørsel m.m.


Vi har en intern håndbog i kørsel med VBT, som beskriver proceduren for kommunikation med selskabet,
herunder tilmelding/afmelding/ændringer af kørsler. Håndbogen ligger på vores interne I-drev i mappen


                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                             7Fælles materialer/VBT. Kontakt funktionsleder/kørselskoordinator Susanne Munck eller eller Irene Bendtsen,
kontoret ved spørgsmål.

Bygningstilsyn (B)
En gang årligt udarbejdes en rapport over, hvilke planlagte vedligeholdelsesopgaver vi skal have udført.
Bygningstilsynet sker i et samarbejde med Gentofte Ejendomme. Beslutninger om udførsel af opgaverne
sker i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Social og Sundhed (Handicapdrift).

Center for specialterapi
JAC har tilknyttet Center for specialterapi, som består af en ergoterapi og en fysioterapi.

Ergoterapien tilbyder behandling, sanseintegration og rådgivning til brugere i Job- & Aktivitetscenteret og en
række andre dag- og botilbud, som kan ses på vores hjemmeside. Ergoterapien foregår enten på Kellersvej
15 eller på selve dagtilbudet. Kontakt Ergoterapien, Kellersvej 15, 2860 Søborg, tlf.: 39 98 79 16 + 39 98 79
17.

Alle brugere og medarbejdere, der har behov for fysioterapi, kan få en henvisning fra deres læge.
Fysioterapien yder både individuelle og gruppebehandlinger. Der er særlige regler om vederlagsfri
fysioterapi. Henvisningen fremsendes til fysioterapien, Kellersvej 16, 2860 Søborg, tlf.: 39 98 79 12 + 39 98
79 13. Man vil blive kontaktet af en fysioterapeut i forhold til, hvilken behandling og hvilke behandlingstider
man kan få. Fysioterapien foregår enten på Kellersvej 16, eller, hvis man er bruger/medarbejder på
Sandtoften, i lokaler, indrettet der. Der kan være venteliste til behandling.

Ergoterapien og Fysioterapien har hver udgivet en folder, som kan downloades på vores hjemmeside
www.jac-nord.dk eller fås ved henvendelse i Ergoterapien/Fysioterapien eller i administrationen på
Sandtoften.

Dagtilbud (A/B)
JAC har 15 forskellige tilbud om beskæftigelse og aktiviteter. Nogle er produktionsværksteder, andre er
serviceafdelinger og andre igen er aktivitets- og samværstilbud. Visse af tilbudene samarbejder med
eksterne virksomheder, hvor medarbejderne kan arbejde en eller flere dage om ugen. JAC har også to tilbud
om beskyttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Endelig tilbyder JAC erhvervsafklaring,
kompetenceudvikling og jobformidling på det ordinære arbejdsmarked til udviklingshæmmede i Nextjob. Læs
mere om de enkelte dagtilbud på www.jac-nord.dk.

Datablade (A)
Da vi er en produktionsvirksomhed, har vi forskellige materialer, der, jf. Arbejdsmiljøloven, skal være
beskrevet i datablade, som angiver sikkerhedsrisici ved materialet, forholdsregler og indholdet i materialet.
Der skal opbevares datablade i det tilbud, hvor materialet forekommer, og der skal være kopi af samtlige
datablade i administrationen. Materialerne, der skal være beskrevet i datablad, kan fx være lim, fingermaling
mv.

Det enkelte tilbud skal sikre sig (evt. med bistand fra sikkerhedsrepræsentanten for området), at databladene
er ajourført, og at der foreligger en kopi i administrationen. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes den daglige leder
af sikkerhedsarbejdet, Stedfortræder Anne Larsen.

Diabetes
Se Medicin.

Elevatorstop (A)
Begge vores elevatorer har en mikrofon med direkte adgang til en døgnvagtservice. Instruktionen er i
elevatoren. Hvis man opdager, at der sidder en bruger/medarbejder fast i elevatoren, skal man øjeblikkeligt
kontakte pedel Jens Block på mobil 29 28 50 07 eller funktionsleder Gitte Ejlertsen på tlf.: 51 39 68 29,
virksomhedsleder Kelvin Nielsen på tlf.: 51 39 68 30 eller værkstedsassistent Niels Jørgensen på Snedkeri
og Montage på tlf.: 45 28 05 35.

Elinstallationer (B)
Det kan være ganske uoverskueligt at finde ud af vores elinstallationer, specielt på Sandtoften, der er en
meget gammel bygning, og som derfor mildest talt er utidssvarende. Vi bruger primært elfirmaet El-Skov tlf.
45873002. Det er ikke lovligt at udføre elinstallationsarbejde selv. Al bestilling (og det er altid rasende dyrt) af

                     Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                           8elektriker sker gennem enten pedel Jens Block på mobil 29 28 50 07 eller funktionsleder Gitte Ejlertsen på
tlf.: 51 39 68 29 eller en af de andre ledere.

E-mailpolitik (B)
Du kan finde vores e-mailpolitik på vores hjemmeside www.jac-nord.dk under personalepolitikker.

Epilepsi – hvad gøres? (A)
Hvis en medarbejder får et epileptisk anfald, er det meget individuelt, hvad der skal gøres. Men overordnet
førstehjælp er som følgende:
  1. Vær rolig.
  2. Forsøg at lægge medarbejderen ned (forsøg at løsne stramt tøj om halsen/beskyt hovedet).
  3. Forsøg ikke at stikke noget mellem tænderne.
  4. Forsøg ikke at give medarbejderen noget at drikke.
  5. Når kramperne er ophørt, lægges medarbejderen på den ene side.
  6. Lægeassistance er kun nødvendig, hvis krampeanfaldet varer mere end et par minutter.
  7. Bliv hos medarbejderen til bevidstheden er vendt tilbage.

Læs mere om epilepsi på www.epilepsiforeningen.dk eller www.epilepsihospitalet.dk.

Ergoterapi
Se Center for specialterapi.

Etik og moral (A)
Vi har ikke en etikkodeks, men er omfattet af de fagetiske regler som IFSW (verdenssammenslutningen af
socialarbejderorganisationer) har udarbejdet, hvor der er opstillet en række fagetiske principper. I Danmark
er bl.a. Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og HK-kommunal medlemmer af
IFSW og dermed er medlemmerne af disse organisationer forpligtet til at tage udgangspunkt i de etiske
principper. Du kan rette henvendelse til din faglige organisation, hvis du vil blive klogere på, hvad de
fagetiske principper er.

Derudover er vi en arbejdsplads for mennesker af mennesker, så det forudsættes, at du altid handler etisk
og moralsk, og hvis du er det mindste i tvivl, skal du drøfte din tvivl med dine kollegaer eller din
ledelseskontaktperson.

Falckabonnement (B)
Vi har Falckabonnement på alle vores biler, så ved motorstop kan Falck kontaktes telefonisk.
Telefonnummer og abonnementsnummer skal foreligge i det enkelte køretøj. Kontoret har en liste over
køretøjer, og hvem der er ansvarlige for den løbende vedligeholdelse, serviceeftersyn, udlån mv..

Ferie, ferielov (B)
Alle har ret til seks ugers ferie. Ferien planlægges i det enkelte team. Det skal gerne planlægges sådan, at
tre uger primært skal lægges i hovedferien – dvs. i sommerferieperioden. JAC følger ferieloven (se
http://www.retsinfo.dk/_LINK_0/0&ACCN/A20040040729).
Festudvalg (B)
Vi har et festudvalg for medarbejdere på JAC, som står for at arrangere fester for brugere og medarbejdere.
Udvalget mødes nogle gange om året og arrangerer bl.a. en årlig forårsfest, efterårsfest og julefrokost.
Udvalgsmedlemmerne kan ses på www.jac-nord.dk.

Fleksjob (B)
På JAC har vi en række mennesker ansat i fleksjob, hvilket betyder, at de er ansat på særlige vilkår.
Kommunen giver et tilskud til lønnen, da den ansatte har en konkret varig nedsat arbejdsevne.

Fraværspolitik (A)
MED-udvalget har godkendt vores fraværspolitik, der indeholder en række ideer til, hvad man kan stille op
ved fravær. Politikken indeholder også en aftale om, at 15 dages fravær og derover samt fem
fraværsperioder og derover inden for de seneste 12 måneder betyder, at man skal til en omsorgssamtale
med sin nærmeste leder. Formålet med samtalen er at forebygge yderligere fravær samt afklare, om der er
forhold den enkelte, teamet eller lederen kan gøre noget ved, som kan mindske fraværet. Er man stadig
fraværende efter 22 dage, skal man til en fraværssamtale i henhold til Gentofte Kommunes regler. Der
udarbejdes et kort referat fra samtalen med de aftaler, der er indgået. En aftale kan eksempelvis være, at
                    Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                             9man ved kronisk sygdom og i et samarbejde med sin bopælskommune og egen læge kan få en § 28 aftale,
der betyder, at sygdom pga. den kroniske lidelse udløser sygedagpenge til arbejdspladsen.

Fridage (B)
MED-udvalget har oplistet de fridage, man har udover ferie-, søn- og helligdage og andre lukkedage, se på
vores hjemmeside under personalepolitikker (Om JAC/personale). Som udgangspunkt har vi åbent hele året,
dog bortset fra mellem jul og nytår. Her er der etableret en fællesordning for de (få) brugere, der pga. deres
forældres arbejde ikke kan være hjemme på de arbejdsdage, der er mellem jul og nytår. Op til juleferien
planlægges det konkret, hvem af brugerne der er her mellem jul og nytår, og hvem fra personalet der er på
arbejde.

Frimærker (B)
Man kan hente frimærker på kontoret i deres åbningstid. I visse tilfælde vil man selv skulle købe frimærker
og sætte dem på brevene, hvis der er tale om et større antal. Man kan også forhåndsanmelde til kontoret, at
man har en stor udsendelse, så forsøger kontoret at organiseret frimærkesætningen med et af vores
dagtilbud – typisk Medieværkstedet Råtstof.

Fyret (opstart af dette) (B)
Det er alene pedellen, der har indsigt i vores fyr. Såfremt fyret går ud, og pedellen ikke er til at få fat i, har vi
en serviceaftale. Serviceaftalen forefindes på kontoret. Du skal kontakte Gitte Ejlertsen eller Kelvin Nielsen,
så sætter de aftalen i gang.

Fysioterapi (B)
Se Center for specialterapi.

Fællesundervisning af studerende (B)
Aktuelt er der to ”spor” af fællesundervisning. Vores praktikkoordinatorer tilrettelægger intern undervisning,
eksempelvis introduktion til Job & Aktivitetscenteret, tegn til tale, hvilken lovgivning regulerer vores tilbud,
mennesker med generelle udviklingsforstyrrelser mv. Derudover tilbydes der i et samarbejde med en række
andre bo- og dagtilbud, undervisning x antal tirsdage (typisk 2 timer) i fx etik, kommunikation, handicaplære,
principper i den sociale lovgivning mv.

To gange årligt udarbejdes en liste over, hvornår de enkelte undervisningstilbud udbydes. Listen udsendes til
de enkelte dagtilbud, som regel i januar og august måned (for det næste ½ år).

Førstehjælp, herunder kurser og førstehjælpskasser (A)
Det tilstræbes, at alle ansatte har et førstehjælpskursus og ca. hver 3. år deltager i et opfølgningskursus over
en halv dag. Kurserne udbydes ca. en til to gange årligt. Der er førstehjælpskasser i dagtilbud på Sandtoften.
Det er den daglige leder af sikkerhedsarbejdet, Anne Larsen, der koordinerer kurserne, så har du spørgsmål,
retter du henvendelse til Anne.

Såfremt skadesituationen er uoverskuelig, kontaktes enten alarmcentralen på tlf.: 112, eller
brugeren/medarbejderen følges på skadestuen. Den nærmeste skadestue er på Gentofte Sygehus, Niels
Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Herlev Sygehus har også en skadestue; Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Handleplaner, Lov om Social Service (B)
I henhold til Servicelovens § 141 har man som bruger eller medarbejder krav på, at ens kommune
udarbejder en handleplan. Målet med handleplanen er at give den enkelte bruger/medarbejder mere
indflydelse gennem øget brugerinddragelse, så hverdagen tager udgangspunkt i brugerens/medarbejderens
ressourcer, ønsker og behov. Dagtilbudet kan hjælpe kommunen med at udarbejde handleplanen. Læs mere
om handleplaner på www.jac-nord.dk

Hjemmeside (A)
JAC har sin egen hjemmeside www.jac-nord.dk, hvor der står oplysninger om vores forskellige tilbud,
målgruppe, personaleforhold, åbningstider og meget mere. Hjemmesiden opdateres af
informationsmedarbejder Rikke Strøyer Christophersen, Nextjob, så har du rettelser, kan du kontakte hende
på tlf.: 20 35 19 82.

Hygiejneforholdsregler (A/B)


                      Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                            10Proceduren omkring hygiejne er meget forskellig fra tilbud til tilbud. Eksempelvis skal man have
hygiejnebevis, hvis man er ansat i kantinen, ligesom vores rengøringsafdeling – RENO Nord – har en række
standarder omkring rengøringen (du kan altid få en rengøringsplan over de enkelte tilbud i
rengøringsafdelingen).
Derudover er der hygiejneregler omkring personlig pleje og omsorg, eksempelvis for de brugere der bruger
ble, skal have hjælp til at spise etc. Du kan spørge en kollega om særlige forhold i det tilbud, du er tilknyttet.

Hunde med i Job- og Aktivitetscenteret (B)
Hunde kan i begrænset omfang (ved sygdom, møder ud over arbejdstid mv.) godt følges med deres ’ejer’ på
arbejde. Følgende skal dog være på plads:
   Ejeren af hunden har det fulde ansvar for, at hunden er her under betryggende forhold for brugere,
    medarbejdere og personale.
   Hunden skal være i snor, når man færdes på Værkstedscentrets arealer (inde som ude).
   Når man kommer og går skal den indgang, der er tættest på, hvor man opholder sig, benyttes.
   Hunden må ikke være til gene for brugere, medarbejdere og personale.

Håndværkere, bestilling af (B)
Såfremt der skal udføres håndværkerarbejde, det kan være af en blikkenslager, murer, sanitør etc., sker
dette via pedel Jens Block, tlf.: 29 28 50 07. Såfremt Jens er på ferie e. lign, kontaktes funktionsleder Gitte
Ejlertsen på tlf.: 51 39 68 29 eller en af de andre ledere. Vi samarbejder med en række små
håndværkerfirmaer i lokalområdet.

Informationsmateriale om JAC (A)
Der er udarbejdet en informationsmappe om JAC, som er mere kortfattet end vores hjemmeside, og som på
papir fortæller om Job- & Aktivitetscenteret. Mappen udleveres typisk til brugere/medarbejdere, der søger
optagelse her og til forskellige gæster. Mappen ajourføres af vores informationsmedarbejder Rikke Strøyer
Christophersen og mangfoldiggøres af Medieværkstedet. Den kan fås på kontoret (i kopirummet).

Her kan du også finde pjecer for Fysioterapien, Ergoterapien, Snoezelhuset og Nextjob m.fl..

Institutionsoversigt (B)
På Gentofte kommunes intranet findes en oversigt over de kommunale bo- og dagtilbud for mennesker med
handicap. Der forefindes ikke længere en liste over de tilbud der tidligere var en del af Københavns amts
tilbud. Hvis du skal bruge en oversigt over tilbud til mennesker med handicap kan du bruge tilbudsportalen.
Den finder du på www.tilbudsportalen.dk

Inventarliste (B)
Som offentlig virksomhed skal vi have styr på, hvilket inventar vi har. Der er udarbejdet inventarlister, som
forefindes i administrationen. Her er også lister over de køretøjer, vi ejer og al vores IT – hard- og software.

IT og internetpolitik (B)
JAC har udarbejdet en internet- og e-mailpolitik, som kan findes på vores hjemmeside www.jac-nord.dk.

Job med løntilskud (B)
JAC har en række udviklingshæmmede medarbejdere ansat i job med løntilskud, hvilket betyder, at de er
ansat på særlige vilkår. Kommunen giver et tilskud til lønnen, da medarbejderen har nedsat arbejdsevne.

Juleudstilling (B)
Job- og aktivitetscenteret holder hvert år en juleudstilling den sidste fredag og lørdag i november.
Dagtilbudene har hver en bod med salg af produkter eller fremvisning af tilbudets aktiviteter, og kantinen
sælger mad. Der er et større musikalsk indslag om lørdagen i kantinen.

Kaffepauser for medarbejdere (B)
Der er regler for kaffepauser i de enkelte afdelinger. Spørg i den enkelte afdeling.
Kaffe-/ kagekasse
Vi har retningslinier for bogføring af dagtilbuddenes interne ”kage-/kaffekasse” for brugerne/medarbejderne.
Retningslinierne kan findes på vores hjemmeside www.jac-nord.dk under Personale.
                     Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                            11Klagevejledning (A)
Gentofte Kommune har udarbejdet en generel klagevejledning for samtlige sociale tilbud, som indeholder de
rammer vi er underlagt, hvis en bruger, medarbejder, forælder, pårørende eller samarbejdspartner klager
over forhold i Job- og aktivitetscenteret. Derudover har vi selv udarbejdet en lokal klagevejledning for at
sikre, at alle ansatte kender den procedure, der er, når vi modtager en klage, som involverer os.

Alle ansatte skal kende Gentofte Kommunes klagevejledning og vores egen, så vi reagerer på den
beskrevne måde. Derfor får alle ansatte og nyansatte udleveret Gentofte Kommunes og vores egen
klagevejledning sammen med deres ansættelsesbrev.

Det skal understreges, at beslutninger om visitation, evt. pålæg i forbindelse med tilsyn og andre retsligt
regulerede områder som fx egenbetaling ved transport til og fra dagtilbudet, bevilling af fysioterapi etc. er
reguleret via lovgivningen. Beslutninger efter lovgivningen har sit eget klagesystem, der fremgår af den
beslutningsskrivelse, myndigheden udfærdiger, jf. Lov om Retssikkerhed og administration mv.

Gentofte Kommunes klagevejledning kan findes på Gentoftes intranet under Social & Sundhed/Social- &
Handicapdrift/Opgaveløsning/Klagevejledning. Vores lokale klagevejledning kan findes på vores hjemmeside
under Personalepolitikker.

Kompetenceudvikling af personalet (B)
Der er en KTO (kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte) aftale om, at der skal afholdes en
kompetenceudviklingssamtale en gang om året. Samtalen er en integreret del af vores PLUS-samtale
(personaleudviklingssamtale). For nogle af vores tilbud er der opstillet kompetencekrav til personalet. Målet
er, at der for alt personale skal foreligge kompetencekrav og aftaler om, hvilken kompetenceudvikling den
enkelte skal gennemføre. 2007/2208 er udråbt til de år, hvor vi får lavet individuelle kompetenceplaner for
hver enkelt ansatte, ligesom vi har et mål om, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for de enkelte
teams/dagtilbud.

MED-udvalget vil således hen over år 2007/2008 forsøge at gennemføre kompetenceafklaring i de enkelte
teams som supplement til den kompetenceplan, der er for den enkelte ansatte.

Gentofte Kommune arbejder ydermere med en plan om at lave en fælles kompetenceudvikling for hele
Social og Handicap Drift.

Kompetenceudvikling, medarbejdere (B)
De udviklingshæmmede medarbejdere har ikke helt de samme muligheder for kompetenceudvikling, som
personalet har. Der udbydes med faste mellemrum kursus for de sikkerhedsrepræsentanter, der er valgt
blandt medarbejderne. Medarbejderne har også mulighed for at søge på SVIKA (specialundervisning for
voksne, Gammelmosevej 51, 2800 Lyngby). Her er der såvel tre måneders kurser, helårskurser (10 mdr.) og
individuel undervisning i eksempelvis dansk, matematik, trafiktræning, edb mv..

Nextjob udbyder mere systematisk kompetenceudvikling til de kursister, der er tilknyttet ét af de forløb, der
udbydes i Nextjob. Læs mere på www.nextjob.dk.

Kontorartikler, bestilling og udlevering af (B)
De tilbud, der er placeret på Sandtoften, kan hente og bestille kontorartikler på kontoret i åbningstiden. De
øvrige tilbud kan via Gentofte Kommunes indkøbsfunktion bestille kontorartikler. Varerne leveres direkte.
Vær opmærksom på at Daisy på kontoret skal have kopi af følgesedlen, så vi betaler for det, vi får.

Udgiften konteres på det enkelte tilbud inden for det budget, det enkelte tilbud har fået udmeldt og selv
administrerer (herunder at det sikres, at budgettet ikke skrider).

Kontorets åbningstid (B)
Kontoret har åbent dagligt fra kl. 8.30-12.30 og fra kl. 14.30-15.00. Derudover er der alene åbent for akutte
forhold. Baggrunden er ønsket om at sikre administrationspersonalet ro til deres opgaver. På kontoret findes
pengeskab, personalesager samt kopi- og postrum.
                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                            12Kontorets ansatte og ansvarsfordelingen (B)
Vi har to administrationer; Én på Sandtoften (tlf.: 45 28 05 28), hvor der er ansat fire, heraf to på deltid. Samt
én i Center for specialterapi, der er placeret i Fysioterapien, Kellersvej 16, 2860 Søborg, tlf.: 39 98 79 12/39
98 79 13. Administrationen dækker Fysioterapien, Ergoterapien og Snoezelhuset.

Der er udarbejdet en oversigt over kontorets hovedopgaver og den konkrete opgavefordeling. Oversigten
kan fås ved henvendelse til administrationen.

Kradseskema (A)
Vi har et skema, som personalet skal udfylde, hvis en bruger/medarbejder skubber, river, kradser etc. –
enten én fra personalet eller en anden bruger. Skemaet opbevares i de enkelte tilbud og afleveres en gang
årligt til sikkerhedsrepræsentanten for aktivitets- og samværsområdet.

Er der tale om direkte vold, skal du udfylde et arbejdsulykkeskema. Se Arbejdsskader. Hvis du er i tvivl om,
hvad du skal gøre, kan du få hjælp hos sikkerhedsrepræsentanterne eller hos en leder.

Krisehjælp (A)
Se Psykisk førstehjælp

Kurser (B)
Så vidt det er muligt, får alle bevilget de kurser, de søger. Økonomien kan være en begrænsning i særlige
tilfælde. Det forventes, at ansøgningen er clearet af med teamet, så der er den fornødne personaledækning.
Vi har et kursusudvalg, der behandler ansøgningerne løbende. Kursusansøgere skal udfylde et skema, som
skal sendes til den daglige ledelseskontaktperson, der anbefaler/fraråder kurset, hvorefter kursusudvalget
træffer beslutning.

Ansøgeren får besked direkte fra kursusudvalget, hvor det bl.a. afklares, hvem der tilmelder, betaling via
elektronisk faktura, evt. time- og dagpenge mv.

Gentofte Kommune udbyder en række gratis kurser, som man frit kan melde sig til. Man skal bare aftale det
med sig eget team. Kursusudvalget skal dog orienteres om, at man deltager på kurset.

Kursus for værkstedsmedarbejdere (B)
Vi forsøger løbende at kvalificere vores udviklingshæmmede medarbejdere, bl.a. ved at tilskynde dem til at
deltage i kurser. Det er desværre sjældent, at der er relevante kurser, jf. dog nedenfor om AMU-kurser og
SVIKA.

Vi bruger fortrinsvis kurser på Tekniske Skoler (tidligere AMU-kurser). Oftest sker udbudet af et kursus i et
tæt samarbejder med Nextjob, der løbende arrangerer kurser i et samarbejde enten med Teknisk skole eller
via SVIKA (Voksenundervisningscenteret på Gammelmosevej nr. 51, 2800 Lyngby, tlf.: 45 88 68 00). Her
kan du rekvirere ansøgningsskema og hente råd om relevante kurser.

Finansieringen og bevillingen er 100 % kommunal. Der er pt. tilbud om enkeltfag, eksempelvis dansk,
engelsk, kommunikation, trafiktræning mv.. Der udbydes også daghøjskolelignende tilbud af tre, seks eller ni
måneders varighed. Disse kurser betyder typisk, at man får orlov fra sin stilling i Job- og aktivitetscenteret.

Kursuslokalet – bestilling af (B)
JAC har sit eget kursuslokale med frokoststue beliggende på Sandtoften. Det er muligt at reservere
kursuslokalet til fx møder, workshops og temadage. Kontakt JAC’s kontor på tlf.: 45 28 05 28.

Kvalitetsstandarder (B)
Vi har udarbejdet en række lokale kvalitetsstandarder på JAC i forbindelse med kvalitetssikring af vores
arbejde. Kvalitetssikring handler om, at vi skal vurdere den sociale indsats i forhold til en række
kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne omhandler hhv. medicinhåndtering, kommunikation og visitation.
Standarderne kan findes på vores hjemmeside, hvor man også kan læse mere om kvalitetssikring på JAC. Vi
har en lokal kvalitetsgruppe, der arbejder med at udvikle kvaliteten af vores arbejde

Kørselsgodtgørelse (B)
Hvis man kører tjenestekørsel i egen bil, får man kørselsgodtgørelse efter statens regler. Taksten er
forskellig i forhold til kørsel over og under 12.000 km. årligt. Der skal udfyldes et skema med turens formål,

                     Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                            13dato og det konkrete antal kørte kilometer. Kørselsgodtgørelsen udbetales sammen med månedslønnen
forskudt i forhold til afleveringstidspunktet. Som hovedregel vil kørselssedler afleveret før den 15. i måneden
være til udbetaling den sidste hverdag i samme måned.

Hvis man ikke kører i egen bil, er der mulighed for kørsel i taxa (taxabon udleveres i administrationen) eller
bus/tog. Administrationen har klippekort til hovedstadsområdet.

Kørsel med brugere og medarbejdere (B)
Det kræver ingen særlig tilladelse at køre med brugere og medarbejdere i egen bil. Ved uheld gælder de
samme regler, som hvis man kører privat. Chaufføren og andre ansatte er omfattet af reglerne om
arbejdsulykker, når det foregår i tjenestetiden. Er man i tvivl om, om det er i orden at køre med brugere, skal
man spørge bosted eller forældre/pårørende.

Lift, personlift, brugsanvisning (B)
Når medarbejdere skal liftes, skal der være to personaler til stede. Man kan kontakte ergoterapeuterne, hvis
man er i tvivl omkring liftning samt hjælpemidler til liftning m.v. på tlf.: 39 98 79 12/39 98 79 13. Der afholdes
jævnligt kurser i forflytningsteknik. Kurserne udbydes internt og koordineres af kursusudvalget. Udvalget
modtager gerne henvendelse om behovet for forflytningsteknikkurser.

Lokalaftale om afspadsering og arbejdstider (A)
JAC har en lokalaftale om afspadsering og arbejdstider, der har som formål at sikre fleksible arbejdstider,
afstemt efter de enkelte dagtilbuds særlige forhold. Samtidig er formålet at sikre størst mulig
gennemskuelighed og fornuftig udnyttelse af arbejdstiderne, så flest ansatte er her, når der er medarbejdere.
Lokalaftalen kan findes på vores hjemmeside www.jac-nord.dk.

Lokalaftale om ferierejser og koloni (B)
JAC har en lokalaftale om merarbejde for personale i forbindelse med ferierejser og koloni. Lokalaftalen kan
findes på vores hjemmeside www.jac-nord under personalepolitikker.

Lovovertrædere (B)
Vi har ikke aktuelt brugere/medarbejdere, der er placeret hos os som en del af en behandlingsdom. Det er
statsadvokaten, der, i samarbejde med brugerens/medarbejderens bopælskommune, foranstalter et
eventuelt beskæftigelsestilbud hos os som en del af kravene til den udviklingshæmmede lovovertræder.

Lukkeprocedure (tavle) (A)
De enkelte tilbud har forskellig lukkeprocedure, men alle har nedskrevet en procedure. Du skal derfor
orienteres om den lokale procedure i det tilbud, hvor du er ansat.

På Sandtoften skal alle, der opholder sig i lokalerne efter kl. 15, skrive sit navn på den lille tavle, der er ved
udgangen. Så kan vagtordningen se, om de er de sidste og derfor skal slå alarmen til, eller om der er andre i
huset. Den sidste, der forlader bygningen, slår alarmen til. Nextjob kan selv tilkoble alarm til deres lokaler
(beliggende i nr. 7 med egen indgang), mens alle andre lokaler på Sandtoften sluttes centralt til vores
alarmsystem ved hovedudgangen. Se i øvrigt under Falck.

Alle døre, der vender ud mod det fri, skal være lukkede efter kl. 15, med mindre der er indgået særlige
aftaler. Det sker for at sikre uvedkomne i at komme ind i vores lokaler, men det sker også for at sikre, at der
ikke er brugere/medarbejdere, der går ind og ”gemmer sig” på et toilet, i et lokale etc…

På Sandtoften er der en rullende ordning omkring såvel pasningsordningen fra kl. 15 til kl. 16 (16.30) som
gennemgang af alle lokaler, lukning af vinduer etc. Listen over hvem der har pasningsordningen udarbejdes
af administrationen og kan ses dér og i de enkelte tilbud.

Der er udsendt en central lukkeprocedure til alle dagtilbud, som skal følges. Hvis ikke dagtilbudet har den,
kan den fås ved henvendelse til funktionsleder Anne Larsen.

Lønpolitik (B)
MED-udvalget har udstukket en række principper for forhandling af NY LØN. Principperne justeres typisk
hvert andet eller tredje år. Ved nyansættelser skal der senest tre måneder efter tiltrædelsen foreligge en
individuel lønaftale.


                     Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                            14Der skal altid være en repræsentant fra en faglig organisation med som underskriver af en lønaftale. Typisk
vil det være Tillidsrepræsentanten for pågældendes faglige område, der har forhandlingsretten, uanset om
man er medlem af en/den faglige organisation. Der er udarbejdet et lønskema, som altid skal udfyldes.

Principperne kan læses på vores hjemmeside www.jac-nord.dk under personalepolitikker.

Løn til medarbejdere (B)
Løn til medarbejdere er fastsat i en lovbekendtgørelse fra Socialministeriet. Bekendtgørelsen kan
downloades på vores hjemmeside www.jac-nord.dk Der aflønnes ud fra den konkrete arbejdsindsats, og
lønnen skal minimum være 5 % af fagets mindsteløn, hvilket i år 2008 er ca. 5,50 kr. pr. præsteret
arbejdstime. Lønnen ligger typisk mellem 5,50 kr. og op til 15 kr. pr. time. Under sygdom udbetales 90 % af
timelønnen for det antal timer, den enkelte skulle have arbejdet.

De enkelte dagtilbud indberetter til administrationen – elektronisk – timetal og timeløn for hver enkelt
medarbejder. For aktivitets- og samværsbrugere kan der ifølge lovbekendtgørelsen ikke længere udbetales
arbejdsdusør, hvilket var muligt før d. 1.1.2007. Lønnen udbetales pt. bagud den 18. for måneden før.

Magtanvendelse (A)
Socialministeriet har udarbejdet procedurer for magtanvendelser. Hvis der har været anvendt magt i
arbejdet, skal der senest tre dage efter være udfærdiget et skema (standardskema fra Socialministeriet),
som skal være underskrevet af såvel det personale, der har været involveret i magtanvendelse, som en
leder (aktuelt funktionsleder Anne Larsen og i dennes fravær virksomhedsleder Kelvin Nielsen eller én af de
andre ledere). Skemaet kan hentes på Gentofte Kommunes intranet. Det er den ansatte, der har været
involveret i magtanvendelsen, der udfylder skemaet og (samme dag) sender det til Anne Larsen.
Skemaet skal altid påføres en leders bemærkninger.

Skemaet sendes af lederen der har udfyldt bemærkningsfelterne, til Gentofte Kommune, Rådhuset, 2920
Charlottenlund, mrk. Else Marie Hjerrild. Skemaet skal meget nøje udfyldes, og ingen punkter må springes
over.

Når kommunen har behandlet skemaet, får vi en skriftlig tilbagemelding.

De enkelte tilbud skal med jævne mellemrum gennemgå de magtanvendelsesindberetninger, der er lavet for
at vurdere, om den aktuelle pædagogik/behandling er tilrettelagt, så man i videst muligt omfang kan undgå
magtanvendelse. Der skal ligeledes være korte beskrivelser af, hvad der kan minimere magtanvendelse over
for de brugere/medarbejdere, hvor der jævnligt kan forekomme magtsituationer. Herunder hvad man kan
gøre for at forebygge magtanvendelse.

Medicin, medicinhåndtering, diabetes, mv. (A)
For de brugere og medarbejdere, der får medicin i arbejdstiden, gælder en række præcise retningslinjer.
Retningslinjerne fremgår af en kvalitetsstandard, som er udarbejdet, og som suppleres af en lokal vejledning.
Som udgangspunkt kan alle få ret til at udlevere medicin, men det tilstræbes, at alle, der udleverer medicin,
har været på kursus i medicin og medicingivning. Især da noget medicin kan være farligt at modtage, hvis
dosis og tidspunkterne for medicingivningen ikke overholdes.

Alle ansatte skal læse materialet om medicingivning. Materialet findes på vores hjemmeside www.jac-
nord.dk under kvalitetsstandarder.

Vi har nogle få brugere, der pga. diabetes modtager insulin. I de dagtilbud hvor dette sker, vil der være
uddannet ansatte, der kan give injektioner (såfremt dette er ordineret). For de brugere og medarbejdere der
har diabetes, er der kostregler, som skal følges. Det enkelte dagtilbud skal sikre, at alt personale i tilbudet er
orienteret om eventuelle brugere/medarbejdere, der har diabetes, og som er på særlig kost.

MED-udvalg (A)
Vi har et MED-udvalg (medarbejderindflydelsesudvalg) for personalet, hvor sikkerhedsorganisationen er
integreret med to sikkerhedsrepræsentanter. Udvalgets formål er at fremme samarbejdet mellem personalet
og ledelsen. Udvalget mødes fire til seks gange om året.
                     Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                           15Udover de tillidsrepræsentanter vi har, og som er fødte medlemmer af MED-udvalget, er der blandt alt
personale valgt to repræsentanter. Ledergruppen er repræsenteret ved virksomhedsleder,
stedfortræder/funktionsleder og tre funktionsledere.

Alle ansatte kan, via deres repræsentanter, anmode om at få specifikke spørgsmål behandlet i MED-
udvalget. I forbindelse med store og mere principielle spørgsmål vil der typisk være et ad hoc udvalg, der
forbereder diskussionsoplæg og beslutningsforslag.

MUS – Medarbejderudviklingssamtaler (B)
Alle, der arbejder på værksteder, får tilbud om en årlig medarbejderudviklingssamtale. Her laves status på
medarbejderens situation i løbet af året; hvad har været godt, hvad har været skidt, og hvad kunne han eller
hun tænke sig blev anderledes fremover. Samtalen foregår mellem medarbejderen, den daglige leder eller et
personale fra dagtilbudet. Medarbejderudviklingssamtalen er en del af arbejdet med handleplaner, jf.
Serviceloven § 141.

Mødevirksomhed (A)
Udover teammøder, arbejdsgruppemøder og planlægningsmøder mv. , er der to faste møder for alle ansatte.
Et fællesmøde den anden torsdag i måneden - kl. 7.45 til 8.45 (primært information) og et fællesmøde otte
gange om året, fra kl. 15.15 til kl. 17 eller 18 (afhængigt af indholdet). På fællesmødet tages temaer op, som
primært har almen interesse. Det kan eksempelvis være drøftelse af principper for NY LØN,
brugerindflydelse, organisationsudvikling mv.

Møderne afholdes i Oasen, kantinen på Sandtoften. MED-udvalget udarbejder en mødeplan for et år ad
gangen og kommer også typisk med forslag til indholdet på de enkelte fællesmøder.

Målgruppe (B)
Målgruppen for Job- & Aktivitetscenteret er voksne mennesker med betydelig og varig nedsat psykisk og
fysisk funktionsevne, i daglig tale udviklingshæmmede. Voksne udviklingshæmmede kan som andre
også have psykiske lidelser, bevægehandicap, epilepsi og udviklingsforstyrrelser som autisme. Læs mere
om vores forskellige målgrupper på www.jac-nord.dk.

Målsætning (formål), JAC (A)
JACs formål er at give voksne udviklingshæmmede et arbejdstilbud eller et aktivitets- og samværstilbud,
 der imødekommer den enkelte brugers eller medarbejders individuelle ønsker og behov
 hvor den enkelte medarbejder eller bruger er det naturlige centrum
 hvor rammen er et aktivt, fleksibelt, udviklende og kreativt miljø – med krav og tilbud
 hvor socialt samvær og sociale færdigheder styrkes og videreudvikles med et ligeværdigt udgangspunkt.
Derudover har JAC som formål at afklare, kompetenceudvikle og jobplacere voksne udviklingshæmmede på
det ordinære arbejdsmarked. Enten individuelt eller i form af produktionsgrupper med støtte fra jobvejleder.

Nyhedsbreve (B)
En lang række videnscentre, handicaporganisationer, ministerier mv. udarbejder nyhedsbreve, som man kan
få tilsendt gratis via e-mail ved at tilmelde sig på de enkelte tilbuds hjemmesider. Som bilag til denne A-Z-
oversigt, er der lavet en liste over en række relevante nyhedsbreve. Jf. bilag B.

Nøgler – udlevering (A)
De enkelte dagtilbud har et varierende antal nøgler til hoveddøre og indvendige døre mv. Alle ansatte får
udleveret nøgler og skal kvittere for dem i administrationen. Nøglerne skal uopfordret afleveres tilbage, når
ansættelsen ophører.

For pædagogstuderende udleveres alene nøgler til indvendige døre.

Omsorgsdage (B)
Alle ansatte med børn har ret til to omsorgsdage pr. år, pr. barn under otte år. Omsorgsdagen tilrettelægges i
samarbejde med det tilbud, man er ansat i. Man skal bruge en særlig kode på arbejdstidsplanen, så der kan
holdes regnskab med dagene. Omsorgsdagene kan bruges akut under barns sygdom, udover barns første
(og anden) sygedag (jf. Barns sygedag). Det sker ligeledes i et samarbejde med kollegaerne i teamet.

Organisationsdiagram (A)
Et organisationsdiagram over JAC kan ses på vores hjemmeside www.jac-nord.dk.

                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                            16
Orlovspolitik (B)
JAC har udarbejdet en orlovspolitik, som kan ses på vores hjemmeside www.jac-nord.dk under
personalepolitikker.

Parkering (B)
Der er forskellige parkeringsmuligheder afhængig af, hvor de enkelte tilbud ligger.

Parkeringspladsen på Sandtoften foran hovedindgangen er meget lille. For at handicapbusserne mere frit og
trafiksikkert kan afsætte og hente de brugere/medarbejdere, der er med i den lovpligtige kørsel, må
personalet ikke parkere på parkeringspladsen. Der kan i stedet parkeres på vejen.

Penge, administration af for brugere/medarbejdere (B)
Vi har lavet nogle retningslinjer for administration af brugernes penge. Disse retningslinjer kan findes på
vores hjemmeside www.jac-nord.dk under Personale.
Pensionsforhold (B)
Alle fastansatte er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Der er forskel på de enkelte
faggruppers ordning, herunder hvor stort et beløb, der indsættes i den pensionskasse, man er tilknyttet. Der
er særlige regler for tjenestemænd. Det fremgår af overenskomsten for de enkelte områder, hvad man får i
pension.

Personaleindflydelse (A)
Som personale på en offentlig arbejdsplads har du en række formelle medindflydelsesmuligheder. MED-
udvalget er ét forum, sikkerhedsorganisationen et andet. Vi har nu fire TR-områder. Ét for ansatte der er
omfattet af Socialpædagogernes Landsforbund (medhjælpere, pædagoger, værkstedsassistenter), hvor
pædagog Ann-Marie Jensen (Tekstilværkstedet) og omsorgsmedhjælper Tom Olsen (Team 5) er
tillidsrepræsentanter. Det andet område er for ansatte, som er omfattet af Dansk Fysioterapeutforening. Her
er det fysioterapeut Rikke Vigstrup Dalgaard (fysioterapien på Kellersvej) der er tillidsrepræsentant. Det
tredje område dækker serviceassistenter mv., og her er serviceassistent Sharon Majken Williams (Reno
Nord) tillidsrepræsentant. Endelig har ergoterapeuterne deres tillidsrepræsentant, som er ergoterapeut
Andrea Hadberg Nielsen.

Derudover er personalet organiseret i teams, som selv tilrettelægger det daglige arbejde og har fordelt en
række ansvars- og opgaveområder mellem sig. De har dermed indflydelse på en lang række forhold, som fx
arbejdets organisering, indholdet i tilbudene, administration af det tildelte budget mv..

Endelig er der en række ad hoc grupper, faste udvalg, bestyrelse og samråd, hvor personalet også er
repræsenteret. Man kan se en oversigt over udvalg og arbejdsgrupper på vores hjemmeside www.jac-
nord.dk.

Personaleliste for JAC (A)
En oversigt over alt personale på JAC med telefonnumre til deres afdelinger kan findes på vores
hjemmeside www.jac-nord.dk.

Personalepolitiske forhold (B)
Der er nedsat et personalepolitisk udvalg bestående af tillidsrepræsentanterne og to ledere. Udvalget
tilrettelægger og koordinerer en række af de personalepolitiske forhold. Eksempelvis er det i
personalepolitisk udvalg, at en lang række af de lokale personalepolitikker er forberedt og gjort klar til endelig
drøftelse og beslutning i MED-udvalget.

Personalepolitikkerne kan alle læses på vor hjemmeside www.jac-nord.dk.

Plussamtaler (A)
Der er udarbejdet et koncept for den årlige personaleudviklingssamtale (PLUS). Konceptet indeholder en
række spørgsmål, man kan tage udgangspunkt i. PLUS afholdes mellem den ansatte og dennes daglige
ledelseskontaktperson. PLUS kan efter aftale med den enkelte ansatte også være den årlige
kompetenceudviklingssamtale og den årlige lønforventningssamtale.
                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                            17Der udarbejdes en kort resume over de eventuelle aftaler, der indgås under samtalen. Aftalerne skal
evalueres på ved næste års samtale. Konceptet kan hentes på vores hjemmeside www.jac-nord.dk under
personalepolitikker.

Post – intern, ekstern (B)
Al post til dagtilbud på JAC modtages på centerets hovedkontor beliggende på Sandtoften. På kontoret har
hver afdeling sit eget dueslag, som kontoret omdeler den indkomne post i. Dagtilbud beliggende på skal selv
hente deres post i dueslaget, mens eksterne tilbud enten får leveret posten eller selv henter den efter aftale.

Post, der skal sendes ud af huset, skal afleveres i en postbakke på kontoret, der sørger for at sætte
frimærker på og sende posten af sted hver dag kl. 13.00. Der kommer post retur fra de øvrige dagtilbud ca.
kl. 14 hver dag.

Praktikaftaler for studerende (B)
Der skal indgås en praktikaftale mellem den enkelte pædagogstuderende og dennes praktikvejleder for at
starte i praktik. Aftalen skal afleveres i kopi til det seminar, den studerende kommer fra og lægges i den
studerendes personalesag.

Praktikpolitik (B)
Der er udarbejdet en lokal praktikpolitik, som understøtter den konkrete praktikaftale og de generelle formål
med, at en pædagogstuderende er i praktik i tre eller seks måneder inden for specialområdet.
Praktikpolitikken kan læses under personalepolitikker på hjemmesiden www.jac-nord.dk.

Der er valgt tre praktikkoordinatorer på Job- & Aktivitetscenteret, som bl.a. sikrer, at der afholdes
undervisning målrettet handicapområdet, eksempelvis kommunikation (tegn til tale), vores
lovgivningsmæssige grundlag, Nextjob, brugerindflydelse mv. Udover de aktuelle pædagogstuderende er
alle andre ansatte velkomne til at deltage i undervisningen.

Der er tilrettelagt undervisning for alle pædagogstuderende i et samarbejde med en række andre tilbud til
udviklingshæmmede. Undervisningen foregår i Salen, Bank Mikkelsens Vej. En gruppe forestår
tilrettelæggelsen af undervisningen, som typisk varer to timer. Indholdet er bl.a. etik, handicaplære, sociale
tilbud til mennesker med handicap mv..

Psykisk førstehjælp (A)
Får en kollega brug for psykisk førstehjælp, kan du finde en beskrivelse af, hvad du skal gøre på vores
hjemmeside, herunder kontakt til krisecenter, og hvordan man yder psykisk førstehjælp. Her finder du også
informationer om vores Ambulancetjeneste, som er den organiserede psykiske førstehjælp, vi har i Job- og
aktivitetscenteret. Se under Personalepolitikker/Psykisk førstehjælp. Se i øvrigt Ambulancetjeneste her i A-Z-
guiden.

Rengøringsartikler mv. (B)
De enkelte dagtilbud er selv ansvarlige for, at rengørings- og hygiejneartikler mv. forefindes i tilstrækkeligt
omfang. På Sandtoften er der mulighed for at rekvirere/bestille varer via pedel Jens Block, tlf.: 29 28 50 07.
Det kan ske via et bestillingssystem, som administreres af pedellen. Der er daglig udlevering. Såfremt Jens
Block er på ferie/fraværende, kan Reno-Nord være behjælpelig med at udlevere rengøringsartikler mv..

Rygepolitik (A)
Rygning er forbudt på hele Job- & Aktivitetscenteret. Der må kun ryges udenfor. Rygepolitikken kan findes
på www.jac-nord.dk under personalepolitikker.

Samarbejdsudvalg for medarbejdere (B)
Som en del af brugerindflydelsen i Job- & Aktivitetscenteret er der oprettet et samarbejdsudvalg for
medarbejderne, primært fra værkstederne og servicetilbudene. Medlemmerne vælges i deres respektive
værksted/servicetilbud for to år ad gangen.

Formanden for udvalget er virksomhedslederen, der sammen med udvalgets næstformand tilrettelægger
møderne med dagsorden. Et personale er sekretær for udvalget (værkstedsassistent Karl-Erik Nielsen,
Villaen) og sikrer, at der er referat fra møderne. Referaterne udsendes til de enkelte dagtilbud, og alle kan
komme med punkter til drøftelse og afklaring.


                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                            18Seksualitet og seksuelle overgreb (B)
Vi er en arbejdsplads med mange mennesker og udover kærestepar, er der på arbejdspladsen mulighed for
at få styrket sit netværk, få venner og også seksualpartnere. Udgangspunktet er, at seksualitet er en privat
sag, der foregår udenfor arbejdspladsen. Alligevel kommer følelserne ind i mellem direkte til udtryk og
kræver vejledning fra personalet om, hvordan dette tackles på arbejdspladsen, hvis de handlinger, man
foretager, er stødende i forhold til almindelig moral og arbejdspladskultur.

Alle mennesker med handicap er omfattet af den vejledning, Socialministeriet har udsendt om Seksualitet
uanset handicap. Vejledningen rummer mange relevante forhold omkring handicappede og seksualitet og
anviser også rammerne for den professionelle vejledning og de forhold, vi i Danmark anser for
hensigtsmæssige. Vejledningen kan downloades på Socialministeriets hjemmeside www.social.dk, se under
lovgivning.

Ganske sjældent sker det, at en medarbejder, en ansat eller en samarbejdspartner udøver en uacceptabel
adfærd over for en anden medarbejder, og forholdet kan få/være et egentligt seksuelt overgreb. Der skelnes
i straffeloven mellem blufærdighedskrænkelse og egentlige seksuelle overgreb fra berøring af kønsdele til
egentlig samleje. Såfremt en medarbejder er blevet eller føler sig udsat for et overgreb, skal ledelsen
øjeblikkelig inddrages, herunder medvirke til det videre forløb, inddragelse af politiet (formelt eller uformelt),
forældre/pårørende, botilbud mv..

Seniorpolitik (B)
Vi er pt. ved at udvikle en seniorpolitik. Aktuelt er der to konkrete seniorpolitiske ordninger. For personale på
58 år og derover har man ret til en uges ekstra ferie uden for ferieperioden og efter aftale med sine
kollegaer. Derudover kan man, fra man er 60 år, selvbetalt gå på deltid, men få pensionsbidrag som
fuldtidsansat. Se de specifikke regler på vores hjemmeside under personalepolitikker – www.jac-nord.dk.

Sikkerhedsudvalg og repræsentanter (A)
JAC’s sikkerhedsorganisation arbejder med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt den generelle
sikkerhed på JAC. Sikkerhedsarbejdet er organiseret i et overordnet sikkerhedsudvalg og fire
sikkerhedsgrupper. Stedfortræder Anne Larsen er JAC’s daglige sikkerhedsleder, mens virksomhedsleder
Kelvin Nielsen er den overordnede sikkerhedsansvarlige. Se sikkerhedsudvalg og repræsentanter på
hjemmesiden www.jac-nord.dk.

Smitsomme sygdomme: Streptokokker, hepatitis B, HIV/Aids (A)
Viden om relevante sygdomme findes lettest på internettet, eksempelvis på www.netdoktoren.dk. Du kan
vederlagsfrit få betalt vaccine mod hepatitis. Du kan blive vaccineret hos din egen læge og få refunderet
udgiften til vaccinen og lægebesøget ved at fremvise dokumentation.

Stillingsbeskrivelser (B)
Der er ikke tradition for at udarbejde stillings- og funktionsbeskrivelser konsekvent for alle stillingskategorier.
Som noget nyt er der for visse stillinger udarbejdet kompetencekrav. Arbejdet med at udarbejde
kompetencekrav til alle stillinger er ét af indsatsområderne i MED-udvalget i år 2008.

Straffeattest (A)
Før man ansættes, skal der indhentes straffeattest hos politiet. Den kommende ansatte skal underskrive et
skema, som fremsendes til det centrale strafferegister. Skemaet udleveres af administrationen i forbindelse
med papirarbejdet op til den endelige ansættelse. Såfremt der er strafferetslige forhold på attesten,
kontaktes Job- & Aktivitetscenterets virksomhedsleder af personalekonsulenten i Gentofte Kommune.
Virksomhedslederen træffer afgørelse om, hvorvidt den konkrete forseelse der er anmærkninger omkring,
gør det uforeneligt med en ansættelse i Job- & Aktivitetscenteret. Pågældende vil i givet fald få besked
direkte af virksomhedslederen.

Støtteforeningen Sandtoftens Venner (B)
Støtteforeningen Sandtoftens Venner er en støtteforening til Job- & Aktivitetscenteret. Foreningen blev
dannet i år 1999 af pårørende til brugere og medarbejdere på det daværende Værkstedscenter Sandtoften. I
dag er Støtteforeningen Sandtoftens Venner støtteforening for hele Job- & Aktivitetscenteret. Man kan læse
mere om Støtteforeningen på www.jac-nord.dk.
                     Personalehåndbogen A – Z
                       2. udgave – august 2008
                            19Supervision (B)
For at understøtte teamsamarbejdet og for at sikre, at der løbende sker en faglig udvikling, har alle teams
mulighed for faglig supervision/coaching hos en ekstern udbyder af denne ydelse. De enkelte teams får
bevilget seks samtaler ad gangen og skal herefter afklare yderligere samtaler med den daglige
ledelseskontaktperson.

De studerende indgår i supervisionen, mens de er i praktik her. Aktuelt samarbejder vi med tre eksterne
supervisorer.

SVIKA (B)
SVIKA er forkortelsen for Specialundervisningscenteret for voksne, som er beliggende på Gammelmosevej
51, 2860 Søborg, tlf.: 45 88 68 00, www.svika.dk. SVIKA tilbyder specialundervisning for voksne med
særlige behov. Eksempelvis voksne udviklingshæmmede, psykisk syge mv. SVIKA er i forbindelse med
strukturreformen overgået til Gladsaxe kommune. Det er den enkelte kursists bopælskommune, der skal
indstille og betale undervisningen, mens SVIKA indtil videre selv forestår den endelige visitation.

Sygemelding/raskmelding (A)
Ved sygdom kontaktes både kontoret og den afdeling, hvor du er ansat hurtigst muligt (om morgenen). Når
du er rask, skal du ringe inden kl. 15.00 og raskmelde dig til dagen efter. Er du syg i mere end fem dage,
skal du aflevere den blå sygefraværsseddel på kontoret, som du får udleveret, når du bliver ansat her. Den
blå seddel kan også rekvireres på kontoret.

Tavshedspligt (A)
Som ansat i en organisation, der har med mennesker at gøre, er der ubetinget tavshedspligt i forhold til de
oplysninger om enkeltpersoner, som vi naturligt kommer i besiddelse af for at kunne udføre vores arbejde.

Tavshedspligten betyder, at man ikke – hverken under ansættelsen eller efterfølgende – må viderebringe
oplysninger af personlig karakter om brugere og medarbejdere tilknyttet Job & Aktivitetscenteret, med
mindre der er givet samtykke for brugeren/medarbejderen. Der er enkelte undtagelsesbestemmelser.
Såfremt der er behov for at kende disse, kan reglerne om tavshedspligt læses på www.social.dk, ligesom
alle nyansatte får udleveret reglerne om tavshedspligt ved deres tiltrædelse.

Taxa, taxabon (B)
Hvis du i forbindelse med arbejdet skal bruge en taxabon, kan en sådan udleveres på kontoret.

Tillidsrepræsentant, regler og valg (A)
Se Personaleindflydelse.

Tilbudsportalen (B)
Som en afledt konsekvens af strukturreformen skal alle dag- og botilbud være beskrevet i en tilbudsportal på
internettet www.tilbudsportalen.dk for, at kommunerne kan benytte dem. Udover en række stamoplysninger
om det enkelte tilbud skal alle de ydelser, man kan modtage i tilbudet, være beskrevet sammen med en
række nøgletal om belægning, takster, behandlingstilbud, pædagogik etc.

Formålet er at lave en oversigt over alle tilbud og mere ensartede beskrivelser af de tilbud, det er muligt at
søge optagelse i, for såvel brugere og deres pårørende som for sagsbehandlere og beslutningstagere mv..

Tilsyn (A)
Job- & Aktivitetscenteret er underlagt regler om tilsyn. Tilsynets formål er at sikre, at forholdene for brugerne
og medarbejderne overholder en række standarder mv.. Tilsynsmyndigheden er Gentofte Kommune, der har
udarbejdet procedurer omkring tilsynet, såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn. Alle forhold kan være
genstand for tilsynets virksomhed. I procedurematerialet er angivet de mest almindelige forhold, der indgår i
tilsynets virksomhed. Det kan fx være det pædagogiske arbejde, udnyttelsen af ressourcerne så de kommer
brugere og medarbejder bedst til gavn, hygiejne, sundhed, sikkerhed og personaleforhold mv..
Tilsynsmaterialet kan findes på Gentoftes intranet.

Tjenestefrihed med løn (B)
På JAC har vi udarbejdet en aftale om tjenestefrihed med løn i særlige tilfælde, som kan findes på www.jac-
nord.dk under personalepolitikker.


                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                           20Uddannelse (B)
Se under kurser.

Udvalgsoversigt (A)
JAC har en række forskellige udvalg, som fx MED-udvalg, festudvalg, personalepolitisk udvalg, kursusudvalg
mv. Udvalgene og deres medlemmer kan ses på www.jac-nord.dk under Om JAC.

ULF (B)
ULF er forkortelsen for Udviklingshæmmedes Lands Forbund, også betegnet som de udviklingshæmmedes
egen interesseorganisation, der skal fremme de udviklingshæmmede borgeres forhold. ULF er opbygget
med en central og en række decentrale enheder. Hovedkontoret ligger i Vejle. Derudover er der er en række
lokalforeninger med egne bestyrelser. ULF har en lokalafdeling i Storkøbenhavn, se ULF’s hjemmeside
www.ulfweb.dk for yderligere oplysninger.

Underretningspligt (A)
Som offentlige ansatte har vi alle en udvidet underretningspligt, såfremt vi er i besiddelse af oplysninger om
børn og udsatte borgere, eksempelvis voksne udviklingshæmmede, der ikke kan tage vare på sig selv.
Underretningspligten betyder, at man er forpligtet til at oplyse relevante myndigheder, hvis et barn eller en
udsat voksen lever under forhold, der har karakter af omsorgssvigt og vanrøgt, herunder evt. seksuelle
overgreb. Eller hvis man vurderer, at borgeren har brug for en hjælpeforanstaltning fra det offentlige, mv.

Reglerne om underretningspligt fremgår af Lov om Social Service, se Socialministeriets hjemmeside
www.social.dk, under lovgivning.

Undervisning af studerende (B)
Se under praktikpolitik.

Varer, bestilling af (B)
Gentofte kommune har en indkøbspolitik. Funktionen er under udbygning. Du kan se politikken på Gentofte
Kommunes intranet.

Visitation (B)
For at få en plads i Job- & Aktivitetscenteret skal man som bruger/medarbejder visiteres til en plads. Der er
indgået en årlig rammeaftale mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden om det
antal pladser, vi som dagtilbud skal stille til rådighed, og som kommunerne er forpligtet til at benytte.

Visitationen sker ved, at ansøgerens bopælskommune, gennem Gentofte kommune, Social og Sundhed,
handicapafdelingen, anmoder om en plads. Pladsen betales 100 % af bopælskommunen. Alle anmodninger
om en plads vendes i vores interne visitationsgruppe, og alle opfordres til at besøge os, før man søger om
en plads.

Der er en særlig visitationsprocedure til Nextjob. Her anmodes om en plads direkte til Nextjob, idet dette
tilbud drives som indtægtsdækket virksomhed, udover rammeaftalen, jf. ovenfor.

Voldsskema (A)
Se under Kradseskema og magtanvendelse.
                     Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                       21
Bilag A – Adresseliste over alle tilbud
Job- & Aktivitetscenteret
Administration
Sandtoften 3
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
Fax: 45 87 13 96

Keramikværkstedet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 37

Tekstilværkstedet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 39

Snedkeri & Montage
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35

Kunst & Idræt
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 25

Kantinen Oasen
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 50

Naturprojektet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 24/ 51 39 68 28

Medieværkstedet Råtstof
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 46

Nextjob
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 26
E-mail: nextjob@nextjob.dk
www.nextjob.dk

Reno Nord
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 38
                 Personalehåndbogen A – Z
                  2. udgave – august 2008
                           22
Aktivitetscentret Stjernedalen
Bank-Mikkelsens Vej 15-17
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 21 (Team A)
Tlf.: 39 98 79 20 (Team B)

Daghjemmet Månehuset
Bank-Mikkelsens Vej 2 C
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 22
Fax: 39 57 36 84

Villaen
Kellersvej 3
2860 Søborg
Tlf.: 39 98 79 11

Team 5
Kellersvej 5
2860 Søborg
Tlf.: 39 98 79 10

Holteværkstedet
Rudegårds Allé 39
2840 Holte
Tlf.: 45 42 42 06

BRFkredit
Klampenborgvej 205
2800 Lyngby
Tlf.: 24 69 55 14 (Jette Høgh Christensen, Projektleder)

Butik Spiren
Lyngby Hovedgade 44, i gården
2800 Lyngby
Tlf.: 45 87 35 70

Center for Specialterapi - Fysioterapien
Kellersvej 16
2860 Søborg
Tlf.: 39 98 79 12 + 39 98 79 13

Center for Specialterapi - Ergoterapien
Kellersvej 15
2860 Søborg
Tlf.: 39 98 79 16 + 39 98 79 17

Snoezelhuset
Bank Mikkelsens Vej 2B
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 29
www.snoezelhus.dk
                    Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                           23BILAG B - Oversigt over hjemmesider med relevante nyhedsbreve
Handicapidrættens Videnscenter
www.handivid.dk
Her kan man via e-mail få besked, ca. hvert 14. dag, om hvilke artikler og nyheder, der er lagt på siden.

Videnscenter om epilepsi
www.epilepsi.dk
Her kan man via e-mail få nyheder om epilepsi – de overvåger nyheder om epilepsi.

Videnscenter for hjerneskade
www.vfhj.dk
Her kan man tilmelde sig email-nyheder – udsendes ca. hver anden måned.

Videnscenter for Synshandicap
www.visinfo.dk
De udsender et nyhedsbrev fire gange om året, som man selv kan gå ind og læse på deres hjemmeside.

Dansk Epilepsiforening
www.epilepsiforeningen.dk
De udsender et nyhedsbrev to gange om måneden, som man kan tilmelde sig per email.

Dansk Handicap Forbund – DHF
www.dhf-net.dk
De udsender ca. 10 nyhedsbreve om året, som man kan gå ind og læse på hjemmesiden.

De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI
www.handicap.dk
Ved at oprette sig som bruger på hjemmesiden kan få tilsendt nyhedsmail om forskellige politikområder og
abonnere på HandiKlip.

De Samvirkende Invalideorganisationers ungdom – DSI-Ungdom
www.dsiungdom.dk
Her kan man tilmelde sig deres nyhedsbrev og få det tilsendt på e-mail.

Diabetesforeningen
www.diabetes.dk
Her kan man tilmelde sig deres nyhedsbrev og få det tilsendt på e-mail.

Landsforeningen Autisme
www.autismeforening.dk
Her kan man tilmelde sig, så man får en e-mail, hver gang der sker noget nyt på deres hjemmeside.

Spastikerforeningen
www.spastikerforeningen.dk
Her kan man få tilsendt deres nyheder via e-mail.

Center for Ligebehandling af handicappede
www.clh.dk
Her kan man tilmelde sig deres nyhedsbrev og få det tilsendt på e-mail.

Hjælpemiddelinstituttet
www.hmi.dk
Her kan man tilmelde sig deres nyhedsbrev og få det tilsendt på e-mail.

CABI – Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
www.cabiweb.dk
Her kan man tilmelde sig deres nyhedsbrev og få det tilsendt på e-mail.

Socialministeriet
                    Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008
                           24www.social.dk
Her kan man tilmelde sig deres nyhedsbrev og få tilsendt nyheder om præcis de emner, man er interesseret
i.

Beskæftigelsesministeriet
www.bm.dk
Her kan man tilmelde sig en lang række forskellige nyhedsområder fra Beskæftigelsesministeriet via e-mail.

Nextjob
www.nextjob.dk
Her kan man tilmelde sig deres nyhedsbrev og få det tilsendt på e-mail.

Socialpædagogernes Landsforbund
www.sl.dk
Her kan man (vist nok) abonnere på seneste nyt og få det tilsendt på e-mail.
                    Personalehåndbogen A – Z
                      2. udgave – august 2008

								
To top