Ontwerpnotulen gemeenteraad d - Download as DOC by lD0581

VIEWS: 51 PAGES: 32

									                                                Blad 1


           Notulen gemeenteraad d.d. 23 februari 2006.

Openbare zitting

001
Het verslag van de vorige zitting (19 januari 2006).
De h. secretaris geeft lezing van het verslag. Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag
wordt éénparig goedgekeurd.


002
Goedkeuring van het dadingsvoorstel in het kader van een geschil en machtiging aan het college
om een dading af te sluiten.
De Gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 december 2000 inzake machtiging aan college om op te treden in
rechte als eiser in een zaak lastens een particulier. Dit naar aanleiding van een openstaande vordering
inzake de retributie op standplaatsen voor vaste constructies op het openbaar domein voor
commerciële doeleinden, inzake de dienstjaren 1997 en 1998, voor een totaal bedrag van 6.507,21
euro
Gelet op het schrijven van onze raadsman, Kris Schellemans van 2 januari 2006, houdende voorstel
van de tegenpartij tot betaling van de hoofdsom van de belastingen (6.507,21 euro) plus de gerechts-
en deurwaarderskosten, op voorwaarde dat de gemeente afstand zou doen van de intresten, die
inmiddels zijn opgelopen tot meer dan 3.200,00 euro.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: akkoord te gaan met het dadingsvoorstel inzake de betaling van de hoofdsom van de
belastingen plus de gerechts- en deurwaarderskosten, op voorwaarde dat de gemeente afstand zou
doen van de intresten, zoals opgenomen in het schrijven d.d. 2 januari 2006 van onze raadsman Kris
Schellemans.
Art.2.: machtiging te verlenen aan het college om over te gaan tot het afsluiten van de dading.
Art.3.: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing (secretariaat=dossierbeheerder).


003
Goedkeuring van het bestek BW/TJ/06/personeelswagen "Leveren van een personeelswagen
voor de brandweer", met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de
financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet dat er bij de brandweerdienst, behoefte is aan een voertuig voor het vervoer van personen en
materialen. Het voertuig dat hier momenteel voor gebruikt wordt (Volkswagen Transporter TJ 1982)
is dringend aan vervanging toe.
Gelet dat de aankoop van een bestelwagen (7 + 1) het huidige voertuig kan vervangen.
Gelet dat in de begroting 2006 kredieten voorzien zijn voor deze aankoop.
Gelet op het bestek BW/TJ/2006/personeelswagen .“Leveren van een personeelswagen voor de
brandweer”, opgemaakt door de gemeentelijke brandweerdienst.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het hierbij gevoegde bestek BW/TJ/2006/personeelswagen
“Leveren van een personeelswagen voor de brandweer”, opgemaakt door de gemeentelijke
brandweerdienst, geraamd op 27.000 euro, incl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure.
                                                 Blad 2
Art.3.: de opdracht te financieren door middel van een lening aan te gaan bij een financiële instelling.
Kredieten werden voorzien op art.nr. 351/743-52, buitengewone dienst, dienstjaar 2006.
Art.4.: het schepencollege te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavig dossier.


004
Goedkeuring van het bestek BW/GC/stroomaggregaat "Leveren en plaatsen van een
stroomaggregaat voor de kazerne van brandweer Putte", met vaststelling van de
lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet dat er in de brandweerkazerne, behoefte is aan een noodstroomaggregaat, zodat de brandweer
ook tijdens stroompannes operationeel kan blijven.
Gelet dat de aankoop van een stroomaggregaat (geraamd op 14.000 euro) kan voorzien in noodstroom
in de brandweerkazerne.
Gelet dat in de begroting 2006 kredieten worden voorzien voor deze aankoop.
Gelet op het bestek BW/GC/stroomaggregaat “Leveren en plaatsen van een stroomaggregaat voor de
kazerne van brandweer Putte”, opgemaakt door de gemeentelijke brandweerdienst.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het hierbij gevoegde bestek BW/GC/stroomaggregaat “Leveren en
plaatsen van een stroomaggregaat voor de kazerne van brandweer Putte”, opgemaakt door de
gemeentelijke brandweerdienst, geraamd op 14.000 euro, incl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure.
Art.3.: de opdracht te financieren met het saldo van de buitengewone dienst. Kredieten werden
voorzien op art.nr. 351/744-51, buitengewone dienst, dienstjaar 2006.
Art.4.: het schepencollege te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavig dossier.


005
Beslissing tot aankoop van een perceel grond gelegen aan de Kattestraat, kad. 2/C/38C en
2/C/41.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de geplande aankoop van een perceel grond gelegen in de Kattestraat, kad. 2/C/38 C en 41,
groot 1 ha 06a 75ca, ter realisatie van een recreatieterrein in Beerzel.
Gelet op de collegebeslissing van 01 december 2003 houdende opdracht tot het opmaken van een
opmetingsplan door een landmeter, het aanvragen van een schattingsverslag, een uittreksel uit de
kadastrale legger en plan en een hypothecaire staat bij de desbetreffende administratie.
Gelet op de collegebeslissing van 09 februari 2004, houdende aanvraag tot herziening van het
schattingsverslag.
Gelet op de collegebeslissing van 20 december 2004 houdende principiële akkoordverklaring met de
verkoopsvoorwaarden (compromis).
Gelet op de collegebeslissing van 31 januari 2005 houdende de aanstelling van een notaris voor het
verlijden van een akte.
Gelet op de toegevoegde stukken van het dossier zijnde:
1. het schattingsverslag
2. het uittreksel uit de kadastrale legger en plan
3. de hypothecaire staat
4. het opmetingsplan
5. de principiële verkoopbelofte van de Kerkfabriek Sint-Remigius mits de prijs van 3,00 EUR/m²
(totaal 32.025,00EUR)
Gelet op de bijgevoegde onderhandse verkoopovereenkomst.
Overwegende dat de aankoop zal gefinancierd worden door middel van een lening (20 jaar) art. nr.
764/711-54 .
De burgemeester-voorzitter licht het dossier toe.
                                               Blad 3
De CD&V-fractie, bij monde van raadslid Roger Janssens, heeft een technische vraag bij het
schattingsverslag en vraagt zich af waarom de grond herschat is geweest aan de thans voorliggende
prijs. De gemeentesecretaris stelt dat destijds het dossier werd heropgestart (besprekingen met de
kerkfabriek werden na een tijd hervat). Dientengevolge werd een nieuwe schatting gevraagd. De
burgemeester-voorzitter stelt dat het alvast van belang is dat het een stuk goedkoper is. Er is
verschillende malen vergaderd geweest met de mensen van de kerkfabriek, op basis waarvan een
nieuw schattingsverslag werd aangevraagd. Het uiteindelijke resultaat van de schatting is de
verantwoordelijkheid van de ontvanger der registratie en domeinen.
Gelet op de gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: zich akkoord te verklaren met de verkoopbelofte van de Kerkfabriek Sint-Remigius en met de
aankoop van een perceel grond gelegen aan de Kattestraat te 2580 Putte, kad. 2/C/38 C en 41, groot
1ha 06a 75ca, voor de prijs van 3,00 EUR/m² (32.025,00 EUR), conform de bijgevoegde onderhandse
overeenkomst, welke voor de instrumenterende ambtenaar zal verleden worden ná goedkeuring van
het BPA”recreatie Kattestraat”.
Art.2.: de kosten hieraan verbonden te vereffenen op art. 764/711-54 en te financieren door middel
van een lening (20 jaar).
Art.3.: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing (dossierbeheerder = secretariaat).


006
Beslissing tot ruiling van een perceel grond gelegen aan de Teintstraat, kad. 3/A/210P deel en
3/A/211L deel.
Gelet op de collegebeslissing van 6 december 2004 houdende het principieel akkoord met het voorstel
tot ruiling van gronden gelegen te Putte aan de Teintstraat kad. 3/A/210P en 211L delen tussen het
gemeentebestuur en de Parochiale Werken Dekenij Heist-op-den-Berg.
Gelet het schrijven van de vereniging der Parochiale Werken der Dekenij Heist-op-en-Berg vzw met
melding dat de Raad van Bestuur van 27 oktober 2005 van de Dekenij Heist-op-den-Berg besliste
akkoord te gaan met de ruiling van een perceel grond, zijnde:
a) enerzijds van de Vereniging der Parochiale Werken der Dekenij Heist-op-den-Berg vzw, een
perceel grond gelegen aan de Teintstraat kad. 3/A/211L deel, aangegeven als lot A1 volgens het
opmetingsplan van landmeter Van de Voorde d.d. 19 januari 2006, groot 5a 56ca (om te voegen bij lot
B1 – eigendom gemeente),
b) anderzijds van de gemeente Putte, een perceel grond gelegen aan de Teintstraat kad 3/A/210P
deel, aangeduid als lot B2 volgens het opmetingsplan van landmeter Van de Voorde d.d. 19 januari
2006, groot 7a 16ca (om te voegen bij lot A2).
Overwegende dat “het recht van gebruik” van de percelen aangegeven als lot A1 en lot B1 op het
opmetingsplan alsook het te vestigen “recht van doorgang” het voorwerp zullen uitmaken van een
apart raadsbesluit (agenda maart 2006).
Gelet op het bijgevoegde opmetingsplan, de hypothecaire staat en het uittreksel uit de kadastrale
legger.
Gelet op het ontwerp van authentieke akte, gevoegd bij onderhavige beslissing.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: over te gaan tot de ruiling van de hierna vermelde percelen grond:
a) enerzijds van de Vereniging der Parochiale Werken der Dekenij Heist-op-den-Berg vzw, een
perceel grond gelegen aan de Teintstraat kad. 3/A/211L deel, aangegeven als lot A1 volgens het
opmetingsplan van landmeter Van de Voorde d.d. 19 januari 2006, groot 5a 56ca (om te voegen bij lot
B1 – eigendom gemeente)
b) anderzijds van de gemeente Putte, een perceel grond gelegen aan de Teintstraat kad 3/A/210 P
deel, aangeduid als lot B2 volgens het opmetingsplan van landmeter Van de Voorde d.d. 19 januari
2006, groot 7a 16ca (om te voegen bij lot A2)
                                                Blad 4
om reden dat deze transactie ten goede komt van de lokale jeugdwerking namelijk de oprichting van
een jeugdlokaal, en onder de voorwaarden vermeld in het ontwerp van authentieke akte, gevoegd bij
onderhavige beslissing, waaraan bij deze goedkeuring wordt gehecht.
Art.2.: kosten verbonden aan deze ruil worden gedragen door de gemeente art.nr. 421/122-01.
Art.3.: het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing (secretariaat =
dossierbeheerder).


007
Verbeteringswerken aan verschillende gemeentewegen dienstjaar 2006. Goedkeuring van het
bijzonder bestek nr. 06/01 - overlagingen, met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van
gunning en de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de noodzaak over te gaan tot het uitvoeren van verbeteringswerken aan verschillende
gemeentewegen.
Gelet op het hierbij gevoegd bijzonder bestek nr. 06/01 tot het uitvoeren van verbeteringswerken aan
verschillende gemeentewegen (overlagingen) voor een geraamd bedrag van 255.745,60 euro, BTW
inbegrepen, opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst.
Gelet op de ingeschreven begrotingskredieten (art. 421/731-60).
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
CD&V-raadslid Rina Van Looy vraagt om een zijstraat van de Haachtsebaan op te nemen in het
dossier. De gemeenteraad gaat hiermede akkoord, indien de kredieten het toelaten.
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid art. 117 en art. 234 en de andere wettelijke en reglementaire
schikkingen terzake.
BESLUIT : met éénparigheid van stemmen.
Art.1. : goedkeuring te hechten aan het hierbij gevoegd bijzonder bestek nr. 06/01, opgemaakt door de
gemeentelijke technische dienst, tot het uitvoeren van verbeteringswerken aan verschillende
gemeentewegen(overlagingen) voor een geraamd bedrag van 255.745,60 euro, BTW inbegrepen.
Art.2. : dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van beperkte aanbesteding.
Art.3. : de uitgaven hieraan verbonden, te vereffenen met een lening aan te gaan bij een financiële
instelling (art. 421-731/60/buitengewone dienst/dienstjaar 2006).
Art.4. : het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing (technische
dienst = dossierbeheerder).


008
Verbeteringswerken aan verschillende gemeentewegen dienstjaar 2006. Goedkeuring van het
bijzonder bestek nr. 06/02 - herstelling betonplaten, met vaststelling van de lastvoorwaarden, de
wijze van gunning en de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de noodzaak over te gaan tot het uitvoeren van verbeteringswerken aan verschillende
gemeentewegen.
Gelet op het hierbij gevoegd bestek nr. 06/02, tot het uitvoeren van verbeteringswerken aan
verschillende gemeentewegen – herstelling betonplaten, voor een geraamd bedrag van 239.631,54
euro, BTW inbegrepen, opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst.
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid art. 117 en art. 234 en de andere wettelijke en reglementaire
schikkingen terzake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het hierbij gevoegd bijzonder bestek nr. 06/02, tot het uitvoeren
van verbeteringswerken aan verschillende gemeentewegen – herstelling betonplaten, voor een
geraamd bedrag van 239.631,54 euro, BTW inbegrepen, opgemaakt door de gemeentelijke technische
dienst.
Art.2.: dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van beperkte aanbesteding.
                                                Blad 5
Art.3.: de uitgaven hieraan verbonden, te vereffenen met een lening aan te gaan bij een financiële
instelling (art. 421-731/60/buitengewone dienst/dienstjaar 2006).
Art.4.: het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing(technische
dienst = dossierbeheerder).


009
Infrastructuurwerken zijweg Hoogstraat, thans Bijenstraat, verkaveling V.14/00. Uitvoering
fase II - aanleg voetpaden/opritten. Goedkeuring van het ontwerpdossier, met vaststelling van
de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de raadsbeslissing van 21 februari 2002 houdende goedkeuring van het ontwerp
infrastructuurwerken zijweg Hoogstraat fase I, opgemaakt door het studiebureau NV. France uit Lier,
waarbij ook reeds goedkeuring werd gehecht aan het voorontwerp van fase II.
Gelet dat thans kan overgegaan worden tot de uitvoering van fase II.
Gelet op het door de ontwerper ingediende ontwerp infrastructuurwerken zijweg Hoogstraat, thans
Bijenstraat, fase II – aanleg voetpaden en opritten, omvattende plannen, lastenboek in raming ten
bedrage van 33.500,00 euro, BTW inbegrepen.
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid art. 117 en art. 234 en de andere wettelijke en reglementaire
schikkingen terzake.
BESLUIT : met éénparigheid van stemmen.
Art.1. : goedkeuring te hechten aan het bijgevoegde ontwerp infrastructuurwerken zijweg Hoogstraat,
thans Bijenstraat, fase II – aanleg voetpaden en opritten, opgemaakt door het studiebureau NV. France
uit Lier, omvattende plannen, lastenboek en raming ten bedrage van 33.500,00 euro, BTW
inbegrepen.
Art.2. : de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure.
Art.3. : de uitgaven hieraan verbonden te vereffenen met de door de verkavelaar ter beschikking van
de gemeente gestelde financiële middelen. Kredieten worden voorzien in een volgende
begrotingswijziging op art. nr. 4211/732-60 van het dienstjaar 2001.
Art.4. : het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing.


010
Verbeteringswerken Houwstraat. Goedkeuring van het ontwerpdossier, met vaststelling van de
lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad in openbare zitting, vergaderd.
Gelet dat   er dringend verbeteringswerken uitgevoerd moeten worden in de Houwstraat
(kasseigedeelte).
Gelet dat hiervoor in de begroting 2006, kredieten werden voorzien op art.nr. 4214/731-60 (300.000
euro).
Gelet op het aanbestedingsdossier “Verbeterings- en herinrichtingswerken Houwstraat
(kasseigedeelte), opgemaakt door studiebureau Talboom uit Puurs, voor een geraamd bedrag van
279.363,59 euro incl. BTW.
Gelet dat de opdracht hetvolgende omvat: maken van nieuwe wegverhardingen in beton, fietspaden en
voetpaden in betonstraatstenen, aanleggen van riolering.
Gelet dat wordt getracht om de werken te voltooien voor het bouwverlof, 75 werkdagen,
vooropgestelde startdatum 27 maart 2006.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
CD&V-raadslid Luc Cuypers beklaagt zich erover dat de commissie “openbare werken” amper één
dag voor de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Indien die vergadering eerder was doorgegaan, had
raadslid kunnen komen (“was gisteren ziek”). Nu heeft een dergelijke commissie eigenlijk geen zin:
indien dossiers in voorontwerp worden voorgelegd, kunnen er nog dingen aan veranderd worden; nu
is te nemen of te laten, aldus nog raadslid. Schepen Werner Timmermans stelt dat zijn agenda niet
                                                Blad 6
toeliet om eerder te vergaderen. Hij licht het dossier toe. De burgemeester-voorzitter vult aan dat het
afgewerkte dossier pas vorige week door de ontwerpers werd ingeleverd.
CD&V-raadslid Luc Cuypers vraagt of er niet de mogelijkheid bestond om kruispunten over elkaar te
laten lopen. Schepen Werner Timmermans stelt dat dit niet kon. Het is ook besproken geweest met
de provincie die dat ook enkele jaren terug reeds bekeken hebben.
Op de vraag van raadslid of de gemeente de riolering (150 m) zelf dient te betalen, antwoordt schepen
Werner Timmermans bevestigend, die stelt dat het geen zin had om op subsidies te wachten. De
problemen voor de inwoners (o.m. staat wegdek) moesten dringend opgelost worden.
CD&V-raadslid Roger Janssens stelt vast dat er blijkbaar geen mogelijkheid meer is. De provincie
heeft destijds de grond gekocht. Misschien kan er nog iets voorzien worden wanneer de werken bezig
zijn. Schepen Werner Timmermans verduidelijkt dat in 1999 werd alles aangepast en afgestemd op
de Mechelbaan. Er is te weinig ruimte (voor het vrachtvervoer) voor een functionele inrichting van
het kruispunt.
Sp.a-raadslid Jan Scheltiens stelt dat hier andere argumenten gebruikt worden dan in de commissie
“openbare werken”. Vooreerst stelt hij dat “geen tijd hebben voor het houden van een commissie” is
een zwak argument. Indien de schepen verhinderd is, zal iemand de vergadering voorzitten. Wat
betreft het verhaal van de Houwstraat uitmondend op de Mechelbaan (i.c. dat het verruimen van de
bocht naar links de afslag van zwaar vervoer naar rechts zou verhinderen) en het doorrijden naar de
Hoogstraat, stelt raadslid vast dat tijdens de commissie “openbare werken” iets helemaal anders werd
gezegd. Schepen Werner Timmermans verduidelijkt het verkeerstechnisch probleem op dat kruispunt,
waardoor het beter is dat de bestaande situatie behouden blijft.
De Burgemeester-voorzitter stelt dat initieel de vraag om het kruispunt te rechten aan de ontwerpers
werd gesteld, die echter antwoordden dat dit nu niet kon. Het gemeentebestuur vond dit jammer en
besliste om toch de Houwstraat in orde stellen (wegdek, riolering…), waarbij het kruispunt zou
gelaten worden zoals het is. Dit is dan het dossier dat er nu loopt. Het braakliggende stukje grond kan
dan in de toekomst worden verfraaid (thans in gebruik door handelszaak). Het studiebureau heeft dus
het bestuur als dusdanig geadviseerd, aldus tot slot de burgemeester-voorzitter.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek “verbeteringswerken in de Houwstraat”, opgemaakt
door studiebureau Talboom, geraamd op 279.363,59 euro incl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een beperkte aanbesteding.
Art.3.: de opdracht te financieren door middel van overdracht van de gewone naar de buitengewone
dienst (art.nr. 4214/731-60 (300.000 euro)).
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavig dossier.


011
Verfraaiingswerken parking Beerzel-centrum en parking wissel Hoogstraat. Goedkeuring van
het bestek, met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de
financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Op vraag van de CD&V-fractie bij monde van raadslid Marc Jaspers, beslist de gemeenteraad met
eenparigheid van stemmen om over de twee luiken van het dossier, zijnde enerzijds de parking hoek
Jan de Cordesstraat / Hoogstraat en anderzijds de parking aan de wissel in de Hoogstraat, afzonderlijk
te beraadslagen en te stemmen.
De burgemeester voorzitter gaat over tot de behandeling van het eerste luik:
011a. Verfraaiingswerken parking Beerzel-Centrum. Goedkeuring van het bestek, met vaststelling van
de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
Gelet dat de parking in het centrum van Beerzel, aangelegd in eigen beheer in freesasfalt, gevaarlijke
putten vertoont en in het kader van “actie Putte Proper” verfraaid en heraangelegd moet worden.
Gelet dat deze parking grotendeels in dezelfde materialen wordt aangelegd als deze op Beerzelplein
en deze materialen ook zijn opgenomen in het dossier “infrastructuurwerken Heiststeenweg-
Koningsbaan”, momenteel in uitvoering door de firma D.C.A.
                                                  Blad 7
Gelet dat voor de heraanleg van de parking centrum Beerzel / Jan de Cordesstraat een
stedenbouwkundige vergunning dient aangevraagd te worden.
Gelet dat de plannen van de parking werden besproken in “actie Putte Proper” d.d. 13/01/06,
gemeentelijke verkeerscel d.d. 09/02/06 en commissie openbare werken d.d. 22/02/06.
Gelet op het voorstel van het studiebureel NV. France uit Lier om deze verfraaiing van deze parking
als aanvullend werk te beschouwen omwille van timing en wegens economische overwegingen
(algemene prijsstijging in de wegenbouw tijdens het verkiezingsjaar).
Gelet op het bestek nr. 3650 ”verfraaiing parkings Beerzel” (aanvulling van het bestek 3532
“infrastructuurwerken Heiststeenweg – Koningsbaan”) , fase 1 parking centrum Beerzel (131.400,72
euro incl. BTW.) en fase 2 parking wissel Hoogstraat (127.035,13 euro incl. BTW.), opgemaakt door
studiebureau NV. France uit Lier.
Gelet dat wordt voorgesteld te gunnen door middel van onderhandelingsprocedure, conform de wet
van 24 december 1993, art.17 § 2,2°a).
Gelet op de ingeschreven begrotingskredieten op art.nr. 421/721-56 “aanleg parkings Beerzel”,
dienstjaar 2006 (100.000 euro voorzien)
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
De burgemeester-voorzitter licht het dossier toe.
CD&V-raadslid Marc Jaspers vertolkt het standpunt van de fractie als volgt. Raadslid is van oordeel
dat het hier niet om verfraaiingswerken gaat, maar om het verleggen van een weg. M.a.w.: de Jan de
Cordesstraat wordt afgesloten en er wordt op een andere plaats een baan gecreëerd. Hij benadrukt dat
de fractie niet tegen de verfraaiingswerken is. De CD&V is wel tegen het afsluiten van wegen, zoals
zij ook tegen de afsluiting van de Oude Putsebaan was. Tegen de afsluiting van de Jan de
Cordesstraat zijn wij ook tegen. De parking is maar 4 jaar aangelegd. De fractie was daar toen voor
omwille van het algemeen belang, maar de fractie ziet daar nu het algemeen belang niet van in. Ook
niet van het afsluiten van de weg.
De burgemeester-voorzitter ziet hier in dit dossier geen afsluiting van een weg. Het blijft een
doorgang. Een wegbedding wordt hier gedeeltelijk verlegd. Feit is dat je daar nu een echte
pleinfunctie kan creëren, waardoor die terrassen niet meer in de weg of - afgeschermd door
nadarelementen - op de weg gaan staan.
CD&V-raadsleden Marc Jaspers en Luc Cuypers blijven bij hun standpunt dat zij het nut van deze
aanpak niet inzien. Er is daar nooit een accident gebeurd, buiten het feit dat ooit eens een wielertoerist
tegen een terras is geknald… Er is destijds al fenomenaal veel betaald voor de grond, er zijn pas vier
jaar geleden kosten aan gedaan - wat een goed initiatief was. Zij zien niet in waarom er nu nog eens
uitgebreid een plein van moet van gemaakt worden. Zij zijn van oordeel dat het verleggen van de weg
op amper 1 m van de scheidingsmuur (“uniek in België!”) geen verbetering is. Het verkeer moet zelfs
over het voetpad. Vooral het veiligheidsaspect laat de wensen over. De situatie nu is niet ideaal, maar
het kon anders aangepakt worden. Raadslid Jaspers vindt het, gelet op het feit dat er voor het overige
steeds maar voorzichtig moet omgesprongen worden met het budget, een verkiezingsstunt.
De burgemeester-voorzitter stelt dat de CD&V-fractie – waarvan er nu nog enkelen in de raad zitten -
de aankoop van de parking jaren heeft tegengehouden en laat noteren dat de CD&V-fractie er voor
pleit dat er in het midden van Beerzel centrum best een parking blijft in dolomiet en gebroken asfalt -
in plaats van een proper afgewerkte parking. “De mensen van Beerzel zullen het appreciëren!”
CD&V-raadslid Marc Jaspers reageert en stelt dat hij tegen het plan is: het is geen verbetering, zeker
niet naar veiligheid toe. Hij vraagt zich ook af of hier een verkeersdeskundige werd geraadpleegd. Er
ontstaat bij voorbeeld een gevaarlijke situatie voor de fietsers die de Jan de Cordesstraat inrijden
(fietsers worden geconfronteerd met auto’s die de parking verlaten). De CD&V-fractie heeft om die
reden geen argumenten om uit oogpunt van veiligheid de thans voorliggende plannen goed te keuren
(“het gaat hier om het verleggen van de baan, niet om de werken aan de parking zelf”).
Schepen Werner Timmermans relativeert en verwijst naar gelijkaardige situaties (o.a. Bergstraatje).
Hij stelt dat de situatie verbeterd en leefbaarder wordt voor de mensen die er wonen. Hij benadrukt
dat het eerste gedeelte van de Jan de Cordesstraat niet voor doorgaand verkeer, maar voor plaatselijk
verkeer is. Hij verwijst ook naar de werken aan de parking van de parochiezaal, welke blijkbaar wel
de goedkeuring van de CD&V-fractie konden wegdragen.
                                                 Blad 8
Schepen Frank Dockx maakt een vergelijking met de uitgevoerde werken aan het pleintje in Peulis,
zowel qua uitvoering als qua kostprijs, waar tot ieders tevredenheid verfraaiingswerken werden
uitgevoerd.
CD&V-raadslid Roger Janssens heeft nog een bedenking bij het plan en een bedenking bij de opmer-
king. Raadslid poneert het volgende: stel dat er geen straat of weg ligt, dat de inrit er ongeveer komt
ter hoogte van de frituur die er is en dat er geen doorgang mogelijk is vanuit de Hoogstraat tot aan die
garages op de hoek: als dat stuk nu afgesloten wordt en alleen dient voor mensen die in dit stuk
wonen, dan zal het naar veiligheid toe al veel beter zijn.
Tenslotte, op de opmerking van de burgemeester-voorzitter dat de vorige meerderheid er niets heeft
aan gedaan om dat terrein te kopen, wenst raadslid nog te stellen dat er in de vorige legislaturen
veelvuldige contacten zijn geweest met de familie Lambrechts, maar dat men nooit de kans heeft
gekregen om dat te kopen (“telkens wijzigde de vraagprijs”), wat niet wegneemt dat de fractie zich
verheugt in het feit dat dit perceel uiteindelijk gekocht is geweest.
De burgemeester-voorzitter wenst op die historie niet terug te komen, waarbij hij nog kwijt wil dat het
aanvankelijk vaak niet kon en dat er destijds vanuit de oppositie wel geopperd werd dat de
aankoopprijs veel te hoog was - wat in het belang van de bewoners van Beerzel zeker niet te veel
was.
“Beerzel, net als elke andere dorpskern, verdient een proper plein. Daar hoeft geen gebroken asfalt of
dolomiet te blijven liggen. Dit is goed geweest. Nu is de stap gezet naar een verfraaiing op basis van
een plan van de ontwerpers”. Hij stelt vast dat er een meningsverschil is over de invulling van een
weg (een doorgang). Er is in de eerste plaats hiervoor gekozen om een pleinfunctie te creëren voor de
handelszaken die daar zijn. Anderzijds moet er uiteraard ook oog zijn voor de veiligheid, aldus nog de
burgemeester-voorzitter.
De Sp.a-fractie, bij monde van raadslid Jan Scheltiens is van oordeel dat de plannen anders worden
voorgesteld dan op commissie “openbare werken”. Schepen Werner Timmermans heeft blijkbaar
andere mappen al naargelang op welke vergadering hij zit. Hij citeert wat in de commissie gezegd is
geweest: een gedeelte van de Jan de Cordesstraat (vanaf frituur richting ‘t kapelleke) wordt
afgesloten voor “autoverkeer”, het plein wordt uitgebreid tot tegen de cafés zodat de terrassen nu op
het plein kunnen staan, de weg wordt verlegd.
De burgemeester-voorzitter en schepen Werner Timmermans trachten raadslid duidelijk te maken dat
het wel degelijk over dezelfde plannen gaat als die werden voorgelegd tijdens de commissie
“openbare werken”.
Raadslid Marc Jaspers vraagt zich verwonderd af waarom schepen Chris Bosmans blijkbaar niets te
vertellen heeft over dit dossier.
Schepen Bosmans stelt dat zij iedereen zijn zeg heeft laten doen en dat zij namens de OK-fractie
opmerkingen heeft bij dit dossier.
Vooraf heeft zij een opmerking over de inzage van het plan. Zij stelt vast dat de andere fracties
uitgebreide info in planvorm hebben mogen ontvangen, terwijl zij het heeft moeten doen met een
kopie die ze op haar verzoek mocht ontvangen van de secretaris. Zij vindt dit een gebrek aan
loyauteit.
Schepen Chris Bosmans vervolgt. Haar fractie vindt het verleggen van de weg geen echte
opportuniteit. In tegendeel, zij vraagt zich af hoe fietsers de laatste bocht aan de garagepoorten gaan
nemen, wetende dat het hier gaat om een fietsroute van de school. De fractie heeft de bevestiging
gehad dat er zal op toegezien worden of er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn ter garantie van
de veiligheid. Een tweede bedenking is dat er in de Jan de Cordesstraat toch een aantal mensen wonen
met een beroepsactiviteit die over groot vervoer beschikken. Zij vraagt zich af hoe mensen met dit
vervoer aan hun woning zullen geraken, temeer daar 2 bochten van 90° dienen genomen te worden.
Een volgende bedenking bij het plein was dat het laden, het lossen en het leveren voor de cafés ook
moeilijk realiseerbaar is, gelet op de grote afstand. Ook die idee is meegenomen door de bevoegde
schepen, met de bevestiging dat bij de uitvoering van het plan zal gezien worden of geen laad- en
loszone voor de brouwer, de DJ, de fanfare… kan voorzien worden.
De OK-fractie had terecht een aantal opmerkingen die zij heeft kunnen uiten. Zij heeft die nu opnieuw
kunnen verkondigen, zodat deze kunnen genotuleerd worden. Zij heeft van de bevoegde schepen de
mondelinge toezegging gehad dat aan opmerkingen zal gewerkt worden.
                                                  Blad 9
De burgemeester-voorzitter stelt dat, wat betreft het begin van het verhaal m.b.t.
terbeschikkingstelling van de info, hij er is van uit gegaan dat alle fracties dezelfde info hebben
gehad.
CD&V-raadslid Roger Janssens neemt akte van de OK-opmerkingen, waarin hij voor een stuk erkent
wat ook door zijn fractie is verkondigd. Hij is inderdaad ook bekommerd om de gecreëerde
gevaarlijke situatie ter hoogte van de inrit Hoogstraat en de uitrit ter hoogte van de garages. Hij is van
oordeel dat daaraan kan verholpen worden door de inrit in de Hoogstraat te verleggen. Hij is van
oordeel (persoonlijke visie) dat de Jan de Cordesstraat gescheiden moet blijven bestaan (los van het
pleintje).
De burgemeester-voorzitter stelt dat er een aantal opmerkingen zijn, welke door de schepen van
openbare werken zijn meegegeven aan de ontwerpers, zodat het veiligheidsaspect niet uit het oog
wordt verloren. Alle bekommernissen hier zullen duidelijk in de aandacht liggen. Dit is de job van het
ontwerpbureau. Tijdens de uitvoering van een ontwerp kunnen er altijd een aantal kleinere
aanpassingen gebeuren; vandaar dat er ook over gewaakt wordt de veiligheid niet in het gedrang
komt.
De CD&V-fractie Luc Cuypers tenslotte wil duidelijk stellen dat zij niet tegen het verfraaien van de
parking zijn, maar wel tegen de inplanting van de weg.
De burgemeester-voorzitter stelt dat er concluderend mag worden gesteld dat er geen opmerkingen
zijn over het verfraaien van de parking, maar dat de inplanting van de weg blijkbaar verschillende
meningen ontlokt, waarbij het gaat over een verleggen van een weg en geen afsluiting van een weg
om tot een pleinfunctie te komen. Het hoofditem dat de ontwerper verder meekrijgt voor het afwerken
van het plan is het aspect veiligheid dat moet gevrijwaard zijn en verbeterd worden.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met 14 stemmen voor (VLD, OK en Sp.a) en 10 stemmen tegen (CD&V).
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek nr. 3650 (aanvulling van bestek nr. 3532), opgemaakt
door studiebureau NV. France, i.c. fase 1 “Beerzel centrum: verleggen inrit parking en verfraaiing
bestaande parking”, geraamd op 131.400,72 euro incl. BTW
Art.2.: het schepencollege op te dragen de nodige stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen.
Art.3.: de opdracht te gunnen door middel van onderhandelingsprocedure in toepassing van art. 17 §
2,2° a) van de wet van 24/12/1993 (voor aanvullende werken).
Art.4.: de uitgaven hieraan verbonden te financieren door middel van een lening op 20 j. aan te gaan
bij een financiële instelling en de nodige kredieten te voorzien in de volgende begrotingswijziging
(art.nr. 421/721-56, dienstjaar 2006).
Art.5.: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere afhandeling van
onderhavig dossier (dienst openbare werken = dossierbeheerder).
De burgemeester voorzitter gaat over tot de behandeling van het tweede luik:
011b. Verfraaiingswerken parking wissel Hoogstraat. Goedkeuring van het bestek, met vaststelling
van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
Gelet op de parkeerdruk en overlast voor de bewoners aan de parking wissel Beerzel op sommige
tijdstippen, zodat deze parking best heringericht wordt om de overlast te minimaliseren.
Gelet dat deze parking grotendeels in dezelfde materialen wordt aangelegd als deze op Beerzelplein
en deze materialen ook zijn opgenomen in het dossier “infrastructuurwerken Heiststeenweg-
Koningsbaan”, momenteel in uitvoering door de firma D.C.A.
Gelet dat de plannen van de parking werden besproken in “actie Putte Proper” d.d. 13/01/06,
gemeentelijke verkeerscel d.d. 09/02/06 en commissie openbare werken d.d. 22/02/06.
Gelet op het voorstel van het studiebureel NV. France uit Lier om deze verfraaiing van deze parking
als aanvullend werk te beschouwen omwille van timing en wegens economische overwegingen
(algemene prijsstijging in de wegenbouw tijdens het verkiezingsjaar).
Gelet op het bestek nr. 3650 ”verfraaiing parkings Beerzel” (aanvulling van het bestek 3532
“infrastructuurwerken Heiststeenweg – Koningsbaan”) , fase 1 parking centrum Beerzel (131.400,72
euro incl. BTW.) en fase 2 parking wissel Hoogstraat (127.035,13 euro incl. BTW.), opgemaakt door
studiebureau NV. France uit Lier.
Gelet dat wordt voorgesteld te gunnen door middel van onderhandelingsprocedure, conform de wet
van 24 december 1993 art.17 § 2,2°a).
                                               Blad 10
Gelet op de ingeschreven begrotingskredieten op art.nr. 421/721-56 “aanleg parkings Beerzel”,
dienstjaar 2006 (100.000 euro voorzien)
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek nr. 3650 (aanvulling van bestek nr. 3532), opgemaakt
door studiebureau NV. France, i.c. fase 2 “verfraaiing parking wissel Hoogstraat”, geraamd op
127.035,13 euro incl. BTW
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van onderhandelingsprocedure in toepassing van art. 17 §
2,2° a) van de wet van 24/12/1993 (voor aanvullende werken).
Art.3.: de uitgaven hieraan verbonden te financieren door middel van een lening op 20 j. aan te gaan
bij een financiële instelling en de nodige kredieten te voorzien in de volgende begrotingswijziging
(art.nr. 421/721-56, dienstjaar 2006).
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere afhandeling van
onderhavig dossier (dienst openbare werken = dossierbeheerder).


012
Dossier restauratiewerken Sint-Jozefkerk Peulis. Goedkeuring van de ontwerpbijakte nr. 2
"materiaal-technisch vooronderzoek van glas in loodramen van de Sint-Jozefkerk te Peulis".
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 22/04/2004 betreffende het verzoek van de kerkfabriek en betreffende
de goedkeuring van de ontwerp ereloonovereenkomst voor de renovatiewerken van de beschermde
Sint-Jozefkerk te Peulis.
Gelet op de collegebeslissing d.d. 13/12/2004 betreffende de aanstelling van W. Van Haesendonck,
Auwegemvaart 81, 2800 Mechelen als ontwerper voor de renovatiewerken aan de Sint-Jozefkerk te
Peulis.
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 25/08/2005 betreffende de goedkeuring van de ontwerp bijakte nr. 1
“bouwhistorische studie van de Sint-Jozefkerk te Peulis”, geraamd op 4.092,00 euro excl. BTW.
Gelet dat ter voorbereiding van het voorontwerpdossier, een materiaaltechnisch vooronderzoek van
het glas in de loodramen van het koor en de absiden moet opgesteld worden, wat een uitbreiding
betekent van de bestaande opdracht.
Gelet op de ontwerp bijakte nr. 2 “materiaaltechnisch vooronderzoek van glas in loodramen van koor
en absiden”, aan een ereloon van 1.920 euro excl. BTW.
Overwegende dat op dit ogenblik op basis van een raming van de kostprijs van de werken van
500.000,00 euro, een ereloon zal nodig zijn van 94.285,62 euro en dat er slechts 25.000,00 euro
voorzien is in het dienstjaar 2004. Het bedrag van 25.000,00 euro was slechts ingegeven voor de
betaling van het voorontwerp van de studie.
Overwegende dat het dus –gelet op het feit dat er nog geen enkele factuur werd gemaakt- raadzamer
is om de volledige kostprijs van de werken te voorzien op een nieuw artikel in het dienstjaar 2006 ten
bedrage van 100.000,00 euro.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan de ontwerp bijakte nr. 2 “materiaaltechnisch vooronderzoek van
glas in loodramen van koor en absiden”, aan een ereloon van 1.920 euro excl. BTW.
Art.2.: het college van burgemeester en schepenen te machtigen deze bijakte aan de
ereloonovereenkomst met de architect W. Van Haesendonck af te sluiten.
Art.3.: de uitgaven van deze bouwhistorische studie te vereffenen d.m.v. een begrotingswijziging. De
voorziene kredieten uit het jaar 2004 ten bedrage van 25.000,00 euro zullen volledig wegvallen en
zullen vervangen worden door een krediet op artikel 7902/733-60 van 100.000,00 euro in het
dienstjaar 2006. Art.4.: het college te belasten met de verdere afhandeling van onderhavig dossier.
                                               Blad 11
013
Aankoop signalisatie mobiele werken op aanhangwagen. Goedkeuring van het bestek, met
vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet dat bij werken op de openbare weg, deze voldoende gesignaleerd moeten worden en dit
mogelijk is door gebruik van signalisatie mobiele werken op aanhangwagen.
Gelet dat de aankoop van een signalisatieaanhangwagentje is voorzien in de begroting 2006 op art.nr.
421/744-51 “aankoop van uitbatingsmateriaal”.
Gelet op het hierbij gevoegde bestek, geraamd op 6.800 euro incl. BTW.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek “leveren van een signalisatieaanhangwagentje”,
geraamd op 6.800 euro incl. BTW met vaststelling van de lastvoorwaarden.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure.
Art.3.: de opdracht te financieren door middel van het saldo van de buitengewone dienst.
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verder afhandeling van
onderhavig dossier.


014
Aankoop van een grachtenfrees. Goedkeuring van het bestek TD/06/grachtenfrees, met
vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet dat voor het onderhouden, verdiepen en maken van grachten, een grachtenfrees kan gebruikt
worden.
Gelet dat deze aankoop is voorzien in de begroting 2006 op art.nr. 766/744-51 “aankoop machines”.
Gelet op het hierbij gevoegde bestek TD/06/grachtenfrees “leveren van een grachtenfrees”, geraamd
op 16.300 euro incl. BTW.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek TD/06/grachtenfrees, geraamd op 16.300 euro incl.
BTW met vaststelling van de lastvoorwaarden.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure.
Art.3.: de opdracht te financieren door middel van overdracht van de gewone naar de buitengewone
dienst.
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van dit
dossier.


015
Aankoop van een nieuwe tractor. Goedkeuring van het bestek TD/06/tractor, met vaststelling
van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet dat de bermmaaier dringend aan vervanging toe is.
Gelet dat het technische en economisch onmogelijk is om een nieuwe bermmaaier op de oude tractor
Ford 6700 te installeren.
Gelet dat in de begroting 2006 kredieten werden opgenomen voor de aankoop van een nieuwe tractor
(art.nr. 766/743-98) en voor een bermmaaier met opzuiginstallatie en opvangbak (art.nr. 766/744-51
“uitbatingsmateriaal”).
Gelet op het bestek TD/06/tractor, geraamd op 100.000 euro incl. BTW.
Gelet dat de bermmaaier met opzuiginstallatie en opvangbak zal deel uitmaken van een ander bestek.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
                                               Blad 12
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek TD/06/tractor “leveren van een nieuwe tractor”,
opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst en geraamd op 100.000 euro incl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een algemene offerteaanvraag.
Art.3.: de uitgaven hieraan verbonden te vereffenen door middel van een lening op 10 jaar aan te gaan
bij een financiële instelling (art.nr. 766/743-98, buitengewone dienst, dienstjaar 2006).
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavig dossier.


016
Aankoop van een bermmaaier met opzuiginstallatie en opvangbak. Goedkeuring van het bestek,
met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet dat de bermmaaier dringend aan vervanging toe is.
Gelet dat het technische en economisch onmogelijk is om een nieuwe bermmaaier op de oude tractor
Ford 6700 te installeren.
Gelet dat in de begroting 2006 kredieten werden opgenomen voor de aankoop van een nieuwe tractor
(art.nr. 766/743-98) en voor een bermmaaier met opzuiginstallatie en opvangbak (art.nr. 766/744-51
“uitbatingsmateriaal”).
Gelet op het bestek TD/06/bermmaaier, geraamd op 90.000 euro incl. BTW.
Gelet dat het bestek is opgedeeld in 2 loten zijnde lot 1 bermmaaier en lot 2 opzuiginstallatie met
opvangbak en dat lot per lot kan worden toegewezen.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek TD/06/bermmaaier “leveren en monteren van een
bermmaaier, opzuiginstallatie, opvangbak”, opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst en
geraamd op 90.000 euro incl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een algemene offerteaanvraag.
Art.3.: de uitgaven hieraan verbonden te vereffenen door middel van een lening op 10 jaar aan te gaan
bij een financiële instelling (art.nr. 766/744-51, buitengewone dienst, dienstjaar 2006).
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavig dossier.


017
Goedkeuring van het wegentracé voor de Bakkerijweg, kad. 3/D/107V2-R2-W2 m.b.t.
verkaveling 2005/V.022.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de verkavelingsaanvraag 2005/V.022 van Serneels-Vloeberghs J., Bakkerijweg 3, 2580
Putte, tot het verkavelen van een perceel in lot 1 – behoud woning Bakkerijweg 3 en lot 2 voor
vrijstaande ééngezinswoning, gelegen Bakkerijweg 3, kad. 3/D/107v2-r2-w2.
Gelet op artikel 133 §1 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, waarin gesteld wordt dat
een gemeenteraadsbeslissing dient genomen te worden in verband met de tracéwijziging, verbreding
of opheffing van de bestaande gemeentelijke verkeerswegen van de Bakkerijweg.
Gelet dat voor het verwezenlijken van dit project, een goedkeuring voor de tracéwijziging van de
Bakkerijweg dient te gebeuren.
Gelet op het hierbij gevoegde voorstel van de tracéwijziging van de Bakkerijweg met een breedte van
6m (zie bijgevoegd verkavelingsplan).
Gelet dat een strook (zie op bijgevoegd verkavelingsplan aangeduid groot +/- 90ca en 67ca) gratis
dient afgestaan te worden aan de gemeente Putte, ter realisatie van de voorgestelde tracéwijziging.
Gelet op het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw 18 mei 1999
en alle latere wijzigingen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
                                               Blad 13
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan de tracéwijziging van de Bakkerijweg met een breedte van 6m,
deze is noodzakelijk voor het verkavelen van een perceel in lot 1 – behoud woning Bakkerijweg 3 en
lot 2 voor vrijstaande ééngezinswoning, gelegen Bakkerijweg 3, kad. 3/D/107v2-r2-w2.
Art.2.: onderhavige beslissing toe te voegen aan de verkavelingsaanvraag 2005/V.022.
Art.3.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van de
onderhavige beslissing (dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening Putte =dossierbeheerder).


018
Goedkeuring van het wegentracé voor de zijweg Mechelbaan, kad. 2/B/33E-G-34D/delen m.b.t.
verkaveling 2005/V.008.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de verkavelingsaanvraag 2005/V.008 van landmeter Fransen Ivo, Schriekstraat 40, 2223
Schriek voor Fam. Wuyts-Van de Vliet & Kerkfabriek St. Remigius Beerzel, tot het verkavelen van
percelen in 12 kavels voor vrijstaande en halfopen bebouwing ééngezinswoningen en aanleg voetpad
+ wegentracé, gelegen Mechelbaan (zijweg) kad. 2/B/33E-G-34D/delen.
Gelet op artikel 133 §1 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, waarin gesteld wordt dat
een gemeenteraadsbeslissing dient genomen te worden in verband met de tracéwijziging, verbreding
of opheffing van de bestaande gemeentelijke verkeerswegen van de Mechelbaan.
Gelet dat voor het verwezenlijken van dit project, een goedkeuring voor de tracéwijziging van de
zijweg Mechelbaan dient te gebeuren.
Gelet op het hierbij gevoegde voorstel van de tracéwijziging van de zijweg Mechelbaan met een
breedte van 8m en aanleg van voetpad (breedte 2m) (zie bijgevoegd verkavelingsplan).
Gelet dat een strook (zie op bijgevoegd verkavelingsplan aangeduid groot +/- 10 are) gratis dient
afgestaan te worden aan de gemeente Putte, ter realisatie van de voorgestelde tracéwijziging en aanleg
van voetpad.
Gelet op het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw 18 mei 1999
en alle latere wijzigingen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan de tracéwijziging van de zijweg Mechelbaan met een breedte van
8m en aanleg voetpad 2 m breedte, deze is noodzakelijk voor het verkavelen van percelen in 12 kavels
voor vrijstaande en halfopen bebouwing ééngezinswoningen en aanleg voetpad + wegentracé, gelegen
Mechelbaan (zijweg) kad. 2/B/33E-G-34D/delen.
Art.2.: onderhavige beslissing toe te voegen aan de verkavelingsaanvraag 2005/V.008.
Art.3.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van de
onderhavige beslissing (dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening Putte =dossierbeheerder).


019
Goedkeuring van het bestek "aanstellen van een ontwerper voor Sportcentrum Kattestraat",
met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het BPA recreatie Sportcentrum Kattestraat.
Gelet op het feit dat er in het BPA een visie is neergeschreven.
Gelet dat, met het oog op het aanstellen van een ontwerper, de goedkeuring van de administratieve en
technische lastvoorwaarden voorafgaand dient te geschieden door de gemeenteraad.
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst en lastvoorwaarden (incl. Ontwerp-
ereloonovereenkomst) voor het opmaken van een ontwerp voor het Sportcentrum Kattestraat.
Art.2.: een raming van de kosten aan erelonen bedraagt 20.000 EUR.
Art.3.: de opdracht te gunnen door middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
                                               Blad 14
Art.4.: de uitgaven hieraan verbonden voor dit ontwerp te voorzien in de volgende
begrotingswijziging op art.nr. 764/733-60.
Art.5.: Het college van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing (sportdienst=dossierbeheerder).


020
Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie - Ter Dries’.
Definitieve vaststelling.
Op 26 juni 2003 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot de opmaak van een sectoraal Bijzonder
Plan van Aanleg ‘zonevreemde recreatie’ en het herzien van niet (meer) ingevulde
gewestplanbestemmingen recreatie.
Advies- en ingenieursbureau SORESMA, Britselei 23 te 2000 Antwerpen, werd in zitting van de
gemeenteraad van 6 oktober 2003 aangesteld als opdrachthouder.
Op 19 februari 2004 werd door de gemeenteraad beslist om de opdracht uit te breiden voor het zoeken
naar een nieuwe locatie voor enerzijds Hondenschool Ter Dries en anderzijds voetbalclub B.O.
Beerzel.
Voor de Hondenschool Ter Dries werd daarbij een site aan de Sikkelstraat vooropgesteld. Voor de
herlocatie van B.O. Beerzel werd een site aan de Kattestraat naar voor geschoven.
In de loop van de studie is echter gebleken dat o.m. qua motivering naar de hogere overheid toe, het
aangewezen is om de volledige site nu reeds te herbestemmen naar recreatie, aansluitend bij het
woongebied langs de Driesstraat volgens het gewestplan.
Op 05 juli 2005 werd de plenaire vergadering van de BPA’s ‘recreatie Ter Dries’ & ‘recreatie
Kattestraat’ gehouden.
Het ontwerp van bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie Ter Dries’ is samengesteld uit :
- memorie van toelichting (gezamenlijk document met BPA ‘Recreatie Kattestraat’)
- stedenbouwkundige voorschriften (in deze bundel zijn het plan bestaande toestand en het
bestemmingsplan opgenomen).
Een proces-verbaal van opening van openbaar onderzoek werd door het college van burgemeester en
schepenen opgemaakt op 05 december 2005 volgens artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij de decreten van 19 december
1998, 18 mei 1999, 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 november 2003.
Datzelfde artikel voorziet de opmaak van een proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek
door het college van burgemeester en schepenen binnen de acht dagen na het verstrijken van de
termijn van het openbaar onderzoek.
Het ontwerp van Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’ heeft vanaf maandag 12
december 2005 tot en met dinsdag 10 januari 2006 gedurende een periode van 30 dagen ter inzage
gelegen voor de bevolking op de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening in het administratief
centrum van Beerzel aan Diepstraat 2 te 2580 Putte.
Een bekendmaking van openbaar onderzoek is verschenen in Gazet van Antwerpen van 06 december
2005, Het Nieuwsblad van 07 december 2005, Het Laatste Nieuws van 10 & 11 december 2005, en
Gazet van Putte van 09 december 2005.
Conform artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober
1996 verscheen deze aankondiging ook in het Belgisch Staatsblad van 07 december 2005.
Een aankondiging werd gedurende de termijn van het openbaar onderzoek eveneens uitgehangen ad
valvas aan het gemeentehuis, in het AC van Beerzel (dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening) en
ter hoogte van de terreinen waarop de voorgestelde herbestemming betrekking heeft (in de
Houwstraat tussen Driesstraat en Sikkelstraat en in de Sikkelstraat op het perceel 02/C/404b).
Het college van burgemeester en schepenen is op 16 januari 2006 overgegaan tot het opstellen van
een proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek.
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend door:
- Dhr. Amandus Van de Vonder, Houwstraat 33bis te 2580 Putte waarbij een petitie met 44
ondertekenden werd bijgevoegd (gewoon via post verzonden).
- Dhr. Peter De Peuter, Lange Rechtestraat 46 te 2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg) ( aangetekend
verzonden op 10/01/2006).
                                               Blad 15
Het ontwerp van Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’ werd conform aan artikel 19 van
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, samen met de
bezwaren en een voorbereide gemotiveerde bespreking van de bezwaren, de opmerkingen en het
proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek voorgelegd aan de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening (GECORO Putte) op 02 februari 2006:
Advies van de GECORO van 02 februari 2006 naar aanleiding van het openbaar onderzoek en
voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’:
De GECORO neemt kennis van en gaat akkoord met de gemotiveerde bespreking van de
bezwaarschriften (hieronder opgenomen). Daaropvolgend geeft de GECORO een gunstig advies
omtrent het ontwerp van bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’.
De gemeenteraad neemt volgens artikel 19 binnen de daaropvolgende 60 dagen kennis van de
resultaten van het openbaar onderzoek en kan het ontwerpplan definitief aannemen dan wel beslissen
het te wijzigen.
Gemotiveerde bespreking van de bezwaarschriften ingediend in het kader van het openbaar onderzoek
(gehouden van 12 december 2005 tot en met 10 januari 2006) voor het bijzonder plan van aanleg ‘Ter
Dries’.
In het kader van het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend door:
- Dhr. Amandus Van de Vonder, Houwstraat 33bis te 2580 Putte (hierbij werd een petitie met 44
handtekeningen bijgevoegd). Dit bezwaar werd niet aangetekend met de post verstuurd.
- Dhr. Peter De Peuter, Lange Rechtestraat 46 te 2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg). (Dit bezwaar
werd aangetekend verzonden op 10 januari 2006)
1° Bezwaarschrift van Dhr. Amandus van den Vonder, Houwstraat 33bis te 2580 Putte:
Bij dit bezwaarschrift werd een petitie met 44 ondergetekenden bijgevoegd op twee losse pagina’s.
Op de pagina’s met de handtekeningen staat nergens de aard en de hoedanigheid van het bezwaar
aangegeven. Er staat bij de petitie niet vermeld waartegen de ondertekenden ageren. Het is dan ook
moeilijk om deze verschillende handtekeningen te kunnen kaderen in de correcte context. Hieruit
blijkt bijgevolg niet voldoende tegen wat de buurt een bezwaar heeft. Er kan bijgevolg enkel
rekening gehouden worden met de inhoud van het bijgevoegde bezwaar van Dhr. van de Vonder.
Het bezwaarschrift omvat het volgende:
…
- Wij kunnen ons moeilijk verzoenen met het vooropgestelde plan deze landbouwgrond te
veranderen in een recreatiezone, met het doel er een hondenschool in te richten.
- In een woonzone is een hondenschool niet op zijn plaats.
- De rust die de bewoners er kennen zal voorgoed verdwenen zijn.
- Zij zal zware overlast veroorzaken, zoals allerlei transport en geblaf van de honden.
- De wegenis laat niet toe veel verkeer te ontvangen. Zij is alleen geschikt voor enkelvoudig
verkeer. De straten zijn maximum drie meter breed.
- Wij hebben ook onze bedenking voor het ruimen van de sanitaire voorzieningen of waar dit
naartoe moet.
- Met de komst van een hondenclub zijn wij tevens van oordeel dat de goede nabuurschap
geschonden wordt.
…
Bespreking van het bezwaarschrift:
Enkel stellen dat een hondenschool niet op zijn plaats is, is een onvoldoende onderbouwd argument.
Momenteel is de hondenschool midden tussen de woningen langs de Hoogstraat en de Elzenstraat
ingeplant. Er zijn ons geen klachten bekend tegen de hondenschool op de plaats waar zij zich
momenteel bevindt.
De Sikkelstraat is inderdaad enigszins smal, maar twee wagens kunnen passeren. De overgrote
meerderheid van de gebruikers van de hondenschool zullen deze straat inrijden langs de Houwstraat
waardoor de zone waar het passeren iets frequenter kan voorkomen zich beperkt tot een strook van
ongeveer 70 meter vanaf de Houwstraat. Een eventuele verbetering van de Sikkelstraat tussen de
Houwstraat en de hondenschool kan desnoods door het gemeentebestuur overwogen worden.
De parkeergelegenheid dient op het terrein zelf opgevangen te worden.
De ruiming van het sanitair dient voorzien te worden tijdens de effectieve aanleg en zal conform aan
de regelgeving terzake in de uiteindelijke stedenbouwkundige vergunning geregeld worden. Er zal
                                                Blad 16
daarbij een zuivering van het afvalwater opgelegd worden, ofwel door middel van een individuele
behandeling van het afvalwater ofwel door een aansluiting op de riolering van de Houwstraat.
Door de inplanting van de hondenschool wordt er maximaal gestreefd naar een integratie in het
landschap en de omgeving. Het oordeel dat het goede nabuurschap geschonden wordt, wordt niet
gevolgd.
Een lokaal recreatieterrein dient steeds in samenhang met het woonweefsel en de kern van een
gemeente ingeplant te worden. De functie die een dergelijk terrein uitoefent, is zeer sterk gerelateerd
met de functie wonen. Een inplanting geïsoleerd van de woonfunctie zal de complementariteit van
beide functies ondermijnen
Conclusie:
Dit bezwaar wordt niet als gegrond beschouwd en geeft geen aanleiding voor een aanpassing van het
ontwerp van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’.
2° Bezwaarschrift van Dhr. Peter De Peuter, Lange Rechtestraat 46 te 2220 Hallaar (Heist-op-den-
Berg).
Dit bezwaarschrift werd op 10 januari 2006 aangetekend verstuurd. Bijgevolg is dit bezwaar tijdig
ingediend.
Het bezwaarschrift bevat het volgende:
Wanneer u een verhuis plan van de hondenschool ter dries (omdat zij moeten verhuizen wegens het
verkavelen van hun huidige grond). Is dan de logische wijze niet dat U eerst een enquête doet bij de
omliggende bewoners, om te zien of deze akkoord gaan met uw plannen i.p.v. direct over te gaan naar
de aankoop van gronden en achteraf alles door de keel te duwen, naar mijn bescheiden mening is dit
niet erg democratisch maar vertoont dit zelfs tekenen van een dictatoriaal regime.
Laat ons eerlijk zijn U wil een recreatiegebied inpassen achter een woonzone waar oudere mensen
wonen (OCMW huisjes) die waarschijnlijk niet meer van hun oude dagen kunnen genieten wegens
geluidsoverlast nl. het constant geblaf van honden in hun achtertuin.
En wat gaat u doen met de sanitaire voorzieningen, er ligt daar geen riolering.
Enkel jaren geleden heb ik de vraag gesteld om deze daar aan te leggen, maar dit ging niet en nu gaat
blijkbaar alles want de hondenschool moet verhuizen en daar moet in deze nog korte legislatuur van u
beleid alles voor wijken en hier bedoel ik de aankomende verkiezingen natuurlijk. Dit ruikt verdacht
naar propaganda.
Verder wil ik u er ook attent opmaken dat de toegankelijkheid voor het autoverkeer in de Sikkelstraat
slecht is, 1 baanvak, kruiselings passeren is zeer moei!lijk.
Ook stel ik mij vragen bij de ruimtelijke inpassing, woonzone Driesstraat, stuk 404b en 404c,
recreatiegebied waarbij op 404b mag gebouwd worden, 404h groengebied, 404n woongebied of
zonevreemde woning( hier staat een huis), stuk 405e groengebied, 405g woonzone.
En op de website van de gemeente lees ik dat u zonevreemde woningen wil aanpakken “in de
toekomst sociale woonzone in groengebied wil maken.
Wel geachte bestuursleden maak deze woonzone in de Sikkelstraat “ze leunt aan tegen de dorpskern
van Beerzel”, u bezit toch al de grond en mag de mijne hiervoor stuk 404h ook gebruiken en als u
denkt dat ik dit uit winstbejag doe.
Bent u verkeerd, ik ben er zeker van dat we tot een overeenkomst kunnen komen in verband met de
sociale omkadering waar u, mij bijvoorbeeld een maximale verkoopprijs zou opleggen, zodat het
socialenaspect van betaalbare bouwgrond gerespecteerd zou worden. Hiermee zou u 2 vliegen in 1
klap vangen namelijk, sociaal woongebied en de zonevreemde woning wordt een gewone woning.
Dit is toch iets wat de huidige regering hoog in het vaandel draagt.
Aan zulke projecten verleen ik graag mijn steun, maar niet aan het gene wat u nu van plan bent.
…
Bespreking van het bezwaarschrift:
De procedure voor het openbaar onderzoek is volledig volgens de voorschriften verlopen. Het
gemeentebestuur is daarbij slechts verplicht om het openbaar onderzoek aan te kondigen door
aanplakking aan het gemeentehuis en publicatie in het Belgisch Staatsblad en drie kranten die
verschijnen in de hoofdplaats van de provincie. Het college van burgemeester en schepenen heeft
geopteerd voor bijkomende communicatiemiddelen. Zo werden alle eigenaars aangeschreven die
binnen de perimeter van het voorgestelde Bijzonder Plan van Aanleg een eigendom hebben. Verder
werden er in de omgeving van de voorgestelde bestemmingswijziging bekendmakingen opgehangen
                                                Blad 17
met daarbij een verkleind plannetje. Voor bijkomende informatie werd daarbij verwezen naar de
dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening. Er kan bijgevolg geoordeeld worden dat er voldoende
aandacht is besteed aan dit openbaar onderzoek en dat het democratisch verlopen is.
Op dit ogenblik zijn er ons geen klachten van omwonenden bekend tegen de hondenschool op de
plaats waar zij zich nu bevindt. De verwijzing naar de rustige oude dag van de mensen in de huisjes
van het OCMW kan evenzeer omgekeerd worden. Op deze manier hebben deze mensen iets te
beleven in de onmiddellijke omgeving.
Een lokaal recreatieterrein dient steeds in samenhang met het woonweefsel en de kern van een
gemeente ingeplant te worden. De functie die een dergelijk terrein uitoefent, is zeer sterk gerelateerd
met de functie wonen. Een inplanting geïsoleerd van de woonfunctie zal de complementariteit van
beide functies ondermijnen
Dit argument wordt bijgevolg eveneens als ongegrond beschouwd.
Het sanitair dient voorzien te worden van een individuele behandeling van het afvalwater of een
aansluiting op de riolering van de Houwstraat. Dit zal conform aan de regelgeving terzake in de
uiteindelijke stedenbouwkundige vergunning geregeld worden.
Van propaganda naar de aankomende verkiezingen is hier geen sprake en vormt geen
stedenbouwkundig, ruimtelijk of planologisch argument. Reeds bij het begin van deze legislatuur (na
de goedkeuring van de verkaveling) werd door de hondenschool aan het gemeentebestuur gevraagd
om mee naar een nieuwe locatie te zoeken. Zo zijn er verschillende locaties onderzocht. De huidige
keuze is dan ook weloverwogen. De huidige studie voor de herbestemming is na deze locatiestudie
opgestart op 26 juni 2003 door de gemeenteraad.
De Sikkelstraat is inderdaad slechts 3 meter breed. De overgrote meerderheid van de gebruikers van
de hondenschool zullen deze straat inrijden langs de Houwstraat waardoor de zone waar het passeren
iets frequenter kan voorkomen zich beperkt tot een strook van ongeveer 70 meter vanaf de
Houwstraat. Een eventuele aanpassing van deze strook van de Sikkelstraat kan desnoods door het
gemeentebestuur overwogen worden.
Door de huidige inplanting wordt net een overgang gecreëerd t.o.v de voorliggende woonzone naar
het achterliggend landbouwlandschap.
De site wordt verder omsloten door een bosje waardoor het geheel goed landschappelijk kan ingepast
worden. Dit wordt door de verplichte aanleg van een 5m brede groenstrook rondom het terrein
versterkt.
De sociale woonzone in het groen waarnaar wordt verwezen is een optie in het ontwerp van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Putte voor de volgende planperiode en is gesitueerd nabij de
kern van Putte. Dit argument is bijgevolg niet relevant in dit dossier.
Uit het bezwaar kan afgeleid worden dat de bezwaarindiener wenst dat zijn naastliggend perceel als
bouwgrond kan verkocht worden. Dit is volstrekt onhaalbaar en doet in deze studie niets ter zake.
Conclusie:
Dit bezwaar wordt niet als gegrond beschouwd en geeft geen aanleiding voor een aanpassing van het
ontwerp van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’.
Uit de voorgaande bespreking blijkt dat er een gunstig advies kan gegeven worden omtrent het
ontwerp van bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’ en dat kan overgegaan worden tot de
definitieve vaststelling ervan.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: de bezwaren 1&2 zoals hierboven aangegeven, die werden ingediend tijdens het openbaar
onderzoek dat gehouden werd vanaf maandag 12 december 2005 tot en met dinsdag 10 januari 2006,
worden niet weerhouden zoals omschreven in de gemotiveerde bespreking hierboven en geven geen
aanleiding tot aanpassing van het ontwerp van bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’.
Art.2.: er wordt kennis genomen van het gunstig advies van de GECORO van 02 februari 2006.
Art.3.: het ontwerp van Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Ter Dries’, samengesteld uit memorie
van toelichting (gezamenlijk document met BPA ‘Recreatie Kattestraat’) en stedenbouwkundige
voorschriften met het plan bestaande toestand en het bestemmingsplan, wordt definitief vastgesteld.
Art.4.: deze beslissing wordt, samen met het volledige dossier, overgemaakt:
- voor advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22
te 2018 Antwerpen.
                                                Blad 18
- ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering, t.a.v de heer Dirk Van Mechelen, Minister bevoegd
voor Ruimtelijke Ordening, Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel.
Art.5.: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van deze
beslissing (de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening is dossierbeheerder).


021
Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie - Kattestraat’.
Definitieve vaststelling.
Op 26 juni 2003 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot de opmaak van een sectoraal Bijzonder
Plan van Aanleg ‘zonevreemde recreatie’ en het herzien van niet (meer) ingevulde
gewestplanbestemmingen recreatie.
Advies- en ingenieursbureau SORESMA, Britselei 23 te 2000 Antwerpen werd in de zitting van de
gemeenteraad van 6 oktober 2003 aangesteld als opdrachthouder.
Op 19 februari 2004 werd door de gemeenteraad beslist om de opdracht uit te breiden voor het zoeken
naar een nieuwe locatie voor enerzijds Hondenschool Ter Dries en anderzijds voetbalclub B.O.
Beerzel.
Voor de Hondenschool Ter Dries werd daarbij een site aan de Sikkelstraat vooropgesteld. Voor de
herlocatie van B.O.Beerzel werd een site aan de Kattestraat naar voor geschoven.
Deze laatste site wordt in het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Putte
voorgesteld om een kernondersteunende recreatieve site op te voorzien. Aanvankelijk werd enkel
geopteerd om slechts het gedeelte dat nodig is voor de herlocatie van B.O.Beerzel te herbestemmen
naar recreatie in het kader van de studie BPA ‘recreatie’.
In de loop van de studie is echter gebleken dat o.m. qua motivering naar de hogere overheid toe, het
aangewezen is om de volledige site, zoals vooropgesteld in het voorontwerp GRS, nu reeds te
herbestemmen naar recreatie.
Daartoe werd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 17 februari 2005 beslist om de perimeter
van het BPA ‘recreatie Kattestraat’ uit te breiden met de goedkeuring van het 2° addendum aan de
overeenkomst met lastvoorwaarden.
Tijdens de plenaire vergadering van de BPA’s ‘recreatie Ter Dries’ & ‘recreatie Kattestraat’ op 05 juli
2005 werd gesteld dat het aangewezen is om restgebieden met een agrarische bestemming volgens het
gewestplan (KB 05 augustus 1976) tussen het woongebied en de uitgebreide perimeter van het BPA
best mee op te nemen. Hetzelfde geldt voor de woningen in dit restgebied. Daartoe werd voorgesteld
om de begrenzing van het BPA op de as van de weg (Kattestraat) te leggen met goedkeuring van het
3e addendum van de overeenkomst en de lastvoorwaarden.
Het ontwerp van het bijzonder plan van aanleg ‘recreatie Kattestraat’ is samengesteld uit :
memorie van toelichting (gezamenlijk document met BPA ‘recreatie Ter Dries’)
stedenbouwkundige voorschriften (in deze bundel zijn het plan bestaande toestand en het
bestemmingsplan opgenomen).
Binnen de grenzen van het ontwerp bijzonder plan van aanleg is de op 26 mei 1971 door de
bestendige deputatie goedgekeurde verkaveling 007-086 gelegen. Voor deze verkaveling werd door
het college van burgemeester op 20 december 2004 een proces verbaal van verval opgemaakt. Hierbij
is de hele verkaveling volledig vervallen verklaard, dit in tegenstelling tot wat foutief in de
gemeenteraadsbeslissing omtrent de voorlopige aanvaarding van het BPA ‘recreatie – Kattetsraat’
vermeld stond.
Omwille van eenvormigheid wordt wel voorgesteld voor de drie bebouwde loten uit deze vervallen
verkaveling de voorschriften van het BPA te laten gelden.. Dit zijn meerbepaald artikel 7 (zone voor
tuinen) en artikel 11 (zone voor vrijstaande ééngezinswoningen).
Een proces-verbaal van opening van openbaar onderzoek werd door het college van burgemeester en
schepenen opgemaakt op 05 december 2005 volgens artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 , gewijzigd bij de decreten van 19 december
1998, 18 mei 1999, 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 november 2003.
Datzelfde artikel voorziet de opmaak van een proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek
door het college van burgemeester en schepenen binnen de acht dagen na het verstrijken van de
termijn van het openbaar onderzoek.
                                               Blad 19
Het ontwerp van Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’ heeft vanaf maandag 12
december 2005 tot en met dinsdag 10 januari 2006 gedurende een periode van 30 dagen ter inzage
gelegen voor de bevolking op de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening in het administratief
centrum van Beerzel aan Diepstraat 2 te 2580 Putte.
Een bekendmaking van openbaar onderzoek is verschenen in Gazet van Antwerpen van 06 december
2005, Het Nieuwsblad van 07 december 2005, Het Laatste Nieuws van 10 & 11 december 2005, en
Gazet van Putte van 09 december 2005.
Conform artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober
1996 verscheen deze aankondiging ook in het Belgisch Staatsblad van 07 december 2005.
Een aankondiging werd gedurende de termijn van het openbaar onderzoek eveneens uitgehangen ad
valvas aan het gemeentehuis, in het AC van Beerzel (dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening) en
ter hoogte van de terreinen waarop de voorgestelde herbestemming betrekking heeft (in de Kattestraat
links van perceel 02/C/41, ter hoogte van huisnummer 62 (02/C/28C) en links van huisnummer 70 en
in de Veldenstraat tussen huisnummers 50A en 54).
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 5 bezwaarschriften ingediend door:
Fam. Scheers-Somers, Kievitstraat 36 te 2580 Putte (aangetekend verstuurd aan de dienst stedenbouw
en ruimtelijke ordening op 03 januari 2006).
Dhr. Johan Schollen, Kievitstraat 32 te 2580 Putte (gewoon verzonden via de post).
Meester Willem Slosse, Busselstraat 59 te 2018 Antwerpen, namens Dhr. en Mevr. De Ryck-Van
Gauwbergen, Rijn 37 te 2440 Geel. (aangetekend verstuurd op 10 januari 2006).
Dhr. Tom Van doorslaer, Kievitstraat 30 te 2580 Putte (gewoon verzonden via de post).
Anoniem (gewoon verzonden via de post).
Het ontwerp van Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’ werd conform aan artikel 19
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, samen met de
bezwaren en een gemotiveerde bespreking van de bezwaren, de opmerkingen en het proces-verbaal
van sluiting van het openbaar onderzoek voorgelegd aan de GECORO, die haar advies geeft binnen
de 60 dagen na het ontvangst van het dossier.
Advies van de GECORO van 02 februari 2006 naar aanleiding van het openbaar onderzoek en
voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie –
Kattestraat’:
De GECORO neemt kennis van en gaat akkoord met de gemotiveerde bespreking van de
bezwaarschriften (hieronder opgenomen). Daaropvolgend geeft de GECORO een gunstig advies
omtrent het ontwerp van het bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’.
Gemotiveerde bespreking van de bezwaarschriften ingediend in het kader van het openbaar onderzoek
(gehouden van 12 december 2005 tot en met 10 januari 2006) voor het bijzonder plan van aanleg
‘Kattestraat’.
In het kader van het openbaar onderzoek werden 5 bezwaren ingediend door:
Fam. Scheers – Somers, Kievitstraat 36 te 2580 Putte
Dhr. Johan Schollen, Kievitstraat 32 te 2580 Putte
Meester Willem Slosse, Brusselstraat 59 te 2018 Antwerpen, namens Dhr. en Mevr. De Ryck-Van
Gauwbergen, Rijn 37 te 2440 Geel.
Dhr. Tom Van Doorslaer, Kievitstraat 30 te 2580 Putte
Anoniem.
1° Bezwaarschrift van de Fam. Scheers – Somers, Kievitstraat 36 te 2580 Putte.
Dit bezwaar werd aangetekend verstuurd aan de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening op 03
januari 2006. Het werd bijgevolg tijdig ingediend.
Het bezwaarschrift omvat het volgende:
…
Naar wij vernomen hebben, hebt u de intentie om aan de gracht gelegen achter het aan ons
toebehorend perceel een herbestemming te geven.
Met dit schrijven wensen wij u officieel in kennis te stellen van ons bezwaar tegen voornoemd plan.
Wij verzoeken u vriendelijk om u te houden aan het principe van openbaarheid van bestuur en ons
bijgevolg stipt op de hoogte te houden van dit dossier.
Als eigenaars van het perceel, achten wij u dan ook verantwoordelijk voor alle door ons geleden
schade voortvloeiend uit het bovenvermeld plan (art. 1382 BW).
                                               Blad 20
Wij schrijven u aan in uw hoedanigheid van stedenbouwkundig ambtenaar en tevens contactpersoon
in dit dossier en verzoeken u om deze klacht dan ook over te maken aan het college van Burgemeester
en Schepenen.
Bij gebreke aan een reactie van uwentwege binnen de acht dagen, gaan wij ervan uit dat u zich kan
vinden in ons standpunt.
…
Bespreking van het bezwaarschrift:
Er wordt in het bezwaarschrift slechts vermeld dat de indieners bezwaar hebben tegen voornoemd
plan. Dit wordt echter nergens onderbouwd.
Tot op heden is er steeds meer communicatie gevoerd omtrent dit dossier dan wettelijk is
voorgeschreven in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Na het besluit van de Minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, kunnen alle gekende indieners van
een bezwaarschrift verder op de hoogte gebracht worden van de stappen in dit dossier.
Art. 1382 van het Burgerlijk wetboek luidt als volgt: Elke daad van de mens, waardoor aan een ander
schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te
vergoeden.
Er wordt echter door het voorgestelde geen schade berokkend aan het eigendom van de indiener.
Momenteel is het gedeelte van zijn eigendom gelegen binnen de perimeter van het BPA volgens het
gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976) bestemd als agrarisch gebied. Hierop zijn geen constructies
toegestaan behoudens deze uit de omzendbrief van RO/2002/01. Dit perceel is wellicht te klein om
onder deze voorwaarden bebouwd te worden met een stalling of schuilhok. Het huidige ontwerp van
BPA voorziet door de herbestemming van agrarisch gebied volgens het gewestplan naar een zone
voor open tuinen (effectieve invulling) in de mogelijkheid om eenvoudige schuilhokken te plaatsen.
Een strook van 5m langs de te verleggen beek wordt herbestemd als groenzone met
waterbeheersingsfunctie. Hierbij wordt een beperking opgelegd wat afsluitingen betreft (max. 1.50 m
hoog en op 0.75 m van de kruin van de beek.) Onderhoudswerken zullen gebeuren langs de zijde van
het voetbalterrein. De beek wordt door de afsluitingen immers onbereikbaar langs de tuinen.
Constructies ivm de waterbeheersing zullen daarbij ook zo veel mogelijk op het terrein van de
voetbalvelden plaatsvinden.
Bijgevolg kan geoordeeld worden dat de schade zeer beperkt tot onbestaand is.
Conclusie:
Dit bezwaarschrift wordt niet als gegrond beschouwd door het gebrek aan inhoudelijke motivatie en
kan bijgevolg geen aanleiding geven voor een aanpassing van het Bijzonder Plan van Aanleg
‘Recreatie – Kattestraat’.
2° Bezwaarschrift van Dhr. Johan Schollen, Kievitstraat 32 te 2580 Putte
Dit bezwaarschrift werd niet-aangetekend per post verstuurd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar omvat het volgende:
Bij schrijven van 12.12.2005 werd ik op de hoogte gebracht van de intentie van de gemeentelijke
overheid om de bestemming van mijn perceel agrarisch gebied aangekocht in november 2003 te
wijzigen naar zone voor open tuin en groenzone met waterberheersingsfunctie. Dit verbaast mij daar
in november 2003 de gemeentelijke overheid zelf bij de verdeling van dat perceel expliciet naar de
agrarische functie heeft verwezen.
In dit kader is de rede van de wijziging van het bestaand recreatiegebied van een verkeerstechnisch
makkelijk bereikbare en als recreatiegebied ingekleurde plaats naar een duidelijk meer afgelegen en
inzake verkeer minder omsloten locatie, mij ook onduidelijk.
Gelieve bij de invulling van dit BPA rekening te houden met enkele opmerkingen, verzoeken en
vragen:
de mij op de gemeentelijke diensten voorgelegde plannen van deze BPA wijken inzake het betrokken
perceel af van de mij bij de aankoop voorgelegde stukken, verkavelingsakte en omschrijving in de
notariële akte. Het te herbestemmen agrarisch gebied stemt op de voorgelegde plannen niet overeen
met de gekochte landbouwgrond (is kleiner). Wat gebeurt er met mijn deel van het perceel dat niet in
de verkaveling is opgenomen noch op de nieuwe kaart werd ingekleurd en dus niet in dit BPA is
vervat?Welk wordt diens functie/bestemming?
                                                Blad 21
Terzake de herbestemming als zone voor open tuinen (artikel 8 van het betrokken BPA) verzoek ik u
vriendelijk gezien artikel 9 achteraan mijn grond wijzigt in een groenzone met
waterbeheersingsfunctie, mij de mogelijkheid te bieden om in de zone voor open tuinen een tuinhuisje
(beperkt(bv. 4 op 3m), in hout) op te richten opdat deze zone dan ook effectief kan worden ingevoegd
in mijn tuin.
Voor de verplaatsing van de beek verzoek ik u deze beek en de 0,75 meter waarvoor u een verbod tot
plaatsing van omheining voorziet, integraal op uw perceel aan te leggen. Zo deze beek op de
perceelsgrens zou worden aangebracht, lijkt me dit een duidelijke te vergoeden, onteigening(geen
mogelijkheid om dit stuk dan te gebruiken). Ik wens dan ook in de toekomst geen kosten inzake
onderhoud voor de beek of vergoedingen aan eventuele water en polders te betalen omdat mijn
perceel na de wijzigingen grenst aan een beek.
Tevens vraag ik jullie bij de praktische uitwerking van het BPA, de inkijk op mijn woning en tuin
vanuit het sportcomplex en de bijhorende sportvelden te beperken en het gebruik van de aldaar te
bouwen infrastructuur dwingend en beperkend te reglementeren opdat het bv. niet zo is dat de kantine
van de voetbal geregeld als “fuifzaal/feestzaal” kan worden gebruikt. In dit verband zou een
verplichting om in de groenzone met waterbeheersingsfunctie aan de zijde van de sportinfrastructuur
een effectieve(hoge) beplanting op te leggen(liefst een die ook in de winter beschutting bieden kan)
een oplossing bieden. Gelieve tevens voor het sportterrein grenzen aan mijn perceel het gebruik te
effectief te beperken tot voetbal(en bv. geen tennis).
Los van dit BPA wens ik u ook op te merken dat een toekomstige doorsteek voor voetgangers en
fietsers van de huidige verkaveling naar de sportterreinen(artikel 5) het mogelijk maakt dat de
Kievitstraat bij elke manifestatie zal worden gebruikt als oneigenlijke(tweede) parkeerplaats voor
deze recreatiezone.
…
Bespreking van het bezwaarschrift:
Het klopt dat bij de verdeling in het kader van art. 138 van het decreet houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening door het college van burgemeester en schepenen werd gevraagd om de
agrarische functie op deze achterliggende percelen te behouden. In de praktijk blijkt dit echter
onmogelijk omwille van de afmetingen van de verschillende percelen. De waarde van deze percelen
voor de landbouw is bijgevolg nihil. In praktijk zullen deze percelen als tuin bij de voorliggende
woningen langs de Kievitstraat aangelegd worden. De nieuwe bestemming “zone voor open tuinen”
sluit daardoor beter aan bij de werkelijkheid en hierdoor wordt voorkomen dat er een smalle strook
restgebied met een achterhaalde agrarische bestemming overblijft tussen het recreatiegebied volgens
BPA en woongebied volgens het gewestplan. Hierdoor wordt een logischer planologisch geheel
gevormd.
De site wordt ontsloten via de Kattestraat, die voldoende is uitgerust.
Uit de beschrijving van het bezwaarschrift blijkt dat er een strookje woongebied zou vallen tussen de
verkaveling en het BPA.
Bij nazicht met de digitale kaarten blijkt dit te kloppen.
De grens van de verkaveling wordt in deze studie niet als grens van het BPA genomen, wel deze
tussen het woongebied en het agrarisch gebied. Omtrent de grenszones op het gewestplan dient wel
met enige voorzichtigheid omgegaan te worden. De lijn op het oorspronkelijk gewestplan is op het
terrein uitgezet tussen de 10 en 20 meter breed. Er dient bijgevolg geoordeeld te worden naar de
goede ruimtelijke ordening. Het lijkt dan ook logisch om te stellen dat het eigendom achter de
verkaveling als tuinzone dient aangewend te worden. Deze strook is evenwel niet binnen de grenzen
van de goedgekeurde verkaveling gelegen en is ook niet opgenomen binnen de perimeter van het
BPA. Deze strook is bijgevolg volgens het gewestplan Mechelen (KB 05 augustus 1976) bestemd als
woongebied.
Momenteel zijn op dit deel achter de goedgekeurde verkaveling (agrarisch gebied volgens het
gewestplan Mechelen, KB 05/08/1976) geen constructies toegestaan behoudens deze uit de
omzendbrief van RO/2002/01. Het perceel is wellicht te klein om volgens deze richtlijn een stalling
of schuilhok op te richten. Het huidige ontwerp van het BPA voorziet door de herbestemming van
agrarisch gebied volgens het gewestplan naar een zone voor open tuinen in de mogelijkheid om
eenvoudige schuilhokken voor kleinvee te plaatsen. Tuinhuisjes kunnen bijgevolg niet binnen de
grenzen van het BPA aangevraagd te worden.
                                               Blad 22
De te verleggen beek wordt voorzien op de plaats van de huidige gracht. Deze is op de perceelsgrens
gelegen. Het onderhoud van de beek en het plaatsen van constructies zal zo veel mogelijk gebeuren
langs de zijde van de voetbalterreinen. De beek wordt voor het materieel immers onbereikbaar langs
de tuinen van de Kievitstraat door ondermeer de afsluitingen die geplaatst worden.
De kosten verbonden aan de inrichting en het onderhoud zijn voor de beheerder van de beek (3°
categorie = gemeente).
Van een onteigening is bijgevolg geen sprake.
Bij de aanleg van de terreinen zal door de aanplanting van een groenscherm de inkijk van op het
terrein en vanuit de kantine vermeden worden. Bij eventuele manifestaties dient steeds de overlast
t.o.v de buren tot een minimum beperkt te worden.
In de voorschriften van het BPA (Art.1) wordt gesteld dat het gebied bestemd zal worden voor
sportterreinen in open lucht, in het bijzonder voor de aanleg en inrichting van voetbalterreinen.
Voetbal is bijgevolg de eerste gebruiker, toch kan niet uitgesloten worden dat er andere sporten op
deze terreinen beoefend worden.
De doorsteek voor voetgangers naar de Kievitstraat is bedoeld voor de bewoners van deze wijk. Het
is niet de bedoeling dat de gebruikers van de sportterreinen in deze woonstraten parkeren. Bij
eventuele overlast kan er dan voor een aangepast reglement gezorgd worden, maar dit valt buiten de
mogelijkheden van deze studie aangezien een BPA geen uitspraken kan doen buiten de perimeter van
het plan.
Conclusie:
Dit bezwaarschrift wordt niet als gegrond beschouwd en kan geen aanleiding geven voor een
aanpassing van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’. Bij de uitwerking kan wel
met de bekommernissen omtrent de privacy rekening gehouden worden.
3° Bezwaarschrift ingediend door Meester Willem Slosse, Brusselstraat 59 te 2018 Antwerpen,
namens Dhr. en Mevr. De Ryck-Van Gauwbergen, Rijn 37 te 2440 Geel.
Dit bezwaar werd aangetekend verzonden aan het college van burgemeester en schepenen op 10
januari 2006. Bijgevolg werd dit bezwaarschrift tijdig verstuurd.
Dhr. en Mevr. De Ryck-Van Gauwbergen zijn eigenaar van het perceel 02/C/30A. Op dit perceel is
ondermeer een deel van de zone voor ontsluiting en parking ingetekend (artikel 4).
Dit bezwaarschrift omvat het volgende:
…
Dit bezwaar is gebaseerd op de volgende motieven:
De actuele toestand van het perceel van mijn cliënten wordt foutief aangegeven in uw voorlopig
vastgesteld BPA.
De actuele toestand is dat het perceel duidelijk gelegen is in een niet vervallen verkaveling.
Bij beslissing van 26 mei 1971 van de Bestendige Deputatie werd in beroep in de
verkavelingsvergunning, in tegenstelling tot de verkavelingsvergunning van de gemeente Beerzel dd.
9 november 1970 ook het 4e lot werd vergund.
De vergunning van de Bestendige Deputatie van 26 mei 1971 maakt onlosmakelijk deel uit van de
verkavelingsvergunning zoals deze reeds op 9 november 1970 werd verleend door de gemeente
Beerzel, waarbij een verkaveling werd toegelaten voor 3 van de 5 gevraagde loten.
De aanvragers gingen tegen de weigering van deze 2 loten in beroep en vroegen op het niveau van de
Bestendige Deputatie de samenvoeging van de oorspronkelijke kavels 4 en 5 tot 1 lot.
Het is dan ook duidelijk dat de verkavelingsvergunning, zoals deze door de Bestendige Deputatie
werd verleend op 26 mei 1971, een integraal deel uitmaakt van de verkavelingsvergunning zoals deze
op 9 november 1970 door de gemeente Beerzel werd goedgekeurd.
Het betreft aldus duidelijk één verkaveling met 4 loten.
De beslissing van de Bestendige Deputatie als een aparte verkavelingsvergunning zien, is onjuist.
Het zou trouwens absurd zijn om de beslissing van 26 mei 1971 te zien als een
verkavelingsvergunning voor één lot (dat mijn cliënten nadien hebben gekocht), omdat verkavelen per
definitie inhoudt dat een stuk grond in meerdere loten/kavels wordt ingediend.
De voorwaarde dat 1/3e van de loten binnen de 5 jaar werden verkocht, is weldegelijk vervuld, gelet
op het feit dat de loten 1, 2 en 3 reeds op 20 april 1971 openbaar werden verkocht.
Daarenboven blijkt uit de beslissing van uw college van Burgemeester en Schepenen van 20
december 2004, waarbij het verval werd vastgesteld, dat dit enkel en alleen maar gebaseerd is op het
                                                Blad 23
feit dat binnen de 5 jaar na de afgifte van de vergunning geen van de percelen geregistreerd werd voor
de verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht.
Op basis hiervan hebt u de volledige verkaveling als vervallen beschouwd, dit betekent ook de kavels
waarop reeds gebouwd is, hetgeen vanzelfsprekend onzinnig is.
De stelling van uw Gemeentebestuur dat zelfs de verkavelingsvergunning in zijn totaliteit is vervallen,
is absurd. De vergunning blijft geldig voor alle kavels, het zou onlogisch zijn dat de nieuwe houders
van de rechten die inmiddels gebouwd hebben, moeten boeten voor het feit dat niet alle kavels tijdig
van de hand zouden zijn gedaan.
Het is duidelijk dat binnen de 5 jaar na de afgifte van de verkavelingsvergunning (die oorspronkelijk
van 9 november 1970 dateerde), er drie loten werden verkocht, nl. op 20 april 1971.
De verkavelingsvergunning is dus niet vervallen, ook niet voor wat betreft het 4e lot dat slechts in
1984 door mijn cliënten werd gekocht.
Door het feit dat slechts een beperkt beroep werd aangetekend tegen de oorspronkelijke
verkavelingsvergunning van de gemeente Beerzel van 9 november 1970, nl. enkel voor wat betreft de
weigering van de loten 4 en 5, was het duidelijk dat voor wat betreft de eerste 3 loten, de
verkavelingsvergunning van 9 november 1970 reeds een definitief karakter had.
Vanaf het ogenblik dat deze eerste vergunning een definitief karakter had, dient dan ook de termijn
van 5 jaar te worden berekend waarbinnen de eerste loten moeten worden gekocht.
Alsdusdanig is het dan ook duidelijk dat voor wat betreft het 4e lot, de verkavelingsvergunning
evenmin is vervallen.
Het door u voorlopig vastgestelde BPA vertrekt dan ook van de verkeerde premisse.
Het lot van cliënten dat thans binnen de verkavelingsvergunning valt, zou in het kader van uw BPA
dus moeten worden herzien of vernietigd.
Uw gemeentebestuur is dit minstens impliciet van plan, gelet op het feit dat U het perceel een nieuwe
bestemming wil gevel nl. “zone voor ontsluiting en parking” en “groenstrook”.
Ook tegen dit voornemen wensen cliënten zich uitdrukkelijk te verzetten.
Stedenbouwkundig lijkt dit totaal onverantwoord.
Het perceel van cliënten maakt deel uit van een gehele strook bouwgrond samen met de naastliggende
percelen, waarvoor trouwens dezelfde verkavelingsvergunning werd afgeleverd.
Alle eigenaars van percelen binnen deze verkavelingsvergunning, hebben dan ook belang bij het
behoud van de verkaveling als geheel.
Het feit dat ons gedeelte wordt afgesplitst van de verkaveling en thans een andere bestemming krijgt,
is stedenbouwkundig niet verantwoord.
Daarenboven is zulke impliciete intrekking van een verkavelingsvergunning juridisch mogelijk.
De parking en de toegangsweg tot de sportrecreatie, moeten op een legale, goedkopere en
eenvoudigere wijze kunnen worden gerealiseerd.
Mijn cliënten rekenen er dan ook op dat U uw plannen m.b.t. dit BPA nog zult wijzigen en de thans
voorlopig vastgestelde BPA zult herzien.
…
Bespreking van het bezwaarschrift:
De bezwaarindiener stelt dat het perceel duidelijk gelegen is in een niet-vervallen verkaveling.
Dit is echter volstrekt onwaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft immers op 20
december 2004 volgens artikel 203 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening een proces-verbaal van verval opgemaakt van een verkavelingsvergunning (007-
086 van 1970) van 26 mei 1971 afgeleverd door de Bestendige Deputatie voor de percelen 02/C/30A,
30B, 30C & 30D langsheen de Kattestraat.
De uiteindelijke datum van aflevering van de verkavelingsvergunning voor 4 loten door de bestendige
deputatie is 26 mei 1971 waardoor niet is voldaan aan artikel 129 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening waarbij binnen 5 jaar na afgifte van de
vergunning de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of
opstalrecht van ten minste één derde van de kavels dient geregistreerd te zijn.
De loten 1, 2 & 3 werden immers verkocht voor de definitieve beslissing.
Voor de oorspronkelijke verkavelingsvergunning van de gemeente Beerzel van 09 november 1970,
waarbij de loten 1, 2 en 3 werden vergund en de loten 4 en 5 geweigerd, werd een aanvraag ingediend
                                               Blad 24
voor 5 loten. De definitieve beslissing van de Bestendige Deputatie handelt slechts over 4 loten
waarbij de loten 4 en 5 werden samengevoegd.
Deze beslissing vervangt bijgevolg de oorspronkelijke verkavelingsvergunning van 09 november
1970 van de gemeente Beerzel. Dit blijkt ook duidelijk uit artikel 1 van het besluit van de Bestendige
Deputatie van 26 mei 1971: “Het Beroep door de erven C. De Peuter-Donnes ingesteld tegen de
beslissing van het schepencollege van Beerzel d.d. 9 november 1970, waarbij enerzijds de toelating
wordt verleend tot het verkavelen in drie loten grond, gelegen aan de Kattestraat te Beerel, en
anderzijds de toelating tot verkavelen voor de loten 4 en 5 wordt geweigerd, wordt ingewilligd mits
samenvoeging van de loten 4 en 5 tot één enkel lot, en toelating tot verkaveling, … , wordt verleend
… .”
Een verdeling van een stuk grond met het oog op bebouwing kan slechts mits een
verkavelingsvergunning. Verkavelen voor één stuk grond kan bijgevolg wel en is bijgevolg geenszins
absurd.
De 3 bebouwde loten zijn voortijdig verdeeld en verkocht waardoor voor deze loten niet is voldaan
aan de voorwaarden van het decreet en zijn deze loten door datzelfde proces-verbaal van verval van
een verkavelingsvergunning, vervallen verklaard.
Binnen het BPA worden door de stedenbouwkundige vergunning gelijkaardige rechten verleend aan
de bebouwde loten dan voorheen van toepassing waren. Het is dus absurd te stellen dat de eigenaars
gestraft zijn.
Ook deze eigenaars werden door het gemeentebestuur aangeschreven, maar hebben geen bezwaren
geuit tegen het voorgestelde.
Het is bijgevolg onjuist te stellen dat bij het voorlopig vastgestelde BPA, vertrokken is van een
verkeerde premisse.
Het is omwille van de vervallenverklaring van de verkaveling dat het niet bebouwde deel van de
verkaveling in het BPA betrokken is. Het zou planologisch volstrekt onlogisch zijn om tussen het
recreatiegebied en het woonlint een perceel agrarisch gebied over te houden dat onmogelijk volgens
de bestemming kan aangewend worden.
Het aangehaalde argument en de vraag tot aanpassing van het ontwerp van BPA wordt bijgevolg niet
weerhouden.
De bestemmingswijziging is geenszins stedenbouwkundig onverantwoord maar juist planologisch
evident omwille van een hierboven aangehaalde reden.
Indien het niet zou gaan om een vervallen verklaarde verkaveling kan in het gemeenteraadsbesluit van
de voorlopige en definitieve een expliciete intrekking van de verkavelingsvergunning opgenomen
worden, waarbij deze verkaveling wordt vervangen door de voorschriften van het BPA. Hoewel niet
strikt nodig is een dergelijke passage eveneens opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 24
november 2005 omtrent de voorlopige aanvaarding van het BPA.
Het perceel waarop een gedeelte van parking is voorzien, dient echter nog verworven te worden.
Conclusie:
Dit bezwaarschrift wordt niet als gegrond beschouwd en kan geen aanleiding geven voor een
aanpassing van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’.
4° Bezwaarschrift ingediend door Dhr. Tom Van Doorslaer, Kievitstraat 30 te 2580 Putte.
Dit bezwaarschrift werd niet-aangetekend verzonden via de post.
Het bezwaarschrift omvat het volgende:
…
Door de plaatsing van deze beek op de perceelsgrens en de modaliteiten die gepaard gaan met
“groenzone met waterbeheersingsfunctie” wordt een deel van mijn perceel onbruikbaar (+/- 23 m²).
Daarom meen ik dat ofwel:
de desbetreffende strook onteigend moet worden.
de beek enkele meters naar het zuiden verlegd moet worden zodat mijn omheining, volgens de
modaliteiten van “groenzone met waterbeheersingsfunctie” (0,75m vanaf de kruin), daadwerkelijk op
de bestaande perceelsgrens geplaatst kan worden.
Tevens vraag ik jullie bij de praktische uitwerking van het BPA, de inkijk op mijn perceel vanuit het
sportcomplex horende bij de voetbalvelden te beperken.
…
Bespreking van het bezwaarschrift:
                                                Blad 25
De beek wordt inderdaad voorzien op de perceelsgrens, op de plaats waar momenteel reeds een gracht
gelegen is. Er zal voor de beek bijgevolg geen bijkomend beslag gelegd worden op het perceel in
eigendom van de bezwaarindiener.
Er is dan ook geen sprake van een onteigening.
Aangezien ook de groenzone voor waterbeheersingsfunctie langs de zijde van de voetbalterreinen
maximaal zal aangewend voor de plaatsing van eventuele constructies, zal de invloed op het
eigendom van de bezwaarindiener beperkt tot onbestaande zijn.
De afsluiting kan in de huidige situatie onmogelijk op de perceelsgrens geplaatst worden aangezien
deze in het midden van de bestaande gracht is gelegen.
Bij de aanleg van de terreinen zal door de aanplanting van een groenscherm de inkijk van op het
terrein en vanuit de kantine vermeden worden.
Conclusie:
Dit bezwaarschrift wordt niet als gegrond beschouwd en kan geen aanleiding geven voor een
aanpassing van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’. Bij de uitwerking kan wel
met de bekommernissen omtrent de privacy rekening gehouden worden.
5° Bezwaarschrift ingediend door een anonieme inwoner van Putte.
Dit bezwaar werd anoniem verstuurd en ontvangen per post op 09 januari 2005.
Het bezwaarschrift omvat het volgende:
Via deze brief wens ik u te melden dat ik totaal niet akkoord kan gaan, dat er in de Kattestraat te
Beerzel een recreatiezone(voetbalplein) komt.
Dit om een aantal redenen, hieronder opgesomd:
in groot Putte zijn er 4 voetbalploegen, in 3e en 4e provinciale. BO Beerzel speelt in 4e provinciale
en zal hier waarschijnlijk inblijven naar volgend seizoen toe.
Een fusie in groot Putte is dan toch nodig? Den Heuvel is een goede ligging voor terreinen, hierin
mag er dan wel geïnvesteerd worden voor 1 ploeg in groot Putte.
BO Beerzel speelt hun thuismatchen voor maar maximum 200 toeschouwers.
Onze Burgemeester is voorzitter van BO Beerzel. Voor zijn ploeg wordt er op onze kosten een nieuw
plein aangelegd met de nodige accommodatie. Hij zal hier natuurlijk goed uitkomen!
De Kattestraat is geen plaats om een voetbalplein aan te leggen. Dit is een plaats waar het zeer nat is
en altijd zal blijven, tenzij er natuurlijk veel geld wordt betaald. Hoe gaat het verkeer gestuurd
worden? Via Vogelstraat waar alles aan gedaan is om verkeer te minderen of via Beerzel dorp?
Ik vind wel dat er in de sportende jeugd mag geïnvesteerd worden, maar niet op deze manier.
…
Bespreking van het bezwaarschrift:
De afdeling waarin de clubs spelen, is niet relevant. Het sociaal aspect van de club is des te meer van
belang. Het aantal toeschouwers doet dan ook niet terzake.
De redenering is niet enkel de herlocatie van BOBeerzel, maar het voorzien van een recreatieve pool
ter ondersteuning van de kern Beerzel. Deze kern is tot nu toe immers zwak uitgerust op recreatief
vlak.
Dat de burgemeester voorzitter is van deze vereniging is geen stedenbouwkundig, ruimtelijk of
planologisch argument met betrekking tot de inrichting van een recreatieterrein dat als visie in het
ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Putte is opgenomen. Deze recreatieve pool zal
nu in eerste instantie reeds door de voetbalclub BOBeerzel in gebruik genomen worden.
In tegenstelling tot wat wordt geponeerd, is het terrein niet extreem nat en niet gelegen in een ROG of
een NOG.
De ontsluiting zal gebeuren via de Kattestraat in de richting van Beerzel-centrum, wat een voldoende
uitgeruste weg is.
Conclusie:
Dit bezwaarschrift wordt niet als gegrond beschouwd en kan geen aanleiding geven voor een
aanpassing van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’.
De gemeenteraad neemt binnen de daaropvolgende 60 dagen kennis van de resultaten van het
openbaar onderzoek en kan het ontwerpplan definitief aannemen dan wel beslissen het te wijzigen.
Uit de voorgaande bespreking blijkt dat er een gunstig advies kan gegeven worden omtrent het
ontwerp van bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’ en dat kan overgegaan worden tot de
definitieve vaststelling ervan.
                                               Blad 26
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: de bezwaren 1 tot en met 5 zoals hierboven aangegeven, die werden ingediend tijdens het
openbaar onderzoek dat gehouden werd vanaf maandag 12 december 2005 tot en met dinsdag 10
januari 2006, worden niet weerhouden zoals omschreven in de gemotiveerde bespreking hierboven en
geven geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerp van bijzonder plan van aanleg ‘Recreatie –
Kattestraat’.
Art.2.: er wordt kennis genomen van het gunstig advies van de GECORO van 02 februari 2006.
Art.3.: het ontwerp van Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie – Kattestraat’, samengesteld uit
memorie van toelichting (gezamenlijk document met BPA ‘Recreatie – Ter Dries’) en
stedenbouwkundige voorschriften met het plan bestaande toestand en het bestemmingsplan, wordt
definitief vastgesteld.
Art.4.: artikel 2 uit het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2005 omtrent de voorlopige
aanvaarding van het BPA 'Recreatie - Kattestraat’ inzake het opheffen van een niet vervallen deel van
een verkaveling, komt te vervallen aangezien de volledige verkaveling werd vervallen verklaard door
een proces-verbaal van verval, opgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 20
december 2004.
Art.5.: deze beslissing wordt, samen met het volledige dossier, overgemaakt:
Voor advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te
2018 Antwerpen.
Ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering, t.a.v de heer Dirk Van Mechelen, Minister bevoegd voor
Ruimtelijke Ordening, Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel.
Art.6.: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verder afhandeling van deze
beslissing (de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening is dossierbeheerder).


022
Goedkeuring van het bestek inzake de leveringen van drukwerken, met vaststelling van de
lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting, vergadert.
Gelet op de realisatie van het nieuwe logo.
Gelet op de intentie om het nieuwe logo te implementeren in een nieuwe huisstijl.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om voortaan briefwisseling op
voorgedrukte briefhoofden af te printen.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om drukwerk van omslagen en
administratief drukwerk (briefhoofden, naamkaartjes, zendkaartjes, kaften, geschenkzakjes) in een
totaal pakket uit te besteden.
Gelet dat in de begroting 206 op artikelnummer 104/123-02 kredieten voorzien zijn voor dergelijk
drukwerk.
Gelet op het hierbij gevoegd bestek INF/DRUK/2006-1, opgemaakt door de communicatieambtenaar,
voor een geraamd bedrag van 7.500 EUR, incl.BTW.
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek INF/DRUK/2006-1 “Levering van drukwerken”, met
een raming van 7.500 EUR, incl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure.
Art.3.: de uitgaven hieraan verbonden te financieren met kredieten van de gewone dienst (art.nr.
104/123-02).
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van dit
dossier.
                                               Blad 27
023
Kennisname van het schrijven van het Provinciebestuur van 3 januari 2006, ref. toezicht
financiën/KV, m.b.t. het nazicht van de begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2005.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Neemt kennis van het schrijven van het Provinciebestuur van 3 januari 2006 omtrent het nazicht van
de begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2005.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT:
Art.1.: neemt kennis, zonder opmerkingen, van het schrijven van het Provinciebestuur van 3 januari
2006 omtrent het nazicht van de begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2005, waarvan de
inhoud luidt: “de begrotingswijzigingen van zowel de gewone als de buitengewone dienst waren niet
voorzien van de samenvattingstabel, zoals werd opgelegd bij de omzendbrief B.A.-94/08 d.d. 22 juni
1994 i.v.m. het opstellen van de begroting 1995.”


024
Fiscaliteit. Intrekking van de belasting op het aansluiten op de openbare riolering.
Overwegende dat de gemeente BTW-plichtig is geworden in het kader van de activiteiten inzake
rioleringen.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2003, houdende de vaststelling van de
belasting op het aansluiten op de openbare riolering voor het dienstjaar 2004 tot en met 2006.
Gelet op de gemeentelijke financiën.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: de beslissing van 18 december 2003, houdende de vaststelling van de belasting op het
aansluiten op de openbare riolering voor het dienstjaar 2004 tot en met 2006, wordt ingetrokken vanaf
heden.
Art.2.: onderhavige beslissing voor verder gevolg over te maken aan de financiële dienst.


025
Beslissing tot toetreding tot het Waterschap Beneden Nete, met goedkeuring van de
ontwerpovereenkomst.
Aanstelling van een gemeentelijk afgevaardigde in de stuurgroep van het waterschap, een
ambtenaar in de permanente werkgroep en een gemeentelijk afgevaardigde als kandidaat van
het bekkenbestuur (voordracht).
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het schrijven van de provincie Antwerpen van 30 januari 2006.
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikelen 31
en 46.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot uitvoering van titel I van het
decreet van 18 juli 2003, inzonderheid artikels 4, 21 en 22.
Overwegende dat per deelbekken of voor meerdere deelbekkens die behoren tot eenzelfde bekken een
waterschap wordt opgericht.
Gelet op de oprichtingsovereenkomst van dit samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid,
hierbij als bijlage gevoegd.
Overwegende dat het doel van een Waterschap is, in gezamenlijk overleg te komen tot de opmaak van
een deelbekkenbeheerplan, een advies over het ontwerp van bekkenbeheerplan en de realisatie van
een meer geïntegreerd, samenhangend waterbeheer in het Waterschap.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: zich akkoord te verklaren met de oprichtingsovereenkomst, met het oog op de vorming van het
Waterschap 'Beneden Nete' onder de coördinatie van de Provincie Antwerpen.
                                               Blad 28
Art. 2.: zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Waterschap 'Beneden
Nete' onder de coördinatie van de Provincie Antwerpen.
Art. 3.: het volgende gemeenteraadslid aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
stuurgroep van het waterschap: Verschoren Lucien.
Art. 4.: de volgende vertegenwoordiger aan te duiden om te zetelen in de permanente werkgroep van
het deelbekken 'Beneden Nete': Vandoorne Lotte(= ambtenaar).
Art. 5.: het volgende gemeenteraadslid naar voor te schuiven als kandidaat om het deelbekken
‘Beneden Nete’ te vertegenwoordigen in het bekkenbestuur: Verschoren Lucien.
Art. 6.: het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.


026
Beslissing tot toetreding tot het Waterschap Grote Nete en Wimp, met goedkeuring van de
ontwerpovereenkomst.
Aanstelling van een gemeentelijk afgevaardigde in de stuurgroep van het waterschap, een
ambtenaar in de permanente werkgroep en een gemeentelijk afgevaardigde als kandidaat van
het bekkenbestuur (voordracht).
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het schrijven van de provincie Antwerpen van 30 januari 2006.
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikelen 31
en 46.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot uitvoering van titel I van het
decreet van 18 juli 2003, inzonderheid artikels 4, 21 en 22.
Overwegende dat per deelbekken of voor meerdere deelbekkens die behoren tot eenzelfde bekken een
waterschap wordt opgericht.
Gelet op de oprichtingsovereenkomst van dit samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid,
hierbij als bijlage gevoegd.
Overwegende dat het doel van een Waterschap is, in gezamenlijk overleg te komen tot de opmaak van
een deelbekkenbeheerplan, een advies over het ontwerp van bekkenbeheerplan en de realisatie van
een meer geïntegreerd, samenhangend waterbeheer in het Waterschap.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: zich akkoord te verklaren met de oprichtingsovereenkomst, met het oog op de vorming van het
Waterschap 'Grote Nete en Wimp' onder de coördinatie van de Provincie Antwerpen.
Art. 2.: zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Waterschap 'Grote Nete
en Wimp' onder de coördinatie van de Provincie Antwerpen.
Art. 3.: het volgende gemeenteraadslid aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
stuurgroep van het waterschap: Verschoren Lucien.
Art. 4.: de volgende vertegenwoordiger aan te duiden om te zetelen in de permanente werkgroep van
het deelbekken 'Benedengebied Grote Nete': Vandoorne Lotte (= ambtenaar).
Art. 5.: het volgende gemeenteraadslid naar voor te schuiven als kandidaat om het deelbekken
‘Benedengebied Grote Nete’ te vertegenwoordigen in het bekkenbestuur: Verschoren Lucien.
Art. 6.: het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit
(secretariaat = dossierbeheerder).


027
Beslissing tot toetreding tot het Waterschap Vrouwvliet, met goedkeuring van de
ontwerpovereenkomst.
Aanstelling van een gemeentelijk afgevaardigde in de stuurgroep van het waterschap, een
ambtenaar in de permanente werkgroep en een gemeentelijk afgevaardigde als kandidaat van
het bekkenbestuur (voordracht).
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het schrijven van de provincie Antwerpen van 30 januari 2006.
                                               Blad 29
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikelen 31
en 46.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot uitvoering van titel I van het
decreet van 18 juli 2003, inzonderheid artikels 4, 21 en 22.
Overwegende dat per deelbekken of voor meerdere deelbekkens die behoren tot eenzelfde bekken een
waterschap wordt opgericht.
Gelet op de oprichtingsovereenkomst van dit samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid,
hierbij als bijlage gevoegd.
Overwegende dat het doel van een Waterschap is, in gezamenlijk overleg te komen tot de opmaak van
een deelbekkenbeheerplan, een advies over het ontwerp van bekkenbeheerplan en de realisatie van
een meer geïntegreerd, samenhangend waterbeheer in het Waterschap.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: zich akkoord te verklaren met de oprichtingsovereenkomst, met het oog op de vorming van het
Waterschap 'Vrouwvliet' onder de coördinatie van de Provincie Antwerpen.
Art. 2.: zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Waterschap 'Vrouwvliet'
onder de coördinatie van de Provincie Antwerpen.
Art. 3.: het volgende gemeenteraadslid aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
stuurgroep van het waterschap: Verschoren Lucien.
Art. 4.: de volgende vertegenwoordiger aan te duiden om te zetelen in de permanente werkgroep van
het deelbekken 'Vrouwvliet': Vandoorne Lotte (= ambtenaar).
Art. 5.: het volgende gemeenteraadslid naar voor te schuiven als kandidaat om het deelbekken
‘Vrouwvliet’ te vertegenwoordigen in het bekkenbestuur: Verschoren Lucien.
Art. 6.: het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.


028
Senioren. Vaststelling van een toelagereglement Mobi+ (verkeersproject 55+).
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de brief van de Vlaamse Stichting van Verkeerskunde (VSV) d.d. 26/07/2005, waarin het
gunstige aanbod van MOBI+, een samenwerking tussen met VSV en de Federatie van
Beroepsautorijscholen van België (FAB), wordt voorgesteld.
Gelet op het verslag van de seniorenadviesraad d.d. 28/11/05, waarin de seniorenadviesraad het
gemeentebestuur adviseert deel te nemen aan het Mobi+project en de cursisten een tussenkomst te
verlenen van 15,00 euro.
Gelet op het overleg d.d. 25/01/06 tussen schepen Chris Bosmans, schepen André Uytterhoeven,
voorzitter OCMW Bert Rousseau en seniorenconsulent Miriam de Roover.
Gelet op het verslag van de seniorenadviesraad d.d. 13/02/06, waarin de seniorenadviesraad akkoord
gaat met het subsidiereglement.
Overwegende de mogelijke inpassing van dit project in het mobiliteitsplan, binnen de omkaderende
maatregelen.
Overwegende de positieve samenwerking met de plaatselijke rijschool, die zal instaan voor de
inhoudelijke invulling van de opleiding.
Overwegende dat dit project een kwaliteitsvolle opfrissing over alle elementen van het verkeer
aanbied, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.
Overwegende de goede aansluiting met het project 55+ dat zal georganiseerd worden door Bodukap
vanaf 19 juni 2006.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Na beraadslaging.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten, wordt voor 2006 een toelage in de
kostprijs verleend aan de deelnemers van MOBI+.
                                                Blad 30
Art.2.: de gemeentelijke toelage wordt vastgesteld op € 15,00 per persoon.
Art.3.: de kosten van deze beslissing worden verrekend op artikel 7612/124-02 van het dienstjaar
2006 (werkingskosten verkeersproject).
Art.4.: om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet de betrokkene de volledige kostprijs
t.b.v. 20,00 euro vereffend hebben en de volledige reeks (vier halve dagen) van de opleiding van
Mobi+ gevolgd hebben. Het bewijs hiervan dient geleverd te worden aan de seniorenconsulent, die de
administratie zal verzorgen. Na afloop van het project zal een verzamelstaat aan de gemeente
overhandigd worden ter betaling van de toelage.
Art.5.: de promotie van de cursus MOBI+ en de bekendmaking van deze toelage zal gebeuren via de
beschikbare kanalen (informatieblad, rolkrant).
Art.6.: het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van deze
beslissing.


029
Vaststelling van het tariefreglement voor de wandelbrochure met ingang van 1 maart 2006.
Gelet op de uitgave van een nieuwe wandelbrochure van de gemeente Putte.
Gelet op de kosten hieraan verbonden voor het ontwerp en de druk van deze folder.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Gelet op de bijgevoegde wandelbrochure.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: de verkoopprijs van de door het gemeentebestuur uitgegeven wandelbrochure vast te stellen op
2,00 EUR.
Art.2.: het in het artikel 1 vermelde bedrag dient ter plaatse betaald te worden bij de aanschaf van de
wandelbrochure.
Art.3.: dit besluit zal definitief worden, indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek
“de commodo et incommodo”.
Art.4.: dit tariefreglement treedt in werking op 1 maart 2006 en vervangt alle eventuele voorgaande
bepalingen ter zake.
Art.5.: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing (dienst toerisme = dossierbeheerder).


030
Vaststelling van een aanvullend verkeersreglement m.b.t. de invoering van een parkeerverbod
in de Koningsbaan / Heiststeenweg.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer.
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Gelet op het Ministerieel Besluit betreffende de minimum afmetingen en de plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens.
Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
de verkeerstekens.
Overwegende de heraanleg van de Koningsbaan tussen kruispunt met Heiststeenweg – Beerzelplein
en Warandestraat.
Overwegende het advies van de Verkeerstechnische cel bij de lokale politie BODUKAP d.d.
6/12/2005.
Gelet op de gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.:  op de Koningsbaan, gedeelte tussen kruispunt Heiststeenweg – Beerzelplein en
Warandestraat:
- worden ter hoogte van de aanpalende zijstraten borden B15 geplaatst;
- wordt ter hoogte van het kruispunt met Heiststeenweg het bord B15 voorzien van onderbord type
  VIII;
                                               Blad 31
-  worden ter hoogte van de aanpalende zijstraten borden D7 geplaatst langs de zijde van het
  tweerichtingsfietspad;
- wordt tussen het kruispunt met Beerzelplein en de woning nummer 26 enerzijds en tussen
kruispunt
  met Heiststeenweg en de woning nummer 9 parkeerverbod ingevoerd door middel van gele
  onderbroken markeringen;
- wordt ter hoogte van de Lindelaan een bord F4a geplaatst langs de zijde van de onpare
  huisnummers, en een bord F4b langs de zijde van de pare huisnummers;
- wordt vanaf de Lindelaan tot de Warandestraat de rijbaan verdeeld in rijstroken door middel van
een
  witte onderbroken markering;
- wordt ter hoogte van het pand nummer 48 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht door
  middel van witte markeringen. Deze oversteekplaats wordt aangekondigd door het verkeersbord
F49,
  geplaatst in beide rijrichtingen;
- wordt ter hoogte van de aangelegde verkeersgeleider, op de beginpunten ervan, borden D1
  geplaatst. Eveneens worden witte gearceerde markeringen aangebracht om het verkeer te geleiden.
Art.2.: op het Beerzelplein:
- wordt ter hoogte van het kruispunt met Heiststeenweg – Koningsbaan een bord B1 met onderbord
  M10 geplaatst. Op het wegdek worden vóór het fietspad witte markeringen aangebracht in de vorm
  van omgekeerde driehoeken.
Art.3.: op de Lindelei:
- wordt ter hoogte van het kruispunt met Koningsbaan een bord B1 met onderbord M10 geplaatst.
Op
  het wegdek worden vóór het fietspad witte markeringen aangebracht in de vorm van omgekeerde
  driehoeken.
Art.4.: op de H. Lambrechtsstraat:
- wordt ter hoogte van het kruispunt met Koningsbaan een bord B1 met onderbord M10 geplaatst.
Op het wegdek worden vóór het fietspad witte markeringen aangebracht in de vorm van omgekeerde
driehoeken.
Art.5.: alle voorgaande, goedgekeurde reglementen met betrekking tot de in dit besluit opgenomen
straatdelen vervallen.
Art.6.: dit aanvullend reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Federaal Minister
voor
Mobiliteit en Vervoer en ter kennisgeving worden voorgelegd aan de hogere overheid.
Art.7.: het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing (secretariaat =
dossierbeheerder).


031
Vragenmoment.
1. CD&V-raadslid Gust Jennen vraagt de stand van zaken in de rio-dossiers Vaatjesstraat /
Tinstraat / Schrieksesteenweg.
- Schepen Werner Timmermans licht toe dat deze dossiers nog niet in het VMM-programma zijn
opgenomen.

2. Sp.a-raadslid Jan Scheltiens heeft een vraag bij het permanent gesloten zijn van het openbaar
toilet aan de parochiezaal in Beerzel. De burgemeester-voorzitter stelt dat het openbaar toilet door
een speciale firma zal gereinigd worden (op vrijdag 24 februari 2006). Voor in de toekomst wordt een
openingsregeling uitgewerkt (burgemeester licht de problematiek toe in de geheime zitting).

3. CD&V-raadslid Gaby Bosmans vraagt of er in de Waverlei, vanaf huisnummer 28 richting oude
tuinwijk, niets kan gedaan worden aan het voetpad welk in slechte staat ligt. Zelfde vraag voor het
voetpad ter hoogte van Waversesteenweg 38- 46.
                                              Blad 32
Geheime zitting

001
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).
Aanduiding nieuwe plaatsvervangende leden.
Artikel 9 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 11 december 1999, 26 april 2000, 08 december
2000, 13 juli 2001, 01 maart 2002, 08 maart 2002, 19 juli 2002, 28 februari 2003, 04 juni 2003, 21
november 2003, 07 mei 2004 en 22 april 2005, bepaalt dat er een adviesraad voor ruimtelijke
ordening op het niveau van de gemeente dient opgericht te worden.
Dit artikel bepaalt verder de samenstelling, de opdrachten en het minimum en maximum aantal leden.
Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervanger aangeduid.
De gemeenteraad legde op 15 februari 2001 de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) vast.
Op 19 april 2001 stelde de gemeenteraad de leden van de GECORO aan.
In de beslissingen van de gemeenteraad van 17 mei 2001 werd overgegaan tot het aanstellen van de
plaatsvervangende leden en de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.
Op 21 juni 2001 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed
De gemeenteraad keurde op 13 december 2001 het addendum aan het huishoudelijk reglement goed.
Op 25 april 2002 besliste de gemeenteraad om inzake het secretariaat van de GECORO de beslissing
van 17 mei 2001 aan te passen.
De gemeenteraad stelde op 15 mei 2003 een nieuw plaatsvervangend deskundig lid aan.
Op 22 december 2005 besliste de gemeenteraad om naar aanleiding van het ontslag van 2 effectieve
leden de samenstelling van de GECORO te wijzigen en hun resp. plaatsvervangers aan te duiden als
effectief lid.
Hierdoor werden twee plaatsen bij de plaatsvervangende leden vacant, enerzijds een plaats van een
plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding van de landbouwers en anderzijds een plaats
van een plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding van de werknemers.
Hiertoe werd een nieuwe oproep gedaan naar plaatsvervangende leden in het gemeentelijk infoblad
van december 2005.
Hierop reageerden 3 personen.
Op 13 februari 2006 besliste het college van burgemeester en schepenen om volgende personen aan
de gemeenteraad voor te dragen om aangesteld te worden als plaatsvervangend lid:
- Dhr. Hector Van den Eynde namens de maatschappelijke geleding van de landbouwers
- Mevr. Josephine Verheyden namens de maatschappelijke geleding van de werknemers.
Volgens artikel 9 §3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 11 december 1999, 26 april 2000, 08
december 2000, 13 juli 2001, 01 maart 2002, 08 maart 2002, 19 juli 2002, 28 februari 2003, 04 juni
2003, 21 november 2003, 07 mei 2004 en 22 april 2005, dient de samenstelling van de GECORO ter
goedkeuring voorgelegd aan de bestendige deputatie, die haar beslissing binnen 30 dagen na de
betekening opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen.
Art.1.: Dhr. Hector Van den Eynde aan te stellen als plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke
geleding van de landbouwers.
Art.2.: Mevr. Josephine Verheyden aan te stellen als plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke
geleding van de werknemers.
Art.3.: dit besluit te goedkeuring voor te leggen aan de Bestendige Deputatie van de Provincie
Antwerpen.
Art.4.: deze beslissing over te maken aan de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
(dossierbeheerder en vast secretariaat GECORO) voor verder gevolg.

								
To top