Gennem gang af niveau 2 Slut Historie by KzOLGr

VIEWS: 4 PAGES: 53

									    Klinisk dokumentation med
        Sundhedsstyrelsens
          begrebsmodel


                      Dokumentation
                baseret på klinisk metode...


Gert Galster, Janni Lerche & Søren Lippert
Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik
Baggrund for fælles EPJ-model

• Sundhedsministeriets Handlingsplan for
 Elektroniske Patientjournaler 1996 (HEP)

• Europæisk præstandard for EPJ - CEN/ENV
 13606 (maj 2000)

• National IT-strategi for sygehusvæsenet 2000-
 2002
National IT-strategi

• Fælles begrebsramme
 –  Terminologi og definitioner
 –  Forløbsmodellen
 –  Kvalitetsmodellen
 –  Klassifikationer


• Fælles udvekslingsformat

• Sikkerhed og tilgængelighed
 SST's EPJ-udvikling 1996-2001

         Nationalt
       Standardiserings-
        forum for EPJ
                                     Høring
 Forløbs-                                     Klinisk
 modellen          Grundstruktur for                  afprøvning
                 Elektronisk
                Patientjournal

                              Reference
                             Informations
                               Model                     Begrebsmodel


 Problem-
orientering         Virkelighed                       Klinisk
  (JBS)                                       proces
                             December
                             2001
A-B-E-projektet – en klinisk afprøvning

Aftestning af
Begrebsmodel for grundstruktur i
Elektronisk patientjournal

• EPJ-udvikling med anvendelse af den
 problemorienterede journalføring
A-B-E-projektet, formål og mål

• At afprøve G-EPJ vers. 0.2 i klinisk praksis
 ved at evaluere

  – Problemorienteret dokumentation af det kliniske
   arbejde i EPJ. Er det en god struktur for overblik og
   sammenhæng i pt.forløb?

  – Udveksling af medicinoplysninger i XML. Bevares
   sammenhæng og meningsindhold?
A-B-E-projektet, konklusioner


• En problemorienteret model er nødvendig,
 tilstrækkelig almen og accepteret struktur til
 brug i den tværfaglige dokumentation i EPJ
Klinisk arbejdsgruppe

• En klinisk arbejdsgruppe ("Odensegruppen")
 udarbejdede grundlaget for at forstå "klinisk
 proces" som en kendt, tværfaglig proces.

• Processen arbejder med begreber, som flere
 faggrupper er enige om eksistensen af – mens
 ordene/navnene er ligegyldige.

• Definitionerne er det vigtige.
Hvor kan oplysninger findes ...
• Sundhedsministeriet
 – www.sum.dk

• Sundhedsstyrelsen
 – www.sst.dk
   (se Medicinsk Informatik under faglige områder)


• Enhed for Sundhedsinformatik
 – www.medinfo.dk
   som også indeholder online-udgaven af:
• Bladet M-IT
   udkommer 4 gange årligt
Klinisk dokumentation
• Nødvendigheden
 –  kommunikere over tid
 –  kommunikere i og mellem faggrupper
 –  juridisk vidnesbyrd
 –  statistisk råmateriale (inkl kvalitetsvurdering)


• Udgangspunktet iht G-EPJ 1.0
 – struktureret
 – problemorienteret
 – baseret på klinisk proces
  Dokumentation og klinisk proces
                • Som vi kender den i dag
                    –  dokumentation baseret på papir
      Klinisk           –  fagspecifikke notater
    dokumentation          –  fagspecifikke informationssystemer
      i dag           –  svag eller manglende struktur
                      i notater
Notater fra én
           Notater fra en
 faggruppe
          tredje faggruppe
   Notater fra
    en anden   • information kan ikke deles
   faggruppe     – men skal gentages...
           • information kan ikke genfindes
             – uden at gennemlæse masser af notater...
           • information kan ikke genbruges
             – og vi spilder en masse tid...
  Klinisk proces
  • Faglig metode for arbejde med patienter
  • Samme metode
    – deles af flere kliniske faggrupper
    – under flere betegnelser
  • Specialisering af noget meget generelt:
       Hvad sker                 Blev det, som jeg
       der nu???                 ville have det?

  Sådan opfatter                      Sådan blev
  jeg situationen!                      det altså...

 Hvad vil jeg gøre ved
det? Hvad vil jeg opnå?                  Og nu gør
                             jeg det!!!

           Det vil jeg opnå!  Det vil jeg gøre!
  Klinisk proces - overordnet
Hvad sker der nu???        Term: "Diagnose"? "Problem"? det, handling
                               Blev
                              Resultat af
                               som
                              opfattesjeg
                 Def: En manifest eller potentiel meget
                               ville have
                              bredt som:
                 sundhedsrelateret tilstand udtrykt på
                                 det?
                 grundlag af en faglig vurdering information
                              Def: ...
                              om en patients
                 Skal altså ikke være problematisk!
 Sådan opfatter                      tilstand i
                              Operationelt mål -
jeg situationen!         Skal altså ikke stå i ICD10! ikke hensigten
                              forbindelse med
                              dvs
                              eller handling
                              udførtformål!
                              Def: Beskrivelse
                              af en forventet
                              eller ønsket værdi
 Hvad vil jeg gøre                       Sådan blev
                              af en parameter
 ved det? Hvad
Term: "Plan"? vil                       det altså...
                              formuleret i
  jeg opnå?
"Ordination"?
                              målbare termer
"Handlingsplan"?
Def: Et program for
udførelse af en                      Og nu gør
bestemt type                        jeg det!!!
handling   Det vil jeg opnå!    Det vil jeg gøre!
Klinisk proces - overordnet
• Fire fundamentale proces-trin
• Fire fundamentale informationselementer
  Dokumentation med klinisk proces
  • En generel proces, en generel struktur
    – som er klinisk meningsfuld
    – som er forståelig på tværs af fag
                               Tværfaglig
                              dokumentation
 Notater                         om evaluering
  fra én
faggruppe              Tværfaglig
        Klinisk      dokumentation    Klinisk
      dokumentation     om diagnostik  dokumentation
         i dag               i morgen
Notater fra en
                  Tværfaglig
  anden
                 dokumentation
 faggruppe                         Tværfaglig
         Notater fra en  om planlægning
          tredje                dokumentation
         faggruppe                om udførelse
Dokumentation med klinisk proces
• En generel proces, en generel struktur
  – som er klinisk meningsfuld
  – som er forståelig på tværs af fag

• Det kan se sådan ud:

Pt har åndenød,
 er cyanotisk,
urolig og angst


Diagnoser:
Åndenød
Cyanose
Uro
Angst
 Dokumentation med klinisk proces
 • En generel proces, en generel struktur
   – som er klinisk meningsfuld
   – som er forståelig på tværs af fag

              Mål:
              SAT > 90% om 15 minutter.
Diagnoser:
Åndenød
Cyanose
Uro
Angst

  For at afhjælpe
  åndenød startes              Planer:
behandling med nasal             Symptomatisk behandling
 ilt. For at vurdere             : Nasal ilt 3 l/min
oxygenering påsættes             Diagnostik
 saturationsmåler.              : Kontinuerlig SAT-måling
Dokumentation med klinisk proces
• En generel proces, en generel struktur
 – som er klinisk meningsfuld
 – som er forståelig på tværs af fag

    Mål:
    SAT > 90% om 15 minutter.    Mål ikke opnået!
                    SAT > 90%


                      Resultat af SAT-måling:
                      (multiple)
                      70,72,85,82,84,...,85
                  Handlinger:
                  Får nasal ilt 3 l/min.
                  Er monitoreret med SAT-måler.
  Dokumentation med klinisk proces
  • En generel proces, en generel struktur
    – som er klinisk meningsfuld
    – som er forståelig på tværs af fag


                 Mål:   Mål ikke opnået!
                      om > minutter
                 SAT > 90% SAT 15 90%
Diagnoser:
Åndenød
Cyanose
Uro
Angst


  Utilfredsstillende
  behandlingseffekt.           Planer:
  Cresc. nasal ilt.           Symptomatisk behandling
                     Handlinger:
   Vurderes igen.            : Nasal ilt l/min.
                     Får nasalilt 53l/min
                     Er monitoreret med SAT-måler.
 Dokumentation med klinisk proces
 • En generel proces, en generel struktur
   – som er klinisk meningsfuld
   – som er forståelig på tværs af fag

          Pt hoster, har åndenød og ilter dårligt. Har
 Diagnoser:       formodentlig lungebetændelse.
 Åndenød
 Cyanose
 Uro
 Angst
Diagnoser:
Åndenød
Cyanose
Uro
Angst
Hoste
Pneumoni obs.pro.
  Dokumentation med klinisk proces
  • En generel proces, en generel struktur
    – som er klinisk meningsfuld
    – som er forståelig på tværs af fag Diagnoser:
 Åndenød
 Cyanose
 Uro
 Angst
 Hoste                    Planer (suppl):
 Pneumoni obs.pro.              Diagnostik
                       : Rtg af thorax
                       : CRP
Diagnostisk udredning med           : leucocytter
  flg undersøgelser:            : Ekspektorat: mgd & farve
                       : Ekspektorat til D+R
  Dokumentation med klinisk proces
  • En generel proces, en generel struktur
    – som er klinisk meningsfuld
    – som er forståelig på tværs af fag

                  Resultat af thorax-rtg:
                  Nytilkommet basalt højresidigt infiltrat.
                  Resultat af ekspektorat obs:
                  Gul-grønt, sejt, moderat mgd.Planer (suppl):                  Handlinger:
Diagnostik
 : Rtg af thorax                  Rtg af thorax
 : CRP                       Blodprøver
 : leucocytter
 : Ekspektorat: mgd & farve            Ekspektorat observeres
 : Ekspektorat til D+R               og sendes til D&R
Andre eksempler…
          … og pause
Dokumentation med klinisk proces
• En generel proces, en generel struktur
 – som er klinisk meningsfuld
 – som er forståelig på tværs af fag

• Men...
 –  tværfaglighed er godt og
 –  struktur i arbejde er godt og
 –  klinisk meningsfuldhed er godt -
 –  men den rigtige gevinst ligger i næste trin...
Information skal kunne genbruges!
• EPJ kan mere end papir
  – Samle samme type oplysninger over tid
  – Finde oplysninger af en given type
  – Opstille oplysninger meningsfuldt

• Betingelsen er: Information skal struktureres!
 Hvorfor nøjes med kurver over temperatur,
       puls og blodtryk?
    Blodtrykkene ved sidste indlæggelse? Se-
    creatinin fra et andet sygehus? Pårørendes
     Sammenhæng over vægt,
    Hvad med kurvermellem medicin-dosis og
           telefonnummer?
     klager over kvalme? Beslutningsstøtte af
 medicinforbrug, indlæggelser, diagnose-
             enhver art...
     mønster, funktions-niveau?
  Information skal kunne genbruges!
  • EPJ kan mere end papir
     – Samle samme type oplysninger over tid
     – Finde oplysninger af en given type
     – Opstille oplysninger meningsfuldt

  • Betingelsen er: Information skal struktureres!
Multiple notater            Tværfaglig
             Tværfaglige  struktureret
 svagt strukturerede
              notater   information
   og fag-specifikke
                       og tværfaglige
                         notater
1. Diagnostisk overvejelse


                 Enhver oplysning om
        Vejledning      patienten
       (for diagnostik)
                         Én diagnostisk arbejdsgang -
                         ét fokus -
                Diagnostisk   flere diagnoser.
   Fokuseret oplysning    overvejelse
    Ekstern årsag
    Komplikation til
     handling
    Diagnostiknotat   Diagnoser
           "Intern" årsag???                  *
           Kendetegn/symptomer???
Diagnosehierarki (1)
forløbsdiagnoser
          Slidgigt i højre hofte
          Aktivitetssmerter

                                  Angst


          Nedsat gangfunktion
                                  Forceret
                                 vejrtrækning

                                 Åndenød
                                          ?
 Mor/datter-relation      Søskende-relation


   er følge af
                 bør føre til intervention før         *
Diagnosehierarki (2)
forløbsdiagnoser
          Slidgigt i højre hofte
          Aktivitetssmerter       ?
                                     Åndenød

          Nedsat gangfunktion

                                           Forceret
                                 Angst
                                          vejrtrækning
 Mor/datter-relation      Søskende-relation


   er følge af
                 bør føre til intervention før              *
 Diagnosehierarki (3)
 forløbsdiagnoser
                    Åndenød           Slidgigt i højre hofte
                            Forceret


  ?
 Kronisk obstruktiv
  lungesygdom
             Angst
                           vejrtrækning
                                   Aktivitetssmerter
                                   Nedsat gangfunktion
 Lungebetændelse
   obs. pro


Exacerbation af KOL
  Mor/datter-relation    Søskende-relation


    er følge af
                 bør føre til intervention før            *
Diagnosehierarki (4)
forløbsdiagnoser       Kronisk obstruktiv
                                  Slidgigt i højre hofte
                lungesygdom
       Lungebetændelse
                    Exacerbation af KOL      Aktivitetssmerter
         obs. pro


                              Årsag
          Åndenød                     Nedsat gangfunktion
                Forceret
   Angst
               vejrtrækning
                            Kendetegn
                            Symptomer
 Mor/datter-relation      Søskende-relation


   er følge af
                 bør føre til intervention før            *
 2. Planlægning                 Diagnoser       Mål         Vejledning
       (for intervention)
                   Planlægning

                            Planer

                            Formål
Én planlæggende arbejdsgang -             Indikation
ét formål -                    Planlægningsnotat
flere planer
og flere operationelle mål.


                                    *
Planhierarki (1)
        Diagnostisk
        udredning    Røntgenundersøgelse
     af begge hofter      ?          Behandling af
                              åndenød                    Lejring siddende,
                                     Nasal ilt 1 l/min
                     fremadlænet
Mor/datter-relation      Søskende-relation


  er del af
                 må ikke forsinkes af
                                               *
 Planhierarki (2)
       Akut medicinsk                Diagnostisk
        behandling               udredning, arthrose       Behandling af             Røntgenundersøgelse
        åndenød                af begge hofterLejring siddende,
 fremadlænet
               Nasal ilt 1 l/min
                                 .........
  Mor/datter-relation       Søskende-relation


     er del af
                     må ikke forsinkes af
                                       *
 Planhierarki (3)
     Akut medicinsk           Diagnostisk             Diagnostisk
      behandling          udredning, åndenød         udredning, arthrose  Behandling af     Røntgenundersøgelse       Sikring af       Røntgenundersøgelse
   åndenød         af thorax       ekspektorat til D&R     af begge hofterLejring siddende,
              Nasal ilt 1 l/min
 fremadlænet

                                 Nedarvet formål...
                                 Nedarvet indikation...  Mor/datter-relation      Søskende-relation


     er del af
                    må ikke forsinkes af
                                                 *
3. Udførelse          Resultater

                 Udført handling
                Udførelsesnotat


        Udførelse

    Planer

              Én udførende arbejdsgang -
              flere planer og handlinger -
              og flere resultater.
                              *
4. Evaluering                     Ingen arbejdsgang -
                     tilsigter maskinel evaluering.
    Evalueringsresultat           Evaluering
     Mål         Resultater                                      *
  Begrebsmodellen samlet
              Enhver oplysning om
      Vejledning      patienten
    (for diagnostik)           Evalueringsresultat


              Diagnostisk
                               Evaluering
Fokuseret oplysning    overvejelse
 Ekstern årsag
 Komplikation til
  handling
 Diagnostiknotat   Diagnoser          Mål       Resultater

                                        Udført handling
   Vejledning                                 Udførelsesnotat
 (for intervention)
              Planlægning            Udførelse

                       Planer

                       Formål
                       Indikation
                     Planlægningsnotat
  Begrebsmodellen samlet
              Enhver oplysning om                    Detaljer
      Vejledning      patienten
                                            Visioner
    (for diagnostik)           Evalueringsresultat
                                             Slut

              Diagnostisk
                               Evaluering
Fokuseret oplysning    overvejelse
 Ekstern årsag
 Komplikation til
  handling
 Diagnostiknotat   Diagnoser          Mål       Resultater

                                        Udført handling
   Vejledning                                 Udførelsesnotat
 (for intervention)
              Planlægning            Udførelse

                       Planer

                       Formål
                       Indikation
                     Planlægningsnotat
  Obligatorisk dokumentation
               Enhver oplysning om
      Vejledning       patienten
 Mindst én oplysning pr
   (for diagnostik)            Evalueringsresultat
diagnostisk arbejdsgang!

              Diagnostisk
                               Evaluering
Fokuseret oplysning     overvejelse
 Ekstern årsag                                   Alle handlinger!
 Komplikation til
  handling
 Diagnostiknotat    Diagnoser         Mål       Resultater

                                          Udført handling
   Vejledning                Alle planer!            Udførelsesnotat
 (for intervention)
              Planlægning             Udførelse
 Alle diagnoser!

                       Planer

                        Formål
 Mindst ét formål pr                           Mindst én diagnose
  plan! (nedarves)              Indikation
                                      pr plan! (nedarves)
                     Planlægningsnotat
Det udenom klinisk proces ...
• Forankring i forløb
 – Forløbsdiagnoser læses direkte fra
  diagnosehierarkiet


• Data-genbrug som 'Plug & Play'
 –  Beslutningsstøtte
 –  Ressource-styring
 –  Booking
 –  Registrering og kvalitetsudvikling
Beslutningsstøtte, diagnostik
       Enhver registreret
        oplysning om
         patienten

    Beslut-
    nings-
    støtte

                Vejledning
               (for diagnostik)
   Se-K < 3,5 mmol/l.
  Vil du anføre diagnosen
    "Hypokaliæmi"?
Beslutningsstøtte, planlægning
          Standardplanen for "Status
          astmaticus" omfatter:
           Symptomatisk behandling med
             Nasal ilt
           Medikamentel behandling med
             Inhalation Ventoline
             Infusion Ventoline
             Injektion Solumedrol
    Enhver registreret
           ...
     oplysning om
      patienten

  Beslut-
  nings-
  støtte

             Vejledning
           (for intervention)
Styring af lokale ressourcer
            Dagens sygemeldinger i
           "Der er tre samlede medicin-
  Bemanding     liste Kan vi nøjes med et
           morgen.kan udskrives med at
              "Hr Petersen skulle være
            tryk på enén vikar?" det er
             bestille knap, så
  Medicinering                for
              nemt og hurtigt lave ½time
             afhentet til røntgenvi disse
               "På onsdag harnæste
                "Indenfor den
              opgaver Det er stue 6. Skal
            time siden.inde på ikke sket!"
                doseringen.
               skal tre patienter til røntgen.
  Påmindelse        vi ikke sætte nogle af de
              Kan vi gøre det smartere end
                 at sende derind?"
                studerende dem én ad
  Arbejdsdeling            gangen?"
 Ressourcestyring   Afdelings-
   kalender
Booking af eksterne ressourcer
                   Rp. røntgen af thorax


Ordination = Rekvisition       Rekvireret: Røntgen af thorax
                   Projektion:  AP
Umiddelbar forhandling        Sted:  Røntgenafdelingen
                   Kan udføres: 13-06-2012 17:30
  Umiddelbar aftale
                   OK?
    Ekstern
    ressource
              Booking
  Kliniske kvalitetsdatabaser
               Enhver registreret
                oplysning om
                 patienten
          Klinisk
          database
   Ensartede mål
 Ensartede parametre
Sammenlignelige resultater
Én begrebsmodel - og så..?
• Én model
 –  som er generel og forståelig,
 –  hvor proces og dokumentation følges ad,
 –  hvor detaljering er valgfri,
 –  med mange muligheder og få påbud.


• Vi kan få
 – tværfaglig dokumentation
 – med klinisk meningsfuld struktur
 – og effektivt data-genbrug
Spørgsmål, pause, cases…
?           http://www.medinfo.dk/publ/
 1+ Diagnostisk overvejelse
      Obligatorisk:                             Enhver registreret
                                          oplysning om
      Der kan ikke opstilles diagnoser uden at de                patienten
      er begrundet i en fokuseret oplysning!
                                         Arbejdsgang:
                                         Flere diagnoser,
         Ekstern årsag                         samme fokus!
                                    Analyse af
                                    oplysninger


            Hierarkisk     Midlertidig
           indplacering    diagnoseliste
                                 Fokuseret oplysning

Diagnostiknotat

                             Opstilling
                               af          Vejledning
          Diagnose-               diagnose       (for diagnostik)
           hierarki

                                               *
                      Komplikation til
                       handling
  2+ Planlægning
                Vejledning                Operationelt
 Diagnose-
              (for intervention)                mål
  hierarki
           Individuali-
                           Opstilling
            sering af
                           af plan
           vejledning

                                       Indikation

            Formål
                         Midlertidig planliste
                                     Obligatorisk:
                                     Enhver plan skal have en
Arbejdsgang:                               (evt nedarvet) indikation!
Flere planer, samme
formål!
      Obligatorisk:              Hierarkise-
      Enhver plan skal have et                        Planhierarki
                           ring af
      (evt nedarvet) formål!           plan

                Planlægnings-
                   notat                          *
3+ Udførelse
     Arbejdsgang:
                                         Resultat
     Én til flere handlinger,
     flere notater!
                         Udførelsesnotat
                  Midlertidig
                  handlingsliste
                                  Udførelse
                                  af handling        Udvælgelse                          Udført handling
         af aktuel
         handling                       Obligatorisk:
                       Der skal kvitteres for
Planhierarki                 enhver handlings
                       udførelse!
                                                *
  4+ Evaluering

            Evalueringsresultat      Sammen-
                           ligningArbejdsgang:
Ingen! Tilsigter
                  Aktuelt mål
maskinel evaluering.
                                Aktuel oplysning
                           Udvælgelse
                 Udvælgelse
                            af aktuel
                  af aktuelt
                            oplysning
                   mål    Operationelt
      mål                           Handlings-
                                   resultat
                                          *

								
To top