SCHITA DE LECTIE by oM4Qk3H

VIEWS: 2,968 PAGES: 16

									                           Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
              SCHIŢĂ DE LECŢIE                                      SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:I                                    Clasa a VI-a săpt: II
Subiectul:Reprezentarea suprafeţei terestre                        Subiectul: Relieful
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                     Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                  Obiective operaţionale:
1. Să poată calcula scara unei hărţi                            1. Să cunoască componentele reliefului Europei.
2. Să cunoască importanţa cunoaşterii scării unei hărţi geografice             2. Să cunoască repartiţia reliefului Europei.
Strategia didactică:                                    Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea               - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică            - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                   Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                    1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                    2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                              3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                          Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - Reprezentarea suprafeţei terestre se face cu ajutorul:
                                              - Relieful Europei = rezultatul evoluţiei continentului sub acţiunea factorilor:
    Globului geografic = reprezentarea exactă a Pământului dar micşorată
                                              externi şi interni.
  de foarte multe ori.                                  - Caracteristici ale reliefului Europei:
                                                 Altitudinea medie = 330m;
    Harta = reprezentare plană şi micşorată a unei părţi din suprafaţa
                                                 Mare diversitate a formelor de relief: munţi, podişuri, dealuri, câmpii;
  Terrei; este cu atât mai exactă cu cât suprafaţa din natură este mai mică;          Cuprinde bazine de sedimentare în Centrul şi partea de NV (adâncituri
  scara hărţii = lungimea de pe hartă/lungimea din teren;                     ale scoarţei terestre unde s-au acumulat sedimentele);
                                                 În perioada glaciară (când clima continentului s-a răcit) jumătatea
  -  Categorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă           nordică a continentului a fost acoperită de o calotă glaciară care în
    statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel cu altitudinile),           urma topirii a dus la erodarea reliefului rezultând câmpii cu morene
                                                  (morenele = dealuri formate din sedimente transportate de gheţari);
    turistice (cu principalele obiective turistice), economice (prezintă           Cuprinde în partea sudică munţi tineri: Sierra Nevada, Pirinei, Alpi,
    ramuri ale economiei şi resursele naturale), climatice (prezintă              Apenini, Dinarici, Caucaz, Carpaţi;
                                                 Altitudinea maximă: 4.810 m în Vf. Mont Blanc;
    răspândirea climatelor).                                 În sudul continentului există vulcani activi: Etna, Vezuviu, Stromboli.
  -  Planiglobul = harta geografică care prezintă întreaga suprafaţă a
                                               4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
    Pământului.                                    - Comparaţi din punct de vedere al reliefului Europa „Tânără” de Europa
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:            „Bătrână”.
- Care este deosebirea dintre o hartă fizică şi una politică?                 5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  6. Temă: ex. 1,4 - pagina 4                                6. Temă:ex. 3 pag. 9

                                                                                         1
                           Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
              SCHIŢĂ DE LECŢIE                                      SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:II                                    Clasa a VI-a săpt: I
Subiectul:Clima                                      Subiectul: Ce se înţelege prin Europa?
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                     Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                  Obiective operaţionale:
1. Să cunoască tipurile de climate din Europa.                       1. Să cunoască date generale despre Europa.
2. Să localizeze tipurile de climate din Europa.                      2. Să cunoască importanţa istorică a continentului European.
Strategia didactică:                                    Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea               - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică            - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                   Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                    1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                    2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                              3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                          Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - Europa se află în cea mai mare parte în zona temperată;
  - Clima este influenţată de: creşterea latitudinii, vânturile de vest,         Europa este:
     curentul Atlanticului de Nord, relieful înalt;                     Pentru asiatici „Pâmântul unde apune Soarele”;
  - Clima temperată: mediteraneană, oceanică, continentală;                  Continent situat în centrul Emisferei Nordice;
  - Climate ce nu aparţin zonei temperate: clima rece, alpină;                Continent aflat între M. Mediterană, Oc. Atlantic, Oc. Îngheţat şi
  a. Clima mediteraneană: este specifică sudului Europei, cuprinzând veri            Asia;
     secetoase, calde, ierni blânde ploioase;                        Continent ale cărui limite sunt dificil de stabilit;
  b. Clima temperat-oceanică: este specifică vestului Europei, cuprinzând           Continent mărginit de C. Nord, C. Roca, C. Matapan;
     veri răcoroase şi precipitaţii bogate toamna şi iarna;                 Un continent care împreună cu Asia formează un mare uscat numit
  c. Clima temperat-continentală: este specifică centrului şi estului              Eurasia;
     Europei şi se caracterizează prin temperaturi ridicate şi secetă vara şi        Un continent ce are un contur neregulat cu o mare varietate de
     temperaturi scăzute şi ger iarna;                            ţărmuri;
  d. Clima temperată-continentală-excesivă este specifică estului Europei
                                                Situată aproape în totalitate în zona temperată;
     şi se caracterizează prin diferenţe mari de temperatură între iarnă şi
                                                Un continent bine populat;
     vară.
  e. Clima rece este specifică nordului Europei cu ierni aspre ce durează           Un continent unde a apărut revoluţia industrială.
     8-9 luni;
  f. Clima alpină este specifică munţilor înalţi; la 45 grade lat. N zăpezi         4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
     permanente apar la peste 3000 m altitudine.                      - Stabiliţi pe hartă limitele Europei.
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
   - Ce curent oceanic încălzeşte clima ţărmurilor de vest şi nord?             5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
                                                6. Temă: ex. 2,3 pagina 6
  6. Temă: ex. 3,4 – pagina 11
                                                                                         2
                           Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                             Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
              SCHIŢĂ DE LECŢIE                                      SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:III                                   Clasa a VI-a săpt: IV
Subiectul:Râurile, fluviile şi lacurile Europei                      Subiectul: Peisajele naturale din Europa
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                     Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                  Obiective operaţionale:
1.Să cunoască principalele fluvii ale Europei.                       1. Să cunoască tipurile de peisaje naturale din Europa.
2.Să cunoască factorii repartiţiei hidrografice în Europa.                 2. Să cunoască factorii repartiţiei peisajelor naturale.
Strategia didactică:                                    Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea               - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică            - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                   Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                    1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                    2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                              3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                          Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
- Reţeaua hidrografică a Europei este foarte bogată şi este influenţată de:
climă, relief, soluri, nefiind uniform repartizată pe continent.                -  Peisajul natural = constituit din relief, tipuri de roci, clima, vegetaţia,
a. Râurile din Vestul Europei (climatul temperat oceanic) au debite bogate:            solurile, apropierea sau depărtarea de mare;
Sena, Tamisa, Rin, Elba;                                    -  Peisajul natural se află într-o continuă schimbare datorită: modificării
b. Râurile din regiunile cu climat temperat-continental (cu debite bogate             climei, activitatea umană, accidentele naturale, diferiţi factori
primăvara şi reduse iarna): Volga (cel mai lung de pe continent), Don, Ural,            orogenetici (interni şi externi);
Dunărea;                                            -  Tipuri de peisaje naturale:
c. Râurile din regiunea sudică, mediteraneană (au debite bogate iarna): Tibru,              Peisajul mediteranean;
Arno, Ebro;                                               Peisajul Europei Oceanice (Vestul Europei);
- Dunărea:                                                Peisajul munţilor tineri (Alpi, Pirinei, Carpaţi, Apenini,
   Locul 2 ca lungime pe continent după Volga;                              Dinarici);
   Izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră;                                Relieful glaciar (la altitudini ridicate);
   Se varsă în Marea Neagră prin Delta Dunării după ce străbate 10 state               Peisajul taigalei (nordul continentului);
    şi 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad);                     Peisajul pădurilor de foioase;
   Debitul variază în funcţie de anotimp;                               Peisajele lagunare şi deltaice.
   Este principala arteră fluvială din Europa şi este importantă pentru
    transport, irigaţii, hidroenergie, turism şi alimentare cu apă;
- Lacurile: tectonice (Balaton), vulcanice (Franţa, Italia, Islanda), artificiale       4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
(construite de om pentru hidroenergie şi alimentare cu apă, există pe Volga,          - Spuneţi care sunt elementele naturale care stau la baza definirii
Dunăre), glaciare (foarte numeroase, L. Geneva, L. Ladoga, L.Onega)              peisajelor naturale.
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:              5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
- Din ce se alimentează râurile şi lacurile?                          6. Temă: ex. Daţi exemple de delte din Europa.
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  6. Temă: ex.3, pag.13
                                                                                          3
                          Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                          Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                    SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:IV                                   Clasa a VI-a săpt:III
Subiectul:Recapitulare                                  Subiectul: Vegetaţia, animalele şi solurile Europei
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                    Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                 Obiective operaţionale:
1. Să recapituleze cunoştinţele de geografie fizică a Europei.              1. Să cunoască zonele de vegetaţie din Europa.
2. Să rezolve exerciţii recapitulative.                         2. Să cunoască factorii răspândirii vegetaţiei în Europa.
Strategia didactică:                                   Strategia didactică:
   - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea             - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
   - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică          - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                  Scenariul activităţii:
   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
   2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                           3. Dobândirea noilor cunoştinţe
- Elevii rezolvă întrebări scrise pe tablă în scris şi oral:               Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
- Care este deosebirea dintre o hartă fizică şi una politică?                - Europa se găseşte în zona biogeografică temperată şi rece;
- Care din cele două forme de reprezentare a fost prima: harta sau globul          - Vegetaţia este influenţată de climă, relief şi activitatea omului;
geografic?                                        a. Vegetaţia mediteraneană (specifică sudului Europei):
- Explicaţi formarea continentelor şi a bazinelor oceanice.                  plante adaptate la secetă: maquisul, levănţică, stejarul veşnic verde,
- Stabiliţi pe hartă limitele Europei.                              pinul de Alep, stejarul de plută, oleandrul;
- Spuneţi care ar fi cauzele care au făcut ca Europa să fie cel mai dezvoltat         animale: şacalul, scorpionul, broasca ţestoasă, magotul;
continent din punct de vedere economic.                            soluri: fertile, terra rossa şi galbene pe substrat calcaros;
- Din ce se alimentează râurile şi lacurile?                       b. Zona de stepă (specifică Europei Centrale şi Estice, climat temperat-
- Caracterizaţi pe scurt fluviul Dunărea.                        continental):
- Spuneţi care sunt elementele naturale care stau la baza definirii peisajelor         vegetaţia: ierburi mărunte;
naturale.                                           animale: rozătoare (hârciog, popândău, şoarece de câmp), păsări de
- De ce este mai frig la Moscova decât la Londra?                        stepă, reptile mici;
- De ce cantitatea de precipitaţii scade spre interiorul continentului?            solurile: bogate în humus, fertile: cernoziomuri;
- Din ce se alimentează râurile şi lacurile?                       c. Pădurile de foioase (apar în Europa Centrală şi Vestică):
- Care sunt cele mai lungi fluvii ale Europei?                         vegetaţia: stejar, frasin, tei, ulm, arţar, măceş, alun, soc;
- Găsiţi pe hartă fluvii care se varsă prin delte şi fluvii care se varsă prin
                                                fauna: cerb, căprioara, mistreţul, lupul, vulpea, bursucul, păsări;
estuare.
                                                soluri: brune de pădure, brun-roşcate cu fertilitate scăzută;
- Comparaţi vegetaţia mediteraneană cu vegetaţia din zonele cu climat
temperat-continental. Care sunt adaptările plantelor din zona mediteraneană?       d. Pădurile de conifere (formează taigaua din jumătatea nordică a Europei)
                                                vegetaţia (conifere: brad, molid, pin);
  3. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.            solul: podzoluri (soluri cenuşii);
                                             e. Tundra = formaţiune vegetală joasă adaptată gerurilor mari.
  4. Temă: 1 pag.18                                    4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
                                               5. Temă: ex.3, pag.16

                                                                                      4
                         Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:V                                   Clasa a VI-a săpt:VI
Subiectul: Populaţia Europei                              Subiectul: Oraşele Europei
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                    Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                 Obiective operaţionale:
1. Să cunoască modul cum a evoluat populaţi Europei.                  1. Să cunoască principalele oraşe ale Europei.
2. Să poată clasifica populaţia Europei.                        2. Să clasifice oraşele Europei.
Strategia didactică:                                  Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea             - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică          - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                 Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                             3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                        Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - Populaţia Europei numără aproximativ 711 milioane locuitori;             - Europa este un continent cu multe oraşe.
  - Indoeuropenii = au populat continentul încă din preistorie, venind din        - Primele oraşe datează din antichitate; ele au existat în Grecia antică şi
    Asia străbătând câmpiile joase aflate la N de Marea Neagră.               în Imperiul roman, cele mai vechi fiind: Cnossos, Atena, Roma,
  - Între secolele V-VI – popoarele germanice au distrus Imperiul roman            Marsilia;
    de Apus; francii, englezii, longobarzii, saxonii au lăsat numele unor        - Oraşele antice erau dotate cu apeducte, forumuri, reţele de canalizare,
    state sau provincii europene.                              teatre şi circuri;
  - În secolele IX-X – slavii pătrund în Peninsula Balcanică; vikingii şi         - Oraşele medievale erau cetăţi întărite, străzi înguste şi foarte multe
    ungurii se stabilesc pe continent.                            clădiri având funcţii comerciale şi meşteşugăreşti: Hamburg,
  - În evul mediu arabii stăpânesc Spania vreme de 800 ani iar turcii,             Strassbourg, Sibiu, Viena, Sighişoara ş.a.
    Peninsula Balcanică timp de 500 ani.                        - Clasificarea oraşelor:
  - Europa cuprinde 4 tipuri umane principale: nordicii, slavii, alpinii,         a. după mărime: milionare (Londra, Paris, Bonn, Madrid), mari, mijlocii,
    mediteraneenii; ca urmare a migraţiilor există şi arabi, negrii şi            mici (sub 20.000 locuitori
    asiatici.                                      b. după funcţie: industriale (Milano), porturi (Rotterdam), comerciale
  - Europa = un mozaic de popoare şi limbi (128 limbi şi dialecte şi 4             (Leipzig), financiar-bancare (Zurrich), miniere (Petroşani), turistice
    alfabete: latin, grec, chirilic şi arab).                        (Veneţia)
  - După religie şi origine, Europa se împarte în:
   Lume mediteraneană, latină şi catolică;                        4.  Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
   Lume slavă, ortodoxă;                                 -  Ce tipuri de oraşe cunoaşteţi în România?
   Lume germanică, protestantă.                             -  Care sunt trăsăturile comune ale oraşelor antice şi medievale?
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:            5.  Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  - Comparaţi densitatea populaţiei din Europa de nord cu cea din Europa
  de Sud. Ce observaţi?                                  6. Temă: exerciţiul 3 – pagina 25
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  6. Temă: ex.3 – pagina 21
                                                                                       5
                         Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                             Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:VI                                  Clasa a VI-a săpt:V
Subiectul:Harta politică a Europei                           Subiectul: Aşezările rurale
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                   Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                Obiective operaţionale:
1. Să clasifice statele Europei.                            1. Să clasifice aşezările rurale ale Europei.
2. Să localizeze statele Europei.                           2. Să cunoască modul de repartiţie al aşezărilor umane.
Strategia didactică:                                  Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea             - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică          - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                 Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                            3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                        Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - Europa cuprinde 44 state;                              - Satele = aşezări omeneşti mici (de regulă cu funcţii agricole).
  - Harta politică = harta care cuprinde state ale lumii sau ale
                                              -  Clasificarea satelor:
     continentelor sau unităţi administrative dintr-un stat;
  - Hărţile politice nu sunt definitive, ele schimbându-se în funcţie de         a. după ocupaţiile locuitorilor: de agricultori, de mineri, de pescari, de
     evenimentele politice;
                                                silvicultori, de vânători;
  - După 1990 numărul statelor a crescut în urma dezmembrării URSS-
     ului, a Iugoslaviei şi a Cehoslovaciei;                      b. după mărime (numărul locuitorilor): mici, mijlocii, mari;
  - Rusia şi Turcia se întind pe două continente;
                                              c. după aranjarea caselor: adunate (în zona de câmpie), risipite(zona de
  - Clasificarea statelor europene:
  a. după mărime: foarte mari (Rusia, Germania, Franţa), mijlocii (Belgia,          munte), răsfirate (zona de deal), lineare (case de-a lungul şoselei sau
     Ungaria, Bulgaria), mici (Vatican, Monaco);
                                                râului)
  b. după poziţia geografică:
  - state continentale (fără ieşire la mare);                      -  Satele:
  - state litorale (cu ieşire la mare);
                                                de regulă, se grupează în jurul bisericilor;
  - insulare (Groenlanda=cea mai mare insulă, aparţine de Danemarca);
  - peninsulare (Italia, Spania, Grecia, Norvegia);                     cuprind: vatra satului (compusă din gospodării), moşia şi locuitorii;
  c. după forma de guvernământ: republici (România, Franţa, Germania),
  regate (Olanda, Belgia, Spania), principate (Monaco), religioase            -  Tipurile de case diferă de la o regiune la alta (case de pământ,
  (Vatican);                                         cărămidă, piatră sau lemn);
- Cele mai mici state ale Europei sunt: Andorra, Monaco, Vatican, Luxemburg
şi Liechtenstein.                                     -  Tipuri de case: iglu (în zona rece), izba (în pădurea de conifere);
  4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.          4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
                                            - Cum explicaţi faptul că la câmpie satele sunt de tip adunat?
  5. Temă: 3 pagina 28.                                  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
                                                                                        6
                           Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                             Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
              SCHIŢĂ DE LECŢIE                                      SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:VII                                    Clasa a VI-a săpt:VIII
Subiectul:Resursele naturale şi repartiţia lor                       Subiectul: Agricultura Europei
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                      Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                   Obiective operaţionale:
1. Să cunoască repartiţia resurselor naturale ale Europei.                 1. Să cunoască modul cum este organizată agricultura Europei.
2. Să cunoască importanţa resurselor naturale pentru oameni.                2. Să clasifice terenurilor agricole.
Strategia didactică:                                    Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea               - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică            - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                   Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                     1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                    2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                               3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                          Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - Resursele naturale = mijloace de existenţă oferite omului de către            - Europa = potenţial natural favorabil agriculturii (culturii plantelor şi
                                                   creşterii animalelor);
    mediul înconjurător; sunt prelucrate de către industrie;
                                                - Agricultura Europei:
  -  Clasificarea resurselor naturale:                             datează încă din antichitate unde s-a dezvoltat în regiunea
  a. resurse naturale epuizabile: petrol, cărbuni, gaze naturale, lemn,              mediteraneană (se practica irigarea şi terasarea versanţilor), unde
                                                   peisajul natural s-a transformat în peisaj agricol;
    minereuri etc;                                      diferă de la o regiune la alta datorită următorilor factori: relieful,
  b. resurse naturale inepuizabile: apa, aerul, energia solară;                  clima, hidrografia, solurile, tipurile de culturi agricole, obiceiurile şi
                                                   tradiţiile;
  -  Resursele energetice:                                   este modernă, cu productivitate ridicată şi mixtă (în aceeaşi regiune se
    sunt foarte importante pentru omenire;                            practică mai multe culturi);
                                                a. Vestul Europei: agricultură modernă, intensivă care asigură zilnic
    sunt epuizabile (cărbunii, petrolul, gazele naturale) şi inepuizabile            populaţiei mari cantităţi de lactate, brânzeturi, fructe, legume;
    (hidroenergia, energia mării, energia solară, energia eoliană, energia         b. Estul Europei: agricultură bazată pe cultivarea pământului cu cereale;
                                                   se mai cultivă: floarea-soarelui şi se cresc animale în ferme mari
    geotermică)                                         (bovine, ovine, porcine, păsări);
- Resurse naturale: minereuri de fier, minereuri neferoase (cupru, aluminiu,          c. Sudul Europei: agricultură bazată pe culturi de plante mediteraneene:
                                                   viţa-de-vie, floarea-soarelui, citrice, măslini, smochini etc.
plumb, zinc, aur, argint), lemnul, solurile, plantele şi animalele;               d. Nordul Europei are o agricultură mai puţin dezvoltată datorită solului
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:                 şi climei nefavorabile.
- Ce avantaje prezintă centralele eoliene şi solare?                      4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.            - Care sunt culturile agricole specifice Europei Sudice?
                                                5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  6. Temă: Care sunt utilizările lemnului?
                                                6. Temă: ex.2, pagina 35
                                                                                          7
                          Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:VIII                                  Clasa a VI-a săpt:VII
Subiectul: Căile de comunicaţie şi transporturile                    Subiectul: Îndeletniciri tradiţionale şi activităţi industriale
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                    Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                 Obiective operaţionale:
1.Să cunoască principalele mijloace de transport din Europa.               1.Să cunoască îndeletnicirile tradiţionale şi activităţile industriale.
2.Să localizeze pe hartă principalele căi de comunicaţie.                2.Să localizeze pe hartă îndeletnicirile tradiţionale şi activităţile industriale.
Strategia didactică:                                   Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea              - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică           - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                  Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                   2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                             3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                         Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - Transporturile                                     - Îndeletnicirile tradiţionale = ocupaţii specifice numai anumitor grupe
   foarte dezvoltate pe continent;                              de populaţie dintr-o anumită regiune; tinerii învaţă secretele meseriei
   se efectuează cu ajutorul mijloacelor de transport şi cu ajutorul căilor          în timpul uceniciei de la meşteri bătrâni;
    de comunicaţie;                                   - Îndeletnicirile tradiţionale:
  - Transporturile pe uscat:                                a. cultivarea pământului într-un anume fel;
   feroviare (400.000 km) densitate mare = Belgia, Germania, Cehia;            b. creşterea animalelor;
    Pentru traversarea unor obstacole naturale s-au construit tuneluri,         c. pescuitul, olăritul, ţesutul, torsul;
    poduri, ferry-boat-ury;                               d. prelucrarea metalelor, confecţionarea bijuteriilor;
   rutiere (pe şosele) = comode, rapide şi ajung în zone mai puţin            - Îndeletnicirile sunt influenţate de: condiţiile mediului natural,
    accesibile; ocupă locul I între căile de comunicaţie; în Europa există          materiile prime, tradiţiile istorice;
    autostrăzi şi magistrale rutiere: E60, E70, E85 (România);              - Activităţile industriale = exploatarea bunurilor naturale şi
  - Transporturile pe apă:                                   transformarea lor în produse finite necesare omului;
   pe apă (fluviale) : se execută pe Dunăre, Volga, Rin, Elba, Ron;            - Industria:
    Canalul Dunăre-Main Rin leagă Marea Neagră de Marea Nordului;             a apărut odată cu inventarea motorului cu abur în secolul XVIII;
  - Transporturile aeriene şi speciale:                           s-a dezvoltat în Anglia şi Vestul Europei şi s-a răspândit în restul
   aeriene = sunt rapide dar şi scumpe; aeroporturi mari = Paris, Londra,           continentului şi în întreaga lume;
    Frankfurt, Atena, Roma, Moscova;                            a suferit de-a lungul istoriei mai multe transformări;
   speciale: transportul curentului electric, apa, gaze naturale, telefon,         este dezvoltată în Marea Britaniei, Franţa, Germania, N. Italiei.
    radio, televiziune, sateliţi;                            4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:             - Explicaţi noţiunile: îndeletniciri tradiţionale şi activităţi industriale.
  - Găsiţi pe hartă 2 rute navale pentru a ajunge de la Constanţa la            5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  Rotterdam;
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.           6. Temă: 3,4 pagina 33
  6. Temă: Ex.1, pagina 37.
                                                                                        8
                          Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:IX                                   Clasa a VI-a săpt:X
Subiectul: Comerţul şi turismul                              Subiectul: Recapitulare geografia umană e Europei
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                     Categoria de lecţie: de evaluare
Obiective operaţionale:                                  Obiective operaţionale:
1. Să cunoască modul cum se desfăşoară comerţul şi turismul.               1.Să reactualizeze cunoştinţele dobândite la geografia umană a Europei.
2. Să poată localiza obiective turistice importante.                   2.Să rezolve exerciţii recapitulative.
Strategia didactică:                                   Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea              - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică           - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                  Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                    1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                   2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                              3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                         Elevii răspund la următoarele întrebări:
- Comerţul = circulaţia mărfurilor de la producător la consumator; este
indispensabil dezvoltării unei ţări;                             -  Comparaţi harta densităţii populaţiei din Europa cu harta reliefului.
- Europa ocupă locul I la volumul de mărfuri comercializate;                   Ce observaţi?
- Ţări cu un comerţ foarte dezvoltat = cele puternic industrializate: Germania,        -  În ce regiune a Europei credeţi că sunt moschee? De ce?
Franţa, M. Britanie, Italia, Olanda, Belgia, Elveţia, Suedia, Spania. Se exportă       -  Din ce cauză la câmpie, satele sunt de tip adunat?
produse prelucrate şi se importă materie primă;                        -  Care sunt condiţiile naturale ce impun un anumit tip de sat?
- Ţările europene fac comerţ între ele dar şi cu celelalte state ale lumii;          -  Spuneţi care sunt marile oraşe apărute în antichitate?
a. Fostele ţări comuniste fac comerţ în principal cu Rusia;                  -  Care sunt trăsăturile comune ale oraşelor antice şi ale oraşelor
b. Ţările scandinave fac comerţ cu Marea Britanie şi Germania (exportă);             medievale?
c. Ţările Africii trimit în Europa: petrol, gaze naturale, produse agricole;         -  De când credeţi că datează capitala ţării noastre, Bucureşti? (sec.XIV-
d. Germania este cel mai mare exportator din Europa.                       evul mediu)
-Turismul = activitate recreativă şi aducătoare de venituri;                 -  Prin ce se caracterizează oraşele contemporane?
-Europa = cel mai vizitat continent de către turişti;                     -  Arătaţi pe hartă state insulare şi state continentale.
-Ţările cele mai vizitate = Spania, Italia, Austria, Grecia;                 -  Ce factori determină apariţia unor activităţi industriale într-o anumită
-Tipuri de turism practicat în Europa: turism litoral (M. Neagră, M.               regiune.
Mediterană, Oc. Atlantic), turism montan (Alpi, Carpaţi, Pirinei), turism           -  Daţi exemple de câteva îndeletniciri tradiţionale în România.
balnear, turism cultural, turism religios.                          -  Daţi exemple de activităţi industriale în Europa.
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:             -  Prin ce se deosebeşte agricultura ţărilor est-europene de agricultura
- Ce legătură există între dezvoltarea economică a unei ţări şi volumul              ţărilor vest-europene?
comerţului său?                                        -  Care sunt culturile agricole specifice sudului Europei?
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.           -  Caracterizaţi transporturile fluviale ale Europei.

  6. Temă: ex.3,4 pagina 39                                 4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.


                                                                                        9
                         Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:X                                   Clasa a VI-a săpt:IX
Subiectul: Europa Centrală – specificul geografic                    Subiectul: Regiunile geografice ale Europei
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                    Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                 Obiective operaţionale:
1.Să cunoască specificul Europei Centrale.                       1.Să cunoască semnificaţia termenului de regiune geografică.
2.Să caracterizeze fizico-geografic Europa Centrală.                  2.Să localizeze pe hartă regiunile geografice ale Europei.
Strategia didactică:                                  Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea             - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică          - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                 Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                             3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                        Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - Europa Centrală reprezintă:
   Regiunea centrală a Europei cu ieşire la Marea Nordului, Marea          - Regiunea geografică = un teritoriu unde condiţiile geografice au condiţii
    Baltică şi cu ieşire în S-E la Marea Neagră;                  asemănătoare pe toată suprafaţa sa.
   O regiune cu relief variat;                            - Europa cuprinde 5 regiuni geografice:
   O regiune de tranziţie de la Europa de Vest (temperat-oceanică) la        a. Europa Centrală: cu relief variat, climat temperat de tranziţie şi oceanic,
    Europa de E;                                  reţea hidrografică bogată; majoritatea ţărilor şunt bine populate şi dezvoltate
   O regiune cu o reţea variată destul de bogată;                  economic;
   O regiune în care peisajele naturale au suferit modificări profunde;       b. Europa Sudică: cu relief tânăr, predominant înalt, climat mediteranean cu
   O regiune cu veche şi densă populare;                       veri secetoase şi ierni umede; unele ţări sunt foarte dezvoltate iar altele mai
   O regiune bogată în resurse naturale: cărbuni, metale, păduri;          puţin dezvoltate;
                                            c. Europa Estică: are un relief monoton, predominând câmpia. Clima este
   O regiune cu diferenţe economice;
                                            temperat continentală cu caracter excesiv (ierni geroase, veri calde cu
   O regiune cu densă reţea de transporturi.
                                            precipitaţii reduse); vegetaţia este de stepă;
  - Peisajele Europei Centrale:                            d. Europa Vestică: cuprinde ţări dezvoltate aflate la Oceanul Atlantic; climatul
     Câmpia Poloniei (peisajul agricol);                      este temperat – oceanic;
     Alpii Austriei (peisaj natural);                       e. Europa Nordică: cuprinde relief îmbătrânit şi erodat, clima rece, numeroase
     Valea Rinului (Germania, în apropiere de Mainz);               lacuri glaciare, vegetaţie de conifere; ţările sunt mai puţin populate
     Berlin (capitala Germaniei).
                                              4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
  4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.           - Lecturaţi Regiunea Munţilor Alpi – text de la pagina 41.
                                              5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  Temă: - Alcătuiţi o scurtă compunere folosind cuvintele: castel, munţi,
  câmpii, Oc. Atlantic, resurse, slavi, ţări dezvoltate.                  6. Temă: ex.1, pagina 41


                                                                                       10
                         Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                           Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                    SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:XI                                  Clasa a VI-a săpt:XII
Subiectul: Germania                                   Subiectul: Austria
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                    Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                 Obiective operaţionale:
1.Să cunoască date generale despre Germania.                      1.Să cunoască date generale despre Austria
2.Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.           2.Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.
Strategia didactică:                                  Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea             - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică          - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                 Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                             3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                        Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - S:356.900 kmp; P:81,3 mil.loc.; C:Berlin; L: germană;                 - S: 83855 kmp; P: 8 mil.loc.; C: Viena; L: germană;
  - Cadrul natural:                                    - Cadrul natural:
   Relieful: Câmpia Germaniei, Masivul Renan, M-ţii Harz, M-ţii              Relieful: ¾ din teritoriu este ocupat de Munţii Alpi; Bazinul Viene
    Pădurea Neagră; Pod. Bavariei, Alpii Bavariei, Valea Rinului;              este cea mai joasă regiune, se află în NV;
   Clima: temperat continentală cu influenţe oceanice;                   Clima: temperat-continentală, variază în funcţie de altitudine,
   Hidrografia: Dunărea, Weswr, Elba, Oder, L.Boden                     influenţată de foehn care scurtează iernile rezultând avalanşe;
  - Populaţia: ocupă locul 2 după Rusia, germanii=majoritari;                Hidrografia: Dunărea cu afluenţii Inn, Enns şi Murr, lacuri: Boden, L.
  - Oraşe: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgard,               Neuslieder;
    Dresda;                                       - Populaţia: compusă din vorbitori de limbă germană, austrieci;
  - Economia: ocupă locul 3 pe Glob:                           - Oraşe:VIena (1/5 din populaţie), Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck;
   Resurse naturale: cărbuni (hiulă-loculI în Europa), sare, fier;            - Economia: este prosperă cu industrie dezvoltată după 1950 datorită
   Produce: oţel (locul V pe Glob), cupru, aluminiu;                     investiţiilor SUA
   Industrii: constructoare de maşini (automobile, locomotive, utilaje),          Resurse naturale:cărbune, fier;
    chimică (îngrăşăminte, materiale plastice, cauciuc), tradiţionale           Produce:automobile, textile, dulciuri;
    (textilă, porţelanului, alimentară);                         Industrii: extractivă, energetică (hidrocentrale), textilă, alimentară,
   Agricultura: mai slab dezvoltată, asigură doar 2/3 din necesarul ţării.          constructoare de maşini;
    Se cultivă: cereale, cartofi, sfecla de zahăr; se cresc animale;           Agricultura: modernă
   Transporturile = reţea densă de şosele, autostrăzi şi căi ferate.            Se cultivă: în Bazinul Vienei cereale; se cresc: animale în zona
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:              montană (bovine, ovine);
  - De ce majoritatea râurilor curg în Germania de la sud la nord?             Turismul dezvoltat în zona montană
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.          4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
                                              - Enumeraţi câteva motive care v-ar determina să vizitaţi Austria.
  6. Temă: 2,5 pagina 49                                  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

                                                                                     11
                          Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:XII                                  Clasa a VI-a săpt:XI
Subiectul: Polonia                                    Subiectul: Elveţia
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                    Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                 Obiective operaţionale:
1. Să cunoască date generale despre Polonia                       1. Să cunoască date generale despre Elveţia
2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.           2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.
Strategia didactică:                                   Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea              - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică           - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                  Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                   2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                             3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                         Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - S:312680 kmp; P:38,4 mil.loc.; C:Varşovia; L: polonă;
  - Cadrul natural:                                    -  S: 41.293kmp; P: 6,9mil.loc.; C:Berna; L:germană;
   Relieful: variat şi dispus în trepte, creşte în altitudine de la nord la        -  Cadrul natural:
     sud; este compus din: Câmpia Europei Centrale, Colinele Mazuria,M-           Relieful:predomină munţii: Munţii Alpi, M-ţii Jura; Podişul Elveţiei;
     ţii Beskizi, M-ţii Tatra; Pădurea Bialowieska 1250 kmp.                 Clima: temperat-continentală şi etajată pe verticală;
   Clima: temperat-oceanică, temperat-continentală;                      Hidrografia:Rinul, Ronul = fluvii; Geneva, Boden, Zürich, Lacul celor
   Hidrografia: Vistula, Oder, 9300 lacuri naturale – majoritatea poluate;          4 cantoane, Neuchatel = lacuri;
  - Populaţia: în nord trăieşte la sate, în sud, majoritară la oraşe; 97%-         -  Populaţia: inegal răspândită în teritoriu datorită reliefului înalt;
     polonezi                                      -  Oraşe: Zurich, Bassel, Geneva, Berna, Neuchatel;
  - Oraşe:Poznan, Lodz, Cracovia, Wroclaw, Lublin;                     -  Economia: prosperă se bazează pe activităţi bancare şi turism
  - Economia: în curs de dezvoltare                              Resurse naturale: foarte puţine;
   Resurse naturale: cărbuni (huilă, lignit), fier;                      Produce: ceasuri, aparate optice, electrice, electrocasnice, ceocolată;
   Produce: hârtie, textile, fontă, oţel, vapoare, utilaje;                  Industrii: nepoluante: electronică, electrotehnică, alimentară;
   Industrii: siderurgică, metalurgia neferoasă, construcţii de maşini,            Agricultura: creşterea animalelor (bovine)
     chimică, alimentară;                                  Se cultivă:cartof, plante de nutreţ;
   Agricultura: cuprinde 29% din populaţie                          Turismul (11 milioane turişti/an) staţiuni: Davos, Gstaad, St. Moritz
   Se cultivă: cereale, legume, fructe, cartofi;
   Se cresc: porcine, bovine;                               4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
   Transporturile: rutiere, maritime, feroviare.                     - Spuneţi care sunt lacurile pe care Elveţia le împarte cu ţările vecine?
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:             5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  - Cum explicaţi că deşi are o suprafaţă mare de câmpie, Polonia nu
  produce cantităţi mari de cereale (datorită solului şi climei)              6. Temă: ex.2, pagina 52
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

                                                                                       12
                           Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                          Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
              SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:XIII                                   Clasa a VI-a săpt:XIV
Subiectul: Cehia                                      Subiectul: Ungaria
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                     Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                  Obiective operaţionale:
1. Să cunoască date generale despre Cehia                         1. Să cunoască date generale despre Ungaria
2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.            2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.
Strategia didactică:                                    Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea               - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică            - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                   Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                    1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                    2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                              3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                          Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
                                                - S: 93.000 kmp; P: 10,5 mil.loc.; C: Budapesta; L: maghiară;
  - S:78.864 kmp; P: 10,3 mil.loc.; C: Praga; L: cehă; R: catolică             - Cadrul natural:
  - Cadrul natural:                                      Relieful: Câmpia Alfold, C. Transdanubia, Câmpia Mică, M-ţii Matra,
   Relieful: predominant muntos, format dintr-un podiş vehi, Podişul              M-ţii Bukk;
    Cehie, Depr. Ostravai;                                  Clima: temperat continentală, cu ierni geroase, veri calde, secetoase;
   Clima temperat continentală cu precipitaţii bogate:;                    Hidrografia: Dunărea, Tisa, Criş, Mureş, Raba, L. Balaton
   Hidrografia: Elba, Oder, Morava                             - Populaţia: ungurii=majoritari;
  - Populaţia: trăieşte în mare parte la oraşe (70%);                    - Oraşe: Budapesta, Szeged, Szolnok, Miskolc, Debrecen;
  - Oraşe:Praga, Brno, Plzen, Karlovy Vary;                         - Economia:
  - Economia: dezvoltată                                    Resurse naturale: minereuri de metale neferoase, uraniu;
   Resurse naturale:cărbunii, lemnul;                             Produce: oţel, fontă, aluminiu, produse alimentare, produse
   Produce: oţel, locomotive, tractoare, alimente, sticlă, porţelanuri ;             farmaceutice, autobuze, vagoane, electrocasnice, încălţăminte,
   Industrii: constructoare de maşini, siderurgică, alimentară, materiale            dulciuri;
    de construcţii;                                      Industrii: metalurgică, chimică, alimentară, textilă;
   Agricultura:                                        Agricultura:
   Se cultivă: cereale, cartofi, pomi fructiferi;                       Se cultivă: cereale (grâu, porumb), cartofi, sfecla de zahăr, floarea-
   Se cresc: bovine şi porcine                                  soarelui
   Transporturile rutiere şi feroviare.                            Se cresc: ovine, bovine, păsări;
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:               Transporturile pe şosele moderne, căi ferate, fluviale (Dunărea);
  - Caracterizaţi hidrografia Cehiei.                            4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.            5. Arătaţi care este importanţa Dunării pentru Ungaria.
                                                6. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.


                                                                                      13
                          Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                           Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:XIV                                   Clasa a VI-a săpt:XIII
Subiectul: România                                    Subiectul: Slovacia
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                     Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                  Obiective operaţionale:
1. Să cunoască date generale despre România                        1. Să cunoască date generale despre Slovacia
2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.           2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.
Strategia didactică:                                   Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea              - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică           - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                  Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                    1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                   2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                              3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                         Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - S:238.391kmp; P: 22,7 mil.loc.; C: Bucureşti; L: română;                - S: 49.036 kmp; P: 5,3 mil.loc.; C: Bratislava; L: slovacă;
  - Cadrul natural:                                     - Cadrul natural: ţară carpato-dunăreană
   Relieful: diversificat: M-ţii Carpaţi, Podişuri: Transilvaniei,              Relieful:M-ţii Carpaţi, M-ţii Tatra, Câmpia Dunării;
     Moldovei, Getic, Dobrogei, câmpii: de Vest, Română;                  Clima: temperat-continentală;
   Clima: temperat-continentală-moderată cu nuanţe de tranziţie;               Hidrografia: Dunărea,
   Hidrografia: Dunărea, Olt, Mureş, Siret, Prut, Jiu, Argeş, Ialomiţa           - Populaţia: are densitate mare în zona de câmpie;
  - Populaţia: formată din români, majoritari, este în scădere;               - Oraşe: Bratislava, Kosice;
  - Oraşe: Bucureşti, Constanţa, Braşov, Iaşi, Cluj Napoca, Timişoara;           - Economia:
  - Economia: într-un regres                                 Resurse naturale:;
   Resurse naturale: cărbuni, petrol, gaze naturale;                     Produce:maşini, vapoare, haine, alimente;
   Produce:textile, automobile, produse chimice, ciment, prod.                Industrii: constructoare de maşini, textilă, alimentară, petrochimică,
     alimentare;                                        ind. chimică;
   Industrii: constructoare de maşini, extractivă, energetică, chimică,           Agricultura:
     alimentară, materialelor de construcţii, lemnului;                   Se cultivă: pomi fructiferi, cartofi, cereale, hamei, plante furajere;
   Agricultura:                                       Se cresc: oi, vaci, porci
   Se cultivă: cereale, pomi fructiferi, viţă e vie, cartofi, plante tehnnice        Transporturile.
     (floarea-soarelui, rapiţa, sfecla de zahăr, inul);                  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
   Transporturile.                                     - Comparaţi economia Slovaciei cu economia Cehiei.
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:             5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  - Unde se varsă cele mai multe râuri din România?
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.           6. Temă: Precizaţi rolul Dunării în dezvoltarea economică a ţării.

  6. Temă: ex.1, pag.63

                                                                                      14
                         Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
             SCHIŢĂ DE LECŢIE                                     SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:XV                                  Clasa a VI-a săpt:XVI
Subiectul: Moldova                                   Subiectul: Europa Sudică – Specificul geografic
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                    Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                 Obiective operaţionale:
1. Să cunoască date generale despre Moldova                       1. Să cunoască date generale despre Europa Sudică
2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.          2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.
Strategia didactică:                                  Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea             - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică          - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                 Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                   1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                             3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:                        Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
  - S:33.700 kmp; P: 4,4 mil.loc.; C: Chişinău; L: română;              Europa sudică este o regiune:
  - Cadrul natural:                                     Unică prin diversitatea lingvistică, prin dezvoltare economică;
   Relieful: predominant de podiş jos şi câmpie; Pod. Nord
                                                Peninsulară şi insulară situată în sudul continentului;
     Moldovenesc, Pod. Codru, Câmpia Bălţi, C. Bugeac.
   Clima: temperat-continentală;                               Muntoasă şi cu puţine câmpii
   Hidrografia: Prut, Nistru, Răut, Botna
                                                Cu vulcani activi şi dese cutremure de pământ;
  - Populaţia: români (65%), ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei;
  - Oraşe: Chişinău, Bălţi, Dubăsari, Tighina;                        Situată în zona cu climat mediteranean cu secete vara şi ploi iarna;
  - Economia:
   Resurse naturale: puţine;                                 Cu râuri cu debite bogate mai ales iarna în timpul precipitaţiilor
   Produce: alimente, materiale de construcţii ;                       bogate;
   Industrii: uşoară, alimentară, chimică, a materialelor de construcţii;
                                                Care reprezintă o străveche vatră de civilizare şi populare;
   Agricultura:
   Se cultivă: cereale, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, legume, tutun,          Cu diferenţe economice între ţări sau chiar în cadrul aceleiaşi ţări;
     cânepă, vii, livezi;
                                              4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
   Transporturile: şosele, căi ferate, singurul aeroport = Chişinău;
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
                                              -  Arătaţi pe hartă ţările din Europa Sudică.
  - Care sunt principalele râuri ale Moldovei?
  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.          5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  6. Temă: Ce relief predomină în Moldova.                                                                                       15
                            Semestrul I - anul şcolar 2007-2008                             Semestrul I - anul şcolar 2007-2008
              SCHIŢĂ DE LECŢIE                                       SCHIŢĂ DE LECŢIE
Clasa a VI-a săpt:XVI                                    Clasa a VI-a săpt:XV
Subiectul: Peninsula Iberică                                 Subiectul: Recapitulare – Europa Centrală
Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe                      Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe
Obiective operaţionale:                                   Obiective operaţionale:
1. Să cunoască date generale despre Peninsula Iberică                    1. Să cunoască date generale despre Europa Centrală.
2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.             2. Să localizeze pe hartă relieful, hidrografia, vegetaţia şi solurile.
Strategia didactică:                                     Strategia didactică:
  - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea                - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea
  - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică             - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică
Scenariul activităţii:                                    Scenariul activităţii:
  1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor                     1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor
  2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă                     2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă
  3. Dobândirea noilor cunoştinţe                               3. Dobândirea noilor cunoştinţe
Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
Peninsula Iberică:                                      Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:
   Este un teritoriu cu dublă ieşire la mare;
                                                 -  Precizaţi 10 ţări din Europa Centrală;
    Cuprinde Spania şi Portugalia;
                                                 -  Care sunt unităţile majore de relief din Europa Centrală?
    Este porţiunea de uscat situată cel mai aproape de Africa;
                                                 -  Caracterizaţi clima regiunii Europa Centrală;
    Cuprinde relief format din:
                                                 -  Precizaţii principalele râuri ale regiunii studiate.
  -  podiş situat în centrul peninsulei (Meseta);
                                                 -  Daţi exemple de lacuri din Europa Centrală.
  -  munţii: Cordiliera Betică, Sierra Nevada, Iberici, Pirinei, Cantabrici,
                                                 -  Caracterizaţi agricultura Europei Centrale.
    Serra da Estrela;
                                                 -  Precizaţi resurse ale subsolului existente în regiune.
  -  Câmpia Andaluziei, Câmpia Aragonului;
                                                 -  Daţi exemple de ramuri industriale existente în regiunea studiată.
    Spania şi Portugalia = ţări ale Uniunii Europene, foste imperii
                                                 -  Caracterizaţi agricultura regiunii.
    coloniale şi care au contribuit la marile descoperiri geografice;
                                                 4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
  4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:
  - Precizaţi tipul de climă din Peninsula Iberică                       5. Temă: Enumeraţi 10 state ale regiunii studiate şi capitalele acestora.

  5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.
                                                                                          16

								
To top