8 INVESTICIJE by 8Ns5v5T

VIEWS: 14 PAGES: 55

									INVESTICIJE
         Investicije

  Investicije – žrtva,odnosno odricanje od
  potrošnje u tekućem periodu,radi ostvarenja
  većih rezultata u budućnosti

  Investicije – proces alokacije ekonomskih
  resursa u vremenu
             Investicije

  Investicije obuhvataju:
    ulaganja  u  mašine i opremu
    ulaganja  u  finansijsku aktivu
    ulaganja  u  razvoj novog proizvoda
    ulaganja  u  sticanje novog znanja


  Alokacija resursa u vremenu je
  zajednička svim ovim procesima investiranja
  Investicije kao sredstvo ostvarivanja
   optimalne alokacije ekonomskih
       resursa u vremenu
  Ekonomska teorija izbora u vremenu

  Suštinske komponente ekonomske teorije izbora su:
    ogranicenost

    mogucnost alternativne upotrebe resursa

  Ograničenost i mogućnost alternativne upotrebe,
  ukazuju na potrebu donošenja odluka o načinu njihove
  upotrebe odnosno na potrebu izbora pravaca upotrebe
  ekonomskih resursa.
    Ekonomska teorija izbora


  Ekonomska teorija izbora je disciplina
  ekonomske nauke koja proučava izbor
  alternativnih pravaca upotrebe ekonomskih
  resursa, odnosno promene do kojih dolazi u
  izboru u zavisnosti od promena okolnosti od
  kojih izbor zavisi
    Ekonomska teorija izbora
  Struktura ekonomske teorije izbora počiva na:
  željenim objektima ili ciljevima - predmet su
  izbora i mogu se različito definisati u zavisnosti od
  preferencija donosioca odluka i ograničenja koja se
  izboru postavljaju
  donosiocima odluka - pojedinci i grupe pojedinaca
  principima ponašanja u izboru - polazi od
  racionalnog ekonomskog ponašanja donosioca odluka
  okolnostima od kojih izbor zavisi - dele se u dve
  grupe: “set mogućnosti” i “set ograničenja”
  preferencije donosioca odluka, (obrazovanje,
  vaspitanje, iskustvo…) - za svakog donosioca odluka
  se može odrediti funkcija preferencija – rangira
  alternative izbora prema njiihovoj poželjnosti
              Predmet izbora
  Definisanje predmeta izbora uslovljeno je:
    Shvatanjem krajnjeg cilja ekonomske aktivnosti
       “raditi da bi se živelo” (zadovoljenje potreba-potrošnja je krajnji cilj)
       “živeti da bi se radilo” (ekonomske aktivnosti su same sebi cilj)
    Shvatanjem vremena i načina na koji se tok vremena
    uključuje u analizu
       sadašnji trenutak-tačka u vremenu u kojoj se donosi odluka
       period vremena-vremenski interval omedjen sadašnjim trenutkom i
       ma kojim trenutkom u budućnosti

  Pretpostavke:
    Svi dogadjaji relevantni za odlučivanje se obavljaju unutar istih
    vremenskih intervala
    Sve odluke se donose na početku ovih vremenskih perioda, a svi
    rezultati se ostvaruju na kraju
    Jedinični periodi vremena odnose se na period od jedne godine
         Predmet izbora
  U preciziranju predmeta izbora podjimo od
  funkcije korisnosti:
     U (c1, c2, . . . ct, . . . )
  Predmet izbora je potrošnja u razlicitim periodima
  vremena c1, c2,...,ct, a cilj donosioca odluka je
  postizanje željenog rasporeda potrošnje u vremenu

  Pretpostavka za primenu funkcije korisnosti u
  ekonomskoj teoriji izbora je da su ispunjeni odredjeni
  uslovi vezani za preferencije donosioca odluka
  Zahtev: donosilac odluka je uvek u stanju da rangira
  alternative u skladu sa preferencijama
        Predmet izbora

  Ispunjenje zahteva obezbedjuju:

  1) aksiom potpunosti rangiranja, koji
  eliminise situacije u kojima donosilac odluka ne
  moze ili odbija da izvrsi izbor

  2) aksiom tranzitivnosti relacije, koji
  obezbedjuje konzistentnost izbora
          Mogućnosti izbora

  Da bi se mogao ostvariti željeni raspored potrošnje u
  vremenu, kao krajnji cilj izbora, neophodno je da
  donosilac odluka zna inicijalnu kombinaciju resursa,
  kao i da poznaje mogućnosti preraspodele potrošnje u
  vremenu.
  S tim u vezi, postoje različite tržišne mogućnosti i
  različite mogućnosti proizvodne transformacije.
  Dakle, mogućnosti preraspodele potrošnje u vremenu
  zavise od:
    Inicijalne kombinacije resursa
    Tržišnih mogućnosti
    Proizvodnih mogućnosti
Tržišne mogućnosti
  Pretpostavke
  Osnovni izvor tekuće potrošnje pojedinca predstavlja plata ili neki
  drugi oblik naknade za rad, koji ćemo nazvati zajedničkim imenom
  dohodak (Yt)
  Ovako shvaćen dohodak pojedinca unapred je odredjen, tako da je
  njegovom visinom odredjena inicijalna potrošnja pojedinca
  Prilikom razmatranja mogućnosti potrošnje u tekućem periodu
  pojedinac polazi od svog tekućeg dohotka (Yt), ali uzima u obzir i
  dohodak u budućim vremenskim periodima.
  Tekući dohodak ne mora se u celini potrošiti u tekućoj potrošnji,
  može se deo ustupiti budućoj potrošnji i obrnuto.
  Transferi dohodaka između različitih vremenskih perioda kako bi se
  ostvario željeni raspored potrošnje u vremenu ostvaruje se na
  tržištu kapitala
  Savršeno (perfektno) tržište kapitala- ekon. subjekti u svakom
  periodu vremena mogu po datoj, konkurentski određenoj ceni
  uzimati ili davati kredite.
  Radi jednostavnosti analiza se zasniva na pretpostavci o postojanju
  dva vremenska perioda – tekući (0) i budući period (1)
           Davanje kredita

  Tekuća kamata izražava uslove pod kojima
  se može transformisati dohodak iz jednog
  vremenskog perioda u drugi kako bi se
  postigao željeni raspored potrošnje na
  savršenom tržištu kapitala.


  1 din  u budućnosti  (1+i) din,  i-kamatna stopa


   1+i - cena tekućeg dinara u izrazima
  buduće vrednosti dinara (”faktor
  akumulacije”)
              Uzimanje kredita


  Pojedinac na savršenom tržištu kapitala može pod jednakim uslovima i
  uzimati kredite.

  1 din uzetog kredita  u budućnosti vraća  (1+i) din

  Maksimalan iznos uzetog kredita će biti određen proizvodom visine
  budućeg dohotka i izraza 1/(1+i)

  1/(1+i)= “faktor sadašnje vrijednosti” ili “diskontni faktor”- vrednost
  dinara u narednom periodu izražena tekućom vrednošću dinara.

  Istaknuti odnosi između sadašnje i buduće vrednosti novca ukazuje na
  postojanje vremenske vrednosti novca, koja je posledica objektivnih
  tržišnih mogućnosti, a ne subjektivne veće sklonosti za potrošnju u
  sadašnjosti u odnosu na budućnost.
  Pri datom inicijalnom dohotku i
  kamatnoj stopi određene su
  alternativne potrošnje pojedinca
  Tržišna linija MM’ predstavlja
  raspoložive kombinacije potrošnje
  pojedinaca određene njihovim
  inicijalnim dohotkom i tržišnom
  kamatnom stopom po kojoj se
  mogu uzimati ili davati krediti.
  Preseci tržišne linije sa
  koordinatnim osama označavaju    t=0 –tekući period
  maksimalne iznose potrošnje     t=1 –budući period
  odgovarajućeg perioda, ako je    MM’ – tržišna linija
  potrošnja drugog perioda jednaka
  nuli
  Stopa transformacije sadašnje i buduće potrošnje duž tržišne
  linije MM’ je 1+i, a negativna vrednost ove stope, -(1+i)
  predstavlja nagib tržišne linije. (veća kamatna stopa-veći nagib)
  Kretanje od tačke Y pa naviše po MM’- odricanje od tekuće
  potrošnje y0 u korist buduće potrošnje (davanje kredita)
  Kretanje od tačke Y pa naniže po MM’- odricanje od buduće
  potrošnje y1 u korist sadašnje potrošnje (uzimanje kredita)
  Sadašnja vrednost inicijalnog dohotka/bogatstva pojedinaca
  predstavljena je presekom tržišne linije MM’ i ose t0:
           W0y =y0+y1/(1+i)
  Kako sve kombinacije potrošnje prikazane linijom
  MM’ imaju istu vrednost kao i inicijalna kombinacija
  dohotka, to važi
       C0+C1/(1+i)=y0+y1/(1+i)=W0y
         (jednačina tržišne linije)
  Ipak, sa stanovišta pojedinačnog donosioca odluka
  one nisu ekvivalentne.

  Proces transformacije sadašnje i buduće potrošnje
  pokazuje samo objektivne tržišne mogućnosti
  preraspodele potrošnje u vremenu, ali ništa ne
  govori o tome kakav će biti izbor pojedinca u okviru
  tih mogućnosti. Do tog izbora dolazimo
  uključivanjem u analizu preferencija donosilaca
  odluka.
  Krive indiferentnosti (U, U’, U’’) predstavljaju grafički prikaz
  preferencija donosioca odlika, odnosno kombinacije
  potrošnje čija je korisnost za potrošača ista.

  Krive indiferentnosti prikazuju spremnost pojedinca da se
  odrekne dela tekuće potrošnje u zamenu za dodatnu
  jedinicu potrošnje u budućem vremenskom periodu i
  obrnuto, ali uz zadržavanje istog nivoa ukupne korisnosti.
  Spremnost, odnosno stopu po kojoj se potrošnja
  međusobno zamenjuje izražava granična stopa
  supstitucije (∂C1/∂C0), koja je jednaka apsolutnoj
  vrednosti prvog izvoda krive indiferentnosti u jednoj
  tački.

  Geometrijski, granična stopa supstitucije predstavlja
  nagib tangente krive indiferentnosti u određenoj tački.

  Konveksnost krive indiferentnosti prema
  koordinantnom početku izražava opadajuću graničnu
  stopu supstitucije, odnosno povećanjem mogućnosti
  tekuće potrošnje povećava se i spremnost potrošača
  da se odrekne dela te potrošnje u zamenu za jedinicu
  dodatne potrošnje u budućnosti.
  Nakon uključivanja u analizu preferencije donosioca
  odluka, možemo utvrditi kakav će biti njegov izbor u
  okviru objektivnih tržišnih mogućnosti
  Ovom rešenju odgovara tekuća potrošnja u iznosu
  c0* i buduća potrošnja u iznosu c1*, zašta je
  potrebno žrtvovati deo tekuće potrošnje dajući kredit
  u iznosu y0 - c0* uz kamatnu stopu i
       c1* = y1 + ( y0 - c0* ) ( 1 + i )
Proizvodne
mogućnosti
Proizvodne mogućnosti
      Proizvodne mogućnosti
  Kriva PP predstavlja skup tehnološki efikasnih kombinacija
  tekuće i buduće potrošnje koje se mogu ostvariti polazeći od
  datog dohotka u tekućem periodu
  Ona predstavlja mogućnost transformacije tekućeg dohotka u
  odredjene kombinacije proizvodnih rezultata u vremenu (p0 i
  p1)
  Kriva PP izražava sve kombinacije u vremenu proizvodnih
  rezultata koje se mogu ostvariti fizičkom (proizvodnom)
  transformacijom dobara, a koja odredjuju tekuću potrošnju
  Preseci transformacione krive sa osama pokazuju maksimalne
  veličine potrošnje, odnosno proizvodnih rezultata po periodima
  Vertikalna isprekidana linija od tačke Y pokazuje da se budući
  dohodak ne može koristiti za povećanje tekuće potrošnje preko
  iznosa odredjenog tekućim dohotkom, odnosno da proizvodne
  mogućnosti nisu reverzibilne
Veza između dohotka i proizvodnih rezultata za dva
vremenska perioda (t = 0, 1) predstavljena je
relacijama


     p0=yo + qo    i p1 =y1 + q1

gde: pt predstavlja proizvodni rezultat,
  yt inicijalni dohodak, a
  qt količinu transformisanog dobra
Polazeći od ovih relacija možemo
definisati realne investicije, odnosno
dezinvesticije

Kada je qo<0 i q1>0 govorimo o realnim
investicijama, a u obrnutom slučaju o
dezinvesticijama. Odnosno, u tekućem
periodu realne investicije i0 postoje kada
je


      io = -qo =yo-p0
Ukoliko prihvatimo stanovište da investicije
uopšte uvek predstavljaju neki oblik žrtve u
sadašnjosti da bi se ostvarili povećani rezultati u
budućnosti, onda realne investicije, odnosno
investicije u realnu aktivu i kapitalna dobra
(mašine, zgrade i si.) možemo definisati kao
žrtvovanje dela tekuće potrošnje da bi se ostvarili
proizvodni rezultati koji će omogućiti porast
buduće potrošnje preko iznosa određenog
budućim dohotkom.
  Na slici, proces investiranja predstavljao bi
  kretanje naviše od tačke Y duž transformacione krive
  PP
  Koji će deo tekućeg dohotka pojedinac investirati
  zavisiće od njegove spremnosti, izražene krivom
  indiferentnosti, da žrtvuje deo tekuće potrošnje
  kako bi povećao buduću potrošnju
  Izbor pojedinca prikazan je tačkom P* u kojoj se
  granična stopa prinosa na investicije izjednačava sa
  graničnom stopom supstitucije tekuće i buduće
  potrošnje (granična stopa vremenske preferencije)
  U odsustvu mogućnosti da se posredstvom tržišta
  postigne drugačiji raspored potrošnje u vremenu uz
  pretpostavku o postojanju samo dva vremenska
  perioda, željena kombinacija proizvodnih rezultata
  istovremeno predstavlja željeni raspored potrošnje u
  vremenu, odnosno p0*=c0* i p1*=c1*
Istovremeno postojanje
 proizvodnih i tržišnih
    mogućnosti
Istovremeno postojanje proizvodnih i
    tržišnih mogućnosti
Uopštavanje koncepta na
više vremenskih perioda i
 kontinuelni tok vremena
Pretpostavimo da pored sadašnjeg perioda vremena postoji još T
budućih vremenskih perioda.

Predmet izbora proširuje se na potrošnju T+1 vremenskih intervala
c0, c1, c2, ..., cT, vektor dohotka postaje y0, y1, y2 ... yT, a vektor
proizvodnih rezultata p0, p1, p2, ..., pT .

Prilikom analize dva vremenska perioda kamatnu stopu obeležili smo
sa i, i ona je predstavljala cenu po kojoj se razmenjuju ekonomski
resursi tekućeg perioda za resurse budućeg perioda.

U opštem slučaju razlikuju se kamatne stope i1, i2, i3, ..., iT po kojima
se razmenjuju resursi prethodnog (t-1) za resurse narednog (t)
vremenskog perioda.

Stoga je u opštem slučaju sadašnja vrednost potrošnje jednaka:


(1.1)
Iz (1.1) vidimo da se potrošnja ct bilo kog vremenskog
perioda sukcesivnim diskontovanjem može svesti na
vrednost tekućeg perioda. Na sličan način utvrđuje se
sadašnja vrednost kombinacije inicijalnog dohotka


                          (1.2)


kao i sadašnja vrednost proizvodnih rezultata ili
dostignutog bogatstva                          (1.3)
Postupkom obrnutim od diskontovanja utvrđuje se buduća
vrednost. Buduća vrednost potrošnje jednaka je

WT = c0 ((1+i1)(1+i2 )… (1+iT)) + c1 ((1+i2 ) … (1+iT)) + …
   + cT-1 (1+iT) + cT                    (1.4)

a na sličan način utvrđuje se i buduća vrednost dohotka i
buduća vrednost proizvodnih rezultata.
Kada je visina kamatne stope ista u različitim periodima
vremena, odnosno kada je i1 = ... = it , navedene formule se
mogu uprostiti. Sadašnja vrednost potrošnje kada je kamatna
stopa i nepromenjena jednaka je

                            (1.5)Po istom principu mogu se uprostiti i relacije (1.2) do (1.4).
Uz pretpostavke da je vremenski horizont beskonačan, da su
prihodi od investicionog projekta u svakom periodu vremena
jednaki, i da ovi prihodi počinju da se ostvaruju u periodu 1,
tj. da je s0 = 0, a s1 = s2 = ... = sT = ... = s, sadašnja vrednost
prihoda od projekta Vo jednaka je

                             (1.6)

Kada se prihodi od investicionog projekta počinju da
ostvaruju u tekućem periodu, izraz (1.6) se modifikuje tako da
glasi:


                             (1.6’)
  Podjimo sada od analize u kontinuelnom vremenu
  Kamatna stopa i utvrdjuje se uvek za odredjeni
  vremenski period (godinu dana).
  Kada taj vremenski period ne odgovara toku
  dogadjaja u stvarnosti, onda se taj vremenski period
  može podeliti na više vremenskih intervala.
  Brojem ovako utvrdjenih intervala odredjen je broj
  kapitalizacija koje se mogu izvršiti u periodu za koji je
  utvrdjena kamatna stopa i.
  Ako sa n označimo broj ovih intervala, svakom
  intervalu dužine 1/n osnovnog perioda odgovara
  kamatna stopa i/n.
  Po protoku osnovnog perioda kapitalizovana vrednost
  novčane jedinice više neće biti 1+i, već (1+i/n)n.
  Po protoku t osnovnih perioda, kapitalizovana
  vrednost biće (1+i/n)nt.
Povećanjem broja intervala kapitalizacije n, povećava se
učestalost kapitalizacije.

Kada broj ovih perioda teži beskonačnosti, kapitalizacija
postaje kontinuelna, pa je vrednost novčane jedinice po
protoku t osnovnih perioda pri kontinuelnoj kapitalizaciji
jednaka:
gde e predstavlja bazu prirodnog logaritma (e=2,7187).
Polazeći od iznetog, ranije date relacije mogu se modifikovati
za potrebe analize u uslovima kontinuelnog vremena.
Buduća VT i sadašnja vrednost Vo kontinuelnog toka prihoda
s(t) od nekog investicionog projekta, u opštem slučaju kada
se kamatna stopa menja u vremenu, jednake su:       V T = 0 S (t )e
           T     I (t )    (1.7)
                     dt
       V 0 = 0 S(t)e dt-I (t)
           T
                       (1.8)

gde je:
Kada je kamatna stopa nepromenjena, izrazi (1.7) i (1.8)
pojednostavljuju se u


(1.7’)


(1.8’)
 USLOVLJENOST
 INVESTICIONIH
ODLUKA OBLIKOM
 PREDUZEĆA
   Sa stanovista karakteristika krajnjih prava na efekte
   investicionih odluka, preduzeća delimo u tri grupe :1.  Akcionarska društva

2.  Oblici preduzeća sa jednim vlasnikom – inokosna
   preduzeća

3.  Ostale vrste preduzeća
  Pretpostavka o postojanju dva vremenska perioda:

  TEKUCI ( 0 )

  BUDUCI VREMENSKI PERIOD ( 1 )
 INVESTICIONE ODLUKE
AKCIONARSKOG DRUSTVA
    Karakteristike akcionarskog društva:

  U akcionarskom društvu akcionari imaju potpunu
  slobodu prenosivosti akcija na druga lica i
  raspolaganja neto efektima investicija
  U AD postoji podvojenost između akcionara i
  neposrednih donosioca odluka o investicijama
  Upravo zbog toga potrebno je razlikovati:
   mogućnost društva za proizvodno angažovanje kapitala –
   realne investicije
  od
   mogućnosti akcionara da na tržištu kapitala kupujući i
   prodajući HOV – finansijske investicije, ostvari željeni
   raspored potrošnje u vremenu.
Imamo dve pretpostavke :

1.    Tržište kapitala ima karakteristike savršenog tržišta
      Ekonomski subjekti u svakom periodu mogu po datoj,
      konkurentski određenoj ceni uzimati ili davati kredite u
      željenim iznosima ,
      Perfektna supstitabilnost prava na neto efekte investicije
      bilo kog akcionarskog društva,
      Nemogućnost da investitori i akcionarska društva utiču na
      cenu koja se formira na tržištu kapitala ;

2.    Razmena na tržištu kapitala ne izaziva dodatne
     troškove i ovo tržište je efikasno tako da tržišna
     cena adekvatno odražava sve relevantne tržišne
     invormacije;
  Uz navedene pretpostavke postojace potpuna
  saglasnost između investitora – akcionara i
  samog akcionarskog društva o kriterijumu na
  osnovu koga će se donositi investicione odluke.

  Investicione odluke procenjivaće se sa
  stanovišta njihovog doprinosa tekućoj tržišnoj
  vrednosti prava na neto efekte investicija

  Pretpostavimo da AD u sadašnjem vremenskom
  trenutku t=0 raspolaže sredstvima za investicije
  u iznosu Y0. AD će investirati iznos Y0P0* kako
  bi maksimiziralo svoju sadašnju vrednost Wo*.
 Investicione odluke
akcionarskog društva
 INVESTICIONE ODLUKE
INOKOSNOG PREDUZEĆA
  U ovu grupu preduzeća spadaju preduzetničke
  firme i jednočlano društvo sa ograničenom
  odgovornošću.

  Ovde je vlasnik prava na neto efekte odluka
  istovremeno i donosilac odluka, tako da
  investicione odluke preduzeća nose sva
  obeležja preferencija vlasnika preduzeća
  Zavisnost investicionih odluka preduzeća od preferencija njegovog
   vlasnika prikazana je na slici kroz dva tipična slučaja:
1)  Preferencije vlasnika preduzeća izražene krivom indiferentnosti Ua – tada
   je ponašanje preduzeća, odnosno vlasnika preduzeća identično ponašanju
   AD (vlasnik će interno investirati kapital u iznosu Y0P0*, a zatim će na
   tržištu kapitala investirati u sticanje akcija AD iznos p0c0*)
2)  Preferencije vlasnika preduzeća izražene krivom indiferentnosti Ub – kako
   vlasnik preduzeća ne može da proda deo svojih prava na neto efekte
   investicija u preduzeću, a da se to ne odrazi na promenu njegovog
   statusa ili promenu oblika preduzeća, obim investicija kojim se maksimira
   korisnost vlasnika preduzeća odredjen je tačkom u kojoj je najviša kriva
   indiferentnosti tangenta transformacione krive PP (obim investicija je
   Y0C0B, a potrošnja vlasnika preduzeća u sadašnjem i budućem periodu
   iznosi C0B i C0B, respektivno)
  Korisnost vlasnika B bi se povećalo kada bi za
  finansiranje potrošnje mogao da pozajmi
  sredstva u iznosu p0R0B ili kada bi svoje
  preduzeće reorganizovao u AD.
  U ovom slučaju optimalan iznos investicija bio
  bi Y0p0*.
  Vlasnik bi dosegao višu krivu indiferentnosti U’B
  i obezbedio željeni raspored potrošnje na višem
  nivou u iznosu R0B u sadašnjosti i R1B u
  budućnosti.
INVESTICIONE ODLUKE
  OSTALIH OBLIKA
   PREDUZEĆA
To su:

  ortačko društvo
  komanditno društvo i
  društvo sa ograničenom odgovornošću

  Sva ova preduzeća imaju odredjene karakteristike
  društva lica, tako da kriterijumi za donošenje
  investicionih odluka su najbliži kriterijumima koji
  važe kod društva lica (slučaj inokosnog preduzeća)
    KRITERIJUMI ZA DONOŠENJE
     INVESTICIONIH ODLUKA
  U zavisnosti od toga da li uvažavaju vremensku vrednost
  novca ili ne, metode izražavanja efektivnosti investicionih
  projekata dele se na:
    Statičke metode
       Period povraćaja (vreme koje je potrebno da se ulaganja u neki
       projekat nadoknade iz priliva gotovine iz neto ekonomskog toke
       projekta)
       Računovodstvena stopa prinosa (odnos očekivanog dobitka od
       projekta i kapitalnih ulaganja u projekat)
    Dinamičke metode
       Metod sadašnje vrednosti (svodjenje budućih priliva na sadašnju
       vrednost. NSV dobija se kada se od sadašnje vr. neto priliva iz
       ekonomskog toka inv. projekta oduzme sadašnja vr. ulaganja u sam
       projekat)
       Metod interne stope prinosa (diskontna stopa kojom se sadašnja
       vrednost proizvodnih transformacija svodi na nulu)

								
To top