PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					                            Menaxhimi financiar
                           i MJETEVE THEMELORE

Programi MENAXHIMI FINANCIAR I MJETEVE THEMELORE mundëson zgjidhjen e tërësishme te problematikës
të menaxhimit financiar të ASETEVE TË TRUPZUARA DHE TË PATRUPZUARA. Në realitet Programi MENAXHIMI
FINANCIAR i MJETEVE THEMELORE është pjesë përbërëse e projektit KONTABILITETI I INTEGRUAR MATERIJALO
FINANCIAR, por munde te perdoret edhe si aplikacion i pavarur. Karakteristika kryesore e programit është se bënë regjistrimin
automatik të të gjitha transaksioneve financiare nëpër konto adekuate që rezulton në gjenerimin e RAPORTEVE dhe PASQYRAVE
FINANCIARE . Disa raporte mundë të exportohen edhe në EXCEL.
FLEKSIBILITETI I PROGRAMIT- Programi mundë të përdoret për të gjitha ndërmarrjet, pavarësisht nga veprimtaria, madhësia apo
sistemi organizativ. Struktura e programit mundëson që për një kohë shumë të shkurtër të bëhet përshtatja e programit nevojave specifike te
shfrytëzuesit. Programi është punuar dhe dizajnuar në Client/Server – Delphi/MS SQL.
RAPORTET FINANCIARE, LLOGARITJA E AMORTIZIMIT DHE E ZHVLERSIMIT - janë të realizuara në përputhshmeri me
standardet e kontabilitetit për Kosovë.
BAZAT KONSULTATIVE-OBJEKTET, KODI I MJETIT THEMELOR, ARTIKUJT, BLERËSIT/FURNITORËT, PLANIN
KONTABËL-Shfrytëzuesi e përpilon sipas nevojave të ndërmarrjes.
REAL-TIME PËRPUNIMI I SHËNIMEVE - Regjistrimi, kontrolla dhe azhuriteti i futjes së shënimeve është momental-Real Time .
Programi përdor “ METODËN E BALANCËS ZVOGLUESE “ per amortizimin e mjeteve themelore.
LISTIMI/SHTYPJA E RAPORTEVE-Çdo raport-listim sipas nevojës mund të shifet në ekran apo të shtypet ne shtypës
MARRJA dhe KTHIMI I KOPJEVE-Programi mundëson ruajtjen e kopjeve të shënimeve si dhe kthimin e tyre sipas nevojës.
PROGRAMI MUNDE TE PUNOJ NË RRJETË LOKALE(LAN) DHE NE RRJETA ME TE GJERA GJEOGRAFIKE (VPN,WAN)
                       MJETET THEMELORE
                    ASETET E TRUPZUARA DHE TË PATRUPZUARA

  BAZAT       BLERJET E      AMORTIZIMI DHE   SHITJET E   KARTELAT     PASQYRAT     TJERA
KONSULTATIVE   MJETEVE THEMELORE     ZHVLERSIMI   MJ.THEMELORE  FINANCIARE     FINANCIARE  OBJEKTET, I     BLERJET       LLOGARITJA E    FATURA     KARTELA E     DITARI   NDERMARRJA
  NGARKUARI     INVESTUESE       AMORTIZIMIT    SHITËSE   E MJ.THEMELOR    KRYESOR

   KODI I      AKTIVIZIMI I     LLOGARITJA E   SHLYERJA E    LIBRI       LIBRI I   REXHISTRIMI I
 MJ.THEMELOR    MJ.THEMELORE       ZHVLERSIMIT   MJ.THEMELOR    AMË      MJ.THEMELORE  MJ.THEMELORE

  BLERESIT/     RIVLELRSIMI                       MJ.THEMELORE    BILANSI I   MARRJA E
 FURNITORET                                SIPAS KATEGORIVE   MBULLJES    KOPJEVE

  GRUPI I     RIPARIMET DHE                      BARTESIT E             KTHIMI I
  KONTOS      PERMIRSIMET                       MJ.THEMELORE            KOPJEVE

  KONTOT                                 RAPORTET TJERA          REXHISTRIMI I
            5% SHPENZIMET                    SIPAS KERKESES          PASWORDAVE


             KAPITALIZIMI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:45
posted:6/13/2012
language:
pages:2