Biogas production from agricultural crops - PowerPoint by HC120613074129

VIEWS: 15 PAGES: 47

									Skúsenosti z prevádzky bioplynovej
stanice

       Miroslav Hutňan, Igor Bodík
   Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava

            Štefan Stifner

           STIFI, Hurbanovo
   Úvod

  V rámci prístupového procesu do EU sa
  Slovenská republika prihlásila k plneniu
  direktívy EU č. 2001/77/EC týkajúcej sa
  podpory produkcie elektrickej energie z
  obnoviteľných zdrojov.
  Indikatívne ciele využívania obnoviteľných
  zdrojov sa rôznia a diskutujú.
Nový návrh direktívy EU o využívaní energie z
obnoviteľných zdrojov hovorí o náhrade 20 % v
spotrebe energie obnoviteľnými zdrojmi a náhrade
10 % palív v doprave biopalivami do r. 2020.

Národný indikatívny cieľ pre SR je náhrada 14 %
spotreby energie obnoviteľnými zdrojmi.
   Z Analýzy vplyvu platnej legislatívy na podporu
   využívania biomasy na energetické účely a návrhu na
   ďalšie riešenie (materiál vlády SR, február 2006)
   vyplýva:


Slovenské poľnohospodárstvo môže vyčleniť 300 000 ha
na účelové pestovanie zelenej biomasy:
 na výrobu bioplynu a následnú produkciu elektriny a
 tepla (kukurica, obilniny, strukoviny...)
 na priame spaľovanie a následnú produkciu tepla
 (energetický štiav, ozdobnica čínska, cirok,
 krídlatka, technické konope...)
Energetický potenciál tejto produkcie je 32 000 TJ.
Pri takomto riešení by bolo možné postaviť okolo 1000
bioplynových  staníc   s  inštalovaným   výkonom
kogeneračnej jednotky 500 kW a 1000 zariadení na
výrobu tepla spaľovaním o výkone 350 kW.
     Súčasný stav bioplynových staníc v SR

Bioplynová stanica     Hlavná surovina     Inštalovaný el.  Prevádzka
                           výkon kWe    od roku
AGROS s.r.o. Bátka   hnojovica ošípaných, do r.    6x128      1995
             2000 aj hydinový trus
PPD Brezov      hnojovica hovädzieho dobytka     50      1998
VPP SPU, s.r.o.     rôzne substráty, najmä      22      2001
Kolíňany        hnojovica hospodárskych
                zvierat
PD Kapušany      hnojovica hospodárskych      120      2005
            zvierat, kukuričná siláž
STIFI Hurbanovo       kukuričná siláž       300      2005
    Bariéry rozvoja bioplynových staníc v SR malé skúsenosti s prípravou, výstavbou
 a prevádzkovaním bioplynových staníc,
 nerozvinutý trh tuzemských dodávateľov
 technologických a stavebných častí,
 nedocenenie environmentálneho a regionálneho
 prínosu bioplynových technológií.

(Ministerstvo hospodárstva SR, 2007)
   Bariéry rozvoja bioplynových staníc v SR


 Okrem týchto bariér je v SR významným
 problémom nedostatočná legislatíva v oblasti
 využívania   obnoviteľných  zdrojov  energie
 a cenová politika vo výkupe energie z OZE.
 V ČR je od r. 2005 v platnosti zákon 180/2005 o

 podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
 energie (zákon o podpore využívania obnoviteľných
 zdrojov), v SR takáto legislatíva stále chýba
 (pripravuje sa).
    Desatoro bioplynových staníc (Biom CZ)

Zásada č. 1. –  Precízna príprava projektov
Zásada č. 2. –  Dostatok kvalitných vstupných surovín
Zásada č. 3. –  Výťažnosť bioplynu z jednotlivých materiálov
Zásada č. 4. –  Včasná a priebežná spolupráca s miestnou
         samosprávou a občanmi
Zásada č. 5. –  Spoľahlivá a overená technológia
Zásada č. 6. –  Optimalizácia investičných a prevádzkových nákladov
Zásada č. 7. –  Voľba vhodnej kogeneračnej jednotky
Zásada č. 8. –  Využitie odpadového tepla
Zásada č. 9. –  Nakladanie s digestátom, možnosť využitia ako
         kvalitného hnojiva
Zásada č. 10. –  Ďalšie možnosti využitia bioplynu
      Bioplynová stanica v Hurbanove bola navrhnutá na
      základe výsledkov laboratórneho výskumu.


Parameter             Rozmer       Kukurica         Siláž
                      acidifikácia  metanogenéza  metanogenéza

Hydraulická zdržná doba       d      4        33      100
Vek kalu              d      4        33      100
Bv (SŽ)              kg/m3.d    58        6.3     4.46
Teplota               oC     35        35      35
Nerozpustené látky v reaktore    g/l     -        30      80
Špecifická produkcia bioplynu   m3/kg     -       0.659    0.391
Špecifická produkcia metánu    Nm3/kg     -       0.324    0.189
Metán v bioplyne          %      -       55.5     54.5
Špecif. prod. prebytočného kalu   g/g     -       0.13     0.17
Odstránený materiál sušiny     %      -       87.8     83.0
  Návrhové parametre:


 objem reaktora – 2450 m3
 produkcia bioplynu – 4200 m /d
               3

 obsah metánu v bioplyne – 54.5 %

 kogeneračná jednotka

   elektrický výkon – 276 kW

   tepelný výkon – 479 kW
   Nábeh a skúšobná prevádzka

Anaeróbny reaktor bioplynovej stanice bol inokulovaný
aeróbne stabilizovaným kalom z pivovaru v Hurbanove.
Celkové množstvo kalu na inokuláciu – cca 1700 m3 s
koncentráciou NL 30 g/l.
Po inokulácii bol reaktor vyhriaty na 37 oC a začalo sa s
dávkovaním siláže.

Sledované veličiny:
 produkcia bioplynu
 pH

 koncentrácia NMK

 koncentrácia NL
    Produkované množstvo tepelnej a elektrickej
    energie je možné vypočítať zo vzťahov:


Pe = 2 . (V - 30)              [kW]

V – produkcia bioplynu [m3/h] a 30 – spotreba bioplynu
na chod samotného plynového motora [m3]

Pt = 2 . (V - 30) . 1,5           [kW]
 Kvalita bioplynu:

Zložka  Bioplynová stanica  Laboratórne výsleky

CH4      53-57 %        54.5 %

CO2      43-47 %        45.4 %

H2      15-20 ppm       215 ppm

H2 S    140-170 ppm       5 ppm
     Záver

  Výsledky dosiahnuté pri nábehu a skúšobnej
  prevádzke bioplynovej stanice potvrdili vhodnosť
  použitého  aeróbne  stabilizovaného kalu  na
  inokuláciu anaeróbneho reaktora.

  Denná produkcia elektrickej energie je približne 7200
   kWh a produkcia tepelnej energie vyše 10800
   kWh.

  Špecifická produkcia bioplynu je približne 0,7
  m3/kg suchej siláže.
  Časť vyrobeného tepla sa používa na udržiavanie
  teploty v reaktore. Ďalšia časť sa využíva na
  vyhrievanie   skleníkov  poľnophospodárskeho
  podniku a v lete bude využitá na sušenie zrnovín,
  najmä kukurice.

  Vyrobená elektrická energia je vedená do verejnej
  elektrickej siete.

  Prebytočný kal z anaeróbneho reaktora je vyvážaný
  priamo na pole ako hnojivo.
V Čom je výhodnejšia výroba biometánu oproti
spaľovaniu bioplynu v kogeneračnej jednotke?

1.  Lepšie využitie energie obsiahnutej v bioplyne
2.  Jednoduchšia technológia spracovania
3.  Je to porovnateľné s použitím bioplynu
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400  600     800       1000  1200  1400
                             Čas (dni)
                40000
                                      Kukuričná siláž

                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400  600     800       1000  1200  1400
                               Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400  600        800  1000    1200     1400
                             Čas (dni)
                40000
                             Kukuričná siláž        Kal z pivovaru

                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400  600     800     1000    1200     1400
                               Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400    600     800       1000    1200         1400
                                 Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž    Kal z pivovaru   Kal z pivovaru lisovaný

                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400    600     800       1000    1200         1400
                                  Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400  600        800  1000      1200    1400
                               Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž         Kal z pivovaru

                            Kal z pivovaru lisovaný     Kal z mestskej ČOV
                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400  600      800     1000      1200    1400
                                Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                  Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž     Kal z pivovaru     Kal z pivovaru lisovaný

                            Kal z mestskej ČOV   Kukuričné zlomky
                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                   Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                  Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž     Kal z pivovaru     Kal z pivovaru lisovaný

                            Kal z mestskej ČOV   Kukuričné zlomky    Mäsokostná múčka
                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                   Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                  Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž     Kal z pivovaru     Kal z pivovaru lisovaný
                            Kal z mestskej ČOV   Kukuričné zlomky    Mäsokostná múčka
                            Ražná siláž
                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                   Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                  Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž     Kal z pivovaru     Kal z pivovaru lisovaný
                            Kal z mestskej ČOV   Kukuričné zlomky    Mäsokostná múčka
                            Ražná siláž       Vinase
                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400      600     800         1000  1200        1400
                                   Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400      600     800         1000   1200        1400
                                   Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž     Kal z pivovaru     Kal z pivovaru lisovaný
                            Kal z mestskej ČOV    Kukuričné zlomky    Mäsokostná múčka
                            Ražná siláž       Vinase         Miešanka ovos + hrach
                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400      600     800         1000   1200        1400
                                   Čas (d)
  Produkcia bioplynu (m3/d)
                 5000

                 4000

                 3000

                 2000

                 1000

                  0
                    0  200  400     600      800      1000   1200       1400
                                  Čas (dni)
                40000
                            Kukuričná siláž    Kal z pivovaru   Kal z pivovaru lisovaný
                            Kal z mestskej ČOV   Kukuričné zlomky  Mäsokostná múčka
                            Ražná siláž      Vinase       Miešanka ovos + hrach
                            G-fáza
                30000
Dávka (kg/d)
                20000


                10000


                  0
                    0  200  400     600     800      1000   1200       1400
                                   Čas (d)
                      Priebeh koncentrácie NMK v kalovej vode

         25000         20000
Koncentrácia NMK (mg/l)
         15000         10000             5000              0
                 0  200   400    600       800  1000  1200  1400

                                Čas (d)
              Priebeh hodnôt pH


   8,50   8,00   7,50
pH
   7,00   6,50   6,00
      0  200  400    600     800  1000  1200  1400
                   Čas (d)
                     Priebeh koncentrácie sušiny kalu

             180

             160
Koncentrácia kalu (g/l)
             140

             120

             100

             80

             60

             40

             20

              0
                0  200  400    600     800    1000  1200  1400
                            Čas (d)
   Pripojenie na                Teplo využívané vo
    el. sieť                  fóliovníkoch
                      BPS
Silážne jamy
           Teplo využívané pri
            sušení kukurice

								
To top