rubric 2 by sbhK71y

VIEWS: 0 PAGES: 44

									ดร. บุญชู ชลัษเฐียร
    ่           ่
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครืองมือวัดผล
              ้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

   ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  1
         ั
     การปฏิบติ                         ข้อกาหนดที่สาคัญ
1. กำหนดจุดมุ่งหมำยกำรประเมิน           • มีควำมชัดเจน อธิบำยได้
     ผลกำรเรียนรูท่ ีเกิดกับผูเรียน
           ้      ้
     วินิจฉัย
2. กำหนดผลลัพธ์ท่ ีตองกำรให้เกิดกับผูเ้ รียน
          ้               • สอดคล้องและสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับมำตรฐำนกำรเรียนรู ้
  (รูอะไร ทำอะไรได้ ลักษณะที่ตองกำร)
   ้               ้                      ้         ้
                           ควำมรู ้ ทักษะ สำคัญที่ตองกำรให้เกิดขึ้น ทังระดับชำติและ
                           ท้องถิ่น
                         •  สำมำรถพัฒนำให้ผูเ้ รียนบรรลุได้
                         •   ั
                           มีลกษณะเป็ นองค์รวม
3. กำหนดร่องรอย/หลักฐำนกำรเรียนรู ้        •  ควรเป็ นสิ่งที่ให้ผูเ้ รียนได้แสดงออกอย่ำงเป็ น รูปธรรม
                                   ั
                           จำกกำรปฏิบติ (ผลงำน)
4. ออกแบบจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้        •                          ั
                           กำหนดเป้ ำหมำยกำรเรียนรู ้ ในรูปแบบที่ ปฏิบติได้ คำนึ งถึง
                                                     ่ ั
                           ควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน สิ่งต่ำงๆ ที่จะนำผูเ้ รียนสูสมฤทธิผล
                           ตำมเป้ ำหมำย (มำตรฐำน)(นิ ยำมควำมสำมำรถ คิดสร้ำงสรรค์
                           ภำระงำน / คิดกำหนดวิธีกำรให้คะแนน/บันทึกผล)
5. กำหนดวิธีกำรที่จะทำให้รูว่ำ ผูเ้ รียนเกิดกำร
               ้          • วิธีกำรต้องสอดคล้องและนำไปสูกำรตรวจสอบ กำรเรียนรู ้
                                        ่
                    ้
  เรียนรู ้ มีควำมรู ้ สำมำรถนำควำมรูไปใช้             ของผูเ้ รียนได้
6. กำหนดเกณฑ์และมำตรฐำน เพื่อกำรตัดสินผล         • มีควำมเฉพำะเจำะจง
  กำรปฏิบติของผูเ้ รียน
       ั                     • ให้คำอธิบำยคุณภำพงำน/สิ่งที่ตองกำรประเมินได้ชดเจน
                                              ้        ั
                    ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.
                             • เป็ นตัวบ่งชี้สำคัญที่แสดงถึงคุณภำพงำน/กำรปฏิบติ 2
                                                     ั
ทักษะการคิด/ปัญหา :
– สามารถสื่ อสารโดยการเขียนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
– เขียนอธิบายได้ โดยวิเคราะห์ เรื่องราว เหตุการณ์ ปัจจุบัน จาก
                          ่
 มุมมองด้ านประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมทีหลากหลาย
    ี           ิ
– ใช้ พชคณิตแก้ปัญหาในชีวตประจาวัน
– ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
                       ั   ิ
– เข้ าใจความสั มพันธ์ ระหว่ างประวัติศาสตร์ กบ ชีวตประจาวัน
ทักษะทางสังคม :
– การทางานอย่างอิสระ
– การมีจิตวิญญาณ และทักษะการทางานเป็ นทีม
                ื่
– ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อน
             ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  3
– ผลงาน
– บันทึกเหตุการณ์ประจาวัน
– บันทึกโต้ตอบ (ครูและนักเรียน)
– แบบบันทึกการสังเกต
– แบบบันทึกการสัมภาษณ์
– แบบบันทึกของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อน
– การสอบต่าง ๆ
– แฟ้มสะสมงาน
– ข้อมูลการสัมภาษณ์
– ผลการเรียน
        ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  4
ตัวแปรภายนอกที่เกิดขึ้นในการตรวจให้คะแนน

๏ ผูตรวจให้คะแนนมีแนวโน้มที่จะให้คะแนนยำก หรือง่ำยเกินไป
  ้
          ้
  ในกำรตรวจ ทังต่อตัวบุคคล ต่อเกณฑ์ หรือมำตรวัดบำงตัว
๏   ้                      ี
  ผูตรวจให้คะแนนมุ่งพิจำรณำเกี่ยวกับภำพลักษณ์ท่ ปรำกฏของ
  เอกสำร ชิ้นงำนมำกกว่ำพิจำรณำคุณภำพ
๏            ้
  ควำมเหนื่ อยล้ำของผูตรวจให้คะแนน
๏  ควำมซ้ำ หรือคล้ำยกันของคำตอบ หรือชิ้นงำน
๏  ผลของลำดับ (order effect)
๏                     ้
  กำรดูอย่ำงผิวเผิน แล้วลงสรุปภำพรวมทังหมด
๏  ควำมไม่สอดคล้องกันในบุคลิกภำพ กรณี แนวคิด ลักษณะของ
            ั      ้
  ผลงำน/ผลกำรปฏิบตเิ ป็ นสิ่งที่ผูตรวจให้คะแนนไม่ชอบ
            ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  5
Rubric คืออะไร
    มีผูให้คำอธิบำย rubric ไว้ ซึ่งจะขอนำมำกล่ำวถึง ดังนี้
      ้
  “A Rubric is an established set of criteria for scoring
 or rating students’ tests, portfolios, or performances.
                                      Diane Hart, 1994.

 Rubric – A scoring rubric is a set of ordered categories
 to which a given piece of work can be compared.
 Scoring rubrics specify the qualities or processes that
 must be exhibited in order for a performance to be
 assigned a particular evaluative rating.
                                  Peter McDaniel (1994)

              ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.             6
 ความสาคัญของเกณฑ์การให้คะแนน

 ทาให้การพิจารณาประเมิน หรือให้คะแนน
       ิ
 มีความยุตธรรม ถูกต้อง
 เป็ นเครื่องมือสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะสาคัญ
 ของผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ ที่มีศกยภาพ
                   ั
 ผูสอน ผูเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และมีภาพ
  ้    ้
 ความเป็ นเลิศตรงกัน
 กระตุนให้ผเรียนเกิดการพัฒนา ไปสู่
     ้   ู้
 คุณภาพที่คาดหวัง
         ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  7
1. ประกอบด้วยมาตรวัด (Scale) ที่แสดงระดับ
  คุณภาพ เพื่อให้คะแนนผลงาน
                  ั
2. มีคาอธิบายแต่ละระดับการปฏิบติ เพื่อช่วยให้
  คะแนนมีความเชื่อมั ่นไม่ลาเอียง
         ั
3. มาตรวัดอาจมีลกษณะเป็ นการให้คะแนน
  แบบรวม(holistic) หรือแบบจาแนก(
  analytic)
         ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  8
4. กรณีรูปแบบทั ่วไป จะใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการ
     ั ิ
  ปฏิบตที่มีขอบเขตกว้าง เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา
                ั     ั ิ
  กรณีรูปแบบเฉพาะ จะใช้กบผลการปฏิบตที่มีความ
                   ั ิ
  เฉพาะเจาะจง ภายใต้ผลการปฏิบตกรอบกว้าง เช่น
  การเขียนความเรียง การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่า
  เรื่อง ซึ่งเป็ นรูปแบบของการสื่อสาร
5. กรณีวดความก้าวหน้า พัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่าง
      ั
                ้
  ต่อเนื่อง อาจเป็ นเรื่องที่ตองใช้ระยะเวลานาน

          ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  9
  ข้อพิจารณาสาคัญในการสร้าง rubric
  เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
  จะใช้ rubric ลักษณะใด (เกณฑ์การให้คะแนนรวม
  holistic score/แบบจาแนก analytic score
  จะกาหนดช่วงคะแนนเป็ นกี่ช่วง ในมาตรวัด
  จะกาหนดจุดตัดบนมาตรวัดเป็ นเท่าใด (cut score)
  สาหรับงานที่ผ่าน – ไม่ผ่าน
  จะใช้มาตรฐานใดเป็ นหลักใน rubric

           ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  10
  การออกแบบและการสร้าง rubric

1. การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนน
  • เกณฑ์ ได้มาจากเปาหมายผลสัมฤทธิ์
           ้
  • เกณฑ์ มีความหลากหลาย โดยจะมีความสัมพันธ์
            ั ิ ่
   กับลักษณะของการปฏิบตที่ตางกันไป จึงจาเป็ น
   ต้องพิจารณาออกแบบการประเมินให้เหมาะสม
  - มิตผลกระทบของงาน - ความถูกต้องเหมาะสมของ
     ิ
  - คุณภาพงาน       ความคิด ทักษะ หรือวัสดุที่ใช้
  - คุณภาพของวิธีการ  - ระดับความรูที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รียน
                    ้
   และท่าทีในการนาเสนอ
            ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  11
2. ตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความสาคัญที่สุด
  สาหรับงาน และมีความเป็นไปได้ในการ
  นาไปใช้
        ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  12
3. เลือกเกณฑ์การให้คะแนน (แบบรวม/จาแนก)
 - เลือกระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  แบบรวม สร้างง่ายและเร็วกว่า ใช้ง่ายกว่า
           ้
  แบบจาแนก ให้ขอมูลย้อนกลับที่ดีกว่า
  ให้ผลเที่ยงตรงกว่า
 - นอกเหนือจากเรืองเวลา และแรงงานที่ใช้
          ่
   ดาเนินการ มักมีคาถามว่า เกณฑ์การให้คะแนน
   แบบรวมที่แสดงข้อมูลบางด้าน อาจส่งผลต่อ
   ความหมายของคะแนน

         ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  13
4. สร้าง rubric 4 หรือ 6 ระดับ
 - ปกติคะแนนสูง คือ ระดับที่ดีทสุด
                ี่
  (“6” เป็ นระดับที่ดที่สุดของ 6 - point rubric,
            ี
   “1” เป็ นระดับต ่าที่สุด)
 - “0” มักถูกกาหนดเป็ นคะแนนพิเศษ สาหรับ
       ั ิ
  การปฏิบตที่ไม่สามารถให้คะแนนได้ เช่น
  ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง
 - กรณีประสงค์จะกาหนดระดับคะแนนมากกว่า
  6 ระดับ ควรพิจารณาภายหลัง โดยดูว่าจะสามารถ
  จาแนกคุณภาพได้หรือไม่
          ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  14
5. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหรือคาเปรียบเทียบ/
  ประเมิน เช่น ดีเยี่ยม ดี ค่อนข้างดี ไม่ดี
  โดย
 - ใช้คาอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบติ ระดับ
                     ั
     ่            ่
   ดีเยียม, ดี แทนการใช้ ดีเยียม ดี โดดๆ
 - การสรุปตัวอย่างผลการปฏิบตทเี่ กิดขึ้นจริง เพื่อหา
               ั ิ
  คุณลักษณะร่วม สาหรับคะแนนแต่ละระดับ จะช่วย
  ให้ rubrics มีความถูกต้องชัดเจนได้

          ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  15
6. สร้าง rubrics จากระดับสูง                ระดับถัดไป
  โดย
 - พิจารณาสร้างจากภาพความเป็ นเลิศ              เพื่อให้ตรง
       ้
  ตามเปาหมายและการให้คะแนน
 - ไม่สมควรแปลงคะแนนการปฏิบติ    ั    ให้ระดับ
  ผลการเรียน เนื่องจาก คะแนนมุ่งรายงานผลการ
  ปฏิบตเทียบกับมาตรฐาน เช่น ให้ “F” กับนักว่ายน้ า
      ั ิ
                        ั ิ
  ที่เพิ่งเริ่มฝึ ก เนื่องจากได้คะแนนการปฏิบตต ่ากว่า
  4.5 ใน 10 – point scale

          ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.          16
- คุณภาพระดับ “ดีเยียม” ที่กาหนดขึ้นจากตัวอย่าง
          ่
     ้
 มิใช่ขอจากัดทางความคิดเกี่ยวกับระดับความเป็ นเลิศ
 ของผลงาน ซึ่งอาจมีความหลากหลาย ส่วนที่กาหนด
 ไว้เพื่อความชัดเจน
          ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  17
7. เขียนคาอธิบายระดับคุณภาพ และตรวจสอบ โดย
             ้
  คานึงถึงจุดมุ่งหมาย ผูใช้ และความเป็ นไปได้
  - อาจพิจารณาปรับคาอธิบายสาหรับให้ผเู ้ รียน
           ั         ู้
   ประเมินตนเอง มีลกษณะคู่ขนานกับที่ผประเมินใช้
           ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  18
8. ให้พิจารณากาหนดจุดตัดคะแนนบนมาตรวัด
                   ั
  เพื่อให้มีความชัดเจนว่า ผลการปฏิบติเช่นไร
  ถือว่าประสบความสาเร็จขั้นต ่าสุด
         ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  19
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  20
   ้
คือ เปาหมายความสาเร็จ ที่ประสงค์
ให้เกิดขึ้นจากการศึกษา
        ั
เมื่อผลการปฏิบติถึงเกณฑ์ สามารถสรุปได้ว่า
ผลการปฏิบตผลงานนั้นประสบความสาเร็จ
      ั ิ


         ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  21
  ตัวอย่างเกณฑ์
            ั ้         ั
  ในเชิงความสัมพันธ์กบเปาหมายผลงาน/การปฏิบติ
• กระโดดสูง = กระโดดพ้นคาน
• การพูดที่ได้ผล = ทาให้ผฟังสนใจและให้ความรูผฟัง
             ู้         ้ ู้
• การแก้ปัญหา = ถูกต้อง,เป็ นทางออกที่มี
ประสิทธิภาพ


          ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  22
  เกณฑ์ชนิดต่าง ๆ

เกณฑ์แต่ละชนิดมีความสัมพันธ์
        ั ่
  กับผลการปฏิบติที่ตางกัน     ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  23
เกณฑ์ชนิดต่าง ๆ   ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  24
- คาตอบที่เป็นประโยชน์
- ลูกค้าพอใจ
- ปัญหาได้รับการแก้ไข
- ผลงานเป็นที่พอใจ
  ้
- ผูอ่านได้รับข่าวสาร

    ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  25
- ออกแบบดี
- ชัดเจน
- วางแผนดี
- จัดระบบดี
- มีความสอดคล้อง

  ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  26
- เป็นไปตามจุดหมาย                  - มีกระบวนการ
- มีประสิทธิภาพ                   - มีเหตุผลดี
- มีการปรับปรุง                   - ร่วมมือ
- ระมัดระวัง


       ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.          27
- แม่นยา    - เป็นไปตามต้องการ
- ถูกต้อง   - เป็นไปตามกฎเกณฑ์
- กระชับ    - มีเหตุผลสนับสนุน      ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  28
- ลึกซึง้
- เชี่ยวชาญ
- คล่องแคล่ว
- มีทักษะ
- มีความสมบูรณ์

  ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  29
    ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย (เกณฑ์) ของ
      “การปรุงอาหารจานอร่อย”
• ผลกระทบ : อาหารบารุงร่างกาย ชวนรับประทาน
• คุณภาพงาน : อาหารจัดไว้น่ารับประทาน อาหารทุกจานอร่อย
• วิธีการ    : อาหารถูกจัดเตรียมอย่างดี และใช้ของสด
      ที่สุดมาปรุง
• เนือหา
  ้      : อาหารสะท้อนความรูเ้ กี่ยวกับอาหาร การปรุง
• ความรู ้    : อาหารสะท้อนวิธีการที่ยงยาก ซับซ้อน และ
                     ุ่
          รสนิยม
            ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  30
       ่         ้
  เป็ นเครืองหมายบ่งบอกให้รูว่า ผลการปฏิบติั
บรรลุผลตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดจะช่วยให้การประเมิน
หรือการประเมินตนเองง่ายขึ้น เนื่องจาก จะเป็ น
ตัวชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของการ
    ั
ปฏิบติถึงเกณฑ์หรือไม่


         ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  31
ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินการพูดที่ดี
เกณฑ์ : นักเรียนพูดในลักษณะท่าทาง
    อารมณ์ ที่เหมาะสมกับ
    สถานการณ์ เรื่องราว

       ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  32
ตัวชี้วัด: • มีการประสานสายตากับผู้ฟัง
     • ใช้น้าเสียงสูง ต่า ที่สนุกสนาน
     • ใช้เรื่องราวได้เหมาะสมกับผู้ฟง ั
      และบริบท
             ้ ั
     • ตอบคาถามผูฟงด้วยความ
      มั่นใจ ภาคภูมิใจ
 ตัวชี้วัดมีประโยชน์ แต่ไม่จาเป็นต้องเป็น
 ตัวเหล่านี้เสมอไป อาจเปลี่ยนไปตาม
 เป้าประสงค์ สถานการณ์


         ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  33
ตัวอย่ำง 1 North Carolina General Rubric for Reading
      and Social Studies (grade 3-8)
Holistic Scale
ตัวอย่ำง 1.1
                 ้
  3 คำตอบตอบคำถำมได้เกือบทังหมด โดยมีเหตุผลสนับสนุ น แน่ นหนำ
                       ั
    มีคำอธิบำยและยกตัวอย่ำงที่เหมำะสม ใช้ทกษะกำรประเมิน
    กำรวิเครำะห์ และกำรสังเครำะห์ ในกำรตอบคำถำม
                             ู
  2 คำตอบตอบคำถำมได้เป็ นส่วนใหญ่ สำมำรถอ้ำงอิงได้ถกต้อง โดยมี
    ข้อผิดพลำดเล็กน้อย ควำมเข้ำใจอยู่ในระดับที่สำมำรถลงควำมเห็น
              ื
    ได้ ทักษะสำคัญที่ใช้คอ กำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์
  1 คำตอบตอบคำถำมในลักษณะเป็ นนำมธรรม
  0 คำตอบไม่สอดคล้อง ไม่ตอบคำถำมหรือไม่เหมำะสม
             ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  34
ตัวอย่ำง 1.2 เกณฑ์กำรให้คะแนน กำรเรียนสังคมศึกษำ ที่กำหนดให้
       นักเรียนสร้ำงข้อสรุปจำกตำรำงเปรียบเทียบข้อมูลของ
       ประเทศต่ำง ๆ
  3 คำตอบแสดงข้อสรุปหลำยประกำรที่สมเหตุสมผล และมีควำมชัดเจน
               ้
  2 คำตอบสรุปควำมบำงส่วนสัน บำงประเด็นขำดควำมชัดเจน หรือ
          ้
   กำรให้เหตุผลมีขอผิดพลำดเล็กน้อย
       ้
  1 คำตอบมีขอสรุปอย่ำงน้อย 1 ข้อ แต่ไม่หนักแน่ นหรือมีควำมสับสน
        ้
  0 คำตอบไม่มีขอสรุป หรือข้อสรุปไม่เหมำะสม หรือไม่สอดคล้องกับงำน             ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  35
ตัวอย่ำง 2 Kentucky Open-Ended Scoring Guide for Reading
Holistic Scale กำรอ่ำน
 4  คาตอบตอบคาถามสาคัญทั้งหมด
               ่ึ ่
   แสดงความเข้ าใจทีลกซึ้งเกียวกับข้ อมูลสาคัญ
                      ี่
   เชื่อมโยงข้ อมูลสารสนเทศกับความรู้ ทมีมาก่ อนได้ อย่ างสอดคล้ อง
   แสดงการตีความ การประเมิน หรือการอ้ างสรุป เปรียบเทียบ
 3  คาตอบตอบคาถามสาคัญได้ เกือบทั้งหมด
   แสดงความเข้ าใจข้ อมูลสาคัญ มองข้ ามความคิดสาคัญหรือรายละเอียด
   สาคัญบางประการไป หรือมีความเข้ าใจผิดในรายละเอียดบางประการ
 2  คาตอบตอบคาถามเพียงบางคาถาม
   เข้ าใจข้ อมูลสาคัญบางประการในบทความ แต่ ขาดหลักฐานยืนยัน
 1  คาตอบไม่ สอดคล้ องกับคาถามหรือผิดพลาดทั้งหมด
 0  เว้ นว่ าง / ไม่ มีคาตอบ
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ประกอบด้วยคาอธิบาย/รายการแสดงคุณภาพงาน
                ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.    36
ตัวอย่ำง 3 Story Retelling Scoring Guide (วิชำกำรอ่ำน เกรด 3)
                            ้     ั
         ใช้สำหรับประเมินทักษะกำรฟังได้ กรณี ผูสอนอ่ำนให้นกเรียนฟัง
 Holistic Scale
  4 • มีความเข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ โดยตลอด
      - จดจาเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในเรื่องได้ แม่ นยา
      - มีสาระสาคัญต่ าง ๆ ครบถ้ วน
      - การเรียบเรียงประโยคในการนาเสนอดี
 ตัวอย่ างงาน

  3•     มีความเข้ าใจอย่ างดี
        - จดจาเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในเรื่องได้ แม่ นยา แต่ ขาดการนาเสนอสาระสาคัญ
         ไป 1 ประเด็น
  ตัวอย่ าง
 งาน
                  ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.    37
2  • มีความเข้าใจได้บ้าง
     - จดจาเหตุการณ์ ในเรื่องได้ บ้าง แต่ ขาดสาระสาคัญไป 1 ประเด็น
     หรือมากกว่ านั้น
ตัวอย่ างงาน

1 •                           ่
     มีความเข้ าใจเพียงเล็กน้ อย หรือมีความเข้ าใจทีไม่ ถูกต้ อง
                       ้
     - มีความสั บสนในเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน และ/หรือ ไม่ สามารถบอกเล่ าเรื่องราว
            ้
       ทีเ่ กิดขึนได้
ตัวอย่ างงาน

                        ้
หมำยเหตุ : กำหนดระดับคุณภำพงำน พร้อมเกณฑ์ รวมทังยกตัวอย่ำงงำนแต่ละระดับคุณภำพ
Source : Lorrie Shepard, University of Colorado, Boulder, Colorado.

                ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.     38
ตัวอย่ำง 4 Norwood Park Draft Reading Log Rubric
       (ระดับอนุ บำล - เกรด 8)
Scale 1 : ควำมถี่ของกำรอ่ำนอย่ำงอิสระ
  ยอดเยียม่   ๏  อ่านเป็ นประจาทุกวัน เป็ นระยะเวลาติดต่อกันนาน ๆ
  เชี่ยวชาญ   ๏  อ่านเป็ นส่วนใหญ่
  ฝึ กหัด    ๏         ้
           อ่านบ้างเป็ นครังคราว
       ่
  ระยะเริมฝึ ก  ๏  นาน ๆ อ่าน
Scale 2 : ระดับความยากของหนังสื อที่เลือกอ่าน
     ่
  ยอดเยียม   ๏ อ่านหนังสือระดับยากเท่ากับ หรือยากไปกว่าระดับที่นักเรียน
         ที่อ่านโดยพึ่งตนเองได้อ่าน
                       ั
  เชี่ยวชาญ ๏ อ่านหนังสือระดับยากเท่าที่นกเรียนที่อ่านโดยพึ่งตนเองได้อ่าน
  ฝึ กหัด   ๏ อ่านหนังสือระดับยากเท่ากับ หรือยากน้อยกว่าที่นักเรียนที่อ่าน
         โดยพึ่งตนเองได้อ่าน
      ่                  ่
  ระยะเริมฝึ ก ๏ อ่านหนังสือระดับยากน้อยกว่าทีนักเรียนที่อ่าน
         โดยพึ่งตนเองได้อ่าน
                ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.    39
Scale 3 : ความหลากหลายของประเภทหนังสือที่อ่าน
  ยอดเยียม่   ๏  เลือกอ่านหนังสือจากหลากหลายประเภท
  เชี่ยวชาญ   ๏  เต็มใจที่จะทดลองอ่านหนังสือต่างประเภทกัน
  ฝึ กหัด    ๏  มีการทดลองอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ กันบ้าง
       ่
  ระยะเริมฝึ ก  ๏  มีการทดลองอ่านหรือไม่เคยทดลองอ่านหนังสือประเภทต่างๆ กันเลย
Scale 4 : การอ่านอย่างเสร็จสมบูรณ์
  ยอดเยียม
     ่    ๏ อ่านหนังสือที่เลือกอ่านเองเสร็จสมบูรณ์เกือบทั้งหมด
                  ้       ่
          อ่านหนังสือที่หองเรียน หรือกลุมมอบหมายเสร็จสมบูรณ์
  เชี่ยวชาญ ๏ อ่านหนังสือที่เลือกอ่านเองเสร็จสมบูรณ์หลายเล่ม
                   ้       ่
          อ่านหนังสือที่หองเรียน หรือกลุมมอบหมายเสร็จสมบูรณ์
  ฝึ กหัด    ๏ อ่านหนังสือที่เลือกอ่านเองเสร็จสมบูรณ์ ประมาณครึ่งหนึ่ง
                            ้
          ของจานวนหนังสือ และอ่านหนังสือที่หองเรียน หรือ
            ่
          กลุมมอบหมายเสร็จสมบูรณ์
                 ้       ่
  ระยะเริ่มฝึ ก ๏ อ่านหนังสือที่หองเรียน หรือกลุมมอบหมายไม่เสร็จสมบูรณ์
 หมำยเหตุ : กำหนดองค์ประกอบสำคัญของสิ่งที่จะประเมิน และจัดระดับคุณภำพแต่ละองค์ประกอบ
         ้           ั
      รวมทังคำอธิบำยคุณภำพกำรปฏิบติแต่ละระดับ
 Source : Faculty of Norwood Park Elementary School, Chicago, Illinois.
                   ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.   40
ตัวอย่าง รูปแบบ


กาหนดช่วงคะแนน คาอธิบายคุณภาพงาน
  13 - 15 :
  10 - 12 :
  7- 9 :
  1- 3 :
       ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  41
5 ดีเยียม
    ่    :
4 ดีมาก     :
3 ดี       :
2 มีขอจากัด
   ้     :
 ข้อบกพร่อง
1 ไม่ดี     :
0 ไม่มีการนาเสนอ :

       ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  42
  ขั้นตอนการพัฒนา                   เงื่อนไขการปฏิบัติ
                     - ต้องเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลงาน/ผลการปฏิบติั
   กำหนดองค์ประกอบสำคัญ                             ั
                     - เป็ นตัวบ่งชี้ สาคัญของผลงาน/ผลการปฏิบติ
                                   ้       ั
                     - มีจานวนเพียงพอที่จะให้ขอมูลย้อนกลับที่ชดเจนได้
 ที่จะใช้เป็ นเกณฑ์กำรประเมิน      ( 4-7 องค์ประกอบ จะได้ผลที่สุด)

    นิ ยำมองค์ประกอบ         - มีความชัดเจน ครอบคลุม
    แต่ละองค์ประกอบ
                     - เกณฑ์การให้คะแนนรวม
  เลือกลักษณะเกณฑ์กำรให้        - เกณฑ์การให้คะแนนจาแนก
    คะแนนที่จะพัฒนำ              ั        ่
                     - ผลการวิจย พบว่า ปกติอยูระหว่าง 3-6 ระดับ
                      (หากมากเกินไป จะยากที่จะจาแนกได้ชด)ั
  กำหนดระดับคุณภำพของ         - ต้องกาหนดในลักษณะคำอธิบำยงำน มิใช่ คาตัดสินผลงาน
                     - สะท้อนคุณภาพได้อย่างเป็ นที่ยอมรับ
    แต่ละองค์ประกอบ          - มีความชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ
                                            ั
                     - ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญของผลงาน / ผลการปฏิบติ
                     - ระดับคุณภาพสะท้อนคุณภาพองค์ประกอบสาคัญต่าง ๆ ได้
  ประเมินเกณฑ์กำรให้คะแนน                ั
                     - มีหลักการที่ชดเจนในการกาหนดค่าคะแนนแต่ละระดับ
                     - มีความคงเส้นคงวา ในการให้คะแนน / จัดระดับ
                                     ้ ั
                      (ควรเป็ นกลุ่มคน คนละกลุ่มกับผูพฒนาเกณฑ์)
                     - เข้าใจได้ง่าย
ทดลอง/ทดสอบ กับตัวอย่ำงงำนจริง                ั
                     - นาไปประยุกต์ใช้กบงานต่าง ๆ ได้
  ปรับปรุง และทดลองใหม่        - ยุติธรรม และปราศจากความลาเอียง
                                      ั ิ
                     - เป็ นประโยชน์ เป็ นไปได้ในทางปฏิบตและการนาไปใช้
                 ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.            43
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สพฐ.  44

								
To top