?????????? ? ???????? ??????? Sequencing Batch Reactor SBR

Document Sample
?????????? ? ???????? ??????? Sequencing Batch Reactor SBR Powered By Docstoc
					         Раздел IV
 Методи, процеси и съоръжения за пречистване
     на битови отпадъчни води

          Тема 17
 Методи, съоръжения и технологични схеми за
       отстраняване на азот

• Физични методи (striping/отдухване)

• Химични методи (окисление)

• Физико-химични методи (йонообмен)

• Биологични методи (нитрификация/денитрификация,
 SHARON/Anammox, NOx)               1
       Раздел IV. Тема 17
 Методи, съоръжения и технологични схеми за
       отстраняване на азот

      Форми на азота в отпадъчните води:
• Неорганични съединения – около 2/3 от общото количество N
  – Амониеви йони, NH4+
  – Амоняк, NH3
  – Нитрати, NO3-,нитрити NO2-, около 0 – 3 % от общото количество N

• Органични съединения – около 1/3 от общото количество N
  – Карбамид, CO(NH2)2 – около 50 - 90 % от органичните съединения
  – Белтъци – около 10 - 50 % от органичните съединения

• Параметри за количествено определяне на N чрез химичен анализ
  – Общ азот по Kieldal – включва органичния азот, NH3 и NH4+
  – Неорганичен азот – включва NO2- и NO3-
  – Общ азот – сума от общия азот по Kieldal и неорганичния азот - NO2-
   и NO3-

                                    2
       Раздел IV. Тема 17
 Методи, съоръжения и технологични схеми за
      отстраняване на азот

    17. 1. Физични методи (striping/отдухване)
Както е известно, между амониевите йони и амоняка във водна
среда съществува динамично равновесие, зависещо от рН:
                 
         NH 3  H 2O  NH 4  OH 
При рН = 12 балансът се установява силно в ляво и продуктите на
амонификацията са изцяло във формата на амоняк.

При рН = 11,5 - 12 амонякът може да се отстрани чрез десорбцията
му от водния разтвор във въздуха чрез т.н. отдухване (striping).

Това се осъществява чрез барботаж на въздух през десорбционни
колони с отпадъчна вода или чрез разпръскване на водата във
въздушна среда в градирни.


                               3
         Раздел IV. Тема 17
   17. 1. Физични методи (striping/отдухване)


          Недостатъци на метода:

• Необходимост от големи количества алкализиращи вещества (вар)

• Необходимост от последващо използване на голямо количество
 киселина за неутрализация

• Необходимост от използване на голямо количество въздух за
 отдухване на 1 m3 (2000 – 3000 m3 въздух/m3 вода) или голям обем на
 градирните

• Непълно отстраняване на амоняка (практически не повече от 80 %)
                                 4
       Раздел IV. Тема 17
 Методи, съоръжения и технологични схеми за
      отстраняване на азот
      17.2. Химични методи (окисление)
          Окисление чрез хлориране

Както е известно, във водна среда хлорът хидролизира до
хипохлориста киселина:
Cl2  H 2O  HOCl  H   Cl 
Амоният в отпадъчните води реагира с хипохлористата киселина
при което се образуват хлорамини и азотен трихлорид, намиращи се
в различно съотношение в зависимост от рН на средата и
количеството на хипохлористата киселина:

  
 NH 4  HOCl  NH 2Cl  H 2O  H     монохлорамин

 NH 2Cl  HOCl  NHCl 2  H 2O      дихлорамин

 NHCl 2  HOCl  NCl3  H 2O       азотен трихлорид
                               5
        Раздел IV. Тема 17
    17.2. Химични методи (окисление)
При Cl2 : NH4+ = 5 и рН = 5 преобладават монохлорамините (85 %),
при рН = 9 преобладават дихлорамините (95%), а при рН < 3 се
получава само азотен трихлорид (100 %).

В присъствието на нереагирала хипохлориста       киселина
хлорамините се разпадат до молекулярен азот:
          
NH 2Cl  NHCl 2  N 2  3H   3Cl 
          
2 NH 2Cl  HOCl  N 2  3H   3Cl   H 2O
или общо
         
3Cl2  2 NH 4  N 2  8 H   6Cl 
За да протекат напълно горните реакции, практически е
необходимо да се осигури рН = 9, както и спазването на следното
съотношение: Cl : NH   10 : 1
         2   4
                               6
          Раздел IV. Тема 17
      17.2. Химични методи (окисление)

           Недостатъци на метода:

• Хлорамините са канцерогенни, поради което хлорирането на
 отпадъчни води в ЕС е забранено

• Необходимост от използване на голямо количество хлор за постигане
 на желания ефект

• Необходимост от непрекъснато следене и поддържане на рН = 9
 (допълнително реагентно стопанство с киселина и основа)

• Необходимост от непрекъснато следене на остатъчния хлор и
 съответното му елиминиране

• При наличие на феноли в отпадъчните води, след хлориране се
 образуват хлорфеноли, които имат остра неприятна (задушлива)
 миризма
                                7
      Раздел IV. Тема 17
Методи, съоръжения и технологични схеми за
      отстраняване на азот

   17.3. Физико-химични методи (йонообмен)
Амониевите йони се отстраняват успешно от сравнително слабо
концентрирани водни разтвори (NH4+ < 30 mg/l ) чрез йонообмен. В
случая е много подходящ естествения (природен) анионит
клиноптилолит от групата на зеолитите.

У нас в Кърджалийски район се намира едно от най-големите
световни находища на клиноптилолит с изключително високи
сорбционни и йонообменни качества по отношение на NH4+.

Отстраняването на амониевите йони от отпадъчните води се
дължи на тяхното вграждане в йонната решетка - R на
клиноптилолита, където те изместват натриевите йони:
                   
       ( Na  ) R  NH 4  ( NH 4 ) R  Na 
                               8
      Раздел IV. Тема 17
 17.3. Физико-химични методи (йонообмен)
Присъствието на други йони в разтвора (напр. – Са+2 ) влошават
ефекта на отстраняване на NH4+, тъй като са негови конкуренти в
йонообменния процес.

След насищането на йонита с отстранените от разтвора йони, той
се регенерира с наситен разтвор на CaCl2 или NaCl, чиито общ
обем е около 10 - 30 пъти по-голям от този на филтърния пълнеж
при промивна интензивност 4 l/s.m2.

Отработеният промивен разтвор е с обем около 2,5 - 5 % от този
на пречистената отпадъчна вода, но с 20 – 50 пъти по-голяма от
нея концентрация на амониевите йони. Той подлежи на следващо
третиране.

Йонобменният процес за отстраняване на NH4+ се реализира на
практика в напорни йонобменни филтри, които имат
конструкция, подобна на тази на напорните бързи пясъчни
филтри, използвани при пречистване на природни води.
                               9
         Раздел IV. Тема 17
   17.3. Физико-химични методи (йонообмен)
   Основни технологични параметри на йонообменните
              филтри:
•  Зърнометричен състав на зеолитния филтърен пълнеж – 0,25 – 0,60 mm
•  Височина на филтърния слой – 1 – 1,5 m
•  Повърхностно хидравлично натоварване – 2 – 6 l/s.m2
•  Работен (защитен) капацитет на филтърния пълнеж – обемът на
  пречистената вода за един цикъл е от 50 до 300 пъти по-голям от този
  на филтърния пълнеж в зависимост от рН, началната и крайната
  концентрация на амониевите йони

           Недостатъци на метода:
• Необходимост от скъпо третиране на промивния разтвор
• Възможно е механично задръстване на филтърния пълнеж със
 суспендирани вещества, ако те не са отстранени предварително
• Йонообменният пълнеж се задръства с калциеви йони, които го
 компроментират
• Къс защитен (работен) период и усложнено управление
                                 10
        Раздел IV. Тема 17
  Методи, съоръжения и технологични схеми за
        отстраняване на азот
  Биохимични трансформации на азотните съединения:
• Биохимична трансформация на карбамида (амонификация)
 CO( NH 2 ) 2  2 H 2O  ( NH 4 ) 2 CO3  ( NH 4 ) 2 CO3  2 NH 3  CO2  H 2O
• Биохимична трансформация на органичния азот (амонификация)
  – Чрез последователни биохимични реакции органичният азот се
   трансформира до амониев азот (полипептиди → амино-киселини → NH4+ )

• Биохимична трансформация на амония (нитрификация)
    
 2 NH 4  3O2  2 NO2  2 H 2O  4 H   E1
                           
                         2 NO2  O2  2 NO3  E2
• Биохимична трансформация на нитратите (денитрификация)
         
 2NO3  2H   N2  H 2O  2,5O2
                                       11
       Раздел IV. Тема 17
Методи, процеси и съоръжения за пречистване
     на битови отпадъчни води


     17.4. Биологични методи

   • Нитрификация / Денитрификация

   • Нови методи
    – Метод SHARON/Anammox

    – Метод NOx                       12
        Раздел IV. Тема 17
       17.4. Биологични методи

    Нитрификация / Денитрификация

          Нитрификация

I фаза: нитритификация (Nitrosomonas)
          
2 NH 4  3O2  2 NO2  2 H 2O  4 H   E1
II фаза: нитрификация (Nitrobacter)
    
  2 NO2  O2  2 NO3  E2
Технологични условия за протичане на процесите на
нитрификация:
•  Възраст на биомасата θx > 8 – 12 d
•  Утайково натоварване Rу < 0,12 – 0,20 kg БПК5/kg СВ.d
•  Кислородна необходимост ORL = 4,57 g O2/g [NH4+ - N]
•  Органичните вещества инхибират процесите
                               13
            Раздел IV. Тема 17
          17.4. Биологични методи
             Денитрификация:

Дефиниция: Анаеробно окисление на въглеродо-съдържащи
      органични вещества чрез нитрати като акцептори на
      електрони
                     
5C6 H12O6  24KNO3  24KHCO3  6CO2  12N2 18H 2O
  глюкоза

        
2NO3  2H   N2  H 2O  2,5O2
Технологични условия за протичане на процеса денитрификация:
•  Теоретически необходимо съотношение ХПК : [NО3- - N]D ≥ 8,6
•  Специфично количество на отделения кислород – 2,85 g O2/g [NО3- - N]
•  Процесът е анаеробен (безкислороден)
•  Участвуващите бактерии са хетеротрофи (Pseudomonas)
•  Разтвореният кислород над 0,1 mg/l инхибира процеса (при О2 = 0,2 mg/l
   скоростта му намалява 2 пъти а при О2 = 2 mg/l намалява 10 пъти)
                                     14
           Раздел IV. Тема 17
         17.4. Биологични методи

         Основни технологични схеми:

• Биостъпало с последващо включена (по отношение на аеробния
 реактор) денитрификация (пост-денитрификация)

• Биостъпало с предварително включена денитрификация (пред-
 денитрификация)

• Каскаден реактор с предварително включена денитрификация

• Реактор с едновремена (симултанна) нитрификация/денитрификация

• Биостъпало с алтернативна нитрификация/денитрификация

• Биостъпало с цикличен реактор (Sequencing Batch Reactor - SBR)  15
  Раздел IV. Тема 17
17.4. Биологични методи
       Основни технологични схеми:
     Н – нитрификатор (аеробен реактор)
     ДН – денитрификатор (анокси реактор)
     ВУ – вторичен утаител
     АН – анаеробен реактор
     а., е. Биостъпало с последващо включена
        денитрификация
     б. Биостъпало с предварително включена
       денитрификация
     в. Реактор с едновременна (симултанна)
       нитрификация / денитрификация (в
       реактор тип “Carousel”)
     г. Биостъпало с алтернативна
      нитрификация / денитрификация
     д. Биостъпало с цикличен реактор (SBR)
     ж. Каскаден реактор с предварително
       включена денитрификация (Bardenpho)
     з. Биостъпало с едновременно
      отстраняване на азота и фосфора
     и. Биостъпало с реактори по схема А/О 16
     Раздел IV. Тема 17
   17.4. Биологични методи
Технологична схема с едновременна (симултанна)
 нитрификация/денитрификация, реализирана чрез
      биореактор тип Carousel
                         17
             Раздел IV. Тема 17
           17.4. Биологични методи
           Основни технологични схеми

           Биостъпало с предварително включена денитрификация
     Q          Основни технологични зависимости:

    ANOX     • Рециркулационно отношение за акт. утайки – nу
                QРУ    X
            nРУ     
       QNО3
                 Q  X РУ  X
           • Рециркулационно отношение за нитратния поток – nN
                   
 QРУ  AER          QNO  
            nN     D
                  3

               Q   1  D
           • Степен на денитрификация – ηD
    ВУ           N 0  N e  N inc
            D             Ninc = pN .XРУ .QИАУ ; pN = 0,08 – 0,12
                   N0
QИАУ   Q
           • Действително рециркулационно отношение – nN,д
             nN ,д  nN  n ру
                                          18
          Раздел IV. Тема 17
        17.4. Биологични методи

   Нови технологии за биологично отстраняване
        на азот от отпадъчни води

• SHARON (Single reactor for High Ammonium Removal Over Nitrite)

• ANAMMOX (ANaerobic AMMonium OXidation)

• Комбинирана система SHARON / ANAMMOX

• NOx (с добавяне на газ – NO2 или NO в аеробни или анаеробни
 условия)
                                19
   Нови методи за отстраняване на азот
       от отпадъчни води
         Нитритификация
         (частична нитрификация)

  нитрификация            денитрификация
     NH4                N2
           нитритификация
75% O2                   40% метанол


        NO2          NO2
инхибиране

     25% O2            60% метанол


              NO3

                            20
   Нитритификация – основен процес във всички нови
   технологии за биологично отстраняване на азот
      Условия за инхибиране на Nitrobacter :

1.  Висока температура – t0 = (30 ÷ 35)0 C
   и кратък времепрестой – HRT = 1d

2. Ниско съдържание на О2 < 0.78 mg/l.

3. По-високи рН стойности: рН = 7.8 ÷ 8 (NH3 > 1mg/l)

4. При концентрация на нитрити: NO-2 > 20mg/l


5. В присъствието на газообразни азотни окиси - NO и NO2.
                              21
      Нови методи за отстраняване на азот
          от отпадъчни води

       Процеси в реактора Sharon
• 75% по-малко въглерод за евентуална пост-денитрификация
• 40% по-малко кислород необходим за окисление на азота

   нитрификация               N2
      NH4     пълна
  75% O2     нитритификация


          NO2
  инхибиране

       25% O2             NO3       частична
                    нитритификация
                              22
       Нови методи за отстраняване на азот
           от отпадъчни води

  Технологични особености при реактора Sharon
 • 75% по-малко въглерод за евентуална пост-денитрификация
 • 40% по-малко кислород необходим за окисление на азота

• Окисление на азота до нитрити от Nitrosomonas;

• отмиване на Nitrobacter от системата;

• кратък хидравличен времепрестой: 1 - 1.5d;

• проточен реактор без рециркулация на утайката;

• високи температури – 350С;


                               23
Нови методи за отстраняване на азот
     от отпадъчни води   Метод Sharon/Anammox
                 50%NH4 + 50%NO2
                 = 95% N2 + 5%
                    NO3


        Денитрификация
                         24
      Нови методи за отстраняване на азот
          от отпадъчни води


Технологични особености при реактора Anammox


• 100% спестяване на кислород за окислителните процеси;
• 100% спестяване на външен въглерод за денитрификация;
• 25 пъти по-висока скорост на окисление в сравнение с
 конвенционалната денитрификация;
• подходящ за високо концентрирани отпадъчни води със
 съдържание на азот над 450 mg/l;
• незначителна продукция на излишна утайка;
• дълъг стартов период.


                             25
                Метод NOx

                 aerobic     60%N2
  75% O2
                          Nitrosomonas
              нитритификация

      NH4+                  NO2-        40%NO2-

              Nitrosomonas


                      NO   NO
    2NO2 = N2O4     Метод NOx   газ  газ
     газ    газ
                 NO2
NOx: NH4+ = 1:1000        газ
                             50% O2
                 NO2
                 газ
        нитрификационна зона           денитрификационна зона
                                     26
           Метод NOx

75% O2          anoxic


         нитритификация

  NH4+                NO2-
         Nitrosomonas


                 NO   NO
 2NO2 = N2O4    Метод NOx  газ  газ
  газ   газ
            NO2
            газ
                        50% O2
            NO2
            газ    непрекъснато
                 подаване на NOx

                            27
Нови методи за отстраняване на азот
    от отпадъчни води
Общ вид на реактор Anammox за третиране на утайкови води
   в ПСОВ “Dockhaven” – гр. Ротердам, Холандия     28
Университет по архитектура, строителство и геодезия
катедра“Водоснабдяване, канализация и пречистване
          на водите”
 Автоматизирани лабораторни биореактори
                        29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:89
posted:6/13/2012
language:Bulgarian
pages:29