TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA by ze0Chm

VIEWS: 0 PAGES: 142

									         TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA
  TAARIFA YA MWAKA, JULAI 1, 2009 HADI JUNI 30, 2010 YA TUME YA HAKI ZA
          BINADAMU NA UTAWALA BORA
Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora,
S.L.P. 2643,
DAR ES SALAAM

Simu :022 2135747/8
Nukushi: (022) 2111533/(022)2111281/(022)2135226
Barua pepe: chragg@chragg.go.tz
Tovuti: www.chragg.go.tz.
                      i
                          Tume ya Haki za Binadamu na
                          Utawala Bora,
                          S.L.P. 2643,
                          DAR-ES-SALAAM.
                          27/6/2011

Mheshimiwa Bibi Celina Kombani (MB.),
Waziri wa Katiba na Sheria,
Wizara ya Katiba na Sheria,
S.L.P. 9050,
DAR ES SALAAM.

Mheshimiwa Waziri,

  Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977,
ibara ya 131 (3) (a) na (b) na Sheria Na. 7 ya mwaka 2001 kifungu cha 33 (1) (a), (b) na
(c) kama kilivyorekebishwa kwenye marekebisho ya Sheria Na. 19 ya 2004, kwa heshima
ninawasilisha kwako taarifa ya mwaka 2009/2010 ya Tume ya Haki za Binadamu na
Utawala Bora.


    Taarifa hii inayoainisha shughuli za Tume katika mwaka 2009/2010 na hali ya
utekelezaji wa hifadhi ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora inawasilishwa
kwako kama Waziri anayesimamia masuala ya haki za binadamu na misingi ya utawala
bora kwa ajili ya kuwasilisha mbele ya Bunge. Aidha nakala ya taarifa ya hesabu
zilizokaguliwa na taarifa ya Mkaguzi Mkuu zimeambatanishwa pamoja na taarifa hii.

    Kwa heshima ninaomba kuwasilisha.
        Jaji Kiongozi (Mstaafu) Amiri Ramadhani Manento
                MWENYEKITI
      TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA
                      ii
                           YALIYOMO:


VIFUPISHO ....................................................................................................................... iv
Kutoka meza ya Mhe. Mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora .... vi
Taarifa ya mwaka 2009/2010 kwa Muhtasari .................................................................. viii
SURA YA KWANZA ........................................................................................................ 1
UONGOZI, WATUMISHI NA MAFANIKIO YA TUME KWA MWAKA 2009/2010.. 1
1.0 UTANGULIZI .............................................................................................................. 1
SURA YA PILI. ................................................................................................................ 11
2.0  ZIARA ZA TUME KUKAGUA MAGEREZA, UTAFITI NA ELIMU YA HAKI
ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA KWA WANANCHI NA VIONGOZI WA
KATA NA VIJIJI KWA MWAKA 2009-2010 ................................................................ 11
SURA YA TATU ............................................................................................................. 78
3.0  TAKWIMU ZA MALALAMIKO KWA MWAKA 2009/2010 .......................... 78
SURA YA NNE .............................................................................................................. 110
4.0  TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA KAZI ZA TUME
SEHEMU YA ZANZIBAR MWAKA 2009/2010 ........................................................ 110
SURA YA TANO ........................................................................................................... 129
Mipango ya mwaka 2010/2011 ....................................................................................... 129
                                iii
                  VIFUPISHO
ATC - Air Tanzania Corporation
BAKWATA - Baraza Kuu la Waislamu Tanzania
CHADEMA - Chama cha Demokrasia na Maendeleo
CUF – Civic United Front
CCM – Chama Cha Mapinduzi
DED – District Executive Director
DC - District Commissioner
DSM – Dar es Salaam
Dkt - Daktari
FFU – Field Force Unit
GEPF - Government Employees Pension Fund
HIV/AIDS - Human Immuno Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome
IGP – Inspector General of Police
JWTZ – Jeshi la Wananchi wa Tanzania
JKU – Jeshi la Kujenga Uchumi
KMKM –Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo
KKKT- Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania
LAPF – Local Authority Provident Fund
LHRC - Legal and Human Rights Center
LTD – Limited
Mh. – Mheshimiwa
MKUKUTA - Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kuondoa Umasikini Tanzania
NBC - National Bank of Commerce
NGO - Non Governmental Organization
NPF - National Provident Fund
NSSF - National Social Security Fund
OCD – Officer Commanding District
OC – Other Charges
PSPF – Public Service Pension Fund                     iv
PPF - Parastatal Pension Fund
RAAW – Researchers, Academicians and Allied Workers Union (Tanzania)
RCO – Regional Criminal Officer
RPC – Regional Police Commander
RAS - Regional Administrative Secretary
RITA - Registration, Insolvency and Trustsheep Agency
RPO - Regional Prisons Officer
R.E - Revised Edition
SACCOS – Savings and Credit Cooperative Societies
SMZ - Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar
TAKUKURU –Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa
TAS - Tanzania Albino Society
TANAPA - Tanzania National Parks
TAMISEMI - Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa
TANROAD - Tanzania Roads Agency
TANESCO - Tanzania Electric Supply Company
TRA - Tanzania RevenueAuthority
TKU – Tume ya Kudumu ya Uchunguzi
TBL – Tanzania Breweries Limited
TTCL – Tanzania Telecommunication Company Limited
TRL - Tanzania Railways Limited
TPS –Tanzania Prison Service
TSC – Teachers’ Service Commission
UNICEF - United Nations Children’s Fund
UN - United Nations
UKIMWI - Upungufu wa Kinga Mwilini
VVU - Virusi vya UKIMWI
VEO – Village Executive Officer
WEO – Ward Executive Officer
                     v
Kutoka meza ya Mhe. Mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na
Utawala Bora:
Taarifa hii ya mwaka 2009/2010 inayoelezea shughuli za Tume ya Haki za Binadamu na
Utawala Bora inaonesha pia hali ya haki za binadamu nchini, masuala yapi
yanayoonekana kuwakera wananchi kutokana na malalamiko yanayopokelewa, taasisi
zipi zinazolalamikiwa na masuala ambayo yamepewa kipaumbele na Tume. Kuna
maeneo ya haki za binadamu na utawala bora yanayojitokeza katika malalamiko kwa
mfano: ucheleweshaji wa upatikanaji wa nakala za hukumu, madai ya kubambikiziwa
kesi na Polisi, madai ya kutokulipwa mafao ya bima na Shirika la Bima la Taifa, mafao
na stahili za wafanyakazi na watumishi wa umma kutopandishwa cheo.


Katika ufuatiliaji, uchunguzi na tafiti zilizofanywa zimeonesha upo ukiukwaji uliotia doa
sifa nzuri ya amani na ya haki za binadamu katika Taifa letu na hasa mauaji ya albino
kutokana na imani potofu za kishirikina na mauaji ya wanawake kwa kisingizio cha
kuwinda wachawi. Mauaji hayo ya wanawake yalikuwa na uhusiano na masuala ya
kiuchumi, mirathi na uonevu wa wanyonge kwa kuwahusisha na matukio yasiyokuwa na
majibu katika jamii hasa za vijijini kama vile baadhi ya maradhi, vifo na balaa nyingine.


Mabadiliko yalionekana katika maeneo kadhaa yaliyojitokeza miaka ya nyuma kwa
mfano muda wa kusikiliza kesi za mauaji ulipungua kwa kuangalia muda wa mahabusu
wa kesi hizo waliokaa katika magereza, viwango vya uzingatiaji wa haki za binadamu
katika magereza uliongezeka katika maeneo ya burudani, kupungua kwa msongamano
kutokana na idadi ya wafungwa kupungua, matumizi ya mabasi katika mkoa wa Dar-es-
Salaam katika kusafirisha wafungwa na mahabusu kwenda mahakamani uliendelea na


                      vi
mitondoo kuondolewa karibu ya magereza yote nchini. Ushirikiano kati ya Tume na
vyombo vya kutekeleza sheria uliendelea hasa katika kuyafanyia kazi baadhi ya
mapendekezo ya Tume katika kuboresha hali ya utekelezaji wa sheria nchni. Muafaka wa
kisiasa uliofikiwa Zanzibar kati ya vyama vya CCM na CUF uliondoa kiashiria cha
kukosekana amani wakati wa uchaguzi.


Changamoto bado ni nyingi katika kulinda, kutetea na kueneza elimu ya haki za
binadamu na utawala bora. Hali ya haki za binadamu na utawala bora ina upungufu
kutokana na malengo na viwango kutokufikiwa. Masuala ya haki za kiuchumi, kijamii na
kiutamaduni hayajapata msukumo ukilinganisha na haki za kisiasa na kiraia. Matumaini
ya kuboresha haki za binadamu na misingi ya utawala bora yapo katika kuzidi kuinua
kiwango cha uelewa wa wananchi na viongozi wao kuhusu haki zao na wajibu ili kuweza
kujenga utamaduni uliokusudiwa.
        Jaji Kiongozi (Mstaafu) Amiri Ramadhani Manento
                MWENYEKITI
      TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA
                    vii
        Taarifa ya mwaka 2009/2010 kwa Muhtasari

Taarifa hii ya mwaka 2009/2010 ya shughuli za Tume ya Haki za Binadamu na Utawala
Bora ni ya tisa tangu Tume ianzishwe mwezi Julai mwaka 2001 kwa mujibu wa ibara ya
129 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria Na. 7 ya
mwaka 2001. Taarifa hii ya shughuli za Tume imegawanyika katika sura tano:


Sura ya kwanza inahusu dira, malengo, muundo, watumishi na uendeshaji wa Tume. Sura
hii pia inaelezea kazi za Tume kama zilivyoainishwa katika ibara ya 131 ya Katiba ya
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Kifungu cha 6(1), vifungu vidogo
(a) – (o) vya sheria ya Tume,( Sura 391 ya Sheria za Tanzania.)


Masuala mengine yaliyoelezewa katika sura hii ni pamoja na kazi zilizofanywa na
mafanikio ya Tume katika kipindi cha mwaka 2009/2010 ambazo ni kuendelea kupokea
na kushughulikia malalamiko ya wananchi, kufuatilia mgogoro kati ya wananchi na
mwekezaji mwindaji katika Wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro, kufanya utafiti kuhusu
mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi (Albino), mauaji ya wanawake wanaodaiwa ni
wachawi na uchunaji ngozi kwa imani za kishirikina.Tume ilitembelea magereza 57 na
kufanya mikutano ya hadhara katika mikoa mitano. Mwisho, sura hii inaelezea
changamoto zilizojitokeza katika kipindi cha miaka mitano cha 2005/06 – 2009/2010 na
hatua zilizochukuliwa katika kukabiliana na changamoto hizo.


Sura ya pili inaelezea kuhusu ziara za Tume za kukagua magereza mbalimbali nchini kwa
lengo la kufanya tathimini ya hali ya waliofungiwa humo kwa kulinganisha na kaguzi
zilizofanywa na Tume kati ya mwaka 2002 hadi 2008. Sura hii pia inaelezea utafiti
kuhusu mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi (albino) na wanawake wengi wao
wakidaiwa ni wachawi katika wilaya 16 za Tanzania Bara kwa lengo la kujua
chanzo/chimbuko/kiini cha mauaji, ukubwa wa tatizo pia kupata maoni ya wananchi
kuhusu namna ya kutokomeza tatizo hilo. Wakati huo huo mikutano ya hadhara
ilifanyika kwa lengo la kutoa elimu ya haki za binadamu kwa wananchi ili kuhamasisha


                     viii
jamii, kuthamini na kuheshimu haki za binadamu. Matokeo ya utafiti huo na
mapendekezo yaliyotolewa na wananchi kwa vyombo mbalimbali kuhusu namna ya
kutokomeza tatizo hili yamo katika sura hii.


Sura hii pia inaeleza namna Tume ilivyotekeleza awamu ya kwanza ya mradi wa
kuimarisha na uzingatiaji wa misingi ya utawala bora Tanzania katika mikoa mitano
ambapo Tume ilitoa mafunzo ya utawala bora kwa watendaji wa kata na vijiji, pamoja na
kufanya mikutano ya hadhara kwa wananchi wa vijiji na kata zilizotembelewa. Masuala
yaliyojitokeza katika mafunzo hayo pia yameorodheshwa.


Sura ya tatu inatoa takwimu za malalamiko yaliyopokelewa na kushughulikiwa na Tume
kuhusu masuala ya haki za binadamu na utawala bora katika mwaka 2009/2010. Maelezo
hayo yanahusu;
  i)   Malalamiko yaliyowasilishwa Tume tangu kuanzishwa kwake,
  ii)   Idadi ya malalamiko kulingana na uchambuzi wa aina ya uvunjwaji wa haki
      za binadamu na misingi ya utawala bora,
  iii)  Taasisi zilizolalamikiwa,
  iv)   Idadi ya malalamiko kutoka kila mkoa,
  v)   Taarifa kutoka ofisi za Tume za kanda ya Lindi na Mwanza,
  vi)   Malalamiko kutoka kwa wanawake, wanaume, watoto, makundi na
      malalamiko yaliyoanzishwa na Tume yenyewe.
Maelezo na takwimu vimetolewa kuhusu jinsi malalamiko yalivyohitimishwa kwa
kufaulu, kutokufaulu, kuelekezwa au kuachwa.


Sura ya nne inahusu utekelezaji wa majukumu na kazi za Tume Zanzibar ambapo
masuala yafuatayo yameainishwa;
  i)   Mafunzo juu ya utekelezaji wa haki za watoto Zanzibar na mkutano wa wadau
      kujadili na kuboresha taarifa ya uchunguzi wa hadharani na utafiti juu ya
      utekelezaji wa haki za watoto Zanzibar
  ii)   Uchambuzi wa sheria mbalimbali zinazolinda na kutetea haki za watoto
      Zanzibar                        ix
iii)  Maadhimisho ya siku ya haki za Binadamu Duniani yaliyofanyika Zanzibar,
    mgeni rasmi akiwa Rais wa Zanzibar, Mhe. Abeid Aman Karume.
iv)  Ziara mbalimbali za Tume Zanzibar; kama vile ufuatiliaji wa uhaba wa tatizo
    la maji, ufuatiliaji wa malalamiko ya uandikishaji wa daftari la kudumu la
    wapiga kura Unguja na Pemba,
v)   Malalamiko yaliyopokelewa na kushughulikiwa na Tume ofisi ya Zanzibar
    mwaka 2009/2010.


Sura ya tano inahusu mipango ya Tume ya mwaka 2010/2011, ambapo shughuli
zitakazopewa kipaumbele kwa mwaka huo wa fedha zitazingatia kuhakikisha haki za
binadamu na misingi ya utawala bora inazingatiwa kwa kuhusisha mambo yafuatayo;
i)   Kuanzishwa kwa kamati za haki za binadamu katika ngazi za wilaya na kata,
ii)  Tathimini ya hali ya haki za binadamu nchini.
iii)  Kuboresha elimu ya haki za binadamu kwa kushirikiana na ufadhili wa mfuko
    wa uboreshaji Sekta ya Sheria,
iv)  Kuibua taarifa mbalimbali zitakazosaidia katika uandaaji wa mpango wa
    utekelezaji wa haki za binadamu nchini,
v)   Kupitia sheria mbalimbali kwa nia ya kuangalia kasoro zilizojitokeza wakati
    wa matumizi yake, na kutoa mapendekezo serikalini
vi)  Kuendelea kutoa msaada wa kisheria
vii)  Kufuatilia haki za binadamu na misingi ya utawala bora, kufanya utafiti na
    kuandaa taarifa ambazo zitatumika katika kutetea na kutekeleza elimu kwa
    umma kuhusu masuala husika ya haki za binadamu na utawala bora.
                    x
                 SURA YA KWANZA


 UONGOZI, WATUMISHI NA MAFANIKIO YA TUME KWA MWAKA
            2009/2010
1.0 UTANGULIZI

1:1 Dira
Dira ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ni kujenga jamii inayozingatia haki na
utamaduni ambapo haki za binadamu na misingi ya utawala bora inakuzwa, inalindwa,
inazingatiwa, inatekelezwa na inahifadhiwa.


1.2 Dhima ya Tume
Dhima ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ni kukuza na kulinda haki zote za
binadamu, wajibu na misingi ya utawala bora ili kudumisha demokrasia, utawala wa sheria na
utawala bora bila ya kuingiliwa na mtu au taasisi yoyote.


1.3 Utawala na utumishi
Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inaendelea kutekeleza majukumu yake yote ya
Kikatiba na Kisheria kulingana na muundo wake, sheria, kanuni, na taratibu zilizopo, ikiwa ni
pamoja na kufuata maelekezo na sera mbalimbali zinazotolewa na Serikali.


1.3.1 Idadi ya viongozi na watumishi
Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora katika mwaka wa ripoti ilikuwa na jumla ya
watumishi (189) ambao idadi ya waliokuwepo katika ofisi ya Makao Makuu Dar es Salaam ni
(164), Ofisi ya Zanzibar (13) na ofisi za matawi za Lindi (5) na Mwanza (7). Idadi hii
ilijumuisha Makamishna sita (6), Makamishna Wasaidizi wawili (2) Katibu Mtendaji,
Wakurugenzi sita (6), wakuu wa vitengo wanne (4) na watumishi wengineo 170 ikiwa ni maafisa
uchunguzi na watumishi wa kawaida.
                        1
1.3.2. Ushirikishwaji wa Watumishi
Watumishi wamekuwa wakishirikishwa katika mambo mbalimbali kupitia mikutano ya idara na
ya wafanyakazi wote kama ilivyopangwa katika mpango wa kazi za mwaka. Pia watumishi
kupitia mikutano iliyotajwa walipatiwa maamuzi na maelekezo mbalimbali ya Sekretarieti ya
Tume na ya Baraza la Wafanyakazi yaliyowahusu watumishi moja kwa moja. Baraza la
wafanyakazi ambalo ni msingi wa ushirikishwaji wa wafanyakazi lilikutana kwa mujibu wa
taratibu na kutoa ushauri na maamuzi muhimu katika kuboresha maslahi na hali ya wafanyakazi.


1.4 Muundo wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora
Muundo wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora unazingatia Sheria ya Tume ya Haki
za Binadamu na Utawala Bora Namba 7 ya Mwaka 2001 kifungu cha 7(1) na vifungu vya 11 na
12. Tume ina jumla ya Idara sita (6) ambapo kila idara ina kazi zake mbalimbali za kutekeleza.
Idara hizo ni kama zifuatazo; Idara ya Utafiti na Nyaraka, Idara ya Utawala, Idara ya Utawala
Bora; Idara ya Huduma za Kisheria; Idara ya Haki za Binadamu na Idara ya Elimu kwa Umma
na Mafunzo.


1.5 Uwajibikaji
Uongozi wa Tume na watumishi katika kipindi cha mwaka huu wa fedha waliendelea kutekeleza
majukumu ya kulinda, kukuza na kuhifadhi haki za binadamu na misingi ya utawala bora kwa
mafanikio kulingana na Katiba ya nchi ya mwaka 1977, Sheria, mbalimbali, miongozo na sera.
Mipango ya Tume kila mwaka inaelekezwa pia na misingi iliyowekwa kitaifa kwa mfano klasta
(Na III) ya Mpango wa Kukuza Uchumi na Kuondoa Umaskini (MKUKUTA) na Mkataba wa
huduma kwa Mteja.


1:6 Majukumu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora
Tume inalo jukumu kubwa la kikatiba na kisheria la kukuza, kulinda na kuhifadhi haki za
binadamu, wajibu na misingi ya utawala bora ili kudumisha demokrasia, utawala wa sheria na
amani nchini.
                       2
1:7 Kazi za Tume
Kazi za Tume zimeainishwa katika ibara ya 131 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania ya mwaka 1977 na Kifungu cha 6 (1) Vifungu vidogo (a) - (o) vya Sheria ya Tume
Sura ya 391 ya Sheria za Tanzania; Majukumu ya Tume ni:
  (i)   Kukuza nchini kinga na hifadhi ya haki za binadamu na wajibu kwa jamii kwa mujibu
      wa Katiba na sheria za nchi;
  (ii)  Kupokea malalamiko ya uvunjwaji wa haki za binadamu kwa ujumla;
  (iii)  Kufanya uchunguzi juu ya mambo yanayohusu uvunjwaji wa haki za binadamu na
      ukiukwaji wa misingi ya utawala bora;
  (iv)  Kufanya utafiti katika mambo ya haki za binadamu, utawala bora na kuelimisha jamii
      kuhusiana na mambo hayo;
  (v)   Inapobidi, kufungua mashauri mahakamani yanayolenga kukomesha ukiukwaji wa
      haki za binadamu, kufanya marekebisho au kuleta mabadiliko kutokana na haki
      zilizovunjwa au ukiukwaji wa misingi ya utawala bora;
  (vi)  Kuchunguza mwenendo wa mtu yeyote yule au taasisi yeyote ambayo vifungu vya
      sehemu hii vinahusiana navyo katika utaratibu wa kawaida wa kutekeleza kazi za
      ofisi yake au utendaji wa kazi kupindukia mamlaka yake;
  (vii)  Kuchunguza malalamiko yanayohusiana na utekelezaji au utendaji wa watu
      wanaoshikilia ofisi katika utumishi wa serikali, mamlaka za umma au vyombo vya
      umma, ikijumuisha taasisi binafsi na watu binafsi ambapo malalamiko hayo
      yanadaiwa kuwa ni ya matumizi mabaya ya madaraka, sio ya haki, huduma za
      upendeleo kwa mtu yeyote ikiwa ni lalamiko au jambo jingine, katika kutekeleza kazi
      zao za kiserikali au umma;
  (viii) Kutembelea magereza na mahali wanamozuiliwa watu kwa madhumuni ya
      kutathmini na kukagua hali za watu wanaozuiliwa sehemu hizo na kutoa
      mapendekezo yatakayowezesha kurekebisha kasoro zilizopo kwa mujibu wa matakwa
      ya sheria hii;
  (ix)  Kuchukua hatua za kusaidia kusahihisha, kurekebisha, kuzuia au ukomeshaji wa
      vitendo vilivyotajwa katika vifungu (e), (f), (g) au (h) kutokana na njia za usawa,
      sahihi na za haki, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua za kisheria;
                        3
   (x)    Kutoa ushauri kwa serikali na vyombo vingine vya umma na taasisi za sekta binafsi
        juu ya mambo maalum yanayohusiana na haki za binadamu na utawala bora;
   (xi)   Kutoa mapendekezo yanayohusiana na sheria iliyokwishatungwa au inayokusudiwa
        kutungwa, kanuni, au mambo ya kiutawala ili kuhakikisha zinakubaliana na haki za
        binadamu na misingi ya utawala bora;
   (xii)   Kusaidia uridhiaji wa/au utiaji saini mikataba au makubaliano yanayohusu haki za
        binadamu, kuzilinganisha sheria za nchi na kufuatilia na kutathmini utekelezaji ndani
        ya Jamhuri ya Muungano, serikali na watu wengine, kwa viwango vya haki za
        binadamu vilivyoainishwa kwenye mikataba au makubaliano au chini ya sheria za
        kawaida na mahusiano ya kimataifa ambayo Jamhuri ya Muungano inawajibika nayo;
   (xiii) Kwa kupitia serikalini, kushirikiana na wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa
        Nchi za Afrika, Jumuiya ya Madola na taasisi nyingine zenye mahusiano baina yao,
        miongoni mwao au ya kikanda na taasisi za nchi za nje ambazo zina uzoefu katika
        maeneo ya hifadhi na ukuzaji wa haki za binadamu na utawala bora;
   (xiv)   Kuchukua hatua zifaazo kwa ajili ya ukuzaji na uendelezaji wa upatanishi na
        usuluhishi miongoni mwa watu mbalimbali na taasisi ambazo hufika au kufikishwa
        mbele ya Tume; na
   (xv)   Kufanya kazi nyinginezo kama zinavyoweza kuelezwa katika sheria nyingine.


1:8     Mpango Mkakati wa Tume kwa kipindi cha 2010-2015.
       Mpango mkakati wa miaka mitano (5) wa Tume umeainisha wazi malengo makuu sita
       (6) ambayo ni kama ifuatavyo:
        a. Kupunguza maambukizi ya Virusi vya UKIMWI na kuboresha huduma kwa
          waathirika,
        b. Kujenga uelewa na ufahamu kwa wananchi na wadau juu ya haki za binadamu na
          misingi ya utawala bora,
        c. Kufanya utafiti, ufuatiliaji na kushughulikia malalamiko ya wananchi juu ya
          uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora,
        d. Kufanya uchunguzi wa hadharani na ufuatiliaji wa uvunjwaji wa haki za
          binadamu nchini ili kukuza, kulinda na kuhifadhi haki za binadamu na misingi ya
          utawala bora,                          4
     e. Kushirikiana kikamilifu na wadau wa Kitaifa, Kikanda na Kimataifa katika
       masuala yote ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora,
     f. Kuongeza uwezo wa Tume katika utoaji wa huduma za Kisheria kwa kusaidia
       watu wasio na uwezo wa kupeleka kesi mahakamani.
1.9 Mkataba wa Huduma kwa Mteja
   Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inaongozwa na Mkataba wa Huduma kwa
   Mteja katika utoaji wa huduma kwa wadau na wananchi, ambapo masuala kadhaa
   huzingatiwa ikiwa ni pamoja na haki za mteja, ubora wa huduma na muda wa utoaji
   huduma hiyo


1:9.1 Hali ya utoaji huduma kwa wateja.
   Hali ya utoaji huduma ndani ya Tume katika kipindi hiki imekuwa ya kuridhisha licha ya
   kuwa Tume imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa kazi
   na majukumu yake. Mfano, ufinyu wa bajeti kwa ajili ya fedha za matumizi ya kawaida,
   mamlaka zinazolalamikiwa kutojibu hoja za Tume kwa wakati, uchache na uchakavu wa
   magari unaosababisha fedha nyingi kutumika kwa ajili ya matengenezo ya magari hayo.


1.10 Mafanikio.
 Yafuatayo ni mafanikio ya Tume katika kipindi cha mwaka 2009/2010:


   1.10.1 Malalamiko.
   Katika kipindi cha Mwaka 2009/2010, Tume ilikuwa na jumla ya malalamiko elfu nane
   mia tisa arobaini na nane ( 8,948) ambapo malalamiko elfu saba mia nne tisini na
   nne,(7,494) ni ya miaka ya nyuma na malalamiko elfu moja mia nne hamsini na nne
   (1,454) ni malalamiko mapya yaliyopokelewa mwaka 2009/2010. Kati ya hayo
   malalamiko mapya 1,232 yanahusu ukiukwaji wa misingi ya Utawala bora na 222
   yanahusu uvunjaji wa haki za binadamu.
   Malalamiko hayo yamegawanyika kama ifuatavyo kulingana na aliyewasilisha au kuleta
   lalamiko:
        Wanaume malalamiko 1,244 sawa na asilimia 85.5
        Wanawake malalamiko 152 sawa na asilimia 10.5


                      5
     Makundi yalileta malalamiko 52 sawa na asilimia 3.6
     Tume yenyewe ilianzisha malalamiko sita (6) sawa na asilimia 0.6
Kati ya malalamiko hayo, malalamiko 17 yalihusu uvunjwaji wa haki za watoto.


Idadi ya malalamiko ambayo uchunguzi wake ulikamilika na kufungwa ni 1,588 kwa
mwaka 2009/2010. Kati ya hayo 977 ni ya miaka ya nyuma na 590 ni malalamiko mapya
yaliyofungwa kwa kuelekezwa kutoka Idara ya Huduma za Kisheria na malalamiko 21 ni
mapya yaliyofungwa baada ya uchunguzi kukamilika.


Malalamiko hayo 1,588 yalifungwa kwa mchanganuo ufuatao;
     Yaliofaulu 355 sawa na asilimia 22.4
     Yasiofaulu 131 sawa na asilimia 8.2
     Kuelekezwa baada ya uchunguzi kufanyika 177 sawa na asilimia 11.1
     Yaliyoachwa 335 sawa na asilimia 21.1
     Kuelekezwa kutoka Idara ya Huduma za Kisheria 590 sawa na asilimia 37.2.


1.10.2 Usuluwishi wa Mgogoro.
Tume ilifanikiwa kufuatilia mgogoro kati ya wananchi na mwekezaji mwindaji katika
Wilaya ya Ulanga Mkoani Morogoro. Juhudi za kusuluhisha mgogoro huo ziliendelea ili
kuweza kufikia makubaliano.
  -  Mapendekezo yalitolewa kuwa wananchi waendelee kukaa katika maeneo yao
    wakati wa majadiliano na pande zote ziliheshimu mapendekezo,
  -  Malipo ya fidia kwa njia ya usuluhishi yalishindikana baada ya mwekezaji
    kutoridhika na utaratibu wa fidia uliopendekezwa.


1.10.3 Utafiti na uchunguzi wa hadharani
Tume ilifanya utafiti na uchunguzi wa hadharani kuhusu mauaji ya watu wenye ulemavu
wa ngozi (albino), mauaji ya wanawake (“vikongwe”) na uchunaji wa ngozi za binadamu
kuhusiana na imani za kishirikina. Taarifa kuhusiana na utafiti huu imeandaliwa. Taarifa
hiyo ina mapendekezo hasa kwa mujibu wa maoni ya wananchi kuhusu namna ya
kukabiliana na hayo matatizo ya ukiukwaji wa misingi ya haki za binadamu, utu na hadhi


                    6
ya mtu. Utafiti na uchunguzi ulifanyika katika vijiji ndani ya wilaya 16 za Tanzania Bara.
Wilaya hizo ni: Misenyi, Muleba, Biharamulo, Ngara, Geita, Sengerema, Kwimba,
Magu, Misungwi, Bukombe, Kahama, Bariadi, Bunda, Musoma, Mbarali na Mbozi
Taarifa hii itawasilishwa Serikalini kwa mujibu wa Kifungu namba 35 katika Sheria ya
Tume sura ya 391 ya Sheria za Tanzania inayoiwezesha Tume kutoa taarifa kwa manufaa
ya umma kuhusu sehemu ya kazi zake. Matokeo ya utafiti na uchunguzi uliofanyika
katika wilaya zilizotajwa ulibaini kuwa kati ya mwaka 2007 – 2009 idadi ya wanawake
287 waliuwawa kutokana na imani za kishirikina na albino 53 waliuawa na tano (5)
walijeruhiwa.1.10.4 Uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura.
Tume ilifuatilia malalamiko kuhusu uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura
Unguja na Pemba, kutokana na taarifa za vyombo mbalimbali vya habari juu ya vurugu
na matukio ya watu kudai kunyimwa haki yao ya msingi kwa mujibu wa Katiba ya
Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 Ibara 21(1) inayohusu uhuru wa
kuchagua na kuchaguliwa. Tume iliangalia utaratibu wa zoezi la uandikishaji wa kadi za
Mzanzibar mkazi kama sharti la msingi katika kupata sifa ya kuandikishwa kwenye
daftari la kudumu la wapiga kura. Katika uchunguzi huo Tume ilibaini maeneo
mbalimbali yaliyolalamikiwa kutoka pande zote za Zanzibar. (Taarifa kamili ya
yaliyojitokeza na mapendekezo ipo sura ya nne ya taarifa hii.)


1.10.5 Machapisho mbalimbali kwa ajili ya kueneza elimu ya haki za binadamu.
Tume ilitoa machapisho mbalimbali kwa lengo la kuwasaidia watanzania waweze
kutambua haki zao za msingi pamoja na wajibu wao, kwa mfano kijitabu cha “Tambua
Haki Zako na Wajibu Wako Mwananchi.” (nakala 250,000), “Utaratibu wa Kuleta
Malalamiko Tume” – (nakala 800,000), “Je Watoto Tutafika” – (nakala 50,000), “Zijue
Haki Zako Kubali Wajibu Wako” – (nakala 25,000), “Komesha Mauaji ya Vikongwe” –
(nakala 25,000), na “Haki ya Kuishi “– (nakala 25,000).
                    7
1.10.6 Kukagua magereza.
Tume kwa kipindi cha mwaka 2009/2010 ilitembelea na kukagua jumla ya magereza 66
na kufikia lengo la kutembelea magereza yote 132. Mwaka 2008/2009 na 2009/2010
Tume ilitembelea na kukagua magereza nchini kwa lengo la kufanya tathmini ili kuona
mabadiliko ya maboresho yanayoendelea kufanywa ndani ya magereza. Maeneo
yafuatayo yalifuatiliwa wakati wa zoezi la tathmini; malazi, sare za wafungwa, chakula,
haki ya kuabudu, burudani, haki ya mawasiliano, nishati, mazingira, huduma za afya,
matibabu na usafiri. Vigezo vingine vilivyoangaliwa ni hali ya wafungwa na mahabusu
wanawake, wajawazito, watoto waliofuatana na mama zao magerezani, watoto
waliofungwa na walio mahabusu na wafungwa waliohukumiwa kunyongwa. Hali ya
wafanyakazi wa magereza na mazingira yao ya kufanyia kazi pia yaliangaliwa. Taarifa
zenye mapendekezo zimeandaliwa na kuwasilishwa Serikalini.


1.10.7 Mikutano ya hadhara na mafunzo kwa viongozi kuhusu utawala bora kwa
msaada wa mfuko wa maadili unaosimamiwa na Sekretarieti ya Maadili na
kufadhiliwa na Benki ya Dunia.
Tume ilifanya ziara kwenye mikoa mitano (5) na kufanya mikutano ya hadhara katika
baadhi ya vijiji na wilaya ambako ilitolewa elimu kuhusu haki za binadamu na misingi ya
utawala bora na mafunzo kuhusu wajibu wa Watendaji katika ngazi za Kata, Vijiji na
Vitongoji/Mitaa. Kadhalika ujumbe wa Tume ulifuatilia malalamiko ya zamani yaliyoko
kwenye Wilaya zilizotembelewa ili kubaini mwelekeo wa mashauri husika. Mikoa na
wilaya zilizofikiwa ni; Mkoa wa Tanga wilaya za Korogwe na Lushoto jumla ya kata
kumi na mbili (12), Wananchi na viongozi wa Serikali za mitaa 222 walihudhuria
mafunzo na jumla ya wananchi 429 katika Kata zilizotembelewa walihudhuria mikutano
ya hadhara; Mkoa wa Shinyanga - Wilaya za Bariadi na Kahama ambapo wananchi 2,615
walihudhuria mikutano ya hadhara na viongozi 217 walihudhuria mafunzo; Mkoa wa
Mara Wilaya za Tarime na Serengeti ambapo viongozi 239 na washiriki kutoka Taasisi
zisizo za Kiserikali 67 walihudhuria mikutano ya viongozi. Mikutano ilifanyika katika
kata kumi na mbili (12): Mkoa wa Mtwara Wilaya za Newala na Nanyumbu wananchi
1059 walihudhuria mikutano ya hadhara na viongozi 241 na mshiriki moja (1) kutoka
asasi zisizo za kiserikali walihudhuria mafunzo na katika Mkoa wa Manyara katika                    8
   Wilaya za Mbulu na Babati viongozi 178 walihudhuria mafunzo ya haki za binadamu,
   utawala bora na serikali za mitaa.


1:11 Changamoto zilizojitokeza
Katika kipindi hiki cha miaka mitano (2005/6-2009/2010), Tume ya Haki za Binadamu na
Utawala Bora imekabiliwa na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yake
kama ifuatavyo:
   (i)   Ufinyu wa bajeti kwa ajili ya fedha za matumizi mengine (OC) pamoja na fedha
       za maendeleo. Tatizo hili limesababisha Tume kutofikia malengo ya kuongeza
       ofisi tatu (3) za kanda katika mikoa ya Mbeya, Dodoma, Kilimanjaro na ofisi ya
       Pemba kufikia mwaka 2009/2010.
   (ii)  Aidha, Tume imeshindwa kufuatilia na kufanya utafiti juu ya matukio     ya
       uvunjwaji wa haki za binadamu yanayohitaji hatua za haraka pindi yanapotokea.
       Hali hii imesababisha Tume kushindwa kutekeleza jukumu lake la kulinda na
       kuhifadhi    haki za binadamu nchini kwa viwango vinavyotakiwa hali
       inayowafanya wananchi kukata tamaa na kuilaumu serikali kutoshughulikia
       matatizo yao.
   (iii)  Mamlaka zinazolalamikiwa kutojibu hoja za Tume kwa wakati na kufanya
       malalamiko yaliyopo mbele ya Tume yasishughulikiwe kwa wakati. Hali hii
       ilileta wasiwasi kuwa wananchi wanaweza wakakosa imani kwa Tume na
       kuilalamikia   serikali kwa kutowathamini   huku wakijenga dhana kuwa
       watumishi wa serikali hulindana na Tume haina meno kisheria kuwabana watu na
       mamlaka zinazolalamikiwa kuvunja haki za binadamu na kukiuka misingi ya
       utawala bora.
   (iv)  Kutopatikana kwa fedha za matumizi ya kawaida (OC) kutoka HAZINA kwa
       kiasi kilichotarajiwa na kwa wakati muafaka. Hali hii imesababisha kuchelewa au
       kutofanyika kwa kazi zilizopangwa.
   (v)   Uchache na uchakavu wa magari na vifaa vya ofisi. Tume ilikuwa bado na magari
       makuukuu yaliyonunuliwa tangu wakati wa Tume ya Kudumu ya Uchunguzi na
       yalikuwa na umri wa zaidi ya miaka 17. Utengenezaji wa magari hayo umekuwa
       mzigo kwa Tume                       9
    (vi)  Kutopatikana kwa jengo moja la kupanga (Dar es salaam) kwa ajili ya Ofisi za
        Tume. Hali hii imesababisha baadhi ya watumishi kufanya kazi kwenye
        mazingira magumu. Tume ina jengo moja tu ambalo halikidhi mahitaji ya
        watumishi.


1:12 Hatua zilizochukuliwa katika kutatua changamoto hizo
Mikakati iliyochukuliwa katika kutatua changamoto za utekelezaji wa majukumu ya Tume
2009/2010 ni kama ifuatavyo:
    (i)   Kuendelea kuiomba Serikali kuongeza bajeti ya Tume.
    (ii)  Kibali cha kununua magari kiliombwa na kutolewa, mchakato wa manunuzi ya
        magari matano (5) uliendelea
    (iii)  Tume iliendelea kutafuta jengo moja ambalo litatumika kwa watumishi wake
        wote waliopo Dar es Salaam.
    (iv)  Tume iliendelea kuelimisha mamlaka mbalimbali za serikali na taasisi zisizo za
        serikali juu ya umuhimu wa kujibu hoja za Tume kwa wakati.
                       10
             SURA YA PILI.
2.0   ZIARA ZA TUME KUKAGUA MAGEREZA, UTAFITI NA ELIMU
YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA KWA WANANCHI NA
VIONGOZI WA KATA NA VIJIJI KWA MWAKA 2009-2010:


2.1 TATHMINI YA HALI YA MAGEREZA KWA MWAKA 2009/2010.
Ibara ya 130 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 kama ilivyorekebishwa na
sheria Na. 3 ya mwaka 2000, inaipa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora jukumu la
“kuhamasisha nchini hifadhi ya haki za binadamu na wajibu kwa jamii kwa mujibu wa katiba na
sheria za nchi.”


Sura ya kwanza, sehemu ya tatu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafafanua
haki mbalimbali na wajibu wa kila mtu. Baadhi ya haki zilizotajwa ni kuwa:
   a) Kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake.
   b) Watu wote ni sawa mbele ya sheria, na wanayo haki, bila ya ubaguzi wowote, kulindwa
     na kupata haki sawa mbele ya sheria.
   c) Heshima ya mtu itatunzwa katika shughuli zote zinazohusu upelelezi na uendeshaji wa
     mambo ya jinai na katika shughuli nyingine ambazo mtu anakuwa chini ya ulinzi bila
     uhuru, au katika kuhakikisha utekelezaji wa adhabu.
   d) Ni marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zinazomtweza
     au kumdhalilisha.


Misingi hiyo ya Katiba pamoja na Sheria ya Tume sura ya 351, kifungu cha 6 (1) (h), kinaipa
Tume mamlaka ya kutembelea na kukagua magereza na sehemu nyingine kama hizo.


Ni katika kuhakikisha na kulinda misingi hiyo ya Katiba na sheria katika kipindi hiki cha taarifa
yaani 2009/2010 Tume imetekeleza jukumu lake hili la kutembelea na kukagua magereza
mbalimbali nchini kwa lengo la kufanya tathmini ya hali ya magereza kwa kulinganisha na
kaguzi zilizofanywa na Tume kati ya mwaka 2002 hadi 2008.
                        11
Katika kipindi hiki cha taarifa Tume kupitia programu ya Maboresho ya Sekta ya Sheria (Legal
Sector Reform Programme) ilifanya tathmini ya hali ya magereza nchini kwa kulinganisha na
kaguzi zilizofanywa na Tume kati ya 2002/2003, hadi 2007/2008. Tathmini hii ilihusisha jumla
ya magereza 66 ya Tanzania Bara. Jumla ya magereza 75 yalifanyiwa tathmini katika kipindi cha
mwaka 2008/2009. Tathmini hii ilisaidia kuonesha hali halisi ya mabadiliko yaliyotokea baada
ya Tume kufanya kaguzi na kushauri vyombo vinavyohusika kufanya marekebisho ili kuweka
mazingira ya maisha ya wale wanaoishi humo kuendana na sheria ya magereza na viwango vya
kimataifa kuhusu haki za binadamu.


Tathmini hii ililenga kuainisha kama serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ilitekeleza
mapendekezo yaliyotolewa na Tume kwenye kaguzi zilizopita pamoja na taarifa mbali mbali
zilizotolewa na vyombo vingine yamezingatiwa na kufanyiwa marekebisho.


2.2. CHANGAMOTO:
Namna ya utekelezaji wa ziara ya tathmini (impact assessment)
Utaratibu wa kutembelea na kutathmini hali ya magereza ulifanyika kwa ushirikiano kati ya
Tume na Idara ya Magereza ambayo ilitoa ushirikiano wa kuridhisha tangu kuanza hadi
kumalizika kwa zoezi hili. Taarifa za awali zilitolewa katika magereza yote kuanzia makao
makuu na magereza husika kabla ujumbe wa Tume haujafika kwa ajili ya kazi ya tathmini.


Utaratibu wa kutoa taarifa za awali za ziara za Tume kwa wahusika ulionesha kuwa na manufaa
kwani maandalizi yaliyofanyika yaliboresha usafi n.k. Ilionekana baadhi ya wafungwa
walishindwa kuelezea kero zao kwa kuohofia kuadhibiwa baada ya ujumbe wa Tume kuondoka.


2.3 MISINGI INAYOTUMIWA NA TUME KATIKA KUKAGUA MAGEREZA.
Tume inatumia misingi iliyoelezwa katika Mikataba na Sheria mbalimbali katika utekelezaji wa
ukaguzi wa magereza na kutoa mapendekezo ya namna ya kuboresha hali za watu waliofungiwa.
                       12
2.3.1 Haki za wafungwa na mahabusu kama zilivyoainishwa katika Mikataba ya
Kimataifa/Kikanda, Sheria, Sera na Kanuni mbalimbali.
Haki au stahili za wafungwa na mahabusu zimefafanuliwa katika Mikataba mbalimbali ya
Kimataifa/Kikanda, Sheria na kanuni mbalimbali zinazohusu magereza, polisi na uendeshaji wa
kesi mahakamani. Umoja wa Mataifa ulipitisha kanuni ambazo zinalenga kulinda haki na
maslahi mbalimbali ya wafungwa na watu waliozuiliwa.
i) Baadhi ya mikataba na maazimio hayo ni pamoja na:
  a) The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1955/57
    and 1977.
  b) Kampala Declaration on Prison Conditions in Africa, 1996.
  c) Ouagadougou Declaration on Accelerating Prison and Penal Reform in Africa, 2002.
  d) Basic Principles for the Treatment of Prisoners 1990.
  e) United Nation Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Liberty, 1990.
  f) United Nations Standard Minimum Rules for Non- Custodial Measures, 1990.
  g) Body of principles for the protection of all persons under any form of Detention or
    Imprisonment, 1988.
  h) Guidelines and measures for the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman
    or Degrading Treatment or Punishment in Africa.


ii) Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza pia haki
anazostahili mtuhumiwa wa makosa ya jinai Katiba imetamka kuwa “kwa ajili ya kuhifadhi haki
na usawa wa binadamu, heshima ya mtu itatunzwa katika shughuli zote zinazohusu upelelezi na
uendeshaji wa mambo ya jinai na katika shughuli nyinginezo ambazo mtu anakuwa chini ya
ulinzi bila uhuru au katika kuhakikisha utekelezaji wa adhabu”
“Ni marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zinazotweza au
kumdhalilisha”


Katika kuhakikisha kuwa nchi inakwenda sambamba na viwango hivi vya kimataifa/kikanda na
Katiba katika kulinda haki za watu walio kizuizini, Tanzania pia ilitunga sheria mbalimbali
zinazolinda maslahi ya watu walio kizuizini. Sheria hizo ni pamoja na sheria ya Magereza;
(Prisons Act No.34 of 1967 (R.E 2002), Sheria ya Bodi za Parole; (The Parole Boards Act No. 25                       13
of 1994 R.E 2002) kwa ajili ya utoaji wa misamaha kwa wafungwa katika kupunguza
msongamano magerezani. Aidha ipo pia Sheria ya Adhabu ya kufanya kazi katika jamii
(Community Services Act. 2003) ambayo inaruhusu wahalifu waliohukumiwa kwa makosa
madogo madogo kutumikia adhabu zao kwa kufanya kazi za kuhudumia jamii badala ya kifungo.
Sheria nyingine ni sheria ya Tume sura ya 391 ambayo inaipa Tume majukumu ya kufuatilia na
kuona utekelezaji wa haki za binadamu katika magereza na sehemu nyinginezo wanamozuiliwa
watu kwa mujibu wa sheria za nchi.


MAGEREZA YALIYOTEMBELEWA 2009/2010.
MKOA       GEREZA                TAREHE
Ruvuma      Gereza la mahabusu Songea       02/06/2010
         Gereza la mahabusu Mbinga       03/06/2010
         Gereza la Majimaji          07/06/2010
Mtwara      Lilungu                10/06/2010
         Namajani               12/06/2010
Lindi       Kingurungundwa            14/06/2010
         Gereza la Mkoa wa Lindi        15/06/2010
Arusha      Mang’ola               31/05/2010
Kilimanjaro    Gereza la Wilaya ya Same       02/06/2010
Tanga       Gereza la Kwamngumi          04/06/2010
         Mng’alo                07/06/2010
         Gereza la mahabusu Tanga       08/06/2010
         Gereza kuu Maweni           09/06/2010
         Pangani                10/06/2010
Pwani       Utete                 14/06/2010
         Mafia                 28/06/2010
         Kilombero               29/06/2010
         Gereza la Mifugo Ubena        25/06/2010
Iringa      Mgagao                09/06/2010                       14
MKOA    GEREZA                TAREHE
Mbeya    Ruanda                14/06/2010
      Gereza la Wilaya Mbozi        15/06/2010
      Gereza la Wilaya Ileje        16/06/2010
      Gereza la Wilaya Mbarali       17/06/2010
      Ngwala                18/06/2010
Morogoro  Mahenge                08/06/2010
      Kihonda                18/06/2010
      Gereza la Wilaya Kilosa        12/06/2010
      Kiberege               11/06/2010
      Idete                 10/06/2010
      Mkono wa Mara             14/06/2010
      Wanawake Kingolwira          14/06/2010
      Gereza la ufugaji na kilimo Mbigili  16/06/2010

      Gereza la kilimo Wami Kuu       13/06/2010
Dodoma   Gereza la Kongwa           31/05/2010
      Isanga                01/06/2010
      Kondoa                03/06/2010
      King’ang’a              04/06/2010
Singida   Gereza la kilimo Ushora        07/06/2010
Tabora   Igunga                09/06/2010
      Nzega                 10/06/2010
      Gereza la mahabusu Tabora       14/06/2010
      Uyui                 15/06/2010
      Gereza la mahabusu Urambo       16/06/2010
Shinyanga  Malya                 01/06/2010
      Gereza la Wilaya Maswa        02/06/2010
      Meatu                 04/06/2010                    15
MKOA   GEREZA               TAREHE
     Gereza la kilimo Matongo      07/06/2010
Kagera  Rwamurumba             09/06/2010
     Kayanga               11/06/2010
     Gereza la Wilaya Ngara       14/06/2010
     Gereza la kilimo na mifugo Rusumo  15/06/2010

Mwanza  Geita                21/06/2010
     Butundwe              22/06/2010
     Kasungamile             23/06/2010
     Ukerewe               25/06/2010
     Butimba               23/06/2010
     Ngudu                30/06/2010
Mara   Kiabakari              28/06/2010
Mwanza  Ngudu                01/07/2010
Kigoma  Ilagala               25/05/2010
     Kwitanga              27/05/2010
     Bangwe               27/05/2010
Rukwa  Kalilankulukulu           31/05/2010
     Mahabusu Mpanda           02/06/2010
     Kitete               03/06/2010
     Mollo                04/06/2020
                  16
2.4 MATOKEO YA TATHMINI KWA UJUMLA
NA  HAKI STAHILI                    MAELEZO
1  Chakula:      Chakula kikuu katika magereza yote yaliyokaguliwa ni ugali na maharage,
             mboga za majani, nyama, wali na matunda huliwa baadhi ya siku katika wiki.
             Wanakunywa uji wakati wa asubuhi. Baadhi ya magereza yaliyofanyiwa
             tathmini wafungwa wanapata chakula kulingana na vipimo vilivyowekwa.
             Ilibainika kuwa 59.2% ya wafungwa waliohojiwa walieleza kuwa chakula
             kinatosha ikiwa kitasimamiwa na kuboreshwa. Asilimia arobaini (40%)
             walieleza kuwa chakula hakitoshi.


             Kwa upande wa wagonjwa magereza mengi yanajitahidi kuwapa chakula
             maalum kwa maelekezo ya daktari lakini magereza mengine hawapewi
             huduma hiyo. Baadhi ya magereza yanatoa huduma maalum kwa wanaoishi
             na VVU kwa kuwapa nusu ya mlo wa kawaida kila ifikapo saa 5 asubuhi ili
             kuwawezesha kumudu matumizi ya dawa wanazotumia. Aidha baadhi ya
             wanaoishi na VVU walilalamikia kukosa vyakula muhimu kama vile matunda
             na pia kufanyishwa kazi ngumu bila kupewa chakula maalum kama
             ilivyoonekana katika gereza la Mollo.
2  Upatikanaji   wa Hali ya uwepo wa maji safi na salama ulipewa kipaumbele katika ziara hiyo.
   maji   safi  na Asilimia 45.5% ya wafungwa waliohojiwa walidai kuwa wanatumia maji ya
   salama       bomba wakati 25.1% walikiri kuwa maji ya kisima bado yanatumika katika
             baadhi ya magereza. Aidha uhaba wa maji ulidhihirika katika baadhi ya
             magereza ambayo ni pamoja na gereza la Mng’aro, Ilagala, Kwamngumi na
             gereza la mahabusu Tanga.
3  Malazi       Katika suala la malazi, tathmini ya Tume ilizingatia mambo muhimu kama
             vile matandiko yanayotumiwa magerezani. Katika zoezi la tathmini ilibainika
             kuwa wafungwa na mahabusu wanalala katika magodoro na wanajifunika
             mablanketi,  hata  hivyo  magodoro  na  mablanketi  yamechakaa  na
             hayatoshelezi. Aidha katika baadhi ya magereza magodoro hayatoshelezi
             hivyo wanatumia virago. Katika magereza ya Kingolwira, Isanga na Ngara
             wafungwa wanawake wanalala kwenye vitanda.


                       17
NA  HAKI STAHILI                    MAELEZO
            Ilibainika kuwa kumekuwepo na mabadiliko katika malazi kwani wakati wa
            ukaguzi wa mwaka 2002/03 magereza mengi yalikuwa yanatumia virago
            ambapo kwa sasa magodoro yanatumika na pale penye upungufu virago
            vinatumika. Asilimia 32.6% ya wafungwa 1735 waliohojiwa walieleza
            kuwepo kwa mabadiliko ya kuridhisha katika malazi ikilinganishwa na miaka
            ya nyuma. Asilimia 17.1% wanakiri mabadiliko ni kidogo wakati asilimia
            17.5 walieleza kuwepo mabadiliko ya wastani katika malazi.
6  Sare     za
            Ukaguzi wa tathmini wa 2009/2010 ulibaini kuwa bado katika magereza
   wafungwa
            mengi yaliyokaguliwa wafungwa wana sare jozi moja ikiwa ni (suruali na
            shati kwa wanaume na sketi na shati kwa wanawake). Aidha katika baadhi ya
            magereza sare kwa baadhi ya wafungwa zilionekana kuchakaa. Aidha ujumbe
            wa Tume uliarifiwa kuwa kwa kuwa na jozi moja ya sare wafungwa wanapata
            shida wakati wa kufua ambapo inabidi wajifunge mablanketi kujisitiri.

            Tatizo la ukosefu wa sare muhimu kama vile sweta lilionekana pia kwa
            wafungwa walio kwenye magereza yaliyo katika maeneo yenye baridi. Pia
            kuna tatizo la ukosefu wa viatu ambapo kila mfungwa anategemea viatu
            binafsi wakati wengine hawana.


            Sare za wafungwa wanaume shati na suruali ni badiliko kutoka aina ya
            kitambaa hafifu na kuondoa kaptula. Wafungwa na mahabusu wanawake
            kutopata vifaa muhimu vya kujisetiri wakati wa hedhi na wengine
            walilalamikia ufupi wa sketi.
   Msongamano    Katika ukaguzi wa 2004/2005, tatizo la msongamano lilijitokeza zaidi katika
            magereza ya Butimba, Kahama, Kongwa, Shinyanga na Muleba. Hata hivyo
            msongamano mkubwa ulionekana sehemu za wanaume ambapo kwa upande
            wa wanawake hakuna gereza lililokuwa na msongamano.


            Ilibainika  kuwa  msongamano   magerezani  unasababishwa  mahabusu
            kushindwa masharti ya dhamana, ucheleweshaji wa upelelezi, uchache wa


                      18
NA  HAKI STAHILI                 MAELEZO
          vikao vya mahakama kuu, ucheleweshaji wa taarifa za kitaalam, mfano taarifa
          ya daktari na taarifa kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali, uchache wa
          mahakimu na majaji wa kusikiliza kesi na matatizo ya usafiri wa kuwafikisha
          mahabusu mahakamani.
8  Burudani    Kutokana na ukaguzi wa magereza wa mwaka 2004/2005 ilibainika kuwa ni
          magereza machache tu ndiyo yalikuwa yanatoa burudani kwa wafungwa na
          mahabusu. Burudani zilizokuwa zinatolewa katika magereza mengi ni
          mchezo wa karata na bao. Katika ukaguzi wa tathmini wa mwaka 2009/2010
          ulibaini kuwa haki ya burudani katika magereza mengi inapatikana. Burudani
          zinazotolewa ni kucheza mpira, ngoma, karata, bao, draft, kwaya, kusikiliza
          redio na kuangalia televisheni. Mfano ni katika gereza la Uyui na Malya
          ambapo kuna viwanja vikubwa vya michezo mbalimbali kama vile mpira wa
          miguu, ngoma za asili, bao na draft. Katika magereza mengine baadhi ya
          michezo inafanyika lakini kuna upungufu wa viwanja kwa mfano katika
          gereza la Nzega, Maswa, Kilosa, Mahenge na Mbozi.


          Asilimia 36.5 ya wafungwa 1,735 waliojaza madodoso walikiri uwepo wa
          burudani za kutosha katika magereza ambapo asilimia 27.2 walieleza
          burudani ni za wastani katika magereza ila mabadiliko yapo ukilinganisha na
          miaka iliyotangulia.
9  Mawasiliano  Katika ukaguzi wa magereza uliotangulia ulibaini kuwepo kwa uhuru wa
          mawasiliano ya barua baina ya wafungwa/mahabusu na ndugu/jamaa zao.
          Hata hivyo kwa mujibu wa taratibu za jeshi la magereza mawasiliano yote ni
          lazima yapitie kwa mkuu wa gereza. Haki hii katika ukaguzi wa tathmini wa
          mwaka 2009/2010 ilibainika kutekelezwa magerezani kwa kiasi cha
          kuridhisha.
          Aidha, kuna fursa ya kutembelewa na ndugu zao na kuonana nao ana kwa
          ana. Magereza yote yametayarisha sehemu maalumu na taratibu za kufuatwa
          wakati wafungwa na mahabusu wanapowasiliana na jamaa zao.
                      19
NA  HAKI STAHILI                  MAELEZO
          Katika magereza mengi maeneo haya ni ya wazi na hayana faragha ya
          mazungumzo. Katika baadhi ya magereza chumba cha kuongelea wafungwa
          wanapotembelewa na ndugu zao hakitoshi na kuna baadhi ya magereza ndugu
          wanawasiliana na wafungwa/mahabusu kulingana na hali halisi inavyoruhusu
          kwa mfano kutumia dirisha dogo.
10  Haki   ya Katika ukaguzi wa magereza wa mwaka 2004/2005 ilielezwa kuwa haki ya
   kuabudu    kuabudu hutolewa lakini katika magereza mengi viongozi wa dini pamoja na
          kuruhusiwa hawafiki magerezani kutoa huduma za kiroho. Katika ukaguzi wa
          tathmini wa mwaka 2009/2010 imebainika kuwa wafungwa na mahabusu
          katika baadhi ya magereza wanaendelea kupata haki hiyo ya kuabudu.
          Huduma  hii  hutolewa  na  viongozi  wa  madhehebu   mbali  mbali
          yaliyoandikishwa kisheria na kuruhusiwa kufanya huduma hiyo magerezani.
          Hata hivyo magereza mengine wafungwa na mahabusu wanapata fursa za
          kuendesha wenyewe ibada zao za dini.


          Ilibainika kuwa wafungwa 845 kati ya wafungwa 1,735 waliojitokeza sawa
          na asilimia 48.7% walikiri kuridhishwa na utekelezaji wa haki ya kuabudu
          katika magereza. Wafungwa 360 kati ya 1,735 sawa na asilimia 20.7%
          wanadai kuwa huduma hii haitolewi mara kwa mara magerezani kwani
          viongozi wa dini hawafiki kutoa huduma hiyo.
11  Nishati    Katika magereza yote yaliyofanyiwa tathmini katika kipindi hiki cha taarifa,
          ilibainika kuwa kuni zilitumika kupikia. Umeme hutumika nyakati za usiku,
          ambapo baadhi ya magereza wanatumia umeme wa jua. Ukataji wa kuni
          uliripotiwa kuwa na madhara makubwa katika mazingira. Asilimia 49% ya
          wafungwa waliojitokeza kujaza madodoso walikiri kuwa kuni zinapatikana
          bila usumbufu wowote. Asilimia 22.4 walikiri upatikanaji wa kuni ni wa
          shida.
12  Adhabu  na Mahabusu walilalamikia kupigwa na kuteswa na polisi wakati wa ukamataji
   kuteswa    na wanapokuwa vituo vya polisi kwa lengo la kuwatisha ili wakubaliane na
          tuhuma wanazokabiliana nazo. Mfano Gereza la Nzega walilalamikia polisi


                    20
NA  HAKI STAHILI                     MAELEZO
              kuwavua nguo na kuwaninginiza kwenye bomba huku wakiwa wamewafunga
              korodani kwa kamba na kuzichapa kwa kifimbo kidogo ili wakubali matakwa
              ya polisi. Aidha katika gereza la Kondoa mahabusu walilalamikia kutundikwa
              kichwa chini, miguu juu “kipopo” ili wakiri makosa yao.
2.5 MALALAMIKO YA WAFUNGWA NA MAHABUSU:


   i) Ucheleweshaji wa kesi:
   Hali hii imejitokeza katika magereza mengi yaliyotembelewa kutokana na sababu za
   kutokamilika kwa upelelezi, kutokuwepo kwa usafiri wa uhakika kuwapeleka mahabusu
   mahakamani, mashahidi kutofika mahakamani, kutopangwa kwa vikao vya Mahakama
   Kuu na upungufu wa mahakimu/majaji. Kwa mfano katika gereza la Kongwa malalamiko
   yalitolewa kuwa kesi nyingi zinasikilizwa mahakama ya wilaya ya Mpwapwa na hivyo
   wanakabiliwa na tatizo la kutokuwepo usafiri wa kuwapeleka mahakamani. Aidha katika
   Gereza la Igunga na Isanga mahabusu wanaokabiliwa na kesi za mauaji walilalamikia
   kutomalizika upelelezi wa kesi zao kwa wakati. Wafungwa wa kunyongwa katika gereza
   la Wilaya ya Lindi walilalamikia mahakama ya rufaa kwa kukaa muda mrefu bila
   kusikiliza rufaa zao.


   ii) Kubambikizwa kesi:
   Katika magereza yote yaliyotembelewa katika kipindi hiki cha taarifa polisi
   walilalamikiwa kwa kuwabambikizia kesi wafungwa na mahabusu. Kwa mfano
   wafungwa na mahabusu katika gereza la Nzega la Lilungu walidiriki hata kuwataja askari
   hao kwa majina.


   iii) Bodi ya Parole.
   Wafungwa waliulalamikia utaratibu wa parole kwamba una urasimu katika utekelezaji
   hasa pale majalada ya wafungwa husika yanapowasilishwa kwenye bodi ya parole
   hayarudishwi kwa wakati kitendo kinachosababisha wafungwa wasinufaike na mpango


                        21
huo. Aidha wamelalamikia bodi ya parole kuwa ya ubaguzi kwa kutoa misamaha kwa
wafungwa wa vifungo vifupi na kuomba serikali ipitie upya sheria ya parole sura ya 400
ili msamaha uwahusu pia wale wa vifungo virefu kwa kupunguziwa muda wa kutumikia
vifungo hivyo.


iv) Nakala za hukumu na vitabu vya mienendo ya kesi.
Katika magereza yote yaliyotembelewa katika kipindi hiki cha taarifa yaani 2009/2010
wafungwa walilalamikia mahakama kwa kutotoa nakala za hukumu kwa wakati hivyo
kuwanyima haki yao ya msingi ya kikatiba ya kukata rufaa. Pindi nakala hizo
zinapopatikana muda wa kuweza kukata rufaa umepita au mfungwa husika alishatumikia
kifungo na kumaliza hivyo ni uvunjwaji wa haki za wafungwa.


2.6 MAONI/MAPENDEKEZO.
  i) Maafisa na askari magereza wapatiwe mafunzo ya mara kwa mara kuhusu haki za
    binadamu na misingi ya utawala bora ili kuepuka vitendo vya uvunjwaji wa haki
    za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora.
  ii) Bajeti ya Jeshi la Magereza iongezwe. Hii itawezesha kuboresha huduma za
    chakula, malazi (magodoro, mablanketi), mavazi (viatu, sweta na sare),
    kukarabati na kujenga mabweni mapya ili kuondoa msongamano. Aidha
    kuongezeka kwa bajeti itasaidia kukamilisha ujenzi wa magereza ya Kongwa,
    Kihonda, Mng’aro, Pangani na Meatu ili kupunguza msongamano. Mabweni kwa
    ajili ya wagonjwa walio na magonjwa ya kuambukiza kama vile TB pia
    yapatikane.
  iii) Mamlaka husika zichukue hatua za makusudi kuhakikisha wahalifu wasio raia na
    ambao wamemaliza vifungo vyao wanasafirishwa mapema iwezekanavyo ili
    kupunguza msongamano na gharama za uendeshaji kwa Jeshi la Magereza.
  iv) Serikali kupitia uongozi wa Jeshi la Magereza itoe mahitaji muhimu ya
    wafungwa na mahabusu wanawake kwa ajili ya kujihifadhi kutokana na
    maumbile yao.
  v) Tume inashauri huduma za afya ziboreshwe kwa kuongeza dawa za magonjwa
    mbalimbali na kununua vifaa vya maabara kwa ajili ya vipimo vya magonjwa                   22
  makubwa. Uongozi wa Jeshi la Magereza uajiri watumishi wenye taaluma ya
  utabibu watakaohudumia wagonjwa kadiri bajeti itakavyoruhusu. Ushauri huu
  umetokana na kuwepo kwa wauguzi wa kawaida tu katika baadhi ya zahanati za
  magereza.
vi) Serikali iangalie namna ya kulinda ajira za watumishi wa Jeshi la Magereza kwa
  kuongeza maslahi ili kupunguza tofauti ya kipato kati yao na watumishi wengine
  wa aina yao.
vii) Huduma za usafiri ziboreshwe kwa kununua magari mapya na kufanyia
  matengenezo magari machakavu kwa kila gereza. Inapendekezwa kununuliwa
  kwa mabasi kwa awamu kwa ajili ya kupeleka mahabusu katika mahakama kama
  ilivyo kwa mkoa wa Dar es Salaam.
viii) Mamlaka husika iboreshe upatikanaji wa maji katika magereza yenye matatizo
  sugu kwa mfano gereza la Segerea, ili kuepusha maafa yanayoweza kutokea kwa
  sababu ya ukosefu wa maji.
ix) Tume inashauri Idara ya Magereza ichukue hatua zinazopaswa kuwalipa kwa
  muda muafaka wanaodai fedha za kujikimu, malipo ya likizo, malipo ya
  matibabu, malipo ya uhamisho na madai mengine ambayo ni stahili kwa maafisa
  na askari.
x) Idara ya Magereza iweke mikakati na taratibu zitazohakikisha kuwa askari wenye
  taaluma za tiba, ugavi na nyingine wanapewa motisha, ili kupunguza idadi ya
  askari wanaoacha kazi na kutafuta kazi za taaluma zao sehemu nyingine.
xi) Tume inapendekeza kuondolewa kwa matumizi ya mitondoo magerezani kwani
  hali hii imejitokeza zaidi katika mabweni ya wafungwa wa kunyongwa mfano
  gereza la Isanga, Ukonga, Uyui, na gereza la Mahabusu la Morogoro na baadhi ya
  kambi.
xii) Tume inashauri upekuzi wa wafungwa kwa kuwavua nguo utafutiwe njia ya
  kufanyika kwa faragha kadri inavyowezekana.
xiii) Tume inashauri askari na wafungwa waboreshewe sare angalau kila mtu awe na
  jozi mbili (2) za sare.
                 23
  xiv) Tume inashauri kupitiwa upya taratibu za kanuni za adhabu za jeshi la magereza
    kwa askari kwani kumekuwepo na malalamiko mengi kuhusu kutolewa kwa
    adhabu zaidi ya moja kwa kosa moja.
  xv) Tume inashauri Serikali iboreshe makazi ya askari magereza na watumishi
    wengine kwa kutenga fungu maalumu kwa ajili ya kujenga nyumba bora na za
    kisasa au kwa kutumia mapato ya “Corporation Soles” za Magereza na nguvu
    kazi ya gereza. Kuchelewa kufanya hivyo kunaendeleza ukosefu wa haki ya
    msingi ya kuwa na faragha katika familia. Hali ya watoto wa askari kulala
    chumba kimoja na wazazi wao inaathiri makuzi ya watoto.
  xvi) Majukumu ya upelelezi ya Jeshi la Polisi yaendelee kutenganishwa na kazi ya
    kuendesha mashtaka, ili kuwapunguzia mzigo wa majukumu jeshi la polisi na
    kuzuia matumizi mabaya ya madaraka kwa taasisi moja kukamata, kupeleleza,
    kutayarisha mashtaka na kuendesha mashtaka.
  xvii) Uongozi wa Jeshi la Magereza, Mahakama, Jeshi la Polisi na Ofisi ya
    Mwanasheria Mkuu wa Serikali waendeleze mashirikiano ili kuzungumzia na
    kutafuta ufumbuzi wa tatizo la ucheleweshaji wa kesi na utoaji wa nakala za
    hukumu na kupanga mikakati ya kutatua suala hili


2.7 UTAFITI NA UCHUNGUZI WA HADHARANI JUU YA MAUAJI YA
ALBINO, VIKONGWE NA UCHUNAJI WA NGOZI.


2.7.1 Utangulizi :
Katika kipindi hiki cha taarifa 2009/2010 Tume ilifanya utafiti na uchunguzi wa
hadharani juu ya mauaji ya albino, vikongwe na uchunaji wa ngozi.


Hali ya haki za binadamu na utawala bora katika nchi imeingia dosari kutokana na mauaji
ya kikatili dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi (albino), na yale ya kujichukulia
sheria mikononi kutokana na imani potofu zinazohusiana na ushirikina au sababu
nyingine kama wananchi wenye hasira kuwauwa washukiwa wa wizi. Aidha taifa pia
linakabiliwa na tatizo la mauaji ya wanawake wanaoitwa vikongwe hata kama
hawajafikia umri huo kwa kudhaniwa ni wachawi au kwa sababu nyingine za kijinsia au                   24
kurithi/kupata mali na kisingizio kikawa ni uchawi. Mtoto mmoja alikatwa mikono kwa
dhana potofu kuhusiana na alama ‘M’ viganjani. Mauaji mengine ambayo wakati wa
utafiti yalikuwa yametoweka yalitokana na kuchuna ngozi za wanaume hasa katika
Ukanda wa Nyanda za Juu Kusini.


Utafiti na ufuatiliaji uliofanywa katika kipindi hiki cha taarifa vinaonesha kuwa masuala
ya upatikanaji wa mali au pesa ndio yameyazunguka maisha ya baadhi ya watu katika
suala la imani za uchawi pamoja na mtazamo hasi unaosababisha kutokuthamini maisha
na utu wa mtu.


Ukatili dhidi ya watoto ni tatizo lingine ambalo linaonesha ufa katika misingi ya haki za
binadamu. Vitendo vya ukatili dhidi ya watoto vinavyosababisha unyonge wa mtoto uwe
na ngazi zaidi ya moja kwamba ni mdogo, ni mnyonge, ni maskini na anafanyiwa ukatili
na wale wanaotakiwa wamlinde.


Tume ilijifunza mengi kutoka kwa wananchi wa maeneo yaliyofikiwa. Aidha maelezo na
maoni yalitolewa na ndiyo yalitoa mwelekeo wa nini cha kufanya katika siku zijazo,
Wito wa Tume kwa wananchi wa Tanzania ulikuwa: “Binadamu wote huzaliwa huru na
wote ni sawa: heshimu utu wa mtu”.
VIJIJI VILIVYOTEMBELEWA NA UJUMBE WA TUME WAKATI WA
UTAFITI NA UCHUNGUZI WA HADHARANI.

 MKOA      WILAYA       KIJIJI/MAHALI          TAREHE
 Shinyanga    Bariadi      Inalo              12/10/2009
                  Ngulyati             13/10/2009
                  Migato              15/10/2009
                  Igaganulwa            16/10/2009
                  Kituo cha polisi wilaya     16/10/2009
 Mwanza     Magu        Ilungu              17/10/2009
                  Kituo cha watoto Bethany     18/10/2009
                  Nyamikoma            18/10/2009
                  Lamadi              19/10/2009
                  Chabula             20/10/2009
                  Kisesa              19/10/2009
                  Kituo cha polisi wilaya     20/10/2009
 Kagera     Biharamulo     Shule ya Sekondari Ruziba    12/10/2009                    25
MKOA   WILAYA   KIJIJI/MAHALI          TAREHE
          Nyambungo            12/10/2009
          Rusabya             12/10/2009
          Hospitali Teule Biharamulo    12/10/2009
          Mahakama ya wilaya        13/10/2009
          Kituo cha polisi wilaya     13/10/2009
     Ngara   Shule ya msingi Ngara Mjini   15/10/2009
          NGO   za  REDESO    na  16/10/2009
          CONCERN Ngara mjini
          Mahakama ya wilaya        16/10/2009
          Kituo cha polisi wilaya     16/10/2009
          Rulenge             17/10/2009
          Kabanga             17/10/2009
          Hospitali ya Murgwanza      17/10/2009
          Hospitali ya Nyamiaga      17/10/2009
Mbeya  Mbarali  Rujewa Shule ya msingi      19/10/2009
          Ubaruku             20/10/2009
          Mbarali shule ya sekondari    20/10/2009
          Hospitali ya Misheni Chimala   21/10/2009
          Utengule-Usangu         21/10/2009
          Chuo cha Kilimo Igurusi     22/10/2009
     Mbozi   Mlowo shule ya sekondari     23/10/2009
          Vwawa
          Nkangamo             24/10/2009
          Tunduma             24/10/2009
          Nambinzo             26/10/2009
          Iyula              27/10/2009
Mwanza  Kwimba   Ngudu mjini           05/10/2009
          Malya              06/10/2009
          Nyambiti             06/10/2009
          Kituo cha polisi wilaya     07/10/2009
          Dodoma              07/10/2009
          Shilima             07/10/2009
     Misungwi  Misungwi mjini          08/10/2009
          Nyanghologo           08/10/2009
          Nyalwigo             08/10/2009
          Mamboku             09/10/2009
          Kanisa Katoliki Misungwi     10/10/2009
          Ofisi   ya   BAKWATA    10/10/2009
          Misungwi
          Kanisa la KKKT Misungwi     10/10/2009
          Ofisi ya CHAWATIATA       10/10/2009
          Misungwi
Mara   Bunda   Kibara na Kasahunga       05/10/2009
          Chuo cha Ualimu Bunda      06/10/2009


            26
MKOA    WILAYA   KIJIJI/MAHALI       TAREHE
            Nyamuswa         06/10/2009
            Hospitali ya Wilaya (DDH) 07/10/2009
            Bunda
            Manyamanyama       07/10/2009
      Musoma   Butiama          08/10/2009
      Vijijini
            Kiabakari             08/10/2009
            Nyamisisi             08/10/2009
            Shule ya Sekondari Makoko na    09/10/2009
            Shule ya msingi Nyaligamba
            Hospitali ya mkoa na Viongozi   11/10/2009
            na wanachama wa albino mkoa
            wa Mara
Mwanza   Geita    Mkutano na watumishi wa      05/10/2009
            idara za serikali wilayani
            Hopitali ya wilaya         05/10/2009
            Mahakama ya wilaya         06/10/2009
            Kadunda              06/10/2009
            Rwamugasa             07/10/2009
            Kalangalala            07/10/2009
      Sengerema  Kijiweni-Chifunfu         08/10/2009
            Kashindaga-Butonga         09/10/2009
            Mkutano    na   watumishi  10/10/2009
            Halmashauri ya wilaya
            Ngoma A              10/10/2009
            Shule ya sekondari Nyamunge    11/10/2009
            Waganga     wa   kienyeji  12/10/2009
            Nyakalilo
Shinyanga  Bukombe   Ushirombo             09/10/2009
            Uyovu               12/10/2009
            Msonga               10/10/2009
            Bunyihuna             11/10/2009
            Lyambangongo            12/10/2009
            Hospitali ya wilaya        12/10/2009
      Kahama   Ofisi ya Mkuu wa wilaya      13/10/2009
            Shule ya msingi Kahama       13/10/2009
            Kahama mjini            14/10/2009
            Nyashimbi             14/10/2009
            Ntobo               14/10/2009
            Shilela              14/10/2009
            Kabanda              14/10/2009
            Segese               14/10/2009
            Ofisi za CHADEMA          15/10/2009
            Nyasubi              15/10/2009


              27
MKOA   WILAYA  KIJIJI/MAHALI          TAREHE
          Kahama mjini          16/10/2009
Kagera  Misenyi  Ofisi ya Mkuu wa Wilaya     09/11/2009
          Bunazi             09/11/2009
          Buhale             09/11/2009
          Shule za Bunazi na Kashozi   10/11/2009
          Kiwanja cha Bwanjai       10/11/2009
          Kiziba Gera           10/11/2009
          Sawata- Chama cha Wazee     11/11/2009
          Wilaya
          Kijiji cha Mutukula       11/11/2009
     Muleba  Ofisi ya mkuu wa Wilaya     12/11/2009
          Mkutano    wa   viongozi  12/11/2009
          mashuhuri, viongozi wa dini
          na NGOs
          Soko kuu Muleba         12/11/2009
          Shule ya Sekondari Kishoju   13/11/2009
          Nshamba – Nyumba kwa ajili   14/11/2009
          ya walemavu wa ngozi
          Viongozi wa tarafa, dini,    14/11/2009
          NGOs, na wazee mashuhuri
          Tarafa ya Nshamba        15/11/2009
          Vikundi vya Kijamii Nshamba   15/11/2009
          Kikundi cha akina mama     15/11/2009
          wazee na vikongwe
          Chuo cha ualimu Katoke     16/11/2009
          Shule ya Sekondari Scared    16/11/2009
          Tarafa ya Izigo         16/11/2009
           28
  Jaji Kiongozi Mstaafu Amir Ramadhani Manento akisalimiana na Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Mhe. Abas Kandoro
  alipomtembelea ofisini kwake wakati wa zoezi la Utafiti wa mauaji ya watu wenye Ulemavu wa Ngozi (Albino) mkoani
  Mwanza.


2.7.2 Madhumuni ya Utafiti, Uchunguzi na Elimu kwa Umma katika Wilaya 16 za
Tanzania Bara
    i) Kubadilisha mienendo na tamaduni zinazoathiri haki za binadamu.
    ii) Tume kupata taarifa kama chombo cha kutetea haki za binadamu ili kujua
      chanzo/chimbuko/kiini cha mauaji haya, ukubwa wa tatizo na kupata mawazo ya
      wananchi juu ya nini kifanyike kukomesha mauaji yanayohusiana na imani za
      uchawi, kupata suluhisho la pamoja la tatizo hilo na baadae kutoa taarifa yenye
      mapendekezo serikalini kwa lengo la kutokomeza mauaji ya vikongwe, watu
      wenye ulemavu wa ngozi (albino), ukatili dhidi ya watoto na watu wanaouawa
      kwa kuchunwa ngozi na mauaji mengine.
    iii) Nia nyingine ilikuwa kukutana na viongozi na wadau wengine ili kubadilishana
      mawazo kuhusu stadi za kushughulikia tatizo.
                          29
2.7.3 Njia na mbinu zilizotumika katika uchunguzi
  Tume iliunganisha namna kadhaa za utafiti, uchunguzi na elimu ya haki za binadamu
  (omnibus approach) katika kukusanya taarifa, kuwahamasisha wananchi na kutoa elimu
  kwa umma kuhusu haki za wanyonge katika jamii. Katika zoezi hili njia zifuatazo
  zilitumika:-
  (i)   Uchunguzi wa hadharani: yaliwashawishi wananchi katika mikutano ya hadhara,
      wakiwa sokoni, madukani au sehemu nyingine za mikusanyiko watoe taarifa ya
      vitendo vya uvunjifu na ukiukwaji wa haki za binadamu yakiwemo
      yanayohusiana na imani potofu za kichawi. Katika mikutano hiyo wananchi
      walitoa maoni kuhusu wajibu wao na wajibu wa wengine katika kuondoa madhila
      ya kukiuka haki za binadamu katika jamii. Tume ilitumia fursa ya mikutano kutoa
      elimu na msisitizo kuhusu haki za binadamu na haki za makundi maalum, wajibu
      wa wananchi na wa viongozi kwa ujumla.
  (ii)  Mahojiano: Katika maswali yaliyoulizwa, watafiti walipima uelewa wa hali halisi
      ya utekelezaji wa haki za binadamu katika sehemu zao, kuhusu walengwa katika
      matukio yaliyounganishwa na uchawi, mila na desturi, madhara, sababu za
      mauaji, wahusika na nini kifanyike ili kuyakomesha mauaji hayo
  (iii)  Mazungumzo na viongozi kuhusu mikakati ya kushughulikia tatizo
  (iv)  Mahojiano na vikundi vya waganga wa jadi
  (v)   Mahojiano na walinzi wa jadi na nafasi zao katika kushughulikia uhalifu kwa
      kushirikiana na polisi na kuzuia uhalifu.
  (vi)  Mahojiano na wanawake hasa watu wazima kuhusu mauaji ya wanawake wenzao
      na mahojiano na watoto
  (vii)  Mahojiano na vikundi vya albino na albino mmoja mmoja kuhusu maoni yao,
      huduma na hali walivyokuwa wanaiona
  (viii) Mahojiano na wanafamilia walioathirika na matukio yaliyotokea
  (ix)  Mahojiano na baadhi wa waathirika walionusurika lakini siyo kwa nia ya kufanya
      upelelezi wa kijinai
  (x)   Mazungumzo ya kina na viongozi katika ngazi za mikoa, wilaya, tarafa, kata na
      vijiji kuhusu hali halisi na uimarishaji wa hatua za utawala. Baada ya utafiti,
      mikutano na uchunguzi katika kila Wilaya kulifanyika mikutano na viongozi kwa                      30
    pamoja ili kuzungumzia yaliyojitokeza katika ziara Wilayani, hatua za kuchukua
    na uhusiano na Tume.
(xi)  Watafiti walizungumza pia na viongozi wa jadi na watu maarufu ambao
    wanakubalika na wanasaidia katika maendeleo ya jamii
(xii)  Mikutano na viongozi wa asasi zisizo za Serikali zikiwemo za dini ilifanyika ili
    kudodosa wajibu wao na msisitizo gani unatakiwa kwa upande wao ili kuondoa
    tatizo na kuzuia uhalifu
(xiii) Mazungumzo na Polisi ili kupata taarifa kamili za matukio, mwelekeo wa uhalifu
    na hatua za kuzuia uhalifu
(xiv)  Mazungumzo na maafisa Ustawi wa Jamii na Maendeleo ya Jamii ambao
    wanahusika na ustawi wa makundi ya wanyonge katika sehemu zao
(xv)  Mazungumzo na wafungwa/mahabusu katika Gereza moja mkoani Mbeya kuhusu
    uchunaji wa ngozi
(xvi)  Kusambaza machapisho ikiwa ni pamoja na fulana zenye ujumbe juu ya haki za
    binadamu na haki zilizoko kwenye katiba zilitumika katika kuwahamasisha
    wananchi juu ya haki za binadamu
(xvii) Vikundi vya ngoma na utamaduni katika baadhi ya sehemu kulikofanyika
    mikutano ya hadhara viliombwa vitoe burudani zenye maneno ya kuelimisha watu
    kuhusu haki za albino, za wanawake na watu kwa ujumla
(xviii) Ufuatiliaji wa haki halisi ya mienendo na namna ya maisha ya watu katika jamii.
(xix)  Upekuzi wa machapisho na taarifa mbalimbali na mapitio ya sheria.


2.7.3 MAUAJI YA WATU WENYE ULEMAVU WA NGOZI (ALBINO)
Hadi Februari, 2010 watu wenye ulemavu wa ngozi (albino) hamsini na tatu (53)
walikuwa wameuawa na wengine saba (7) walijeruhiwa katika mikoa mbalimbali; mikoa
ya kanda ya Ziwa Victoria ikiwa inaongoza kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka
chama cha albino Tanzania. Matukio hayo yameibua mijadala ya suala zima la haki za
binadamu na uhalifu kutokana na msisitizo katika mikataba ya kimataifa kuhusu wajibu
wa Serikali wa kutambua haki zinavyovunjwa na kuchukua hatua za kuhakikisha
inaweka mazingira ya kuzuia watu binafsi kuwa huru kuchukua sheria mikononi mwao
                    31
na kwa kufanya uhalifu na kuleta madhara ambayo yanawakosesha wengine amani,
uhuru na kuwavunjia haki zao.


2.7.4 MAUAJI YA WANAWAKE WANAOSEMEKANA NI “VIKONGWE” HASA
UKANDA WA ZIWA VICTORIA
Tanzania imeridhia mikataba ya Kimataifa na ya Afrika kuhusu haki za wanawake na
watoto. Hatua kadhaa zimechukuliwa kwa nia ya kumkomboa mwanamke na mtoto wa
kike wa Tanzania kutokana na ubaguzi, uonevu, umaskini na ukatili wa aina mbali mbali.
Pamoja na mafanikio yaliyopatikana kwa mfano; kuongeza idadi ya wasichana shuleni,
idadi ya wanawake katika nafasi za kutoa maamuzi, huduma kwa wajawazito n.k. bado
kuna maeneo yaliyobakia ambapo wanawake wanafanyiwa ukatili na uonevu, mojawapo
ni mauaji yanayolenga wanawake kwa kisingizio cha uchawi au/na urithi wa mali hasa
mashamba na mifugo au/na uonevu wa wanyonge.


Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilichukua hatua ya kufanya uchunguzi na
utafiti kuhusu mauaji hayo kwa nia ya kuhamasisha wananchi kuheshimu haki za
binadamu bila ubaguzi wa aina yoyote na kupata taarifa kuhusu mauaji hayo, chanzo na
maoni ya watu kuhusu namna ya kutatua tatizo.

Takwimu za mauaji kwa mujibu wa sehemu ambazo utafiti ulifanyika zimeainishwa
katika jedwali lifuatalo.
Jedwali Namba 3: Idadi ya mauaji ya wanawake yanayotokana na kuhusishwa na
imani za kishirikina kama ifuatavyo:-
  Wilaya          Kipindi      Idadi  ya    wanawake
                        waliouawa
  Geita          2007 – 2009           95
  Sengerema        2007 – 2009           17
  Misungwi         2007 – 2009           29
  Kwimba          2007 – 2009           16
  Magu           2007 – 2009           21
  Bariadi         2007 – 2009           19                     32
  Bukombe        2007 – 2009           20
  Kahama        2007 – 2009           68
  Ngara         2007-2009            2
  Jumla         2007 – 2009          287


Chanzo: Taarifa zilizokusanywa na ujumbe wa Tume katika wilaya ambazo utafiti
na uchunguzi wa hadharani uliofanyika


2.8 MATOKEO YA UTAFITI NA UCHUNGUZI
2.8.1 Hali halisi ya watu wenye ulemavu wa ngozi
Wimbi la mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi lilianza kushamiri nchini katika
mwaka 2007. Kulingana na takwimu zilizotolewa na Chama Cha Watu wenye Ulemavu
wa Ngozi (TAS) hadi kufikia mwezi Februari, 2010 watu wenye ulemavu wa ngozi
wapatao 53 wamekwisha uawa nchini na waliojeruhiwa ni watu 5. Kutokana na hatua za
serikali zilizochukuliwa kudhibiti mauaji mwaka 2009 hali ya mauaji imeanza kupungua.


Katika wilaya zilizotembelewa na Tume takwimu zilizotokana na uchunguzi zinaonesha
kuwa jumla ya watu wenye ulemavu wa ngozi wapatao 649 kati ya hao 25 ambayo ni
sawa na asilimia 18, wamekwishauawa, na watu wa 5 walikuwa wamejeruhiwa.
Takwimu za mauaji hayo katika wilaya zilizotembelewa zimeainishwa katika jedwali
hapa chini.


Idadi ya watu wenye ulemavu wa ngozi na waliouawa na kujeruhiwa katika wilaya
zilizotembelewa na Tume:
Na  Mkoa    Wilaya     Idadi ya watu Idadi         ya Idadi    ya
.                wenye  ulemavu waliouawa       waliojeruhiwa
                 wa ngozi
1   Mwanza   Geita           92        2         2
         Sengerema         103        3         0
         Misungwi          46        6         0
         Kwimba           74        1         0                    33
         Magu            -         2        0
2  Shinyanga  Bariadi          -         2        0
         Bukombe          57         1        0
         Kahama          37         1        0
3  Mara     Bunda           35         1        0
         Musoma          73         0        0
4  Kagera    Misenyi          14         0        0
         Muleba          46         2        0
         Ngara           40         0        1
         Biharamulo        32         4        2
5  Mbeya    Mbozi           -         0        0
         Mbarali          -         0        0
JUMLA                    649         25       5
Chanzo: Taasisi ya watu wenye ulemavu wa ngozi Tanzania (TAS 2010)
N.B. Wakati wa kukamilisha ripoti hii-2011 idadi ya majeruhi ilishafikia 9


Taarifa zilizotolewa zilionesha kuwa mauaji hayo hufanywa kwa kutumia mapanga, sime
na silaha zenye ncha kali kukata viungo mbalimbali vya mwili. Hali hii husababisha
kuvuja kwa damu nyingi na hatimaye kupoteza uhai.


2.8.2 CHANZO CHA MAUAJI YA WATU WENYE ULEMAVU WA NGOZI:
Utafiti ulibaini kuwa mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi yanatokana na
muunganiko wa sababu nyingi zinazotegemeana na kwa msingi huo hakuna sababu moja
peke yake inayoelezea kiini cha mauaji hayo. Miongoni mwa sababu zilizoainishwa
kuhusiana na mauaji hayo ni pamoja na;-


a) Imani za kishirikina
  Dhana hii inatokana na hisia na fikra miongoni mwa baadhi ya jamii, kwamba viungo
  vya albino vinawezesha mtu kupata mali au utajiri. Matukio haya yanatokea zaidi
  katika Mikoa ya Mwanza, Shinyanga, Mara na Kagera. Aidha ilielezwa kuwa baadhi                    34
  ya watu wanaamini kuwa viungo vya albino vinawawezesha wavuvi kupata samaki
  wengi na wachimba madini kupata madini mengi. Kwa mfano katika wilaya ya Magu
  ilielezwa kuwa vidole vya mlemavu wa ngozi vina nguvu ya kuvuta samaki na
  kuingia katika nyavu za wavuvi na mifupa mikubwa ya miguu na mikono hutumiwa
  na wachimbaji wa dhahabu kwa imani kwamba watapata dhahabu kwa wingi.


b) Waganga wa jadi
  Uchunguzi ulibaini kuwa waganga wa jadi wanachangia kwa asilimia kubwa mauaji
  ya albino katika maeneo yaliyotembelewa na Tume. Ilielezwa kuwa waganga hao
  huwatuma wateja wao kupeleka baadhi ya viungo vya albino kwa ajili ya
  kuwatengenezea dawa za kujipatia utajiri. Baadhi ya waganga wa jadi waliohojiwa na
  ujumbe wa Tume walidai kuwa waganga wa kienyeji wasiosajiliwa ndiyo wanaohitaji
  viungo kutoka kwa wateja wao na pia ilielezwa kuwa baadhi ya waganga wanaofanya
  hivyo ni wageni kutoka nchi jirani au nje ya ukanda wa ziwa ambao hupata hifadhi
  katika nyumba za kulala wageni. Waganga kutoka Sumbawanga walitajwa na
  waganga wenzao kuwa ndiyo wanaenda kinyume cha maadili.


c) Kipato kidogo na umaskini, elimu ndogo na ukosefu wa ajira.
  Sababu nyingine za mauaji hayo zilizoelezwa ni kipato kidogo, ufinyu wa elimu ya
  ujasiriamali na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana na jamii nzima. Ilionekana
  kuwa umaskini uliokithiri na tofauti za kipato husababisha jamii kuwa na tamaa ya
  mali na kutaka utajiri wa haraka kwa kutumia njia zisizo sahihi za kuua binadamu
  wenzao na kuchukua baadhi ya viungo vyao kama vile nywele, damu, vidole, miguu
  na sehemu za siri ili kupeleka kwa waganga watengenezewe dawa za kuwafanya
  wawe matajiri.


d) Elimu kuhusu sheria na haki za binadamu
  Wananchi katika baadhi ya maeneo yaliyotembelewa walionesha kutojua sheria mbali
  mbali ikiwepo sheria ya ushahidi ambapo wengi huisaidia polisi katika hatua za awali
  kuwafichua wahalifu wa mauaji lakini baadae hawajitokezi kutoa ushahidi hivyo
  kusababisha watuhumiwa kuachiwa huru kwa kukosa ushahidi. Kwa mfano kuhusu                   35
  mauaji ya kujichukulia sheria mkononi mwananchi mmoja alishangaa kuiona Tume
  inapinga kampeni hii na kuhoji kuwa ‘kama mtu kamuua kaka yake kwa nini yeye
  naye asiuwawe?’ Hii inaonesha wazi kuwa wananchi hawana uelewa wa kutosha
  kuhusu sheria na haki mbali mbali.


e) Mtandao wa matajiri wa ndani na nje ya nchi
  Baadhi ya watu katika maeneo ambapo utafiti ulifanyika, walionesha hisia na imani
  kwamba kuna mtandao wa watu matajiri wenye pesa nyingi kutoka ndani na nje ya
  nchi ambao hujishughulisha na uchimbaji madini. Ilielezwa kuwa inadhaniwa
  mtandao huu umekuwa ukijihusisha na suala la mauaji ya watu wenye ulemavu kwa
  kutoa ahadi za fedha nyingi kwa mtu yeyote atakayewapelekea viungo vya albino.
  Hata hivyo ujumbe wa Tume haukubaini ukweli dhana hiyo.


f) Tamaa ya madaraka
  Kulingana na uchunguzi baadhi ya wananchi wanahisi kuwa uchu wa madaraka
  unachangia kushiriki katika michakato ya kishirikina. Kwa mfano baadhi ya
  wananchi katika kijiji kimoja wilayani Sengerema walieleza kuwa “kipindi cha
  uchaguzi kinapokuwa kimewadia baadhi ya viongozi huonekana kwa waganga wa
  jadi ambao kwa imani hizo wanaweza kuhusishwa na mauaji ya albino kwa lengo la
  ushindi katika uchaguzi” Hata hivyo, hakuna taarifa zaidi zilizotafutwa kuthibitisha
  usemi huo.


g) Mtazamo hasi wa jamii dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi
  Uchunguzi ulibaini kuwa jamii ina mtazamo hasi dhidi ya watu wenye ulemavu wa
  ngozi na kuwaona kuwa tofauti na hawastahili baadhi ya haki. Ilielezwa kuwa jamii
  inawachukulia watu wenye ulemavu wa ngozi (albino) kama mkosi au balaa kwa
  familia husika. Kwa mfano, kwa mujibu wa mila za Kisukuma watu wenye ulemavu
  wa ngozi huitwa ‘Mbilimilu’ ambaye kwa imani zao kumpata mtoto albino ni balaa
  au nuksi katika familia hali ambayo hupelekea mtoto albino anapozaliwa kuwa na
  uwezekano wa kunigwa/kuuawa hivyo kuvunja haki ya msingi ya kuishi. Ilielezwa
  kuwa inaelekea zamani albino walikuwa wachache kwani watoto wenye ulemavu wa                    36
  ngozi walikuwa wanauawa pale wanapozaliwa lakini siku hizi watu wenye ulemavu
  wa ngozi wameongezeka katika jamii kutokana na sababu kuwa wengi wanazaliwa
  hospitalini. Aidha kuzaliwa kwa mtoto mwenye ulemavu wa ngozi katika baadhi ya
  familia husababisha ndoa kuvunjika kwa kuwa wanaamini kuwa albino ni mkosi
  katika familia. Katika wilaya ya Misungwi, kijiji cha Nyangholongo mwanamke
  aliyezaa watoto wawili albino alikimbiwa na mumewe. Matokeo yake mtoto mmoja
  aliuawa kikatili na mwingine alikuwa amepelekwa shule ya bweni ya watoto
  wasioona ya Misungwi. Wakati wa utafiti huu hakuna mwanafamilia ambaye
  alishafika shuleni kumsalimia na kumjulia hali.
  Picha hapa chini inaonesha mwili wa mtoto mariam baada ya kukatwa miguu yake yote miwili


2.9 HATUA ZILIZOCHUKULIWA NA SERIKALI NA WADAU MBALI MBALI
KATIKA KULINDA HAKI ZA WALEMAVU WA NGOZI
Katika kudhibiti mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi, jitihada mbali mbali
zimechukuliwa na Serikali na wadau wengine. Kila wilaya iliyotembelewa imeweka
mikakati yake kulingana na hali halisi ya eneo na matukio yaliyojitokeza. Mikakati
iliyowekwa ni kama inavyoelezwa hapa chini.
                     37
i.  Sensa
   Hatua ya awali iliyochukuliwa ni kufanya sensa ya kuwatambua walemavu wa ngozi
   katika kila wilaya. Dhumuni la sensa hiyo lilikuwa ni kujua idadi yao, sehemu
   wanazoishi na mazingira halisi wanayoishi, shughuli wanazofanya na sehemu
   wanazofanyia shughuli hizo ili kuweka mikakati ya kiulinzi na usalama.


   Idadi ya watu wenye ulemavu wa ngozi katika mikoa ya Tanzania Bara
   Mkoa                  Idadi ya waliopo
             ME         KE      JUMLA
   Arusha          66        63        129
   Dar es Salaam       304        350        654
   Iringa          105        94        199
   Dodoma          51        83        134
   Kagera          216        45        261
   Kigoma          81        95        176
   Kilimanjaro        429        433        862
   Lindi           93        80        173
   Manyara          17        46         63
   Mara           82        93        175
   Morogoro         163        193        356
   Mbeya           118        112        230
   Mtwara          116        101        217
   Mwanza          440        300        740
   Pwani           114        124        238
   Rukwa           56        59        115
   Ruvuma          94        84        178
   Shinyanga         255        209        464
   Tabora          370        634        1004
   Singida          108        130        238                    38
     Tanga            266         255           521
     JUMLA KUU          3,544        3,583          7,127
      Chanzo: Taasisi ya watu wenye ulemavu wa ngozi Tanzania (TAS) - 2010


ii.  Kuimarisha kamati za ulinzi na usalama
    Katika hatua nyingine ya kuwalinda watu wenye ulemavu wa ngozi, vijiji na kata
    ziliimarisha kamati za ulinzi na usalama na kutoa kipaumbele katika kuwalinda watu
    wenye ulemavu wa ngozi. Kamati za ulinzi na usalama za kata na vijiji zilielekezwa
    kuunda vikundi vya sungusungu na mgambo katika ngazi zote ili kuimarisha ulinzi na
    kuratibu uingiaji wa wageni mbali mbali katika vijiji na vitongoji. Watafiti walibaini
    kuwepo kwa Sungusungu katika kila wilaya ambako utafiti ulifanyika. Watafiti
    walipata fursa ya kuongea na Sungusungu hao ambapo walieleza baadhi ya
    changamoto zinazowakabili, kuwa ni kukosa ushirikiano kutoka kwa wananchi na
    Jeshi la Polisi, ukosefu wa motisha na vitendea kazi na kutopata mafunzo ya ulinzi.
     Picha hii inaonesha walinzi wa sungusungu wa kijiji cha Dodoma wilaya ya Kwimba wakicheza ngoma ya
     jadi kulaani mauaji ya albino.

iii.  Kura za siri
    Hatua nyingine ilikuwa ni kuendesha na kusimamia upigaji kura ya siri kitaifa ili
    kuwatambua watuhumiwa wa uovu huu wa kinyama na uhalifu mwingine. Hata hivyo
    matokeo ya kura hizo kitaifa hayakuwa yametangazwa na hatua zilizochukuliwa                        39
   hazikuwekwa bayana. Moja ya changamoto ya zoezi hili ilielezwa ni kupigiwa kura
   watu ambao siyo wahusika aidha kwa chuki, kutokutoa umuhimu unaotakiwa,
   wengine walifanya kama mzaha au kukomoana. Kwa upande mwingine uendeshaji
   wa zoezi hili ulisaidia kwa kiasi kujenga uwoga kwa watu wenye nia ya kuendesha
   mauaji.


iv.  Makazi mbadala
   Mkakati mwingine uliochukuliwa na wilaya mbalimbali ulikuwa ni kuwahamisha
   baadhi ya familia za watu wenye ulemavu wa ngozi kutoka katika mazingira hatarishi
   na kuwaweka katika vituo vyenye ulinzi na wengine kuwapatia makazi mbadala.
   Kadhalika watoto wenye ulemavu wa ngozi katika baadhi ya wilaya wamehamishwa
   kutoka katika maeneo yao na kupelekwa katika shule za bweni kwa mfano katika
   wilaya ya Muleba, wanafunzi saba (7) wamehamishwa kutoka katika maeneo yao na
   kupelekwa kwenye shule za bweni kama hatua za dharura na wengine walihamishiwa
   shule ya Mitindo ya Misungwi ya watoto wasioona. Wakati wa kuandika ripoti shule
   hiyo ilikuwa na watoto albino 95.


v.  Uhamasishaji wa ulinzi binafsi
   Watu wenye ulemavu wa ngozi walihamasishwa katika suala zima la ulinzi na
   usalama binafsi na kufundishwa mbinu mbali mbali za kujihami ikiwemo kutotembea
   peke yao, kutolala nyumba/chumba cha pekee na ikibidi kubadilisha sehemu za
   malazi kila mara na kuepuka mahusiano na watu wasiowafahamu. Walemavu wa
   ngozi vile vile walishauriwa kuepuka starehe katika mazingira hatarishi na nyakati
   zisizo salama.


   Katika baadhi ya wilaya, walemavu wa ngozi walipatiwa simu na namba za simu za
   viongozi kwa ajili ya kutoa taarifa za uhalifu na kengele maalumu. Suala la umaskini
   wa familia za watu wenye ulemavu wa ngozi, pia lilielezewa kuwa ni changamoto
   katika kuimarisha ulinzi na usalama wao binafsi. Kwa mfano katika wilaya
   zilizotembelewa ilibainika kuwa wengi wao huishi katika nyumba ambazo sio imara
   (za fito, nyasi, udongo) ambazo ni rahisi kwa wauaji kuingia na kuwashambulia.                     40
vi.  Ulinzi shirikishi
    Jeshi la Polisi liliimarisha ulinzi shirikishi (polisi jamii) kwa kutumia sungusungu na
    jamii katika kufichua na kudhibiti mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Madai
    yalitolewa na baadhi ya wananchi kuwa wamekuwa wakitoa ushirikiano lakini
    wamekuwa wakikatishwa tamaa kwa kuhisi baadhi ya askari polisi hutoa siri za
    watoa taarifa kwa watuhumiwa. Changamoto nyingine iliyobainika wakati wa
    uchunguzi ni uelewa mdogo wa utekelezaji wa sheria pale miongoni mwa wananchi
    kwani wamekuwa wakilalamika kuwa baadhi ya watuhumiwa wamekuwa
    hawakamatwi au wamekuwa wakiachiwa huru bila ya kuchukuliwa hatua zozote za
    kisheria. Hali hii inaweza kuchangiwa na wao kutojua sheria hivyo kutotoa
    ushirikiano wa kuwatia watuhumiwa hatiani.


vii.  Elimu ya haki za binadamu kama hatua ya kushughulikia kiini cha tatizo.
    Elimu kuhusu haki za binadamu ilielezwa kuwa ni miongoni mwa mikakati
    iliyotumika kuhamasisha jamii kuthamini na kuheshimu haki za binadamu. Elimu
    hiyo ililenga kuibadili jamii kuondokana na fikra, mtazamo na imani potofu za
    kishirikina kuhusiana na watu wenye ulemavu wa ngozi. Elimu hii ilitolewa na
    Serikali kwa kupitia viongozi wa ngazi za vijiji, kata, tarafa na wilaya, pamoja na
    walinzi wa jadi (sungusungu) katika maeneo mbalimbali. Vyombo vya habari na
    taasisi zisizo za serikali, taasisi za dini na wadau mbalimbali nao walihusika katika
    kuhamasisha jamii kutokomeza mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi.
                      41
  Gazeti la MWANANCHI la tarehe 26 Februari 2010 lilitoa taarifa ya mama mmoja na
  mtoto wake albino wakiwa hospitalini Kibaha baada ya kuumizwa na mapanga na watu
  waliowashambulia wakiwa nyumbani kwao Ruvu. Washambuliaji hao walijaribu kuukata
  mguu wa mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja. Hili ni tukio la kwanza kuripotiwa
  katika hospitali ya Kibaha.


Tatizo la wananchi kutotoa ushirikiano
Changamoto iliyopatikana wakati wa ufuatiliaji huu ni tatizo la wananchi kutotoa
ushirikiano kwa polisi na mahakama katika kutoa ushahidi. Uchunguzi umebaini
kwamba wananchi wanashindwa kutoa ushahidi kwa sababu kuu zifuatazo; woga wa
wananchi kufika katika vituo vya polisi na mahakamani, wananchi kukata tamaa na
vyombo vya dola hivyo kutokuwa tayari kushirikiana navyo, wananchi kutokujua
sheria kuhofia kwamba wakitoa ushahidi polisi au mahakamani watatiwa hatiani.


2.10  MAUAJI   YA  WANAWAKE     KWA   KISINGIZIO    CHA   KUWA
WACHAWI:
Matukio ya mauaji ya wanawake katika mikoa ya kanda ya Ziwa yalielezwa kuwa ni
tatizo la muda mrefu ambalo bado halijapatiwa ufumbuzi wa kudumu japokuwa
kumekuwepo na jitihada mbali mbali za kukomesha matukio haya. Kwa mfano
ilielezwa kuwa wimbi la mauaji ya wanawake wanaosemwa ni vikongwe wilayani
Bariadi lilianza miaka ya 1970 kwa sababu ya kushuka na kukiukwa kwa maadili,
mila na desturi. Uchunguzi uliofanyika ulibaini kuwa mauaji haya kwa namna moja                 42
    au nyingine yanasababishwa na imani za kishirikina, tamaa ya mali za urithi, tamaa
    za kuridhi wajane, wivu na ugomvi na elimu duni.


    2:10:1 Sababu za mauaji ya wanawake vikongwe
    Baadhi ya wananchi waliohojiwa na wachunguzi walieleza sababu za mauaji ya
    wanawake vikongwe kuwa ni pamoja na :-


(i)    Tamaa ya mali ya urithi.
     Katika wilaya zote za mikoa ya kanda ya ziwa zilizofanyiwa utafiti, wananchi
     walieleza sababu za mauaji ya vikongwe katika maeneo wanayoishi ikiwa ni
     pamoja na tamaa ya mali ya urithi. Hali hii hutokea mara nyingi pale watoto au
     ndugu wanapogombania kugawana mali za urithi kama vile mifugo na mashamba
     na dhana ni kuwa mjane huuawa kutokana na mipango inayofanywa na watoto au
     ndugu kwa ajili ya mali walizochuma pamoja na waume zao. Ujumbe wa Tume
     ulitembelea hospitali ya wilaya ya Bukombe na kushuhudia mama aliyevamiwa
     kwa kukatwa mapanga na ndugu wa mumewe kwa nia ya kumuua ili wampore
     mali.


(ii)   Imani za kishirikina
     Sababu nyingine iliyoelezwa au kuhusishwa na mauaji ya vikongwe ni imani za
     kishirikina zilizojikita miongoni mwa jamii. Ilielezwa kuwa wanawake wenye
     macho mekundu huuawa kwa imani potofu kwamba wao ndio wachawi baada ya
     matukio ya maradhi, vifo au balaa nyingine bila kutafuta vyanzo vya matatizo.


(iii)   Tamaa za kurithi wajane.
     Katika baadhi ya sehemu ambazo uchunguzi ulifanyika, wivu wa mapenzi
     ulielezwa kuwa unachangia mauaji ya wanawake kwani mjane aliyeachwa,
     hujikuta anagombewa na wanaume zaidi ya mmoja, jambo ambalo hupelekea
     aliyezidiwa kuamua kupanga mauaji ili wakose wote. Ugomvi kati ya mume na
     mke, unaotokana na mume anapopata mke mwingine na kuuza mali ya familia
     yake kwa ajili ya starehe pia ni chanzo kingine cha mauaji ya wanawake                     43
    vikongwe. Ugomvi wa kawaida pia husababisha kuzushiwa uchawi kwa misingi
    ya uonevu wa kijinsia na wa wanyonge.


(iv)  Elimu duni
    Matokeo ya uchunguzi yalibainisha kuwa jamii ina uelewa mdogo kuhusu
    masuala mbalimbali, kwa mfano ilielezwa kuwa mtoto mdogo akiugua malaria na
    pengine kufa, watu hufikiria kwamba amelogwa. Aidha ilionekana kuwa
    wananchi wana uelewa mdogo kuhusu masuala ya haki za binadamu. Kwa mfano
    wilayani Kwimba ilielezwa kuwa kuna baadhi ya watu ambao wamejiajiri kama
    wakataji wa mapanga maarufu kama “WATEMAGUJI” ambao hulipwa fedha au
    ng’ombe kwa ajili ya kuua wanawake. Ilielezwa kuwa mkataji analipwa ng’ombe
    au fedha, kulingana na ugumu au urahisi wa upatikanaji wa mwanamke. Mfano
    ulitolewa kuwa wakataji huweza kupewa fedha taslimu ya shilingi elfu thelathini
    (30) hadi elfu sitini (60) tu kukamilisha zoezi la mauaji. Aidha ilielezwa kua ipo
    pia imani kwamba viungo vya wanawake vikongwe huchangia kuleta mali, kwa
    mfano; kichwa cha mwanamke kikongwe kikizikwa ndani ya zizi la ng’ombe,
    mifugo watakuwa na umri sawa na umri wa yule kikongwe ambaye kichwa chake
    kimezikwa katika zizi hilo na wataendelea kuzaa sana na iwapo kikongwe huyo
    alikuwa na watoto mapacha basi ng’ombe nao watazaa mapacha.


(v)  Uhusika wa ndugu na jamaa
    Maelezo yaliyotolewa wakati wa uchunguzi yalionesha kuwa uhusika wa ndugu
    na jamaa wa wanawake waathirika unachangia kwa kiasi fulani katika matukio ya
    mauaji ya wanawake. Ilifafanuliwa kuwa ndugu au jamaa hushiriki kuwatorosha
    watuhumiwa wa mauaji hayo na kutotoa taarifa sahihi kwa vyombo vya dola hali
    ambayo hufanya ufuatiliaji wa kesi za mauaji kuwa mgumu. Kwa mfano;
    ilielezwa kuwa kuna baadhi ya jamii huamini na kudhani kuwa wanapata unafuu
    au kunufaika na mauaji ya wanawake vikonge yanapotokea. Watumishi walioko
    karibu na wananchi kama walimu, maafisa maendeleo ya jamii hawakuonesha
    ujasiri wa kuwa mstari wa mbele kupinga uonevu huo.
                    44
(vi)  Udhaifu wa vyombo vya dola
    Katika vijiji vyote vilivyotembelewa udhaifu wa vyombo vya dola ulilalamikiwa
    kuchangia mauaji ya wanawake kwa kisingizio cha kutafuta wachawi vikongwe
    kuendelea. Kwa mfano, wananchi walilalamika kuwa wanajitahidi kutoa taarifa
    zinazosaidia  kukamata  watuhumiwa   wa   mauaji  ya  wanawake  lakini
    wanapofikishwa kwenye vyombo vya dola wanaachiwa huru, pia kesi
    zinazopelekwa mahakamani hulalamikiwa kucheleweshwa kusikilizwa hivyo
    kuongeza uhasama zaidi miongoni mwa jamii. Ilielezwa kuwa wananchi hukosa
    imani na vyombo vya dola na hivyo kuacha kutoa ushirikiano.


(vii)  Huduma duni za afya
    Katika sehemu kadhaa zilizotembelewa wachunguzi walibaini kuwa zahanati na
    vituo vya afya viko mbali na makazi ya watu hivyo kuchangia dhana ya uchawi
    kuwa ndio chanzo cha vifo kuongezeka. Baadhi ya wananchi walieleza kuwa
    badala ya jamii kueleza kuwa vifo vimetokana na kukosa huduma ya afya, jamii
    huhusianisha vifo hivyo na imani za ushirikina.


    Upungufu wa huduma za afya na matibabu husababisha wengi wanaopatwa na
    tatizo la ugonjwa kukimbilia kwa waganga wa jadi kupiga ramli na waganga hao
    kwa tamaa za kupata fedha hutoa majibu chonganishi yanayosababisha chuki kati
    ya wanandugu, jirani, jamaa, rafiki na jamii zinazozungukana na pengine
    kusababisha mauaji ya wanawake wanaodhaniwa ni wachawi.


(viii) Umaskini ndani ya jamii
    Ilielezwa kuwa umaskini ndani ya jamii, kipato kidogo na ufinyu wa elimu ya
    ujasiriamali miongoni mwa vijana na jamii nzima inachangia mauaji ya
    wanawake. Vijana kuwa na tamaa ya kupata mali za haraka haraka na kukubali
    kutumiwa katika mauaji.
                    45
(ix)  Migogoro ya Ardhi
    Kwa mujibu wa utafiti uliofanyika, migogoro ya ardhi ni chanzo kikubwa cha
    mauaji ya wanawake wajane au wazee.


2:11 MAUAJI YA KUJICHUKULIA SHERIA MKONONI
Kujichukulia sheria mkononi ni hali ya mtu au kikundi cha watu kuamua kutoa adhabu
kwa wanaodhaniwa kuwa wahalifu bila ya kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Hali
hii husababisha watu kupoteza maisha, mali na hata kupata ulemavu wa maisha. Mauaji
ya kujichukulia sheria mkononi yanahusishwa na ujambazi, tamaa ya kumiliki mali,
ardhi, kulipiza visasi na kuua wanawake kwa imani za ushirikina.


Mauaji ya kujichukulia sheria mikononi nchini kwetu yamechukua sura mpya katika siku
za hivi karibuni hususani katika miaka ya 1990 baada ya Tanzania kuingia katika
utandawazi na soko huria. Kwa ujumla imebainika kuwa hali hii imesababisha
kuongezeka kwa wimbi la uhalifu kutokana na kupungua kwa nafasi za ajira, wananchi
kushindwa kuhimili ushindani wa kibiashara na kujikimu kimaisha, mmomonyoko wa
maadili na udhaifu wa vyombo vya dola a jamii katika kushughulikia uhalifu. Hali hii
imesababisha wananchi kukata tamaa na kukosa imani na kuona kuwa njia ya mkato ya
kukomesha uhalifu ni kujichukulia sheria mikononi.


Suala la mtu binafsi au kikundi cha watu kuchukua sheria mkononi kwa kutoa uhai wa
mtu ni kinyume na Katiba, Sheria na Mikataba mbali mbali ya Kimataifa. Kwa mfano,
ibara ya 13(6)(C) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza na kukataza
kuhukumu, kutoa adhabu na kumchukulia mtu kama mkosaji kabla haijathibitishwa na
Mahakama.
2:11:1 Sababu za mauaji ya kujichukulia sheria mkononi;
Uchunguzi uliofanyika katika wilaya 16 ulibaini sababu zinazochangia wananchi
kujichukulia sheria mkononi. Moja ya sababu hizo ilielezwa kuwa ni pamoja na:-
    i)  Wananchi kupoteza imani na utendaji kazi katika jeshi la polisi na
      mahakama.
                   46
  Kwa upande wa jeshi la polisi, ilielezwa kuwa udhaifu ulioonekana ni
  kuwaachia huru watuhumiwa, kutoa siri kwa wahalifu kuhusu taarifa za
  uhalifu zilizotolewa na raia, kudai gharama za kuwakamata wahalifu, kudai na
  kupokea rushwa na kuchelewesha upelelezi wa kesi. Mkazi mmoja katika
  wilaya ya Mbarali alieleza kuwa mwizi akikamatwa ni bora apigwe hadi kufa
  kuliko kumpeleka kituo cha polisi kwa sababu kesho yake anaachiwa huru,
  akirudi uraiani anajigamba na kuwa tishio kwa jamii


  Mahakama zililalamikiwa kwa kuchelewesha kesi, kutotoa hukumu kwa
  wakati, na kupokea rushwa. Ilielezwa kuwa kesi zinazopelekwa Mahakamani
  huchukua muda mrefu kumalizika. Mfano ulitolewa kuwa katika Mahakama
  wilayani Mbarali, kesi moja huweza kuchukua muda wa zaidi ya miaka miwili
  ili kumalizika. Suala la rushwa lilielezwa kukithiri kwa upande wa makarani
  wa mahakama na baadhi ya mahakimu wa mahakama za mwanzo.


  Kutokana na udhaifu katika baadhi ya vyombo vya dola, wananchi wamekata
  tamaa na kutokuwa na imani na vyombo hivi, hivyo kujichukulia sheria
  mkononi kwa kuwaua wahalifu. Kwa mfano, katika wilaya ya Kahama,
  takwimu zinaonesha kwamba jumla ya watu 74 wameuawa kati ya mwaka
  2007 hadi Oktoba 2009 kwa tuhuma mbali mbali za wizi. Kujichukulia sheria
  mikononi kunasababishwa na mmomonyoko wa maadili na tabia kubadilika
  kwa sababu kuna suala la uamuzi wa anayefanya kitendo cha kikatili na wale
  wanaowaangalia na kushuhudia bila wao kuchukua hatua yoyote.


ii) ii) Ukosefu wa elimu ya sheria:
  Chanzo kingine kilichoelezwa ni ukosefu wa elimu ya sheria, haki za
  binadamu na utawala bora kwa jamii. Jamii haina ufahamu wa kutosha kuhusu
  sheria za nchi kwani baadhi ya watu hudhani kuwa kuua mtuhumiwa siyo
  kosa.
               47
2: 12 MAUAJI YANAYOTOKANA NA UCHUNAJI WA NGOZI
Katika uchunguzi uliofanyika kuhusu mauaji yanayotokana na uchunaji wa ngozi katika
Wilaya ya Mbozi, Mkoa wa Mbeya, ilibainika kuwa kwa miaka ya karibuni hakukuwa na
tukio la uchunaji ngozi. Akithibitisha hali hiyo Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, aliufahamisha
ujumbe wa Tume kuwa “kwa zaidi ya miaka mitano sasa hakuna tukio la mauaji na
uchunaji ngozi lililoripotiwa.”


Aidha ujumbe wa Tume ulitembelea gereza la Luanda kwa ajili ya kuongea na wafungwa
waliohukumiwa adhabu ya kifo kutokana na mauaji yanayotokana na uchunaji wa ngozi
katika miaka ya nyuma. Mkuu wa gereza alieleza kuwa kuna jumla ya wafungwa sita (6)
katika kesi tatu tofauti zinazohusiana na uchunaji wa ngozi ambao wanasubiri utekelezaji
wa adhabu ya kunyongwa hadi kufa.


2:12:1 Sababu za mauaji yanayotokana na uchunaji wa ngozi
Wachunguzi waliongea na wafungwa hao na kuelezwa kuwa walijihusisha na uchunaji
wa ngozi ya binadamu kwa lengo la kuuza na kupata pesa. Kwa mfano walieleza kuwa
ngozi moja ya binadamu huuzwa kati ya shilingi milioni 4 hadi 18 kwa masharti kuwa
ngozi hiyo inapaswa kuwa ya mwanaume mweusi na asiwe na mabaka. Baadhi ya
wananchi walioongea na wachunguzi walieleza kuwepo kwa matukio ya uchunaji wa
ngozi katika miaka ya nyuma hususani katika wilaya ya Mbozi. Kwa mujibu wa maelezo
yao, uchunaji wa ngozi husababishwa na ushawishi wa waganga wa jadi kwa imani za
kishirikina.


2:13 MAPENDEKEZO YALIYOTOLEWA NA WANANCHI
2:13:1 Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora
  a. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora itoe elimu ya Haki za Binadamu
    kwa wananchi kuanzia shule ya msingi hadi vyuo vikuu na pia vijijini na mijini.
  b. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora isogeze huduma zake karibu na
    wananchi kwa kufungua ofisi ngazi za Wilaya.
                    48
  c. Ilipendekezwa kuwa Tume iendelee kushirikiana na jeshi la polisi kusimamia haki
      pamoja na kulishauri jeshi hilo kuzingatia masuala ya haki za binadamu na
      utawala bora katika kutekeleza majukumu yao ya kazi.
  d. Tume iandae mkakati wa kutoa mafunzo kwa viongozi wa dini juu ya haki za
      binadamu na utawala bora ili na wao wawafundishe waumini wao kwani ndio
      wanaoaminika zaidi katika jamii.
  e. Vitabu vinavyoelezea haki za binadamu visambazwe Tanzania nzima hasa
      maeneo ya vijijini ili watu watambue haki zao za msingi.
  f. Ni vyema Tume ijiwekee utaratibu wa kuchukua hatua za haraka kushughulikia
      matukio mbali mbali muhimu ya uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa
      misingi ya utawala bora pindi yanapotokea na iwafahamishe wananchi kupitia
      vyombo vya habari.


2:13:2 Serikali
  (i)    Elimu itolewe kwa wananchi ili kuzuia fikra potofu za kishirikina
       zinazosababisha mauaji ya albino kwa imani ya kupata utajiri.
  (ii)    Serikali inapaswa kulipa fidia stahili kwa mujibu wa sheria kwa maeneo
       inayoyachukua kutoka kwa wananchi kwa wakati ili kuwaondolea usumbufu
       wananchi wanaokumbwa na zoezi hilo.
  (iii)   Kupitia Wizara husika, Serikali iweke kambi za jeshi katika maeneo yenye
       misitu mikubwa kwa kuwa jeshi la polisi linazidiwa nguvu kutokana na
       uchache wa askari na vitendea kazi. Uhalifu uliokuwepo maeneo hayo kwa
       mfano msitu wa hifadhi uliopo kati ya wilaya za Bukombe, Biharamulo na
       Kibondo unaelezwa kuwa ni wa kutisha kwani wahalifu hutumia silaha kali
       na nzito.
  (iv)    Polisi iendeleze mkakati wa ulinzi shirikishi na kutoa elimu kwa wananchi.
  (v)    Inapotokea kesi ya mauaji, suala la upelelezi wa kesi hiyo lifanywe na askari
       kutoka sehemu tofauti na eneo la tukio ili kuzuia utoaji wa rushwa maana
       askari wengi katika maeneo yao wamejenga mazoea na wananchi.
  (vi)    Baadhi ya wananchi wamekosa imani na Jeshi la Polisi hii inatokana na
       udhaifu uliopo kwa Jeshi la Polisi, mfano malalamiko ya kubambikiza kesi,                     49
     ucheleweshaji wa upelelezi katika kesi za jinai na kukithiri kwa rushwa
     kunasababisha Jeshi hili kutofanya kazi kama taasisi bali kufanya kazi kwa
     kulindana na kuwepo kwa makundi. Wameshauri kuwa ili kuondoa tatizo hili,
     Jeshi la Polisi linapaswa kutoa adhabu kwa Polisi yeyote atakayebainika
     kukiuka maadili ya kazi yake.
(vii)  Serikali izingatie taratibu halali za uhamiaji hasa kwa wageni kutoka nje ya
     nchi hasa nchi za jirani kwani waganga wa jadi kutoka nchi kadhaa huja kama
     wageni wa kawaida na kufikia katika nyumba za kulala wageni na kuendesha
     shughuli zao kinyume cha taratibu.
(viii)  Kuwe na ushirikiano wa karibu kati ya Jeshi la Polisi na Sungusungu ili
     kubaini mbinu na mtandao wa wahalifu kwa urahisi zaidi.
(ix)   Jeshi la Polisi lishughulikie uhalifu kwa kuzingatia taarifa zinazotolewa na
     raia wema kutoka kwenye maeneo ya tukio na kutunza siri kwa wale
     wanaotoa taarifa hizo.
(x)   Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi iongeze vituo vya polisi katika makazi
     ya watu ili kuimarisha ulinzi zaidi kwani baadhi ya maeneo hakuna kabisa
     vituo vya polisi hivyo huwalazimu wananchi kwenda mbali kwa gharama zao
     wenyewe pale wanapohitaji huduma kutoka kwa Polisi.
(xi)   Kupitia Wizara ya Katiba na Sheria, Serikali ipitie upya mikataba ya
     wawekezaji hasa ile yenye utata kuona ni kwa jinsi gani inavyovunja haki za
     binadamu na kukiuka sheria na misingi ya utawala bora na ikibidi isitishwe ili
     kulinda haki na mali za wananchi.
(xii)  Kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Serikali ihamasishe jamii
     kupeleka watoto shule katika ngazi za shule za msingi na sekondari kwani
     baadhi ya wazazi wana uwezo lakini hawaoni umuhimu wa elimu kwa watoto
     wao na hata wakati mwingine inasemekana wazazi wako tayari kutoa rushwa
     kwa uongozi wa kijiji au mwalimu ili mtoto asiendelee na shule.
(xiii) Shule zipokee watoto wenye ulemavu na kupatiwa vifaa na walimu
     wataalamu wa kutosha.
                   50
(xiv)  Katika kuwahakikishia mazingira salama ya kupata haki ya kuishi na kupata
    elimu, watoto wenye ulemavu wa ngozi (albino) waandikishwe katika shule
    na kuhakikisha wako salama.
(xv)  Serikali iliombwa kuweka katika bajeti yake ya mwaka fungu kwa ajili ya
    chakula cha wanafunzi mashuleni ili waweze kukua vizuri na kuendelea
    katika mafunzo yao.
(xvi)  Kupitia Wizara ya Kazi, Ajira na Maendeleo ya Vijana, vijana wapatiwe
    elimu ya ujasiriamali ili waweze kujiajiri wenyewe ili kupunguza tatizo la
    ukosefu wa ajira na kuepuka tabia ya vijana wengi kukaa katika makundi
    (vijiwe) bila kazi ya kufanya na kujiingiza katika uhalifu kwa imani kwamba
    watajipatia utajiri wa haraka.
(xvii) Kupitia Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, watu wahimizwe kutumia
    huduma za afya na kuachana na waganga wa kienyeji ambao wanapiga ramli
    chonganishi. Matokeo ya ramli hizo ni na chuki na uhasama. Hivyo, huduma
    za afya zisogezwe karibu na wananchi na pia kuwe na uhamasishaji kwa
    wananchi kuzitumia huduma hizo.
(xviii) Serikali ikuze ushirikiano na asasi zisizo za serikali katika utafiti na
    uelimishaji umma kuhusu masuala mbalimbali kwani asasi hizo zina uwezo
    wa kuwafikia wananchi kwa ukaribu zaidi kwa kuwa baadhi hufanya kazi
    katika ngazi za chini kabisa za jamii.
(xix)  Serikali imeombwa kuipa umuhimu siku ya wazee duniani ambayo
    huadhimishwa Oktoba Mosi kila mwaka, kwa kufanya maadhimisho hasa
    katika maeneo ya vijijini hususani kanda ya ziwa ambako mauaji ya
    wanawake wazee yamekithiri. Lengo ni kuionesha jamii kwamba wazee ni
    watu muhimu katika jamii na wathaminiwe kama zilivyo mila nyingi za
    kiafrika ambapo wazee huchukuliwa kama viongozi na washauri wakuu wa
    mambo ya kijamii.
(xx)  Utafiti wa kutosha ufanyike kabla ya Serikali kutoa vibali/leseni kwa waganga
    wa jadi, hii itasaidia kupata waganga wenye maadili ya kazi zao na kuepuka
    waganga wapiga ramli.
                   51
(xxi)  Serikali itenge kambi maalum za kuwatunza na kuwasaidia vikongwe
    wasiojiweza kiuchumi.
(xxii) Kwa kupitia Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, (TAKUKURU)
    jitihada za makusudi zichukuliwe   kupiga vita rushwa kwa kuhamasisha
    wananchi kupata risiti za malipo ya huduma mbali mbali na kuziba mianya ya
    rushwa mahospitalini.
(xxiii) Serikali ilishauriwa kwamba kuwahamisha albino na kuwaweka sehemu
    maalum ili wasiuawe siyo suluhisho sahihi, bali wanastahili kuboreshewa
    ulinzi katika maeneo yao wanayoishi. Hivyo jamii inayowazunguka ina
    wajibu wa kuwalinda. Pia uwepo utaratibu mzuri wa kuwatambua wageni
    wanaoingia katika maeneo ya makazi ya watu wengine.
(xxiv) Serikali itenge bajeti ya kutosha kwa uongozi wa vijiji na kata, ili fedha hizo
    ziwasaidie viongozi kutekeleza majukumu yao ipasavyo.
(xxv) Serikali ifanye uchunguzi ili kubaini mtandao wa mauaji ya albino kuanzia
    aliyeua, mganga wa jadi pamoja na mhusika (tajiri) anayewashawishi na
    kuahidi kutoa pesa kwa ajili ya kununua viungo hivyo. Kwa wakati huo
    ilionesha waliokamatwa na kufikishwa ni wale waliohisiwa kuuwa.
(xxvi) Serikali iimarishe sungusungu kwa kuwapatia mafunzo, vifaa maalumu vya
    ulinzi na pia kuanzisha utaratibu wa kuwapatia posho.
(xxvii) Mahakama ziharakishe mashauri ya kesi za mauaji ya ulemavu wa ngozi na
    wanawake wazee kwa kutoa hukumu kwa wakati ili kutoa funzo kwa
    wanaotarajia kufanya mauaji ya kihalifu kama hayo.


2:13:3 Viongozi wa Dini na Jamii
(i)   Madhehebu ya dini mbali mbali yajikite zaidi vijijini ili kuwajenga watu
    kiroho na kimaadili ya Kimungu ili kuwajengea maadili na tabia njema
    kuepukana na vitendo vya kihalifu.
(ii)  Viongozi wote wa dini mbali mbali wahubiri kwa waumini wao dhana ya
    upendo na kuheshimu haki na utu wa mtu mwingine.
                  52
   (iii)   Viongozi wote wa kijamii na kimila watoe elimu ya kutosha kwa wananchi ili
        kuepukana na mila na desturi potofu zinazosababisha mauaji ya albino na
        vikongwe.
   (iv)    Maadili na tabia njema yaanze kufundishwa toka ngazi ya familia ili
        kuwajengea watoto moyo wa ubinadamu, ukarimu na kuepuka vitendo vya
        kihalifu.


2:13:4 MAONI NA MAPENDEKEZO YA TUME KWA SERIKALI .
a.      Adhabu ya kifo; asilimia kubwa ya wananchi walipendekeza adhabu hii iendelee
       kutolewa. Hata hivyo suala hili linahitaji umakini kwa kuzingatia misingi ya haki
       za binadamu na kupunguza uhalifu.


b.      Kujichukulia sheria mkononi; katika mikutano yote wananchi walizungumzia
       kutokuwa na imani na Jeshi la Polisi na Mahakama kwa sababu ya rushwa.
       Vitendo vya kuwaachia huru watuhumiwa wakati ushahidi wa kutosha upo
       vinaleta hasira kwa wananchi na wanaamua kuua. Elimu kwa umma kuhusu haki
       za binadamu na jinsi mtiririko wa sheria ulivyo ni nguzo muhimu ili kudumisha
       maadili na wajibu wa raia.


c.      Uchunaji ngozi; pamoja na kwamba hapajakuwepo na matukio bkwa miaka
       kadhaa ni vyema jambo hili lifuatiliwe kwa karibu maana chimbuko lake na soko
       lake bado havijajulikana na wanunuzi wanazitumia kufanyia nini nalo bado ni siri.
       Kesi za uchunaji ngozi katika Mahakama zimewatia hatiani wale ambao hawajui
       matumizi ya ngozi hizo lakini jamii inapaswa kuwabaini waganga wa jadi
       wanaohamasisha wateja wao kutafuta sehemu za miili ya binadamu. Dhana hii pia
       itumike kutafuta waganga wanaoshiriki kuua albino kwa lengo la kupata utajiri
       wa haraka.


d.      Imani za kishirikina; ni vyema sheria ya uchawi/mazingara itizamwe upya
       kulingana na hali halisi ya sasa.
                         53
e.  Viongozi wa Dini, Mila na Serikali; viongozi hawa watumike kuelimisha,
   kukemea vitendo viovu ndani ya jamii ili kuondoa tatizo la mauaji ya albino,
   wanawake wazee, kubaka, uchunaji wa ngozi na pia kusisitiza watu kuheshimu
   utu wa mtu, kuthamini haki za binadamu na kulinda maadili mema ya dini zao.


f.  Ulinzi shirikishi; ulioanzishwa utekelezwe, kuendelezwa na kufanyiwa tathmini.
   Pia elimu ya polisi jamii itolewe mara kwa mara kwa wananchi kuhusu umuhimu
   wa ulinzi huo.


g.  Elimu duni na mila potofu ni kikwazo. Tume inapendekeza kuwa Serikali
   iweke mikakati ya kukuza uelewa kwa wananchi kwa kutoa elimu ili kupunguza
   tatizo la kuwepo kwa mila zinazokiuka haki za binadamu. Shule za sekondari za
   kata zikiimarishwa, zitasaidia kuwajengea vijana uelewa wa mambo na watasaidia
   katika jamii.


h.  Elimu ya haki za binadamu na sheria mbalimbali kwa mfano, Sheria ya
   ushahidi ielezwe kwa wananchi kwani wanaonekana kukosa imani na kukata
   tamaa kuwa Mahakama na Jeshi la Polisi hawatendi haki wakati wananchi
   wenyewe hawasaidii kwa kuwa wanakuwa hawajakidhi vigezo vya kisheria
   katika kutoa ushahidi wa kumtia mtu hatiani.


i.  Sheria za nchi zifuatwe na pia viongozi watimize wajibu wao kwa mujibu wa
   maadili ya kazi zao, mfano, watendaji wa serikali katika kuhudumia wananchi
   wanapaswa kutoa huduma bila kuangalia utashi wa kisiasa. Mahakama na Jeshi la
   Polisi wakamilishe upelelezi na kusikiliza kesi kwa wakati kuepuka mlundikano
   wa kesi za jinai zilizopo mahakamani ambazo kwa asilimia kubwa zimekuwa
   zikilalamikiwa na wananchi


j.  Tatizo la kuonekana kama kuna kulindana katika Jeshi la Polisi; baadhi ya
   askari na Maafisa wa Polisi kushindwa kuwajibishana kwa sababu ya kulindana.
   Uongozi wa juu wa Jeshi la Polisi uchukue jukumu la kurekebisha suala hilo kwa                  54
   kuwachukulia hatua za kinidhamu wale watakaobainika kukiuka maadili ya kazi
   yao.


k.  Mateso ya dhidi ya raia; wananchi walilalamikia Polisi kuwalazimisha kula
   mkaa na samaki wabichi kama adhabu kwa kuingia eneo la TANAPA (Mbarali).
   Pia mgambo kuingia kwenye nyumba za watu usiku bila kibali wakati wa
   kufuatilia michango ya maendeleo .hali hii inapelekea kuingilia uhuru binafsi na
   uvunjwaji wa haki za binadamu.


l.  Watuhumiwa wa kunyongwa hadi kufa; kwa wale waliohukumiwa maamuzi
   yao yatekelezwe mapema ili kuondoa mateso ya kisaikolojia wanayopata wakati
   wakisubiri  utekelezaji  wa  hukumu  hiyo.  Sambamba   na  hilo,  kama
   wanabadilishiwa adhabu kuwa kifungo cha maisha, basi inashauriwa ifanyike
   mapema.


m.  Ziara mbalimbali zinazofanywa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora
   zihusishe ujumbe kutoka Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, Jeshi la
   Polisi, Mahakama na Usalama wa Taifa katika maeneo yao. Hii itasaidia kujibu
   hoja na maswali yanavyoelekezwa kwenye vyombo hivi, mfano masuala ya
   rushwa yamejitokeza mara kwa mara katika ziara za Tume.


n.  Suala la rushwa bado ni tatizo kubwa na linaendelea kuwa kilio cha wananchi
   katika maeneo mengi yaliyotembelewa na wajumbe wa Tume. Serikali iendelee
   na jitihada za kuzuia na kupambana na rushwa ikiwa ni pamoja na kuziba mianya
   ya rushwa, kutoa elimu na kuwachukulia hatua watakaobainika kujihusisha na
   rushwa.
                   55
2.14 MAFUNZO YA UZINGATIAJI WA MISINGI YA UTAWALA BORA KWA
   WATENDAJI WA KATA NA VIJIJI.

Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilifanya ziara katika mikoa ya Manyara,
Mara, Mtwara, Shinyanga na Tanga kwa ajili ya kutekeleza awamu ya kwanza ya Mradi
wa kuimarisha uzingatiaji wa misingi ya utawala bora Tanzania. Lengo kuu la mradi huu
ni kutoa mafunzo kwa watendaji wa ngazi ya kata na vijiji na kutoa elimu kwa wananchi
juu ya dhana ya utawala bora kwa kuzingatia vipengele vitatu, yaani maadili, uwazi na
uwajibikaji. Njia zilizotumika kutekeleza mradi huu katika awamu ya kwanza zilikuwa ni
kwa njia ya uwasilishaji, majadiliano na mikutano ya hadhara.


Tume ilitoa mafunzo kwa maafisa watendaji wa kata, vijiji na wenyeviti wa vijiji na
vitongoji ili kukuza uzingatiaji wa misingi ya utawala bora ambayo ni demokrasia,
utawala wa sheria, ushirikishwaji, usawa, uwazi, uwajibikaji, ufanisi, uadilifu na
maamuzi yanayozingatia matakwa ya wengi. Tume iliona ni vema mafunzo hayo yaanzie
chini, yaani katika ngazi za kijiji na kata, kwa sababu malalamiko mengi yaliyopokelewa
na Tume yanahusu watendaji katika ngazi za Serikali Kuu na Serikali za Mitaa. Katika
Serikali za Mitaa ngazi ya chini kabisa ya kiutendaji ni vitongoji, vjijiji na kata ambako
ndiko kwenye wananchi wengi.


2:14:1 Madhumuni ya mafunzo:
Dhumuni kuu la mradi huu ni kukuza uzingatiaji wa misingi ya utawala bora kwa
viongozi wa ngazi za kata na vijiji. Malengo mahususi ya Mradi ni kama ifuatavyo:-
   i.) Kukuza uelewa wa viongozi wa Serikali za Mitaa katika ngazi za Kata na Vijiji
     kuhusu masuala ya utawala bora.
  ii.) Kukuza uelewa wa wananchi katika ngazi za Kata na Vijiji kuhusu masuala ya
     utawala bora.
  iii.) Kuhamasisha vita dhidi ya rushwa.
  iv.) Kuhakikisha kuwa wananchi wanaelewa nafasi yao katika uendeshaji wa nchi.
  v.) Kukuza na kuhimiza utawala wa kidemokrasia unaofuata misingi ya siasa za
     ushindani wa haki, kuvumiliana na uchaguzi ulio huru na wa haki.
  vi.) Kukuza uelewa wa viongozi na wananchi kuhusu haki za binadamu.


                    56
2:14:2 Maoni na Mapendekezo ya Tume
Wakati wa utekelezaji wa mradi huu changamoto mbalimbali zilijitokeza na katika
kukabiliana nazo, yafuatayo yalipendekezwa na Tume kama hatua za utatuzi:-
   a) Katika vijiji vyote vilivyotembelewa ilibainika kuwa baadhi ya maafisa watendaji
     wa vijiji na kata hawajaapishwa. Mfano kata zote zilizotembelewa katika Wilaya
     za Newala na Nanyumbu maafisa watendaji hawajaapishwa. Hali hii inakiuka
     Sheria ya Mahakama za Mahakimu Sura ya 11 (R.E.2002) kifungu cha 51
     inayowataka Maafisa watendaji wa kata na vijiji kuapishwa kuwa walinzi wa
     amani kabla ya kutekeleza majukumu ya ulinzi wa amani.


     Pendekezo Ilipendekezwa Wakurugenzi wa wilaya zinazohusika kuhakikisha
     maafisa watendaji wa kata na vijiji wote ambao hawajapishwa wanaapishwa kuwa
     walinzi wa amani kabla ya kutekeleza majukumu ya ulinzi wa amani.


   b) Katika baadhi ya vijiji vilivyotembelewa ilibainika kuwa mikutano mikuu ya
     vikao vya halmashauri za vijiji haiitishwi kwa wakati na hata ikiitishwa
     mahudhurio ni hafifu. Hii inatokana na viongozi kutotimiza wajibu wao na pia
     ratiba za mikutano kutojulikana mapema au kuingiliana na shughuli za kiuchumi.
     Hali hii inakiuka Sheria ya Serikali za Mitaa (Mamlaka za Wilaya) Sura ya 287
     (R.E 2002) vifungu vya 105 (2) na 106. Vifungu hivi vinaeleza kuwa kutakuwa
     na mkutano mkuu wa kijiji ambao utafanyika mara moja kila baada ya miezi
     mitatu na mikutano ya kamati za kudumu za serikali ya kijiji.


     Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya wahakikishe kuwa
     viongozi wa serikali za vijiji wanaitisha mikutano mikuu ya vijiji kwa mujibu wa
     sheria na wanatengeza ratiba ya mikutano hiyo kwa kipindi cha mwaka mzima na
     kuibandikwa kwenye mbao za matangazo katika ofisi za vijiji. Pia wananchi
     wahamasishwe kuhudhuria mikutano hiyo kwani mikutano hii ndio vyombo vya
     maamuzi ya wengi kwa njia ya ushirikishwaji.
                     57
c) Katika vijiji vilivyotembelewa imeonekana kuwa Sheria ndogo zinatungwa bila
  ya kufuata utaratibu uliowekwa kisheria. Baadhi ya vijiji sheria hizo zimekuwa
  zikitumika kabla ya kupitishwa na halmashauri za wilaya husika. Hali hii inakiuka
  Sheria ya Serikali za Mitaa (Mamlaka za Wilaya) Sura ya 287 (R.E 2002) vifungu
  Na. 108, 155, 156, 163 na 164 vinavyozipa madaraka Halmashauri za vijiji ya
  kutunga sheria ndogo na utaratibu unaopaswa kufuatwa katika kutunga sheria
  hizo.


  Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya kwa kushirikiana na
  wanasheria wa Halmashauri za Wilaya kuhakikisha kuwa Halmashauri za vijiji
  zinatunga sheria ndogondogo kwa kufuata utaratibu uliowekwa kisheria.


d) Baadhi ya kata zilizotembelewa imebainika kuwa hazifuati muundo wa uundaji
  wa mabaraza ya kata na baadhi ya mabaraza yana wajumbe zaidi au pungufu ya
  idadi inayotakiwa. Utaratibu huu unakiuka Sheria ya Mabaraza ya Kata Na. 7 ya
  mwaka 1985 kifungu cha 4 ambacho kinaeleza kuwa kila Baraza la Kata liwe na
  wajumbe wasiopungua wanne na wasiozidi nane watakaochaguliwa na kamati ya
  maendeleo ya kata kutoka miongoni mwa majina ya wakazi wa kata husika.


  Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya kwa kushirikiana na
  wanasheria wa Halmashauri za Wilaya wasimamie uundaji wa mabaraza ya kata
  kwa kufuata muundo uliowekwa kwa mujibu wa sheria.


e) Katika baadhi ya maeneo yaliyotembelewa imebainika kuwa Wenyeviti wa Vijiji
  wamekuwa wakiunda mabaraza ya kushughulikia migogoro inayostahili
  kushughulikiwa na baraza la kata kinyume na Sheria ya Mabaraza ya Kata Na. 7
  ya mwaka 1985 kifungu cha 8 kinachoeleza kuwa jukumu kuu la kila baraza ni
  kuhifadhi amani na utulivu katika eneo lake, kwa kupatanisha na kujitahidi kuleta
  haki na mafanikio katika kusuluhisha migogoro.
                 58
  Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya kwa kushirikiana na
  wanasheria wa Halmashauri za Wilaya wawaelimishe Wenyeviti wa vijiji
  kushughulikia migogoro midogo midogo ambayo haistahili kushughulikiwa na
  mabaraza ya kata na mahakama za mwanzo na sio kuunda mabaraza ya
  kushughulikia migogoro.


f) Katika baadhi ya vijiji vilivyotembelewa imeonekana kuwa hawafuati muundo
  wa Mabaraza ya Ardhi ya Vijiji na      katika maeneo mengine wajumbe
  wamepitiliza muda wao wa kuwa wajumbe wa mabaraza hayo na mabaraza
  mapya hayajaundwa hali inayokiuka Sheria ya Ardhi ya Vijiji ya mwaka 1999
  kifungu cha 5 na 61 vinavyoeleza kuwa Baraza la ardhi la kijiji litakuwa na
  wajumbe 7 kati yao wajumbe wasiopungua 3 ni wanawake na kila mjumbe wa
  baraza atateuliwa na halmashauri ya kijiji na kuthibitishwa na mkutano mkuu wa
  kijiji na muda wa wajumbe kutumikia baraza la ardhi la kijiji ni miaka mitatu.


  Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya kwa kushirikiana na
  wanasheria wa Halmashauri za Wilaya wanasimamia uundaji wa mabaraza ya
  ardhi ya vijiji kwa kufuata muundo uliowekwa kwa mujibu wa sheria na
  kuhakikisha mabaraza mapya yanaundwa na wajumbe wanatumikia kwa kipindi
  kisichozidi muda uliowekwa kwa mujibu wa sheria.


g) Baadhi ya watendaji wa vijiji hawazingatii taratibu za ukusanyaji wa fedha za
  serikali za vijiji kwa kutumia stakabadhi zisizo halali na baadhi ya fedha
  kutopelekwa benki na taarifa za mapato na matumizi hazikaguliwi na hazisomwi
  kwa wananchi. Utaratibu huu unakiuka Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa Sura
  290 (R.E 2002). inayozungumzia vyanzo vya mapato, taratibu za kutoza kodi na
  ukusanyaji wa mapato, matumizi ya fedha, usimamizi wa fedha pamoja na
  ukaguzi wa vitabu.


  Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya wawaelekeze
  Watendaji wa Vijiji kuweka wazi mapato na matumizi ya fedha za serikali za                  59
   vijiji kwa kusoma tarifa hizo katika mikutano mikuu ya vijiji na kubandikwa
   kwenye mbao za matangazo. Pia makusanyo ya fedha za serikali za vijiji
   yakusanywe kwa kutumia stakabadhi halali za serikali na mahesabu yanatakiwa
   kukaguliwa. Kutofuatwa kwa taratibu hizi, ni kielelezo kuwa misingi ya uwazi,
   uadilifu na uwajibikaji haifuatwi.


h) Baadhi ya kata zilizotembelewa zina makaimu maafisa watendaji wa kata na vijiji
   hali inayokiuka msingi wa uwajibikaji na ufanisi.


   Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya wafanye utaratibu wa
   kuajiri maafisa watendaji wa kata na vijiji katika sehemu zilizo wazi.


i) Katika mikoa ya kanda ya ziwa viongozi wa kimila wana nguvu zaidi katika
   usimamizi wa ulinzi na amani lakini hawafuati taratibu katika kutekeleza
   majukumu yao ambayo hata hivyo hayajaainishwa katika sheria zinazotawala
   shughuli za serikali za Mitaa hali inayopelekea kutozingatiwa kwa msingi wa
   utawala wa sheria.


   Pendekezo: Tume ilipendekeza kuwa Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za
   Mitaa kufanya mambo yafuatayo:-
  Kuwaelimisha viongozi wa kimila kufuata taratibu za kisheria katika utendaji wao
   wa kazi.
  Kuainisha kazi za viongozi wa kimila ambazo hazikiuki misingi ya haki za
   binadamu na utawala bora katika sheria za serikali za mitaa kwani wananchi
   wengi wanatambua uwepo wao na zinachangia katika kudumisha amani na
   utulivu.


j)  Kuendelea kutumika kwa mila zilizopitwa na wakati. Kwa mfano wanawake
   wengi vijijini hawashirikishwi katika shughuli za umma na umilikaji wa
   rasilimali, shughuli za maendeleo, mikutano na uongozi. Utaratibu huu unakiuka
   misingi ya ushirikishwaji na usawa katika shughuli za umma.


                   60
    Pendekezo: Tume na wadau wengine kama vile asasi za kiraia kuendelea kutoa
    elimu juu ya kuachana na mila hizi potofu.


  k) Watendaji wa vijiji kuishi mbali na vituo vyao vya kazi, hali hii inayosababisha
    washindwe kwenda kazini kila siku na kushindwa kusimamia shughuli za
    maendeleo kwa ukaribu. Hali hii inakiuka misingi ya uwajibikaji, ufanisi na
    utawala wa sheria.


    Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya wafanye utaratibu wa
    kuhakikisha kuwa watendaji wa vijiji wanaishi katika maeneo yao ya kazi kwa
    kuwashirikisha wananchi katika kuwaboreshea miundombinu kama vile nyumba
    za kuishi. Katika maeneo ambayo watendaji wa kata na vijiji wanashindwa kukaa
    katika maeneo yao ya kazi kwa kuhofia usalama wa maisha yao, mfano Mikoa ya
    kanda ya ziwa, halmashauri zinatakiwa kuwahakikishia usalama watendaji hao.


  l) Watendaji wa ngazi za kata na vijiji pamoja na Wenyeviti wa Vijiji kutojua
    majukumu na mipaka ya kazi zao. Hali hii inawapelekea kukiuka misingi ya
    ufanisi na uwajibikaji.


    Pendekezo: Ilipendekezwa kuwa Wakurugenzi wa Wilaya wafanye utaratibu wa
    kuwapa mafunzo ya awali watendaji wa kata, Vijiji na Wenyeviti wa Vijiji pindi
    wanapoteuliwa au kuchaguliwa.


Baada ya kumalizika kwa utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi huu na kwa
kuzingatia yaliyojitokeza ni wazi kuwa elimu hii ya utawala bora inahitajika kwa
wananchi na watendaji wote katika ngazi zote za kata katika halmashauri zote Tanzania.
Kwa kuwa jukumu hili ni kubwa kuna umuhimu wa kuwepo kwa utaratibu mzuri wa
utoaji wa elimu ya utawala bora ikiwa ni pamoja na Tume ya Haki za Binadamu
kushirikiana na asasi za kiraia zinazojishughulisha na masuala ya utawala bora katika
kutoa elimu hii.                    61
2:14:3 YALIYOJITOKEZA KATIKA KILA MKOA:

   Utekelezaji wa mradi huu katika Wilaya kumi kutoka Mikoa mitano iliongozwa na
   Waheshimiwa Makamishna/Makamishna Wasaidizi wa Tume wakifuatana na maafisa
   uchunguzi walishiriki katika kutoa mafunzo kwenye mikutano ya hadhara na mafunzo ya
   ndani kwa watendaji wa vijiji, kata na tarafa. Baadhi ya masuala yaliyojitokeza wakati
   wa mikutano ya hadhara na mafunzo kwa watendaji wa kata na vijiji katika mikoa na
   wilaya ambazo awamu ya kwanza ya mradi huu ulifanyika, yameainishwa katika jedwali
   lifuatalo;
                      62
 BAADHI YA MASUALA YALIYOJITOKEZA KATIKA KILA MKOA NA WILAYA WAKATI WA MAFUNZO NA
 MIKUTANO YA HADHARA:


 MKOA   WILAYA     YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO              YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                         MIKUTANO YA HADHARA
MARA   TARIME  - Wananchi katika vijiji vya Kubiteleko na Korotambe - Suala la watumishi wa umma kukaa
          walinyanganywa ardhi kwa amri ya Mkuu wa Wilaya ya katika kituo kimoja cha kazi kwa muda
          Tarime.                          mrefu imeonekana kuwa kero kwa
          - Mwalimu mmoja kwenye kata ya Mwema aliwapa wananchi.
          adhabu za kijeshi wanafunzi wenye umri mdogo na
          wengine aliwaamuru kulala juani kwa muda mrefu. - Wananchi walilalamikia utendaji
          Alipokemewa   na  Mwalimu  Mkuu,  siku  iliyofuata usioridhisha wa Jeshi la polisi.
          mwalimu huyo alikuja shuleni na panga ili amkate Mkuu
          wa shule.
          - Utoaji na upokeaji wa rushwa kushamiri huko Sirari na
          TAKUKURU kutochukua hatua zozote.
          - Maafisa watendaji wa kata na vijiji walilalamika kuwa
          wanaidai Halmashauri ya Wilaya ya Tarime malimbikizo
          ya shilingi milioni 232.
          - Ritongo (Baraza la wazee la kimila) kufanya kazi bila
          mwongozo wa utendaji kazi hivyo kuvunja haki za
          binadamu.
                          63
 MKOA   WILAYA       YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO              YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                             MIKUTANO YA HADHARA
            - Polisi wa kanda maalum ya Tarime kuwatandika viboko
            wahalifu.
     SERENGETI - Wananchi walilalamika kunyang’anywa ardhi yao bila - Mahakimu kukaa katika vituo vyao
            kulipwa fidia.                        vya kazi kwa muda mrefu.
            - Wajumbe wa mabaraza ya Kata ya Ardhi kufanya kazi - Baadhi ya mamlaka vijijini kama vile
            zao bila mafunzo yoyote hivyo kusababisha kuvunja Ritongo zinatoa maamuzi makali na
            misingi ya utawala bora.                   hivyo kuvunja haki za binadamu..
            - Uhaba wa watumishi katika sekta ya elimu na afya.      - Wananchi wa Tarime walilalamika
            - Baadhi ya viongozi wa vijiji na Vitongoji wanashiriki kuhusu      polisi  kutopokea   simu
            katika kumilikisha ardhi kwa kuwauzia wageni ardhi wanapowapigia kwa ajili ya kutoa
            kinyemela.                          taarifa za uhalifu.
            - Kutokuwepo ujira kwa wenyeviti wa vijiji na vitongoji.
MANYARA  MBULU    - Wenyeviti wa vijiji na vitongoji vya Masieda, Tumati na - Baadhi ya viongozi kutofuata sheria,
            Maghagu walilalamikia kiwango cha posho ndogo kanuni na maadili ya kazi hivyo
            wanazopewa za Tsh.10,000/= kwa mwezi             kusababisha utendaji usioridhisha na
            - Tatizo la kutojua mipaka ya kiutendaji imepelekea kuwe kuvujisha siri za serikali nje.
            na migogoro kati ya diwani wa Maretadu na mtendaji wa - Kuwepo kwa migogoro ya ardhi
            kata.                             isiyokwisha  kutokana  na   viongozi
            - Wenyeviti wa vijiji na vitongoji kutopatiwa mafunzo kutowajibika.
            elekezi hivyo kuathiri kazi zao za kila siku za kiutendaji.  - Viongozi kutofanya mikutano mara
                              64
MKOA  WILAYA     YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO                 YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                           MIKUTANO YA HADHARA
         - Mafunzo ya haki za binadamu na utawala bora kwa mara ili kuwapa taarifa wananchi.
         yafikishwe kwenye sekta zingine kama afya, mahakama na - Matumizi mabaya ya madaraka kwa
         elimu.                             viongozi   ni  tatizo   kubwa  jambo
         - Viongozi kutokuwa na miongozo ya kazi kama Katiba ya lililosababisha         kufukuzwa     na
         nchi na sheria mbalimbali ili kurahisisha kazi za kiutendaji. kusimamishwa kazi.
         - Suala la rushwa lililalamikiwa kuwa ni tatizo linaloathiri
         haki isitendeke sehemu za mahakamani na polisi.
         - Kutoitishwa mikutano ya vijiji kwa wakati.
         - Baadhi ya kata na vijiji havina watendaji bali kuna
         makaimu watendaji,    mfano vijiji   vya  Laghangesh,
         Hayseng, Mongahy, Getesh na Arri hivyo inasababisha
         kukwamisha shughuli za maendeleo.
    BABATI  -  Wenyeviti wa vijiji na vitongoji wa Kata ya Ufana - Baadhi ya viongozi kutofuata sheria,
         walieleza  kuwa   hawaridhishwi   na  posho  ndogo kanuni na maadili ya kazi hivyo
         wanayopewa kwa kila mwezi.                   kusababisha utendaji usioridhisha na
         - Shirika lisilo la Serikali linalojihusisha na utoaji wa elimu kuvujisha siri za serikali nje.
         ya haki za binadamu la COEL katika kata ya Magugu        - Suala la uzembe nalo limejitokeza
         imewachochea wananchi na kusababisha migogoro kati katika         kata  ya    Riroda  ambapo
         yao na watendaji                        wananchi wachache sana walihudhuria
         - Mila na desturi za kabila la Wairaq kutoruhusu kutokana na kutopata taarifa kwa
                           65
 MKOA  WILAYA       YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO           YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                         MIKUTANO YA HADHARA
          wanawake kushiriki katika kutoa maamuzi kwa manufaa wakati muafaka.
          ya jamii.                        - Viongozi wa kata ya Nkaiti kutoitisha
                                      mikutano iliyowekwa Kisheria.
TANGA  KOROGWE  - Mazingira magumu ya kazi kwa watendaji wa kata na - Tatizo la upatikanaji wa Katiba ya
          vijiji.                         Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
          - Ukosefu na uduni wa vitendea kazi kwa viongozi.    kwa wananchi.
          - Maslahi duni kwa watendaji, kwa mfano, mishahara - Shule za sekondari kutokuwa na
          midogo kwa watendaji na posho ndogo kwa wenyeviti wa walimu wa kutosha.
          vijiji.                         - Mgogoro wa ardhi kati ya wakulima
          - Polisi wanalalamikiwa kudai rushwa.          na wafugaji katika baadhi ya maeneo,
          - Wakuu wa idara kwenye halmashauri za wilaya wanajali kwa   mfano   katika  kitongoji  cha
          maslahi binafsi.                     Chang’ombe
          - Uelewa mdogo wa wananchi kuhusu sera za serikali.   – Kuna mgogoro wa ardhi kati ya
          - Upungufu wa wataalamu vijijini, kwa mfano, wauguzi, Kurasi Village Estate na Kijiji cha
          walimu na maafisa ugani.                 Kurasi.
          - Wananchi kutojua Sheria, haki na wajibu wao.      - Uongozi wa kijiji kutofuatilia kwa
          - Mamlaka za Miji hazipewi bajeti za maendeleo. Kwa makini watu wanaokata mbao katika
          mfano, mamlaka ya mji wa Mombo haipewi bajeti ya msitu wa Sakale na kuharibu vyanzo
          kutosha ya maendeleo.                  vya  maji   kinyume  na  taratibu
          - Vijiji na Kata hazipati ushirikiano mzuri kutoka kwenye zilizowekwa.
                          66
MKOA  WILAYA     YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO               YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                        MIKUTANO YA HADHARA
        Halmashauri ya Wilaya.                   - Ubovu wa barabara toka Korogwe
        - Watendaji wa kata na vijiji hawapewi baadhi ya haki zao mjini mpaka Mashewa.
        za kiutumishi, kwa mfano, nauli za uhamisho.        - Uhaba wa waganga na vifaa vya
        - Fedha za ruzuku zinazotengwa kwa ajili ya shughuli za kupimia malaria katika Zahanati ya
        maendeleo ya vijiji hazifiki vijijini.           Kwefingo.
        - Vijiji na kata kupangiwa fedha bila kushirikishwa.    - Ucheleweshaji katika utoaji wa
        - Baadhi ya wananchi kutoshiriki kwenye shughuli za huduma ya kwanza kwa wagonjwa
        maendeleo.                         wanaofikishwa kwenye hospitali ya
        - Viongozi kutotoa taarifa za mapato na matumizi kwa Magunga.
        wananchi kwa wakati.                    -  Wenyeviti  wa  vijiji  kutoitisha
        - Baadhi ya viongozi kutojua majukumu yao.         mikutano mikuu ya vijiji.
        - Wananchi kubambikiziwa kesi na polisi.          - Wananchi walilalamikia mgogoro
        - Viongozi kufanya kazi sehemu moja kwa muda mrefu.     uliopo kati ya Kampuni ya Amazon
        - Tofauti ya itikadi za kisiasa inakwamisha utekelezaji wa Trading   unaoendesha   Mgodi   wa
        shughuli za maendeleo.                   Kalalani  na  Wananchi,   ambapo
        - Watendaji wa kata na vijiji wanaelemewa na kazi nyingi.  walieleza kwamba wafanyakazi wa
        - Hakuna utaratibu wa wazi wa kuwalipa posho wenyeviti kampuni hiyo wamekuwa wakiwapiga
        wa vijiji na vitongoji.                   wananchi, kuwadhalilisha kwa ngono
                                      na hata kupigwa risasi.
                           67
MKOA  WILAYA      YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO            YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                        MIKUTANO YA HADHARA
    LUSHOTO  - Polisi wanalalamikiwa kudai rushwa.           - Wanawake kutopata haki za kurithi
         - Mishahara midogo kwa watendaji na posho ndogo kwa mali na umilikaji wa ardhi pale
         wenyeviti wa vijiji.                   inapotokea mume au baba wa mhusika
         - Wanasiasa kuingilia shughuli za watendaji.       amefariki dunia.
         - Uelewa mdogo wa wananchi kuhusu Sheria na sera za - Wanawake kulazimishwa kurithiwa
         serikali.                         na ndugu wa marehemu anapofariki.
         - Hakuna wataalamu vijijini, kama vile wauguzi na maafisa - Watoto yatima na wanaoishi katika
         ugani.                          mazingira magumu ambao wanalelewa
         - Ukosefu na uduni wa vitendea kazi kwa viongozi.     katika sehemu maalumu iliyotengwa
         - Vijiji na Kata hazipati ushirikiano mzuri kutoka kwenye kijijini hapo kukosa mahitaji muhimu
         halmashauri ya wilaya. Kwa mfano, fedha zinazotengwa kutoka wilayani na pia wanafukuzwa
         kwa ajili ya vijiji hazifiki vijijini. Pia, vijiji na kata shule kwa kukosa ada.
         kupangiwa fedha bila kushirikishwa.            - Wenyeviti wa vijiji wamelalamikia
         - Watendaji wa idara ya misitu wanahujumu misitu.     kutopatiwa posho na mishahara kama
         - Kata ya Mlola haina Kituo cha Polisi wala Mahakimu.   ambavyo     watendaji     wengine
         - Viongozi kutotoa taarifa za mapato na matumizi kwa wanavyopatiwa.
         wananchi kwa wakati.                   -  Watendaji   wa  vijiji,  vitongoji
         - Baadhi ya viongozi kutojua majukumu yao.        kutopatiwa mafunzo ya elimu au
         - Wananchi kubambikiziwa makosa.             warsha za utendaji kazi tangu waanze
         - Viongozi kuwa sehemu moja kwa muda mrefu.        kazi.
                          68
 MKOA    WILAYA       YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO           YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                         MIKUTANO YA HADHARA
           - Wajumbe wa Mabaraza ya Ardhi ya kata hawajapata - Tatizo la upatikanaji wa Katiba ya
           mafunzo.                        Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
           - Hakuna utaratibu wa wazi wa kuwalipa posho wenyeviti kwa wananchi.
           wa vijiji na vitongoji.                 - Wafanyabiashara kununua mazao ya
           - Mwamko wa wananchi ni mdogo katika ushirikishwaji.  wakulima katika mtindo wa lumbesa.
           - Mazingira magumu ya kazi kwa watendaji wa kata na - Wajumbe wa mabaraza ya kata
           vijiji.                         wanalalamikia kutolipwa posho.
                                       - Kituo cha Afya Mgwashi hakina
                                       mtaalamu  wa  maabara    licha   ya
                                       kwamba vifaa vipo.
                                       - Watuhumiwa kuwekwa ndani kwa
                                       muda mrefu na polisi bila dhamana.
                                       - Shule za sekondari katika kata ya
                                       Mgwashi hazina walimu wa kutosha.
SHINYANGA  BARIADI  - Vikundi vya kimila viitwavyo DAGASHIDA au -        Wananchi   kujichukulia     sheria
           SUMBAWATALE hujichukulia sheria mkononi na kuua mkononi kufanya mauaji, kwa mfano
           watuhumiwa wa wizi au uchawi.              katika kata ya Luguru.
           - Kiwango cha ufanisi wa watendaji kuwa kidogo kutokana -  Uongozi   wa   kata/vijiji   vya
           na wenyeviti wa vijiji kutolipwa posho au mshahara.   Mwamapalala,   Ikungulipu,    Nobora
           - Uwajibikaji, utawala wa sheria na uwazi ni tatizo kwa yeya, Ikunguliabashashi, Gudui, Laini
                            69
MKOA  WILAYA    YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO            YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                      MIKUTANO YA HADHARA
        watendaji kutokana na kutojua Katiba ya nchi ambayo sagata    na   Kilalo   kushindwa
        ndiyo sheria mama.                 kuwasomea     wananchi  takwimu   za
        - Mwingiliano wa majukumu kati ya watendaji na mapato      na  matumizi   ya   vijiji
        wanasiasa ilionekana kikwazo katika utekelezaji wa yatokanayo na michango mbalimbali
        utawala bora.                    ya   maendeleo   wanayochangishwa
                                  wananchi.
                                  - Kutotolewa kwa elimu kwa umma
                                  kuhusiana na sera ya uchangiaji elimu.
                                  - Wananchi kutoshirikishwa wakati wa
                                  kuanzisha mfuko wa afya wa kijiji.
                                  -    Polisi   kuwabambikizia   kesi
                                  wananchi hasa za mauaji, kudai rushwa
                                  n.k.
                                  - Kutokuwepo mahakama za mwanzo
                                  katika baadhi ya kata kunasababisha
                                  wananchi kutopata huduma ya kisheria
                                  kwa urahisi zaidi, kwa mfano katika
                                  kijiji cha Ngeme.
                                  - Polisi wa kiume kukamata na
                                  kuwapekuwa watuhumiwa wa kike
                       70
MKOA  WILAYA    YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO             YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                       MIKUTANO YA HADHARA
                                     kwa mfano; katika kata ya Luguru,
                                     kijiji cha Ikungulipu.
                                     - Uhaba mkubwa wa walimu katika
                                     shule ya sekondari Sungwa.
                                     - Kukithiri kwa mauaji ya kulipizana
                                     kisasi na mauaji ya vikongwe mfano
                                     katika Kata ya Ikunguliabashashi, kijiji
                                     cha Gudui.
    KAHAMA  - Ufanisi wa watendaji/viongozi vijijini unaathiriwa na -  Vyombo   vya    dola  kama  vile
         maslahi duni – mishahara, posho na vitendea kazi duni  Mahakama na Polisi kudai rushwa na
         - Viongozi kutokuwa na nakala za Katiba ya nchi.    kupindisha haki.
         - Vyombo vya kimila vinakuwa na nguvu kuliko serikali - Kutotekelezwa kwa ahadi ya Mhe.
         kwa kuwa watendaji wa kata au vijiji huzuiliwa na vikundi Rais aliyoitoa juu    ya ujenzi wa
         vya jadi viitwavyo DAGASHIDA au SUMBAWATALE barabara kwa kiwango cha lami kutoka
         wasitimize wajibu wao ingawa havipo kisheria.      Kahama kupita kijiji cha Segese,
         - Mlinzi wa amani hukosa ushirikiano mzuri wa Hakimu kwenda Geita.
         wa Mahakama za mwanzo kwa sababu ya kuwa na - Viongozi wa viijiji kutosoma taarifa
         msuguano wa maslahi                   ya mapato na matumizi na kutoitisha
                                     mikutano ya kata na kijiji kwa muda
                                     mrefu.
                         71
 MKOA  WILAYA     YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO             YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                         MIKUTANO YA HADHARA
MTWARA  NANYUMBU  - Maafisa watendaji wa kata na vijiji hawajaapishwa, hali - Wananchi wa kata za Likokona na
          inayosababisha washindwe kutekeleza vyema dhana ya Maratani     kutozwa    gharama  za
          ulinzi wa amani.                     kuhudumia watuhumiwa.
          - Mikutano mikuu katika baadhi ya vijiji na sehemu - Wanyama pori kuharibu mazao ya
          nyingine haiitishwi kwa mujibu wa sheria.         chakula.
          - Sheria ndogondogo katika baadhi ya vijiji zinatungwa - Wananchi wa kata ya Mangaka
          bila ya kufuata utaratibu uliowekwa kisheria.       walilalamika kuhusu kutolipwa fidia
          - Katika baadhi ya maeneo yaliyotembelewa ilibainika kwa wananchi walioathiriwa na ujenzi
          kuwa Mabaraza ya kata yanaundwa bila kufuata muundo wa kituo cha afya.
          uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Katika kata ya Mingaula - Watendaji wa vijiji na vitongoji
          Wilaya ya Nanyumbu hakuna Baraza la Kata hali kutopatiwa mafunzo.
          inayowalazimu   wananchi  kupeleka  malalamiko  yao - Wananchi wa kata ya Nandete
          mahakama ya Mwanzo ambayo ipo mbali.           walilalamika  kuhusu  kitendo  cha
          - Katika Kata za Lumesule na Nakopi, Wilayani viongozi wa Serikali Kuu kutotembelea
          Nanyumbu kuna baadhi ya Vitongoji vyenye sifa ya kuwa vitongoji ili wafahamike na kujua
          Vijiji lakini mchakato wa kukamilisha hadhi ya kijiji matatizo yao.
          umechukua muda mrefu sana na mpaka sasa havijapata - Wananchi wa kata ya Masuguru
          hadhi hiyo.                        walilalamika  kuhusu   kutopatiwa
          - Katika Vijiji vilivyotembelewa imebainika kuwepo kwa pembejeo pamoja na kuwepo mfumo
          mgongano wa kiutendaji kati ya Wenyeviti wa Vijiji, wa kuchangia pesa katika mfuko wa
                            72
MKOA  WILAYA    YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO             YALIYOJITOKEZA KATIKA
                                       MIKUTANO YA HADHARA
         Watendaji wa Vijiji na Madiwani kutokana na viongozi pembejeo.
         hao kutojua majukumu na mipaka yao ya kazi hali - Ilidaiwa kuwa Afisa Ushirika wa
         inayosababisha kuzorota kwa maendeleo.         Wilaya anashirikiana na viongozi wa
         - Katika baadhi ya maeneo ilibainika kuwa itikadi za chama    cha  kuweka   na  kukopa
         kisiasa zinachangia wananchi kutoshiriki katika shughuli (SACCOS) kuiba na kufuja mali za
         za maendeleo na kutohudhuria mikutano ya vijiji.    chama hicho.
                                     - Wananchi wa kata ya Masuguru
                                     waliwalalamikia Askari wanyamapori
                                     kuwatesa raia wanaokaa karibu na
                                     hifadhi (Game reserves).
    NEWALA  - Katika baadhi ya maeneo ilibainika kuwa itikadi za -    kutokuwepo   kwa    mikutano
         kisiasa zinachangia wananchi kutoshiriki katika shughuli inayowajumuisha   wananchi   wote
         za maendeleo na kutohudhuria mikutano ya vijiji.    pamoja na mapato na matumizi ya
                                     kijiji.
                                     - Upungufu wa madawa kwenye
                                     Hospitali na Zahanati.
                                     - Kutokuwa na Katiba ya nchi ili
                                     wafahamu haki zao.
                                     - Urasimu katika kupata vyeti vya
                                     kuzaliwa.
                         73
MKOA  WILAYA  YALIYOJITOKEZA KATIKA MAFUNZO   YALIYOJITOKEZA KATIKA
                          MIKUTANO YA HADHARA
                        - Jeshi la Polisi kuwakamata watu na
                        kuwaweka   ndani  (kizuizini)  bila
                        kutenda kosa, na pia kutofuata maadili
                        ya kazi.
                 74
Jedwali Na. 2. Idadi ya washiriki wa mafunzo katika wilaya zilizotembelewa.
MKOA       WILAYA          KATA    IDADI YA WASHIRIKI
                            DIWANI W/KIJIJI    VEO  WEO NGO
MARA       TARIME      MWEMA         1     4    3   1  6
         TARIME      SIRARI         2     9    8   1  8
         TARIME      NYAMWAGA        1     9    1   1  3
         TARIME      MANGA         -     8    4   1  2
         TARIME      TARIME/MJINI      1     17    4   1  7
         TARIME      TURWA         1     22    4   1  4
         SERENGETI     MACHOCHWE       1     17    6   1  3
         SERENGETI     KENYAMONTA       1     15    4   1  8
         SERENGETI     NYAMOKO        -     21    5   1  1
         SERENGETI     IKOMA         -     17    3   1  9
         SERENGETI     KEBANCHEBA       1     18    4   1  9
                  NCHE
         SERENGETI     RIGICHA        1     11    3   1  7
MANYARA      MBULU       MASIEDA        -     7    7   1  -
                  MURRAY         2     7    6   1  -
                  TUMATI         1     9    4   1  -
                  MARETADU        1     9    6   1  -
                  MAGHANG        1     7    6   1  -
                  HAYDOM         1     8    5   1  -
         BABATI      UFANA         1     8    5   1  -
                  DAREDA         2     6    6   1  -
                  MAGUGU         1     7    6   1  -
                  MAMIRE         2     6    6   1  -
                  QASH          1     6    7   1  -
                  RIRODA         2     7    5   1  -
TANGA       KOROGWE      MANUNDU        1     10    10  1
                  KWAMSISI        1     9    7   1                       75
MKOA    WILAYA        KATA  IDADI YA WASHIRIKI
             MAKUYUNI     1    11    6  1
             MOMBO      1    6     6  1
             DINDIRA     1    6     7  1
             MASHEWA     1    7     5  1
      LUSHOTO   KWAI       1    8     10  1
             MLOLA      1    9     12  1
             SONI       1    7     8  1
             VUGA       1    9     8  1
             SHUME      1    9     9  1
             MGWASHI     1    8     11  1
SHINYANGA  BARIADI   MWAMAPALA    1    6     5  1  16
             LA
             LUGURU      1    5     3  1  9
             BUNAMHALA    1    6     6  1  7
             IKUNGULYAB    1    8     2  1  7
             ASHASHI
             MWAUBINGI    1    5     2  1  14
      KAHAMA    ISAGEHE     3    6     5  1  4
             SEGESE      2    7     3  1  3
             BUSANGI     1    4     3  1  6
             KAHAMA      2    4     4  1  6
             MJINI
             KINAMAPULA    1    7     7  1  6
             BULUNGWA     1    9     8  1  4
MTWARA   NEWALA  NA MARATANI     1    11    13  1  -
      NANYUMBU
             NAPACHO      -    13    4  1  -
             NANDETE     1    5     4  1  -
             MINGAULA     1    10    8  1  -                  76
MKOA    WILAYA    KATA   IDADI YA WASHIRIKI
           NANGOMBA     -    11    10  1   -
           LUMESULE    1    18     5  1   -
           C/NANDWAHI   1    14     9  1
           NANGURUWE    1    4     10  1   1
           MKOMA II    2    7     8  1   -
           MAKUKWE     1    9     7  1   -
           MDIMBA     1    8     7  1   -
           MNYAMBE     3    11    10  1   -
JUMLA KUU              64   542    360  59  150
               77
                 SURA YA TATU

3.0  TAKWIMU ZA MALALAMIKO KWA MWAKA 2009/2010
3.1  Malalamiko yaliyowasilishwa Tume:
Katika mwaka 2009/2010 Tume ilipokea jumla ya malalamiko elfu moja mia nne na hamsini na
nne (1,454) ambayo yaliwasilishwa na watu mbalimbali. Pia baadhi ya malalamiko yalianzishwa
na Tume yenyewe kutokana na taarifa kutoka kwenye magazeti na mengine yamepokelewa
wakati wa mikutano ya hadhara. Idadi hii ya malalamiko ni pungufu kwa asilimia 40 %
ukilinganisha na malalamiko elfu mbili mia nne na hamsini na tisa (2,459) yaliyopokelewa
mwaka 2008/2009.


Malalamiko elfu saba mia nne tisini na nne (7,494) ya miaka ya nyuma yalikuwa yanaendelea
kufanyiwa uchunguzi ambapo idadi halisi ya malalamiko yaliyochunguzwa na Tume (workload)
kwa mwaka 2009/2010 kuwa elfu nane mia tisa na arobaini na nane (8,948).


Tangu kuanzishwa kwa Tume mwaka 2001 hadi tarehe 30 Juni 2010, jumla ya malalamiko
26,582 yamepokelewa na kushughulikiwa ambapo jumla ya malalamiko 18,908 sawa na asilimia
71.1% yalifungwa. Malalamiko 2,237 sawa na asilimia 8.4% yalirithiwa toka iliyokuwa Tume
ya Kudumu ya Uchunguzi (TKU) na malalamiko 24,345 sawa na asilimia 91.6% yalipokelewa
na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora.
                     78
3.2 MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA NA TUME TANGU MWAKA 2001 HADI JUNI
2010
MWAKA         IDADI YA MALALAMIKO ASILIMIA(KUPUNGUA/KU
                                 ONGEZEKA)
YALIYORITHIWA TOKA TKU            2,237
    2001/2002              1,074
    2002/2003              2,458              128.9
    2003/2004              2,691              9.4
    2004/2005              2,789              3.6
    2005/2006              3,812              36.6
    2006/2007              4,948              29.8
    2007/2008              2,660              -46.2
    2008/2009              2459              -7.5
    2009/2010              1454              -40.8
     Jumla               26,582


  Jedwali hapo juu linaonesha kuwa malalamiko yanayowasilishwa Tume yameendelea kupungua
  kwa miaka mitatu mfululizo. Alama (-) inaonesha upungufu wa malalamiko ikilinganishwa na
  miaka ya nyuma.


  Kupungua kwa malalamiko kunaweza kuwa kumesababishwa na kufanyika kwa ziara chache za
  Tume mikoani ambazo hutoa fursa kwa wananchi kutoa malalamiko yao wakati wa mikutano ya
  hadhara. Kutofanyika kwa ziara hizo kunatokana na ufinyu wa bajeti ya Tume. Aidha sababu
  nyingine ni kuongezeka kwa uelewa wa       wananchi kuhusu mamlaka zinazoshughulikia
  malalamiko yao. Pia baadhi ya taasisi/mamlaka zilizokuwa zikilalamikiwa kurekebisha mfumo wa
  utendaji uliokuwa unakiuka haki za binadamu na misingi ya utawala bora.
                       79
KIELELEZO NA. 1: MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA NA TUME TANGU 2001
HADI JUNI 2009/2010
     6,000
                                  4,948
     5,000

     4,000                    3,812
 IDADI
     3,000         2,458      2,789
         2,237                                2,459
     2,000              2,691              2,660
                                                1,454
     1,000
             1,074
       0
             200

                  200

                      200

                          200

                              200

                                   200

                                       200

                                           200

                                               200
          TKU


              1/20

                  2/03

                       3/04

                           4/05

                               5/06

                                   6/07

                                       7/08

                                           8/20

                                               9/20
               02
                                            09

                                                10
                          MWAKA
 3.3    UCHAMBUZI WA MALALAMIKO.

Malalamiko yanayowasilishwa Tume huchambuliwa na idara ya sheria na kutengwa katika
makundi mawili, ili kubaini yale ambayo yapo ndani ya mamlaka ya Tume na yale ambayo yapo
nje ya mamlaka ya Tume.


Malalamiko yaliyo ndani ya mamlaka ya Tume huchambuliwa na kutenganishwa kati ya yale
yanayohusu uvunjwaji wa haki za binadamu na yale ya ukiukwaji wa misingi ya utawala bora na
kisha kuyaelekeza katika idara na kitengo husika. Malalamiko yaliyo nje ya mamlaka za Tume,
walalamikaji wanaelekezwa kwenye mamlaka husika au taratibu za kufuata kwanza kabla ya
kuyafikisha malalamiko yao Tume.
                           80
Katika mwaka huu wa 2009/10, malalamiko 1,232 yalihusu ukiukwaji wa misingi ya utawala bora
ambayo ni sawa na asilimia 84.7 % ya malalamiko yote 1,454 na malalamiko 222, sawa na
asilimia 15.3 % yalihusu uvunjwaji wa haki za binadamu.


JEDWALI NA: 2: MALALAMIKO YANAYOHUSU UKIUKWAJI WA MISINGI YA
UTAWALA BORA


 MWAKA               IDADI YA MALALAMIKO          %

 Yaliyorithiwa toka TKU             2,237          8.8

 Yaliyopokelewa 2001/2002            1,074          4.2

 Yaliyopokelewa 2002/2003            2,368          9.4

 Yaliyopokelewa 2003/2004            2,682          10.6

 Yaliyopokelewa 2004/2005            2,775          11.0

 Yaliyopokelewa 2005/2006            3,652          14.5

 Yaliyopokelewa 2006/2007            4861          19.3

 Yaliyopokelewa 2007/2008            2553          10.2

 Yaliyopokelewa 2008/2009            1901           7.1

 Yaliyopokelewa 2009/2010            1,232          4.9

 Jumla                     25,335         100
                      81
 KIELELEZO NA. 2 MALALAMIKO YALIYOHUSU UKIUKWAJI WA MISINGI YA
               UTAWALA BORA


                             YALIYORITHIWA
           2009/2010, 1232,
                             TOKA TKU, 2237,
              5%
                                9%

  2008/09, 1783, 7%                              2001/02, 1074, 4%                                          2002/03, 2368, 9%
 2007/08, 2553, 10%
                                            2003/04, 2682, 11%
2006/07, 4861, 20%
                                      2004/05, 2775, 11%
                2005/06, 3652, 14%
                           82
JEDWALI NA. 3: MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA KUHUSU UVUNJWAJI WA
HAKI ZA BINADAMU TANGU 2001 HADI JUNI 2010.
 MWAKA           IDADI YA MALALAMIKO               %

 2002/2003                90                7.3
 2003/2004                9                 0.7
 2004/2005                14                1.1

 2005/2006               160                12.8

 2006/2007                87                6.9

 2007/2008               107                8.6

 2008/2009               558                44.8

 2009/2010               222                17.8

 JUMLA                1,247                100


Jedwali na. 2 na 3 yanaonesha kuwa malalamiko yanayohusu masuala ya utawala bora ni mengi
kuliko yale ya haki za binadamu pengine kutokana na kuwa masuala mengi ya utawala bora
yanatokana na shughuli za kiofisi; mfano masuala yanayohusu ajira, mafao, kupandishwa cheo
na stahili mbalimbali, ambayo kimsingi yanagusa maslahi binafsi. Kutozingatiwa na
kutotekelezwa kwa misingi ya utawala bora kunasababisha ukiukwaji wa haki za binadamu. Hii
inasababisha tofauti kati ya masuala ya haki za binadamu na ya utawala bora kutokuonekana
kwa uwazi.
                    83
KIELELEZO NA.3: MALALAMIKO             KUHUSU UVUNJWAJI WA HAKI ZA
           BINADAMU
                            2003/04, 9, 1%
                   2002/03, 90, 7%
        2009/2010, 222,                  2004/05, 14, 1%
           18%


                                     2005/06, 160,
                                       13%
                                     2006/07, 87, 7%
                                     2007/08, 107,
                                       9%
        2008/09, 558,
          44%
3.3 MGAWANYO WA MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA NA TUME KATIKA
VITENGO

Malalamiko yaliyo katika mamlaka ya Tume hushughulikiwa kwa kuzingatia Mkataba wa
kimataifa wa Haki za Kiraia na Kisiasa na Mkataba wa Haki za Kiuchumi, Kijamii na
Kiutamaduni na mikataba inayohusu makundi maalum kama vile wanawake, watoto, walemavu
n.k. Malalamiko toka kwa Afisa mchambuzi (classification officer) hugawanywa katika idara ya
Haki za Binadamu na idara ya Utawala Bora na hatimae kukabidhiwa katika kitengo husika.
Vitengo hivyo viko sita kama ifuatavyo:
KITENGO NA I:     Haki za kiraia na kisiasa.
KITENGO NA II:    Haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni.
KITENGO NA III:    Haki za makundi maalum, ambayo ni watoto, wanawake na walemavu
KITENGO NA IV:    Malalamiko yanayohusu masuala ya kazi
KITENGO NA V:     Malalamiko yanayohusu matumizi mabaya ya madaraka
KITENGO NA VI:    Malalamiko yanayohusu masuala ya mafao


                      84
            Kitengo namba I hadi III vipo chini ya Idara ya Haki za Binadamu wakati namba IV hadi VI
            vipo chini ya Idara ya Utawala Bora. Malalamiko yanayowasilishwa katika ofisi ya Tume
            Zanzibar na ofisi za kanda Lindi na Mwanza hushughulikiwa na kuhitimishwa na Makamishna
            /Makamishna wasaidizi walio katika ofisi hizo.


            JEDWALI NA 4.: MGAWANYO WA MALALAMIKO KATIKA VITENGO


      NAMBA ZA VITENGO
                               kijamii


                                             Haki za
                                                                                              masuala
                                                           NA. IV: masuala ya
                      NA. II: Haki za
    NA.I Haki za kiraia
                                                                                                                            IDARYA SHERIA
                                                                         NA. V: matumizi
                                                   makundi maalum
                                                                                                           ZANZIBAR
                                                                                                                     MWANZA
                                                                                  mabaya ya
                                     na kiutamaduni
                                                                                        madaraka
                                                                                                                 LINDI
                               kiuchumi,
               na kisiasa
                                             NA. III:
                                                                                              NA. VI:
                                                                                                   ya mafao
                                                                                                                                    JUMLA
                                                                      kazi
    689                1941                      131             891               1070                1138         185       349   1148   0          7,542
Idadi
%    9.1                25.7                      1.7             11.8               14.2                15.1         2.5       4.6   15.2   0          100


Jedwali namba 4 linaonesha idadi ya malalamiko katika kila kitengo ambayo yataendelea kufanyiwa
uchunguzi katika mwaka ujao wa fedha 2010/2011. Jumla ya malalamiko hayo ni elfu saba mia tano
arobaini na mbili 7,542. Idara ya sheria katika jedwali hilo hapo juu linaonesha kutokuwa na
malalamiko kutokana na kwamba idara hiyo ndiyo inachambua malalamiko yanayowasilishwa Tume na
kutenga yaliyo ndani ya mamlaka na yale ambayo hayapo ndani ya mamlaka. Idara hiyo
huyashughulikia malalamiko yaliyo nje ya mamlaka ya Tume kwa kuelekeza malalamiko hayo katika
mamlaka husika mara tu yanapowasilishwa.
                                                                                    85
KIELELEZO Na. 4: MGAWANYO WA MALALAMIKO KATIKA VITENGO                 MWANZA, 1148, 15%
                             KITENGO NA.I, 689, 9%
        LINDI, 349, 5%


                                            KITENGO NA. II, 1941,
 ZANZIBAR, 185, 2%                                      26%
 KITENGO NA. VI, 1138,
     15.%
                                       KITENGO NA. III, 131, 1%


                               KITENGO NA. IV, 891,
           KITENGO NA. V, 1070,              12%
              14%
                           86
JEDWALI NA. 5. IDADI YA MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA MWAKA 2009/2010
              KIJINSIA, MAKUNDI NA TUME YENYEWE

JINSIA    WANAUME       WANAWAKE         MAKUNDI        TUME  JUMLA

IDADI       1,244           152            52       6   1,454

%         85.5           10.5           3.6      0.4   100.

Jedwali namba 5 linaonesha kuwa malalamiko yaliyowasilishwa na wanaume ni mengi kuliko ya
wanawake. Hii inaweza kutokana na kwamba katika sekta za umma na binafsi wanaume waajiriwa ni
wengi zaidi kuliko wanawake.


KIELELEZO NA 5. MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA KIJINSIA, MAKUNDI NA TUME
YENYEWE KATIKA MWAKA 2009/2010
         1400
              WANAUME, 1244

         1200


         1000


         800


         600


         400


         200
                WANAWAKE, 152        MAKUNDI, 52
                                     TUME, 6
          0
                    E
              E
                            I
                                 E
                           D
                    K
              M
                                 M
                          N
                   A
              U
                                TU
                          U
                   W
             A
                          K
             N
                  A
                         A
           A
                  N
                        M
          W
                 A
                 W
                              87
Katika mwaka 2009/2010, malalamiko 1,244 sawa na asilimia 85.5 % yaliletwa mbele ya Tume na
wanaume na malalamiko 152 sawa na asilimia 10.5 % yaliletwa na wanawake. Malalamiko 52 sawa na
asilimia 3.6 % yaliletwa na makundi mbalimbali. Tume ilianzisha malalamiko 6 sawa na asilimia 0.4 %
toka vyanzo mbalimbali vya habari. Tume haikupokea lalamiko lolote lililohusu uvunjwaji wa haki za
watoto.
JEDWALI NA. 6 IDADI YA MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA NA TUME TOKA MIKOA
              YA TANZANIA BARA KUANZIA MWAKA 2001 HADI JUNI 2010
 MIKOA        IDADI     YA MAlALAMIKO       YA MWAKA      JUMLA %
           WATU       MIAKA   YA   NYUMA 200/10
                    HADI JUNI 2009
 ARUSHA         1,292,973         727         24     751    2.7
 DAR-ES-        2,497,940        7,263         506    7,769   29.7
 SALAAM
 DODOMA         1,698,996         946         72     1,018   3.9
 IRINGA         1,495,333         666         22     688    2.6
 KAGERA         2,033,888        1,152         65     1,217   4.6
 KIGOMA         1,679,109         733         47     780    3.0
 KILIMANJARO      1,381,149        1,232         50     1,282   4.9
 LINDI          791,306         785         41     826    3.2
 MANYARA        1,040,461         232         13     245    0.9
 MARA          1,368,602        1,157         52     1,209   4.6
 MBEYA         2,070,046         883         35     918    3.5
 MOROGORO        1,759,809        1,204         58     1,262   4.8
 MTWARA         1,128,523         725         16     741    2.8
 MWANZA         2,942,148        1,548         135    1,683   6.4
 PWANI          889,154         526         34     560    2.1
 RUKWA         1,141,743         336         17     353    1.3
 RUVUMA         1,117,166         654         28     682    2.6
                        88
 MIKOA        IDADI    YA MAlALAMIKO         YA MWAKA        JUMLA %
           WATU       MIAKA   YA    NYUMA 200/10
                    HADI JUNI 2009
 SHINYANGA       2,805,580         880          90      970     3.7
 SINGIDA        1,090,758         375          28      403     1.5
 TABORA         1,717,908        1,349          40      1,389    5.3
 TANGA         1,642,015        1,397          55      1,452    5.6
 JUMLA         33,584,607        24,770         1,428     26,198    100

Jedwali namba 7 linaonesha kwamba mkoa wa Dar es Salaam unaongoza kwa idadi kubwa ya
malalamiko (asilimia 29.4 (%)). Hii ni kutokana na kuwa na idadi kubwa ya watu pamoja na kuwepo
kwa ofisi nyingi za serikali, watu binafsi na mashirika ya umma. Pia Dar es Salaam ina vyombo vingi
vya umma na binafsi vinavyoshughulika na masuala ya haki za binadamu mfano Tume yenyewe na
baadhi ya Asasi za kiraia, vyombo hivi vinafanya watu wavutike kuja Dar es Salaam kuwasilisha
malalamiko yao.


JEDWALI 7: IDADI YA MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA ZANZIBAR KUANZIA
MWAKA 2001 HADI JUNI 2009
   Mkoa     IDADI YA   MWAKA 2001    MWAKA     JUMLA      %    NAFASI
          WATU     HADI JUNI    2009/2010               KIMKOA
                  2009
 Mjini       391,002     296       19      315      82.      1
 Magharibi
 Kaskazini     136,953       9        1     10      2.6      4
 Unguja
 Kusini Unguja   94,504      22        2     24      6.3      2
 Kaskazini     186,013       5        3     8      2.1      5
 Pemba
 Kusini Pemba   176,153      17        1     18      4.7      3
 Kutoka Mikoa     -        9        0     9      2.3      -
 ya Tanzania
 Bara
 Jumla       984,625      358       26      384      100

Ofisi ya Tume Zanzibar ina jumla ya malalamiko 384, kati ya hayo malalamiko 26 yamepokelewa
katika mwaka 2009/2010. Idadi hii ni ndogo kutokana na ukweli kwamba Tume tangu ianzishwe hadi


                        89
Aprili 2007 ilikuwa haijaruhusiwa kisheria kufanya kazi Zanzibar isipokuwa katika vyombo vya
Muungano tu.


3.4  MALALAMIKO YALIYOSHUGHULIKIWA NA KUHITIMISHWA KATIKA MWAKA
2009/2010:
  Katika mwaka 2009/2010 malalamiko 1,588 yalishughulikiwa na kuhitimishwa ambapo malalamiko
   mapya 611 sawa na asilimia 42.6% yalipokelewa katika mwaka 2009/2010 na kuhitimishwa.
   Malalamiko 590 hayakuchunguza na Tume, yalielekezwa kwenye taasisi nyingine ambazo zina
   mamlaka kisheria kuyachunguza. Hii inaweza kutokana na wananchi kutokuelewa ukomo au mipaka
   ya Tume katika kushughulikia malalamiko na kudhani kwamba kila lalamiko linaweza kuwasilishwa
   na kupatiwa ufumbuzi hata kama kuna mamlaka zingine zenye uwezo wa kushughulikia malalamiko
   yao. Juhudi za makusudi za kuhamasisha na kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya haki za
   binadamu na namna ya kuwasilisha malalamiko Tume zinaendelea kutolewa ili kuongeza uelewa
   kwa wananchi


JEDWALI NA. 8: IDADI YA MALALAMIKO YALIYOHITIMISHWA MWAKA 2009/2010
Maelezo    Yaliyo   Yasiyo  Yaliyoelekezwa    Yaliyoe   Yaliyo      JUMLA
ya  jinsi  faulu   faulu   baada      ya  lekezwa   achwa
yalivyohi              uchunguzi      toka
timishwa              kufanyika      Idara
                             ya
                             Sheria


        Malalamiko mapya yaliyopokelewa mwaka 2009/2010 na kuhitimishwa


         4     3        9       590       5       611
       Malalamiko ya miaka ya nyuma yaliyohitimishwa katika mwaka 2009/2010


         351    128       168        0     330       977
Jumla      355    131       177      590      335      1,588
%        22.4   8.2       11.1     37.2      21.1      100                          90
Kielelezo Na 6.: Malalamiko yaliyohitimishwa mwaka 2009/2010
                                                            Yaliyoachwa
                                          335
                                                            Yaliyoelekezwa toka idara ya
                                590
                                                                 sheria
                                                            Yaliyoelekezwa baada ya
                                                 177
                                                             uchunguzi kufanyika
                                                                           91
                                                            Yasiyofaulu
                                                    131
                                       355
                                                            Yaliyofaulu
                                                          0
                                 600


                                    500


                                       400


                                             300


                                                 200


                                                       100
                                             Idadi
JEDWALI NA 9: MWELEKEO WA JINSI MALALAMIKO YALIVYOHITIMISHWA TANGU
MWAKA 2002 HADI JUNI 2010


  MWAKA    YALIYO     YASIYO      YALIYO     YALIYO    JUMLA
        FAULU      FAULU      ELEKEZWA    ACHWA

  2001/2002  -        -        -        -

  2002/2003     491       304       315      485     1,595

  2003/2004     490       197       392      485     1,564

  2004/2005     604       503       749      591     2,447

  2005/2006     517       436       1236      832     3,021

  2006/2007     426       254       2580      278     3,538

  2007/2008     478       211       1366      369     2,424

  2008/2009     597       363       1188      583     2,731

  2009/2010     355       131       767      335     1,588

  JUMLA       3,958      2,399      8,593     3,958     18,908

  %         20.8      13.1      45.1      20.8      100


Jedwali namba 9 linaonesha idadi na jinsi malalamiko 18,908 yalivyohitimishwa, yaani kwa kufaulu,
kutofaulu, kuelekezwa na kwa kuachwa tangu kuanzishwa kwa Tume. Jumla ya malalamiko 3958 sawa
na asilimia 20.9 % yamefaulu ikiwa na maana madai/mashauri ya walalamikaji yalifanikiwa. Mashauri
ambayo hayakufaulu tangu Tume ianzishwe ni 2,399 sawa na asilimia 12.7% ikiwa na maana madai ya
walalamikaji hayakupatiwa ufumbuzi kutokana na sababu mbalimbali. Malalamiko 7,826 sawa na
asilimia 45.4 % yalielekezwa ikiwa na maana hayakupaswa kuwasilishwa Tume kwa sababu yalitakiwa
kupitia taratibu nyingine kabla ya kuwasilishwa Tume. Malalamiko 3,958 sawa na asilimia 20.8 %
yaliachwa ikiwa na maana yalifungwa kutokana na walalamikaji kutotoa ushirikiano kwa Tume baada
ya kuyawasilisha malalamiko hayo.                        92
Kilelezo namba 7.         IDADI YA MALALAMIKO YALIYOHITIMISHWA TANGU TUME
                  IANZISHWE


         4000
                              3538
         3500
                          3021
         3000                            2731
                     2447            2424
         2500
     IDADI
         2000
             1595 1564                          1588
         1500

         1000
         500

          0
            20

                20

                     20

                         20

                              20

                                  20

                                      20

                                          20

                                               20
             01

                 02

                     03

                          04

                              05

                                   06

                                       07

                                           08

                                               09
              /

                   /

                       /

                           /

                                /

                                    /

                                        /

                                             /

                                                 /
               20

                   20

                       20

                           20

                                20

                                    20

                                         20

                                             20

                                                 20
                02

                     03

                         04

                             05

                                  06

                                      07

                                          08

                                               09

                          MWAKA                       10
                           93
        IDADI YA MALALAMIKO YALIYOHITIMISHWA TANGU TUME
                  IANZISHWE
    3000
                   3538
    2500
                                 YALIYOFAULU
    2000
IDADI
                3021     2424         YASIYOFAULU
    1500
                          2731
    1000                        1588
              2427                 YALIYOELEKEZW
        1595 1564
                                 A
    500

                                 YALIYOACHWA
     0
        20

         20 00

         20 00

         20 00

         20 00

         20 00

         20 00

         20 00

         20 00
         01

          02 2

          03 3

          04 4

          05 5

          06 6

          07 7

          08 8

          09 9
           /2

           /2

           /2

           /2

           /2

           /2

           /2

           /2

           /2
            01
             0
                MWAKA
                     94
  3.6 MCHANGANUO WA MALALAMIKO 1,428 KWA UPANDE WA TANZANIA BARA
  3.6.1 Mchanganuo wa malalamiko na walalamikiwa katika lugha ya walalamikaji kama
  yalivyopokelewa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora mwaka 2009/2010


NA. MALALAMIKO       KATIKA   LUGHA    YA   IDADI  MLALAMIKIWA
  WALALAMIKAJI
1  Kutorudisha jalada Mahakama Kuu, kutopatiwa      115  MAHAKAMA KUU DAR
  nakala ya hukumu, kutotumiwa amri ya kuandika         ES SALAAM
  kiapo,  kunyimwa   stahili  za  kiutumishi,
  kutotendewa haki mahakamani, kuchelewesha
  kesi, kutojulishwa matokeo ya rufaa, kutotumiwa
  wito wa kusikiliza rufaa, kutosikiliza kesi,
  kutojulishwa tarehe ya rufaa, kutopatiwa kitabu
  cha mwenendo wa kesi, kucheleweshwa kesi ya
  kubakwa mtoto, madai ya kulipwa mafao ya
  kustaafu, kunyanyaswa na kunyimwa haki za
  mirathi, kutopatiwa kumbukumbu za mahakama.
2  Ombi la malipo ya mafao, kutolipwa mafao ya      68   HAZINA
  uzeeni,  kutolipwa   mafao   ya   kustaafu,
  kutoingizwa kwenye daftari la pensheni, kupoteza
  faili, kutothibitishwa kazini, kutolipwa pensheni
  ya mwezi, kutobadilishiwa mshahara, mapunjo ya
  mafao ya kustaafu.
3  Kutojibiwa malalamiko ya mahabusu, kupoteza       2   MAHAKAMA YA MWANZA
  faili na kuzuia haki zake.
4  Kuondolewa wadhifa kiuonevu, mapunjo ya         2   MKURUGENZI   MTENDAJI
  mafao ya kustaafu.                      HALMASHAURI YA HANDENI
5  Kunyimwa cheti cha hisa.                1   TBL/DAR ES SALAAM
6  Mapunjo ya stahili za kustaafu.             1   MKURUGENZI   MTENDAJI
                                 HALMASHAURI YA IRAMBA
7  Kutopeleka Kesi ya mbakaji Mahakamani.         1   OCD /BUNDA


                          95
NA. MALALAMIKO       KATIKA   LUGHA   YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
8  Kutorudishwa kazini.                1   MKURUGENZI     MTENDAJI
                                HALMASHAURI       YA
                                SHINYANGA
9  Kucheleweshwa mirathi.               1   MKURUGENZI     MTENDAJI
                                HALMASHAURI YA LIWALE
10  Kutokamatwa wauaji.                 1   RPC/ SHINYANGA
11  Madai ya fidia ya ajali.              1   MKURUGENZI SUMATRA
12  Madai ya stahili.                  1   MKURUGENZI     MTENDAJI
                                HALMASHAURI       YA
                                SENGEREMA
13  Kunyanyaswa.                    1   OCD/ POLISI KATI DAR ES
                                SALAAM
14  Madai ya mafao ya kustaafu.             1   TRL/DAR ES SALAAM
15  Madai ya nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA    YA  MLIMBA
                                MOROGORO
16  Kutolipa pensheni.                 1   LAPF/DAR ES SALAAM
17  Madai ya malipo ya pensheni.            2   LAPF/DODOMA
18  Kutolipa madai ya bima ya elimu, kutolipa madai   2   BIMA MWANZA
   ya bima.
19  Madai ya malipo ya bima.              2   BIMA SINGIDA
20  Madai ya mafao.                   4   TAMISEMI DODOMA
21  Kutolipwa mshahara na stahili zingine.       2   MKURUGENZI     MTENDAJI
                                HALMASHAURI       YA
                                BIHARAMULO
22  Kutolipa madai ya bima, kukataa kumaliza      40   BIMA YA TAIFA - DAR ES
   malipo ya bima ya elimu, kutofuta makato ya        SALAAM
   fedha.
23  Kutolipwa mafao.                  1   IDARA  YA  USHURU  NA
                        96
NA. MALALAMIKO      KATIKA   LUGHA   YA  IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
                               FORODHA - DAR ES SALAAM

24  Madai ya marejesho ya nusu mshahara.        1   KATIBU        TAWALA
                               MOROGORO
25  Kukatwa bima bila mkataba.             1   BIMA TANGA
26  Madai ya stahili za utumishi.           1   KATIBU TAWALA DODOMA

27  Kupunjwa fidia.                  1   BIMA ZANZIBAR

28  Kutolipwa mshahara.                1   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                               HALMASHAURI YA KAHAMA
29  Madai ya mshahara na kukaa kituo kimoja kwa    1   WAZIRI  MKUU   TAMISEMI
   muda mrefu.                       DAR ES SALAAM
30  Kutowasilisha michango NSSF, madai ya mafao    5   PSPF DAR ES SALAAM
   ya mirathi.
31  Madai ya mafao ya kustaafu.            1   MIFUGO DAR ES SALAAM
32  Kuchelewesha kesi.                 1   MAHAKAMA    YA  ARDHI
                               BUKOBA
33  Kunyanyaswa mahabusu.               1   POLISI URAMBO
34  Madai ya mafao, kutolipwa stahili.         2   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                               HALMASHAURI YA MASASI
35  Kutopandishwa cheo                 1   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                               HALMASHAURI YA IGUNGA
36  Kutorudishiwa alama za mipaka ya kiwanja.     1   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                               HALMASHAURI YA ILALA
37  Kuchelewesha madai ya mirathi.           1   FFU- DAR ES SALAAM
38  Kutopeleka kesi mahakamani, kuteswa na polisi.   4   POLISI KINONDONI
39  Mapunjo ya mafao ya mirathi, mapunjo ya mafao   4   NSSF DARES SALAAM
   ya kustaafu
40  Kuachiwa huru wauaji wa ndugu James, kupigwa    2   RPC KILIMANJARO                         97
NA. MALALAMIKO      KATIKA   LUGHA   YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
   risasi na polisi
41  Kutopatiwa nakala ya hukumu            1   MAHAKAMA DODOMA
42  Madai ya mafao ya mirathi, kutolipwa mafao,   26   PPF/DAR ES SALAAM
   mapunjo ya mafao, kusimamishwa malipo ya
   uzeeni.
43  Madai ya malipo ya pensheni kila mwezi, madai  12   PSPF/DAR ES SALAAM
   ya stahili, madai ya mafao, madai ya mirathi,
   mapunjo ya mafao, madai ya kurejeshewa makato
   ya fedha.
44  Kutopewa ufafanuzi wa makato ya mkopo.      1   B BLUE-DAR ES SALAAM
45  Madai ya mirathi.                 1   PPF/ARUSHA
46  Mapunjo ya mafao                 1   TTCL DAR ES SALAAM
47  Kuondolewa kwenye eneo analomiliki.        1   MKURUGENZI     MTENDAJI
                               WILAYA YA RUFIJI
48  Kutolipwa madai ya kuumia kazini.         1   KATIBU MKUU WIZARA YA
                               KAZI DAR ES SALAAM
49  Kunyanyaswa kwa sababu ya nguzo ya umeme.     1   KATIBU MKUU WIZARA YA
                               NISHATI NA MADINI.
50  Kurejeshewa makato ya ada ya RAAW.        1   RAAW/DAR ES SALAAM
51  Kunyimwa haki ya kubadilisha hakimu.       1   MAHAKAMA SHINYANGA
52  Kuficha wananchi mapato na matumizi.       1   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                               HALMASHAURI       YA
                               KINONDONI
53  Madai ya mafao.                  1   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                               HALMASHAURI YA MTWARA
54  Madai ya mafao.                  1   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                               HALMASHAURI YA SINGIDA
55  Fidia ya ubomoaji nyumba.             1   MENEJA TANROAD
                       98
NA. MALALAMIKO      KATIKA     LUGHA    YA  IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
56  Kutosikiliza kesi rufaa na.128/08.            1   MSAJILI MAHAKAMA KUU
                                  DAR ES SALAAM
57  Madai ya fidia ya ardhi.                 1   ARDHI MASWA
58  Kutowasilisha michango LAPF.               1   MKURUGENZI MTENDAJI WA
                                  HALMASHAURI YA MASWA
59  Kutopelekwa jalada la kesi Mahakama Kuu-         1   MAHAKAMA KIGOMA
   Tabora.
60  Madai ya stahili, ombi la kuhamishwa gereza.       4   TPD/DAR ES SALAAM
61  Kukamata mifugo ya wananchi.               1   MKUU    WA  WILAYA
                                  SERENGETI
62  Kuonewa na uongozi wa polisi Bunda.           1   POLISI BUNDA
63  Kuchukuliwa mali.                    1   POLISI DODOMA
64  Kutopandishwa daraja.                  1   TSC DAR ES SALAAM
65  Kucheleweshwa kesi.                   1   MAHAKAMA KILOSA
67  Kunyimwa   kiwanja,   kutopatiwa  mafao  ya   5   MKURUGENZI    MTENDAJI
   kustaafu,  kuuza   eneo  la   wazi   kwa      TEMEKE
   mfanyabiashara.
68  Kutolipwa gharama za uhamisho.              1   TMA DAR ES SALAAM
69  Kutofikishwa mahakamani.                 1   IPS/TANGA
70  Madai ya pensheni.                    1   MKURUGENZI    MTENDAJI
                                  HALMASHAURI      YA
                                  KINONDONI
71  Madai ya fidia ya misitu ya asili, kunyimwa       2   BARICK- KAHAMA
   stahili.
72  Madai ya malipo ya uhamisho, madai ya malipo       2   MKURUGENZI    MTENDAJI
   ya kiinua mgongo.                       HALMASHAURI YA KASULU
73  Kuvamia kiwanja, madai ya mishahara na stahili.     2   MKURUGENZI    MTENDAJI
                                  HALMASHAURI YA BUKOBA
                           99
NA. MALALAMIKO       KATIKA    LUGHA    YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
74  Kunyanganywa mali na kufukuzwa kijijini.         1   MKUU WA WILAYA KASULU
75  Kutopandiswa cheo, madai ya malimbikizo ya        7   KILIMO-DAR ES SALAAM
   mshahara, madai ya malipo ya kuacha kazi.
76  Kutopatiwa  nakala   ya  hukumu,   kunyimwa    5   ARDHI /DAR ES SALAAM
   kiwanja cha kujenga, kutosikiliza kesi.
77  Madai malipo ya kustaafu.                1   WIZARA YA UJENZI DAR ES
                                  SALAAM
78  Kusababisha kifo kwa mfungwa.              1   MKUU WA GEREZA BUTIMBA
79  Madai ya malipo ya likizo.                1   MKURUGENZI    MTENDAJI
                                  HALMASHAURI YA KIGOMA
80  Kutosikiliza malalamiko.                 1   KAZI/DAR ES SALAAM
81  Mapunjo ya kiinua mgongo.                1   PSPA DAR ES SALAAM
82  Kuchelewesha uchunguzi wa kesi.             1   RPC/KILIMANJARO
83  Kunyanyaswa baada ya kupinga ubadhirifu wa        1   MKURUGENZI    MTENDAJI
   mali ya umma.                         HALMASHAURI YA KISHAPU
                                  SHINYANGA
84  Kubambikiziwa     kesi  na    kutofikishwa   1   RCO-CENTRAL POLISI DAR
   mahakamani.                          ES SALAAM
85  Kunyanyaswa.                       1   MKURUGENZI    MTENDAJI
                                  HALMASHAURI YA TANGA
86  Kutopandishwa cheo.                   1   MKURUGENZI    MTENDAJI
                                  HALMASHAURI      YA
                                  KISARAWE
87  Kutojibiwa maombi ya rufaa.               1   MAHAKAMA KUU/TANGA
88  Madai ya stahili na likizo.               1   MAHAKAMA ILEJE
89  Madai ya malipo ya ajali.                1   WIZARA YA KAZI/DSM
90  Madai ya wafungwa na mahabusu wakimbizi.         1   WIZARA  YA  MAMBO  YA
                                  NDANI
                          100
NA. MALALAMIKO       KATIKA    LUGHA    YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
91  Kufungwa kwa hatia ya mtu mwingine.           1   MAHAKAMA /MOROGORO
92  Kutotuma jalada la kesi.                 1   MAHAKAMA/SINGIDA
93  Kutotuma jalada la wazi, kutorekebisha mshahara     20   WIZARA ELIMU NA UFUNDI
   na mapunjo, kutolipa gharama za masomo, madai
   ya mishahara, madai ya stahili mbalimbali za
   marehemu.
94  Kutopeleka jalada la kesi.                1   MAHAKAMA /MPWAPWA
95  Kutolipa stahili.                    1   MKURUGENZI MTENDAJI (W)
                                   MPANDA
96  Kumuua mwalimu kuwekwa ndani.              1   MKUU (W) SONGEA
97  Matumizi mabaya ya madaraka.               1   MAHAKAMA/MAGU
98  Kunyimwa cheti cha kuzaliwa.               1   RITA MWANGA
99  Kucheleweshwa kwa kesi.                 1   CMC/SHINYANGA
100  Kutotumwa jalada la kesi mahakamani.           1   MAHAKAMA/TABORA
101  Kutopatiwa mafao ya kustaafu.              1   TLC/DAR ES SALAAM
102  Kutolipwa mafao na NSSF.                 1   NSSF/NDALA TABORA
103  Kunyanganywa mali za mtoto wa marehemu.         1   MAHAKAMA/TUKUYU
104  Kuchelewesha    kwa   makusudi  jalada   la   1   MKURUGENZI MTENDAJI (W)
   marehemu.                           LUDEWA
105  Kutosimamisha makato ya bima.              1   BIMA KIGOMA
106  Madai ya fidia kwa wananchi wa Shunu.          1   WIZARA YA ARDHI
107  Matumizi mabaya ya madaraka.               1   MKUU WA CHUO DUCE/DAR
                                   ES SALAAM
108  Kutopata haki za kiutumishi.               1   MKURUGENZI
                                   MKUU/TANAPA
109  Kutolipwa fidia ya ardhi.                1   MKUU (M) SHINYANGA
110  Madai ya malipo ya kustaafu.               1   MTENDAJI /GEPF
111  Madai ya fidia ya majeraha, mapunjo ya         20   IGP/DSM
   pensheni, kutupiwa vielelezo, kupunjwa mafao ya


                           101
NA. MALALAMIKO      KATIKA   LUGHA    YA  IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
   kustaafu na stahili zake, madai ya fidia ya
   marehemu, madai ya fidia ya nyumba matumizi
   mabaya ya madaraka, kutoa taarifa za uongo –
   CRDB.
112  Kuteswa na kutofikishwa mahakamani siku 32,     8   POLISI -DSM
   kuchukuliwa pesa na polisi, kuchelewesha
   upelelezi wa kesi.
113  Kuzuia mfungwa kwenda kusikiliza rufaa,       3   MAGEREZA – DSM
   malalamiko ya wafungwa.
114  Kunyanyaswa na mwajiri.               1   MKURUGENZI – MKUU VETA
                                 – DSM
115  Kunyanyaswa na wafungwa.               1   MAGEREZA – MPANDA
116  Kutopewa mkataba wa kununua nyumba.L         1   WAKALA WA MAJENGO –
                                 DSM
117  Wananchi kupigwa na kunyanyaswa na polisi.      1   POLISI/MWANZA
118  Madai ya malipo ya pensheni.             1   MKURUGENZI   –  DED
                                 HALMASHAURI/TANGA
119  Kupigwa risasi na polisi.              1   OCD/TANGA
120  Kutopatiwa shule ya sekondari.            1   DED-MAKETE
121  Kuchoma vifaa vya mlalamikaji, kupoteza faili la   2   OCD/ILALA
   mlalamikaji.
122  Kukatwa mshahara na stahili.             1   DED – KWIMBA
123  Madai ya stahili.                  1   DED –KIBONDO
124  Kubambikiziwa kesi.                 1   OCD KIGAMBONI DSM
125  Matumizi mabaya ya madaraka.             1   POLISI – RUFIJI PWANI
126  Kuthibitishwa kazini, kutopandishwa cheo,      3   WIZARA YA AFYA
   kukataliwa kukata rufaa ya kusahihisha mitihani.
127  Kutowasilisha vielelezo.               1   MSAJILI WA VYAMA VYA
                                 USHIRIKA – DODOMA
128  Kunyanyaswa na polisi.                1   RPC – BUKOBA
129  Mapunjo ya malipo ya bima.              1   MKURUGENZI    MKUU
                                 PHOENIX OF TZ ASSURANCE
                                 CO. LTD DSM.
130  Kutolipwa mafao ya kuachishwa kazi.         1   ATC – DSM
131  Kubomolewa nyumba bila kulipwa fidia.        1   RAS – TABORA
132  Kunyang’anywa leseni ya uchimbaji wa madini.     1   MADINI –DSM
133  Kuvunja na kuchukua mali.              1   OCD/MPWAPWA
134  Madai ya mshahara na maslahi mengine.        1   UTALII/DSM
135  Fidia ya ajali.                   1   BIMA – MWANZA
136  Kunyimwa stahili ya msamaha wa Rais.         1   TPD/DODOMA
137  Kunyimwa fedha na kukata mshahara.          1   BIMA/TABORA
138  Ombi la kupatiwa kitabu.               1   MAHAKAMA - MBEYA


                         102
NA. MALALAMIKO      KATIKA   LUGHA   YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
139  Madai ya kiinua mgongo.              1   NPF DSM
140  Njama za kuharibu utumishi kwa uongo,       10   ELIMU/DSM
   kutolipwa mshahara, kutopandishwa daraja,
   madai ya malimbikizo, kutolipwa mshahara
   kamili.
141  Fidia ya ardhi.                  1   DED - HANDENI
142  Madai ya fidia ya mashamba.            1   DED – KAHAMA
143  Kukatwa pensheni.                 1   DED - KONDOA
144  Madai ya malipo ya bima.              2   BIMA SINGIDA
145  Kutomchukukulia hatua muuaji.           1   RPC – MWANZA
146  Madai ya stahili.                 1   MAHAKAMA - KYELA
147  Madai ya malipo ya pensheni.            1   NBC/DSM
148  Kuchelewesha mirathi ya marehemu.         1   TSD/RUANGWA
149  Kuchelewesha kesi ya mirathi.           1   MAHAKAMA – MOROGORO
150  Madai ya matengenezo ya barabara.         1   DC – MULEBA
151  Madai ya fedha ya likizo ya kustaafu, madai ya   2   RAHACO/DSM
   posho ya kujikimu.
152  Kunyanyaswa na kuvuliwa madaraka kiuonevu.     1   DED – BUKOMBE
153  Mapunjo ya fedha ya kustaafu, madai ya mafao    2   LAPF – DODOMA
   ya kustaafu
154  Madai ya malimbikizo ya mshahara, mapunjo ya    2   DED – KILOMBERO
   fidia ya kiwanja.
155  Kukwamisha jalada la mirathi.           1   RAS – LINDI
156  Kucheleweshwa mirathi kwa udanganyifu.       1   MIRATHI/MOROGORO
157  Kutolipwa fidia.                  1   TANESCO – MARA
158  Mgogoro wa ardhi.                 1   ARDHI – MISENYI
159  Kuporwa shamba.                  1   ARDHI/GEITA
160  Kutotumwa jalada lake Mahakama – Tabora.      1   MAHAKAMA- KIBONDO
161  Kutotumwa jalada Mahakama kuu DSM.         1   MAHAKAMA - RUFIJI
162  Kusimamia uhalifu kutendeka ndani ya Gereza,    1   GEREZA/UKONGA DSM
   kukumbatia uhalifu – Gerezani.
163  Kupigwa na wanajeshi na kuibiwa mali.       1   DC/MAFIA
164  Kutopeleka jalada mahakamani DSM.         1   MAHAKAMA - DODOMA
165  Madai ya mafao ya marehemu.            1   UTUMISHI/DSM
166  Kutopandishwa cheo.                1   RAS/KAGERA
167  Madai ya fidia.                  1   DED MUSOMA
168  Kutopandishwa vyeo.                1   MAGEREZA/DSM
169  Madai ya mshahara                 1   DED/MUSOMA
170  Kutoshughulikia kesi RB Na. KAH/RB/399/10.     1   OCD – KAHAMA
171  Kukatwa fedha zaidi ya mkopo.           1   BENKI YA POSTA (T) DSM
172  Madai ya mafao ya kustaafu.            1   WIZARA/ KILIMO DSM
173  Kutorejeshwa kazini.                1   TSD – SHINYANGA


                        103
NA. MALALAMIKO      KATIKA    LUGHA    YA  IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
174  Kuchelewesha kesi Na. 71/2005.            1   MAH- BUGURUNI DSM
175  Kutosikiliza rufaa.                  1   ARDHI – KIBONDO KIGOMA
176  Kuchelewesha upelelezi wa kesi.            1   POLISI/SONGEA
177  Mapunjo ya stahili za marehemu.            1   MKURUGENZI    HOLDING
                                 COMPANY DSM
178  Madai ya mirathi.                   1   DED – KIBONDO KIGOMA
179  Madai ya malipo yake.                 1   JIJI – DSM
180  Kutolipwa nauli baada ya kufukuzwa kazi, madai    6   KAMISHNA      MKUU
   ya mshahara, kunyimwa mshahara wake, madai         MAGEREZA
   ya pensheni.
181  Kukatwa mshahara kinyume na mkataba.         1   MKURUGENZI    BAYPORT
                                 COMPANY DSM
182  Kutosajili vyeti vya ujuzi.              1   RPO – MOROGORO
183  Madai ya malimbikizo ya mshahara.           1   DED/NACHINGWEA
184  Madai ya malipo ya bima.               1   BIMA – MOSHI
185  Kutolipa madai ya bima.                1   BIMA – MBOZI MBEYA
186  Mapunjo ya mshahara na kutopandishwa daraja.     1   DED – TUKUYU – MBEYA
187  Kuficha jalada la kesi MISCL/APP/NA.93/09.      1   MAHAKAMA - KUU/DSM
188  Matumizi mabaya ya madaraka.             1   DC/MANYONI SINGIDA
189  Madai ya fidia ya mashamba.              1   MENEJA – TANROAD PWANI
                                 – KIBAHA
190  Udanganyifu wa vocha za pembejeo.           1   DC – SONGEA VIJIJINI
191  Madai ya mshahara.                  1   MKURUGENZI KM SECURITY
                                 LTD – MWANZA
192  Kutotendewa haki kabla na baada ya kustaafu.     1   RAS – KAGERA
193  Madai ya kiinua mgongo na stahili zingine.      1   MFILISI (LIQUIDATOR)DSM
194  Kutopatiwa majibu ya rufaa.              1   KATIBU MKUU KIONGOZI
                                 OFISI YA RAIS
195  Kunyanyaswa kwa misingi ya ukabila.          1   AFISA ELIMU/MAGU
196  Kuzuiwa kwenda masomoni.               1   ELIMU/NJOMBE
197  Kunyimwa mafao baada ya kuachishwa kazi.       1   KATIBU MKUU WIZARA YA
                                 KAZI DSM
198  Kutositisha makato ya Bima.              1   BIMA – MWANZA
199  Madai ya bima iliyoiva.                1   BIMA – KIGOMA
200  Madai ya nakala ya hukumu.              1   MAHAKAMA – KAHAMA
201  Kuteswa na polisi.                  1   IGP – DSM
202  Kuteswa kwa raia na askari wa kituo cha polisi    1   RPC – TEMEKE
   Mbagala Kizuiani
203  Kunyimwa haki ya elimu                1   DED – BABATI
204  Kutotumiwa mwenendo wa kesi na nakala ya       2   MAHAKAMA – MBULU
   hukumu.
205  Kunyimwa haki ya kuabudu.               1   MAKAMU MKUU WA CHUO


                         104
NA. MALALAMIKO      KATIKA    LUGHA   YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
                                KIKUU – ZANZIBAR
206  Kutopewa nakala ya hukumu              1   MAHAKAMA – ILALA
207  Kuuwawa na polisi.                 1   POLISI – CHANG’OMBE, DSM
208  Kunyimwa nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – KISUTU, DSM
209  Kunyimwa nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA KUU – SONGEA,
                                RUVUMA
210  Kutorosha mtoto mchanga, kutesa na kutishia     1   HAMISI DUNIA – MABIBO,
   kumuua mama.                       DSM
211  Kutopangiwa tarehe ya kusikiliza kesi.       1   MAHAKAMA     KUU  -
                                MOROGORO
212  Kunyimwa nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – MKURANGA,
                                PWANI
213  Polisi kutopeleka kesi mahakamani.         1   POLISI – KISUTU, DSM
214  Madai nakala ya hukumu.               1   MAHAKAMA – MWANZA
215  Kutopewa nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA KUU– MWANZA
216  Kutojulishwa matokeo ya rushwa.           1   MAHAKAMA - BUKOBA
217  Kutopeleka faili na rufaa Mahakama ya rufaa     1   GEREZA LA UKONGA – DSM
   Kunyimwa nakala ya hukumu.
218  Kutotumiwa nakala ya hukumu na mwenendo wa     4   MAHAKAMA – BAGAMOYO,
   kesi.                           PWANI
219  Kutesa wafungwa.                  1   GEREZA LA  ISANGA  –
                                DODOMA
220  Kuvunja makazi na miundo mbinu.           1   MANISPAA – KINONDONI,
                                DSM
221  Kutojulishwa mwenendo wa kesi.           1   MAHAKAMA  –  IGUNGA,
                                TABORA
222  Kutopewa nakala ya hukumu na mwenendo wa      1   MAHAKAMA KUU – RUKWA
   kesi.
223  Kutosikilizwa rufaa na kutopatiwa tarehe husika   4   MAHAKAMA KUU – DSM
   ya kesi.
224  Madai ya nakala ya hukumu, kutosikiliza kesi,    8   MAHAKAMA – TABORA
   kuchelewesha kesi.
225  Kutopewa majibu ya rufaa na kutosikiliza rufaa.   2   MAHAKAMA KUU – TABORA
226  Kuchelewesha upelelezi wa kesi.           1   MAHAKAMA – URAMBO,
                                TABORA
227  Kunyimwa   lishe  bora muathirika  wa    1   TPD – UYUI, TABORA
   UKIMWI/HIV.
228  Kutopatiwa nakala ya hukumu.            1   MAHAKAMA – KIGOMA
229  Kutopatiwa nakala ya hukumu, kutojibiwa rufaa,   8   MAHAKAMA – MPWAPWA
   kutopewa matokeo ya rufaa.
230  Madai ya nakala ya rufaa.              1   MAHAKAMA    –   BAHI,
                                DODOMA                        105
NA. MALALAMIKO      KATIKA   LUGHA   YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
231  Madai ya nakala ya rufaa.             1   MAHAKAMA – SINGIDA
232  Madai ya nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – SAME
233  Madai ya nakala ya hukumu, kutopangiwa tarehe   25   MAHAKAMA – MOSHI
   ya kusikiliza rufaa.
234  Ucheleweshaji wa kesi ya wito wa rufaa ECO Na.   2
   6/2007, kutopatiwa kumbukumbu.
235  Kutosikiliza rufaa, kutojulishwa matokeo ya    2   MAHAKAMA – KONDOA
   rufaa.
236  Kutojibiwa rufaa, kutotuma kumbukumbu za     12   MAHAKAMA – MOROGORO
   mali, kutotuma nakala ya hukumu, kutopangiwa
   tarehe ya rufaa.
237  Kuteswa na kuvunjwa mguu na askari.        1   TPS – DSM
238  Kutotolewa kitabu cha rufaa, kutopatiwa nakala   3   MAHAKAMA – MBEYA
   ya hukumu.
249  Kutotuma nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – MAFINGA,
                                IRINGA
240  Kutotuma   kumbukumbu    za  mahakama,   3   MAHAKAMA – KILOMBERO,
   kutotumiwa nakala ya hukumu.               MOROGORO
241  Kutotuma nakala ya rufaa, kutopatiwa nakala ya   8   MAHAKAMA   – KILOSA,
   hukumu, kutojulishwa majibu ya rufaa.          MOROGORO
242  Kutopangiwa tarehe ya kusikiliza rufaa.      1   MAHAKAMA – ARUSHA
243  Kutopatiwa nakala ya hukumu.            1   MAHAKAMA – MONDULI
244  Madai ya mwenendo wa kesi, nakala ya hukumu    6   MAHAKAMA – IRINGA
   kuchelewesha upelelezi wa kesi.
245  Kutopewa nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – IRAMBA
246  Kuchelewesha kesi.                 1   MAHAKAMA – KIBONDO,
                                KIGOMA
247  Kutoandaliwa nakala ya hukumu Na. 407/2005.    1   MAHAKAMA – KILWA, LINDI
248  Madai ya nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – KIOMBOI,
                                SINGIDA
249  Kutopatiwa nakala ya hukumu.            3   MAHAKAMA   –  BABATI,
                                MANYARA
250  Madai ya msaada wa fedha ya matibabu.       1   AFYA – DSM
251  Madai ya nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – KONGWA,
                                DODOMA
252  Madai ya nakala ya hukumu.             1   MAHAKAMA – SINGIDA
253  Kunyimwa uhuru na kukamatwa mara kwa mara.     1   POLISI – DSM
254  Wananchi kuuawa na Polisi.             1   POLISI – MANYONI SINGIDA
255  Kuuawa na Polisi.                 1   RPC – MANYONI SINGIDA
256  Kufungwa mwanafunzi.                1   MAHAKAMA - BUNDA
257  Kubakwa na kulawitiwa mwanafunzi.         1   OCD – TEMEKE DSM
258  Kutotumiwa wito wa kusikiliza rufaa.        1   MAHAKAMA – MTWARA                        106
NA. MALALAMIKO       KATIKA  LUGHA   YA   IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
259  Kubakwa mtoto.                   1   OCD – NJOMBE IRINGA
260  Kunyimwa haki ya kurithi.              1   LUT. KANALI KATANGA DSM
261  Madai ya nakala ya hukumu na mwenendo wa      10   BCD – SONGEA
   kesi.
262  Kupigwa na kuteswa na Polisi.            1   MAHAKAMA – DODOMA
263  Madai ya kumbukumbu za mahakama, kufutwa      9   MAHAKAMA – KINONDONI
   kesi
   kutopangwa kwenye vikao vya mahakama,
   kutopatiwa tarehe ya kusikiliza kesi.
264  Madai ya mishahara na posho, madai ya mapunjo    3   DED- NACHINGWEA
   ya mshahara baada ya kupandishwa cheo.
265  Kutolipwa mshahara.                 1   DED- SONGEA
266  Kunyanyaswa na Polisi bila sababu.         1   RPC-LINDI
267  Kukiuka maadili ya ualimu.             1   DED-TUNDURU
268  Kufungwa bila kufikishwa mahakamani.        1   MAHAKAMA - MBINGA
279  Kutolipwa mafao tangu walipopunguzwa kazini,    2   DED-LINDI
   kutolipwa posho ya vikao vya Baraza la Kata
   Mchinga.
270  Kusimamishwa masomo watoto wake wawili       1   RAS-LINDI
   Shule ya Sekondari Kiwalala.
271  Kucheleweshwa kwa upelelezi wa kesi ya mauaji.   1   OCD-MTWARA
272  Kubambikizwa kesi.                 1   OCD-KILWA MASOKO
273  Kutolipwa malipo ya bima iliyoiva, kutolipwa    3   NIC-LINDI
   fidia ya bima ya ajali.
274  Polisi kushikilia mali za mlalamikaji licha ya   1   OCD-MASASI
   amri ya Mahakama kuwa arudishiwe mali hizo.
275  Kutopatiwa nakala ya hukumu ya kesi ya Jinai    1   MAHAKAMA - MASASI
   Na. 33/2008.
276  Madai ya pensheni.                 1   DED-RUANGWA
277  Kupunjwa stahili za utumishi.            1   MINGOYO SAWMILL
                                COMPANY LTD - LINDI
278  Madai ya michango ya NSSF.             1   RAM INVESTMENT
                                COMPANY LTD-LINDI
279  Madai ya mishahara.                 1   STEVEN KWELOKWILA
                                COMPANY LTD-LINDI
280  Kutolipwa fidia ya bima ya ajali.          1   DAS/GEITA
281  Kutolipwa malipo ya bima iliyoiva.         1   MAHAKAMA – KINONDONI
282  Madai ya nakala ya hukumu na mwenendo wa      1   MAHAKAMA - TEMEKE
   kesi
   Kucheleweshwa kesi, kutorejeshwa jalada la kesi
   kutopangwa tarehe ya rufaa.
283  Madai ya nakala ya hukumu.             4   MAHAKAMA - TANGA                        107
NA. MALALAMIKO      KATIKA    LUGHA    YA    IDADI  MLALAMIKIWA
   WALALAMIKAJI
284  Kutosikiliza kesi kwa muda mrefu, kutopatiwa      34   MAHAKAMA - DODOMA
   kitabu cha mwenendo wa kesi, kutojulishwa
   matokeo ya rufaa , kutopatiwa nakala ya hukumu
   wito wa kusikiliza kesi.
285  Kutotumiwa nakala ya hukumu.               2   MAHAKAMA – RUFIJI PWANI
286  Madai ya nakala ya hukumu.                1   MAH/MPANDA
287  Malalamiko mengine yaliyopokelewa na Tume        594
   ambayo yako nje ya mamlaka ya Tume na
   kuelekezwa katika vyombo au mamlaka husika.
            JUMLA                 1,428


 3.6.2.  Uchambuzi wa malalamiko
       Mchanganuo wa malalamiko yaliyopokelewa na Tume kwa Tanzania bara kwa mwaka
        2009/2010 unaonesha kuwa wakati Mahakama, Hazina na Bima wamelalamikiwa zaidi,
        Makatibu Tawala wa Mikoa na Wilaya na Wakurugenzi Watendaji wa Wilaya
        wamelalamikiwa kwa uchache kuhusiana na uvunjwaji wa haki za binadamu na
        ukiukwaji wa misingi ya utawala bora. Hata hivyo, Katibu Tawala wa Mkoa wa Dar es
        Salaam amelalamikiwa zaidi ikilinganishwa na makatibu tawala wa mikoa mingine,
        huenda hali hii inatokana na ukweli kwamba mkoa huu una idadi kubwa ya watu na ofisi
        nyingi za umma na za watu binafsi.
        Kwa upande wa Mahakama, Tume ilipokea jumla ya malalamiko 599 ambayo ni sawa na
        asilimia thelathini nukta moja (30.1%) ya malalamiko yote. Masuala yaliyolalamikiwa
        zaidi ni kutopewa nakala za hukumu, kutojulishwa mwenendo wa kesi, ucheleweshaji wa
        kesi, kutojibiwa rufaa na madai ya mirathi.
        Jumla ya walalamikaji 109 ambayo ni sawa na asilimia nne nukta saba (4.7 %)
        waliilalamikia Hazina. Miongoni mwa mambo ambayo yalilalamikiwa ni pamoja na
        madai ya mafao, mapunjo ya mishahara na posho mbali mbali na malipo ya mirathi.
        Shirika la Bima la Taifa lilikuwa na jumla ya malalamiko 65, sawa na asilimia mbili
        nukta nane (2.8%). Maeneo ambayo yalibainika kulalamikiwa ni madai ya bima,
        kutolipwa fidia na mikataba ya bima.
                          108
Kwa ujumla imeonekana kwamba malalamiko mengi dhidi ya taasisi zilizolalamikiwa
huenda yanasababishwa na matumizi mabaya ya madaraka, uhaba wa vitendea kazi na
miundombinu, ufinyu wa bajeti, mianya ya rushwa na uelewa mdogo wa wananchi
kuhusu haki za binadamu na utawala wa sheria..
                 109
                   SURA YA NNE

4.0 TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA KAZI ZA TUME
SEHEMU YA ZANZIBAR MWAKA 2009/2010

  4.1 UTANGULIZI
  Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ni Idara huru ya Serikali iliyoundwa kwa mujibu
  wa Ibara ya 130(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, kama
  ilivyorekebishwa na mabadiliko ya kumi na tatu (13) ya Katiba yaliyofanyika mwaka 2000 na
  pia Sheria ya Tume sura ya 391. Ibara ya 130(6) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa
  Tanzania ya mwaka 1977 na Kifungu cha 3 cha Sheria ya Tume sura ya 391 zinaelezea mamlaka
  ya Tume kufanya kazi Tanzania Bara na Zanzibar.


  Katika kukidhi matakwa ya sheria, Baraza la Wawakilishi Zanzibar liliridhia Sheria ya Tume
  kwa kutunga Sheria (Extension Act) ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Na. 12 ya
  mwaka 2003 iliyofuatiwa na marekebisho ya Sheria ya Tume sura ya 391 yaliyofanywa na
  Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Sheria (Miscellaneous Ammendments) Na. 8
  ya mwaka 2006. Kutokana na marekebisho hayo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Katiba na
  Utawala Bora, Zanzibar kupitia “Legal Notice” Na. 31, alitangaza uamuzi wa Serikali ya
  Mapinduzi Zanzibar kuridhia sheria ya Tume kuanzia tarehe 30/4/2007. Kabla ya kupitishwa
  kwa Sheria ya Tume ilikuwa ikipokea na kushughulikia malalamiko ambayo yanahusu masuala
  ya Muungano tu.


  4.2 Mafunzo juu ya utekelezaji wa haki za watoto Zanzibar na mkutano wa wadau kujadili
  na kuboresha taarifa ya uchunguzi wa hadharani na utafiti juu ya utekelezaji wa haki za
  watoto Zanzibar


  Katika kipindi hiki cha taarifa 2009/2010 Tume kwa kushirikiana na UNICEF ilitoa mafunzo
  kwa maafisa Maendeleo ya Wanawake na Watoto na wawakilishi wa Asasi zisizo za Serikali
  zinazojihusisha na masuala ya watoto juu ya ufuatiliaji wa haki za watoto kutoka wilaya zote za
  Unguja na Pemba.
                       110
    Madhumuni ya mafunzo haya yalikuwa kama ifuatavyo;
    4.2.1 Kubadilishana uzoefu juu ya hali ya utekelezaji wa haki za watoto Zanzibar.
    Tume kwa kushirikiana na UNICEF na wadau walilenga kuona mafanikio yaliyopatikana
    katika jitihada zinazoendelea kuchukuliwa na serikali, taasisi zisizo za serikali, taasisi za
    dini na jamii kwa ujumla katika utekelezaji, ulinzi, ukuzaji na uhifadhi wa haki za
    watoto Zanzibar. Licha ya changamoto mbalimbali zilizopo, utekelezaji wa haki za
    watoto Zanzibar uko katika hatua nzuri. Katiba ya nchi, sheria na sera mbalimbali
    zinatambua haki mbalimbali za watoto. Wizara, idara, taasisi za serikali na asasi mbali
    mbali za kiraia zimeanzishwa katika kufanikisha utekelezaji wa haki za mtoto Zanzibar.
    Mafanikio mbalimbali yamepatikana katika kulinda haki za watoto Zanzibar, kwa mfano
    uwepo wa sheria mbalimbali zinazolinda na kutetea haki za watoto.


    SHERIA MBALIMBALI KATIKA UTEKELEZAJI WA HAKI ZA WATOTO
    ZANZIBAR.
(i)   KATIBA YA ZANZIBAR YA MWAKA 1984.
    Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 Ibara ya 13(1) na (2) inaeleza kwamba kila mtu ana
    haki ya kuishi na kulindwa kwa mujibu wa sheria. Aidha Katiba inatoa haki ya usawa
    ibara ya 11(1) (2), haki ya uhuru wa maoni, ibara 18(1) (2), haki ya kushirikiana na
    wengine na haki ya usawa mbele ya sheria (ibara ya 12).
(ii)  SHERIA NA 6 YA ELIMU YA MWAKA 1982.
    Mafanikio makubwa yamepatikana katika utekelezaji wa haki ya kupata elimu ya msingi
    bila malipo. Sheria hii ilipitishwa kwa lengo la kufuta ujinga na kuleta maendeleo. Pia
    sheria hii imeeleza kwamba kila mtoto ana haki ya kusomeshwa kwa kiwango cha elimu
    ya msingi na sekondari na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Aidha sheria inatoa ulazima
    kwa kila mtoto aliyefikia umri wa miaka saba (7) ikiwa hajazidi miaka kumi na tatu (13)
    kuandikishwa kusoma elimu ya msingi.
(iii)  SHERIA YA MAKOSA YA JINAI (PENAL CODE, ACT NO. 6, 2004).
    Suala la utekelezaji wa haki za watoto Zanzíbar pia limefafanuliwa katika Sheria ya
    Makosa ya Jinai ya mwaka 2004. Kifungu cha 168 cha Sheria ya Makosa ya Jinai, Na. 6
    ya mwaka 2004 kinamzuia mtu yeyote mwenye mamlaka juu ya mtoto mwenye umri
    chini ya miaka 18 kumnyanyasa, kumtelekeza au kumkeketa mtoto na kumsababishia                      111
    madhara ya kiafya au kiakili.
(iv)  SHERIA YA AJIRA (THE EMPLOYMENT ACT, NO. 11, 2005);
    Vifungu vya 6, 7, na 8 vya Sheria ya Ajira, Na. 11, 2005 vinazuia ajira ya watoto,
    ukahaba, matendo ya utumwa, uuzaji na usafirishaji wa watoto. Pia vifungu hivi vinazuia
    watoto kuhusishwa katika picha za ngono na usafirishaji wa madawa ya kulevya.
(v)  SHERIA YA WATOTO NA VIJANA (SURA YA 58).
    Sheria hii ambayo inashughulika na watoto walio katika mkinzano na sheria ilitungwa
    enzi za ukoloni na ipo katika hatua za kufanyiwa marekebisho. Kwa mujibu wa sheria hii
    watoto watatakiwa kushtakiwa katika mahakama za watoto wanapokuwa katika
    mkinzano na sheria na si kuwapeleka katika mahakama za watu wazima.


     Mapungufu yanayotokana na sheria hii ni pamoja na:-
     a. Sheria hii inaruhusu matumizi ya majengo ya mahakama zilizopo yatumike kwa
       ajili ya kesi za watoto japo mazingira ya majengo hayo si rafiki kwa watoto.
       Tatizo hili linasababisha watoto walio katika mkinzano na sheria kuonana na
       wahalifu wazoefu watu wazima ambao huwaathiri kisaikolojia/kiakili.
     b. Ukosefu wa mahabusu za watoto ambapo husababisha mara nyingi watoto
       kuchanganywa na watu wazima au kuwekwa kaunta za vituo vya polisi.


(vi)  Sheria ya kulinda wanawali, wajane na watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Namba 4 ya
    mwaka 2005
     Madhumuni ya sheria hii ni kuwalinda wanawake na watoto dhidi ya vitendo vya
     utelekezwaji unaofanywa na baadhi ya wanaume na pia kuwalinda wanawake na
     watoto waliozaliwa nje ya ndoa, aidha sheria hii inawawezesha wanawake
     waliotelekezwa kudai matunzo ya watoto mahakamani. Licha ya kuwepo sheria hii
     bado tatizo la mimba na ndoa kwa wanafunzi lipo kwa kiwango kikubwa jambo
     ambalo linasababisha wanafunzi wengi kukatisha masomo lakini baadae wanafunzi
     hawa wanaruhusiwa kurudi skuli mara baada ya kujifungua. Sheria inasaidia
     kuwalinda watoto wa kike dhidi ya ujinga na kuhakikisha kuwa wanapata haki ya
     elimu hata kama wanapata ujauzito. Hatua hii ya kuwapa nafasi ya pili wanafunzi wa
     kike kupata elimu baada ya kupata mimba na kujifungua ni mafanikio makubwa kwa                     112
      serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kutekeleza utoaji wa haki ya elimu kwa
      watoto.


(vii)  SHERIA YA MAKOSA YA KUJAMIIANA YA MWAKA 1998:
    Sheria hii ilitungwa mwaka 1998 kwa lengo la kulinda zaidi heshima, utu, uhuru na
    usalama wa watoto. Sheria hii inaelekeza kuwa ikiwa kosa la ubakaji litafanywa na mtoto
    asiyezidi miaka kumi na nane (18) basi atapewa adhabu ya viboko kwa kosa la kwanza
    au kifungo cha mwaka mmoja kwa kosa la mara ya pili. Akifanya tena kosa hilo basi
    atafungwa kifungo cha maisha. Aidha sheria hii inatoa adhabu ya kifungo cha maisha na
    au bila viboko kwa mtu yeyote aliyepatikana na hatia ya kumwingilia mtoto wa kike au
    wa kiume.


    Kimsingi sheria za Zanzibar zinatoa haki za msingi za kuishi, kulindwa, kusikilizwa na
    kuendelezwa kama inavyoainishwa katika Mikataba ya Kimataifa na Kikanda juu ya haki
    za mtoto. Hata hivyo kuna haja ya kuwa na sheria moja itakayolinda maslahi ya mtoto ili
    kuondoa utata wa kisheria kama vile suala la mtoto ni nani kisheria.


4.2.2 Kubadilishana uzoefu, ujuzi na njia za ufuatiliaji wa haki za watoto.
    Mafunzo yalifanyika ambayo yalilenga mbinu na namna ya kufuatilia haki za watoto.
    Ilikubalika kuwa mikataba ya Kimataifa, Kikanda, Katiba, sheria na sera mbalimbali juu
    ya haki za watoto vitasimama kama viwango vya kusimamia utekelezaji wa haki za
    watoto. Katika kufuatilia haki za watoto ilikubalika kuwa elimu juu ya haki za binadamu
    na haki za watoto itolewe ili kila mwanajamii awe na wajibu wa kutekeleza haki za
    watoto. Ilikubalika katika mafunzo hayo kuwa ni jukumu la kila mtu pindi matukio ya
    uvunjwaji wa haki za mtoto yanapotokea taarifa zitolewe kwa mamlaka husika ili hatua
    zichukuliwe kurekebisha haki iliyovunjwa.


4.3 Mkutano wa wadau kujadili taarifa ya Uchunguzi wa hadharani na Utafiti juu ya
utekelezaji wa haki za watoto Zanzibar.
Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilifanya uchunguzi wa hadharani na utafiti juu ya
utekelezaji wa haki za watoto Zanzibar mwaka 2008. Malengo ya utafiti huo yalikuwa kuona                      113
aina na ukubwa wa vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa watoto ambavyo vimekuwa
vikiongezeka siku hadi siku vinaikera jamii yoyote ile na wananchi walio wengi. Vitendo hivyo
vimekuwa vinaharibu sifa ya jamii yetu kuhusiana na haki za binadamu na haki za watoto kwa
ujumla. Jamii kwa kupitia nyanja kadhaa imekuwa ikidai hatua zichukuliwe.


Tume, kama chombo cha kitaifa kilichopewa jukumu la kutetea haki za binadamu, iliona ni
vyema ikafanya jitihada za kulijua tatizo hili kwa undani, ukubwa wake, vyanzo au sababu zake,
na hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kutafuta ufumbuzi wa kudumu. Utafiti huu na uchunguzi
wa hadharani uliangalia utekelezaji wa haki za mtoto Zanzibar, ili kutoa taarifa yenye
mapendekezo kwa serikali na kwa wadau wengine ili hatua madhubuti zichukuliwe.


4.3.1 Yatokanayo na mkutano wa wadau
    Tume iliona ni busara kabla ya kuiwasilisha serikalini taarifa ya uchunguzi wa hadharani
    na utafiti juu ya utekelezaji wa haki za watoto Zanzibar, itoe mrejesho kwa wadau na
    viongozi wa serikali waliohusika katika utafiti huu, Wizara na Idara zenye mamlaka ya
    kushughulikia masuala ya haki za watoto pamoja na Asasi zisizo za serikali.


    Baada ya kujadili taarifa hiyo ya utafiti na uchunguzi wa hadharani kwa kina ilibainika
    kuwa Zanzibar kuna tatizo la uvunjwaji wa haki za watoto. Taarifa ilionesha;
         Ukubwa, vyanzo na sababu za tatizo,
         Umuhimu wa kuwashirikisha wananchi wote, watu wazima na watoto, asasi
         zisizo za serikali, jumuiya za kidini, wanasiasa, vyombo vya serikali na
         vyombo binafsi katika utoaji wa taarifa za matukio halisi ya uvunjwaji wa
         haki za watoto.
         Maoni na mapendekezo kuhusu utekelezaji wa haki za      mtoto Zanzibar
         yanahitajika katika hali endelevu ili Zanzibar pawe mahali pa mfano Afrika
         kuhusu haki za watoto.
         Taarifa ilipokelewa na ikapendekezwa kuwasilishwa mapema serikalini ili
         ifanyiwe kazi.
                      114
4.4. MAADHIMISHO YA SIKU YA HAKI ZA BINADAMU TANZANIA

Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya
Katiba na Sheria ziliandaa maadhimisho ya Siku ya Haki za Binadamu ambapo shughuli
mbalimbali zinazohusu masuala ya haki za binadamu zilifanyika kati ya mwezi Novemba
na Desemba 2009.


Maadhimisho hayo ambayo yalifikia kilele chake tarehe 10 Desemba, 2009 yalifanyika
kitaifa Zanzibar ambapo Rais wa Zanzibar Mhe. Amani Abeid Karume alikuwa mgeni
rasmi. Viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar akiwemo Waziri
Kiongozi Mhe. Shamsi Vuai Nahodha, Mawaziri, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na
wakuu wa taasisi mbalimbali walihudhuria sherehe hizo ambazo zilifanyika katika hoteli
ya Bwawani na kuhudhuriwa na umati mkubwa wa wananchi. Mwakilishi Mkazi wa
Umoja wa Mataifa nchini Mhe. Alberic Kacou pamoja na mwakilishi kutoka Ofisi ya
Kamishna Mkuu wa Haki za binadamu Kanda ya Afrika Mashariki Bi. Selma Vadala pia
walihudhuria sherehe hizo.


Shughuli za maadhimisho hayo ambazo zilifadhiliwa kwa kiasi kikubwa na Umoja wa
Mataifa nchini kupitia shirika la maendeleo (UNDP) zilihusisha makundi mbalimbali ya
jamii wakiwemo viongozi wa serikali, wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo, asasi
zisizo za serikali, taasisi za dini na umma kwa ujumla. Kauli mbiu ya maadhimisho ya
mwaka 2009 ni “Binadamu Wote Huzaliwa Huru na Sawa: Kemea aina zote za ubaguzi.”


4.4.1 Shughuli zifuatazo zilifanyika wakati wa maadhimisho:


(i)  Mdahalo wa wanafunzi


    Shule 16 za sekondari kutoka Tanzania Bara, Unguja na Pemba zilishiriki katika
    mdahalo wa haki za binadamu uliofanyika kwa awamu tofauti kati ya mwezi
    Novemba na Desemba 2009. Mdahalo huo ambao fainali zake zilifanyika
    Zanzibar ulilenga katika kuhamasisha uelewa wa haki za binadamu kwa kundi la                 115
    vijana ambao ndiyo viongozi wa siku zijazo. Mdahalo ulihusisha mada zilizohusu
    haki za binadamu kwa ujumla, wajibu wa wazazi na taifa katika kulinda haki za
    watoto pamoja na namna ya kulinda na kuhifadhi haki za makundi maalumu
    katika jamii kama vile watoto, wanawake, walemavu, wazee na wakimbizi.


    Shule ya Sekondari Kibasila kutoka Dar es Salaam ilinyakua nafasi ya mshindi
    wa kwanza kitaifa ikifuatiwa na shule ya sekondari Minaki ya Mkoa wa Pwani.
    Mshindi wa tatu alikuwa shule ya sekondari Utaani kutoka Wete, Pemba na nafasi
    ya nne ilishikwa na shule ya sekondari Benbella ya Zanzibar. Washindi wote
    wanne walikabidhiwa zawadi za vikombe na fedha taslimu na Mgeni Rasmi Mhe.
    Amani Abeid Karume.


    Jambo muhimu lililojitokeza katika mdahalo huo ni kwamba idadi kubwa ya
    wananchi wa Tanzania hawafahamu haki zao hivyo jitihada za makusudi
    zinahitajika ili kueneza elimu ya haki za binadamu.


(ii)  Warsha ya Vyombo vya Habari


    Warsha ya mafunzo iliyohusisha waandishi waandamizi kutoka vyombo
    mbalimbali vya habari ilifanyika Dar es Salaam Novemba 2009. Jumla ya mada
    nne ziliwasilishwa na wanataaluma waliobobea katika fani ya habari na sheria.
    Mada hizo zilihusu “Namna ya kuandika habari zinazohusu Haki za Binadamu”,
    “Umuhimu wa Vyombo vya Habari katika kukuza na kulinda Haki za Binadamu”,
    “Umuhimu wa kuzingatia Maadili ya Uandishi wa Habari” na ‘‘Hali ya Haki za
    Binadamu Nchini’’. Miongoni mwa watoa mada ni Prof. L. X. Mbunda wa Chuo
    Kikuu cha Dar es Salaam, Bw. Ayub Rioba ambaye ni Mhadhiri katika Taasisi ya
    Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Chuo Kikuu cha Dar es salaam na
    Mkurugenzi wa masuala ya Katiba na Haki za Binadamu kutoka Ofisi ya
    Mwanasheria Mkuu wa Serikali Bw. Mathew Mwaimu.
                 116
    Ilipendekezwa katika warsha hiyo kwamba kuna umuhimu wa kuanzisha mtaala
    wa kufundishia haki za binadamu katika mafunzo ya uandishi wa habari.
(iii)  Warsha ya Haki za Binadamu kwa watendaji mbalimbali Zanzibar


    Warsha iliyohusisha watendaji wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, vyama vya
    siasa, asasi zisizo za serikali, taasisi za dini, wabunge na wajumbe wa Baraza la
    Wawakilishi, Wakuu wa Mikoa na Wilaya kutoka Unguja na Pemba ilifanyika
    tarehe 3 – 4 Desemba 2009 Zanzibar. Mada zilizowasilishwa ni pamoja na Hali ya
    Haki za Binadamu Zanzibar iliyowasilishwa na Bi. Harusi Miraji kutoka Kituo
    cha Huduma za Kisheria Zanzibar (ZLSC), Umuhimu wa Vyombo vya Dola
    katika kukuza na kulinda Haki za Binadamu Zanzibar iliyowasilishwa na wakili
    Mwandamizi wa Serikali na Kamishna Mstaafu wa Tume ya Haki za Binadamu
    na Utawala Bora Bi. Safia Masoud Khamis na “Hatua zilizochukuliwa na Serikali
    ya Mapinduzi Zanzibar katika kulinda na kuhifadhi haki za binadamu”
    iliyowasilishwa na Bw. Mwinyiussi A. Hassan na “Hali ya Haki za Binadamu
    Tanzania pamoja na Ripoti ya Tanzania iliyotolewa kwa Kamati ya Kimataifa
    inayohusika na masula ya haki za binadamu” iliyowasilishwa na Mkurugenzi wa
    Mambo ya Katiba na Haki za Binadamu katika Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa
    Serikali Bw. Mathew Mwaimu.


    Ilipendekezwa kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali
    ya Mapinduzi Zanzibar zipitie upya sheria na sera mbalimbali zinazokwamisha
    utekelezaji wa haki za binadamu na kuzifanyia marekebisho sawia.


(iv)  Mhadhara Chuo Kikuu cha Zanzibar
    Mhadhara kuhusu haki za binadamu ulifanyika katika chuo kikuu cha Zanzibar
    tarehe 8 Desemba, 2009. Mhadhara huo uliandaliwa na Umoja wa Wanafunzi
    wanaosoma Sheria Chuoni hapo (ZULAS) kwa kushirikiana na Tume ya Haki za
    Binadamu na Utawala Bora na kuhudhuriwa na wanafunzi kutoka vitivo
    mbalimbali chuoni hapo, vyuo vingine vya elimu ya juu Zanzibar, wawakilishi
                  117
kutoka taasisi za kidini na asasi zisizo za Serikali. Maudhui ya mhadhara huo ni
“Adhabu ya Kifo: Iendelee kuwepo au iondolewe katika sheria za nchi?”


Mwanasheria-mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Kituo cha Sheria na
Haki za Binadamu (LHRC) Bw. Harold Sungusia aliwasilisha mada pekee kuhusu
Adhabu ya Kifo ambayo ilielezea chimbuko la adhabu ya kifo, faida na hasara za
kuwepo adhabu hiyo, na sheria zinazohusiana na adhabu ya kifo Tanzania Bara na
Zanzibar. Katika mjadala wa pamoja, washiriki wa mhadhara walijadili kwa kina
mantiki ya adhabu hiyo na kupendekeza kwamba kutokana na ukatili unaofanywa
dhidi ya binadamu kama vile mauaji ya albino, vikongwe na mauaji mengine ya
kikatili, suala la kufuta adhabu ya kifo katika sheria za nchi linahitaji mjadala
zaidi kwa kuhusisha makundi mbalimbali ya jamii.


Kilele cha maadhimisho.


Kilele cha maadhimisho ya Siku ya Haki za Binadamu zilifanyika tarehe 10
Desemba, 2009 ambayo pia ndiyo Siku ya Kimataifa ya Haki za Binadamu.
Sherehe za kitaifa ambazo zilifanyika Zanzibar zilihusisha maandamano ya amani
yaliyojumuisha watumishi wa umma, vyama vya kijamii na kisiasa, taasisi za
dini, shule za sekondari na vyuo, pamoja na umma kwa ujumla. Rais wa Zanzibar
Mhe. Dkt. Amani Abeid Karume alikuwa mgeni rasmi katika sherehe hizo.
Mwakilishi Mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Mhe. Alberic Kacou pia
alihudhuria sherehe hizi na kutoa hotuba iliyotanguliwa na hotuba ya Mwenyekiti
wa Tume Mhe. Jaji (Mstaafu) Amiri Ramadhani Manento. Katika Sherehe hizo
Mwenyekiti wa Tume na Mwakilishi Mkazi wa Umoja wa Mataifa walikabidhi
kwa serikali mapendekezo yaliyotokana na warsha ya watendaji iliyotathmini hali
ya haki za binadamu Zanzibar.
              118
4.5 ZIARA MBALIMBALI ZA TUME ZANZIBAR.
4.5.1 Ufuatiliaji wa tatizo la uhaba wa maji Zanzibar
   Zanzibar ilikumbwa na tatizo la kukatika kwa umeme kuanzia 10 Desemba, 2009 hadi
   Machi 2010 hali iliyosababisha uhaba mkubwa wa maji. Kwa kutambua kuwa maji ni
   hitaji la lazima na msingi kwa uhai wa binadamu na kwa kuzingatia agizo la Umoja wa
   Mataifa juu ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuwapatia wananchi wake maji
   safi na salama (UN Resolution on Clean and Safe Water 2010) na kwa mamlaka yake
   iliyopewa kikatiba (Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania1977) na sheria ya
   Tume sura ya 391, Tume ilitembelea vyanzo vya maji kuona hali halisi ya tatizo hili la
   uhaba wa maji. Jumla ya vyanzo 37 vya maji katika mikoa ya Kaskazini Unguja, Kusini
   Unguja na Mjini Magharibi vilitembelewa na kukaguliwa. Licha ya tatizo la kukatika
   kwa umeme, Tume ilibaini tatizo la uhaba wa maji Zanzibar linasababishwa na mambo
   yafuatayo;
          a. Kuwepo kwa uharibifu wa mazingira ya vyanzo vya maji.
          b. Uchakavu wa mitambo ya maji na vitendea kazi.
          c. Maeneo ya vyanzo vya maji kutokuwa na hati miliki.
          d. Uharibifu wa vituo vya maji.
          e. Kukatika kwa umeme kwa miezi minne (4).
          f. Watumishi kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupewa mafunzo.
4.5.2. Mapendekezo ya Tume baada ya ziara ya ufuatiliaji kuhusu tatizo la maji Zanzibar.
   Tume baada ya ukaguzi wake katika vyanzo vya maji ilitoa mapendekezo yake kwa
   mamlaka husika kwa utekelezaji ili kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji
       (i)    Mamlaka husika na serikali kusimamia hifadhi ya mazingira ili kunusuru
            vyanzo vya maji.
       (ii)   Serikali na mamlaka husika kukarabati au kununua mitambo mipya ya
            maji na vitendea kazi vingine ili utoaji wa huduma ya maji uweze kuwa
            rahisi na bora.
       (iii)   Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ishughulikie suala la hati miliki ya
            maeneo yenye vyanzo vya maji na kuhakikisha wananchi hawaruhusiwi
            kufanya shughuli za maendeleo kwenye vyanzo vya maji.
                      119
          (iv)   Watumishi wa mamlaka ya maji iwapeleke masomoni watumishi wake ili
               waweze kufanya kazi kwa ufanisi.


   4.6 Ziara ya Tume kufuatilia malalamiko ya uandikishaji wa daftari la kudumu la
   wapiga kura Unguja na Pemba.
   Kufuatia malalamiko katika vyombo mbalimbali vya habari juu ya vurugu na matukio ya
   watu kunyimwa haki zao za msingi kwa mujibu wa Katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa
   Tanzania ya mwaka 1977 Ibara ya 21(1) inayohusu uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa,
   na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, Ibara ya 21 (1) na 7 (1). Katika uchunguzi huo
   Tume iliangalia utaratibu wa zoezi la uandikishaji wa kadi za Mzanzibari mkaazi kama
   sharti la msingi katika kupata sifa ya kuandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga
   kura. Katika uchunguzi huo Tume ilibaini maeneo mbalimbali yaliyolalamikiwa kutoka
   pande zote za Zanzibar (Unguja na Pemba).


4.6.1. Utaratibu wa kupata kadi za Mzanzibar Mkazi:
    Mwombaji hujaza fomu maalumu anayopewa na Sheha wa Shehia anapokaa
       (i)      Kadi hiyo anaipeleka kwa Afisa wa Vitambulisho wa Wilaya.
       (ii)     Cheti cha kuzaliwa au kiapo (affidavit) kutoka Mahakama ili kuthibitisha
              tarehe ya kuzaliwa kwa mwombaji.
       (iii)     Maelezo yake muhimu huchukuliwa, anapigwa picha na kupewa kadi ya
              usajili kabla ya kutayarishiwa kitambulisho cha Mzanzibar Mkaazi.
       (iv)     Baada ya muda mwombaji huenda ofisi ya Usajili Wilayani anajitambulisha
              kwa kadi ya usajili na anapewa kitambulisho cha Mzanzibar Mkazi na
              inachukua siku 7 kutayarisha kitambulisho.


       Viongozi wa serikali walieleza Tume kuwa:
   (i)      Sheria ya Uchaguzi Na 11 ya mwaka 1984 ilifanyiwa marekebisho na kuweka
          utaratibu kuwa anayetaka kusajiliwa kama mpiga kura, alitakiwa awe na
          kitambulisho cha Mzanzibari Mkazi.
   (ii)     Sheria Na 7/2005 ya Mzanzibari Mkazi (Registration of Zanzibar Resident Act,
          No 7/2005) Mzanzibar ni aliyekaa Zanzibar miaka 3 mfululizo.                         120
(iii)   Wakati wa kuboresha daftari la uchaguzi Pemba, ndipo mzozo wa kisiasa
      ulipojitokeza kwa watu (vijana) wengi kutaka kuandikishwa katika daftari la
      kupiga kura, lakini wakajikuta hawana sifa, yaani kadi ya Mzanzibari Mkazi.


  a.   Malalamiko ya Pemba
  (i)    Kuwa kuna ubaguzi katika kutoa fomu za usajili kutoka kwa Masheha.
  (ii)   Kuwa kuna baadhi ya viongozi wa vyama waliwaambia wafuasi wao
       wasichukue vitambulisho vyao kwani vilikuwa havina maana.Vilikuwepo
       vitambulisho 7,849 katika vituo vya usajili.
  (iii)   Viongozi wa chama kimoja cha siasa hawakuwa wamechukua vitambulisho
       vyao, wakiwemo Waheshimiwa wabunge wawili waliochukua tarehe 20 Julai,
       2009 badala ya 2005.
  (iv)   Mtu anayekataliwa kupewa fomu za usajili na Sheha, anayo haki ya kuomba
       kukata rufaa.
  (v)    Baadhi ya watu waliopiga kura katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2005,
       walitaka wapatiwe vitambulisho vya Mzanzibari Mkazi hata kama hawakai
       Pemba au hawajakaa kwa kipindi cha miaka 3. Baadhi ya watu hao wanakaa
       Tanga au Bagamoyo. Hivyo hawana sifa za Mzanzibari Mkazi.
  (vi)   Baadhi ya viongozi wa siasa wamechukua suala la vitambulisho kutoka kwa
       watu binafsi na kulifanya la kisiasa. Huwachukua watu kwa makundi, hata
       wasio na sifa, ili wakajiandikishe na kupata fomu na hatimaye kadi za ukazi.
  (vii)   Ushawishi huo unaofanywa na viongozi wa kisiasa umesababisha baadhi ya
       watu kughushi hati za kuzaliwa. Baadhi yao walikamatwa na kupelekwa
       mahakamani na wengine kutoweka.
  (viii) Kuwa chama kimoja cha upinzani kikiongozwa na katibu wake kina udini,
       Uunguja na Upemba.
  (ix)   Baadhi ya viongozi wa chama tawala walidai kuwa Katibu Mkuu wa chama
       kimoja cha upinzani anapokuwa nje ya kisiwa cha Pemba, hali inakuwa
       shwari lakini kila anapofika kisiwani huko vurugu zinaanza. Mfano uboreshaji
       wa daftari la wapiga kura ulifanyika vizuri katika majimbo 3 ya Wilaya ya
       Micheweni kwa sababu katibu wa chama hicho alikuwa hajafika. Vuguru                   121
    zilianza tarehe 17 Agosti, 2009 baada ya katibu huyo kuzungumza na wafuasi
    wake tarehe 13 hadi 15 Agosti, 2009.
(x)   Wafuasi wa chama kimoja cha upinzani hawatoi ushirikiano mzuri na
    Masheha
(xi)  Uongozi wa chama kimoja cha upinzani ulidai kuwa kitambulisho cha
    Mzanzibar Mkazi sio sharti la Mzanzibari kupiga kura au kutopiga kura.
    Hivyo ni batili kwa kukiuka Katiba ya Zanzibar Ibara ya 7.
(xii)  Kuwa kulikuwa na watu tayari walishaandikishwa katika daftari la kupiga
    kura kabla ya 2005.
(xiii) Kuwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi walipinga sheria ya vitambulisho
    Zanzibar isipitishwe na walitoka nje ya kikao.   Hata hivyo sheria hiyo
    ilipitishwa.
(xiv)  Kuwa zoezi la usajili linalofanyika kwa kutumia sheria ya Mzanzibari Mkaazi
    ni la kibaguzi kwani baadhi ya vijana wa chama kimoja cha upinzani
    wananyimwa vitambulisho hivyo ili wakati wa uchaguzi, kura za chama
    kimoja cha upinzani zipungue.
(xv)  Kuwa wafuasi 11,012 wa chama kimoja cha upinzani walikataliwa
    kuandikishwa katika daftari la uchaguzi katika majimbo ya Konde, Mgogoni
    na Micheweni.
(xvi)  Kuwa utaratibu wa vitambulisho vya Mzanzibari Mkaazi ukitumika,
    inakadiriwa kuwa watu 170,000 watanyimwa haki yao ya kupiga kura mwaka
    2010.
(xvii) Chama kimoja cha upinzani waliomba wapewe daftari la wapiga kura ili
    walihakiki lakini walikataliwa
(xviii) Kuwa kunakuwepo na vitisho vilivyofanywa na Jeshi la Wananchi (JWTZ),
    waliokuwa na vifaru na bendera nyekundu. Pia vikosi vya SMZ vilikuwa
    vinawatisha watu katika vituo vya uandikishaji daftari la Kudumu la wapiga
    kura.
(xix)  Tarehe 10 Agosti, 2009 vijana 12,000 wa chama kimoja cha upinzani
    walikusanyika katika ofisi yao huko Chake Chake na walivamiwa na magari
                122
        matatu (3) ya JWTZ yenye bendera nyekundu wakiwa na askari
        waliokadiriwa kufika 50 na kuamriwa waondoke eneo hilo.
    (xx)  Tarehe 19 Agosti, 2009 baadhi ya viongozi wa chama kimoja cha upinzani wa
        Chake Chake walichukuliwa katika bwalo la JWTZ Wawi na kukutana na
        makamanda wa JWTZ, JKU, KMKM, Zimamoto, Uhamiaji na kutishiwa
        kuwa Jeshi litatumia silaha kali kwa Wapemba kwani limechoka
        kuwavumilia.
    (xxi)  Kuhusu uharibifu wa mali na kupiga mabomu, vijana wa chama kimoja cha
        upinzani ndio wanaokamatwa, wakati vitendo hivyo hufanywa na vijana wa
        chama tawala.
    (xxii) Masheha ni wakala wa Tume ya Uchaguzi.


4.6.2 MAMBO YALIYOJITOKEZA
  Madai ya kuwepo kwa vitendo vya uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji
  wa misingi ya utawala bora

  Katika ufuatiliaji ulioendeshwa na Tume katika pande zote za Zanzibar (Unguja na
  Pemba) baada ya kusoma kwenye vyombo vya habari na malalamiko yaliyotajwa hapo
  juu mambo yafuatayo yalijitokeza;


    (i)   Ofisi za matawi ya vyama vya siasa kuchomwa moto
    (ii)  Nyumba za baadhi ya masheha kuchomwa moto na kulipuliwa na
        mabomu/baruti
    (iii)  Daraja kulipuliwa kwa mabomu
    (iv)  Sheha kumwagiwa tindikali
    (v)   Watu kutishiwa maisha yao
    (vi)  Kuharibu mali
    (vii)  Kushirikishwa watoto katika mambo ya siasa
    (viii) Kutumika kwa vielelezo vya kughushi


  Vitendo hivyo vinaonesha mwendelezo wa mivutano ya kisiasa iliyojitokeza katika
  chaguzi zilizopita baina ya vyama vikuu vya siasa kisiwani Pemba ambapo chama tawala                    123
na chama kimoja cha upinzani katika chaguzi zilizopita vilikuwa vikituhumiana
kupandikiza wapiga kura kutoka nje ya Zanzibar ambapo kila upande ulikuwa ukilaumu
mwenzake kuhusika na tuhuma hizo.


Baada ya kupitia kwa makini maelezo ya taasisi zote ambazo Tume iliweza kufanya
mahojiano pamoja na kutembelea vituo vya kuandikisha, Tume ilibaini maeneo
mbalimbali yaliyokuwa na utata katika zoezi zima la uandikishaji na ambayo yanahitaji
ufumbuzi. Maeneo hayo ni pamoja na;
  (i)   Uhalali wa kuwepo kwa masheha na mamlaka ya kazi zao katika shehia na
      vituo vya kujiandikishia wapiga kura na vitambulisho vya uzanzibari ukaazi
  (ii)  Masheha kutotoa maelekezo au kutojua taratibu za kufuatwa au za rufaa
      iwapo mwombaji wa usajili wa hati ya mzanzibari mkaazi atakataliwa au
      kutotambuliwa kama mkaazi wa shehia husika
  (iii)  Watu wengi na hasa vijana kutokuwa na vyeti vya kuzaliwa na badala yake
      kujisajili kama wapiga kura kwa kuthibitisha umri wao kwa njia ya hati ya
      kiapo cha mahakamani.
  (iv)  Kuwepo kwa vyeti vingi vya kuzaliwa vya kughushi na matumizi ya kadi za
      kliniki kama kitambulisho cha kuombea kusajiliwa kupata hati ya mzanzibari
      mkaazi na hatimaye kusajiliwa kama mpiga kura.
  (v)   Utaratibu uliopo wa upatikanaji au utoaji wa vyeti vya kuzaliwa
  (vi)  Kuwepo au kufunguliwa kwa ofisi za wilaya za usajili wa mzanzibari mkaazi
      bila ya wahusika kuchukua vitambulisho vyao.
  (vii)  Kuendeleza zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura pamoja na
      kuwahusisha watu walioandikishwa tangu mwaka 2005
  (viii) Matumizi ya masharti ya Katiba ya Zanzibar katika zoezi zima la uandikishaji
      wapiga kura na mahusiano yake na kitambulisho cha mzanzibari mkaazi.
  (ix)  Vyama vya siasa na viongozi wa siasa kukusanya watu au wanachama wao na
      kuwapeleka kwa makundi katika vituo vya kujiandikishia kama mzanzibari
      mkaazi au katika daftari la wapiga kura.
  (x)   Matumizi ya watoto kutaka wasajiliwe kama Wazanzibari wakazi ili hatimaye
      wasajiliwe kama wapiga kura.                  124
     (xi)  Kuwepo kwa vitisho vya vyombo vya dola wakati zoezi la uandikishaji
         likiendelea.
     (xii)  Kuwepo kwa vitendo vya hujuma/ugaidi kwa kuchoma moto nyumba na
         kulipua madaraja kwa mabomu, kauli zenye kutishia maisha, kumwagia watu
         tindikali na kujeruhi.
     (xiii) Kauli kali za wanasiasa zenye kutishia kuvunjika kwa amani.


4.6.3. Mazungumzo ya kutafuta ufumbuzi:
   Ili kupata majibu na ufumbuzi wa hoja zilizotajwa hapo juu, Tume ya Haki za Binadamu
   ililazimika kupitia sheria za kusimamia uandikishaji na upigaji kura wa watu katika
   daftari la kudumu na kutafuta ufumbuzi kwa kufanya mazungumzo na baadhi ya taasisi
   mbalimbali na viongozi husika ili kuboresha hali iliyopo.


   Tume ilifanikiwa kufanya mazungumzo na viongozi mbalimbali wa serikali wa ngazi
   tofauti akiwemo Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Kiongozi, Waziri wa nchi Ofisi ya Rais
   Katiba na Utawala Bora, Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Mkurugenzi wa
   Idara ya Usajili na Kadi za Utambulisho, Mkuu wa Mkoa wa Kusini Pemba na kamati ya
   ulinzi na usalama ya mkoa, baadhi ya Masheha wa wilaya ya Chakechake, Mkuu wa
   Mkoa wa Kaskazini Pemba na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, viongozi wa chama
   tawala mkoa, na viongozi wa chama kimoja cha upinzani.


   Katika mazungumzo hayo, viongozi wa serikali walionesha msimamo wao unaofanana
   na kusisitiza kwamba Tume ya uchaguzi Zanzibar itekeleze sheria na wao kama viongozi
   wa serikali waimarishe ulinzi ili zoezi hilo liendelee kama lilivyopangwa.


4.6.4. Mapendekezo yaliyotolewa:
   Kutokana na uchunguzi uliofanywa na Tume ya Haki za Binadamu juu ya uboreshaji wa
   daftari la kudumu Kisiwani Pemba Tume ilipendekeza juu ya hatua mbalimbali za
   makusudi zichukuliwe ili kuepuka migongano kama hiyo kwa kipindi kijacho cha
   uandikishwaji. Yafuatayo ni mapendekezo kama ilivyokubaliwa katika mazungumzo
   baina ya Tume na viongozi wa ngazi mbalimbali:-                      125
     a. Elimu ya uraia itolewe kwa wananchi mara kwa mara ili kuongeza uelewa wa
        haki zao za kisiasa na kiraia pamoja na wajibu wao kwa taifa lao
     b. Ufanyike uangalizi na ufuatiliaji wa karibu zaidi katika utekelezaji wa haki za
        binadamu na misingi ya utawala bora ili kubaini na kukinga madhara
        yanayoweza kujitokeza katika zoezi zima la uboreshwaji wa daftari la kudumu la
        kupigia kura.
     c. Wananchi wanatakiwa kupuuza kauli za viongozi wa kisiasa ambazo utekelezaji
        wake unahatarisha na kupelekea uvunjwaji wa haki za binadamu na utawala bora
     d. Utawala wa sheria ni muhimu sana katika kuimarisha demokrasia
     e. Ni wajibu wa kila raia na asiye raia kutii na kuheshimu sheria zilizotungwa na
        chombo kilichowekwa kikatiba.
     f. Wananchi waelewe kuwa kuvunjika kwa amani kunatokana na kauli za uchochezi
        na kunapelekea madhara makubwa ambayo wanaoteseka zaidi ni watoto na
        wanawake, wazee na walemavu, kuharibika kwa mali na hatimaye kuongezeka
        kwa umaskini.
     g. Serikali na vyombo vyake viwe vinachukua hatua kali na za haraka za kisheria
        dhidi ya wahusika wa uhalifu wa aina zote bila kusita kila linapojitokeza tukio la
        uvunjwaji wa sheria na taratibu halali zilizopo.
     h. Sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ni lazima zifuatwe na kila mtu ili
        kuimarisha utawala bora.


4.7 MALALAMIKO YALIYOPOKELEWA NA KUSHUGHULIKIWA NA TUME OFISI
YA ZANZIBAR MWAKA 2009/2010:
Katika mwaka 2009/2010, Tume ofisi ya Zanzibar iliendelea kuwahudumia wananchi kwa lengo
la kukuza, kulinda na kuhifadhi haki za binadamu na misingi ya utawala bora nchini. Katika
kipindi hiki cha taarifa, Tume kwa upande wa Zanzibar ilipokea na kushughulikia malalamiko ya
wananchi 384.
                      126
    JEDWALI NA. VIII: Mchanganuo wa malalamiko 384 yaliyopokelewa na Ofisi ya Tume Zanzibar hadi tarehe 30 June 2010

                                                         Ju
Mkoa    Idadi ya 2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  mla  %   Nafasi
      Watu                                                       kimko
                                                               a
Mjini    391,002  91    18     7     0     9     60    73    38    19    315  82.0  1
Magharibi
Kaskazini  136,953  1     0     1     0     0     1     6     0     1     10  2.6  4
Unguja
Kusini   94,504  4     1     1     0     0     5     8     3     2     24  6.3  2
Unguja
Kaskazini  186,013  0     0     0     0     0     0     4     1     3     8   2.1  6
Pemba
Kusini   176,153  2     1     0     0     0     1     12    1     1     18  4.7  3
Pemba
Kutoka        7     0     2     0     0     0     0     0     0     9   2.3  5
Mikoa ya
Tanzania
Bara
Jumla    984,625  105    20     11    0     9     67    103    43    26    384  100
%           27.3   5.2    2.9    0     2.3    17.5   26.8   11.2   6.8    100
                                127
 JEDWALI NA. IX: Malalamiko yaliyofungwa na ofisi ya Zanzibar tangu Tume ianze (TKS na THBUB)

YALIVYO   2001/02 na    2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  JUMLA
FUNGWA    miaka    ya
      nyuma
YALIYO       18      2     0     0      0    3     0     4    25    52
FAULU
YASIYO      23       3     2     0      0    0     0     2    31    61
FAULU
YALIYO       7       0     1     0      0    0     1     2    21    32
ELEKEZWA
YALIYO      14       1     0     2      2    8     1     8    16    52
ACHWA
JUMLA       62       6     3     2      2   11     2    16    93    197
                              128
                  SURA YA TANO

Mipango ya mwaka 2010/2011
Katika mwaka ujao wa fedha ikiwa ni ndani ya mpango ya miaka mitatu ya utekelezaji wa
shughuli na malengo yaliyotekelezwa kwa kipindi hiki cha taarifa yataendelea katika mwaka huu
wa fedha kwa nia ya kufikia malengo yenye kuonesha haki za binadamu zitaweka historia
isiyokuwa na mwisho ya mapambano ya kufikia kuwa Tanzania ni mahali pazuri pa kuishi.


Shughuli zitakazopewa kipaumbele kwa mwaka ujao wa fedha zitazingatia umakini wa hali ya
juu katika kuhakikisha haki za binadamu na misingi ya utawala bora inatekelezwa kwa
kuhusisha mambo yafuatayo;


  1) Kuanzishwa kwa kamati za haki za binadamu
    Kuanzishwa kwa kamati za haki za binadamu kuanzia ngazi ya kata na wilaya kwa
    kutumia mchakato wa kukutana na wadau kwa kufanya tafiti na kuandaa mpango wa
    utekelezaji. Lengo kuu la kuanzishwa kwa kamati ni kuimarisha uwezo wa jamii katika
    kufuatilia, kukuza na kuzuia makundi maalumu na mtu mmoja mmoja katika unyanyasaji
    na uvunjwaji wa haki za binadamu. Aidha itasaidia kuweka msukumo katika mchakato
    wa kuingiza masuala ya haki za binadamu katika shughuli za serikali za mitaa na kuwapa
    wananchi uwezo wa kufuatilia haki za binadamu. Mchakato huu utasaidia kukumbusha
    wananchi haki na wajibu kama ilivyo katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa
    Tanzania na itaongeza maarifa na ujuzi wa kukuza haki za binadamu na kutafuta
    ufumbuzi na mabadiliko yaliyokusudiwa.


  2) Tathimini ya hali ya haki za binadamu duniani
    Mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa katika makubaliano ya 60/251 kuazisha baraza la
    haki za binadamu na kuamua kuwa Baraza la Umoja wa Mataifa litafanya tathimini ya
    hali ya haki za binadamu katika mataifa 192 kwa kutegemea taarifa za utekelezaji wa
    majukumu na maazimio yanayohusu masuala ya haki za binadamu.
                      129
  Baraza la tathmini la haki za binadamu linasisitiza kuhusisha wadau wa haki za binadamu
  wakati wa kuwasilisha taarifa za ziada ambazo baraza litatumia katika kufanya tathmini.
  Katika mwaka huu wa fedha Tume itajihusisha na uandaaji wa mchakato wa tathimini ya
  haki za binadamu kama taasisi ya serikali na wadau wa haki za binadamu katika kuandaa
  taarifa ya tathimini.


  Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kama taasisi ya haki za binadamu imepanga
  kutoa mchango muhimu wa tathimini ya haki za binadamu kama ifuatavyo;
     Kuandaa taarifa maalumu inayojitegemea na ya kuaminika. Mchakato huu
      utasaidia kulinganisha taarifa itakayotolewa na nchi kwa kuonesha changamoto
      na mabadiliko.
     Kushirikiana na Umoja wa Mataifa kwa kutoa muongozo na ushauri pamoja na
      utaalamu kutoka Tume ya Haki za Binadamu na wadau wa haki za binadamu.
     Kutokana na taarifa kutoka taasisi zisizo za serikali na maoni kutoka kwa
      wananchi Tume itaweza kupata vyanzo vya taarifa kwa ajili ya uandishi wa hali
      ya haki za binadamu nchini.
     Tume itaendesha makongamano, mikutano ya hadhara na usikilizaji wa hadharani
      ili kuwezesha uandishi wa taarifa ya utekelezaji wa haki za binadamu nchini.


3) Elimu ya haki za binadamu
  Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imejipanga kuboresha elimu ya haki za
  binadamu kwa kushirikiana na ufadhili wa mfuko wa uboreshaji. Sekta ya Sheria
  imeandaa kitini cha muongozo wa ufundishaji wa haki za binadamu kwa taasisi zisizo za
  serikali.


  Kwa kutilia msukumo wa uzingatiaji wa misingi ya utawala bora, Tume kwa kushirikiana
  na ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia mfuko wa maadili itaendelea kutoa mafunzo kwa
  watendaji wa serikali za mitaa, vyuoni, mashuleni na taasisi za elimu ya juu kuhusu haki
  za binadamu, utawala bora na majukumu ya watendaji wa serikali za mitaa ikiwa ni
  pamoja na kuendesha mikutano ya hadhara kwa wananchi.
                     130
  Tume itaendelea kuadhimisha sherehe za siku ya haki za binadamu zinazofanyika kila
  tarehe 10 mwezi wa kumi na mbili kila mwaka na siku kumi na sita za wakereketwa wa
  kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake.


4) Mpango wa kitaifa wa utekelezaji wa haki za binadamu
  Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa kushirikiana na Serikali, wadau wa
  haki za binadamu katika mchakato utasaidia kuibua taarifa mbalimbali zitakazosaidia
  katika uandaaji wa mpango wa utekelezaji wa haki za binadamu nchini na mipango hiyo
  kuingizwa kwenye wizara, taasisi za serikali na za kiraia kwa ajili ya utekelezaji.


5) Nyaraka
    Maktaba ya Tume itaendelea kutoa huduma kwa watumishi wa Tume na wadau
    mbalimbali wa haki za binadamu na pia kuimarisha mfumo wa uazimishaji wa vitabu.
    Mbinu za kuendelea kuomba ufadhili kwa mashirika mbalimbali zitatiliwa mkazo ili
    kuimarisha maktaba kwa kuongeza machapisho na kuingiza machapisho yote katika
    “web inter phase” kwa kurahisisha upatikanaji wa kitabu kwa njia ya kompyuta
    (computarised data base).


6) Marekebisho ya Sheria
    Sheria mbalimbali zimelengwa kupitiwa kwa nia ya kuangalia kasoro zilizojitokeza
    wakati wa matumizi yake kwa mfano; sheria ya gharama za uchaguzi, sheria ya haki
    za msingi na wajibu na Sheria ya watu wenye ulemavu. Taarifa ya mapitio
    itaandaliwa na mapendekezo yatapelekwa serikalini na mamlaka husika.
    Msaada wa kisheria utaendelea kutolewa ikiwa ni pamoja na kuwakilisha
    walalamikaji mahakamani kwa wale ambao wameshindwa kulipia gharama za
    uendeshaji wa kesi mahakamani.


7) Uchunguzi
  Kuanzishwa kwa mfumo wa kusajili na kuingiza taarifa za kutosha za malalamiko kwa
  njia ya mfumo wa kompyuta ilisaidia maafisa uchunguzi kuweza kufuatilia lalamiko kwa
  uharaka na urahisi.


                      131
8) Ufuatiliaji wa haki za binadamu na utafiti
  (i)   Kuendelea kuhamasisha na kuzitia moyo taasisi zisizo za serikali kufuatilia na
      kutolea taarifa za uvunjifu wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya
      utawala bora katika maeneo wanayoishi.
  (ii)  Mafunzo ya ufuatiliaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora kwa
      maafisa maendeleo ya jamii na taasisi zisizo za serikali yataendelea kutolewa.
  (iii)  Pia juhudi za makusudi zitaendelea kuchukuliwa ili maafisa uchunguzi waendelee
      kupata mafunzo ya ufuatiliaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora na
      mkazo mzima utaelekezwa kwa wanawake na watoto na makundi mengine
      maalumu.
  (iv)  Kufanya tafiti mbalimbali zinazohusiana na uvunjifu wa haki za binadamu na
      ukiukwaji wa misingi ya utawala bora, kwa mfano walemavu wa akili, mimba na
      ndoa za utotoni, migogoro ya wakulima na wafugaji. Matokeo ya tafiti hizo
      zitatumika kupatia ufumbuzi na kuelimisha jamii.
  (v)   Mambo yatakayotiliwa mkazo kwa mwaka ujao wa fedha ni elimu na ufundishaji,
      utafiti na ufuatiliaji wa haki za binadamu na biashara kwa kutembelea maeneo ya
      viwandani, haki za binadamu na umaskini na maeneo mengine yanayohisiwa
      kuwepo uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala
      bora.
  (vi)  Uhusiano wa karibu na wadau wa haki za binadamu utaimarishwa kwa mfano
      wabunge, taasisi zisizo za kiraia kwa lengo la kuendelea kukuza na kuhifadhi haki
      za binadamu.
  (vii)  Tume inatarajia kuendesha mafunzo ya elimu ya wapiga kura na ufuatiliaji wa
      uchaguzi mkuu. Hii itaendeshwa kwa kutumia uzoefu wa chaguzi zilizopita.
                     132

								
To top