KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNI IZPIT by ze0Chm

VIEWS: 393 PAGES: 97

									       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
   Masarykova 16, 1000 Ljubljana               T: 01 400 57 19
                                F: 01 400 53 23
                                E: gp.mss@gov.si
                                www.mss.gov.si
      KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNI IZPIT       PREDPISI, KI UREJAJO PODROČJE VZGOJE IN
              IZOBRAŽEVANJA
Katalog je pripravila delovna skupina Ministrstva za šolstvo in šport v sestavi: Milena Bonelli,
Vanja Mavri, Olga Jukić, Beba Adamič Tomič in Kristina Kaučič.
                      Ljubljana, 2011
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
UVOD

Preverjanje znanja s področja predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja pri ustnem
delu strokovnega izpita temelji na standardih znanja, določenih s cilji in literaturo v Katalogu znanj
za strokovni izpit (predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja).

Vsebine in predpisi, navedeni pod točko a. in b., veljajo za vsa področja vzgoje in izobraževanja:
predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, vzgoja in izobraževanja otrok, mladoletnikov in
mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovno glasbeno izobraževanje, nižje in srednje
poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje,
višje strokovno izobraževanje, vzgoja in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih
ter izobraževanje odraslih.

Strokovni delavec poglobljeno pozna tiste vsebine in predpise, navedene pod točkami c., č., d., e.,
f., g., i. in j., ki veljajo za področje, na katerem opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma na
katerem je opravljal praktične nastope, ki jih je uveljavil za pristop k strokovnemu izpitu. Ostale
vsebine in predpise, navedene pod točkami c., č., d., e., f., g., i. in j., pa pozna pregledno.

Strokovni delavec, ki opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma je opravljal praktične nastope,
ki jih je uveljavil za pristop k strokovnemu izpitu, v dvojezičnem vrtcu oziroma šoli ali v vrtcu
oziroma šoli z italijanskim učnim jezikom, mora poglobljeno poznati tudi vsebine in predpise,
navedene pod točko h.
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUVSEBINA

a)  Organizacija in financiranje vzgoje in izobraževanja ter delovna razmerja
in plače zaposlenih:
  splošne določbe (cilji vzgoje in izobraževanja, učni jezik, izvajalci, organiziranje, vzgojno-
   izobraževalni zavodi, javno veljavni programi in izobrazba, javna služba, javna mreža),
  programi vzgoje in izobraževanja (izobraževalni programi, vzgojni in posebni program vzgoje
   in izobraževanja, vzgojni program domov za učence in dijaških domov, sprejemanje programov,
   določanje izvajalcev, program zasebnih šol, objava, usklajevalni postopek),
  posodabljanje ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
  učbeniki,
  strokovni sveti (sestava in pristojnosti),
  dejavnosti in naloge, potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja (razvojno in
   svetovalno delo - javni zavodi in njihove pristojnosti),
  pogoji za opravljanje vzgoje in izobraževanja (pogoji, razvid, status zasebnega vzgojitelja in
   učitelja),
  javni vrtci in šole (ustanovitelj, akt o ustanovitvi, pravila, kriteriji za ustanovitev, podružnice),
  organi javnih vrtcev in šol: svet (sestava in pristojnosti), ravnatelj (pristojnosti), direktor,
   kolegij, imenovanje in razrešitev ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja in pomočnika
   ravnatelja,
  strokovni organi v vrtcu in šoli (vzgojiteljski, učiteljski zbor oz. predavateljski zbor, programski
   učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi, študijska komisija …),
  svet staršev – sestava in pristojnosti,
  svetovalna služba, knjižnica,
  ime vrtca oziroma šole,
  pečati in javne listine,
  avtonomija šolskega prostora,
  opravljanje javne službe na podlagi koncesije (dodelitev koncesije, vsebina pogodbe, odvzem
   koncesije),
  financiranje vzgoje in izobraževanja (viri, finančni nadzor), financiranje iz državnega
   proračuna, financiranje iz sredstev lokalne skupnosti, prispevki, normativi in standardi, pogoji
   za financiranje zasebnih šol,
  strokovni delavci v vrtcu oziroma šoli (zaposleni – splošni pogoji, strokovni delavci v vrtcu,
   osnovni, glasbeni, poklicni oziroma strokovni šoli, gimnaziji, pedagoško-andragoška oziroma
   specialna-pedagoška izobrazba, strokovni izpit),
  izobraževanje in napredovanje strokovnih delavcev in ravnateljev (strokovni delavci –
   izobraževanje in napredovanje, šola za ravnatelje, ravnateljski izpit),
  delovno razmerje (pogoji za sklepanje delovnih razmerij, sistemizacija, zaposlovanje, pogodba
   o delu, pripravništvo, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, delovna in učna
   obveznost po posameznih področjih, letni dopust),
  gospodarjenje z nepremičninami (premoženjski skladi, šolski skladi),
  kazenske določbe,
  prehodne in končne določbe (financiranje, uskladitev: organizacija, akt o ustanovitvi, programi
   vzgoje in izobraževanja, kadrovski pogoji),
  vsebina Zakona o šolski prehrani,
  organizacija šolske prehrane (prijava in odjava na šolsko prehrano, obveznosti učencev oziroma
   dijakov in staršev, pravila šolske prehrane),
  subvencioniranje šolske prehrane in postopek dodeljevanja subvencije, nadzor,Organizacija in financiranje             Stran 1
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  delovna razmerja - splošno (pogodba o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz
   delovnega razmerja, uveljavljanje in varstvo pravic iz delovnega razmerja),
  določanje osnovne plače, uvrščanje v plačne razrede, napredovanje v višji plačni razred,
  dodatki k plači, delovna uspešnost,
  nadomestila plač, drugi osebni prejemki in povračila stroškov v zvezi z delom,
  delovni čas, letni dopust (kriteriji),
  nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev;

VIRI:
 Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96),
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
  prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11),
 Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/10)
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS, št. 54/02,
  123/08, 44/09, 18/10),
 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
  23/06, 72/07),
 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
  RS, št. 23/06, 81/07, 105/08),
 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07),
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo,
  107/09, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11),
 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. list RS, št. 51/08, 91/08,
  113/09),
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
  52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10,
  89/10),
 Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
  izobraževanju (Ur. l. RS, št. 64/04, 83/05, 27/07, 42/09),
 Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Ur. l. RS,
  št. 47/08).

b)     Šolska inšpekcija:
  področje nadzora šolske inšpekcije, njena organizacija in pristojnosti;

VIRI:
 Zakon o šolski inšpekciji (Ur. l. RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo).

c)    Vrtci:
  splošno (temeljne naloge vrtcev, načela in cilji predšolske vzgoje v vrtcih, jezik, otroci s
   posebnimi potrebami, pravica do izbire programov, zagotavljanje vključevanja otrok v
   programe javne službe),
  predstavitev programov vrtca (publikacija),
  organizacija in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih (programi za predšolske otroke, sprejemanje
   programa zasebnega vrtca, programi v vrtcu, starostna obdobja, oddelki, število otrok in število
   delavcev v oddelku),
  vzgojno-varstvene družine,
  vpis in sprejem otrok,
  letni delovni načrt vrtca,
Organizacija in financiranje             Stran 2
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  financiranje (viri, finančni nadzor, presežek, javni vrtci: sredstva lokalne skupnosti, državni
   proračun, plačilo staršev, določitev cene programov in določanje plačila staršev, premoženje
   družine, posledice neplačevanja staršev),
  zasebni vrtci: pogoji za financiranje, omejitev plač, pogodba o financiranju,
  varuh predšolskih otrok,
  normativi v vrtcih,
  prostor in oprema vrtca (ureditev igrišča vrtca, notranjih prostorov za otroke, ter prostorov vrtca
   v nenamensko grajenih stavbah),
  zaposleni v vrtcu (izobrazbeni pogoji, obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja),
  zbiranje in varstvo podatkov (zbirke podatkov, vsebina in namen posameznih zbirk – evidenca
   vpisanih in vključenih otrok, evidenca plačil staršev in evidenca socialnega položaja družin,
   evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč), način zbiranja podatkov,
   shranjevanje zbirk in dokumentacije, varstvo podatkov),
  dokumentacija v vrtcu,
  nadzor nad zakonitostjo dela,
  kazenska določba,
  prehodne in končne določbe;

VIRI:
 Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10),
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007 - UPB),
 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (Ur. l. RS, št. 41/97), *Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
  potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11 – ZUOPP – 1) se začne uporabljati 1. 9. 2012
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št.
  73/00 in 75/05, 33/08, 126/08, 47/10),
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št.
  80/04),
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09),
 Pravilnik o publikaciji vrtca (Ur. l. RS, št. 64/96),
 Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah (Ur. l. RS, št. 64/96 in 76/08),
 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l.
  RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09, 105/10),
 Uredba o merilih za oblikovanje mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
 Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99).

č)    Osnovne šole:
  splošno (cilji izobraževanja, trajanje, izpolnitev osnovnošolske obveznosti, pravica do izbire
   oblik izobraževanja, učni jezik, varstvo pravic manjšin, dopolnilno izobraževanje, tuji
   državljani, izobraževanje učencev v bolnišnici, učenci s posebnimi potrebami in njihovo
   izobraževanje, zdravstveno varstvo učencev),
  program osnovnošolskega izobraževanja (obvezni program - obvezni in izbirni predmeti ter ure
   oddelčne skupnosti; razširjeni program - podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in
   dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, šola v naravi),
  predmetnik in učni načrt,
  načrtovanje dela (letni delovni načrt, hišni red, predstavitev šole),
  organizacija osnovnošolskega izobraževanja (vzgojno-izobraževalna obdobja, šolsko leto,
   tedenska obveznost učencev, šolski koledar, razredi, oddelki in učne skupine),
  izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,
  standardi in normativi v osnovni šoli, kadrovski pogoji v osnovni šoli,
  organizacija pouka (oblike diferenciacije, nivojski pouk, prehajanje med nivoji, prilagojeni
   programi),


Organizacija in financiranje             Stran 3
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  vpis (pogoji za vpis in prepis, ugotavljanje pripravljenosti, odložitev šolanja, šolski okoliš),
  pravice in dolžnosti učencev (obiskovanje pouka, vzporedno izobraževanje, oprostitev,
   izostanki, prešolanje, podaljšanje statusa učenca, brezplačni prevoz, prehrana),
  odločanje o pravicah in dolžnosti učencev (uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku,
   pristojni organ odločanja, pritožbena komisija),
  vzgojno delovanje šole (vzgojni načrt šole, pravila šolskega reda, vzgojni opomini),
  ugovor na izvajanje vzgojnega delovanja šole,
  preverjanje in ocenjevanje znanja učencev (načini ocenjevanja, obveščanje o uspehu),
  nacionalno preverjanje znanja, namen preverjanja, organizacija preverjanja znanja,
  ugovor na oceno,
  napredovanje iz razreda v razred (pogoji za napredovanje, popravni izpiti, predmetni izpiti,
   uspešno končanje devetega razreda, oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu, hitrejše
   napredovanje),
  spričevala (vsebina, zaključno spričevalo), šolska dokumentacija,
  izobraževanje na domu (pogoji, uveljavitev pravice, preverjanje znanja, spričevalo),
  izobraževanje odraslih,
  zbiranje in varstvo osebnih podatkov (vrste zbirk, podatkov, način zbiranja in namen porabe,
   shranjevanje zbirk),
  nadzor (šolska inšpekcija),
  kazenske določbe,
  prehodne in končne določbe;

VIRI:
 Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 –UPB3, 102/07, 107/10),
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB), *Zakon o
  usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11 – ZUOPP – 1) se začne uporabljati
  1. 9. 2012
 Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 76/08),
 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 63/08, 45/10),
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev osnovni šoli (Ur. l. RS,
  št. 73/08),
 Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 63/06),
 Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 57/99,
  8/01, 64/01, 73/03, 72/07, 90/08),
 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 59/08),
 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 44/08, 32/09),
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  (Ur. l . RS, št. 80/04, 76/08),
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07,
  65/08, 99/10),
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih
  šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08,
  18/11),
 Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
  zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
  mreže glasbenih šol (Ur. l. RS, št. 16/98, 27/99, 134/03),
 Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za
  vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
  (Ur. l. RS, št. 16/98, 82/03, 61/05),
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 67/05, 64/06, 2/10),Organizacija in financiranje             Stran 4
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  Pravilnik   o postopnem    uvajanju drugega tujega jezika             v  osnovni  šoli
   (Ur. l. RS, št. 47/08, 12/11),
  Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08, 61/09);

d)    Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami:
  splošno (opredelitev otrok s posebnimi potrebami, cilji in načela vzgoje in izobraževanja,
   uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju),
  usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanja (vrste programov, izobrazbeni standard,
   prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja, prilagojeni programi in posebni
   program vzgoje in izobraževanja, vzgojni program, oskrba),
  izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,
  postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja (uvedba postopka, strokovno mnenje,
   odločba o usmeritvi, komisije prve in druge stopnje, individualizirani program, strokovna
   skupina, preverjanje ustreznosti programa in usmeritve v program, predlog za spremembo
   usmeritve),
  zbiranje in varstvo osebnih podatkov (evidenca o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi
   potrebami, namen in uporaba podatkov, shranjevanje podatkov),
  prehodne in končne določbe;

VIRI:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
  prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11),
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB), *Zakon o
  usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11 – ZUOPP – 1) se začne uporabljati
  1. 9. 2012
 Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 –UPB3, 102/07, 107/10),
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev osnovni šoli (Ur. l. RS,
  št. 73/08),
 Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 57/99,
  8/01, 64/01, 73/03, 72/07, 90/08),
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem
  izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Ur. l.
  RS, št. 33/06),
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s
  posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 59/07, 70/08, 5/11),
 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o
  kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi
  potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 118/06, 23/07, 8/08, 14/10),
 Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole (Ur. l. RS, št.
  100/03),
 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ur. l. RS,
  št. 19/09),
 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
  (Ur. l. RS, št. 25/06, 60/06, 8/08),
 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št 6/06,
  17/06, 38/07, 48/10),

e)    Glasbene šole:
  splošno (cilji in naloge, udeleženci izobraževanja),
Organizacija in financiranje             Stran 5
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  program in organizacija dela (vzgojno-izobraževalni programi, trajanje programov, obvezni del
   glasbenega in plesnega programa, predmeti izobraževalnega programa, obvezni predmeti,
   razširjeni program in druge dejavnosti, obvezni predmeti zasebne glasbene šole),
  predmetnik in učni načrt,
  organizacija izobraževanja (stopnje in vzgojno-izobraževalna obdobja, tedenska obveznost
   učencev, razred, oddelek, učna skupina, individualni in skupinski pouk, izvajanje pouka),
  načrtovanje dela (letni delovni načrt, predstavitev šole),
  vpis (vpisni pogoji, sprejemni preizkus, šolski koledar),
  pravice in dolžnosti učencev (obiskovanje pouka in prilagajanje obveznosti, izpis in izključitev
   iz šole, nastopanja in tekmovanja učencev, pohvale in nagrade),
  preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev (preverjanje in načini ocenjevanja,
   izpitno ocenjevanje znanja, pravica do ugovora),
  napredovanje učencev in končanje izobraževanja, vpis v naslednji razred oziroma stopnjo,
   popravni izpit,
  dokumentacija v glasbenih šolah,
  financiranje glasbenih šol (državni proračun, sredstva lokalne skupnosti, prispevek staršev),
  standardi in normativi,
  kadrovski pogoji,
  nadzor (šolska inšpekcija),
  zbiranje in varstvo osebnih podatkov (vrsta zbirk podatkov, namen in uporaba zbirke podatkov,
   shranjevanje zbirk podatkov).

VIRI:
 Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB1),
 Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 44/01, 1/04, 66/06),
 Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. l. RS, št. 44/01, 66/06, 45/10),
 Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole (Ur. l. RS, št. 44/01),
 Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli (UR. l. RS, št. 44/01),
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Ur. l.
  RS, št. 83/03, 67/06),
 Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 82/03),
 Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v
  glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 43/00, 95/02, 82/03, 90/08),
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Ur. l. RS, št. 76/08,
  31/10, 5/11),
 Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09),
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 117/04),
 Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli (Ur. l. RS, št. 44/08);

f)    Srednje šole (gimnazije, poklicno in tehniško izobraževanje):
  gimnazije (vrste, cilji, izobraževalni programi, trajanje izobraževanja, javno veljavna izobrazba,
   matura in maturitetni tečaj, status gimnazije, učni jezik, izobraževanje pod enakimi pogoji,
   dijaki s posebnimi potrebami),
  organizacija izobraževalnega dela v gimnazijah (pogoji za vpis, vpis v maturitetni tečaj, razpis
   za vpis, omejitev vpisa, merila za izbiro),
  status dijaka, vzporedno izobraževanje, hitrejše napredovanje, ponavljanje, pogojno
   napredovanje, prenehanje in podaljšanje statusa dijaka, prekinitev izobraževanja, prestop,
  pohvale in nagrade, bivanje v dijaškem domu,
  skupnost dijakov, prehrana,
  obseg in organizacija izobraževalnega dela (obremenitev, šolsko leto, letni delovni načrt,
   prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov),


Organizacija in financiranje             Stran 6
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje, ugovor zoper oceno,
  zbiranje in varstvo osebnih podatkov v gimnazijah (seznam evidenc, uporaba in shranjevanje
   evidenc), šolska dokumentacija,
  nadzor v gimnazijah,
  poklicno in strokovno izobraževanje (vrste, cilji, stopnje pridobljene izobrazbe, izpopolnjevanje
   in specializacija, pridobitev izobrazbe, vrste izvajanja izobraževalnih programov, učna pogodba,
   učni jezik, izobraževanje pod enakimi pogoji, dijaki in vajenci s posebnimi potrebami),
  izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja (nomenklatura poklicev,
   trajanje izobraževanja, določanje pogojev),
  strokovni in drugi organi za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (zbornice,
   sosveti, sindikati),
  pogoji za vključitev v poklicno in strokovno izobraževanje (splošni pogoji, razpis za vpis,
   objava učnih mest, omejitev vpisa, merila za izbiro),
  vajenci (vajeniško razmerje, pogoji za sklenitev učne pogodbe za vajenca in delodajalca,
   sestavine učne pogodbe, dolžnosti delodajalca in vajenca, obseg izobraževalnega dela vajenca,
   vmesni preizkus, nagrada, sprememba, odpoved in razdrtje pogodbe, prenehanje in podaljšanje
   vajeniškega razmerja, zavarovalna doba, nadzor nad vajeniškim razmerjem),
  dijaki srednjih in študenti višjih šol (status, vzporedno izobraževanje, prenehanje in podaljšanje
   statusa dijaka oziroma študenta),
  prestop, ponavljanje, večkratno obiskovanje, prekinitev izobraževanja,
  pohvale, nagrade in vzgojni ukrepi, posebne pravice dijakov in študentov, zdravstveno varstvo,
   bivanje v dijaškem domu, prehrana, skupnost dijakov,
  izobraževanje odraslih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (izobraževalni
   programi, doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, priprava na mojstrski izpit),
  organizacija izobraževalnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju (obseg in
   organizacija – obremenitev, šolsko oziroma študijsko leto, letni delovni načrt),
  zbiranje in varstvo osebnih podatkov področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
   (seznam evidenc, šolska dokumentacija, uporaba in shranjevanje dokumentacije),
  kadrovski pogoji,
  normativi in standardi,
  vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam,
  financiranje in organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah
   ter dijaških domovih;

VIRI:
 Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS št. 1/2007 – UPB1),
 Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/2007 – UPB1),
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007 - UPB), *Zakon o
  usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11 – ZUOPP – 1) se začne uporabljati
  1. 9. 2012
 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB1, 85/09),
 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10),
 Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10),
 Pravilnik o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/08, 40/11),
 Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature (Ur. l. RS, št. 67/04),
 Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/08),
 Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08, 9/09, 40/11),
 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 6/06,
  17/06, 38/07, 48/10),
 Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/08, 50/10, 23/11),


Organizacija in financiranje             Stran 7
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 78/07, 45/10),
  Pravilnik o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 12/06, 17/06, 12/08),
  Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99),
  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega
   programa na področju srednjega šolstva (Ur. l. RS, št. 62/10, 99/10),
  Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku s srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09),
  Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
   gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02, 72/07, 89/08),
  Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem
   izobraževanju (Ur. l. RS, št. 48/11),
  Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske
   programe ter programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št.
   29/04),
  Pravilnik o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v
   srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 85/08),
  Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne
   izobrazbe (Ur. l. RS, št. 55/07),
  Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Ur. l. RS, št.
   71/07),
  Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 44/08, 37/09,
   71/09, 34/10),
  Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje
   strokovne šole (Ur. l. RS, št. 54/96),

g)    Dijaški domovi:
  cilji, naloge in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela v dijaških domovih,
  načela vzgojno-izobraževalnega dela v dijaških domovih,
  vzgojna skupina,
  vloga vzgojitelja v dijaškem domu,
  oblike vzgojno-izobraževalnega dela v dijaškem domu,
  pedagoška dokumentacija v dijaškem domu,
  vpis, merila in postopek za sprejem in podaljšanje bivanja v dijaškem domu,
  gimnazije (vrste, cilji, izobraževalni programi, stopnja pridobljene izobrazbe, matura in
   maturitetni tečaj, status gimnazije, učni jezik, izobraževanje pod enakimi pogoji, dijaki s
   posebnimi potrebami),
  organizacija izobraževalnega dela v gimnazijah (pogoji za vpis, status dijaka, obseg in
   organizacija izobraževalnega dela, preverjanje in ocenjevanje, napredovanje),
  zbiranje in varstvo osebnih podatkov v gimnazijah (seznam evidenc, uporaba in hranjenje
   evidenc), šolska dokumentacija,
  nadzor v gimnazijah,
  poklicno in strokovno izobraževanje (vrste, cilji, stopnje pridobljene izobrazbe, izpopolnjevanje
   in specializacija, pridobitev izobrazbe, vrste izvajanja izobraževalnih programov, učna pogodba,
   učni jezik, izobraževanje pod enakimi pogoji, dijaki in vajenci s posebnimi potrebami),
  izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja (nomenklatura poklicev,
   trajanje izobraževanja),
  strokovni in drugi organi za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (zbornice,
   sindikati),
  pogoji za vključitev v poklicno in strokovno izobraževanje (splošni pogoji, razpis za vpis,
   objava učnih mest, omejitev vpisa, merila za izbiro),
  vajenci (vajeniško razmerje, pogoji za sklenitev učne pogodbe za vajenca in delodajalca,
   sestavine pogodbe, dolžnosti delodajalca in vajenca, obseg izobraževalnega dela, vmesni


Organizacija in financiranje             Stran 8
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


   preizkus, nagrada, sprememba, odpoved in razdrtje pogodbe, prenehanje in podaljšanje
   vajeniškega razmerja, zavarovalna doba, nadzor nad vajeniškim razmerjem),
  dijaki srednjih in študenti višjih šol,
  izobraževanje odraslih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  organizacija izobraževalnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju (obseg in
   organizacija, preverjanje in ocenjevanje ter napredovanje),
  zbiranje in varstvo osebnih podatkov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
   (seznam evidenc, šolska dokumentacija, uporaba in shranjevanje dokumentacije),
  kadrovski pogoji,
  normativi in standardi,
  vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom,
  financiranje in organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah
   ter dijaških domovih;

VIRI:
 Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB1),
 Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB1),
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
 Vzgojni program za dijaške domove, sprejet s Sklepom Strokovnega sveta RS za splošno
  izobraževanje (Ur. l. RS, št. 11/00), http://www.zrss.si/doc/DDO_Vzgpr99.doc,
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega
  programa na področju srednjega šolstva (Ur. l. RS, št. 62/10, 99/10),
 Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 97/06),
 Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za
  učence in dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 10/04),
 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom (Ur. l. RS, št. 29/04,
  8/05),
 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10),
 Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10),
 Pravilnik o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/08, 40/11)
 Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature (Ur. l. RS, št. 67/04),
 Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/08),
 Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08, 9/09, 40/11),
 Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/08, 50/10, 23/11),
 Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 78/07, 45/10),
 Pravilnik o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 12/06, 17/06 in 12/08),
 Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99),
 Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku s srednji šoli (Ur. list RS, št. 38/09),
 Pravilnik o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v
  srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 75/05).

h)    Pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju
     vzgoje in izobraževanja:
  splošno (vsebina zakona, vključenost v sistem, cilji, sodelovanje z institucijami matičnega
   naroda),
  programi vzgoje in izobraževanja (prilagajanje programov, učbeniki in učila, izvajanje vzgojno-
   izobraževalnega dela, pouk jezika),
  javna mreža vrtcev in šol (šolski okoliš),
  ustanavljanje in upravljanje javnih vrtcev in šol (ustanavljanje, sestava sveta),
  strokovni in drugi delavci (posebni pogoji, znanje učnega jezika, znanje slovenskega jezika,
   strokovni izpit),


Organizacija in financiranje             Stran 9
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  poslovanje in izdajanje javnih listin,
  razvojno in svetovalno delo,
  financiranje (soglasje k normativom in standardom, investicije, subvencioniranje),
  normativi in standardi (osnovne in srednje šole),
  vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah italijanskim učnim jezikom in v dvojezični
   srednji šoli;

VIRI:
 Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in
  izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01),
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih
  šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08,
  18/11),
 Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št.
  85/03, 103/07, 67/08, 5/11, 55/11),
 Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št. 85/03, 100/07,
  67/08, 21/11, 55/11),
 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim
  jezikom (Ur. l. RS, št. 78/04),
 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št.
  78/04),
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni
  šoli z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 35/06).

i)    Izobraževanje odraslih:
  načela izobraževanja odraslih,
  udeleženci izobraževanja odraslih (status, pravice),
  izobraževalni programi (vsebina izobraževanja, javno veljavna izobrazba, dokazovanje znanja z
   izpiti),
  sestavine izobraževalnih programov (splošni in posebni del),
  pogoji za opravljanje izobraževanja odraslih (opravljanje dejavnosti, vpis v razvid),
  javne organizacije za izobraževanje odraslih(ustanavljanje, direktor, ravnatelj, vodja enote,
   strokovni organi – andragoški zbor, strokovni aktiv, vodja izobraževalnega področja),
  nacionalni program (vsebina),
  letni program izobraževanja odraslih (izvajalci), razmestitev programov,
  financiranje (viri, državni proračun, sredstva lokalne skupnosti, standardi in normativi, pogodba
   z izvajalcem), prispevki udeležencev izobraževanja,
  skladi, upravni odbor,
  organizacija izobraževanja (letni delovni načrt, vpis in omejitev vpisa, vpis po pogodbi,
  državni izpitni center (pristojnosti),
  evidence in dokumentacija ter varstvo osebnih podatkov (vrsta zbirk, način zbiranja in namen
   ter uporaba podatkov, dokumentacija),
  kazenske določbe,
  nadzor,
  osnovnošolsko izobraževanje (splošno – cilji izobraževanja, trajanje, izpolnitev osnovnošolske
   obveznosti, pravica do oblik izobraževanja, učni jezik)
  program osnovnošolskega izobraževanja (obvezni in razširjeni program) in organizacija dela v
   osnovni šoli (vzgojno-izobraževalna obdobja, šolsko leto, vpis), preverjanje in ocenjevanje
   znanja ter napredovanje iz razreda v razred, preverjanje znanja ob koncu obdobij, spričevala,
  gimnazije (vrste, cilji, izobraževalni programi, stopnja pridobljene izobrazbe, matura in
   maturitetni tečaj, status gimnazije, učni jezik),


Organizacija in financiranje             Stran 10
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  organizacija izobraževalnega dela v gimnazijah (pogoji za vpis, preverjanje in ocenjevanje,
   napredovanje),
  poklicno in strokovno izobraževanje (vrste, cilji, stopnje pridobljene izobrazbe, izpopolnjevanje
   in specializacija, pridobitev izobrazbe, vrste izvajanja izobraževalnih programov, učna pogodba,
   učni jezik, izobraževanje pod enakimi pogoji, dijaki in vajenci s posebnimi potrebami),
  izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja (nomenklatura poklicev,
   trajanje izobraževanja),
  strokovni in drugi organi za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (zbornice,
   sindikati),
  pogoji za vključitev v poklicno in strokovno izobraževanje,
  izobraževanje odraslih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  organizacija izobraževalnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju (preverjanje in
   ocenjevanje ter napredovanje);

VIRI:
 Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
 Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10),
 Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
 Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo,
  85/09),
 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 82/98),
 Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 32/00),
 Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 43/00),
 Navodilo za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja
  odraslim udeležencem izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/98)
 Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
  RS, št. 10/09),
 pravilniki oziroma odredbe o izobrazbi strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za
  odrasle,
 izobraževalni programi za odrasle,
 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 63/08, 45/10),
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev osnovni šoli (Ur. l. RS,
  št. 73/08),
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 67/05, 64/06, 2/10),
 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 59/08),
 Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 57/99,
  8/01, 64/01, 73/03, 72/07, 90/08),
 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, 60/10)
 Pravilnik o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/08, 40/11),
 Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/08),
 Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 99/08, 9/09, 40/11),
 Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/08, 50/10, 23/11),
 Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. l. RS, št. 37/10),
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
  gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02, 72/07, 89/08),
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem
  izobraževanju (Ur. l. RS, št. 48/11),Organizacija in financiranje             Stran 11
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


  izobraževalni programi gimnazij1,
  izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja.2

j)   Višje strokovne šole:
  splošno (vsebina zakona, cilji, učni jezik, izobraževanje),
  status in organi (ustanavljanje višjih strokovnih šol, organi, strokovni organi),
  študijski programi in javnoveljavnost izobrazbe (listine, programi, naziv),
  akreditacija študijskih programov,
  vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih višješolski strokovnih študijskih programov,
  vpisni pogoji (razpis, vpis, merila),
  strokovni delavci (pogoji, merila za imenovanja, napredovanja),
  študenti višjih strokovnih šol (pravice, dolžnosti, načini izobraževanja, odgovornosti, status),
  organizacija študijskega dela (študijsko leto, študijski koledar, letni delovni načrt, praktično
   izobraževanje, ocenjevanje, napredovanje, javne listine),
  zbiranje in varstvo podatkov študentov višjih strokovnih šol (evidence);

VIRI:
 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
 Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Ur. l. RS, št. 6/05, 8/08),
 Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS, št. 54/96),
 Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol (Ur. l. RS, št. 96/05),
 Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 83/08, 30/10),
 Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj
  višje šole (Ur. l. RS, št. 1/09),
 Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 29/06),
 Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (Ur. l.
  RS, št. 42/06),
 Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju
  (Ur. l. RS, št. 20/10),
 Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS, št. 71/09),
 Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično
  izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 25/08, 16/09),
 Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS, št. 6/07),
 Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem
  strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/11)
 Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih
  delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja BALET (Ur. l. RS, št.
  22/08)
 višješolski študijski programi višjega strokovnega izobraževanja3.1
 Strokovni delavec se seznani s tistimi izobraževalnimi programi, v katerih opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma v katerih je
opravljal praktične nastope, ki jih je uveljavil za pristop k strokovnemu izpitu.
2
 Strokovni delavec se seznani s tistimi izobraževalnimi programi, v katerih opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma v katerih je
opravljal praktične nastope, ki jih je uveljavil za pristop k strokovnemu izpitu.

3
 Strokovni delavec se seznani s tistimi izobraževalnimi programi, v katerih opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma v katerih je
opravljal praktične nastope, ki jih je uveljavil za pristop k strokovnemu izpitu.Organizacija in financiranje               Stran 12
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


a) Organizacija in financiranje vzgoje in izobraževanja

VSEBINA – POJMI           CILJI – APLIKACIJE                  VIRI
                Kandidat/ka:
Organizacija in
financiranje
Splošno             pojasni, kaj ureja in določa Zakon   Zakon o organizaciji in financiranju
                 o organizaciji in financiranju     vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),
                 vzgoje in izobraževanja in za      (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
                 katera področja velja.         prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
                                     64/09, 65/09, 20/11)
Cilji vzgoje in     zna našteti cilje vzgoje in
izobraževanja      izobraževanja v Republiki
            Sloveniji.
Učni jezik       ve, v katerem jeziku poteka
            vzgojno in vzgojno -
            izobraževalno delo v vrtcih
            oziroma šolah (tudi vrtci in šole v
            jeziku narodne skupnosti in
            dvojezični vrtci in šole).
Opravljanje       pojasni, kdo opravlja dejavnost
dejavnosti       vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci        pozna izvajalce predšolske vzgoje
            in izvajalce posameznih področij
            izobraževanja,
            ve, kdo zagotavlja učencem,
            dijakom, vajencem in študentom
            višjih šol, ki se šolajo zunaj kraja
            bivališča, pogoje za bivanje in
            učenje,
            pojasni, kdo opravlja
            izobraževanje odraslih.
Zavodi         ve, kaj so zavodi, za opravljanje        Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,
            katerih dejavnosti se ustanovijo in       45/94, 8/96)
            kdo jih lahko ustanovi.
Vzgojno -        pojasni pojem vzgojno –             Zakon o organizaciji in financiranju
izobraževalni zavod   izobraževalni zavod,               vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Akt o ustanovitvi    pozna organiziranje vrtcev in šol,
            ve, da pravice, obveznosti in
            odgovornosti vrtca oziroma šole
            določata zakon in akt ustanovitvi.
Javno veljavni     našteje javno veljavne programe
programi in       in ve, kaj da se po le-teh pridobi
izobrazba        javno veljavna izobrazba.
Javna služba in javna  pojasni, kaj obsega javna služba         Glej tudi Uredba o merilih za
mreža          na področju vzgoje in              oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l.
            izobraževanja,                  RS, št. 63/99)
            zna razložiti s kakšnim namenom         Uredba o merilih za oblikovanje
            se na področju vzgoje in             javne mreže osnovnih šol, javne


Organizacija in financiranje             Stran 13
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                 izobraževanja organizira javna     mreže osnovnih šol in zavodov za
                 mreža in kateri subjekti jo       vzgojo in izobraževanje otrok in
                 sestavljajo.              mladostnikov s posebnimi potrebami
                                     ter javne mreže glasbenih šol (Ur. l.
                                     RS, št. 16/98, 27/99, 134/03)
                                     Sklep o merilih za postavitev javne
                                     mreže višjih strokovnih šol (Ur. l. RS,
                                     št. 17/96)
Programi vzgoje in
izobraževanja
Izobraževalni          ve, kako je sestavljen
programi             izobraževalni program,
                 pojasni, kaj vsebuje:
                 a) splošni del,
                 b) posebni del.
Vzgojni in posebni        pozna sestavine vzgojnega
program vzgoje in        programa in posebnega programa
izobraževanja za         vzgoje in izobraževanja za otroke
otroke in            in mladostnike s posebnimi
mladostnike s          potrebami.
posebnimi potrebami
Vzgojni program    ve, kaj obsega vzgojni program
domov za učence in   domov za učence in dijaških
vzgojni program    domov.
dijaških domov
Sprejemanje      zna pojasniti, kdo sprejema
programov in      posamezne vrste programov in
določanje izvajalcev  kdo določi izvajalce,
            pozna postopek sprejemanja
            programov zasebnih šol.
Posodabljanje ter   razloži postopek posodabljanja   Glej tudi Pravilnik o posodabljanju
ugotavljanje in    novih programov,          vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l.
zagotavljanje     pozna postopek ugotavljanja in   RS, št. 74/09)
kakovosti       zagotavljanja kakovosti.
Učbeniki        ve, kateri učbeniki se smejo
            uporabljati v šolah, ki izvajajo
            javno veljavne programe,
            pojasni, kdo določi postopek za
            pripravo in potrjevanje učbenikov.
Strokovni sveti in   ve, s kakšnim namenom je Vlada
posvetovalna telesa  Republike Slovenije ustanovila
            strokovne svete in katere,
            pozna sestavo in pristojnosti
            posameznih strokovnih svetov.
Opravljanje      našteje zavode, ki v vzgoji in
dejavnosti in nalog,  izobraževanju opravljajo razvojno
potrebnih za      in svetovalno delo,
izvajanje dejavnosti  opiše naloge posameznih
vzgoje in       zavodov.
izobraževanja


Organizacija in financiranje             Stran 14
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Pogoji za opravljanje
vzgoje in
izobraževanja
Vrtci in šole      pozna pogoje, ki jih morajo
            izpolnjevati javni in zasebni vrtci
            ter javne in zasebne šole za
            opravljanje dejavnosti vzgoje in
            izobraževanja.
Razvid         zna pojasniti, kdaj lahko vrtci in
            šole začnejo opravljati dejavnost
            vzgoje in izobraževanja,
            ve, kdaj se vrtec oz. šola vpiše v
            razvid ter kdaj se iz njega izbriše.
Status zasebnega    razloži, kdo lahko opravlja kot
učitelja oz.      zasebnik izobraževalno dejavnost
vzgojitelja       oziroma vzgojo predšolskih otrok,
            ve, kdaj se zasebni učitelj oziroma
            vzgojitelj vpiše v razvid ter kdaj
            se iz njega izbriše.
Ustanavljanje vrtcev  zna našteti ustanovitelje javnih         Glej tudi akt o ustanovitvi vrtca
in šol         oziroma zasebnih vrtcev in šol,         oziroma šole
Akt o ustanovitvi    razloži, kaj se uredi v aktu o
            ustanovitvi vrtca oziroma šole.
Kriteriji za      pozna kriterije za ustanovitev le-        Glej Odredba o pogojih za
ustanovitev javnih   teh, njihovih enot oziroma            ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS,
vrtcev oziroma šol   podružnic.                    št. 11/99)
                                     Pravilnik o pogojih za ustanavljanje
                                     javnih osnovnih šol, javnih osnovnih
                                     šol in zavodov za vzgojo in
                                     izobraževanje otrok in mladostnikov s
                                     posebnimi potrebami ter javnih
                                     glasbenih šol (Ur. l. RS, št. 16/98,
                                     82/03 in 61/05)
                                     Odredba o pogojih za ustanovitev
                                     javne poklicne šole, strokovne šole,
                                     tehniške šole in višje strokovne šole
                                     (Ur. l. RS, št. 54/96)
Organi javnih vrtcev
in šol
Svet vrtca oziroma   ve, da je svet zavoda najvišji
šole          organ upravljanja,
            obrazloži razliko med sestavo
            sveta:
            a) javnega vrtca, javne osnovne
              šole in javne glasbene šole,
            b) javne poklicne šole, gimnazije
              in javnega dijaškega doma,
            c) javne višje strokovne šole,
            d) javne organizacije za
              izobraževanje odraslih,


Organizacija in financiranje             Stran 15
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            pozna trajanje mandata članov
            sveta, način odločanja in
            pristojnosti sveta.
Ravnatelj, pomočnik  navede naloge in pristojnosti
ravnatelja       ravnatelja in pomočnika
            ravnatelja.
Direktor        ve, v katerih primerih lahko v
            javnem vzgojno – izobraževalnem
            zavodu poslovodno funkcijo
            opravlja direktor.
Kolegij         zna pojasniti, kdaj se v javnem
            vzgojno – izobraževalnem zavodu
            oblikuje kolegij, s kakšnim
            namenom ter kdo ga sestavlja.
Imenovanje in      ve, kdo je lahko imenovan za
razrešitev ravnatelja  ravnatelja javnega vrtca oziroma
in vršilca dolžnosti  šole (pogoji), kdo ga imenuje in
ravnatelja       razrešuje ter koliko časa traja
            njegov mandat (postopek),
            zna pojasniti tudi imenovanje in
            razrešitev vršilca dolžnosti
            ravnatelja, direktorja, pomočnika
            ravnatelja in vodja enote oziroma
            podružnice.
Strokovni organi    našteje strokovne organe:
            a) v javnem vrtcu,
            b) v javni šoli,
            c) v javni višji strokovni šoli.
            ve, kdo sestavlja vzgojiteljski,
            učiteljski, programski učiteljski
            oziroma predavateljski zbor,
            pozna naloge vzgojiteljskega,
            učiteljskega, programskega
            učiteljskega oziroma
            predavateljskega zbora,
            oddelčnega učiteljskega zbora,
            razrednika, strokovnih aktivov in
            študijske komisije.
Svet staršev      razloži, s kakšnim namenom se v
            javnem vrtcu oz. šoli oblikuje svet
            staršev,
            pozna sestavo sveta staršev in
            njegove pristojnosti.
Svetovalna služba    ve, s kakšnim namenom deluje v
            javnem vrtcu oziroma šoli šolska
            svetovalna služba in kdo jo
            opravlja,
            pozna naloge šolske svetovalne
            službe.
Knjižnica        opiše, kakšno delo (kot sestavino


Organizacija in financiranje             Stran 16
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                  vzgojno – izobraževalnega dela v Glej tudi Pravilnik o upravljanju
                  šoli) opravlja knjižnica,      učbeniških skladov (Ur. l. RS, št.
                  ve, s kakšnim namenom se v     43/02, 65/07, 37/10)
                  knjižnici oblikuje učbeniški sklad,
                  kdo določi njegovo upravljanje in
                  komu zagotavlja sredstva za
                  plačilo prispevka za izposojo
                  učbenikov država.
Pečati in javne listine      zna opisati pečat javnega vrtca
                  oziroma šole,
                  ve, kdo določi obrazce za javne
                  listine, ki jih izdajajo šole, ki
                  izvajajo javno veljavne programe.
Avtonomija šolskega        ve, s čigavim dovoljenjem se
prostora              lahko v javnem vrtcu oziroma šoli
                  lahko opravljajo dejavnosti, ki
                  niso povezani z vzgojo in
                  izobraževanjem,
                  pojasni, katerih dejavnosti v
                  javnih vrtcih in šolah oziroma v
                  vrtcih in šolah s koncesijo ni
                  dovoljeno izvajati,
                  pojasni način izvajanja
                  konfesionalne dejavnosti v vrtcih
                  in šolah s koncesijo,
                  ve, kdo lahko izjemoma (in v
                  kakšnem primeru) dovoli verouk
                  ali konfesionalni pouk religije v
                  prostorih javnega vrtca oziroma
                  šole,
                  zna pojasniti, kaj je potrebno za
                  opravljanje nalog pooblaščenih
                  uradnih organov v vrtcu oziroma
                  šoli (z izjemo inšpekcijskih
                  organov in računskega sodišča) ,
                  razloži, kdaj uradna oseba brez
                  dovoljenja ravnatelja lahko vstopi
                  v vrtec oziroma šolo.
Opravljanje javne         ve komu in na kakšen način se
službe na podlagi         lahko dodeli koncesija in kdaj se
koncesije             le - ta tudi odvzame,
                  pojasni vsebino pogodbe o
                  koncesiji.
Financiranje            navede vire financiranja vzgoje in
                  izobraževanja,
                  ve, kako sta vrtec in šola dolžna
                  uporabljati sredstva,
                  ve, kako je urejen finančni nadzor
                  nad porabo javnih sredstev.
Financiranje javnih


Organizacija in financiranje             Stran 17
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


šol
Državni proračun         navede, za katere namene
                 zagotavlja državni proračun
                 sredstva na področju vzgoje in
                 izobraževanja,
                 pozna zavarovanje odškodninske
                 odgovornosti javnih vzgojno-
                 izobraževalnih zavodov.
Normativi in           navede, kateri akti za posamezne     Pravilniki o normativih in standardih
standardi            vrste vzgojno izobraževalnih       (za vrtce, osnovne šole, za izvajanje
                 zavodov regulirajo normative in     izobraževalnih programov in
                 standarde,                vzgojnega programa na področju
                 navede, kaj obsegajo normativi in    srednjega šolstva, v dvojezičnih
                 standardi, kdo jih določa in kdo     srednjih šolah in šolah z italijanskim
                 daje strokovno mnenje pri        učnim jezikom, za vzgojo in
                 oblikovanju standardov in        izobraževanje otrok in mladostnikov
                 normativov,               s posebnimi potrebami, za glasbene
                 pojasni, na katerih področjih      šole, za višje strokovne šole).
                 vzgoje in izobraževanje mora
                 minister predpisati posebne
                 normative in standarde.
Sredstva lokalne
skupnosti
Financiranje           navede, kaj lokalne skupnosti v
                 skladu z normativi in standardi te
                 skupnosti zagotavljajo vzgojno
                 izobraževalnim zavodom.
Prispevki            razloži za katere namene lahko
                 zbira javna šola in šola s
                 koncesijo sredstva iz prispevkov
                 učencev, vajencev, dijakov,
                 študentov višjih šol in odraslih za
                 izvajanje javno veljavnih
                 programov, ki se sicer financirajo
                 iz proračuna,
                 navede, kdo mora dati soglasje za
                 zbiranje sredstev in kdo mora dati
                 mnenje,
                 navede, kako se zagotavljajo
                 sredstva koncesionarju.
Financiranje
zasebnih šol
Financiranje           navede, katerim pogojem morajo
zasebnih šol           zadostiti zasebne šole, da lahko
                 pridobivajo sredstva iz državnega
                 proračuna ali iz proračuna
                 lokalne skupnosti,
                 pojasni način financiranja
                 zasebnih šol (šolnine, omejitev
                 plač, pogodba o financiranju).


Organizacija in financiranje             Stran 18
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Šolnina v zasebni    navede, kolikšen je delež sredstev
šoli          za dijake, učence, ki ne dosegajo
            materialnega cenzusa za
            pridobitev državne štipendije.
Zaposleni v vrtcih in  našteje, kdo opravlja vzgojno-
šolah          izobraževalno in drugo strokovno
            delo v vrtcu oziroma šoli,
Zaposleni v vzgoji   navede, katere splošne pogoje
in izobraževanju –   morajo izpolnjevati zaposleni v
splošni pogoji     vrtcih in šolah,
            obrazloži, zakaj morajo delavci
            na narodnostno mešanih
            območjih znati tudi jezike
            narodne skupnosti.
Posebni pogoji     ugotovi, kdo in kje preverja           Pravilniki oziroma odredbe, ki
            znanje iz slovenskega jezika,           določajo smer oziroma stopnjo
            obrazloži, kdo določa smer            strokovne izobrazbe za strokovne
            strokovne izobrazbe za strokovne         delavce (kadrovski pogoji)
            delavce v vrtcih in šolah.
Sistemizacija      ugotovi, na podlagi katerega akta
delovnih mest      se objavijo prosta delovna mesta,
Zaposlovanje      pozna, kako se zaposlujejo
strokovnih in drugih  strokovni delavci, administrativni
delavcev        delavci, tehnični delavci in
            delavci na drugih mestih v
            vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Zaposleni v osnovni  navede, kateri so strokovni
šoli          delavci v osnovni šoli in katerim
            pogojem morajo ustrezati.
Zaposleni v glasbeni  navede, kateri so strokovni
šoli          delavci v glasbeni šoli in navede
            pogoje, ki jim ti morajo ustrezati.
Zaposleni v       navede, katerim pogojem morajo
poklicnih oziroma    ustrezati strokovni delavci in kdo
strokovnih šolah    so ti strokovni delavci.
Zaposleni v       navede, kdo so strokovni delavci
gimnazijah       v gimnazijah in pogoje, ki jim
            morajo ustrezati.
Zaposleni v       navede, kdo so strokovni delavci
domovih za učence    v dijaških domovih in domovih
in dijaških domovih   za učence.
Zaposleni v šolah in  navede, kdo so strokovni delavci
zavodih za otroke    in katerim pogojem morajo
mladostnike s      ustrezati.
posebnimi
potrebami
Pripravništvo      pojasni pojem pripravništva,           glej tudi Pravilnik o pripravništvu
            ve, koliko časa traja               strokovnih delavcev na področju
            pripravništvo,                  vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
            obrazloži program pripravnika,          št. 23/06, 72/07)

Organizacija in financiranje             Stran 19
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                  vlogo mentorja ter pozna pogoje,
                  ki jih morajo imeti mentorji.
Strokovni izpiti          navede, katere pogoje mora       glej tudi Pravilnik o strokovnem
                  izpolniti strokovni delavci, da    izpitu strokovnih delavcev na
                  lahko pristopijo k strokovnemu     področju vzgoje in izobraževanja
                  izpitu,                (Ur. l. RS, št. 23/06, 81/07, 105/08)
                  navede, kdo opravlja strokovni
                  izpit v vrtcih in šolah,
                  opiše, kako potekajo praktični
                  nastopi, ob čigavi prisotnosti,
                  navede, kaj obsega strokovni
                  izpit in kdo mora opravljati pisno
                  nalogo,
                  navede, kaj obsega prijava za
                  strokovni izpit,
                  opiše, kako se opravlja strokovni
                  izpit,
                  navede, kaj obsega ustni del
                  strokovnega izpita, kdo ocenjuje
                  na strokovnem izpitu,
                  opiše, kaj se zgodi, če prvič izpita
                  kandidat ne opravi, kolikokrat
                  lahko opravlja neuspešne dele
                  strokovnega izpita in po kolikem
                  času lahko ponovno opravlja
                  izpit.
Evidenca o            pozna, kaj obsega evidenca o
opravljenih            strokovnih izpitih in kdo jo vodi,
strokovnih izpitih        navede ali v zasebnem vrtcu
Strokovni izpit za         oziroma šoli strokovni delavci
zasebne vrtce in šole       opravljajo strokovni izpit.
Izobraževanje           obrazloži, zakaj je potrebno      Pravilnik o nadaljnjem
strokovnih delavcev        nadaljnje izobraževanje in       izobraževanju in usposabljanju
                  usposabljanje pedagoških        strokovnih delavcev v vzgoji in
                  delavcev,               izobraževanju (Ur. l. RS, št. 64/04,
                  navede, kdo razpisuje stalno      83/05, 27/07, 42/09)
                  strokovno izobraževanje
                  strokovnih delavcev in v kakšni
                  obliki,
                  pozna kataloge nadaljnjega
                  izobraževanja in usposabljanja ter
                  način prijavljanja na te oblike
                  izpopolnjevanja, usposabljanja in
                  izobraževanja.
Napredovanje            pojasni, v katere nazive lahko     Pravilnik o napredovanju zaposlenih
zaposlenih v vzgoji        napredujejo zaposleni v vzgoji in   v vzgoji in izobraževanju v nazive
in izobraževanju v         izobraževanju,             (Ur. l. RS, št. 54/02, 128/08, 44/09,
nazive               navede, kateri strokovni delavci    18/10)
                  lahko napredujejo v nazive,
                  ve, da so pridobljeni nazivi trajni,


Organizacija in financiranje             Stran 20
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                 ve, kdo odloča o napredovanju v
                 naziv in kateri akt izda,
                 pove, v katerih rokih se odloča o
                 napredovanju v naziv in kdo da
                 lahko predlog za napredovanje v
                 naziv,
                 ve, kateri splošni pogoji se
                 upoštevajo pri napredovanju v
                 posamezen naziv (delovna doba,
                 uspešnost pri delu, uspešno
                 končani programi nadaljnjega
                 izobraževanja in usposabljanja
                 oziroma pridobljena dodatna
                 funkcionalna znanja, dodatna
                 strokovna dela).
Delovna razmerja         navede predpise, ki določajo       Zakon o delovnih razmerjih
                 sklepanje delovnih razmerij,       (Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07)
                 pojasni pogoje za sklenitev       Zakon o organizaciji in financiranju
                 delovnega razmerja v vzgoji in      vzgoje in izobraževanja
                 izobraževanju (prepoved oz.       Kolektivna pogodba za dejavnost
                 omejitve),                vzgoje in izobraževanja v RS
                 navede, kako poteka
                 zaposlovanje strokovnih delavcev
                 v javnem vrtcu oziroma šoli,
                 ve, katere sestavine vsebuje
                 pogodba o zaposlitvi,
                 ve, v katerih primerih se lahko v
                 vrtcu oziroma šoli sklene
                 pogodba o delu,
                 pozna način uveljavljanja in
                 varstva pravic, obveznosti in
                 odgovornosti iz delovnega
                 razmerja,
                 navede, kaj pomeni zaposlitev za
                 določen čas oz. nedoločen čas in
                 obrazloži ali se lahko strokovni
                 delavci zaposlijo v več zavodih
                 sočasno in v katerih primerih je
                 to mogoče.
Odpoved pogodbe o        navede poslovne razloge in
zaposlitvi iz          postopek reševanja statusa
poslovnih razlogov        delavcev, ki jim je odpovedana
                 pogodba o zaposlitvi iz
                 poslovnega razloga (presežki).
Kolektivna pogodba        obrazloži pojem kolektivna        Kolektivna pogodba za dejavnost
za dejavnost vzgoje       pogodba, njen cilj in kdo je       vzgoje in izobraževanja v Republiki
in izobraževanja         podpisnik te pogodbe,          Sloveniji
                 navede, katere pravice so
                 zagotovljene delavcem po
                 kolektivni pogodbi,


Organizacija in financiranje             Stran 21
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                 razloži pojem obveščenost
                 delavcev in kdo je za to
                 odgovoren.
Delovna obveznost        navede obseg vzgojno-          Glej tudi Kolektivna pogodba za
in učna obveznost        izobraževalnega dela po vsebini     dejavnost vzgoje in izobraževanja
                 (delovna obveznost učitelja),      Pravilniki oziroma odredbe o
                 navede delovno in učno          normativih in standardih (za
                 obveznost strokovnih delavcev v     posamezna področja vzgoje in
                 osnovnih in glasbenih šolah,       izobraževanja)
                 poklicnem izobraževanju,
                 gimnazijah, domovih za učence
                 in dijaških domovih,
                 pojasni povečanje in zmanjšanje
                 učne obveznosti.
Letni dopust           razloži pravico do letnega
                 dopusta,
                 pojasni, kateri dejavniki vplivajo
                 na dolžino letnega dopusta (kdaj
                 se delavcu poveča število dni
                 dopusta).
Nadaljnje            obrazloži pravico delavcev do      Glej tudi Pravilnik o nadaljnjem
izobraževanje in         nadaljnjega izobraževanja in       izobraževanju in usposabljanju
usposabljanje          usposabljanja.              strokovnih delavcev v vzgoji in
strokovnih delavcev                            izobraževanju
Šola za ravnatelje        obrazloži namen te šole,
                 navede, kdo določa program te
                 šole,
                 navede, kdo se lahko prijavi v
                 šolo za ravnatelje.
Plače delavcev v         ve, kateri predpisi urejajo plače    Zakon o sistemu plač v javnem
javnih vzgojno          delavcev v javnih vzgojno-        sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 –
izobraževalnih          izobraževalnih zavodih          uradno prečiščeno besedilo, 107/09,
zavodih                                  13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10,
                                     35/11), Kolektivna pogodba za
                                     dejavnost vzgoje in izobraževanja v
                                     RS
Struktura plače         pozna, da je plača sestavljena iz
                 osnovne plače, dela plače za
                 delovno uspešnost in dodatkov.
Določanje osnovne        pozna, na kakšen način se določi
plače              osnovna plača zaposlenega
                 (uvrščanje v plačne razrede,
                 napredovanje v višji plačni
                 razred).
Dodatki k plači         razloži, v katerih primerih se
                 poveča osnovna plača strokovnim
                 delavcem v vrtcih in šolah
                 (dodatki k plači).
Delovna uspešnost        ve, kako se določi del plače za
                 delovno uspešnost.


Organizacija in financiranje             Stran 22
           KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Nadomestila plače,        pojasni, v katerih primerih
drugi osebni           pripada delavcu nadomestilo
prejemki in           plače za čas odsotnosti z dela,
povračila stroškov v       našteje osebne prejemke in
zvezi z delom          povračila stroškov v zvezi z
                 delom (regres za letni dopust,
                 jubilejna nagrada, odpravnina ob
                 upokojitvi, solidarnostna pomoč,
                 prehrana med delom, itd.).
Napredovanje v          navede, kdaj lahko delavec     Uredba o napredovanju javnih
plačilne razrede         napreduje v višji plačilni razred uslužbencev v plačne razrede (Ur. l.
                 in kateri so pogoji za       RS, št. 51/08, 91/08, 113/09)
                 napredovanje na delovnem
                 mestu,
                 pojasni, za koliko plačilnih
                 razredov glede na tarifne skupine,
                 lahko napreduje zaposleni v svoji
                 tarifni skupini,
                 pojasni, po kolikem času lahko
                 napreduje in katera delovna doba
                 se pri tem upošteva.
Pogoji za            pozna in zna razložiti pogoje in
napredovanje v          kriterije za napredovanje.
plačilne razrede
Ocena uspešnosti         pozna, kdo oceni delovno
                 uspešnost in kdo odloča o
                 napredovanju.
Postopek             opiše postopek napredovanja.
napredovanja
Organizacija in financiranje             Stran 23
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUb) Šolska inšpekcija
VSEBINA - POJMI            CILJI – APLIKACIJE               VIRI
          Kandidat/ka:
Splošno        zna pojasniti, kaj ureja Zakon o šolski inšpekciji ter s  Zakon o šolski
Obseg nadzora     kakšnim namenom,                      inšpekciji (Ur. l.
           pozna področja nadzora šolske inšpekcije.         RS, št. 114/05)
Inšpektorat RS za   pojasni, da šolsko inšpekcijo opravlja Inšpektorat
šolstvo in šport   Republike Slovenije in kdo ga vodi,
Glavni inšpektor   ve, kdo je lahko imenovan za glavnega inšpektorja.
Inšpektorji      ve, kaj opravljajo inšpektorji in kdo lahko opravlja dela
           in naloge inšpektorja.
Izvedenci       razloži, v kakšnem primeru se pri nadzoru opravi dokaz z
           izvedencem in kdo izvedenca določi,
           zna pojasniti, kdaj se mora pri nadzoru opraviti dokaz z
           izvedencem za pedagoško področje,
           ve, kakšno izobrazbo morajo imeti izvedenci za
           pedagoško področje in kdo imenuje liste izvedencev (po
           posameznih strokovnih področjih ).
Poročilo glavnega  navede, kaj mora vsebovati poročilo glavnega
inšpektorja      inšpektorja ministru o delu inšpektorata.
Tajnost        zna razložiti dolžnost varovanja poslovne, uradne ali
           druge tajnosti inšpektorja oziroma izvedenca.
Nadzor (vrste in   našteje vrste nadzora, ki ga opravljajo inšpektorji,
področja)       ve, kdaj se izvaja:
Ugotovitev      a) redni nadzor,
dejanskega stanja   b) kdaj se opravi izredni nadzor,
           c) kdaj se izvede ponovni nadzor,
           ve, na kaj se nadzor nanaša,
           pojasni, na kakšen način inšpektor ugotavlja dejansko
           stanje.
Kršitve in ukrepi   pozna pravice in dolžnosti inšpektorja v zvezi s kršitvami
           in ukrepi.
Razveljavitev ocene  pojasni, v kakšnem primeru inšpektor lahko razveljavi
           oceno in odredi ponovno določanje ocene.
Suspenz        navede razloge za suspenz delavca, ravnatelja, direktorja,
           pomočnika, vodja enote oziroma podružnice.
Ponovni nadzor in  zna pojasniti, v kakšnem primeru inšpektor ob ponovnem
izpolnjevanje     nadzoru lahko za izvršitev odločbe določi nov rok
ukrepov        oziroma kdaj predlaga uvedbo disciplinskega postopka
           zoper delavca ali razrešitev ravnatelja, pomočnika, vodje
           enote (podružnice) ali druge odgovorne osebe.
Zapisnik o      ve, kaj mora obsegati zapisnik o opravljenem
opravljenem      inšpekcijskem nadzoru in komu se vročita zapisnik ter
nadzoru, vročitev   odločba.
odločbe
Pravica do pritožbe  ve, kam in v kolikih dneh se naslovi pritožba zoper
na odločbo      odločbo, ki jo izda inšpektor.
inšpektorja

Šolska inšpekcija                  Stran 24
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUc) Vrtci
    VSEBINA - POJMI        CILJI – APLIKACIJE                 VIRI
                Kandidat/ka:
Vrtci
Temeljne naloge vrtcev      razloži, katere temeljne naloge        Zakon o vrtcih (Ur. l. RS,
                 opravljajo vrtci.               št. 100/05 – UPB, 25/08,
                                        36/10 v nadaljevanju ZVrt)
Načela predšolske vzgoje     navede načela in jih obrazloži s
v vrtcih             primerom prakse.
Cilji predšolske vzgoje     navede cilje predšolske vzgoje in jih
                 obrazloži ter s primeri argumentira.
Uporaba jezika v vrtcih     navede, kako in v katerem jeziku
                 poteka vzgojno delo na območjih,
                 kjer živijo pripadniki slovenskega
                 naroda in pripadniki italijanske
                 narodne skupnosti in kako na
                 območjih, kjer živijo pripadniki
                 slovenskega naroda in madžarske
                 narodne skupnosti.
Uresničevanje pravic       navede, kateri predpisi urejajo
manjšin in pravic romske     uresničevanje pravic italijanske in
skupnosti            madžarske narodne skupnosti ter
                 romske skupnosti v Republiki
                 Sloveniji.
Otroci s posebnimi        navede, kdo so otroci s posebnimi
potrebami            potrebami po tem zakonu in v skladu
                 s katerimi predpisi se izvaja
                 predšolska vzgoja za te otroke.
Pravica do izbire        navede, kako se uresničuje pravica
programov            do izbire programov.
Zagotavljanje          obrazloži postopek v primeru, ko je
vključevanja otrok v       interes staršev za vrtec, ki izvaja
programe javne službe      javno službo, tega pa v občini
                 stalnega bivališča staršev ni oziroma
                 je v vrtcu premalo mest.
                 pozna pogoje, na podlagi katerih se
                 lahko prostori vrtca urejajo v
                 nenamenski stavbi brez spremembe
                 namembnosti
Predstavitev programa      obrazloži vsebino (obvezne dele)       Pravilnik o publikaciji
vrtca              publikacije vrtca in pojasni, kdo       vrtca (Ur. l. RS, št. 64/96)
                 določi dodatno vsebino publikacije,
                 pojasni, kaj mora v publikaciji
                 objaviti zasebni vrtec,
                 navede, kateri organ vrtca sprejme
                 publikacijo in na čigav predlog.
Organizacija in vsebina
predšolske vzgoje v vrtcih
Program za predšolske      poznati mora, kako in kdo sprejema
Vrtci                      Stran 25
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


otroke v javnih vrtcih      programe za predšolske otroke v
                 javnih vrtcih,
                 navede, kaj obsega program za
                 predšolske otroke ter kdo določa
                 izvajalce programov.
Programi zasebnih vrtcev     obrazloži, kdo sprejema oziroma
                 določa program zasebnega vrtca in
                 kakšen je ta postopek,
                 navede, kakšno vlogo ima pri tem
                 Strokovni svet za splošno
                 izobraževanje.
                 razlikuje med postopkom
                 sprejemanja programa za vrtec s
                 koncesijo in vrtec, ki dela po
                 posebnih pedagoških načelih.
Vrste programov v vrtcu      obrazloži vrste programov vrtca
                 (dnevne, poldnevne, krajše), komu so
                 posamezni programi namenjeni in
                 kdo določa normative in standarde.
Starostna obdobja in       navede starostna obdobja, v katerih     Glej tudi Pravilnik o
oddelki              poteka predšolska vzgoja v vrtcih in    normativih in kadrovskih
                 obrazloži, zakaj ta delitev,        pogojih za opravljanje
                 obrazloži vrste oddelkov,          dejavnosti predšolske
                 določi mejo največjega števila otrok    vzgoje (Ur. l. RS, št.
Število otrok in število     v prvem in drugem starostnem        75/05, 82/05, 76/08, 77/09,
delavcev v oddelku        obdobju,                  79/09, 102/09, 105/10)
                 opredeli, kdo izvaja dnevni in
                 poldnevni program in kdo krajšega
                 ter hkratno prisotnost vzgojitelja in
                 pomočnika vzgojitelja v oddelku.
Vzgojno-varstvene         navede, na kakšen način in pod       Glej tudi Pravilnik o
družine              katerimi pogoji lahko vrtec oz.       vzgojno-varstvenih
                 zasebni vzgojitelj organizira vzgojo    družinah (Ur. l. RS št.
                 in varstvo otrok v vzgojno-varstveni    64/96, 76/08)
                 družini.
Vpis in sprejem otrok v      razloži, kako poteka vpis in sprejem
vrtec               otrok v programe vrtca,
                 navede pogoje za sprejem otroka v
                 vrtec, in kdo ima prednost pri
                 sprejemu,
                 razloži postopek sprejemanja otrok v
                 vrtec, če je v njem vpisanih več
                 otrok, kot je prostih mest,
                 ve kdo določi komisijo in kriterije za
                 sprejem otrok v vrtec – pojasni
                 naloge komisije in naloge vrtca v
                 postopku sprejemanja otrok,
                 ve razliko med prednostnim vrstnim
                 redom in čakalnim seznamom,
                 ve, da se šteje, da je otrok po
                 obvestilu staršev o sprejemu,
Vrtci                     Stran 26
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                  vključen v vrtec šele, ko starši vrnejo
                  podpisano pogodbo med vrtcem in
                  starši,
                  ve, da je potrebno predložiti
                  zdravstveno potrdilo ob sprejemu
                  otroka v vrtec,
                  ve, da je vrtec dolžan objaviti na
                  svojih spletnih straneh seznam
                  sprejetih otrok in čakalni seznam,
                  ve, da je vrtec dolžan na spletnih
                  straneh objaviti tudi informacijo o
                  številu prostih mest v vrtcu.
Letni delovni načrt        obrazloži sestavine letnega
                  delovnega načrta in kateri organ
                  sprejema ta načrt ter kdaj,
                  pove, katere elemente mora vrtec
                  pred sprejemom letnega delovnega
                  načrta uskladiti z občinsko upravo
                  občino ustanoviteljice.
Varuh predšolskih otrok      obrazloži, pogoje za pridobitev       Glej tudi Pravilnik o
na domu              statusa varuh predšolskih otrok,      vzgojno-varstvenih
                  ve, da opravlja dejavnost varstva, ki    družinah
                  ne vključuje izvajanja javno        (Ur. l. RS, št. 64/96, 76/08
                  veljavnega programa in da se vpiše v
                  register pri MŠŠ.
Dokumentacija o          navede, katero dokumentacijo vodi      Glej tudi Pravilnik o
vzgojnem delu           vrtec in v skladu s katerimi predpisi.   dokumentaciji v vrtcu (Ur.
                                        l. RS, št. 41/97)
Financiranje           navede, kako in iz katerih virov se
                 financirajo programi predšolske
                 vzgoje,
                 navede, kdo nadzoruje porabo javnih
                 sredstev in namensko porabo javnih
                 sredstev v vrtcih,
                 navede, ali lahko vrtec opravlja tudi
                 druge dejavnosti (pridobitna
                 dejavnost) in v kakšne namene se
                 lahko porabi presežek sredstev.
Javni vrtci
Sredstva lokalne skupnosti    navede, kako zakon določa
                 zagotavljanje sredstev lokalne
                 skupnosti, in za katere namene na
                 področju predšolske vzgoje lokalna
                 skupnost zagotavlja potrebna
                 sredstva,
                 pojasni način zagotavljanja sredstev
                 za pokrivanje stroškov, ki niso všteti
                 v ceno programa.
Državni proračun         obrazloži, katerim oddelkom oziroma
                 za katere namene se zagotavljajo
                 sredstva iz državnega proračuna in

Vrtci                      Stran 27
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                 na osnovi katerih predpisov.
Plačilo staršev in določitev   pojasni, kaj je osnova za plačilo      Glej tudi Pravilnik o
cene programov          staršev,                  plačilih staršev za
                 ve, kaj obsega cena programa in kaj     programe v vrtcih (Ur. l.
                 v tej ceni ne more biti vključeno,     RS, št. 129/06, 79/08,
                 pojasni, kdo določa cene programov     119/08,102/09)
                 in kdo metodologijo oblikovanja cen
                 programov v vrtcih.
Določanje plačila staršev    obrazloži, kdo določa plačila staršev
                 in na podlagi katerih kriterijev,
                 obrazloži, kako je s plačilom v
                 primeru, če starši dobivajo denarno
                 socialno pomoč,
                 obrazloži ali je možno pri
                 ugotavljanju dejanskega socialnega
                 položaja družine izjemoma
                 upoštevati tudi druga dejstva in
                 okoliščine, ter kateri primeri so ti in
                 kdo o tem odloča,
                 pove, kakšna so plačila v primeru, če
                 je v vrtec vključen več kot en otrok
                 iz družine – kako se določi plačilo za
                 najstarejšega otroka in kdo krije
                 stroške plačila za mlajše otroke,
                 ve, kako se bo sofinanciralo plačilo
                 staršev za otroka, ki je dopolnil
                 starost treh let (po letu 2012) in kdo
                 zagotavlja sredstva za sofinanciranje,
                 poznati mora tudi določilo, da
                 plačujejo starši - tujci, ki niso
                 zavezanci za dohodnino v RS, polno
                 ceno programa.
Premoženje            razloži, kaj se ne šteje kot
                 premoženje pri določitvi plačil
                 staršev (premično in nepremično
Posledice neplačevanja      premoženje),
staršev             pojasni posledice neplačevanja
                 staršev.
Financiranje zasebnih      navede, pod katerimi pogoji
vrtcev              pripadajo zasebnim vrtcem sredstva
                 iz proračuna lokalne skupnosti,
                 pove, v kakšnem procentu in po
                 kakšnem kriteriju se določa obveznost
                 lokalne skupnosti,
Omejitev plač          pojasni, kako se oblikujejo plače
                 strokovnih delavcev v zasebnem vrtcu in
                 kdaj se lahko vrtcem sredstva lokalne
                 skupnosti ukinejo.
Razvoj dejavnosti in       obrazloži, za katere namene razvoja
sredstva državnega        predšolske vzgoje se zagotavljajo
proračuna            sredstva iz državnega proračuna.
Vrtci                     Stran 28
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Zaposleni v vrtcu
Izobrazbeni pogoji       navede, kateri delavci lahko         Glej tudi Pravilnik o
                opravljajo vzgojno dejavnost v        normativih in kadrovskih
                javnem vrtcu,                 pogojih za opravljanje
                navede, kakšno izobrazbo mora imeti      dejavnosti predšolske
                vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja in      vzgoje (Ur. l. RS, št.
                drugi strokovni delavci v vrtcu –       75/05, 82/05, 76/08, 77/09,
                vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki      79/09, 102/09, 105/10)
                izvaja prilagojen program za otroke s
                posebnimi potrebami, vzgojitelj za
                izvajanje dodatne strokovne pomoči,
                svetovalni delavci, organizator
                prehrane in organizator zdravstveno-
                higienskega režima
                obrazloži, kakšna je delovna
Obveznost vzgojitelja in    obveznost vzgojitelja in pomočnika
pomočnika vzgojitelja ter    vzgojitelja in koliko ur tedensko sme
normativ za sistemizacijo    biti maksimalna obveznost dela z
svetovalnega delavca in     otroki ter navede naloge obeh,
organizatorja prehrane oz.   navede, pri kolikih oddelkih je
zdravstveno higienskega     mogoče zaposliti enega svetovalnega
režima             delavca in kako se normativ znižuje,
                če opravlja delo na več lokacijah;
                kdaj je mogoče oblikovati svetovalni
                tim svetovalnih delavcev,
                opredeli obseg nalog organizatorja
                prehrane.
Zbiranje in varstvo       navede uporabo predpisov o varstvu      Glej tudi Pravilnik o
osebnih podatkov        osebnih podatkov.               zbiranju in varstvu osebnih
                                       podatkov na področju
                                       predšolske vzgoje (Ur. l.
                                       RS, št. 80/04)
Zbirke podatkov v vrtcu     navede in obrazloži, katere zbirke
                podatkov se uporablja za izvajanje
                predšolske vzgoje, za spremljanje
                dejavnosti in za statistične namene.
Vsebina in namen        navede, katere podatke vsebuje
posameznih zbirk        evidenca vpisanih in vključenih otrok
                v vrtec in utemelji, zakaj je potrebna
                takšna evidenca.
Evidenca plačil staršev in   pove, kaj vsebuje evidenca plačil
evidenca socialnega       staršev, zakaj zbira te podatke
položaja družin         lokalna skupnost in kaj vsebuje
                evidenca socialnega položaja družin,
                ali lahko te podatke zbira tudi vrtec.
Evidenca otrok, ki       razloži, katere podatke vsebuje
potrebujejo svetovanje     evidenca otrok, ki potrebujejo
oziroma pomoč          svetovanje oziroma pomoč, kdo zbira
                te podatke in s čigavim soglasjem,
                ve, da ti podatki pomenijo poklicno
                skrivnost ter kateri delavci so jo
                dolžni varovati.
Vrtci                     Stran 29
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Evidenca upravičencev do    navede, za katere starše se vodi
sofinanciranja plačil     evidenca upravičencev do
staršev za vrtec iz      sofinanciranja plačil staršev za vrtec
državnega proračuna      iz državnega proračuna in kdo vodi
                navedeno evidenco.
Način zbiranja podatkov    navede, od koga se zbirajo osebni
                podatki.
Shranjevanje zbirk in     pozna rok hrambe za podatke iz
dokumentacije         evidenc,
Varstvo podatkov        navede, komu lahko vrtec posreduje
                podatke, in v katerem primeru sme
                vrtec ali lokalna skupnost
                posredovati podatke drugemu
                upravnemu organu, kako je zaščitena
                identiteta posameznika.
Nadzor             navede, kdo opravlja upravni nadzor
                nad zakonitostjo dela in
                izpolnjevanja pogojev za opravljanje
                predšolske dejavnosti v vrtcih.
Delovne obveznosti       navede, kaj določa odredba Pravilnik     Pravilnik o normativih in
ravnatelja in pomočnika    o normativih in kadrovskih pogojih      kadrovskih pogojih za
ravnatelja           za opravljanje dejavnosti predšolske     opravljanje dejavnosti
                vzgoje,                    predšolske vzgoje
                opredeli pojem sistemizacija         Glej tudi ZVrt ter ZOFVI
                delovnih mest,
                navede, pri kolikih oddelkih lahko
                vrtec sistemizira ravnatelja vrtca
                oziroma organizacijske enote s
                polnim delovnim časom brez
                obveznosti dela z otroki oz.
                svetovalnega dela, in kako je v
                primerih, če ima vrtec manj
                oddelkov,
                navede, kdo je lahko vodja enote
                vrtca,
                navede, kako se zagotavlja
                pedagoško vodenje v enoti vrtca pri
                šoli oz. zavodu, ki ni vrtec –
                imenovanje pomočnika ravnatelja za
                vrtce – za en zavod oz. za več
                zavodov,
                obrazloži obveznost dela z otroki oz.
                svetovalnega dela za pomočnika
                ravnatelja, ki opravlja pedagoško
                vodenje za en zavod oz. za več
                zavodov
Normativi za oblikovanje    navede normativ za oblikovanje
oddelkov vrtca ter       starostno homogenega, heterogenega,
spremstvo otrok        in kombiniran oddelka prvega in
                drugega starostnega obdobja,
                navede normativ za oblikovanje
                skupin v vzgojno-varstveni družini,
Vrtci                     Stran 30
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                navede, koliko je lahko v oddelek
                največ vključenih otrok s posebnimi
                potrebami in koliko v oddelkih vrtca,
                kjer se izvaja prilagojeni program,
                navede, kateri normativi veljajo za
                bolnišnične oddelke,
                opredeli normativ za območje s
                posebnimi razvojnimi problemi ter
                vzgojo otrok Romov.
                navede normativ v oddelkih na
                narodnostno mešanih območjih in v
                oddelkih otrok Romov.
Dejavnosti zunaj vrtca in    navede, kakšen je normativ za
spremstvo otrok         spremstvo otrok pri dejavnostih, ki
                jih vrtec organizira in potekajo zunaj
                zgradbe in igrišč vrtca,
                navede normative za izvajanje
                dejavnosti kot so:plavanje, spremstvo
                ob prevozih, smučanje, drsanje, ipd,
                obrazloži smiselno uporabo
                normativov pri poldnevnih
                programih.

Organizacija vzgoje in     opredeli pojem vzgojno-varstvena       Pravilnik o vzgojno-
varstva otrok v vzgojno-    družina in opredeli, kje se lahko       varstvenih družinah
varstveni družini        izvaja, kdo lahko organizira takšno      (Ur. l. RS, št. 64/96, 76/08)
                vzgojno delo in s čigavim soglasjem      glej tudi ZVrt
                oblikuje vzgojno-varstveno družino
Pogoji za organiziranje     javni vrtec,
vzgojno-varstvene družine    navede, katerim pogojem mora
                zadostiti nosilec izvajanja vzgojno-
                varstvena družina (katera soglasja si
                mora pridobiti).
Pogodba o vzgoji in       navede, kaj vsebuje pogodba, ki jo
varstvu otrok v vzgojno-    mora vrtec skleniti z nosilcem
varstveni družini        vzgojno-varstveno družine,
                ve, kdaj pogodba lahko preneha.
Pravice nosilca izvajanja,   opredeli, katere pravice in obveznosti
ki ima sklenjeno delovno    iz dela in delovnega razmerja
razmerje z vrtcem        nosilcev vzgojno-varstvene družine
                veljajo v primerjavi z zaposlenimi v
                vrtcu,
                navede, kako je s plačevanjem
                staršev v teh primerih in kateri
                pravilnik ureja ta plačila.
Vrste dokumentacije       navede vrste dokumentacije, ki jo       Pravilnik o dokumentaciji
                vodi vrtec in v skladu s katerimi       v vrtcu (Ur. l. RS, št.
Knjige in splošni        predpisi,                   41/97)
dokumenti vrtca         navede, katere knjige in splošne       glej tudi 21. in 22. člen
                dokumente mora voditi vrtec.         ZVrt
Dokumentacija o delu      zna navesti, kateri podatki se vodijo
Vrtci                     Stran 31
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


oddelkov v vrtcu           v dokumentaciji o delu oddelkov v
Dokumentacija o otrocih,       vrtcu ter o otrocih, ki so vključeni v
vključenih v vrtec          vrtec.
Dokumentacija o delu         opiše, katero dokumentacijo vodijo
strokovnih delavcev         strokovni delavci vrtca in kakšno
                   vlogo imajo pri tem vsebinske
                   priprave na vzgojno delo.
Dokumentacija o delu         navede vrste zapisnikov o delu
organov               organov in utemelji, zakaj so ti
                   potrebni in kaj vsebujejo,
Vodenje dokumentacije        obrazloži način vodenja
                   dokumentacije na predpisanih
                   obrazcih.
Roki za shranjevanje         navede, katere dokumente vrtec hrani    glej tudi ZVrt
dokumentacije            trajno, katere eno leto po odhodu
                   otroka iz vrtca in katere najmanj 5
                   let ter katere do konca tekočega
                   šolskega leta,
                   pove da se pravilnik smiselno
                   uporablja tudi v zavodih za vzgojo in
                   izobraževanje predšolskih otrok s
                   posebnimi potrebami.
Plačila staršev za          obrazloži, za katere otroke krije      Pravilnik o plačilih staršev
programe predšolske         občina del cene programa,          za programe v vrtcih
vzgoje v vrtcih           pozna, na podlagi česa občina starše    glej tudi ZVrt
Upravičenci do javnih        razvršča v razrede in katere podatke
sredstev               mora pri tem upoštevati,
                   navede limit (najvišji možni procent
                   plačila staršev za program vrtca),
                   obrazloži ali lahko občina v izjemnih
Višina plačila            primerih pri določitvi plačila določi
                   višje plačilo oziroma nižje plačilo,
                   kot je to določeno s plačilnimi
                   razredi,
                   ve, da so otroci, za katere da center
                   za socialno delo mnenje o
                   ogroženosti družine, v celoti
                   oproščeni plačila za program vrtca,
                   pojasni, kako je s plačilom staršev,
                   če je v vrtec vključen več kot en
                   otrok iz družine (kako se določi
                   plačilo za najstarejšega in kako za
                   drugega in nadaljnje otroke v vrtcu iz
                   iste družine).
Uveljavljanje znižanega       navede, kje straši uveljavljajo
plačila in pravice do        znižano plačilo in pravico do
oprostitve plačila          oprostitve plačila za program vrtca,
                   pojasni, kdo določi višino plačila in o
                   tem izda odločbo ter v katerem roku,
                   ugotovi ali se starši lahko pritožijo na
                   odločbo o določitvi plačila in komu

Vrtci                       Stran 32
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                  se pritožijo.
Oprostitev plačila         navede, v kateri občini starši
                  uveljavljajo oprostitev plačila.
Polno plačilo            pojasni, v katerem primeru starši
                  plačujejo višino polnega plačila in
                  komu mora vrtec sporočati imena
                  staršev, ki niso uveljavili znižanega
                  plačila.
Odgovornost za resničnost      pojasni, kako ravna pristojni organ,
podatkov              če ugotovi da so starši navedli
                  neresnične podatke v vlogi.
Varovanje osebnih          navede, kateri podatki in postopki
podatkov              morajo biti varovani v skladu z
                  zakonom.
Igrišče vrtca            navede, koliko m² na otroka je       Pravilnik o normativih in
                  potrebno zagotoviti na igrišču.       minimalnih tehničnih
                                        pogojih za prostor in
                                        opremo vrtca (Ur. l. RS, št.
                                        73/00, 75/05, 33/08,
                                        126/08, 47/10)
Urejenost igrišča         obrazloži, kako mora biti urejeno
                 igrišče, da zagotavlja varnost in
                 omogoča kakovostno izvedbo
                 programa,
                 obrazloži pojem igralna enota,
                 našteje in pojasni vrste igralnih enot
                 ter ve koliko igralnih enot mest je
                 potrebno zagotoviti na otroka.
                 Pristojnosti ravnatelja za
                 zagotavljanje varnosti igrišča vrtca,
                 Našteje vrsto pregledov igral in
                 igrišča vrtca
Prostori v vrtcu         obrazloži, kako morajo biti
                 oblikovani prostori v vrtcu – vrste
                 prostorov.
Prostori za otroke        navede prostore namenjene otrokom,
                 obrazloži kaj sodi v notranjo igralno
                 površino in koliko m² je potrebno
                 zagotoviti na otroka, ter v katerih
                 primerih lahko od tega odstopa,
                 pozna razliko pri zagotavljanju in
                 urejanju prostorov za otroke prvega
                 in drugega starostnega obdobja
                 (garderoba, igralnica, sanitarije),
                 našteje skupne prostore za otroke in
                 obrazloži čemu so namenjeni.
Oprema vrtca           obrazloži, kako mora biti opremljeni
                 in urejeni prostori namenjeni
                 otrokom.
Vrtci v nenamensko        pozna osnovne prilagoditve
grajenih stavbah         prostorov, ki so namenjeni otrokom
Vrtci                      Stran 33
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                in zahteve za igrišče.
Prostori za otroke v      obrazloži ureditev in osnovne
vzgojno-varstveni družini   prilagoditve stanovanjskih prostorov
                za izvajanje programa v vzgojno
                varstveni družini.
Prehodne in končne       navede v kolikšni meri veljajo
določbe            določbe pravilnika za vrtce, ki so
                delovali pred njegovo uveljavitvijo.
Vrtci                     Stran 34
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUč) Osnovne šole
 VSEBINA – POJMI         CILJI – APLIKACIJE                  VIRI
             Kandidat/ka:
Osnovne šole        pozna vsebino Zakona o osnovni       Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.
              šoli                    81/06 – UPB3, 102/07, 107/10)
Cilji           navede cilje izobraževanja ter jih
osnovnošolskega      zna obrazložiti in utemeljiti.
izobraževanja
Trajanje obveznega     pozna trajanje obveznega
osnovnošolskega       osnovnošolskega izobraževanja,
izobraževanja        pozna pogoje za zaključek
              osnovnošolskega izobraževanja,
Izpolnitev         utemelji izpolnitev osnovnošolske
osnovnošolske        obveznosti,
obveznosti         navede in razloži, kakšne so možne
Izbira oblik        oblike osnovnošolskega
izobraževanja        izobraževanja.
Učni jezik         navede, kateri učni jezik se        Glej tudi Zakon o organizaciji in
              uporablja v osnovni šoli,         financiranju vzgoje in
              pove, kateri je učni jezik na       izobraževanja
              področjih, kjer poleg Slovencev
              živijo pripadniki Italijanske       Zakon o posebnih pravicah
              narodne skupnosti in v katerem       italijanske in madžarske narodne
              učnem jeziku poteka pouk v         skupnosti
              osnovni šoli, kjer poleg Slovencev
              živijo pripadniki Madžarske
              narodne skupnosti,
              pozna pojem dvojezičnosti in kje
              se ta način uporablja v Republiki
              Sloveniji,
              poznati mora obveznost glede
              učenja jezika, ki so se ga dolžni
              učiti Slovenski otroci in otroci
              Italijanske narodne skupnosti.
Varstvo pravic       pozna pravne akte, ki urejajo       Zakon o posebnih pravicah
manjšin           varstvo pravic Italijanske in       italijanske in madžarske narodne
              Madžarske narodne skupnosti za       skupnosti
              osnovnošolsko izobraževanje.
Dopolnilno         zna navesti, na kakšen način se za
izobraževanje za      otroke slovenskih izseljencev in
otroke slovenskih      zdomcev organizira pouk
izseljencev in       slovenskega maternega jezika in
zdomcev v tujini      kulture v državah, kjer prebivajo,
              pozna obveznost Republike
              Slovenije, da v skladu z
              mednarodnimi pogodbami
              organizira pouk materinega jezika
              in kulture za otroke slovenskih
              državljanov, ki prebivajo v
Osnovne šole                  Stran 35
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               Sloveniji in katerih materni jezik ni
               slovenski jezik,
               pozna, s katerimi pravnimi akti je
Pravice romske        urejeno osnovnošolsko
skupnosti           izobraževanje Romov,
               pozna pravice do osnovnošolskega
Izobraževanje tujih      izobraževanja otrok, ki so tuji
državljanov          državljani ali osebe brez
               državljanstva in prebivajo v
               Sloveniji,
               pove, da se za te otroke organizira
               pouka maternega jezika in kulture
               v skladu z mednarodnimi
               pogodbami,
Izobraževanje         pozna možnost izobraževanja
učencev v bolnišnici     učencev v bolnišnici.
Učenci s posebnimi      zna navesti, kateri otroci se     glej tudi Zakon o usmerjanju otrok
potrebami           uvrščajo med otroke s posebnimi    s posebnimi potrebami (Ur. l. RS,
Izobraževanje         potrebami po zakonu o osnovni     št. 3/07 - UPB)
učencev s posebnimi      šoli in po katerih programih se
potrebami           izvaja vzgoja in izobraževanje
               otrok s posebnimi potrebami,
               pojasni, kako v skladu z zakonom
               o osnovni šoli poteka
               izobraževanje učencev s posebnimi
               potrebami,
               ve, katere pogoje mora zagotoviti
               osnovna šola za izvajanje
               osnovnošolskega izobraževanja
               otrok s posebnimi potrebami,
               pozna, kako se izvaja
               izobraževanje učencev z učnimi
               težavami in posebej nadarjenih
               učencev.
Zdravstveno varstvo      navede, katere so naloge šole pri
učencev            izvajanju zdravstvenega varstva
               učencev,
               poznati mora načine zdravstvenega
               varstva ter izvedbe preventivnih
               zdravstvenih pregledov.
Program            razlikuje med obveznim
osnovnošolskega        programom in razširjenim
izobraževanja         programom osnovne šole,
               navede, kaj obsega obvezni
               program osnovne šole,
Obvezni predmeti       navede, katere obvezne predmete
               mora osnovna šola izvajati oz.
               možnost povezovanja in
               združevanja predmetov v
               predmetna področja,
Izbirni predmeti       navede izbirne predmete za učence

Osnovne šole                  Stran 36
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               7., 8. in 9. razreda,
               navede sklope izbirnih predmetov,
               število izbirnih predmetov, ki jih
               mora izbrati učenec in obvezo šole,
               da ponudi pouk najmanj treh
               izbirnih predmetov iz posameznega
               sklopa,
               ve, da mora šola v okviru
               družboslovno-humanističnega
               sklopa ponuditi pouk tujega jezika,
               nekonfesionalni pouk o verstvih in
               etiki ter pouk retorike,
               pozna način izbire učenca za ure
               pouka izbirnih predmetov,
               pozna, kako se za učence s
               posebnimi potrebami lahko
               določijo obvezni in izbirni
               predmeti.
Oddelčna skupnost       navede, katere vsebine se
               obravnavajo pri urah oddelčne
               skupnosti.
Razširjeni program      pozna sestavine razširjenega    Glej tudi Pravilnik o financiranju
               programa ter o vsaki od njih zna  šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04,
               utemeljiti njihov cilj oziroma   70/08, 61/09)
               namen,
               ve, da se učenci v razširjeni
               program osnovne šole vključujejo
               prostovoljno.
Podaljšano bivanje in     navede, za katere učence šola
jutranje varstvo       organizira podaljšano bivanje in
               kako je to organizirano za učence s
               posebnimi potrebami,
               navede, katere vsebine se izvajajo
               v podaljšanem bivanju,
               opredeli, za katere razrede
               organizira šola jutranje varstvo.
Dodatni in dopolnilni     razloži, za katere učence se
pouk             organizira dodatni in dopolnilni
               pouk (navede namen obeh vrst
               pouka).
Interesne dejavnosti     ve, s kakšnim namenom šola
               organizira interesne dejavnosti,
               ve, v katerem dokumentu šola
               določi interesne dejavnosti,
               zna primeroma našteti interesne
               dejavnosti osnovne šole.
Zasebne osnovne šole     opredeli, kako zasebna šola določi
               svoj program,
               navede obvezne predmete v
               zasebni osnovni šoli,
               pozna, kako oblikujejo program
Osnovne šole                  Stran 37
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               zasebne šole, ki delujejo po
               posebnih pedagoških načelih,
               navede njihovo specifičnost glede
               doseganja enakovrednega
               izobrazbenega standarda.
Predmetnik in učni      pozna sestavine predmetnika,
načrt             definira ta pojem po vsebini,
               pozna sestavine učnega načrta,
               definirati učni načrt po vsebini,
               pozna, kdo sprejema predmetnik in
               učne načrte osnovne šole.
Načrtovanje dela v      pozna način sprejemanja letnega
osnovni šoli         delovnega načrta, kdo ga sprejema
Letni delovni načrt      in v katerih rokih,
               pozna sestavine letnega delovnega
               načrta,
Hišni red           pozna sestavine hišnega reda.
Predstavitev šole       pozna sestavine publikacije,
(publikacija)         vedeti mora komu se publikacija
               razdeli, pošlje oz. kje se objavi.
Organizacija         pozna vzgojno-izobraževalna
osnovnošolskega        obdobja v osnovni šoli in zna
izobraževanja         utemeljiti ta obdobja z
               organizacijskega vidika,
               poznati mora tudi specifičnost
               določitve oziroma razporeditve teh
               obdobij za učence s posebnimi
               potrebami.
Šolsko leto          pozna pojem ocenjevalno obdobje,
               trajanje (začetek in konec) šolskega
               leta, število tednov pouka, število
               dni pouka na teden in izjemno
               podaljšanje števila dni pouka v
               tednu,
Tedenska obveznost      pozna tedensko obremenitev
učencev            učencev po obveznem programu,
               po posameznih vzgojno-
               izobraževalnih obdobjih.
Šolski koledar        ve, kaj ureja Pravilnik o šolskem  glej tudi Pravilnik o šolskem
               koledarju za osnovne šole,      koledarju za osnovne šole (Ur. l.
               navede trajanje pouka v osnovni   RS, št. 63/08, 45/10)
               šoli,
Pouk in pouka prosti     pozna, kateri so pouka prosti dnevi
dnevi             in kdaj so določene šolske
               počitnice,
Roki za nacionalno      ve, kdaj so roki za nacionalno
preverjanje znanja      preverjanje znanja,
Roki za predmetne in     pozna roke za predmetne in
popravne izpite        popravne izpite,
Obveščanje o uspehu      našteje roke, v katerih šola starše
učencev            obvešča o uspehu učencev
Osnovne šole                  Stran 38
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               (razdelitev spričeval in obvestil),
Navodila ministra o      ve, da se podrobnejši šolski koledar
šolskem koledarju       za vsako šolsko leto posebej določi
               z navodili ministra.
Pouk             pozna ocenjevalni obdobji, njuno
               trajanje in trajanje pouka v
               šolskem letu.
Urnik             pojasni pojem urnik, pove njegove
               značilnosti, pojasni trajanje
               odmorov.
Dopusti,           pozna način izrabe letnega dopusta    glej tudi Zakon o organizaciji in
izobraževanje in       strokovnih delavcev,           financiranju vzgoje in
usposabljanje         ve, da mora šola za vsakega       izobraževanja,
strokovnih delavcev      strokovnega delavca načrtovati      Kolektivna pogodbo za dejavnost
               nadaljnje izobraževanje in        vzgoje in izobraževanja v RS
               usposabljanje,
               ve, s kateri aktom se le-to določi.
Razredi, oddelki,       zna definirati, kaj je razred,      Glej tudi
učne skupine         oddelek, učna skupina,          Pravilnik o normativih in
               zna pojasniti organizacijo dela na    standardih za izvajanje programa
               šoli glede na razrede, oddelke in    osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07,
               učne skupine,              65/08)
               pozna, kdaj se lahko razredi in
               oddelki združujejo in kakšen pouk
               poteka v takih primerih,
               ve, kako je z združevanjem v
               primerih, ko so učenci razporejeni
               v učne skupine,
               merila za oblikovanje oddelkov in
               učnih skupin (normativi),
               elementi za sistemizacijo delovnih
               mest.
Izvajanje vzgojno-      navede, kaj po vsebini obsega
izobraževalnega dela     vzgojno-izobraževalno delo v
               osnovni šoli,
               zna razložiti, kateri strokovni
               delavci opravljajo vzgojno-
               izobraževalno delo v 1. 2. in 3.
               vzgojno-izobraževalnem obdobju,
               učna obveznost strokovnih
               delavcev,
               pojasni, kateri strokovni delavci
               izvajajo vzgojno-izobraževalno
               delo v oddelkih podaljšanega
               bivanja in v oddelku, v katerega so
               vključeni učenci s posebnimi
               potrebami in s čim se lahko za te
               učence določi drugačno izvajanje
               vzgojno-izobraževalnega dela,
               ve, kakšne izjeme veljajo glede
               poučevanja v prvem in drugem
Osnovne šole                  Stran 39
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               obdobju v šolah na narodno
               mešanih območjih.
Kadrovski pogoji       pozna kadrovske pogoje za         Pravilnik o smeri izobrazbe
               strokovne delavce v osnovni šoli.     strokovnih delavcev v devetletni
                                     osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 57/99,
                                     8/01, 64/01, 73/03, 72/07, 90/08)
Notranja            Pojasni izvajanje notranje        Glej Pravilnik o izvajanju
diferenciacija         diferenciacije.             diferenciacije pri pouku v osnovni
                                     šoli (Ur. l. RS, št. 63/06)
Fleksibilna           Obrazloži izvajanje fleksibilne
diferenciacija         diferenciacije.

Diferenciacija v 8. in     Navede oblike diferenciacije v 8.
9. razredu           in 9. razredu.

Izvajanje oblik         Pojasni, kako se šola odloči za
diferenciacije          izvajanje oblik diferenciacije,
                pozna postopek seznanitve
                 učencev in staršev z oblikami
                 diferenciacije in odločitev učenca
                 za raven zahtevnosti ter
                 spreminjanje ravni zahtevnosti,
                obrazloži oblikovanje učnih
                 skupin za izvajanje posameznih
                 oblik diferenciacije,
                obrazloži diferenciacijo pri pouku
                 drugega tujega jezika,
                pozna prehajanje med nivoji.
Prilagojeni programi      zna pojasniti, katere vsebine se
                določijo s prilagojenimi programi
                za učence, ki so vključeni v te
                programe.
Vpis              pozna rok za vpis v 1. razred,
Pogoji za vpis         pogoje za vpis (starost otrok) in
                razloge ter način, kdaj se odloži
                začetek šolanja v 1. razredu,
                pojasni kateri dokument šola vroči
                staršem ob vpisu otroka.
Ugotavljanje          zna pojasniti na kakšen način, na
pripravljenosti otroka     čigav predlog in iz katerih razlogov
za vstop v šolo         se lahko ugotavlja pripravljenost
                otroka za vstop v šolo,
                pove, kdaj je to ugotavljanje
                obvezno.
Odložitev šolanja v 1.     zna pojasniti, kako poteka
razredu             postopek odložitve šolanja v 1.
                razredu.
Šolski okoliš          pozna pojem šolski okoliš in       Glej tudi Uredba o merilih za
                postopek pridobivanja podatkov o     oblikovanje javne mreže osnovnih
                šoloobveznih otrocih,          šol, javne mreže osnovnih šol in
                pojasni obveznost šole, da otroka iz   zavodov za vzgojo in
Osnovne šole                   Stran 40
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               svojega okoliša obvezno vpiše,      izobraževanje otrok in
               ve, kako poteka vpis oziroma       mladostnikov s posebnimi
               prepis v šolo drugega šolskega      potrebami ter javne mreže
               okoliša,                 glasbenih šol (Ur. l. RS, št. 16/98,
               pojasni razlike med vpisom v javno    27/99, 134/03)
               in v zasebno šolo in kako je s
               prepisom iz zasebne v javno šolo,
               ter katera določila zakona glede
               vpisa v zasebno šolo ne veljajo.
Vpis učencev s        razloži, kako poteka vpis učencev s
posebnimi potrebami      posebnimi potrebami.
Pravice in dolžnosti     razloži pravico učencev do obiska
učencev v osnovni       pouka in dejavnosti ter obveznost
šoli             rednega obiska pouka,
               navede pravice učencev v osnovni
               šoli in razloži in utemelji vsako od
               učenčevih pravic,
               pozna možnost organiziranega dela
               z učenci z namenom, da se jim
               zagotovi varnost ali nemoten pouk.
Dolžnosti učenca v      navede dolžnosti učencev v
osnovni šoli         osnovni šoli in zna razložiti in
               utemeljiti vsako od teh dolžnosti.
Organiziranost        pozna način organiziranja učencev
učencev v osnovni       v šoli, katera je temeljna oblika
šoli             organiziranosti učencev,
               ve, koga in kako volijo učenci
Oddelčna skupnost       oddelčne skupnosti,
               razloži način obravnavanja
               posameznih vprašanj pri urah
               oddelčne skupnosti,
               pojasni, katere vsebine učenci
               obravnavajo skupaj z razrednikom.
Šolski parlament       pozna način organiziranja šolskega
               parlamenta in kdo v njem sodeluje,
               kdo je odgovoren za sklic
               parlamenta in kolikokrat najmanj v
               letu,
Skupnost učencev       zna razložiti, kaj je to skupnost
šole             učencev šole, razloži naloge
               skupnosti, vlogo mentorja in kako
               mentorja šola imenuje,
               pozna obvezo, da učiteljski zbor,
               svet staršev in svet šole
               obravnavajo predloge, mnenja in
               pobude učencev.
Vzporedno          razloži, katerim učencem je
izobraževanje in       omogočena pridobitev statusa
perspektivni športniki    učenca, ki se vzporedno izobražuje
               oz. status športnika,
               pozna pogoje za pridobitev statusa
Osnovne šole                  Stran 41
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               učenca, ki se vzporedno izobražuje
               oz. statusa športnika,
               opiše postopek dodelitve statusa in
               trajanje,
               navede, kako poteka prilaganje
               šolskih obveznosti,
               pozna, kdaj lahko učencu status
               preneha ali miruje.
Oprostitev          razloži, v katerih primerih so
               učenci lahko oproščeni sodelovanja
               pri posameznih oblikah vzgojno-
               izobraževalnega dela v šoli,
               pojasni, kdo odloči o oprostitvi
               sodelovanja.
Izostanki           ve, da morajo starši ob vsakem
               izostanku učenca šoli sporočiti
               vzrok izostanka in izjeme,
               navede, v katerem primeru staršem
               ni potrebno navesti razloga
               izostanka, kaj morajo starši ob tem
               kljub temu storiti in koliko dni sme
               učenec izostati v takem primeru,
               navede ali je možna tudi daljša
               odsotnost učenca od pouka.
Obiskovanje pouka in     navede način opravičevanja
opravičevanje         odsotnosti od pouka in od
odsotnosti          dejavnosti obveznega programa,
               razčleni, kako se opravičujejo
               izostanki zaradi bolezni (manj
               oziroma več kot 5 dni),
               pojasni, katere so naloge in vloga
               razrednika pri opravičevanju
               odsotnosti in kakšno vlogo imajo
               pri tem učitelji ali organizatorji
               različnih dejavnosti v športu,
               kulturi, tekmovanjih, srečanjih,
               taborih ipd,
               znajo razložiti postopke oziroma
               obveznosti razrednika, staršev in
               zdravstvene službe, kadar gre za
               oprostitev učencev od pouka in
               drugih dejavnosti osnovne šole
               zaradi zdravstvenih razlogov,
Neopravičeni         zna definirati pojem neopravičeni
izostanki           izostanek,
               pojasniti, v katerih primerih se
               izostanek izjemoma ne obravnava
               kot kršitev.
Podaljšanje statusa      pozna status učenca, ki je izpolnil
učenca            osnovnošolsko obveznost, ni pa
               končal osnovne šole (podaljšanje

Osnovne šole                  Stran 42
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               statusa učenca),
               pojasni, koliko časa lahko učenec
               obdrži podaljšan status,
               ve, da mora ravnatelj zagotoviti, da
               so učenec in njegovi starši
               seznanjeni s pravico do
               podaljšanega statusa,
               zna utemeljiti, kako lahko šola
               ukrepa, (na čigav predlog in kateri
               strokovni organ v šoli v tem
               primeru odloči), če učenec s
               podaljšanim statusom z
               neprimernim odnosom ovira
               vzgojno-izobraževalno delo.
Prešolanje          pojasni, da učenec ne more biti
               izključen iz šole, dokler je
               šoloobvezen,
               poznati mora, v katerem primeru
               oziroma pod katerimi pogoji se
               lahko izvede postopek prešolanja,
               obrazloži pogoje za prešolanje
               učenca na drugo šolo brez soglasja
               staršev in postopek prešolanja,
               poznati mora, na podlagi česa
               poteka vključitev v drugo osnovno
               šolo za učence s posebnimi
               potrebami.
Zdravstveno varstvo      obrazloži pravico učenca do
učencev            zdravstvenega varstva in navede v
               skladu s katerimi predpisi,
               poznati mora, pri katerih
               zdravstvenih pregledih je osnovna
               šola dolžna sodelovati z
               zdravstvenimi zavodi, kaj je dolžan
               storiti razrednik v primeru, če gre
               za posebne zdravstvene preglede,
               ki niso v predpisanem programu,
               razloži, na katerih področjih
               zdravstvene in druge preventive je
               šola dolžna delovati in osveščati
               učence.
Varnost učencev        poznati mora področja, ukrepe in   Glej tudi
               dejavnosti, ki omogočajo varno    Pravilnik o normativih in
               šolanje učencev.           standardih za izvajanje programa
                                  osnovne šole
Brezplačni prevozi      zna razložiti, kateri učenci imajo
               pravico do brezplačnega prevoza v
               šolo,
               ve, kako je s pravico do
               brezplačnega prevoza za učence s
               posebnimi potrebami,

Osnovne šole                  Stran 43
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


              razloži, kako je treba ravnati v
              primeru, če učencem ni mogoče
              zagotoviti prevoza in kaj šola mora
              storiti za učence, ki čakajo na
              prevoze,
              pozna obseg pravice do
              brezplačnega prevoza za učence, ki
              se prešolajo v skladu s 54. členom
              ZOŠ.
Prehrana          ve, da mora osnovna šola za vse      Glej tudi Zakon o šolski prehrani
              učence organizirati vsaj en obrok     (Ur. l. št. 43/10)
              hrane dnevno,
              pojasni način subvencioniranja
              šolske prehrane.
Pohvale in nagrade     pozna in utemelji, zakaj šola
              podeljuje pohvale in nagrade, kdo
              jih predlaga.
Vrste pohval        pozna vrste pohval, način izrekanja
              in razlogi za pohvale.
Podeljevanje priznanj    pozna, za katere dosežke oziroma
in nagrad          aktivnosti se izrekajo priznanja in
              kdo jih podeljuje,
              pove, kakšne nagrade se
              podeljujejo, navede vrsto nagrad in
              kdo, ter na kakšen način jih šola
              podeljuje.
Kršitev in hujše      razloži kršitve in hujše kršitve in
kršitve ter izrekanje    način izrekanja vzgojnih ukrepov
vzgojnih ukrepov      (postopnost),
              opiše okoliščine pri izbiri
              vzgojnega ukrepa,
              navede vrste vzgojnih ukrepov,
              zna razčleniti, kdo daje predloge za
              začetek postopka zaradi storjenih
              kršitev,
              pozna naloge razrednika pri
              postopku ugotavljanja vzrokov za
              kršitve,
              pozna načine in postopke
              sodelovanja šole s starši v primeru
              postopka vzgojnega ukrepa,
              utemelji, zakaj in v katerem
              primeru je potrebno sodelovanje
              šolske svetovalne službe in drugih
              strokovnih delavcev šole.
Izbira vzgojnega      poznati mora, kaj mora razrednik
ukrepa           pri izbiri vzgojnega ukrepa
              upoštevati, ko vodi postopek
              obravnavane kršitve,
              poznati mora postopek izrekanja
              vzgojnih ukrepov glede na vrsto
Osnovne šole                  Stran 44
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               ukrepa.
Obvestilo o vzgojnem     pojasni, kako se formalno izreče
ukrepu            vzgojni ukrep (obvestilo o
               vzgojnem ukrepu),
               pojasni, katere sestavine vsebuje
               obvestilo o vzgojnem ukrepu in
               kako se izroči staršem,
Izbris vzgojnega       ve, da je vzgojne ukrepe možno
ukrepa            izbrisati in pod katerimi pogoji ter
               na kakšen način.
Odločanje o pravicah     Našteje postopke, v katerih se
in dolžnostih učencev     uporabljajo določbe Zakona o
               splošnem upravnem postopku,
               ve, kdo je pristojni organ odločanja
               na 1. in 2. stopnji,
               opredeli sestavo in mandat
               pritožbene komisije ter način
               odločanja.
Vzgojno delovanje       Opredeli vsebino vzgojnega
šole             delovanja šole (definicija),
               pojasni postopek ugovora na
               izvajanje vzgojnega delovanja šole,
Vzgojni načrt šole      pozna sestavine vzgojnega načrta
               šole,
               pojasni postopek priprave in
               sprejemanja vzgojnega načrta šole,
               opredeli vzgojne dejavnosti šole,
Pravila šolskega reda     opredeli sestavine pravil šolskega
               reda.
Vzgojni ukrepi        Pojasni pogoje za uporabo
               vzgojnih ukrepov v osnovni šoli.
Izrekanje vzgojnih      Pogoji za izrekanje vzgojnih       Pravilnik o vzgojnih opominih v
opominov v osnovni      opominov v osnovni šoli,         osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 76/08)
šoli             postopek in način izrekanja
               vzgojnih opominov,
               obvestilo o vzgojnem opominu,
               evidentiranje vzgojnih opominov,
               individualizirani vzgojni načrt.
Načini preverjanja in     Poznati mora načine ocenjevanja v    Glej tudi
ocenjevanja znanja      osnovni šoli (prvem, drugem in      Pravilnik o preverjanju in
učencev            tretjem vzgojno-izobraževalnem      ocenjevanju znanja ter
               obdobju),                napredovanju učencev osnovni
               zna razložiti, kako učenci        šoli (Ur. l. RS, št. 73/08)
               sodelujejo pri načrtovanju
               preverjanja in ocenjevanja znanja.
Obveščenost o         pozna obveznost učitelja, da
ocenah            seznanja učenca z oceno,
Obveščanje o učnem      razloži, kako šola obvešča starše o
uspehu učenca         učnem uspehu med šolskim letom
               in ob zaključku šolskega leta,

Osnovne šole                  Stran 45
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


              pove, katera obvestila dobijo starši
              med šolskim letom ob koncu
              ocenjevalnih obdobij in kaj
              prejmejo ob zaključku razreda.
Nacionalno         poznati mora, da se ob koncu        Pravilnik o nacionalnem
preverjanje znanja     drugega in tretjega vzgojno-        preverjanju znanja v osnovni šoli
              izobraževalnega obdobja znanje       (Ur. l. RS, št. 67/05, 64/06, 2/10)
              učencev preverja z nacionalnim
              preverjanjem znanja,
              vedeti mora, da je nacionalno
              preverjanje znanja ob koncu
              drugega obdobja za učence
              prostovoljno, ob koncu tretjega
              obdobja pa za vse učence obvezno,
              navesti mora, iz katerih predmetov
              se preverja znanje ob koncu 2. in
              3. obdobja,
              ve, kdaj šola nacionalno
              preverjanje znanja izvaja sama in
              kdaj z zunanjimi ocenjevalci,
              pozna, iz katerih predmetov se
              opravlja nacionalno preverjanje
              znanja učencev na narodnostno
              mešanih območjih,
              poznati mora, kdo opravlja
              strokovne, tehnične, razvojne in
              druge naloge, povezane z
              nacionalnim preverjanjem znanja,
              navede pristojnosti organov in
              organizacij, zadolženih za
              organizacijsko in vsebinsko
              pripravo ter izvedbo nacionalnega
              preverjanja znanja v osnovni šoli,
              navede sestavo in pristojnosti
              državne komisije in predmetnih
              komisij,
              pojasni pristojnosti Državnega
              izpitnega centra in Zavoda
              Republike Slovenije za šolstvo,
              navede, kako poteka vrednotenje
              nalog ob koncu drugega in tretjega
              obdobja,
              pojasni način in trajanje
              nacionalnega preverjanja znanja,
              pojasni roke za izvedbo
              nacionalnega preverjanja znanja,
              pojasni potek nacionalnega
              preverjanja znanja,
              obrazloži, kako so učenci
              obveščeni o dosežkih nacionalnega
              preverjanja znanja, pozna pravico

Osnovne šole                  Stran 46
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               do vpogleda v ovrednotene pisne
               naloge,
               pozna določila v zvezi z
               varovanjem podatkov,
               pozna način in rok hranjenja
               dokumentacije, ki se nanaša na
               nacionalno preverjanje znanja,
               poznati mora, da se s
               prilagojenimi programi in
               posebnim programom vzgoje in
               izobraževanja lahko drugače
               določijo način ocenjevanja ter
               preverjanja znanja ob koncu
               obdobij.
Ugovor na oceno        zna razložiti postopek ugovora      Glej tudi Pravilnik o preverjanju in
               staršev in učencev na oceno ob      ocenjevanju znanja ter
               koncu pouka v šolskem letu ali pri    napredovanju učencev osnovni
               ugotavljanju dosežka učenca pri     šoli in
               nacionalnem preverjanju znanja.     Pravilnik o nacionalnem
                                    preverjanju znanja v osnovni šoli
Preverjanje znanja v    zna razložiti, kako učitelj preverja    Pravilnik o preverjanju in
osnovni šoli        znanje pred in med učnim          ocenjevanju znanja ter
              procesom in ob koncu            napredovanju učencev v osnovni
              posredovanja novih učnih vsebin,      šoli
              razloži, zakaj pred ocenjevanjem
              znanja poteka preverjanje znanja.
Načela preverjanja in    navede načela preverjanja in
ocenjevanja znanja     ocenjevanja znanja.
Preverjanje znanja     pojasni definicijo preverjanja
              znanja (pred obravnavo novih
              učnih vsebin, med učnim procesom
              in ob koncu obravnave novih učnih
              vsebin).
Ocenjevanje znanja     pove, kaj pomeni pojem
              ocenjevanje znanja.
Javnost ocenjevanja     definira pojem javnost ocenjevanja
in obveščanje        in navede, kako učitelj zagotavlja
              to temeljno načelo pri ocenjevanju,
              pojasni obveščanje učencev in
              staršev o doseženih ocenah.
Ocenjevanje učencev     pojasni na katerih podlagah se
s posebnimi         izvaja ocenjevanje znanja za
potrebami          učence s posebnimi potrebami.
Ocenjevalci         pojasni kdo ocenjuje znanje
Pravica do vpogleda     učencev,
              ve, kako se zagotavlja pravica do
              vpogleda v izdelke učenca in
              njegove ocene v šolski
              dokumentaciji,
Izročitev ocenjenih     pozna določilo, da učitelj učencem
pisnih izdelkov       izroči ocenjen pisni izdelek za
Osnovne šole                  Stran 47
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


učencem            informacijo staršem, ko vpiše
               ocene v redovalnico.
Ocenjevanje znanja      pojasni način ocenjevanja znanja
po vzgojno-          po posameznih vzgojno-
izobraževalnih        izobraževalnih obdobjih (opisna
obdobjih           ocena, številčna ocena).
Ocene v osnovni šoli     pojasni vrste ocen in načine
               ocenjevanja.
Ocenjevanje po        pojasni ocenjevanje po
ocenjevalnih         posameznih ocenjevalnih obdobjih,
obdobjih           ve, kolikokrat v ocenjevalnem
               obdobju se oceni učenčevo znanje
               in kolikokrat pisno oziroma ustno.
Ocenjevanje pisnih      zna opredeliti in utemeljiti
izdelkov           maksimalno število izdelkov na
               teden in na dan,
               ve, kaj storiti v primeru, če je več
               kot 1/3 pisnih izdelkov učencev v
               oddelku ali učni skupini oz. ½ ali
               več izdelkov učencev v učni
               skupini za izvedbo nivojskega
               pouka ocenjena negativno in katera
Seznanitev z oceno in     ocena se vpiše v dokumentacijo,
vpis v redovalnico      pozna, v kolikem času mora učitelj
               oceniti ustne odgovore in v
               kolikem času pisne izdelke,
               ve, v kolikem času mora učitelj
               oceno vpisati v redovalnico.
Oprostitev          zna razložiti določilo pravilnika,
sodelovanja pri        kako je z ocenjevanjem znanja
predmetu           učencev, ki so iz zdravstvenih
               razlogov v celoti oproščeni
               sodelovanja,
               pojasni kako je z ocenjevanjem
               znanja učenca, ki je oproščen
               sodelovanja pri izbirnih predmetih,
               zaradi obiskovanja glasbene šole.
Ocenjevanje znanja      pojasni način ocenjevanja znanja
pri nivojskem pouku      pri nivojskem pouku v 8. in 9.
v 8. in 9. razredu      razredu.
Zaključna ocena        pojasni način oblikovanja
               zaključne ocene posameznega
               predmeta ob koncu pouka v
               šolskem letu
Ugovor na zaključno      pojasni postopek pri ugovoru na
oceno             zaključno oceno.
Prilagoditve         pojasni načne prilagoditev
ocenjevanja za        ocenjevanja za učence tujce.
učence tujce
Izobraževanje na      pozna izvedbo ocenjevanja znanja
domu            učencev, ki se izobražujejo na
Osnovne šole                  Stran 48
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               domu.
Obveščanje staršev o     ve, kako šola starše obvešča o
uspehu učenca         uspehu učenca med šolskim letom
               in ob zaključku pouka v šolskem
               letu,
               pozna določila o obveščanju
               staršev o dosežkih pri nacionalnem
               preverjanju znanja.
Napredovanje         pojasni pogoje za napredovanje
učencev iz razreda v      učencev osnovne šole po
razred v osnovni šoli     posameznih vzgojno-
                izobraževalnih obdobjih,
               pojasni pogoje za ponavljanje v
                soglasju s starši,
               pojasni pogoje za ponavljanje brez
                soglasja staršev v prvem in
                drugem vzgojno-izobraževalnem
                obdobju,
               pozna pogoje za ponavljanje v
                tretjem vzgojno-izobraževalnem
                obdobju,
Odločitev o          razloži postopek odločanja o
ponavljanju          ponavljanju učenca.
Hitrejše napredovanje     ve, pod kakšnimi pogoji in na
               kakšen način je možno uveljavljati
               pravico do hitrejšega napredovanja.
Neocenjenost učenca      pojasni, v katerih primerih je lahko
               učenec neocenjen in na kakšen
               način v tem primeru pridobi ocene.
Negativna ocena        pojasni kakšne možnosti ima
predmetnega izpita v     učenec, ki ima negativno oceno
tretjem vzgojno-       predmetnega izpita v tretjem
izobraževalnem        vzgojno-izobraževalnem obdobju.
obdobju
Opravljanje izpitov     razčleni določila o popravnih in
              predmetnih izpitih v osnovni šoli,
Izpitna komisija      opredeli sestavo izpitne komisije.
Opravljanje         pozna način opravljanja izpitov
predmetnih in        (ustni in pisni izpiti),
popravnih izpitov
Odsotnost pri izpitu    pojasni posledice odsotnosti pri
              izpitu.
Uspešno dokončanje     navede, kdaj učenec 9. razreda
devetega razreda      uspešno konča deveti razred,
              navede, kako učenci s posebnimi
              potrebami, ki so usmerjeni v
              posebni program vzgoje in
              izobraževanja, uspešno končajo
              izobraževanje.
Podaljšanje         pojasni način podaljšanja
izobraževanja za      izobraževanja za učence s
Osnovne šole                  Stran 49
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


učence s posebnimi      posebnimi potrebami.
potrebami
Določilo zakona, ki   razlikuje, katera določila glede
glede ocenjevanja ne  preverjanja in ocenjevanja ter
veljajo za zasebne   napredovanja za zasebne osnovne
šole          šole ne veljajo.
Spričevala       definira, kakšna listina je
            spričevalo, kdaj se izdaja,
            navede, katera listina se ob koncu
            šolskega leta izda učencem, ki so
            vključeni v posebni program
            vzgoje in izobraževanja.
Vsebina spričeval    razlikuje, s katerimi vrstami ocen
            izdajajo spričevala učencem od 1.
            do 3. razreda in učencem od 4. do
            9. razreda.
Zaključno spričevalo  pozna vsebino zaključnega
            spričevala,
            pozna vsebino zaključnega
            spričevala za učence 9. razreda,
Zaključno potrdilo   ve, da se zaključno potrdilo o
            izpolnjeni osnovnošolski
            obveznosti izda učencem, ki so
            končali posebni program vzgoje in
            izobraževanja in kaj se vpiše v to
            potrdilo.
Potrdilo o izpolnjeni  razloži, kaj pomeni izpolnjena
osnovnošolski      osnovnošolska obveznost in katero
obveznosti       potrdilo izda šola v tem primeru,
Potrdilo, izdano v   pojasni, v katerem primeru izda
upravnem postopku    ministrstvo, pristojno za šolstvo
            potrdilo, da je učenec obiskoval
            osnovno šolo.
Šolska dokumentacija  pozna dokumentacijo, ki jo vodi         Pravilnik o dokumentaciji v
            osnovna šola oziroma jo izdaja         osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 59/08)
            učencem,
            vedeti mora, da vodi šola tudi
            drugo dokumentacijo, ki jo
            predpisujejo drugi predpisi.
Vrste dokumentacije  zna našteti vrste dokumentacije v
             osnovni šoli,
Knjige in splošni    razčleni knjige in splošne
dokumenti osnovne    dokumente v osnovni šoli.
šole
Dokumentacija o delu  navede dokumentacijo o delu
oddelkov/skupin v    oddelkov/skupin v osnovni šoli.
osnovni šoli
Dokumentacija o     pozna dokumente, ki jih vodijo o
učencih v osnovni    učencih v osnovni šoli.
šoli
Dokumentacija o delu  pozna dokumentacijo, ki so jo
Osnovne šole                  Stran 50
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


strokovnih delavcev   dolžni voditi strokovni delavci.
Dokumentacija o delu  navede vrste zapisnikov o delu
strokovnih organov v  strokovnih organov šole.
osnovni šoli
Javne listine      razčleni, katere javne listine    Glej tudi Pravilnik o obrazcih
(spričevala, potrdila  (spričevala, potrdila in obvestila) javnih listin v osnovni šoli (Ur. l.
in obvestila)      izdaja osnovna šola ter pozna    RS, št. 44/08, 32/09)
            njihovo vsebino,
            pojasni izdajo novega spričevala
            zaradi spremembe ocen po
            ugovoru,
            pojasni izdajo spričevala po
            opravljanju popravnih predmetnih
            izpitov,
Kolesarska izkaznica  ve, kakšen dokument je kolesarska
            izkaznica,
Druga dokumentacija  pozna, katero drugo dokumentacijo
            vodi šola.
Vodenje         ve, da morajo šole voditi
dokumentacije      dokumentacijo tako, da je
            zagotovljeno varstvo osebnih
            podatkov v skladu s posebnimi
            predpisi,
            poznati mora vsebino
            dokumentacije ter kdo predpiše
            obrazec,
            ve, da se dokumentacija vodi v
            obliki izpisa na papir, hkrati pa se
            lahko vodi tudi v elektronski
            obliki,
            pojasni roke za hranjenje šolske
Shranjevanje      dokumentacije,
dokumentacije (roki)  pozna določila o arhiviranju
            dokumentacije,
            pojasni, kako je predpisano
            uničenje šolske dokumentacije po
            preteku predpisanega roka
            hranjenja.
Nadomestne javne    razčleni, katere nadomestne javne
listine         listine izda osnovna šola,
            pojasni, na katerem obrazcu se izda
            nadomestna javna listina,
            poznati mora, kaj storiti v primeru,
            če je spričevalo izgubljeno ali
            uničeno in ni ohranjen arhiv
            osnovne šole.
Uporaba obrazcev    utemelji, zakaj je uporaba
            obrazcev, ki jih predpiše minister,
            možna le vzgojno-izobraževalnim
            zavodom, ki izvajajo program
            osnovne šole.
Osnovne šole                  Stran 51
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Osnovnošolsko        pozna pravico staršev, da
izobraževanje na      organizirajo osnovnošolsko
domu            izobraževanje njihovih otrok na
              domu,
              poznati mora način uveljavitve
              pravice do izobraževanja na domu
              in vodenje dokumentacije šole v
              tem primeru.
Preverjanje znanja     vedeti mora, da mora učenec z
              izobraževanjem na domu pridobiti
              vsaj enakovreden izobrazbeni
              standard, kot ga zagotavlja obvezni
              program javne osnovne šole,
              pojasni način preverjanja znanja in
              kdo preverja znanje,
              pozna predmete (po posameznih
              razredih), iz katerih se preverja
              znanje učencev, ki se izobražujejo
              na domu,
              obrazloži, kaj se zgodi v primeru,
              če učenec ne doseže standarda
              znanja za posamezni razred in kaj
              določa zakon za primere, ko
              učenec ponovnega preverjanja
              znanja ne opravi uspešno,
              pojasni, katera določila zakona se
              uporabljajo za preverjanje znanja
              ob koncu obdobij.
Spričevalo o        navede postopek izdaje spričevala
izobraževanju na      in njegovo vsebino.
domu
Izobraževanje        pove, po katerem programu se
odraslih          izvaja osnovnošolsko
              izobraževanje odraslih,
              pove, kdo se lahko izobražuje kot
              odrasel,
              pojasni, kako se izvaja
              izobraževanje odraslih (katere
              sestavine programa je potrebno
              prilagoditi odraslim).
Ocenjevanje znanja     opredeli, ali se določbe o      Glej tudi Pravilnik o preverjanju in
odraslih v         ocenjevanju ter napredovanju za   ocenjevanju znanja v osnovni šoli
osnovnošolskem       osnovne šole uporabljajo tudi za
izobraževanju        odrasle,
              navede oblike ocenjevanja in
              opravljanja izpitov,
              pojasni, kako se za odrasle določijo
              ocenjevalna obdobja in roki za
              opravljanje izpitov,
              navede, v katerih primerih so
              odrasli oproščeni ocenjevanja

Osnovne šole                  Stran 52
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               znanja in kako napredujejo.
Zbiranje in varstvo      pojasni uporabo predpisov o       Glej tudi Pravilnik o zbiranju in
osebnih podatkov       varstvu osebnih podatkov,        varstvu osebnih podatkov na
               pozna zbirke podatkov, ki jih vodi    področju osnovnošolskega
               osnovna šola,              izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/04,
               ve, katere podatke posamezne od     76/08)
               teh zbirk obsegajo in katere
               podatke lahko zbira šola le v
               soglasju s starši oz. skrbniki
               učencev.
Način zbiranja        pojasni način zbiranja osebnih
podatkov           podatkov,
Namen in uporaba       razčleni namene zbiranja podatkov
zbirk ter shranjevanje    in način ter roke za shranjevanje
               podatkov.
Izpopolnjevanje        pozna določila zakona o
znanja            izpopolnjevanju izobrazbe,
               ve, za koga so namenjeni programi
               za izpopolnjevanje in postopek
               vključevanja v te programe.
Kazenske določbe       pojasni globe za prekrške za šolo in
               starše.
Prehodne določbe       pozna prehod na uvajanje drugega     Glej Pravilnik o postopnem
               tujega jezika kot obveznega       uvajanju drugega tujega jezika v
               predmeta,                osnovni šoli
                                    Ur. l. RS, št. 47/08)
              našteje roke za sprejem vzgojnega
              načrta in hišnega reda.
Osnovne šole                  Stran 53
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUd) Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

 VSEBINA - POJMI             CILJI – APLIKACIJE                VIRI
                  Kandidat/ka:
Usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami
Splošno – vsebina          opredeli vsebino Zakona o       Zakon o usmerjanju otrok s
zakona                usmerjanju otrok s posebnimi      posebnimi potrebami (Ur. l. RS,
                   potrebami,               št. 3/2007 - UPB)
Otroci s posebnimi          pojasni, kdo so v skladu s tem
potrebami              zakonom otroci s posebnimi
                   potrebami
Cilji in načela vzgoje        navede cilje in načela vzgoje in
in izobraževanja           izobraževanja otrok s posebnimi
otrok s posebnimi          potrebami.
potrebami
Uporaba predpisov o         ve, da se vzgoja in izobraževanje   Zakon o vrtcih
vzgoji in              otrok s posebnimi potrebami izvaja   Zakon o osnovni šoli
izobraževanju            v skladu s tem zakonom in       Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št.
                   predpisi, ki urejajo področje     1/07 – UPB1)
                   predšolske vzgoje,           Zakon o poklicnem in
                   osnovnošolskega izobraževanja,     strokovnem izobraževanju (Ur. l.
                   splošnega srednjega izobraževanja,   RS, št. 79/06)
                   poklicnega in strokovnega
                   izobraževanja,
                   ve, da se študentom s posebnimi
                   potrebami, ki se vključujejo v
                   študijske programe v skladu z
                   zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
                   v skladu s statutom visokošolskega
                   zavoda zagotovi potrebna dodatna
                   oprema.
Vrste programov           navede, po katerih programih se
                   izvaja vzgoja in izobraževanje
                   otrok s posebnimi potrebami,
                   glede na vrsto in stopnjo
                   primanjkljajev, ovir in motenj.
Izobrazbeni standardi        razloži izobrazbeni standard glede
                   na izobraževalni program
                   (enakovreden, nižji izobrazbeni
                   standard).
Prilagajanje izvedbe         razloži, kaj se otrokom s
programov              posebnimi potrebami, ki so
                   usmerjeni v določene programe,
                   lahko prilagodi.
Dodatna strokovna          navede načine izvajanja dodatne
pomoč                strokovne pomoči (v oddelku ali
                   izven oddelka, lahko v posebni
                   skupini, na domu),
Izvajanje dodatne          navede, kdo lahko sodeluje pri
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s pos. potrebami Stran 54
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


strokovne pomoči            izvajanju dodatne strokovne
                    pomoči,
                    razloži, kako se določi obseg in
                    način izvajanja dodatne strokovne
Materialni pogoji in          pomoči,
druga pomoč              pojasni, kako se otrokom s
                    posebnimi potrebami zagotovi
                    materialne pogoje in drugo pomoč.
Prilagojeni programi          navede, v katere programe se
in posebni program           usmerjajo otroci s posebnimi
vzgoje in                programi, ki niso usmerjeni v
izobraževanja              programe za predšolske otroke s
                    prilagojenim izvajanjem in
                    dodatno strokovno pomočjo,
                    navede, kam se usmerjajo otroci s
                    posebnimi potrebami, ki niso
                    usmerjeni v izobraževalne
                    programe s prilagojenim
                    izvajanjem in dodatno strokovno
                    pomočjo.
Prilagajanje              navede, kaj se lahko prilagodi s
programov                prilagojenimi in s posebnim
                    programom vzgoje in
                    izobraževanja.
Prehajanje med             razloži, kako lahko otroci s
programi                posebnimi potrebami prehajajo ali
                    se občasno oziroma trajno
                    vključujejo v druge vzgojno-
                    izobraževalne programe.
Vzgojni program            navede, v kateri program otroci z
                    motnjami vedenja in osebnosti,
                    navede, v katerih programih v
                    okviru vzgojnega programa se jim
                    nudi strokovna pomoč,
                    pojasni, v kateri zavod se oddajo
                    otroci z motnjami vedenja in
                    osebnosti, pri katerih je zaradi
                    motenj ogrožen njihov zdrav
                    razvoj, oziroma ogrožajo okolico v
                    taki meri, da potrebujejo vzgojo v
                    zavodu,
                    pove, kdo v tem primeru odloča o
                    oddaji otroka v zavod in na
                    podlagi katere zakonodaje.
Oskrba                 razloži, v katerih primerih se otroci
                    s posebnimi potrebami vključijo v
                    zavod za vzgojo in izobraževanje
                    otrok s posebnimi potrebami ali se
                    oddajo v rejništvo.
Izvajalci vzgoje in          ve, kateri zavodi izvajajo
izobraževanja za            predšolsko vzgojo po programu za

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s pos. potrebami Stran 55
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


otroke s posebnimi           predšolske otroke in na kakšen
potrebami                način;
                    ve, da predšolsko vzgojo po
                    prilagojenih programih izvajajo
                    vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci
                    oziroma enote, ki so bili
                    ustanovljeni za ta namen ter
                    zavodi za vzgojo in izobraževanje
                    otrok s posebnimi potrebami,
                    obrazloži, da vzgojo in
                    izobraževanje po izobraževalnih
                    programih s prilagojenim
                    izvajanjem in dodatno pomočjo,
                    izvajajo šole v rednih oddelkih,
                    ve, da osnovne šole izvajajo
                    program po prilagojenih
                    izobraževalnih programih v rednih
                    oddelkih ali v oddelkih s
                    prilagojenimi programi, šole
                    oziroma podružnice šol, ki so
                    ustanovljene oziroma organizirane
                    za ta namen in zavodi za vzgojo in
                    izobraževanje otrok s posebnimi
                    potrebami,
                    navede, da vzgojo in izobraževanje
                    po posebnem programu vzgoje in
                    izobraževanja izvajajo šole
                    oziroma podružnice šol, ki so
                    ustanovljene oziroma organizirane
                    za izvajanje prilagojenih
                    programov izobraževanja in
                    posebnega programa vzgoje in
                    izobraževanja, ter
                    socialnovarstveni zavodi,
                    ve, da vzgojne programe izvajajo
                    zavodi za vzgojo in izobraževanje
                    otrok s posebnimi potrebami.
Zasebni vrtci in šole         obrazloži, pod katerimi pogoji
                    lahko zasebni vrtci in šole brez
                    koncesije organizirajo vzgojo in
                    izobraževanje otrok in
                    mladostnikov s posebnimi
                    potrebami.
Izobraževanje na            navede, pod katerimi pogoji in na  Pravilnik o osnovnošolskem
domu ali v zasebnem           čigav predlog komisija usmeri    izobraževanju učencev s
zavodu                 otroka s posebnimi potrebami v    posebnimi potrebami na domu
                    program osnovnošolskega       (Ur. l. RS, št. 19/09)
                    izobraževanja, ki se organizira na
                    domu ali v zasebnem zavodu,
                    pojasni utemeljene razloge in
                    zagotavljanje ustreznih pogojev
                    osnovnošolskega izobraževanja
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s pos. potrebami Stran 56
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                    učencev s posebnimi potrebami na
                    domu,
                    opiše postopek uveljavljanja
                    pravice do izobraževanja učenca s
                    posebnimi potrebami na domu,
                    navede dokumentacijo o
                    izobraževanju na domu,
                    pozna način preverjanja in
                    ocenjevanja znanja,
                    navede postopek in način
                    financiranja izobraževanja na
                    domu.
Individualna              navede, kakšna individualna
strokovna obravnava           zdravstvena in druga strokovna
                    obravnava se še lahko nudi v
                    vrtcu, šoli ali zavodu ali pa tudi v
                    svetovalnih centrih za otroke,
                    mladostnike in starše,
                    posvetovalnicah za starše,
                    logopedskih, avdiopedagoških in
                    drugih ambulantah.
Postopek usmerjanja v          ve, da se postopek usmerjanja
programe vzgoje in           začne na zahtevo zakonitega
izobraževanja              zastopnika otroka,
                    pozna, da lahko podajo predlog
                    tudi vrtci, šole, zdravstveni,
                    socialni in drugi zavodi po
Uvedba postopka             predhodni seznanitvi staršev,
                    navede, pri katerem organu se
                    vloži zahteva za uvedbo postopka.
Strokovno mnenje            navede, da si mora pristojna
                    organizacijska enota zavoda RS
                    za šolstvo pred izdajo odločbe o
                    usmeritvi v program vzgoje in
                    izobraževanja pridobi strokovno
                    mnenje,
                    pojasni, kdo izda takšno mnenje,
                    obrazloži, na katerih podlagah
                    komisija izdela strokovno mnenje
                    in na osnovi katere dokumentacije,
                    navede, s kom se mora posvetovati
                    komisija,
                    pojasni, katere elemente mora
                    vsebovati strokovno mnenje
                    komisije.
Odločba o usmeritvi          pove, da mora biti na podlagi
                    strokovnih mnenj in ugotovitev v
                    postopku biti izdana odločba in ve,
                    da se je možno na to odločbo
                    pritožiti,
                    pozna vsebino odločbe o

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s pos. potrebami Stran 57
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                    usmeritvi,
                    pozna, v kolikem času je treba
                    preverjati ustreznost usmeritve,
                    pozna, komu se vroča odločba.
Komisija prve in            pove, kako so sestavljene komisije  Pravilnik o organizaciji in načinu
druge stopnje              prve in druge stopnje in kdo jih   dela komisij za usmerjanje otrok
                    imenuje; ve, v katerem primeru    s posebnimi potrebami ter o
                    mora biti v komisiji tudi      kriterijih za opredelitev vrste in
                    predstavnik centra za socialno    stopnje primanjkljajev, ovir
                    delo,                oziroma motenj otrok s
                    pozna pristojnosti komisij,     posebnimi potrebami (Ur. l. RS,
                    pozna, kako in kdo določa      št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06,
                    organizacijo in način dela      118/06, 23/07, 8/08, 14/10)
                    komisije.
Individualizirani           pozna rok, v katerem mora vrtec
program                 oziroma šola izdelati
                    individualizirani program,
                    pozna vsebino individualiziranega
                    programa.
Strokovna skupina           pojasni, da za pripravo in
                    spremljanje izvajanja
                    individualiziranega programa
                    ravnatelj v ustreznem zavodu
                    imenuje strokovno skupino,
                    pozna pristojnosti strokovne
                    skupine, ter ve, da pri pripravi
                    programa sodelujejo tudi starši,
                    vedeti mora, da strokovna skupina
                    lahko individualizirani program
                    med šolskim letom prilagaja in
                    glede na kaj.
Preverjanje              pojasni, da strokovna skupina ob
ustreznosti               koncu šolskega leta preveri
individualiziranega           ustreznost individualiziranega
programa                programa in izdela
                    individualizirani program za
                    naslednje šolsko leto.
Preverjanje              navede, da pristojna OE zavoda
ustreznosti usmeritve          RS za šolstvo preverja ustreznost
v program                usmeritve in na osnovi česa,
                    ugotovi, kako teče postopek, če se
                    ugotovi, da usmeritev ni bila
                    ustrezna,
Predlog za               pojasni, kdo lahko predlaga
spremembo usmeritve           spremembo usmeritve.
Zbiranje in varstvo          pojasni uporabo predpisov o
osebnih podatkov            varstvu osebnih podatkov,
                    navede, kaj vsebuje evidenca o
                    vzgoji in izobraževanju otrok s
                    posebnimi potrebami.
Namen in uporaba            navede, kdo lahko uporablja
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s pos. potrebami Stran 58
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


podatkov                osebne podatke otrok s posebnimi
                    potrebami,
                    našteje zbirke osebnih podatkov,
                    ki jih vodi zavod RS za šolstvo,
                    našteje zbirke podatkov, ki jih vodi
                    ministrstvo, pristojno za šolstvo,
                    navede, kako se lahko zbirajo in
                    obdelujejo podatki, če so
                    namenjeni za znanstveno
                    raziskovalno dejavnost,
                    pove, kateri podatki se hranijo
                    trajno.
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s pos. potrebami Stran 59
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUe) Glasbene šole
  VSEBINA - POJMI          CILJI – APLIKACIJE                  VIRI
              Kandidat/ka:
Splošno o glasbeni ter
plesni vzgoji in     pozna cilje in naloge vzgoje in           Zakon o glasbenih šolah
izobraževanju       izobraževanja v glasbeni šoli,            (ZGla), (Ur. l. RS št. 81/06
Cilji in naloge                                UPB1)
Udeleženci        ve, kdo se v glasbeni šoli lahko
izobraževanja       izobražuje (udeleženci).
Program in organizacija
dela
Vzgojno-izobraževalni  pozna vzgojno-izobraževalne programe
programi         v osnovnem glasbenem in plesnem
             izobraževanju ter trajanje le – teh,
             pojasni, kaj vsebuje obvezni del
             glasbenega in plesnega programa,
             našteje, katere skupine instrumentov ali
             predmetov se poučujejo v osnovnem
             glasbenem in plesnem izobraževanju,
             ve, katere obvezne predmeti mora
             izvajati javna glasbene šola,
             našteje obvezne predmete zasebne
             glasbene šole,
             opredeli razširjeni program in druge
             dejavnosti glasbene šole.
Predmetnik in učni    ve, kaj se določa s predmetnikom in
načrt           učnim načrtom.
Organizacija       zna pojasniti, kako se deli izobraževanje      Glej tudi Pravilnik o
izobraževanja       v glasbenih šolah (stopnje) in vzgojno-       izvajanju pouka v glasbenih
             izobraževalna obdobja,                šolah (Ur. l. RS, št. 82/03)
             pozna tedensko obveznost učencev na
             posameznih stopnjah,
             pojasni pojme: razred, oddelek, učna
             skupina,
             razloži individualni in skupinski pouk,
             pojasni izvajanje pouka (kolikokrat na
             teden poteka pouk instrumentov, petja,
             plesa in drugih predmetov),
             navede, kako poteka dodatni pouk v
             glasbenih šolah in pojasni merila za
             dodatni pouk ter kdo odloča o uvedbi
             dodatnega pouka.
Načrtovanje dela     pozna sestavine letnega delovnega
             načrta glasbene šole.
Publikacija o glasbeni  zna pojasniti namen publikacije,           Pravilnik o publikaciji o
šoli           ve, kdo določi obvezne dele publikacije       glasbeni šoli (Ur. l. RS, št.
             in katere vsebine mora le - ta obvezno        44/01)
             vsebovati,

Glasbene šole                  Stran 60
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


               pojasni dodatni del publikacije ter kdo
               določi njeno vsebino,
               pozna vsebino publikacije zasebne
               glasbene šole.
Vpis v glasbeno šolo     pojasni vpis v glasbeno šolo in izvedbo
               razpisa za vpis,
               ve, kako se določi število vpisnih mest in
               kateri dokument določa vpisne pogoje,
               opredeli, kako poteka sprejemni
               preizkus.
Šolski koledar za       ve, kdo in do kdaj mora izdati          Pravilnik o šolskem
glasbene šole         podrobnejša navodila o razporeditvi       koledarju za glasbene šole
               pouka in počitnic v tekočem šolskem       (Ur. l. RS, št. 44/01, 66/06,
               letu,                      45/10)
               pozna roke za vpis v glasbeno šolo
               (razpis za vpis, sprejemni preizkus, roki
               za vpis).
Šolsko leto          navede pričetek in konec šolskega leta.
Pouk             pozna organizacijo pouka v šolskem letu
               (ocenjevalna obdobja),
               obrazloži trajanje pouka (število tednov
               in dni, urnik, trajanje ure individualnega
               in skupinskega pouka, odmori).
Pouka prosti dnevi      navede pouka proste dneve in vrste ter
               trajanje počitnic.
Razporeditev         pojasni, kdaj strokovni delavci izrabijo
izobraževanja in       letni dopust,
izpopolnjevanja        ve, kdaj se lahko strokovni delavci
strokovnih delavcev ter    vključujejo v programe strokovnega
razporeditev njihovega    izobraževanja in izpopolnjevanja,
dopusta            pojasni, s katerim dokumentom šola
               načrtuje strokovno izobraževanje in
               izpopolnjevanje delavcev.
Roki za opravljanje      pozna roke za opravljanje letnih in
izpitov            popravnih izpitov,
Razdelitev obvestil in    ve, kdaj se učencem razdelijo pisna
spričeval           obvestila o učnem uspehu ob koncu
               posameznih ocenjevalnih obdobij,
               ve, kdaj se učencem razdelijo letna
               spričevala in spričevala o končani
               glasbeni šoli.
Šolski red za glasbene    razloži, kaj mora šola zagotavljati       Pravilnik o šolskem redu za
šole             učencem v času izobraževanja,          glasbene šole (Ur. l. RS, št.
               pozna dolžnosti učencev v času          44/01)
               izobraževanja,
               ve, kako šola seznani učence in njihove
               starše s pravili o pravicah in dolžnostih
               učencev med izobraževanjem,
               pozna, kako zadeve iz tega pravilnika
               urejajo polnoletni učenci,

Glasbene šole                  Stran 61
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


             pojasni, kako šola sodeluje s starši.
Uveljavljanje pravic   pozna pravila v zvezi z obiskovanjem
učencev         pouka in opravičevanjem odsotnosti,
             ve, kako je z izposojo instrumentov in
             pripomočkov za pouk ter kdo določi
             pogoje in obveznosti za izposojevalca,
             pojasni, kako skrbi šola za varnost
             učencev,
             ve, kaj se ureja s hišnim redom in kdo ga
             določi.
Pohvale, nagrade in   ve, za katere aktivnosti učenca se
priznanja        podeljujejo pohvale, nagrade in
             priznanja ter kdo določi merila in
             postopek za podeljevanja le – teh.
Izrekanje vzgojnih    ve, zaradi česa se učencem izrekajo
ukrepov         vzgojni ukrepi,
             navede vrste vzgojnih ukrepov in za
             katere kršitve se izrekajo posamezni
             vzgojni ukrepi,
             navede vrste kršitev (lažje, težje,
             najtežje),
             pozna postopek izrekanja vzgojnih
             ukrepov (predlog, postopek izrekanja,
             zagovor učenca, izbira vzgojnega
             ukrepa, stopnjevanje vzgojnih ukrepov,
             način odločanja, izbris vzgojnega
             ukrepa, zadržanje izreka vzgojnega
             ukrepa, izključitev zaradi neplačevanja
             prispevkov za materialne stroške),
             ve, kako je vzgojni ukrep sestavljen in
             kako se izreče.
Varstvo pravic učencev  pozna postopek pri ugovoru učenca ali
             njegovih staršev oziroma skrbnikov
             zoper izrečene posamezne vrste vzgojnih
             ukrepov.
Šolska dokumentacija v
glasbenih šolah
Vrste dokumentacije   našteje vrste dokumentacije v glasbeni        Pravilnik o šolski
             šoli,                         dokumentaciji v glasbenih
             ve, kaj obsega splošna dokumentacija v        šolah (Ur. l. RS, št. 44/01,
             glasbeni šoli,                    1/04, 66/06)
             razloži, kdo vodi dokumentacijo o           Glej tudi Pravilnik o
             poteku vzgojno-izobraževalnega dela in        obrazcih javnih listin v
             kaj le - ta zajema,                  glasbeni šoli
             navede, katero vrsto dokumentacije          Ur. l. RS, št. 44/08)
             morajo voditi strokovni delavci v
             glasbeni šoli,
             zna pojasniti, kaj obsega dokumentacija
             o delu organov v glasbeni šoli,
             našteje šolske javne listine o učnem
             uspehu, ki jih glasbena šola izda učencu,
Glasbene šole                  Stran 62
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


             ve, katero statusno listino izda šola
             učencu za uveljavljanje pravic po drugih
             predpisih na njegovo zahtevo,
             zna našteti še drugo dokumentacijo, ki jo
             glasbena šola izda po Pravilniku o šolski
             dokumentaciji v glasbenih šolah.
Vodenje dokumentacije  ve, kako se dokumentacija vodi,
             navede roke za hranjenje dokumentacije
             (našteje katero vrsto dokumentacije
             mora šola trajno hraniti, katero najmanj
             5 let in katero do konca šolskega leta).
Preverjanje in
ocenjevanje znanja ter
napredovanje učencev
Preverjanje in načini  zna pojasniti preverjanje in ocenjevanje       Glej tudi Pravilnik o
ocenjevanja       znanja,                        preverjanju in ocenjevanju
             pozna načine ocenjevanja v glasbenih         znanja ter napredovanju
             šolah,                        učencev v glasbenih šolah
             našteje načela za preverjanje in           (Ur. l. RS, št. 83/03, 67/06)
             ocenjevanje znanja,
             opiše postopke za ocenjevanje znanja in
             javnost ocenjevanja,
             pojasni pravico do vpogleda,
             ve, kako poteka ocenjevanje po
             ocenjevalnih obdobjih,
             pojasni ocenjevanje pisnih izdelkov,
             ve, kako se znanje učencev ocenjuje po
             vzgojno-izobraževalnih obdobjih,
             pozna ocene,
             ve, kdaj se znanje učencev ocenjuje pri
             izpitu,
             našteje vrste izpitov (letni izpiti,
             popravni izpiti),
             pove sestavo izpitne komisije, pojasni
             ustni in pisni izpit, izpitne roke in
             prijavo k izpitu,
             razloži postopek pri ugovoru zoper
             oceno pri posameznem predmetu,
             pozna možnost opravljanja izpitov
             učencev, ki niso vpisani v izobraževalni
             program.
Obveščanje staršev o   pojasni, kako šola starše obvešča med
uspehu učenca      šolskim letom in ob koncu pouka v
             šolskem letu.
Napredovanje učencev  ve, kdaj učenci lahko napredujejo v
in končanje       naslednji razred:
izobraževanja      a) učenci nižje in višje stopnje plesnega
               programa,
             b) učenci v prvem obdobju glasbenega
               programa in učenci v drugem
               obdobju nižje glasbene šole ter
Glasbene šole                  Stran 63
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                  učenci na višji stopnji glasbene šole.
                ve, kdaj se učenčevo izobraževanje
                 lahko podaljša za eno leto ter kako
                 lahko napredujejo zelo nadarjeni
                 učenci,
                razloži hitrejše napredovanje,
                pojasni, kdaj učenec konča
                 izobraževanje,
                pojasni, kdaj je možno podaljšanje
                 izobraževanja in kdaj je lahko učenec
                 neocenjen,
                razloži vpis v naslednji razred oziroma
                 stopnjo,
                zna razložiti, kdaj učenec opravlja
                 popravni izpit, kolikokrat ga sme
                 opravljati in iz katerih predmetov se
                 popravni izpit ne opravlja.
Nadzor             pojasni, v skladu s katerim predpisom     Glej Zakon o šolski
                 se opravlja nadzor nad zakonitostjo dela   inšpekciji
                 glasbene šole in nad izvajanjem
                 programa osnovnega glasbenega in
                 plesnega izobraževanja.
Zbiranje in varstvo       navede, katere zbirke osebnih podatkov    Pravilnik o zbiranju in
osebnih podatkov         vodi glasbena šola in katere osebne      varstvu osebnih podatkov v
                 podatke zbirke vsebujejo,           glasbenih šolah (Ur. l. RS,
                pojasni namen in uporabo zbirk        št. 117/04)
                 podatkov,
                opredeli shranjevanje zbirk podatkov
                 (roki).
Kadrovski pogoji        pozna smer strokovne izobrazbe za       Pravilnik o smeri strokovne
                 učitelje, korepetitorje in knjižničarje v   izobrazbe, ki jo morajo
                 glasbenih šolah                imeti učitelji, korepetitorji
                                        in knjižničarji v glasbenih
                                        šolah (Ur. l. RS, št. 43/00,
                                        95/02, 82/03, 90/08, 72/10)
Normativi in standardi v     pozna določbe normativov in          Pravilnik o normativih in
glasbenih šolah         standardov, ki so podlaga za         standardih za izvajanje
                 sistemizacijo delovnih mest in za       programa glasbene šole (Ur.
                 oblikovanje oddelkov in skupin.        l. RS, št. 76/08, 31/10, 5/11)
Glasbene šole                  Stran 64
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUf) Srednje šole (gimnazije, poklicno in tehniško izobraževanje)
  VSEBINA -           CILJI – APLIKACIJE                   VIRI
   POJMI
          Kandidat/ka:
Splošne       ve katere cilje uresničujejo splošne in       Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS,
določbe       strokovne gimnazije, kakšna izobrazba se      št. 1/07 – UPB1)
           pridobi z opravljeno maturo v gimnaziji,
           pod kakšnimi pogoji se opravlja matura in
           koliko časa traja izobraževalni program
           gimnazije.Temeljne        ve, kaj zakon določa glede splošne in      Zakon o maturi (Ur. l. RS, št.
določbe         poklicne mature ter pod kakšnimi pogoji     1/07 – UPB1),
            se opravlja matura,

Maturitetni      ve kateri so predmeti skupnega in
predmeti       izbirnega dela splošne in poklicne mature
           in ve na kakšni ravni zahtevnosti se lahko
           opravljajo izpiti.Maturitetni      ve za naloge in sestavo maturitetnih
organi in       organov in državnega izpitnega centra,
državni izpitni    ve za pristojnosti in sestavo države
center        komisije za splošno maturo,
           ve za pristojnosti državne komisije za
           poklicno maturo,
           ve za kakšen namen se imenujejo državne
           predmetne komisije za splošno in poklicno
           maturo,
           pozna naloge šolskih komisij.
Maturitetni      ve kdo spremlja kakovost mature,
izpitni katalog    ve kaj je vsebina in kakšne so sestavine
in predmetni     katalogov za splošno in poklicno maturo.
izpitni katalogi
Opravljanje      ve kako poteka priprava na maturo, kdo
mature        lahko opravlja maturo, pozna postopek
           prijave k opravljanju mature in izpitne roke
           za opravljanje splošne in poklicne mature,
           pozna maturitetni koledar,
           ve kako poteka ocenjevanje znanja pri
           posameznem predmetu,
           ve kako se opravlja pisni izpit iz
           maturitetnega predmeta,
           ve kdo so ocenjevalci za posamezne
           maturitetne predmete,

Srednje šole                  Stran 65
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


           ve kako se ocenjuje, pozna ocenjevalno
           lestvico in ve kako se izraža splošni učni
           uspeh pri splošni maturi,
           ve kdaj opravi kandidat splošno in
           poklicno maturo, kako lahko izboljša
           oceno in popravlja negativno oceno,
           pozna seznanitev z oceno, maturitetno
           spričevalo.
Varstvo pravic    pozna pritožbo na postopek izvedbe
kandidatov pri    ustnega in praktičnega dela maturitetnega
splošni maturi    dela izpita oziroma izpitnega nastopa
           splošne mature,
           pozna pritožbo na postopek pisnega dela
           maturitetnega izpita,
           pozna ugovor na točke praktičnega dela
           maturitetnega izpita splošne mature,
           pozna vpogled v izpitno dokumentacijo in
           ugovor na oceno.
Varstvo pravic    pozna pritožbo na postopek izvedbe
kandidatov pri    pisnega, ustnega in praktičnega dela
poklicni maturi    maturitetnega izpita poklicne mature,
           pozna vpogled v izpitno dokumentacijo in
           ugovor na oceno,
           ve kdaj in kako se določi nova ocena.
Tajnost        ve katera gradiva so uradna tajnost.
Zbiranje in      ve kdo in katere evidence se vodijo,
varovanje       ve za kakšen namen se evidence
osebnih        uporabljajo in shranjujejo.
podatkov
Nadzor in       pozna notranji nadzor,
kazenska       pozna inšpekcijski nadzor.
določba
Poklicna     pozna vsebino Pravilnika o poklicni     glej tudi Pravilnik o poklicni
matura      maturi,                   maturi (Ur. l. RS, št. 44/08,
         ve pod kakšnimi pogoji se opravlja      9/09, 40/11)
         poklicna matura,
         ve, da se določbe navedenega pravilnika
         uporabljajo tudi za opravljanje preizkusa
         znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov
         poklicne mature,
         ve kdo ima pravico do opravljanja poklicne
         mature,
Opravljanje    ve kateri so predmeti poklicne mature,
poklicne mature  ve na kakšni ravni zahtevnosti se opravlja
         poklicna matura,
         ve kdo so izvajalci poklicne mature,
Maturitetni
         pozna vlogo in naloge maturitetnih
organi, Državni
         organov in državnega izpitnega centra,
izpitni center
         ve kdo objavi maturitetni izpitni katalog in
         kdo predmetne izpitne kataloge,
Objava
maturitetnega
Srednje šole                  Stran 66
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


izpitnega
kataloga in
predmetnih
izpitnih
katalogov
          ve čemu je namenjen predmaturitetni
          preizkus,
Priprava      ve, kaj so izpitni kompleti in kdo jih
poklicne mature   zagotovi,
          ve kdo pripravi seznam izpitnih vprašanj in
          listkov,
          ve za rok oddaje in kdo odda predlog za
          temo praktičnega dela izpita,
          razloži priznavanje izpitnih enot, opiše
          postopek prijave in odjave k poklicni
          maturi in ve kdo se lahko prijavi k poklicni
          maturi,
Izpitni roki,    našteje izpitne roke za opravljanje poklicne
razporeditev    mature,
izpitov, prijava  ve kdo objavi koledar poklicne mature, kje
in odjava      in do kdaj,
          ve kdaj in kako se kandidat lahko odjavi od
          poklicne mature in posameznega izpita in
          kakšne so posledice za primer neudeležbe
          na izpitu,
          ve kateri so upravičeni razlogi za odjavo
          ali neudeležbo na izpitu ali delu izpita,
          ve kdo seznani kandidata s predmetnim
          izpitnim katalogom in pravili,
Izpiti       ve kdo lahko prisostvujejo na izpitu,
          pozna pravila v zvezi z zamudo,
          prekinitvijo pisnega izpita,
          pozna pravila glede opravljanja pisnega
          izpita,
Pisni izpit     pozna pravila glede opravljanja ustnega
          izpita,
Ustni izpit     pozna pravila glede opravljanja izpita iz
          četrtega predmeta,
Izpit iz četrtega
          ve kako se ocenjuje uspeh kandidatov pri
predmeta      poklicni maturi in kako poteka,
Ocenjevanje
          ve za ocenjevanje v posameznem izpitnem
          roku, kakšne pogoje mora izpolnjevati
          ocenjevalec pisnega izpita, kakšne so
          naloge ocenjevalca in mentorja,
          pozna ocenjevalno lestvico,
          ve kakšen je pogoj za to, da kandidat
          opravi poklicno maturo.
Popravljanje,    ve, da se lahko poklicna matura večkrat
izboljševanje,   opravlja,
trajnost ocen ter  razloži kako poteka popravljanje in
nova ocena     izboljšanje ocene, ve za razloge za novo
Srednje šole                  Stran 67
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            oceno.
Kršitev         ve katere so kršitve kandidatov pri izpitu,
maturitetnih      kateri ukrepi se lahko izrečejo za kršitve in
pravil         kakšen je postopek izrekanja ukrepov,
            ve kako je s priznavanjem predmetov
Priznavanje       poklicne mature,
izpitov         ve v katerih primerih se kandidat lahko
Varstvo pravic     pritoži,
kandidatov       ve, da kandidat lahko vpogleda v izpitno
            dokumentacijo,
            ve, da kandidat lahko poda ugovor na
            oceno ali način izračuna izpitne ocene in
            kdo sestavlja komisijo za ugovor na oceno,
            ve, da se pripravi poročilo o pripravi in
            izvedbi poklicne mature.
Poročilo o
poklicni maturi
Splošna matura    pozna vsebino pravilnika o splošni maturi  glej tudi Pravilnik o splošni
           ve kdo lahko opravlja splošno maturo,    maturi (Ur. l. RS, št. 29/08,
Opravljanje      ve iz katerih predmetov se opravlja splošna 40/11)
splošne mature    matura, kdo lahko opravlja izpit iz
           posameznega predmeta splošne mature, na
           katerih ravneh zahtevnosti se opravlja izpit
           pri splošni maturi in kdo so izvajalci
           splošne mature,
           pozna naloge državne komisije, državne
Maturitetni      predmetne komisije, šolske maturitetne
organi, državni    komisije, predsednika šolske maturitetne
izpitni center in   komisije, tajnika šolske maturitetne
maturitetna      komisije, šolske izpitne komisije,
koordinacija     predsednika šolske izpitne komisije,
           državnega izpitnega centra, maturitetne
           koordinacije,
           ve kaj objavlja državni izpitni center,
Objava
maturitetnega
izpitnega
kataloga in
predmetnih
izpitnih
katalogov       ve čemu je namenjen predmaturitetni
Priprava       preizkus,
splošne mature
           ve kaj je izpitni komplet, kdo ga zagotovi,
           kdo ga pregleduje,
           ve kdo pripravi izpitne listke,
           pozna izpitne roke za opravljanje splošne
           mature,
Izpitni roki
           ve kdo določi koledar splošne mature,
           ve kdaj se opravlja praktični del izpita,
           kako je s prijavo k splošni maturi,
           naknadno prijavo, spremembo prijave,
           odjavo, kakšne so posledice neudeležbe na
Srednje šole                  Stran 68
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


             izpitu ali delu izpita, kateri so upravičeni
             razlogi za odjavo ali neudeležbo na izpitu
             ali delu izpita,
             ve, da je kandidat pred začetkom
Izpiti          opravljanja splošne mature lahko
             seznanjen s pravili oziroma s postopkom
             za opravljanje izpitov,
             ve kdo lahko prisostvuje izpitu,
             ve kakšen je potek ustnega in pisnega
             izpita,
Pisni in ustni
izpit ter drugi
dela izpita       pozna sistem ocenjevanja, kaj se izda
Ocenjevanje       kandidatu, ki je opravil splošno maturo,
             ve, da se lahko splošna matura večkrat
             opravlja,
             razloži popravljanje in izboljšanje ocene,
Popravljanje,      ve za razloge za novo oceno,
izboljševanje,
trajnost ocen in
nova ocena
             ve katere so kršitve kandidatov pri izpitu,
Kršitve         kateri ukrepi se lahko izrečejo za kršitve in
maturitetnih       kakšen je postopek izrekanja ukrepov,
pravil          ve v katerih primerih se kandidat lahko
             pritoži,
             ve, da kandidat lahko vpogleda v izpitno
Varstvo pravic      dokumentacijo,
kandidatov        ve, da kandidat lahko poda ugovor na
             oceno ali način izračuna izpitne ocene in
             kakšen je postopek,
             ve, da se pripravi poročilo o pripravi in
             izvedbi poklicne mature,
             ve, da se za čas opravljanja splošne mature
Poročilo o        določi maturitetni hišni red.
poklicni maturi
Maturitetni
hišni red
Izvajanje        pozna vsebino Pravilnika o načinu         glej tudi Pravilnik o načinu
mature za        izvajanja mature za kandidate s posebnimi     izvajanja mature za kandidate s
kandidate s       potrebami,                     posebnimi potrebami (Ur. l. RS,
posebnimi        razloži, za katere kandidate s posebnimi      št. 6/06, 17/06, 38/07, 48/10)
potrebami        potrebami se uporablja pravilnik.
Prijava in        razloži postopek prijave in navede
dokazila         dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k
za maturo        prijavi,
             pove kakšno vlogo pri prijavi opravlja
             Šolska maturitetna komisija.
Določitev        razloži kako ravna državna maturitetna
prilagojenega      komisija v primeru prijave za kandidate s
maturitetnega      posebnimi potrebami,
izpita          pojasni do katerega datuma državna
Srednje šole                    Stran 69
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            maturitetna komisija imenuje zunanje
            člane, strokovnjake za komunikacijo s
            kandidatom glede na naravo motnje-
            primanjkljaja, pojasni, kdo sodeluje pri
            izdelavi prilagojenega izpita in kdo potrdi
            ta program,
            razloži kako se kandidati s posebnimi
            potrebami pripravljajo na maturo, kje
            preizkusijo kako poteka matura.
Opravljanje       pozna določila zakona in pravilnika, da
mature v dveh      lahko kandidati s posebnimi potrebami
delih          opravljajo maturo v dveh delih,
            obrazloži zakaj in v katerih rokih.
Prilagoditev      zna razložiti, do katerih prilagoditev
izpita za        maturitetnih izpitov so kandidati s
kandidate s pos.    posebnimi potrebami upravičeni.
potrebami
Čas opravljanja  razloži za koliko časa se lahko podaljša
prilagojenega   pisni ali ustni izpit, za koliko lahko šolska
maturitetnega   maturitetna komisija podaljša čas priprave
izpita       in čas odmora (Kdo mora biti prisoten pri
          teh izpitih?),
          pojasni v kakšnih prostorih se opravljajo
          izpiti in kako se zagotovi izpitna tajnost.
Prirejena oblika  pojasni kako se lahko prilagodi oblika
izpitnega     izpitnega gradiva in to utemelji s primeri,
gradiva      pojasni kaj se zgodi s prilagojenimi
          ustnimi vprašanji.
Izpit s      pojasni kako poteka izpit v primeru, če je
pomočnikom     kandidat fizično nezmožen, da bi sam
          opravljal izpit in kdo ne sme biti
          pomočnik.
Uporaba      pojasni kako in pod katerimi pogoji lahko
računalnika    poteka izpit s pomočjo računalnika.
Ustni izpit za   navede komu od kandidatov ni potrebno
kandidate s    opravljati ustnega izpita,
posebnimi     pojasni tudi, kako poteka ustni izpit.
potrebami
Izpit slušnega   navede katerega dela maturitetnega izpita
razumevanja    so gluhi in težje naglušni oproščeni in kako
          naj poteka tak izpit,
Vaje in      ve, da je tudi vaje in seminarske naloge
seminarske     potrebno prilagoditi kandidatovim
naloge       zmožnostim,
          razloži kakšen je cilj takšne prilagoditve.
Ocenjevanje    razloži način ocenjevanja in pojasni česa se
          ne sme ocenjevati in kateri strokovnjak
          sodeluje pri ocenjevanju.
Poškodbe      pojasni, kakšen postopek je potreben, če se
kandidatov     kandidat poškoduje po prijavi za maturo.
Maturitetni    opredeli cilj, čas trajanje, program in    nadaljevanje Zakona o
Srednje šole                  Stran 70
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


tečaj          organizacijo ter izvedbo maturitetnega      gimnazijah
             tečaja in kdo se lahko vpiše v maturitetni
             tečaj.
Učni jezik v       navede kateri jezik je učni jezik v
gimnazijah        gimnazijah,
             pojasni učni jezik v gimnazijah, kjer se
             šolajo dijaki madžarske in italijanske
             narodne skupnosti,
             navede kdaj in kako je mogoče dele
             posameznih predmetov izvajati tudi v
             tujem jeziku,
Izobraževanje      pove kako upoštevati načelo izobraževanja
pod enakimi       pod enakimi pogoji, kako se lahko
pogoji          izobražujejo Slovenci brez slovenskega
             državljanstva in kako tuji državljani, pri
             čemer kandidat opredeli pojem
             vzajemnosti.
Izobraževanje      pozna vsebino Zakona o usmerjanju otrok     glej tudi Zakon o usmerjanju
dijakov s        s posebnimi potrebami,              otrok s posebnimi potrebami
posebnimi        opredeli kdo so dijaki s posebnimi        (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB)
potrebami        potrebami in v skladu s katerimi predpisi    *Zakon o usmerjanju otrok s
             se organizira in izvaja vzgoja in        posebnimi potrebami (Ur. l. RS,
             izobraževanje teh dijakov.            št. 58/11 – ZUOPP – 1) se
                                     začne uporabljati 1. 9. 2012

Org. izobr. dela    pozna vsebino Pravilnika o vpisu v srednje     glej tudi Pravilnik o vpisu v
v gimnazijah      šole,                       srednje šole (Ur. l. RS, št.
Pogoji za vpis     navede kdo se lahko vpiše v gimnazijo,       12/06, 17/06, 12/08)
Vpis v         ve kateri pogoji so za vpis v gimnazijo
maturitetni      določeni z vzgojno-izobraževalnim
tečaj         programom,
            pojasni kdo se lahko vpiše v maturitetni
            tečaj.
Razpis za vpis     pojasni, kaj pomeni skupen razpis, kdo ga
            določa in na čigav predlog,
Omejitev vpisa     kdaj je možno omejiti vpis v začetni letnik
            ali maturitetni tečaj in kdo daje predlog ter
            soglasje za omejitev vpisa,
            pozna merila za izbiro kandidatov za vpis
Merila za izbiro    v program gimnazije in za vpis v
            maturitetni tečaj.
Status dijaka     navede kdo ga pridobi in kdaj, ter koliko
            časa traja.
Vzporedno       pozna vsebino Pravilnika o prilagoditvi      glej tudi Pravilnik o prilagoditvi
izobraževanje     šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli,     šolskih obveznosti dijaku s
            pozna vrste statusov in pogoje za         srednji šoli (Ur. list RS, št.
            pridobitev statusov,                38/09)
            pozna postopek pridobitve statusov in
            osebni izobraževalni načrt,
            pozna mirovanje in prenehanje statusa in
            varstvo pravic dijakov.
Srednje šole                   Stran 71
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUHitrejše        navede komu šola omogoči hitrejše         nadaljevanje Zakona o
napredovanje      napredovanje in na kakšen način je to       gimnazijah
            organizirano.
Ponavljanje       razčleni kdaj lahko dijak ponavlja letnik in
            kolikokrat v gimnazijskem programu,
            pojasni ali so ob tem možne tudi izjeme in
            katere,
            navede kako lahko dijak zaključi zadnji
            letnik, če do konca šolskega leta ni opravil
            obveznosti iz tega letnika. Ali mora
            ponavljati letnik?
Pogojno         navede kdaj dijak lahko pogojno napreduje
napredovanje      in kdo je pristojen za odločitev o teh
            primerih. Kaj mora storiti ravnatelj?
Prenehanje       opredeli kdaj preneha status dijaka
statusa dijaka     zaključnega letnika in v katerih drugih
            primerih.
Podaljšanje       navede katerim dijakom lahko ravnatelj
statusa dijaka     podaljša status dijaka, za kakšno obdobje.
Prekinitev       navede kaj stori ravnatelj za dijake, ki so
izobraževanja      za več kot dve leti prekinili izobraževanje
            in, ko se je program v tem času bistveno
            spremenil.
Prestop v drugo     pojasni ali lahko dijak med
šolo          izobraževanjem prestopi v drugo šolo,
            navede kaj določi ravnatelj v takih
            primerih in čigavo mnenje si mora pred
            tem pridobiti.
Pravilnik o       pozna vsebino Pravilnika o šolskem redu      glej Pravilnik o šolskem redu v
šolskem redu v      v srednjih šolah,                 srednjih šolah
srednjih šolah                               (Ur. l. RS, št. 60/10)
Pravice,         pozna pravice, dolžnosti, prepovedi,
dolžnosti,        dejavnost dijakov,
prepovedi in       ve pod kakšnimi pogoji se dijak lahko
aktivnosti        udeleži protesta dijakov in pod kakšnimi
dijakov          pogoji se lahko dijak izpiše iz šole,
             ve kdo določi šolska pravila, kaj se s
Obveznosti šole      šolskimi pravili ureja, kaj je preventivna
             dejavnost šole, za kaj skrbi šola ter v
             katerih primerih šola prilagodi izvedbo
             pouka dijaku,
             pozna določbe o obveščanju o odsotnosti,
Obveščanje in       opravičevanju odsotnosti in o razlogih za
opravičevanje       upravičeno zamujanje ali predčasno
odsotnosti        odhajanje od pouka,
             pozna določbe o lažjih, težjih in najtežjih
             kršitvah,
Kršitve
             pozna vrste ukrepov za kršitve,
             ve v katerem primeru se dijaku lahko
             začasno prepove prisotnost pri pouku,
Srednje šole                   Stran 72
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            ve za katere kršitve se izrekajo posamezni
Ukrepi za        ukrepi,
kršitve         pozna postopek in organe, ki so pristojni
            za izrekanje vzgojnih ukrepov ter
            določanje alternativnih ukrepov,
            pozna določbe o varstvu pravic dijakov ter
Varstvo pravic     določbo o spremembi ukrepa.
dijakov
Odrasli        pove kdo se lahko izobražuje v gimnaziji      nadaljevanje Zakona o
           kot odrasli in kako ravna šola v teh        gimnazijah
           primerih,
           pove kaj Zakon o izobraževanju odraslih
           določa v teh primerih?               glej tudi Zakon o izobraževanju
                                     odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06 -
                                     UPB)
Skupnosti      opredeli skupnost dijakov, organizacijo       nadaljevanje Zakona o
dijakov       delovanja skupnosti, pravila skupnosti in s     gimnazijah
          katerimi vsebinskimi vprašanji se
          skupnost ukvarja,
          pojasni ali se lahko dijaki povezujejo
          oziroma delujejo tudi zunaj svoje šole in
          kako.
Obseg in      navede kaj obsega organizirano vzgojno-       nadaljevanje Zakona o
organizacija    izobraževalno delo,                 gimnazijah
izobraževalnega  navede koliko ur tedensko lahko traja pouk
dela        brez športne vzgoje in koliko znaša zgornja
          meja urne obremenitve dijakov na teden,
          če upoštevamo vse sestavine vzgojno-
          izobraževalnega dela v šoli.
Šolski koledar   pozna vsebino Pravilnika o šolskem          glej tudi Pravilnik o šolskem
          koledarju v srednjih šolah,             koledarju v srednji šolah (Ur. l.
Šolsko leto     določi največje število tednov pouka v        RS, št. 78/07, 45/10)
          šolskem letu,
          določi začetek in konec šolskega leta in
          pove, s katerim aktom minister predpiše
          šolski koledar,
Pouk,        navede kaj ureja pravilnik o šolskem
ocenjevalna     koledarju,
obdobja       pojasni trajanje ocenjevalnih obdobij v
          šolskem letu,
Izobraževanje,   razloži tedenski razpored pouka (urnik) in
izpopolnjevanje   pravici dijakov do odmora,
ter dopust strok.
          navede vrste in trajanje šolskih počitnic,
delavcev šole
          pojasni razporeditev izobraževanja in
Roki za
          izpopolnjevanja strokovnih delavcev šole
opravljanje
          in razpored njihovega dopusta,
izpitov
Navodila      našteje roke za opravljanje izpitov,
ministra o     ve, da minister za vsako šolsko leto izda
šolskem       podrobnejša navodila o šolskem koledarju.
koledarju
Letni delovni    navede sestavine letnega delovnega načrta,      nadaljevanje Zakona o
Srednje šole                  Stran 73
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


načrt šole       zna ločiti kaj je predmetnik, kaj učni načrt, gimnazijah
            kaj katalogi za posamezne predmete in v
            kakšni zvezi z navedenimi dokumenti je
            letni delovni načrt,
            navede kateri organ sprejema letni delovni
            načrt gimnazije,
            ve kdo opravlja razporeditev dijakov v
            oddelke,
            navede kje lahko najde podatke o
            možnostih lastnega izobraževanja,
            pove kako so na njihovi gimnaziji določeni
            izpitni roki,
            pojasni ali se lahko v letnem delovnem
            načrtu predvidi tudi vzgojno-izobraževalno
            delo, ki ni sestavina predmetnika gimnazije
            in s čigavim soglasjem.
            ve katerim dijakom šola prilagodi
            izvajanje izobraževalnih programov,
Prilagajanje
             ve pod katerimi pogoji dijak napreduje v
izvajanja
             naslednji letnik.
izobraževalnih
programov.
Napredovanje
dijakov
Publikacija      opredeli namen in vsebino publikacije,
gimnazije       kdaj jo šola izda in komu je namenjena, ali
            minister predpiše obvezni del te
            publikacije,
            navede vsebino publikacije lastne šole in
            ugotovi ali je v skladu z ustreznimi določili
            Pravilnika o šolskem redu.

Uresničevanje     ve, v katerih primerih dijak lahko zahteva     nadaljevanje Zakona o
in varstvo       varsvo pravic in kateri organi odločajo o     gimnazijah
pravic dijakov     zahtevi,
Zbiranje in      ve katere evidence dijakov vodijo
varstvo dijakov    gimnazije, za katere namene se evidence
osebnih        uporabljajo in kako se hranijo,
podatkov        zna našteti vrste šolske dokumentacije,
Evidence        ve katere evidence vodi gimnazija, katere
            lahko vodi le s soglasjem,             glej tudi Pravilnik o šolski
            pozna vrste šolskih javnih listin in        dokumentaciji v srednješolskem
Javne listine     postopek izdajanja listin,             izobraževanju (Ur. l. RS, št.
            zna pojasniti izdajo spričevala z boljšo      96/99, 108/99)
            oceno, zaradi spremembe ocene po
            ugovoru, zadržanje spričevala,
            popravljanje napak v listini, razveljavitev
            spričevala, nadomestno spričevalo,
            ravnanje z razveljavljenimi spričevali,
            ve katere postopke obravnave dijaka mora
            šola dokumentirati,
Srednje šole                   Stran 74
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


           ve kako šola dokumentira potek
Drugi šolski     izobraževalnega dela,
dokumenti       ve kaj vsebuje dokumentacija organov
           šole,
           navede splošne dokumente, s katerimi šola
           dokumentira načrt poteka dela in njegovo
           realizacijo oziroma splošne dogodke,
           obrazloži shranjevanje in varstvo šolske
           dokumentacije (roki shranjevanja,
           arhiviranje)

Shranjevanje in
varstvo šolske
dokumentacije
Splošne        pozna vsebino Pravilnika o ocenjevanju       glej tudi Pravilnik o
določbe        znanja v srednjih šolah,              ocenjevanju znanja v srednjih
           ve kaj je predmet ocenjevanja,           šolah (Ur. l. RS, št. 60/10)
           ve kako učitelj zagotavlja javnost
           ocenjevanja,
           pozna načela preverjanja in ocenjevanja
           znanja,
           ve, da se dijakom s posebnimi potrebami
           prilagaja izvajanje določb pravilnika.
Splošno o       pozna določbe o ocenjevanju znanja,
ocenjevanju      minimalnem standardu znanja, merilih
znanja        ocenjevanja znanja, oblikah ocenjevanja
           znanja in o osebnem izobraževalnem
           načrtu za udeležence izobraževanja
           odraslih.
Pravila        pozna določbe o šolskih pravilih
ocenjevanja      ocenjevanja znanja, načrtu ocenjevanja
znanja        znanja, drugih pravilih ocenjevanja znanja
           in o obveznem ponavljanju pisnega
           izdelka.
Ocene in       pozna določbe o ocenah, ugotovitvah,
ugotovitve      seznanitvi z oceno, določanjem končne
           ocene, splošnem uspehu in o listinah o
           uspehu.
Napredovanje     pozna določbe o ponavljanju.
in ponavljanje
Izpiti        pozna določbe o izpitu, sprejemnem izpitu,
           predmetnem izpitu, dopolnilnem izpitu,
           popravnem izpitu, delnem in končnem
           izpitu za udeležence izobraževanja
           odraslih, omejitvah, pripravi izpitnega
           gradiva, poteku izpitov in trajanju izpitov.
Kršitve pri      pozna določbe o kršitvah.
ocenjevanju
znanja
Ugovor zoper     ve kdo so pristojni organi za odločanje o
oceno oziroma     ugovoru.
ugotovitev
Srednje šole                  Stran 75
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Kadrovski       pozna kadrovske pogoje za učitelje in       glej tudi Pravilnik o izobrazbi
pogoji         druge strokovne delavce v izobraževalnih      učiteljev in drugih strokovnih
            programih gimnazije.                delavcev v izobraževalnih
                                     programih gimnazije (Ur. l. RS,
                                     št. 74/02, 72/07, 89/08)
Nadzor         pozna vsebino Zakona o šolski inšpekciji,     glej tudi Zakon o šolski
            pove, kdo vodi nadzor nad zakonitostjo       inšpekciji (Ur. l. RS, št. 114/05
            dela in izpolnjevanjem pogojev za         – UPB1)
            opravljanje dejavnosti gimnazij.

Splošne določbe  pozna vsebino Zakona o poklicnem in           Zakon o poklicnem in
zakona      strokovnem izobraževanju.                strokovnem izobraževanju (Ur. l.
                                     RS, št. 79/06)
           kako se pridobi ustrezna nacionalna
           poklicna kvalifikacija,
           kako se izvajajo izobraževalni programi,
           učni jezik v poklicnem oz. strokovnem
           izobraževanju,
           izobraževanje pod enakimi pogoji,

            pozna vsebino Zakona o usmerjanju otrok      glej tudi Zakon o usmerjanju
            s posebnimi potrebami,              otrok s posebnimi potrebami
                                     (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB)
           kako se organizira in izvaja poklicno in      *Zakon o usmerjanju otrok s
           strokovno izobraževanje dijakov, ki imajo      posebnimi potrebami (Ur. l. RS,
           posebne potrebe.                  št. 58/11 – ZUOPP – 1) se začne
                                     uporabljati 1. 9. 2012


Izobraževalni     poklicni standardi,              nadaljevanje Zakona o
programi       kaj omogoča in kje se upošteva program     poklicnem in strokovnem
           izpopolnjevanja oz. usposabljanja,       izobraževanju
           pridobitev javne listine,
           za kaj, kdo in s kakšnim namenom se
           imenujejo področni odbori za poklicne
           standarde,
           kako se členijo izobraževalni programi,
           kaj je modul in kako je oblikovan,
           kako se oblikujejo izobraževalni programi
           poklicnega in strokovnega izobraževanja,
           ovrednotenje s kreditnimi točkami.
Ugotavljanje in    kako šola zagotavlja kakovost vzgojno-
zagotavljanje     izobraževalnega dela in kdo določi
kakovosti       kazalnike kakovosti poklicnega in
           strokovnega izobraževanja,
           komisija za kakovost,
           enotnost sistema ugotavljanja kakovosti.
Pristojnosti     socialni partnerji pri izvajanju nalog v zvezi
socialnih       s poklicnim in strokovnim izobraževanjem,
partnerjev      podeljevanje in financiranje javnih
           pooblastil,
Srednje šole                   Stran 76
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


          kdo skrbi za uresničevanje pravic dijakov
          na poklicnem usposabljanju z delom.
Pogoji za     pozna vsebino Pravilnika o vpisu v srednje      glej tudi Pravilnik o vpisu v
vključitev     šole,                         srednje šole (Ur. l. RS, št. 12/06,
          pozna razpisni, prijavni, izbirni in vpisni      17/06, 12/08)
          postopek ter postopek varstva pravic,
          pove kdo in pod kakšnimi pogoji se lahko
          vključi v poklicno oz. strokovno
          izobraževanje,
          pozna posebne pogoje za vključitev v nižje
          poklicno izobraževanje, srednje poklicno
          oz. strokovno izobraževanje, poklicno-
          tehniško izobraževanje in poklicni tečaj,
          pozna postopek razpisa za vpis,
          ve kdo in kdaj objavi razpis prostih učnih
          mest,
          ve za omejitev vpisa dijakov in merila za
          izbiro.
Povezovanje    kako se izvaja poklicno izobraževanje v        nadaljevanje Zakona o
izobraževanja in  poklicnem in strokovnem izobraževanju,        poklicnem in strokovnem
dela        izvajanje dela praktičnega usposabljanja z      izobraževanju
          delom pri delodajalcu v medpodjetniškem
          izobraževalnem centru,
          učna pogodba – kaj se določi z učno
          pogodbo in pogoji za sklenitev,
          obseg izobraževalnega dela dijaka,
          vmesni preizkus poklicne usposobljenosti
          dijaka,
          pravice in obveznosti dijaka pri praktičnem
          usposabljanju z delom,
          nagrada dijaku v času praktičnega
          usposabljanja z delom,
          sprememba in odpoved učne pogodbe,
          razdrtje individualne učne pogodbe,
          obveznosti šole po kolektivni učni pogodbi.
Dijaki srednjih  kdo je dijak, pravica do izbirnosti in         glej tudi Pravilnik o prilagoditvi
šol        vzporednega izobraževanja,              šolskih obveznosti dijaku v
          pozna vsebino Pravilnika o prilagoditvi        srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09)
          šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli,
          pozna vrste statusov in pogoje za pridobitev
          statusov,
          pozna postopek pridobitve statusov in
          osebni izobraževalni načrt,
          pozna mirovanje in prenehanje statusa in
          varstvo pravic dijakov,
          prenehanje in podaljšanje statusa dijaka,
                                     Nadaljevanje Zakona o
          hitrejše napredovanje, prestop v drugo šolo,
                                     poklicnem in strokovnem
          ponavljanje letnika, večkratno obiskovanje
                                     izobraževanju
          istega letnika, prekinitev izobraževanja,
                                     glej tudi Pravilnik o šolskem
          merila in postopek za podeljevanje pohval,
                                     redu v srednjih šolah (Ur. l. RS,
          nagrad in drugih priznanj dijakom,
Srednje šole                  Stran 77
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


           odgovornost dijakov in vzgojni ukrepi,       št. 60/10)
           pozna vsebino Pravilnika o šolskem redu v
           srednjih šolah,
           pozna pravice, dolžnosti, prepovedi,
           dejavnost dijakov,
           ve pod kakšnimi pogoji se dijak lahko
           udeleži protesta dijakov in pod kakšnimi
           pogoji se lahko dijak izpiše iz šole,
           ve kdo določi šolska pravila, kaj se s
           šolskimi pravili ureja, kaj je preventivna
           dejavnost šole, za kaj skrbi šola ter v
           katerih primerih šola prilagodi izvedbo
           pouka dijaku,
           pozna določbe o obveščanju o odsotnosti,
           opravičevanju odsotnosti in o razlogih za
           upravičeno zamujanje ali predčasno
           odhajanje od pouka,
           pozna določbe o lažjih, težjih in najtežjih
           kršitvah,
           pozna vrste ukrepov za kršitve,
           ve v katerem primeru se dijaku lahko
           začasno prepove prisotnost pri pouku,
           ve za katere kršitve se izrekajo posamezni
           ukrepi,
           pozna postopek in organe, ki so pristojni
           za izrekanje vzgojnih ukrepov ter
           določanje alternativnih ukrepov,
           pozna določbe o varstvu pravic dijakov ter
           določbo o spremembi ukrepa,
           pozna vsebino Pravilnika o prilagoditvi
           šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli,
           ve kaj se ureja s pravilnikom,
           pozna vrste statusov in pod kakšnimi pogoji
           se pridobivajo,                   glej tudi Pravilnik o prilagoditvi
           pozna postopek pridobitve statusov in ve      šolskih obveznosti dijaku v
           kdo odloča o pridobitvi statusov,          srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09)
           ve kaj se določi z osebnim izobraževalnim
           načrtom in kdo ga pripravi,
           ve v katerih primerih dijaku status miruje in
           kdaj mu preneha,
           pozna pritožbeni postopek zoper sklep o
           zavrnitvi vloge za pridobitev statusa in
           zoper sklep o prenehanju statusa,

           posebne pravice dijakov v zvezi s
           prilagajanjem opravljanja obveznosti iz
           izobraževalnega programa,

           zdravstveno varstvo dijakov pri praktičnem
           pouku, poklicnem usposabljanju z delom
           ter na strokovnih ekskurzijah,       nadaljevanje Zakona o
                                poklicnem in strokovnem
Srednje šole                  Stran 78
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            bivanje dijakov v dijaškem domu in     izobraževanju
            prehrana dijakov,
            dijaška skupnost.
Redno in        izvajanje poklicnega in strokovnega
izredno        izobraževanja kot redno in kot izredno
izobraževanje     izobraževanje,
            organizacija in prilagajanje izrednega
            izobraževanja ter pravice in dolžnosti v
            izrednem izobraževanju.
Izobraževalno     kaj obsega organizirano izobraževalno delo,
delo (obseg in
organizacija)    pozna vsebino Pravilnika o šolskem
          koledarju v srednjih šolah,              glej tudi Pravilnik o šolskem
          začetek in konec šolskega leta za dijake,       koledarju v srednjih šolah (Ur. l.
          ve kaj ureja pravilnik,                RS, št. 78/07, 45/10)
          ve kdaj se začne in konča šolsko leto in
           omejitve v zvezi s tem,
          ve kako je organiziran pouk v šolskem
Pouka prosti     letu,
dnevi
          pozna določbe o letnem delovnem načrtu
           in načrtu ocenjevanja, trajanju pouka,
           urniku in odmoru,
Razdelitev
          pozna določbo o izpitnih rokih in
obvestil in
           opravljanju izpitov,
spričeval
          pozna določbo o obvestilu in spričevalu,
          ve kdo in do kdaj v šolskem letu mora
          izdati šolski koledar,
          letni delovni načrt kot podlaga za izvajanje
          izobraževalnega dela,
          prilagojeni izobraževalni programi in
          prilagojeno izvajanje le teh.
Izobraževalno    pozna vsebino Pravilnika o ocenjevanju         Glej tudi Pravilnik o ocenjevanju
delo (preverjanje  znanja v srednjih šolah,                znanja v srednjih šolah (Ur. l.
in ocenjevanje   ve kaj je predmet ocenjevanja,             RS, št. 60/10)
znanja ter     ve kako učitelj zagotavlja javnost
napredovanje)    ocenjevanja,
          pozna načela preverjanja in ocenjevanja
          znanja,
          ve, da se dijakom s posebnimi potrebami
          prilagaja izvajanje določb pravilnika,
          pozna določbe o ocenjevanju znanja,
Splošno o      minimalnem standardu znanja, merilih
ocenjevanju     ocenjevanja znanja, oblikah ocenjevanja
znanja       znanja in o osebnem izobraževalnem načrtu
          za udeležence izobraževanja odraslih,
          pozna določbe o šolskih pravilih
          ocenjevanja znanja, načrtu ocenjevanja
Pravila       znanja, drugih pravilih ocenjevanja znanja
ocenjevanja     in o obveznem ponavljanju pisnega izdelka,
znanja
          pozna določbe o ocenah, ugotovitvah,
          seznanitvi z oceno, določanjem končne
Srednje šole                   Stran 79
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            ocene, splošnem uspehu in o listinah o
Ocene in        uspehu,
ugotovitve       pozna določbe o ponavljanju,
            pozna določbe o izpitu, sprejemnem izpitu,
            predmetnem izpitu, dopolnilnem izpitu,
Napredovanje in    popravnem izpitu, delnem in končnem
ponavljanje      izpitu za udeležence izobraževanja odraslih,
Izpiti         omejitvah, pripravi izpitnega gradiva,
            poteku izpitov in trajanju izpitov,
            pozna določbe o kršitvah,
            ve kdo so pristojni organi za odločanje o
            ugovoru.

Kršitve pri
ocenjevanju
znanja
Ugovor zoper
oceno oziroma
ugotovitev
Mojstrski,     kdo izvaja mojstrski, delovodski in          nadaljevanje Zakona o
delovodski in   poslovodski izpit,                  poklicnem in strokovnem
poslovodski    v skladu s čim se opravlja mojstrski         izobraževanju
izpit       delovodski oziroma poslovodski izpit in na
          podlagi česa se oblikuje izpitni katalog in
          kaj obsega,
          kdo vodi mojstrske, delovodske in
          poslovodske izpite.
Postopek      varstvo pravic dijakov,
uresničevanja in  kdo odloča o pravicah in obveznostih
varstva pravic   dijaka, ki izhajajo iz izobraževanja v šoli in
dijakov      iz praktičnega izobraževanja in kdo o
          pravicah in obveznostih dijaka, ki izhajajo
          iz praktičnega usposabljanja z delom,
          kdo odloča o zahtevi za varstvo pravic
          dijaka,
          ugovor dijaka na oceno,
          kdo odloča o zahtevi za varstvo pravic v
          zvezi s pridobitvijo oziroma izgubo statusa
          dijaka,
          pozna vsebino Zakona o šolski inšpekciji,
Nadzor nad                                glej tudi Zakon o šolski
          ve katere evidence dijakov vodijo šole, za
izvajanjem                                inšpekciji (Ur. l. RS, št. 114/05 –
          katere namene se evidence uporabljajo in
zakona                                  UPB1)
          kako se hranijo.
Zbiranje in                               nadaljevanje Zakona o
varstvo                                 poklicnem in strokovnem
dijakovih                                izobraževanju
osebnih
podatkov
Opravljanje    pozna vsebino Pravilnika o zaključnem         Pravilnik o zaključnem izpitu
zaključnega    izpitu,                        (Ur. l. RS, št. 56/08, 50/10,
izpita       pozna podlago za izvajanje zaključnega        23/11)
          izpita,
Srednje šole                  Stran 80
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            ve kaj obsega zaključni izpit,
            ve kdo lahko opravlja zaključni izpit,
            ve kako je s priznavanjem in oprostitvijo
            opravljanja izpita,
            ve kako opravljajo zaključni izpit kandidati
Organi za       s posebnimi potrebami,
izvedbo        ve kdo so izvajalci zaključnega izpita,
zaključnega      ve kdo so organi za izvedbo zaključnega
izpita         izpita,
Zaključni izpit
            pozna ustni in pisni del izpita ter zaključno
Izpitni roki in    delo,
razporeditev
            pozna koledar zaključnega izpita in izpitne
izpitov
            roke,
            pozna ocenjevanje, določanje končne
Ocenjevanje in
            ocene,
določanje
splošnega       ve kdaj kandidat opravi zaključni izpit, kdaj
uspeha         doseže izjemen splošni uspeh in kako se
            določi,
            ve kdaj in kdo izda kandidatu spričevalo o
            zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu,
            pozna izpitno tajnost,
            ve kateri ukrepi se lahko izrečejo zaradi
Kršitev pravil     kršitve pravil in kakšen je postopek
            izrekanja ukrepov,
            pozna pritožbo na postopek in ugovor na
Varstvo pravic     oceno,
kandidatov       pozna vmesno in letno poročilo.
Poročilo o
zaključnem
izpitu

Evidence        zna našteti vrste šolske dokumentacije,   Pravilnik o šolski dokumentaciji
            pozna evidenco v gimnazijah, strokovnih in v srednješolskem izobraževanju
            poklicnih šolah in dualni obliki       (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99)
            izobraževanja,
            navede evidence, ki jih šola lahko vodi le s
            soglasjem.

Javne listine     pozna vrste šolskih javnih listin in postopek
            izdajanja listin (pogoji in roki),
            zna pojasniti izdajo spričevala z boljšo
            oceno, zaradi spremembe ocene po
            ugovoru, zadržanje spričevala, popravljanje
            napak v listini, razveljavitev spričevala,
            nadomestno spričevalo, ravnanje z
            razveljavljenimi spričevali.
Drugi šolski      ve katere postopke obravnave dijaka mora
dokumenti       šola dokumentirati,
            ve kako šola dokumentira potek
            izobraževalnega dela,
            ve kaj vsebuje dokumentacija organov šole,
Srednje šole                   Stran 81
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


         navede splošne dokumente, s katerimi šola
         dokumentira načrt poteka dela in njegovo
         realizacijo oziroma splošne dogodke.
Shranjevanje in  obrazloži shranjevanje in varstvo šolske
varstvo šolske  dokumentacije (roki shranjevanja,
dokumentacije   arhiviranje).
Poklicna matura  opredeli vsebino Pravilnika o poklicni   Pravilnik o poklicni maturi (Ur.
Opravljanje    maturi,                  l. RS, št. 44/08, 9/09, 40/11)
poklicne mature  ve pod kakšnimi pogoji se opravlja
         poklicna matura,
         ve, da se določbe navedenega pravilnika
         uporabljajo tudi za opravljanje preizkusa
         znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov
         poklicne mature,
         ve kdo ima pravico do opravljanja poklicne
         mature,
         ve kateri so predmeti poklicne mature,
         ve na kakšni ravni zahtevnosti se opravlja
         poklicna matura,
Maturitetni
         ve kdo so izvajalci poklicne mature,
organi, državni
         pozna vlogo in naloge maturitetnih organov
izpitni center
         in državnega izpitnega centra,
Objava
maturitetnega   ve kdo objavi maturitetni izpitni katalog in
          kdo predmetne izpitne kataloge,
izpitnega
kataloga in    ve čemu je namenjen predmaturitetni
predmetnih     preizkus,
izpitnih      ve kaj so izpitni kompleti in kdo jih
katalogov     zagotovi,
          ve kdo pripravi seznam izpitnih vprašanj in
Priprava      listkov,
poklicne mature  ve za rok oddaje in kdo odda predlog za
          temo praktičnega dela izpita,
          razloži priznavanje izpitnih enot, opiše
          postopek prijave in odjave k poklicni
          maturi in ve, kdo se lahko prijavi k poklicni
          maturi,
Izpitni roki,   našteje izpitne roke za opravljanje poklicne
razporeditev    mature,
izpitov, prijava  ve kdo objavi koledar poklicne mature, kje
in odjava     do kdaj,
          ve kdaj in kako se kandidat lahko odjavi od
          poklicne mature in posameznega izpita in
          kakšne posledice so za primer neudeležbe
          na izpitu
          ve kateri so upravičeni razlogi za odjavo ali
          neudeležbo na izpitu ali delu izpita,
Izpiti       ve kdo seznani kandidata s predmetnim
          izpitnim katalogom in pravili,
          ve kdo lahko prisostvujejo na izpitu,
          pozna pravila v zvezi z zamudo,
Srednje šole                   Stran 82
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


            prekinitvijo pisnega izpita,
Pisni izpit       pozna pravila glede opravljanja pisnega
            izpita,
Ustni izpit       pozna pravila glede opravljanja ustnega
            izpita,
Izpit iz četrtega    pozna pravila glede opravljanja izpita iz
predmeta        četrtega predmeta,
Ocenjevanje       ve kako se ocenjuje uspeh kandidatov pri
            poklicni maturi in kako poteka,
            ve za ocenjevanje v posameznem izpitnem
            roku, kakšne pogoje mora izpolnjevati
            ocenjevalec pisnega izpita, kakšne so
            naloge ocenjevalca in mentorja,
            pozna ocenjevalno lestvico,
            ve kakšen je pogoj za to, da kandidat opravi
            poklicno maturo.
Popravljanje,      ve, da se lahko poklicna matura večkrat
izboljševanje,     opravlja,
trajnost ocen ter    razloži popravljanje in izboljšanje ocene, ve
nova ocena       za razloge za novo oceno.
Kršitev         ve katere so kršitve kandidatov pri izpitu,
maturitetnih      kateri ukrepi se lahko izrečejo za kršitve in
pravil         kakšen je postopek izrekanja ukrepov,
            ve kako je s priznavanjem predmetov
            poklicne mature,
Priznavanje       ve v katerih primerih se kandidat lahko
izpitov         pritoži,
            ve, da kandidat lahko vpogleda v izpitno
Varstvo pravic     dokumentacijo,
kandidatov       ve, da kandidat lahko poda ugovor na oceno
            ali način izračuna izpitne ocene in kdo
            sestavlja komisijo za ugovor na oceno,
            ve da se pripravi poročilo o pripravi in
            izvedbi poklicne mature.
Poročilo o
poklicni maturi
Kadrovski       pozna kadrovske pogoje za učitelje in druge Pravilnik o izobrazbi učiteljev in
pogoji        strokovne delavce              drugih strokovnih delavcev v
                                 poklicnem in strokovnem
                                 izobraževanju (Ur. l. RS, št.
                                 48/11).

                                     Pravilnik o izobrazbi učiteljev in
                                     drugih strokovnih delavcev v
                                     izobraževalnih programih
                                     gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02,
                                     72/07, 89/08)
Kadrovski       pozna kadrovske pogoje za učitelje in druge
pogoji        strokovne delavce,Srednje šole                  Stran 83
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUg) Dijaški domovi

 VSEBINA - POJMI           CILJI – APLIKACIJE                  VIRI
              Kandidat/ka:
Splošno o dijaških      pozna status dijaški domov in ve, kdo jih    Vzgojni program za dijaške
domovih           ustanavlja,                   domove, ki ga je na svoji seji
               razloži, komu so dijaški domovi (kot del     dne 28. 10. 1999 sprejel in
               srednješolskega sistema) namenjeni.       potrdil Strokovni svet RS za
                                       splošno izobraževanje
                                       Zakon o organizaciji in
                                       financiranju vzgoje in
                                       izobraževanja
Temeljni cilji        zna pojasniti, na katerih zakonih temelji
               vzgojno-izobraževalno delo v dijaških
               domovih,
               ve, kakšna je vloga dijaškega doma do
               dijaka,
               pozna specifiko dijaškega doma in v tej
               specifični vlogi tudi njegov prispevek.
Naloge in vsebine      zna našteti najpomembnejše naloge
vzgojno-           vzgojno-izobraževalnega dela v dijaškem
izobraževalnega dela     domu,
v dijaškem domu       ve, kaj so še naloge dijaškega doma.
Posebnosti vzgojno-     pozna nekatere posebnosti vzgojno-
izobraževalnega dela     izobraževalnega dela v dijaškem domu.
v dijaškem domu
Načela vzgojno-     pozna načela, iz katerih izhaja dijaški
izobraževalnega dela  dom pri izvedbi vzgojno-izobraževalnega
v dijaškem domu     dela in jih zna pojasniti.
Vzgojna skupina     opredeli vzgojno skupino,
            ve, kako je organizirana, kdo jo vodi in
            koliko dijakov oz. vajencev šteje,
            zna pojasniti, kako se konstituira in njene
            funkcije,
            ve, kako je v dijaškem domu
            organizirana domska skupnost in pozna
            njene komisije.
Vzgojitelj v dijaškem  opredeli vzgojitelja v dijaškem domu,
domu          zna pojasniti, na osnovi česa vzgaja in
            izobražuje dijake oziroma vajence,
            ve, v katerih vlogah se pojavlja v
            dijaškem domu in zna vsako od teh vlog
            tudi opisati,
            opiše naloge vzgojitelja kot vodje
            vzgojne skupine,
            zna opisati tudi vzgojiteljevo vzgojno
            delovanje,
            ve, kaj obsega vzgojiteljevo delo.
Metode in oblike dela  zna našteti metode vzgojnega dela in
Dijaški domovi                  Stran 84
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


v dijaškem domu       vsako izmed njih tudi opisati.
Oblike vzgojno-       razloži, kako poteka vzgojno-
izobraževalnega dela     izobraževalno delo v dijaškem domu
               (neposredno in posredno vzgojno delo),
               zna pojasniti naslednje oblike vzgojno-
               izobraževalnega dela: delo z vzgojno
               skupino, delo s posameznikom, delo v
               manjših skupinah, delo z vsemi dijaki oz.
               vajenci, delo v teamu, sodelovanje s
               starši, šolami in okoljem.
Spremljanje in        pojasni, na osnovi česa se v dijaškem
vrednotenje vzgojno-     domu izvaja analiza vzgojno-
izobraževalnega       izobraževalnega dela.
procesa
Pedagoška          navede, katere vsebine mora vsebovati
dokumentacija        letni delovni načrt dijaškega doma,
               ve, kaj zajema letni načrt vzgojnega dela
               vzgojitelja,
               pojasni, kaj zajema letni načrt in program
               dela vzgojne skupine ter kdo ga napiše,
               razloži, za koga se pripravi individualni
               vzgojni načrt in kaj le - ta vsebuje,
               navede, kaj se načrtuje z dnevnim
               načrtom vzgojnega dela,
               ve, kdaj napiše vzgojitelj poročilo o
               vzgojnem delu in kaj le - to predstavlja,
               pojasni, kaj omogočajo zapisniki sej
               vzgojiteljskega zbora, kdo jih piše, hrani,
               oz. podpisuje,
               pozna pomen domske kronike in ve,
               kakšne vrste dokument je to.
Vrednotenje         ve, kdaj je vzgojno delo v dijaškem
vzgojnega dela        domu uspešno,
               zna pojasniti, kako v dijaškem domu
               poteka analitično in raziskovalno delo ter
               kaj pomeni evalvacija in supervizija.
Kadrovski pogoji       pozna kadrovske pogoje za vzgojitelje in Pravilnik o smeri in stopnji
               druge strokovne delavce.          izobrazbe vzgojiteljev in
                                     drugih strokovnih delavcev v
                                     domovih za učence in v
                                     dijaških domovih (Ur. l. RS,
                                     št. 10/04)
Bivanje v dijaških      pojasni pogoje, merila in postopek za    Pravilnik o bivanju v dijaških
domovih           sprejem, podaljšanje in ceno bivanja za   domovih (Ur. l. RS, št. 97/06)
               dijake in vajence ter študente višjih šol v
               dijaških domovih, ki jih je ustanovila
               Republika Slovenija oziroma se
               financirajo ali sofinancirajo iz javnih
               sredstev,
               ve, kdaj lahko v dijaškem domu
               bivajo dijaki oziroma vajenci in kdaj
Dijaški domovi                  Stran 85
         KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


             študenti višjih šol.
Razpis          pozna postopek za sprejem v dijaške
             domove (razpis za sprejem, informativni
             dan, prijava na razpis).
Pogoji, merila in    ve, kdo je lahko sprejet v dijaški dom in
postopek za sprejem    po katerih merilih dijaški dom izbira
in podaljšanje bivanja  kandidate,
             ve, kdo vodi izbirni postopek in do kdaj
             mora biti le - ta končan,
             pojasni, kdo lahko prosi za podaljšanje
             bivanja v dijaškem domu in kdo o tem
             odloči,
             ve, v katerem primeru lahko v dijaškem
             domu bivajo tudi študenti visokošolskih
             zavodov.
Cena bivanja       zna pojasniti, iz česa je sestavljena cena
             bivanja v dijaških domovih, kdo jo
             oblikuje in komu jo posreduje v
             potrditev,
             ve, kdo imenuje komisijo za oblikovanje
             izhodiščne cene ter potrjevanje cene
             bivanja v dijaških domovih in njen
             sestav.
   Strokovni delavci, zaposleni v dijaških domovih, morajo poznati tudi predpise s področja
gimnazij ter poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Dijaški domovi                  Stran 86
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUh) Pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja
  VSEBINA - POJMI              CILJI – APLIKACIJE                   VIRI
                   Kandidat/ka:
Posebne pravice
italijanske in madžarske
narodne skupnosti na
področju vzgoje in
izobraževanja
Splošno          pojasni, kaj ureja Zakon o posebnih              Zakon o posebnih pravicah
Vključenost v sistem    pravicah italijanske in madžarske               italijanske in madžarske
              narodne skupnosti na področju                 narodne skupnosti na področju
              vzgoje in izobraževanja in za katera             vzgoje in izobraževanja
              področja velja,                        (ZPIMVI), (Ur. l. RS, št. 35/01,
              ve, na podlagi katerih predpisov               102/07)
              poteka vzgoja in izobraževanje za
              pripadnike italijanske in madžarske
              narodne skupnosti v Republiki
              Sloveniji.
Cilji           našteje cilje vzgoje in izobraževanja
              v vrtcih in šolah z italijanskim učnim
              jezikom in v dvojezičnih vrtcih in
              šolah na narodnostno mešanih
              območjih,
Sodelovanje z       pojasni sodelovanje vrtcev in šol z
institucijami matičnega  ustreznimi institucijami matičnega
naroda           naroda v sosednjih državah.
Programi vzgoje in
izobraževanja
Prilagajanje programov  zna pojasniti prilagajanje programov
              predšolske vzgoje in izobraževalnih
              programov za pripadnike oziroma
              pripadnice italijanske in madžarske
              narodne skupnosti,
              ve, kdo javno veljavne (prilagojene s
              tem zakonom) programe sprejme in
              kako se le – ti objavijo.
Učbeniki in učila     ve, kateri učbeniki in učila se
              uporabljajo pri vzgojno-
              izobraževalnem delu v šoli z
              italijanskim učnim jezikom oziroma
              v dvojezični šoli.
Soglasje oziroma      ve, kaj si mora pridobiti pristojni
mnenje           strokovni svet pred sprejemom oz.
              določitvijo vzgojno-izobraževalnega
              programa.
Izvajanje vzgojno-     pojasni izvajanje vzgojno-
izobraževalnega dela    izobraževalnega dela v dvojezični
Pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
                                Stran 87
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                     osnovni šoli.
Pouk jezika narodnosti          pojasni, kaj se mora omogočiti
zunaj narodnostno             dijakom in vajencem, ki so končali
mešanega območja             osnovno šolo v jeziku narodnosti
                     oziroma dvojezično osnovno šolo in
                     se vključijo v poklicne, srednje
                     tehniške oz. srednje strokovne šole
                     ali gimnazije zunaj narodnostno
                     mešanega območja.
Javna mreža vrtcev in           zna razložiti, kdo sestavlja javno
šol                    mrežo vrtcev in šol za potrebe
                     italijanske in madžarske narodne
                     skupnosti.
Šolski okoliš               pojasni, kako je urejen šolski okoliši
                     osnovne šole z italijanskim učnim
                     jezikom oziroma dvojezične osnovne
                     šole.
Ustanavljanje in             pojasni, kot kaj se lahko ustanovi
upravljanje javnih            oziroma organizira javni vrtec oz.
vrtcev in šol               šola z italijanskim učnim jezikom oz.
                     dvojezični vrtec oziroma šola,
                     pozna sestavo sveta javnega
                     dvojezičnega vrtca oziroma javne
                     dvojezične šole.
Strokovni in drugi            pozna posebne pogoje za strokovne
delavci (posebni pogoji,         delavce, ki v vrtcih in šolah z
znanje učnega in             italijanskim učnim jezikom oziroma
slovenskega jezika,            v dvojezičnih vrtcih in šolah
strokovni izpit)             opravljajo vzgojno-izobraževalno
                     delo (znanje učnega jezika, znanje
                     slovenskega jezika),
                     zna razložiti, v katerem jeziku
                     opravljajo strokovni delavci po
                     Zakonu o posebnih pravicah
                     italijanske in madžarske narodne
                     skupnosti na področju vzgoje in
                     izobraževanja strokovni izpit.
Poslovanje in izdajanje          pojasni, v katerem jeziku poteka
javnih listin               poslovanje vrtcev in šol z
                     italijanskim učnim jezikom in
                     dvojezičnih vrtcev in šol ter izdajanje
                     spričeval in drugih javnih listin.
Razvojno in svetovalno          ve, kdo opravlja razvojno in
delo                   svetovalno delo za potrebe vrtcev in
                     šol z italijanskim učnim jezikom in
                     za dvojezične vrtce in šole ter kako
                     se zagotavlja skrb za izvajanje teh
                     nalog,
                     ve, kdo zagotavlja pogoje za
                     izobraževanje in izpopolnjevanje
Pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
                                Stran 88
          KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


                     strokovnih delavcev s področja
                     vrtcev in šol z italijanskim učnim
                     jezikom in dvojezičnih vrtcev in šol.
Financiranje               pojasni, kdo daje soglasje k          Glej tudi Pravilnik o
                     normativom in standardom, ki so        normativih in standardih za
                     podlaga za financiranje javnih vrtcev     izvajanje programa osnovne
                     in šol z italijanskim učnim jezikom in     šole v dvojezičnih osnovnih
                     dvojezičnih javnih vrtcev in šol,       šolah in osnovnih šolah z
Investicije                ve, iz katerih sredstev se gradijo in     italijanskim učnim jezikom
                     opremljajo vrtci in šole za potrebe      (Ur. l. RS, št. 75/05, 85/06,
                     narodnih skupnosti,              68/07, 73/08, 18/11)
Subvencioniranje             pojasni, kako se zagotavljajo sredstva
                     za subvencioniranje cene učbenikov
                     in za sredstva za plačilo višjih
                     stroškov za oddelke v vrtcih, kjer se
                     pri vzgojnem delu uporablja
                     italijanski jezik, oziroma kjer
                     vzgojno delo poteka dvojezično v
                     slovenskem in madžarskem jeziku.
Normativi in standardi          pozna normative in standarde, ki so
                     podlaga za sistemizacijo delovnih       Pravilnik o normativih in
                     mest in za oblikovanje oddelkov in       standardih v srednjih šolah z
                     skupin v srednjih šolah z italijanskim     italijanskim učnim jezikom
                     učnim jezikom in dvojezični srednji      (Ur. l. RS, št. 85/03, 103/07,
                     šoli.                     76/08, 55/11)
Materialni stroški            pozna merila za vrednotenje          Pravilnik o normativih in
                      materialnih stroškov v srednjih šolah     standardih v dvojezični srednji
                      z italijanskim učnim jezikom in        šoli (Ur. l. RS, št. 85/03,
                      dvojezični srednji šoli.           100/07, 76/08, 55/11)
                                             Pravilnik   o   merilih  za
                                             vrednotenje      materialnih
                                             stroškov v srednjih šolah z
                                             italijanskim učnim jezikom
                                             (Ur. l. RS, št. 78/04),
                                             Pravilnik   o   merilih  za
                                             vrednotenje      materialnih
                                             stroškov v dvojezični srednji
                                             šoli (Ur. l. RS, št. 78/04);
Pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
                                Stran 89
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


i) Izobraževa nje odraslih

 VSEBINA - POJMI         CILJI – APLIKACIJE                   VIRI
            Kandidat/ka:
Splošno o izobraževanju  zna pojasniti, kaj obsega izobraževanje      Zakon o izobraževanju
odraslih         odraslih,                     odraslih (ZIO), (Ur. l. RS,
             ve, kdo se lahko izobražuje kot odrasel      št. 110/06 - UPB)
             in s katerimi zakoni se ureja           Zakon o osnovni šoli
             izobraževanje odraslih,              Zakon o gimnazijah
Načela          zna našteti načela, na katerih temelji       Zakon o poklicnem in
             izobraževanje odraslih.              strokovnem izobraževanju
Udeleženci        pojasni status udeleženca izobraževanja
izobraževanja       odraslih,
             našteje pravice udeležencev
             izobraževanja odraslih.
Izobraževalni programi  navede vsebine izobraževanja, ki si jih
             udeleženci izobraževanja odraslih
             pridobivajo v izobraževanju odraslih,
             ve, po katerih vrstah izobraževalnih
             programov se le - te pridobivajo,
             našteje nekaj izobraževalnih programov
             za odrasle,
             ve, na kakšen način se pridobi javno
             veljavna izobrazba,
             pojasni dokazovanje znanja z izpiti,
             zna razložiti t. i. certifikatni sistem in kaj
             le-ta omogoča,
             ve, kaj vsebuje:
             a) splošni del javno veljavnega
               izobraževalnega programa za odrasle,
             b) posebni del javno veljavnega
               izobraževalnega programa za
               odrasle.
Pogoji za opravljanje   ve, kdo opravlja izobraževanje odraslih,
izobraževanja odraslih  našteje organizacije, ki izvajajo
             izobraževanje odraslih,
             pozna tudi nekatere alternativne
             neformalne izobraževalne programe
             različnih izvajalcev, namenjenim
             posebnim ciljnim skupinam,
             pozna pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
             organizacije za izobraževanje odraslih
             za opravljanje dejavnosti izobraževanja
             odraslih:
             a) izobrazbene in druge pogoje za         Odredba o strokovni
               vodjo izobraževalnega področja         izobrazbi strokovnih
               in za strokovne delavce, ki          delavcev in o minimalnih
               organizirajo izobraževanje odraslih,      standardih prostorov in
             b) izobrazbene pogoje za učitelje in        opreme v izobraževanju
               druge strokovne delavce,            odraslih (Ur. l. RS, št.
                                       82/98)
                        Stran 90
        KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

                 c) minimalne standarde prostorov in
                   opreme.
Javne organizacije za      razloži, kdo jih ustanavlja in kdaj se le –  Zakon o izobraževanju
izobraževanje odraslih      lahko ustanovijo,               odraslih (ZIO), (Ur. l. RS,
                 pojasni v kakšni obliki se javna       št. 110/06 UPB1)
                 organizacija za izobraževanje odraslih
                 lahko ustanovi,
                 ve, kdo je poslovodni organ in
                 andragoški vodja organizacije za
                 izobraževanje odraslih oz. kdaj jo lahko
                 vodi ravnatelj ali vodja enote
                 (izobrazbeni in drugi pogoji za te
                 delavce),
                 našteje strokovne organe v javni
                 organizaciji za izobraževanje odraslih
                 ter njihove pristojnosti,
                 ve, v kaj se lahko združujejo
                 organizacije za izobraževanje odraslih.
Nacionalni program        ve, kdo ga sprejme in kakšne cilje želi    Resolucija o nacionalnem
izobraževanja odraslih      Republika Slovenija s tem dokumentom     programu izobraževanja
                 uresničiti (vsebina programa),        odraslih v Republiki
                 pozna poseben vladni program -        Sloveniji do leta 2010 (Ur.
                 Program 5000 za izobraževanje         l. RS, št. 70/04)
                 brezposelnih oseb ter temeljni cilj tega
                 projekta.
Letni program          pojasni, kaj določa letni program in kdo
izobraževanja odraslih      ga sprejme,
ter financiranje         pozna izobraževalne programe in
                 dejavnosti, ki se financirajo iz javnih
                 sredstev in ve, kdo jih lahko izvaja,
                 ve, od kod se zagotavljajo sredstva za
                 izvajanje letnega programa in kdo izbere
                 izvajalce,
                 navede obseg sredstev iz državnega
                 proračuna in obseg sredstev iz proračuna
                 lokalne skupnosti.
Organizacija           razloži, kaj mora vsebovati letni delovni
izobraževanja          načrt organizacije za izobraževanje
                 odraslih, ki izvajajo javno veljavne
                 izobraževalne programe, ki so
                 financirani, sofinancirani ali
                 subvencionirani iz javnih sredstev,
                 pojasni namen izdaje publikacije
                 organizacije za izobraževanje odraslih in
                 pozna njen obseg.
Vpis v izobraževanju       ve, na podlagi česa se odrasli vključujejo  Pravilnik o razpisu za vpis
odraslih             v izobraževanje po izobraževalnih       in izvedbi vpisa v
                 programih,                  izobraževanju odraslih (Ur.
                 pozna postopek vpisa (razpis za vpis,     l. RS, št. 82/98)
                 prijava na razpis, omejitev vpisa,
                 podaljšanje roka za zbiranje prijav,
                 izvedba vpisa).
                         Stran 91
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Evidence in        ve, katere zbirke podatkov vodijo         Pravilnik o evidencah in
dokumentacija ter     organizacije za izobraževanje odraslih,      dokumentaciji v
varstvo osebnih      pozna namen in uporabo zbirk podatkov,      izobraževanju odraslih (Ur.
podatkov v         ve, katero dokumentacijo vodijo          l. RS, št. 32/00)
izobraževanju odraslih   organizacije za izobraževanje odraslih.
Evidence          našteje evidence, ki jih vodijo
              organizacije za izobraževanje odraslih o
              udeležencih izobraževanja,
              pozna postopek vodenja evidenc.
Javne listine       pozna javne listine, ki jih izdajajo
              organizacije za izobraževanje odraslih
              (javne listine o učnem uspehu, javne
              listine o končanem izobraževanju,
              izpopolnjevanju in usposabljanju,
              statusne listine) in postopek izdajanja le
              – teh,
              zna pojasniti pristojnosti za izdajanje
              spričeval,
              razloži izdajo spričevala z boljšo oceno,
              zaradi spremembe ocen po ugovoru,
              zadržanje spričevala, popravljanje napak
              v listini, razveljavitev spričevala,
              nadomestno spričevalo, ravnanje z
              razveljavljenimi spričevali.
Druga dokumentacija    ve, kaj zajema dokumentacija o
              izobraževalnem delu,
              ve, kako dokumentirajo svoje delo
              organi organizacije za izobraževanje
              odraslih in strokovni delavci,
              ve, s katerimi splošnimi dokumenti
              dokumentira organizacija za
              izobraževanje odraslih načrt poteka dela,
              njegovo realizacijo in splošne dogodke,
              zna pojasniti, kako se dokumentacija
              hrani in katero vrsto dokumentacije
              mora organizacija za izobraževanje
              odraslih trajno hraniti.
Prilagajanje        zna razložiti, kako organizacija za        Navodilo za prilagajanje
izobraževalnih       izobraževanje odraslih udeležencem        izobraževalnih programov
programov poklicnega    izobraževanja prilagodi izobraževanje       poklicnega in strokovnega
in strokovnega       (organizacija, časovna razporeditev        izobraževanja odraslim
izobraževanja odraslim   izobraževanja, ocenjevanje znanja,        udeležencem izobraževanja
udeležencem        napredovanje, priznavanje predhodno        (Ur. l. RS, št. 80/98)
izobraževanja       pridobljenega znanja) ter kdo o tem
              odloči.
Standardi in normativi v  pozna glavne določbe normativov in        Odredba o standardih in
izobraževanju odraslih   standardov, ki so podlaga za izračun:       normativih v izobraževanju
              a) sredstev za investicije in materialne     odraslih (Ur. l. RS, št.
                stroške,                   43/00)
              b) sredstev za plače andragoških in
                drugih strokovnih delavcev,
              c) stroškov za izvajanje izobraževalnih
                        Stran 92
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

                 programov,
               d) stroškov pri opravljanju
                infrastrukturnih dejavnosti.
Državni izpitni center    navede pristojnosti Državnega izpitnega
               centra
Andragoški center      pojasni, kdo in s kakšnim namenom ga Odlok o ustanovitvi
Republike Slovenije     ustanovi,                Andragoškega centra
               pozna temeljne cilje in naloge centra. Republike Slovenije (Ur. l.
                                   RS, št. 18/91, 12/99)

      Strokovni delavci, zaposleni v organizacijah za izobraževanje odraslih, morajo
      poznati tudi predpise s področja, na katerem delajo.
                        Stran 93
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUj) Višje strokovne šole

  VSEBINA -           CILJI – APLIKACIJE                  VIRI
   POJMI
          Kandidat/ka pozna:
Splošno o višjem  obseg in vsebino zakona,              Zakon o višjem strokovnem
strokovnem      cilje in naloge višješolskega strokovnega     izobraževanju
izobraževanju    izobraževanja,                  Zakon o poklicnem in
           učni jezik v višjih strokovnih šolah,       strokovnem izobraževanju
           pomen izobraževanja pod enakimi
           pogoji,
           izobraževanje študentov s posebnimi
           potrebami.
Status in organi   ustanovitev in organiziranost šole        Pravilnik o ustanavljanju javnih
           (elaborat),                    višjih strokovnih šol
           organe šole (svet šole, strateški svet,
           direktor, ravnatelj, predavateljski zbor,
           strokovni aktivi, študijska komisija,
           komisija za spremljanje in zagotavljanje
           kakovosti, skupnost višjih strokovnih šol.
Študijski programi  pridobitev javnoveljavne izobrazbe,        Pravilnik o javnih listinah, ki jih
in javnoveljavna   poklicne standarde,                višje strokovne šole izdajajo
izobrazba      javne listine (indeks, diploma in drugi      študentom
           obrazci),
           vsebino višješolskih študijskih
           programov,
           študijske programe za izpolnjevanje ter
           skupne študijske programe,
           nazive, stopnje in smeri strokovne
           izobrazbe,
           študijske obveznosti in trajanje
           izobraževanja.
Akreditacija     naloge komisije za akreditacijo          Pravilnik o vodenju razvida
študijskih      višješolskih študijskih programov,        izvajalcev javno veljavnih
programov in vpis  pogoje za opravljanje višješolske         višješolskih študijskih
v razvid       dejavnosti,                    programov
           vpis v razvid (pomen), izbris iz razvida,
           glavno knjigo razvida šol,
           primere prepovedi opravljanja
           dejavnosti.
Vpis         vpisne pogoje,                  Pravilnik o vpisu v višje
           razpis za vpis in prijava na razpis (prva     strokovno izobraževanje
           in druga prijava),
           omejitev vpisa in merila za izbiro (izbirni
           postopek).
Strokovni delavci  vrste strokovnih delavcev,             Pravilnik o postopku za
                                    imenovanje v naziv predavatelja
            pogoje, ki jih morajo izpolnjevati       višje šole;
            strokovni delavci,
                                    pravilniki oz. odredbe o
                        Stran 94
       KATALOG ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

                                    izobrazbi predavateljev višjih
                                    strokovnih šol in drugih
                                    strokovnih delavcev v višjem
                                    strok. izobraževanju;
            postopek in komisijo za imenovanja v
            naziv predavatelja,               Merila za določitev vidnih
            napredovanje v naziv predavateljev in      dosežkov na strokovnem
            inštruktorjev.                 področju za pridobitev naziva
                                    predavatelj višje šole
Študenti višjih    pridobitev in prenehanje statusa študenta,
strokovnih šol    način izobraževanja,
           pravice, dolžnosti, ugodnosti in
           odgovornosti študentov,
           prekinitev izobraževanja,
           organiziranost študentov.
Organizacija     trajanje študijskega leta, prosti dnevi,     Pravilnik o študijskem koledarju
študijskega dela   razporeditev izobraževanja,           v višjih strokovnih šolah
           letni delovni načrt,
           praktično izobraževanje,             Pravilnik o ocenjevanju znanja v
           ocenjevanje znanja in ovrednotenje s       višjih strokovnih šolah
           krediti (izpiti in druge oblike znanja),
           izpitne roke in izpitni red,           Pravilnik o vsebini in postopku
                                    vodenja registra delodajalcev, ki
           napredovanje v višji letnik, ponovni vpis
                                    izvajajo praktično izobraževanje
           in nadaljevanje študija po prekinitvi,
                                    študentov v višjem strokovnem
           pravico do ugovora zoper ocene,
                                    izobraževanju
           prilaganje izobraževanja za izredne
           študente.
Zbiranje in varstvo  vrsto evidenc v višjih šolah,
osebnih podatkov  uporabo in shranjevanje evidenc,
           dokumentacijo.
Nadzor        inšpekcijske službe.
Slovenščina za    možnosti in pogoje za učenje slovenščine     Pravilnik o skrbi za razvoj in
tujce v višjih    vpisanih tujih študentov             učenje slovenščine v višjih
strokovnih šolah                            strokovnih šolah
                        Stran 95

								
To top