Javno povabilo strokovnjakom by 3g8e8q0q

VIEWS: 3 PAGES: 3

									                                          1
               Javno povabilo
          za sodelovanje v pilotnem projektu
   EKSPERTNA ZUNANJA EVALVACIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
     v vlogi EKSPERTNIH ZUNANJIH EVALVATORJEV


Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport v letu 2012 načrtuje pilotno vpeljavo institucionalne ekspertne
zunanje evalvacije v izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle. V ta namen
vabi k sodelovanju strokovnjake, ki bi se želeli preizkusiti v vlogi
ekspertnih zunanjih evalvatorjev.

Vabimo vse zainteresirane strokovnjake, ki bi želeli kot ekspertni zunanji evalvatorji
sodelovati pri pilotni vpeljavi in dokončnem oblikovanju vloge ekspertnih zunanjih
evalvatorjev v modelu ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih, da se
najkasneje do petka, 6. aprila 2012, s pisno vlogo prijavite na naslov: Andragoški
center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za projekt Ekspertna
zunanja evalvacija v izobraževanju odraslih – EKSPERTNI ZUNANJI EVALVATORJI«.
Prijavni obrazec je dostopen na spletnem naslovu http://kakovost.acs.si/spodbude/.

Podrobnejše informacije o pogojih za prijavo na razpis si lahko ogledate na spodnji
povezavi. Dodatne informacije pa dobite pri Jasmini Orešnik Cunja (telefon: 01 5842
596, elektronska pošta: jasmina.oresnik.cunja@acs.si), oz. pri dr. Tanji Možina
(telefon: 01 5842 577, elektronska pošta: tanja.mozina@acs.si).


Kakšna bo vloga ekspertnih zunanjih evalvatorjev?

   Ekspertni zunanji evalvatorji se bodo na dvodnevnem temeljnem
   usposabljanju seznanili s konceptom in metodologijo ekspertne zunanje
   evalvacije, ki jo razvija Andragoški center Slovenije.
   Za izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije v izbrani izobraževalni organizaciji se
   bo oblikovala skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev.
   Skupina bo pregledala in ovrednotila vlogo, v kateri bo izobraževalna
   organizacija ovrednotila doseganje meril kakovosti v skladu z modelom
   ekspertne zunanje evalvacije.
   V naslednji fazi bo skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev v sodelovanju z
   Andragoškim centrom Slovenije in izobraževalno organizacijo pripravila in
   izpeljala obisk v izobraževalni organizaciji. Med obiskom bodo evalvatorji
   izpeljali vodene pogovore z različnimi predstavniki (vodstvo, učitelji,
   udeleženci, …), da bi si tako dodatno razjasnili, ali izobraževalna organizacija
   dosega zastavljena merila kakovosti.
                                            2

   V zadnji fazi bo skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev pripravila končno
   poročilo o izpeljani ekspertni zunanji evalvaciji.


Kdo je lahko ekspertni zunanji evalvator?

Ekspertni zunanji evalvator je lahko tisti, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji:

   ima univerzitetno izobrazbo,
   ima pedagoško-andragoško izobrazbo,
   ima vsaj 7 let delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.

Posebni pogoji:

   pozna značilnosti, organiziranost in delovanje različnih vrst izobraževalnih
   organizacij za odrasle;
   se je usposabljal za delo pri presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževalni
   organizaciji, kar je dokazljivo z listinami; prednost bodo imeli tisti kandidati, ki
   so se usposabljali za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju
   odraslih;
   ima izkušnje z notranjim ali zunanjim presojanjem kakovosti, še posebej na
   področju izobraževanja odraslih;
   ima andragoško znanje in izkušnje s področja podpore odraslim udeležencem
   pri izobraževanju;
   obvlada delo z IKT orodji;
   bo uspešno zaključil usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje na
   Andragoškem centru Slovenije (aktivna udeležba na usposabljanju, projektna
   naloga);
   pridobi soglasje svojega direktorja, da se bo v letu 2012 lahko udeležil
   usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje in v skladu z načrtom projekta
   opravil vsaj eno ekspertno zunanjo evalvacijo v izbrani izobraževalni
   organizaciji.

Andragoški center Slovenije bo izmed vseh prispelih prijav izbral največ 10
kandidatov, ki bodo v letu 2012 kot ekspertni zunanji evalvatorji sodelovali pri
izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževalnih organizacijah za odrasle. O
izboru bomo kandidate obvestili najkasneje do četrtka, 26. aprila 2012.

Izbrani kandidati bodo morali, v kolikor bodo želeli sodelovati pri izpeljavi ekspertnih
zunanjih evalvacij, obvezno opraviti dvodnevno usposabljanje za ekspertne zunanje
evalvatorje, ki ga bo izpeljal Andragoški center Slovenije.
                                          3

Potrdilo o usposobljenosti

Kandidatom, ki bodo uspešno opravili temeljno usposabljanje za ekspertne zunanje
evalvatorje, bo Andragoški center Slovenije izdal potrdilo o usposobljenosti.


Kritje stroškov

   Usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje je za kandidate brezplačno,
   druge stroške, ki kandidatu nastanejo s sodelovanjem na usposabljanju, pa
   krije kandidat sam.
   Ekspertnim zunanjim evalvatorjem bo Andragoški center Slovenije povrnil
   potne stroške, ki bodo nastali z obiski v izobraževalnih organizacijah, v katerih
   bo potekala ekspertna zunanja evalvacija.
   Predvideno je tudi plačilo za delo, ki bo opredeljeno v medsebojnem dogovoru
   med Andragoškim centrom Slovenije in osebo, ki bo opravljala naloge
   ekspertnega zunanjega evalvatorja, in bo odvisno od števila ekspertnih
   zunanjih evalvacij, pri katerih bo ekspertni zunanji evalvator sodeloval.

								
To top