Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Izmjene Zakona o PDV-u by 3g8e8q0q

VIEWS: 531 PAGES: 70

									IZMJENE ZAKONA O PDV-u
PRIMJENA OD 1.3.2012.


      mr. sc. Miljenka Cutvarić
      urednica savjetnica, HZRIF
        mcutvaric@rif.hr
                    1
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 ZAKONA O PDV-U
  donesen na sjednici Sabora 17.2.2012.
  objavljeno Nar. nov., br. 22/12
  PRIMJENA:
   od 1. ožujka 2012.
   dio izmjena od 1. siječnja 2013. (smanjenje
   stope PDV-a na ugostiteljske usluge
   prehrane i pića osim alkoholnog pića)

                        2
Izmjene koje se primjenjuju od
1. ožujka 2012.
 promjene stopa PDV-a
  izmjena čl. 10. Zakona
    opća stopa 23%       25%
  izmjena čl. 10.a Zakona
    snižena stopa 10% (dječja hrana, jestivo
    ulje i mast, bijeli šećer i voda)
 ukida se mogućnost odbitka pretporeza za
 reprezentaciju i troškove povezane s nabavom
 i korištenjem sredstava za osobni prijevoz


                         3
Prag za ulazak u sustav PDV-a

  od 1.1.2013. praga za ulazak u sustav PDV-a
   85.000     230.000 kn
   prema vrijednosti isporuka u 2012. godini
   ako vrijednost isporuka u 2012. bude ispod 230.000 (bez
    PDV-a)
     mogućnost izlaska iz sustava PDV-a – osim u slučaju
      ako je porezni obveznik dobrovoljno ušao u sustav, a
      nije proteklo 5 godina
     obveza ispravka iskorištenog PDV-a za dugotrajnu
      imovinu nabavljenu u prethodnih 5/10 godina
  tromjesečni porezni obveznici
   čija je vrijednost isporuka sa PDV-om u prethodnoj godini
    bila manja od 800.000 kn (ranije 300.000)
                                 4
 očekuju se izmjene Pravilnika o PDV-u
    usklađivanje odredbi koje se odnose na
    primjenu nove stope
    Izmjene sadržaja
     Knjiga U-RA i Knjiga I-RA - proširenje
     za stopu 25%
    Izmjene Obrazaca PDV i PDV-K
                       5
Prijelazno razdoblje
  PDV se obračunava po stopi koja je na snazi kad su dobra
  isporučena ili usluge obavljene (čl. 60. st. 7. Pravilnika o PDV-
  u)
  Prijelazno razdoblje:
  isporuke do 29.2.2012.        stopa 23%
    bez obzira na datum računa
    čl. 15. Zakona o PDV-u – sadržaj računa
      datum računa
      datum isporuke
    R-2 račun – bez obzira kada će biti naplaćen
  isporuke od 1.3.2012.
    opća stopa 25%
    10% (jestivo ulje, mast, bijeli šećer, dječja hrana, voda, osim vode u
    bocama i drugoj ambalaži)
                                         6
OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA NA
POČETKU PRIMJENE NOVIH STOPA
PDV-A
                7
Obveza popisa zaliha dobara zbog
promjene porezne stope
 Sukladno
  čl. 33.a Zakona o PDV-u i
  čl. 166. Pravilnika o PDV-u
 Početkom primjene nove porezne stope,
 porezni obveznici koji zalihe dobara
 iskazuju po prodajnim cijenama s
 uračunanim porezom, dužni su popisati
 zalihe dobara za koja se mijenja
 porezna stopa

                     8
stopa 10%?
  očekuje se da će izmjenama Pravilnika o PDV-u biti propisano koji se
  proizvodi iz ovih skupina oporezuju sniženom stopom
  jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s
  posebnim propisima
   Pravilnik o jestivim uljima i mastima, NN 22/10
   Pravilnik o uljima ploda i komine maslina NN 7/09
  dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu
  djecu, u skladu s posebnim propisima
   Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na
    bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, NN 74/08 i 106/10
  bijeli šećer od trske i šećerne repe
   šećer u prahu, šećer u kocki – vjerojatno 25% (Nisu obuhvaćeni
    Pravilnikom o šećerima i metodama analize šećera namijenjenih za
    konzumaciju, NN 39/09 i 144/10)
   šećer – ugostiteljsko pakiranje 10%


                                    9
stopa 10%?
 na isporuke vode, osim vode koja se stavlja na tržište u
 bocama ili u drugoj ambalaži
 Uputa MF, od 24.2.2012.
  pod pojmom isporuka vode podrazumijevaju se sve
   usluge neposredno povezane s isporukom vode
  uključivo i usluge javne odvodnje
  naknade
    koje ne podliježu oporezivanju i dalje neoporezive
    naknade koje podliježu oporezivanju od 1.3. stopa 10%
                                10
stopa 10%?
 ne odnosi se na
  margarin
  maslac
          11
 Obvezu popisa imaju samo trgovci na
 malo (vode zalihe po prodajnim
 cijenama s uračunanim PDV-om)
 Inventurne razlike utvrđene popisom
 na dan 29.2.12.:
  Manjak – ako je oporeziv – PDV treba
  obračunati po stopi 23%
  Višak – ukalkulirati PDV po stopi 25%

                      12
Knjiženje ukalkuliranog PDV-a
 Nakon provedenog popisa robe u
 trgovini na malo i utvrđenog stanja
 robe na datum 29.veljače 2012. –
 trgovac može za iznos razlike PDV-a:
  povećati/smanjiti maloprodajne cijene
 ili
  zadržati iste maloprodajne cijene -
   razliku poreza u ovom slučaju knjiži
   na teret ili u korist razlike u cijeni

                        13
I. Promjena MPC za iznos
povećanja/smanjenja PDV-a
 Kod promjene maloprodajnih cijena – treba
 sastaviti ZAPISNIK O PROMJENI CIJENA, kao
 ispravu o stanju robe u prodavaonici
 Zapisnik kao isprava o robi(sukladno čl. 16.
 Zakona o trgovini) mora sadržavati podatke o:
    vrsti,
    količini,
    prodajnoj cijeni i
    prodajnoj vrijednosti robe prije i nakon
    promjene cijene


                       14
  Promjena maloprodajnih cijena za iznos promijenjene stope
  PDV-a
    Koeficijent za preračun stare na novu cijenu
    100 + nova stopa
    100 + stara stopa
    za proizvode sa 23 na 25% = 1,01626
    za proizvode sa 23 na 10% = 0,8943

    npr. stara cijena 30 kn x 1,01626
            = nova cijena 30,50 (+ 0,50)

      stara cijena 15 kn x 0,8943
            = nova cijena 13,41 (- 1,59)


                                15
povećanje MPC
za iznos PDV-a 23%  25%
              16
smanjenje MPC
za iznos PDV-a 23%  10%
              17
II. Bez promjene cijene – razlika
PDV-a na teret/u korist marže
 i u slučaju da se ne mijenja MPC – trgovac
 također treba obaviti popis robe
 čl. 160. st. 2. Pravilnika
  porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po
  prodajnim cijenama s uračunanim porezom, obvezni
  su osigurati podatke o uračunanom PDV-u te podatke
  o poreznim osnovicama razvrstanim po poreznim
  stopama
 Izračunati iznos PDV-a sadržanog u
 maloprodajnoj vrijednosti robe primjenom
 preračunane stope
  20% utvrditi iznos ukalkuliranog PDV-a po stopi 25%
  9,0909% utvrditi iznos ukalkuliranog PDV-a po stopi
  10%
                           18
stopa 23%   25% -ista MPC
 - povećanje PDV-a na teret RUC-a
                  19
stopa 23%   10% - ista MPC
 - smanjenje PDV-a u korist RUC-a
                  20
Preračunane stope PDV-a
 Čl. 60. st. 4. Pravilnika o PDV-u
 Ako se iz naknade u kojoj je sadržan porez
 mora izračunati iznos poreza, primjenjuje se
 preračunana porezna stopa:
              porezna stopa x 100
preračunana porezna stopa = --------------------
              100 + porezna stopa

 za 25% preračunana 20 %
 za 10% preračunana 9,0909                          21
Primjeri:
 cigarete – MPC označena na ambalaži
 povećanje stope na 25%, ali cijena
 ostaje ista jer se cigarete mogu
 prodavati isključivo po MPC koja je
 označena na proizvodu
 iznos PDV-a utvrditi preračunanom
 stopom 20%
 razlika na teret RUC-a

                  22
Preračunane stope u
ugostiteljstvu
  Na prodaju pića u ugostiteljskim objektima obračunava se:
   PDV i
   općinski porez na potrošnju
   osnovica PDV-a bez poreza na potrošnju
   osnovica poreza na potrošnju bez PDV-a
  Preračunane stope

    Za PDV 25% (preračunana stopa 19,53125
            100 x PDV
            100 + zbirna stopa

    Za porez na potrošnju
    100 x porez na potrošnju
    100 + zbirna stopa
     ako je općinski porez 3% - preračunana stopa je 2,34375%
     ako ugostitelj nije obveznik PDV-a preračunana stopa za 3%
      općinskog poreza na potrošnju je 2,9126%


                                  23
Prijelazno razdoblje
 primjena stope
  23% ili 25%
  23% ili 10% (za proizvode za koje se
  smanjuje stopa PDV-a)
 čl. 60. st. 7 Pravilnika o PDV-u
  „PDV se obračunava po stopi koja je na
  snazi kad su dobra isporučena ili usluge
  obavljene”
  važan nastanak porezne obveze
                        24
Predujmovi u prijelaznom
razdoblju
 Primljeni predujam do 29.2. za isporuku oporezivu
 stopom 23% - obveza izdavanja računa o primljenom
 predujmu i obračun PDV-a 23%
 Isporuka nakon 1.3. – izlazni račun za isporuku –
 obračun PDV-a 25%

Knjiga I-RA – redovne isporuke
   Obveza po računu za isporuku po stopi 25%


Knjiga I-RA – predujmovi
   Storno računa za predujam – storno PDV-a 23%


                           25
Dani predujmovi
 Za dani predujam do 29.2.
  pretporez temeljem račun dobavljača o primljenom
   predujmu stopa PDV-a 23%
 Za isporuku nakon 1.3.
  primljen je račun o isporuci po stopi 25%

Knjiga U-RA – redovne nabave
   Pretporez po računu za isporuku po stopi 25%

Knjiga U-RA – predujmovi
   Storno pretporeza po predujmu – storno PDV-a 23%                            26
 Predujam za osobno vozilo   15.2.2012.
 primljen račun o primljenom predujmu
    pretporez temeljem računa o primljenom predujmu
     70% može se odbiti i
     30% ne može se odbiti
 račun o isporuci nakon 1.3.2012. – R-1 – U-RA
    zabrana odbitka pretporeza (STUPAC 17. NE MOŽE SE ODBITI)
 istovremeno
    storno u knjizi za predujmove (pretporez bio iskorišten samo
    privremeno – jer se stornira nakon računa o isporuci)
                                   27
Povrat robe koja je isporučena
prije 1.3.2012. (po stopi 23%)

      OBAVIJEST O KNJIŽENJU
    - ispravak pretporeza po stopi 23% -

   sa pozivom na određeni broj računa i vrijednost
   isporuke koja se vraća
   kupac daje suglasnost o ispravku iskorištenog
   pretporeza po stopi 23% (storno knjiga U-RA)
   dobavljač ispravlja poreznu obvezu po stopi 23%
   (storno knjiga I-RA)
   u PDV obrascu sa stopom 23% podatak može biti s
   negativnim predznakom                            28
Povrat robe:
        29
Naknadni popusti, odobrenja,
cassasconto
 Isporuka robe do 29.2. – na računu o isporuci
 porez zaračunan po stopi 23%
 Obavijest kupca o ispravku pretporeza sa
 datumom nakon 1.3.
    Ispravlja se pretporez po stopi 23%
    Dobavljač ispravlja poreznu obvezu po
    stopi 23%
   Važno: OK – sa pozivom na broj i datum
   računa po kojemu se ispravlja iskorišteni
   pretporez

                         30
Ugovori o građenju - nastanak
porezne obveze
 porezna obveza - nastaje istekom obračunskog
 razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno
 izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog
 tijela (čl. 45. st. 3. Pravilnika)
    ako nadzorno tijelo ne ovjeri obračunsku situaciju, smatra se da je
    porezna obveza nastala najkasnije istekom obračunskog razdoblja
    koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska
    situacija
 pretporez – samo ako je obračunska situacija ovjerena
 (čl. 135. st. 4. Pravilnika)

Primjeri:
 obračunska situacija izdana u veljači (za stvarno
  izvedene radove u veljači)
    ovjera u veljači – 23%
    ovjera u ožujku – 25% (već ispostavljenu situaciju treba ispraviti)
    nije ovjerena – obveza nastaje u ožujku – 25%

                                     31
Kontinuirane isporuke usluga
 Usluge su obavljene u trenutku završetka
 njihovog korištenja (čl. 45. Pravilnika)
 Ako se usluge obavljaju stalno – kontinuirano u
 dva obračunska razdoblja, porezna obveza
 nastaje po proteku drugog obračunskog
 razdoblja
 Za uslugu koja je započela u mjesecu veljači, a
 završena u ožujku, isporuka je nastala u
 ožujku – primjena porezne stope 25%
 u više od dva obračunska razdoblja por obveza
 nastaje istekom svakog razdoblja
                        32
PDV na usluge inozemnih
poduzetnika
  Korisnik usluge u Hrvatskoj temeljem čl. 19. st. 2.
  Zakona o PDV-u treba obračunati PDV na uslugu ino
  poduzetnika
  Porezni obveznik svaki poduzetnik (čak i ako nije
  obveznik PDV-a)
  porezna obveza
   nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojemu
   je usluga obavljena ili plaćena (ako je plaćena
   predujmom)
  PDV se plaća u roku podnošenja obračuna
  ako je usluga plaćana predujmom,a a isporuka će
  uslijediti nakon 1.3. trebalo bi korigirati poreznu
  obvezu na 25%

                           33
Primjer:
   Plaćanje usluge promidžbe stranoj
      promidžbenoj agenciji
 Usluga promidžbe obavljena u veljači 2012. –
 primljen račun u iznosu od 500 EUR-a
    nastanak porezne obveze u veljači
    rok plaćanja – u roku za podnošenje obračuna tj.
    do kraja ožujka
    Obveza PDV-a po stopi 23%
    500,00 EUR x 7,6 (srednji tečaj HNB 29.2.)
    pretporez u obračunskom razdoblju u kojemu je
    uplaćen (uplaćeno u ožujku)

                            34
PDV NA VLASTITU POTROŠNJU
 Za vozila nabavljena do 31.12.2009.
 ako je pretporez korišten 100%
 Obveza obračuna PDV-a na 30%
 troškova amortizacije (do isteka
 amortizacijskog vijeka vozila)
  obveza PDV-a stopa 25%
                    35
DUGOTRAJNA IMOVINA NABAVLJENA NA
FINANCIJSKI LEASING KOD OBRTNIKA
PRIJE 1.3.2012. – PDV na računu 23%

- Pravo na pretporez tek po otplati rate

         LEASING RATA
      (pretporez - nakon 1.3.2012.)
  za iznos glavnice pretporez se koristi razmjerno
  plaćanju računa za isporuku predmeta najma –
  pravo na pretporez utvrđuje se po stopi 23%)
  za osobna vozila – nakon 1.3. ne može se odbiti
  pretporez (??)                         36
Osobni automobili i druga
sredstva za osobni prijevoz
 izmjene čl. 20. Zakona
 od 1.3.2012. ne može se odbiti pretporez
    za nabavu i najam plovila za razonodu, zrakoplova, osobnih
    automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući
    nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima (gorivo, ulje,
    investicijsko i tekuće održavanje)
 iznimka: ne primjenjuje se na sredstva kojima se
 obavlja djelatnost prijevoza, iznajmljivanje, nabava za
 daljnju prodaju, sredstva za obuku vozača, testiranje
 vozila, servisnu službu (pretporez 100%)
                                     37
Nabava osobnog automobila
nakon 1.3.
 Faktura dobavljača sa PDV-om
 125.000 – pretporez se ne može
 odbiti
 NV vozila = 125.000
 Porez na dobit:
  amortizacija na NV od 125.000
  70% priznati rashod
  30% nepriznati rashod

                  38
Troškovi goriva nakon 1.3.2012.
 također nije dopušten odbitak
 pretporeza
 trošak goriva
 125,00 kn (prema Zakonu o porezu
 na dobit)
  70% priznati i
  30% nepriznati rashod


                   39
Plaća u naravi – vozila nabavljena
nakon 1.3.2012.
 ako se utvrđuje plaća u naravi u 1% ulazi i
 iznos PDV-a koji se nije mogao odbiti
 nema obveze obračuna PDV-a na utvrđeni
 iznos plaće u naravi (čl. 4.st. 4. Zakona)
 ne iskazuje se u Knjizi I-RA i Obrascu PDV
 Dobit – troškovi priznati 100%
 Primjer
  NV vozila 125.000 (nabavljeno nakon 1.3.)
  1% NV = 1.250 (neto iznos plaće u naravi –
   obveza obračuna doprinosa i poreza na
   dohodak)
                       40
Plaća u naravi – 20% operativni
najam nakon 1.3.2012.
 Rata najma 1.000 + 250,00 PDV (ne
 može se odbiti)
 20% od 1.250,00 = 250,00 iznos plaće
 u naravi (nema obveze obračuna PDV-a
 temeljem čl. 4.st.4. Zakona o PDV-u)
 ne iskazuje se u evidencijama PDV-a
 (Knjiga I-RA ni PDV obrazac)
 Porez na dobit – troškovi priznati 100%

                    41
Plaća u naravi – vozila nabavljena
ranije
  do 29.2.2012. – pretporez 70%
  plaća u naravi 1% - NV bez PDV-a (neto)
  obveza obračuna PDV-a na utvrđeni iznos plaće u naravi
  u evidencijama PDV-a – isporuka po stopi 25%
  Porez na dobit – troškovi priznati 100%
  Primjer
   NV vozila sa PDV-om 123.000
     70% 16.100 – pretporez
     30% 6.900 – nije dopušten odbitak
   1% NV = 1.000 + 25% PDV - neto iznos plaće u
    naravi
   1.250 (koeficijentom preračunati na bruto iznos plaće
    u naravi)                     42
Reprezentacija
  od 1.3.2012. ne može se odbiti pretporez za nabavu dobara i
  usluga za potrebe reprezentacije
  reprezentacija – izdaci za ugošćavanje poslovnih partnera,
  darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima
  izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam
  automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično
  korištenje vlastitih proizvoda ili trgovačke robe za
  reprezentaciju (ako je za ta dobra i cijelosti iskorišten
  pretporez)
   osnovica za obračun PDV-a
     vlastiti troškovi utvrđeni prema računovodstvenim
      propisima
     nabavna cijena


                                 43
Izmjene koje se primjenjuju od 1.
siječnja 2013.
 proširena je primjena snižene stope
 PDV-a od 10%
  na usluge pripremanja hrane i
  obavljanje usluga prehrane u
  ugostiteljskim objektima
  pripremanje i usluživanje bezalkoholnih
  pića i napitaka, vina i piva u tim
  objektima
 primjena od 1.1.2013.
                       44
 IZMJENE ZAKONA O POREZU NA
   DOHODAK, ZAKONA O
  DOPRINOSIMA I NOVINE U
OBRAČUNU PLAĆA NAKON 1.3.2012.
               45
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

- usvojen na zasjedanju Sabora
 17.2.2012.
- objava – Nar. nov., 22/2012.
- primjena od 1. ožujka 2012.


                 46
  NAJZNAČAJNIJE IZMJENE:
  povećan mjesečni osobni odbitak
  1.800 ,00      2.200,00
  povećan osobni odbitak umirovljenika
  3.200,00       3.400,00

  novi porezni razredi za primjenu porezne stope
   od 12%, 25% i 40%,
  propisano je oporezivanje dividende i udjela u dobiti na temelju
  udjela u kapitalu (stopa 12% uvećano za prirez),
  uvedeno je oporezivanje inozemnih mirovina
  promijenjeni uvjeti:
   za paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti i djelatnosti
    poljoprivrede i šumarstva
   za oporezivanje porezom na dohodak djelatnosti poljoprivrede
    i šumarstva

                                 47
 ISPLATA PLAĆE OD 1. 3. 2012.
 izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak,
 Nar. nov., br. 22/12.  primjena od 1. ožujka
 2012. godine
  promjena osobnog odbitka
  promjena poreznih razreda za primjenu
   poreznih stopa koja ostaju nepromijenjene
 izmjene i dopune Zakona o doprinosima, Nar.
 nov., br. 22/12.  primjena od 1. svibnja
 2012. godine


                       48
Primjena doprinosa za zdravstveno
osiguranje

 isplata plaća koje se odnose zaključno
 za mjesec travanj 2012. g. 
 doprinos za zdravstveno osiguranje
 po stopi od 15%, neovisno o
 mjesecu isplate plaće
 plaća za svibanj
  doprinos za zdravstveno osiguranje 13%

                     49
STOPA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO
     OSIGURANJE
 bonusi za 2011. godinu isplaćeni nakon 1.
 svibnja  2012.  godine    doprinosi se
 obračunavaju prema propisima važećima za
 razdoblje osiguranja na koje se odnose
 naknade, nagrade, potpore i otpremnine
 isplaćene iznad neoporezivog iznosa 
 primjena propisa koji su na snazi u trenutku
 isplate tih primitaka
                        50
DOPRINOSI NA PLAĆU OD 1. SVIBNJA
       2012.

         Doprinos na plaću:            Stopa
 Doprinos za zdravstveno osiguranje             13%
 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu           0,50%

 Doprinos za zapošljavanje              1,70% ili 1,60%
 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba   nema obveze
 s invaliditetom                    ili 0,1% (0,2%)

 Ukupno                        15,2% ili 15,3%
                                    51
Doprinos za zapošljavanje
Obveza doprinosa          Za zapošljavanje  Poseban doprinos
za poslodavce                     za poticanje
                           zapošljavanja
                           osoba s
                           invaliditetom
Koji zapošljavaju do 19 radnika      1,7%
(broj prijavljenih osoba na MIO
31.12.)


Koji zapošljavaju 20 i više        1,6%        0,1%
radnika, a nemaju obvezu
zapošljav. invalidnih osoba


Koji ima obvezu zapošljavanja       1,6%        0,1%
osoba s invaliditetom i zaposlio
je odgovarajući broj invalida
Koji ima obvezu zapoš. osoba s      1,6%        0,2%
invaliditetom, a nije zaposlio                   52
odgovarajući broj invalida
Obveza zapošljavanja osoba sa
invaliditetom
Rok                     Obveza zapošljavanja
                       najmanje jednu osobu sa
                       invaliditetom
Do 31.12. 2008.               Na svakih 42 zaposlenih
Do 31.12.2011.                Na svakih 35 zaposlenih
Do 31.12.2014.                Na svakih 25 zaposlenih
Do 31.12.2017.                Na svakih 20 zaposlenih


Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (Nar. nov., br. 143/02. i 33/05.)
Obveznici:
-tijela državne uprave, javne službe, pravne osobe u vlasništvu RH ili jedinica
lokalne samouprave


                                         53
     OBRAČUN DOPRINOSA

 doprinosi iz osnovice nepromijenjeni
 osnovice za 2012.:
  najniža mjesečna osnovica:   2.714,60
  najviša mjesečna osnovica: 46.536,00
  najviša godišnja osnovica: 558.432,00
 olakšica za novozaposlene radnike 
 poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa
 na plaću 12 mjeseci – za radnika kojemu je
 to prvo zaposlenje

                     54
  OBRAČUN POREZA NA DOHODAK
 osnovni   osobni  odbitak  poreznog
 obveznika  od 1. ožujka ove godine
 2.200,00 kuna mjesečno
 godišnji  iznos  osnovnog   osobnog
 odbitka za 2012. godinu  25.600,00
 kuna
 godišnji iznos osnovnog osobnog odbitka
  26.400,00 kuna (uz pretpostavku da
 se osnovni osobni odbitak od 2.200,00
 kuna   mjesečno  primjenjuje  cijelu
 godinu)

                     55
   UZDRŽAVANI ČLANOVI OBITELJI
  faktori – nepromijenjeni
  kriterij za 2011. godinu  šesterostruki iznos osnovnog
  osobnog odbitka  10.800,00 kuna
  kriterij od 1. 3. 2012. godine  peterostruki iznos osnovnog
  osobnog odbitka  11.000,00 kuna
  kriterij za 2012. godinu  10.966,67 kuna
    za 2 mjeseca 2012.  10.800/12 x 2 = 1.800,00
    za 10 mjeseci 2012.  11.000/12 x 10 = 9.166,67
  izuzetak:
    socijalne potpore,
    doplatak za djecu,
    oprema novorođenog djeteta i potpora za novorođenče,
    obiteljske mirovine koje primaju djeca nakon smrti roditelja


                                    56
 OSOBNI ODBITAK ZA PODRUČJA POSEBNE
  DRŽAVNE SKRBI  NEPROMIJENJEN isključivo po godišnjoj prijavi poreza na
 dohodak:
  za područje 1. skupine      3.840,00 kuna,
  za područje 2. skupine      3.200,00 kuna,
  za područje 3. skupine i za
  brdsko-planinska područja     2.400,00 kuna
                         57
      POREZNI RAZREDI
   Mjesečna porezna osnovica          Stopa
 do jednostrukog osnovnog osobnog odbitka
       do 2.200,00 kuna           12%

 na razliku između jednostrukog i četverostrukog
       osnovnog osobnog odbitka
  od 2.200,00 do 8.800,00 (na razliku od     25%
         6.600,00 kuna)
iznad četverostrukog osnovnog osobnog odbitka
        iznad 8.800,00 kuna         40%                           58
UČINCI PROMJENE POREZA NA DOHODAK
Pretpostavke obračuna: osnovni osobni odbitak, prirez 0%
                  Porezna osnovica     Porez na dohodak     Razlika u
Red.                                         poreznom
    Bruto plaća  Dohodak    do            do
 br.                       od            od    opterećenj
                 29. 2.          29. 2.            u
                       1. 3. 2012.        1. 3. 2012.
                 2012.           2012.
 1     2      3      4      5      6      7     8 (7 - 6 )
 1.   2.814,00   2.251,20   451,20    51,20    54,14     6,14     - 48,00
 2.   5.500,00   4.400,00  2.600,00   2.200,00   312,00    264,00    - 48,00
 3.   5.961,50   4.769,20  2.969,20  2.569,20    356,30   356,30     0,00
 4.   6.000,00   4.800,00  3.000,00   2.600,00   360,00    364,00    + 4,00
 5.   6.500,00   5.200,00  3.400,00   3.000,00   408,00    464,00    + 56,00
 6.   6.750,00   5.400,00  3.600,00   3.200,00   432,00    514,00    + 82,00
 8.   13.750,00  11.000,00  9.200,00   8.800,00   1.832,00   1.914,00   + 82,00
 9.   14.500,00  11.600,00  9.800,00   9.400,00   1.982,00   2.154,00   + 172,00
 10.  15.500,00  12.400,00  10.600,00  10.200,00   2.182,00   2.474,00   + 292,00
 11.  15.750,00   12.600,00  10.800,00  10.400,00   2.232,00  2.554,00   + 322,00
 15.  46.536,00  37.228,80  35.428,80  35.028,80   12.083,52  12.405,52   + 322,00
 16.
    50.000,00  40.692,80  38.892,80  38.492,80   13.469,12  13.791,12   + 322,00


                                            59
    Razlika u poreznom opterećenju
350


300


250


200


150


100


 50


 0


 -50


-100
                    60
 PROMJENE U OPOREZIVANJU MIROVINA

 osobni odbitak umirovljenika  u visini
 mirovine, najmanje 2.200,00 a najviše do
 3.400,00 kuna mjesečno
 osobni odbitak za 2012. godinu  najmanje
 25.600,00, a najviše 40.400,00 kuna
 oporezivanje dodatka na mirovinu
 oporezivanje mirovina ostvarenih iz inozemstva
 (ovisit će o ugovorima o izbjegavanju
 dvostrukog oporezivanja)


                       61
 UVJETI ZA OPOREZIVNJE DJELATNOSTI
   POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
 promjene se primjenjuju od 1. siječnja 2013.
 godine
 obveznici poreza na dohodak od poljoprivredne
 djelatnosti i djelatnosti šumarstva fizičke osobe:
   koje su po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede
   i šumarstva obveznici poreza na dodanu vrijednost
   koje po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede i
   šumarstva ostvare primitke iznad 35% iznosa
   propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na
   dodanu vrijednost 80.500,00 kuna,
   koje ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima
   propisanim Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi
   i ruralnom razvoju                             62
 PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBRTNIČKE I
   POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

 primjena: od 1. siječnja 2013. godine
 poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu
 obrtničku djelatnost, te djelatnost poljoprivrede i
 šumarstva, može se dohodak utvrđivati u
 paušalnom iznosu ako:
    nije obveznik poreza na dodanu vrijednost
    u poreznom razdoblju ne ostvaruje po osnovi obavljanja
    obrtničke djelatnosti odnosno djelatnosti poljoprivrede i
    šumarstva ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa
    propisanog za ulazak u sustav poreza na dodanu
    vrijednost, tj. ako ne ostvaruje ukupni godišnji primitak od
    obavljanja navedenih djelatnosti iznad 149.500,00 kuna                                63
  ZAKON O DOPRINOSIMA – DRUGI
      DOHODAK
 članak 20. Zakona o izmjenama i dopunama
 Zakona o doprinosima  za obveze doprinosa od
 kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je
 dužničko-vjerovnički odnos nastao do 30. travnja
 2012. godine  doprinos za zdravstveno
 osiguranje po stopi     15% neovisno o
 razdoblju isplate
 ako se ne može utvrditi kada je nastao dužničko-
 vjerovnički odnos, a drugi dohodak se isplaćuje
 nakon 30. travnja  doprinos za zdravstveno
 osiguranje po stopi 13%


                        64
  ZAKON O DOPRINOSIMA – PLAĆANJE
DOPRINOSA PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE

 izdana   rješenja  samostalnim
 obveznicima doprinosa po stopama
 važećim na dan 1. siječnja 2012. 
 doprinos za zdravstveno osiguranje
 zadužen sa stopom od 15%
 očekuje se da će Porezna uprava do
 30. travnja izdati nova rješenja o
 obvezi doprinosa

                  65
  PROVEDBA PLAĆANJA DOPRINOSA
  Vlada može uredbom propisati način provedbe plaćanja
  doprinosa za radnike, izabrane i imenovane osobe, izaslane
  radnike, osobe primljene na stručno osposobljavanje
  Uredbom se može utvrditi:
    obveznike izvješćivanja
    rokove izvješćivanja
    sadržaj izvješća o podnesenim nalozima za plaćanje doprinosa iz
    plaće i na plaću, primicima koji se radnicima isplaćuju uz plaći i sl.
  ako Uredba bude donesena  kazna za njeno nepoštivanje
  do 1.000.000,00 kuna
                                      66
  SMANJENJE NEPOREZNIH DAVANJA
  24. 2. 2012. godine Sabor usvojio:
   Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju
    kulturnih dobara (NN 25/12)  ukidanje indirektne
    spomeničke rente (osim za neke djelatnosti) koja se
    obračunava na ukupni prihod/primitak po stopi od 0,05%
     primjena: od 1. ožujka – 31. prosinca 2012. godine

     Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje
     obavljaju djelatnosti prema NKD:
       46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
       46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
       47.26  T/m   duhanskim   proizvodima  u  specijaliziranim
       prodavaonicama
       61 Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i
       prijenosa radijskog i TV programa
       64 Novčarsko posredovanje
       66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i
       mirovinskih fondova
       92.00 Djelatnost kockanja i klađenja


                                        67
 Zakona o izmjeni Zakona i šumama (NN
 25/12)  smanjenje stope za obračun
 naknade za općekorisne funkcije šuma s
 0,0525% na 0,0265%
  primjena: danom objave   u  Narodnim
  novinama – tj. 28.2.2012.
                     68
 FINANCIRANJE HGK U 2012. GODINI
 Nova Odluka O financiranju Hrvatske gospodarske
 komore u 2012. godini  Nar. nov., br. 21/12.
 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori za:
    prvu grupu članica    50,00 kn (umjesto   55,00)
    drugu grupu članica  1.275,00 kn (umjesto 1.500,00)
    treću grupu članica  4.675,00 kn (umjesto 5.500,00)
 Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori
  stopa 0,005%  od ostvarenih ukupnih prihoda
   prema godišnjem financijskom izvještaju za 2010.
   godinu
                                69
HVALA NA POZORNOSTI!
            70

								
To top