Tantervi szab�lyoz�s by I88UJ6

VIEWS: 17 PAGES: 39

									     Tantervi szabályozás
A tantervi szabályozás fő kérdései

•Kik, és hogyan készítik?
•Ki hagyja jóvá?
•Milyen mértékben korlátozza a nevelői
 önállóságot?
•Milyen a modern tantervek fejlődési iránya?
            1
Tantervi szabályozás

A II. világháború után kialakult
tantervi irányítási rendszerek

 •Kontinentális típusú
 •Angolszász típusú
 •Diktatórikus típusú (Sztálini)

         2
Kontinentális típusú tantervek

Jellemzői:

•Központi irányítás

A kormány, tartományi kormány, minisztérium
gyakorolja mind az irányítást, mind a felügyeletet.
               3
Kontinentális típusú tantervek

Jellemzői:

•Ideológiai szabadság

A központi irányítás ellenére nincs kötelező ideológiai, vallási,
módszertani előírás. (Kivétel az egyházi iskolák.)
Ennek megvalósítása nagy tankönyv és segédanyag választék
segítségével történik.


                4
Kontinentális típusú tantervek

Jellemzői:

•Kerettantervi rendszer

A központi tantervek nem térnek ki minden részletre, a
helyi tantervek rendszerével egészül ki.
               5
Kontinentális típusú tantervek

Jellemzői:

•Nagy tanári szabadság (jog és felelősség)

Az ideológiai, módszertani sokszínűség a tanári
szabadságból fakad.
               6
Kontinentális típusú tantervek

Előzményei:
Református területen:

•Martin Luther és Philipp Melancton, reformáció,
 az oktatás megreformálása.

•1538. Herzberg: Kursächsiche Schulordung
 Szászországi Iskolatörvény a német nyelvterület első
 világi iskolatörvénye.
             7
Kontinentális típusú tantervek

Előzményei:
Református területen:

•1542. Schleswigholstein
 Kirchen-und Schulordung Templom -és
 iskolaszabályozás
 A világi és egyházi igények közeledése egymáshoz.


             8
Kontinentális típusú tantervek

Előzményei:
Református területen:

•1559. Württenbergi Nyilatkozat
 Württenbergben Melancton és Sturm dolgozta ki.

A fejedelemség teljes területén szabályozta
oktatási rendjét

             9
Kontinentális típusú tantervek

Előzményei:
Katolikus területeken:

•1559. Ratio Studiorum jezsuita és piarista tanrend
 200 évig volt érvényben a Jézus-Társaság
 rendtartományaiban.
 Tartalmában, formájában, szellemében hasonlított
 Melancton és Sturm rendszeréhez. Mindegyiknek a
 humanisztikus műveltség az alapja.
             10
 Kontinentális típusú tantervek


Előzményei:

Melancton és Sturm rendszere a vallástól való
függetlenedés jeleként, különböző európai
rendszerek alapjául szolgál.


             11
  Kontinentális típusú tantervek
Előzményei:

Példák a Melancton és Sturm rendszer követésére:
Poroszország (református)

•1736. I. Frigyes Vilmos: Schulordung
•1763. Nagy Frigyes: General-Landschulreglement


             12
  Kontinentális típusú tantervek
Előzményei:

Példák a Melancton és Sturm rendszer követésére:
Habsburg Birodalom (római katolikus, református)

•1777. Mária Terézia: Ratio- Educationis              13
  Kontinentális típusú tantervek
Előzményei:

Példák a Melancton és Sturm rendszer követésére:
Oroszország (ortodox, keleti katolikus)

•1782. Nagy Katalin: Iskolareform             14
 Kontinentális típusú tantervek
Előzményei:
Példák a Melancton és Sturm rendszer követésére:
Franciaország

•1808. Napóleon: Université de Francé             15
 Kontinentális típusú tantervek
Előzményei:
Példák a Melancton és Sturm rendszer követésére:

1816. Normplan: A porosz gimnáziumok
iskolarendje.

Később Közép-,Észak-és Kelet-Európa
iskoláinak mintául szolgál.
             16
  Kontinentális típusú tantervek
Melancton és Sturm oktatási rendszerére alapozott
későbbi szabályzatok közös vonásai:

•A alapérték a humanisztikus műveltség
•Fontos a nemzeti műveltség
•A műveltség részterületeinek egységes szemlélete
•A vallási küzdelmekből eredő doktrínációs hajlam
•Az abszolutizmusból eredően az állami rend elfogadtatása
•Helyi kezdeményezések kordában tartása
               17
  Kontinentális tantervű országok
Ausztria:
Magyarország oktatási rendszerére közvetlen hatással volt.

•Az oktatásügy központi, szövetségi állami hatáskör
•Új tanterveket a parlament alá vetett Iskolareform Bizottság
 javaslatára az Iskolakísérleti-és Fejlesztési Központ előkészítésével
 vezetnek be.
•Biztosított az egyes bizottságok beleszólása l:
 Osztrák Iparkamara
 Katolikus Családi Társaság
 Pedagógusok Érdekvédelmi Szakmai Szervezete
                                18
  Kontinentális tantervű országok
Ausztria:

•1962 óta 2/3-os parlamenti törvényszabályozza.
•Sok tanterv készül, de ezek csak kerettantervek.
•Nagy a tankönyvválaszték.
•A tanterv tartalma:
    általános nevelési, képzési cél
    didaktikai segítség, ajánlott tanítási módszer
    óraterv, évfolyamonkénti tananyag
    Tantárgyanként 40-50 oldal kommentár

                             19
  Kontinentális tantervű országok
Ausztria:
         6 éves kor

                 4 évfolyam népiskola alsó tagozat
          10 éves kor

  Népiskola  Hauptschule         Elit gimn..
  felső    4 évf..           humán-
  tagozat                 reál-
  4 évf..                 kereskedelmi-
        Politechn.          felső reál-
        Tanf. 1 évf..        8 évf..


                                 20
  Kontinentális tantervű országok
Németország:

•Az oktatásügy a 15 tartomány hatáskörébe tartozik,
 de munkájukat összehangolják.
•Tantervkészítés:
A tartományi minisztériumok irányításával
a Tantárgyi Bizottságok végzik.


                       21
  Kontinentális tantervű országok
Németország:

•A tantárgyi Bizottságok összetétele:
   pedagógus 77%
   intézetek  6,7%
   minisztérium   5,6%
   egyetemek 3,5%
   tanárképzők 5,4%
   egyházak 1,1%
                    22
  Kontinentális tantervű országok
Németország:

A tantárgyi Bizottságok feladatai:
   tantervi vázlat kidolgozása
   egyeztetés pártokkal, tanári és szülői szervezetekkel
   kísérletek levezetése előírás a min. 3 éves próba
                           23
  Kontinentális tantervű országok
Németország:

A tantervek jellemzői:

•Kerettantervek, csak ajánlást tartalmaznak.
•Nagy a tanári autonómia.
•A 60-as évek óta erősödik az angolszász hatás.
•S. B. Robinson, 1985. A tanterv a változó élethelyzet
 megoldására alkalmas eszköz.
•Bruner, Bloom amerikai gyakorlatközeli tanterveinek hatása.
                                24
  Kontinentális tantervű országok
Svédország, Norvégia, Finnország

•A német-porosz hagyomány erős.
•Érvényesül a Lutheránus pedagógiai egységesítő hatás.
•Központi tantervek, keretjelleg, nagy tanári szabadság.
•Nagy tankönyvválaszték, üzleti alapon.
•Az új tantervek előkészítése a Nemzeti Közoktatási Intézetekben
 folyik. A parlament dönt.
•A tanterv rövid, tömör, de a kommentár részletes.
•Jelentős a nyelvi türelem pl.. Finnországban a svéd nyelv iránt.
•Az angol szinte második anyanyelv.
                                25
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

1959 óta a nem állami iskolák csak annyira kötelesek
az állami terveket alkalmazni, amilyen mértékben
az állami támogatást igénybe akarják venni.
                            26
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország
•Napóleon óta a tanügyi centralizáció mintaországa.
•A közoktatás miniszteri irányítás alatt áll, ezért kormányváltáskor
 gyakori az erőteljes irányváltás.
•Sok a reform és az ellenreform.
•1945-ig sok hasonlóság volt a magyarhoz.
                                27
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

A tantervfejlesztés mai elvei: 1990. Pierre Bourdieau

A tudományos technikai fejlődést a tanterveknek is követni kell.
Minden új ismeret bevitelét valamilyen régebbi elhagyásával
kell kompenzálni.
                                28
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

A tantervfejlesztés mai elvei: 1990. Pierre Bourdieau

Azoknak a területeknek kell elsőbbséget élvezni, melyek
alapismereteket és gondolkodási módszereket közvetítenek,
és amelyek mindenki számára szükségesek.
                              29
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

A tantervfejlesztés mai elvei: 1990. Pierre Bourdieau

Rugalmas tantervek!
A tantervnek „keretnek és nem börtönnek” kell lenni, a
tanároknak is rész kell venni a tantervek készítésében és
terjesztésében.

                            30
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

Egyensúly a kötelezőség és a közvetíthetőség között.

Csak az lehet kötelező ami közvetíthető!

A fontos, de nehezen átadható ismeretekre különös gondot kell
fordítani, ehhez minden erőforrást fel kell használni.


                                31
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

A kötelező és választható tárgyak, tevékenységek
szétválasztása.

Egyéni és kiscsoportos foglalkozások.,
Épületek és taneszközök rugalmas és intenzív kihasználása.                               32
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

Tantárgytömbök kialakítása

A koherencia fokozása az egyes tantárgyak között.
A team-tanítás erősítése.
                          33
  Kontinentális tantervű országok
Franciaország

Egyensúly a különböző oktatási területek között.

Univerzalizmus és relativizmus
Elmélet és gyakorlat egysége
Absztrakt és konkrét egysége.
                          34
  Kontinentális tantervű országok
Spanyolország

A francia modellt követi.

1975-ig Franco haláláig diktatórikus, utána fokozatosan
demokratizálódik.

Gyakori a tantervmódosítás                             35
  Kontinentális tantervű országok
Spanyolország

Az 1981-es módosítás alapelvei:
•Az oktatás demokratizálása
•Modernizálás, esélyegyenlőség
•6-14 éves korig egységes, ingyenes oktatás.
•Kötetlen tantervek, csak fő irányokat határozzanak meg.
•Folyamatos évközi értékelés.
•Iskola és a szülői ház kapcsolata fontos.
•Gyermekközpontú oktatás.
                              36
  Kontinentális tantervű országok
Portugália

A politikai rendszerváltás után a spanyolhoz hasonlóan
fejlődik.

1986: az első reform oktatási törvény kidolgozása.
1992: Korrekció
•Az állami tanterv évi 100 órában helyi tervekre is biztosít időt.
•Hittan vagy az „Egyéni és szociális fejlődés” tárgy kötelező.
•7. És 8. osztályban kötelező az állampolgári ismeretek.
                                 37
  Kontinentális tantervű országok
Belgium

Flamand nyelvű északi, francia nyelvű (vallon) déli és
német nyelvű keleti régiók önállóak, de az oktatás
egységes.

A franciához hasonló, miniszteri irányítás.
Nyelvi türelem .                           38
  Kontinentális tantervű országok
Olaszország. Görögország, Törökország
•Francia és a porosz-osztrák hatásra fejlődött.
•Miniszteri fennhatóság alatti centrális tantervek.
•Helyenként jellemző a túlszabályozás, tantervi diktatúra (az
olasz keretjellegű, a török pedig iszlám diktatórikus jellegű.
                                 39

								
To top