CONSILIUL JUDETEAN DOLJ - DOC by Dv6b8Q

VIEWS: 83 PAGES: 16

									          CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

              HOTARARI

                 2002


           Se aproba suplimentarea veniturilor proprii ale
         Consiliului Judetean Dolj cu suma de 9.300.000 mii lei
1.  24.01.2002  din fondul de rulment pentru realizarea unor investitii.
           Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al
         Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002, modificat,
         conform anexelor 1 - 3, 3 A.
           Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
         impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale
         pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru
         incalzirea locuintei, pe luna ianuarie 2002, in valoare de
         29.650.268 mii lei, conform anexei 1.
2.  24.01.2002    Se diminueaza bugetul Consiliului Judetean Dolj cu
         suma de 29.650.268 mii lei, atat la partea de venituri prin
         diminuarea sumelor defalcate din impozitul pe venit
         pentru acordarea ajutorului social si al ajutorului pentru
         incalzirea locuintei, cat si la partea de cheltuieli prin
         diminuarea valorii capitolului 60.02. – Asistenta sociala
         (ajutoare sociale), conform anexei 2.
           Se da in administrarea Centrului Creatiei Populare
3.  24.01.2002  Dolj, imobilul din Craiova, str. Alexandru Macedonski nr.
         28, avand caracteristicile prevazute in anexa 1.
           Se modifica art. 1 al Hotararii nr. 77/2000 a
         Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza: „Tarif de
4.  24.01.2002  inchirieree salon sufragerie:
           - pana la 10 persoane = 1.000.000 lei
           - peste 10 persoane = 1.000.000 lei + 10.000
              lei/ora/persoana
           Tarifele prevazute la art. 1 sunt valabile pana la data
         de 30.06.2002.
           Se aproba infiintarea Unitatii de Implementare a
         Proiectului de Dezvoltare Rurala (P.I.U.) din judetul Dolj,
         compusa din 5 specialisti (1 sef serviciu – consilier gr. I 1
5.  24.01.2002  si 4 consilieri gr. I A) ca un serviciu distinct in cadrul
         Directiei de Integrare Europeana a Consiliului Judetean
         Dolj.
           Se modifica corespunzator organigrama si statul de
         functii.
           Se aproba salarizarea celor 5 membri ai P.I.U. din
         bugetul C.J.Dolj pentru anul 2002 pana la intrarea in
         efectivitate a Acordului de Imprumut cu Banca Mondiala.
6.  24.01.2002    Se aproba Strategia de Dezvoltare Economico-
         Sociala pentru perioada 2002-2004 a Consiliului
         Judetean Dolj, conform anexei.
            Se modifica anexa la Hotararea nr. 35/2001 a
7.  24.01.2002  C.J.Dolj in sensul ca valoarea de inventar a investitiei
          transferate „Lucrari de Agrementare zona Stadion Ion
          Oblemenco Craiova” este de 1.803.197.578 lei, suma ce
          corespunde evidentei financiar-contabile.
            Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-
          teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. in cuantum de
8.  24.01.2002  1.076.300 mii lei, destinata finantarii obiectelor de
          inventar din invatamantul preuniversitar, conform anexei
          1.
            Se aproba diminuarea bugetului de venituri si
          cheltuieli propriu al Consiliului Judetean Dolj cu suma de
          1.076.300 mii lei.
9.  24.01.2002    Se aproba repartizarea pe indicatori a bugetului de
          venituri si cheltuieli la R.A. „Aeroportul” Craiova, pe anul
          2002, conform anexei.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
          valoare de 9.290 lei din domeniul privat al Consiliului
10.  24.01.2002  Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local
          Macesu de Jos.
             Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
          valoare de 258.254 lei din domeniul privat al Consiliului
          Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local
          Gogosu.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
          valoare de 8.800 lei din domeniul privat al Consiliului
          Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local
          Verbita.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
          valoare de 17.528 lei din domeniul privat al Consiliului
          Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local
          Ostroveni.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
          valoare de 9.827 lei din domeniul privat al Consiliului
          Judetean Dolj in domeniul privat al Muzeul Olteniei.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
          valoare de 10.782 lei din domeniul privat al Consiliului
          Judetean Dolj in domeniul privat al Directiei Judetene
          pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj.
            Se aproba emiterea Certificatului de atestare a
11.  24.01.2002  dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata
          exclusiva de 19.237,76 mp. si in indiviziune cu PECO
          Calafat suprafata de 279,46 mp pentru S.C.
          „COMMECHIM” S.A. Craiova.
            Se aproba faza Studiu de prefezabilitate subvarianta
12.  24.01.2002  II B pentru documentatia tehnico-economica „Conducta
          de transport gaze naturale Craiova – Bailesti – Calafat”.
            Se aproba executia contului fondului de rulment pe
          anul 2001 conform anexelor 1 - 2.
13.  24.01.2002    Se aproba repartizarea sumei de 10.800.000 mii lei
          pentru achizitionarea unor dotari independente si pentru
          continuarea unor lucrari la unele obiective de investitii in
          anul 2002, conform anexei 3.
14.  24.01.2002    Se aproba Strategia Judeteana privind protectia
          drepturilor copilului pentru perioada 2002 - 2003.
15.  28.02.2002    Se aproba contul de executie al bugetului propriu
          judetean pe anul 2001, conform anexei nr. 1.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
          impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale
          pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru
          incalzirea locuintei, pe luna februarie 2002, in valoare de
          8.453.223 mii lei.
16.  28.02.2002    Se diminueaza bugetul Consiliului Judetean Dolj cu
          suma de 8.453.223 mii lei, atat la partea de venituri, prin
          diminuarea sumelor defalcate din impozitul pe venit
          pentru acordarea ajutorului socical si al ajutorului pentru
          incalzirea locuintei, cat si la partea de cheltuieli prin
          diminuarea valorii capitolului 60.02. – Asistenta sociala
          (ajutoare sociale).
            Se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc
          domeniul public al judetului Dolj cu imobilul din orasul
          Segarcea, str. Unirii nr. 90, avand datele de identificare,
17.  28.02.2002  prevazute in anexa a.
            Se majoreaza patrimoniul judetului Dolj cu valoarea
          de inventar a imobilului si a mijloacelor fixe prevazute in
          anexa 2.
            Prezenta hotarare     completeaza Hotararea nr.
          56/1999 a Consiliului Judetean Dolj, prin care s-a
          aprobat lista privind bunurile ce fac parte din domeniul
          public al judetului Dolj.
            Se aproba mentinerea contractului de inchiriere
          incheiat   intre  R.A.  „Administratia  Patrimoniului
          Protocolului de Stat” in calitate de locator, calitate
          preluata de Consiliul Judetean Dolj si Banca Agricola –
          Sucursala Dolj in calitate de locatar pentru spatiul cu alta
          destinatie decat locuinta in suprafata de 644,34 m.p.
          situat in imobilul din orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90 la
18.  28.02.2002  un tarif de 1,7 USD/mp/luna, platibil in lei la cursul BNR
          din ziua platii.
            Inchirierea in conditiile prevazute la art. 1 se face
          numai pentru trimestrul I 2002.
            Negocierea clauzelor contractului pentru perioada
          urmatoare se va face de catre o comisie constituita,
          dupa cum urmeaza:
            1. Georgescu Eugen       5. Visan Gelu
            2. Cioboiu Adrian       6. Bouleanu Dumitru
            3. Sabetay Corneliu      7. Lapadat Marin
            4. Moraru Florea
            Comisia va lua in discutie intreaga suprafata a
          constructiei si terenului prezentand concluziile la prima
          sedinta a consiliului judetean.
            Se aproba editarea Monitorului Oficial al Consiliului
          Judetean Dolj, trimestrial, intr-un tiraj de 215 exemplare,
          cu un numar mediu de 200 pagini.
            Se aproba distribuirea publicatiei dupa cum urmeaza:
            - consilieri judeteni            45
            - directiile Consiliului Judetean Dolj   4
            - consiliile locale din Dolj       100
            - consilii judetene             40
            - unitati subordonate            10
            - Biblioteca Judeteana             4
19.  28.02.2002    - Secretariatul General al Guvernului     2
            - Fond de documentare             10
            Se constituie colectivul de redactie al Monitorului
          Oficial astfel:
            1. Barbarasa Gheorghe
            2. Majina Ileana
            3. Bouleanu Dumitru
            4. Chiata Valentin
            5. Lapadat Marin
            6. Babalau Nicolae
            7. Truca Loredana
            Consiliul Judetean Dolj, ca autoritate a administratiei
          publice judetene, va sprijinii asigurarea capacitatii de
          scolarizare pe o perioada de 5 ani si viabilitatea pana in
20.  28.02.2002  anul 2020 pentru unitatile scolare eligibile, conform HG
          399/2001, cuprinse in anexa.
            Prezenta hotarare se comunica Inspectoratului Scolar
          Judetean Dolj, Consortiului Regional al Regiunii de
          Dezvoltare S-V Oltenia si unitatilor scolare din anexa.
            Componenta Comisiei pentru protectia copilului se
21.  28.02.2002  modifica potrivit anexei la prezenta.
            Hotararea nr. 101 adoptata de Consiliului Judetean
          Dolj la data de 25.10.2001 se modifica in mod
          corespunzator.
            Incepand cu data de 28.02.2002 domnisoara Croitoru
          Victoria se numeste in functia de director general al
22.  28.02.2002  Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului
          cu un salariu de baza corespunzator functiei de executie
          de 4.993.000 lei si o indemnizatie de conducere de
          2.746.150 lei.
23.  28.02.2002    Se modifica bugetul de venituri si cheltuieli al
          Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002, conform anexei
          nr. 1.
24.  28.02.2002    Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi al
          Regiei Autonome „Aeroportul” Craiova pe anul 2001.
            Se alege domnul consilier Odolbasa Victor ca
25.  28.02.2002  membru in Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean
          Dolj in locul devenit vacant prin renuntarea la aceasta
          calitate de catre domnul consilier Duta Marian.
26.  15.03.2002    Se modifica bugetul de venituri si cheltuieli al
          Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
27.  15.03.2002  impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale
          pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru
          incalzirea locuintei , in valoare de 9.500.000 mii lei pe
          trimestrul I, conform anexei.
            Pentru indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor
28.  15.03.2002  publice locale in domeniul bunei gospodariri a localitatilor
          se recomanda acestora, elaborarea, prin hotarare, a
          unor masuri concrete.
            Constituie contraventii in domeniul bunei gospodariri
29.  15.03.2002  a localitatilor urmatoarele fapte savarsite de institutiile
          publice,a genti economici, alte persoane juridice, precum
          si de cetateni.
30.  15.03.2002    Se aproba scoaterea unor bunuri din inventarul
          bunurilor de domeniul public al judetului Dolj, conform
          anexei.
            Se aproba numarul de personal de 57 posturi,
31.  15.03.2002  organigrama si statul de functii pentru Sectorul Servicii
          Publice, valabile cu data de 01.04.2002, conform
          anexelor 1 si 1 a.
32.  15.03.2002    Se aproba modificarea bugetului de venituri si
          cheltuieli al Sectorului Servicii Publice pe anul 2002,
          conform anexei 1.
33.  15.03.2002    Se aproba modificarea statului de functii al Directiei
          Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj,
          conform anexei 1.
            Se aproba prelungirea contractului de inchiriere a
34.  15.03.2002  imobilului din orasul Segarcea catre Banca Agricola –
          Filiala Segarcea pana la data de 30 aprilie 2002, in
          aceleasi conditii.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
35.  25.04.2002  impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale
          pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru
          incalzirea locuintei, in valoare de 27.318.250 mii lei, pe
          trimestrul II.
36.  24.04.2002    Se   aproba   modificarea   si  completarea
          Regulamentului de Organizare si Functionare al CJD.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
37.  25.04.2002  valoare de 9.218 lei din domeniul privat al Consiliului
          Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local
          Vela.
38.  25.04.2002    Se modifica organigrama si statul de functii pentru
          aparatul propriu al CJD., valabile cu data de 01.05.2002.
39.  25.04.2002    Conditiile pentru ocuparea functiilor publice de
          conducere vacante din cadrul aparatului propriu al CJD
          se stabilesc prin anexa 1.
            Se aproba documentatia tehnico-economica „Statie
40.  25.04.2002  de dezinfectie Punct de trecere a frontierei Calafat” –
          Faza studiu de fezabilitate la valoarea totala de
          1.876.000 mii lei, din care C + M 1.700.000 mii lei,
          varianta I.
            Se aproba documentatia tehnico-economica in faza
41.  25.04.2002  Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Garaje – Parcari
          auto – Consiliul Judetean Dolj” la valoarea 550.000 mii
          lei, din care C + M 480.000 mii lei.
42.  25.04.2002    Incepand cu data de 01.05.2002 trec din
          administrarea D.J.P.D.C. Dolj in administrarea Scolilor
          speciale, bunurile prevazute in anexa.
            Se aproba modificarea pe titluri, articole si alineate a
43.  25.04.2002  sumei de 1.693.000 mii lei repartizata Centrului
          Judetean de Consultanta Agricola Dolj.
            Consiliul de conducere al asocierii privind activitatea
          de dezinfectie la Punctul de terece al frontierei Bechet se
          completeaza cu dl. economist Dorian Rosu.
44.  25.04.2002    Consiliul de conducere al asocierii privind activitatea
          de dezinfectie la Punctul de terece al frontierei Calafat
          se completeaza cu dl. economist Liviu Mihailescu.
            Pct. 8 din contractele de asociere se modifica in mod
          corespunzator.
45.  25.04.2002    Se aproba constituirea comisiei de negociere a CJD
          cu S.C. „Gifemm Serv” SRL Calafat.
            Se aproba realizarea unei competitii intre consiliile
46.  25.04.2002  locale din judetul Dolj privind gospodarirea si
          infrumusetarea localitatilor a caror metodologie de
          desfasurare este prezentata in anexa 1.
            Se infiinteaza Serviciul social pentru tinerii proveniti
47.  25.04.2002  din centrele de plasament ale DJPDC Dolj, cu sediul in
          comuna Diosti, avand denumirea „Casa Tineretii”.
            Se aproba majorarea patrimoniului privat al judetului
48.  23.05.2002  Dolj cu suma de 1.910.325.000 lei reprezentand
          valoarea nominala a celor 76.413 actiuni transferate de
          la S.C. PARC-TURISM S.A. Craiova.
48           Se aproba majorarea patrimoniului cu suma de
bis  23.05.2002  19.072.750.000 lei reprezentand valoarea terenurilor
          aferente   unitatilor  speciale  din   invatamantul
          preuniversitar.
49.  23.05.2002    Se stabilesc taxele locale la nivelul CJD pentru anul
          2002.
50.  23.05.2002    Se aproba includerea in inventarul bunurilor ce
          alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj a imobilelor
          din anexa 1.
51.  23.05.2002    Se stabileste raspunderea materiala in vederea
          recuperarii prejudiciului in suma de 94.755.897 lei cauzat
          Muzeului Olteniei.
            Se stabileste taxa de 2.500 lei/fila pentru
52.  23.05.2002  multiplicarea documentelor privind informatiile de interes
          public solicitate de persoanele fizice si 5.000 lei/fila
          pentru persoanele juridice.
            Se aproba faza Studiu de fezabilitate pentru
53.  23.05.2002  documentatia tehnico-economica „Modernizare drum
          judetean DJ 606 C Secu – Argetoaia km. 39 + 900 – km
          44 + 400” la valoarea de 21.600.000 mii lei, din care
          19.741.315 mii lei lucari C + M cu durata de executie de
          36 luni.
            Se aproba documentatia tehnico-economica in faza
54.  23.05.2002  Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Transformare
          Punct Termic in Centrala Termica la Scoala Speciala Sf.
          Vasile Craiova”, la valoarea 3.503 milioane lei (fara TVA)
          din care C + M 1.680 milioane lei (fara TVA).
55.  23.05.2002    Se aproba modificarea organigramei si a statului de
          functii la DJPDC Dolj.
            Se aproba suplimentarea cotelor defalcate din
56.  23.05.2002  impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale la
          Consiliul Local Malu Mare cu suma de 317.000 mii lei,
          pe anul 2002.
57.  23.05.2002    Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul
          public a unor bunuri imobile din patrimoniul S.C. „PARC
          TURISM” S.A. Craiova.
            Se stabileste raspunderea materiala in sarcina
58.  04.06.2002  fostului director al Centrului Creatiei Populare Dolj –
          Obrocea Gheorghe pentru suma de 30.759.928 lei,
          reprezentand prejudiciul cauzat institutiei, suma care se
          imputa acestuia.
            Se aproba prelungirea, prin act aditional a
59.  04.06.2002  contractului de inchiriere a imobilului, proprietatea CJD,
          situat in orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90 catre
          Raiffeisen Banca Agricola – Sucursala Dolj, pana la data
          de 31 august 2002, in aceleasi conditii.
            Se aproba cumpararea instalatiei de dezinfectie de la
          S.C. GIFEMM SERV SRL Calafat situata in Punctul de
60.  04.06.2002  trecere a frontierei Calafat, la pretul de 900.000.000 lei
          inclusiv TVA, la care se vor adauga cheltuielile de
          incheiere a contractului de vanzare-cumparare autentic;
          formalitatile de vanzare-cumparare se vor finaliza pana
          la 30 iunie 2002, data la care expira contractul de
          asociere cu S.C. „GIFEMM SERV” S.R.L. Calafat.
            Se aproba repartizarea sumei de 3.700.000 mii lei, pe
61.  27.06.2002  trimestrul II, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru
          acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2002,
          privind venitul minim garantat.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
62.  27.06.2002  impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale
          pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr.
          416/2001 pe trimestrul III, in valoare de 25.345.500 mii
          lei.
            Serviciul social infiintat conform Hotararii nr. 47/2002
          a CJD trece in componenta DJPDC Dolj, iar personalul
63.  27.06.2002  aferent acestui serviciu se asigura prin reorganizarea
          Centrului de Plasament Diosti, trecand doua posturi de
          la centru la Casa Tineretii. Organigrama DJPDC Dolj se
          modifica in mod corespunzator.
            Se aproba la nivelul sumei de 6.016.704 lei,
          incasarea costurilor lunare pe copil institutionalizat in
64.  27.06.2002  cadrul DJPDC Dolj pentru copiii proveniti din alte judete.
            Incasarea sumelor de la judetele respective se va
          face conform datelor continute in anexele 1- 26.
            Se modifica statul de functii pentru aparatul propriu al
65.  27.06.2002  CJD conform anexei nr. 1, valabil cu data de 01.07.2002.
            Conditiile pentru ocuparea functiilor publice de
          conducere vacante din cadrul aparatului propriu al CJD
          se stabilesc prin anexa nr. 2.
66.  27.06.2002    Se modifica organigrama si statul de functii ale Scolii
          de Arta Cornetti, valabile cu data de 01.07.2002.
67.  27.06.2002    Se modifica organigrama si statul de frunctii ale
          Serviciului Public de Protectia Plantelor Dolj, valabile cu
          data de 01.07.2002.
68.  15.07.2002    Se aproba documentatia tehnico-economica in faza
          Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Racord termic si
          instalatii termice interioare la Scoala speciala Regina
          Maria”, la valoarea de 7.395.906 mii lei, din care C + M
          6.502.035 mii lei, cu durata de executie 7 luni.
69.  20.08.2002    Se aproba rectificarea bugetului de venituri si
          cheltuieli al CJD pe anul 2002.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
70.  20.08.2002  impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale la
          rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, in valoare de
          14.121.350 mii lei.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
71.  20.08.2002  impozitul pe venit, in valoare de 9.145.000 mii lei,
          Consiliului Local Calafat pentru subventionarea energiei
          termice livrata populatiei.
72.  20.08.2002    Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate
          pe anul 2002 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta si
          Teatrului National din Craiova.
73.  20.08.2002    Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate
          pe anul 2002 din alocatii bugetare ale scolilor speciale
          finantate de CJD.
            Se aproba trecerea sumelor defalcate din impozitul
74.  20.08.2002  pe venit, in valoare de 35.433.009 mii lei, din trimestrul
          IV in III pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea
          nr. 416/2001.
            Se desemneaza ca administratori ai terenurilor si
          cladirilor (inclusiv cladirile sociale) ale scolilor speciale
75.  20.08.2002  din judetul Dolj directorii scolilor speciale.
            Bunurile (terenurile si cladirile) ce se predau conform
          art. 1 sunt cele cuprinse in anexa 2.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
          valoare de 18.482 lei din domeniul privat al CJD in
76.  20.08.2002  domeniul privat al Consiliului Local Radovan, 15.847 lei
          pentru Consiliul Local Bradesti, 5.951 pentru Serviciul
          Public de Protectia Plantelor Dolj si 16.292 pentru
          Centrul de Pregatire de Protectie Civila Craiova.
77.  20.08.2002    Modificari la poz. 11, 27, 45 din statul de functii al
          Consiliului Judetean Dolj.
            Se modifica organigrama si statul de functii la Muzeul
78.  20.08.2002  Olteniei aprobate prin Hotararea nr. 140/2001 de la 80
          de posturi la 82, respectiv cu 2 posturi de paznic I la
          sectiile Istorie si Arheologie si Stiintele Naturii.
79.  20.08.2002    Se aproba statul de functii al Corpului Gardienilor
          Publici Dolj.
            Domnul Glavan Liviu Constantin se numeste in
          functia de director al Serviciului Public de Protectia
          Plantelor Dolj pe perioada de proba 20.08. – 20.11.2002,
          cu un salariu de baza de 4.611.000 lei corespunzator
80.  20.08.2002  functiei de executie de inspector de specialitate gradul I
          A si o indemnizatie de conducere de 2.305.500 lei.
            Incepand cu data de 20 august 2002 dl. Voicu
          Gheorghe se numeste in functia de director al Sectorului
          Servicii Publice Dolj, cu un salariu de baza de 4.993.000
          lei corespunzator functiei de executie de inspector
          specialitate gradul I A si o indemnizatie de conducere de
          2.496.500 lei.
81.  20.08.2002    Se aproba constituirea Comisiei de Acorduri Unice in
          componenta prezentata in anexa 1.
            Se aproba transmiterea imobilului situat in Craiova,
          str. Bujorului nr. 12, proprietate publica a judetului Dolj,
82.  20.08.2002  avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1.,
          din administrarea Consiliului Judetean Dolj in
          administrarea Mitropoliei Olteniei.
          Odata cu transmiterea imobilului se va transmite si
          inventarul aferent, conform anexei 2.
83.  26.09.2002    Se desemneaza urmatorii consilieri ca membri ai
          Autoritatii teritoriale de ordine publica Dolj:ATOP
            1. Nita Eugenia
            2. Raducanoiu Constantin
            3. Duta Marian
            4. Popa Liana
            5. Odolbasa Victor
            6. Vieru Laurentiu
            Se stabileste o indemnizatie de sedinta pentru
          membrii Autoritatii teritoriale de ordine publica Dolj in
          valoare de zero lei.
            Se aproba completarea obiectului de activitate al
          Serviciului Public de Protectia Plantelor Dolj cu
          urmatoarele activitati:
84.  26.09.2002    - comercializare de seminte si material saditor
            - lucrari de infiintare a culturilor agricole si horticole;
            Se modifica Cap. II, articolul 3 din Regulamentul de
          organizare si functionare aprobat prin Hotararea nr.
          45/1999, prin extinderea acestuia, cu activitatile
          prevazute la art. 1.
            Se cere Guvernului Romaniei trecerea pe baza de
          hotarare, din domeniul public al statului si administrarea
          Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al
85.  26.09.2002  judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj a
          imobilului situat in Craiova, str. General Dragalina nr. 58,
          conform datelor din anexa.
            Se va intocmi proiect de hotarare de Guvern ce va fi
          inaintata Ministerului Administratiei Publice.
            Se cere Guvernului Romaniei trecerea pe baza de
          hotarare, din domeniul public al statului si administrarea
          Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al
86.  26.09.2002  judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj a
          Complexului sportiv „Stadionul Tineretului” si a Centrului
          de recuperare Lunca situate in Craiova, cu datele de
          identificare conform anexei.
            Se va intocmi proiect de hotarare de Guvern ce va fi
          inaintata Ministerului Administratiei Publice.
            Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului
87.  26.09.2002  de inchiriere a imobilului proprietatea Consiliului
          Judetean Dolj – situat in orasul Segarcea, str. Unirii nr.
          90, catre Raiffeisen Banca Agricola – Sucursala Dolj
          pana la 31 decembrie 2002, in aceleasi conditii.
            Se aproba Nota de fundamentare privind cumpararea
          de actiuni nominative in valoare de 3 (trei) miliarde lei la
          S.C. FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA S.A. CRAIOVA.
            Se aproba cumpararea de actiuni nominative in
88.  26.09.2002  valoare de 3 (trei) miliarde lei la S.C. FOTBAL CLUB
          UNIVERSITATEA S.A. CRAIOVA, urmand a fi incluse in
          programul de investitii ca alte cheltuieli de investitii –
          cheltuieli asimilate investitiilor si vor fi aprobate conform
          prevederilor legale.
            Actul  constitutiv  al   S.C.   FOTBAL   CLUB
          UNIVERSITATEA S.A. CRAIOVA va fi modificat conform
          anexei la prezenta hotarare.
            Se aproba Regulamentul cu privire la respectarea
89.  26.09.2002  dreptului la imagine si intimitate a copilului aflat in
          plasament sau incredintat la Directia Judeteana pentru
          Protectia Drepturilor Copilului Dolj.
            Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean
          Dolj nr. 74/20.08.2002 astfel: se aproba trecerea
90.  26.09.2002  sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de
          15.000.000 mii lei din trimestrul IV in trimestrul III pentru
          acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001,
          privind venitul minim garantat.
91.  26.09.2002    Se aproba modificarea Organigramei si a statului de
          functii ale Consiliului Judetean Dolj (D.I.E.).
            Se aproba modificarea Organigramei si a statului de
92.  26.09.2002  functii ale Centrului Creatiei Populare Dolj, aprobate prin
          Hotararea nr. 140/2001 a Consiliului Judetean Dolj.
            Se aproba modificarea statului de functii al Directiei
93.  26.09.2002  Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj,
          conform anexei 1. (gestionarii trec pe functie de
          referent).
            Se aproba diminuarea patrimoniului Consiliului
          Judetean Dolj cu suma de 372.776.860 lei si majorarea
94.  26.09.2002  patrimoniului Sectorului Servicii Publice Dolj cu aceeasi
          suma, reprezentand diferenta valorica la obiectivul de
          investitii „Centrala termica Vila Jianu”, predat la Sector
          Servicii Publice Dolj.
           Se aproba rectificarea bugetului de venituri si
95.  18.11.2002  cheltuieli al CJD pe anul 2002, conform anexelor 1, 2, 3
          si 3A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
96.  18.11.2002  impozitul pe venit pe unitatile administrativ teritoriale in
          valoare de 15.233.000 mii lei, conform anexei
           Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
97.  18.11.2002  impozitul pe venit, in valoare de 21.899.000 mii lei,
          pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei
          – anexa 1.
           Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe
98.  18.11.2002   anul 2002ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta,
           Teatrului National Craiova si Sector Servicii Publice –
           anexe 1 – 4
            Se aproba redistribuirea si repartizarea sumelor
99.  18.11.2002   defalcate din TVA
          pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
          cu handicap, pe unitati administrativ teritoriale, la
          rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, in valoare de
          2.893.000 mii lei, conform anexei 1
            Se aproba redistribuirea cheltuielilor de personal pe
100. 18.11.2002  unitati administrativ teritoriale, la rectificarea bugetului de
          stat pe anul 2002, prin diminuarea sumelor alocate initial
          in valoare de 966.300.000 mii lei, cu suma de
          67.000.000 mii lei, conform anexei 1.
           Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate
101. 18.11.2002  din alocatii bugetare si din fonduri extrabugetare ale
          scolilor speciale fondate de CJD in anul 2002, conform
          anexelor 1 – 6, acestea ..... si calitatea de ordonatori
          tertiali de credite.
           Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA
102. 18.11.2002  pentru finantarea Centrului Judetean si centrelor
          centrelor locale de consultanta agricola, pe unitati
          administrativ teritoriale, conform anexei 1.
           Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul
103. 18.11.2002  Educatiei si Cercetarii, a unui numar de 7 autoturisme
          pentru transportul elevilor, conform anexei 1.
           Se accepta donatia, in favoarea CJD, a unui teren
104. 18.11.2002  agricol in suprafata de 39 ha si a unei constructii in
          suprafata de 255 mp, situate pe raza comunei Goiesti,
          jud.Dolj, din partea domnului Berlescu Vlad
           Se aproba constituirea Comisiei de selectare a unei
105. 18.11.2002  topografii din cele abilitate de Compania Nationala „
          Imprimeria Nationala” S.A., conform anexei
           Se valideaza componenta nominala a Autoritatilor
106. 18.11.2002  teritoriale pentru ordine publica Dolj, in componenta
          prevazuta in anexa la prezenta hotarare.
107  18.11.2002    Se aproba transmiterea fara plata a unor mijloace fixe
          si obiecte de inventar catre unele consilii locale, anexa 1
          – 10.
108. 18.11.2002    Se aproba majorarea cotei lunare de carburanti de la
          300    l  carburanti/  autoturism,   la   350  l
          carburanti/autoturism, din dotarea CJD.
109. 18.11.2002    Se aproba schimbarea denumirii Serviciului Public de
          Protectia Plantelor Dolj, in „ Directia Judeteana pentru
          Protectia Plantelor Dolj”
110. 18.11.2002  Se aproba varianta de STEMA a judetului Dolj, conform
          modelului anexat.
111. 18.11.2002    Se aproba studiile de fezabilitate pentru documentatia
          tehnico-economica Amenajare statie sterilizare la
          Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.
112. 18.11.2002    Se completeazaanexa nr.2 ( cladiri si terenuri ), la H
          75/2002 a CJD, cu bunurile prevazute in anexa.
113. 18.11.2002    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al
          RA Aeroportul Craiova S.A., pe anul 2002, conform
          anexei 1.
           Se aproba repartizarea sumei de 450.000 mii lei,
114. 18.11.2002  Agentiei de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia la rectificarea
          bugetului de stat pe anul 2002.
            Se infinteaza in cadrul DJPDC Dolj Casa de tip
115. 18.11.2002  Familial „Aripi de Serafimi”, iar personalul aferent
          acesteia se asigura prin distribuirea personalului de la
          Casa de Tip Familial „ Voinicelul”, la Casa de Tip
          Familial „ Aripi de Serafimi”.
116. 18.11.2002    Se aproba compensari la Studiul de fezabilitate, intre
          obiectele devizului general, cu incadrarea in valoarea
          aprobata, prin H 9/27.01.2000, pentru obiectivul de
          investitii „ Pod din beton armat pe DJ 606 Craiova –
          Brabova, 57479”, conform anexelor 1 – 2 .
            Se aproba documentatia tehnico – economica in faza
          Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul „Retea
117. 18.11.2002  Internet si Intranet”, ( conectarea locatiilor din
          mun.Craiova prin fibra optica si conectare prin sistem
          radio pentru locatiile din judet) la valoarea de
          7.387.820,0 mii lei, din care C + M : 6.670.328,0 mii lei –
          valorile nu includ TVA.
            Se aproba acordarea suplimentara din cotele
          defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
118. 18.11.2002   bugetelor localea sumei de 5.600.000 mii lei.
          Urmatoarelor consilii locale, astfel:
            - 4.000.000 mii lei pentru C.L. Calafat;
            -   600.000 mii lei pentru C.L. Bailesti;
            -   100.000 mii lei pentru C.L. Filiasi.
            Se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc
119. 18.11.2002   domeniul public al judetului Dolj cu imobilul din Craiova ,
          str. Al. Macedonski, nr.41, avand datele de identificare
          prevazute in anexa la prezenta.
120. 18.11.2002    Se aproba modelul cererii de acordare a ajutorului de
          incalzire cu energie termica, gaze naturale, conform
          anexelor 1a si 1b.
121. 10.12.2002    Se aproba resdistribuirea sumelor defalcate din
          impozitul pe venit pentru venitul minim garantat, pe anul
          2002.
            Se aproba redistribuirea sumelor ramase
122. 10.12.2003   neconsumate, in urma desfiintarii Scolii Speciale Fratii
          Racoteanu Filiasi, in valoare de 1.300.000 mii lei
          (1.000.000 mii lei cheltuieli de personal si 300.000 mii lei
          cheltuieli materiale), la Scoala Speciala Regina Maria.
            Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA
123. 10.12.2004   pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
          cu handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul
          2002, conform anexei nr. 1.
124. 10.12.2002     Se aproba modificarea bugetului de venituri si
          cheltuieli al CJD pe anul 2002, conform anexelor 1,2,3 si
          3 a.
125. 10.12.2002     Se aproba modificarea bugetului de venituri si
          cheltuieli al Teatrului National din Craiova, pe anul 2002.
    10.12.2002    Se aproba criteriile de repartizare a procentului de 50
126.        % din sumele defalcate din impozitul pe venit si a
          procentului de 50 % din cota de 17 % din impozitul pe
          venit, conform anexelor 1 si 2.
             Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
127. 10.12.2002   impozitul pe venit in valoare de 155.177.000 mii lei, pe
          unitati administrativ-teritoriale, in anul 2003, conform
          anexei nr. 1.
             Se aproba repartizarea cotelor defalcate din
128. 10.12.2002   impozitul pe venit in valoare de 160.906.158 mii lei, pe
          unitati administrativ-teritoriale, in anul 2003, conform
          anexei nr. 1.
129. 10.12.2002      Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al CJD pe
          anul 2003, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 a.
             Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul
130. 10.12.2002   2003 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Teatrului
          National Craiova, Scolii de Arta si Sectorului Servicii
          Publice, conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5.
131. 10.12.2002      Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli la R.A.
         AEROPORTUL Craiova pe anul 2003, conform anexei
         nr. 1.
132. 10.12.2002     Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.
         PARC TURISM S.A. Craiova, pe anul 2003, conform
         anexei nr. 1.
133. 10.12.2002     Se aproba repartizarea pe culte a sumelor defalcate
         din impozitul pe venit in valoare de 16.016.000 mii lei,
         conform anexei nr. 1.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate
134. 10.12.2002  repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, in
         valoare de 83.433.300 mii lei, in anul 2003 pentru
         sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu
         handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, conform
         anexei nr. 1.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate
135. 10.12.2002  repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de
         1.183.177.600 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale in
         anul 2003, pentru cheltuieli de personal ale cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat, conform anexei nr. 1.
            Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli din
136. 10.12.2002  alocatii bugetare si din fonduri extrabugetare ale scolilor
         speciale finantate de CJD in anul 2003, conform
         anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6; directorii scolilor speciale
         pastrandu-si calitatea de ordonatori tertiari de credite.
            Se aproba repartizarea sumei de 96.087.000 mii lei
137. 10.12.2002  pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei
         pe municipii si orase in anul 2003, conform anexei nr. 1.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA,
138. 10.12.2002  in valoare de 4.567.100 mii lie, pe unitati administrativ-
         teritoriale, in anul 2003 pentru Centrul judetean si
         centrele locale de consultanta agricola, conform anexei
         nr. 1.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in
139. 10.12.2002  valoare de 5.903.100 mii lei, municipiului Craiova, pentru
         finantarea creselor, in anul 2003, conform anexei nr. 1.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
140. 10.12.2002  impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale,
         pentru acordarea drepturilor prevazute la Legea nr.
         416/2001, privind venitul minim garantat in valoare de
         13.174.941 mii lei, pentru luna ianuarie 2003, conform
         anexei nr. 1.
141. 10.12.2002     Se aproba alocarea sumei de 2.00.00 mii lei
         Agentiei de Dezvoltare S – V Oltenia, pe anul 2003.
142. 10.12.2002     Se solicita transferarea fara plata a 137,5 m.l.
         tronsoane pod metalic demontabil tipizat PMDT G 1 de
         la Consiliul Local Filiasi.
143. 10.12.2002     Se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc
         domeniul public al judetului Dolj cu bunurile prevazute in
         anexa la prezenta hotarare.
            Se dau in administrare Consiliului Local Filiasi
144. 10.12.2002  bunurile aflate in domeniul public al judetului Dolj
         prevazute in anexa la prezenta hotarare.
             Se da in administrare Directiei Judetene pentru
145. 10.12.2002  Protectia Plantelor Dolj statia de dezinfectie Punct
         Trecere Frontiera Calafat, avand caracteristicile
         prevazute in anexa nr. 1.
             Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
146. 10.12.2002  valoare de 25.189.273 lei din domeniul privat al
         Consiliului Judetean , Oficiului Judetean de Studii
         Pedologice, conform anexei nr. 1.
             Se desemneaza domnul Petrescu Petre ca
         reprezentant al asiguratilor din judetul Dolj in Adunarea
147. 10.12.2002  reprezentantilor Casei de Asigurari Nationale de
         Sanatate.
             Se desemneaza domnul Nicoli Marin ca membru in
         Consiliul de Administratiei al Casei de Asigurari de
         Sanatate Dolj.
             Se aproba emiterea Certificatului de atestare a
148. 10.12.2002  dreptului de proprietate asupra terenului, in suprafata
         exclusiva de 7.500,36 m.p. pentru S.C. SUCPI S.A.
149. 10.12.2002     Se aproba Planul judetean preliminar de gestionare
         a deseurilor, in judetul Dolj.
150. 10.12.2002      Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru
         documentatia tehnico-economica Modernizare DJ 5
         (actual DJ) Radovan-Lipov-Cerat.
             Se aproba alocarea sumei de 98.600.000 lei din
151. 10.12.2002  cap. 30.07. „alte cheltuieli autorizate prin dispozitii
         legale”, pentru actiunile ocazinate de sarbatorile de
         iarna.
             Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru
         documentatia tehnico-economica „Imbunatatirea calitatii
152. 10.12.2002  vietii si reabilitarea mediului urban in campusul
         Universitatii de Medicina si Farmacie – Craiova”, la
         valoarea de 221.066 EURO reprezentand 7.516.244.000
         lei, la o rata de schimb de 34.000 lei/EURO.
153. 10.12.2002      Se aproba Strategia judeteana in domeniul
         protectiei copilului aflat in dificultate pentru perioada
         2003 – 2007, potrivit anexei.
154. 10.12.2002     Se aproba organigrama si statul de functii pentru
         CJD si institutiile subordonate acestuia.
155. 10.12.2002     Se aproba conditiile pentru ocuparea functiilor
         publice de conducere vacante de sef serviciu investitii,
         conform anexei nr. 1.
156. 10.12.2002      Incepand cu data de 20.11.2002 domnul GLAVAN
         LIVIU se numeste in functia de director al Directiei
         Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj.
157. 10.12.2002     Se aproba repartizarea sumei de 3.023.564 mii lei
         din fondul de rulment pentru realizarea unor investitii in
         anul 2003, conform anexei nr. 1.
158. 10.12.2002    Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA
         pentru cheltuieli de personal ale cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat, pe unitati
         administrativ-teritoriale pe anul 2002, conform anexei nr.
         1.
159. 10.12.2002     Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau
         persoana majora care beneficiaza de protectie in
         conditiile art. 19 din OUG 26/1997 republicata, in suma
         de 22.300.000 lei/an.

								
To top