KULIAH PENGANTAR FIQH/USUL FIQH - PowerPoint by Dv6b8Q

VIEWS: 295 PAGES: 25

									KULIAH PENGANTAR
 FIQH/USUL FIQH
 Jurusan Perbandingan Agama
   Fakultas Ushuluddin
    UIN Sunan Kalijaga
     Indal Abror
       2006
       Kompetensi
 Mahasiswa  mempunyai pengetahuan
 tentang pengertian fiqh dan usul
 fiqh, dan syari`ah.
 Mahasiswa mempunyai pengetahuan
 metode berpikir dalam fiqh dan
 ushul fiqh.
 Mahasiswa mampu memahami
 perbedaan yang terjadi dalam fiqh.
  Pengertian Fiqh, Ushul Fiqh dan
        Syari`ah
              Fiqh
                    ‫ الفقه : الفهم العميق‬
  Pemahaman yang mendalam
                         : ‫ الفقه‬
   ‫ العلم باالحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية‬
                       )‫(محمد ابو زهرة‬
  Ilmu yang menerangkan hukum syara` yang `amali yang
  diambil dari dalil yang terinci.
        Terusane……
           Usul Fiqh
              ‫اصول الفقه :اصول – الفقه‬
              ‫اصول : اصل : ما يبنى عليه‬
  Sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu.
 Sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh.
 Sesuatu yang diatasnya dibangun fiqh.
        Terusane……
                      : ‫ اصول الفقه‬
 ‫ العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة‬
‫االحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ( عبد الوهاب‬
                         )‫خالف‬
  Ilmu tentang kaidah-kaidah dan
  pembahasan-pembahasan yang digunakan
  sebagai alat untuk memperoleh hukum
  syara`yang amali dari dalil-dalil yang
  tafsili
             Syariah
       ‫ شريعة: شرع يشرع : موردالماء الذي يقصد للشرب‬
        ‫: الطريقة المستقيمة‬
 • Sumber air yang dituju (didatangi) untuk minum
 • Jalan yang lurus.

 ‫• ما شرعه هللا لعباده في العقائد والعبادات واالخالق والمعامالت‬
‫ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا واالخرة‬
                        )‫(مناع خليل القطان‬


 • Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya baik
  mengenai `aqidah, ibadat, akhlak mua`malat maupun tatanan
  kehidupan lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-
  macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di
  dunia maupun di akhirat.
       Terusane….
           Syari`ah
‫• االحكام التي سنها هللا لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين‬
 ‫صالحين في الحياة سواء كانت متعلقة باالفعال ام‬
       )‫بالعقائد ام باالخالق (محمد سالم مذكور‬
•  Hukum-hukum yang ditetapkan oleh allah
  bagi hambanya agar mereka menjadi orang
  yang beriman, beramal saleh dalam
  kehidupannya, baik yang berkaitan dengan
  perbuatan, aqidah maupun akhlaq.
       Fungsi :

1. Pedoman dan petunjuk bagi manusia
  di dalam mengatur diri dan
  masyarakat.
2. Alat penyeimbang di antara unsur
  yang baik dan yang tidak baik yang
  terdapat di dalam diri manusia.
3. Alat untuk mendidik manusia menjadi
  suci lahir dan batin.
        Asas syari`ah
1.  Meniadakan kepicikan/kesempitan.
   ‫ نفي الحرج‬meniadakan hal-hal yang menyulitkan
   masyarakat, yang dapat menghabiskan daya
   kekuatan manusia dalam melaksanakannya.
2.  Menyedikitkan beban.
   ‫ قلة التكليف‬tidak membanyakkan beban sehingga
   beban yang diperintahkan dapat dijalankan
   tanpa menimbulkan kepayahan.
3.  Berangsur-angsur dalam menetapkan Hukum.
4.  Sejalan dengan kemaslahatan manusia.
5.  Mewujudkan keadilan yang merata.
Obyek ilmu fiqh-u fiqh
1.  Perbuatan, perkataan dan    1.  Membicarakan dan
   tindakan mukallaf yang       menyelidiki tentang keadaan
   berkaitan dengan Allah.       dalil-dalil syar`i serta
2.  Perbuatan, perkataan dan      menyelidiki pula bagaimana
   tindakan mukallaf yang       caranya dalil-dalil tersebut
   berkaitan dengan          menunjukkan hukum-hukum
   sesamanya.             yang berhubungan dengan
3.  Ibadah               perbuatan mukallaf.
4.  Al-ahwal asy-syahsiyyah,    2.  Hukum,hakim, al-mahkum
   hukum kekeluargaan.         `alaih (mukallaf, subyek), al-
                     mahkum fih (perbuatan
5.  Al- Mu`amalat al-Maliyyah,     mukallaf, obyek).
   hukum kebendaan, hak milik.
                  3.  Sumber-sumber hukum
6.  Al-Jinayat al-`uqubah, hukum
   pidana.            4.  Metode istinbat
                     hukum/mengeluarkan
7.  Al-ahkam al-Murafa`at,
   hukum acara peradilan.     5.  Ijtihad, syarat-syarat, metode,
   Fiqh adalah persoalan ijtihadi
1.  Ijtihadi mengindikasikan mungkin salah
   tapi mungkin juga benar.
2.  Ijtihadi mengindikasikan adanya proses
   mencari kebenaran dengan bingkai
   syari`ah (aqidah dan akhlaq)
3.  Adanya jaminan perolehan point bagi
   yang melakukannya.(lihat hadis)
4.  Hasil ijtihad bukan kitab suci.
   Kenapa terjadi perbedaan hasil
       ijtihad (fiqh)
1.  Faktor Internal:
  Kondisi obyektif teks al-Qur`an yang memungkinkan dibaca
   beragam.
  Kondisi obyektif dari kata-kata dalam al-Qur`an yang
   memungkinkan ditafsirkan beragam.
  Adanya ambiguitas/musytarak makana dalam al-Qur`an.
2.  Faktor Eksternal:
  Kondisi subyektif mufassir.
  Kondisi sosiokultural yang melingkupinya.
  Kondisi politik.
  Pra konsepsi.
  Siapa, Kapan, dimana
           ‫……‪Terusane‬‬
‫‪‬‬   ‫يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصالة فاغسلوا وجوهكم‬
   ‫وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين‬
   ‫(المائده 6)‬

‫‪‬‬   ‫الم. ذلك الكتب ال ريب فيه هدا للمتقين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬  ‫والمطلقت يتربصن بانقسهن ثلثة قرىء‬
‫‪‬‬  ‫‪Harimau Makan Sapi Mati‬‬
‫‪‬‬  ‫.‪Pak, permisi mau ke belakang‬‬
‫.1‬  ‫‪Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan‬‬
   ‫? ‪yang ada‬‬
Menghadapi perbedaan yang ada ?

1. Harus menentukan pilihan yang anda yakini
   kebenarannya.
2.  Agar yakin, maka perlu terus belajar, supaya
   mengetahui dg pasti.
3.  Kebenaran fiqh: ijtihadi: mungkin benar-
   mungkin salah.
4.  Menyisakan ruang bagi menghormati
   keputusan orang lain dalam menentukan
   pilihan kebenaran versi mereka.
      Arti penting sikap
1.  Mempunyai wawasan dan menumbuhkan sikap
   toleran terhadap berbagai perbedaan pendapat.
2.  Untuk mengembangkan dan menyadarkan
   adanya pluralitas dalam pendapat/ijtihad.
3.  Untuk menghindarkan adanya taqdisul
   afkar/pensakralan pemikiran.
                  Dalil
  Dalil: petunjuk terhadap sesuatu, baik
   konkrit maupun abstrak, petunjuk itu
   kepada kebaikan maupun kejelekan.
1.  Asal dalil:
a.  Naqli: Dalil yang berasal dari teks secara langsung.
b.  `aqli: Dalil yang berasal dari pikiran manusia.
2.  Cakupan dalil:
a.  Kulli: dalil yang isinya mencakup banyak satuan hukum.
  )29 ‫هو الدي خلق لكم ما في االرض جميعا (البقرة‬
b.  Juz`i/tafsili: dalil yang hanya menunjuk pada satuan
   hukum saja.
  )43 ‫واقيموا الصالة واتوا الزكاة (البقرة‬
         Terusane dalil….
3.  Kekuatan dalil:
a.  Qat`i: dalil yang mendatangkan kepastian/keyakinan.
  Qat`i wurud/subut: dalil yang diyakini datangnya dari
   pembuat syara`. (Al-Qur`an, hadis mutawatir, hadis
   masyhur.)
  Qat`i dalalah: dalil yang lafaz dan susunan katanya tegas
   dan jelas menunjuk arti/maksud tertentu.
  )2 ‫االزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (النور‬
b.  Zanni: dalil yang mendatangkan dugaan kuat.
  Zanni wurud/subut: dalil yang diduga keras datangnya
   dari pembuat syara`.(hadis ahad)
  Zanni dalalah: dalil yang lafaz atau susunan katanya
   tidak jelas dan tidak tegas menunjukkan pada
   arti/maksud tertentu.
  )228 ‫قروء (البقرة‬  ‫والمطلقت يتربصن بانفسهن ثالثة‬
   Penggunaan dalil oleh imam
       mazhab
     Abu Hanifah         Asy-Syafi`I
1.  Kitabullah/al-Qur`an  1.  Al-Qur`an
2.  As-Sunnah       2.  As-sunnah
3.  Al-Ijma`        3.  Al-Ijma`
4.  Al-Qiyas        4.  Qiyas
5.  Istihsan
6.  `Urf
        Terusane……
    Imam Malik        Ahmad Ibn Hanbal
1.  Kitabullah/al-Qur`an  1.  Nas
2.  Saunnah rasul yang   •  Al-Qur`an
   sahih         •  Hadis marfu`
3.  Amal penduduk     2.  Fatwa sahabat/ijma`
   madinah           sahabat
4.  Al-Qiyas        3.  Hadis mursal dan
5.  Maslahah mursalah      hadis hasan
              4.  Al-Qiyas
          ‫……‪Terusane‬‬
  ‫• يا ايها الذين امنوا اطيعوا هللا واطيعوا الرسول واولى االمر‬
   ‫منكم فان تنزعتم في شيئ فردوه الى هللا والرسول ان كنتم‬
   ‫تؤمنون باهلل واليوم االخر ذلك خير واحسن تاويال (النساء 45)‬

‫•‬  ‫‪Taat kepada Allah‬‬
‫•‬  ‫‪Taat kepada rasul‬‬
‫•‬  ‫‪Taat kepada ulil amri‬‬
‫•‬  ‫:‪Apabila beda pendapat‬‬
‫‪• Kembalikan kepada Allah‬‬
‫‪• Kembalikan kepada rasul‬‬
          ‫..…‪Terusane‬‬
‫‪Dialog antara Nabi dengan Mu`az Ibn Jabal‬‬
  ‫• كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال: اقضي بكتاب هللا. قال: فان‬
  ‫لم تجد في كتاب هللا ؟ قال: فبسنة رسول هللا صلعم. قال: فان لم تجد‬
 ‫في سنة رسول هللا وال في كتاب هللا ؟ اجتهد برايى وال الو. قال معاذ:‬
   ‫فضرب رسول هللا صلعم صدره وقال: الحمد هلل الذي وفق رسول‬
                    ‫رسول هللا لما يرضى رسول هللا‬
‫‪• Kitabullah‬‬
‫‪• Sunnah rasul‬‬
‫‪• Ra`yu‬‬
               Fiqih
            Bersuci/taharah
1.  Bersuci dari  : Najis: Mukhaffafah, mutawassitah,
   dan mugalladah.
           : Hadas: kecil dan besar.
2.  Alat-alat bersuci: air, debu, dan batu.
•  Bersuci dari najis : dengan air-debu
            : dengan batu
•  Bersuci dari hadas : dengan air (wudu,mandi)
            : dengan debu (tayamum)
         Terusane….
3. Cara bersuci:
•  Wudu     : dengan air
•  Mandi     : dengan air
•  Tayamum    : dengan debu
•  Istinja`   : dengan air/batu
•  Mengilangkan najis: dengan air/air dan debu
            Terusane…
                Salat
1.  Salat  : fardu : `ain  : kewajiban individu
           : kifayah: kewajiban sosial.
       : Sunnah      : Rawatib/ mengiringi salat fardu
                : mutlaq
                : hajah
                : tahjjud
                : witir
                : tarawih
                : kusuf/ gerhana matahari
                : khusuf/ gerhana bulan
                : Istisqa`/ minta hujan
                : hari raya : idul fitri dan adha.
         Terusane….
• Syarat :
               ‫ما ال يصح اال به وهو ليس منه‬
 Sesuatu perbuatan tidak sah/lengkap kecuali ada (syarat
    itu), tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu.
• Rukun :
                 ‫ما ال يصح اال به وهو منه‬
Sesuatu perbuatan tidak sah/lengkap kecuali ada (rukun
 itu), dan ia bagian dari perbuatan itu.

								
To top