STOPE ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

Document Sample
STOPE ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE Powered By Docstoc
					 STOPE ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE U SRJ I SCG OD 1994 DO 01.06.2006 god i u Srbiji od 01.06.2006.
                     godine


GOD   JAN    FEB   MART   APRIL  MAJ    JUNI   JULI   AVG   SEPT   OKT    NOV   DEC

                                          1,2000  1,4168  7,0840  2,5300
1994  od 24.01.do 07.04. =15% g   1,2   1,2    1,2   1,2   1,2
                                          1,4024  2,6168  8,2840  3,7300

    12,5488  1,9228  2,1252  8,2984  5,1612  5,3636  6,6792  7,6912  10,3224  10,0188  5,5660  7,4888
1995  13,7488  3,1228  3,3252  9,4984  6,3612  6,5636  7,8792  8,8912  11,5224  11,2188  6,7660  8,6888

    9,6140  4,8576  7,2864  3,1372  1,8216  3,3396*
1996  10,8140  6,0576  8,4864  4,3372  3,0216  4,5396
                                 7,8792  3,5276  2,4144  2,6168  3,0216  5,6528

1997  2,6168  1,8072   2,212  1,3012  1,4024   1,2   1,3012  1,2   1,4024  1,3012  6,1600  2,2120


1998  3,3252  4,5396  2,8192  6,5636  5,6528  3,6288  3,4264  5,1468  4,8432  6,1588  2,9204  3,3252

                                               10,409
1999  2,8192  2,9204  3,1228  4,9444  2,3132  2,6168  3,0216  5,0456  13,7488
                                                2
                                                     3,730  2,0096

                                               27,916
2000  1,706  3,0216  4,1348  4,8432  6,4624  5,4504  4,1348  6,6648  9,802
                                                8
                                                    18,3028  3,9324

              2,1108*
2001  4,236  4,4384
              1,4045*
                   9,143  2,4095  4,2185  2,912  3,2135  1,907  2,912   2,108  2,309

2002  1,2035   1,505   1,304  1,4045  1,0025  1,0025  4,4195  0,902  1,4045  1,907   2,309  1,2035


2003  1,304   1,103   0,902  1,304  1,0025  1,2035  1,103  1.103   1.103  0,902   1,304  1,2035


2004  0,902  1.4045   0,902  1,304  1,505   1,907   1,8065  1.103  2,2085  1,0025  1,6055  3,0125


2005  3,0125   1,907   1,304  1,304  1,6055  1,304   2,4095  0,902  1,6055  2,108   1,706  2,6105


2006  0,902   1,907  0,8015  2,2085  2,0075   0,5   0,5   1,2035   0,5    0,5   1,304  0,6005


2007  0,902  0,6005   1,304  1,4045  1,907   1,103   1,103  1,706   1,304  1,103   1,6055  1,8065


2008  1,4045  1,2035   1,706  1,6055  1,6055  1,505   0,6005  0,701   0,701  1,706    0,5   0,5

2009  3,515  2,8115  1,0025  1,6055  2,0075  0,902   0,5   0,6005  0,8015   0,5   1,505  0,6005


2010  1,304  1,2035   2,108  1,6055  1,505    0,5   0,902  1,505   1,505  2,309   2,309  1,2035

                       1,2035*
2011  1,2035  1,2035  1,2035  1,2035  0,902
                             0,5   0,5   0,5   0,7010  0,9020  1,4045   0,5


2012  0,6005   1,304  1,6055  1,103

    *do 28.06.1996.manje stope *od 29.06.1996.jedinstvene   *01.03.-02.03.2001 *03.03.-31.03.2001.
             * do 16 maja 2011 godine 1,2035 ; od 17 maja 2011.godine 0,902
  STOPE RASTA CENA NA MALO U SRJ I SCG OD 1977 DO 01.06.2006 god i u Srbiji od 01.06.2006. godine
       do 16. 05. 2011. godine; a od 17.05.2011. godine STOPE RASTA POTROŠAČKIH CENA
                 MA APRI
 GOD   JAN      FEB          MAJ    JUNI  JULI  AVG  SEPT OKT   NOV  DEC
                 RT   L
 1977   1,9      0,6   2,5  0,8   0,5   1,0   0,9  0,3  1,1 1,5   1,1  1,0
 1978   0,8      1,2   1,0  1,4   0,8   0,9   0,4  1,6  1,5 1,4   2,8  0,9
 1979   1,6      1,8   3,0  1,6   1,6   1,8   3,0  2,2  1,2 1,6   1,2  1,2
 1980   3,3      3,3   1,8  1,9   1,0   3,6   3,8  1,1  3,2 5,3   2,5  2,6
 1981   8,4      3,9   3,1  2,8   3,4   1,7   1,1  0,9  2,4 3,7   1,5  1,1
 1982   1,4      2,0   2,0  2,0   3,7   2,6   4,1  1,4  2,4 2,1   2,2  1,2
 1983   1,2      2,5   2,6  4,9   2,6   2,7   1,9  4,7  7,6 4,9   4,1  7,3
 1984   2,3      1,4   1,1  2,2   2,2   6,3   5,4  3,3  5,4 6,0   3,9  3,3
 1985   9,2      4,0   5,2  6,2   4,4   1,9   4,1  4,3  4,3 9,1   3,3  4,2
 1986   7,5      5,6   6,0  8,5   3,9   6,3   3,0  4,9  6,2 6,8   5,0  3,4
 1987   6,6      7,2   7,0  7,0   5,0   9,4   6,1 11,1  8,7 12,2  15,9  6,2
 1988   3,2      5,9   6,4  6,6   3,8   21,1   11,2 14,7  15,4 19,1  13,3 13,4
                 18,
 1989   15,2     21,7      26,4   23,4   29,8   31,3 28,3  48,0 45,6  42,4 58,8
                 5
 1990   41,5     13,6   5,2  2,8   0,2   0,3   2,2  1,9  7,1 8,1   3,0  2,7
 1991   5,6      9,2   3,2  4,9   11,4   10,3   5,8  8,0  14,4 19,0  18,9 18,2
                 41,
 1992   29,1     50,7      77,5   80,8   102,3  62,0 42,4  64,4 49,8  33,3 46,6
                 9
                    225,                                1895,         17888
 1993     100,6     211,8       114,1  205,2   366,3   431,6  1880,6   643,2       20190,1
                    8                                  6          2,0
 1994  313.563.558,0   2143,3   -6,7  -0,4   -0,3    -1,4    -1,3   -0,5   0,2    1,4      7,0  2,5
 1995     12,4      1,9    2,1   8,2   5,1     5,3     6,6    7,6   10,2    9,9      5,5  7,4
 1996     9,5      4,8    7,2   3,1   1,8     3,3     6,6    2,3   1,2    1,4      1,8  4,4
 1997     1,4      0,6    1,0   0,1   0,2     -0,1    0,1   -0,3   0,2    0,1      4,9  1,0
 1998     2,1      3,3    1,6   5,3   4,4     2,4     2,2    3,9   3,6    4,9      1,7  2,1
 1999     1,6      1,7    1,9   3,7   1,1     1,4     1,8    3,8   12,4    9,1      2,5  0,8
 2000     0,5      1,8    2,9   3,6   5,2     4,2     2,9    5,4   8,5   26,4     16,9  2,7
 2001     3,0      3,2    0,9   8,6   1,9     3,7     2,4    2,7   1,4    2,4      1,6  1,8
 2002     0,7      1,0    0,8   0,9   0,5     0,5     3,9    0,4   0,9    1,4      1,8  0,7
 2003     0,8      0,6    0,4   0,8   0,5     0,7     0,6    0,6   0,6    0,4      0,8  0,7
 2004     0,4      0.9    0,4   0,8   1,0     1,4     1,3    0,6   1,7    0,5      1,1  2,5
 2005     2,5      1,4    0,8   0,8   1,1     0,8     1,9    0,4   1,1    1,6      1,2  2,1
 2006     0,4      1,4    0,3   1,7   1,5     0,0     0,0    0,7   0,0    0,0      0,8  0,1
 2007     0,4      0,1    0,8   0,9   1,4     0,6     0,6    1,2   0,8    0,6      1,1  1,3
 2008     0,9      0,7    1,2   1,1   1,1     1,0     0,1    0,2   0,2    1,2      0,0  0,0
 2009     3,0      2,3    0,5   1,1   1,5     0,4     0,0    0,1   0,3    0,0      1,0  0,1
 2010     0,8      0,7    1,6   1,1   1,0     0,0     0,4    1,0   1,0    1,8      1,8  0,7
                            0,7*
 2011     0,7      0,7    0,7   0,7         -0,3    -0,5   0,0    0,2   0,4      0,9  - 0,7
                            0,4
 2012     0,1       0,8    1,1  0,6
* do 16.05.2011. godine stope rasta cena na malo a od 17.05.2011.godine stope rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji
Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Sl. list
SRJ". br. 9/01 i "Sl. glasnik RS", br. 31/11):
                        "Član 1.
Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze plaća zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po stopi
utvrđenoj ovom zakonom.
                              Član 2.
Stopa zatezne kamate sastoji se od:
1. mesečne stope rasta potrošačkih cena
2. fiksne stope od 0,5% mesečno.
                              Član 3.
(1) Obračun duga uvećanog za zateznu kamatu vrši se tako da se fiksna stopa od 0,5% množi iznosom glavnog duga
uvećanog za kamatu po stopi iz člana 2. tačka 1. ovog zakona, primenom konformne metode.
(2) Za mesec za koji nije poznata stopa rasta potrošačkih cena, primenjuje se poslednja objavljena mesečna stopa rasta
potrošačkih cena.
(3) Za mesec za koji je stopa rasta potrošačkih cena jednaka nuli ili je negativna, mesečna stopa zatezne kamate jednaka
je fiksnoj stopi iz člana 2. tačka 2. ovog zakona.
                              Član 4.
Za mesece u kojima je zbog jednokratne korekcije cena, stopa rasta potrošačkih cena za 10 procentnih poena ili više,
veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, za stopu iz člana 2. tačka 1. ovog zakona uzima se aritmetička
sredina između referentne kamatne stope Narodne banke Srbije i mesečne stope rasta potrošačkih cena.
                              Član 5.
Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na dužničko-poverilačke odnose za koje je visina stope zatezne kamate utvrđena
drugim zakonom.
                              Član 5a
Republički zavod za statistiku objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o mesečnim stopama rasta potrošačkih
cena u Republici Srbiji.
Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o visini referentne kamatne stope.
                              Član 6.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službeni list SRJ", br.
32/93, 24/94 i 28/96).
                              Član 7.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

      ODREDBE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
                       ("Sl. glasnik RS", br. 31/11)
                   KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST
                             Član 6.
Pri obračunu zatezne kamate za period od 1. januara 2011. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, uzima se u
obzir mesečna stopa rasta cena na malo za decembar 2010. godine.
                             Član 7.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Dakle, zatezna kamata izračunava se za neblagovremeno plaćene obaveze po osnovu dužničko poverilačkih
odnosa po sledećem opštem obrascu:
gde je: K  = stopa zatezne kamate;
    Kp = stopa rasta potrošačkih cena u RS (Indeks potrošačkih cena – 100) i
    0,5 = fiksna stopa.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:136
posted:6/12/2012
language:Croatian
pages:3