IS priemonemis igaliota palaikyti Vie�uju pirkimu specialiste Rasa by HC120612212211

VIEWS: 0 PAGES: 9

									                                PATVIRTINTA
                                VšĮ Klaipėdos GMP stoties
                                Viešųjų  pirkimų  komisijos  2011
                                m.gegužės 10 d.
                                protokolu Nr. 1


VšĮ KLAIPĖDOS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PAGALBINIŲ
         MEDICININIŲ PREKIŲ( APSAUGINIŲ PAKLODŽIŲ) PIRKIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. PIRKIMO OBJEKTAS
3. TIEKĖJO KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS
5. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
6. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
7. SVARBIAUSIOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
PRIEDAI:
  1. Techninė specifikacija (Priedas Nr.1)
  2. Pasiūlymo forma (Priedas Nr.2)

                         1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Viešoji įstaiga Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Perkančioji    organizacija), įstaigos kodas 190470591,
   Jurginų g. 33, Klaipėda tel./faksas (8-46) 313685, vykdo supaprastintą mažos vertės pagalbinių medicininių prekių ( apsauginių
   paklodžių) pirkimą.
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) (aktualia
   redakcija), VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties vyr. gydytojo 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VŠ - 141
   patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis
   supaprastinto mažos vertės pirkimo (toliau – pirkimas) sąlygomis.
1.3. Tiekėjai teikti pasiūlymus bus kviečiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu
   (https://pirkimai.eviešieji pirkimai.lt).
1.4. Pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią Perkančiajai organizacijai įsigyti pagalbinių medicininių prekių ( apsaugines
   paklodes), racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
1.5. Pirkime kviečiami dalyvauti juridiniai tiekėjai, (toliau – Tiekėjai), kurie gali tiekti numatytas pagalbines medicinines prekes.
1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principu.
   1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
   1.8. Tiesioginį ryšį su Tiekėjais CVP IS priemonėmis įgaliota palaikyti Viešųjų pirkimų specialistė – Rasa Staivienė, tel. (8 46) 313687;
      (8 610) 19816, el.p. rasa.staiviene@gmail.com.
                                   II.   PIRKIMO OBJEKTAS

   2.1.  Pirkimo objektas – pagalbinės medicininės prekės (BVPŽ – 33700000-7).
   2.2.  Numatomas sutarties terminas 24 mėnesiai nuo sutarties sudarymo.
   2.3.  Pirkimo objektas į dalis neskirstomas.
   2.4.  Perkamos pagalbinės medicininių prekės turi atitikti reikalavimus, pateiktus lentelėje (Priedas Nr.1).
   2.5.  Kiekiai, nurodyti pirkimo sąlygose, yra orientaciniai ir keisis pagal faktinį pagalbinių medicininių prekių poreikį, t.y. Perkančiosios
       organizacijos planuojami pirkti kiekiai yra naudojami Tiekėjams, konkurso nugalėtojams nustatyti. Prekės pristatomos tiekėjo
       transportu per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Prekių pristatymo vieta: VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis,
       Jurginų g. 33, Klaipėda.
   2.6.  Perkančioji organizacija pasilieka teisę, atsiradus poreikiui, iš laimėtojo įsigyti ir kitų techninėje specifikacijoje nenurodytų prekių.
       Techninėje specifikacijoje nenurodytų prekių kaina – didmeninėje prekyboje prekių pirkimo dieną galiojantis prekių kainoraštis,
       taikant Tiekėjo nuolaidą.
   2.7.  Tiekėjo siūlomos prekės turi būti įregistruotos Lietuvoje ir atitikti galiojančius standartus ir normas.

                          III.    TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Reikalavimai, kuriuos privalo atitikti tiekėjas            Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo
                                        kvalifikaciją
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjas, kuris          Išrašas  iš  teismo   sprendimo   arba
yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos        Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio  ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris          Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis     išduotas   dokumentas, patvirtinantis    jungtinius
(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos    kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto         atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas
teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per         (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs       ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą      termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar     tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko       pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito,      Pateikiamas skenuotas dokumentas (skaitmeninėje
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal    elektroninėje formoje)
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos   ar  kito  dokumento  nepateikimą,
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą,
arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004
m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos
teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas turi būti įregistruotas Lietuvos         Tiekėjo įregistravimo tinkamai patvirtinta kopija*.
Respublikos įstatymų numatyta tvarka           Pateikiamas skenuotas dokumentas (skaitmeninėje
                                    elektroninėje formoje).
Tiekėjas turi teisė verstis ta ūkine veikla, kuri     Turi pateikti licencijos suteikiančią teisę verstis
reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti             veikla, susijusia su siūlomomis prekėmis.
                             Pateikiamas skenuotas dokumentas (skaitmeninėje
                                    elektroninėje formoje).
Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją              Pateikiamas pasirašytas, antspauduotas, skenuotas
                                 dokumentas elektroninėje formoje.

     - dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą
     (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą.
   3.8 Tiekėjo pasiūlymas, neatitinkantis šioje lentelėje išdėstytų reikalavimų, atmetamas.
   3.9 Tiekėjas savo nuožiūra gali pateikti ir kitus jo kvalifikaciją, patirtį ir patikimumą patvirtinančius dokumentus.

                          IV.  PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

   4.1.Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
   4.2.Pagalbinių medicininių prekių ( apsauginių paklodžių) kainos pateikiamos litais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai
      (transportavimo, pakavimo ir kitos išlaidos). PVM litais turi būti nurodomas atskirai.
   4.3. Tiekėjai pasiūlymą privalo pateikti pagal pateiktą pasiūlymo formą (Priedas Nr.2), alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami.
   4.4. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų, terminą skaičiuojant nuo Tiekėjų pasiūlymų
      pateikimo dienos.
   4.5. Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba.
   4.6. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS iki 2011 m. gegužės 19 d. 10 val. 00 min.
     (Lietuvos Respublikos laiku). Pasiūlymai, teikiami popierinėje ar kitoje, neatitinkančioje CVP IS reikalavimų laikmenoje, jei tokie būtų
     pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku, ir nebus priimami ir vertinami.
   4.7. Tiekėjai pasiūlyme privalo nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija negali atskleisti
      Tiekėjo pateiktos informacijos, kurią Tiekėjas nurodo kaip konfidencialią.

                           V.   PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

   5.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami ir vertinami Komisijos posėdyje 2011 m. gegužės 19 d. 10 val. 00 min. Viešųjų pirkimų
specialistės kabinete.
   5.2. Pasiūlymai nagrinėjami Tiekėjams nedalyvaujat.
   5.3. Perkančioji organizacija neatmestus pasiūlymus vertins pagal mažiausios kainos kriterijus.
   5.4. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:
   5.4.1. Tiekėjas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų;
   5.4.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir Perkančiosios organizacijos prašymu
       nepatikslino jų;
   5.4.3. pasiūlymas neatitiko apklausos sąlygose numatytų reikalavimų (Tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo sąlygose
       nustatytų reikalavimų ir pan.);
   5.4.4. Tiekėjas per nustatytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo:
   5.4.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė raštiško kainų sudėtinių dalių
       pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.
   5.5. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato laimėtoją. Apie šį sprendimą Perkančioji organizacija elektroninėmis
   priemonėmis informuoja visus pasiūlymus pateikusius Tiekėjus ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

                      VI.   SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

   6.1. Perkančioji organizacija, įvertinus pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka.
   6.2. Laimėtoju skelbiamas Tiekėjas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia.
   6.3. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, laimėtoju laikomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS įregistruotas anksčiau.
   6.4. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako sudaryti sutartį, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį
     Tiekėjui, kurio pasiūlymo kaina yra pirma (kainos didėjimo tvarka) po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
   6.5. Elektroninėmis priemonėmis perduotame pranešime konkursą laimėjusiam Tiekėjui Perkančioji organizacija nurodo laiką ir iki kada
     reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.
                  VII.  SVARBIAUSIOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

7.10. Sudaroma sutartis atitinka laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo
   sąlygas.
7.11. Kainos, galiojančios sutarties pasirašymo metu, pateikiamos sutarties priede. Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama. Į
   prekės kainą įskaičiuota visos Tiekėjo išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekių tiekimu, t.y. fiksuojama galutinė kaina.
7.12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.
7.13. Tiekėjas įsipareigoja tiekti prekes savo transportu per numatytą laiką, o Perkančioji organizacija apmoka pateiktą sąskaitą – faktūrą
   per 60 dienų nuo jos gavimo dienos.
7.14. Numatomas sutarties įkainių perskaičiavimas dėl pridėtinės vertės mokesčio padidėjimo arba sumažėjimo:
 7.14.1. fiksuotų įkainių perskaičiavimas įforminamas protokolu;
 7.14.2. perskaičiuoti fiksuoti įkainiai įsigalioja nuo Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo protokolo pasirašymo momento.
7.15. Sutarties nutraukimo tvarka: vienai iš šalių nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, sutartis gali būti nutraukta vienašališkai,
   raštu įspėjus apie tai kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt ) dienų iki sutarties nutraukimo.
7.16. Ginčai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus išspręsti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta
   tvarka.

                       ________________________________
                                            Priedas Nr.1
    PAGALBINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ ( APSAUGINIŲ PAKLODŽIŲ) POREIKIS METAMS – SPECIFIKACIJA


Eilės  Prekė                  Dydis        Kiekis ( metams)
Nr.
1.   - Apsauginės vienkartinės paklodės
    dviejų sluoksnių ( Tena bed protection  85 x 140 (+_5) cm  1000 vnt.
    arba lygiavertė); viršutinis sluoksnis
    pagamintas iš švelnaus celiuliozės
    audinio, o apatinė paklodės dalis
    (saugo čiužinį nuo bet kokio skysčio
    pratekėjimo) – plona plastikine,
    neslidžia plėvele; vidinis paklodės
    sluoksnis sutvirtintas siūlais;
    - CE, ISO ir kiti produkto kokybę
    patvirtinantys sertifikatai.
2.   - Apsauginės vienkartinės paklodės
    dviejų sluoksnių ( Tena bed protection  85 x 175 (+_ 5) cm  3000 vnt.
    arba lygiavertė); viršutinis sluoksnis
    pagamintas iš švelnaus celiuliozės
    audinio, o apatinė paklodės dalis
    (saugo čiužinį nuo bet kokio skysčio
    pratekėjimo) – plona plastikine,
    neslidžia plėvele; vidinis paklodės
    sluoksnis sutvirtintas siūlais;
    - CE, ISO ir kiti produkto kokybę
    patvirtinantys sertifikatai.
3.   - Apsauginės vienkartinės paklodės
    dviejų sluoksnių ( Tena bed protection  85 x 210 (+_ 5) cm  2000 vnt.
    arba lygiavertė); viršutinis sluoksnis
    pagamintas iš švelnaus celiuliozės
    audinio, o apatinė paklodės dalis
    (saugo čiužinį nuo bet kokio skysčio
    pratekėjimo) – plona plastikine,
    neslidžia plėvele; vidinis paklodės
sluoksnis sutvirtintas siūlais;
- CE, ISO ir kiti produkto kokybę
patvirtinantys sertifikatai.
                                                      Priedas Nr.2

                                PASIŪLYMAS

                       DĖL PAGALBINIŲ MEDICININIŲ PREKIŲ


                                 (Data)

                                 (Vieta)

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus
ir nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Eil.Nr.  Pavadinimas                 Dydis    Poreikis  Vnt.    PVM,     Vnt.    Poreikio   Pastaba
                                        Kaina be  Lt      Kaina su  suma, Lt
                                        PVM, Lt         PVM, Lt
 1.
 2.
 3.
Bendra pasiūlymo kaina su PVM ___________________ Lt.
                 (žodžiu)


Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________________ Lt.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.  Pateiktų dokumentų pavadinimas                 Dokumento      puslapių
Nr.                                  skaičius
    Pasiūlymas galioja 60 dienų.


_____________________________________________________
    (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

								
To top