24 strategisch beleidsplan 2011 2015

Document Sample
24 strategisch beleidsplan 2011 2015 Powered By Docstoc
					Bedoeld om te schitteren!
Strategisch beleid 2011 – 2015

1. Inleiding.
In dit concept beschrijf ik de opbrengsten van de oriëntaties van het bestuur, het directieberaad, de
teamgesprekken met de scholen, de personeelsenquête, de ouderenquête, de SWOT-analyse en de
check op het lopende SBP. Hiermee identificeren we een aantal ontwikkelingen die door alle actoren
als belangrijk worden gezien. Het is dan eigenlijk van minder belang of iets als een kans of bedreiging
wordt gezien. Het zijn ontwikkelingen waar we ons beleid op willen richten.

Ik beschrijf deze ontwikkelingen in het kader van de door het PCBO gehanteerde beleidsterreinen:
Onderwijs & Identiteit, Personeel & Organisatie, Financiën, huisvesting, Communicatie & Kwaliteit.
Vervolgens heeft de staf van het PCBO een aantal concrete doelstellingen geformuleerd die per 2015
bereikt zouden moeten worden.

In 2005 zijn de visie & missie, de kernwaarden en centrale doelstellingen van het PCBO vastgesteld.
Wij zien dit als duurzame elementen van ons beleid. Vandaar dat ze onverminderd van kracht zijn
voor de komende beleidsperiode.

2. Procedure.
Deze notitie zal tijdens de dag in het groen besproken worden door het bestuur en op 13 oktober op
de management meeting met de management teams van alle scholen en met de GMR. Vervolgens
zal de input van deze geledingen worden verwerkt in een eindversie die in december door het
bestuur wordt goedgekeurd.
                                                   2
3. MISSIE: Bedoeld om te schitteren!
Daarom is het Protestants Christelijk Onderwijs te Delft e.o. een organisatie waar iedereen leert en
waar leren natuurlijk gedrag is. Waar we leren van elkaar en met elkaar. Waar voor het kind een
veilige, stimulerende leeromgeving is. Op die manier geven we ook inhoud aan de gemeenschap
die we willen zijn. Daardoor hebben we de mogelijkheid ons voortdurend aan te passen aan een
steeds sneller veranderende omgeving en een toekomst die we slechts kunnen vermoeden. We zijn
zelf medebepalend voor onze eigen toekomst. Zo kan ieder mens een uitblinker zijn op grond van
zijn eigen talenten.


Kernwaarden:

We stellen het kind centraal
Bij ons is ieder kind welkom dat zich – met zijn ouders – aangetrokken voelt tot het christelijk
onderwijs. Elk kind is bij ons een uitblinker, omdat de talenten van het kind het uitgangspunt van ons
handelen is. De begeleiding en zorg is er op gericht deze talenten maximaal tot ontwikkeling te laten
komen. Als we zelf de zorg niet kunnen bieden, helpen we de zorg te vinden die nodig is.

Wij bieden zorg voor elkaar
Er zijn voor je naaste is een heel belangrijke christelijke waarde. Wij vertalen dit in excellent
leerlingenzorg en uitmuntend personeelsbeleid, maar het is ook te zien in de kleine dingen, de
manier waarop we met elkaar omgaan en de sfeer die we in onze scholen creëren.

We zijn gericht op samenwerking
Onderwijs is teamwork. Daarom gaan we uit van partnership. We betrekken de ouders actief bij de
ontwikkeling van hun kinderen. De schoolteams voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het
klimaat en de prestaties op school. We werken ook samen met onze partners in de keten en met de
gemeente. Op die manier bestendigen we doorgaande leer- en zorglijnen.

We zijn toekomstgericht
Onderwijs is per definitie gericht op de toekomst, omdat we jonge mensen begeleiden in hun
ontwikkeling. We zijn vernieuwend, zonder de verworvenheden en bestaande kwaliteit te
verwaarlozen.

We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen
Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom formuleren wij een
antwoord op de vraag vanuit de samenleving en werken wij samen met onze partners aan het
oplossen van maatschappelijke problemen.
We maken onze kinderen bewust van hun verantwoordelijkheid voor de schepping door aandacht te
besteden aan milieu, mensenrechten en de verdeling van de welvaart in de wereld.

We zijn gericht op kwaliteit
Wij ontwikkelen ons tot een professionele organisatie waar het onderwijs van hoge kwaliteit is en
kinderen en personeel zich uitgedaagd voelen. Op elk niveau van de organisatie stellen we doelen en
evalueren we de kwaliteit van product en proces.
                                                   3
4. Doelstellingen

4a. Onderwijs & Identiteit
ONDERWIJS IS LEIDEND IN AL ONZE BESLISSINGEN

Centrale doelstellingen


    Wij zien het basisonderwijs als een elementaire stap in de continue maatschappelijke
    ontwikkeling van het kind, waar naast kennisoverdracht ook aandacht wordt gegeven aan de
    ontwikkeling van gedrag en vaardigheden. Bij dit alles willen wij inspelen op de eisen van de
    directe omgeving en de tijd;

    Wij vinden het belangrijk dat scholen zoeken naar de maximale toegevoegde waarde in de
    ontwikkeling van de leerling;

    Wij rekenen het tot onze taak alle kinderen te laten kennismaken met de verhalen, rituelen,
    waarden en normen van het christelijke geloof;

    Voor ons is de school een veilige plaats waar wordt opgevoed samen met de ouders, maar
    desnoods (tijdelijk) alleen. De school neemt hierin geen afwachtende houding aan;

    Wij streven naar continue verbetering van de zorg aan de individuele leerling, zonder het
    belang van de groep uit het oog te verliezen.

Identiteit
We leven in een tijd waarin vanuit de samenleving en door de politiek de status van het bijzonder
onderwijs voortdurend ter discussie wordt gesteld. Dit wordt weliswaar vooral ingegeven door de
prestaties van het islamitisch onderwijs, maar het heeft zijn repercussies op de hele sector. De
toenemende politieke invloed van partijen als D66 en de PVV zullen deze ontwikkeling alleen maar
versterken. We moeten dus ons bestaan als protestants-christelijk onderwijs legitimeren.

De Besturenraad ontwikkelt zich steeds meer als een kenniscentrum voor Identiteit. De voorzitter
Wim Kuiper zorgt ervoor dat de Besturenraad een actieve rol speelt in het publieke debat door
opiniërende artikelen te schrijven in de landelijke dagbladen, snel en treffend te reageren op
gebeurtenissen in de pers en door het voeren van een actieve politieke lobby.

Binnen het PCBO hebben we de afgelopen tijd binnen de diverse geledingen actieve dialogen
gevoerd over de identiteit. We hebben regelmatig overleg met de fakkeldragers, de klankbordgroep
kerk en School. Tegelijkertijd moeten we constateren dat op niveau van het directieberaad en de
schoolteams de frequente discussie over identiteitgerelateerde zaken wordt gemist. Uit de
personeelsenquête blijkt dat 78% van het personeel een christelijke levensovertuiging heeft. Uit de
team gesprekken blijkt dat men identiteit als een kans ziet om de school goed te profileren
leerkrachten zien identiteit meestal niet in de brede betekenis van het woord, maar meer als
synoniem voor levensbeschouwing. Men vindt wel dat er binnen de teams weinig over gesproken
wordt. Het aandeel van het protestantchristelijk onderwijs in Delft is stabiel (24%), licht stijgend. Dit
komt overeen met het landelijk beeld. Het aandeel van het bijzonder onderwijs blijft – ondanks de
toenemende secularisatie – al jaren stabiel op 25%.
                                                      4
In 2015 hebben alle PCBO scholen een onderscheidende identiteit, die ook zo door leerkrachten en
ouders ervaren en gecommuniceerd wordt. Het credo van de stichting is daarbij de grote gemene
deler.

Elke school heeft een kort statement dat kernachtig de identiteit van de school weergeeft in relatie
tot het credo van de stichting “ Bedoeld om te schitteren!” . Alle personeelsleden kennen dit
statement en onderschrijven dit. Er wordt aandacht aan besteed bij de aanname van nieuw
personeel. Het wordt gecommuniceerd via de schoolgids, de schoolbrief en de website.
De identiteit van de school is herkenbaar in de afspraken en regels die gelden binnen de school en zijn
opgenomen in het afsprakenboek. We borgen deze afspraken via een kwaliteitskaart.

Onderwijs
In de afgelopen jaren heeft het PCBO flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In 2008 is
het Early Warning System geïmplementeerd, waardoor de opbrengsten structureel in kaart worden
gebracht en de scholen op basis van zelfevaluatie borgings- en verbeterplannen hanteren. Er zijn
taalbeleidsplannen geschreven waarmee eigen ambitieuze normen voor taal zijn geformuleerd. In
2008 en 2009 hebben we het concept van Marzano geïntroduceerd. Dit is door alle scholen omarmd
als een concept waar leerkrachten enthousiast door worden. Het geeft weer het belang van hun
eigen prestatie de aandacht die het verdiend. Alle scholen hebben scholing op dit gebied
georganiseerd. Als gevolg daarvan zijn de opbrengsten van onze scholen hoog. Alle scholen scoren
voor de Cito eindtoets op of boven het gemiddelde. We hebben ons onderwijs dus op orde. Het is
degelijk en modern. Dat spreekt ouders aan. Men waardeert ons onderwijs met gemiddeld een 3,2
op de 4-puntschaal en dat vertaalt zich in stijgende leerlingaantallen.


In 2015 hebben alle scholen een duidelijke leerlijn voor taal- en rekenen en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

De doorlopende leerlijn voor taal en rekenen is beschreven doormiddel van. tussendoelen per leerjaar.
De doorlopende leerlijn voor taal en rekenen sluiten aan bij de referentieniveaus. Alle leerkrachten
hebben kennis van de totale leerlijn. Er is een efficiënte toetskalender van methodegebonden- en
Cito-toetsen. De doorgaande leerlijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling is gebaseerd op een
gekozen methode en volgsysteem.


In 2015 hebben de scholen van het PCBO gezamenlijk eigen standaarden geformuleerd voor de
opbrengsten van taal en rekenen.

Elke school heeft eigen normen geformuleerd voor de scores van de tussenopbrengsten en de
eindtoets die hoger liggen dan de inspectienorm. Er is een gemeenschappelijk meetinstrument om de
opbrengsten van alle scholen inzichtelijk te maken. Opbrengsten en analyses worden toegevoegd aan
het jaarverslag. Acties en interventies worden opgenomen in het schooljaarplan.

De invoering van de zorgplicht komt op het juiste moment. We richten onze energie nu op het
ontwikkelen van een passend zorgprofiel. De invoering van de zorgplicht vormt voor het PCBO een
stevige uitdaging. Om te voorkomen dat het van invloed is op onze onderwijskwaliteit is scholing van
onze leerkrachten van eminent belang. Uit de teamgesprekken blijkt dat de aandacht die
zorgleerlingen nu vragen al veel van hen vraagt. Men wil geschoold worden en vraagt extra middelen
om goed passend onderwijs te kunnen verzorgen.
De samenwerkingsverbanden hebben de regie voor Passend Onderwijs. Daarom werken de
samenwerkingsverbanden nauw samen met de gemeente en het speciaal onderwijs om voor de
Delftse regio tot goede afspraken te komen. Er wordt gekeken welke bestuurlijke samenwerking
tussen de samenwerkingsverbanden WSNS nodig is. Een fusie wordt daarbij niet uitgesloten. Alle

                                                    5
scholen ontwikkelen op basis van een studiedag een eigen zorgprofiel. Tevens wordt er voor Delft
een basiszorgprofiel vastgesteld waar alle scholen aan dienen te voldoen.


In 2015 hebben alle scholen een werkend zorgprofiel dat zorgt voor een dekkend aanbod van
basiszorg.

Elke school omschrijft het zorgprofiel in termen van onderwijsaanbod. Er is duidelijk omschreven wat
de mogelijkheden en ambities zijn van de school op het gebied van onderwijs aan leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte. Het zorgprofiel wordt gevoed door leerkracht-, leerling- en
groepskenmerken. Alle leerkrachten zijn extra geschoold op het gebied van het Zorgprofiel in de
voorgaande jaren. Op basis van de zorgprofielen en convenanten met het speciaal onderwijs kan voor
elke leerling een passend onderwijsaanbod worden geboden.


Binnen het PCBO wordt de Bredeschool als een duidelijke kans gezien. Er is een grote vraag naar
opvang. Vaak is het juiste aanbod van dagarrangementen voor ouders bepalend voor de
schoolkeuze. Meerdere scholen werken aan het ontwikkelen van dagarrangementen met subsidie
van de gemeente. Het ontbreekt hier en daar wel aan de gewenste kwaliteit en een duidelijk
kwaliteitszorgsysteem op dit punt ontbreekt. Het soort Bredeschool is afhankelijk van de context van
de school. Met name bij de Horizon is sprake van onderwijsachterstandenbeleid. De school is –
landelijk gezien - voorloper op dit gebied. We kunnen dus veel van elkaar leren op dit gebied.In 2015 hebben alle scholen van het PCBO een passend aanbod van dagarrangementen als
integraal onderdeel van identiteit van de school.

In 2015 is er pedagogische afstemming gerealiseerd tussen scholen en de kinderopvangorganisatie.
Buiten de mogelijkheid van tussenschoolse- en naschoolseopvang is er sprake van een structureel
aanbod van activiteiten passend bij de identiteit van de school.

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razend snel. Het is voor jongeren een
vanzelfsprekendheid geworden, waar het voor veel oudere leerkrachten een uitdaging is om het
tempo bij te houden. De ICT-vaardigheden zijn per leerkracht zeer variërend. Binnen de school
komen steeds meer digitale voorzieningen zoals het smartboard, het webbased leerlingvolgsysteem
ParnasSys. ICT wordt door alle geledingen gezien als een speerpunt van beleid. De hardware is
voldoende binnen de scholen aanwezig, maar het beheer en de vaardigheden van leerkrachten laten
te wensen over. Het DIA-project is afgelopen. Scholen zijn nu zelf verantwoordelijk om voor het
beheer en de investeringen. Het PCBO heeft de afgelopen jaren afgeschreven op de huidige
hardware. De centrale server is overgebracht van de gemeente Delft naar het CLD. Op die manier
kan het beheer in de toekomst gezamenlijk opgepakt worden.In 2015 heeft het PCBO het beheer van ICT ondergebracht in een samenwerking met het CLD door
middel van een eigen interne ICT-dienst.

Er is een modern werkend centraal netwerk. De scholen zijn allen verbonden door een
glasvezelnetwerk, waardoor er snelle verbindingen zijn met de centrale server. Het
werkplekkenbeheer wordt gedaan door een interne ICT-dienst. Hierdoor zijn, indien nodig, de lijnen
kort, waardoor storingen snel en naar tevredenheid opgelost kunnen worden. Alle netwerken van de
scholen werken goed. Het is duidelijk wat er binnen een school van een ICT-coördinator verwacht mag
worden.

                                                  6
In 2015 hebben alle scholen van het PCBO ICT geïntegreerd in hun onderwijskundig beleid.

Elke school heeft een eigen ICT-beleidsplan dat aansluit bij het bovenschoolse ICT-beleidsplan, waarin
de onderwijskundige uitgangspunten zijn geformuleerd en waarnaar ook gehandeld wordt. Al het
personeel is geschoold in de basisvaardigheden op ICT-gebied. Parnassys is volledig
geïmplementeerd.
                                                   7
4b. Personeel & Organisatie
MENSEN MAKEN ONZE ORGANISATIE

Centrale doelstellingen

    Wij vinden het belangrijk dat het personeel zich uitgedaagd voelt, met oog voor individuele
    ontwikkeling;

    Wij hechten grote waarde aan het optimale welzijn van het personeel in onze organisatie;

    Wij hechten grote waarde aan een lerende, professionele organisatie;


    Wij stimuleren het schooloverstijgend denken en handelen;


    Wij willen ons actief oriënteren op de mogelijkheden om te komen tot bestuurlijke
    schaalvergroting met als belangrijkste doel het realiseren van een duurzame
    (kosten)effectieve, slagvaardige, professionele & klantgerichte bestuursorganisatie. Dit
    binnen de gestelde randvoorwaarden.


Personeel
De onderwijsarbeidsmarkt ontwikkelt zich ongunstig. Het landelijk beeld is dat vacatures moeilijker
te vervullen zijn, met name in de Randstad. De vacatures voor schoolleider vormen een nog grotere
uitdaging. De laatste directievacatures binnen het PCBO werden intern vervult. Er zijn drie
kweekvijvertrajecten geweest, maar dat levert onvoldoende aanwas van nieuwe leidinggevenden.

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het Opleiden In De School. In 2009 zijn we
geaccrediteerd als opleidingsschool. Er wordt nu een groter deel van de opleiding binnen onze
scholen verzorgd. In 2010/2011 breiden we de samenwerking uit met het PCPOW uit Naaldwijk.. Als
gevolg van dit beleid hebben we (nog) geen problemen vacatures te vervullen. Vanaf 2015 zal de
uittreding van oudere leerkrachten toenemen door de vergrijzing.


In 2015 is het PCBO doorgegroeid tot excellente opleidingsschool.

90 % van de personeelsleden heeft in 2015 de basiscursus coaching afgerond en 50% van de
personeelsleden heeft in 2015 de vervolgcursus afgerond. Minimaal 6 personeelsleden hebben de
assessorentraining afgerond. Er worden 3 wezenlijke onderdelen van het curriculum van de Pabo
gegeven op de opleidingsschool. Scripties zijn gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Alle startende
leerkrachten die opgeleid zijn binnen de opleidingsschool zijn op alle competenties minimaal
startbekwaam. Op de didactische, pedagogische en organisatorische competenties wordt minimaal
het niveau van vakvolwassenheid bereikt binnen 4 jaar.


In 2015 hebben alle scholen van het PCBO een meerjaren formatieplan

Er is een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning op basis van vastgestelde leerling-
prognoses en de identiteit van de school. Deze planning voldoet aan personele stuurgetallen op
stichtingsniveau.                                                   8
De algemene tevredenheid van het personeel is gestegen van 6,75 in 2007 naar 6,87 in 2010. De
grootste stijging is bij wijze van bestuur (5,6 naar 6,4). Het zijn mooie cijfers, maar we zijn ambitieus
en willen een hogere scores. Vooral op de punten van werkdruk en primaire arbeidsvoorwaarden
liggen uitdagingen. Door de gemeten tevredenheid is er weinig verloop in personeel. De
verzuimcijfers liggen onder het landelijk gemiddelde.
Binnen het PCBO is het mogelijk om gebruik te maken van BAPO en ouderschapsverlof. Dit zijn
wettelijke regelingen die gelden voor het onderwijs. Het PCBO zal onderzoeken op welke manier er
door de werkgever ingespeeld kan worden op de verschillende levensfases van medewerkers.
Medewerkers zullen naar alle waarschijnlijkheid langer doorwerken dan voorheen. We willen dat dit
op een gezonde manier gebeurt.
Landelijke enquêtes geven aan dat leerkrachten zich onvoldoende voelen toegerust om passend
onderwijs te verzorgen. Het zal een uitdaging worden om met de invoering van de zorgplicht elk kind
een passend onderwijsaanbod te bieden en ook de opbrengsten op niveau te houden.In 2015 is leeftijdsfase personeelsbeleid geïmplementeerd binnen de stichting.

De verschillende levensfases van personeelsleden zijn beschreven. Binnen het taakbeleid is
levensfasebewust beleid herkenbaar opgenomen.


In 2015 is het personeel van het PCBO voldoende toegerust op passend, opbrengstgericht
onderwijs.

Er vindt teamscholing en individuele scholing plaats op het gebied van het vergroten van de
leerkrachtvaardigheden op het gebied van passend onderwijs en opbrengstgericht werken.
Personeelsleden in alle geledingen van de organisatie verantwoorden deze scholing jaarlijks bij het
vaststellen van de normjaartaak. Scholing op het gebied van passend onderwijs en opbrengstgericht
werken wordt stichtingsbreed georganiseerd. Deze scholing wordt elk jaar beschreven in een
scholingsplan. Daarnaast vindt zowel op individueel als op teamniveau scholing plaats voor
schoolleiders.


Het PCBO heeft een functieboek ontwikkeld. Hier zijn de functies beschreven die we nodig hebben
voor de schoolontwikkeling. Binnen de teams worden de nieuwe functies nog niet gezien als een
kans voor verdere loopbaanontwikkeling en schoolontwikkeling. De financiering van het functieboek
neemt de nodige risico’s met zich mee. De komende jaren zullen gekenmerkt worden door de nodige
bezuinigingen op zowel gemeentelijk- als rijksniveau.

In 2015 heeft elke school een passend functiebouwwerk.

Alle scholen hebben een vastgesteld percentage LB-leerkrachten benoemd die voldoen aan de eisen
zoals deze gesteld zijn in het Functieboek van het PCBO.

Binnen het PCBO wordt er op meerdere terreinen kennis gedeeld. We hebben een platform voor de
IB-ers, de stagecoördinatoren en de ICT-coördinatoren. Ook binnen het directieberaad delen we
kennis en lossen we problemen gezamenlijk op. Er liggen nog kansen om meer van elkaar te leren.
Kennis en ervaringen zijn nog niet volledig toegankelijk binnen onze organisatie. Het delen van
kennis en ervaringen heeft een positieve invloed op de werkdruk. We hoeven niet alles zelf meer uit
te vinden.
                                                    9
In 2015 heeft het PCBO een werkend begeleidingsmagazijn dat functioneert als instrument voor
kennisdeling.

Alle kennis, talent en deskundigheid binnen het PCBO is geïnventariseerd, wordt jaarlijks
geactualiseerd en is digitaal toegankelijk. Er functioneren platforms voor IB, ICT, LB, ARBO,
stagecoördinatoren en beginnende leerkrachten. Er worden jaarlijks minimaal 5
netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor IB, ICT en de stagecoördinatoren om kennis te delen. Er
worden jaarlijks 2 bovenschoolse bijeenkomsten georganiseerd voor beginnende leerkrachten. Op het
gebied van ARBO zijn er jaarlijks minimaal 3 bijeenkomsten. Er wordt jaarlijks minimaal 1
bovenschoolse bijeenkomst georganiseerd voor LB-fuctionarissen.

Organisatie
Zowel ontwikkelingen in de samenleving als recente wetgeving vragen om krachtig bestuur en
toezicht. Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur regelt de scheiding tussen bestuur en toezicht.
Ontwikkelingen als Passend Onderwijs, krapte op de arbeidsmarkt, publieke verantwoording en
bezuinigingen vragen om een organisatie van voldoende massa en bestuurskracht om continuïteit en
kwaliteit te waarborgen.

Vanaf 2007 zijn er gesprekken gevoerd met het CLD over nauwere samenwerking. Een werkgroep
heeft een vooronderzoek gedaan en in maart 2010 is het vervolgonderzoek gestart onder begeleiding
van Alons en partners.

In 2015 is er een nauwere vorm van bestuurlijke samenwerking en wordt gewerkt aan het
realiseren aan de beoogde schaalvoordelen.

Het CLD en het PCBO zijn gefuseerd tot een organisatie met een centraal stafbureau. Er zijn
voordelen behaald op bedrijfsvoering, personeelsbeleid, onderwijs, ICT, onderhoud en bestuurlijke
presentie in de regio.
                                                  10
4c. Financiën
BELEID STUURT DE MIDDELEN

Centrale doelstellingen

    Wij streven naar een efficiënte en doelmatige inzet van middelen, binnen de normatieve
    kaders;

    Wij zorgen voor een beleidsmatige inzet van middelen op stichtingsniveau, waarbij de
    financiële risico’s in kaart zijn gebracht. Wij verwachten begrotingsdiscipline en regelmatige
    transparante financiële rapportages;


    Wij streven naar maximale inzet van middelen voor de primaire onderwijstaken.


Financiën
Het PCBO heeft in 2008 en 2009 een stevig exploitatietekort gehad. Dit is deels veroorzaakt door
onbeheersbare omstandigheden, deels door overschrijdingen op formatie. Bovendien hebben we op
grond van het resultaat van 2008 (€ 450.000,-) een investeringsimpuls gedaan. Deze verklaart voor
een deel de overschrijdingen in de daarop volgende jaren. Het weerstandsvermogen is daardoor
gedaald tot 15%. Dit vraagt om passende maatregelen.
We verkeren op dit moment economisch zwaar weer. De rijksoverheid moet 35 miljard bezuinigen.
Ondanks het feit dat meerdere politieke partijen hebben aangegeven het onderwijs te willen ontzien,
worden we nu al geconfronteerd met de eerste ombuigingen. De vergoeding Bestuur & Management
is afgeschaft (€ 90.000,-) en de groeiregeling is tegenwoordig op bestuursniveau. We lopen daardoor
naar alle waarschijnlijkheid tussen de € 60.000.- tot € 150.000,- mis.
Het volgen van de uitputting verloopt uiterst moeizaam. Dat wordt veroorzaakt door een
administratiekantoor dat nog in onvoldoende mate tijdig de vereiste managementinformatie kan
leveren. Dit wordt nog versterkt door een onbetrouwbare overheid die te laat de benodigde
beschikkingen geeft en regelmatig in een laat stadium met nacalculaties komt. Tenslotte zijn de
procedures voor Administratieve Organisatie en Interne Controle nog volop in ontwikkeling.


In 2015 heeft het PCBO een efficiënte en effectieve financiële functie.

De personele en financiële administratie worden door het eigen stafbureau verzorgd. Het bestuur kan
beschikken over tijdige en betrouwbare management informatie.

In 2015 hanteert het PCBO een dekkende set aan ken- en stuurgetallen die kaderstellend zijn voor
de organisatie.

Er zijn kengetallen en stuurgetallen geformuleerd voor het aantal leerlingen per functie, percentage
overhead, gemiddelde groepsgrootte. De allocatie van de middelen is gebaseerd op deze parameters.

In 2015 zijn de procedures voor AO en IC volledig geïmplementeerd in de organisatie

Het handboek AO en IC is dekkend voor alle procedures binnen de organisatie, zowel bovenschools als
op schoolniveau. Iedereen is betrokken bij deze procedures, kent ze en handelt er naar.
                                                   11
4d. Huisvesting
EEN PLAATS WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT.

Centrale doelstellingen

    Wij vinden het belangrijk dat in zo veel mogelijk wijken in Delft en omstreken het
    protestants-christelijk onderwijs vertegenwoordigd is;
    Onze gebouwen bieden een stimulerende, veilige, goed geoutilleerde leer- en werk
    omgeving.


Huisvesting
De gebouwen van het PCBO verkeren in goede staat. We hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd
in onderhouw en verbouwingen. In het kader van het project Frisse Scholen zijn er extra
investeringen gedaan. We hebben ons daarin echter moeten beperken omdat er een te grote
aanspraak werd gedaan op eigen vermogen en het huidige economische bestel ons noopt tot het
maken van keuzes.
We willen zoveel mogelijk in Delft present zijn. Met de fusie tussen de Ark en de Rembrandtschool
hebben we het bestaan van de school in Tanthof Oost veilig gesteld. De kosten van het
onderhoudsbeheer leggen een te groot beslag op de beschikbare middelen, terwijl we niet altijd
tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening.

In 2015 wordt het planmatig onderhoud in eigen beheer uitgevoerd op basis van een
meerjarenvisie op huisvesting.

Er is een vastgesteld huisvestingsplan waarin de visie op huisvesting per school is beschreven. Hierin
zijn tevens de ambities voor de bredeschoolontwikkeling beschreven. Leegstand wordt tegengegaan.
Het onderhoudsbeheer wordt door het stafbureau gedaan. Hier is de benodigde kennis voor in huis. In
incidentele gevallen wordt een beroep gedaan op een extern bureau voor bijvoorbeeld met maken
van een meerjarigonderhoudsplan (MOP).

In 2015 heeft elk schoolgebouw een binnenklimaat dat minimaal voldoet aan wettelijk gestelde
eisen.

Op basis van rapportages die geschreven zijn door Beekink zijn alle schoolgebouwen daar waar nodig
aangepast om te voldoen aan de wettelijke normen voor binnenklimaten in schoolgebouwen.
                                                  12
4e. Communicatie & kwaliteit

Centrale doelstellingen

    Wij willen weten wat ouders van (potentiële) leerlingen verwachten van de school om te
    bezien hoe wij daaraan tegemoet kunnen komen binnen onze
    onderwijskundige/identiteitskaders;

    Wij leggen verantwoording af aan de ouders en de gemeenschap.


Communicatie & Kwaliteit.
Het PCBO heeft nog geen geformuleerd communicatiebeleid. Het personeelsblad verschijnt nog
onregelmatig. De websites van de scholen hebben een wisselende kwaliteit en hebben geen
gezamenlijk stramien. Er is nog geen duidelijk beleid voor het formuleren van de jaarstukken. Er
wordt nog geen gerichte marketing bedreven op stichtingsniveau.

In 2015 voert het PCBO actief communicatiebeleid op basis van geformuleerd beleid.

Er is een centraal communicatieplan waarin de communicatiestrategie, de doelgroepen,
communicatiemiddelen en de huisstijl zijn beschreven. Alle decentrale plannen sluiten hierop aan. De
kwaliteit van de communicatie wordt regelmatig gemeten, onder andere in ouder- en
personeelsenquêtes . Daarnaast wordt het personeelsblad de Basis structureel drie keer per jaar
uitgegeven.

Alle scholen hebben een medezeggenschapsraad. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
is de gesprekspartner voor de algemeen directeur. De laatste jaren is er een positieve dialoog
ontstaan tussen de diverse geledingen. De waardering voor de wijze van bestuur is daardoor
gestegen. Men is nog niet tevreden over de transparantie van de besluitvorming op bestuursniveau.
Het is ook een landelijk beeld dat ouders en leerkrachten zich meer betrokken willen voelen bij de
besluitvorming.

In 2015 is de tevredenheid van ouders en leerkrachten over de transparantie over de
besluitvorming gestegen naar 3,5 op de vijfpuntschaal.

Elke 4 jaar wordt voorafgaande aan de schoolplanperiode de tevredenheid van leerkrachten en
ouders door middel van een enquête gemeten. In de enquêtes worden zowel bovenschoolse al
schoolvragen gesteld. De enquêtes worden geanalyseerd in de teams en bij het directieberaad en
verbeteracties worden uitgewerkt in de schoolplannen en jaarplannen.

Zowel de NVAO als de Onderwijsinspectie zijn onder de indruk van de kwaliteitszorg en het lerend
vermogen van de scholen. We werken allemaal met dezelfde kwaliteitskaarten. De PDCA cyclus
wordt in voldoende mate gevolgd en elke school verantwoordt zich met een jaarverslag waarin ook
verantwoording wordt afgelegd. Op veel onderdelen van beleid is de afgelopen jaren verbetering
geboekt.

In 2015 ligt bij alle scholen van het PCBO de tevredenheid van ouders, personeel en leerlingen op
minimaal 70%.

Elke school gebruikt minimaal één maal in de vier jaar een instrument om de tevredenheid van de
leerlingen te meten. Enquêtes worden geanalyseerd in de teams en verbeteracties worden uitgewerkt

                                                  13
in de schoolplannen en jaarplannen.

We willen structureel de tevredenheid meten op basis van een vast format dat op alle scholen op
hetzelfde tijdstip wordt ingezet. De resultaten worden met afgevaardigden van het personeel
geëvalueerd op school- en stichtingsniveau.

In 2015 verantwoorden de stichting en de scholen zich structureel over de behaalde
onderwijskwaliteit in het jaarverslag en de schoolgids.

Er wordt gebruik gemaakt van een vast format voor het jaarverslag, waarin gebruik gemaakt wordt
van een set ken- en stuurgetallen. Bij ken- en stuurgetallen moet zowel een analyse als een
trendanalyse worden opgesteld en worden ook landelijke normen weergegeven. Het jaarplan en
jaarverslag wordt met het team en de MR van de school besproken. In de schoolgids worden de
opbrengsten verantwoord.
                                                 14
Input

- MTO 2007 & 2010
- Swot – directieberaad, GMR en bestuur
- Teamsessies met de algemeen directeur op alle scholen
- Delftse jeugdnota
- Ouderenquête 2010
- Inspectierapporten
- Rapportage Early Warning System (EWS)
- Taalbeleidsplannen
- Rapportage Rapport Don
- Scholen voor morgen – kwaliteitsagenda Sharon Dijksma
- heroverweging Passend Onderwijs (2009, ministerie O,C&W)
- concept referentiekader (augustus 2010)
                               15
5. Bijlagen
       16
Eindscore Swot

                      management   bestuur     gmr
A. Leerlingen
Daling van de aantallen               3,15       2,80     3,14
Wijziging in de gewichtenregeling          2,44       2,30     2,00
Concurrentiepositie t.o.v. andere scholen      3,06       3,00     2,71
PR en Marketing functie               2,65       1,80     2,57
Onzeker financiering en projectsubsidies      2,10       2,10     2,43

B. Kwaliteit van het onderwijs
Beoordeling inspectie                3,15       3,50     2,43
Kwaliteit onderwijskundig beleid          2,90       3,30     2,33
Onderwijskundige vernieuwingen           3,10       2,80     2,43
Adequate onderwijs concepten            3,05       2,80     2,60

C. Personeel
Vaststelling en indexering GPL           2,36       2,60     2,67
Leeftijdsopbouw personeel              2,78       2,40     2,43
Bapo en uitgesteld Bapo               2,14       1,80     2,33
Ziekteverzuim                    2,50       2,80     2,33
Arbeidsconflict                   3,00       3,00     3,00
Kosten Fuwa en functiehuis             2,83       2,00     2,80
Kwaliteit personeel                 2,95       3,00     2,71
Personeelsverloop                  3,10       2,80     2,57

D. Organisatie
Kwaliteit algemene directie             3,30       3,30     2,67
Kwaliteit schoolleiding               3,20       3,00     2,67
Kwaliteit P&C processen               2,89       2,30     2,50
Beleidsplannen                   3,00       2,50     2,75
Governance/Managementstatuut            2,88       2,50     2,50
Werking van de AO/IC                2,63       2,50     2,50

E.  Gebouwen
Staat van onderhoud                 2,56       3,00     2,57
Onderhoudsintensiteit van de gebouwen        2,31       2,80     2,57
Bezettingsgraad                   3,00       2,00     3,00
Door decentralisatie                2,00

F.  Inventaris, apparatuur en OLP
Gemiddelde ouderdom                 3,28       2,00     3,20
Toekomstige investeringen              2,72       2,30     3,00
Achterblijven bij de normen             2,78             2,67


                                             17
                      bedreiging        kans
                    DB bestuur gmr totaal DB bestuur gmr totaal
A. Overheid
1. Bezuinigingen landelijk & lokaal  14    7  11  32 0     0  1   1
2. Passend Onderwijs          4    2  4  10 8     3  5   16
3. Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur   1    0  0  1 11    4  3   18
4. Brede school ontwikkeling      0    0  3  3 15    5  4   24
5. Subsidie culktuur          7    5  3  15 8     2  4   14
6. Nieuw college/nieuwe wethouder    3    6  4  13 7     1  5   13
7. Regeldrift overheid         11    7  7  25 1     0  1   2

B. Maatschappelijke ontwikkelingen
1. Economische crises         13    6  10  29 2     1  2   5
2. Vergrijzing             13    5  9  27 1     0  2   3
3. Rol van ICT in de samenleving    2    0  0  2 13    5  9   27
4. Werkende ouders - vraag om opvang  6    0  8  14 9     5  3   17
5. Uitbesteding opvoedingstaken     7    4  7  18 2     2  3   7
6. Multi-culturele samenleving     4    0  0  4 7     5  8   20
7. Kritische, veel eisende ouders    1    0  4  5 10    6  6   22
8. Stabiliserende Delftse bevolking.  6    3  8  17 2     3  2   7
9. Individualisering          15    4  8  27 0     2  2   4
10. Feminisering van het onderwijs   9    6  10  25 3     0  2   5
11. Secularisatie            6    4  6  16 5     1  2   8
                                           18
Resultaten Medewerkers Tevredenheids Onderzoek PCBO Delft 2010
ALGEMEEN

Vraag 1                                      PCBO

Wat is uw leeftijd?                  25 jonger          8

                            26-35            22

                            36-45            26

                            46-55            26

                            56 ouder          18


Vraag 2                                      PCBO

Hoe lang bent u in diest van deze school?       <3 jaar           20

                            3 tot 6           17

                            meer dan 6         63


Vraag 3                                      PCBO

Ik ben werkzaam als                  Onderwijzend personeel   71

                            OOP             16

                            Directie MT locatieleider  13
Vraag 4                                                 PCBO

Hebt u een Christelijke levensovertuiging?                      Ja         78

                                           Nee        22


WAARDERING / VOLDOENING WERK

Vraag 5-9                                      Schaal       PCBO

Ik vind de inhoud van mijn werk boeiend en uitdagend                 4p oneens - eens  3,5

Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn werkzaamheden zelf te bepalen en te plannen  4p oneens - eens  3,3

Ik weet welke eisen en verwachtingen aan mij worden gesteld             4p oneens - eens  3,2

Ik voel mij voldoende in staat om mijn werk goed te kunnen uitvoeren         4p oneens - eens  3,3

Er is voldoende evenwicht tussen de verschillende onderdelen van mijn werk.     4p oneens - eens  2,9


SAMENWERKING COLLEGA'S

Vraag 10-18                                     Schaal       PCBO

Binnen het team wordt op een prettige manier samengewerkt              4p oneens - eens  3,3

Verschillen tussen teamleden worden gerespecteerd                  4p oneens - eens  3,1

Ik ben tevreden over de wijze waarop taken binnen het team worden verdeeld      4p oneens - eens  2,9

Indien nodig spreek ik collega's aan op hun gedrag of taakuitvoering         4p oneens - eens  2,8


                                                        20
Ik sta open voor feedback van collega's                         4p oneens - eens  3,3

Ik ben tevreden over de manier waarop we overleg voeren binnen de school        4p oneens - eens  2,8

Er heerst een prettige werksfeer op school                       4p oneens - eens  3,4

Collega's staan open voor nieuwe ideeen of meningen                   4p oneens - eens  3

We wisselen met enige regelmaat met elkaar van gedachten over levensvisies en vorming
en onderwijs.                                      4p oneens - eens  2,7


RELATIE MET LEERLINGEN EN OUDERS

Vraag 19-23                                       Schaal       PCBO

Ik ben tevreden over het contact dat ik heb met de leerlingen              4p oneens - eens  4,3

Ik sta open voor kritiek van leerlingen                         4p oneens - eens  4

Ik ben tevreden over het contact dat ik heb met ouders                 4p oneens - eens  4,1

Ik sta open voor kritiek van ouders                           4p oneens - eens  4

Ouders kunnen altijd contact met mij opnemen voor een gesprek              4p oneens - eens  4,5


INTERNE COMMUNICATIE

Vraag 24-28                                       Schaal       PCBO

Er heerst op school een cultuur waarin fouten bespreekbaar zijn             4p oneens - eens  3,1

Vernieuwingen worden tijdig aangekondigd                        4p oneens - eens  2,7


                                                         21
Ik word tijdig en voldoende geïnformeerd door mijn leidinggevende over zaken die ik moet
weten om mijn werk te kunnen doen                               4p oneens - eens  2,9

De schriftelijke communicatie van mijn leidinggevende is duidelijk en ter zake         4p oneens - eens  3,1

Over problemen wordt open en eerlijk gesproken                         4p oneens - eens  3


KWALITEITSZORG

Vraag 29-31                                          Schaal       PCBO

De school speelt in op trends of belangrijke ontwikkelingen in de regio of de samenleving   4p oneens -eens  3,1

De school staat open voor de mening van ouders, leerlingen en andere partners om op grond
daarvan zich te kunnen verbeteren.                               4p oneens -eens  3,2

De school werkt waar nodig samen met andere instellingen, zoals andere basisscholen, scholen
voor voortgezet onderwijs, de gemeente, etc.                          4p oneens -eens  3,4


UITDAGINGS-/ONTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN

Vraag 32-34                                          Schaal       PCBO

Ik krijg voldoende mogelijkheden om mij verder te ontwikkelen in mijn beroep          4p oneens - eens  3,2

Ik ben tevredenover de opleidingsmogelijkheden                         4p oneens - eens  3,2

Startende leerkrachten worden goed begeleid                          4p oneens - eens  2,7
                                                             22
DIRECTIE

Vraag 35-43                                            Schaal       PCBO

De directeur heeft aandacht en waardering voor het werk wat ik doe                 4p oneens - eens  3,3

Ik voel me voldoende betrokken bij het beleid van de school                    4p oneens - eens  3

De directeur zorgt ervoor dat we een school zijn met een duidelijke eigen visie          4p oneens - eens  3,2

Als er een vacature is op onze school dan let de directeur er op dat er een nieuwe collega wordt
benoemd die past binnen onze school                                4p oneens - eens  3,1

De directeur staat open voor nieuwe ideeen                             4p oneens - eens  3,3

De directeur en het middenmanagement (IB-er , MT-leden en bouwcoordinaten) vormen een
duidelijke eenheid                                         4p oneens - eens  2,9

Wanneer zich problemen voordoen zijn lediinggevenden beschikbaar en daarop bespreekbaar      5p oneens - eens  4

Er is een duidelijke besluitvormingsstructuur binnen de school                   5p oneens - eens  3,5

Goede prestaties worden door leidinggevenden gewaardeerd                      5p oneens - eens  4


INHOUD VAN HET WERK

Vraag 44-46                                            Schaal       PCBO

Mijn cappaciteiten komen in mijn functie goed tot hun recht                    4p oneens - eens  3,2

Het werk dat ik doe is maatschappelijk nuttig                           4p oneens - eens  3,5
                                                               23
RELATIE MET COLLEGA'S

Vraag 47-48                                       Schaal       PCBO

Ik voel me thuis bij het PCBO                              4p oneens - eens  3,3

Mijn collega's zijn goed in hun werk                           4p oneens - eens  3,2


WIJZE VAN LEIDINGGEVEN BINNEN DE SCHOOL

Vraag 49-53                                       Schaal       PCBO

Mijn leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de medewerkers            4p oneens - eens  3,3

Mijn leidinggevende kaqn mensen goed laten samen werken                 4p oneens - eens  3

Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn leidinggevende                 4p oneens - eens  3,2

Mijn leidinggevende weet voldoende wat er op de werkvloer speelt             4p oneens - eens  3

Mijn leidinggevende laat mij weten of hij/zij tevreden is over mijn werk         4p oneens - eens  3,1


WIJZE VAN BESTUUR VAN DE ORGANISATIE

Vraag 54-58                                       Schaal       PCBO

Over het algemeen worden door het bestuur/de algemeen directeur de juiste beslissingen
genomen                                         5p oneens - eens  3,5

Het bestuur/algemeen directeur heeft een duidelijke toekomstvisie            5p oneens - eens  3,7
                                                          24
Het bestuur/algemeen directeur neemt ideeen en suggesties van medewerkers serieus in
overweging                                           5p oneens - eens  3,5

Het bestuur/algemeen directeur weet wat er leeft binnen de organisatie             5p oneens - eens  3,3

De besluitvorming binnen het bestuur/algemeen directeur is transparant             5p oneens - eens  3,1


PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

Vraag 59-60                                           Schaal       PCBO

Ik vind dat het salaris goed past bij het niveau van mijn functie                4p oneens - eens  2,4

Vergeleken met andere organisaties waar ik zou kunnen werken ligt mijn salaris op het juiste
niveau                                             4p oneens - eens  2,4


SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

Vraag 61                                            Schaal       PCBO

Ik ben tevreden over het aantal uren dat ik volgens mijn aanstelling werk            4p oneens - eens  3


LOOPBAANONTWIKKELING

Vraag 62-63                                           Schaal       PCBO

Mijn leidinggevende denkt mee over mijn persoonlijke ontwikkeling                4p oneens - eens  3

Binnen mijn aanstelling heb ik voldoende tijd om te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling  4p oneens - eens  2,8
                                                             25
COMMUNICATIE

Vraag 64-66                                        Schaal       PCBO

De communicatie van mijn leidinggevende naar zijn/haar medewerkers verloopt goed      4p oneens - eens  2,9

Er vindt voldoende werkoverleg plaats                           4p oneens - eens  3

Ik ervaar vergaderingen of werkoverleggen op mijn school over het algemeen als effectief  4p oneens - eens  2,8


WERKDRUK

Vraag 67-70                                        Schaal       PCBO

Mijn werk brengt mij in emotioneel moeilijke situaties                   4p oneens - eens  2,1

De balans tussen mijn werk en priveleven is voldoende in evenwicht             4p oneens - eens  2,9

Ik heb vaak meer werk dan ik aan kan                            4p oneens - eens  2,4

De invulling van mijn normjaartaak is mij helder                      4p oneens - eens  2,9


LOYALITEIT

Vraag 71-75                                        Schaal       PCBO

Vergeleken met andere organisaties is werken bij het PCBO overwegend positief       4p oneens - eens  3

Ik heb weinig redenen om bij het PCBO weg te gaan                     4p oneens - eens  3,2

Er zijn veel redenen om bij het PCBO te blijven werken                   4p oneens - eens  3                                                           26
Ik ken weinig andere organisaties waar ik zou willen werken              4p oneens - eens  2,5

Als het kan blijf ik de eerstvolgende 3 jaar bij het PCBO werken           4p oneens - eens  3,2


INTEGRITEIT

Vraag 76-77                                      Schaal       PCBO

Bij een belangenconflict ga ik op zoek naar advies binnen mijn organisatie      4p oneens - eens  3

Ik ben tevredenover de zorgvuldigheid waarmee mijn organisatie omgaat met gevoelige
informatie                                      4p oneens - eens  3
                                                        27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/12/2012
language:
pages:28