Docstoc

Tertig 10, May 2012

Document Sample
Tertig 10, May 2012 Powered By Docstoc
					                 Թերթիկ                                                                          2

                                                     Հարցազրոյց նորընտիր Հովիւ՝ Պատուելի Հրայր Չոլագեանի հետ
             Հայ Աւետարանական Մշակութային Միութիւն
             Հիմնուած Սեպտեմբեր 2006
                                    Թիւ 10, Ե. Տարի Թիւ 1
                                    Մայիս 2012       Պատ.   Հրայր Չոլագեան՝ Հայ Աւետ. Գոլէճէն շրջանաւարտ
                                                եղած է 1988-ին: Ան 1994-ին ստացած է «BA in Education»
                                                վկայականը Հայկազեան Համալսարանէն եւ M. Div. (Master of Di-
Մ                                                vinity) վկայականը Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական
շ
                    Խմբագրական                        Ճեմարանէն՝ 1997-ին: Ան 1997-էն 2000, ծառայած է որպէս հոգեւոր
ա
                                                տեսուչ բոլոր Հայ Աւետարանական վարժարաններուն եւ 2000-
կ
ո  Մէկ տարուայ բացակայութենէ ետք սոյն թիւով Հայ Աւետարանական Մշակութային Միութիւնը      էն 2011 եղած է Հայ Աւետ. Շամլեան Թաթիկեան Վարժարանի
                                                տնօրէն: 2011-ի Հոկտեմբերէն սկսեալ, ան կը ծառայէ որպէս Հայ
ւ  կրկին անգամ լոյս կ’ընծայէ իր «Թերթիկ» պարբերաթերթը: Այս 10-րդ թիւը կ’ընդգրկէ երկու
թ  կարեւոր հարցազրոյցներ: Առաջինը՝ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ նորընտիր հովիւ Պատ. Հրայր      Աւետարանական Ա. Եկեղեցւոյ հովիւը: Այս առիթով ՀԱՄՄ-ի
ա  Չոլագեանի հետ: Իսկ երկրորդը՝ Լսատեսողական Գիտութիւններու մասնագէտ Պրն. Հրաչ        վարչութիւնը որոշեց իր հետ ունենալ հետեւեալ հարցազրոյցը:
յ  Թոգաթլեանի հետ: Հոս կ’ուզենք նաեւ տեղեկացնել մեր ընթերցողներուն որ ՀԱՄՄ-ը Հայ Աւետ.
ի
   Ա. Եկեղեցւոյ պատմութեան մասին վաւերագրական մը պատրաստելու ընթացքին մէջ է: Պրն.
ն                                                Թերթիկ Յիշեցէք Աստուծոյ ամենէն հրաշալի նկարագրի գիծը, որ ձեզ մղեց ընտրել Աստուծոյ մասին
   Թոգաթլեան կը վերահսկէ այս աշխատանքները: Սոյն թիւին մէջ նաեւ կ’անդրադառնանք
   ՀԱՄՄ-ի կազմակերպած հայոց ցեղասպանութեան առաջին տեսաերիզի ցուցադրութեան եւ         սորվիլ տարբեր մասնագիտութիւններով լեցուն աշխարհի մը մէջ: Որո՞նք են այս մասնագիտութեան
Մ
   դասխօսութեան ինչպէս նաեւ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ ընտանեկան համագումարին մասին:       վարձատրութիւնները եւ դժուարութիւնները:
ա
ր
զ                                   Լուտեր Արթինեան     Պատ. Հրայր Աստուծոյ նկարագրի գիծերէն մէկը որ զիս շատ տպաւորած է այն է, որ Ինքը սիրող
ա                                                Հայր է: Այդ մէկը վայելած եմ կեանքիս ընթացքին, յատկապէս Լիբանանի քաղաքացիական
կ                                                պատերազմին օրերուն. եւ որովհետեւ այդ վայելած եմ, ուզած եմ նաեւ փոխանցել ուրիշներու:
ա          Պատուելի Հրայր Չոլագեանի Պաշտօնակոչութիւնը
                                                Դպրոցէն շրջանաւարտութեանս տարիներուն շատ ուրիշ մասնագիտութիւններ ու շատ
   Կիրակի Նոյեմբեր 13, 2011-ին տեղի ունեցաւ Պատուելի
ն
                                                կարելիութիւններ կային, բայց ատով հանդերձ խորհեցայ որ այդ մասնագիտութիւնները ուրիշներ
Ը  Հրայր Չոլագեանի պաշտօնակոչութեան պաշտամունքը                        ալ կրնային ընտրել: Ես որ Բարի Լուրը ունիմ, ինծի նաեւ պարտականութիւն կ’իյնայ այս մէկը
ն
   Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ մէջ: Մերձաւոր Արեւելքի Հայ                     լման ժամանակով ապրիլ եւ փոխանցել:
կ
ե  Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան Նախագահ Վեր.
ր  Մկրտիչ Գարակէօզեան առաջնորդեց պաշտամունքը: Ան բեմ                     Թ. Ձեր այս մասնագիտութեան պատրաստութեան մէջ, ո՞րն էր ամենէն դրական բաժինը
ա
   հրաւիրեց Պատ. Հրայր Չոլագեանը Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ                    Աւետարանը քարոզելու: Ո՞րն էր ամենէն ժխտական բաժինը:
յ
ի  իբր հովիւ հաստատուելու համար: Պատ. Հրայր Չոլագեան
ն  իր աջ ձեռքը վեր բարձրացնելով ընդունեց եւ յայտարարեց որ                   Պ.Հ. Աստուածաբանական Ճեմարան յաճախած տարիներուս նշմարեցի թէ Աստուծոյ, Իր խօսքին
   այս պաշտօնը ստանձնելու ատեն, ինք Աստուծոյ փառքին եւ                    ու Աւետարանին մասին ունեցած պատկերս շատ սահմանափակ է եղեր: Աստուծոյ խօսքին
Ք
   Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ շինութեան համար պիտի գործէ: Ան                   մասին անծայրածիր ովկիանոս մը կայ գիտութեան, սորվելու եւ հասկնալու, ոչ միայն հասկնալու
ա                                                բայց նաեւ զայն գործադրելու ու զանիկա փոխանցելու մասին՝ տարբեր միջավայրերու, տարբեր
ղ  նաեւ խոստացաւ թէ Աստուծոյ օրհնութեամբ պիտի ջանայ
   հաւատարմաբար կատարել իր բոլոր պարտականութիւնները                      պարագաներու մէջ, տարբեր մարդոց հասցնելու համար: Այս, թերեւս ամենագեղեցիկ եւ հիանալի
ա
ք  եւ Քրիստոսի Աւետարանի օրինակելի մէկ պաշտօնեան                       բանն էր որ պատրաստութեանս տարիներուն ստացայ: Իսկ ինչ որ ժխտական, (թէպէտ ժխտական
ա                    ըլլալ: Նաեւ Հայ                    դասելը ճիշդ պիտի չ’ըլլայ) այն էր որ 3 կամ 4 տարին բաւարար չէր որ այս բոլորը ընկալէինք եւ
կ
                     Աւետարանական                      մարսէինք: Շատ հաճելի տարիներ էին եւ չէի ուզեր որ անոնք աւարտին:
ա
ն                    Ա.    Եկեղեցւոյ
                     անդամները   իրենց  կարգին, ձեռքերնին  վեր    Թ. Իբր երիտասարդ հովիւ, ին՞չ մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման կը գտնէք դուք ձեզ եւ ինչպէ՞ս
                     բարձրացնելով ընդունեցին Պատ. Հրայր Չոլագեան      կրնաք զանոնք դիմագրաւել:
Գ
ո
                     իբրեւ հովիւ եւ խոստացան ճշմարտութեան խօսքը
                     իրմէ լսել ամենայն խոնարհութեամբ եւ սիրով եւ      Պ.Հ. Մարտահրաւէրներէն մէկը այն է որ պէտք է միշտ նոր ձեւեր գտնել նոյն աւետարանը
ր
ծ                    անոր հետեւիլ ու հնազանդիլ: Անոնք նաեւ խոստացան     մարդոց հասցնելու. այսինքն ժամանակները, մարդոց բառամթերքը ու միջոցները կը փոխուին:
ի
                     քաջալերել հովիւը եւ անոր գործակից ըլլալ իր       Պէտք է փնտռել եւ գտնել այն ձեւերը ՝ հաղորդակցութեան այն միջոցները թերեւս, որոնք ամենէն
                     նուիրական գործին մէջ: Պաշտօնակոչութեան աւարտին,    ազդեցիկն են հասցնելու Աստուծոյ խօսքը այս սերունդի ժողովուրդին՝ Լիբանանի մէջ գտնուող
Ա                                                լիբանանահայութեան, քանի որ անոնց հետ է որ կ’աշխատինք: Այս մարտահրաւէրին համար կը
շ                    Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան նուիրման աղօթք մը
խ                    ըրաւ: Պաշտամունքին յաջորդեց հիւրասիրութեան եւ     խորհիմ որ Աստուծմէ իմաստութիւն պէտք ունիմ, որպէսզի կարողանամ դիտել ու հասկնալ ներկայ
ա                    հաղորդակցութեան մտերմիկ պահ մը ուր այս առթիւ      սերունդը: Շատ կարեւոր է նաեւ սերտել այն ժողովուրդին պատմութիւնը որոնց հետ կ’աշխատիս
ր                    յատուկ կարկանդակ մը հատուեցաւ:             (որպէսզի գիտնաս որ ուրկէ եկած են եւ ուր կ’երթան): Կարեւոր է որ սերտենք Աստուծոյ խօսքը
հ
                                    Շուշան Արթինեան     որպէսզի գիտնանք թէ ինչ պատգամ ունի մեր ժողովուրդին համար:
 u
3                                                                                                 4

  Թ. Ձեր անտեսանելի գործատէրին՝ Աստուծոյ համար աշխատիլը մարտահրաւէր կը սեպէ՞ք:        Ես կը խորհիմ թէ եկեղեցիէն ներս որեւէ գործունէութեան արմատը սիրոյ հաղորդակցութիւնն
                                                է: Եթէ սիրոյ հաղորդակցութիւն չըլլայ, պարզապէս գործ
  Պ.Հ. Անտեսանելի գործատէրը տեսանելի եւ ներկայ զգալը ինքնին մարտահրաւէր մըն է: Եւ այո,    կամ պարտականութիւն կը դառնայ եւ եկեղեցիի կեանքի չի
  իմ կողմէս միշտ արթուն ըլլալն ու իր հետ ըլլալու այդ գիտակցութիւնը վառ պահելը ինքնին     վերածուիր: Այս իմաստով, կարեւոր է առաջին հերթին տարբեր
  մարտահրաւէր է: Աստուած Ինքզինք տարբեր ձեւերով յայտնած է ու կը յայտնէ եւ կը կարծեմ      միջոցարումներու ընդմէջէն՝ ինչպէս այցելութիւններ, պզտիկ
  որ եթէ ես հաւատարիմ մնամ իմ աշխատանքիս մէջ, օրական իմ մենիկ պահիս ու աղօթքիս մէջ,      խմբակներու հանդիպումներ, համագումարներ, եւ զանազան
  նաեւ Իրեն ներկայ կը զգամ իմ կեանքիս մէջ: Միշտ ալ դիւրին չէ: Երբեմն զբաղումներուս մէջ կը   այլ միջոցներով այս սիրոյ հաղորդակցութիւնը հաստատել:
  կորսնցնեմ այդ կապը, ես կը դառնամ կեդրոնը իմ գործիս: Աւելին՝ ես կը դառնամ իմ գործատէրս    Մնացեալը պիտի ծառայեն թերեւս ասոր, որ մարդիկ զիրար
  յանկարծ, եւ այդ վտանգը միշտ ներկայ է: Մարտահրաւէրներէն մէկը այն է որ՝ քանի որ ներկայ չէ,  աւելի լաւ ճանչնան եւ այդ սիրոյ հաղորդակցութիւնը
  Ան աչքէ հեռու եւ սրտէ հեռու կ’ըլլայ մարդկային տկարութեան իմաստով:              վայելեն եկեղեցիէն ներս եւ ապա անշուշտ վայելեն Աստուծոյ
                                                ներկայութիւնը, Աստուծոյ ներկայութեան գեղեցկութիւնը կամ
  Թ. Այս դարու երիտասարդութիւնը եւ նամանաւանդ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ պատկանող         հարազատութիւնը: Ծրագիրներուն մէջ կան՝ երիտասարդ
  պատանիներն ու երիտասարդները եկեղեցիին եւ Աստուծոյ մօտեցնելու նկատմամբ ին՞չ են ձեւերը    զոյգերու հաւաքները որ արդէն տեղի կ’ունենան, ընտանեկան
  ըստ ձեզի:                                          համագումարը, պատանեացը, կիրակնօրեան, նաեւ այս
                                                խումբերուն համադրումը եւ իրար հետ շարունակականութիւնը
  Պ.Հ. Այս առումով, կը խորհիմ որ զանազան նշումներ ըլլալու են տարբեր մակարդակներով՝      որպէսզի տեղ մը անջատ գործունէութիւններ չ’ըլլան այլ
      ա. Ոեւէ անձ, Աստուծոյ մօտենալու համար պէտք է ազատ կամքով սերտէ Աստուծոյ խօսքը:    եկեղեցիին կեանքին մէկ մասը ըլլան:
  Յատկապէս կարեւոր է որ եկեղեցիին մէջ կանուխ տարիքէն սորվեցնենք Աստուծոյ խօսքը՝ ոչ թէ
                                                                       Թ. Ի՞նչ պատգամ կամ խրատ ունիք ՀԱԱԵ-ի
  միայն ոսկեղէն համարներ, այլ փոխանցելու ենք մանաւանդ Աստուծոյ խօսքին հոգին եւ կորիզը:       Հաճելի Հարցումներ Պատ. Հրայր       ժողովուրդին եւ ընդհանուր Հայ Աւետարանական
      բ. Ասոր հետ զուգահեռ շատ կարեւոր է որ մղենք զիրենք Աստուծոյ հոգիին համաձայն կեանք         Չոլագեանի՝           համայնքին:
  մը ապրելու: Հոս կը խորհիմ որ ծառայութիւնը՝ յատկապէս պատանիներուն եւ երիտասարդներուն
  համար շատ գրաւիչ բան մը ունի ինքն իր մէջ: Հետեւաբար, շատ կարեւոր է պատանիներուն ու      ա. Եթէ կղզիի մը վրայ գտնուէիք, ի՞նչ պիտի   Պ.Հ. Կարեւորութիւն պէտք է տրուի Աստուծոյ
  երիտասարդներուն համար ծառայութեան դաշտեր գտնելը՝ այդ Քրիստոնէական կեանքը ապրիլը,       ուզէիք ունենալ ձեր հետ (առարկայ):      խօսքը ճանչնալու եւ սերտելու. ասիկա իմ խրատս
  քանի որ եթէ Աստուծոյ խօսքը մնայ մտային մարզանքի ծիրէն ներս ու չվերածուի կեանքի եւ      Ճաշ, կարկանդակ, տուրմ, եւ պաղպաղակ
                                                                       չէ անշուշտ, Աստուծոյ խրատն է՝ Աստուծոյ
  առօրեայի, տեղ մը կը կորսուի: Ուրեմն շատ կարեւոր է որ անոնք Աստուծոյ խօսքը սերտեն բայց    արտադրող մեքենայ մը:
                                                                       խօսքէն կու գայ: Իբր աւետարանականներ, շատ
  անոր հետ զուգահեռ նաեւ սորվին այդ խօսքը ինչպէս կեանքի վերածել: Մեր պարտականութիւնը՝
                                                 բ. Եթէ առիթը ունենայիք նշանաւոր անձի մը   դիւրութեամբ կրնանք խորհիլ թէ գիտենք Աստուծոյ
  իմ ու եկեղեցիին պարտականութիւնն է՝ ստեղծել այդ միջավայրը ուր Խօսքը կը վերածուի կեանքի:
                                                 հանդիպելու եւ խօսակցելու՝ ըլլայ անցեալէն   խօսքը, բայց եթէ լաւ չկարդանք, չսերտենք եւ
                                                 կամ ներկայէն, ո՞վ պիտի ըլլար ան եւ ինչո՞ւ:  չհասկնանք, այդ իր արտայայտութիւնը պիտի
  Թ. Նկատի ունենալով ներկայի զարգացող արդիական գործիքները եւ լրատուական միջոցները
                                                 Յիսուսէ զատ՝ Մահաթմա Կանտիին հետ, իր     գտնէ մեր առօրեային մէջ:     Անհատական
  որոնք մեր ժամանակէն մեծ բաժին մը կը խլեն, եկեղեցին ի՞նչպէս կրնայ ներգրաւել այսօրուայ
                                                 շատ զօրաւոր անհատականութեան համար եւ     կարդալը կը խորհիմ որ պէտք չէ փոխարինուի
  երիտասարդութիւնը:                                      համոզումներուն համաձայն ապրելու խիզախ    հաւաքական կարդալուն կամ սերտելուն հետ:
                                                 կեցուածքին համար:              Ամէն հաւատացեալ պարտականութիւնը ունի
  Պ.Հ. Զանազան տեսակի զբաղումներ յառաջացած են վերջերս՝ յատկապէս վերջին տասնամեակին
                                                                       Աստուծոյ խօսքը անհատապէս կարդալու
  որոնք ժամանակին գոյութիւն չունէին: Եւ որովհետեւ զբաղումները տեսակաւոր են՝ պատանիները     գ. Ի՞նչ են ձեր ժամանցները:          կանոնաւոր ձեւով, ինչպէս նաեւ սերտելու,
  եւ երիտասարդները շատ դիւրութեամբ կրնան այդ զբաղումներով տարուիլ եւ ժամանակ չգտնել      Հեծիկ քշել, զաւակներուս հետ ժամանակ
                                                                       սորվելու, հարցնելու, եւ պրպտելու: Այսօր, շատ
  եկեղեցիին եւ Աստուծոյ խօսքը սերտելու համար: Ատոր համար շատ կարեւոր է որ Աստուծոյ       անցնել, ֆիլմ դիտել, եւ գիրք կարդալ:
                                                                       մեկնութիւններ, շատ սխալ բացատրութիւններ
  խօսքը այժմէական դարձնենք՝ թէ խօսքին բացատրութիւնը եւ թէ այդ բացատրութիւնը փոխանցելու
                                                 դ. Ի՞նչ է ձեր կեանքի երազը:         կան եւ եթէ մենք Աստուծոյ խօսքի մեր գիտութեան
  միջոցները՝ թէ ինչ միջոցներ կ’օգտագործենք որպէսզի այդ խօսքը փոխանցենք: Սորվելու եւ
                                                 Մինչեւ այն ատեն որ Աստուած ինծի կեանք    մէջ չմեծնանք՝ տեղ մը դիւրութեամբ կրնանք շեղիլ
  կապելու ամենէն լաւ ձեւերէն մէկը այն է որ պատանիները եւ երիտասարդները իրենք գործօն
                                                 կու տայ, նախ հաւատարիմ ըլլամ իրեն` բառին   եւ սխալ սովորութիւններու հետեւիլ, ըլլայ այդ
  դեր մը վերցնեն՝ ձեւը գտնել եւ մղել որ անոնք գործածեն իրենց տրամադրութեան տակ եղած այդ
                                                 զանազան իմաստներով, բայց նաեւ ըլլամ     մեր առօրեային կամ եկեղեցական կեանքին մէջ:
  արդիական գործիքները Աստուծոյ խօսքը արտայայտելու եւ փոխանցելու՝ բան մը որ աշխատանք,
                                                 սիրող ամուսին եւ հայր, վայելեմ ընտանիքիս
  ուժ եւ երեւակայութիւն կը պահանջէ:                              անդամներուն ներկայութիւնը, սիրեմ եւ յարգեմ  Թ. Յիշեցէք ձեր կարդացած վերջին երկու գիրքերը:
                                                 զիրենք: Կ’ուզեմ լաւ օրինակ ըլլալ մարդոց,
  Թ. Ի՞նչ ծրագիրներ ունիք զոր կ’ուզէք իրագործել ձեր ծառայութեան ընթացքին որպէս Հայ       ոչ միայն խօսքով (որպէս քարոզիչ) բայց     Պ.Հ. “Connecting: Healing Ourselves and Our Rela-
  Աւետարանական Ա. Եկեղեցւոյ նորընտիր հովիւ:                          մանաւանդ կեանքով, կարելի եղած չափով     tionships” by Larry Crabb եւ «Քննական Տեսութիւն
                                                 օգտակար ըլլալ ամենէն մեծ թիւով մարդոց:
                                                                       Հայ Աւետարանականութեան Պատմութիւնը
  Պ.Հ. Ծրագիրներէն կարեւորագոյնը այն է որ ժողովուրդին աւելի լաւ ծանօթանամ: Ա՛յո ներկաներուն  Նաեւ    կարենամ   հաւասարակշռութիւնը
                                                                       Օղակահիւսող Դէմքերու եւ Եղելութիւններու» (ի
  մեծ մասին ծանօթ եմ անունով եւ դէմքով՝ բայց ծանօթանալ իրապէս, բարեկամութիւն հաստատել     գիտնալ գործիս, կեանքիս եւ ընտանիքիս
                                                 միջեւ՝ նախապատուութիւններու իմաստով:     մասնաւորի անոր մէջ գտնուող Վեր. Իւթիւճեանի
  իրենց հետ, որովհետեւ վերջաւորութեան իբր հովիւ կը փափաքիմ որ այդ բարեկամութիւնը, այդ
                                                                       ինքնակենսագրութիւնը)՝ Դոկտ. Ե. Քասունի:
  ընտանեկան սիրոյ հաղորդակցութիւնը եկեղեցիին մէջ հաստատուի:
5                                                                                       6
Թ. Ի՞նչ են ձեր ամէնամեծ տկարութիւնները որպէս հովիւ:                    Հարցազրոյց Լսատեսողական Գիտութիւններու Հետազօտող եւ Մասնագէտ՝
Պ.Հ. Իբր նորընտիր հովիւ կը խորհիմ որ ներկայի տկարութիւններէս մէկը այն է որ տակաւին              Պրն. Հրաչ Թոգաթլեանի Հետ
լման չհասկցայ գործին «dynamics»-ը եւ տարբեր բաժիններու իրար հետ փոխ-յարաբերութիւնը:
Ա՛յո գրասենեակի ժամեր կան, բայց գործը այդ չէ: Այցելութիւններու եւ Կիրակի օրուայ քարոզի
պատրաստութեան, ընթերցանութեան, ժողովուրդի հետ փոխ-յարաբերութեան եւ այլ ծրագիրներու
                                               Հ  րաչ Թոգաթլեան լիբանանահայ լսատեսողական գիտութիւններու
                                             դասախօս է Պէյրութի Սէն Ժոզէֆ համալսարանին մէջ. ինչպէս նաեւ կը զբաղի
համադրումը տակաւին խակ է, եւ կը յուսամ որ այս տկարութիւնը մարտահրաւէրի վերածուելով    հետազօտութիւններով եւ վաւերագրական եւ փորձառական ժապաւէններու
նաեւ յաղթահարուի:                                    պատրաստութեամբ: Ուրախ ենք որ ան ՀԱՄՄի նախաձեռնած Հայ Աւետ. Ա.
                                             Եկեղեցւոյ պատմութեան մասին վաւերագրական ժապաւէնը պատրաստելու
Թ. Ո՞րն է Աստուածաշունչէն ձեր նախասիրած համարը:                     հրաւէրին ընդառաջեց եւ Յունիս 15, 2011-էն ի վեր կը գործակցի ՀԱՄՄ-ի հետ
Պ.Հ. Փիլիպպեցիս 4:4-9                                  եւ կը վերահսկէ այս աշխատանքներուն:
                         Հարցազրոյցը վարեց՝ Լուտեր Արթինեան
                                    (Ապրիլ 27,2012)  Թերթիկ Ի՞նչ է վաւերագրական ժապաւէններ ստեղծելու կարեւորութիւնը
                                             ներկայ հայկական իրականութեան համար:
    Հայկական Ցեղասպանութեան Առաջին Տեսաերիզի Ցուցադրութիւն
                                             Հրաչ Մենք հայ ենք, պզտիկ ժողովուրդ ենք, եւ պատմական իրադարձութիւնները վաւերագրելու
Շաբաթ 30 Ապրիլ, 2011-ի երեկոյեան ժամը 8-ին Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցւոյ       իսկական հարց ունինք մեր սփիւռքին մէջ: Դժբախտաբար մեզ ամէն ինչ կը հետաքրքրէ բացի
                                             մեր պատմութենէն: Այժմ քսանմէկերորդ դարու առաջին տասնամեակը կ’ապրինք եւ արդէն
մէջ, տեղի ունեցաւ Հայ Աւետարանական Մշակութային Միութեան (ՀԱՄՄ-ի) կազմակերպած
                                             իսկ կը պայթի Ալպերթ Այնշթայնի նախատեսած երկրորդ ռումբը՝ տեղեկատուական ռումբը:
Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած երեկոյ մը, որուն ընթացքին ներկաները առիթը ունեցան
                                             Եթէ պիտի ուզէինք մեր պատմութեան իւրաքանչիւր դէպք եւ դէմք ինչպէս նաեւ հայ ժողովուրդի
դիտելու «Ravished Armenia» խորագրով
                                             աշխարհագրական եւ պատմական պատահարները փոխանցել նոր սերունդներուն, ուրիշ ճար չկայ
շարժապատկերէն բաժին մը որ այժմ կը
                                             քան լսատեսողական վաւերագրութիւնը՝ ըլլայ ան ելեկտրոնային կամ ֆիլմարուեստի միջոցաւ:
գտնուի Հայկական Ցեղասպանութեան
հիմնարկի թանգարանի արխիւներուն
                                             Թ. Կրնա՞ք հակիրճ ծանօթացում մը տալ լսատեսողական գիտութիւններու մասնագիտութեան
մէջ:  Նախօրինակ    այս  առաջին
                                             մասին:
տեսաերիզը պատրաստուած է 1919
թուականին եւ մէկ ու կէս ժամ կը
                                             Հ. Դժբախտաբար հայկական դպրոցները չեն կողմնորոշեր նոր սերունդները ուղղուելու
տեւէ,  սակայն   այս  ժապավէնին
                                             դէպի արդի եւ հետաքրքրական մասնագիտութիւններու եւ կառչած կը մնանք հայկական
մեծամասնութիւնը    անհետացած  է:
                                             ցեղասպանութեան պատճառած բարդոյթներու արդիւնքով ծնունդ առած հին մտայնութեան,
Օրդ. Գաթիա Փելթէքեան, օրուան
                                             որ կը սահմանափակէ նոր սերունդները որոշ մասնագիտութիւններու ինչպէս՝ բժշկութիւն,
դասախօսը, որ կը զբաղի հայ դատի
                                             վաճառականութիւն, եւ ոսկերչութիւն: Լսատեսողական գիտութիւնները կ’ընդգրկեն բոլոր
վերաբերեալ   հետազօտութիւններով,
                                             տեսակի լսատեսողական (audiovisual) հաղորդակցութեան միջոցները եւ արուեստները որոնց
այս տեսաերիզին 20 վարկեաննոց
                                             նպատակն է առաջին հերթին հանրութեան փոխանցել տեղեկութիւններ եւ երկրորդ հերթին
փրկուած բաժինէն օրինակ մը բերած էր
                                             գեղարուեստական գործեր որոնք կրնան ընդգրկել պատգամներ եւ զանազան տեսակի գիտական
ցուցադրելու ներկաներուն: Ձեռնարկը
                                             տեղեկութիւններ: Այս բոլորը կը հետապնդեն տարբեր տեսակի նպատակներ, ինչպէս օրինակ՝
սկսաւ ՀԱՄՄի ատենապետուհի, Օրդ.
                                             զարգացում, տեղեկատուութիւն, ինչպէս նաեւ վաւերագրում մարդկութեան նուաճումներուն եւ
Շուշան Արթինեանի բացման խօսքով:
                                             յառաջացումին ի խնդիր: Լսատեսողական գիտութիւններէն օրինակ կրնանք տալ հիմնականին՝
Յայտագիրը շարունակուեցաւ Պրն. Սերօ Քելուկեանի ասմունքով, ընկերակցութեամբ Պրն. Յակոբ
                                             շարժապատկերային գիտութիւնները՝ Cinematographic studies (Short - կարճ տեւողութեամբ, fea-
Քելուկեանի՝ տուտուկ, որոնք հրամցուցին ներկաներուն Սիամանթօ-ի «Ես Երգելով Կ’ուզեմ
                                             ture - երկար տեւողութեամբ, Documentary - վաւերագրական, եւ Experimental - փորձառական
Մեռնիլ» նշանաւոր ոտանաւորը: Ապա, Օրդ. Գաթիա Փելթէքեան անգլերէն լեզուով ներկայացուց
                                             ֆիլմեր), հեռատեսիլի յայտագիրներ (լուրեր, հանրութեան օգտակար ծանուցումներ՝ PSA- Public
Արշալոյս (Օրօրա) Մարտիկանեանի՝ Ravished Armenia տեսաերիզի հերոսուհիին մանրամասն
                                             Service Announcement, վաճառականական ծանօթացումներ, երաժշտախառն ձայնապատկերներ)
պատմութիւնը:
                                             եւ այլ տեսակի յայտագիրներու ուսումնասիրութիւնը, արտադրութիւնը, իրագործումը եւ ի վերջոյ
Փելթէքեանի հետազօտութիւնները յայտնաբերած են թէ “League of Nations Union”ը փափաքած է
                                             պատկերասփռումը:
ցուցադրել այս տեսաերիզը Լոնտոնի մէջ, սակայն Scotland Yard ոստիկանութիւնը գրաքննութեան
ենթարկած է զայն եւ պահանջած է 5 տեսարաններ կտրել, որպէս զի որեւէ հակաթրքական
                                             Թ. Ի՞նչ են դժուարութիւնները այսպիսի լսատեսողական կամ եկեկտրոնային վաւերագրութիւններ
կարծիքներու ծնունդ չի տայ: Ներկայացումէն ետք, ներկաները դիտեցին այս տեսաերիզը որ
                                             իրագործելու:
կ’ընդգրկէր սեւ եւ ճերմակ սրտաճմլիկ տեսարաններ: Ձեռնարկին աւարտին, Առաքելոց Սենեկային
Երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Պրն. Գրիգոր Ալոզեանի, մխիթարեց ներկաներուն դառնացած
                                             Հ. Կան քանի մը տեսակի դժուարութիւններ: Առաջինը եւ ամենէն կարեւորը այն է թէ նոր սերունդը
հոգիները (ի տես այդ վայրագ տեսարաններուն) հրամցնելով Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Մակար
                                             չկարդար պատմութիւնը, այսինքն՝ հետաքրքրութեան պակաս: Ասոր դիմաց ունինք հին սերունդ
Եկմալեանի հոգեպարար երգերէն փունջ մը որոնք յարութեան յոյսը ներշնչեցին: Պատուելի Հրայր
                                             մը որ չէ կարողացած քայլ պահել հաղորդակցութեան նոր միջոցներուն հետ եւ մնացած է անցեալի
Չոլագեանի փակման խօսքով ձեռնարկը վերջ գտաւ:
                                             դասական հին գիրքերու տափակ խմբագրութիւններու ծիրին մէջ:
                                  Շուշան Արթինեան
7                                                                                                  8
                                                              Ընտանեկան Համագումար Աժալթունի Մէջ
  Շատ լաւ կը հասկնանք սփիւռքի դժուարութիւններուն գոյութիւնը, բայց այս դժուարութիւնները
  երբեք դրամական չեն որովհետեւ ամէն տեսակի կալուածային եւ նիւթական պէտքեր կը հոգանք եւ
  կը մոռնանք հայութեան ամենէն կարեւոր դրամագլուխը՝ իր պատմութիւնը:
                                                  Հայ  Աւետարանական Առաջին Եկեղեցին ունեցաւ երկօրեայ ընտանեկան համագումար մը
                                                  Երկուշաբթի Ապրիլ 30 եւ Երեքշաբթի Մայիս
                                                  1, 2012-ին Աժալթունի մէջ: Համագումարը
  Թ. Ի՞նչ տեսակի լուծումներ կ’առաջարկէք այս տեսակի դժուարութիւններ յաղթահարելու համար:      սկսաւ երեկոյեան ժամը 7:30-ին ընթրիքով,
                                                  որուն յաջորդեց ընկերային պահ մը որուն
  Հ. Նախ պէտք է գիտնալ յարգել մտաւորական սեփականութիւնը                      ընթացքին ներկաները մասնակցեցան
                                 Հաճելի Հարցումներ Պրն. Հրաչ
  (intellectual property), յանձնել գործը իր մասնագէտներուն,      Թոգաթլեանի՝        զանազան    խաղերու   ինչպէս  նաեւ
  եւ առիթը տալ նոր       ուժերու որ կարենան իրենց                     դիտեցին հետաքրքրական տեսաերիզ
  ուսումնասիրութիւնները շարունակել եւ տանիլ իրենց լրումին:  Թ. Ո՞րն է ձեր կարդացած վերջին    մը: Համագումարին երկրորդ օրը սկսաւ
  Մոռնալ սիրողական մօտեցումը մասնագիտական նիւթերու.      գիրքը:               նախաճաշով ժամը 8:30-ին: Ասոր յաջորդեց
  այս մէկը կը կարօտի կեդրոնացեալ համալսարանական        Հ. Orhan Pamuk-ի «La Neige»
                                                  պաշտամունք Պատ. Հրայր Չոլագեանի
  մակարդակով կազմակերպուած միաւորի մը: Այս գաղափարը                        առաջնորդութեամբ     որուն  ընթացքին
  բազմիցս առաջարկուած է պատկան մարմիններու՝ տարբեր      Թ. Ո՞րն է ձեր նախասիրած
                                դերասանը եւ դերասանուհին:      ներկաները նաեւ դիտեցին տեսաերիզ մը
  առիթներով: Բայց այս կամ այն պատճառաւ չէ իրագործուած                       «Ժպիտ»ի մասին: Օրուան պատգամաբերն էր Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտոսթեան. ան Dietriche Bonhoeffer-ի
  կամ ալ մասնակիօրէն իրագործուած է: Բայց պէտք է նկատի     Հ. John Malkovich, Penelope Cruz
                                                  “Life Together” գիրքէն երկու կէտերու վրայ կեդրոնացաւ՝ հաւատացեալին հաւաքական կեանքը եւ
  ունենալ որակաւոր երիտասարդներ, կազմակերպուած                          հաւատացեալին անհատական կեանքը: Կարճ դադարէ մը ետք տեղի ունեցաւ հետաքրքրական պահ
                                Թ. Պատմութեան մէջէն ո՞րուն հետ
  տնօրէնութիւն, եւ խանդավառ ուսումնասիրողներ որոնց պէտք                      մը ուր ներկաները պատասխանեցին Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիին վերաբերեալ շարք մը հարցումներու:
                                պիտի ուզէիք հանդիպիլ:
  է տրուի ամէն տեսակի նիւթական եւ բարոյական աջակցութիւն:   Հ. Armin Wegner (Ցեղասպանութեան   Կէսօրուայ ճաշէն ետք, ներկաները ուղղուեցան դէպի իրենց տուները գոհունակ սրտերով:
                                լուսանկարիչ):                                               Արա Գոճատելեան
  Թ. Ի՞նչու ընդառաջեցիք Հայ Աւետարանական Մշակութային
  Միութեան Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ մասին վաւերագրական Թ. Եթէ կղզիի մը վրայ գտնուէիք,
  ժապաւէն պատրաստելու այս մեծ ծրագրին վերահսկելու ի՞նչ պիտի ուզէիք ձեր հետ ունենալ:         Վերջերս լոյս տեսած Գիրքեր՝
  պարտականութեան:                  Հ. Լուսանկարչական մեքենայ:
                                                     «Հայկական Հարցի Հոլովոյթը 1939-2010» 352 էջնոց գիրքիս խորագիրը
  Հ. Երբ հանդիպեցայ առաջին անգամ ՀԱՄՄ-ի վարչութեան կազմին հետ, ժողովական             արդէն նիւթը կը բացատրէ: Հոն կ’անդրադառնամ Կարս-Արտահանի Խ.
  երիտասարդներուն դէմքին վրայ տեսայ անբացատրելի խանդավառութիւն մը վաւերագրելու          Միութեան 1945-ի պահանջին եւ 1953-ին պահանջի յետսկոչումին, այնուհետեւ
  իրենց եկեղեցւոյ մասին: Ի՞նչու հոս կը գտնուինք, ուրկէ՞ կու գանք, եւ ի՞նչ է մեր առաքելութիւնը:  հայկական հարցի հոլովոյթին խորհրդային-թրքական, ամերիկեան-թրքական
  Ասոնք էին իրենց հիմնական մտահոգութիւնները: Վերոյիշեալ հարցումներու մտահոգութիւնները       փոխ-յարաբերութիւններու լուսանցքին վրայ, հայկական ցեղասպանութեան
  միշտ ունենալով իմ մտքիս մէջ եւ ըլլալով անձ մը որ միշտ մտահոգուած է վաւերագրելու հայերու     ճանաչման գործընթացին ու Հայաստանի վերանկախացումէն ետք հայկական
  Միջին Արեւելքի վերջին հարիւրամեակը, մեծ հաճոյքով տուի իրենց պէտք եղած ցուցմունքները       հարցի հոլովոյթին հասնելու Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւններու սա-
  սկսելու սեւ աշխատանքին՝ գտնել փաստաթուղթեր, տեսաերիզներ, եւ կարեւոր անձիք որոնք պիտի      ռեցումին:
  կարենային իրենց վկայութիւնը բերել այս վաւերագրական ֆիլմին համար:                                         Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան

  Թ. Ներկայիս ու՞ր հասած են աշխատանքները եւ ի՞նչի կը կարօտի որ ամբողջանայ:
                                                     Դոկտ. Արտա Էքմէքճիի “Towards Golgotha” գիրքը կը պարունակէ հայոց
  Հ. Մինչեւ օրս՝ Ապրիլ 2012, վարչութիւնը իր տրամադրութեան տակ ունի 12 ժամուայ վաւերագրութիւն   ցեղասպանութենէն վերապրած իր մեծ հօր` դեղագործ Յակոբ Արսէնեանի
  որը կ’ընդգրկէ 8 հարցազրոյց, 1955-ի եկեղեցւոյ հիմնարկէքի բնօրինակ տեսաերիզ, զանազան       յուշերը: Թարգմանուած Դոկտ. Էքմեքճիի կողմէ, գիրքը կը բաղկանայ երկու
  փաստաթուղթեր, եւ տարբեր արխիւներ: ՀԱՄՄ-ի վարչութիւնը մօտ ապագային եկեղեցւոյ           մասերէ: Առաջին բաժինը կ’ընդգրկէ Արսէնեան ընտանիքին տեղահանութիւնը
  ժողովուրդին պիտի ցուցադրէ վաւերագրական ֆիլմին առաջին տարբերակը ակնկալելով            Կոստանդնուպոլիսէն դէպի Հալէպ, Սուրիա: Իսկ երկրորդ բաժինը կը կեդրոնանայ
  ժողովուրդէն որ իրենց ներդրումը բերեն ըլլայ նկարներով, ըլլայ փաստաթուղթերով եւ կամ բոլոր     Պաղեստինի, Երուսաղէմի եւ Կազայի մէջ Արսէնեան ընտանիքի կեանքին, հայոց
  այն նիւթերով որոնք պիտի հարստացնեն այս վաւերագրական ժապաւէնը եւ դարձնեն զայն          ցեղասպանութէնէն ետք:
  իսկական պատմական արխիւի:
                             Հարցազրոյցը վարեց՝ Լուտեր Արթինեան
                                         Ապրիլ 19, 2012)                    Նուիրատուութիւններ՝
   Ծանօթ՝ Կ’ուզենք մեր ընթերցողներուն տեղեկացնել թէ ՀԱՄՄ-ի վարչութիւնը կ’ընդունի ձեր                     Մի ոմն՝ 100,000 Լ.Ո. Թերթիկին
   նուիրատուութիւնները Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցիին մասին իր պատրաստած այս
   վաւերագրականին իրագործումին համար:
                                                          Վեր. Եւ Տիկ. Աբրահամ Սարգիսեան՝ 25,000 Լ.Ո. ՀԱՄՄ-ին
                                    ՀԱՄՄ-ի վարչութիւն       Editor: Luder Artinian Proof Reader & Contributor: Ara Kojadelian Design & Layout: Shushan Artinian
                                                        ՀԱՄՄ, Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցի, Պէյրութ, Լիբանան, E-mail: aecahamm@yahoo.com
                                                  Թերթիկի թիւերը համացանցի հետեւեալ հասցէին վրայ գտնել՝ http://www.docstoc.com/profile/aecahamm

				
DOCUMENT INFO
Description: The 10th issue of the Armenian Evangelical Cultural Association's (AECA) "Tertig".