Traffic Data2

Document Sample
Traffic Data2 Powered By Docstoc
					          กรณี ศึกษา
       อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

           พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน
ผูกากับการ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทาผิดทางเทคโนโลยี
 ้
        กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

           โทร. 0-2205-2627-8
        Email: niwate@police.go.th
                หัวข้อ
•  แนะนาหน่วยงาน
•     ั
  คดีตวอย่าง
•      ั ั
  การปฏิบติตวเมื่อเกิดเหตุ
•  สรุ ป
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              ั่
• สถานีตารวจทัวประเทศ (คดีทวไป)
       ่
• กองปราบปราม (คดีที่มีความซับซ้อน)
  – ด้านคดีเศรษฐกิจ : ถ.สาทร
  – ด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี : ศูนย์ราชการฯ ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
• กองพิสูจน์หลักฐาน
• กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
 สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
                  ่
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ (คดีพิเศษที่อยูในความสนใจของประชาชน ซึ่ งได้รับการ
   ั
 อนุมติจากคณะกรรมการ)
• กระทรวงไอซี ที (ดูแล พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่)
       กองบัญชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  กองบังคับการอานวยการ    ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง   ตารวจสื่ อสาร                   กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
                      IT Support Divisionศูนย์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี     ศูนย์ ตรวจสอบและวิเคราะห์ การกระทาความผิด
     ปี 2547                ทางเทคโนโลยี ปี 2548-2552
     กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี


กองกากับการอานวยการ        กลุ่มงานวิจัยและฝึ กอบรม   กลุ่มงานอินเทอร์ เน็ต กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราห์            กลุ่มมาตรฐานความปลอดภัย
  การกระทาผิดทางเทคโนโลยี
High-Tech Crime Section

 อาคาร 33 (อาคารตารวจสื่ อสาร) ชั้น 4
 สานักงานตารวจแห่ งชาติ ปทุมวัน
 กรุงเทพฯ โทร. 0-2205-2627-8
     ั
เทคโนโลยีกบปัญหาความรุ นแรง
 โปรแกรม Firefox Portable
พร้อมตัวกลันกรองข้อความและเว็บไซต์
      ่
       ไม่เหมาะสม
http://LE-Links.wordpress.com
  ขอเชิญชวนสมัครเป็ นสมาชิกแจ้งข่าว
http://ecybercrime.police.go.th
       ั
แนวทางการปฏิบติงานของพนักงานสอบสวน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
• ตร. กาหนดแนวทางการปฏิบัตงาน ตาม พ.ร.บ.ว่ าด้ วยการ
                 ิ
           ่
 กระทาความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตาม
 หนังสื อที่
 0035.42/3381 ลง 26 ก.ค.2550
• พนักงานสอบสวนมีอานาจในการรับคาร้ องทุกข์ และดาเนินคดี
         ่
 ในส่ วนที่เกียวข้ อง ตาม ป.วิอาญา โดยให้ ใช้ ความระมัดระวัง
          ่
 เป็ นพิเศษเกียวกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
• ห้ ามมิให้ ใช้ อานาจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตาม พ.ร.บ.ดังกล่ าว
 มาตรา 18-21 และการปรับผู้ให้ บริการ ตามมาตรา 26
                      ่
• เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ยังไม่สามารถแยกได้วาสิ่ งที่เห็นในโทรทัศน์เป็ นเรื่ อง
 จริ งหรื อละคร และเด็กอายุ 8 ขวบ ที่เห็นความรุ นแรงผ่านทางโทรทัศน์ มี
 แนวโน้มก่อความรุ นแรงสู งเมื่ออายุ 30 ปี

• การควบคุมตัวเอง
         ้
   หน้าที่ของผูปกครอง : เฝ้ าดูพฤติกรรม , เล็งเห็น , ปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

  ้
• ผูปกครองพูดคุยกับบุตรหลานในเรื่ องพิษภัยของยาเสพติดมากเท่าไร
            ่
 โอกาสที่บุตรหลานจะไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดก็นอยลงเท่านั้น
                       ้

• สิ่ งที่ช่วยป้ องกัน: เครื อข่ายทางสังคม, การศึกษา, ทัศนคติที่ดีของผูปกครอง
                                    ้
 , การนับถือตัวเอง
กรอบแนวคิด (Mind Set)
   • ศรัทธา
                       • ความคิดเชิงบวก
   • ความเชื่อ
                       • การคิดนอกกรอบ
   • ทัศนคติ

                       ตัวอย่ าง
           ่          ่
   - รู้สึกว่ างานทีได้ รับมีท้าทาย แทนทีจะบ่ นว่ ายาก
            ่       ิ่
   - ความเชื่อว่ ายิงฝึ กฝนมากก็ยงชานาญมากขึน    ้
   - ความเชื่อว่ าพรสรรค์ สร้ างได้

    “จงมองทั้งด้ านบวกและด้ านลบ แต่ จงนาเฉพาะด้ านบวกมาใช้ กบตัวเอง”
                                 ั
       ั
แนวทางการปฏิบติงานของพนักงานสอบสวน
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ต่อ)
• พนักงานสอบสวนอาจประสานขอความช่ วยเหลือจากพนักงาน
 เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่ อสาร แต่ งตั้ง หรือ ขอคาปรึกษาได้ จาก ศูนย์ ตรวจสอบ
 และวิเคราะห์ การกระทาผิดทางเทคโนโลยี (ปัจจุบันเปลียนชื่อ่
 เป็ น กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี)
• กาชับให้ พนักงานสอบสวนพิจารณาแจ้ งข้ อหาเพิมเติม
                         ่
 โดยเฉพาะความผิดตามมาตรา 14 ซึ่งมีลกษณะใกล้ เคียงกับ
                      ั
 ประมวลกฎหมายอาญา
           ภาพรวมในการทางานร่ วมกัน
                                   สรุ ปสานวน ส่งอัยการ
พนักงานสอบสวน
                                    เพื่อฟ้ องศาลต่อไป

  ผูเ้ สี ยหาย           ร้องขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่           ใช้ ป.วิ อาญา    ใช้อานาจตาม พ.ร.บ.ฯ ม.18-21และปรับ ตาม ม.26

               ้
              ผูให้บริ การ
                            ่
            พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกียวก ับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐      คานิยาม ม.๓                      หมวด ๑                         หมวด ๒
                                 ่
                            ความผิดเกียวก ับคอมพิวเตอร์                พน ักงานเจ้าหน้าที่


ระบบคอมพิวเตอร์
ข ้อมูลคอมพิวเตอร์
            กระทาต่อคอมพิวเตอร์           ้
                               ใชคอมพิวเตอร์กระทา          พน ักงานเจ้าหน้าที่           ้
                                                                      ผูให้บริการ
                                  ความผิด
ข ้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์                                                               ม.๒๖: เก็บข ้อมูลจราจร
                                             อานาจหน้าที่ (ม.๑๘): (๑) มีหนั งสือ/
                                                                     ๙๐ วันไม่เกิน ๑ ปี
ผู ้ให ้บริการ      ม.๕: การเข ้าถึงระบบคอมฯ                         ่
                                             เรียกเพือให ้ถ ้อยคา/เอกสาร (๒) เรียก
                                ม.๑๑: Spam mail      ข ้อมูลจราจร (๓) สั่งให ้ส่งมอบข ้อมูลทีอยู่
                                                                 ่
ผู ้ใช ้บริการ      ม.๖: การล่วงรู ้มาตรการการป้ องกัน   ม.๑๔: การปลอมแปลง     ในครอบครอง (๔) ทาสาเนาข ้อมูล
                                             (๕) สั่งให ้ส่งมอบข ้อมูล/อุปกรณ์       ม.๒๗: ไม่ปฏิบัตตามิ
             การเข ้าถึง              ข ้อมูลคอมพิวเตอร์/
พนักงานเจ ้าหน ้าที่                                   (๖) ตรวจสอบ/เข ้าถึง (๗) ถอดรหัสลับ      คาสั่งพนักงานเจ ้าหน ้าที่
             ม.๗: การเข ้าถึงข ้อมูลคอมฯ      เผยแพร่เนื้อหาอันไม่   (๘) ยึด/อายัดระบบ               หรือคาสั่งศาล ระวาง
รัฐมนตรี                            เหมาะสม                                 โทษปรับ
             ม.๘: การดักรับข ้อมูลคอมฯ
                                ม.๑๕: ความรับผิดของผู ้  ข้อจาก ัด/การตรวจสอบการใชอานาจ ้
             ม.๙: การรบกวนข ้อมูลคอมฯ        ให ้บริการ        (ม.๑๙): ยืนคาร ้องต่อศาลในการใช ้อานาจ
                                                   ่
ม.๑๒ บทหนั ก
                                             ตาม ม.๑๘ (๔)-(๘) , ส่งสาเนาบันทึก
             ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ         ม.๑๖: การเผยแพร่ภาพ    รายละเอียดให ้แก่ศาลภายใน ๔๘ ชม.,
             ม.๑๓: การจาหน่าย/ เผยแพร่       จากการตัดต่อ/ดัดแปลง   ยึด/อายัดห ้ามเกิน ๓๐ วัน ขอขยายได ้อีก
             ชุดคาสังเพือใช ้กระทาความผิด
                ่  ่                           ๖๐ วัน (ม.๑๘(๘))

                                                                 ่
                                             การ block เว็ บไซต์ พนักงานเจ ้าหน ้าทีโดย
                                                          ่
                                             ความเห็นชอบของรมว.ทก.ยืนคาร ้องต่อศาล
                                             (ม.๒๐)

       ้
มีผลบ ังค ับใชภายหล ังประกาศใช ้ ๓๐ ว ัน (ม.๒)
                                                             ่
                                             ความร ับผิดของพน ักงานเจ้าหน้าที: (ม.
                                             ๒๒ ถึง มาตรา ๒๔)
กระทาความผิดนอกราชอาณาจ ักร ต้องร ับโทษ
ภายในราชอาณาจ ักร์ (ม.๑๗)                                           ่
                                             พยานหล ักฐานทีได้มาโดยมิชอบ อ ้าง
                                             และรับฟั งมิได ้ (ม.๒๕)

               ่
  การร ับฟังพยานหล ักฐานทีได้มาตาม พ.ร.บ.                              ั้
                                             การแต่งตง/กาหนดคุณสมบ ัติพน ักงาน
        ฉบ ับนี้ (ม. ๒๕)                                  ่
                                             เจ้าหน้าที/การประสานงาน (ม.๒๘-๒๙)
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ


                 ึ่        ี่
 มาตรา ๕ ผู ้ใดเข ้าถึงโดยมิชอบซงระบบคอมพิวเตอร์ทม ี
                        ้
 มาตรการป้ องกันการเข ้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนันมิได ้มีไว ้
 สาหรับตน ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
   ่  ่       ้  ้
 หนึงหมืนบาท หรือทังจาทังปรับ
                              29
          ้
การเปิ ดเผยมาตรการปองก ันการเข้าถึง

มาตรา ๖ ผู ้ใดล่วงรู ้มาตรการป้ องกันการเข ้าถึงระบบ
         ี่ ่   ้
คอมพิวเตอร์ทผู ้อืนจัดทาขึนเป็ นการเฉพาะ ถ ้านามาตรการ
                     ่
ดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบในประการทีน่าจะเกิดความ
  ี      ่                 ่
เสยหายแก่ผู ้อืน ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับ
       ่     ้  ้
ไม่เกินสองหมืนบาท หรือทังจาทังปรับ
                              30
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
                ึ่           ี่ ี
มาตรา ๗ ผู ้ใดเข ้าถึงโดยมิชอบซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์ทมมาตรการ
                    ้
ป้ องกันการเข ้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนันมิได ้มีไว ้สาหรับตน ต ้อง
                      ี่ ่       ้
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสหมืนบาท หรือทังจาทัง   ้
ปรับ

การพิจารณาฐานความผิด
      ึ่
- การกระทาซงเป็ นความผิดตามมาตรา 7 อาจต ้องมีการกระทาความผิด
       ี
ตามมาตรา 5 เสยก่อน
                                31
Hack ระบบโทรศัพท์มือถือ
                มาตรา 5,7,9
               ่      ่
 เจาะระบบโทรศัพท์ มือถือ เพือเข้ าไปเปลียนแปลงข้ อมูลบัตรเติมเงินใน
          ั
  ฐานข้ อมูลของบริษท

             ั
 การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ยงไม่ เป็ นความผิดตามกฎหมายไทย


 ดาเนินคดีโดยตั้งข้ อหา ปลอมแปลง

        ้                      ี
   ผู้ต้องหาฟองกลับ กรณีมีแต่ หมายค้ นเข้ าจับกุมโดยไม่ มหมายจับ
             อ้างเป็ นเหตุซึ่งหน้ า
การปลอมแปลง
         ่
   ความผิดเกียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ การใช้ อปกรณ์ขโมยข้ อมูล
                            ุ
                                  ่
 บัตรเครดิต เมื่อลูกค้ ามาใช้ บริการและชาระเงินด้ วยบัตรเครดิต เพือนาไป
 ทาบัตรเครดิตปลอม
             ่      ่
   ปัจจุบันได้ มีการเพิมความผิดเกียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เข้ าไปในส่ วน
          ่
 ของ ความผิดเกียวกับการปลอมและการแปลง ป.อาญา
   โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงิน บัตร
 เปิ ดประตูห้องของโรงแรม เหรียญโดยสารของรถไฟฟา      ้
   ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ รหัสผู้ใช้ งานและรหัสผ่ าน โดยไม่ จาเป็ นต้ อง
                ั              ่
 ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กบผู้ใช้ งาน และรวมถึงสิ่ งทีใช้ ประกอบข้ อมูล
           ่    ื
 อิเล็กทรอนิกส์ เพือระบุยนยันตัวบุคคล ได้ แก่ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
              ่
 ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเพือระบุตัวบุคคล
 การด ักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
                          ี
มาตรา ๘ ผู ้ใดกระทาด ้วยประการใดโดยมิชอบด ้วยวิธการทาง
        ์ ่     ึ่              ่ ่
อิเล็กทรอนิกสเพือดักรับไว ้ซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู ้อืนทีอยู่
       ่
ระหว่างการสงในระบบคอมพิวเตอร์ และข ้อมูลคอมพิวเตอร์นันมิได ้ ้
     ่             ่     ่    ้
มีไว ้เพือประโยชน์สาธารณะหรือเพือให ้บุคคลทัวไปใชประโยชน์ได ้
                            ่
ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืนบาท หรือ
  ้    ้
ทังจาทังปรับ
                  แอบบ ันทึก
        ้
       ผูโจมตีระบบ      username &
                  password

                              36
   Virus, Malware, Keylogger
• ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
• Unsecure Wireless
• ไฟล์แนบผ่านทางอีเมล์ เช่น นามสกุล .exe, .com, .doc,
 .xls, .ppt, .pdf เป็ นต้น
• USB Flash Drive
• เว็บโป๊
• ซอฟแวร์เถื่อน
• โปรแกรมสาหรับ Crack หรื อ Keygen
พิจารณาองค์ประกอบ
• มาตรา ๙ ผูใดทาให้เสี ยหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง
         ้                     หรือ
        ่
 เพิ่มเติมไม่วาทั้งหมดหรื อบางส่ วน    ่
                    ซึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
  ้
 ผูอื่น
 โดยมิชอบ     ตองระวางโทษจาคุกไมเกินห้าปี
           ้              ่
 หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
• “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสัง ชุดคาสั่ง
                            ่
               ่
 หรื อสิ่ งอันใดบรรดา ที่อยูในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพ
 ที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
                                ้
 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดวย
ตัวอย่างคดีโกงค่าโทรศัพท์แบบเติมเงิน
    ตั้งค่ า Call Divert ไปยังเบอร์ เป้ าหมาย
 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์

                          ่
“มาตรา ๑๐ ผู ้ใดกระทาด ้วยประการใดโดยมิชอบ เพือให ้การ
                  ่
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู ้อืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง
หรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได ้
                         ่
ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห ้าปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท
    ้  ้
หรือทังจาทังปรับ
เหตุผล การกาหนดฐานความผิดคานึงถึงการก่อให ้เกิดการ
ปฏิเสธการให ้บริการ (Denial of Service) เป็ นสาคัญ
                              40
สแปมเมล์ (Spam Mail)

            ่
   มาตรา ๑๑ ผู ้ใดสงข ้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
       ์   ุ   ่
อิเล็กทรอนิกสแก่บคคลอืนโดยปกปิ ดหรือปลอมแปลง
           ่
แหล่งทีมาของการสงข ้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช ้
    ่
               ่     ุ
ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอืนโดยปกติสข ต ้องระวางโทษปรับ
     ่
ไม่เกินหนึงแสนบาท
     ึ่            ่ั
 การกระทาซงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมนคง

มาตรา ๑๒ ถ ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
            ี            ่     ี   ้
(๑) ก่อให ้เกิดความเสยหายแก่ประชาชน ไม่วาความเสยหายนันจะเกิดขึนในทันที้
หรือในภายหลังและไม่วาจะเกิดขึนพร ้อมกันหรือไม่ ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสบ
             ่   ้                        ิ
ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
               ่            ี
(๒) เป็ นการกระทาโดยประการทีน่าจะเกิดความเสยหายต่อข ้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
          ี่ ่
ระบบคอมพิวเตอร์ทเกียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการ
สาธารณะ หรือเป็ นการกระทาต่อข ้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทมไว ้ ี่ ี
  ่                       ้     ึ ิ
เพือประโยชน์สาธารณะ ต ้องระวางโทษจาคุกตังแต่สามปี ถงสบห ้าปี และปรับตังแต่  ้
    ่
หกหมืนบาทถึงสามแสนบาท
                       ่
ถ ้าการกระทาความผิดตาม (๒) เป็ นเหตุให ้ผู ้อืนถึงแก่ความตาย ต ้องระวางโทษ
     ้  ิ  ึ ่ ิ
จาคุกตังแต่สบปี ถงยีสบปี
              ้     ี
เหตุผล กาหนดโทษหนักขึนตามความเสยหายทีเกิดขึน    ่  ้
                                      42
   ้ ุ     ่ั
การใชอปกรณ์/ชุดคาสงในทางมิชอบ

                 ุ   ั่ ่
มาตรา ๑๓ ผู ้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชดคาสงทีจัดทาขึน ้
      ่     ้  ่
โดยเฉพาะเพือนาไปใชเป็ นเครืองมือในการกระทาความผิดตาม
มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ
                   ่
มาตรา ๑๑ ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
  ่      ้  ้
หมืนบาท หรือทังจาทังปรับ

                       ้ ึ่
เหตุผล จากัดเฉพาะกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านัน ซงแต่
เดิมรวมถึงฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) ด ้วย
                             43
                 ้
 การนาเข้า/เผยแพร่เนือหาอ ันไม่เหมาะสม
                             ่
   มาตรา ๑๔ ผู ้ใดกระทาความผิดทีระบุไว ้ดังต่อไปนี้ ต ้องระวางโทษ
                      ่
จาคุกไม่เกินห ้าปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจาทังปรับ ้   ้
           ่           ึ่
   (๑) นาเข ้าสูระบบคอมพิวเตอร์ซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา      ่
  ้             ่               ั
ทังหมดหรือบางสวน หรือข ้อมูลคอมพิวเตอร์อนเป็ นเท็จ โดยประการที่
          ี        ่
น่าจะเกิดความเสยหายแก่ผู ้อืนหรือประชาชน
            ่            ึ่
   (๒) นาเข ้าสูระบบคอมพิวเตอร์ซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์อนเป็ นเท็จ ั
       ่             ี
โดยประการทีน่าจะเกิดความเสยหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือ
         ่
ก่อให ้เกิดความตืนตระหนกแก่ประชาชน
             ่            ึ่
   (๓) นาเข ้าสูระบบคอมพิวเตอร์ซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็ น
      ่
ความผิดเกียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกียวกับการ     ่
ก่อการร ้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
              ่             ึ่
   (๔) นาเข ้าสูระบบคอมพิวเตอร์ซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีม ี     ่
                              ้
ลักษณะอันลามก และข ้อมูลคอมพิวเตอร์นันประชาชนทั่วไปอาจเข ้าถึง
ได ้
                ่   ึ่             ่
   (๕) เผยแพร่หรือสงต่อซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู ้อยูแล ้วว่าเป็ น
ข ้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)


                                    44
  ้
คดีฉอโกง                    มาตรา 14(1)

  นาภาพ รีสอร์ ท โรงแรม ในประเทศไทย ไปเปิ ดเว็บไซต์ รับจองที่
  พักในต่ างประเทศ
  นาภาพมูลนิธิของประเทศไทย ไปเปิ ดเว็บไซต์รับบริจาคใน
   ต่ างประเทศ
  หลอกลวงผ่านทาง Email ว่าท่านเป็ นผู้โชคดีได้รับรางวัล ให้ ตดต่อ
                                ิ
   กลับแล้ วหลอกลวงให้ โอนเงินค่ าธรรมเนียมกลับไปให้
   Phishing การหลอกลวงให้ ผู้ใช้ เข้ าไปในเว็บไซต์เพือทาธุรกรรมทาง
                            ่
                 ่
   อิเล็กทรอนิกส์ ของปลอม เพือขโมยรหัสผู้ใช้ งานและรหัสผ่ าน
   แล้วนาไปใช้ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของตัวเอง
   โทรศัพท์ หลอกลวงให้ โอนเงิน?
     ้
แนวทางการปองกัน http://www.antiphishing.org/
Click File
Properties
คดีหมิ่นประมาท / ก่อความเดือดร้อนราคาญ
 หมินประมาท
   ่       มาตรา 14(1) ???
       ่
 - ประชาชนทัวไป
     ่
 - ความมันคง (การเมือง ?)
 - สถาบันพระมหากษัตริย์     มาตรา 14(3)

 ข่ มขู่ผู้นาประเทศอืนผ่ านทางอีเมล์
           ่

รูปแบบ
                  ี        ่
  - ผ่ านทางกระดานข่ าวที่มผ้ ูคนนิยมเข้ าไปเยียมชม เช่ น www.pantip.com
             ึ้
  - จัดทาเว็บไซต์ ขนมาโดยเฉพาะ บางครั้งตัดสิ นยากว่ าเป็ นความผิดหรือไม่ จึงจาเป็ น
   ต้ องให้ ผู้เสี ยหายแจ้ งความก่ อนดาเนินการใด ๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ ด้านสิ ทธิมนุษยชน
  - เว็บไซต์ ให้ บริการรับฝากรูปภาพส่ วนตัวฟรี เช่ น www.keepalbum.com
  - เว็บไซต์ รับฝากไฟล์ ขนาดใหญ่ ฟรี เช่ น www.rapidshare.com
                 ี
  - เว็บไซต์ รับฝากคลิปวิดโอ youtube.com
                                            ิ
  - ทาตัวเป็ นผู้หวังดี ช่ วยให้ เกิดการเผยแพร่ โดยแจ้ ง URL หรือ ลิงค์ ของเว็บไซต์ ผดกฎหมาย
คดีเผยแพร่ ภาพลามกอนาจารผ่ านทางอินเทอร์ เน็ต
                มาตรา 14(4)
 ทีผ่านมามีการจับกุมประมาณ 10 กว่ าคดี เป็ นความผิดตาม
   ่
                    ป.อาญา มาตรา 287
      ่              ่
   ฐานเพือความประสงค์ แห่ งการค้ า เพือแสดงอวดแก่ประชาชน ทาให้ แพร่ หลาย
                         ่
 ด้ วยประการใดๆ ซึ่งสิ่ งพิมพ์ รูปภาพหรือสิ่ งอืนใดอันลามก
    ศาลพิพากษา จาคุกประมาณ 3-6 เดือน ปรับ 3,000 บาท
    โทษจาคุกรอการลงโทษไว้ มีกาหนด ประมาณ 1-2 ปี

 ปี 2550 มีการจับกุมเว็บไซต์ เผยแพร่ ภาพลามกอนาจารในประเทศไทย
    ศาลพิพากษาลงโทษจาคุก 6 เดือน โดยไม่ รอลงอาญา
  File Sharing กับ มุมมองด้านกฎหมาย
One-Way
• Video  -> www.youtube.com
 Save VDO -> www.savevid.com

• File  ->  www.rapidshare.com
       www.megaupload.com
       www.easy-share.com
       …
N-Ways
• P2P  ->  BitTorrent
         ้
การกาหนดบทลงโทษผูให้บริการ

มาตรา ๑๕ ผู ้ให ้บริการผู ้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให ้มีการกระทา
                       ี่ ่
ความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ทอยูในความควบคุม
              ่
ของตน ต ้องระวางโทษเชนเดียวกับผู ้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๔


             ่ ี้ ุ่  ึ
เหตุผล ผู ้ให ้บริการในทีนมงประสงค์ถงเจ ้าของเว็บไซต์
 ึ่               ่  ้
ซงมีการพิจารณาว่าควรต ้องมีหน ้าทีลบเนือหาอันไม่เหมาะสมด ้วย
                              55
       ึ่         ่
การเผยแพร่ภาพซงต ัดต่อในล ักษณะหมินประมาท

                  ่
มาตรา ๑๖ ผู ้ใดนาเข ้าสูระบบคอมพิวเตอร์ทประชาชนทัวไปอาจ   ี่     ่
         ึ่             ี่
เข ้าถึงได ้ซงข ้อมูลคอมพิวเตอร์ทปรากฏเป็ นภาพของผู ้อืน และ     ่
     ้        ่             ้
ภาพนันเป็ นภาพทีเกิดจากการสร ้างขึน ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลง
       ี              ์   ี
ด ้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธการอืนใด ทังนี้ โดยประการ่   ้
  ่           ่ ้   ี ื่    ี
ทีน่าจะทาให ้ผู ้อืนนันเสยชอเสยง ถูกดูหมิน ถูกเกลียดชง หรือ
                             ่     ั
ได ้รับความอับอาย ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
        ่
เกินหกหมืนบาท หรือทังจาทังปรับ  ้   ้
                   ่
ถ ้าการกระทาตามวรรคหนึง เป็ นการนาเข ้าข ้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
สุจริต ผู ้กระทาไม่มความผิด ี
                ่
ความผิดตามวรรคหนึงเป็ นความผิดอันยอมความได ้
      ี
ถ ้าผู ้เสยหายในความผิดตามวรรคหนึงตายเสยก่อนร ้องทุกข์ ให ้
                          ่      ี
            ่                ี
บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผู ้เสยหายร ้องทุกข์ได ้ และให ้
ถือว่าเป็ นผู ้เสยหายี
                                    56
คดีตัดต่ อภาพดารา เผยแพร่ ผ่านอินเทอร์ เน็ต
             มาตรา 16
 เกิดเหตุ ระหว่ างเดือนมิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
 2542
 พิพากษา วันที่ 22 มีนาคม 2545
 พิพากษาว่ า จาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
 328 ฐานหมิ่นประมาทผู้อนโดยการโฆษณา จาคุก 1 ปี ปรับ
                ื่
 40,000 บาท มาตรา 287 ฐานเพือความประสงค์แห่ งการค้ า
                    ่
    ่
 เพือแสดงอวดแก่ประชาชน ทาให้ แพร่ หลายด้ วยประการใดๆ ซึ่ง
 สิ่ งพิมพ์รูปภาพหรือสิ่ งอืนใดอันลามก จาคุก 1 ปี ปรับ 6,000
               ่
 บาท
 รวมจาคุก 2 ปี ปรับ 46,000 บาท
                  ่
 จาเลยให้ การรับสารภาพ ลดโทษกึงหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
บทกาหนดโทษ
           ฐานความผิด          โทษจาคุก       โทษปร ับ


มาตรา ๕ เข ้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ       ไม่เกิน ๖ เดือน  ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ ล่วงรู ้มาตรการป้ องกัน          ไม่เกิน ๑ ปี   ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๗ เข ้าถึงข ้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ    ไม่เกิน ๒ ปี   ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๘ การดักข ้อมูลคอมพิวเตอร์         ไม่เกิน ๓ ปี   ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙ การรบกวนข ้อมูลคอมพิวเตอร์        ไม่เกิน ๕ ปี   ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์         ไม่เกิน ๕ ปี   ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๑ สแปมเมล์                   ไม่ม ี    ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๒ การกระทาต่อความมันคง    ่
        ี
(๑) ก่อความเสยหายแก่ข ้อมูลคอมพิวเตอร์      ไม่เกิน ๑๐ ปี  + ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
            ่
(๒) กระทบต่อความมันคงปลอดภัยของประเทศ/เศรษฐกิจ  ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี  ๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท
               ่    ี ิ
วรรคท ้าย เป็ นเหตุให ้ผู ้อืนถึงแก่ชวต     ๑๐ ปี ถึง ๒๐ ปี       ไม่ม ี

              ุ  ั่
มาตรา ๑๓ การจาหน่าย/เผยแพร่ชดคาสง         ไม่เกิน ๑ ปี   ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
           ้
มาตรา ๑๔ การเผยแพร่เนือหาอันไม่เหมาะสม      ไม่เกิน ๕ ปี   ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๕ ความรับผิดของ ISP            ไม่เกิน ๕ ปี   ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
              ่
มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพผู ้อืน           ไม่เกิน ๓ ปี   ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
            ี
     ถ ้าสุจริต ไม่มความผิด
    ่
 หน ้าทีของผู ้ให ้บริการ

    มาตรา ๒๖ ผู ้ให ้บริการต ้องเก็บรักษาข ้อมูลจราจรทาง
                 ิ        ่    ้    ่
คอมพิวเตอร์ไว ้ไม่น ้อยกว่า เก ้าสบวันนั บแต่วันทีข ้อมูลนันเข ้าสูระบบ
                        ่ ั่
คอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจาเป็ นพนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะสง ให ้ผู ้ให ้บริการ
                            ิ
ผู ้ใดเก็บรักษาข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว ้เกินเก ้าสบวันแต่ไม่เกิน
  ่       ิ
หนึงปี เป็ นกรณีพเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได ้
                           ้      ่
    ผู ้ให ้บริการจะต ้องเก็บรักษาข ้อมูลของผู ้ใชบริการเท่าทีจาเป็ น
  ่            ้     ้   ่ ้
เพือให ้สามารถระบุตัวผู ้ใชบริการนับตังแต่เริมใชบริการและต ้องเก็บ
                  ิ    ้    ้   ิ้
รักษาไว ้เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าเก ้าสบวันนับตังแต่การใชบริการสนสุดลง
                  ั ิ
    ผู ้ให ้บริการผู ้ใดไม่ปฏิบตตามมาตรานี้ ต ้องระวางโทษปรับไม่
เกินห ้าแสนบาท

เจตนารมณ์ ของกฎหมายต้ องการให้ ครอบคลุมถึงโทรศัพท์ แบบเติมเงินด้ วย
  ้
“ผูให้บริ การ” หมายความว่า
(1)      ผูให้บริ การแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรื อ ให้สามารถ
        ้
   ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
          ่
   ทั้งนี้ ไม่วาจะเป็ นการให้บริ การในนามของตนเอง หรื อ ในนาม หรื อ
   เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(2)        ้
       ผูให้บริ การเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคล
   อื่น

“ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า
 อุปกรณ์ หรื อ ชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน
 โดยได้มีการกาหนดคาสัง ชุดคาสัง หรื อสิ่ งอื่นใด และ แนวทาง
             ่    ่
   ั
 ปฏิบติงานให้อุปกรณ์ หรื อชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดย
 อัตโนมัติ
         ั ั
ข้อแนะนาการในปฏิบติตวเมื่อเกิดเหตุ
• แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตจากที่
 บ้านและตรวจพบข้อความหมิ่นประมาทผ่านทางเว็บไซต์ ก็ให้แจ้งความ
 ที่สถานีตารวจซึ่งบ้านของผูเ้ สี ยหายตั้งอยู่
• กรณี ที่พนักงานสอบสวนไม่ยอมรับคดี โดยอ้างว่าไม่มีความรู ้ สามารถ
 แจ้งพนักงานสอบสวนประสานมาที่
 บก.สสท. โทร. 0-2205-2627-8 เพื่อขอรับคาปรึ กษา
• หากพนักงานสอบสวนยังยืนยันไม่ยอมรับแจ้งความ ให้ไปพบ
  ้ ั
 ผูบงคับบัญชาตามสายงาน เริ่ มตั้งแต่ รอง ผกก.สื บสวนสอบสวน,
 ผกก. , ผบก. , ผบช.
• หากยังคงไม่ได้รับความเป็ นธรรม สามารถร้องเรี ยนได้ที่ศูนย์รับเรื่ อง
 ร้องเรี ยน ที่บริ เวณชั้นล่าง อาคาร 1 สานักงานตารวจแห่งชาติ ปทุม
 วัน กรุ งเทพฯ
             ่
หลักการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผานทางอินเทอร์เน็ต
         หมายเลขไอพี => หมายเลขโทรศัพท์
             เบอร์ โทรศัพท์
Internet Protocol Address (IP) –> เปรียบได้ กบ บ้ านเลขที่
                       ั
  203.150.3.242        คอมพิวเตอร์ เข้ าใจ
                    ั
Domain Name System (DNS) -> เปรียบได้ กบ ชื่อร้ านค้ า จาง่ ายกว่ า
 www.police.go.th       ตัวเลข คนเข้ าใจ

 Domain ของอเมริกา      ของประเทศไทย
 .com   -  commercial       .co.th
 .edu  -   education       .ac.th
 .gov  -   government       .go.th
 .mil  -   military        .mi.th
 .org  -   organization      .or.th
                    .in.th
                     ค้ นหา IP & Date Time

Webboard -> ปกติเว็บบอร์ ดส่ วนใหญ่ จะแสดงหมายเลข ip
และ เวลาในการส่ งข้ อความ หากไม่ ปรากฏต้ องสอบถามไปยัง
ผู้ดูแลเว็บไซต์ น้ัน ๆ
    ต้ องระวัง เวลาของ Server เร็ว / ช้ า กว่ าความจริง
       ่ ี
   Server ทีดจะต้ อง Sync เวลากับ Time Server
Email -> ตรวจสอบจาก Email Header ซึ่งปกติจะไม่ แสดง
ต้ องกาหนดค่ าให้ แสดงซึ่งจะมีรายละเอียดของหมายเลข ip
และวันเวลาในการส่ งข้ อความ
    ต้ องระวัง Time Zone
             ขั้นตอนการตรวจสอบ
                            ผู้ดูแลเว็บไซต์
1. ตรวจพบการกระทาความผิด                   หรือ
             ่
ติดต่ อผู้ดูแลเว็บไซต์ เพือขอ              WebMaster
หมายเลขไอพี และวัน เวลา ที่
post ข้ อความ
                             ผู้ให้ บริการ
2. ตรวจหมายเลข ไอพี ว่าเป็ นของ            อินเทอร์ เน็ต หรือ
ISP รายใด แล้วทาหนังสื อสอบถาม                 ISP

                   เบอร์ โทรศัพท์
3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์                ผู้ให้ บริการ
ว่ าเป็ นของผู้ให้ บริการรายใด เพือ
                 ่            โทรศัพท์
ทาหนังสื อสอบถามหาเจ้ าของเบอร์
            URL
www.thaisecondhand.com/_board/co/data/CO3306690.html
http://www.thaisecondhand.com
                                   ี่
 สอบถามผู้ดูแลเว็บไซต์ ดังกล่าว และผู้ดูแลได้ แจ้ งหมายเลข IP ของผู้ทลง
ประกาศขายสิ นค้ า คือ

  IP: 203.113.20.60 วันที่ ..................... เวลา ....... น.

จากนั้นจึงตรวจสอบว่ าหมายเลข IP: 203.113.20.60 เป็ นของผู้ให้ บริการ
อินเทอร์ เน็ตรายใด โดยเข้ าไปตรวจสอบทีเ่ ว็บไซต์ ให้ บริการตรวจสอบการจด
ทะเบียนโดเมนเนม

 www.checkdomain.com
  สุ ดท้ าย ทาหนังสื อไปสอบถาม ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
                            ่
ดังกล่ าว ว่ า หมายเลข IP: 203.113.20.60 ซึ่งถูกใช้ เมือ
วันที่ .................. เวลา .......... น. ได้ เชื่อมต่ อเพือ
                               ่
ขอใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตผ่ านทางหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ ใด

      ผลลัพธ์ ทได้ คือ เบอร์ โทรศัพท์ , สถานที่ใช้ ในการ
          ี่
เชื่อมต่ อ,
ผู้ขอใช้ บริการ
  Email Header
http://spamcop.net
http://headertool.apelord.com/
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc
 องค์ประกอบสาคัญในการกระทาความผิด
                แรงจูงใจ
       - เงิน, ความพึงพอใจ, แก้ แค้ น, ตอบแทนบุญคุณ
       ช่ องโอกาส              ทักษะ
-ไม่ สามารถระบุตัวผู้กระทาความผิดได้    -ใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเป็ น
-ยากต่ อการสื บสวนหาผู้กระทาความผิด        ั
                      -รู้ ทกษะในการพลางตัว
  Key ในการแก้ ไขปัญหาการกระทาผิดทางเทคโนโลยี คือ

                                 ู้    ั
     ต้องพยายามทาให้การกระทาธุรกรรมที่อาจกระทบต่อสิ ทธิ ผอื่นต้องระบุตว
                        ่
บุคคลที่กระทาธุรกรรมนั้น ๆ ได้ เพราะ เมื่อรู ้วากระทาไปแล้วจะถูกจับกุมตัว
ดาเนิ นคดีได้ คนร้ายก็จะไม่กล้ากระทาความผิด
     แต่หากยังคงมีช่องว่างของกฎหมายเปิ ดโอกาสให้หลบเลี่ยงกระทาผิดได้
  ้
ก็ตองหาทางปกปิ ดช่องว่างดังกล่าวให้เร็ วที่สุด
     โดยเฉพาะอย่างยิงการเผยแพร่ วิธีการกระทาผิดของคนร้าย และยังหา
             ่
                  ่
ทางแก้ไขไม่ได้ แต่กลับนาไปเผยแพร่ ผานสื่ อ จนกระทังทาให้เกิดมีการลอกเลียน
                           ่
แบบเป็ นวงกว้าง

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:83
posted:6/12/2012
language:Thai
pages:79