Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan BPR by 0lM564c

VIEWS: 3,137 PAGES: 2

									                 UKM-PTM-PK11-BO06       No. Semakan: 00      Tarikh Kuatkuasa:01/01/2012

                 BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP
                 PRODUK/PERKHIDMATAN BPR

  UKMPER
  NAMA
  FAKULTI/JABATAN
  ALAMAT E-MEL
  TARIKH

        MAKLUMBALAS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK / PERKHIDMATAN

  Kami mengalu-alukan kerjasama YBhg.Dato'/Datin/Prof./Dr./Tuan/Puan untuk mengisi borang soal selidik ini. Maklumbalas
  ini dapat membantu Pusat Teknologi Maklumat untuk meningkatkan prestasi dan menambahbaik mutu perkhidmatan dan
  indeks kepuasan pelanggan.

  Sila berikan penilaian berdasarkan skala berikut :

    0             1            2          3           4
  5
Tidak Berkaitan   Sangat Tidak Memuaskan     Tidak Memuaskan  Memuaskan          Baik
Sangat Baik

  Sila tanda (√) pada kotak skala .

  BAHAGIAN PENGURUSAN RANGKAIAN
                                                   SKALA
  BIL                    SOALAN
                                            0   1   2  3     4   5
         Umum : Nyatakan tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan rangkaian berikut
      Liputan perkhidmatan rangkaian tanpa wayar ('Wireless' -
    1
      Tetamu UKM) di Kampus UKM Bangi / Kampus KL
      Tindakan menyelesaikan gangguan capaian Internet/Rangkaian
    2  UKM yang berlaku sentiasa dilaksanakan dalam tempoh kurang
      daripada 3 hari bekerja
      Capaian Internet membantu anda melaksanakan tugas dengan
    3
      pantas dan memudahkan pencarian maklumat
      Notis gangguan perkhidmatan rangkaian diberikan dalam
    4
      tempoh yang mencukupi
      Laman web Bahagian Pengurusan Rangkaian membantu
    5  meningkatkan pengetahuan tentang rangkaian dan
      pemakluman maklumat terkini.
         Pemasangan rangkaian/talian Internet sementara.
         contoh: Pendafaran pelajar baru, Hari Mengundi Pelajar, Hari Bersama Pelanggan.
      Tempoh memasang rangkaian/talian Internet sementara
    1
      sebelum program/majlis/aktiviti dimulakan adalah memuaskan
      Bantuan teknikal yang diberikan sepanjang tempoh
    2
      program/majlis/aktiviti berlangsung

    3  Capaian rangkaian/talian Internet semasa
              UKM-PTM-PK11-BO06         No. Semakan: 00     Tarikh Kuatkuasa:01/01/2012

              BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP
              PRODUK/PERKHIDMATAN BPR

    program/majlis/aktiviti berlangsung

    Pemasangan rangkaian/talian Internet sementara membantu
 4
    melancarkan perjalanan program/majlis/aktiviti anda
        Aduan Rangkaian : Contoh - Penyelesaian masalah rangkaian di lokasi pengguna, Aduan
        tentang kegagalan capaian Internet

 1   Tempoh aduan diselesaikan.

    Tempoh respons aduan melalui Sistem Maklum Balas & Aduan
 2
    ICT

 3   Tahap pengetahuan dan kemahiran kakitangan

 4   Keberkesanan tindakan yang diambil (masalah tidak berulang)

        Permohonan Laluan Khas Ke Internet
        Contoh: Buka port tertentu (ssh,VNC), pelepasan tapisan firewall

 1   Kaedah permohonan

 2   Tempoh memproses permohonan

 3   Justifikasi menolak permohonan

        Permohonan Alamat IP : Contoh - Permohonan IP baru, IP Conflict

 1   Kaedah permohonan

 2   Tempoh memproses permohonan

 3   Justifikasi menolak permohonan

 4   Penyelesaian masalah 'IP Address Conflict'


Komen / Cadangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan PTM (jika ada) :

Penghargaan

Cadangan

Komen                                  Hanya komen yang berasas dan maklumat yang
Negatif                                 lengkap akan diambil tindakan
                                    Tarikh Berlaku
                                    Lokasi
                                    No. Telefon
Sila hantar semula borang ini ke kaunter Pusat Teknologi Maklumat. Terima kasih.

								
To top