Fakultetsko vijece mora odluciti koji ce biti kriteriji po kojima ce se rang lista sastaviti by W0bfO4HM

VIEWS: 96 PAGES: 43

									                   ZAPISNIK
 11. sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održane u ponedjeljak,
        14. srpnja 2003. s početkom u 9,00 sati u Vijećnici fakulteta


PRISUTNI:
dr. sc. N. Čačinović, dr. sc. E. Čaušević, dr. sc. D. Sesar, dr. sc. D. Fališevac, dr. sc. N. Grujić,
dr. sc. D. Horga, dr. sc. S. Botica, dr. sc. M. Križman, dr. sc. S. Malinar, dr. sc. N. Moačanin,
dr. sc. I. Pranjković, dr. sc. M. Sanader, dr. sc. A. Sekulić Majurec, dr. sc. B. Senker, dr. sc. A.
Stamać, dr. sc. N. Stančić, dr. sc. Z. Dovedan, dr. sc. V. Vizek-Vidović, dr. sc. D. Boras, dr. sc.
B. Čulig, dr. sc. A. Durman, dr. sc. M. Häusler, dr. sc. A. Horvat, dr. sc. V. Piškorec, dr. sc. V.
Josipović Smojver, dr. sc. O. Perić, dr. sc. M. Pupovac, dr. sc. M. Tadinac Babić, dr. sc. M.
Andrijašević, dr. sc. S. Cvetnić, dr. sc. M. Čale, dr. sc. D. Dukić, dr. sc. B. Đaković, dr. sc. D.
Maček, dr. sc. S. Grahek, dr. sc. N. Hrvatić, dr. sc. D. Varga, dr. sc. G. Varošanec-Škarić, dr.
sc. N. Vidmarović, mr. sc. M. Gulešić, mr. sc. L. Miletić Zergollern, S. Rodek, mr. sc. Zrinka
Kovačević, I. Zovko-Dinković, mr. sc. V. Lopina, dr. sc. A. Krvavac, dr. sc. V. Muhvić
Dimanovski, Ž. Vučina (48)

Studenti: H. Krešić, T. Bunjevac (2)

Dekan: prof. dr. sc. Neven Budak (1)
Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski (1)
Prodekan za znanost: prof. dr. sc. Miljenko Jurković (1)
Prodekan za organizac. i finan. pitanja: dr. sc. Željko Jerneić (1)
Glavna tajnica: Neda Stazić
Tajnik: Branka Malbaša
Zapisničar: Barica Biškup

Sjednici predsjedava dekan prof. dr. sc. Neven Budak.

Gosti na sjednici: dr. sc. V. Belaj, A. Tuđa

ODSUTNI:
dr. sc. V. Afrić, dr. sc. M. Mesiš, dr. sc. A. Ćović, dr. sc. D. Duda, dr. sc. B. Grgin, dr. sc. G.
Kresteš, dr. sc. A. Peti-Stantić (7)

Studenti: D. Buljan, H. Golubovac, D. Blažok-Broz (3)

Od ukupno 64 člana Fakultetskog vijeća sjednici je bilo nazočno 54, što je natpolovična većina
(33) potrebna za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.

Dopune
    39.1. Mišljenje za izbor dr. sc. Vesne Vučevac-Bajt u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana
pomoćne povijesne znanosti, za predmete Povijest veterinarske medicine i Uvod u
veterinarstvo, na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.
                                               2

     113.1. Izvještaj stručnog povjerenstva za priznavanje potpune istovrijednosti
magistarske diplome Tare Schneider, stečene na Ecole des Hautes Études en Sciences
Sociales u Parizu, Francuska.
     134.1. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Tomislava
Pletenca pod naslovom Nacionalna etnologija kao proizvod transkulturacije.
1. dr. sc. Ines Prica , znanstv. savjet. (Institut za etnologiju i folkloristiku)
2. dr. Dean Duda, doc.
3. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.
     145.1. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tihane Kraš
pod naslovom Prijevod s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik s osobitim
obzirom na područje prava.
(mentor mr. sc. Nataša Pavlović )
1. dr. sc. Vladimir Ivir, red. prof.
2. mr. sc. Nataša Pavlović, viši lektor
3. mr. sc. Vesna Beli, viši lektor
     157.1. Rasprava o povećanju školarine.

Obavijest
Dekan dr. sc. N. Budak je u ime Fakulteta čestitao prof. dr. sc. Milanu Mesiću, prof. dr. sc.
Nikši Stančiću i prof. dr. sc. Mislavu Ježiću dobitnicima Državne nagrade za znanost te prof.
dr. sc. Mladenu Machiedi na nagradi za promicanje talijanske kulture u Svijetu.

Ad 1.
    Na zapisnik 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. lipnja 2003. nije bilo primjedbi
i jednoglasno je prihvaćen.

    Prema izvještajima stručnih povjerenstava za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna
zvanja, imenovano je povjerenstvo za provođenje tajnog izjašnjavanja u sastavu: dr. sc. Marin
Andrijašević, dr. sc. Meri Tadinac-Babić i mr. sc. Milvia Gulešić koje se nakon tajnog
izjašnjavanja povuklo sa sjednice da bi prebrojalo glasove i napravilo izvještaj (nalazi se u
prilogu zapisnika) na osnovu kojeg je konstatirano:

Ad 2.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se Nataša Štoković u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika (skandinavistika) za norveški
jezik, u Odsjeku za anglistiku.

Ad 3.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku
                                              3

    Izabire se dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana
anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika u Odsjeku za anglistiku.

Ad 4.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 49 "za", 2 "nevažeći" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se dr. sc. Ljiljana Gjurgjan u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, na
Katedri za englesku književnost u Odsjeku za anglistiku.

    Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem, jednoglasno je donijelo sljedeće
                      odluke

Ad 5.
   Izabire se Marcel Burić u istraživačko zvanje mlađeg asistenta u Arheološkom
zavodu.

Ad 6.
    Izabire se Tanja Bukovčan-Žufika u istraživačko zvanje mlađeg asistenta u Odsjeku
za etnologiju.

Ad 7.
    Izabire se Sanja Potkonjak u istraživačko zvanje mlađeg asistenta u Odsjeku za
etnologiju.

Ad 8.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se Snježana Rodek u nastavno zvanje višeg lektora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje znanost o jeziku, grana germanistika, na Katedri za njemački
jezik u Odsjeku za germanistiku.

Ad 9.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se Antonela Konjevod u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje znanost o jeziku, grana germanistika, na Katedri za njemački
jezik u Odsjeku za germanistiku
                                               4

Ad 10.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se mr. sc. Edita Hercigonja-Mikšik u nastavno zvanje višeg lektora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje na Katedri za hrvatski
standardni jezik u Odsjeku za kroatistiku.

Ad 11.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 46 "za", 3 "nevažeći" i 2 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se dr. sc. Dubravko Škiljan u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za
opću lingvistiku u Odsjeku za lingvistiku.

Ad 12.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 49 "za", 2 "nevažeći" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se dr. sc. Mislav Ježić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana indologija, na Katedri
za indologiju u Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju.

Ad 13.
     Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem, jednoglasno je donijelo
                      odluku

    Izabire se Mirjana Tonković u istraživačko zvanje mlađeg asistenta u Odsjeku za
psihologiju.

Ad 14.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se dr. sc. Katica Ivanković u znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, grana slavistika, na
Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti u Odsjeku za slavenske jezike i književnosti.

Ad 15.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku
                                                5    Izabire se Jolanta Sychowska-Kavedžija u nastavno zvanje višeg lektora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za
zapadnoslavenske jezike i književnosti u Odsjeku za slavenske jezike i književnosti

Ad 16.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 50 "za", 0 "nevažećih" i 1 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se Igor Živković u nastavno zvanje višeg lektora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za ruski jezik i književnost u Odsjeku za
slavenske jezike i književnosti

Ad 17.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se Renata Hace-Citra u nastavno zvanje višeg lektora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za talijanski jezik u Odsjeku za
talijanistiku.

Ad 18.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 50 "za", 1 "nevažeći" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Izabire se dr. sc. Morana Čale u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, na Katedri za
talijansku književnost u Odsjeku za talijanistiku.

Ad 19.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor mr. sc. Božene Tokić u nastavno zvanje višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za predmete
Tehnički engleski jezik i Tehnički francuski jezik, na Katedri za strane jezike Fakulteta
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 20.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku
                                                6

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor mr. sc. Moire Kostić-Bobanović u nastavno
zvanje višeg predavača i za izbor Maura Dujmovića u nastavno zvanje predavača, a
negativno mišljenje za izbor Daniele Bilić i Branke Tanić u nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje humanističke znanosti, polje jezikoslovlja, za predmet Engleski jezik, na
Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli.

Ad 21.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Mirte Kos i negativno mišljenje za izbor Ivane
Škarica Mital u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje jezikoslovlja, za predmet Engleski jezik, na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku.

Ad 22.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

   Daje se pozitivno mišljenje za izbor Nikole Vuljanića u nastavno zvanje višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, kolegij
Engleski jezik, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 23.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

   Daje se pozitivno mišljenje za izbor mr. sc. Katarine Hraste u nastavno zvanje višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za predmet
Engleski jezik, na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Ad 24.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Irene Fadić u nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za predmet Engleski jezik, na
Visokoj učiteljskoj školi u Zadru.

Ad 25.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku
                                             7

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Gordane Mlačak, Lade Nevešćanin, Ankice
Knezović, Vesne Gruja Tomić, Gordane Barišić-Lazar i Alice Gracin u nastavno zvanje
predavača i Dubravke Vilke-Pinter u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za predmet Engleski jezik, na
Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Ad 26.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Marije Gjurašić u nastavno zvanje predavača
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za Njemački jezik, na
Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku.

Ad 27.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

   Daje se pozitivno mišljenje za izbor Gorane Kabalin-Gracin u nastavno zvanje
predavača i Angeline Puović u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za Njemački jezik, na Tehničkom veleučilištu u
Zagrebu.

Ad 28.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Kristine Djaković u nastavno zvanje višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za Njemački
jezik, na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli.

Ad 29.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor mr.sc. Bratislava Lučina, a negativno mišljenje
Jelene Tomić u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, za predmet Seminar o Marku Maruliću,
na Odjelu humanističkih znanosti Sveučilišta u Splitu.

Ad 30.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                                             8

                      odluku
    Daje se pozitivno mišljenje za izbor mr. sc. Vere Šutalo u naslovno nastavno zvanje
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, grana
kroatistika, za predmet Hrvatski jezik, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 31.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Božice Vuić, Romane Sertić-Golić, a negativno
mišljenje za izbor Davorke Dominić u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za predmet Hrvatski jezik, na Visokoj
učiteljskoj školi u Petrinji.

Ad 32.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

   Daje se pozitivno mišljenje za izbor dr. sc. Elvi Piršl u znanstveno-nastavno zvanje
docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, za predmete
Pedagogija i Didaktika, na Filozofskom fakultetu u Puli.

Ad 33.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

     Daje se pozitivno mišljenje za izbor dr. sc. Tajane Ljubin u znanstveno-nastavno
zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologije, za predmete
Opća i socijalna psihologija, na stručnom dodiplomskom studiju kriminalistike, Forenzička i
kriminalistička psihologija i Metodologija istraživanja sigurnosnih pojava na stručnom i
sveučilišnom dodiplomskom studiju kriminalistike, na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

Ad 34.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Mirjane Milanović, prof. u nastavno zvanje
višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, za predmet
Razvojna psihologija, na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji.

Ad 35.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                                              9

                     odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Nataše Stefanovski u naslovno suradničko
zvanje mlađeg asistenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, za
predmet Kineziološka psihologija, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i
odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

Ad 36.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor prof. Marijane Čavrlj u naslovno nastavno
zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za
predmet Španjolski jezik, na Ekonomskom fakultetu u Splitu

Ad 37.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Jasenke Maslek u nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja, za predmet Talijanski jezik,
na Veleučilištu u Dubrovniku.

Ad 38.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor mr. sc. Dolores Miškulin-Čubrić, a negativno
mišljenje za izbor Siniše Určića u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Talijanski jezik, na Fakultetu za
turistički i hotelski menadžment u Opatiji.

Ad 39.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor Marte Račić, Marcele Lončarević, a negativno
mišljene za izbor Katarine Sjekavica u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Talijanski jezik, na Visokoj školi za
ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti u Zagrebu.
                                               10

Ad 39.1.
    - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 51
glasača, 51 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću
                      odluku

    Daje se pozitivno mišljenje za izbor dr. sc. Vesne Vučevac-Bajt u znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
povijest, grana pomoćne povijesne znanosti, za predmete Povijest veterinarske medicine i
Uvod u veterinarstvo, na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

    U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o
svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

                      odluke

Ad 40.
    Prihvaća se izvještaj o radu znanstvene novakinje Nevene Škrbić na projektu 130422
Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (voditelj projekta, doc. dr. sc. Milana Černelić) u
Odsjeku za etnologiju.

Ad 41.
    Prihvaća se izvještaj o radu Lidije Cvikić, znanstvene novakinje na projektu Hrvatski
kao drugi i strani jezik, br. 0130438 (voditelj projekta, dr. sc. Zrinka Jelaska) u Odsjeku za
kroatistiku.

Ad 42.
    Prihvaća se izvještaj o radu Kornelije Jurin Starčević, znanstvene novakinje na
projektu Croato - Turcica, br. 0130454 (voditelj projekta prof. dr. sc. Nenad Moačanin) u
Zavodu za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest.

Ad 43.
    Odobrava se mr. sc. Goranu Jakovljeviću stjecanje doktorata znanosti izvan
doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom Arheološki, antropološki i povijesni
pokazatelji kvalitete srednjovjekovne populacije sjeverozapadne Hrvatske, mentor: dr. sc.
Marin Zaninović, red. prof. u miru.

Ad 44.
    Odobrava se Jadranki Buljan-Cypryn stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog
studija i prihvaća se tema pod naslovom Izvorna kretljivost. Pedagogijska metoda za
samoizgradnju znanja o sebi, mentor prof. dr. sc. Branko Despot, red. prof.

Ad 45.
    Odobrava se dr. sc. Tariku Muranoviću stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog
studija i prihvaća se tema pod naslovom Strukturalno određenje kulturoloških procesa 20.
stoljeća – Fenomenološke osnove, mentor dr. sc. Nadežda Čačinovič, red. prof.
                                                11

Ad 46.
    Ne prihvaća se sinopsis mr. sc. Vesne Srnić za izradu doktorskog rada pod naslovom
Tehnologija i spolnost u multimedijalnoj umjetnosti, u postupku stjecanja doktorata
znanosti izvan doktorskog studija.
    Predloženi sinopsis je previše opširan i nejasan, u njemu nisu objašnjeni ciljevi rada i
nije navedeno na kojoj će konkretnoj građi, uzorcima, pristupnica razviti svoju tezu, te nije
vidljiv očekivani znanstveni doprinos.

Ad 47.
    Ne prihvaća se sinopsis mr. sc. Borisa Biletića za izradu disertacije izvan doktorskog
studija pod naslovom Književno djelo Zvane Črnje.
    Sinopsis se vraća pristupniku da u skladu s primjedbama iznijetim u izvještaju stručnog
povjerenstva preformulira naslov teme i preuredi sinopsis, odnosno strukturira sve elemente od
teorijsko-metodološkog polazišta, preko razrade korpusa, do teze koju kani svojom disertacijom
dokazati.

Ad 48.
    Odobrava se mr. sc. Mislavi Bertoša stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog
studija i prihvaća se tema pod naslovom Semiološki pristup reklamnome diskursu (na
korpusu istarskih publikacija iz posljednjih desetljeća austro-ugarske vladavine), mentor
dr. sc. Marin Andrijašević, doc.

Ad 49.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr. sc.
Enesa Didića pod naslovom Mentalitet i organizacijski modeli društva.

Ad 50.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr. sc.
Aleksandre Uzelac pod naslovom Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni
razvoj: uloga novih virtualnih mreža.

Ad 51.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr. sc.
Bernardine Petrović pod naslovom Leksička sinonimija u hrvatskome jeziku.

Ad 52.
    S obzirom na izdvojena mišljenja stručnog povjerenstva (dva negativna mišljenja i
jedan pozitivan) za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Zdenke Baždar pod naslovom Trgovina
Slavonije na primjeru pojedinih gradova i trgovišta od 1868. do 1914., Fakultetsko vijeće
javnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (7 "suzdržana") prihvaća negativan
izvještaj stručnog povjerenstva i donosi
                     odluku

     Ne odobrava se mr. sc. Zdenki Baždar daljnji postupak stjecanja doktorata znanosti.

U raspravi date su sljedeće primjedbe:
                                              12

- dr. sc. A. Durman ne slaže se s primjedbom stručnog povjerenstva u točki 6. negativnog
izvještaja, jer smatra da količina teksta (broj stranica) nije mjerilo kvalitete rada.
- dr. sc. N. Stančić očito se radi o radu koji po svojoj kvaliteti nema znanstveni doprinos.

Ad 53.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr.sc.
Marina Manina pod naslovom Gospodarske prilike u zapadnoj Istri između 1813. i 1848.
godine (Katastar Franje I. kao vrelo zemljišnih, vlasničkih, demografskih i etičkih
odnosa).

Ad 54.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr. sc.
Ljiljane Gregov pod naslovom Utjecaj tzv. cirkadijurnog stresa na promjene rezidualnog
mentalnog kapaciteta.

Ad 55.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr. sc.
Josipa Burušića pod naslovom Individualne razlike i stilovi samopredstavljanja.

55. 1.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr.sc.
Zvjezdane Sikirić pod naslovom Zagreb 1848. godine.

Ad 56.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o ocjeni magistarskog rada Melanije
Marušić pod naslovom Percepcija prostora i vremena u romanima Aleksandrijski kvartet
Lawrencea Durrella i Sotonski stihovi Salmana Rushdieja. Magistarski rad vraća se
pristupnici na doradu u smislu primjedbi i prijedloga iznijetih u izvještaju stručnog
povjerenstva. Dorađeni magistarski rad dostaviti Fakultetskom vijeću na ponovni postupak
ocjene.

Primjedba na izvještaj
- dr. sc. N. Čačinovič stručno povjerenstvo ne bi kandidatu trebalo predbacivati što obrađuje
temu koja mu je odobrena.

Ad 57.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad
Hrvoja Križevana pod naslovom Autentičnost i solidarnost u modernom društvu.

Ad 58.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Milke
Car pod naslovom Die deutschsprachige Dramatik im kroatischen Nationaltheater 1895 -
1940.
                                              13

Ad 59.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad
Davorke Brešan pod naslovom Zaštita i komunikacija likovne baštine u srednjim
likovnim umjetničkim školama u Hrvatskoj.

Ad 60.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Jelene
Jesenković pod naslovom Verbalni humor u zbirci Libro Dubaja Marusa Šime Vučetića.

Ad 61.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Tanje
Baran pod naslovom Usmena književnost križevačkoga kraja.

Ad 62.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad
Draženke Rajković-Vrdoljak pod naslovom Opće teorije ritma.

Ad 63.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Marine
Gantar pod naslovom Usporedba romana Umberta Eca i Nedjeljka Fabria.

Ad 64.
    Prihvaća se izvještaj povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Elvisa Burčula
pod naslovom Ustaška nadzorna služba – osnivanje, organizacija i ustroj 1941.-1943.

Ad 65.
   Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad
Branke Balen pod naslovom Slikarstvo Josipa Franje Mückea.

Ad 66.
    Prihvaća se izvještaj povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Branke
Hlevnjak pod naslovom Ljudevit i Đuro Griesbach i moderna hrvatska fotografija.
    Za obranu magistarskog rada Branke Hlevnjak u stručno povjerenstvo izabire se dr. sc.
Jasna Galjer umjesto dr. sc. Radovana Ivančevića.

Ad 67.
   Prihvaća se izvještaj povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Nikice
Mihaljević pod naslovom Pirandellova poezija.

Ad 67.1.
    Prihvaća se izvještaj povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Marine Krželj
pod naslovom Dubrovačko pomorsko školstvo (19.-20. stoljeće).

    U narednim točkama dnevnog reda (predmeti od točke 68 do 101. s Vijeća
poslijediplomskih studija sa sjednice održane 30.6.2003.) Fakultetsko vijeće je javnim
izjašnjavanjem, o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće
                                             14

                     odluke
Ad 68.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta Tvrtka Vukovića
predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija kroatistike i prihvaća se tema
pod naslovom Modeli prikazivanja kvorumaškoga pjesništva /Subjekt, svijet, tekst kao
interpretativno iskustvo, mentor: dr.sc. Cvjetko Milanja, red.prof.

Ad 69.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta mr.sc. Emsuda
Sinanovića predviđene programom Jednogodišnjeg doktorskog studija književnost i prihvaća
se tema pod naslovom Poetika Envera Čolakovića. Antimodernizam kao duhovni etimon
autorovog stvaralaštva, mentor: dr.sc. Zvonko Kovač, red.prof.

Ad 70.
    Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta Elene Stojanova
predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija kroatistike i prihvaća se tema
pod naslovom Kontrastivna tipologija jata u bugarskome i hrvatskome jeziku. Mentor:
dr.sc. Josip Silić, red.prof.

- dr. sc. Ž. Jerneić upozorava da Senat Sveučilišta u Zagrebu ne prihvaća naslove tema
doktorskog rada koji sadržavaju zagrade.

Ad 71.
    Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi ispunjava li mr.sc. Gorana Bikić-
Carić uvjete predviđene programom Jednogodišnjeg doktorskog studija lingvistike i može li se
odobriti tema pod naslovom Francuski član i njegovi hrvatski ekvivalenti u računalnom
usporednom korpusu. Mentor dr.sc. Marko Tadić, doc.; komentor dr.sc. August Kovačec,
red.prof.
1. dr.sc. Vesna Muhvić-Dimanovski
2. dr.sc. Marko Tadić, doc.
3. dr.sc. August Kovačec, red.prof.

Ad 72.
    Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi ispunjava li Nina Tuđman Vuković
uvjete predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i može li se
odobriti tema pod naslovom Glagoli govorenja u engleskome i hrvatskome jeziku:
semantičko-sintaktička analiza. Mentorica dr.sc. Milena Žic-Fuchs, red.prof.
1. dr.sc. Vladimir Ivir, red.prof.
2. dr.sc. Milena Žic-Fuchs, red.prof.
3. dr.sc. Damir Kalogjera, red.prof. u miru

Ad 73.
    Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi ispunjava li Lidija Tepeš Golubić
uvjete predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i može li se
odobriti tema pod naslovom Njemačke posuđenice u hrvatskim rječnicima i njihove
funkcije u suvremenim novinskim tekstovima. Mentorica: dr.sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi,
red.prof.
                                           15

1. dr.sc. Vesna Muhvić-Dimanovski
2. dr.sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red.prof.
3. dr.sc. Velimir Piškorec, doc.

    U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o
svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

                      odluke
Ad 74.
   Prihvaća se sinopsis Suzane Coha pod naslovom Žanrovska struktura časopisa
Vienac (1869-1903), mentor prof.dr.sc. Vinko Brešić.

Ad 75.
   Prihvaća se sinopsis Maura Dujmovića pod naslovom Sloboda modernog čovjeka u
kontekstu Orwellovog romana 1984, mentorica prof.dr.sc. Janja Ciglar-Žanić.

Ad 76.
    Prihvaća se sinopsis Marka Lukića pod naslovom Gotički žanr unutar američke
književnosti, mentor prof.dr.sc. Stipe Grgas.

Ad 77.
   Prihvaća se sinopsis Ire Raše Jelenc pod naslovom Spoon River Anthology i poetika
Cesarea Pavesea, mentor prof.dr.sc. Mladen Machiedo.

Ad 78.
   Prihvaća se sinopsis Tatjane Šaler-Olujić pod naslovom Die Motivationssysteme in
Goethes Wahlverwandtschaften (Motivacijski sistemi u Goetheovim Izbornim srodstvima),
mentor prof.dr.sc. Ivo Runtić, u miru.
   Odobrava se pisanje rada na njemačkom jeziku.

Ad 79.
   Prihvaća se sinopsis Vesne Ukić pod naslovom Prikaz ženskog iskustva u poeziji
Eavan Boland, mentor prof.dr.sc. Stipe Grgas.

Ad 80.
    Prihvaća se sinopsis Igora Kulenovića pod naslovom Virovitička grupa kulture polja
sa žarama u svjetlu novih istraživanja, mentorica prof.dr.sc. Nives Majnarić-Pandžić.

Ad 81.
    Prihvaća se sinopsis Ivice Miškulina pod naslovom Demokratska stranka u Slavoniji
i zapadnom Srijemu 1919.-1924., mentor prof.dr.sc. Ljubomir Antić.

Ad 82.
    Prihvaća se sinopsis Maria Keve pod naslovom Kazneni zavod Stara Gradiška od
1939. do kraja 1942., s posebnim osvrtom na razdoblje NDH, mentor prof.dr.sc. Ivo
Goldstein.
                                             16

Ad 83.
   Prihvaća se sinopsis Zlatka Hasanbegovića pod naslovom Muslimanska zajednica u
Zagrebu 19l8.-1945., mentor prof.dr.sc. Ivo Goldstein.

Ad 84.
   Prihvaća se sinopsis Ivane Horbec pod naslovom Osnivanje Kraljevskog vijeća za
Kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju, mentorica prof.dr.sc. Mira Kolar.

Ad 85.
   Prihvaća se sinopsis Martine Dragija Ivanović pod naslovom Vrednovanje usluga u
narodnim knjižnicama, mentorica prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić.

Ad 86.
    Prihvaća se sinopsis Rajke Gjurković-Govorčin pod naslovom Podaci o
odgovornosti u suvremenom knjižničnom katalogu, mentorica prof.dr.sc. Aleksandra
Horvat.

Ad 87.
    Prihvaća se sinopsis Andrije Nenadića pod naslovom Mogućnosti visokoškolskih
knjižnica u procesima obrazovanja na daljinu, mentorica prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić.
(S obzirom da tema zadire u obrazovno područje Vijeće poslijediplomskih studija predlaže
kandidatu da se kod izrade rada konzultira sa stručnjacima Odsjeka za pedagogiju.)

Ad 88.
    Prihvaća se sinopsis Vesne Špac pod naslovom Bibliometrijska obilježja i
vrednovanje časopisa Radovi Šumarskog instituta, Jastrebarsko: 1994.-2003., mentorica
dr.sc. Jelka Petrak.

Ad 89.
    Prihvaća se sinopsis Sonje Špiranec pod naslovom Obrazovanje korisnika u
visokoškolskim knjižnicama: Novi pristupi u mrežnom okruženju, mentorica prof.dr.sc.
Jadranka Lasić-Lazić.

Ad 90.
    Kristine Vučković pod naslovom Padežne gramatike i razumijevanje hrvatskoga
jezika, mentor doc.dr.sc. Zdravko Dovedan i koomentor doc.dr.sc. Marko Tadić.

Ad 91.
    Odobrava se Živani Hađbeli promjena teme magistarskog rada pod naslovom
"Uredsko poslovanje i tipologija registraturnih sustava središnjih organa javne uprave Banske
Hrvatske od 1848. do 1868. godine" u novu temu Položaj, uloga i promjene pismohrana i
arhiva kao posljedica širenja elektroničke uprave. Imenuje se prof. dr.sc. Damir Boras za
mentora, umjesto dosadašnjeg mentora dr.sc. Josipa Kolanovića.

Ad 92.
    Prihvaća se sinopsis Vlatka Broza pod naslovom Frazni glagoli u ranom modernom
engleskom, mentorica prof.dr.sc. Dora Maček.
                                               17Ad 93.
    Prihvaća se sinopsis Jadranke Majić pod naslovom Utjecaj engleskoga na hrvatski
jezik zrakoplovne struke, mentorica dr.sc. Vesna Muhvić Dimanovski.

Ad 94.
    Prihvaća se sinopsis Olje Družić Ljubotina pod naslovom Socijalna nepravda,
struktura vrijednosti i faktori uspjeha u životu u mladih, mentor prof.dr.sc. Milan Mesić.

Ad 95.
    Prihvaća se sinopsis Marijane Majdak pod naslovom Utjecaj promjena na mjesta
boravka obitelji na obilježja delinkventne aktivnosti maloljetnika, mentor prof.dr.sc. Milan
Mesić.

Ad 96.
   Prihvaća se sinopsis Lidije Nikočević pod naslovom Istarska tradicijska kultura
viđena očima austrijskih etnografa i etnologa, mentor prof.dr.sc. Vitomir Belaj.

Ad 97.
   Prihvaća se sinopsis Ksenije Vatavuk Margetić pod naslovom Stilovi i sadržaji
provođenja slobodnog vremena "On line" mladeži, mentor prof.dr.sc. Vlatko Previšić.

Ad 98.
- prof. dr. sc. B. Senker Odsjek za komparativnu književnost predložio je ukidanje dodatnoga
(dvogodišnjeg) studija teatrologije i uvođenje teatrologijskog usmjerenja na Poslijediplomski
znanstveni studij književnosti s obzirom na sadašnji status studija i njegovu perspektivu. Studij
teatrologije uveden je prije šest godina i od upisanih studenata maleni je broj (niti 10%)
završilo taj studij i steklo zvanje diplomiranog teatrologa. Razlozi ukidanja toga studija su što
se mogućnost rada i zapošljavanja u medijima, kazališnim i drugim kulturnim institucijama
veoma rijetko veže uz konkretnu struku, da je novi četverogodišnji dodiplomski studij na
Akademiji dramske umjetnosti privukao dobar dio potencijalnih studenata dodatnoga studija
teatrologije. Za uvođenje teatrologijskog usmjerenja na Poslijediplomski znanstveni studij
književnosti postoji interes postdiplomanata koji žele znanstveno napredovati na tom
usmjerenju.

- dekan dr. sc. N. Budak o prijedlogu Odsjeka za komparativnu književnost izjašnjavat će se
posebno o ukidanju postojećeg dodatnog studija teatrologije na Odsjeku i posebno o uvođenju
teatrologijskog usmjerenja na Poslijediplomski znanstveni studij književnosti.
    Dodatni studij teatrologije se ne ukida zato jer je netko bio nezadovoljan već se radi o
unapređenju, studentima je u interesu da završe stupanj magistra znanosti. U razgovoru sa
studentima studenti su istaknuli da su bili zadovoljni tim studijem. Procedura o ukidanju
postojećeg studija provjerit će se na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.
    Teatrologijsko usmjerenje na Poslijediplomski znanstveni studij književnosti neće biti
novo usmjerenje koje će završavati nekom posebnom novom titulom već će biti usmjerenje
unutar postojećeg poslijediplomskog studija i studenti će nakon završetka studija dobivati istu
titulu kao i svi drugi na tom poslijediplomskom studiju iz književnosti. Od Senata Sveučilišta u
Zagrebu i Nacionalnog vijeća nije potrebno tražiti za to odobrenje, jer se radi o unutarnjoj
                                                 18

promjeni (20%) i odluka je samostalna. Na taj studij se mogu upisati studenti         koji
zadovoljavaju uvjete i koji su diplomirali srodne studije.

    Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (1 glas ''suzdržan'')
donosi sljedeću
                     odluku

   Odobrava se Odsjeku za komparativnu književnost
   - ukidanje dodatnoga (dvogodišnjeg) studija teatrologije pod uvjetom da se provjeri
procedura ukidanja studija na Senatu Sveučilišta.

    - uvođenje teatrologijskog usmjerenja na Poslijediplomskom znanstvenom studiju
književnosti.
    Odsjek je dužan dostaviti program Poslijediplomskog studija.

Javnim izjašnjavanjem, 1 glas "suzdržan"

Ad 99.
    Imenuje se prof.dr.sc. Marina Milićević-Bradač za voditeljicu, a prof.dr.sc.
Tihomila Težak-Gregl za zamjenicu voditeljice Poslijediplomskog znanstvenog studija
arheologije, za ak.god. 2003./2004.

Ad 100.
    Imenuje se prof.dr.sc. Gabrijela Vidan za koordinatoricu za smjer francuski jezik na
Poslijediplomskom stručnom prevoditeljskom studiju za ak.god. 2003./2004.

Ad 101.
     Odobrava se raspis natječaja za upis kandidata na poslijediplomske znanstvene i stručne
studije u ak.god. 2003./2004.:
- Poslijediplomski znanstveni studij etnologije /kulturne antropologije
- Poslijediplomski znanstveni studij hrvatske povijesti
- Poslijediplomski znanstveni studij povijest umjetnosti
- Poslijediplomski znanstveni studij književnosti
- Poslijediplomski znanstveni studij informacijskih znanosti
- Poslijediplomski znanstveni studij arheologije
- Poslijediplomski stručni prevoditeljski studij, smjer: engleski, njemački, francuski i
  talijanski jezik

- dr. sc. Ž. Jerneić upozorava da prije raspisa natječaja u javnim glasilima poslijediplomski su
studiji dužni utvrditi visinu školarine i prijedlog dostaviti Vijeću poslijediplomskih studija.

- dekan dr. sc. N. Budak rad nastavnika na poslijediplomskom studiju više se neće isplaćivati
kao autorski honorar već u okviru plaće, jer to nije samostalni rad nego nesamostalni rad i
spada u nastavničku djelatnost. Isplate će se obračunavati u bruto iznosu, a nastavnici će u neto
iznosu dobivati manja sredstva, jer će se više sredstava odvajati u mirovinski fond. S obzirom
na to treba se dogovoriti u kojoj mjeri trebamo povisiti školarinu i u kojoj mjeri će se to izraziti
na neto iznose.
                                               19- dr. sc. N. Stančić od školarine poslijediplomskih studija neće se izdvajati samo za honorare
nastavnika, izdvajat će se i za mirovinski fond i materijalne troškove i s obzirom na to smatra
da se treba napraviti proračun koliko bi to povećanje bilo i da se preporuči Vijeću
poslijediplomskog studija po odsjecima da se to povećanje uzme u obzir kod formiranja cijene
školarina.

- dr. sc. D. Boras ukoliko će se vanjskim suradnicima rad na poslijediplomskom studiju
obračunavati kao autorski honorar ne vidi razlog da se tako ne obračunava i našim
nastavnicima s obzirom da se radi o istoj vrsti rada, bez obzira na to je li to nesamostalni ili
samostalni rad, jer i to može biti autorsko djelo unutar nesamostalnog rada. Budući da je rad na
poslijediplomskim studijima nezaobilazan čimbenik u izborima za znanstveno-nastavno zvanje
onda je to autorski znanstveni rad, to nije običan rad i ne bi se trebao gledati svaki puta
drugačije. Smatra da bi se trebalo razmotriti može li se na poslijediplomskom studiju prihvatiti
da je to ipak autorski rad.

- prodekan dr. sc. Ž. Jerneić na isti način će se isplaćivati i vanjskim suradnicima. Rasprava o
načinu isplate za rad na poslijediplomskom studiju i o svim problematičnim pitanjima održat će
se na sjednici Vijeća poslijediplomskih studija na početku rujna mjeseca.

Ad 102.
    Diploma Jasne Rigo, o stečenom stručnom nazivu "Profesor engleskog jezika i
književnosti" na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, potpuno
je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora engleskog jezika i književnosti u Republici
Hrvatskoj.

Ad 103.
    Dio studija koji je Nikolina Korečić upisala i završila kao interdisciplinarni studij na
University of Arizona u Tucsonu, Arizoni, a u okviru kojeg je kao sporedni studij studirala
jezike, istovrijedan je I. godini dodiplomskog studija engleskog jezika i književnosti i
francuskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Odobrava se Nikolini
Korenčić upis u II. godinu dodiplomskog studija engleskog jezika i književnosti i francuskog
jezika i književnosti uz obvezu polaganja dopunskih ispita iz predmeta: Uvod u lingvistički
studij engleskog jezika, Uvod u francusku lingvistiku i Francuska ortoepija.

Ad 104.
    Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (6 "protiv" i 3
"suzdržana") donijelo je sljedeću
                     odluku

    Izvještaj stručnog povjerenstva za priznavanje potpune istovrijednosti magistarske
diplome Sanje Potkonjak stečene na Central European University u Budimpešti, Mađarska,
skida se s dnevnog reda uz primjedbu, može li se priznati magistarska diploma stečena na
Sveučilištu u Mađarskoj s obzirom da je kandidatkinja stekla diplomu magistra znanosti prije
završetka dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Primjedbe u raspravi:
                                                20

- dr. sc. M. Sanader s obzirom na naše kriterije kod priznavanja potpune istovrijednosti
diplome nije uredu da se olako propusti onog kandidata koji je u 2002. god. diplomirao
dodiplomski studij na našem Fakultetu i stekao diplomu magistra znanosti u Budimpešti.
Kolegica je diplomirala i magistrirala u 2002. god. time da je na dodiplomskom studiju
arheologije položila neke ispite nakon što je magistrirala. Smatra da je to bahatost ..... koja
ponižava studij arheologije.

- dr. sc. B. Đaković ne bi se složio s izrazom bahatost i …. jer to nisu ozbiljni argumenti. Nije
mu jasno što to znači u isto vrijeme ili za neko vrijeme da se nekoga ograničava ako taj studij
postoji. Ne raspravljamo kada je to položila, raspravljamo da li se ta diploma prizna prema
našim kriterijima, postoji pravilnik na temelju kojeg se ta diploma prizna.

- dr. sc. V. Belaj predlaže da se točka skine s dnevnog reda i da se pričeka donošenje novog
Zakona o visokim učilištima.

- dr. sc. Ž. Jerneić prema stavu stručnog povjerenstva vidljivo je da je poslijediplomski studij u
Budimpešti ekvivalentan i da se priznaje i da to nije sporno. Osnovni problem je u tome da
mogu biti različiti uvjeti upisa na poslijediplomski studij u Mađarskoj i u Hrvatskoj. Kod
priznavanja diplome mi gledamo iz aspekta kako se kod nas upisuje na poslijediplomski studij.

- dr. sc. M. Sanader gledali su se naši uvjeti i Fakultetsko vijeće je kod priznavanja diplome
imalo rigorozan stav te smatra da se na to ne bi trebalo zaboraviti.

- dr. sc. D. Boras izvještaj stručnog povjerenstva je nepotpun, nema biografije o dodiplomskom
studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i o poslijediplomskom studiju u Mađarskoj kada je
upisan i zašto i koliko je trajao taj studij.
- dr. sc. B. Đaković slaže se s prijedlozima kolega da se točka skine s dnevnog reda te da se
čeka novi Zakon.

- dr. sc. N. Čačinovič različiti su sustavi obrazovanja vani od obrazovanja u Hrvatskoj.

- dr. sc. A. Durman prije dvije godine na Fakultetskom vijeću bio je sličan predmet koji nije
prihvaćen i moramo biti dosljedni u nekim stvarima, on je da se predmet skine s dnevnog reda i
da se obrazloži.

- dr. sc. V. Vizek-Vidović u izvještaju stručnog povjerenstva nedostaju podaci o programima
poslijediplomskog studija i znanstvenom polju za koje se priznaje magistarska diploma.
Postupak je pokrenut po starom Zakonu.

- dekan dr. sc. N. Budak u Engleskoj se može upisati poslijediplomski studij nakon 4 odslušane
godine, a ne nakon stjecanja fakultetske diplome.

- dr. sc. D. Maček je iznijela primjer da je jedan završen studij na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu bez obzira na nezavršeni drugi studij bio dovoljan za upis na poslijediplomski studij u
Švedskoj.
                                                 21

- dr. sc. M. Sanader ukoliko su studenti upisali dvopredmetni studij moraju na temelju Zakona
o visokim učilištima završiti oba studija da bi mogli steći fakultetsku diplomu.

- dekan dr. sc. N. Budak točka se može skinuti s dnevnog reda no da li to onda znači da se njoj
doživotno ne može priznati magistarska diploma s obzirom na cjelokupnu situaciju?

- dr. sc. D. Boras kod priznavanja istovrijednosti magistarskih diploma na nekim sveučilištima
u inozemstvu gleda se cjelina studija da li njegov program odgovara i dodiplomskom i
poslijediplomskom studiju, jer oni mogu zajedno i diplomirati i magistrirati. Treba se pogledati
da li se njen studij u ukupnoj cjelini (ukupni kontinuitet) ne samo na poslijediplomskom studiju
može priznati.

- dr. sc. N. Stančić jedno je da su naši dosadašnji magisteriji različiti od magisterija sa
Sveučilišta u Mađarskoj, a drugo je da li će odgovarati našemu magisteriju kada će biti
prihvaćen novi Zakon. Odsjek za povijest priznao je magistarsku diplomu stečenu u Francuskoj
tek kada je kandidat na našem Fakultetu izradio magistarski rad i obranio ga, pa bi se možda i u
ovom slučaju to moglo napraviti.

- glavna tajnica N. Stazić da ne postoji neki budući Zakon, kako bi se onda ovaj problem
riješio?

Ad 105.
    Diploma Milana Mirića, o stečenom stručnom nazivu "Diplomirani filozof" na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, SRJ, priznat će se kao potpuno istovrijedna
sveučilišnoj diplomi Diplomiranog filozofa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod uvjetom
polaganja dopunskog ispita iz predmeta Filozofska antropologija.

Ad 106.
    Diploma Predraga Šustara, o stečenom akademskom stupnju "Dottore di Ricerca in
Filosofia" na Universita degli studi u Padovi, Republika Italija, potpuno je istovrijedna
sveučilišnoj diplomi Doktora znanosti, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti,
polje filozofija u Republici Hrvatskoj.

Ad 107.
    Diploma Marine Gatara, o stečenom stručnom nazivu "Dottore in Lingue e Letterature
Straniere - Indirizzo Linguistico-Glottodidattico (Lingua e Leterattura Tedesca)" na Universita
Degli Studi u Perugi, Republika Italija, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj
diplomi Profesora njemačkog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod uvjetom polaganja dopunskih ispita iz predmeta:
Historijska gramatika talijanskog jezika i dijalektologije Italije (pri čemu će se priznati dio
ispita koji se odnosi na dijalektologiju), Povijest talijanskog jezika, Talijanska književnost 13. i
14. stoljeća, Dante Alighieri, Talijanska književnost od 15. do 17. stoljeća, Talijanska
književnost 18. i 19. stoljeća i Talijanska književnost 20. stoljeća.

Ad 108.
    Diploma Ivane Kastelc, o stečenom stručnom nazivu "Dottore in Scienze
Dell'Educazione" na Università Degli Studi u Trstu, Republika Italija, priznat će se kao
                                               22

potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Diplomiranog pedagoga Filozofskog fakulteta u
Zagrebu, pod uvjetom polaganja sljedećih dopunskih ispita: Predškolski odgoj, Obiteljska
pedagogija i Komparativna pedagogija.

Ad 109.
    Diploma Gorana Kotura, o stečenom stručnom nazivu "Bachelor of Arts" na
University of Oxford, Velika Britanija, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj
diplomi Diplomiranog povjesničara Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod uvjetom polaganja
sljedećih dopunskih ispita: Uvod u povijest, Povijest Staroga Istoka, Povijest Grčke i Rima,
Stara povijest hrvatskih zemalja, Hrvatska povijest srednjeg vijeka I, Hrvatska povijest
srednjeg vijeka II, Svjetska povijest u srednjem vijeku, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe u
srednjem vijeku, Latinski jezik I, Latinski jezik II, Pomoćne povijesne znanosti, Hrvatska
povijest u ranom novom vijeku, Hrvatska povijest u 19. stoljeću i Hrvatska povijest u 20.
stoljeću.

Ad 110.
     Studij psihologije koji je Željka Lalić upisala u akad. god. 2000/2001. na Univerzitetu
u Salzburgu, istovrijedan je upisu I. godine jednopredmetnog dodiplomskog studija
psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u akademskoj godini 2003/2004. Od položenih
ispita na Univerzitetu u Salzburgu priznaju se dva ispita sukladna nastavnom programu
psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu li to: Uvod u studij psihologije i Planiranje
istraživanja.

Ad 111.
     Diploma Snježane Marohnić, o stečenom stručnom nazivu "Licenza in Psicologia"
na Pontificia Studiorum Universitas Salesiana u Rimu, Republika Italija, potpuno je
istovrijedna sveučilišnoj diplomi Diplomiranog psihologa u Republici Hrvatskoj.

Ad 112.
     Odbija se zahtjev Tinke Dančević za priznavanje diplome o stečenom stupnju
Bakalaureat umijeća na University Brown u Providence, Rhode Island, kao potpuno
istovrijedne sveučilišnoj diplomi o završenom dodiplomskom studiju psihologije Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odobrava se Tinki Dančević upis u III. godinu.

Ad 113.
    Diploma Natalije Tomkiv, o stečenom stručnom nazivu "Filolog. Profesor ukrajinskog
jezika i književnosti" na Državnom Sveučilištu im. I. Franka u Lavovu, Ukrajina, potpuno je
istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora ukrajinskog jezika i književnosti u Republici
Hrvatskoj.

Ad 113.1.
    Diploma Tare Schneider, o završenom poslijediplomskom studiju iz socijalne
antropologije na Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales Sveučilišta u Parizu, Republika
Francuska, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Magistra znanosti, iz
znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija u Republici
Hrvatskoj, pod uvjetom da moliteljica dostavi ovome Fakultetu dvije preslike originalne
diplome ovjerene od javnog bilježnika i dva prijevoda diplome od sudskog tumača. Nakon
                                               23

dostave traženih dokumenata Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izdat će konačno
rješenje.

    U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o
svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

                      odluke

Ad 114.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u nastavno zvanje lektora ili višeg lektora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika, za kolegij Jezične vježbe, na
Filozofskom fakultetu u Rijeci (pristupnica: Aneta Stojić)
1. dr. sc. Stanko Žepić, red. prof.
2. dr. sc. Mirko Gojmerac, izv. prof.
3. dr. sc. Ute Karlavaris-Bremer, doc.

Ad 115.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, za
predmet Dječja književnost, na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji (pristupnik: dr. sc. Berislav
Majhut)
1. dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.
2. dr. sc. Dubravka Težak, red. prof. (Učiteljska akademija Zagreb)
3. dr. sc. Stipe Botica, red. prof.

Ad 116.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, za predmet
Interpretacija književnog djela, na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu (pristupnik: Petar Opačić)
1. dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof.
2. dr. sc. Krešimir Bagić, doc.
3. dr. sc. Pavao Pavličić, red. prof.

Ad 117.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, za predmet Pedagogija djece s
teškoćama u razvoju, na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku (pristupnik Geza Dudaš)
1. dr. sc. Neven Hrvatić, doc.
2. dr. sc. Ana Sekulić – Majurec, red. prof.
3. dr sc. Antun Mijatović, izv. prof.
                                              24

Ad 118.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, za predmet Metodika prirode i društva,
na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku ( pristupnici: mr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović,
Marija Bulut Lukačević, Renata Jukić, Sanja Merdić, Gabrijela Poslon)
1. dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof.
2. dr. sc. Ivan Dumbović, izv. prof.
3. dr. sc. Ivan De Zan, profesor više škole (Učiteljska akademija Zagreb).

Ad 119.
  Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za
izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i
teorija likovnih umjetnost, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, za kolegij
Suvremena likovna umjetnosti, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (pristupnice dr.sc.
Jasna Galjer i mr.sc. Leonida Kovač Lea)
1. dr.sc. Zvonko Maković, docent
2. dr.sc. Vladimir Marković, red.prof.
3. dr.sc. Nikola Filipović, red.prof. (Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu).

Ad 120.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u suradničko zvanje mlađeg do višeg asistenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo Fakulteta
strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (pristupnik : dr.sc. Anton Vukelić)
1. dr.sc. Nenad Karajić, doc.
2. dr.sc. Vjeran Katunarić, red. prof.
3. dr.sc. Čedomir Olujić,red. prof. (Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu).

Ad 121.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija,
za predmete Metode istraživanja i Sociološki praktikum, na Sveučilištu u Zadru - Odjel za
sociologiju (pristupnica : dr.sc. Anči Leburić)
1.dr.sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.
2.dr.sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.
3.dr.sc. Aleksandar Halmi, izv. prof. (Pravni fakultet u Zagrebu - Studij socijalnog rada).

Ad 122.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana teorijska i
povijesna sociologija, za predmete Suvremene sociološke teorije i Klasične sociološke teorije,
na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru (pristupnica : dr.sc. Inga Tomić-Koludrović)
1.dr.sc. Vjeran Katunarić, red. prof.
                                              25

2.dr.sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.
3.dr.sc. Esad Ćimić, prof. emeritus (Sveučilište u Zadru).

Ad 123.
     Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Raul Raunić
uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod
naslovom Pretpostavke liberalnog shvaćanja pojedinca u srednjovjekovnoj i
novovjekovnoj filozofiji politike
1. dr. sc. Žarko Puhovski, red.prof.
2. dr. sc. Gvozden Flego, izv. prof.
3. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

Ad 124.
     Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Zvonimir
Jakobović uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti
tema pod naslovom Razvoj hrvatskoga tehničkog i prirodoznanstvenog nazivlja
1. dr. sc. Damir Boras, izv. prof.
2. dr. sc. Miroslav Tuđman, red. prof.
3. dr. sc. Jadranka Lasić Lazič, red. prof.

Ad 125.
    Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Milka Lukić
uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod
naslovom Ćirilometodska baština u hrvatskom javnom životu 19. stoljeća (Filološki i
kulturološki kontekst)
1. dr. sc. Stanislav Marijanović, red. prof. (Pedagoški fakultet Osijek)
2. dr. sc. Stjepan Damjanović, red. prof.
3. dr. sc. Mateo Žagar, doc.

Ad 126.
     Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Božo Bekavac
uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod
naslovom Strojno prepoznavanje naziva u suvremenim hrvatskim tekstovima
1. dr. sc. Milena Žic-Fuchs, izv. prof.
2. dr. sc. Marko Tadić, doc.
3. dr. sc. Zdravko Dovedan, doc.

Ad 127.
    Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr.sc. Ivica Lučić
uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod
naslovom Sigurnosna politika SR Bosne i Hercegovine 1945.-1990.
1.dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, izv.prof.
2.dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.
3. dr.sc. Zdenko Radelić, znan.savjetnik (Hrvatski institut za povijest).
                                               26

Ad 128.
    Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr.sc. Robert
Skenderović uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se
odobriti tema pod naslovom Utjecaj terezijanskih reformi na demografski razvoj
slavonskog provincijala
1.dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, izv.prof.
2.dr.sc. Nenad Moačanin, izv.prof.
3.dr.sc. Milan Kruhek, znan.savjetnik (Hrvatski institut za povijest).

Ad 129.
  Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr.sc. Zdenko Balog
uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema teme
pod naslovom Umjetnički krug Hermana Celjskog
1. dr.sc. Igor Fisković, red.prof.
2. dr.sc. Sanja Cvetnić, docent
3. dr.sc. Predrag Marković, viši asistent.

Ad 130.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Višnje Pavičić pod
naslovom Odnos strategija učenja i strategija poučavanja vokabulara u engleskom kao
stranom jeziku
1. dr. sc. Elvira Petrović, red. prof., Pedagoški fakultet, Osijek
2. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, izv. prof.
3. dr. sc. Vlasta Vizek, red. prof.

Ad 131.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Fani Celio Cega
pod naslovom Svakidašnji život grada Trogira od polovine XVIII. do polovine XIX.
Stoljeća
1.dr.sc. Tomislav Raukar, red.prof.
2.dr.sc. Nikša Stančić, red.prof.
3.dr.sc. Stijepo Obad, red.prof. (Filozofski fakultet, Zadar).

Ad 132.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Nataše Šimić pod
naslovom Neke psihofiziološke reakcije na ispitni stres
1. dr. sc. Lidija Arambašić, izv. prof.
2. dr. sc. Meri Tadinac-Babić, izv. prof.
3. dr. sc. Ilija Manenica, red. prof. (Filozofski fakultet u Zadru).

Ad 133.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Izeta Beširovića pod
naslovom Turcizmi u književnome djelu Skendera Kulenovića
1. dr.sc. Ekrem Čaušević, red. prof.
2. dr.sc. Josip Silić, red. prof.
3. dr.sc. Darija Gabrić-Bagarić, viši znan.suradnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
  Zagreb).
                                            27Ad 134.
  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Zrinke Kovačević pod
naslovom Slovačka drama i kazalište nakon Baršunaste revolucije
1. dr. sc. Dubravka Dorotić-Sesar, izv. prof.
2. akademik Nikola Batušić, (Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb)
3. dr. sc. Josip Užarević, red. prof.

Ad 134.1.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Tomislava
Pletenca pod naslovom Nacionalna etnologija kao proizvod transkulturacije.
1. dr. sc. Ines Prica , znanstv. savjet. (Institut za etnologiju i folkloristiku)
2. dr. Dean Duda, doc.
3. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.

Ad 135.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Irene Herenda pod
naslovom Čitanje romana Christine Brooke-Rose u kontekstu postmoderne
1. dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić, docent
2. dr. sc. Stipe Grgas, red. prof. (Filozofski fakultet Zadar)
3. dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, docent.

Ad 136.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zorana Wiewegha pod
naslovom Jugoistočna nekropola Siscie
1. dr. sc. Marina Milićević-Bradač, izv. prof.
2. dr. sc. Zoran Gregl (Arheološki muzej u Zagrebu)
3. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru

Ad 137.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tamare Krajna od
naslovom Međunarodna zapažanja hrvatskih autora s područja tehničkih znanosti (1992.
- 2001.)
1. dr. sc. Aleksandra Horvat, izv. prof.
2. dr. sc. Jelka Petrak, doc. Središnja medicinska knjižnica ,Medicinskog fakulteta Šalata-
3. dr. sc. Daniela Živković, doc.

Ad 138.
   Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Gorana Kardaša pod
naslovom Intertekstualnost Bhagavadgīte s posebnim osvrtom na srednje upanišade i
Mokšadharmaparvan Mahābhārate
1. dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.
2. dr. sc. Zdravka Matišić, red. prof.
3. dr. sc. Nevad Kahteran, Filozofski fakultet u Sarajevu
                                             28

Ad 139.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Antuna Barića pod
naslovom Izvannastavne aktivnosti u obrazovanju od opasnosti od zračenja u
visokorizičnim područjima
1. dr. sc.Vinka Uzelac, red. prof. (Visoka Učiteljska škola Rijeka)
2. dr. sc.Vedrana Spajić – Vrkaš, red. prof.
3. dr. sc.Vlatko Previšić, red. prof.

Ad 140.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivice Đakovića pod
naslovom Prilog određenju odgojne funkcije obitelji
1. dr. sc. Josip Janković, red. prof. ( Studij za socijalni rad Zagreb)
2. dr .sc. Vlatko Previšić, red. prof.
3. dr. sc. Arjana Miljak, red. prof.

Ad 141.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dubravke Botice pod
naslovom Sakralna arhitektura Vrbovečkog arhiđakonata od 17. do sredine 19. stoljeća
1. dr.sc. Sanja Cvetnić, docent
2. dr.sc. Vladimir Marković, red.prof.
3. dr.sc. Katarina Horvat Levaj, znanstveni suradnik (Instituta za povijest umjetnosti).

Ad 142.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marka Špikića pod
naslovom Predstavljanje starina u spisima talijanskog humanizma prve polovice 15.
stoljeća
1. dr.sc. Nada Grujić, red.prof.
2. dr.sc. Ivo Maroević, red.prof.
3. dr.sc Danko Zelić, znanstveni suradnik (Instituta za povijest umjetnosti).

Ad 143.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Irene Horvatić-Čajko
pod naslovom Subjektivno motiviran simultani bilingvizam. Dvojezično odrastanje u
prirodnom jednojezičnom okruženju.
1. dr.sc. Zrinka Jelaska, docent
2. dr.sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red.prof.
3. dr. sc. Siegfrid Gehrman, doc. (Učiteljska akademija Zagreb).

Ad 144.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Helene Pavletić pod
naslovom Metaforizacija u terminologiji
1. dr.sc. Vesna Muhvić-Dimanovski , znanstveni suradnik
2. dr.sc. Marija Turk, red.prof. (Filozofski fakultet, Rijeka)
3. dr.sc. Milica Mihaljević, viši znan. suradnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
  Zagreb).
                                              29

Ad 145.
     Imenuje za ocjenu magistarskog rada Katje Radoš Perković pod naslovom Talijanski
libretisti u talijanskim povijestima književnosti
dr. sc. Zoran Kravar, red. prof.
dr. sc. Sanja Roić, red. prof.
dr. sc. Stanislav Tuksar, red. prof. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Ad 145.1.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog stručnog rada Tihane Kraš
pod naslovom Prijevod s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik s osobitim
obzirom na područje prava (mentor mr. sc. Nataša Pavlović )
1. dr. sc. Vladimir Ivir, red. prof.
2. mr. sc. Nataša Pavlović, viši lektor
3. mr. sc. Vesna Beli, viši lektor

Ad 146.
     Mijenja se sastav stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Antuna Mijatovića u
znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje odgojnih znanosti, grana Sistematska pedagogija na Odsjeku za pedagogiju
1. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
2. dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof.
3. dr. sc. Vladimir Rosić, red. prof. (Filozofski fakultet u Rijeci).

    Odobrava se raspis natječaja i imenuje se stručno povjerenstvo za izbor:

Ad 147.
     - u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana arhivistika, u
Odsjeku za informacijske znanosti, na Katedri za arhivistiku
1. dr. sc. Tomislav Šola, red. prof.
2. dr. sc. Ivo Maroević, red. prof.
3. dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. (u mirovini)

Ad 148.
    - u nastavno zvanje predavača za znanstveno području humanističkih znanosti, polje
povijest, grana opća povijest, na Katedri za metodiku nastave povijesti, za predmet Metodika
nastave povijesti na Odsjeku za povijest
1.dr.sc. Filip Potrebica, red.prof.
2.dr.sc. Neven Budak, red.prof.
3.dr.sc. Božo Repe, red.prof. (Filozofski fakultet, Ljubljana).

Ad 149.
    - u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana nacionalna povijest, na
Katedri za hrvatsku povijest, za predmet Hrvatska povijest u srednjem vijeku II, na Odsjeku za
povijest
1.dr.sc. Tomislav Raukar, red.prof.
                                              30

2.dr. sc. Ivo Goldstein, red.prof.
3.dr.sc. Nenad Vekarić, znan. savjetnik (Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik).

Ad 150.
     - u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, za predmete Sociologija vojske i
rata, Povijesni uvod u sociologiju i Socijalna povijest ideja na Odsjeku za sociologiju
1. dr.sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.
2. dr.sc. Rade Kalanj, red. prof.
3. dr. sc. Ivan Rogić, red. prof. (Arhitektonski fakultet u Zagrebu).

Ad 151.
    - u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za indologiju u Odsjeku za orijentalne
studije i hungarologiju
1. dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.
2. dr. sc. Milka Jauk – Pinhak, doc.
3. Akademik Stjepan Babić

Ad 152.
     Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor Nevene Škrbić, znanstvene novakinje u
istraživačko zvanje mlađeg asistenta u Odsjeku za etnologiju
1. dr. sc. Tihana Petrović, doc.
2. dr. sc. Branko Đaković, doc.
3. dr. sc. Milana Černelić, doc.

Ad 153.
    Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor Irene Bratičević, znanstvene novakinje, u
istraživačko zvanje mlađeg asistenta, u Odsjeku za klasičnu filologiju
1. dr.sc. Darko Novaković, red.prof.
2. dr.sc. Olga Perić, izv.prof.
3. dr.sc. Marina Bricko, izv.prof.

Ad 154.
- dekan dr. sc. N. Budak
Ministarstvo znanosti i tehnologije Sveučilištu u Zagrebu dodijelilo je reformska radna mjesta
za znanstveno-nastavna zvanja za koja su fakulteti trebali uputiti svoje zahtjeve s imenima
nastavnika na Sveučilište u Zagrebu. Na temelju izjašnjavanja naših odsjeka za ta radna
mjesta Fakultet je iskazao potrebu za:
- 1 mjesto Odsjek za arheologiju
- 2 mjesta Odsjek za povijest umjetnosti
- 1 mjesto Odsjek za povijest
- 1 mjesto Odsjek za pedagogiju.
    Svi zahtjevi su prihvaćeni i Sveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj, a Fakultet bira
samo stručno povjerenstvo. Nakon objave natječaja kandidati trebaju dostaviti dokumentaciju
Fakultetu za stručno povjerenstvo koje će ocijeniti ispunjavaju li uvjete.
                                              31

    Na temelju informacije očekuje se na jesen mogućnost raspisivanja natječaja za još
nekoliko radnih mjesta.

- prorektorica dr. sc. V. Vizek-Vidović Sveučilište u Zagrebu je dobilo 124 zahtjeva za
reformska radna mjesta od 300 mogućih. Potencijalnih kandidata s doktoratom je 80, a ostali
uvjeti koji su potrebni za izbor u znanstveno-nastavno zvanje trebaju se provjeriti. S obzirom
na to Sveučilište u Zagrebu neće imati docenta u svojim redovima te će se na jesen otvoriti
novi ciklus podjele radnih mjesta s time da se razmišlja da se pokušaju izvući osobe izvana sa
vanjskih sveučilišta koje bi bile zainteresirane doći raditi na fakultet.

    Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem, jednoglasno je donijelo sljedeću

                      odluku

    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu rezultata natječaja za izbor:

     - u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, u Odsjeku za arheologiju
1. dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
2. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru
3. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof.

     - u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, u Odsjeku za povijest
umjetnosti (dva izvršitelja)
1. dr. sc. Zvonko Maković, doc.
2. dr. sc. Jasna Galjer, doc.
3. dr. sc. Ivan Šimad, doc. (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu).

1. dr. sc. Igor Fisković, red.prof.
2. dr. sc. Miljenko Jurković, red.prof.
3. dr. sc. Milan Pelc, doc. (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb).

     - u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, u Odsjeku za povijest
1. dr. sc. Mira Kolar, red.prof.
2. dr. sc. Ivo Goldstein, red.prof.
3. Akademik Petar Strčić (Filozofski fakultet u Rijeci).

     - znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, u Odsjeku za pedagogiju
1. dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof.
2. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
3. dr. sc. Dijana Vican, doc. (Filozofski fakultet, Zadar).
                                               32

Ad 155. Kriteriji za rangiranje zahtjeva za znanstvene novake.

- dekan dr. sc. N. Budak izvjesno vrijeme postoje problemi u odobravanju radnih mjesta
znanstvenih novaka, jer je ukupna masa znanstvenih novaka dosegla onu gornju razinu za koju
Ministarstvo znanosti i tehnologije nema sredstava za isplatu plaća. U sustavu znanosti u
Hrvatskoj ima 2500 znanstvenih novaka.
Ministarstvo znanosti i tehnologije vratilo je naše zahtjeve za znanstvene novake uz dopis da
ukoliko namjeravamo tražiti znanstvene novake trebamo dostaviti rang listu naših zahtjeva.
Zahtjevi će se uputiti natrag i Uprava fakulteta takvu odluku na sebe nije mogla preuzeti.
Fakultetsko vijeće mora odlučiti koji će biti kriteriji po kojima će se rang lista sastaviti.
Npr. kriteriji o kojima bi se moglo razmišljati su:
    - ocjene kandidata (kriterij Ministarstva znanosti i tehnologije odobravat će se radna
mjesta onim kandidatima koji će imati prosjek ocjena odličan ili nešto niže),
    - koliko novaka ima na nekom projektu,
    - kojem broju kandidata je nastavnik mentor (ukoliko nastavnik nema niti jednog
kandidata, prednost bi imali nastavnici koji imaju 2 ili 1 kandidata),
    - kakva je kadrovska popunjenost ne nekoj određenoj katedri (treba angažirati novake
tamo gdje se zna da će kroz izvjesno vrijeme katedra biti prazna ili će biti predviđena nova
katedra),
    - hoćemo li tražiti kandidate za stare struke ili ćemo htjeti uz pomoć znanstvenih
novaka razvijati nove struke.
Ove godine iz sustava znanstvenih novaka u Hrvatskoj odobrit će se 50 novih novačkih radnih
mjesta. Sveučilište u Zagrebu moglo bi dobiti oko 30 mjesta, a Filozofski fakultet mogao bi
dobiti oko 3-4. S obzirom na naše zahtjeve (oko 25) trebamo odlučiti koja će od tih 4 mjesta
biti na vrhu rang liste. Nije siguran može li sada Fakultetsko vijeće raspravljati o tome, možda
bi se to moglo prepustiti Kadrovskom povjerenstvu.

- dr. sc. D. Boras slaže se da se znanstveni novaci trebaju rangirati, ali ne samo po ocjenama
nego i po drugim kategorijama: dobivanje različite nagrade, rektorove nagrade, da li su bili
demonstratori i sudjelovali u znanstvenom radu, treba gledati kakve je koji kandidat u okviru
svoje studijske grupe postigao dugoročno rezultate, uzeti u obzir kakav je projekt (ima li već
znanstvenih novaka ili nema), kako su projekti rangirani od Ministarstva znanosti i tehnologije.
Kriterije koje treba uzeti u obzir su kriterij izvrsnosti i razvoj Fakulteta.

- prorektorica dr. sc. V. Vizek-Vidović izvještaji o radu znanstvenih novaka koji su prošli
Fakultetsko vijeće trebali bi se dopuniti s prihvaćenim kriterijima kako bi Kadrovsko
povjerenstvo moglo napraviti rang listu.

- dekan dr. sc. N. Budak sazvat će sastanak Kadrovskog povjerenstva za četvrtak (17.7.) na
kojem će se odrediti kriteriji na temelju kojih će odsjeci ponovo dostaviti povjerenstvu svoje
zahtjeve radi izrade prijedloga rang liste koja će se dostaviti Fakultetskom vijeću za sjednicu u
rujnu mjesecu.
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog dekana.

Ad 156.
- prodekanica dr. sc. Ž. Fink Uprava fakulteta susreće se s problemima studenata ponavljačima
kod upisa u višu godinu nakon ponavljanja, jer nije sasvim jasno po kojem Vodiču odnosno
                                               33

nastavnom programu upisuju, da li po Vodiču koji je izdan one godine kada upisuju u višu
godinu nakon ponavljanja koji se promijenio ili po onom koji je izdan one godine kada su
studenti prvi puta upisali studij.

- student Jurak nastale probleme bi trebalo riješiti na Fakultetskom vijeću s obzirom da studenti
ponavljači dobivaju različite podatke o uvjetima i programima za upis u narednu godinu u
Studentskoj referadi i od tajnica odsjeka u odnosu na stvarno stanje u Vodiču. Problemi su
nastali zbog promjene programa, jer su se dopunjavali s novim predmetima ili su se predmeti
ukidali, a neki predmeti u I. ili II. godini nisu se morali obavezno slušati, no prema novom
Vodiču oni su obavezni itd. S obzirom na to predlaže da se sve promjene nastavnih programa
usuglase na razini odsjeka te proslijede na odgovarajuća mjesta da bi studenti dobivali točne
podatke.

- dekan dr. sc. N. Budak Uprava fakulteta predlaže da studenti studiraju po programu i
uvjetima iz Vodiča koji je bio na snazi kada su upisali u I. godinu ukoliko ne ponavljaju više od
dvije godine. Ukoliko ponavljaju više od dvije godine studiraju prema programu i uvjetima iz
Vodiča koji vrijedi za onu godinu kada upisuju višu godinu.

- prodekanica dr. sc. Ž. Fink ako studenti imaju dvije godine prekida automatski idu po novom
programu, a za studente ponavljače je nejasno. Dio koji se odnosi na odsjeke u Vodiču uređuju
odsjeci i ukoliko se uoče greške nakon objave Vodiča nije to greška urednika već odsjeka i one
se pismeno dostavljaju u Studentsku referadu.

- dr. sc. D. Boras Vodič kroz studij nije proglašen službenim dokumentom. Ne mora ono što je
u Vodiču biti stvarno. Pročelnici odsjeka trebali bi biti zaduženi za uređivanje promjena
nastavnih programa i uvjeta te ih pismeno realizirati do urednika Vodiča i na službena
informativna mjesta.

- dr. sc. N. Grujić činjenica je da se neki predmeti ukidaju, a drugi se mijenjaju, mijenja se i
način polaganja i dolazi se u situaciju da na ispitnom roku imamo tri vrste studenata na istom
predmetu i tada moramo umjesto jednog pismenog ispita raditi dvije vrste, jer su studenti
upisani po nekom određenom programu i to bi se moralo nekako riješiti.

    Nakon rasprave Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem jednoglasno donosi sljedeću
odluku
    Studenti koji savlađuju programe bez ponavljanja godine imaju pravo završiti studij po
programima i uvjetima iz Vodiča kroz studij koji je bio na snazi kada su upisali I. godinu
studija, a studenti ponavljači upisuju višu godinu po programima i uvjetima iz Vodiča koji
vrijedi za onu godinu kada upisuju višu godinu. Odluka stupa na snagu akademskom godinom
2003/04.

Ad 157. Dodatni studiji.

Na sjednici Fakultetskog vijeća prihvaćen je prijedlog da se omogući studentima koji su
upisani u V. semestar ili su diplomirali na Filozofskom fakultetu ili na nekom drugom fakultetu
upis još jednog trećeg studija. Prijedlog je upućen Senatu Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvu
znanosti i tehnologije. Od Ministarstva znanosti i tehnologije dobili smo suglasnost, a čeka se
                                                 34

još suglasnost Senata Sveučilišta. Studij bi se plaćao. Fakultet treba odrediti kvote (minimalna
kvota 2 mjesta) i uvjete upisa. Hoće li biti isti kriteriji za studente našeg Fakulteta i za studente
koji studiraju ili su diplomirali na nekom drugom fakultetu. Dobro bi bilo ako bi postojala
mogućnost da se takvi studiji izvode i kao izvanredni studiji te da mogu studirati i oni koji su
zaposleni. Trebamo dobro razmisliti kako koncipirati programe, jer to bi bilo otvaranje ne samo
prema integraciji Sveučilišta nego i prema konceptu cjelo-životnog obrazovanja. Predlaže da
odsjeci o tome prodiskutiraju i da Upravi fakulteta pismeno dostave prijedloge za rujansku
sjednicu Fakultetskog vijeća.

- dr. sc. D. Boras predlaže da se prijedlog uputi odsjecima u pisanom obliku. Moli da se
naknadno riješi i priznavanje diploma ranijim studentima koji su završili dvopredmetni studij i
položili dodatni studij.

- dr. sc . A. Durman nije mu jasno da ako Odsjek za arheologiju ima paralelno jednopredmetni
i dvopredmetni studij što u pravilu studenti upisuju?

Dekan može upisati i na jednopredmetnom i na dvopredmetnom?

- dr. sc. N. Stančić polažu li studenti prije upisa razredbeni ispit?

- dekan dr. sc. N. Budak to mi moramo odrediti i to ovisi koliki će biti interes. Ovisi i o tome
hoćemo li mi studente s drugih fakulteta primati automatizmom ili odrediti razredbeni ispit i
što s onim grupama gdje će biti više kandidata nego što smo mi spremni primiti.

- dr. sc. S. Botica bilo bi dobro da Uprava fakulteta sroči nekoliko naputaka koji bi bili za
raspravu na odsjecima.

- dr. sc. M. Tadinac Babić govori se o studentima koji su upisani u V. semestar ili su
diplomirali, nije joj sasvim jasno to da student studira dvije godine bilo što i onda upiše
psihologiju te znači li to da će onda u dvije godine završiti psihologiju.

- prorektorica dr. sc. V. Vizek Vidović svaki odsjek će ocijeniti i odlučiti hoće li dodatni studij
ili ne.

- dekan dr. sc. N. Budak da bi se dobila diploma te treće dvopredmetne grupe moraju se
diplomirati i one prve dvije, a kada je riječ o dodatnom jednopredmetnom studiju to je onda
kompletan drugi studij. Može se diplomirati samo psihologija ako je naknadno upisao bez
obzira na onu prvu grupu.

Uprava fakulteta dostavila je odsjecima dopis sljedećeg sadržaja

Mole se Odsjeci da na sjednicama prije rujanske sjednice Fakultetskog vijeća razmotre kvote i
uvjete upisa na treći dvopredmetni studij kao dopunski studij. Filozofski je fakultet predložio, a
Ministarstvo znanosti i tehnologije prihvatilo prijedlog, da se studenti koji su diplomirali na
Sveučilištu u Zagrebu ili su upisani u 5. semestar sveučilišnog studija mogu upisati na bilo koji
dvopredmetni studij na Filozofskom fakultetu kao tzv. dopunski studij. U rujnu očekujemo i
odobrenje Senata.
                                                 35Svaki Odsjek treba odrediti kvote za studente koji bi se upisali na dopunski studij, s time da
kvota ne može biti manja od dva. Dopunski bi se studiji plaćali po cijeni 50% od cijene
redovnoga dvopredmetnog studija za osobne potrebe (dakle, ove godine 3000,00 kn).

Studenti koji bi se željeli upisati na takve studije uključili bi se u nastavu tijekom listopada. Do
tada je potrebno organizirati razredbeni postupak. Molimo Odsjeke da rasprave o načinu
provođenja selekcije kandidata.

Za upis na dopunski studij:
- prijave      od 19. rujna do 1. listopada 2003.
- razredbeni ispit  3. listopada 2003.


Ad 157.1. Visina školarine za studente koji sami plaćaju studij

- dekan dr. sc. N. Budak Ministarstvo znanosti i tehnologije donijelo je odluku o visini
školarina za studente koji upisuju za osobne potrebe u ovoj akad. godinu i za našu grupaciju
školarina je 8.000 kn. U završnoj odredbi navedeno je da će visoka učilišta u skladu s ovom
odlukom odrediti visinu školarine, no nigdje nije iznijeto da je školarina najviše 8.000 kn. U
istoj odredbi je i odredba da strani studenti mogu plaćati najviše do 2 ½ puta iznos kojeg
plaćaju ostali studenti za osobne potrebe, a to je u suprotnosti s odredbom koja je prethodno
donesena. Na sjednici Vijeća pročelnika donijeta je odluka da će školarina za ovu akad. god.
biti 8.000 kn s obrazloženjem da Fakultet ne može biti jeftiniji od drugih grupacija i to
povišenje se odnosi i na studente koji su se upisali prethodne godine. Ministar se nije suglasio s
odlukom naglasivši da se povišenje cijene odnosi isključivo na studene koji se ove godine
upisuju. Prema našoj interpretaciji ministar uopće ne može određivati visinu školarine za
osobne potrebe već bi mogao samo limitirati broj studenata, a to je naša odluka i mi
procjenjujemo cijenu našeg rada. Studenti su se žalili na odluku Vijeća pročelnika te su tražili
da se Fakultetsko vijeće izjasni o visini školarine za osobne potrebe. Osobno je protiv odluke
Vijeća pročelnika, jer ne postoji nikakvo opravdanje za podizanje cijene školarine s 5.000 kn
na 8.000 odnosno poskupljenje za 60%. Tražio je da Senat Sveučilišta u Zagrebu donese neki
zajednički stav o tome kakve cijene trebaju biti. Na sjednicu Senata točka je najavljena
naknadno, rasprava nije održana, jer nije bilo kvoruma te je donijet zaključak da Sveučilište u
Zagrebu ne može donijeti jedinstveni stav nego da se određivanje visine školarine prepušta
svakom fakultetu. Osobno bi predložio da se cijena školarine povisi na 6.000 kn za ovu akad.
god. samo za studente koji upisuju u ovoj akad. god., poskupljenje se ne bi odnosilo na starije
studente. S obzirom da se cijena školarine nije mijenjala unatrag 3 godine, troškovi života su
išli gore i nešto su se malo poboljšali uvjeti studiranja pa bi to bilo opravdanje za poskupljenje
školarine na 6.000 kn, a ne više od toga.

- Bunjevac, student nije korektno da se povisi školarina sa 5.000 kn na 8.000 i to mjesec dana
prije upisa, te ne vidi razlog poskupljenja za 60%. Iako u ugovoru stoji da se cijena može
promijeniti ukoliko to utvrdi ministar, studenti su protiv bilo kakvog poskupljenja, jer treba
uzeti u obzir ukidanje odredbe od oslobađanja plaćanja školarine. Ukoliko se ide na
povisivanje školarine realna cijena bi bila do 6.000 kn i to poskupljenje bi se odnosilo samo za
nove studente koji upisuju ove akad. god.
                                                36- dekan dr. sc. N. Budak ukoliko povisimo školarinu na 6.000 kn sredstva koja bi Fakultet
izgubio nisu od posebnog značenja za Fakultet, mi ne radimo ovdje misleći samo na to koliko
će Fakultet ubrati sredstava, nama je cilj da omogućimo što većem broju studenata da studira
na našem Fakultetu. Cijeli sustav naplaćivanja studija za osobne potrebe potpuno je
nepravedan, nema nikakvoga moralnoga ni bilo kakvog drugog utemeljenja za takav studij, ili
mi imamo mogućnosti primiti toliko studenata koliko studira na ovome Fakultetu ili nemamo
mogućnosti. Ukoliko imamo mogućnosti da se svi studenti prime onda bi to Ministarstvo
znanosti i tehnologije trebalo financirati ili bi svi studenti morali platiti neku upisninu da budu
svi u istom položaju. Prema iskustvu od prošle godine bilo je jako puno studenata koji su imali
pravo upisa na Fakultet, a nisu se mogli upisati, jer nisu imali 5.000 kn.

- prodekan dr. sc. Ž. Jerneić Fakultet će se odreći značajnijih sredstava ukoliko se smanji cijena
školarine, smatra da takvo naglo poskupljenje od 5.000 kn na 8.000 nije moralno ni etički u
redu i ne bismo trebali ići na maksimalno povećanje školarine. Odluka ministra dovodi do
nesrazmjera u cijeni studiranja jednog te istog studija, ispada da jedan te isti studij istovremeno
košta različito. Sklon je postupnom povećanju školarine do one maksimalne cijene koju je
odredio ministar (npr. za ovu godinu da je školarina 6.000 kn, a sljedeće god. 7.000).

- dr. sc. S. Botica pogrešno je ovo nazivati školarina. To je participacija, jer školarina po
studentu premašuje tu cijenu oko 5x (cijena studija je 25.000 do 30.000 kn). Slaže se s
prijedlogom dekana da to bude neko razumno povećanje, ali predlaže ukoliko Fakultet već sam
odlučuje o školarini da se uvede, radi poboljšanja studiranja da svi studenti nakon jednog
ponavljanja godine participiraju u ovoj visini, jer bi to bio poticaj studentima da dugotrajno (8
god.) ne studiraju na našem Fakultetu i između studenata bi bio ravnopravniji položaj.

- dekan dr. sc. N. Budak mi o tome ne možemo donijeti odluku, to bi trebali predložiti Senatu
Sveučilišta u Zagrebu, a Senat Ministarstvu znanosti i tehnologije.

- dr. sc. M. Tadinac Babić ako donesemo odluku o postupnom povećanju školarine nelogično
je da jedan te isti studij na tri različite godine košta različito.

- dekan dr. sc. N. Budak predlaže Fakultetskom vijeću da studenti imaju mogućnost plaćanja
školarine u dvije rate, da stari studenti školarinu od 5.000 kn plaćaju prvu ratu kod upisa u
godinu, a drugu do 1.11. 2003., a novi studenti koji upisuju ove godine 6.000 kn plaćaju prvu
ratu kod upisa u I. god., a drugu kod testiranja I. semestra za upis u II. sem.

    Nakon rasprave Fakultetsko vijeće većinom prisutnih članova (1 ''protiv'' i 7
''suzdržana'') donijelo je sljedeću
                   odluku

    1. Školarina za studente koji sami plaćaju studij i upisuju I. godinu studija u šk. god.
2003/2004. iznosi 6.000,00 kn i plaća se u dva obroka na temelju ugovora.

    2. Školarina za studente koji sami plaćaju studij, a upisuju višu godinu studija
iznosi 5.000,00 kn.
                                               37

Ad 158.
    Izabere se prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović za voditeljicu Odbora za
nastavu, umjesto prof. dr. sc. Vlaste Vizek-Vidović.

Ad 159.
    Prihvaća se molba studenata III. godine dvopredmetnog studija sociologije da se
izjednači broj predmeta potrebnih za upis u IV. godinu s prošlogodišnjim studentima III.
godine. Studenti mogu prenijeti još jedan prenosivi predmet, samo u akad. god. 2002/2003.

Ad 160.
    Izbore se dr. sc. Milenko Popović, red. prof. za predstojnika Katedre za ukrajinski
jezik i književnost na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, za akademsku godinu
2003./2004.

Ad 161.
     Izabire se dr. sc. Nives Sironić-Bonefačić, izv. prof. za zamjenicu pročelnice Odsjeka
za talijanistiku, za akademsku godine 2003/2004. i 2004/2005.

Ad 162.
    Prima se na znanje obavijest Odsjeka za anglistiku da će mr. sc. Marta Medved
Krajnović, asistentica i Renata Geld, mlađa asistentica u akad. god. 2003/2004. sudjelovati u
izvođenju nastave iz kolegija Metodika nastave engleskog jezika (pod vodstvom prof. dr. sc.
Jelene Mihaljević Djigunović).

Ad 163.
    Prima se na znanje obavijest Odsjeka za arheologiju da će Domagoj Tončinić, mlađi
asistent, održavati vježbe u sklopu kolegija iz Antičke provincijalne arheologije, u akad. god.
2003/2004., pod nadzorom nositeljice kolegija, prof. dr. sc. Mirjanom Sanader.

Ad 164.
    Prima se na znanje obavijest Odsjeka za germanistiku da će mlađi asistenti sudjelovati u
izvođenju nastave u akad. god. 2003/2004.
- Geriena Karačić, kolegij Metodika njemačkog jezika (voditelj kolegija prof. dr. sc. Maja
Häusler)
- Milka Car, kolegij Uvod u studij književnosti i Književni proseminar I (voditelj kolegija
prof. dr. sc. Dragutin Horvat)
- Alma Kalinski, kolegij Književni proseminar I (voditelj kolegija prof. dr. sc. Dragutin
Horvat)

Ad 165.
    Prima se na znanje obavijest Odsjeka za slavenske jezike i književnosti da će znanstveni
novaci održavati nastavu pod voditeljstvom prof. dr. sc. Dubravke Sesar u akademskoj godini
2003./2004.
    - mr. sc. Ivana Vidović-Bolt (Poljska gramatika I – 3 norma sata seminara, Poljska
gramatika II – 3 norma sata seminara),
    - mr. sc. Siniša Habijanec (Slovačka gramatika I – 3 norma sata seminara, Slovačka
gramatika II – 3 norma sata seminara) i
                                            38

    - Petar Vuković (Prevođenje čeških tekstova – 3 norma sata seminara)

Ad 166.
    Odobrava se Odsjeku za germanistiku angažiranje vanjskih suradnika u akad. god.
2003/2004.
- prof. dr. sc. Ive Runtića, za Književni seminar III (2 sata seminara tjedno) i Književni
seminar IV (2 sata seminara tjedno)
- Nikoline Borčić, za lingvistički proseminar (15 sati vježbi tjedno)
- Tamare Marčetić, za jezične vježbe (15 sati vježbi tjedno)

Prof. dr. sc. Viktor Žmegač, professor emeritus sudjelovat će u izvođenju Književnog
seminara IV, 2 sata tjedno - (ne angažiran kao vanjski suradnik).

Dekan, prof. dr. sc. N. Budak
Professor emeritus sudjeluje u izvođenju dijela nastave te u znanstvenom i nastavnom radu i
može biti angažiran kao vanjski suradnik s obzirom na isplatu dodatne naknade za to zvanje.

Ad 167.
  Odobrava se Odsjeku za informacijske znanosti angažiranje vanjske suradnice dr. sc.
Leonarde Kovačević za jednosemestralni kolegij Etika društvenih istraživanja, 2 sata
predavanja tjedno u zimskom semestru, za studente Muzeologije, za akademsku godinu
2003./04.

Ad 168.
  Odobrava se Odsjeku za kroatistiku angažiranje vanjskih suradnika za ak. god. 2003/2004.
1. Mire Muhoberac, prof. 4 sata seminara tjedno na Katedri za stariju hrvatsku književnost.
2. Irene Bratičević, znanst. nov; 2 sata seminara tjedno na Katedri za stariju hrvatsku
  književnost.
3. Dr. sc. Ljiljane Marks; 1 sat predavanja na Katedri za hrvatsku usmenu književnost
  (zimski semestar)
4. Dr. sc. Ivana Lozica; 1 sat predavanja na Katedri za hrvatsku usmenu književnost (ljetni
  semestar)
5. (Ime naknadno); 2+2 sata tjedno (predavanje i seminar) na Katedri za hrvatski standardni
  jezik.
6. Vlade Krušića, predavač (prof. i redatelj u Zagrebačkom kazalištu mladih); 1 sat
  predavanja i 1 sat vježbi tjedno iz izbornog predmeta Osnove dramske pedagogije na
  Katedri za metodiku.

Ad 169.
  Odobrava se Odsjeku za slavenske jezike i književnosti angažiranje vanjskih suradnika za
akad. god. 2003./2004. na studiju ukrajinskog jezika i književnosti:
1. Tetyane Fuderer (dodatno 4 norma sata predavanja iz Elementarne gramatike)
2. Darije Sokolovska (12 norma sati vježbi iz Jezičnih vježbi)
3. Silvije Maloševac (2 norma sata vježbi iz Fonetskih vježbi)
4. Ive Lehunšek (2 norma sata vježbi iz Lektire)
5. mr. sc. Oksane Kolomijec (8 norma sati predavanja iz Ukrajinske književnosti)
                                              39

Ad 170.
  Odobrava se Odsjeku za sociologiju angažiranje vanjskog suradnika Zvonimira Bošnjaka
za predmet Metodika nastave iz sociologije (2 sata predavanja i dva sata vježbi tjedno,
semestralno) u ljetnom semestru ak. god. 2003/2004.

Ad 171.
    Odobrava se Croaticumu - hrvatski za strance (Pripremna godina studija) angažiranje
vanjskih suradnika, za ak. god. 2003/2004.
1. Mercedes Paradžik-Robek, lektorica; 15 sati jezičnih vježbi tjedno, Hrvatski standardni jezik
2. Antonia Jurčića, lektor; 15 sati jezičnih vježbi tjedno, Hrvatski standardni jezik
3. Tatjane Pišković, dipl. prof.; 15 sati jezičnih vježbi tjedno, Hrvatski standardni jezik.

Ad 172.
    Odobrava se Odsjeku za germanistiku angažiranje ugovorne lektorice Sonje Wollinger
i Rite Stegen, za njemački jezik i angažiranje jednog lektora (ime naknadno) umjesto Biance
Wieland, za šk. god. 2003/2004.

Ad 173.
   Odobrava se dr. sc. Dragutinu Horvatu, izv. prof. održavanje nastave iz predmeta
Njemačka književnost 18. stoljeća (8 sati mjesečno) i Književni seminar (8 sati mjesečno) na
Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ad 174.
    Odobrava se dr. sc. Mirku Gojmercu, izv. prof. održavanje nastave na Odsjeku za
germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, iz predmeta Teorija prevođenja (2 sata
tjedno) i na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, iz predmeta Uvod u studij njemačkog
jezika (2 sata tjedno), u ak. god. 2003/2004.

Ad 175.
    Odobrava se dr. sc. Zrinki Jelaska održavanje predavanja u ak. god. 2003/2004. na:
    a) Interdisciplinarnome znanstvenome poslijediplomskome studiju Jezična komunikacija
i kognitivna neuroznanost na Sveučilištu u Zagrebu:
    - za kolegij Temelji lingvistike - ukupno 4 sata predavanja, 10 sati seminara i 10 sati
vježbi te izborni kolegij Drugi jezik (u ljetnom semestru) - ukupno 10 sati predavanja i 10 sati
seminara
     b) Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu u Zagrebu
    - za kolegij Uvod u opće i hrvatsko jezikoslovlje - 2 sata predavanja + 1 sat seminara.

Ad 176.
    Odobrava se prof. dr. sc. Stipi Botici održavanje predavanja u ak. god. 2003/2004:
    - za predmet «Hrvatska usmena književnost», 2 do 3 puta u semestru, (uvodna i završna
predavanja), na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i na Visokoj učiteljskoj školi u
Zadru,
    - za izborni predmet “Hrvatska kultura i civilizacija”, 30 sati (u zimskom semestru), na
Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
                                                 40

Ad 177.
    Odobrava se doc. dr. sc. Anđeli Frančić održavanje nastave u ak. god. 2003/2004. na
Visokoj školi za poslovanje i upravljanje «Baltazar Adam Krčelić» u Zaprešiću, 2 sata tjedno
(predavanje i seminar) iz predmeta Kultura hrvatskoga jezika.

Ad 178.
    Odobrava se prof. dr. sc. Vladimiru Bitiju održavanje predavanja na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u ak. god. 2003/2004.

Obavijest dekana
Na sjednici Senata Sveučilišta vodila se rasprava u kojoj mjeri naši nastavnici smiju sudjelovati
u nastavi izvan matičnih ustanova i pod kojim uvjetima. Rasprava je išla u tom smjeru da bi
norma prekoračenja bila do 30% i da se neće dopustiti nastavnicima da održavaju nastavu na
veleučilištima. Prijedlog je bio da fakulteti procjene za svaki pojedini studij na kojem naš
nastavnik želi predavati je li taj studij na takvoj razini da to našem fakultetu nešto donosi ili se
radi isključivo o studiju radi zarađivanja novaca. Konačna odluka o tome donijet će se na
sljedećoj sjednici Senata.

Ad 179.
  Izabiru se demonstratori na Odsjeku za kroatistiku, za ak. god. 2003/2004.
1. Domagoj Basa, Katedra za metodiku hrvatskog jezika i književnosti
2. Marina Balent, Katedra za hrvatski standardni jezik
3. Ines Šafarić, Katedra za hrvatski standardni jezik

Ad 180.
    Odobrava se plaćeni dopust djelatnicima Odsjeka za arheologiju, radi arheološkog
iskopavanja na Vučedolu, koji je ujedno i studentska praksa za 26 studenata arheologije:
1. prof. dr. sc. Aleksandru Durmanu – od 1. do 30.09.2003.
2. prof. dr. sc. Marini Milićević-Bradač – od 8. do 18.09.2003.
3. prof. Marti Bezić – od 7. do 27.09.2003.

Ad 181.
    Odobrava se dr. sc. Mirjani Sanader, red. prof. i Domagoju Tončiniću, znanstvenom
novaku, plaćeni dopust od 30. kolovoza do 10. rujna 2003. godine, radi aktivnog sudjelovanja
na 19. međunarodnom simpoziju o Limesu, koji će se održati u Pečuhu, Mađarska.

Ad 182.
    Odobrava se Tanji Bukovčan-Žufika i Sanji Potkonjak, znanstvenim plaćeni dopust
od 9. do 17. srpnja 2003. godine, radi sudjelovanja u radu Međunarodne ljetne škole u Szegedu
i Baji, Mađarska.

Ad 183.
    Odobrava se Neveni Škrbić i Sanji Potkonjak, znanstvenim novakinjama na Odsjeku
za etnologiju, plaćeni dopust od 25.08. do 5.09.2003. godine, radi sudjelovanja u radu Škole
medijske kulture u Trakošćanu.
                                                41

Ad 184.
    Odobrava se Tanji Bukovčan-Žufika, znanstvenoj novakinji plaćeni dopust od 20. do
29.08.2003. godine, radi sudjelovanja na Poletnoj školi vizualnoga u Novoj Gorici, Slovenija.

Ad 185.
    Odobrava se dr. sc. Tomi Vinšćaku, docentu plaćeni dopust od 4. do 26. rujna 2003.
godine, radi terenskog istraživanja i usavršavanja u Tibetu.

Ad 186.
    Odobrava se Neveni Škrbić, znanstvenoj novakinji na Odsjeku za etnologiju, plaćeni
dopust od 26. rujna do 2. listopada 2003. godine, radi sudjelovanja u terenskom istraživanju i
seminaru, koji će nastavnici s Odsjeka za europsku etnologiju Sveučilišta u Lundu, Švedska,
održati u Međunarodnom centru hrvatskih sveučilišta u Motovunu.

Ad 187.
    Odobrava se mr. sc. Koraljki Golub, znanstvenoj novakinji korištenje neplaćenog
dopusta (godinu dana) s početkom od 21. 07. 2003., zbog korištenja stipendije za doktorat na
Sveučilištu u Lundu (Švedska ).

Ad 188.
    Odobrava se Mihaeli Banek, znanstvenoj novakinji plaćeni dopust od 28.06. do 20. 07.
2003., zbog sudjelovanja učenja njemačkog jezika u Grazu , u okviru TEMPUS projekta.

Ad 189.
     Odobrava se mr.sc. Gorani Stepanić plaćeni dopust od 25. kolovoza do 5. rujna 2003.
radi istraživanja rukopisne građe dubrovačkih knjižnica i rada na disertaciji.

Ad 190.
  Odobrava se dr.sc. Darku Novakoviću, red.prof. plaćeni dopust od 13. do 18. srpnja
2003. radi sudjelovanja na simpoziju "Guerra e pace nel pensiero del Rinascimento"
(Chianciano – Pienza).

Ad 191.
  Odobrava se profesorima i lektorima Odsjeka za kroatistiku plaćeni dopust, radi
sudjelovanja u radu Zagrebačke slavističke škole, od 25. kolovoza do 6. rujna 2003.
  1. prof. dr. sc. Stipe Botica          6. mr. sc. Boris Kuzmić
  2. prof. dr. sc. Ivo Pranjković         7. doc. dr. sc. Krešimir Bagić
  3. prof. dr. sc. Marko Samardžija        8. mr. sc. Ivan Marković
  4. prof. dr. sc. Josip Silić          9. mr. sc. Krešimir Mićanović
  5. mr. Milvia Gulešić              10. mr. sc. Tomislav Bogdan

Ad 192.
  Odobrava se mr. sc. Krešimiru Mićanoviću plaćeni dopust od 15. listopada do 15.
prosinca 2003. radi studijskog boravka na Institutu za slavistiku i Institutu za opće jezikoslovlje
Sveučilišta Rheinisch-Wilhelms u Bonnu.
                                                 42

Ad 193.
    Odobrava se prof. dr. sc. Mislavu Ježiću plaćeni dopust od 11. srpnja do 20. srpnja
2003. radi sudjelovanja na XII. Svjetskoj sanskrtističkoj konferenciji u Helsinkiju.

Ad 194.
  Odobrava se dr. sc. Sanji Cvetnić, plaćeni dopust od 22. do 28. rujna 2003. zbog
terenskog istraživanja u Češkoj i Poljskoj u okviru projekta Ivan Krstitetlj Ranger –
monografska obrada.

Ad 195.
    Odobrava se dr. sc. Barbari Kryżan-Stanojević plaćeni dopust od 21.10.2003. do
15.11.2003. radi sudjelovanja na nekoliko znanstvenih skupova u Gdańsku, Krakowu i Nancy,
na kojima nastupa s referatima.

Ad 196.
    Odobrava se dr. sc. Željki Fink-Arsovski, izv. prof. plaćeni dopust od 08.09.2003. do
19.09.2003. radi sudjelovanja na konferenciji u Sankt-Petersburgu.

Ad 197.
    Odobrava se dr. sc. Predragu Zarevskom korištenje slobodne studijske godine u
akademskoj godini 2003/2004., za dovršenje knjige Psihologija za stomatologe i za pripremu
novih dva kolegija (Percepcija i pamćenje te Učenje, mišljenje i inteligencija) na
dodiplomskom studiju psihologije

Ad 198.
    Prihvaća se izvještaj o radu dr. sc. Dubravke Sesar za vrijeme korištenja slobodne
studijske godine (ljetni semestar akad. god. 2001./2002. i zimski semestar akad. god.
2002./2003.)

Ad 199. Obavijesti dekana i prodekana.

- dekan dr. sc. N. Budak
    Razlog kašnjenja objavljivanja rezultata razredbenog postupka i upis studenata dan
kasnije nastao je zbog neodgovornog ponašanja ne malog broja voditelja testiranja u
dvoranama, jer nisu pročitali pismene upute za vođenje razredbenog postupka i dostavili
testove na daljnju obradu kako treba. Zahvaljuje onima koji su priskočili pomoći u ispravljanju
nastalih greški.
    Počeli su radovi oko uređenja parkirališta.

Student H. Krešić
    Odsjeci će dobiti izvještaj o rezultatima anketiranja studenata I. godine o njihovom
zadovoljstvu sa studijem i o evaluaciji nastavnika.

- dr. sc. S. Botica dobro bi bilo da odsjeci dobe i izvještaj o postotku prolaznosti studenata koji
su upisani nakon I. godine.
                                                 43

- prodekan dr. sc. Ž. Jerneić
    Ispričava se nastavnicima koji su trebali dobiti isplatu za prekoračenje nastavne obveze,
jer neće dobiti to prije ljeta s obzirom da nisu točno ispunjeni podaci u tablicama. Uspostavilo
se da se neki nastavnici fizički nalaze na 3 mjesta i da predaju različite kolegije u isto vrijeme u
istoj dvorani. S obzirom na važnost podataka osobno će pozvati sve nastavnike na razgovor
zbog provjere podataka.

- prodekanica dr. sc. Ž. Fink
    Ljetna škola Filozofskog fakulteta na Rabu od 1. do 15. lipnja 2003. uspješno je
održana. Po završetku nastave studenti su bili anketirani i vrlo su pozitivno dali mišljenje o
sadržaju i načinu izvođenja nastave i izrazili želju da se to ponovi.
    Fakultet je dobio poziv Foruma za slobodu odgoja s molbom da se naši nastavnici
uključe u edukacijski program "Aktivno učenje i kritično mišljenje u visokoškolskoj nastavi".
Voditelj visokoškolskog projekta je prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović. Dopis Foruma za
slobodu odgoja i prijavni list je poslan odsjecima sa sugestijom da se odsjeci uključe u taj
edukacijski program.

- prorektorica dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
    Edukacijski program bio je pokrenut prošle godine, konceptualno spada u širu temu pod
nazivom Osiguravanje kvalitete visokoškolske nastave, a odnosi se na stručno usavršavanje
nastavnika, kako poticati studente na aktivno učenje i kritičko mišljenje. Trenutno je uključeno
oko 50 polaznika sa Sveučilišta u Zagrebu i 50 sa Sveučilišta u Rijeci, Zadru i Splitu. Program
bi trajao 60 sati u četiri bloka po 15 sati te poziva naše nastavnike prvenstveno mlađe iz svih
znanstvenih područja koji su zainteresirani da se uključe u taj projekt.


 Sjednica ja završila s radom u 12,45 sati.
         Zapisničar                     Dekan


        Barica Biškup                 Prof. dr. sc. Neven Budak

								
To top