MEREKA BENTUK KAJIAN KES (FULL).doc by Vpld86i

VIEWS: 1,249 PAGES: 48

									 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
      SHP 4133 PENYELIDIKAN ILMIAH    TUGASAN KUMPULAN (Terjemahan Bab 6)
    TAJUK : MEREKA BENTUK KAJIAN KES  NAMA PENSYARAH : PROF DR. SUPLI EFFENDI RAHIM
           KUMPULAN : A


          AHLI KUMPULAN
MOHD HANAFE BIN RAMLI        D 20061027063
NORLIDA BT. AMIR AMZAH       D 20061027064
SHAHILA BT. RAMLI          D20061027065
      TARIKH HANTAR : 1 OKTOBER 2009
                          1
BAB 6: MEREKA BENTUK KAJIAN KES
Objektif Bab:

   Menerangkan tujuan kajian kes.
   Merancang kaedah sistematik untuk mereka bentuk kajian kes.
   Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kaedah kajian kes sebagai salah satu
   kaedah kajian.
   Menyediakan laporan kajian kes yang yang lengkap dan sedia dipersembahkan.Kita dapat melihat dalam Bab 5 yang mana kajian menggunakan data di mana data
adalah dalam jumlah besar harus dikumpul sering daripada sumber yang besar,
pelbagai dan dalam populasi yang luas. Sebaliknya, kajian kes lebih cenderung kepada
tumpuan. Sementara kajian pula cenderung untuk mengumpul data tentang pelbagai
topik yang terhad tapi daripada ramai orang, kajian kes boleh meneroka banyak tema
dan subjek, tetapi   tertumpu dalam kalangan sejumlah orang, pertubuhan atau
keadaan. Kaedah kajian kes boleh digunakan untuk pelbagai isu, termasuk penilaian
program latihan (subjek yang biasa), prestasi organisasi, reka bentuk dan pelaksanaan
projek, analisis dasar, dan hubungan antara sektor yang berbeza dalam organisasi atau
antara organisasi. Merujuk kepada Stake (2000), kajian kes boleh membuktikan secara
tak terhad dalam menambah untuk memahami, memperluaskan pengalaman dan
meningkatkan keyakinan tentang sesuatu subjek. Yin (1993) menegaskan bahawa
pendekatan kajian kes boleh digunakan secara kaedah kualitatif dan kuantitatif. Namun,
secara ringkas kajian kes menunjukkan mengapa mereka lebih sering menggunakan
secara kualitatif. Yin (1994) mentakrifkan kajian kes sebagai

… penyelidikan empirik yang


   menyelidiki fenomena kontemporari di dalam konteks kehidupan nyata, terutama
   ketika
                                           2
   batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas kelihatan (Yin, 1994 : 13).


Kajian kes, kemudiannya menerokai subjek dan isu-isu di mana hubungan mungkin
mempunyai banyak makna lain atau tiada kepastian. Tetapi, sebaliknya kaedah seperti
kajian deskriptif, kajian kes juga cuba menganggap hubungan sebab dan akibat dan
tidak hanya menerangkan situasi.

Pendekatan ini sangat bermanfaat ketika penyelidik cuba untuk mengungkap hubungan
antara fenomena dan keadaan yang mana sedang berlaku. Sebagai contoh,
perniagaan mungkin ingin menilai faktor-faktor yang telah membuat penggabungan
yang baru berjaya (untuk persediaan penggabungan yang akan datang). Masalah yang
timbul adalah, daripada semua kajian kes, terdapat pembolehubah yang kontekstual
(masa, keadaan ekonomi global, budaya penggabungan organisasi) begitu banyak
pendekatan eksperimental murni didedahkan.

   Pendekatan kajian kes memerlukan beberapa sumber koleksi data, tetapi jika
pengkaji tidak dihujani dengan pelbagai fakta, ia memerlukan satu fokus dalam sesuatu
cara. Dalam pada itu, kajian kes memberi faedah melalui pembangunan posisi teoritikal
untuk membantu menjelaskan data dan proses analisis. Kajian kes dilihat lebih
cenderung kepada pendekatan deduktif berbanding induktif (walaubagaimanapun,
seperti yang kita lihat ia tidak selalunya adalah kes). Ia juga bertentangan dengan
pendapat yang popular, selalunya kesulitan muncul, kerana tiada teknik yang betul-
betul tepat yang piawai, dengan reka bentuk eksperimen. Yin (1994), salah satu
kepentingan dalam kajian kes, siapa yang akan kita rujuk dalam bab ini, juga
menekankan kemahiran yang luas dan fleksibel yang diperlukan oleh penyelidik dalam
kajian kes.
                                            3
BILAKAH SEPATUTNYA KAJIAN KES DIGUNAKAN?

Kajian kes adalah pilihan terbaik untuk digunakan bila persoalan ‘bagaimana’ atau
‘kenapa’ diajukan mengenai satu set aktiviti yang sementara, yang mana pengkaji tiada
kawalan. Jadual 6.1 menunjukkan ‘apa’, ‘siapa’ dan ‘dimana’ memperlihatkan kajian
atau menggunakan rekod catatan arkib (lihat bab 10) yang mana adalah penting
menunjukkan insiden dan faktor-faktornya. Maka, sesuatu perniagaan perlu mengenal
pasti berapa banyak tenaga kerja berumur 55 atau lebih, samada merujuk kepada
rekod bahagian sumber manusia atau jika ianya terlalu berterabur, dan tidak
mempunyai maklumat, lakukan kajian ke atas semua pekerjanya. Hal ini membolehkan
maklumat siapa dan di mana pekerja tua ini ditempatkan. Jika organisasi itu ingin tahu
bagaimana pekerja berumur mempengaruhi perniagaannya, kajian kes perlu lebih
terperinci untuk menjelaskannya dan memberikan kata kuncinya.

Jadula 6.1 KRITERIA PILIHAN UNTUK KAEDAH KAJIAN YANG BERBEZA

Kaedah      Jenis persoalan kajian    Memerlukan     Fokus   ke  atas
                       kawalan  ke  atas perkara     yang
                       perlakuan?     kontemporari?


Eksperimen    Bagaimana, mengapa      Ya         Ya


Kajian      Siapa,  apa,  di  mana, Tidak         Ya
         berapa banyak, berapa
         jumlah
Pengukuran                  Tidak        Ya / Tidak
tidak diganggu  Siapa,  apa,  di  mana,
         berapa banyak, berapa
Kajian kes    jumlah            Tidak        Ya


         Bagaimana, mengapa
Sumber: Dipetik daripada COSMOS Corporation, dalam Yin, 1994
                                           4
    Anda mungkin memilih kehadiran rumah yang selamat sebagai kajian kes untuk
meneroka bagaimana kaedah pengambilan dadah memberi kesan kepada ketagihan.
Kajian kes adalah tidak sama dengan kaedah pengukuran tidak diganggu seperti
dokumen, arkib dan penggunaan bukti-bukti sejarah – dalam setiap kes, tiada cubaan
untuk memanipulasi sikap. Tetapi, kaedah pengukuran tidak diganggu hanya
bergantung kepada dokumen yang sedia ada (bahan sejarah atau kontemporari), kajian
kes memberi tumpuan kepada pengumpulan data-data terkini. Atas alasan ini, data
yang dikumpul tidak hanya dokumen kontemporari, tetapi juga pemantauan secara
terus dan temuramah yang sistematik.

    Walau pun demikian, Yin (1994) menjelaskan, pendekatan kajian kes tidak
diterima secara universal oleh pengkaji yang handal, bermatlamat dan sah. Salah satu
masalah yang selalu susah (sesungguhnya, bahaya) untuk dijana daripada sesuatu kes
yang spesifik. Tetapi dalam mempertahankan kajian kes, Yin menyatakan keperluan
yang lebih saintifik harus disertai dengan contoh yang pelbagai daripada eksperimen.
Dan kajian kes juga boleh berasaskan kes yang pelbagai daripada isu dan fenomena
yang sama. Gummesson (2000) menyokong pendapat ini dengan menambah walau
dalam bidang perubatan sekalipun, kemahiran yang doktor perolehi dibina daripada
banyak kes-kes individu yang lalu.

    Di antara kritikan lain berkaitan kajian kes adalah jumlah masa yang diambil dan
jumlah dokumen yang dihasilkan. Tetapi, Yin membantah di mana hal ini akan
mengelirukan kajian kes dengan sesuatu jenis, penggunaan gambaran etnik atau
penglibatan-kajian pemantauan yang mana data yang dikumpul menjadi luas. Salah
satu bantahan yang Yin akui adalah mengendalikan kajian kes adalah kemahiran yang
luar biasa.
                                           5
PROSES MEREKA BENTUK KAJIAN KES

Sebelum memulakan proses mereka bentuk, Yin (1994) menyarankan pengkaji
bersedia dengan proses kajian kes. Hal ini termasuklah menghasilkan soalan kajian
yang baik dan untuk mentafsir jawapannya. Hal ini bermaksud, dengan menutup
tafsiran dari diri sendiri dan sebenarnya tiada apa yang telah diperkatakan, atau
dilakukan (rujuk perbincangan fenomenalogi dalam Bab 1). Pengkaji harus boleh
bertindak balas dengan cepat mengikut urutan jawapan dan memberi soalan baru atau
isu. Dengan memegang prinsip teoritikal akan dapat membantu kerana isu tersebut
akan diletakkan dengan selamat dan jika data berlawanan seperti yang dijangka. Sekali
lagi pendekatan deduktif adalah penting. Tetapi, pendekatan kajian kes juga boleh
mendapatkan data yang membantu membina teori – kemudiannya menjadi induktif.
Jadi yang mana satu adalah paling penting?


               Penerokaan
                                Pengesahan
               (pendekatan
                induktif)         ( pendekatan deduktif)
               pengumpulan
Teori utama yang      data dan analisis
  digunakan
   dalam
 pengumpulan
data dan analisis
Jumlah kes

RAJAH 6.1 PERBANDINGAN 2 POSISI KAJIAN KES: INDUKTIF DAN DEDUKTIF ( DI
ADAPTASI DARIPADA PERRY, 1998)


                                          6
INDUKTIF ATAU DEDUKTIF?

Hubungan yang mungkin antara induktif dan deduktif dalam kajian kes telah
diterangkan oleh Perry (1998). Pada sebelah kiri dalam Rajah 6.1, yang pertama (paling
kiri sekali) kajian kes adalah induktif tulen atau penerokaan, bermula daripada posisi
tanpa teoritikal (teori tulen asli – lihat Bab 10). Pengumpulan data dan analisis pada
kajian kes yang berikutnya telah diberitahu melalui beberapa konsep seperti dalam
pengajaran yang pertama. Tetapi adalah susah untuk menentukan inferens dalam
pendekatan ini kerana, penemuan baru akan ditemui dalam setiap kajian, fokus kepada
kajian selanjutnya (dan soalan sama diajukan) mula berubah. Kemudiannya, data
dalam setiap kajian tidak boleh dibandingkan, kerana kita tidak boleh membandingkan
seperti apa yang kita sukakan.

Masalah ini diselesaikan dengan lebih banyak dalam pendekatan deduktif, atau
sekurang-kurangnya pengesahan, dapat dilihat pada bahagian kanan Rajah 6.1. Di sini,
kajian kes yang pertama merupakan kes yang utama, yang mana sempadan teoritikal
ditubuhkan dan kemudiannya data tersebut dikumpulkan mengikut protokol dan
peralatan untuk baki kajian. Teori yang sedia ada kemudiannya mengesahkan atau
menolak kajian tersebut.

Pendekatan ini telah disahkan oleh Yin (1994), yang turut mempersoalkan, setelah
mengambil sesuatu posisi teoritikal, kajian dijalankan menerusi satu siri kajian kes,
membenarkan untuk perbandingan secara bersilang. Yin mencadangkan, kajian
sepatutnya dijalankan menerusi satu siri peringkat (lihat rajah 6.2) yang mana
diterangkan secara terperinci pada bahagian berikutnya.
                                           7
     Tentukan dan reka bentuk    Persediaan, kumpul dan   Analisis dan
                         analisis      kesimpulan
            Memilih kes
                             Menulis
                    Jalankan     laporan    Melukis
                    kajian kes    kajian kes  kesimpulan
                    pertama     individu  kajian silang                                   Ubahsuai
                    Jalankan     Menulis    teori
                    kajian kes    laporan
                     kedua     kajian kes
                             individu
                                   Bangunkan
Membangunkan
                                   implikasi
  teori
                                    polisi


                    Jalankan     Menulis
           Mereka bentuk  baki kajian    laporan    Melukis
            peralatan     kes     kajian kes  kesimpulan
           mengumpul data           individu  kajian silang
            dan protokol RAJAH 6.2 PELBAGAI KAEDAH KAJIAN KES (ADAPTASI DARIPADA YIN 1994)
                                      8
Proses Kajian Kes

Pembinaan Sikap Teoritikal

Hipotesis yang sementara atau set soalan yang terbina – sementara bererti ia akan
dipertingkatkan pada masa akan datang atau diubahsuai semasa proses kajian.
Hipotesis atau soalan mestilah berkaitan, yang mana mungkin dengan kajian
sebelumnya. Hal ini juga memberi peluang untuk mengenal pasti hipotesis yang
berlawanan dan juga teori. Kedua-duanya dapat membantu dalam menganalisis
keputusan.

Sebagai contohnya adalah kajian kes untuk menilai proses pembangunan perisian
untuk membina web portal intranet organisasi. Hipotesisnya adalah untuk reka bentuk
web portal, prinsip tradisional pembangunan perisian ‘kitaran hidup’ adalah tidak sesuai.
Kemudian, dengan menggunakan apa yang Yin (1993) panggil ‘generalisasi analitikal’
kita mampu membandingkan keputusan kes tersebut berpandukan satu set prinsip atau
teori. Jika terdapat 2 atau lebih kes diperlihatkan untuk menyokong teori, ia
berkemungkian boleh mengatakan bahawa teori tersebut telah diubahsuai. Yin,
memberi peringatan, walau bagaimanapun, analitikal generalisasi adalah sesuai,
generalisasi statistik mungkin tidak. Ianya tidak boleh dijangka. Sebagai contoh,
keputusan daripada kajian kes boleh digeneralisasi kepada saiz populasi yang besar
yang mana ia boleh dilakukan secara eksperimen atau reka bentuk yang seakan-akan
eksperimen.
Memilih Kes

Kes yang dipilih dan yang utama dan analisis unit terbawah ditakrifkan. Sebagai contoh,
sesebuah organisasi mungkin unit utama, dengan bahagiannya atau secara
geografinya ia terbubar. Setiap bahagian utama dan bahagian lain dalam analisis
mungkin memerlukan peralatan yang berbeza.                                            9
Mereka bentuk dan menguji peralatan kajian, protokol dan prosedur lapangan

Dalam proses mereka bentuk, perlu diberi perhatian untuk memastikan semua
peralatan bersesuaian dengan hipotesis asal dan matlamat kajian. Protokol
membabitkan proses menstruktur atau prosedur, selalunya mempunyai hubung kait
dengan bagaimana alat kajian diuruskan. Sebagai contoh, protokol mungkin akan
digunakan untuk mengenalpasti penemuramah dan bagaimana temuramah dijalankan
dan bagaimana jadual temuramah digunakan.

   Salah satu isu mereka bentuk kajian kes ialah adalah definisi unit analisis, dan
kemudian unit analisis ini bersesuaian dengan matlamat kajian. Dengan mengambil
contoh pembangunan web portal, proses ini adalah unit kepada analisis dan bukan
kelihatan atau berfungsi untuk portal itu sendiri (walaupun ini mungkin subjek yang
berbeza untuk kajian kes). Rangka kerja konseptualnya adalah proses pembangunan
perisian, termasuklah mereka bentuk, prototaip, pembangunan, percubaan, dan
implementasi. Kajian ini juga seharusnya menerokai kumpulan dinamik (proses lain) di
antara pembangun Web yang terlibat dalam pembinaan portal, untuk memahami usaha
mereka samada boleh dipertingkatkan pada projek Web yang akan datang.
Menjalankan Kajian Kes

Data dikumpul, dianalisis, disintesis dalam laporan kajian kes individu. Hal ini selalunya
berlaku dalam proses yang berurutan. Hal ini juga mungkin berkeadaan di mana
apabila analisis itu menghasilkan soalan yang baru, yang mana menyebabkan data
baru perlu dikumpul dan ditambah. Setiap kajian kes dianggap sebagai kajian atas
dirinya sendiri, dan penemuan setiap keperluan harus menghasilkan bukti konvergen,
maka data dari satu kes menggantikan data daripada kajian yang lain. Jika dilihat pada
detektif polis ketika mencari bukti kejadian jenayah, bersamanya disertakan ‘gambar’
yang jelas atau penyelesaian.

   Walau bagaimanapun, ketika data akan memberikan ‘pengesahan’ atau
membayangkan isu dan fenomena, perkara negatif juga akan timbul kepada analisis
                                            10
tersebut. Kidder (1998) memberitahu bahawa bagaimana hipotesis boleh diulangkaji
secara berterusan (atas asas data yang negatif atau bercanggah) sehingga ianya boleh
disahkan oleh data. Kajian kes juga kadang-kadang diterjemahkan oleh sesuatu kata
kunci. Sebagai contoh rutin hidup di kilang, atau pejabat, akan mengaburi fenomena
atau trend di mana kata kunci seperti staf ‘hari berlalu’ atau sistem komputer baru
‘dihidupkan’ boleh mendedahkan dinamik sosial dan tekanan.

   Dalam bab pengumpulan data, kajian kes memerlukan sumber bukti yang
pelbagai. Hal ini termasuklah mungkin penggunaan struktur, separuh struktur, atau
temuramah terbuka, pemantauan lapangan atau analisis dokumen. Seperti yang kita
lihat pada Bab 3, data daripada sumber yang pelbagai dapat membantu mengesahkan
isu yang dikonstruk kerana pelbagai sumber bukti menyediakan pelbagai kaedah pada
konstruk yang sama. Kajian Kes yang seterusnya membekalkan contoh bagaimana
data yang kaya boleh diperoleh daripada sumber-sumber yang pelbagai untuk
membangunkan satu kajian kes.
Kajian Kes 6.1   Dewan tarian-teksi
Dalam 1932, satu kumpulan penyelidik dari Chicago telah mengkaji tentang kajian
etnografi satu institusi yang dipanggil dewan tarian-teksi. Dewan ini telah dibangunkan
pada abad ke sembilan belas sewaktu masa berlakunya penghijrahan secara besar-
besaran ke USA dan terdapat kelab-kelab di mana para lelaki boleh membayar untuk
menari bersama wanita-wanita muda. Jabatan perkhidmatan sosial menjadi khuatir jika
dewan-dewan tarian ini akan menyebabkan berlakunya kes-kes pelacuran.

Empat pembantu penyelidik telah ditugaskan untuk mengumpul data dengan
menghadiri tarian sebagai peserta pemerhati dan kemudiannya untuk menemuramah
penari-penari tarian-teksi, para pelanggan mereka dan ahli perniagaan yang
                                          11
menjalankan dewan-dewan terbabit. Kajian ini tidak jelas atas ketepatan metodologikal
yang teliti, seperti kepanjangan projek atau etikal atau isu-isu praktikal. Namun kajian ini
kaya dengan huraian, seperti perenggan di bawah:
Seketika sahaja para pelanggan dan penari-penari tarian-teksi tiba. Ada pelanggan
yang datang dengan kereta, walaupun ramai yang datang dengan kereta sapu.
Nampaknya kebanyakannya datang daripada kejiranan yang dekat. Kebanyakannya
juga datang sendirian, namun ada yang datang berdua atau bertiga. Para pelanggan
telah membuat pelbagai kerumunan. Ada yang tidak sopan, muda-mudi yang bising,
sibuk dengan rokok masing-masing. Selainnya adalah pemuda yang tampan dan
segak, yang datang sendirian dan masih sendirian. Selainnya lagi, lelaki pertengahan
umur yang telah bongkok bahunya dan berjalan dengan lenggang-lenggok yang malas
namun bercakap dengan betah tentang kehidupan membanting tulang. Adakalanya
mereka bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan fasih. Selalunya Bahasa Inggeris
mereka berterabur dan hal ini menunjukkan bahawa mereka adalah pelarian-pelarian
Eropah, yang dalam perjalanan untuk diAmerikakan. Ada juga orang Filipina yang
segak dan kacak yang datang bersama-sama, kadang-kala dalam kumpulan yang
terdiri daripada enam atau lapan orang, dan masuk ke pintu masuk secara senyap-
senyap. Oleh yang demikian, kesemua pelanggan menjadikan satu jumlah pelanggan
yang terdiri daripada pelbagai bahasa yang muncul dari segenap ceruk dunia. (Cressy,
1932:4-5)
Analisis data menunjukkan bahawa wanita-wanita melihat tarian adalah sebagai
sesuatu yang glamor dan cara menuju ke ambang perkahwinan, atau kilang atau kerja
pejabat. Latar belakang dan motivasi para pelanggan ditunjukkan, dan menunjukkan
mereka sebagai orang yang diasingkan atau kesunyian. Terdapat perbincangan tentang
bahasa yang digunakan oleh para penari dan huraian mereka tentang para pelanggan
sebagai ‘orang yang teruk’, ‘buah’ dan ‘ikan’. Sebagai apa yang dikeluarkan oleh

                                             12
Travers, keputusan kajian ini adalah untuk ‘merungkai dan mengetahui tentang dunia
sosial ini, membina melalui kajian kumpulan yang berbeza dan pandangan individu
yang dilakukan secara berhati-hati’ (2001: 28).
Sumber: Cressy, 1932, dalam Travers, 2001
Mencipta pengkalan data kajian kes (pilihan)

Proses ini adalah untuk memastikan maklumat yang dikumpul adalah sistematik dan
mengikut logik dalam pengkalan data dan mudah untuk diakses. Salah satu faktor yang
membezakan pendekatan kajian kes berbanding kaedah lain ialah data kajian kes dan
laporan kajian kes adalah satu dan sama. Tetapi, kesemua kajian kes mesti mempunyai
pengakalan data yang tersedia, maka pengkaji lain dan individu yang berminat boleh
melihatnya  seperti  laporan  akhir.  Membenarkan  pengkaji  lain  menilai  atau
mengambilnya meningkatkan tahap kebolehpercayaan kajian kes itu. Pengkalan data
kajian kes boleh mempunyai pelbagai format, termasuklah penggunaan:

   Hasil kajian kes daripada pemantauan, temu ramah, atau analisis dokumen dan
   mungkin mengambil fail-fail daripada komputer (data daripada perisian ‘word’
   atau pengkalan data semasa) diari, atau kad indeks. Walau dari mana pun ia
   diambil, adalah penting ia diletakkan dalam kategori dan ini membolehkan ia
   diakses dan diambil dengan mudah.
   Dokumen kajian kes, yang mana perlu disimpan dengan berhati-hati, dan
   dinyatakan bibliografi, dapat dikeluarkan dengan mudah.
   Bahan-bahan ‘tabular’ data kuantitatif.
                                           13
Melukis kesimpulan kes silang

Hal ini akan dapat memasukkan teknik analitikal yang luas melibatkan kedua-duanya,
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Keputusan analisis data juga memerlukan data
akan datang yang perlu dikumpul. Jika keputusannya adalah diluar jangkaan (diluar
teori asal) pengkaji harus kembali kepada teori dan dicadangkan diubahsuai semula
kajiannya. Analisis itu juga mungkin ada implikasi untuk membuat polisi dan latihan
dalam organisasi.
Menulis laporan kajian kes

Salah satu masalah dalam kajian kes adalah apabila jumlah data yang diperolehi terlalu
besar, iaitu yang berada dalam pengkalan data. Peringkat penulisan laporan, kadang-
kadang kelihatan menakutkan. Patton (1990) mencadangkan langkah pertengahan
yang berguna antara pengkalan data dan penulisan laporan kajian kes (diceritakan
olehnya) adalah penstrukturan rekod kes (lihat Jadual 6.2). Setiap rekod mengandungi
rekod yang telah disemak diringkaskan.

   Kajian kes secara konseptualnya mempunyai kaitan dengan rekod kajian kes
dan data asli menerusi ‘rantaian bukti’ termasuklah jadual, dokumen yang dihasilkan,
sketsa dan lain-lain. Ini membenarkan pembaca (seperti pengkaji yang lain, atau penaja
kajian kes) untuk menyoal atau menafsirkan data jika diperlukan. Bukti yang ada pada
pengkalan data mestilah konsisten dengan soalan dan prosedur mengutip dalam
protokol kajian kes. Membenarkan pengkaji dengan mudah memeriksa rantaian bukti
meningkatkan kebolehpercayaan kajian kes jika lebih daripada seorang pengkaji
menggunakan data itu untuk mendapatkan kesimpulan yang sama (kebolehpercayaan
antara pengkaji).

   Tugas menulis laporan kajian kes adalah lebih mudah, dan keputusannya adalah
lebih koheren, jika peringkat sebelumnya dipantau dengan baik. Sebagai contoh, jika
protokol kajian kes telah dilukis dan diimplementasikan, dan laporan kajian kes individu

                                           14
telah ditulis dan kesimpulan telah dibuat (lihat rangka kajian kes muka surat 143 untuk
maklumat lengkap struktur dan jenis laporan).
JADUAL 6.2 PROSES MEMBINA KAJIAN KES

Peringkat       Proses


Langkah 1    kumpulkan data mentah kes
        mengandungi semua maklumat organisasi, individu atau
                                             Rantaian
        perkara lain                               bukti


Langkah 2    membina rekod kes
(pilihan)    susun, klasifikasikan dan semak data mentah untuk diringkaskan


Langkah 3    tulis ringkasan kajian kes


Sumber : Adaptasi daripada Patton, 1990
Jenis reka bentuk kajian kes

Tidak kira rekabentuk kajian kes yang dipilih, adalah penting kajian kes tersebut
membawa pembaca kepada situasi kes. Hal ini bermakna, penerangan mestilah
bersifat holistik dan komprehensif dan mesti memasukkan ‘dimensi’ yang luas, faktor,
pemboleh ubah dan kategori di kumpulkan sekali    ke dalam rangka kerja (Patton,
1990:387). Proses mereka bentuk untuk kajian kes melibatkan keputusan samada
analisis unit dalam kajian adalah kes individu (sebagai contoh seseorang individu atau
sesebuah organisasi) atau kes yang pelbagai. Yin (1994) mencadangkan 4 jenis reka
bentuk kajian kes seperti yang ditunjukkan pada Rajah 6.3, setiap satu yang mana di
pilih mempunyai asas dan syarat-syaratnya. Hal ini menunjukkan bahawa kajian kes

                                          15
adalah berasaskan pelbagai rekabentuk atau satu bentuk sahaja dan pelbagai analisis
atau satu analisis sahaja.
Jenis 1 : kajian kes tunggal, holistik

Dalam kajian jenis ini, hanya satu kes sahaja yang disiasat dan pada peringkat holistik
seperti keseluruhan program, bukan dalam lingkungan elemen individu. Kes yang
tunggal, jenis kajian yang dipilih bila ia boleh memainkan peranan yang signifikan dalam
menguji hipotesis ataupun teori. Antara sebab lain adalah bila kajian kes menunjukkan
sesuatu yang unik dan mencabar, atau pernyataan kes, di mana, contohnya pengkaji
dibenarkan  menyiasat   perkara  sulit  atau  sensetif  mengenai  organisasi.  Ia
berkemungkinan pada waktu yang lain kajian kes tunggal hanya digunakan untuk kajian
akan datang dan mungkin menjadi rujukan kajian yang pelbagai.
                    Jenis 1           Jenis 3
Holistik ( analisis tunggal)      Tunggal /          Pelbagai /
                    holistik          holistik


                    Jenis 2           Jenis 4
Tersembunyi ( analisis
                  Tunggal /           Pelbagai /
pelbagai)
                 tersembunyi           tersembunyi                                              16
 RAJAH 6.3 JENIS-JENIS REKA BENTUK UTAMA KAJIAN KES

 Jenis 2 : Kes tunggal, tersembunyi

 Dalam lingkungan kajian kes tunggal, ia mungkin mempunyai unit analisis yang
 berbeza-beza. Sebagai contoh, mari kita melihat implementasi ke atas kajian kes
 sistem mentor. Ini adalah kes tunggal (sistem mentor) tetapi pelbagai unit analisis
 mungkin wujud :

   Proses mentor rasmi yang diuruskan oleh buku mentor syarikat.
   Perspektif mentor
   Perspektif mentee
   Bukti nyata yang menunjukkan sistem mentor meningkatkan kerjasama,
    rangkaian dan moral.

                  Membandingkan
Menerima/                                   Teori
menolak       KES              KES            atau set
teori atau                                  soalan
          Koleksi            Koleksi
saranan-                                   /saranan-
          Interpretasi          Interpretasi
saranan.                                   saranan
    Membandingkan        KES              Membandingkan
                  Koleksi
                  Interpretasi Rajah 6.4  Pengulangan Melalui Penggunaan Kes-Kes (Diadaptasi Daripada Flick, 1998)

                                            17
Jenis 3: Kes pelbagai, keseluruhan

Apabila pendekatan kajian kes pelbagai diperlukan, (katakan, untuk membaiki
kebolehpercayaan atau pengumuman kajian) tetapi ianya tidak mustahil untuk
mengenalpasti pelbagai unit analisis, kemudian satu pendekatan keseluruhan boleh
diambil. Mari kita menggunakan contoh satu wilayah yang terdiri daripada beberapa
hospital yang cuba untuk membaiki proses komunikasinya menerusi pelaksanaan satu
program latihan yang telah direka khas. Seorang pengkaji mungkin menggunakan
program latihan komunikasi ini sebagai satu unit keseluruhan analisis, tetapi lihat
kepada operasi program di dalam kesemua hospital (kes pelbagai) dan sehingga
berbulan-bulan. Tujuannya di sini bukan untuk meningkatkan saiz “sampel” hospital,
tetapi untuk mengulangkan penemuan salah satu kes daripada beberapa kes.
Maknanya, pendekatan ini tidak sama terhadap eksperimentasi yang terbabit, apabila
satu percubaan telah dibuat untuk mengulang penemuan salah satu eksperimen
daripada satu jumlah contoh-contoh, untuk meminjam sokongan paksaan bagi satu set
permulaan saranan. Rajah 6.4 mengambarkan hal ini.

   Walau bagaimanapun, Yin (1994), memberi amaran bahawa satu bahaya yang
serius daripada reka bentuk keseluruhan ialah tentang kesemulajadian kajian mungkin
mula untuk berubah di bawah penguasaan pengkaji. Maka, pengkaji mungkin
memulakan penyiasatan berasaskan satu set soalan, namun bukti daripada kajian kes
mungkin bermula untuk memberikan gambaran tentang satu set soalan yang berlainan
(imbas kembali tentang bahagian tangan kiri pada rajah 6.1). Hal ini adalah ancaman
kepada kesahihan kajian yang Yin (1994) bantahkan bahawa satu-satunya cara
mendapatkan bantuan ialah dengan memulakan semula kajian dengan reka bentuk
kajian yang baru.
                                         18
Jenis 4: Kes pelbagai, tersembunyi

Masalah yang dihadapi oleh kajian kes secara keseluruhan boleh dikurangkan jika
pelbagai unit analisis telah digunakan, yang mana membenarkannya untuk lebih
sensitiviti dan bagi mana-mana penolakan daripada pelaksanaan tahap piawai soalan
kajian dan arah kajian untuk dikenalpasti pada satu peringkat yang agak awal. Namun,
salah satu daripada reka bentuk yang tertanam ialah sub-unit analisis yang boleh
menjadi fokus bagi kajian itu sendiri, menanggalkan perhatian jauh daripada elemen
analisis yang lebih besar. Sebagai contoh, dengan komunikasi kajian kes kita, pengkaji
berkemungkinan menyelidik bagaimana program latihan terbabit telah meningkatkan
komunikasi di antara sesetengah kumpulan jururawat dan doktor. Tetapi jika kajian
pada tahap ini akan gagal untuk menggunakan data ini untuk meneroka isu yang lebih
luas terhadap komunikasi organisasi (katakan, peranan pengurusan kanan mengikut
arahan) apabila terdapat lebih masalah penting yang bersembunyi.

   Namun begitu, salah satu daripada kebaikan kajian kes yang pelbagai ialah
pereplikaan (lihat Rajah 6.4 di atas). Tetapi, berapa banyakkah kajian kes yang
mencukupi untuk reka bentuk kajian kes yang pelbagai? Jawapannya, seperti yang
anda jangkakan, ianya tidaklah mudah. Jika kesahihan luaran (keputusan yang
diumumkan – lihat Bab 3) begitu penting, atau jika ianya ditakuti bahawa setiap kajian
mungkin akan menghasilkan keputusan yang agak berbeza, adalah lebih selamat untuk
memaksimakan jumlah kajian. Keutamaan di sini bukanlah bertujuan untuk mengukur
kepentingan statistik tetapi untuk sekurang-kurangnya mempunyai sedikit persamaan
terhadap kesahihan dan kebolehpercayaan.
                                          19
SUMBER-SUMBER KOLEKSI DATA

Yin (1994) mencadangkan bahawa terdapat enam sumber data kajian kes yang
meluas, yang mana setiap satunya terdapat kekuatan dan kelemahan masing-masing
yang juga telah diringkaskan di dalam Jadual 6.3. Ia sepatutnya dicatatkan bahawa
kesemua sumber ini tidak dikhususkan secara besar-besaran, dengan satu kajian kes
yang baik akan cenderung untuk menggunakan bukti daripada pelbagai sumber. Setiap
sumber-sumber bagi koleksi data ini telah dibincangkan secara mendalam dalam bab-
bab yang seterusnya.
Jadual 6.3: ENAM SUMBER BUKTI SERTA KEKUATAN DAN KELEMAHAN MASING-
MASING

 Sumber-sumber          Kekuatan           Kelemahan
    Bukti

Pendokumentasian    Stabil – Boleh diulas berulang-  Akses/Jalan masuk –
            kali.               Masalah kerahsiaan dalam
(lihat Bab 10)
                             banyak organisasi
            Tidak menonjol – Tidak dicipta
            sebagai kesimpulan kajian kes.  Melaporkan berat sebelah
                             – Mencerminkan (tidak
            Tepat – Mengandungi perincian
                             dikenali) keberatsebelahan
            yang tepat terhadap nama,
                             dokumen penulis.
            kedudukan dan peristiwa.

            Liputan meluas – Jarak yang
            panjang terhadap masa,
            peristiwa dan persekitaran.

Laporan arkib     (Sama seperti           (Sama seperti
            pendokumentasian)         pendokumentasian)
(lihat Bab 10)

                                           20
          Tepat dan kuantitatif.

Temubual      Telah disasarkan – Fokus terus  Kebahayaan berat sebelah
          atas topik kajian kes.      sepatutnya terletak pada
(lihat Bab 8)
                          soalan-soalan lemah yang
          Dengan memahami –
                          dibentuk.
          Membekalkan data yang asli
          dan jelas.            Ketidakakuratan
                          sepatutnya terlatak pada
                          ingatan yang lemah.

                          Kepantulan – Orang yang
                          ditemubual memberikan
                          apa yang penemubual
                          mahu dengar.

Pengawasan     Kenyataan – Menyembunyikan    Masa – Digunapakai dan
langsung      peristiwa dalam masa yang    berharga.
          sebenar.
(lihat Bab 9)                    Fokus sempit – Kecuali
          Mengikut konteks –        hanya liputan meluas.
          Menyembunyikan
                          Kepantulan – Peristiwa
          konteks/keadaan peristiwa.
                          berkemungkinan
                          diteruskan secara
                          berlainan kerana ianya
                          sedang diawasi.

Pengawasan calon  (Sama seperti pengawasan     (Sama seperti
          langsung)            pengawasan langsung)
(lihat Bab 9)
          Dengan memahami kepada      Berat sebelah kerana
          kelakuan dan motif-motif     penyiasat secara tidak
          interpersonal.          sedar memanipulasi

                                        21
                               peristiwa.

Artefak fizikal     Dengan   memahami     kepada Pemilihan     –  Mungkin
            sifat-sifat budaya.         berdasarkan      pilihan
(lihat Bab 10)
                               perihal kelakuan tersendiri.
            Dengan   memahami     kepada
            operasi teknikal.          Ketersediaan.

Sumber: Diadaptasi daripada Yin, 1994
KUALITI KAJIAN KES: KESAHIHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

Isu kesahihan dan kebolehpercayaan tidak pernah lari jauh daripada kenyataan. Kedua-
duanya berkemungkinan sebahagian daripada kepentingan khusus untuk cara kajian
kes disebabkan oleh kepercayaan terhadap data yang dihasilkan sama ada daripada
contoh atau situasi yang khusus atau terhad.
Bentuk Kesahihan

Yin (1994) menyatakan bahawa bentuk kesahihan merupakan masalah yang khusus
bagi kajian kes, disebabkan oleh kesukaran untuk mentakrifkan bentuk-bentuk yang
dikaji. Sebagai contoh, seorang pengkaji disuruh untuk mengkaji had bagi kerjasama
berpasukan yang mana di antara ahli-ahli kumpulan bagi satu projek berkumpulan yang
telah mempunyai peningkatan selama tempoh 12 bulan. Masalah yang timbul adalah
bagaimana konsep kerjasama kumpulan ditafsirkan, tanpa beranggapan bahawa
pengkaji akan mentafsirnya berdasarkan idea peribadinya yang kurang jelas. Perkara
seperti ini akan dihindari sekiranya pengkaji:

   Secara    operasinya  mentafsirkan   konsep  “kerjasama   berpasukan”  pada
    permulaan.                                               22
   Memilih alat pengukuran yang sesuai dan/atau sumber-sumber data untuk
   mentafsir konsep.

   Menggunakan pelbagai sumber data dalam satu cara yang akan menggalakkan
   garis yang berbeza dalam penyiastan.

   Mengukuhkan rantaian bukti semasa proses mengumpul data.

   Menilai laporan draf kajian kes melalui maklum balas daripada pemberitahu
   jawapan.
Kesahihan Dalaman

Isu ini hanya timbul dengan hubungan sebab dan akibat (sebagai tentangan kepada
huraian) kajian kes di mana pengkaji mencuba untuk menunjukkan sama ada peristiwa
x membawa kepada akibat y. Di dalam Bab 3, reka bentuk kajian yang cuba untuk
membuktikan hubungan sebab dan akibat, selalunya diancam kesan bahaya terhadap
pembolehubah-pembolehubah gangguan. Mengambil kira semula contoh sebelum ini
iaitu kerjasama berpasukan di dalam projek berkumpulan, kita mungkin cuba untuk
“membuktikan” bahawa peningkatan telah berlaku sebagai kesimpulan kepada latihan
program secara intensif dalam pembinaan kumpulan yang telah dimulakan oleh
pengurusan kanan. Cabarannya ialah untuk mencari gabungan penting di antara
program latihan dan kerjasama berpasukan yang lebih baik dan juga pengenalan
terbaru  bagi  struktur-struktur  pengurusan  yang  “rata”  (dalam  kes  ini,  satu
pembolehubah gangguan) adalah bukan sumber utama bagi peningkatan.

   Ancaman lain bagi kesahihan dalaman datangnya daripada masalah membuat
kesimpulan daripada kenyataan/inferens data, apabila ianya tidak mustahil sebenarnya
untuk mengawasi peristiwa. Dengan itu, pengkaji akan “menyimpulkan” bahawa
sesuatu telah berlaku berdasarkan temubual data kajian kes atau bukti rencana.
Namun, adakah ianya logik dan selamat untuk membuat kesimpulan daripada
kenyataan/inferens ini? Yin (1994) mencadangkan satu cara untuk meningkatkan
                                             23
keyakinan untuk membuat kesimpulan daripada kenyataan/inferens, iaitu: padanan
corak, pembinaan penjelasan dan analisi siri-masa (lihat muka surat 139-42).
Kesahihan Luaran

Hal ini menunjukkan kepada salah satu daripada isu yang paling bermasalah yang
sering dihadapi oleh pendekatan kajian kes – sama ada penemuannya boleh
diumumkan disebalik kajian itu sendiri. Semestinya, tidak semua akan bersetuju
bahawa pengumuman sepatutnya menjadi tujuan utama kepada pengkaji. Lincoln dan
Guba (2000) menegaskan bahawa generalisasi tidak dapat dielakkan pengubahannya
sepanjang masa, oleh itu mereka menjadi satu-satunya bahan sejarah yang diminati.
Tidak ada juga istilah mutlak dan semua “kebenaran” adalah berhubung. Namun,
Schofield (2000) membantah bahawa generalisasi juga menjadi penting dalam kajian
kualitatif. Hal ini juga kerana sebahagian pendekatan telah digunakan dalam kajian
berprofl tinggi yang seringkali dihubungkan kepada penilaian. Agensi-agensi pembiaya
bagi projek berskala besar juga mahu melihat penemuan yang mempunyai keterterapan
yang lebih luas daripada hanya projek itu sendiri.

   Mengambil contoh kita yang terdahulu iaitu kerjasama berpasukan di dalam
projek berkumpulan, sampai had manakah kita boleh menyatakan bahawa jika program
latihan lakukan, pada hakikatnya, bantuan terhadap kerjasama berpasukan yang lebih
baik, program terbabit akan mempunyai kesan yang serupa dalam projek berkumpulan
yang lain dalam lingkungan organisasi, atau, sesungguhnya, di dalam organisasi yang
agak berlainan? Gomm et al. (2000) menyatakan bahawa satu jumlah yang khusus
dilakukan terhadap penyelidikan kajian kes, sesungguhnya, cuba untuk membuat
dakwaan untuk kajian yang melewati kes asal. Mereka juga mendakwa bahawa
penyelidikan kajian kes sepatutnya terus kepada mendapatkan maklumat kesimpulan
umum. Akan tetapi, di dalam latihan, adakah sepatutnya hal ini dilakukan?

   Masalah yang telah dihadapi ialah data yang telah dikumpul dalam kajian kes
berkemungkinan tidak boleh mewakili kesemua populasi sebagai keseluruhan (atau
                                         24
sekurang-kurangnya mewakili kesemua sifat yang difokuskan terhadap penyelidikan).
Namun begitu, Gomm et al. (2000) menasihatkan supaya para pengkaji boleh
meningkatkan pengumuman empirikal bagi sesuatu kajian kes dengan cara:

   Membekalkan bukti tentang “kemuatan” karekteristik utama di antara sampel dan
   populasi; jika maklumat tentang populasi tidak boleh didapati, satu amaran boleh
   dikeluarkan tentang risiko pengumuman daripada kajian kes yang khusus.

   Dengan menggunakan satu pemilihan yang sistematik tentang kes untuk kajian,
   yang mana, membuat ikhtiar untuk memastikan, jika mustahil, bahawa kes
   tersebut adalah perkara biasa bagi populasi terbabit. Selalunya, kes-kes dipilih
   atas sebab yang mudah sahaja.
Yin (2004) juga mempertahankan kajian kes dengan mengeluarkan hujah bahawa
keadaan yang selamat bagi melakukan generalisasi boleh dikukuhkan jika satu kajian
diulangi/direplikakan sebanyak tiga atau empat kali dalam keadaan yang berbeza.

   Sebelum menerima hal ini, walau bagaimanapun, ianya berbaloi untuk
memperhatikan nota amaran Lieberson (2000). Merujuk kepada apa yang diperkatakan
oleh beliau iaitu “small-Ns” (jumlah kes yang kecil), beliau memberi amaran bahawa
ianya merupakan asas yang tidak elok yang untuk diumumkan. Hal ini kerana
kedudukan sebab dan akibat adalah sama ada menentukan atau memungkinkan.
Dalam kes menentukan, ianya telah dibantah bahawa “Jika x, kemudian y”, iaitu,
kemunculan  faktor  penentu  akan  membawa    kepada  hasil  yang   telah
ditentukan.Perspektif memungkinkan lebih sederhana, mendakwa bahawa “kemunculan
x meningkatkan kemungkinan y berlaku atau kekerapannya”. Masalah yang timbul
dengan kajian “small-N” ialah pengukuran memungkinkan telah ditolak kerana
disebabkan oleh saiz sampel yang kecil – yang mana meninggalkan kita dengan
pengukuran menentukan.
                                          25
   Lieberson telah menggunakan contoh minum – memandu dan kemalangan. Kes-
kes boleh ditunjukkan di mana pemandu mabuk adalah mereka yang terlibat dalam
kemalangan-kemalangan,    menghasilkan  satu  penentuan  hubungan  di  antara
pembolehubah   bersandar  (kemalangan-kemalangan)   dan  pembolehubah   tidak
bersandar (penggunaan alkohol). Tetapi, terdapat juga kes-kes di mana pemandu yang
tidak mabuk mengalami kemalangan dan tidak bagi pemandu yang mabuk. Kajian
“small-N” tidak bersetuju dengan kesan-kesan interaksi di antara pembolehubah-
pembolehubah (sebagai contoh, interaksi di antara penggunaan alkohol dan kelajuan
pemanduan, atau melanggari lampu isyarat merah), kerana mereka secara rambang
beranggapan bahawa interaksi seperti itu tidak beroperasi. Menurut Lieberson, latihan
yang luar biasa kejamnya diperlukan untuk menghindari kesusahan metodogikal ini.
Jika jumlah kes yang sedikit dipilih, kemudian ianya akan membuat persetujuan yang
berlainan sama ada hasilnya akan sama bagi setiap kes, ataupun tidak. Satu
penyelesaian yang boleh dibela untuk generalisasi berlaku apabila:

   Satu pembolehubah tetap sepanjang semua kes – oleh itu, pembolehubah tidak
   bersandar yang sama, x, akan membawa kepada pembolehubah bersandar, y,
   melalui satu barisan kes-kes.

   Pembolehubah bersandar adalah berbeza sepanjang kes-kes, dan kesemuanya
   tetapi terdapat satu pembolehubah tidak bersandar yang tetap – oleh itu,
   merujuk kepada pembolehubah tidak bersandar yang terbabit sebagai sebab
   perubahan-perubahan.
Kebolehpercayaan

Keadaan kebolehpercayaan akan berjumpa jika penemuan dan kesimpulan salah satu
pengkaji boleh diulang semula oleh pengkaji yang lain yang melakukan kajian yang
sama. Bryman (1988) menyokong kaedah ini, membantah generalisasi kajian kes yang
dibuat lebih munasabah oleh kumpulan pengkaji yang hanya boleh dicapai jika
pengkaji-pengkaji dengan teliti mendokumenkan langkah-langkah melalui apa yang Yin
                                          26
(1994) sebut protokol kajian kes dan pengkalan data kajian kes. Seperti yang telah
dibincangkan sebelum ini, satu protokol adalah merupakan satu rancangan alat koleksi
data dan juga langkah-langkah untuk menggunakan alat-alat ini (yang mana pengkaji-
pengkaji seterusnya boleh mengikutinya). Penghasilan satu protokol ini memaksa para
penyelidik untuk berfikir bukan hanya tentang bagaimana laporan kajian kes akhir boleh
disiapkan,  tetapi  juga  ianya  mempengaruhi  pembaca/penonton.  Yin  (1994)
mencadangkan bahawa satu protokol sepatutnya mengandungi pembahagian seperti
berikut:

   Satu kaji selidik umum/pendapat am tentang projek kajian kes, termasuklah
    objektif-objektif dan isu-isu secara teori.

   Langkah-langkah lapangan, termasuklah jalan masuk kepada “tapak” kajian kes
    dan orang; sumber maklumat yang umum; langkah-langkah sokongan
    termasuklah bantuan mendapatkan maklumat, jika perlu, daripada rakan-rakan
    sekerja; skala masa; rancangan-rancangan yang datang secara kebetulan –
    sebagai contoh, jika orang yang ditemuramah mengambil keputusan untuk tidak
    memberikan kerjasama.

   Soalan kajian kes, panduan untuk pengumpulan data dan sumber-sumber
    maklumat yang berpotensi untuk menjawab setiap soalan.

   Satu struktur dan panduan ke laporan yang terakhir.
                                          27
MENGANALISIS BUKTI

Pendekatan kajian kes boleh menjadi salah satu daripada terma mengumpul data yang
paling produktif, namun terdapat juga masalah yang boleh bermula. Dalam
perbandingan kepada kaedah-kaedah yang lain, seperti reka bentuk eksperimental,
terdapat kurang pengalaman dan strategi-strategi yang dibangunkan adalah sedikit bagi
menganalisis data kajian kes. Namun begitu, terdapat beberapa pendekatan-
pendekatan umum yang boleh digunakan dengan berkesan. Kita akan lihat, pertama,
pada beberapa strategi-strategi umum, dan kemudian pada beberapa kaedah analitikal
yang khusus.
Strategi-strategi umum

Terdapat dua cara mustahak yang mana bukti kajian kes boleh dianalisis. Pertama
adalah untuk menganalisis data atas asas saranan berdasarkan teori asal dan objektif
kajian yang dialirkan daripada mereka. Yang lainnya adalah untuk membangunkan satu
rangka yang boleh dihurai/deskriptif apabila kajian kes telah siap. Yin (1994)
mencadangkan bahawa yang terdahulu adalah lebih disukai.
Saranan berdasarkan teori

Satu daripada tujuan-tujuan teori adalah untuk membantu pengkaji dalam membuat
pilihan di antara apa yang lebih berharga untuk diselidiki dan apa yang sepatutnya
diendahkan dengan bijak. Maka, objektif-objektif dan soalan-soalan kajian selalunya
telah dipandukan oleh berdasarkan teorinya sendiri yang telah dikuatkan lagi hujahnya.
Pada peringkat analisis itu sendiri, data boleh dibandingkan dengan apa yang
diramalkan oleh model-model yang berdasarkan teori, dan jangkaan-jangkaan dibuat
tentang penyambungan kepada mana-mana saranan asal yang boleh disokong atau
ditolak.


                                          28
Rangka deskriptif/penghuraian

Pendekatannya, seperti membayangkan, adalah lebih deskriptif daripada analitikal, dan
boleh digunakan apabila berkemungkinan satu kajian kes dipilih bagi satu subjek atau
isu bagi mana-mana saranan berdasarkan teori yang tidak ketara berada dilapisan
bawah. Rangka penghuraian boleh beroperasi mungkin untuk mengenalpasti jenis-jenis
kes untuk mana-mana yang selanjutnya, lebih analisis kuantitatif, sepatutnya
digunakan.
Kaedah-kaedah analitikal

Sejak satu daripada objektif-objektif analisis data adalah untuk mencari hubungan dan
perbandingan di antara pembolehubah, beberapa teknik telah dipersembahkan yang
memudahkan lagi proses ini.
Memadankan corak

Perkara yang logik disebalik memadankan corak ialah corak-corak untuk muncul
daripada data, padan (atau kadang-kala gagal untuk padan) kesemua yang telah kita
jangkakan. Rajah 6.5 menjelaskan tentang dua senario yang mungkin akan berlaku.
Dengan pembolehubah bersandar yang tidak sama banyak sebagai corak, satu kajian
penyelidikan mungkin memiliki satu jumlah pembolehubah bersandar atau hasil yang
muncul daripadanya. Jika, sebelum kajian dibuat, satu jumlah ramalan tentang
pembolehubah yang telah dijangka telah dibuat, dan yang berikutnya telah ditemui, hal
ini kemudiannya menyokong kesahihan dalaman kajian. Maka, dalam Rajah 6.5
pembolehubah bersandar A, B dan C telah diramal, menurut perubahan daripada satu
atau lebih pembolehubah tidak bersandar.
                                          29
   Pembolehubah bersandar yang tidak sama banyak sebagai satu corak

        Ramalan                  Sebenar

  Pembolehubah tidak bersandar        Pembolehubah tidak bersandar
   Pembolehubah bersandar A         Pembolehubah bersandar A

   Pembolehubah bersandar B         Pembolehubah bersandar B

   Pembolehubah bersandar C         Pembolehubah bersandar C
           Penerangan berlawanan sebagai corak


                          Pembolehubah tidak bersandar A

                          Pembolehubah tidak bersandar B

                          Pembolehubah tidak bersandar C


           Kedudukan berlawanan berdasarkan teori

     RAJAH 6.5   MEMADANKAN CORAK BAGI DATA KAJIAN KES
   Salah satu pendekatan lain bagi memadankan corak ialah dengan menggunakan
penerangan yang berlawanan sebagai corak. Di sini, terdapat beberapa kes yang
mungkin dikenali untuk memiliki hasil yang tertentu, namun mungkin juga tidak menentu
kerana sebabnya, bahawa mana-mana pembolehubah tidak bersandar adalah yang
ditentukan. Setiap satu daripada kedudukan berdasarkan teori yang berlainan mestilah
dikhususkan secara besar-besaran, dan oleh itu kemunculan satu kedudukan akan
menyingkirkan kemunculan yang lain.
                                          30
    Dengan mengambil contoh organisasi yang bermurah hati yang mahu untuk
memahami   faktor-faktor  yang  meningkatkan  resit  dermanya  (pembolehubah
bersandar). Penyelidikan kajian kes dimulakan bahawa dengan meneroka tentang
beberapa kes yang mengalami keadaan berubah-ubah yang positif dalam aliran
pendapatannya. Ia menjumpai dua kes apabila liputan media yang meluas tentang
bencana yang berlaku di luar negara membawa kepada 40 peratus kutipan derma
dalam jangka masa pendek. Satu kedudukan berdasarkan teori yang berlawanan,
bahawa pengiklanan media menghasilkan satu aliran pendapatan yang lebih tinggi,
telah dijumpai untuk menjadi tidak meyakinkan – ke atas beberapa ketika pendapatan
meningkat dengan sederhana, pada ketika yang lain kadang-kala sukar sama sekali.
Maka, kedudukan berdasarkan teori itu tadi, bahawasanya derma adalah satu produk
oleh liputan media terhadap bencana, telah diterima. Kajian kes 6.2 membekalkan satu
penjelasan tentang bagaimana memadankan corak boleh digunakan.
Kajian kes 6.2   Satu kajian kes tentang kerja berpasukan

Setahun sebelum ini, syarikat percetakan CopyMatch telah menghadapi kerugian
kewangan yang terlampau dan telah mengambil keputusan bahawa mereka perlu
untuk menstruktur semula organisasi terbabit. Jualan mereka mewakili hampir
keseluruhan pendapatan melalui bonus galakan dan oleh itu, mereka cuba untuk
memaksimakan kedua-dua jumlah pelanggan mereka dan jualan bagi seorang
pelanggan. Namun selalunya hal ini dimaksudkan bahawa mereka telah mengambil
tempahan yang sangat khusus dan dalam skala yang kecil yang memerlukan masa
untuk dilakukan, dan oleh itu ianya menjadi tidak produktif dan amat berharga untuk
dihapuskan. Semestinya hal ini adalah perkara kecil yang sangat dititikberatkan
terhadap “wakil” jualan sejak mereka memaksimakan saiz pendapatan mereka
sendiri.

Sebagai sebahagian daripada penstrukturan semula, tenaga kerja telah dibahagikan
kepada lima kumpulan, yang mana setiap satunya mengandungi kombinasi yang

                                           31
berbeza terhadap perwakilan jualan, pengurus produksi, penyelia produksi dan
pekerja percetakan. Melalui kumpulan-kumpulan kerjasama ini, ianya telah
dicadangkan bahawa wakil jualan akan lebih diperngaruhi dan diberitahu oleh
mereak  yang  lebih  berpengetahuan  tentang  kitaran  penghasilan.  Syarikat
menginginkan untuk mengawasi kesan pengorganisasian semula dan memulakan
satu projek penyelidikan, berdasarkan satu kajian kes ini. Pembolehubah bersandar
(hasil) daripada pengorganisasian semula telah diramalkan seperti berikut:

   Lebih tempahan akan dipenuhkan terhadap masa yang tertentu.

   Anggaran kepuasan pelanggan akan bertambah dan rungutan daripada
   pelanggan akan berkurangan.

   Pengurusan percetakan berskala besar akan ditanggung.

   Tahap kepuasan hati para pekerja akan meningkat.

Penyelidikan bagi kajian ini telah mengukur kesan bagi setiap jenis kumpulan
(pembolehubah tidak bersandar yang tidak sama banyak) untuk mencari sama ada
struktur baru adalah lebih efektif daripada yang lama, yang mana gabungan para
pekerja mempunyai kesan yang amat bagus ke atas hasilnya.
Kita telah melihat dalam Kajian Kes 6.2 bahawa kesemua pembolehubah yang diramal
adalah pada masa sekarang, banyak juga meminjamkan berat kepada kesahihan
pendakwaan bahawa penggunaan kumpulan produksi meningkat secara cekapnya,
produktiviti dan kepuasan hati pelanggan serta pekerja. Walau bagaimanapun, jika
hanya satu daripada hasil ini yang tidak dijumpai, saranan yang pada mulanya tidak
boleh disokong. Sebaliknya, jika ada syarikat lain yang juga menggunakan jenis


                                            32
kumpulan organisasi ini dan muncul dengan keputusan yang sama, maka pengulangan
penemuan ini akan meminjamkan berat yang seterusnya kepada saranan terbabit.
Pembinaan penjelasan

   Strategi ini adalah satu jenis corak pemadanan yang khas, tetapi ia kurang
berstruktur. Di sini ia mengatakan bahawa kita mahu mengetahui satu penjelasan bagi
satu masalah untuk mendedahkan sebab-sebab mendasarinya, jika ini tidak menjadi
salah satu subjektif atau anekdot, ia membantu jika sebab-sebab ini terletak dalam
beberapa jenis usul teoretis. Pertama, kami membuat semua bermula dari satu
kenyataan awal atau usul berdasarkan teori ini. Seterusnya, kami boleh bandingkan
penemuan-penemuan bagi satu kajian kes bermula pada usul ini, dan meminda usul
jika perlu. Satu lagi kajian kes adalah mengambil atau    mengubah usul itu dan
sebagainya. Proses diulang beberapa kali kerana dianggap sebagai alasan kukuh untuk
mempertimbangkan sama ada untuk menerima atau menolaknya.
Analisis siri-masa

   Dalam analisis siri–masa, data adalah bergantung atau tidak ke atas
pembolehubah-pembolehubah bebas adalah dikesan sepanjang masa supaya dapat
meramalkan pola-pola dan boleh membandingkan dengan pola-pola sebenar yang
muncul dan akhirnya kesimpulan. Apa yang penting di sini, adalah penunjuk-penunjuk
yang sahih akan dipilih bagi menandingi objektif kajian itu. Kajian kes 6.3 menyediakan
satu contoh.

Kajian kes 6.3

Satu skala besar kawasan perniagaan dibina pada satu tapak lapangan hijau pada satu
saiz sederhana bandaraya. Kesan daripada tindakan pembangunan sepanjang masa ,
jadi satu siri-masa analisis adalah sesuai di sini. Seperti biasa, kita bermula dengan

                                           33
satu kedudukan teori atau usul, dalam kes ini, kawasan perniagaan tersebut akan
memberi kesan ke atas bandar dan tempat yang berdekatan dalam beberapa cara.
Pertama, ia akan meningkatkan kadar kemajuan pertengahan bandar- bandar, tempat
yang berdekatan akan penuhi dengan pelbagai kedai dan gudang, diikuti, pada masa
itu juga dengan perubahan corak-corak bandar kediaman - keluarga-keluarga yang
pendapatan lebih tinggi akan berpindah meninggalkan pinggir kota. Keduanya,
kemerosotan bandar bertambah dengan meningkatnya kadar jenayah di kawasan
tersebut. Ketiga, aliran trafik akan berubah dengan kesesakan baru iaitu ‘blackspots'
dan muncul jalan-jalan bercabang untuk ke kawasan tersebut. Data yang dipungut pada
tiap-tiap tahun, lebih lima tahun melalui pemerhatian, rekod-rekod kerajaan tempatan
dan statistik jenayah.
Kajian kes 6.3 adalah satu contoh siri-masa yang telah diganggu kerana pada data,
menyatakan pola-pola perbelanjaan perniagaan dalam pusat bandar boleh diketahui
sebelum kawasan perniagaan tersebut dibina dan boleh dibandingkan dengan selepas
penyiapannya.   Menggunakan   sebuah   kompleks  siri-siri  masa,   kami  boleh
mempostulatkan satu tren negatif dalam satu data yang tersusun akan diikuti dengan
kenaikan. Dengan menggunakan     contoh perniagaan, kami boleh meramal selepas
suatu tempoh beberapa tahun, harga sewa dan tanah-tanah akan murah di dalam pusat
bandar (faedah geran-geran negeri dan pengaturcara-pengaturcara) akan menarik
pengusaha baru, perniagaan-perniagaan kecil dan industri-industri perkhidmatan,
mengakibatkan penjanaan semula bandar.

   Satu lagi bentuk siri masa analisis adalah menggunakan kronologi-kronologi,
mengesan   peristiwa-peristiwa  sepanjang   masa.  Tujuan    di  sini  ialah  untuk
membandingkan kronologi dengan meramalkan peristiwa-peristiwa dengan apa
sebenarnya yang berlaku. Satu proposisi teoretis mungkin meramalkan satu set acara-
acara yang patut diikuti dengan yang lain dan urutan yang berlawanan atau songsang
adalah tidak boleh berlaku; serupa, ia mungkin meramalkan satu peristiwa itu patut
diikuti dengan yang lain selepas satu jangka masa yang ditetapkan. Oleh itu, kronologi-
                                               34
kronologi bukan sahaja mengambil kira satu gambaran peristiwa-peristiwa, tetapi juga
untuk sebab-sebab analisis
Model-model logik atur cara

Menggabungkan kedua- dua pendekatan iaitu corak pemadanan dan siri- masa. Disini
ia dianggap sebagai betul bermula dengan peristiwa (pembolehubah bebas) yang akan
menghasilkan satu hasil perantaraan yang mana ia bergilir-gilir dan akan menghasilkan
satu hasil yang terakhir (pembolehubah bersandar). Jadi, sebagai contoh, peningkatan-
peningkatan dalam kesihatan dan prosedur keselamatan dalam sebuah kilang
sesungguhnya mungkin disebabkan hasil piawaian keselamatan lebih baik dan kadar-
kadar kemalangan lebih rendah. Keputusan akhir ini mungkin kurang memberi
gangguan kepada pengeluaran (melalui penyakit dan tiada) dan meningkatkan tahap
kepuasan pekerja, kedua-duanya membawa kepada tahap produktiviti yang lebih tinggi.
Corak  pemadanan   akan  meramalkan  sejumlah  pembolehubah-pembolehubah
tergantung (kepuasan pekerja dan produktiviti lebih tinggi) sebagai hasil-hasil semasa
pendekatan siri-masa akan mengukur pengeluaran ini sepanjang masa.
PENELITIAN DALAM LAPORAN-LAPORAN KAJIAN KES

Kami  akan membahagi-bahagikan   kemahiran-kemahiran dalam penulisan laporan
penyelidikan perniagaan dalam Bab 13, tetapi di sini akan menumpukan mengenai
beberapa kemahiran-kemahiran itu dan mengeluarkan sehingga untuk pendekatan
khusus kajian kes.  Sekiranya, sebagai yang pernah kami lihat, perancangan dan
pelaksanaan kajian kes adalah satu daripada sedikit sistem yang tersusun untuk semua
pendekatan-pendekatan penyelidikan ini, pada prinsipnya, dengan meninggalkan
laporan kajian kes itu juga kurang tepat berstruktur. Bagaimanapun, berikut adalah
beberapa idea-idea yang akan membantu.                                          35
Tahu penonton anda

Biasanya pembaca kajian kes mungkin pengurus perniagaan, profesional kesihatan,
perancang-perancang kerajaan dan pembuat-pembuat dasar, pemimpin-pemimpin
masyarakat dan kumpulan kepentingan khas. Seperti apa-apa jua laporan, yang
penting anda tahu yang anda menulis untuk siapa dan apa yang mereka meminati dan
mereka hendak tahu. Kadang-kadang kajian kes boleh jadi berkesan terutamanya bila
terbaca oleh bukan pakar atau bukan pembaca-pembaca teknikal kerana asas
deskriptif mereka dan penemuan-penemuan boleh menjadikan kedua-duanya memberi
gambaran yang jelas dan dapat diingati. Sebagai contoh, mempertimbangkan kesan
relatif dari dua laporan pengaruh daripada kerajaan itu membantu program untuk
negara-negara sedang membangun. Satu melaporkan berdasarkan statistik analisis
yang lengkap dan data kuantitatif disampaikan dalam jadual. Laporan lain adalah satu
kajian kes iaitu satu paparan kampung Afrika kedua-dua menunjukkan kejatuhan
dramatik pengikut dalam kadar kematian berikutan pemasangan bekalan air bersih
tetapi juga pengisaran berlanjutan tahap-tahap guna tenaga tak penuh dan kemiskinan.

   Dengan jelas, pendapat kerajaan adalah lebih kemungkinan akan terpengaruh
oleh fakta, perangkaan-perangkaan dan analisis rasional, manakala orang ramai itu
cenderung untuk lebih memenangkan ‘unsur manusia’ sebagaimana melalui kajian kes
kampung orang Afrika. Bayangkan impak yang bakal berlaku sekiranya laporan
kampung orang Afrika diterima dan diilustrasi melalui satu rancangan televisyen.

   Satu jenis penonton yang belum disebut setakat ini adalah pembaca-pembaca
dan disertai pemeriksa-pemeriksa dan tesis. Jika anda adalah mengendalikan satu
kajian kes sebagai sebahagian daripada satu program akademik maka jenis penonton
ini akan berminat, dalam kalangan isu-isu lain, dengan usul- usul teoretis yang mana
kajian itu adalah dasarnya, dan tingkat di mana anda menyokong analisis dengan bukti
konsisten .

   Paling penting, anda harus memastikan bahawa anda menulis adalah
sebenarnya untuk sebuah audiens dan bukan untuk diri sendiri. Ini adalah berbahaya

                                          36
jika anda mengendalikan satu kajian kes dalam persekitaran kerja anda yang sendiri,
atau dalam satu situasi yang mana anda mempunyai hubungan emosional kuat.
Mengambil, sebagai contoh, seorang pekerja sukarela dengan satu kebajikan Aids
menjalankan satu kajian kes bagaimana satu kumpulan tertentu HIV yang menjangkiti
lelaki dan wanita yang menyokong antara satu sama lain. Di akhir laporan, bahaya
adalah isu yang dilaporkan yang pernah membimbangkan pekerja sukarela untuk
seketika. Tetapi jika laporan itu adalah bermatlamat untuk mengubah persepsi orang
ramai dan sikap-sikap ke atas orang HIV, maka secara objektif adalah nilai-nilai sosial
lebih luas ini dan kepentingan-kepentingan jika mempunyai sebarang peluang untuk
menukar idea-idea.
Jenis-jenis laporan kajian kes

Laporan–laporan kajian kes adalah biasanya ditulis, tetapi, pada prinsipnya, mereka
boleh juga mempersembahkan secara lisan, atau melalui gambar-gambar, filem atau
video. Jika satu kajian kes bukan tertakluk kepada kerahsiaan, ia boleh juga
dimasukkan ke dalam Web untuk penyebaran lebih luas kepada masyarakat.
Sesungguhnya, jika penonton yang dicadangkan adalah satu daripada orang ramai, ia
akan menjadi sukar bagi mencari satu medium penyampaian lebih baik daripada Web.
Secara umum, sama ada disampaikan sebagai satu dokumen tradisional, atau melalui
Web, komunikasi bertulis mungkin akan menjadi bahantara biasa untuk kedua-dua
penulis dan pembaca.
                                          37
Jenis kajian kes    Struktur laporan
Kajian kes tunggal   huraian kajian kes dan analisis
Kajian       kes Kes bersilang analisis dan Lampiran:
berganda        hasil
                          Kajian kes naratif 1

                          Kajian kes naratif n
Kajian       kes Kajian kes 1    Soalan 1       Jawapan
berganda:
                      Soalan 2       Jawapan
Tanpa naratif


            Kajian kes 2    Soalan 1       Jawapan

                      Soalan 2       Jawapan
Kajian       kes Kes isu bersilang 1 - data dan analisis daripada semua
berganda:       kes

Bersepadu       Kes isu bersilang 2 - data dan analisis daripada semua
            kes
                                        38
JADUAL 6.6   EMPAT BORANG BERTULIS KAJI

    Jadual 6.6 memberi contoh-contoh empat struktur yang boleh digunakan untuk
generasi menulis laporan, mereka perlu mempelajari perkara lazim dalam corak format-
format kajian kes. Untuk satu kajian kes klasik, laporan itu hanya mengandungi huraian
dan analisis data. Dalam kajian kes berganda, bahagian utama laporan itu boleh
bermula dengan huraian-huraian naratif bagi setiap kajian kes itu, tetapi ini boleh jadi
terlalu besar dan lampiran boleh jadi terbatas. Dalam kes, bahagian utama laporan itu
akan mengandungi analisis dan data sokongan kes-kes bersilang. Lebih banyak
pendekatan berfokus akan mempersembahkan penemuan-penemuan dalam bentuk
format soal-jawab untuk setiap kajian kes itu. Di sini, pembaca kemudiannya akan
memilih soalan-soalan tertentu yang berminat untuk setiap kes-kes itu. Kedua -dua ini
boleh jadi cekap dalam soal masa pembaca dan membenarkan pembaca membuat
perbandingan-perbandingan merentasi setiap kajian-kajian itu. Contoh keempat
mengambil terus satu peringkat menggunakan satu pendekatan bersepadu yang
mengambil  isu  dengan  isu  (menggunakan  kajian  kes  masing-masing  untuk
membekalkan data mendasari dan analisis).

    Yin (1994) mengingatkan, pemilihan satu daripada pendekatan-pendekatan ini
bagi keperluan-keperluan laporan akhir yang dibuat semasa reka bentuk kajian kes dan
bukan selepas pemikiran tersebut dan harus menjadi kandungan dalam protokol kajian
kes.
Struktur-struktur laporan bertulis

Sejumlah struktur-struktur laporan alternatif adalah mungkin, bergantung kepada
penonton dan apa yang penyelidik itu sedang cuba sampaikan (lihat Jadual 6.7). Jika,
sebagai contoh, laporan kajian kes terakhir adalah ditulis untuk sebahagian besar
penonton/pembaca akademik, mungkin struktur analisis linear jadi boleh diterima,
kerana formatnya dengan mudah dikenali oleh akademik. Struktur -struktur ini boleh
digunakan dengan mana-mana satu atau kajian kes berganda yang dibincangkan.
                                           39
   Struktur comparative mengambil kajian kes sama dan berulang dua kali atau
lebih, membandingkan dan bezakan keputusan-keputusan itu. Hal ini boleh selesai
bermula dengan setiap kali model teori penguat yang berbeza, membenarkan kes
melihat daripada perspektif alternatif. Pengulangan ini adalah biasa menggunakan
corak pemadanan.

   Struktur kronologikal hanya mengambil satu siri acara sepanjang masa dan set-
set mereka keluar dalam urutan. Ia tidak sepatutnya menjadi andaian, bagaimanapun,
pendekatan ini adalah deskriptif semata-mata, ia boleh juga menggunakan kedua-dua
dalam menjelaskan kajian-kajian. Sebagai contoh, bertolak satu turutan secara logik
mungkin tidak hanya menghuraikannya, tetapi menyediakan pemahaman dalam
pertautan dan sebab-sebabnya.

       Struktur pembinaan teori tujuannya ialah untuk membina satu siri dari bab-
bab atau bahagian- bahagian yang membangunkan satu teori perspektif di balik kajian
kes. Teori itu mungkin memenuhi satu matlamat, mencari kaitan antara sebab dan
akibat, atau mencadangkan soalan-soalan penyelidikan baru dan pendapat-pendapat
atau usul.

       Struktur kejutan mungkin adalah satu daripada paling berharga dalam satu
persekitaran perniagaan kerana ia bermula dengan 'jawapan' atau penemuan-
penemuan utama kajian kes. Ini adalah apa pengurus-pengurus, perancang-perancang
dan penaja-penaja membuat penyelidikan apa yang ingin tahu. Bab-bab berikutnya
menyediakan latar belakang untuk kajian dan mungkin bahkan melihat perspektif
alternatif pada penemuan-penemuan itu.

   Akhirnya, dalam struktur tidak berurutan, urutan sebenar bahagian-bahagian
atau bab-bab tidak mempunyai maksud tertentu untuk laporan itu. Penemuan-
penemuan boleh dipersembahkan dalam apa-apa aturan asalkannya sesuai. Jadi,
dalam Jadual 6.7, contoh tidak berurutan menjelaskan satu kajian kes sebuah syarikat
di mana setiap seksyen dapat mengemukakan secara bebas, dengan tiada keperluan
untuk urutan bahagian-bahagian dalam satu susunan tertentu.

                                          40
LINEAR- ANALITIK                PEMBINAAN TEORI

Pernyataan masalah

Ulasan karya

Metodologi                    Teori / model

Penemuan-penemuan / analisis

Kesimpulan-kesimpulan
PERBANDINGAN                    KEJUTAN
Kajian kes 1: huraian A              Jawapan
Kajian kes 1: huraian A              Latar Belakang
                         Penjelasan-penjelasan alternatif


SECARA KRONOLOGI                  TIDAK BERURUTAN (contoh)
Acara A                      Pembangunan produk
Acara B                      Kesihatan dan peningkatan
                          keselamatan
Acara C                      Perancangan perniagaan
                          Pembangunan sumber manusia


JADUAL 6.7 STRUKTUR-STRUKTUR LAPORAN BERTULIS ALTERNATIF


Kajian Kes akhir dalam bab ini membawa bersama kebanyakan daripada prinsip-prinsip
kajian kes yang pernah kita bincangkan. Hal ini termasuk peranan daripada pendapat-
pendapat teoretis, corak yang jelas dalam metodologi-metodologi penyelidikan dan
pengumpulan alat-alat data dan penggunaan pelbagai sumber-sumber bukti.
                                           41
Kajian Kes 6.4: Syarikat-syarikat pemindahan Jepun di UK

Satu tema utama teoritis pengurusan - Hubungan-hubungan pekerja di Jepun
(pemindahan) firma-firma yang berpangkalan di UK, kawasan pengurusan yang bagus
(hegemoni/ kekuasaan) polisi yang dibuat mengikut piawai, menjalankan pengawasan
dan pemantauan. Ini dibantu oleh satu suasana tempatan yang patuh dengan birokrasi-
birokrasi kebangsaan dan negeri setempat, syarikat-syarikat pembangunan dan
gabungan  perdagangan-perdagangan     menawarkan     aturan   kerjasama   dalam
pertukaran di dalam pelaburan asing (Jepun).

    Satu kajian kes telah dijalankan (Elger dan Smith,1998) bekerja pada hipotesis
(berasaskan kajian sebelumnya) iaitu:
    Walaupun   penggunaan    tempat-tempat     ‘greenfield'  dan  buruh  tidak
    berpengalaman, pengambilan dan pengekalan buruh tetap memberi masalah-
    masalah kepada syarikat-syarikat pemindahan Jepun.
    Sebagai respons untuk keadaan-keadaan ini, dasar-dasar pengurusan yang
    tidak teratur tetapi melibatkan perbahasan, konflik dan sering melakukan sedikit
    demi sedikit inovasi.
    Dasar-dasar pengurusan antara pemindahan organ Jepun adalah bukan sahaja
    dipengaruhi oleh setempat dan latar belakang negara, tetapi dengan corak-
    corak kepemilikan dan tradisi-tradisi syarikat.
    Sumber-sumber   ini  mempunyai  perbezaan     bantuan   bagi  menerangkan
    perubahan-perubahan    dalam  cara-cara    itu  di  mana  pengurus-pengurus
    bersama-sama menjawab permasalah biasa dalam satu pasaran buruh kongsi.    Satu metodologi penyelidikan untuk kajian kes dengan penubuhan pemilihan
empat pemindahan greenfield syarikat-syarikat Jepun, semua berpangkalan di Telford,

                                               42
satu ‘pekan baru' di West Midlands UK. Sepuluh peratus pengurus-pengurus dalam
syarikat-syarikat ini telah ditemuduga,tambahan jumlah lain ‘pemberi maklumat utama’
dalam tempat itu. Keterangan dokumentari dan data pencerapan telah dikumpul pada
kedua-dua dasar syarikat dan pasaran buruh setempat. Kesan ‘lokasi' seperti satu
pembolehubah    bebas yang  diawasi oleh   pemegang tetap   -  yakni,  dengan
menggunakan satu set kajian kes syarikat-syarikat daripada lokasi sama. Jadi, dengan
berfokus pada empat syarikat yang beroperasi dalam pasaran buruh sama, ia boleh
dilaksanakan bagi mengenal pasti sifat-sifat utama persekitaran ini yang memberi
kesan ke atas perhubungan buruh mereka. Ia juga mungkin menjadi penerokaan kesan
polisi-polisi syarikat individu dan strategi-strategi pada pengurusan perhubungan buruh.

   Data dalam pengeluaran dan polisi-polisi kakitangan dalam setiap empat kajian
kes tempat kerja telah dikumpul menggunakan satu contoh (lihat Jadual 6.4).

   Penulis-penulis itu mengakui yang keperluan data perlu mengambil beberapa
peringatan:

    Yang diperlukan, jadual ini hanya tangkap satu petikan apa yang mengembang
pola-pola amalan-amalan pekerjaan, dan istilah seragam mengilap perbezaan penting
dalam pelaksanaan dan makna pelbagai ciri dalam perbezaa tempat kerja. (Elger dan
Smith, 1998:193)
                                           43
 Jadual 6.4 KAKITANGAN     DAN    AMALAN-AMALAN     PENGELUARAN     DALAM
       KAJIAN KES KILANG
    Nama syarikat

                 Copy Co.   PCB Co.  Assembly Co.   Car-part Co.

Taklimat pasukan          +       +      P        +

Penilaian prestasi          +       P      X        +

Perundingan formal         X       +      X        +

Penggunaan pekerja-pekerja      +       +      X        +

sementara

Prestasi - berkaitan gaji      +       +      X        +

Mengambil dasar bersistematik    X       X      X         P

Pengendali berwajib kualiti     +       +      +          +
Key: + = wujud latihan ; P = Sebahagian aplikasi ; X = Tidak wujud latihan
    Tetapi sebagai bukti (daripada jadual dan temuduga-temuduga) menunjukkan
dalam  kesemua   empat  syarikat-syarikat  pemindahan  itu,  pengurus-pengurus
melaksanakan prosedur-prosedur untuk kualiti pengurusan. Tetapi bentuk itu
mengambil kualiti dan berbagai tindakan penting antara kilang-kilang itu. Oleh itu,
sorotan kajian kes menganggap bahaya dalam pemindahan khusus tempat kerja
sebagai hanya contoh-contoh cara-cara am Jepun bekerja. Di sana kelihatan menjadi
tidak seragam atau sistematik set polisi-polisi kakitangan mereka untuk membentuk dan

                                             44
melantik anggota- anggota baru. Sedikit , dasar-dasar pekerja kelihatan untuk timbul
dalam banyak lagi cara ad hoc, sebagai tindakbalas untuk muncul masalah-masalah
dan tekanan-tekanan, selalunya didasari sekitar masalah-masalah bagi pengambilan
dan pengekalan buruh muda. Data kajian kes mendedahkan yang operasi-operasi
pemindahan adalah terpancang dalam pengaruh-pengaruh setempat serta ekonomi
negara dan dipengaruhi oleh sifat tersendiri pasaran-pasaran buruh tempatan, pola-
pola penyatuan perdagangan-perdagangan dan organisasi majikan dan keadaan politik
tempatan itu dan agensi-agensi pembangunan.

(Sumber-sumber: Disesuaikan daripada Elger dan Smith, 1998)
                                         45
RUMUSAN
• Kajian kes adalah digunakan untuk pelbagai topik, termasuk prestasi organisasi,
menilai hubungan antara individu, pasukan-pasukan atau jabatan-jabatan dan
pelaksanaan projek.

• Kajian kes biasa adalah deduktif, permulaan daripada satu theoretical premise atau
pendirian.

• Mereka harus gunakan apabila ia tiada peluang untuk mengawal atau memanipulasi
pembolehubah-pembolehubah, tetapi bila terdapat satu       kecenderungan dalam
penjelasan-penjelasan dan situasi-situasi analisis atau peristiwa-peristiwa.

 • Manakala prosedur-prosedur tidak berapa jelas untuk penyelidikan ujikaji,
penyelidikan kajian kes harus melibatkan pembangunan satu hipotesis awal atau set
soalan-soalan, dan reka bentuk alat-alat kajian itu, protokol-protokol dan prosedur-
prosedur lapangan.

• Kajian kes boleh melibatkan unit-unit tunggal atau analisis berganda (individu-individu,
jabatan-jabatan, benda-benda, sistem-sistem , sebagainya ) dalam kombinasi dengan
corak kes tunggal atau berganda.

• Dalam kajian kes, penyelidik-penyelidik harus mengumpul pelbagai sumber bukti yang
harus mengembangkan menjadi satu rangkaian bukti, menghubungkan soalan-soalan
penyelidikan, data, analisis dan laporan kajian kes.

• Data untuk kajian kes lazimnya adalah diambil dari berbagai sumber termasuk
dokumentasi, arkib, temuduga-temuduga secara langsung atau pemerhatian.

• Kesahan dalaman dalam kajian kes dikuatkan oleh corak pemadanan, pembinaan
penjelasan dan siri masa analisis. Kebolehpercayaan diperkuatkan oleh berbagai
replikasi sama atau kes-kes yang sama.


                                            46
Glosari

  1. Ad hoc - untuk suatu tujuan tertentu sahaja/ sementara

  2. Analisis - pemisahan yang wujud dalam bahagian- bahagian pengkajian dan
   penafsiran/ penerangan atau pemeriksaan yang terperinci.

  3. Analisis - Pengasingan sesuatu bahan ke dalam beberapa bahagian
  4. Analitikal - Menggunakan analisis.

  5. Blackspots - Kawasan kemalangan atau berbahaya

  6. Comparative - secara bandingan atau perbandingan

  7. Data - Butir-butir maklumat.

  8. Deskriptif - bertujuan utk memberikan deskripsi

  9. Dramatik - menakjubkan

  10. Eksperimen - Percubaan; Uji kaji.

  11. Empirik - berdasarkan (bergantung pd) pemerhatian atau eksperimen

  12. Empirikal - Berdasarkan pemerhatian atau ujian (eksperimen)

  13. Generalisasi - kesimpulan umum tentang sesuatu (peristiwa, fenomena) yg
   dibuat tanpa berdasarkan bukti yg lengkap

  14. Generalisasi - secara umum.
  15. Interpretasi - tafsiran.

  16. Interrupted - terganggu

  17. Kajian - Penyelidikan; Menyelidik.
  18. Kesahihan - Keaslian; Tulen.

  19. Konseptual - berkaitan dgn (mengenai) konsep, berasaskan konsep


                                         47
20. Kontekstual - berkaitan dgn atau menurut konteks

21. Kronologi - mengikut urutan waktu kejadian satu- satu peristiwa

22. Kualitatif - berkaitan dgn kualiti atau mutu

23. Kuantitatif - berkaitan dgn kuantiti

24. Memanipulasi - segala tindakan dan selok-belok utk memperdayakan orang
  atau mempengaruhi perlakuan

25. Mentee - Orang yang diberi nasihat.
26. Mentor - Penasihat.

27. Metodologi - kaedah kajian

28. Objektif - Matlamat; Tujuan.
29. Pembolehubah - Boleh diubah; Perihal perkara yang boleh diubah.

30. Protokol - satu sistem peraturan formal ketika memerintah / cara

31. Sampel - Contoh

32. Suspense - ketegangan/ kegelisahan menunggu sesuatu teori

33. Teoritikal - bersifat pandangan yg tidak dapat dibuktikan dgn kukuhnya

34. Underpin - menahan dari bawah, menyanga atau menguatkan untuk kajian dan
  tafsiran
                                       48

								
To top