Psykisk krise

Document Sample
Psykisk krise Powered By Docstoc
					Psykisk krise

   1.  Hva er en krise?
   2.  Hva er en psykisk krisetilstand?
   3.  Hva er en psykisk kritisk hendelse?
   4.  Hva er en traumatisk krise?
   5.  Psykiske og fysiske symptomer
   6.  Hvordan kan vi hjelpe ?
1 Hva er en krise ?

  Ordet brukes svært ofte
  Egentlig betyr ordet en avgjørende
  forandring – vendepunkt
  Nå snakker vi om en finanskrisen
  Snart snakker vi om energikrise…
  Å oppleve en psykisk krise skjer som regel
  sjeldent i løpet av et liv.
2 Hva er en psykisk krisetilstand?

  Innebærer en brå hendelse som påvirker
  personen
  Denne personen opplever det som
  stressende, ødeleggende eller krenkende.
  Det mangler effektive måter å mestre
  hendelsen
3 Hva er en psykisk kritisk hendelse ?

  (eller psykisk traumatisk hendelse)
  En hendelse som objektivt sett er en trussel mot et
  individs fysiske eller psykiske liv og helse.
  Det kan også være en hendelse som kun subjektivt
  oppleves som en trussel mot individets fysiske eller
  psykiske liv og helse
  Trusselen kan også være rettet mot sosial identitet
  eller andre sentrale livsmål.
Kan være en del av et normalt liv

  Ved fødsel
  Starte i arbeidslivet
  Bli pensjonist
4 Hva kan utløse en traumatisk krise ?

  4.1 Tap eller trussel om tap
  4.2 Krenkelse eller trussel om krenkelse
  4.3 Oppleve en katastrofe
4.1 traumatiske krise utløst av tap

  Tapet dreier seg om noe som er ladet med
  psykisk engasjement og verdi for mennesket.
  Dødsfall eller andre atskillelse (menneske
  eller dyr) også abort.
  Tap av en kroppsdel
4.2 Traumatisk krise utløst av krenket
selvfølelse

  Skandalisering, offentlig nederlag, rettssak
  Stigmatisering
  Arbeidsløshet etter å ha fått sparken
  Overgrep, mobbing, skamsituasjoner
  Ikke klare grenser mellom tap og krenkelse
Svik

  Den som er sviktet    Den som svikter
  –  Sinne        –  Skyldfølelse
  –  Sorg         –  Bitterhet
  –  Panikk        –  Skam
  –  Skam
4.3 traumatiske opplevelser utløst av
katastrofer og skrekkopplevelser

  4.3.1Noen yrkesgrupper er spesielt utsatt
  4.3.2 Krisens styrke
  4.3.3 Et naturlig kriseforløp
  4.3.4 Sorger som aldri tar slutt
  4.3.5 Innkapslet sorg
4.3.1 yrkesgrupper og traumatiske
kriser

  Prostituerte
  Politiet og militære spesialstyrker
  Brannvesen
  Akuttmottak – luftambulanse
  Nyhetsjournalister og pressefotografer
  Bønder (hyppig alvorlige yrkesskader)
  Bankansatte (risiko for ran)
4.3.2 traumatiske krise:
Krisens styrke

  Tap av et medmenneske: grad av nærhet og
  hvor mye tid man har vært sammen.
  Krenkelse: tett knyttet til personlighet.
  Vitne til en katastrofe: hvor mye kan man
  distansere seg?
  Gjentagelse
4.3.3 Traumatiske krise
Naturlig forløp

  Vanligvis en naturlig helbredelsesprosess
  Sjokkfase (en time. Eller en dag)
  Reaksjonsfase – indre smerte fra noen uker til flere
  måneder
  Bearbeidingsfase (holder smerten borte eller under
  kontroll i lengre og lengre perioder) fra ½ år til et år.
  Gir rom til periodevis bedre funksjonsnivå.
  Nyorienteringsfase (smerten er borte eller under
  kontroll)
4.3.4 traumatiske kriser
Sorg som aldri tar slutt

  Foreldrenes sorg over sine døde barn
  Men også her hvis tapet ikke har ført til
  fastlåsthet og bitterhet kan det foregå en
  nyorientering.
  Behandling kan hjelpe. Av og til er
  situasjonen rundt tapet et element som fører
  til at man ikke føler at man har lov til å slippe
  sorgen.
4.3.5 Traumatiske kriser
Innkapslet sorg

  Se forskjell fra en som ikke reagerer på en
  krise der man skulle tro at de fleste ville gjøre
  det, og en som skjuler krisen under en
  tilsynelatende normal atferd.
  Ved innkapslet sorg er det normalt kun i
  overflaten. Under regjerer kaostiske følelser.
  Av og til har vedkommende fått en såkalt
  psykosomatisk plage.
Psykiske symptomer på en
krisereaksjon

  Oppleves ikke nødvendigvis med en gang
  som en krise
  Etter hvert som omfang av tapet / krenkelsen
  blir oppfattet, mobiliserer vi ressurser for å
  motvirke krisen. Mestringstrategier mislykkes
  og man prøver helt nye handlingsmønstre
  forbeholdt ekstreme situasjoner. Dersom
  også dette ikke hjelper kommer man inn i en
  psykisk krise.
Progresjon av følelser
Sjokkfasen

  Økende indre spenning
  Hjelpesløshet
  Utilstrekkelighetsfølelse
  Forvirring
  Tap av kontroll
Psykiske stressreaksjoner, Sjokkfasen

  Ulike fra person til person
  Ofte starter en følelse av uvirkelighet
  Angst
  Rastløs, aggressiv
  Mørkredd
  Redd for å være alene/ redd for å være for
  tett inntil folk
Kroppslige reaksjoner
Sjokkfasen

  Skjelving
  Svette
  Mageplager, kvalme, brekninger
  Hodepine
  Hjertebank, brystsmerter
  Lite matlyst
  Kraftløshet / eller spenning i hele kroppen
Etter hvert, Reaksjonsfasen

  Nedtrykt
  Meningsløshet
  Skvettenhet
  Søvnproblemer og mareritt
  Gjenopplevelse av hendelsen
  Fortvilelse, grubling, selvbebreidelse skyldfølelse
  Aggresjon, konsentrasjonsvansker
  PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse)
Hvordan kan vi hjelpe?

  Positiv effekt av å oppleve et felleskap straks
  i etterkant av hendelsen
  Gunstig med en individuell oppfølging i
  etterkant av hendelsen, nærmeste leder,
  prest, fastlege, BHT osv…)
  Behandling hos en spesialist (psykolog,
  psykiater) for de som ønsker det selv og de
  som har symptomer på unormalt forløp.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:85
posted:6/12/2012
language:Danish
pages:21