PowerPoint Presentation by dzN2lf9

VIEWS: 0 PAGES: 63

									  KEMOTERAPİ SIRASINDA
    ORTAYA ÇIKAN
   KOMPLİKASYONLARA
     YAKLAŞIM


     Doç Dr Sevin Başer Öncel
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
SUNUM PLANI
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar

• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
•  Alerji ve anaflaksi
•  Ekstravazasyon
•  İnatçı bulantı ve kusmalar
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM
TOKSİSİTELERİ

• Böbrekler pek çok kemoterapi ajanı ve
 metabolitlerinin elimine edildiği
 organlarımızdır

• Gelişen toksisite asemptomatik kreatinin
 artışından anüri ile seyreden akut
 böbrek yetmezliğine dek değişiklik
 gösterebilir
CİSPLATİN
• İlk kullanıma girdiğinden beri (35 yıl)
• Doza bağımlı
• İyi bir hidrasyon tubuler epitele hasarı önleyebilir

• Düşük olasılık: 50-75 mg/m2 Cisplatin dozundan
 4-6 saat önce ve sonrasında, 2-4 saat içindeki
 100mL/saat idrar çıkışı olması
 (ancak toksisiteyi tamamen ekarte ettirmez)
CİSPLATİN
• Cispatin uygulaması sonrasında hiponatremi ve
 hipomagnezemi oldukça sıktır
     •  Lajer H. Cisplatin and hypomagnesemia. Cancer Treat Rev 1999; 25: 47-58• Hipomagnezemi sadece %10 hastada
 semptomatiktir, ancak tedavi bitiminden aylar
 hatta yıllar sonrasında bile devam edebilir

• Hiponatremi geliştiğinde ise hastada ortostatik
 hipotansiyon olur
CARBOPLATİN
• Carboplatin, cisplatine alternatif olarak daha az
 nefrotoksik bir etkiyle vede hidrasyon gerektirmeden
 kullanılabilmektedir

• Daha az nefrotoksik olduğu kesindir ancak tamamen
 böbreğe hasar vermediği söylenemez

• Cisplatin ve Carboplatine bağlı gelişen akut böbrek
 yetmezliğine neden olan hayatı tehdit edici hemolitik
 üremik sendrom bildirilmiştir
  Palmisano J. Successful treatment of cisplatin-induced hemolytic uremic syndrome with therapeutic plasma exchange. Am J
                                                Kidney Dis 1998; 32: 314-7.
        Walker RW. Carboplatin-associated thrombotic microangiopathic hemolytic anemia. Cancer 1989; 64:1017-20.
Sitotoksik Böbrek   Klinik      Tedavi      Önlem
Ajan    Hasar Tipi Bulgular
Cisplatin   Proksimal  Renal    •İlacın Kesimesi •İyi Hidrasyon
                    •Diyaliz     •Cr Klirensi ne
       tubüllerde  Tubüler
                    •HCO3, Mg PO4 göre doz
       nekroz    Asidozis  takviyesi    •Nefrotoksik
                            ilaçlardan
                            sakınma
Carboplatin  Tubüler   Mg Kaybı  •İlacın Kesimesi •GFR e göre doz
                    •Diyaliz     ayarlanması
                            (AUC)
                            •Nefrotoksik
                            ilaçlardan
                            sakınma
Gemstabine  Vasküler   Hemolitik  •İlacın Kesimesi Predispozan
                    •Diyaliz     risk faktörü:
       lezyonlar  Üremik            İlacın kullanım
              Sendrom           süresi
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
HEPATOTOKSİSİTE

• Karaciğer toksisitesine pek çok kemoterapi ilacı
 sebep olmaktadır

• Karaciğer enzimlerinde artış daha çok kombine
 tedeviler uygulandığında görülmektedir

• Etoposide (yüksek dozlarda)
• Carmustine ve gemstabine geçici olarak
 karaciğer enzimlerinde ve alkalaen fosfataz
 düzeylerinde yükselmeye (%10) neden olmaktadır
HEPATOTOKSİSİTE

• Hepatosellüler toksisite ilacın kendisi veya
 metabolitleri ile oluşan akut bir olaydır

• Aynı zamanda hepatik metaztazlar, viral
 hepatit ve antiemetik amaçla kullanılan
 ilaçlarda karaciğer enzimlerinde artışa
 neden olabilir
HEPATOTOKSİSİTESİ YÜKSEK KT

• Docetaxel: AST, ALT N in 1.5 katı ise ALP N in 2.5 katı ise
  bu rejim önerilmez
•  Paclitaxel: KC de metabolize olur, KC yetm de bu rerim
  önerilmez. Spesifik doz ayarlaması yok
•  Etoposide: Hepatik fonk bozuk ise doz ayarlanmalı.
  Spesifik doz ayarlaması yok
•  Vinorelbine: Serum bilüribine göre doz ayarlaması

  Serum Bil (mg/dL)      Planlanan dozun % si
  <2.0             100
  2.1-3.0           50
  >3.0             25
HEPATOTOKSİSİTE
BU TOKSİSİTEDE MEKANİZMALAR
• Hepatosellüler disfonksiyon

• İlaca bağlı hepatit

• Vena oklüziv hastalık (VOD)

• Kronik fibrozis olarak ortaya çıkmaktadır.
VENOOKLÜZİV HASTALIK
•  Küçük sentirilobuler hepatik damarlarda venöz akımın
   bloke olması ile meydana gelir
•  Klinik bulguları:

1.  Ağrılı hepatomegali
2.  Asit
3.  Periferal ödem
4.  Serum enzimlerinde ve bilüribinde belirgin artış
5.  Hepatik ensefalopati

•  Fulminan bir klinik gidiş söz konusudur
VENOOKLÜZİV HASTALIK
• Tanı: Dopler USG ile portal vende akımın ters
 dönmesi
• Kesin Tanı: KC biopsisi
• Tedavi:
Destek Ted ile %70 vaka düzelir
tPA/Heparin (20 mg tPA ve 150 U/kg/gün
 heparin 4 ardışık gün)
Cerrahi; peritonevenöz veya intrahepatik şantlar
 ORAL MUKOZİT
• Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda gelişen önemli bir
  problemdir

• Kemoterapi alan hastalarda bakteriler mukozit ilişkili morbitidede önemli
  rol oynarlar

• Kanser hastalarında standart kemoterapi alanlarda oral mukozit
  insidansı %40 civarındadır

• Mukozit sadece ağrı oluşturmakla kalmaz, hastanın yeme içme
  alışkanlığının bozulmasına ve tedaviye devamının aksamasına da neden
  olur

• Ciddi mukozitte hastaneye yatış, parenteral nutrisyonel destek ve
  narkotik verilmesi gerekebilir
       ORAL MUKOZİT

• Kemoterapi alımından 5-7 gün sonra başlar

• Özellikle dilin ventral kısmı, dudaklar ve yanak
 mokozası en çok etkilenen bölgelerdir

• Klinik olak mukozit önce asemptomatik kızarıklık
 ve eritemle başlar, ardından basmakla ağrılı
 beyaz plaklar gelişir, yutkunma güçlüğü ve
 azalmış oral alım ile takip eder
ORAL MUKOZİTE NEDEN OLAN AJANLAR
     Danorubisin
     Doksorubisin
     Siklofosfamid
     Busulfan
     Prokarbazin

     Docetaxel*
     Paclitaxel*
     Vinklastin
     Vinblastin

     Vineralbin*
     Metoteraksat
     5-florourasil
     6-merkaptopürin
     Bleomisin
     Mitomisin
ORAL MUKOZİTE NEDEN OLAN RİSK
FAKTÖRLERİ

    DİREK FAKTÖRLER
    Yaş
    Cinsiyet
    Diş hijyeni
    Beslenme durumu
    Tedavi esnasında oral bakım
    Radyasyon dozu ve şeması
    İNDİREK FAKTÖRLER
    Myelosupresyon
    İmmunosupresyon
    Azalmış sekresyonel Ig A
    Enfeksiyonlar: bakteriyel, viral ve fungal
ORAL MUKOZİT PROFİLAKSİSİ

• Klorheksidin glukonat
• Salin ile gargara
• Sodyum bikarbonat ile gargara
• Asiklovir
• Amfoterisin
• Buz
ORAL MUKOZİT TEDAVİSİ
• Lidokain gibi oral bir lokal anesteziktir
• Beraberinde sukralfat da verilebilir

• Nadir olarak kullanılan diğer ajanlar ise
 allopürinol, vitamin E, aspirin,
 antiprostaglandinlerdir

• Gelişen ağrıyı azaltmak için oral veya bazen
 parenteral narkotikler kullanılabilir
DİYARE
• Kemoterapötik ajanın direkt etkisi olabileceği
 gibi

• Gastrointestinal sistem enfeksiyonu

• Malabsorbsiyon

• Mekanik tıkanmaya bağlı olarak ta gelişebilir
DİYARE

• Kullanılan kemoterapötik ilaçlardan
 irinotekan tedavi verilirken (Akut kolinerjik
 etki ile)

• Tedaviden 3-5 gün sonra %20 hastada
 orta yada şiddetli olabilen diyareye yol
 açmaktadır
DİYARE TEDAVİSİ
• Genelde semptomatiktir, kanser tedavisinde az
  veya değişiklik yapmak gerekmez
•  Olası bir enfeksiyon ekarte edilmeli
Diphenoxylate       4x1-2 Tab, 8 tab/gün aşmamalı,
hydrochloride, atropine  atropine bağlı antikolinerjik ye
sulfate (Lomotil)     olabilir
Loperamide (Lopermid)   İlk 4 saatte 2 cap (4mg) PO,
             ardından her ishal çıkışında 1 cap
             ekle, 16 cap/gün aşmamalı

Atropine         İrinotekan öncesi 0.25-1 mg IV
             verilebilir
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
TOKSİSİTESİ KONSTİPASYON
• Diyetteki değişikliklere

• Sıvı alımının azalmasına

• Kemoterapötik ilacın nöropati yapmasına
 (Cisplatin, etoposide)

• Hastanın fiziki aktivitesinin azalmasına bağlı
 olarak gelişebilmektedir
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
TÜMÖR LİZİS SENDROMU (TLS)
• Çoğalma kapasitesi yüksek olan ve tümör (tm)
 yükü fazla olan malign hastalıklarda tm
 hücrelerinin hızlı yıkımı sonucu

• Kanser tedavisinin ciddi ve yaşamı tehdit eden
 komplikasyonu

• Genellikle KT takiben
                  Flombaum CD. Semin Oncol 2000

• Nadiren RT, kortikosteroid, IFN, spontan
                   Schifter T. Am J Hematol 1999
                   Lerza R. Leuk Lymphoma 2002
                       Fer M.F. Am J Med 1984
                    Vaisban V. Am J Med Sci 2003
TLS-TANIM
• Tm hücrelerinin ani ölümüne
 bağlı olarak intrasellüler
 iyonların hızla kana yayılması
 ile gelişen

Anormallik    Başlangıç     Laboratuvar
Hiperürisemi   24-48 saat    > 10 mg/dL
Hiperfosfatemi  24-48 saat    > 10 mg/dL
Hiperkalemi   6-72 saat     >6 mEq/L
Hipokalsemi   24-48 saat    < 6 mg/dL
TLS Cairo-Bishop Sınıflaması

        Laboratuar TLS
Ürik asit    >8 mg/dL veya bazal değerden %25 artış
Potasyum    >6 mEq/L veya bazal değerden %25 artış
Fosfat     >4.5 mg/dL veya bazal değerden %25 artış
Kalsiyum    <7 mg/dL veya bazal değerden %25 azalma


             Klinik TLS
   1.  Kreatinin > normalin üst sınırının 1.5 katı
   2.  Kardiak aritmi/ani ölüm
   3.  Nöbet
                         Cairo M.S. Br J Haematol 2004
           TLS

• Lenfoma ve lösemilerde daha çok
• Solid tm’ lere bağlı daha az sıklıkta
     TLS gelişmiş 8 adet KHAK
No Yıl   Cins/yaş  Metastaz  İlaçlar   TLS     Sonuç
            yeri           başlama
1  1983  K/57    KC, LN   P, A, V, E  36.Saat   Ölüm
2  1983  E/78    KC, Ke   C, A, V   7.Gün    Survi
3  1988  E/67    KC     C ,M, CCNU  24.Saat   Survi
4  1990  E/57    LN, Ad, D  C, A, V   4.Gün    Survi
5  1997  K/74    Ke     P, E     2.Gün    Survi
6  1999  E/52    KC     P, E     2.Gün    Ölüm
7  2002  K/68    KC, LN,Ke  T      24.Saat   Ölüm
8  2002  E/55    KC, LN   K, P     24.Saat   Ölüm


P:Cisplatin, A:Adriamisin, V:Vinkristin, E:Etoposid, C:Siklofosfamid,
M:Metotreksat, CCNU:Lomustin, T:Topotekan, K:Karboplatin, P:Paklitaxel
                          58/E, KHAK
                          Çok sayıda KC Met
                          Cispalatin (60mg/gün)
                          Etoposid (120mg/gün)
                          7. günde ABY

     Arbak ve ark. Solunum 2005;7:123-126
                          Hemodiyaliz                          62/E, KHDAK
                          T4N2M0
                          Cisplatin (65mg/m2)
                          Gemstabin (1000mg/m2)
                          2. Günde ABY
Bilaçeroğlu ve ark. Toraks Dergisi 2004;5:120-123
                          Hidrasyon, elektrolit
                          tedavisi
TLS için Yüksek Risk

• Büyük tm kitlesi
• Bazal LDH yüksekliği
• Batın tutulumu (KC metastazı)
• Önceden varolan renal disfonksiyon
• Dehidratasyon, konsantre idrar
• Genç yaş
• Antineoplastik ajana iyi yanıt
           Gemici C. Clinical Oncology 2006;18:773-780
TLS ENGELLENMESİ
• Yüksek riske sahip hastalara
  • KT’ den 2 gün öncesi sıvı replasmanı
   (3 L/gün %0.9NaCl)
  • Allopurinol (200-400 mg/m2/gün)

• Allopurinole alternatif Rasburikaz (ürat oksidazın
 rekombinan bir formu)

• Rasburikaz (0.15-0.2 mg/kg/gün dozunda 5 gün)
TLS da Kaçınılacak olan ilaçlar:
 • Hiperkalemiye neden olabilecek K
  tutucu diüretikler
 • Anjiotensin enzim inhibitörleri
 • Anjiotensin reseptör blokerleri
 • Heparin
TLS TEDAVİSİ
• Hidrasyon (3 L/m2/gün) ve diüretikler
• Hiperfosfatemi için aluminyum hidroksit
 (oral fosfat bağlayıcı 50-150 mg/kg/gün)
 veya diyaliz
• Semptomatik hipokalsemi için IV kalsiyum
 glukonat (50-100 mg/kg/gün)
• Semptomatik hiperkalemi için %10
 kalsiyum glukonat (10-30 ml/1-5 dk)
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
KEMİK İLİĞİ SUPRESYONU

• KT komplikasyonları içinde
 myelosupresyon, en sık doz kısıtlayıcı
 toksisite olarak karşımıza çıkmaktadır

• Anemi daha geç dönemde ortaya çıkarken
 en erken ve en sık görülen
 granülositopenidir
Kemoterapide hematolojik toksisitenin
derecelendirilmesi
           0 derece  1. derece  2. derece  3. derece  4. derece
Hb (g/100 ml)     ≥11.0   9.5-10.9  8.0-9.4   6.5-7.9   <6.5
Lökosit 1000/cmm   ≥4.0    3.0-3.9   2.0-2.9   1.0-1.9   <1.0
Granülosit 1000/cmm  ≥2     1.5-1.9   1.0-1.4   0.5-0.9   <0.5


Trombosit 1000/cmm  ≥100    75-99    50-74    25-49    <25


Kanama        yok    peteşi   hafif kan  aşikar kan  tehlikeli
                       kaybı    kaybı    kanama
Kanser Tedavisindeki Uygulamaları İle U.S FDA Tarafından Kullanımı
Onaylanan Hematopoetik Growth Faktörler
   Hematooetik  Jenerik İsmi  Piyasa   Moleküler     Hematopoetik   Kanserde Uygulaması
   Growth            İsmi    Açıklama     Etkiler
   Faktör

   EPO      Epoetin alfa  Epogen,  rHu EPO      Kırmızı hücre   Kemoterapi, kanser veya
                  Procrit           serisi      myeloproliferatif hastalıklarla
                                          ilişkili anemi
          Darbepoetin   Aranesp  Değişik      Kırmızı hücre   Kemoterapi, kanser veya
                        glikozilasyonlu  serisi      myeloproliferatif hastalıklarla
                        rHu EPO               ilişkili anemi

   G-CSF     Filgrastim   Neupojen  rHu G-CSF     Nötrofil serisi  Myelosupresif kemoterapi alan
                                          hastalardaki febril nötropeniyi
                                          azaltma, kemik iliği
                                          transplantasyonu sonrası nötropeni
                                          süresini kısaltma, progenitör hücre
                                          mobilizasyonu
          Pegfilgrastim  Neulasta  Pegylated rHu   Nötrofil serisi  Myelosupresif kemoterapi alan
                        G-CSF                hastalardaki febril nötropeniyi
                                          azaltma

   GM-CSF    Sargramostim  Leukine  rHu GM-CSF    Myeloid seri   Kemik iliği transplantasyonu
                                          sonrası nötropeni süresini
                                          kısaltma, progenitör hücre
                                          mobilizasyonu

   IL-11     Oprelvekin   Neumega  rHu IL-11     Megakaryositler  Trombositopeni ilişkili
                                          kemoterapinin tedavisi


  EPO: eritropoetin; G-CSF:granülosit koloni stimülan faktör; GM-CSF: granülosit-makrofaj
  koloni stimülan faktör; IL-11: interlökin-11; rHu: rekombinant human
             Hastanın Hb değeri 10 g/ dl >
                 gerilemiş mi?
                               Evet
             Hastanın Hb değeri 12g/ dl. <       Rekombinant
                ama >10 g/dl mi?           eritropoetin’i
                                    düşün
        Hayır                     Evet
    Rekombinant
   eritropoetin’inde
     n kaçın
        Hayır                      Evet
             Hasta anemi komplikasyonları
             açısından artmış risk altında mı?
ASCO Ve Amerikan Hematoloji Derneği Kılavuzuna Dayanarak Kemoterapi
ile İlişkili Anemide Epoetin Kullanım Algoritması
ASCO ve Amerikan Hematoloji Derneği 2002 Epoetin Tedavisi
Kullanım Kılavuzu: Epoetin Tedavisi İçin Önerilerin Özeti


     Kemoterapi veya radyasyon ilişkili
     anemi
     Bazal Hb <10 g/dL          Epoetin önerilen tedavi seçeneğidir.
                       Transfüzyon ek seçenek olarak kalır.
     Bazal Hb > 10 ama < 12 g/dL     Klinik durum epoetin kullanımını
                       belirlemelidir. Transfüzyon ciddi klinik
                       olaylar için ek seçenek olarak
                       kalmalıdır.
     Doz ayarı              Etkinlik verileri epoetin dozunun
                       haftada 3 defa 150 U/kg.’dan başlayıp 4
                       hafta sonra 300 U/kg’a kadar
                       yükseltilmesi düşünülen çalışmalardan
                       alınmıştır. Haftalık 40000 U/hafta
                       rejimi yaygın klinik pratiğe
                       dayandırılmıştır.
     Tedavi süresi- yanıt vermeyenler   Yanıt olmadığında epoetin tedavisine 6-
                       8 haftadan uzun devam etmek yararlı
                       değil (Hb’de 1-2 g/dL yükselme )
Kemoterapi rejimi FN riski ile %20
≤ ilişkili mi?
                        Evet

      Hayır
Azaltılmış doz yoğunluğu uzun      Evet       İlk kemoterapi kürü
dönem sonuçlarla uyuşuyor mu?              ile birlikte profilaktik
                                CSF uygula

      Hayır
Hasta ciddi komplikasyon veya FN’den
ölüm açısından yüksek riskli mi?           Evet
(ör., ileri yaş, önceki tedavi, düşük
performans durumu, infeksiyon, vb.)
      Hayır


                            ASCO’nun Teklif Ettiği Kılavuzlara Göre
                            Kemoterapi Kökenli Nötropenide Koloni
      Profilaktik CSF olmadan          Stimülan Faktörlerin Primer Profilaksi İçin
      kemoterapinin ilk kürünü
           uygula
                            Kullanım Algoritması
                            CSF: koloni stimülan faktör; FN: febril nötropeni
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
FEBRİL NÖTROPENİ

Bir nötropenik hastada (nötrofil<500)
• oral veya aksiller tek seferde 38.30C ve
 üstü
• veya bir saat süreyle 38.0-38.20C
 sıcaklık ölçümü
• 1960-1980’li yıllar GİS kökenli Gr (-) bakteriler
 Escherichia coli, Klebsiella ve Pseudomonas
 aeruginosa

• Yaygın β laktam kullanımı sonucu Gr(-)’ler daha az
 etken

• Sonraki yıllarda santral venöz kateter yaygın
 kullanımı , kinolonlarla yapılan profilaksi ve PPI
 kullanımı ile Gr(+) enfeksiyonların sıklığı: %60-70

• Son yıllarda Gr (-) bakteri enfeksiyonlarının
 oranında her yıl %3 lük bir artış

               Yadegarynia D, Clin Infect Dis 2003
               Wisplinghoff H, Clin Infect Dis 2003
Fırsatçı Patojenlerin
   Kaynakları

 Egzojen (%20)
  Endojen flora (%80)
Febril Nötropeni Tanı Yöntemleri
• Öykü: Lokalize ağrı, deri döküntüsü, ishal,
 öksürük
• Fizik muayene: Akciğerler, farinks, oral
 mukoza, anüs, deri, göz dibi
• Tam kan, biyokimya, kültürler
• Akciğer radyografisi, HRCT
• Plevral sıvı varsa; tetkiki
• Bronkoskopi ile BAL, korumalı fırça, TBB
                      IDSA(Infectious Disease Society of America)
                      Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi-2006


      Düşük risk             Yüksek risk


                   Vankomisine        Vankomisin
  Oral         IV
                    gerek yok         gerekli


Siprofloksasin                İki İlaç       Vankomisin+
             Monoterapi
+
Amoksisilin-     •Sefepim                   Vankomisin
                     Aminoglikozid
klavulanat      •Seftazidim,                   +
                       +
           veya        •Antipsödomonal    Sefepim, seftazidim
           •Karbapenem     penisilin          veya
           •Antipsödomo    •Sefepim,        Karbapenem
           nal penisilin    •Seftazidim, veya
                     Karbapenem
                     •Tikarsilin-       aminoglikosid
                     klavulanat

          48-72 saat sonra yeniden değerlendir
  İlk iki tedaviye glikopeptid
  (Vankomisin, teikoplanin) eklenmesi


• Beklenen ağır nötropeni süresi 10 günden
 fazla ise
• Ağır mukozit
• Kinolon profilaksisi
• Belirgin kateter infeksiyonu
• Hipotansiyon
             IDSA(Infectious Disease Society of America)
             Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi
   Febril Nötropeni Tedavi
       Yaklaşımı
• Parenteral antibiyotiklerin kesilmesi: 48-72
 saat sonra ateşte düşme, GD ve
 nötropenide düzelme ile
• Oral kinolon veya 3. kuşak sefalosporin
 (Sefiksim) başlanır
• Antifungal endikasyonu: Devam eden
 nötropeni ve ateş
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
KEMOTERAPİ İLE İNDÜKLENEN
PULMONER TOKSİSİTE
• Alveol epitel hücrelerine direkt toksik etki

• İnflamatuar immunolojik bir yanıtın indüklenmesi

• Endotel hücre hasarı

• Reaktif oksijen metabolitlerinin oluşumu ile
Etoposide

• Alveolar hemoraji
• Hasar mekanizması bilinmiyor
• PA AC Grafi: İnterstisyel ve alveolar
 patern
• İlacı kesmek ve steroidler
Paclitaxel
Hipersensitivite Pnömonisi
• Mekanizma bilinmiyor, histamin salınımı ?
• BAL: Lenfositik alveolit, Biopsi: Mononükleer
 hücreler ve septal kalınlaşma
• Tedaviden birkaç hafta sonra dispne/öksürük,
 ateş, krepitan raller
• PA AC grafisi: Yama tarzında retikulo nodüler
 infiltratlar
• Tanı: Klinik ile ancak enfeksiyon dışlanmalı
• Tedavi: Kendiliğinden geçebilir, ciddi ise KS
   Gemcitabine

•  Hasar mekanizması ?
•  ARDS benzeri bulgular, diffüz alveolar hasar
•  Doza bağımlı değil
•  Dispne, solunum yetmezliği, göğüste
  sıkışıklık hissi, kuru öksürük, raller, düşük
  derecede ateş
•  PA AC grafisi: Retikulo nodüler infilratlar,
  buzlu cam opasitesi
•  Tanı: Klinik , diğer nedenler dışlanmalı
•  Tedavi: İlacı bırakmak, KS e yanıt genelde
  var, ancak ölümler bildirilmiş
Kemoterapiye bağlı gelişen Komplikasyonlar• Böbrek ve üriner sistem toksisiteleri
• Karaciğer ve gastrointestinal sistem
  toksisiteleri
•  Tümör lizis sendromu
•  Kemik iliği süpresyonu
•  Nötropenik ateş
•  Pulmoner toksisite
•  Hedefe yönelik ilaçların toksisiteleri
• Moleküler hedefe yönelik
 tedavilerde toksisiteler
Gefitinib (Epidermal growth Faktör
Reseptör-EGFR-inhibitörü)

•  Ani başlayan interstisyel akciğer
  hastalığı
          Aeo K. et al. Anticancer Res. 2005• Ciddi kutanöz toksisite
                Pascual J.C BJD.2005• Akneiform raş
Bevacizumab (Vasküler endotelyal
growth faktör-VEGF- inhibitörü)
• Arteriyel emboli
• Gastrointestinal perforasyon (mezenterik
 iskemiye bağlı)
• HT
• Kardiyovasküler olaylarda artış
                  Mir O. JNCI. 2007
Erlotinib (Epidermal growth Faktör
Reseptör-EGFR-inhibitörü)

• Pulmoner toksisite
• Ekzema, dermatit
• Akut hepatit
           Ramanarayanan J. JOP. 2007

• Gözde periorbital raş, ektropion
    Methvin AB. Opthal plast recons surg; 2007
    Erlotinib Kullanımında Döküntü (rash)
    Tedavisi
         Hafif(Grad I)      Orta(Grad II)     Ciddi(Grad III/IV)

      • Tedaviye gerek yok   • Hidrokortizon %2,5   • Hidrokortizon %2,5
          veya        krem           krem
      • Topikal %1 veya 2,5       veya           veya
       hidrokortizon krem   • Klindamisin %1 jel   • Klindamisin %1 jel
          ve/veya         veya           veya
      • Klindamisin %1 jel   • Pimekrolimus %1 krem  • Pimekrolimus %1 krem

                        ve            ve
                   • Sentetik tetrasiklin*  • Sentetik tetrasiklin*

*Doksisiklin 100 mg bid                         ve
†Prednison, metilprednisolon

 30 mg günde bir kez                      • Metilprednizolon†
 (30 günde azaltılarak kesilir)

                 2 haftada bir değerlendirme
TEŞEKKÜRLER…

								
To top