Ralph Mayer 1969 by hRZ8UtFO

VIEWS: 76 PAGES: 5

									หน่วยที่ 1ความหมาย / ประเภท /
รูปแบบของทั ศนียภาพวัตถุประสงค์เชงพฤติกรรม -                       ิ
  อธิบายความหมายของทัศนียภาพได ้ - จาแนกประเภทของทัศนียภาพได ้ -
  อธิบายรูปแบบการเขีย นทัศนียภาพได ้สาระการเรียนรู ้ 1. ความหมายของทัศนียภา
พ 2. ประเภทของทัศนียภาพ                            2.1 ทัศนียภาพภายใน (Interior perspective)
   2.2 ทัศนียภาพภายนอก (Exterior perspective) 3. รูปแบบการเขีย นทัศนียภา
พ      3.1 การเขียนทัศ นียภาพแบบบรรยากาศ                                                      (Aerial persp
ective)        3.2 การเขีย นทั ศนียภาพแบบเสน                                ้                       (Linear p
erspective) การเขียนทัศนียภาพ
                         ่ ิ
(Perspective) แบบภาพทีนยมเขียนประกอบงานออกแบบตกแต่งมากทีสด คือ ทั                                               ่ ุ
                     ่
ศนียภาพ เป็ นภาพทีมองเห็นเหมือนภาพจริงมากทีสด คล ้ายกับภาพถ่าย การเขียน                            ่ ุ
              ิ
ทัศนียภาพเป็ นศลปะรูปแบบหนึง ซงได ้นามาใชในวงการศลปกรรมหลายแขนงมาตัง
                                 ่       ึ่                    ้         ิ                  ้
แต่สมัยโบราณกาล               ภาพเขียนและภาพสลักในสมัยอียปต์มความพยายามจะแสดง                       ิ  ี
ทัศนียภาพ แต่ยังไม่สามารถจะหาหลักทีจะปฏิบัตได ้อย่างถูกต ้อง เพราะยังขาดควา               ่          ิ
มรู ้เกียวกับแสง จึงต ้องแสดงออกเป็ นสัญลักษณ์แทน โดยเขียนภาพทีอ ยู่เบืองหลัง
     ่                                                                         ่      ้
         ้   ้           ่      ิ่
ออกไปซอนขึนข ้างบน สวนสงของทีอยู่ข ้างหนา ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ไม่ได ้หมายค          ่              ้
วามว่าอยู่ข ้างหน ้า (ชวลิตและสุภาวดี, 2541 :
26) การคิดค ้นวิธการเขียนทัศนียภาพมีขนเป็ นครังแรก โดยศลปิ นชาวอิตาเลียนใน
                 ี                                     ึ้       ้           ิ
สมัยศตวรรษที่
14 นั บเป็ นความพยายามสร ้างลักษณะการลวงตาอย่างเป็ นระบบ โดยให ้ด ้านทีอยู่ล ึ                                               ่
                                  ่
กเป็ นแนวสอบเข ้าไปบรรจบกันชวยให ้ภาพปรากฏเหมือนการมองเห็ นด ้วยตาหรือเหมื
อนภาพถ่ายมากขึน เทคนิคนี้ชวยให ้คนทั่ วไปสามารถทาความเข ้าใจงานออกแบบไ
               ้                    ่
       ้
ด ้ง่ายขึน (นวลน ้อย, 2542 : 213)
ความหมายของทัศนียภาพ                                         ึ
                              มีนักการศกษาหลายท่านได ้ให ้ความหมายของทัศนีย
ภาพไว ้ดังนี้            Ralph Mayer (1969 : 664) ให ้ความหมายว่า ทัศนียภาพ คือ
                           ิ
ระบบการถ่ายทอดวัตถุ 3 มิตลงบนพืนระนาบ 2 มิต ิ ทาให ้แลเห็นเป็ น 3         ้
          ่ ่                         ่
มิต ิ ดังเชนทีปรากฏจากมุมมองทีเห็ นจริง และความหนาหรือความลึกของวัตถุในภา
พ 2 มิตจะค่อยๆ ถดถอดลงไปเบืองหลัง โดยมีความเป็ นสัดสวนกับสวนอืน
        ิ                               ้                                    ่  ่     ่
ๆ          ชัยยุทธ (2533 : 229) ให ้ความหมายว่า ทัศนียภาพ หมายถึง
การเขียนแบบโดยยึดหลักการเห็นของสายตามนุ ษย์ เมือมองสงของต่าง ๆ                                     ่     ิ่
      ่
โดยเกียวข ้องอยู่กับระยะใกล ้ - ไกลในการมอง
                   ี่
และขนาดของวัตถุทมอง จะเห็นว่าสงทีมขนาดเท่ากันแต่มองแล ้วไม่เท่ากัน สงทีอ       ิ่ ่ ี                                        ิ่ ่
ยู่ใกล ้ตัวมองดูใหญ่ สงทีอยู่ไกลมองดูเล็ ก ิ่ ่                                      เลอสม (2534 : 75)
ให ้ความหมายของทัศนีย ภาพ
ว่าทัศนียภาพหมายถึงการดูทวางจากซายไปขวา บนลงล่าง มีระยะในการมองทีชัดเ
                            ี่ ่                   ้                                      ่
จน สายตาจะเคลือนจากจุดหนึงไปสูจุดอืน ๆ ในรัศมีทมองเห็นได ้
                ่                ่           ่         ่             ี่
การมองดูทัศนียภาพจะเห็นเป็ นลาดับขันมากกว่าจะดูระนาบ ทีวาง รูปร่างเพียงระดั           ้                        ่ ่
บเดียว I am art (2538 : 35) ให ้ความหมายว่า ทัศนียภาพ
            ่ ้
คือหลักการทีใชในการเขียนภาพวัตถุสงของ ทิวทัศน์ให ้เป็ น 3                  ิ่
   ิ                          ่ ุ
มิตได ้ใกล ้เคียงของจริงมากทีสด วัฒนะ (2543 : 128) ให ้ความหมายว่า
เป็ นการเขีย นภาพ 3
    ิ ่
มิตเพือแสดงให ้เห็นภาพโดยรวมของงานเมือทาการตกแต่งเสร็ จแล ้ว โดยมีรายละเอี                    ่
ยดต่าง ๆ ใกล ้เคียงของจริงมากทีสดเท่าทีจะทาได ้ เชน            ่ ุ                 ่          ่
                  ่                   ึ่
องค์ประกอบ สัดสวน ส ี ฯลฯ ซงจะมีสวนชวยให ้ผู ้ดูเข ้าใจแบบได ้รวดเร็ วขึน จากค           ่        ่                        ้
วามหมายดังกล่าวข ้างต ้น พอสรุปได ้ว่าการเขีย นทัศนียภาพ คือ การแสดงภาพใน
ลักษณะ 3
มิต ิ การแสดงภาพใกล ้เคียงความเป็ นจริง ลักษณะของทัศนียภาพจะเปลียนแปลงเ                              ่
สมอ ตามการมองเห็น เชน                 ่
           ่
วัตถุอยู่ตากว่าระดับสายตา วัตถุอยู่ในแนวระดับสายตา วัตถุอยู่สงกว่าระดับสายตา                        ู
               ้
วัตถุอยู่ทางซายหรือขวามือ เป็ นต ้น ในการแสดงแบบภาพจะกาหนดวัตถุให ้อยู่ในลั
กษณะใดก็ได ้ตามความต ้องการประเภทของทัศนียภาพ ทัศนียภาพงานออกแบบตก
            ึ่  ่      ่
แต่ง ซงมีสวนเกียวข ้องกับงานสถาปั ตยกรรม สามารถแบ่งได ้เป็ น 2 ประเภท คื
อ 1. ทัศนียภาพภายใน
(Interior Perspective) ได ้แก่ ทั ศนียภาพทีอยู่ภายในอาคารในห ้องในส ่วนทีมหลั            ่                   ่ ี
งคาคลุมและมีกาแพงล ้อมรอบ 2. ทัศนียภาพภายนอก
(Exterior Perspective) ได ้แก่ ทัศนียภาพทีอยู่ภายนอกอาคารทาให ้เห็นรูปทรงข              ่
องอาคาร ชนิดของหลังคาและสงแวดล ้อมต่าง                    ิ่
    ่                         ่
ๆ ทีอยู่ภายนอกอาคาร เชน ต ้นไม ้ถนน ฯลฯรูปแบบการเขีย นทัศนียภาพ การเขีย
นทัศนียภาพแบ่งเป็ น 2 แบบ
คือ 1. การเขีย นทัศนียภาพแบบบรรยากาศ (Aerial Perspective) หมายถึง การส
                                ่
ร ้างภาพลวงตาของความลึกทีถดถอยเข ้าไปในภาพ โดยการถ่ายทอดสภาพของบรร
ยากาศในจิตรกรรม ภาพทิวทัศน์เมือมองผ่านมวลของบรรยากาศ สของวัตถุทอยู่ใ       ่                      ี      ี่
นระยะไกลในภาพ
         ี
จะดูซดจางกว่าส ่วนทีอยู่ใกล ้สายตาและในบางครังก็ จะมีสทเย็ นกว่า หรือออกสฟ้าก
                       ่                             ้      ี ี่           ี
ว่าส                        ึ่ ้
   ีในความเป็ นจริง ซงทั งนี้ขนอยู่กับสภาพความชนในบรรยากาศด ้วย  ึ้                 ื้
ปรากฏการณ์นี้มหลักอยู่ว่าบริเวณฉากหลังของทิวทั ศน์ควรมีความชัดเจนน ้อยกว่าบริเ
                  ี
       ่
วณทีเป็ นฉากหน ้า
ทังในด ้านของความคมชัดของรูปร่างและสเท่าที่ผ่านมาการเขียนทั ศนียภาพแบบบรร
  ้                                           ี
ยากาศมักจะกระทาโดยการเกลียไล่น้ าหนั กสแก่อ่อน ทีสัมพันธ์กันกับความคมชัดที่
                                  ่            ี          ่
                     ี
แตกต่างกัน กลวิธนี้กระทากันมาแต่เดิมในการสร ้างสรรค์ภาพลวงตาของมิตใกล ้ไกล                             ิ
 2. การเขียนทัศนียภาพแบบเสน (Linear Perspective) หมายถึง         ้                           ระบบมาตร
                              ิ
ฐานของทัศนียภาพวิทยาเชงเรขาคณิตซงมีพนฐานมาจากโครงสร ้างบนพื้นระนาบภา          ึ่   ื้
พ ซ    ึงอาจจะมาจากโครงสร ้างทีมอยู่จริงหรือจินตนาการขึน โครงสร ้างนั ้นจะอยู่ในลั
      ่                               ่ ี                    ้
                ้ ึ่ ้
กษณะของเสนซงตังฉากคู่ขนานกันเบนเข ้าบรรจบกันทีจุดรวมสายตา บนเสนขอบฟ้                      ่           ้
        ้
า พืนระนาบภาพจะแบ่งความลึกของพืนทีตามแนวนอนออกเป็ นเขตต่าง ๆ หน่วยที่         ้ ่
2โครงร่างการเขียนทัศนียภาพวัตถุประสงค์เชงพฤติกรรม -                        ิ
  ระบุโครงร่างการเขียนทัศนียภาพได ้ -
  อธิบายลักษณะโครงร่างการเขียนทัศนียภาพได ้สาระการเรียนรู ้ 1. การเขียนทัศนีย
                            ่
ภาพแบ่งโครงร่างเป็ น 3 สวน 1.1 ระนาบ 1.2 เสน 1.3 จุด 2. โครงร่างการเขีย                   ้
นทัศนียภาพ 1.1 พืนจาลองภาพ (Pictuer plane - ้
                 ้ ้ ่
  PP) 1.2 เสนพืนทีจดแผ่นภาพ (Ground line -
                 ้
  GL) 1.3 เสนระดับตา (Horizon line - HL) 1.4 จุดยืนมอง (Station point -
  SP) 1.5 จุดรวมสายตา (Center of vision -
  CV) 1.6 จุดลับตา (Vanishing point -
  VP)โครงร่างการเขียนทัศนียภาพ การเขียนทัศนียภาพแบ่งโครงร่างออกเป็ น 3 สว                                   ่
น ได ้แก่ 1. ระนาบ                        ้
                           1.1 พืนระนาบภาพ (Picture Plane -
                         ้ ่
PP) คือ แผ่นระนาบตังทีจะเขียนทัศนียภาพหรือแผ่นกระดาษทีจะเขียนภาพ แผ่นภ                          ่
าพนี้จะวางตังฉากบนระนาบพืน้                  ้          1.2 ระนาบพื้น (Ground Plane -
                   ้
GP) คือ แผ่นพืนห ้อง หรือแผ่นพืนทีวางวัตถุแผ่นภาพ(P.P.) จะต ้องวางตังฉากกั     ้ ่                         ้
          ้
บแผ่นพืนหรือระนาบพืนเสมอ            ้              1.3 ระนาบสายตา (Horizon Plane -
HP) คือ ระนาบนอนในระดับตา จะขนานกับระนาบพืน (G.L.)                                               ้
         ้
และตังฉากกับพืนระนาบภาพ              ้
(PP) โดยระนาบสายตานี้จะเลือนขึนลงได ้เสมอหากเลือนขึนก็จะได ้ภาพมองจากเบื้          ่   ้                         ่     ้
องสูง ถ ้าสูงจากพืนเท่าความสูงคนก็เป็ นภาพมุม มองธรรมดา  ้
ถ ้าเลือนตาลงไปกว่าระนาบพืนก็ จะได ้ภาพมองชอนขึน 2. เสน
       ่        ่                           ้                   ้         ้           ้     2.1 เสนขอบฟ้ า ้
 (Horizon Line - HL) เป็ นเส ่ ้                              ้นทีตังอยู่ในแนวระดับตา
(Eye Level) เสนนี้มค วามสาคัญมากเพราะจุด ลับตา     ้     ี
(V.P.) จะตังอยู่บนเสนนี้          ้             ้                 ้
                                            2.2 เสนสายตา (Line of Vision - LV)
ปกติเส                                      ้
            ้นสายตานี้มหลายเสนอยู่ภายในรูปทรงกรวย แต่เสนนี้เป็ นเสนแกน หรือทิศ
                              ี                                               ้             ้
ทางทีตาจ ้องเล็ง  ่                                ้ ้ ่
                                 2.3 เสนพืนทีจดแผ่นภาพ (Ground Line -
             ้
GL) เสนนี้มความสาคัญในการเขีย นภาพเพราะใชเป็ นทีตังของภาพ 3.
                       ี                                          ้          ่ ้
จุด           3.1 จุดมอง (Station Point -
SP) คือ จุดยืนของเราทีตาตังนิงอยู่มองไปตามเสนสายตา จุดนี้มความสาคัญมาก     ่    ้ ่                       ้                  ี
      ี่
อยู่ทการเลือกตาแหน่งทีตัง ถ ้าใกล ้วัตถุเกินไปทาให ้เกิดภาพพิกลได ้      ่ ้                                                      3.2 จุดรว
มสายตา (Center of Vision -
                        ่ ้       ่
CV) คือ จุดทีตังอยูตรงกลางของภาพ จุดทีเสนสายตาเสนกลางของเสนสายตา ต                          ่ ้                  ้               ้
           ้
กบนพืนระนาบภาพเหมือ นตาจับจ ้อง (Focus) อยู่ ณ
    ้                ้
จุดนั นดังนั นจึงควรจัดให ้อยู่บริเวณทีน่าสนใจทีสดของภาพ                      ่         ่ ุ                      3.3 จุดลับสายตาหรื
อจุดรวมสายตา (Vanishing Point -
VP) เป็ นหัวใจของการเขียนทัศนียภาพ เพราะกฎสากลของทัศนียภาพ มีอยู่วา                                                                   ่
   ้
เสนขนานชุดใด
ๆ ทีไม่ตังฉากกับระนาบภาพจะวิงลับหายไปยังจุดลับสายตา หมายความว่าเส นขนา
     ่         ้                                 ่                                                   ้
                ่
นทุกชุดทีทามุมกับระนาบภาพ จะมีจุดลับสายตาของมันเอง นอกจากนี้จุดลับสายต
                     ่
ายังเป็ นเครืองแบ่งประเภทของการเขียนทัศนียภาพอีกด ้วยหน่วยที่
3หลักการของทัศนียภาพวัตถุประสงค์เชงพฤติกรรม -                                 ิ
 จาแนกมุมมองในการเขียนทัศนียภาพได ้ -
 อธิบายลักษณะของทัศนียภาพได ้สาระการเรียนรู ้ 1. มุมมองในการเขีย นทัศนียภาพ
 1.1 มุมมองแบบคนมอง (Eye level view or Normal eye view) 1.2 มุมม
องแบบนกมอง (Bird s eye view) 1.3 มุมองแบบหนอนมอง (Worm s eye
view) 2. ลักษณะของทัศนียภาพ 2.1 เสนขนานทั งหลายทีขนานกับเส นพืนจาลอง                        ้           ้           ่            ้ ้
ภาพ
(PP) จะขนานกันเสมอ 2.2 ภาพทีอยู่ไกลจากเสนระดับตา จะใหญ่กว่าภาพทีอยู่ใ                 ่               ้                                ่
        ้
กล ้เสนระดับตา 2.3 เสนขนานต่างๆ ทีไม่ขนานกับเสนพืนจาลองภาพ (PP)       ้                ่                  ้ ้
จะไปบรรจบกันทีจุดลับตา(VP) 2.4 ภาพทั ศนียภาพทีอยู่เหนือเสนระดับตา จะมอง
                          ่                                               ่             ้
เห็นภาพด ้านล่างของวัต ถุ 2.5 ภาพทั ศนียภาพทีอยู่ด ้านล่างของเสนระดับตา จะมอ                          ่                        ้
งเห็นภาพด ้านบนของวัต ถุ 2.6 วัตถุทอยู่ใกล ้เสนระดับตา จะมีพนผิวเล็กกว่าวัตถุท ี่             ี่         ้                      ื้
                   ้
อยู่ห่างเสนระดับตา 2.7 ระยะของวัตถุทอยู่ใกล ้เสนระดับตา จะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ                  ี่          ้
ทีอยู่ห่างออกมาจากเสน
  ่                                  ้         ระดับตา มุมมองในการเขียนทัศนียภาพ การเขียนทัศนี
ยภาพแบ่งโดยใช                         ้
                           ้เสนระดับสายตาทีมองวัตถุเป็ นหลัก แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ
                                                ่
ดังนี้ คือ 1. มุมมองแบบคนมอง (Eye level view or Normal eye view) คื
อการเขียนทัศนียภาพที่มองจากระดับสายตาปกติ มุมมองสายตาทีอยู่ระดับเดียวกั                                                      ่
                 ึ่      ้
บวัตถุ ซงมีเสนระดับสายตาอยู่ระดับเดียวกับสายตาปกติ 2. มุมมองแบบนกมอง (
Bird ํs eye view) คือ การเขียนทัศนียภาพทีมองจากทีสงไปทีตามุมมองทีมอง                                ่              ่ ู          ่ ่         ่
จากระดับสูงกว่าปกติ ซงมีเสนระดับสายตาสูงกว่าระดับสายตาปกติ3. มุมมองแบบห ึ่      ้
นอนมอง (Worm ํs eye view) คือ การเขียนทัศนียภาพทีมองจากทีตาไปทีส ู                                                   ่            ่ ่     ่
ง เป็ นมุมมองทีมองจากระดับตากว่าปกติ ซงมีเสนระดับสายตาตากว่าระดับสายตา
                 ่          ่               ึ่          ้                ่
ปกติ มุมมองในการเขีย นทัศนียภาพ จะเปลียนไปเมือกาหนด จุดยืนมอง           ่              ่
(SP), จุดลับสายตา (VP), เสนระดับสายตา (HL) ทีแตกต่างกัน ้                             ่
ทาให ้วัตถุหรือทัศนียภาพแปรเปลียนไปได ้หลายทิศทาง ดังนั นการกาหนดจุด , เสน
                              ่                                    ้              ้
และระนาบ ตามโครงร่างการเขียนทัศนียภาพ จึงมีความสาคัญมากในการเขียนทั ศนี
                                 ้
ยภาพลักษณะของทัศนีย ภาพ 2.1 เสนขนานทั งหลายทีขนานกับเส นพืนจาลองภาพ             ้             ่            ้ ้
(PP) จะขนานกันเสมอ 2.2 ภาพทีอยู่ไกลจากเสนระดับตา จะใหญ่กว่าภาพทีอยู่ใก
                               ่                   ้                            ่
    ้               ้
ล ้เสนระดับตา 2.3 เสนขนานต่าง ๆ ทีไม่ขนานกั บเสนพืนจาลองภาพ      ่                     ้ ้
(PP) จะไปบรรจบกันทีจุดลับตา 2.4 ภาพทั ศนียภาพทีอยู่เหนือเสนระดับตา จะมอ
                      ่                                       ่           ้
งเห็นภาพด ้านล่างของวัตถุ 2.5 ภาพทั ศนียภาพทีอยู่ด ้านล่างของเสนระดับตา จะม              ่                      ้
องเห็นภาพด ้านบนของวัตถุ 2.6 วัตถุทอยู่ใกล ้เสนระดับตา จะมีพนผิวเล็กกว่าวัตถุท ี่
                                     ี่            ้                     ื้
            ้
อยู่ห่างเสนระดับตา 2.7 ระยะของวัตถุทอยู่ใกล ้เสนระดับตา จะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ  ี่           ้
ทีอยู่ห่างออกมาจากเสนระดับตา หน่วยที่
  ่                  ้
4การเขียนทัศนียภาพโดยกาหนดจุดรวมสายตาวัตถุประสงค์เชงพฤติกรรม -                                    ิ
 จาแนกการกาหนดจุดรวมสายตาในการเขียนทั ศนียภาพได ้ -
 อธิบายความแตกต่างของทัศนียภาพทีเกิดจากการกาหนดจุดรวมสายตาได ้สาระกา     ่
รเรียนรู ้ การเขีย นทัศนียภาพโดยกาหนดจุดรวมสายตา 1. การเขียนทัศนียภาพแบบ
จุดเดียว (One point perspective) 2. การเขียนทัศนียภาพแบบสองจุด (Two
point perspective) 3. การเขียนทัศนียภาพแบบสามจุด (Three point perspe
ctive)การเขีย นทัศนียภาพโดยกาหนดจุดรวมสายตา การเขียนทัศนียภาพโดยกาหนจุ
ดรวมสายตาสามารถทาได ้ 3 แบบ ดังนี้ 1. การเขียนทัศนียภาพแบบจุดเดียว (On
e point perspective) 2. การเขียนทัศนียภาพแบบสองจุด (Two point perspe
ctive) 3. การเขียนทัศนียภาพแบบสามจุด (Three point perspective)1. การเขี
ยนทัศนียภาพแบบจุดเดียว คือ การเขียนทัศนียภาพให ้มีจุดรวมสายตาเพียงจุดเดี
         ้
ยวบนเสนระดับสายตา ภาพของวัตถุทอยู่ใกล ้สายตาจะมีขนาดใหญ่ แล ้วเล็กลงี่
      ่
ๆ เมือห่างสายตาออกไปหรือเข ้าใกล ้จุดรวมสายตา หรือเป็ นการเขียนทั ศนียภาพแบ
     ้                ้
บเสนขนาน จะมีแนวตังด ้านหน ้าขนานกับเสนระดับตา สวนด ้านลึกจะไปรวมทีจุดรว        ้                  ่                ่
มสายตา ทีตังอยู่บนเส    ่ ้     ้นระดับสายตา 2. การเขีย นทัศนียภาพแบบสองจุด คือ
การเขียนทัศนียภาพให ้มีจุดรวมสายตา 2
          ้              ้              ้
จุดบนเสนระดับสายตามีเสนแนวระดับทั งด ้านหน ้าและด ้านข ้างจะไปรวมกันทีจุดรวมส                                     ่
ายตา (VP1 และ
               ี่
VP2) วัตถุทอยู่กลางภาพหรือใกล ้สายตาจะมีขนาดใหญ่ทสด แล ้วจะเล็กลงทัง                              ี่ ุ            ้
2 ข ้างเมือทิศทางของภาพลู่เข ้าหาจุดรวมสายตาทั งข ้างซ ายและข ้างขวา 3. การเขี
           ่                                           ้          ้
ยนทัศนียภาพแบบสามจุด คือ การเขียนทัศนียภาพทีกาหนดให ้มีจุดรวมสายตา 3                         ่
จุด โดย 2 จุดแรกอยูบนเสนระดับสายตา จุดที่ 3 (VP
                       ่    ้
3) อยู่ระหว่าง 2 จุดแรก แต่ไม่ได ้อยู่บนเสนระดับสายตา อาจอยู่สงหรือตากว่าเ        ้                             ู  ่
   ้
สนระดับสายตาก็ได ้ โดยจะอยู่ตรงข ้ามกับตาแหน่งของตามองวัตถุ
กล่าวคือ ถ ้ามองวัตถุจากมุมตา จุดทีสามจะอยู่สงกว่าเส นระดับสายตา ถ ้ามองวัตถุ
                          ่      ่               ู              ้
จากมุมสูงจุดทีสามก็จะอยู่ตากว่าเส
                ่        ่      ้นระดับสายตา สาหรั บภาพทีเขียนได ้ก็จะมีขนา                ่
             ่
ดเล็กลงเมือทิศทางของภาพลู่เข ้าหาจุดรวมสายตาทังสาม ในลักษณะเดียวกันกับก                    ้
ารเขียนทัศนียภาพ 2 แบบแรก โดยทั่วไปจะใชการเขียนทัศนียภาพแบบสามจุดกับ              ้
งานทีมขนาดใหญ่ เช
       ่ ี          ่น ตึกสูง ๆ เรือลาใหญ่ ฯลฯ ทาให ้ได ้มุม


                           ้
                      แก ้ไขครัง สุดท ้าย: Saturday, 9 August 2008, 12:11PM

								
To top