EV vuosikertomus 2009 ja tilannekatsaus by hRZ8UtFO

VIEWS: 9 PAGES: 27

									   Vuosikertomus 2009

  Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoite
Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013            Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu
             IS SKOM 31.5.2010 Kajaani
  Ohjelman tavoitteet / makroindikaattorit
Itä-Suomi              Lähtötaso              Nykytila      Tavoitetaso
                                    (uusin tieto,
                   (vuosi )   2008 vk:n tieto   2009 vk)    2009     2013
TYÖPAIKAT             243 758 (2003)  250 032 (2006)  253 950 (2007)  249 400   252 000

YRITYKSET (toimipaikkojen
määrä/100 as.)           4,36 (2004)    6,01 (2007)   6,20 (2008)    4,7       4,9


TYÖTTÖMYYSASTE
(Työvoimatutkimus)         15,4 (2005)    11,2 (2008)   13,5 (2009)   12,6       9,5


TYÖLLISYYSASTE (15-64v.)      57,0 (2003)    59,6 (2006)   60,7 (2007)   59,8     62,6ALUEEN BKT milj. € (vuoden
2000 hinnoin)           11 229 (2003)  12 120 (2006)   12 120 (2006)  13 100    14 600
BKT:n kasvu suhteessa koko
maan BKT:n kasvuun (osuus
koko maan arvonlisäyksen
muutoksesta)            54,9 (2004)   68,9 (2006 e)   75,0 (2006)   105,7    114,1VIENNIN OSUUS YRITYSTEN
LIIKEVAIHDOSTA (lähtötaso v.
2000-2003 keskiarvo)         47,20 %    52,6% (2006)   52,6 % (2006)  51,00 %   53,00 %
T&K-TOIMINNAN KEHITYS (%-
osuus BKT:sta)           1,72 % (2003)   1,80 (2006)   1,82 (2007)   3,30 %    4,00 %


KOULUTUSTASON KEHITYS
(korkea-as-teen tutkinnon
suorittaneet kaikista yli 15-v.)  20,3 (2004)   21,5 % (2007)   22,1% (2008)   24,80 %   28,50 %
          Yritysten liikevaihdon kehitys maakunnittain 2000-2009

          140          120          100
indeksi 2005=100
          80
                                  Koko maa

          60                       Etelä-Savo
                                  Pohjois-Savo

          40                       Pohjois-Karjala

                                  Kainuu

          20           0
           00               01                   02                       03                           04                               05                                     06                                            07                                                08                                                    09
          20              20                  20                      20                          20                              20                                    20                                           20                                               20                                                   20
Ohjelman toteutuminen (tilanne 31.12.2009, EAKR-osuus)
Toimintalinjoittain sitomistilanne on 31.12.2009 seuraava (EAKR-osuus):
toimintalinja 1: 70,6 M€ (45,2 % kehyksestä)       Tilanne 31.12.2008
toimintalinja 2: 55,7 M€ (42,5 % kehyksestä)       TL 1: 43,7 M€ (27,9 %)
toimintalinja 3: 28,6 M€ (45,1 % kehyksestä)       TL 2: 33,4 M€ (25,5 %)
                             TL 3: 13,0 M€ (20,5 %)
toimintalinja 4: 4,0 M€ (27,2 % kehyksestä)
                             tekninen tuki 2,5 M€
Yhteensä: 158,9 M€ (43,5 % kehyksestä)          Yht. 92,7 M€ (25,3 %)
                   tasaisen toteumavauhdin raja

   90


   80
                                   Tilanne 05/10
                     EAKR 05/10
   70
                                   TL 1: 77,7 M€
                     EAKR 12/09
   60                               TL 2: 61,4 M€
                                   TL 3: 35,4 M€
   50
                                   tekninen tuki 4,6 M€
 M€
   40                               Yht. 174,5 M€ (49 %)
   30


   20


   10


   0
      TL 1      TL 2      TL 3
     EAKR ja kansallinen julkinen rahoitus
   • Toimintalinjan 3 kysyntä ja myönnetty rahoitus kasvanut vauhdilla,
    myöntövaltuudet (MYAK 2007-2010) jo 88 % kehyksestä


                        tasaisen toteumavauhdin raja
  60


                 EAKR
  50              Kans. Julk.  40
%
  30
  20
  10
  0
       TL 1     TL 2             TL 3
     Toimintalinja 1
    • Julkinen rahoitus vuonna 2009 14 M€ edellisvuotta vähäisempää
     (erityisesti Pohjois-Savossa)
    • Menoluokista noin 90 % sidonnoista tutkimukseen ja ja
     teknologiseen kehittämiseen sekä innovointiin ja yrittäjyyteen
     (menoluokat 01-09)
    • Päätoimialoista suurimmat teollisuus, rahoitus- ja vakuutustoiminta
     sekä kaivostoiminta ja louhinta
    • Tukimuodoista noin 66 % sidotusta rahoituksesta on mennyt
     investointeihin

                       Kunnat +  Kans. julk.  Julkinen rah.
            EAKR    Valtio  muu julk.   yht.      yht.    Yksityinen  Yhteensä, euroa
Toimintalinja 1
Kehys 2007-2013    156 257 285           156 257 285 312 514 570     744 805 073  1 057 319 643
Sidottu 31.12.2009   70 573 430 53 008 605 1 130 410 54 139 015 124 712 445     284 288 680   409 001 125
Maksettu 31.12.2009  28 120 482 20 090 821      21 226 148 49 346 630     116 145 262   165 491 892
Sitomisaste        45,2 %              34,6 %   39,9 %       38,2 %      38,7 %
Maksatusaste        18,0 %              13,6 %   15,8 %       15,6 %      15,7 %
    Toimintalinja 2
• Erityisesti menoluokat 01 (tutkimuskeskusten TTK-toimet) ja 03
 (teknologian siirto ja yhteistyöverkostojen kehittäminen) ja 02 (TTK-
 infrastruktuuri ja teknologian eri aloihin erikoistuneet osaamiskeskukset)
 korostuvat
• Yritysten toimintaympäristötukea vuonna 2009 vain noin 1 M€ (4 hanketta)
• Ylimaakunnallisia hankkeita:
  •  EASTWOOD - puutuotealan itäsuomalainen kasvu- ja kehitysohjelma
  •  Rautainen Savo – teknologiayritysten kenttätyöhanke
  •  Puun ja kiven mahdollisuudet piha ja ympäristörakentamisessa
  •  Wenet Centre – itäsuomalainen puuenergiaverkosto
  •  Esiselvitys keskitetyn biokaasulaitoksen toteutettavuudesta

                      Kunnat + Kans. julk.  Julkinen          Yhteensä,
           EAKR    Valtio  muu julk.  yht.    rah. yht.  Yksityinen   euroa
 Toimintalinja 2
 Kehys 2007-2013  131 254 822           131 254 822 262 509 644  40 668 695  303 178 339
 Sidottu 31.12.2009 55 747 089 32 625 726 9 563 311 42 189 037 97 936 126   32 871 597  130 807 723
 Maksettu 31.12.2009 18 560 061 10 128 799 1 020 109 14 671 033 33 231 094   20 098 004  53 329 098
 Sitomisaste       42,5 %              32,1 %   37,3 %    80,8 %    43,1 %
 Maksatusaste      14,1 %              11,2 %   12,7 %    49,4 %    17,6 %
    Toimintalinja 3
 • Suuria menoluokkia:
    •  ratahankkeet (Savon- ja Karjalanratojen tasoristeysten poisto) (22,3 %), tuki matkailupalvelujen
      kehittämiseen (18,1 %), tiehankkeet (11,6 %), ympäristönsuojelu ja riskien ehkäisy (10,4 %)
 • Kysyntä kasvanut suhteellisesti toimintalinjoista eniten
    •  Kansallisen julkisen rahoituksen sidonta EAKR-sidontaa enemmän, reilusti kuntarahaa mukana
 • Kokeilutoimiosio: 7 hanketta, noin 3 M€ (EAKR+valtio)
 • Hankkeita (kokeilutoimiosio):
    •  Mobiilihoiva turvallisen kotihoidon tukena
    •  HYVOPA – Hyvinvointipalvelujen läpinäkyvyys osto- ja myyntiprosesseissa
    •  Virtuaalikymppi – Ikäihmisen kognitiivinen ja sosiaalinen aktivointi teknologiavälitteisten
      palvelujen avulla
    •  Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon yhtenäiset käytännöt
                        Kunnat +   Kans. julk.  Julkinen         Yhteensä,
            EAKR    Valtio   muu julk.    yht.    rah. yht.  Yksityinen   euroa
Toimintalinja 3
Kehys 2007-2013    63 429 630              63 429 630 126 859 260   2 185 932  129 045 192
Sidottu 31.12.2009   28 625 845 13 843 424  20 041 982  33 885 406 62 511 251    4 969 718  67 480 969
Maksettu 31.12.2009   9 944 911 4 281 179     5 193  12 252 435 22 197 346    1 556 885  23 754 231
Sitomisaste        45,1 %                53,4 %   49,3 %    227,4 %    52,3 %
Maksatusaste        15,7 %                19,3 %   17,5 %     71,2 %    18,4 %
Ohjelman ydinindikaattoreiden toteutuminen
                 Toteuma Tavoite 2007-    Toteuma-aste
Indikaattorit
                31.12.2009  2013       31.12.2009
         Yhteensä       1 196      2020    59,20 %
Uudet
         - naiset        374     710    52,70 %
yritykset *
         - miehet        822     1 310   62,70 %
         Yhteensä       8 314     13 230    62,80 %
Uudet
         - naiset      2 244     5 210    43,10 %
työpaikat *
         - miehet      6 070      8 020   75,70 %
Uudet T&K -
työpaikat    Yhteensä         69     800    8,60 %

* Uusien yrityksien ja työpaikkatietojen luvut eivät ole vertailukelpoisia: Tuki2000 –järjestelmän tiedot
ovat loppuun maksettujen yrityshankkeiden tietoja ja Finnveran osalta suunnitelmavaiheen arvioita

               Tavoite 2007-2015  Tilanne 31.12.2009
   Indikaattori       (osuus EAKR-     (osuus EAKR-
                rahoituksesta)    rahoituksesta)
Lissabonin strategian
                75% / 85,7 %      79,90 %
mukaiset hankkeet
Tasa-arvohankkeet        11,00 %        12,70 %
Ympäristöpositiiviset
                 20,00 %        34,40 %
hankkeet
T&K –toiminnan määrä        35 %        20,00 %
Menoluokat ja Lissabonin strategian toteutuminen
 OSUUS MYÖNNETYSTÄ       Ohjelma-   Toteuma
 EAKR- RAHOITUKSESTA      asiakirjan  31.12.2009,
                 arvio, %    %

 Tutkimus ja teknologinen     65,5     68,1
 kehittäminen, innovointi ja                * Lissabonin strategian toteut-
 yrittäjyys *                       taminen 31.12.2009 79,9 %
 Tietoyhteiskunta *        15,8      5,7    - Matkailu mukaan  87,3 %
 Liikenne *            6,2      7,8

 Energia              1,6      0,7

 Ympäristön suojelu ja       3,9      4,3
 riskienehkäisy
 Matkailu             1,5      7,4

 Kulttuuri             1,5      1,0

 Inhimillisen pääoman        -      1,4
 kehittäminen *
 Investointi sosiaaliseen      -      0,7
 infrastruktuuriin
 Uudistusten käynnistäminen     -      0,4
 työllisyyden ja osallisuuden
 aloilla

 Tekninen tuki           4,0      2,5
Horisontaaliset tavoitteet

• Kestävä kehitys
  •  Huomioidaan jo hankevalinnassa (arviointikriteerit)
  •  Ympäristöpositiivisiin hankkeisiin (359 kpl) sidottu 34,4 % kaikesta sidotusta
    EAKR-osuudesta, toimintalinjalla 3 jopa 68 %
  •  Hiilidioksidipäästöjä vähentäviin hankkeisiin 3,3 % sidotusta rahoituksesta
  •  Kasvihuonepäästöjä vähentävien hankkeiden osuus sidotusta rahoituksesta
    4,8 %
• Tasa-arvo ja syrjimättömyys
  •  Tasa-arvovaikutuksiltaan myönteisiin hankkeisiin (162 kpl) sidottu 12,7 %
    sidotusta EAKR-rahoitusosuudesta (sukupuolten, ikäryhmien ja eri
    väestönryhmien välinen tasa-arvo)
  •  Sukupuolten välinen tasa-arvo: 137 hanketta, 10,9 % EAKR-rahoituksesta
• Verkostoituminen ja kumppanuus
  •  Yhteistyötä eri tasoilla, niin hallinnoinnissa kuin toteutuksessakin
  •  Yhteisöllisyyttä edistäviin hankkeisiin (77 kpl) on sidottu 7,1 % kaikesta
    sidotusta EAKR-rahoituksesta
  Ympäristövaikutukset
Selvitys ympäristöaiheisista hankkeista
• N = 4 450 (kaikki EAKR-ohjelmien hankkeet)  554 hanketta otettiin
  selvitykseen (edustavat 13 % ohjelmien kokonaisrahoituksesta)
   • Itä-Suomen EAKR-ohjelman hankkeiden rahoitusosuus pienin selvityksessä (8,7 %) vaikka kaikissa EAKR-
    ohjelmissa suurin piirtein saman verran (34-37 %) sidottu ympäristöpositiivisiin hankkeisiin
    Selvitykseen valituista hankkeista Itä-Suomen hankkeita leikkautunut eniten pois

•  Eniten hankkeita TL 3:lla, TL 1:n hankkeet lähinnä tukia ympäristöklusterien
  yrityksille
•  Hankkeiden keskikoko n. 400 000 € (kokonaisbudjetti)
•  Noin 55 % kohdistuu Lissabonin strategiaa tukeviin menoluokkiin
•  Ympäristöhankkeiden rahoitus aihepiireittäin
                     Muu
                     14 %        Ilmastonmuutos
                                 23 %
              Jätteet ja
              kierrätys
               19 %
                                Rakennettu
                                 ympäristö
                                  23 %
                     Vesi
                     21 %
    Itämeristrategian toteuttaminen
      •  Neljä pilaria:
        I. Itämeri kestävän ympäristöpolitiikan välineenä
        II. Itämeri taloudellisesti menestyvänä alueena
        III. Itämeri kiinnostavana ja hyvien yhteyksien varassa toimivana alueena
        IV. Itämeri turvallisena alueena
      •  Hankekartoitus tehtiin välittävissä toimielimissä Eura2007 –
        tietojärjestelmään merkkaamalla strategiaa toteuttavat/tukevat hankkeet
      •  121 hanketta (45 % TL 2 ja 3 sidotusta rahoituksesta), valtaosa II-pilaria
        toteuttavia
      •  Ei TL 1:n yritystukia mukana
      •  Jatkossa määrittelyyn kaivataan ja on tulossa tarkennuksia
                              Osuus         Osuus
                             kaikista  Sidottu   kaikista
                        Hankkeita hankkeist  EAKR     EAKR-
                         (kpl)    a    (M€)   sidonnoista
Itämeri kestävän ympäristöpolitiikan alueena   34   12,50 %   5,811   10,10 %
Itämeri taloudellisesti menestyvänä alueena    66   24,20 %   16,766   29,30 %
Itämeri kiinnostavana ja hyvien yhteyksien
varassa toimivana alueena             21   7,70 %   3,168   5,50 %
Itämeri turvallisena alueena               0,00 %         0,00 %
Yhteensä                     121   44,30 % 25,745     44,90 %
Ohjelmavarojen kohdistaminen äkillisiin rakennemuutoksiin
•  Pohjois-Karjalasta Keski-Karjalan seutu ja Pohjois-Savosta Varkauden seutu ja
  Koillis-Savo ovat olleet kansallisen rakennemuutostuen alueita, jotka ovat
  voineet hakea ohjelmareservivarausta äkillisiin rakennemuutoksiin vuonna 2009.
  Etelä-Savo ei ole virallisesti nimetty rakennemuutosalueeksi, mutta
  myöntövaltuuksia on saatu Savonlinnan seudulle. Kainuu (Kajaanin seutu) on
  kansallisen rakennemuutosrahoituksen piirissä (ei ohjelmareservin piirissä).

Savonlinnan Syväsataman siirto
•  Kansallinen varaus äkillisiin rakennemuutostilanteisiin haussa olleesta rahoituksesta Etelä-Savoon osoitettiin
  yhteensä 423 999 € (EAKR+valtio) vuonna 2009. Vaikka Etelä-Savossa ei ole valtioneuvoston nimeämiä
  rakennemuutosalueita, metsäteollisuuden akuutit irtosanomiset ja koko metsäalan rakennemuutos
  heijastuu voimakkaasti myös Savonlinnan seudulle.
•  Hankkeessa toteutetaan Savonlinnan kaupungin Syväsataman siirto Vuohisaareen osana Savonlinnan
  kaupunkikeskuksen liikennejärjestelyjä (vt 14, rautatie, syväväylä). Nykyisen, Haislahdessa keskusta-
  alueella sijaitsevan syväsataman ympäristön muuttuva maankäyttö ja liikennejärjestelyt edellyttävät
  syväsataman siirtämisen muualle.
•  Syväsataman siirto Vuohisaareen tuo rakennemuutoksesta kärsivälle seudulle n. 100 htv
  rakentamisaikaista työpaikkaa ja sataman siirto palvelee myös ennakoivasti Itä-Suomen
  metsäteollisuuden rakennemuutosta, sillä se vahvistaa mm. UPM:n Savonlinnan tehtaan
  kuljetuslogistista asemaa. Uudessa paikassaan nykyaikainen satama palvelee paremmin myös muun
  teollisuuden kuljetustarpeita. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa syväsataman siirtoa logistisesti
  parempaan paikkaan ja samalla uudistaa syväsataman muuta palvelurakennetta. Hanke sisältää uuden
  syväsataman siirtämisen Vuohisaaren sen kaavoituksen ja suunnittelun ja rakentamisen, maan hankinnat,
  vesi- ja viemärijohtojen rakentamisen sekä huoltorakennuksen ja katuyhteyksien rakentamisen.
•  Syväsataman siirto EU-varoin oli osaltaan edesauttamassa UPM:n ratkaisussa investoida Savonlinnan
  vaneritehtaan laajentamiseen tammikuussa 2010. Investointi on suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa
  ja sen myötä Savonlinnan vaneritehtaasta tulee maailman tehokkain koivuvanerin tuotantolaitos.
Muiden EU-ohjelmien EAKR-ohjelmaa täydentävät
toimenpiteet
Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosio
   •  MYAK-valmistelussa pääpaino maakuntien strategiatyöhön pohjautuvassa
     teemallisessa kehittämisessä  EAKR- ja ESR –yhteishankkeet
   •  mm. äkillisistä rakennemuutoksista lieventämiseksi käytettyä ohjelmareserviä käytetty
     EAKR- ja ESR-ohjelmien kautta yhteisiin elvytystoimiin
Esimerkkihankepari:
     Outokummun Sisältökaivos - Kansainvälinen peli- ja simulaatiostudio sekä
     yrityshautomotoiminta (investointiosio) (EAKR)
      Hakija/toteuttaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
      Rahoitus: 334 000 €
     Hankkeen ydintavoitteena on luoda Outokumpuun uudenlainen pelialan toimintaympäristö pelialan
     yritysten hautomo- ja liiketoiminnalle ja kansainvälisille projekteille. Hankkeella varustetaan vuokratilat
     palvelemaan hautomotoimintaa ja pelistudiotyöskentelyä.
     Investointihankkeen tuloksena on luotu infrastruktuuri ja toimintavalmiudet kansainväliselle
     pelistudiolle ja yrityshautomotoiminnalle. Vuokratilat varustetaan yrityshautomotoiminnassa
     tarvittavilla käyttövalmiina olevilla laiteympäristöillä ja kiintokalusteilla. Varustetaan kansainväliset
     vaatimukset täyttävä pelistudio yritysten ja yksittäisten työntekijöiden käyttöön.

     Outokummun Sisältökaivos - Kansainvälinen peli- ja simulaatiostudio sekä
     yrityshautomotoiminta (kehittämisosio) (ESR)
     Hakija/toteuttaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
     Rahoitus: 588 000 €
     Hankkeen tavoitteena on
     1) kehittää pelialan osaamista, 2) saada syntymään kansallista ja kansainvälistä pelialan
     hautomotoimintaa sekä esihautomona että varsinaisena yrityshautomona, 3)luoda toimintaympäristö
     kansainvälisesti korkeatasoiselle pelistudiolle, 4) tehdä Pohjois-Karjala ja Outokummun sisältökaivos
     tunnetuksi peli- ja 3d-alan osaamisalueena, 5) luoda kansainvälinen verkosto tukemaan
     yrityshautomotoiminnan yrittäjiä ja työntekijöitä ja pelituotantojen kehittämistä.
     Hankkeen avulla pyritään synnyttämään yritys- ja yhteistyöverkosto, joka käyttää tehokkaasti hyväkseen
     pelistudion tarjoamia mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla tukensa hautomossa aloittaville yrityksille. Osana
     hanketta toteutetaan voimakas Outokummun sisältökaivoksen toiminnan kansainvälistymis- ja
     tiedotuspanostus.
Muiden EU-ohjelmien EAKR-ohjelmaa täydentävät
toimenpiteet
•  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
   • täydentävyys näkyy erityisesti yritystukitoiminnassa
•  Esimerkkihanke:
   Ylä-Savon vesistöt kuntoon -hanke
   EAKR-hanke (1.1.2008 – 31.12.2010)
   Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 368 883 €, josta tuki (EU+ valtio) on 254 529 €.
   EMR-hanke (1.8.2008 – 31.7.2011)
   Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 207 497 €, josta tuki (EU+valtio) on 188 748 €.
   Hakija/toteuttaja: Lapinlahden kunta
   •  Parantamalla Iisalmen reitin veden laatua sekä Ylä-Savon vesistöjen tilaa lisätään vesistöjen
     virkistyskäyttömahdollisuuksia ja kehitetään asuinympäristöä. Hankkeen tavoitteena on kehittää
     olemassa olevaa ympäristöalan yritystoimintaa ja edistää uusien yritysten syntyä. Hankkeen toiminta-
     alueena on Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven, Iisalmen, Lapinlahden, Varpaisjärven, Pielaveden,
     Keiteleen ja Maaningan kuntien alueet.
   •  EAKR-toimenpideohjelmasta rahoitettavalla hankkeella edistetään vesistökunnostusta,
     aktivoidaan asukkaiden omaehtoista kunnostustoimintaa, tuetaan haja-asutuksen jätevesien
     käsittelyyn liittyvään toimintaa sekä edistetään hoitokalastusta. Hankkeessa vahvistetaan haja-
     asutusalueen jätevesihuoltoa laajoina kokonaisuuksina yli kuntarajojen kehittämällä
     vuorovaikutteisten suunnitteluohjeistuksen haja-asutusalueen jätevesihuollon yleissuunnitelmien
     sisällöstä ja laatimalla yleissuunnitelmat hankealueen kuntiin. Hankkeessa kehitetään myös muun
     muassa sakokaivolietteen yhteiskeräilyn toimintamalli ja edistetään jätevesijärjestelmien
     huoltoverkoston luomista.
   •  EU:n maaseuturahaston (EMR) rahoitusta suunnataan maatalouden vesiensuojelun
     edistämiseen. EMR:n tuella toteutettavan hankkeen keskeisin tavoite on tuottaa tietoa tilakohtaista
     vesiensuojeluratkaisuista ja niiden kustannuksista tiloilla tapahtuvan päätöksenteon pohjaksi. Hanke
     vastaa myös koko maakunnan alueella maatalouden kosteikkojen lisäämisen koordinoinnista.
Ongelmia ja riskejä ohjelman toteutuksessa

• Muuttunut taloudellinen tilanne ja hidas käynnistyminen
• Ohjelman hankkeiden perustuminen moniin kansallisiin,
 säännöiltään erilaisiin tukijärjestelmiin
• Täytäntöönpanon resurssien vähäisyys ja osaamisen erot
 välittävissä toimielimissä (mm. organisaatiomuutoksista johtuen)
• Välittävien toimielimien suuri määrä
  •  Muutos 2010 alusta alkaen, 60  43 välittävää toimielintä
  •  Tehtävien eriyttäminen
  •  Menettelyprosessit yhtenäistyneet vähitellen
Tilannekatsaus Itä-Suomen EAKR-
  toimenpideohjelmaan (05/09)

 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoite
Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013
EAKR-ohjelmien edistymistilanne 11.5.-10

 EAKR + valtio
        Kehys 2007-2013 Sidottu Maksettu   Sidottu  Maksettu Hankkeita
Ohjelma      (milj. euroa) 11.5.2010 11.5.2010   (%)    (%)   (kpl)
Etelä-Suomi     273,607   97,968  34,641   35,8 %   12,7 %   803
Länsi-Suomi     322,032   112,131  43,592   34,8 %   13,5 %  1 037
Itä-Suomi      671,176   253,314  110,168  37,7 %   16,4 %  1 344
Pohjois-Suomi    549,708   217,911  86,897   39,6 %   15,8 %  1 625
Yhteensä      1 816,523   681,324  275,299  37,5 %   15,2 %  4 809

Sidonnat toimintalinjoittain Itä-Suomessa, EAKR + valtio, 18.5.-10,
TL 1: osalta arvio (Finnveran luvut)
        EAKR+valtio, € sidonta-aste, % Yhteensä 1 353 hanketta
TL 1         132 200 000   43,67   (ei Finnveran lukuja)
TL 2          93 996 061   42,53      TL 1: 911 kpl
TL 3          49 261 557   50,37      TL 2: 268 kpl
Tekn. tuki        8 568 739  29,30      TL 3: 139 kpl
YHTEENSÄ       284 026 357   43,64      Tekninen tuki: 35 kpl
 N+2 2010 –tilanne 11.5.-10
EAKR-toimenpideohjelmat

(EURA 2007, raportti 13; maksatuspäätöksen tila:maksettu+valmis)
          EAKR-kehys     Julkisen     Julkinen
          2007+2008-   rahoituksen "N+2 -  maksettu   Maksettu v. 2010
EAKR-toimen-     7,5 %    tarve" 30.11.2010  rahoitus   N+2 -tarpeesta   Julkista rahoitusta
pideohjelma     ennakko      yhteensä     11.5.2010    11.5.2010    maksamatta 11.5.2010Etelä-Suomi     27 158 969    67 897 423    44 135 392    65,0 %       23 762 031Länsi-Suomi     31 351 485    78 378 713    54 658 147    69,7 %       23 720 566Itä-Suomi      99 305 046    198 610 092    128 976 452    64,9 %       69 633 640Pohjois-Suomi    61 231 834    122 463 668    111 487 506    91,0 %       10 976 162Yhteensä      219 047 334    467 349 895    339 257 497    72,6 %       117 116 236
N+2 2010 –tilanne 11.5.-10, ”Kreikan malli”
EAKR-toimenpideohjelmat

                   Julkisen
         EAKR-kehys   rahoituksen "N+2 -            Maksettu v. 2010  Julkista rahoitusta
EAKR-toimen-   2007/6+2008-  tarve" 30.11.2010  Julkinen maksettu   N+2 -tarpeesta    maksamatta
pideohjelma   7,5 % ennakko    yhteensä    rahoitus 11.5.2010   11.5.2010      11.5.2010Etelä-Suomi   11 683 019    29 207 548      44 135 392      151,1 %      -14 927 845Länsi-Suomi   13 486 520    33 716 300      54 658 147      162,1 %      -20 941 847Itä-Suomi    44 810 107    89 620 214      128 976 452      143,9 %      -39 356 238Pohjois-Suomi  26 340 201    52 680 401      111 487 506      211,6 %      -58 807 105Yhteensä     96 319 847    205 224 463     339 257 497      165,3 %      -54 284 083
  Ohjelman toteutusta
• Ylimaakunnallisuus
  •  Kaikkiaan käynnissä on 10 ylimaakunnallista hanketta
  •  Koulutusorganisaatiot (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) tehneet paljon yhteistyötä yli
    maakuntarajojen


• Kokeilutoimiosio – palvelujärjestelmien kehittäminen, TL 3
  •  2. haku avattiin joulukuussa 2008, 8 hakemusta (1. haussa 20 hakemusta)
  •  2009 tammi-helmikuussa valittu 5 hanketta jatkovalmisteluun, päätös myöhemmin neljästä
    hankkeesta
  •  Kokeilutoimiosioon hyväksytty kaikkiaan 7 hanketta, yhteensä julkinen rahoitus on noin 3 M€
  •  korostettu ylimaakunnallisuutta

• ”Ennakkobudjetointi”, myöntövaltuuksiin 20 % lisäys vuosille 2009-2011
 (joka vuodelle), otetaan vuosien 2012-2013 kehyksestä

• Erityisrahoituksen seuraaminen (35 €/as./v. lisärahoitus)
  •  Harvaan mutta kauttaaltaan asutun Itä-Suomen kilpailukykyongelmiin vastataan toimintalinjojen 2
    ja 3 toimenpitein mm. vahvistamalla yritysten toimintaympäristöä, tukemalla osaamisen siirtoa ja
    innovaatiotoimintoja sekä yritysten toimintaympäristöä parantavilla infrastruktuurihankkeilla ja
    tietoyhteiskuntahankkeilla. Edelleen rahoitusta kohdistetaan mm. luontoarvojen ja
    luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä tukeviin hankkeisiin, ml. matkailun kehittäminen ja
    uusiutuvan energian käytön edistäminen.
Esimerkkihankkeita (TL 2)
HitSavonia II-hanke
•  Hakija/toteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu
•  Projektin toteutusaika 1.1.2008 – 31.8.2010. Kokonaisbudjetti 700.000
  €, josta Tekesin rahoitus 595.000 € ja yksityinen rahoitus 67.500 €.
•  Projektin yhteistyökumppaneita ovat Tampereen teknillinen yliopisto,
  Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kuopion kaupunki, Brandente Oy,
  Gebwell Oy, Lapinlahden Levypalvelu Oy, Pivaset Oy, Ponsse Oyj ja
  Ratesteel Oy.
•  Projektin vastuuorganisaatio Savonia-ammattikorkeakoulun konealan t&k-
  yksikkö toimii Kuopiossa ja Iisalmessa. TKI-toiminnan painopistealueita
  ovat digitaalinen koneenrakennus, hitsaustekniikka sekä materiaali- ja
  pinnoitustekniikka.
•  Tämän projektin tavoitteena oli tutkia konventionaalisen robottihitsauksen
  tehokkuuden parantamismahdollisuuksia liittämällä siihen tukitekniikkaa.
  Tukitekniikka voi olla esim. robotisoidun hitsauksen, osavalmistuksen ja
  kokoonpanon yhdistämistä samaan soluun. Tuotantokonseptin toimintaa on
  testattu, kehitetty ja demonstroitu yritysyhteistyökumppaneiden case-
  tuotteiden avulla. Tästä esimerkkinä erään yhteistyökumppanin neljästä
  osasta koostuva tuote, jonka kokoonpano-, silloitus-, hitsaus- ja
  viimeistelyaika on käsityönä noin kaksi tuntia. Tutkimussolussa toteutettuna
  robotisoituun kokoonpanoon, silloitukseen ja hitsaukseen kului aikaa noin
  25 min. Hitsauksen jälkeinen viimeistelytarve oli hyvin vähäinen.
                                                            Projected enterprises involved in
Project examples, Priority 2                  Funding and partial                   the project:
                                  projects:                      (1) Orion Oyj (Espoo, Kuopio)
                                                            (2) Honeywell (Kuopio)
                                                    PROMET     (3) Mettler-Toledo (USA)
                                                    PROFIT     (4) GlaxoSmithKline (UK)
                                       0,56           PROTON     (5) Ark Therapeutics (Kuopio)
                                                1,78  PROMISENS
                                0,89                          (6) Specim (Oulu) -
                                                    PROTOS     (7) Kuava (Kuopio) -
                                                            (8) Waltti Electronics (Kuopio)
                                   1,00       0,73
                                                            (9) Galena (Kuopio) -
                                                            (10)* Espotel (Espoo)
PROMIS-Research Center                    3,7 M€ (includes ERDF                   (11)* KSV Instruments (Helsinki)
                                  and ESF)                      (12)* Delfin Tech. (Kuopio) -
                                                            (13)* Kuopio Innovation Oy (Kuopio)

 •   Unique interdisciplinary Research Centre in Kuopio, which implements
    research projects to develop pharmaceutical process analytics
        Head dispensers
                Process engineers
    Pharmacists
                     Management engineers
             Academical
   Physicists       and
          Industrial environment Statistical experts                     Oulu:
                                                   VTT:
    IT specialists            Chemists                         • Optical instruments

         Measurement engineers


          Kuopio:                                 Joensuu:
          University of Kuopio:                          University of Joensuu:
          • Dept. of Physics                           • Dept. of Physics
          • Dept. of Pharmaceutical technology and biopharmacy
          • BioMater- center
          VTT:
                                          Kajaani:
          • Optical instruments
                                          Kajaani univ. consortium:
          Savonia univ. Of Applied Sciences
                                          • measurement labs
          • Micro sensor laboratories
          • Wireless communication
  Esimerkkihankkeita (TL 3)
Rakentamiskeskus
•  Toteutusaika: 1.1.2009–31.12.2010
•  Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
•  Hakija/ toteuttaja: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

•  Projektin tavoitteena on lisätä etenkin yksityisten kiinteistön omistajien, pienyritysten ja
   oppilaitosten kiinnostusta korjausrakentamiseen, energiatehokkuuteen ja ympäristöasioihin
   rakentamisessa ja asumisessa. Pienyritysten on mahdollista saada tietoa myös
   ympäristöjärjestelmistä ja ympäristösertifikaateista, joilla he voivat parantaa
   ekokilpailukykyään.
•  Projekti toteutetaan pysyvänä neuvonta- ja näyttelypisteenä, jossa asiakkaat voivat käydä
   arkisin. Rakentamiskeskuksessa on aina paikalla vähintään yksi asiantuntija. Näyttelyssä
   havainnoidaan entisajan rakennusmenetelmiä ja -materiaaleja, joiden tarkoituksena on
   esimerkin kautta demonstroida minkälaisia rakenteita ennen tehtiin. Neuvonta liittyy
   kiinteästi korjausrakentamiseen, mutta uudisrakentamistakaan ei ole poissuljettu.
•  Neuvonnalla ohjataan rakentajaa tekemään ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita
   ratkaisuja, ja pyritään osoittamaan myös niihin liittyvä kustannusvaikutus.
   Energiatehokkuuteen ei liity pelkästään energiansäästömahdollisuudet vaan myös
   uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Pohjois-Karjalassa hyödynnettäviä uusiutuvia
   energiamuotoja on esimerkiksi metsähake, maalämpö, biokaasu ja pelletti. Aurinkolämmön
   ja tuulilämmön mahdollisuudet tuodaan myös esille.
•  Projektin tuloksena Joensuuhun saadaan pysyvä rakentamiskeskus, jossa on esillä
   rakentamismenetelmiä ja rakentamismateriaaleja. Rakentamiskeskuksesta saa myös
   neuvoa ja opastusta korjausrakentamiseen, kiinteistöjen energiahuoltoon ja
   ympäristöasioihin liittyen. Näyttely, neuvonta ja opastus ovat maksuttomia palveluja.
  Rakennerahastoviestintää
•  Itä-Suomen rakennerahastoportaali avattiin 15.1.2008 osoitteessa
   http://rakennerahastot.ita-suomi.fi
   • noudattelee ja tukee kansallisen portaalin sisältöä
   • valikkorakennetta muokattu, kieliversiot otettu käyttöön, kävijäseuranta (vierailujen määrä
    kasvanut tasaisesti)
   • tuodaan esille hyviä käytäntöjä hankkeista
   • kullakin maakunnalla oma osionsa sivustolla, lisäksi mahdollisuus extranetin käyttöön
    tavoitteena koota rakennerahastotietoutta hakijoiden kannalta yhden luukun alle,
    myös muu aluetasolla haettava EU-rahoitus tiedoksi
•  Valtakunnallinen rakennerahastot.fi –palvelu
   •  suuralueportaalien emo, tiivis vuorovaikutus ja linkitys molemmin puolin
• Rakennerahastotietopalvelu (EURA 2007:n yhteydessä)
 www.eura2007.fi/rrtiepa

-  Hakuilmoituksia lehdissä, koulutustilaisuuksia
-  Itä-Suomen rakennerahastopäivät 1.-2.10.-09 Joensuussa, n. 240
   osallistujaa (hanketoimijat kohderyhmänä), 28.-29.10.-10 Kajaanissa
Seurantakomitean 2.12.2009 suositukset / yhteenveto
 •  Sidonnat ja maksatukset ovat edenneet hyvää vauhtia, haasteita silti riittää
   taloustilanteen vuoksi  eteneminen edelleen hyvässä vauhdissa
 •  Toimintalinjalla 3 on kysyntää ja siten paineita ohjelmanmuutoksiin, asiaan palataan
   ensi kevään kokouksessa  SK keskustelee tilanteesta
 •  Pääomasijoitusrahastotoimintaan on positiivinen suhtautuminen ja asiaa valmistellaan
   kevään aikana  Itä-Suomi varannut 5 M€ (optiona toinen 5 M€), toiminnan
   käynnistäminen valmistelussa ministeriössä
 •  Kuntarahoituksella on kriittinen rooli ohjelman toteutuksessa, ohjelma-asiakirjan
   mukaisesta osuudesta (16,4 %) pidetään kiinni ja siten porrastus eri ohjelmien välillä
   kuntaprosentissa säilynee  Kuntatalous edelleen vaikeuksissa, ohjelmaan kuntarahaa
   kertynyt toistaiseksi hyvin (paljon TL 3:n hankkeita, jossa kuntarahaa)
 •  Itämeristrategiaa toteutetaan osana Itä-Suomen EAKR-ohjelman normaalia
   hanketoimintaa  Kuullaan jatkotoimenpiteistä EAKR-ohjelmissa strategian
   tukemiseski
 •  Energiatehokkuuden raportointia vuosikertomuksessa kehitetään,
   ohjelmanmuutostarvetta ei asiassa ole  Vuosikertomuksessa ei ole erikseen
   raportoitu energiatehokkuudesta
 •  Laajakaista kaikille 2015 –ohjelmaan ei löydy EAKR-ohjelmasta rahoitusta ellei
   ohjelmaan tule ulkopuolelta lisärahoitusta  EAKR-ohjelmilla ei tueta kansallista
   laajakaistastrategiaa kuituyhteyksien rakentamiseksi, mutta voidaan rahoittaa erityisesti
   laajakaistayhteyksiin liittyvää palvelujen kehittämistä

								
To top