otot manusia by chempkasyima

VIEWS: 573 PAGES: 32

									3 . 0     S I S T E M      O T O T
Manusia direka untuk bergerak. Pergerakan tubuh badan manusia berlaku
hasild a r i p a d a g a b u n g a n s i s t e m r a n g k a d a n o t o t . P e r g e r a k a n
d i h a s i l k a n o l e h penguncupan dan pemanjangan otot

.3 . 1 K o m p o n e n       Si s t e m    Ra n g k a

i. Fiber otot
•Merupakan sel-sel otot
•Sel-sel otot berbentuk panjang, silinder dan banyak nuklues.
•Berjalur dan bersaiz besar.
•Diameter diantara 10-100 µm
•Panjang sehingga 40cm.

Rajah 1: Fiber Otot
ii. Tisu penghubung
•Endomisium
S e t i a p f i b e r o t o t d i l i t u p i s e l a p u t t i s u p e n g h u b u n g h a l u s y a n g d i k e n a l i sebagai
endomisium
•Perimisium
Perimisium adalah membran berserat yang menyaluti beberapa fiber ototbagi membentuk berkas fiber
otot yang dikenali sebagai fasikel
•Epimisium
Keseluruhan badan otot yang terdiri daripada fasikel-fasikel ini disaluti tisupenghubung kasar yang
dikenali sebagai epimisium
Rajah 2: Tisu-tisu Penghubung
iii. Tendon
•Tisu fiber kolagen yang melekatkan otot kepada tulang
•Tendon tidak begitu kenyal
•Ia menghasilkan daya ketegangan yang tinggi
•Tendon yang lebar di panggil aponeurosisi v . L i g a m e n
•T i s u b e r f i b e r y a n g m e n y a m b u n g k a n d u a a t a u l e b i h t u l a n g a t a u r a w a n yang
boleh bergerak.
•L i g a m e n b e r f u n g s i u n t u k m e n g e k a l d a n m e n e t a p k a n t u l a n g
p a d a kedudukannya serta membolehkan pergerakan pada sendi.v . K a r t i l e j
•Tisu lembut tetapi kuat, elastik dan tiada saluran darah. Kartilej menyalutihujung-hujung tulang yang
membentuk sendi.
•B e r f u n g s i u n t u k m e l i n d u n g i t u l a n g d a r i p a d a h a u s a p a b i l a b e r g e s e r a n antara
sendi dan sebagai penyerap apabila berlaku hentakanpada tulang.
Rajah 3: Tendon, Ligamen dan Kartilej

3 . 2 F u n g s i          O t o t

i . M e n g h a s i l k a n p e r g e r a k a n
Penguncupan otot rangka menghasilkan pergerakan seperti berjalan dan menulis.
ii. Mengekalkan postur
Otot memberi bentuk pada manusia menyokong tubuh
b a d a n d a n mengekalkan postur.
iii. Menstabilkan sendi
Selain menarik tulang-tulang untuk menghasilkan pergerakan, otot-otot jugamembantu menstabilkan
sendi-sendi rangka.
iv. Menghasilkan haba
Sel-sel badan menghasilkan haba se bagai aktiviti sampingan otot.
H a b a penting bagi mengekalkan suhu normal badan. Otot rangka menghasilkan
k e b a n y a k a n h a b a p a d a b a d a n m e m a n d a n g k a n 4 0 % j i s i m b a d a n t e r d i r i daripada
otot rangka.
3 . 3 J e n i s - J e n i s O t o t
Terdapat tiga jenis otot iaitu otot rangka, kardiak dan licin. Otot -otot ini
d a p a t dibezakan berdasarkan lokasi, struktur dan fungsinya.
Rajah 4: Jenis-jenis Otot
i  .   O   t  o  t  R  a  n  g  k  a
Rajah 5: Sel otot rangka
Rajah 4: Jenis-jenis Otot
i  .   O   t  o  t  R  a  n  g  k  a
Rajah 5: Sel otot rangka
5
Rajah 6: Sel otot Rangka
Ci           r          i        -
c          i          r        i      H
u          r          a         i      a
n          L    o   k   a   s   i   M   e l  e  k  a  t
p   a   d    a      t   u  l   a   n  g   a  t  a  u
k   u    l   i   t   B e n t u k
S e l T u n g g a l ,                     p a n j a n g
d a n         b e r j a l u r              Kekerapan
KontraksiTerkawal dan dikawal oleh sistem
saraf K e l a j u a n           K o n t r a k s i D a r i    p e r l a h a n
k e   c e p a t R       e   n   t  a  k
K   o   n   t   r   a   k   s  i  T  i   a  d a  i i . O t o     t
K a r d i a k
Rajah 7: Sel otot kardiak
6
Rajah 8: Otot Kardiak
C        i    r  i  -
c        i    r  i  H
u        r   a   i  a
n          L     o     k     a   s    i    D     i    n
d    i     n      g
j    a     n     t     u    n   g    B  e   n  t   u   k
S  e   l   B   e   r   a   n  g   k a  i    d   a  n
b  e   r   j   a   l   u   r     Kekerapan KontraksiLu          ar kawal
dan diikawal oleh perentak jantung.K e l a j u                        a n
K o n t r a k s i P e r l a h a n R                   e   n  t   a  k
K   o   n   t   r   a   k   s  i  A  d  a  i   i   i  .   O  t o
t    L   i   c  i   n
Rajah 9: Sel otot Licin
7
R   a    j    a    h
1   0     R     a    j
a   h         1    1
C  i   r    i    -
c  i   r    i     H
u  r   a     i    a
n        L o k a s i       D    i  n    d  i n g   o r g  a  n
v i s e r a l       s e p     e    r  t    i   p e r u t ,
p u n d i      k e n c i       n  g        d a n saluran
jantungB e n t u k           S    e    l    T u n g g a    l
d a n       t i d a    k
b e r j     a l u r        K e ke r a p a n K o n t r a ks i Lu a r
k a wa l d a n d i k a wa l o l     e h s i s t e m s a r a f , h o r m o n , bahan
kimis dan regangan.K e l a j u a     n  K o n t r a k s i S a n g a t
p e r l a h a n R e n t a k        K o n t r a k s i A d a    p a d a
o t o t - o t o t   t e r t e n   t u  s a h a j a

3 . 4 C i r i - c i r i    O t o t
i . K e b o l e h u j a a n
•kemampuan otot untuk menerima dan bertindak balas terhadaprangsangan yang diterima
.ii.Kebolehkucupan
•keupayaan otot menguncup atau memendek apabila menerimarangsangan.
i i i . K e b o l e h p a n j a n g a n
•keupayaan otot untuk meregang atau memanjang melebihi asal.
8
•Otot apendikular terletak dan melekat pada tulang apendikular sepertiradius, ulna, femur, humerus,
patella.
•Contoh- scapula, deltoid, biseps, grastrocnemius.
Otot-otot rangka yang utama
Rajah 12: Pandangan hadapan dan belakang badan
•Bahagian Kepala
10
Rajah 13: Otot muka
Rajah 14: Otot leher

•Bahagian Badan
11
Rajah 15: Otot tengah badanRajah 16: Otot belakang badan
•
Bahagian Lengan
12
Rajah 17: Otot lengan
•
Bahagian Kaki
13
Rajah 17: Otot lengan
•
Bahagian Kaki
13


Rajah 18: Otot kaki
\
14
3 . 6   L e k a t a n     o t o t
Setiap otot rangka dilekatkan pada sekurang -kurangnya dua tempat di tulang atau tisu-
tisu penghubung yang lain. Terdapat dua tempat lekatan otot iaitu proksimal dandistal.

i . P r o k s i m a l
•Bermaksud lekatan otot pada tulang yang hampir dengan tubuh badan.
•Tempat pelekatan otot pada tulang yang kurang bergerak.
•Dikenali sebagai origin.
i i . D i s t a l
•Bermaksud lekatan otot pada tulang yang jauh dari tubuh badan.
•Tempat pelekatan otot pada tulang yang boleh bergerak.
•Dikenali sebagai insertion.
R      a     j       a        h            1    9
R      a     j       a        h
2      0
N      a     m        a
O      t     o       t        P       r     o    k
s     i     m        a        l      D      i    s
t     a     l       S t e r n o c l e i d o m a s t o i d S
t e r n u m ,
k l a v i k e l M a s t o i d L a t i s s i m u s
d o r s i B a h a g i a n          b a w a h vertebra, iliakHujung
proksimalD e l t o i d    K l a v i k e l ,         s k a p u l a B a h a g i a n
t e n g a h    h u m e r u s B          i    s     e  p
b   r    a  k    i     i    S     k     a  p    u  l   a
P   r    o  k     s     i    m     a     l
r   a    d  i    u     s    P e k t o r a l i s
m a j o r K l a v i k e l , s t e r n u m , tulang rusukProksimal
humerusG l u t e a l
m a k s i m u s S a k r u m ,
i l i u m P r o k s i m a l
f e m u r         K   u   a   d   r  i   s  e  p  s  B a  h a
g  i  a   n    a  t   a   s
p  e  l   v  i  k  P   a    t  e   l  l   a
15

G a s t r o k n e m i u s D i s t a l              f e m u r     d a n
f i b u l a K a l k a n u s
Jadual 1 : Contoh Perlekatan Otot

3.7 Interaksi otot-otot dalam pergerakan rangka
Saling tindakan otot-otot
•B e r m a k s u d o t o t - o t o t d a l a m t u b u h b a d a n s a l i n g
b e r t i n d a k a t a u bekerjasama dalam melakukan suatu pergerakan.

O t o t - o t o t a k a n bertindak secara berkumpulan iaitu melibatkan:

i . A g o n i s
    -otot penggerak utama (prime movers)
 O t o t - o t o t u t a m a m e n g u n c u p u n t u k m e n g h a s i l k a n p e r g e r a k a n khusus
 T i n d a k a n a g o n i s m e n g h a s i l k a n l e b i h d a y a u n t u k p e r g e r a k a n khusus


ii.Antagonis


                      melicinkan pergerakan yangdilakukan oleh agonis.


iii.Sinergis
  -otot yang membantu otot-otot penggerak utama.

                             -otot itu melekat.
 C o n t o h : O t o t - o t o t b r a k i o r a d i a l i s , b i s e p s b r a k i i d a n b r a k i a l i s bertindak
sebagai sinergis untuk membengkok sendi siku.
16


Rajah 21: Perlekatan otot
3.8 Penguncupan otot rangkai .
J e n i s - j e n i s p e n g u n c u p a n o t o t
Otot tidak semestinya memendek apabila menguncup. Sebaliknya apa yangu m u m n y a b e r l a k u
p a d a s e m u a b e n t u k i a l a h p e m b e n t u k a n d a y a h a s i l daripada interaksi
f i l a m e n - f i l a m e n a k t i n d a n m i o s i n d a l a m u s a h a k e d u a - duanya untuk
menggelungsur melepasi kedudukan masing -masing dalamfiber otot. Terdapat tiga jenis
penguncupan otot rangka iaitu:

•Penguncupan isometrik (penguncupan statik)


 Contoh: Aktiviti menolak dinding den gan siku bengkok. Dinding tidakbergerak tetapi
otot triseps brakii menguncup dan menghasilkan daya
17
Rajah 22: Menolak dinding

•Penguncupan Isotonik
 Bentuk penguncupan di mana fiber-fiber otot memendek
b a g i menghasilkan daya mengatasi rintangan yang bergerak.

melibatkan pemendekan fiber-fiber otot.
  Contoh: Penguncupan bisep semasa mengangkat ‘dumbell’
. Penguncupan esentrik melibatkan pemanjangan fiber otot.
Rajah 23: Biceps curl
18
•Penguncupan Isokinetik
  Penguncupan fiber otot dengan halaju penguncupan yang
t e t a p sepanjang pergerakan.
  P e n g u n c u p a n i n i d i h a s i l k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n p e r a l a t a n y a n g dapat
mengawal halaju pergerakan tersebut.
       Pengunaan mesin “multi-gym’.
Rajah 24: Bench press
19
i i . H a l a j u          P e n g u n c u p a n
Fiber otot boleh diklasifikasikan mengikut kelajuan penguncupan otot. Halajupenguncupan otot
berbeza mengikut pergerakan yang dilakukan. Terdapat d u a j e n i s f i b e r o t o t y a n g
mempengaruhi halaju penguncupan iaitu fiber sentak cepat dan fiber sentak
l a m b a t . P e r a t u s a n f i b e r s e n t a k c e p a t d a n lambat ini dalam otot begantung kepada baka,
fungsi dan latihan seseorangindividu.

•Fiber sentak cepat

    lebih besar dan berwarna putih.
 M e m p u n y a i k e u p a y a a n a n a e r o b i k y a n g t i n g g i d a n s e s u a i u n t u k aktiviti
berintensiti tinggi, pantas dan memakan masa yang pendek.


•Fiber sentak lambat


 Mempunyai keupayaan aerobik yang tinggi dan sesuai untuk aktiviti jarak jauh.

                                                          jang.
20
3 . 9 R u j u k a n Pusat Perkembangan Kurikulum (2004).
Buku Sumber Sains Sukan Tingkatan 5
.Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Pusat Perkembangan Kurikulum (2002).
Buku Sumber Sains Sukan Tingkatan 4
.
SISTEM OTOT
Tisu Otot Rangka
1. Pergerakan berlaku hasil daripada gabungan sistem
rangka dan otot.

2. Pergerakan dihasilkan oleh penguncupan dan pemanjangan.

3. Otot rangka mengandungi beberapa komponen, iaitu :

a. Fiber otot (sel-sel otot)
b. Berbentuk selinder, panjang dan banyak nukleus.
c. Berjalur dan bersaiz besar.

Tisu Penghubung

1. Epimisium – seluruh bhg luar otot.
2. Perimisium – terdiri drp fasikel-fasikel yang dilitupi tisu penghubung
berfiber.
3. Endomisium – setiap fasikel ada fiber otot yg diliputi oleh endomisium.

Tendon
1. Terdapat pada hujung otot yang melekat kepada tulang
2. Tendon terdiri drpd serat kolagen dan boleh meregang dengan baik.

Fungsi Otot Rangka

1. Menghasilkan Pergerakan
- Penguncupan otot rangka membolehkan kita berjalan, berenang, bertindak
dengan pantas, melakukan ekspresi muka dan sebagainya.
2. Mengekalkan Postur
- Kombinasi saling tindakan otot rangka membolehkan kita mengekalkan postur
badan.
3. Menstabilkan Sendi
- Otot-otot mengstabilkan sendi, seperti sukan memanah.

4. Menghasilkan Haba
- Tenaga terbebas sebagai haba selain digunakan untuk penguncupan otot

Ciri-ciri Otot Rangka


1. Menguncup (contractility)
-keupayaan otot memendek apabila menerima ransangan
- daya dihasilkan apabila otot menguncup.

2. Meregang (extensibility)
-keupayaan otot memanjang.
- fiber otot memendek apabila menguncup tetapi boleh memanjang melebihi
panjang asal apabila otot relaks.

3. Menganjal (elasticity)
- keupayaan otot untuk kembali semula ke panjang asal selepas meregang atau
menguncup.


4. Mudah teruja (irritability/excitability)
- kemampuan otot untuk menerima dan bertindak balas terhadap ransangan
yang diterima.
- keupayaan ini akan membolehkan otot untuk menguncup.
Fungsi Otot Rangka

1. Menghasilkan Pergerakan

- Penguncupan otot rangka membolehkan kita berjalan, berenang, bertindak
dengan pantas, melakukan ekspresi muka dan sebagainya.
2. Mengekalkan Postur

- Kombinasi saling tindakan otot rangka membolehkan kita mengekalkan postur
badan.

3.Menstabilkan Sendi

- Otot-otot mengstabilkan sendi, seperti sukan memanah.

4. Menghasilkan Haba
- Tenaga terbebas sebagai haba selain digunakan untuk penguncupan otot.

(INTERAKSI OTOT) SALING TINDAKAN OTOT

1. Agonis (Pengerak Utama)

otot yang berkontraksi menghasilkan pergerakan.
cth: otot biceps brachii merupakan pengerak utama fleksi siku.

2.Antagonis
Otot yang menghasilkan pergerakan yang berlawanan dengan agonis.
Apabila agonis menguncup, antagonis mengendur (relaks)
Cth: triceps brachii merupakan pengerak utama mengekstensikan siku. Biceps
Brachii merupakan antagonis bagi triceps brachii

3. Synergis

- ia membantu (tambah daya) kepada pengerak utama dalam menghasilkan pergerakan
- ia menyediakan tarikan tambahan dan juga menstabilkan sendi.
OTOT-OTOT LICIN (INVOLUNTARI

1, Terdapat di dinding pada organ dalaman seperti pada iris dan otot siliari mata,
perut, pembuluh (vesel) darah.
2. Dipanggil otot lembut kerana ianya tidak berjalur.
3. Luar kawalan – sistem saraf & hormon
4. Penguncupan sangat perlahan.
Cth : gerakan makanan melalui usus, menguncup uterus semasa melahirkan anak dan
mengepam darah melalui saluran darah.

Otot Kardiak

Terdapat hanya pada otot jantung.
Otot ini `contracts`dengan jantung untuk pam darah melaluinya.
Otot ini berbeza dengan otot lembut di mana `contract`nya berirama.
Ianya berjalur seperti pada otot voluntari tetapi fibernya bercabang, tersusun memanjang
seperti pada otot berjalur, bercirikan warna merah.

Cara Menamakan Otot Rangka

Otot rangka dinamakan berdasarkan beberapa kriteria (struktural dan fungsi) :

1. Arah serat/fiber otot :

Rektus – otot lurus,selari dengan median tubuh. Contoh rektus femoris.
Transverse – fiber otot bersudut tegak dengan garisan median tubuh.
Oblik – berpenjuru dengan garisan median tubuh

2. Saiz Otot :

Maksimus – jika otot sangat besar
Medius – jika otot bersaiz sederhana
Minimus – jika otot kecil
Major – jika otot sederhana besar
Minor – jika otot sederhana kecil
Longus – jika otot atau tendonnya panjang
Brevis – jika otot atau tendonnya pendek


3. Jumlah /bilangan `originin` :

Biceps – berpunca dari dua kepala/origin.
Triceps – berpunca dari tiga kepala/origin
Quadriceps – berpunca dari empat kepala/origin.


4.Lokasi Otot :

Temporalis – otot yang terletak di kawasan tulang temporal pada tengkorak.
Frontalis – otot yang terletak di kawasan tulang frontal pada tengkorak.
Abdominis – otot yang terletak di bahagian abdomen.


5. Lokasi `origin`otot dan lekatannya :

Sternocleidomastoid – `origin`/asalnya pada sternum (sterno) dan klavikel (cleido) dan
lekatan (insertion) pada mastoid (proses tulang temporal).

6. Bentuk Otot :

Deltoid – jika otot berbentuk delta atau segitiga.
Trapezius – jika otot berbentuk trapezium.
Rhomboideus – jika otot berbentuk rhomboid.

7. Tindakan Otot:

Flexor – otot yang melakukan fleksi.
Extensor – otot yang melakukan ekstensi.
Adduktor – otot yang melakukan adduksi
Pronator – otot yang melakukan pronasi lengan bawah.
Supinator – otot yang melakukan supinasi lengan bawah.
 Sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fugnsi seperti untuk alat gerak, menyimpan
glikogen dan menentukan postur tubuh. Terdiri atas otot polos, otot jantung dan otot rangka.

Arti definisi / pengertian Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, struktur dan
fungsi yang sama. Jadi jaringan otot adalah sekumpulan sel-sel otot. Untuk menggerakkan
anggota tubuh kita, diperlukan sistem otot. Sistem otot terdiri dari beberapa bagian yang
saling terpisah yang disebut otot-otot. Sebagian besar otot kita melekat pada kerangka tubuh.
Otot dapat mengerut dan dapat juga menegang. Oleh karena itu, susunan otot adalah suatu
sistem alat untuk menguasai gerak aktif dan posisi tubuh kita. Pada setiap otot terlihat
beberapa empal yang merupakan bagian yang aktif mengerut.

Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit dan rambut setelah
mendapat rangsangan. Otot memiliki tiga kemampuan khusus yaitu :

1. kontraktibilitas : kemampuan untuk berkontraksi / memendek

2. Ekstensibilitas : kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang
ditimbulkan saat kontraksi

3. Elastisitas : kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Saat
kembali pada ukuran semula otot disebut dalam keadaan relaksasiMenurut letaknya, otot dibedakan menjadi otot-otot batang badan, otot-otot anggota gerak
dan otot-otot kepala. Otot-otot batang badan terdiri dari otot-otot perut, otot-otot punggung,
otot-otot dada dan otot-otot leher. Otot punggung tidak terlihat dari permukaan tubuh. Otot
punggung berfungsi untuk gerak-gerik tulang belakang. Otot perut terentang antara gelang
panggul dan rangka dada. Otot-otot tersebut dapat memendek secara aktif.Sedangkan Menurut jenis dasarnya otot terdiri dari :

A. Bagian-bagian otot:

1. Sarkolema

Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung
otot

2. Sarkoplasma

Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat dimana miofibril dan
miofilamen berada

3. Miofibril

Miofibril merupakan serat-serat pada otot.
4. Miofilamen

Miofilamen adalah benang-benang/filamen halus yang berasal dari miofibril.Miofibril terbagi
atas 2 macam, yakni :

a. miofilamen homogen (terdapat pada otot polos)

b. miofilamen heterogen (terdapat pada otot jantung/otot cardiak dan pada otot rangka/otot
lurik).

Di dalam miofilamen terdapat protein kontaraktil yang disebut aktomiosin (aktin dan miosin),
tropopin dan tropomiosin. Ketika otot kita berkontraksi (memendek)maka protein aktin yang
sedang bekerja dan jika otot kita melakukan relaksasi (memanjang) maka miosin yang sedang
bekerja.B. Jaringan otot terdiri dari:

1. Otot Polos (otot volunter)

* Nama lain : otot alat-alat dalam / visceral / musculus nonstriated / otot involunter

* Struktur : bentuk serabut panjang seperti kumparan, dengan ujung runcing, dengan inti
berjumlah satu terletak dibagiann tengah.

* Kontraksi : tidak menurut kehendaK atau diluar kendali sistem saraf pusat, gerakan lambat,
ritmis dan tidak mudah lelah.

Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara
kerjanya tidak disadari (tidak sesuai kehendak) / invontary, memiliki satu nukleus yang
terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti:lambung dan
usus.

2. Otot Lurik (otot rangka)

* Nama lain: otot rangka, otot serat lintang (musculus striated) atau otot involunter

* Struktur : serabut panjang, berwarna/lurik dengan garis terang dan gelap, memiliki inti
dalam jumlah banyak dan terletak dipinggir

* Kontraksi: menurut kehendak kita (dibawah kendali sistem syaraf pusat), gerakan cepat,
kuat, mudah lelah dan tidak beraturan

Otot rangka merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka, cara kerjanya disadari
(sesuai kehendak), bentuknya memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki nukleus
banyak yang terletak di tepi sel. Contoh otot pada lengan

3. Otot Jantung (otot cardiak)
* Nama lain: Myocardium atau musculus cardiata atau otot involunter

* struktur : Bentuk serabutnya memanjang, silindris, bercabang. Tampak adanya garis terang
dan gelap. memiliki satu inti yang terletak di tengah

* Kontraksi: tidak menurut kehendak, gerakan lambat, ritmis dan tidak mudah lelah

Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Otot ini merupakan otot paling istimewa karena
memiliki bentuk yang hampir sama dengan otot lurik, yakni mempunyai lurik-lurik tapi
bedanya dengan otot lurik yaitu bahwa otot lirik memiliki satu atau dua nukleus yang terletak
di tengah/tepi sel. Dan otot jantung adalah satu-satunya otot yang memiliki percabangan yang
disebut duskus interkalaris. Otot ini juga memiliki kesamaan dengan otot polos dalam hal
cara kerjanya yakni involuntary (tidak disadari).

Pada anggota gerak atas kita terdapat otot bahu, otot lengan atas, otot lengan bawah dan otot
tangan. Sedangkan otot-otot anggota gerak bawah dapat dibedakan atas otot pangkal paha,
otot tungkai atas, otot tungkai bawah dan otot kaki.

Otot kepala terdiri dari otot-otot wajah dan otot kunyah. Otot wajah pada satu atau kedua
ujungnya menempel pada kulit sehingga kita dapat menggerakkan kulit wajah (muka) kita.
Otot ini disebut juga otot mimik. Otot mimik terkumpul di sekitar mulut, hidung, mata dan
telinga, sebagian ke daerah leher dan ke daerah kepala. Otot kunyah melekat pada rahang
bawah, diantaranya yaitu otot lidah yang berpangkal pada tulang lidah, rahang bawah dan
tengkorak. Otot ini menentukan gerakan lidah kita.Jenis Dan Macam Gangguan Pada Otot Manusia

Pada manusia terdapat beberapa masalah atau gangguan kesehatan pada otot yang terdapat
pada tubuh yaitu :

1. Kelelahan Otot

Kelelahan otot adalah suatu keadaan di mana otot tidak mampu lagi melakukan kontraksi
sehingga mengakibatkan terjadinya kram otot atau kejang-kejang otot.

2. Astrofi Otot

Astrofi otot adalah penurunan fungsi otot akibat dari otot yang menjadi kecil dan kehilangan
fungsi kontraksi. Biasanya disebabkan oleh penyakit poliomielitis.

3. Distrofi Otot

Distrofi otot adalah suatu kelainan otot yang biasanya terjadi pada anak-anak karena adanya
penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir.

4. Kaku Leher / Leher Kaku / Stiff
Kaku leher adalah suatu kelainan yang terjadi karena otot yang radang / peradangan otot
trapesius leher karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher serta menyebabkan rasa
nyeri dan kaku pada leher seseorang.

5. Hipotrofit Otot

Hipotrofit otot adalah suatu jenis kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi lebih
besar dan tampak kuat disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan yang umumnya
karena kerja dan olahraga berlebih.

6. Hernis Abdominal

Hernis abdominal adalah kelainan pada dinding otot perut yang mengakibatkan penyakit
hernia atau turun berok, yaitu penurunan usus yang masuk ke dalam rongga perut.


Jenis dan Fungsi Otot
Coba perhatikan apa yang akan terjadi apabila manusia tidak Memiliki otot? Manusia

tidak akan dapat melakukan pergerakan, sebab otot merupakan alat gerak aktif yang
sangat penting bagi manusia. Menurut jenisnya, ada 3 macam otot, yaitu:


a. Otot polos


b. Otot lurik


c. Otot jantung


Ciri-Ciri Otot

Ciri-ciri otot polos

•Bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan dibagian tengahnya

menggelembung.

•Mempunyai satu inti sel.

•Tidak memiliki garis-garis melintang (polos).

•Bekerja diluar kesadaran, artinya tidak dibawah pe tah otak, oleh karena itu

otot polos disebut sebagai otot tak sadar.
•Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah otot saluran kemih,

dan lain lain.

Ciri-ciri otot lurik

•Bentuknya silindris, memanjang.

•Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan

terang secara berselang-seling (lurik).

•Mempunyai banyak inti sel.

•Bekerja dibawah kesadaran, artinya menurut perintah otak, oleh karena itu

otot lurik disebut sebagai otot sadar.

•Terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, otot.

Ciri-ciri otot jantung

•Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Struk turnya sama seperti otot

lurik, gelap terang secara berselang seling dan terdapat percabangan sel.

•
Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung
menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos, oleh karena itu disebut juga otot spesial.


Gerak dan Kerja Otot
Kerja Otot Manusia


Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot akan memendek,
mengeras dan bagian tengahnya menggelembung (membesar). Karena memendek
maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kontraksi
satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang kesatu arah tertentu.
Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan
relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Untuk itu harus ada otot lain
yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk
menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi
semula diperlukan paling sedikit dua macam otot dengan kerja yang berbeda.
Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis.
otot antagonis menyebabkan terjadinya gerak antagonis, yaitu gerak otot yang
berlawanan arah. Jika otot pertama berkontraksi dan otot yang kedua berelaksasi,
sehingga menyebabkan tulang tertarik / terangkat atau sebaliknya. Otot sinergis
menyebabkan terjadinya gerak sinergis, yaitu gerak otot yang bersamaan arah. Jadi
kedua otot berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama.

Gerak Antagonis

Contoh gerak antagonis yaitu kerja otot bisep dan trisep pada lengan atas dan

lengan bawah.

Otot bisep adalah otot yang mempunyai dua tendon (dua ujung) yang melekat pada

tulang dan terletak di lengan atas bagian depan.

Otot trisep adalah otot yang mempunyai tiga tendon (tiga ujung) yang melekat pada

tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang.

Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep

berelaksasi.

Untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep

berelaksasi.

Gerak Sinergis
Gerak sinergis terjadi apabila ada 2 otot yang bergerak dengan arah yang sama.


Contoh: gerak tangan menengadah dan menelungkup.


Gerak ini terjadi karena kerja sama antara otot pro nator teres dengan ototpr o

nator kuadratus.

Contoh lain gerak sinergis adalah gerak tulang rusuk akibat kerja sama otot-otot

antara tulang rusuk ketika kita bernapas.

Kelainan Tulang dan Otot
Kelainan Pada Tulang (rangka)Kelainan dan gangguan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena kelainan

yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit, karena makanan atau kebiasaan posisi tubuh yang salah.

Beberapa contoh kelainan pada tulang dan rangka, antara lain:


A. Kifosis

Yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke depan, dikarenakan kebiasaan duduk/bekerja dengan
posisi membungkuk.

B. SkoliosisYaitu kelainan tulang punggung membengkok ke samping, ini dapat tejadi pada orang yang menderita sakit
jantung yang menahan rasa sakitnya, sehingga terbiasa miring dan mengakibatkan tulang punggungnya menjadi
miring.

C. Lordosis


Yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke belakang, dikarenakan kebiasaan tidur

yang pinggangnya diganjal bantal.D. Rakhitis

Yaitu kelainan pada tulang akibat kekurangan vitamin D, sehingga kakinya berbentuk X atau O

E. Polio


Yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan oleh virus, sehingga keadaan tulangnya

mengecil dan abnormal.

Kelainan Pada Otot

Kelainan otot pada manusia dapat diakibatkan adanya gerak dan kerja otot. Hal Ini dapat terjadi akibat

gangguan faktor luar maupun faktor dalam.

Faktor luar dapat diakibatkan karena kecelakaan dan serangan penyakit, sedang faktor dalam bisa terjadi

karena bawaan atau kesalahan gerak akibat otot yang tidak pernah dilatih.

Beberapa contoh kelainan pada otot, diantaranya:

•


Tetanus kelainan otot yang tegang terus menerus yang disebabkan oleh racun bakteri.

•


Atrofi otot kelainan yang menyebabkan otot mengecil akibat serangan virus polio atau karena

otot tidak difungsikan lagi untuk bergerak, akibat lumpuh.

•


Kaku leher (stiff) Kelainan yang terjadi karena gerak hentakan yang menyebabkan otot Trapesius

meradang.

•


Kram kelainan otot yang terjadi karena aktivitas otot yang terus menerus sehingga otot menjadi

kejang.

•


Keseleo (terkilir) kelainan otot yang terjadi jika gerak sinergis salah satu otot bekerja berlawanan

arah.

								
To top