Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

?????????? ?? AJAX ? J2EE by T0BLPTB

VIEWS: 18 PAGES: 20

									Технологията AJAX – основни
     принципи
           Цветелин Андреев
Българска асоциация на разработчиците на софтуер
    Съдържание

• Какво е AJAX и как работи?
• Технологиите зад AJAX
• Демонстрация
• Поддръжка на AJAX при различните
 браузъри
• Преимущества и недостатъци
Какво е AJAX и как работи?
  AJAX?
    Дефиниция

• Начин за създаване на динамични и
 интерактивни уеб приложения
• Популяризира се чрез проекти като Google
 Mail и Google Maps
• По-широка поддръжка между браузърите
       Модели на комуникация между
       браузър и уеб сървър

• Класически         vs             AJAX
 Уеб браузър              Уеб браузър
 Потрбителски интерфейс        Потрбителски интерфейс

                    1           4
  1        2
                        AJAX Engine

 Уеб сървър                 2       3
                    Уеб сървър

1 HTTP заявка           1  JavaScript извикване

2 HTTP отговор (HTML + CSS)    2  HTTP заявка
                  3  HTTP отговор (XML)
                  4  HTML + CSS (чрез DOM)
       Модели на комуникация между
       браузър и уеб сървър

• Класически
Уеб браузър
   1

време
       2    4

Уеб сървър
          3

1  Потребителска активност
2  HTTP заявка
3  Обработка на заявката
4  HTTP отговор
       Модели на комуникация между
       браузър и уеб сървър

• AJAX
Уеб браузър
   1
       2    4
AJAX Engine
    3
време
         5    7

Уеб сървър
           6
1  Потребителска активност  5 HTTP заявка
2  JavaScript извикване    6 Обработка на заявката
3  Обработка при клиента   7 HTTP отговор
4  Динамично визуализиране
     Asynchronous JavaScript and
     XML
• AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
 • Asynchronous – заявките са асинхронни
 • JavaScript – имплементацията е на JavaScript
 • XML – често използван формат за предаване на
  данните
     Технологиите зад AJAX

• Технологиите зад AJAX
 • (X)HTML и CSS – за изграждане и стилизиране
  съдържанието на страницата
 • DOM (Document Object Model) – за динамично
  визуализиране в страницата.
 • XMLHttpRequest – за асинхронна комуникация.
 • XML (XSLT) – за обмен и обработка на данните.
      Технологиите зад AJAX

• Document Object Model
  • DOM е платформено независим начин за достъп до
   XML/HTML документ
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
     function change() {
       var x = document.getElementById("header")
       x.innerHTML = "New"
    }
    </script>
  </head>

  <body>
   <h1 id="header" onclick="change()">Old</h1>
  </body>
</html>
      Технологиите зад AJAX

• XMLHttpRequest
  • API позволяващо клиентски скрипт да прави HTTP
   заявки към сървър.
• Примерна заявка:
var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', '/test/test.xml');
req.setRequestHeader('X-Test', 'one');
req.send(null);
      Технологиите зад AJAX

• XMLHttpRequest
  • Заявките могат да бъдат само към сървъра,
   предоставил страницата
• Примерна обработка на отговор:
req.onreadystatechange = handleResponse;

function handleResponse () {
  if (req.readyState == 4) {
   // Do something
  }
}
     Технологиите зад AJAX

• HTML и CSS
 • HTML изгражда структурата на страницата или на
  част от нея. CSS стилизира страницата.
• XML
 • Данните се съдържа в полето req.responseXML от
  тип Document (Отговорът трябва да има хедър
  Content-Type : text/xml)
AJAX
Демонстрация
      Поддръжка на AJAX при
      различните браузъри
• AJAX се поддържа от:
 •  Apple Safari 1.2 и нагоре
 •  Konqueror
 •  Microsoft Internet Explorer 4.0 и нагоре
 •  Mozilla Firefox 1.0 и нагоре
 •  Netscape 7 и нагоре
 •  Opera 7.6 и нагоре
      Поддръжка на AJAX при
      различните браузъри
• Разликите в поддръжката
var xmlreq = null;
if (window.XMLHttpRequest) { // Non IE
  xmlreq = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
  try { // new IE
   xmlreq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
  } catch (e1) {
   try { // Old IE
     xmlreq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
   } catch (e2) {
     // Unable to create XMLHttpRequest
   }
  }
}
     Преимущества и
     недостатъци
• Какво може да ни даде AJAX?
• Интерактивност
 • Валидация на форми в реално време. За всяко
  поле във формата може да се извика заявка до
  сървъра, която прави валидация.
 • Симулация на нотификация от страна на
  сървъра. Чрез изпращане на заявки на заден фон,
  през определен интервал от време.
     Преимущества и
     недостатъци
• Недостатъци
 • Бутоните Refresh и Back
   • неочаквано поведение
 • Проблеми със забавянето на отговора
   • създава усещане, че приложението не работи
 • JavaScript
   • Браузърът трябва да разрешава изпълнението на
    JavaScript
   • Различна имплементацията на JavaScript в различните
    браузъри
      AJAX Frameworks

• DOJO
 •  http://dojotoolkit.org/
 •  Пакетиране
 •  Потребителски и готови Javascript widgets
 •  drag-and-drop, ефекти, анимация
 •  Обработка на събития
 •  Отворен лиценз
• Prototype
 • http://prototype.conio.net/
 • Интеграция с Ruby on Rails
 • Отворен лиценз
Технологията AJAX –
основни принципи
Въпроси?

								
To top