arengukava turismi laane virumaa 2015

Document Sample
arengukava turismi laane virumaa 2015 Powered By Docstoc
					LÄÄNE-VIRU MAAVALITSUS
   LÄÄNE- VIRUMAA
     TURISMI
   ARENGUKAVA 2015
    RAKVERE 2004
                         LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
SISUKORD

SISUKORD ................................................................................... 2
SISSEJUHATUS .......................................................................... 3
2. PÕHIMÕISTED ....................................................................... 6
3. LÄÄNE-VIRU LÄHTEPOSITSIOON TURISMI-
MAJANDUSES ............................................................................. 8
4. TURISMIMAJANDUSE ALLREGIOONID LÄÄNE-
VIRUMAAL................................................................................. 16
5. ÜLDISED TRENDID TURISMITURUL ................................ 17
6. LÄÄNE-VIRU TURISMIMAJANDUSE SWOT ANALÜÜS JA
KOONDHINNANG OLUKORRALE ........................................... 19
7. LÄÄNE - VIRU TURISMIMAJANDUSE VISIOON AASTAL
2015 ........................................................................................... 23
8. SIHTRÜHMAD JA SIHTTURUD .......................................... 24
9. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA VALDKONNAD
LÄÄNE-VIRU TURISMIMAJNDUSE ARENGUS ..................... 24
10. STRATEEGILISED ÜLESANDED JA TEGEVUSED .......... 26
11. SAAVUTUS- JA SEIRENÄITAJAD .................................... 28
12. ARENGUKAVA RAKENDAMINE ....................................... 29

LISAD .................................................................................. 32
                                                 2
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
SISSEJUHATUS

2003. aastal saabus Eestisse 3,38 miljonit väliskülastajat ja nende arv on
aasta-aastalt kasvanud. 2004. aasta jaanuarist augustini ööbis Eesti
majutuskohtades 961,3 tuhat välisturisti, mis eelmise aasta sama
perioodiga on 30% enam (Eesti ja maailma turism 2004. EAS). 2003.
aastal oli Eesti turismiteenuste eksport 12,2 miljardit krooni (Eesti ja
maailma turism 2003. EAS). Eestist on saanud märkimisväärne
turismi sihtkohamaa. Oluliselt on kasvanud ka sisemaine turism. Eesti
majutusettevõtetes ööbis 2004. aasta kaheksal kuul 383,6 tuhat
siseturisti. Inimestel on tekkinud enam vaba raha, aega ja soovi puhkust
sisukalt veeta (osalemine kultuuri- ja meelelahutussündmustes, spordi ja
tervise väärtustamine jms). Külastuste arvu suurenemist on toetanud
avardunud    liikumisvõimalused  (autostumine,  matkarajad   jms),
kättesaadavam teave, lisandunud majutuskohad ning turismitooted. 2002.
aastal oli turismitulu Eestis kasvanud 12,1 miljardi kroonini. Turismiga
seotud tööhõive osatähtsus kogu hõivatute arvust oli 8,2% (45 600
töökohta täistöökoha ekvivalendina - koos turismi kaudsete mõjudega
teistele  sektoritele). Nõudluse  kasv on toonud investeeringud
turismiobjektidesse ja –teenustesse.

Riiklikus turismi arengukavas aastateks 2002-2005 nähakse turismil
riigi kui terviku majanduse arengule järgmist otsest mõju:

  sisemajanduse koguprodukti suurendamisele;
  riigi maksebilansi tasakaalustamisele;
  riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetulude suurendamisele;
  regionaalse arengu tõhustamisele ja tasakaalustamisele;
  tööhõive suurendamisele;
  väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate tegevuse arendamisele;
  üldise elukeskkonna ja –kvaliteedi parandamisele.

Eelnevast võib teha järelduse, et turismimajandus saab oluliselt aidata
kaasa kohaliku elu edenemisele. See on sissetulekuallikas ja tagab
märkimisväärse tööhõive. Turismimajandusest on saanud Eestis
arvestatav äri, mille tulemit peaks senisest enam oma kasuks
pöörama ka Lääne-Virumaa. Selle üheks võimaluseks on ka
struktuurifondide vahendite kasutamine (vt. Lisa 1). Lääne-Viru
maakonna pindala on 3464,6 km² ja elanikke (seisuga 01.01.2004)
69 312 ning maakonnas on 4 linna ja 14 valda (linnarahvastiku osatähtsus
- 45,2%). Turismi areng Lääne-Virumaal võimaldab mitmekesistada
Eesti turismitoodete valikut, vähendada külastuste Tallinna-
kesksust, pakkuda alternatiive maaelu elavdamiseks.                                     3
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Riiklikult on Lääne-Virumaal enam tuntud Lahemaa Rahvuspark, mis on
loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas
ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning
alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.
Lahemaa   rahvuspargi  kaitse korraldamisega   tegeleb  Lahemaa
Rahvuspargi Administratsioon. 2002. aastast tegutseb Sihtasutus Virumaa
Muuseumid, mille koosseisu kuuluvad Palmse Mõis-Muuseum, Rakvere
Linnus-Muuseum, Rakvere Näitustemaja-Muuseum, Rakvere Linna-
kodaniku Muuseum, Karepa Kalame Talu-Muuseum ja Altjal asuvad
võrgukuurid ja kõrts. Turismialast ühistegevust toetavad kohalikud
omavalitsused. Eeskujuks võib tuua Pandivere piirkonna, kus kuus
kohalikku omavalitsust on koondunud ja koostanud turismialase
ühistegevuse tarvis turismi- ja puhkemajanduse arendamise strateegia
aastateks   2005-2007.   Dokumendis   seatakse   sihiks  elavdada
turismimajandust Lääne-Viru lõunaosas, kus senine turismialane tegevus
on võrrelduna maakonna põhjaosaga olnud tagasihoidlikum. Linnaturismi
laiendamiseks on märkimisväärseid jõupingutusi teinud Rakvere.
Turismialast tegevust on aktiviseerinud eraettevõtted, kelle poolt on
maakonda loodud eelkõige uusi majutus- ja toitlustuskohti, mis on toonud
kaasa uusi töökohti ja avanud võimalusi maakonna turismipotensiaali
laialdasemaks kasutuselevõtuks. Riiklikult on tunnustamist leidnud
mitmed tööstusekspositsioonid. Uute turismitoodete turuletoomisega
tegelevad   mitmesugused   kasumit  mittetaotlevad   ühendused  ja
organisatsioonid.  Neist  tuntum  on  riigitulundusasutus   RMK.
Turismimajanduse arengut on maakonnas jõudumööda edendanud MTÜ
Lääne-Viru Turismiklubi, mis tegutseb 1997. aastast. Siiski tuleb nentida,
et vaatamata pingutustele ja maakonna headele arengueeldustele on
turismimajandus      jäänud    Lääne-Virumaal      soovitust
tagasihoidlikumale kohale. Maakonnasisene turismimajanduse
areng on olnud ebaühtlane ja valdavalt seni piirdunud Lahemaa
rahvuspargi territooriumiga. Üheks oluliseks vajakajäämiseks on
asjaolu, et puudub laiahaardeline turismimajandusega tegelevate
institutsioonide ja ettevõtete maakondlik koostöövõrk, mis
stimuleeriks    uute    turismitoodete    turuletoomist    ja
turismimajanduse laienemist maakonnas tervikuna.

Ajendatuna usust, et turismimajanduse kandepinna laiendamine on
maakonna tasakaalustatud arengu tarvis oluline, pidas Lääne-Viru
Maavalitsus  otstarbekaks   algatada  turismimajanduse arengukava
koostamine ning võtta selles tegevuses enda kanda initsiaatori roll. Töö
läbiviimisel püstitati järgmised ülesanded:

 -  koondada erinevad turismimajandusega tegelejad maakonnas,
 -  leppida kokku ühises visioonis aastaks 2015,
 -  määratleda   turismimajanduse   maakondlikus  strateegilised
   eesmärgid ja ülesanded,
 -  koostada  lähiperioodi  tegevuskava  ja selle elluviimiseks
   organisatsiooniline struktuur.

                                     4
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
Selline ülesandepüstitus ei ole maakonnas esmakordne. Lääne- Viru
maakonnaplaneeringus seatakse eesmärgiks suurendada maakonda
tulevate  turistide  voogu  ca  15%   aastas  ja  samapalju  ka
turismimajandusest laekumisi. Selleks nähakse ette 1) vaba aja veetmise
võimaluste mitmekesistamine ja kvaliteedi parandamine, 2) Lääne-
Virumaa elanike üldise elukeskkonna ja –kvaliteedi parandamine
(keskkonna säilitamine), 3) julgustada rohkem külastajaid tulema Lääne-
Virumaale   aastaringselt,  tutvustamaks   neile  piirkonna  loodust,
huviväärsusi ja vaba aja veetmise võimalusi, 3) lagunevate
turismiobjektide restaureerimine, konserveerimine ja atraktiivseks
muutmine, 4) rannikualadel sadamate ja väikesadamate arengu
soodustamine, 5) majanduse arendamine, soodustades uute majutus- ja
toitlustuskohtade   teket  vähemaktiivsetes   piirkondades   (tööhõive
suurendamine) – ümber ehitades nõukogudeaegseid rajatisi (ka
spordikeskusi) ning rakendada neid vaba aja veetmise eesmärgil, 6)
kavandada piirkondlikke tegevusplaane, kindlustades maksimaalse
kohaliku kasu ja kohaliku majanduse stabiilsuse, 7) taluturismi
arendamine kasutades ära looduslikku omapära, nii rannikualadel kui ka
sisemaal   ning   puutumatut-hästisäilinud  loodust,   8)  parandada
infovahetust ja otsida uusi kontakte nii piirkonnasiseselt kui ka teiste
regioonide- ning naaberriikidega, 9) kinnitada Lääne-Viru Turismiklubi
maakonna    turismi  koordineerivaks  ühenduseks,    11)  arendada
alternatiivturismi, et mitte sõltuda liialt Eestimaa lühikesest suvest ja
ebakindlast kliimast, 12) turismi arendamisel lähtuda jätkusuutliku arengu
põhimõtetest. Eelpoolnimetatu saavutamine sõltub palju avaliku-, era- ja
kolmanda sektori koostööst. Ka käesolevas töös peeti laiapõhjalist
koostööd oluliseks, mis paraku osutus arvatust keerukamaks. Seda ei
soosinud ka töö algus, mis langes 2004. aasta suvele. Sellest tulenevalt
jäi algatusrühm piiratuks, mistõttu ka lähteanalüüsi tarvis informatsioon
kõigilt valdkonnas tegijailt loodetust tagasihoidlikumaks. Andmekogumisel
ilmnes veel asjaolu, et valdav osa turistidest, kes Lääne-Virumaad
külastavad, on ühepäevaturistid, kes ametlikus statistikas ei kajastu.
Turismivoogudest tervikpildi saamine on võimalik vaid eraldi küsitluse
teel, mille läbiviimine ressursside puudusel polnud võimalik. Seetõttu tuli
piirduda ametliku statistikaga, mis ei kajasta kogu pilti maakonnast. Kuna
Lääne-Viru on osa Põhja-Eesti turismimajandusest, eriti kui võtta arvesse,
et valdav osa külalisi, sh väliskülalisi saabub maakonda Tallinnast ja
kellest paljud suunduvad edasi Narva suunal, siis edaspidi tuleks
arengukava kindlasti kooskõlastada naabermaakondade tegevustega.
Positiivse poole pealt on heameel märkida, et Lääne-Virumaa ühines
algatusega, mis soovib koondada turismiga tegelajad Põhja-Eestis.

Arengukava koostamine oli jagatud kolme etappi. Esmalt viidi läbi koolitus
arengukava  koostamise   läbiviimise ja ülesehituse   lähtekohtade
kooskõlastamiseks. Maavalitsus moodustas initsiatiivgrupi. Teine osa oli
olukorra kaardistamine ja hinnangu andmine maakonna turismimajanduse
hetkeseisule. Kolmas tööetapp hõlmas Lääne-Viru turismimajanduse

                                       5
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


visiooni, strateegiliste eesmärkide ja ülesannete määratlemise ning
ühistegevuse planeerimise. Töö põhiraskus langes seminaridele-
ajurünnakutele, kuhu olid kutsutud erinevate huvigruppide esindajad.
Vaatamata maavalitsuse korduvatele pingutustele jäi töö läbiviimise
kandepind siiski soovitust tagasihoidlikumaks- paljud kutsutud kas ei
leidnud aega või käisid üritustel mittekorrapäraselt, mistõttu detailse
tegevuskava väljatöötamine ei osutunud algselt soovitud kujul
võimalikuks. Seda enam on hinnatav nende käesolevas töös osalenud
inimeste (lisa 2) soov ja tahe, kelle ühistööna vastav diskussioon tekkis ja
maakondlik turismimajanduse arengukava ühiste kaante vahele sai.
Arengukava koostamises osalenud loodavad, et edaspidise tegevuse
käigus esitatud seisukohad täpsustuvad ning mis veelgi olulisem- töösse
liituvad paljud asjalised. See võimaldab detailsema tegevuskava
väljatöötamise   koos  vastutavate   huvirühmade   ja  ressursside
äranäitamisega. Hinnatav on asjaolu, et töö käigus pandi alus
maakondlikule turismi ümarlaua initsiatiivgrupile. Käesoleva arengukava
koostamise töögrupi viimasel koosolekul sai Lääne-Viru maavalitsuse
arendustöötaja   Katre  Kuresson   mandaadi  vastavate  tegevuste
koordineerimiseks- turismi ümarlaua regulaarseks kokkukutsumiseks.

Käesoleva arengukava koostamist vedas algselt Hilje Pakkanen Lääne-Viru
maavalitsusest. Hiljem võttis koordinaatori rolli üle Katre Kuresson, kes
ühines tööga alates oktoobrist 2004. Töö käigus toimunud koolitust ja
seminare-ajurünnakuid viis läbi konsultant Rivo Noorkõiv, kes on ka
käesoleva arengukava teksti kokkupanija. Suur tänu kõigile, kes
käesolevasse töösse oma panuse andsid.


2. PÕHIMÕISTED

Innovatsioon   –  avaras  tähenduses  igasuguse   inimtegevuse
uuenduslikkus või uudsus. Käesolevas arengukavas eelkõige teadmise
uudne kasutamine turismimajanduses, uute turusuutlike toodete-teenuste
loomine, arendamine ja nende turundus.

Igapäevane elukeskkond – isiku elu-, töö- või õppimiskoht ning muude
tema poolt vähemalt kord nädalas külastatavate kohtade vahetus
(kauplus, spordihall jms) läheduses asuv ala (näiteks maakond).

Jätkusuutlik areng – taotleb tasakaalu sotsiaalsfääri, majanduse ja
looduskeskkonna vahel ning täisväärtusliku ühiskonnaelu pikaajalist
jätkumist, seda ka olukordade või turusituatsioonide olulise muutumise
korral.

Külastaja – isik, kes reisib väljapoole oma igapäevast elukeskkonda
vähemaks kui 12 järjestikuseks kuuks ja kelle reisi peamiseks eesmärgiks
ei ole sihtkoha poolt tasustatav tegevus.


                                      6
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
Majandusklaster e. kobar – geograafiliselt lähestikku paiknevate ühe
valdkonna ettevõtete ja institutsioonide (näit. arendusasutused, kohalik
omavalitusus, ettevõtlusorganisatsioonid) kooslus, mis teeb koostööd ja
samas konkureerib sisemiselt. Tugevad ühised ostja-tarnija seosed ning
toetus spetsialiseeritud institutsioonide ühisele kapitalile kujundavad
konkurentsieelised, mis aitavad majandusvaldkonnal paremini kasutada
ära töötajate oskusi, arendada uusi majandussidemeid eesmärgiga
parandada tootmise efektiivsust, arendada välja innovatiivseid tooteid ja
saavutada edu uutel turgudel. Näit. turismiklaster.

Mõisakompleks e. mõisaansambel - sisaldab mõisa peahoone ja
kõrvalhooneid, neid ümbritseva pargi, ühendavaid teid, piirdeaedu, tiike ja
palju muud, mis kokkuvõttes moodustab tervikliku maastiku.

Strateegia - tegevusprogramm, milles esitatakse pikaajalised eesmärgid,
määratletakse ühised eesmärgistatud tegevussuunad ja eesmärkide
saavutamiseks vajalikud ressursid koos elluviimise organisatsioonilise
rolliga.

Turism - reisimise alamliik, mille all mõistetakse reisimist väljapoole isiku
igapäevast elukeskkonda mitte kauemaks kui 12 järjestikuseks kuuks ja
mille peamiseks eesmärgiks ei ole sihtkoha poolt tasustatav tegevus.
Turism ei hõlma reisimist alalisest elukohast alalisse töö- või õppimiskohta
ning muudesse igapäevase elutegevusega seotud kohtadesse. Turismi
üheks alaliigiks on Eesti kasvavat huvi pakkuv loodus(öko)turism -
vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist
ning kohalike elanike heaolu. Loodusturismi all mõistetakse eelkõige
väljaspool otseseid turismirajatisi aset leidvaid tegevusi ja mõjusid.

Turist – isik, kelle reis väljapoole oma oma igapäevast elukeskkonda
hõlmab vähemalt ühte ööbimist sihtkohas.

Turismitoode - paljudest komponentidest koosnev ja tarbijale teatud
hinna eest kättesaadav külastuselamus, mis algab reisi kavandamisest ja
broneerimisest   ning  sisaldab  majutust,  toitlustust, transporti,
reisiteenuseid, vaatamisväärsuste ja ürituste külastust, osalemist
harrastustegevustes jms. Teenuse osutaja seisukohast on turismitooteks
erinevatest komponentidest koosnevad reisipaketid.
Visioon – tulevikupilt, mida tahetakse piirkonnas teatud ajaks saavutada.
Ajapiir lepitakse kokku.

Ühepäevakülastaja – isik, kes külastab väljaspool oma igapäevast
elukeskkonda asuvat paika seal ööbimata.
                                      7
                            LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 20153. LÄÄNE-VIRU LÄHTEPOSITSIOON TURISMI-
MAJANDUSES

2003. aastal külastas Lääne-Viru maakonda kokku 36 444 turisti,
neist 9 006 välisturisti ja 27 438 siseturisti. See on 7% enam kui 2002.
aastal. Maakonna osatähtsus kogu Eesti turismis moodustab 2,5%. Lääne-
Virumaa kohta Eesti turismimajanduses iseloomustab majutusettevõtete
statistika, mis on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Eesti majutusettevõtete statistika 2002-2003 (koos sanatooriumidega)

 Linn,     Kokku  Muutus  Regiooni    Eesti   Muutus  Regiooni   Välis-  Muutus  Regiooni
 maakond    2003  2002.a    osa-  elanikud   2002.a    osa-  turistid  2002.a    osa-
            %-des   tähtsus   2003    %-des   tähtsus   2003   %-des   tähtsus
                 %-des              % 2003              %-des
                  2003                               2003
 Tallinn   813 225    5     55   82 487     -4     20  730 738     6     69
 Pärnu    156 215   -1     11   38 963     21     9  117 255    -7     11
 Tartu    90 923   30     6   39 209     27     9   51 714    32    4,9
 Saare mk   74 301   27     5   28 288     30    6,8   46 013    25    4,4
 Pärnu mk*  21 204   -19    1,4   16 937    -19    4,1   4 267    -21    0,4
 Lääne mk   50 382    1    3,4   23 140     14    5,5   27 242    -8    2,6
 Hiiu     11 549   -9    0,8    7 566     -4    1,8   3 983    -17    0,4
 Harju*    32 861    1    2,2   12 050    -21    2,9   20 811    21    2,0
 Järva    13 419   -4    0,9   10 295     -2    2,5   3 124    -10    0,3
 Rapla     2 385   -14    0,2    2 035     -9    0,5    350    -36    0,0
 L-Viru   36 444    7    2,5   27 438     10    6,6    9 006     1    0,9
 Ida-Viru   53 830   -7    3,6   37 596     -8     9   16 234    -6    1,5
 Valga    53 009    6    3,6   41 604     5     10   11 405    12    1,1
 Viljandi   12 705   15    0,9    7 286     2    1,7   5 419    38    0,5
 Võru     19 132    6    1,3   13 519     6    3,2   5 613     5    0,5
 Jõgeva    7 068    8    0,5    6 223     18    1,5    845    -34    0,1
 Põlva    20 662   13    1,4   18 488     15    4,4   2 174     0    0,2
 Tartu mk*   5 657   10    0,4    4 175     25    1,0   1 482    -19    0,1
 Kokku    1474971    5    100   417 299      5    100   1057672     5    100
* ilma Tallinna, Tartu ja Pärnu linnata
Allikas: statistikaamet

Esitatud ametlik statistika näitab ainult ööbijate osakaalu. Peab
arvestama, et Lääne-Virumaa turismi eripära peitub ühepäeva
külastajate   suures  arvus.  Näiteks  Lahemaa   Rahvuspargi
külastuskeskust külastas 2003. a. 20170 inimest, mis on ehk vaid
kolmandik Palmses käinutest. Nimetatud asjaolu tuleb kindlasti arvestada
turismiteenuste ja –toodete väljaarendamisel Lääne-Virus. Oluline on
mõelda sellele, kuidas suurendada kohapeal ööbimiste arvu.

Lääne-Virumaa    majutusettevõtted   teenisid  2003.   aastal
majutusteenuste müügist 13,8 milj. kr (2002.a 13,0 milj kr).
Suurenemine toimus peamiselt välisturistide majutuse arvelt, mis andis
5,4 milj kr (2002.a 4,7 milj kr). Siseturismi osas oli majutusettevõtete
tulude suurenemine väiksem: 2003.al 8,4 milj kr ja 2002. a 8,3 milj.
krooni. Samal ajavahemikul suurenes siseturistide arv 7%, välisturistide
arv jäi peaaegu samaks (+1%). Ülevaate majutusettevõtete poolt
teenitud tulust annab tabel 2.

Tabel 2. Majutusettevõtete (k.a sanatooriumid) sissetulek majutusteenuste
müügist koos käibemaksuga 2003.a


                                                    8
                              LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015 Maakond,        Sissetulek tuh. Kroonides             Maakonna osatähtsus kogu Eesti
 linn                                     majutustuludes %-des
         Majutatutelt     sh välis-     sh sise-   Majutatutel   sh välis-  sh sise-
            kokku    turistidelt    turistidelt    t kokku  turistidelt turistidelt
 Eesti kokku    1 345 169    1 111 765      233 404       100      100     100
 Tallinn        763 488     711 284      52 204       56,8     64,0     22,4
 Pärnu linn      187 147     159 924      27 223       13,9     14,4     11,7
 Saare mk        82 637      59 389      23 248       6,1      5,3     10,0
 Tartu linn       59 948      38 550      21 398       4,5      3,5     9,2
 Ida-Viru mk      57 563      26 028      31 535       4,3      2,3     13,5
 Harju mk        54 200      47 994       6 206       4,0      4,3     2,7
 Lääne mk        49 592      37 714      11 878       3,7      3,4     5,1
 Valga mk        21 037      7 852      13 185       1,6      0,7     5,6
 Põlva mk        16 045      1 615      14 430       1,2      0,1     6,2
 Lääne-Viru      13 850       5 434       8 416       1,0      0,5     3,6
 mk
 Võru mk        9  415      3  951      5  464      0,7     0,4      2,3
 Viljandi mk      8  092      4  704      3  388      0,6     0,4      1,5
 Pärnu mk*       6  642      1  977      4  665      0,5     0,2      2,0
 Hiiu mk        5  365      2  532      2  833      0,4     0,2      1,2
 Järva mk        4  575      1  482      3  093      0,3     0,1      1,3
 Jõgeva mk       2  649        373      2  276      0,2     0,0      1,0
 Tartu mk*       1  952        670      1  282      0,1     0,1      0,5
 Rapla mk          972        292        680      0,1     0,0      0,3
* maakonna andmed ilma Tartu ja Pärnu linnata.
Allikas: Statistikaamet

2003.a EASi poolt koostatud turismimajanduse ülevaade ("Eesti turism
1999-2002: turismiuuringute ja sihtturgude ülevaated") toob ära
väliskülastajate keskmised kulutused Eestis 2002. aastal. Selle kohaselt
Suurbritannia turist kulutab reisi jooksul 8 426 kr, Venemaa 7 939 kr,
Saksamaa 7 101 kr, Rootsi 6 665 kr, Norra 6 516, Soome 3 979, Läti
2 455 ja Leedu turist 1 770 krooni. Siseturist kulutas ööbimisega sisereisil
keskmiselt 500 kr. Eelneva põhjal saab teha mõningasi järeldusi ka Lääne-
Virumaa turistide sihtrühma eelistuste osas kui pidada silmas
teenimisvõimalusi (tabel 3).

Tabel 3. Põhja-Eesti regioonis majutatud välisturistid suurema osatähtsusega
elukohariikidest (koos sanatooriumidega) 2003.a

             Harju        Järva     Rapla    Lääne-Viru    Ida-Viru   Eesti
 Soome          17 285        2 253      232      3 879      5 621  676 636
 muutus         10 777         -144      -32      -305       20   28 770
 regiooni %        2,6%         0,3%      0%      0,6%      0,8%    100%
 Rootsi           710         141      38      635       997   63 482
 muutus           781         -142      -31      -113      -438   2 177
 regiooni %        1,1%         0,2%     0,1%      1,0%      1,6%    100%
 Saksamaa          507         176      17     2 326       900   64 997
 muutus         -1 198          64      -15      599      -670   12 203
 regiooni %        0,8%         0,3%      0%      3,6%      1,4%    100%
 Venemaa          310          50      25      182      2 359   33 122
 muutus          -366          36      17       -55      187   1 368
 regiooni %        0,9%         0,2%     0,1%      0,5%      7,1%    100%
 Suurbritannia,       141          8       7      254       496   30 685
 Iirimaa
 muutus             34       -34        -7       3      -47   2 378
 regiooni %         0,5%        0%        0%       0,8     1,6%    100%
 Norra             178        99        3      156      351   28 674
 muutus            -23       -73       -15      -30     -525   5 799
 regiooni %         0,6%       0,3%        0%      0,5%     1,2%    100%
 Läti             640        63        5      400      715   27 580
 muutus           -2 181       -99       -109     -233      -855   -5 931                                                        9
                           LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


 regiooni %        2,3%    0,2%      0%       1,5%       2,6%      100%
 Leedu            345     66       4       238        145     13 756
 muutus          -1 407     15      -1       144       -264     -2 669
 regiooni %        2,5%    0,5%      0%       1,7%       1,1%      100%
Allikas: statistikaamet

EASi Turismiarenduskeskuse andmetel kasvas 2003.a kõige enam
Saksamaalt, Suurbritanniast, Norrast, Poolast ja Itaaliast pärit külastajate
arv. Tagasihoidlikumalt kasvasid saabumised Venemaalt ja Lätist;
saabumised vähenesid Leedust ja Soomest. Lääne-Virumaal suurenes
välisturistide arv kõige enam Saksa turistide arvel (ca 600), järgnes
Leedu, peaaegu samale tasemele jäid Inglismaa ja Iirimaa turistide arv
(+3). Vähenes aga Soomest (-305), Lätist, Rootsist, Venemaalt ja Norrast
pärit turistide arv.

Tabel 4. Majutatute arv Lääne-Virumaal 2003.a kuude ja elukohariikide lõikes

 Periood   Kokku    Eesti  Soome  Rootsi   Saksa  Norra  Läti  Leedu   Vene    Suur-
                                                   brit.
 Jaanuar    1 505  1 287     92    32    7   2   27    3    35      6
 Veebruar   1 658  1 470     73    25    9   4   25    0     6      11
 Märts     2 122  1 882     71    20    18   12   39    8    12      9
 Aprill    2 185  1 774    228     3    96   2   18    7     0      8
 Mai      3 613  2 460    725    94   141   3   62    23    13      27
 Juuni     4 570  3 229    615    119   453   10   11    4     8      17
 Juuli     4 765  3 048    459    59   693   65   123    13    21      59
 August    5 490  3 813    619    113   609   20   10    16    17      56
 September   3 575  2 590    533    53   196   11   49    12     8      10
 Oktoober   2 482  1 906    180    78    41   9   29   135    43      10
 November   1 771  1 468    171    26    37   16    2    3     4      7
 Detsember   2 708  2 511    113    13    26   2    5    14    15      3
 Kokku    34 259  27 438    3879    635  2 326  161   400   226    182     214
Allikas: Statistikaamet

Tabel 5. Ööbimiste arv Lääne-Virumaal 2003.a kuude ja elukohariikide lõikes

 Periood   Kokku    Eesti  Soome  Rootsi   Saksa  Norra   Läti  Leedu   Vene    Suur-
                                                   brit.
 Jaanuar    3 124  2 371    264    32    9   2    36    9      371    8
 Veebruar   2 381  1 956    158    35    9   4    25    0       9   17
 Märts     3 561  2 967    144    33    38   32    70    29      18   20
 Aprill    2 893  2 262    317     3   136   2    28    11       0   46
 Mai      6 388  4 569   1 221    131   224   3    64    35      16   37
 Juuni     8 337  6 704    722    119   566   16    13    4       8   30
 Juuli     7 558  5 180    607    82   964   67   147    31      32   87
 August    7 826  5 420    857    163   936   20    13    16      23   71
 September   4 543  3 121    731    88   319   11    51    12      26   17
 Oktoober   3 682  2 740    292    81    55   16    53   139      203   10
 November   2 653  2 215    291    26    41   16    2    3       4   14
 Detsember   3 241  2 975    141    21    28   2    5    25      32    6
 Kokku    36 444  27 438   3 879    635  2 326  156   400   238      182  223
Allikas: Statistikaamet

Siseturism moodustas 2003.a 75% majutatute koguarvust Lääne-
Virumaal. Siseturistide majutatute arv on 10% võrra suurem kui aastal
2002 (2002.a moodustas Lääne-Viru siseturistide arv 24 463 Eesti
vastavast näitajast 7,5% ehk 315 541 siseturisti statistikaameti
andmetel). 2003.a moodustas kogu Eesti siseturistide arvust (417
299) Lääne-Virumaad külastanute osatähtsus 6,6% ehk 27 438


                                                     10
                        LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


inimest. Majutuste pingerealt järgnevad siseturistidele Soome ja Saksa
turistid. Saksa turiste majutus 2003.a 25% enam kui 2002.a, Soome
turistide majutuste arv 2003.a võrreldes 2002. aastaga on vähenenud ca
10%, Rootsi turistide oma koguni 17% võrra.

2004. aasta jaanuarist augustini ööbis Lääne-Virumaa majutusasutustes
31,4 tuhat siseturisti, mis on 6,4 tuhat enam võrrelduna 2003. aasta
sama perioodiga. Lääne-Virus moodustas Eesti majutusasutustes
siseturistide ööbimiste osatähtsus 7% (Ida-Virus vastav näitaja 10%,).

Tabel 6. Ööbimise kestus Lääne-Virumaa majutusasutustes 2003.a kuude ja
elukohariikide lõikes

 Periood   Kokku  Eesti  Soome  Rootsi  Saksa  Norra  Läti  Leedu  Vene  Suur-
                                           brit.
 Jaanuar    2,1  1,8   2,9   1,0   1,3   1,0  1,3   3,0  10,6   1,3
 Veebruar    1,4  1,3   2,2   1,4   1,0   1,0  1,0    0  1,5   1,5
 Märts     1,7  1,6   2,0   1,7   2,1   2,7  1,8   3,6  1,5   2,2
 Aprill     1,3  1,3   1,4   1,0   1,4   1,0  1,6   1,6   0   5,8
 Mai      1,7  1,9   1,7   1,4   1,6   1,0  1,0   1,5  1,2   1,1
 Juuni     1,8  2,1   1,2   1,0   1,0   1,6  1,2   1,0  1,0   5,1
 Juuli     1,6  1,7   1,3   1,4   1,2   1,0  1,2   2,4  1,5   1,5
 August     1,4  1,4   1,4   1,4   1,5   1,0  1,3   1,0  1,5   1,3
 September   1,3  1,2   1,4   1,7   1,6   1,0  1,0   1,0  3,3   1,7
 Oktoober    1,5  1,4   1,6   1,0   1,3   1,8  1,8   1,0  4,7   1,0
 November    1,5  1,5   1,7   1,0   1,1   1,0  1,0   1,0  1,0   2,0
 Detsember   1,2  1,2   1,2   2,1   1,1   1,0  1,0   1,8  2,1   2,0
 Keskmine    1,5  1,5   1,7   1,3   1,35   1,3  1,3   1,6  2,3   2,2
Allikas: Statistikaamet.

Keskmiselt tuli 2003.a Lääne-Virumaa majutusasutustes ühe turisti
kohta 1,5 ööbimist. Eesti vastav näitaja 2003.a oli 2,1 ööd. Siit saab
teha olulise järelduse, et Lääne-Virumaa peaks tegema jõupingutusi
turistidele  maakonnas    pakutavate   teenuste  laiendamiseks
selliselt, et sellega kaasneks kohapealne majutus. See omakorda
eeldab turismiatraktsioonide, vaatamisväärsuste, kultuurisündmuste
kooskõlastatud ja hästi läbimõeldud pakendamist ja müümist. Seejuures
on oluline suurendada välisturistide kohalikku majutamist, mis võimaldab
oluliselt parandada turismimajanduse efektiivsusnäitajaid. Siit omakorda
võimalused turismimajanduse laiendamiseks ja elanike sissetulekute
parandamiseks.   Iseküsimus  on  see,  kuidas tagada   majutuste
aastaringsus, et tagada turismimajanduses töötajatele tööalane stabiilsus
ja sissetulekute pidev laekumine.

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll 2004. aasta suve Eesti
siseturismi uuringu tulemustest nähtub, et peamised tegevused
sisereisidel on:

  -  sugulaste või tuttavate külastamine 52%,
  -  puhkus rannas, suplemine, muud rannategevused 34%,
  -  perekondlikud ja muud isikliku eluga seotud küsimused 25%
  -  vaatamisväärsuste või näitustega tutvumine 23%,
  -  aktiivsed harrastused või sport 18%,


                                             11
                                             LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


   -   kontsertide, festivalide külastamine 17%,
   -   lõbustuskohtade külastamine 11%,
   -   puhkus/töö oma suvilas või maakodus 9%,
   -   suvelavastuste külastamine 6%.

Asjaolu, et oluliseks turismitoote müüjaks on kohalik elanik, väärib
sisulisemat lahtimõtestamist. Kui ühelt poolt on elanik teatud tingimustel
ka majutuse pakkuja, siis väga oluline on kohamarketingis, mida ta
piirkonna turismivõimalustest teab ja kuidas neid võimalusi tutvustab.
Ilmselt on nimetatud valdkondades Lääne-Virus veel palju ära teha.
  12000  10000  8000  6000  4000  2000    0
       Jaanuar
              Veebruar
                    Märts
                             Aprill
                                   Mai
                                         Juuni
                                               Juuli
                                                    August
                                                           September
                                                                   Oktoober
                                                                        November
                                                                                Detsember
                        L-Viru           I-Viru          Harju

Joonis 1. Majutuste võrdlus Eesti turistide hulgas Põhja-Eestis 2003

Aastatel 2001-2003 Saar Poll poolt läbi viidud küsitlused 15-74-aastaste
Eesti elanike hulgas aitavad selgitada enam huvipakkuvad külastuskohad.

Tabel 7. Sisereisidel külastatud kohad (% reisidest) 2003.a

 Linn,         Kõik      Eestlased         Mitte-         Linn,          Kõik      Eestlased         Mitte-
 maakond                             eestlased       maakond                              eestlased
 Tallinn        14       12             22           Võrumaa         5        6             1
 Pärnu         11       10             16           Ida-Virumaa       8        4             18
 Pärnumaa       11       11             5           Haapsalu        6        6             6
 Saaremaa       11       11             10           Viljandimaa       5        5             5
 Tartu         9        8             13           Jõgevamaa        3        4             1
 Tartumaa       6        7             5           Lääne-Viru       5        6             2
Allikas: EAS Turismiarenduskeskus

Küsitluse teisi järeldusi:

   Kõige rohkem tööga mitte-seotud ööbimisega reise tehakse juulis,
    järgneb august ning kõige vähem reisitakse juunis.
   Rahvuste ja elukoha lõikes reisivad kõige rohkem Tallinna eestlased,
    järgnevad teiste linnade eestlased, maal elavad eestlased, väljaspool
    Ida-Virumaad elavad mitte-eestlased ning kõige vähem reisivad Ida-
    Virumaa mitte-eestlased.
   Inimene reisib seda rohkem, mida noorem ta on, mida kõrgema
    haridusega ta on ja mida suurem on ta sissetulek.


                                                                                      12
                           LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
Lääne-Virumaal pakuvad teavet turismiinfokeskus Rakveres ja
turismiinfopunktid: Lahemaa Rahvuspargi külastuskeskus Palmses,
Kunda  linna   turismiinfopunkt ja Väike-Maarja turismiinfopunkt.
Reisikorraldajaid on 4, neist 2 väljaspool maakonda paiknevate
ettevõtete filiaalid.

Lääne-Virumaal tegutseb 13.01.2004.a seisuga kokku 39
tunnustatud majutusasutust. Neist 3 hotelli, 9 külalistemaja, 9
hostelit, 10 kodumajutust, 4 puhkeküla ja puhkelaagrit, 2 puhkemaja.
Valdav osa nimetatud asutustest paiknevad Lahemaa Rahvuspargi
territooriumil. Maakonnas puuduvad järgutunnistusega hotellid.

Tabel 8. Tunnustatud majutusasutused Lääne-Virumaal omavalitsuste lõikes
seisuga 13.01.2004

Nimetus          Majutus-    Tube  Voodi-  Hinna-  Aadress      Kohalik
              asutuse liik      kohti   klass           oma-
                                            valitsus
Essu mõisa hostel     hostel     20   40    B    Essu küla     Haljala
Arbavere Puhkekeskus    hostel     18   55    A    Kadrina vald   Kadrina
Metsaveere kodumajutus   kodumajutus   1   4     A    Ama küla     Kadrina
Kunda külalistemaja    külalistemaja  23   50    A-C   Kasemäe 7     Kunda
Wesenbergh         hotell     36   75    B-C   Tallinna 25,   Rakvere l
                                   Rakvere
Rakvere Teatri       hostel     11   20    A    Kreutzwaldi 2a,  Rakvere l
pansionaat                              Rakvere
Katariina Külalistemaja  külalistemaja  16   42    B    Pikk 3, Rakvere  Rakvere l
Villa Theresa       külalistemaja  7   13    B-C   Tammiku 9,    Rakvere l
                                   Rakvere
MTÜ Mõedaku        hostel     13   48    B-C   Mõedaka küla   Rägavere
Spordibaas
Samblamäe hostel      hostel     8   32    A-B   Mõedaka küla   Rägavere
Kohala mõis        külalistemaja  11   28    C    Kohala küla    Sõmeru
Porkuni Jahimaja      puhkemaja    6   12    B    Järvajõe küla   Tamsalu v
Kulbi Võõrastemaja     hostel     10   20    A    Pikk 51 Tapa   Tapa
Toomarahva Turismitalu   kodumajutus   3   14    B    Altja küla    Vihula
Eisma külalistemaja    külalistemaja  15   30    B-C   Eisma küla    Vihula
Külalistemaja       külalistemaja  8   18    B    Neeme tee 31,   Vihula
Rannamännid                             Käsmu küla
Uustalu kodumajutus    kodumajutus   2   4     B-C   Neeme tee 78a   Vihula
                                   Käsmu küla
Merekalda pansion     kodumajutus   8   10    B-C   Neeme tee 2,   Vihula
                                   Käsmu küla
Laane Pansion       kodumajutus   14   40    B    Laane tee 7,   Vihula
                                   Käsmu küla
Vahtra kodumajutus     kodumajutus   6   12    A-B   Laane tee 9,   Vihula
                                   Käsmu küla
Sireli Kodumajutus     kodumajutus   3   14    B    Neeme tee 19,   Vihula
                                   Käsmu küla
Lainela Puhkeküla     puhkeküla ja  29   70    A    Neeme tee 70,   Vihula
              -laager                  Käsmu küla
Palmse Park-hotell     hotell     27   53    C    Palmse küla    Vihula
Ojaäärse Matkamaja     puhkemaja    7   38    A    Palmse küla    Vihula
Sagadi mõis        hotell     14   28    C-D   Sagadi küla    Vihula
Sagadi mõis        hostel     6   34    A-B   Sagadi küla    Vihula
Vainupea Pansionaat    hostel     10   23    A    Vainupea küla   Vihula
Vihula mõisa        külalistemaja  11   27    B-C   Vihula küla    Vihula
külalistemaja
Kingu talu         kodumajutus   3   10    A    Vihula küla    Vihula
Joosepirahva turismitalu  kodumajutus   2   6     A    Vihula küla    Vihula
Hostel Sinikorall     hostel     12   36    A    Metsa 5, Võsu   Vihula
                                   alevik                                                  13
                              LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


 Männisalu          hostel           89     A-B    Lääne 13, Võsu    Vihula
                                        alevik
 Võsu Viiking         külalistemaja  16     40     B-C    Karja 9, Võsu     Vihula
                                        alevik
 Külalistemaja Rannaliiv   külalistemaja  13     26     C     Aia 5, Võsu alevik  Vihula
 Lepispea Karvan       puhkemaja ja              A     Lepisepa 1 Võsu    Vihula
 Kämping           -laager                      alevik
 Klubi Eesti Karavan     puhkemaja ja              A     Lepispea, Võsu    Vihula
               -laager                      alevik
 Vinni Spordikompleks     hostel      28     76     A-B    Sõpruse 16, Vinni   Vinni
                                        alevik
 Oru Turismitalu       Kodumajutus   3     10     A     Tammiku küla     Vinni
 Lammasmäe          puhkeküla ja        16     A     Linnuse küla     Viru-Nigula
 puhkekeskus         -laager
 Adami Turismitalu      kodumajutus      4      10       Vainupea küla     Vihula
 Võsu Postimaja        hostel        4      13       Mere 63, Võsu     Vihula
                                        alevik
 Kärka Turismitalu      kodumajautu      4      8       Vergi küla      Vihula
               s
Allikas: Eesti tunnustatud majutusasutuste registri andmed www.visitestonia.com

Hinnaklassid: A kuni 250 kr; B 251-550 kr, C 551-800; D 801-1200 kr.
Üle poolte majutusasutustest kuuluvad hinnaklassidesse A ja B.

Omavalituste lõikes asub kõige enam majutusasutusi ettearvatult Vihula
vallas 23, järgnevad Rakvere linn 4, Kadrina, Rägavere ja Vinni vald 2,
Kunda   ja  Tapa  linn, Haljala,  Sõmeru,  Viru-Nigula vald  1
majutusasutusega. Tunnustatud majutusasutused puuduvad Tamsalu
linnas, Saksi, Laekvere, Avanduse ja Rakvere vallas.

Turismimajanduse edendamise seisukohalt on oluline laiendada ka
väljaõppinud giidide ettevalmistamist. Maakonnas on vaid 9 tunnustatud
giidi.


Tabel 9. Tunnustatud giidid Lääne-Virumaal

 Giid           Keeled            Kontakt
 1.Evi Aluoja       vene, saksa         evialuoja@hot.ee, 516 8404
 2.Olivia Paas       rootse, inglise, vene    oliivia@reisimix.ee, 520 9961
 3.Mai Karjus       eesti            mai.karjus@neti.ee, 553 7672
 4.Maia Jaanus       vene             maia.jaanus@rmk.ee, 516 6243
 5.Vesta Rahuoja      vene, inglise        FIE Vesta Rahuoja tõlked, keeleõpe ja konsultatsioonid,
                            Vesta.Rahuoja@mail.ee, 516 1065
 6.Vilma Tereping     vene, soome         525 3648
 7.Tiiu Raju        vene, inglise        Kunda muuseum 322 1594
 8.Pirje Pungas      soome, inglise        pirje@hot.ee
 9.Maire Hõbenael     rootsi, inglise       Hobenael@hot.ee, 553 0862
Allikas: Viru Giidide Ühing Lembitu 2-31, 44308 Rakvere, ühingu esinaine Mai Karjus

Lääne-Virus on 25 muuseumipaika ja neid külastas 2003. aastal üle 115
tuhande inimese. Üle poolte külastajatest käis Palmse mõisas ja RMK
Sagadi Metsamuuseumis. Sagadi on ka tuntud konverentside, seminaride
ja meelelahutsürituste korraldmiskohana. Suurt huvi pakub Käsmu
meremuuseum (9500 külastust). SA Virumaa Muuseumid on koostöös
Eesti Piiritustööstuse muuseumiga Moel hakanud tegema joogituure
(Palmse-Moe-Rakvere linnus). Väike-Maarja muuseum paistab silma
kolhoosiaegse väljapanekuga. Porkuni paemuuseumi tähtsus peaks


                                                         14
                         LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


suurenema Tamsalu Lubjapargi edenemisel. Kokkuvõttes tuleb avaldada
tunnustust kõigile muuseumitele, mis vaatamata kitsastele oludele on
oma tegevust jätkanud.

Tabel 10. Andmed Lääne-Viru muuseumite kohta, 2003

 Külas-   Näitusi   Üritusi,       Säilikute arv      Sisse-   Tööta-  Eelarve
 tajaid         konve-    Kokku  teadus-    ekspo-   pääs    jaid
             rentse         likult   neeritud
                         kirjel-
                         datud
1. Haljala Muuseum
     750      8     3     588          304   tasuta     1
2. Kunda Linna Muuseum
    1 011      6         3297          800   tasuta     2  215 650
3. Eesti Piiritustööstuse Muuseum, www.onistar.ee
     520                1050          442  tasuline   0,4  100 000
4. Rakke valla Hariduse Seltsi Koduloomuuseum
     318      8         5122          680   tasuta
5. Tapa Muuseum
    1 350      11     4    7500   7272     792   tasuta     1     144
6. Tamsalu Muuseum
     607      11    13     935          620   tasuta     6   3 000
7. Viru-Jaagupi Muuseum
    1 059      5     1    5776   5776    3625   tasuta     1  117 057
8. Tudu Käsitöötare-Muuseum
     311      21    14     460     0     340   tasuta     2
9. A.J.von Krusensterni mälestustuba kiltsipk@v-maarja.ee,
    1 158      2     1     272   109      52  tasuline    0  85 000
10. Vao Tornlinnus-Muuseum
     817           3                   tasuline    1  22 100
11. Väike-Maarja Muuseum www.v-maarja.ee/kultuur
    1 196      4     5   42 371  32 047    1 960  tasuline    2  210 850
12. Lobi Rahvamuuseum
     52     PE*     1     500          500   tasuta     3     700
13. Tapa Muuseum
    1 350      11     4    7 500  7 272     792   tasuta     1  144 000
14. SA Virumaa Muuseumid www.svm.ee
                   113 179   59 485    1 316          19  16 105
                                                 000
    Karepa Kalame Talumuuseum
    710     4                          tasuline    1
    Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum
   2 561    10     12                    tasuline    2
    Rakvere Linnus
   19 000     3                          tasuline    1
    Palmse Mõis
   37 565     2     2                    tasuline    4
    Rakvere Näitustemaja
   2 546     8     5                    tasuline    4
15. Käsmu Meremuuseum MTÜ
   9 500     3     5  1 350       0    1 000   tasuta     2  100 000
16. Porkuni Paemuuseum
   3 144     3     1           50      50  tasuline    1    120
                                                000,9
17. RMK Sagadi Metsamuuseum www.rmk.ee, Sagadi mõis, Vihula vald 325 8870
                                               15
                         LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


   29 000    15     14   9 985    2 444  1 095  tasuline  3/4**   1 253
                                             000
 18. Rakvere Tuletõrjemuuseum
     350     2      2   420    0    380  tasuta
 19. Viru-Nigula Koduloomuuseum
           PE
 20. F.von Wrangelli mälestustuba
     174     3                                115 049
*PE- püsiekspositsioon; ** hooajatöötajad
Allikas: maakonna muuseumide küsitluste andmed

Lääne-Virumaad läbib Eurovelo tähistatud jalgrattamarsruut. Tähistatud
matkaradu on maakonnas 10: Oandu Loodusmetsarada, Koprarada, Võsu-
Oandu (Oandu-Võsu) matka-ja jalgrattarada, Võsu-Liiapeksi (lõpeb
Harjumaal) matka- ja jalgrattarada, Altja loodus-ja kultuurilooline rada,
Käsmu loodus ja kultuurilooline matka- ja jalgrattarada, Viitna Pikkjärve
rada, Kuresöödi-Pariisi-Kuresöödi matkarada, Äntu-Nõmme looduse
õpperada, Seljamäe looduse õpperada.

Maakonnas on 4 väikesadamat: Käsmu, Vergi, Kunda, Mahu (MTÜ Hoia
Eesti Merd andmed). Tunnustatud karavaniplatse on 2 ja mõlemad asuvad
Lepispeal: MTÜ Klubi Eesti Karvan ja Karavan-Kämping Lepispea. Ehitada
plaanib Müürikul (Väike-Maarja vallas) asuv Vainu Tare. 3-le karavanile
pakub kohti Ama külas asuv Metsaveere talu.

Telkimisplatsid on Mustojal, Oandul, Võsul, Äntu järvede ääres Väike-
Maarja vallas, Emumäel Rakke vallas, Uustalu telkimisplats, MTÜ Klubi
Eesti Karavan, Karavan-Kämping Lepispea. Majutusettevõtted, kes
pakuvad telkimisteenust on Viitna puhkekeskus, Pariisi puhkeküla- ja
laager, Arbavere puhkebaas, Samblamäe hostel, Mõedaku Spordibaas,
Oru turismitalu, Porkuni järve äärne telkimisplats, Porkuni jahimaja,
Joosepirahva B&B, Lainela puhkeküla- ja laager, Ojaäärse matkarada,
Toomarahva B&B, Kingu B&B ja Männisalu hostel.


4. TURISMIMAJANDUSE ALLREGIOONID LÄÄNE-
VIRUMAAL

Lääne-Virumaa võib looduse, asustuse ja inimtegevuse eripäralt
turismimajanduse arengust lähtuvalt jaotada põhjast lõunasse kolmeks
allregiooniks:

Põhjaranniku allregioon on osa Põhja-Eesti rannikupiirkonnast, mis on
Eesti turismiarengustrateegia järgi riigi üks parima (välis)turismiressursiga
alasid, kus turismikeskused kuuluvad esmajärjekorras väljaarendamisele.
Peamisteks arengueeldusteks on seal kaunis loodus, mererand ja
mõisaarhitektuur,   neid  on   väärtustud   Lahemaa    rahvuspargi
moodustamisega.   Lahemaa   rahvuspark   on  loodud   Põhja-Eestile
iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide,


                                            16
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku
looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin
kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke
kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti klint) ning ajaloo- ja
arhitektuurimälestisi. Oluline potentsiaal peitub loodusturismi ja
keskkonnateadlikkuse kujundamisel põhineval turismi laiendamisel.
Mõisakomplekside   baasil   on   kasvupotentsiaali mõisakultuuri
tutvustamiseks,  unikaalsete  kultuurisündmuste  ja elamusürituste
läbiviimiseks (kontserdid, teatrietendused, näitused, eksklusiivsed
ühisüritused). Selle kõrval on võimalikud rannategevused, aktiivne
puhkus, sport ja konverentsiturism.

Lääne-Viru vahevöö võtab enda alla Lahemaa rahvuspargist lõunasse
jääva ala koos Rakvere linnaga. Selle allregiooni peamisteks
turismiressurssideks võib pidada Rakvere linna oma vaatamisväärsustega
(linnus jm) ja teenindusasutustega ning läbivat Tallinn-Peterburi
maanteed, mille reisijatepotentsiaali liiklusintensiivsust (autot/ööpäevas)
on andmete kättesaadavusest tulenevalt võimalik iseloomustada vaid
põhimaanteedel (lisa 3). Allregiooni areng sõltub suures osas kogu
maakonna   turismi toetavate  majutus-   ja  toitlustustusteenuste
väljaarendamisest ning linna ja tema lähiümbruse huviväärsuste (näiteks
linnus, muuseum, teater, Mõedaku spordibaas jt) baasil terviklike
turismitoodete kujundamisest (sh sündmusturism).

Lääne-Virumaa lõunaosa on valdavalt intensiivse maakasutusega ala.
Siin leidub rohkesti mitmekesiseid loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuslikke
kohti ning üksikobjekte, millel on potentsiaali eeskätt siseturismi
seisukohalt (hinnatakse, et kodu- ja välismaa külaliste suhe on 5:1, ligi
pooled koduturistidest on koolilapsed ekskursioonide kaudu). Allregiooni
turismialase arengu võtmeküsimuseks on koostöö baasil oma
võtmeteemade ja vastavate turismitoodete väljakujundamine ning
ühisturundus. Sellele on pandud hea alus Pandivere koostööpiirkonna
loomisega,   ühise  arengukava   koostamisega    (vt.  Pandivere
koostööpiirkonna turismi- ja puhkemajanduse strateegia aastateks 2005-
2007) ja ühe juhtiva teemana Paeriigi kilbile tõstmisega.


5. ÜLDISED TRENDID TURISMITURUL

Maakonna turismimajanduse arendamisel on oluline tähele panna eelkõige
võimalikke muutusi nõudluse turul. Just selle osa tundmine on üha
enam oluline investeeringute tegemisel, sest olukord, kus Eesti
turismiturul oli määrav pakkumise pool on muutumas. Viimaste aastate
areng on toonud turule palju uusi tegijaid, turismitoodete kvaliteet ja
mitmekesisus on oluliselt paranenud. Siiski pole areng olnud piirkonniti
ühtlane, mistõttu rakendamist väärivat potentsiaali kohtadel jätkub, seda
ka Lääne-Virus. Sellele vaatamata on otstarbekas pidada silmas


                                     17
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


mõningaid üldisi  arenguid,  mida  kokkuvõtlikult  võib  iseloomustada
järgmiselt:

 -  Vaba aja osakaalu suurenemine ja inimeste hoiak selle
   väärtustamiseks, mille üheks oluliseks osaks on tervist väärtustava
   käitumise suurenemine. Ollakse enam võimelised ja nõus
   investeerima aktiivsesse puhkusse (näit. käigud looduses,
   harrastussport, tervisekeskuse ja -radade külastus). Mitmekesistub
   kasutatavate transpordivahendite arv ja neid on omavahel võimalik
   kombineerida (näit. auto ja jalgratas), mis omakorda avab
   külastusvõimalusi seni vähe ligipääsetavatesse kohtadesse.

 -  Rahvastiku vananemine, meeste ja naiste keskmise eluea suur
   erinevus ja üksielavate vanurite osakaalu kasv. Tegemist on
   ülemaailmse rahvastiku arengu trendiga. Kasvava sihtrühmana
   vajavad eakad enam tähelepanu, kasvab nõudlus mugava ja
   turvalise reisimisega seotud teenuste osas. Kuna inimesed
   väärtustavad järjest enam on individuaalseid soove ja vajadusi, siis
   muutub olulisemaks indiviidile keskenduvate toodete/teenuste
   pakkumine (näiteks majutustingimused). Tuleb pidada silmas, et
   mitteaktiivse elanikkonnarühma kasv turistide hulgas loob eeldusi
   turismimajanduses hooajalisuse vähendamiseks, kuna üha suuremal
   osal elanikest on võimalik teha valikuid reisimise aja suhtes. Samuti
   on töötajate hulgas enam populaarsust võtmas suve- ja
   talvepuhkus,  mille tulemusena   varasem   reisimise  ajaline
   koondumine mõnevõrra hajub.

 -  Inimeste teadlike ootuste kasv reisi eesmärkide suhtes. Selle
   põhjused   peituvad  inimeste  reisikogemuste   kasvul ning
   infokommunikatsioonitehnoloogia arengust tulenevate võimaluste
   aktiivsel kasutamisel (näit. broneerimine, maksetingimused). Kuna
   kasvab ka inimeste haridustase, siis ollakse nõudlikumad ja
   valivamad ka hinna-kvaliteedi küsimustes. Soovitakse enam elamusi
   pakkuvaid unikaalseid, audentseid tooteid/teenuseid ja nende eest
   ollakse nõus maksma väärilist hinda. Reisimisest on saanud ka
   eneseharimise ja –täiendamise üks vahend. Üha enam eelistatakse
   ise reisi planeerida ja nn metsikult omal käel reisimist.

 -  Keskkonnakvaliteedi olulisuse kasv. Ühelt poolt seondub see
   turvariskide maandatusega, teisalt looduskeskkonna või linnaruumi
   väärtustatusega. Soov viibida tervislikus keskkonnas, kus on
   võimalusi mitmekesisteks tegevusteks ja ise nendes aktiivselt
   kaasalöömiseks, annab võimalusi omandada uusi kogemusi ja
   positiivseid  elamusi.   Antud   areng   väärtustab    suurte
   turismimagnetite kõrval ka kohaliku turismipotentsiaali rakendamist
   – loodususes viibimine, kultuuriväärtuste eksponeerimine (näit.
   teemapargid,  muuseumid),    iseloomulikel  materjalidel   (näit.
   paetooted) ja kohaspetsiifilistel eripäradel (näit. jaanituli, teatraalne

                                       18
                  LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


   õhtusöök mõisas) põhinevate turismitoodete väljaarendamist.
   Väikesemastaabiliste kohalike ressursside kasutuselevõttu toetab
   piirkondliku kättesaadavuse paranemine (näiteks odavlennufirmade
   turuletulek). Erinevates turuosades kasvab nii tavaturism (näit.
   ringreisid, meelelahutus, autoturism, linnaturism) kui erihuvidel
   põhinev turism (näit. ökoturism, õppereisid, terviseturism,
   seiklusturism). Maailmamajanduse globaliseerumisega laieneb äri-
   ja konverentsiturism.


6. LÄÄNE-VIRU TURISMIMAJANDUSE SWOT ANALÜÜS JA
KOONDHINNANG OLUKORRALE

Turismimajanduse olukorra hindamiseks viidi läbi SWOT analüüs, mille
tulemused kujunesid järgnevaks:

TUGEVUSED

Rikkalik loodus ja kultuuripärand (Lahemaa rahvuspark, 28 kaitseala ja
26 parki, mõisakompleksid jms)
Põhja-Eesti ranniku tuntus (väikesadamad, kalurikülad)
Tugevad organisatsioonid - Lahemaa Rahvuspargi Administratsioon,
Virumaa Muuseumid SA, kujunev Pandivere koostöökogu
Lääne-viru maakonnas asuvad turismiinfo pakkujad: Rakvere
Turismiinfokeskus, Kunda linna turismiinfopunkt, Lahemaa Rahvuspargi
külastuskeskus ja Väike-Maarja turismiinfopunkt
Maakonna keskuses paiknev ja kergesti leitav ning ligipääsetav Eesti ja
välisturiste teenindav tursimiinfokeskus
Infrastruktuur (sh. matkarajad, telkimisplatsid, majutuskohad,
turismiinfo pakkujad)
Tuntud, teatud traditsioonid (Viru Säru, Torupillipäevad, Viikingite
päevad, Baltoscandal, Rakvere Teateri vabaõhulavastused), kultuuritöö
organisatoorne järjepidevus
Atraktiivne tööstuspärand ja selle eksponeerimine (Eesti
Piiritusetööstuse muuseum Moel, Tamsalu lubjapark, Rakke, Kunda)
Turismialased koostööpiirkonnad (Lahemaa, Pandivere)
Mere ja sadamakohad (näit. Vergi sadam), mere- ja rannategevuste
viljelemine
Arenev Rakvere – kiiresti muutuv linnapilt
Hea transpordiühendus maismaal (kättesaadavus maakonna sees,
ühendus Tallinn-Narva transiidikoridoriga)
Spordirajatised (Rakvere, Võsu, Vinni, Ebavere, Tapa, Tamsalu,
Kadrina, Mõedaku)
Auto- ja motospordi viljelemine
Turismieriala õpetamine Rakvere Kutsekeskkoolis
Turvaline liikumine maakonnas
Eesti keskmisest pikem lumekate Pandiveres


                                    19
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Sinilipp Võsu rannas
Aktiivne väliskoostöö – sõprussidemed kohalike omavalitsustegaNÕRKUSED

Investeeringute vähesus. Stabiilse rahastamise puudumine
arendustegevuseks, juhuslikkusel projektipõhisuse domineerimine
Turismitulude mittelaekumine kohaliku elu edendamiseks
Puudub maakondlik koostöö ja koordineeritud tegevus
turismimajanduses tegutsevate asutuste ja ettevõtete vahel (näit.
ürituste ajakava ja tegevuste kattumine). Turismi maakondliku
katuseorganisatsiooni puudumine
Maakonna tagasihoidlik marketing Eestis ja välisturul (näiteks
maakonda tutvustavate trükiste vähesus)
Valdavad ühepäevakülastajad
Koostöö teiste maakondadega turismi valdkonnas tagasihoidlik (nt Ida-
Virumaaga, üritused kattuvad)
Hooajalisus (suvel majutuskohti puudu, talvel üle)
Eheda eesti teenuse pakkujate puudumine (nt. toitlustus on vaid Altjal)
Loodusradade parklate vähene turvalisus
Lisateenuste, atraktsioonide vähesus, võõrkeelse giiditeenuse piiratus
Võõrkeelte oskuse vähesus teenindusasutustes
Objektide tagasihoidlik tähistamine (viidamajandus)
Maakondliku turismistatistika vähesus. Ühtse turismimajanduse
andmebaasi puudumine
Turismimarsruutide maakonnaülese kaetuse puudumine (on kaks
hästitoimivat piirkondlikku sihtala - Lahemaa rahvuspargi territoorium
ja Pandivere koostööpiirkond)
Ühistranspordiga liikumisvõimaluste piiratus
Piirangute rohkus (Natura, tervisekaitse, Pandivere veekaitse)
Loodustaluvuse piirid Lahemaal
Puuduvad kontseptsioonid ja tehnilised projektid turismi alasektorites
(nt jalgrattatee kontseptsioon ja kaardistik). Seetõttu ei saa esitada
projekte struktuurifondidesse
Rannikupiirkonna teenuste kõrge hind (eelistatakse ööbida mujal Eestis)
Turismiobjektide sulgumine avalikkusele (nt mõisad, mõisapargid,
rannaalad). Viitade ja stendide lõhkumine, radade lagunemine
Piirkonna (vähemalt Lahemaa puhul) hoolduse ja prügikoristuse
ebapiisav finantseerimine

VÕIMALUSED

Külaliste arvu kasv (huvi Tallinnast välja tulla), ühepäevakülastajate
arvukus
Investeerimishuvid maakonda


                                     20
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Firmade “ketistumine”, osalemine rahvusvahelistes konsernides
Ideede tarbeks raha

OHUD

Ilmastikuolude heitlikkus
Maakonda tutvustavad paljud ebakompetentsed giidid Tallinnast
Kiiresti arenevast Ida-Virumaast ja Harjumaast mahajäämine
Turismiarendajate üksteisega mittearvestamine
Investeeringud ei kasva proportsioonis külastajate arvukusega
Massiturismi ja industriaalinvesteeringute oht keskkonnale, biologilise
mitmekesisuse vähenemine

Lääne-Viru peamiseks turismiressursiks on looduskeskkond,
ajaloo- ja kultuuripärand. Tänu Tallinna suhtelisele lähedusele on
Lääne-Virul eeldusi pakkuda Eesti väliskülalistele, pealinna regioonis
elavatele inimestele ja teistele eestimaalastele looduse nautimise,
kultuuri-, spordi- ja puhkevõimalusi. Lääne-Virumaal on eeldused olla
välisturistide sh lühiajaliselt valdavalt Tallinnas peatuvate turistide kõige
atraktiivsemaks väljasõidu sihtkohaks. Lääne-Virul on turismimajanduses
maakonnas ulatuslik kasutamata siseriiklik ja väliskülaliste potentsiaal.
Tänu   rikkalikule  looduskooslusele,   ajaloo-, arhitektuuri-  ja
tööstuspärandile on Lääne-Virumaal head võimalused mitmekülgseks
turismitoote arenduseks, mis seob erinevad turismiga tegelejad ja
teenuste/toodete pakkujad ühte väärtusahelasse, mis on eelduseks
turismiklastri kujunemisele. Seejuures tuleb pidada silmas, et Lääne-
Virumaa turismitoodete puhul on võimalus mitte keskenduda
ainult ühele domineerivale tootele, vaid maakonna eeliseks on just
toodete mitmekesisus, mis ühtsesse turismiklastrisse koondatuna
pakub kindlasti olulisi konkurentsieeliseid võrreldes teiste
maakondadga. Just piirkondlikus koostöös ja ühistegevuses
peituvad siinse turismimajanduse edutegureid, mis loovad sünergia
ja võimaldavad pakkuda elamusi väga erinevale maitsele suhteliselt
kontsentreeritud maa-alal. Võttes aluseks, et maakonda läbib Tallinn-
Peterburi maantee ja Rakvere on mitme olulise liiklusvoo
ühenduslüli, siis on võimalik liiklejatele pakkuda ka spetsiifilisi
turismitoodeid ja -teenuseid ning seeläbi suurendada külaliste ruumilist
liikumist ja maakonnas kohaloleku ajalist pikkust.

Turismiklastri kujundamise ideoloogia elluviimine eeldab ulatuslikku
avaliku-, era- ja kolmanda sektori ühispanustamist, mis peaks olema
kantud külastajate arvu suurendamisest, nende maakonnas
viibitud   aja  pikendamisest   ja  kvaliteetsemate  ning
mitmekesisemate turismitoodete/teenuste pakkumisest sellise
eesmärgiga, et võimalikult oluline osa sissetulekutest jääks
maakonda ja tekiksid uued töökohad. Sünergiaefekti saavutamiseks
on oluline külastuskeskuste ja -objektide juhtfunktsioonide


                                     21
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


defineerimine ja nende põhjal tootearenduse kooskõlastatud läbiviimine
ning koostöövõrgustiku loomine. Juhtfunktsioonide põhjal võib eristada
polüfunktsionaalseid keskusi (näiteks Rakvere), mida iseloomustab
erinevate transpordiliikide kombineerimisvõimalus (auto, rong, jalgratas),
valik   erineva   hinna-  ja   kvaliteeditasemega   majutus-    ja
toitlustuskohtadest,   mitmed   vaatamisväärsused,    kultuuri-   ning
spordisündmused. Kombineeritud keskused- pakutakse majutust ja
toitlustust, erinevaid turismitooteid, võimalusi puhkuseks, ühisüritusteks
ja meelelahutuseks (näiteks Palmse, Sagadi, Väike-Maarja, Käsmu, Võsu).
Kitsalt  spetsialiseerunud  keskused,   kus  on  eelkõige   erihuvide
realiseerimise võimalused, teemapargid, piiratud arvu turismitoodete
kombineerimisvõimalused (näiteks Kunda, Tamsalu, Moe). Peatuskohad,
kus   peamiseks   atraktsiooniks  on   loodus-  või  kultuuriobjekt,
kultuurisündmus, loodusvaade jms, mida külastatakse valdavalt ringreisi
osana (näiteks Porkuni, Altja). Eelpoolöeldut arvestades on oluline
eelkõige maakonnas keskenduda turismimarsruutide läbitöötamisele, mis
hõlmaks kogu maakonda ja arvestaks naabrite poolt külalistele pakutavat.
Investeeringud turismi infrastruktuuri, nii olemasoleva korrashoidu kui
uue loomisse, peab toetama võimalikult paljude kohalike initsiatiivide
realiseerimiseks   eelduste  loomist.   Siinkohal  on  oluline   eri
transpordivahendite   kasutamise   parem   võimaldamine   ja  nende
omavaheline   kombineerimine,   efektiivne   ja hariv  infosüsteem,
kvaliteetsed ja turvalised toitlustus- ja majutuskohad, matkarajad,
turismitalud jms. Loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kasutamisel tuleb
arvestada nende unikaalsust ja jätkusuutliku toime tagamist.

Eelpooltoodud hinnangute kohaselt on võimalik esitada          olulised
konkreetsed tegevused turismi endamiseks Lääne-Virumaal:

    jätkusuutliku loodus- ja kultuuriturismi arendamine ning laialdasel
    kohalikul koostööl põhinevate turismipakettide (sh aastaringselt
    toimivate) ja innovatiivsete turismitoodete väljatöötamine ja
    turustamine;
    kohaliku kultuuripärandi ja traditsioonide kasutamine piirkonna
    atraktiivsemaks muutmisel (traditsioonilised tegevused, rahvustoit,
    identiteedisündmused jm);
    mereliste ja mereranna tegevuste edendamine;
    Tallinna läheduse ning Tallinn-Narva maantee ääres paiknemise
    parem kasutamine;
    turismiteenuste suunamine väikestele gruppidele ja peredele,
    turismitalude võrgu väljarendamine;
    koostöövalmiduse ja infovahetuse oluline suurendamine
    turismimajanduse arendajate vahel;
    infrastruktuuri arendamine läbi koostööprojektide;
    kohalike, piirkonda tundvate võõrkeelsete giidide koolitamine;
    piirkondliku jalgrattateede võrgustiku väljaarendamine;
    massiturismiga kaasneva koormustaluvuse piiri jälgimine;
    turvalisuse suurendamine (parklate valve);

                                       22
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


   finantsallikate kasutamine investeeringuteks, projektitaotluste
   edukas esitamine.

Lääne-Virumaal oli 2003. aastal tööga hõivatuid 27,6 tuhat 15-74-aastast
inimest (Eesti Tööjõuuuringu andmed), kellest primaasektoris 3,9 tuhat,
sekundaarsektoris 9,8 tuhat ja tertsiaarsektoris 13,8 tuhat. Kahjuks pole
teada kui palju on maakonnas töötajaid turismisektoris. Siiski võib arvata,
et see on alla Eesti keskmise (8,2%), mistõttu kasvuruumi on kindlasti.
Loodetavasti   hakatakse  Lääne-Virus   ka   enam   investeerima
turismimajandusse.


7. LÄÄNE - VIRU TURISMIMAJANDUSE VISIOON AASTAL
2015

Turismimajandus on maakonna majanduskompleksis omandanud olulise
koha. Lääne-Virumaa on kultuuri- ja loodusturismi, aktiivse puhkuse
veetmise atraktiivne paik Põhja-Eestis. Rikkalik kultuuripärand, mererand
ja looduskaunid   kohad annavad maakonnale       omanäolisuse ja
kordumatuse. Lääne-Virumaal on võimalik õppida tundma looduse
saladusi.

Lääne-Virumaa on enam tuntud oma kaunite mõisakomplekside ja
parkide, ürgse looduse, heakorrastatud kultuurmaastiku ja tööstuspärandi
poolest. Mitmekesised kultuuri- ja spordisündmused toimuvad aasta läbi
ja pakuvad osasaamisrõõmu ning enesetäiendust. Võimalused on
maaturismiks,    aktiivseks  puhkuseks  taludes,   mere-   ja
konverentsiturismiks, harrastusteks (näiteks ratsutamine, kalapüük,
purjetamine), rannategevusteks ning terviseedendamiseks. Saab tutvuda
traditsioonilise Eestimaa elulaadiga.

Tänu maakonna ida-lääne suunal heale kättesaadavusele (Tallinn -
Peterburi maantee ja raudtee) ning Tallinna lähedusele on Lääne-Virumaa
oluline külastuspaik. Tihe teedevõrk ja teede hea sõidetavus võimaldavad
avastada Lääne-Virumaa vaatamisväärsusi ja külastuspaiku autoga,
jalgrattaga ja jalgsi. Laienenud on mereturism. Tallinna saabuvatele
turistidele ja maakonda läbivatele transiitturistidele on Lääne-Viru
ühepäeva lemmiksihtpunkt – unikaalsete elamuste ja sündmustega
tutvumise allikas. Mereturismi kiire areng, investeeringud infrastruktuuri,
majutus-, toitlustus- ja tervist väärtustavatesse ettevõtmistesse on
avanud uusi külastuskohti ja elavdanud rannaelu.

Lääne-Virumaa pakub turvalist mõnusat majutust, aktiivset puhkust
taludes, teatri- ja muuseumikülastusi ning osasaamist nii materiaalsest
kui vaimsest kohalikust kultuuripärandist. Lahemaa rahvuspark on
jätkuvalt kõige atraktiivsem külastuskeskkond, kuid turismimajanduse
kandepind võrrelduna tänasega on maakonnas oluliselt laienenud.


                                     23
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
8. SIHTRÜHMAD JA SIHTTURUD

Lääne-Viru  turismimajanduse   edendamisel   keskpikal    perioodil
keskendutakse valdavalt järgmistele sihtrühmadele:

Siseturism

  -  loodushuvilised ja keskkonnateadlikud noored (kooliõpilased) ja
    nende ühendused;
  -  aktiivse puhkuse harrastajad (pered, töökollektiivid, sõpruskonnad);
  -  sportlased  ja  spordiharrastajad   ning   neid  ühendavad
    organisatsioonid;
  -  konverentside, seminaride ja õppepäevade korraldajad ja nendel
    osalejad;
  -  kultuurisündmuste läbiviijad ja nendel osalejad;
  -  elanikud, kes on orienteeritud puhkusele mererannas ja
    maapiirkondades.

Välisturism

  - Eesti väliskülalised, sh ringreiside tarbijad ja konverentsituristid;
  - loodust ja keskkonnateadlikust väärtustavad külalised;
  - kultuuri- ja ajalugu, audentseid elamusi väärtustavad puhkajad (eriti
   Tallinna ja Peterburi suund).

Lääne-Viru sihtturud on endiselt Eesti, Skandinaavia, Saksamaa ja Balti
riigid. Kasvupotensiaal on kindlasti Venemaa suunal. Euroopa suuna
avamiseks peaks lisaks Tallinnale tegema koostööd ka Riiaga. Lääne-
Virumaa on kõigile hea kavatsusega külalistele avatud ja selle nimel, et
inimeste elu ning tegevus on siin väärtustatud, soovitakse luua parim
keskkond. Sihturgudel edukaks läbilöömiseks on oluline laiendada
meediategevust, sh interneti kasutamist, koostada trükiseid, osaleda
messidel jms. Ringreisidel osalejate maakonda ligimeelitamiseks on tarvis
pakkuda teenuseid koos naabermaakondadega kooskõlastatult.


9. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA VALDKONNAD
LÄÄNE-VIRU TURISMIMAJNDUSE ARENGUS

Lääne-Virumaa turismivõimalusi saab kokkuvõtlikult iseloomustada
lausega „Elav kultuurilugu rohelisel maal”. Sihtkohta meelitab külalisi kogu
pakutav elamus tervikuna.

Strateegilised  eesmärgid   turismimajanduses  Lääne-Virumaal   on
järgmised:


                                     24
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
 -  turismiteenuste ja –toodete kvaliteet ning valiku mitmekesisus,
   turismimajanduse hooajaline ühtlus maakonnas;
 -  innovatiivne kohaliku turismipotensiaali areng ja tulemuslik
   piirkondliku koostöö, aktiivne osalus turismiarenduses Põhja-Eestis;
 -  turismiklaster, kus on rakendatud parim oskusteave ja praktika.
   Turismimajandus maakonnas lähtub looduskeskkonna jätkusuutliku
   kasutuse printsiipidest ja on suunatud toodete väärtusahela
   pikendamisele ja suurema lisandväärtuse loomisele;
 -  investeeringud nii kodu- kui välismaalt, uued töökohad ja parem
   sissetulek kohtadel.

Nimetatud strateegiliste eesmärkide saavutamine on suunatud Lääne-
Virumaa  kui   konkurentsivõimelise   ja maineka  reisisihi
tugevdamisele Eestis. Püstitatud eesmärkide saavutamine aitab kaasa
maakonna  elanike   sissetulekute  suurendamisele,  tööhõive
parendamisele, uute töökohtade loomisele ning maakonna
tasakaalustatud arengule (kõigil piirkondadel on arengueeldused,
mida  kasutades    toodetakse   kohalikku jätkusuutlikkust).
Turismimajanduse osakaalu tõusuga maakonna majanduselus peab
kaasnema    ettevõtluse    rahvusvaheline   integreeritus
maailmamajandusse ja ekspordivõime suurenemine.

Strateegiliste eesmärkide  saavutamiseks  keskendutakse  järgmistele
võtmevaldkondadele:

 -  atraktiivne loodus-, ajaloo- ja kultuuriturism
     - koostööpiirkonnad (näit. Lahemaa rahvuspark, Pandivere
       Paeriik);
     - mõisa- ja kirikukompleksid, linnused, muuseumid;
     - teemapargid (näit. Tamsalu lubjapark);
     - teemapaketid (näit. linnuvaatlus, joogituur, sõbralaat)

 -  kohalikul tööstuspärandil ja –toodetel põhinevad üritused
     - näit. lubjakivi, tsement, alkohol, toiduained- toodete
      presentatsioon ja kasutamine reklaamiks;
     - suveniiride tootmine;
     - tegevustraditsioonide tutvustamine ja eksponeerimine

 -  puhkus maal ja ühepäevased elamusterohked ringreisid
     - majutus- ja toitlustuskohad (sh talud)
     - huviteenuste arendus;
     - miljööväärtusega alad;
     - transpordivõimalused.

 -  infrastruktuur
     - turismirajatised (viidad, stendid, parkimiskohad, matkarajad,
       lõkkeplatsid, atraktsioonid);

                                    25
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


     -  jalgrattateed, matkarajad;
     -  väikesadamate ehitamine;
     -  wifi leviala;
     -  IKT areng.

 -  inimressursi areng
     - ettevõtjate koolitus (tootearendus, müügitöö, teenuste
      standardid jms);
     - giidide väljaõpe;
     - turismitöötajate tutvumisreisid, messid ja näitused;
     - nõustamisteenused ettevõtjatele;
     - turismiinfopunktide töötajate koolitus.

 -  turismialane koostöövõrk
     - turismi ümarlaud ja koostöö naabermaakondadega;
     - turismiuuringud ja marketingi andmebaas;
     - turismiinfopunktide   varustamine   parima  teabega,
      infovahetuse kiire toimimine;
     - maakonna turismiinfopäevade sihtriikides;
     - investeeringuvõimaluste tutvustus investoritele;
     - maakondlik turismikonverents.

 -  maakonna turismipotentsiaali ja –võimalusi        tutvustavad
   materjalid
     - interneti kodulehed;
     - andmebaasid turismitoodetest ja teenustest;
     - bukletid, ülevaated, sündmuste kalender;


10. STRATEEGILISED ÜLESANDED JA TEGEVUSED

Arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks tuleb       lahendada
järgmised ülesanded ja nende tavis viia ellu tegevused:

   Lääne-Virumaa tutvustamine sise- ja välisturul

     - Lääne-Virumaa ühismarketing koostöös Põhja-Eesti teiste
   maakondadega,     strateegilise   partnerluse    edendamine
   naaberomavalitsuste, Tallinna linna ning sõpruspiirkondadega;
     - turismiobjekte ja –sündmusi tutvustavate materjalide
   (kirjutised,  lühivideod,   reklaamklipid,  kaardimaterjal   sh.
   jalgrattateed) koostamine ja kirjastamine, sündmuste aastakalendri
   koostamine;
     - turismivõimalusi   tutvustavate   materjalide   koostamine
   spetsiaalsete sihtrühmade ja sihtturgude tarvis, nende levitamine;
     - turismialase   informatsiooni    korrastamine,   interneti
   kodulehekülgede    süsteemi   kujundamine   ja  infoliikumise


                                      26
                  LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


  parendamine, uute e-lahenduste loomine teenuste broneerimiseks,
  E-side (Wifi) kasutamise võimaluste laiendamine kohtadel;
    - turismimessidest ja –tutvustavatest üritustest osavõtt,
  sihtrühmadele mõeldud turismitoodete ja teenuste esitlemine
  kohtadel;
    - reklaamide paigutused (näit. Tallinna lennujaam, Tallinna
  sadam);
    - turismitoodete   tutvustamine   reisikorraldajatele ja
  ajakirjanikele.

  Turismiteenuste ja –toodete kvaliteedi ja valiku
  mitmekesistamine ning turismimajanduse hooajalise ühtluse
  tagamine

    - külastusobjektide    väljaarendamine   (mõisad,   kirikud,
  arhtektuuriobjektid) ja teenuste mitmekesistamine (pidulukud
  õhtusöögid muusikaelamusega, jalgrataste laenutamine, autorent);
    - muuseumite, näituste atraktiivsemaks muutmine, muuseumite
  tegevuse toetamine ja nende tegevuse elamusterohkemaks
  muutmine (elavad ajalooetendused külastajate aktiivsel osavõtul);
    - viidamajanduse ja teabesüsteemi korrastamine ja ehitamine;
    - keskkonna    miljööväärtuse   suurendamine   (maastike
  kujundamine, asustuse heakorrastamine);
    - teemaparkide arendamine;
    - looduse   õpperadade   ja  loodusmajade  koordineeritud
  arendamine, korrashoid ja turvalisuse tagamine;
    - majutus- ja toitlustusasutuste võrgu laiendamine;
    - aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise võimaluste laiendamine
  (spordirajatised, tervisekeskused jms);
    - mereturismi edendamine;
    - konverentsiturismi laiendamine
    - majutus-    ja   toitlustusasutustele  kvaliteediauhinna
  väljaandmine.

  Klastriarendus, ettevõtjate oskusteave ja jätkusuutlik
  majandustegevus, mille aluseks on looduskeskkonna säästva
  kasutuse printsiibid ja jätkusuutlikkus. Investeeringute
  hankimine nii kodu- kui välismaalt.

    - ettevõtjate tootearendusalase ühistegevuse stimuleerimine;
    - ettevõtluse arendamisvõimaluste tutvustamine, ettevõtjate
  kontaktpäevade korraldamine;
    - uute  turismisuundade   ja  arendusvõtete tutvustamine,
  regulaarsete turismiuuringute läbiviimine;
    - ettevõtjate koolituse ja nõustamistegevuse laiendamine,
  parema praktika regulaarne tutvustamine ja mentorlussüsteemi
  korraldamine;                                    27
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


     - tootearenduse   toetamine  ja  toodete   väärtusahelate
   väljaarendamine;
     - keskkonnamonitooringute läbiviimine
     - turismialase  ümarlaua  loomine   ja  koostööpõhimõtete
   väljatöötamine;
     - ühisprojektide koostamine ja rahataotluste esitamine EL
   struktuurifondidesse, doonoritele;
     - ettevõtlikkuse stimuleerimine ja algaja ettevõtja toetamine;
     - ettevõtlusauhindade väljaandmine;
     - planeerimisalase tegevuse parendamine (üldplaneeringud,
   detailplaneeringud,   teemaplaneeringud,    rannaalade  avaliku
   kasutamise tagamine, avalike teede sõidetavuse kindlustamine) ja
   riigi- ning kohalike omavalitsuste ametnike kliendisõbralikkuse
   suurendamine.


11. SAAVUTUS- JA SEIRENÄITAJAD

Turismimajanduse areng on suunatud Lääne-Viru turismimajanduse klastri
kujundamisele ning tema osatähtsuse kasvule maakonna majanduselus.

Saavutustaseme   Põhjaranniku    Lääne-Viru     Lääne-Virumaa
näitaja       allregioon     vahevöö      lõunaosa
Külastajate arv   + 30%       + 40%       + 20%
Ööbimiste arv    + 25%       + 30%       + 15%
Välismaised     + 75%       + 50%       + 20%
külastajad
Investeeringud   + 40%       + 60%       + 20%

Püstitatud visiooni ja eesmärkide poole liikumise jälgimiseks kasutatakse
kolme mõõdikut:

   turismimajanduses rakendatud rahvastiku osakaal maakonnas
   hõivatutest;
   turismimajanduse    osakaal   maakonna   sisemajanduse
   kogutoodangus;
   turismimajandusse  tehtud  investeeringute osakaal  kogu
   investeeringute mahust maakonda.

Mõõdikute väljatoomise tarvis teeb maakond jõupingutusi koostöös
Statistikaametiga. Turismimajanduse arengut jälgitakse maakonnas kolme
aasta lõikes ja seda iseloomustatakse järgmiste näitajate kaudu:

 - töökohtade arv
  rakendatute arv turismimajanduses
  uute loodud töökohtade arv turismimajanduses                                     28
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


  - investeeringute maht turismimajandusse
   investeeringud avalikesse majutus- ja toitlustusasutustesse
   investeeringud turismitoodete arengusse- muuseumitesse, ajaloo- ja
    arhitektuurimälestistesse
   matkamarsruutide arv ja neisse tehtud investeeringud
   investeeringud maakonna turismi turustamisse (internet,
    publikatsioonid, messikülastused jms)
   turismialaste projektide arv, neist saanud heakskiidu ja projektide
    kogumaksumus

  - tunnustatud majutus- ja toitlustuskohad, muuseumid
   tunnustatud majutusasutuste arv ja nendes majutuskohti
   tunnustatud toitlustuskohtade arv ja nendes istekohti
   turismitalude arv
   muuseumite arv

- külastajate arv
   majutatud inimeste arv
   muuseumite ja turismiinfopunktide külastuste arv

  - töötajate kvalifikatsioon
   kirjutatud turismiprjekte ja neist rahastatud
   koolitatud giidide arv, sh võõrkeeli valdavad
12. ARENGUKAVA RAKENDAMINE

Lääne-Viru turismi arengukava elluviimise eestvedajaks on Lääne-Viru
Maavalitsus, mille juurde loodi arenduspetsialisti töökoht. Töötaja üheks
ülesandeks on turismi alal maakonnaüleste tegevuste initsieerimine ja
kohaliku turismimajanduse arenguks eelduste loomise toetamine.
Nimetatud töötaja koordineerimisel kujundadakse käesolevas töös
osalenute   ringi laiendamise   tulemusena    regulaarselt kooskäiv
turismiarendajate ümarlaud, mis moodustatakse vabatahtlikkuse
põhimõttel ja mille tööprotseduurid töötatakse välja ümarlaua osavõtjate
ühistööna. Vajadusel luuakse ümarlaua juurde teemarühmad. Ümarlaua
liikmete hulka kuuluvad soovitavalt tulu mittetaotlevad turismi- ja
puhkemajanduse edendajad (sh. Lahemaa RPA, RMK, Virumaa Muuseumid
SA, MTÜ Eesti Maaturism, SA Roheline maakond, MTÜ Lääne-Viru
Turismiklubi jt.), eraettevõtjad, kohaliku omavalitsuse esindajad,
riigistruktuuride  (Majandus-   ja   Kommunikatsiooniministeerium,
Siseministeerium) ja kohalike tugistruktuuride esindajad (MAK). Ümarlaua
liikmeteks võivad olla ka piirkondlikud initsiatiivrühmad (näiteks Pandivere
turismi komisjon). Nimetatud turismiarendajate ümarlaud on ka nn.
laiapõhjaline koostöövõrk ja ühtlasi initsiatiivrühm Lääne-Virus, kelle                                     29
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


ülesandeks on laiendada Põhja-Eesti maakondade vahelist turismialast
koostööd. Ümarlaua rakendumisel võib hiljem kasutada eestvedaja
roteerumispõhimõtet.

Käesolev strateegia konkretiseeritakse ja töötatakse välja detailne Lääne-
Viru turismimajanduse tegevuskava, mis määratleb erinevate osapoolte
huvid ja võimalused strateegias püstitatud eesmärkidest lähtuvate
tegevuste konkretiseerimiseks ja elluviimiseks. Ümarlaua tegevuse
tulemusena saavutatakse koostöölepete süsteem, milles strateegilised
partnerid kinnitavad ühishuvid ja esitavad ressursivõimalused turismialase
ühistegevuse läbiviimiseks. Nimetatud dokument on üheks aluseks ka
struktuurifondidesse rahataotluste koostamisel. Kuna antud dokumendis
on valdavalt keskendutud turismialase tegevuse tarvis maakonnas soodsa
keskkonna kujundamisele, siis on oluline ka avaliku sektori teatud
rahasumma eraldamine projektide kaasfinantseerimiseks. Aktiivselt tuleks
eraettevõtetel kasutada EAS-i turismialaseid toetusmeetmeid. Lääne-Viru
turismi ühisturunduse, projektide ja reisipakettide koostamise seisukohalt
on vajalik maakonna koostöö turismi arendavate organisatsioonidega
teistes Põhja-Eesti maakondades ja riiklikul tasandil (näiteks koostöös
MTÜ Eesti Maaturism).

Käesoleva turismistrateegia rakendamise tulemuslikkust arutatakse
maakonna turismiarendajate ümarlauas kord aastas. Selle üheks vormiks
võib olla Lääne-Viru turismikonverents. Vastavalt vajadustele ja
olukorra muutustele viiakse arengukavasse täiendused ja parandused,
millega kindlustatakse dokumendi ajakohasus ja aktsepteeritavus
erinevate huvigruppide poolt.
                                    30
LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
                  31
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015                               LISAD
                                 LISA 1

„Eesti   riikliku   arengukava   Euroopa Liidu
struktuurifondide    kasutuselevõtuks  – ühtne
programmdokument aastateks 2004–2006” meede 2.4
„Turismi arendamine” võimaldab taotleda toetust
valdkondades «Turismi tootearendus ja turundus» ja
”Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine”

Alameetme   „Turismi  tootearendus   ja  turundus”  eesmärk  on
turismiteenuste ja -toodete valiku mitmekesistamine, turismiteenuste ja -
toodete kvaliteedi parandamine, rahvusvahelise konkurentsivõime
suurendamine   ning  Eesti  turismitoodete  nõudluse kasvatamine
rahvusvahelistel sihtturgudel.

Tootearendustoetuse raames toetatakse Eesti turismi rahvusvahelist
nõudlust omavate turismitoodete, mille puhul eeldatavasti lisanduvatest
klientidest vähemalt 60% on välisturistid, arendamiseks järgmisi tegevusi:
majutusettevõtete   (hotell,  motell,  külalistemaja)  ehitamine  ja
renoveerimine, majutusettevõtetele (hotell, motell, külalistemaja) oma
hooaega pikendavate turismitoodete loomine, aktiivse puhkuse keskuste
arendamine (sh turistide aktiivse puhkuse teenindamiseks vajalike ehitiste
ehitamine,   renoveerimine   ning  aktiivse   puhkuse   keskuste
funktsioneerimisega   otseselt  seotud  infrastruktuuri arendamine),
konverentsiturismi arendamine Tallinna, Tartu ja Pärnu linnas
(konverentsiturismi keskuste loomine, milles on vähemalt kaasaegne
tehniline varustatus seminaride, konverentside korraldamiseks, vähemalt
100 istekohta ning minimaalselt kolm grupitööde läbiviimiseks vajalikku
ruumi). Tootearendustoetuse raames eelistatakse projekte, mille


                                     32
                  LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


eesmärgiks on Tallinna linna koondunud turismiteenuste geograafia
laiendamine kohalike turismitoodete väljaarendamise kaudu klastri
põhimõttel.

Turundustoetuse raames toetatakse vähemalt kolmest turismiteenusest
koosneva   turismitoote nõudluse  suurendamiseks   rahvusvahelistel
sihtturgudel   järgmisi tegevusi:  turu-uuringud,   turundus-  ja
müügiedendusüritused (sh tooteesitlused, kliendipäevad, turismitooteid
tutvustavad reisid, infokandjate ja -jaotusmaterjalide valmistamine ja
levitamine. Turundustoetuse raames eelistatakse uute, turismi kõrghooaja
välise äritegevuse edendamisele suunatud turismitoodete turundamist
ning projekte, mille eesmärgiks on Tallinna linna koondunud
turismiteenuste geograafia laiendamine regionaalsete turismitoodete
turundamise kaudu.
                                LISA 2

ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESSIST OSAVÕTNUD


Jkn  Osaleja        Asutus
1   Andres  Jaadla    Rakvere linn
2   Anu    Jänes    OÜ TourInEst
3   Katre   Kuresson   Lääne-Viru Maavalitsus
4   Arvo   Kübar    Vihul Vallavalitsus
5   Jana   Laanemets  Lääne Virumaa Keskkonnateenistus
6   Vahur   Leemets   Tapa Linnavalitsus, OÜ Rivanel
7   Urmas   Laht     Vinni Spordikauplus
8   Ants   Leemets   SA Virumaa Muuseumid
9   Ene    Liiv     Turismiettevõtja
10  Vahur   Liivak    Lääne-Viru Maavalitsus
11  Jaan   Lipsmäe   Sõmeru vald
12  Kersti  Loite    Viru Käsitöö Salong
13  Jaan   Lõõnik    Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
14  Ellu   Moisa    Väike-Maarja Vallavalitsuse infopunkt
15  Tiina   Neljandik  RMK Sagadi
16  Ello   Odraks    Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
17  Aivar   Ojavere   SA Virumaa muuseumid
18  Kristi  Onkel    Kunda Turismiinfopunkt
19  Erika   Paabus    SA Lääne-Viru Arenduskeskus
20  Olivia  Paas     Reisimix OÜ
21  Hilje   Pakkanen   Lääne-Viru Maavalitsus
22  Inge   Peebu    Rakvere Linnavalitsus
23  Andra   Petrova   EAS Rakvere TIK


                                    33
                 LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


24  Arvi    Põldaas  Kadrina vald
25  Imbi    Rüütel   Lahemaa RPA
26  Ain    Saapar   Vinni vald, RMK
27  Monika   Sooneste  EAS, Turismiarenduskeskus
28  Liina   Sooäär   Kunda Linnavalitsus
29  Riho    Tell    Tamsalu LV
30  Anne    Tüvi    Viitna Kõrts
31  Maire   Vendt   Lahemaa RPA
32  Tiina   Vilu    Lääne-Viru Maavalitsus
33  Kristjan  Võrno   Vinni vald
                               Lisa 3

Liiklusintensiivsus põhimaanteedel (allikas:
Maanteedeamet, 2003)
                                  34
                                   LISA 4

Ülevaade kohalike omavalitsuste arengukavade
turismiprojektidest

Järgnev tabel on koostatud maakonna kohalike omavalitsuste arengukavade
põhjal. (VAJAB LÄBITÖÖTAMIST!)

Objekt         Projektid                Elluviijad
1. Virumaa       -Kadrina muuseumi rajamine Kadrina
Muuseumid + muud    raudteejaama hoonesse,
maakonna        -Vohnja mõisakooli kui kultuurilise
muuseumid +      tähtsusega muinsuskaitse all oleva
mõisad (mõisakoolid)  objekti rekonstrueerimine.
            -Porkuni Paemuuseum ja talle
            täiendavate pindade leidmine ning
            linnusetorni renoveerimine.
            -Mõisakoolid, Salla mõis
            -Avanduse mõis, vallamuuseum,
            mõisakoolid
            -Mõdriku mõis, Viru-Jaagupi kirik,
            Tudu kirik, Viru-Jaagupi muuseum,
            Roela mõis (Wrangell).
            Saksi ja Moe mõisaansamblid
            -Muuga mõisa kaasamine
            projektidesse
            -Vao tornlinnuse interjööri
            keskajastamine.
            -Kiltsi Põhikooli restaureerimine
            -Vasta mõis (kool) rekonstrueerimine,
            Viru-Nigula kirikumõisa (muuseum,
            rahvamaja) rekonstrueerimine
            -Rakvere Muuseum, Vallimägi,
            Linnakodaniku majamuuseum,
            rahvamaja-teater kui vana
            mõisahoone.
2. Lahemaa +      Matka- ja suusarajad Viitna, Kallukse
loodusturism      ja Neeruti MKA-del.
            Turismi koormuse taluvuse uuring
            Loodus- ja õpperadade maha
            märgistamine, kaardistamine ja
            korrastamine
            Rutja Puhkekeskus
            Varangu allikate väärtustamine
            turismiobjektina
3. Maaturismi     Neeruti/Võduvere/Läsna/Viitna
arendamine       (käimlad, matka- ja suusarajad,
            viidad, trükised)
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


            Porkunis majutus- ja
            toitlustuskohtade välja arendamine,
            toetamine (eraettevõtluse toetus)
            Jäägri baar, jahindus
            Kalastus- ja puhkekoht Käruveskil,
            ekstreemturismirada Peedla rabas
            Rutja Puhkekeskus, Tudu
            loodusõpperajad
            Saksi vallal konkreetseid objekte pole
            Laekvere maakivist hooned, Kellavere
            mägi
4. Tööstuspärandil   Valgejõe-Loobu veematkarada läbi
põhinev turismitoode  sõjaväelinnaku
(tööstusobjektide    Lubjatööstuse objektide säilitamine ja
varemed, toimivad    eksponeerimine
tööstused, NL      Tööstusmälestised – lubjapõletamise
sõjaväe jäänukid)    ringahjud Rakkes
            Simuna meteoriidikraater, Struve
            meridiaani mõõtmisesammas UNESCO
            potentsiaalne kultuuripärand
            Rutja Puhkekeskus ja noortelaager,
            Kadila raketibaas, Kulina veski
            Peebumäe lokaatorite maa-aluste
            rajatiste jäänused (eravaldus),
            raketibaasi jäänused Imastu metsas,
            Kalle Vesiveski (eraomand).
            Tamsalu lubjapõletusahjud
            Kadila raketibaasi teede korrastamine
            1 tsemenditehase varemed
            Lennuki linnaosa Rakveres
5. Piirkonna turundus  Kalevipoeg. Kadrina vallas film II osa,
(maine,         valda tutvustavad trükised, valla
turundusüritused,    tutvustus virtuaalselt (kodulehekülg).
trükised, CD-d,     Kadrina valla turismikontseptsiooni
filmid)         väljatöötamine ja sidumine
            üldplaneeringuga. Neeruti MKA
            piirkonna kasutusintensiivsus ja
            külastustaluvus. Kallukse MKA – mida
            ootame. Ohepalu LKA – koostöö
            kaitseala valitsejaga. Viitna MKA –
            koostöö kaitseala valitsejaga.
            Maakonna paekivitööstust tutvustav
            CD, film, kunst, skulptuur, töötlemine,
            Paemuuseumi voldikud
            Simuna kihelkond (Rakke , Simuna,
            Laekvere), kihelkonnapäevad,
            Eurovelo
            Muuga, Simuna, Salla (kihelkonna
            päevad, kihelkonna kultuurikool,
            eurovelo trass)
                                      36
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


            Porkuni-Tamsalu paekivi ja
            lubjatootmise ajaloo ning objektide
            tutvustus
            Laekvere valda tutvustavad trükised
            CD-d filmid
            Turismiveeb
            Haljala kiriku valgustusprojekti
            realiseerimine
            Tarvas, Vallimägi (kaardid, piirkonna
            maine kujundamine)
6. Turismialane infra  Avalikes supluskohtades (Viitna järv,
(viidad, infotahvlid,  Kõverjärv, Neeruti tagajärv)
jalgrattateed,     ujumissildade, riietuskabiinide ehitus.
sadamad, rand)     Viitade, infotahvlite paigaldus Viitna,
            Kallukse ja Neeruti matka- ja
            suusaradadele.
            Turismiobjekte tutvustavad viidad,
            viidad igale teeristile, jalgrattateed
            Selja järve ujumiskoha rajamine,
            Seljamäe loodusõpperada, Rakke
            linnamäe ratta- ja matkarajad
            (kihelkonna ühtne info ja
            viidasüsteem)
            Simuna, Laekvere, Rakke (kihelkonna
            valdade ühtne info ja viidasüsteem).
            Simuna looduse õpperada.
            Saksi vallal konkreetseid objekte pole
            nimetatud.
            Seondub Tamsalu lubjapõletusahjude
            ja Porkuni Paemuuseumiga
            Viidad, valda läbivad jalgrattatee(d)
            Äntu paisjärve infrastruktuuri välja
            ehitamine. Väike-Maarja ja
            ümberkaudsete külade jalgrattateede
            väljaehitamine.
            Haljala kodulooprojekti laiendamine,
            marsruutide ja tähistuste välja
            arendamine. Jalgrattateede ja
            turismimarsruutide välja arendamine
            Mahu sadama taastamine
            Kunda sadama reisiterminal, Ro-Ro
            ramp
            Jalgrattateede võrgustik Rakveres ja
            ühendusteed teiste asulatega
                                       37
                      LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015                                      Lisa 5

Läbiviidud,  käimas-  ja ettevalmistamisel               olevad
turismiprojektid Lääne-Virumaal

Tamsalu vald

2003
- Porkuni järve puhkeala korrastus (hüppetorni rajamine, ujumisranna
korrastus, järvel paadisõidu võimaluste suurendamine, Külmallika
nähtavaks tegemine, Valgejõe alguse korrastamine);
- Paemuuseumi eksponaatide korrastamine ja osaliselt sisekujunduse
uuendamine.
2004-2005
-Porkuni Kooli pargi detailplaneeringu tegemine ja selle alusel puhkeala
arendamine (vabaõhulava paepaljandis, terviserajad, parkla);
-Porkunis Külmallika puhkeala võimaluste laiendamine eraettevõtja
kaasabil;
- Porkuni piirkonna loodusradade märgistamine;
- OÜ Laiamäe Talu poolt Tamsalu vallas Järvajõe külas asuva endise
kontorihoone-elamu rekonstrueerimine majutushooneks hosteliks.

Tamsalu vallavanema sõnul investeerib vald oma eelarvest Porkuni
piirkonna edendamisse igal aastal ca 50-60 tuhat krooni.

Tamsalu linn

2003-2004
Projekti    Objekt     Projekti tegevused    Projekti   Märkused
nimetus                          maksumus   Aeg
Tamsalu     Tamsalu     Lubjapõletusahjude    442 274 EEK  Projekti
paekivi     lubjapõletuse  rekonstrueerimise            lõpptähtaeg on
teemapargi   ringahjud,   projektdokumentatsiooni         juuni 2004.a.
arendamine   Porkuni     koostamine, Porkuni
        paemuuseum,   paemuuseumi remont,
        Porkuni     Porkuni paepaljandi
        paepaljand   detailplaneerimine
Tamsalu     Tamsalu     Taastati endisaegne    98 000 EEK  Projekti viis
paemurru    paemurd     paemurd, rajati             läbi Eesti
renoveerimine          juurdepääsuteed.            Paeliit, teostati
                                    2003.a.
Kokku investeerib Tamsalu linn 540 274 krooni.

Kunda linn

Phare  CBC  koostööprojekt:  “Sõbrakaubanduse    traditsioonide
taaselustamine Eesti ja Soome rannikupiirkondades” Ajaline kestus
on sept. 2003 – aug. 2004. Projekti suurus: ~1 miljon krooni.                                          38
                      LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Väike-Maarja vald
2003
- “Äntu-Nõmme looduse õpperaja trükise väljaandmine” (KIK) -
  31 500 kr;
- “Äntu maastikukaitseala korrastamine”. Telkimisplatside rajamine
  Sinijärve äärde ja Punamäele, vaateplatvormide rajamine, matkaraja
  viitade paigaldamine ja laudteede ehitamine, matkaraja võsast
  puhastamine, purrete ehitamine, püstkoja ehitus Punamäele (KIK) 41
  000 kr ja (Lääne-Viru maakonna arendusraha) 28 800 kr;
- “Ebavere suusa- ja jooksuradade rajamine ja hooldamine”
  (Väike-Maarja vald ja MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi) 50
  000.-, lisaks ettevõtjate mitterahaline toetus;
- Ebavere tulevase spordi- ja puhkekompleksi arendamine (OÜ
  Joosand) 150 000;
- “Kotli maja renoveerimine” (OÜ Joosand) 1,2 miljonit, (EAS)
  200 000;
- “Kotli maja tehnilise infrastruktuuri väljaarendamine”, Georgi
  söögitoa veevarustus- ja kanalisatsioonitrassid, elekter, sissesõidutee,
  parkla (OÜ Joosand) - 241 000;
- Vainu Tare telkimisplatsi ja autokaravani rajamine, kämpingu
  majakeste ja grillkodade ehitamine, haljastus, puurkaev (OÜ
  Vainu Tare Pidu- ja Puhkekeskus) - 200 000;
Kokku kõik ettevõtmised - 942 300 kr

Laekvere vald
Turismiprojekte 2003 ja 2004 pole.

Rakvere vald
Turismiprojekte 2003 ja 2004 pole.

Vihula vald
Turismiprojekte 2003 ja 2004 pole. Edaspidi on kavas.

Rakke vald
Valla arengukava täitmiseks on planeeritud investeeringud (tuh. EEK):

    Investeeringud turismiobjektidel     2004   2005   2006   2007
1 Giidide töötasu                37 500  37 500  37 500  37 500
2 Emumäe, Selja järve, Baeri pargi,       75 000  77 000  78 000  78 000
  Salla mõisapargi, Tammiku pargi
  jooksvad hooldustööd
3  Emumäe vaatetorni värvimistööd            35 000
4  Puidust laudade-pinkide tegemine Selja    5 000
  järvele
5  Selja järve matkaradade arendamisprojekt
   Raietööd Seljamäe voorel, infotahvlid    9 900
   Laudteede, treppide, platvormide      24 000
  ehitamine                                       39
                      LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


   Silla projekteerimine            12 750
   Puhke- ja telkimisplatsi rajamine      2 250
   Treppide ning vaateplatvormi ehitamine    3 000
   Suunaviitade paigaldamine           810
 6  Sepistööd lõkkeplatsidele Emumäe ja Selja        3 000
   järve telkimisplatsidel
 7  Salla mõisapargi istutustööd          800        35 000
 8  Erinevate turismiprojektide              20 000  20 000  20 000
   kaasfinantseerimine
 9  Olemasolevate turismiobjektide                       40 000
   rekonstrueerimine
                    KOKKU:  171010  172500  170500  175 500


Kui arvestada ka giidide töötasu Emumäel, siis aastate lõikes ca 170 000
krooni (kulud).

MEEDE 4.6 KOHALIK SOTSIAALMAJANDUSLIK ARENG PROJEKTIDE
LÄHTEÜLESANDED

Projekti nimi: Väikesadamate arendamine

 Projekti eesmärk:
o Atraktiivsed väikesadamad maakonna põhjarannikul.
o Kohaliku ettevõtluse areng.
o Uued puhkamisvõimalused ja arenenud mereturism.
o Loodud on uued töökohad.
o Mitmekesine turismiettevõtlus.
o Suurenenud turistide arv.
o Külastajaid on Lääne-Viru maakonnas aastaringselt.
o Kohaliku ettevõtluse areng.
o Piirkonna looduse, huviväärtuste ja vaba aja veetmise võimalused
  turistidele.
 Alustamise tähtaeg: 2005        Lõpetamise tähtaeg: 2006+
 Hinnatud kasu: (eesmärk pikemas perspektiivis)
o Suurenenud    turistide arv.Majanduse   ja infrastruktuuri areng
  rannikupiirkonnas.
o Paranenud omavalitsuste sotsiaalmajanduslik olukord.
o Lääne-Viru   maakond   kui  atraktiivseks külastuspaik  (kõrge
  konkurentsivõime ja miljööväärtus).
o Mitmekesised aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise võimalused.
o Turismiteenuse kõrge kvaliteet.
o Maakonna kui reisisihi rahvusvaheline tuntus.
o Madal tööpuudus.
o Majanduse ja infrastruktuuri areng.
 Projekti sisu: (osad, etapid)
 o Kunda sadama reisiterminali Ro-Ro rambi ehitamine.
 o Väikesadamate rajamine Käsmu, Eismale, Karepale.
 o Võsu paadisilla ehitus.
 Eelarve: 38 000 000 EEK / 2 428 643 EUR
 Meeskond: Lääne-Virumaa omavalitsuste ja Maavalitsuse spetsialistid,
 turismiettevõtjad.


                                         40
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Kvaliteedi kriteeriumid:
o Turism ja kohalik elu on muutunud elavamaks.
o Piirkonna külastatavus e turistide osakaal on kasvanud – külastajaid
  aastarigselt.
o Välja ehitatud väikesadamad viies asulas.
o Atraktiivsete väikesadamate osakaal maakonnas on kasvanud.
o Kohaliku kaubanduse ja turismiettevõtluse käive on suurenenud.
o Loodud uusi töökohti.
o Loodud võimalus randuda reisilaevadel.
o Tagatud erinevad võimalused turismi arenguks.
Riskid:
o Olemasolevad tehnilise seisukorra analüüsid ja tehnilised projektid on
  vananenud või vastupidi – neid ei jõuta õigeaegselt vormistada.
o Oma- ja kaasfinantseerimise suutlikkus.
o Fondidest raha õigeaegne laekumine.
o Koostöövõrgustiku nõrkus ja huvide lahknevused võimalike partnerite
  vahel.
o Sõltumatutel asjaoludel (ettearvamatud lisatööd, ilmastik) ehitustööd
  väljuvad graafikust.
Piirangud: Omavalitsuste kaasfinantseerimine, maa omandi küsimused.
Sidusrühmad: Elanikud, ettevõtjad, omavalitsused, turistid, läbisõitjad,
maakond, riik.

Projekti nimi: Tööstuspärand

Projekti eesmärk:
o Tööstuse maha jäätud ja lagunevad hooned on muutunud atraktiivseks
  turismi objektiks.
o Loodud on uued töökohad.
o Mitmekesine turismiettevõtlus.
o Suurenenud turistide arv.
o Mitmekesised ja kvaliteetsed vaba aja veetmise võimalused.
o Külastajaid on Lääne-Viru maakonnas aastaringselt.
o Atraktiivsed puhkeotstarbelised rajatised.
o Kohaliku ettevõtluse areng.
o Uute vaatamisväärsused ja arenenud olemasolevad;
o Välja arendatud turismimarsruudid.
o Piirkonna looduse, huviväärtuste ja vaba aja veetmise võimalused
  turistidele.
o Kompaktse turismipaketi pakkumine välisturgudel.
o Külastuspaikade arvu suurendamine mitme uue turismiobjekti rajamise
  kaudu.
o Puhkealade infrastruktuursete ehitiste ja rajatiste renoveerimine ning
  ehitus.
Alustamise tähtaeg: 2004       Lõpetamise tähtaeg: 2006
Hinnatud kasu: (eesmärk pikemas perspektiivis)
o Piirkonna tuntus ja atraktiivsus.
o Paranenud omavalitsuste sotsiaalmajanduslik olukord.
o Lääne-Viru   maakond   kui atraktiivseks  külastuspaik (kõrge
  konkurentsivõime ja miljööväärtus).
o Mitmekesised aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise võimalused.
o Turismiteenuse kõrge kvaliteet.


                                      41
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


o Maakonna kui reisisihi rahvusvaheline tuntus.
o Madal tööpuudus.
o Majanduse ja infrastruktuuri areng.
Projekti sisu: (osad, etapid)
o Kunda linna I tsemenditehase varemete renoveerimine.
o Rakke endise lubjavabriku ringahjude ning korstna konserveerimine.
o Uudeküla ja Järvajõe lubjapõletuse maa-ahjude konserveerimine,
  eksponeerimine ja tähistamine.
o Tapa    raudteejaama   arhitektuuriansambli   korrastamine  ja
  eksponeerimine, hoonete renoveerimine ja neile funktsiooni andmine.
o Tamsalu paekivi teemapark - lubjapõletuse ringahjude ning kompleksi
  kuuluvate hoonete renoveerimine, maa-ahju renoveerimine, paemurru
  taastamine ning looduse õpperadade rajamine.
Eelarve: 37 940 000 EEK / 2 424 808 EUR
Meeskond: Lääne-Virumaa omavalitsuste ja Maavalitsuse spetsialistid,
turismiettevõtjad.
Kvaliteedi kriteeriumid:
o Maakonnas on parendatud viie omavalitsuse tööstuspärandid.
o Remonditud töökoja ruumid suveniiride valmistamiseks. Suveniiride
  valmistamiseks kasutatakse kohalikku materjali ja neid valmistavad
  kohalikud meistrid.
o Suurenenud turistide arv.
o Aastaringne külastatavus.
o Suurenenud toitlustusasutuste ja kaubanduse läbimüük.
o Suurenenud piirkonna tuntus.
o Välja ehitatud vajalik infrastruktuur.
o Uute ettevõtete teke.
o Loodud töökohti.
o Lagunevad hooned on muudetud omanäolisteks vaatamisväärtusteks.
Riskid:
o Olemasolevad tehnilise seisukorra analüüsid ja tehnilised projektid on
  vananenud või vastupidi – neid ei jõuta õigeaegselt vormistada.
o Ilmnevad probleemid omafinantseeringukohustuse või fondidepoolse
  rahastuse saamisel.
o Koostöövõrgustiku nõrkus ja huvide lahknevused võimalike partnerite
  vahel.
o Tööd ei püsi ajagraafikus.
o Tegevuste korrapärasus ja kvaliteetsus.
o Kooskõlastused.
o Meedia.
o Poliitiline tugi.
Piirangud: Omavalitsuste kaasfinantseerimine, maa omandi küsimused.
Sidusrühmad: Elanikud, ettevõtjad, omavalitsused, turistid, läbisõitjad,
maakond, riik.

Projekti nimi: Supluskohtade arendamine

Projekti eesmärk:
o Suurenenud turistide arv.
o Mitmekesised ja kvaliteetsed vaba aja veetmise võimalused.
o Kohaliku ettevõtluse areng.                                       42
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


o  Kompaktse turismipaketi pakkumine välisturgudel.
o  Külastuspaikade arvu suurendamine mitme uute turismiobjektide
  rajamise kaudu.
o Puhkealade infrastruktuursete ehitiste ja rajatiste renoveerimine ning
  ehitus.
Alustamise tähtaeg: 2004        Lõpetamise tähtaeg: 2006
Hinnatud kasu: (eesmärk pikemas perspektiivis)
o Lääne-Viru    maakond   kui  atraktiivseks  külastuspaik  (kõrge
  konkurentsivõime ja miljööväärtus).
o Mitmekesised aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise võimalused.
o Turismiteenuse kõrge kvaliteet.
o Maakonna kui reisisihi rahvusvaheline tuntus.
o Madal tööpuudus.
o Majanduse ja infrastruktuuri areng.
Projekti sisu: (osad, etapid)
o Viitna järve, Neeruti järve, Kõverjärve ja Kadrina aleviku Loobu
  jõe paisu supluskohtade rajamine. Loobu jõe paisjärve
  supluskoht, planeerimine, riietuskabiinid, ujumissillad, rannaala
  planeerimine kõigis kohtades.
o Kunda ranna väljaarendamine.
o Venevere paisjärve tammi ja paisjärve taastamine, ujumiskoha rajamine
  ning silla ehitus.
o Soolikaoja supluskoha väljaehitamine.
o Porkuni järveäärne liivaranna laiendamine, riietamiskabiinide ehitamine,
  haljastuse rajamine, istekohtade rajamine ja pesemisvõimaluste
  loomine.
o Põdrangu tiigi ranna-ala rajamine ja istekohtade paigaldamine.
o Ujumiskoht    Valgejõe  äärsetesse  basseinidesse  -  läbivooluga
  eelsoojeneva basseini taastamine.
o Vainupea, Rutja, Toolse ja Eru randade supluskoha väljaehitamine.
o Võsu ranna laiendamine.
o Roela tiigi puhastamine, veekogu põhja korrastamine ja ranna
  kujundamine.
o Viru-Jaagupi Kaasiku ja Kulina tiikide ning Võhu jõe põhja puhastamine
  ja ranna kujundamine.
o Ujumiskoha arendamine Mahu külas.
o Äntu tehisjärve pumpla rekonstrueerimine ja paisu ehitamine ojale –
  järve puhastamine, haljastus, liivaranna rajamine, riietumiskabiinid,
  prügikonteiner, istepingid, käimla, telkimisplats (varjualune koos
  istepinkidega, lõkkekoht, puhkekoda).
Eelarve: 10 405 000 EEK / 665 000 EUR
Meeskond: Lääne-Virumaa omavalitsuste ja Maavalitsuse spetsialistid,
turismiettevõtjad. Keskkonnateenistus.
Kvaliteedi kriteeriumid:
o Atraktiivsed supluskohad on olemas 11-s Lääne-Virumaa omavalitsuses.
o Suurenenud piirkonna elanike ja turistide arv.
o Vähenenud õnnetused ujumiskohtades.
o Pidevalt kajastatud meedias.
o Välja ehitatud vajalik infrastruktuur.
o Maakonna ujumiskohad on väljaarendatud, nendes on tagatud esmased
  teenused ja ohutus.
o Süvendatud ja puhastatud paisud ning järved.


                                        43
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


o Supluskohtade korraldatud haldamine.
Riskid:
o Olemasolevad tehnilise seisukorra analüüsid ja tehnilised projektid on
  vananenud või vastupidi – neid ei jõuta õigeaegselt vormistada.
o Ilmnevad probleemid omafinantseeringukohustuse või fondidepoolse
  rahastuse saamisel.
o Koostöövõrgustiku nõrkus ja huvide lahknevused võimalike partnerite
  vahel.
o Tööd ei püsi ajagraafikus.
o Poliitiline tugi.
o Tegevuste korrapärasus ja kvaliteetsus.
o Kooskõlastused.
o Omavalitsuse arengukava ja suutlikkus.
Piirangud: Omavalitsuste kaasfinantseerimine, maa omandi küsimused.
Sidusrühmad: Elanikud, ettevõtjad, omavalitsused, turistid, läbisõitjad,
maakond, riik.

Projekti nimi: Aktiivne puhkus, külastus- ja vabaaja veetmise võimalused
(rahvamajad)

Projekti eesmärk:
o Uued töökohad.
o Kohaliku ettevõtluse areng.
o Suurenenud turistide arv.
o Mitmekesised ja kvaliteetsed vaba aja veetmise võimalused.
o Külastajaid on Lääne-Viru maakonnas aastaringselt.
o Atraktiivsed puhkeotstarbelised rajatised.
o Uute vaatamisväärsused ja arenenud olemasolevad.
o Kompaktse turismipaketi pakkumine välisturgudel.
o Infrastruktuursete ehitiste ja rajatiste renoveerimine ning ehitus.
Alustamise tähtaeg: 2004        Lõpetamise tähtaeg: 2006
Hinnatud kasu: (eesmärk pikemas perspektiivis)
o Lääne-Viru   maakond   kui  atraktiivseks  külastuspaik  (kõrge
  konkurentsivõime ja miljööväärtus).
o Mitmekesised aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise võimalused.
o Turismiteenuse kõrge kvaliteet.
o Maakonna kui reisisihi rahvusvaheline tuntus.
o Madal tööpuudus.
o Majanduse ja infrastruktuuri areng.
Projekti sisu: (osad, etapid)
o Simuna rahvamaja katuse, küttesüsteem, jalutussaali, lava ja
  välisfassaadi remont.
o Haljala Rahvamaja drenaaž, uksed ja aknad, fassaad, terrassi- ja
  estakaadi rekonstrueerimine.
o Kadrina Rahvamaja hoone renoveerimine (katuse vahetus, siseruumide
  remont, akende ja uste vahetus, elektritööd, valgustus, vesivarustus,
  küttesüsteemid).
o Kunda klubi hoone drenaaž, uksed ja aknad, fassaad, terrassi- ja
  estakaadi, uksed ja aknad, fassaad, terrassi- ja estakaadi, fassaadi,
  terrassi- ja estakaadi rekonstrueerimine, elektrisüsteem ning uue
  raamatukogu ehitamine.
o Laekvere Rahva Maja katuse, akende vahetus, piirete soojustus,


                                        44
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


  ringiruumide remont, tuletõrje signalisatsiooni paigaldus ning Muuga ja
  Laekvere rahvamajade ruumide remont ja sisustamine.
o Rakke kultuurikeskuse kapitaalremonti, insenerseadmete väljaehitamine.
o Rakvere kontserdisaali väljaehitus.
o Rakvere rahvamaja vahelagede vahetus, katuse parandamine,
  keldriruumide ja fassaadi renoveerimine.
o Mitmefunktsiooniline hoone ehitamine Sõmerule.
o Vajangu Rahvamaja katuse vahetamine ja laepealsete soojustamine,
  maja soojustamine ja seinte kattematerjaliga katmine.
o Porkuni Rahvamaja katuse ja akende vahetamine, küttesüsteemi
  renoveerimine, ruumide renoveerimine.
o Tapa Kultuurikoja fassaadi soojustamine ja viimistlemine.
o Võsu Rannaklubi, Võhma ja Käsmu rahvamajade renoveerimine.
o Roela Rahvamaja hoone remont täies mahus, valgustus, soojustus,
  tuletõrje signalisatsioon; Pajusti Klubi hoone täielik remont, valgustus,
  fassaadaknad ja uksed, inventar, tuletõrje signalisatsioon; Tudu
  rahvamaja istepingid, lavavalgustus, fassaad; Viru-Jaagupi Rahva Maja 1
  korruse remont, valgustus, inventar, väliskanalisatsioon, küttesüsteem.
o Viru-Nigula Rahvamaja II korruse ruumide, lava, fuajee, saali,
  elektrisüsteemi ja katuse remont, häiresignalisatsiooni ja ventilatsiooni
  paigaldus, akende vahetus ja lae soojustus.
o Väike-Maarja rahvamaja elektrisüsteem, akende vahetus, sisemised
  renoveerimistööd vastavalt muinsuskaitse eritingimustele, pööningu
  soojustus.
o Kiltsi rahvamaja ruumide remont.
o Tamsalu kultuurimaja katuse parandus, siseruumide remont, akende ja
  uste vahetus, elektritööd, valgustus, vesivarustus, küttesüsteemid.
Eelarve: 174 085 000 EEK / 11 126 059 EUR
Meeskond: Lääne-Virumaa omavalitsuste spetsialistid, turismiettevõtjad.
Kvaliteedi kriteeriumid:
o Turism ja kohalik elu on muutunud elavamaks.
o Turistide osakaal on kasvanud.
o Väljaehitatud vajalik infrastruktuur.
o Piirkonna külastatavus on suurenenud.
o Kohaliku kaubanduse käive on suurenenud.
Riskid:
o Olemasolevad tehnilise seisukorra analüüsid ja tehnilised projektid on
  vananenud või vastupidi – neid ei jõuta õigeaegselt vormistada.
o Ilmnevad probleemid omafinantseeringukohustuse või fondidepoolse
  rahastuse saamisel.
o Koostöövõrgustiku nõrkus ja huvide lahknevused võimalike partnerite
  vahel.
o Tööd ei püsi ajagraafikus.
o Poliitiline tugi.
o Tegevuste korrapärasus ja kvaliteetsus.
o Kooskõlastused.
o Olemasolevad tehnilise seisukorra analüüsid ei jõuta õigeaegselt
  vormistada.
Piirangud: Omavalitsuste kaasfinantseerimine.
Sidusrühmad: Elanikud, ettevõtjad, omavalitsused, turistid, läbisõitjad,
maakond, riik.                                        45
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Projekti nimi: Vabaõhumuuseum Lääne-Virumaa

Projekti eesmärk:
o Suurenenud turistide arv.
o Külastajaid on Lääne-Viru maakonnas aastaringselt.
o Atraktiivsed puhkeotstarbelised rajatised.
o Uued töökohad.
o Kohaliku ettevõtluse areng.
o Uute vaatamisväärsused ja arenenud olemasolevad.
o Välja arendatud turismimarsruudid.
o Piirkonna looduse, huviväärtuste ja vaba aja veetmise võimalused
  turistidele.
o Kompaktse turismipaketi pakkumine välisturgudel.
o Külastuspaikade arvu suurendamine mitme uue turismiobjekti rajamise
  kaudu.
o Puhkealade infrastruktuursete ehitiste ja rajatiste renoveerimine ning
  ehitus.
Alustamise tähtaeg: 2004         Lõpetamise tähtaeg: 2006
Hinnatud kasu: (eesmärk pikemas perspektiivis)
o Toimiv, terviklik turismi- ja puhkemajanduslik süsteem (võrgustik).
o Lääne-Viru    maakond   kui  atraktiivseks külastuspaik  (kõrge
  konkurentsivõime ja miljööväärtus).
o Mitmekesised aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise võimalused.
o Turismiteenuse kõrge kvaliteet.
o Maakonna kui reisisihi rahvusvaheline tuntus.
o Madal tööpuudus.
o Majanduse ja infrastruktuuri areng.
Projekti sisu: (osad, etapid)
o Simuna põhikooli õppe- ja matkaraja laudteede ja purde ehitamine,
  prügikastid, viidad.
o Haljala koduloomuuseumi ruumide välja ehitamine endisesse pastoraadi
  hoonesse.
o Kunda muuseumi akende vahetus, elektrisüsteem, katuse remont.
o Muuga mõisa restaureerimine, küttesüsteemi vahetamine, pargi
  korrastamine.
o Moora puhkeala korrastamine pingid lõkke- ja mänguplatsid.
o Selja järve matkarajad: raietööd seljamäe voorel, infotahvlid, laudteede
  ehitamine, treppide ja vaateplatvormide ehitamine, Silla ehitamine,
  suunaviitade paigaldamine.
o Lasila pargi ja tiigi korrastamine ning Lasila matkarada rajamine.
o Sõmeru vallas juurdepääsuteede rajamine puhkekohtadesse.
o Matkamarsruutide loomine Rägavere mõisa, Kohala - Uhtna, Sämi -
  Rahkla ja Sõmeru - Kaarli - Vaeküla piirkondadesse Sõmeru valda.
o Porkuni Paemuuseumi       laiendamine, töötoa-õppeklassi ruumide
  väljaehitamine ja sisustuse muretsemine, teema-ja õpperadade
  märgistamine, Porkuni parki õpperadade rajamine ja olemasolevate
  korrastamine, vabaõhulava paepaljandile ehitamine, parkla ehitamine,
  terviseradade korrastamine, Porkuni Külmallika kämpinguplatsi rajamine
  (elektrifitseerimine, teed, vesi, parkla).
o Valgejõe saare puhkeala korrastamine ja infrastruktuuri täiendamine:
  puhkemaja ehitus, Valgejõe saare puhkeala korrastamine ja
  infrastruktuuri täiendamine: paisjärve puhastamine, endise elektrijaama


                                       46
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


  tammi rekonstrueerimine ning Männikumäe mäe profiili korrastamine.
o Viidastuse korrastamine Vihula vallas.
o Viru-Jaagupi kirikaia korrastamine, kultuurimälestiste korrastamine,
  Viru-Jaagupi   muuseumi   remont,  Roela  põllumajandusmasinate
  muuseumi ruumide remont, valgustus ja elekter, Tudu kiriku aknad,
  uksed, remont ja valgustus, Põhjasõja mälestusmärgi paigaldamine ja
  korrastamine.
o Viru-Nigula valla matkaradade väljaehitamine       ja tähistamine,
  infomaterjalide koostamine, muuseumi fassaadi korrastamine, keskkütte
  ja ventilatsiooni ehitus, katuse, vundamendi ja keldriruumide remont.
o Ebavere mäe tipus “energiasamba” tähistamine kujuga, teave,
  istepingid, püramiidpuhkekoja rajamine; Ebavere radade ümbruse
  puhastamine radade tegemisel mahajäänud puujuurtest, okstest;
  matkaraja tähistus viitadega; matkarajale teabepildid loomadest,
  lindudest, taimedest jne; tuhmunud puidust viitade asendamine metallist
  viitadega; telkimisplatsi rajamine mäe jalamile – istepingid, varjualune
  koos istekohtadega, lõkkekoht, puhkekoda, tualett; spordiplatsi rajamine
  (korv-ja võrkpall, kergejõustikuks vajalikud rajatised ja vahendid);
  matka- ja jooksurajad, metallist torni lammutus ja uue puidust torni
  ehitus, puhkeolmehoone ja kohtunike maja ehitus.
o Vao tornlinnuse interjööri keskajastamine, Väike-Maarja muuseumi
  katuse vahetus, soojustus, akende vahetus, põrandate soojustus,
  invatingimuste loomine (ukseavad, kaldteed) k.a Väike-Maarja turismi I-
  punkt: ekspositsiooni ajakohastamine, voldikute kirjastamine: 15
  erinevat varianti eesti, inglise, osaliselt ka saksa ja vene keeles),
  turismikaart, Krusensterni muuseumi ekspositsiooni laiendamine
  (mereteemaline), Müüriku krossi- ja kardirada: Krossiraja ümberehitus,
  asfalteerimine, kohtunikemaja ja tualettide ehitus, puurkaevu rajamine
  ja raja niisutussüsteemi väljaehitamine.
o Punamägi: telkimisplats Nõmme jõe idakaldale Punamäe alla:
  sissesõidutee rajamine läbi metsa Tartu maanteelt u 0,3 km; lõkkekoht,
  pingid, varjualune koos istepinkidega, käimla, küttepuude paigutamise
  varjualune, prügikonteiner, autode parkla; jätkuv võsalõikus, müüri
  taastamine (osaliselt); piiramistorni, kiviheitemasina, müürilõhkuja
  ehitamine.
o Retk okupatsiooniaja radadel: Saun-punkri ehitus olemasoleva Martin
  Tamme punkri juurde; paigaldatava (kokkukäiva) varikatuse hankimine
  piknikuplatsi jaoks (vajadus vihma korral); Rohu ja Kadila raketibaasi
  territooriumide   jätkuv  korrastamine;  ekspositsiooni  rajamine
  raketiangaari (raketi makett jms);     amortiseerunud   puitviitade
  asendamine metallist viitadega, kruusateede parandus; Kadila (Rohu)
  raketibaas: Lõkkekoht, pingid, varjualune koos istepinkidega, käimla,
  küttepuude paigutamise varjualune, prügikonteiner, autode parkla;
  Varangu loodusõpperada: laudtee ehitus, viidad, infotahvlid; Kalevipoja
  hobuste jäljed: matkaraja rajamine mööda Kalevipoja jälgi: Risu (Kiltsi),
  Vao, Ärina, Ilumäe- Väike-Maarja vallas; Porkuni, Assamalla- Tamsalu
  vallas; Järtu- Rakvere vallas; Aruküla- Saksi vallas; Neeruti- Kadrina
  valla.
Eelarve: 51 881 400 EEK / 3 315 826 EUR
Meeskond: Lääne-Virumaa omavalitsuste spetsialistid, turismiettevõtjad.
Kvaliteedi kriteeriumid:
o Välja   arendatud   turismivõrgustik Lääne-Viru   maakonna   16-s


                                        47
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


  omavalitsuses.
o Turism ja kohalik elu on muutunud elavamaks.
o Turistide osakaal on kasvanud.
o Aastaringne külastatavus.
o Väljaehitatud vajalik infrastruktuur.
o Piirkonna külastatavus on suurenenud.
o Kohaliku kaubanduse käive on suurenenud.
o Tekkinud uued investeerimisvõimalused.
o Loodud uusi töökohti.
o Paranenud keskkonnaseisund.
Riskid:
o Olemasolevad tehnilise seisukorra analüüsid ja tehnilised projektid on
  vananenud või vastupidi – neid ei jõuta õigeaegselt vormistada.
o Ilmnevad probleemid omafinantseeringukohustuse või fondidepoolse
  rahastuse saamisel.
o Koostöövõrgustiku nõrkus ja huvide lahknevused võimalike partnerite
  vahel.
o Tööd ei püsi ajagraafikus.
o Poliitiline tugi.
o Tegevuste korrapärasus ja kvaliteetsus.
o Kooskõlastused.
o Olemasolevad tehnilise seisukorra analüüsid ei jõuta õigeaegselt
  vormistada.
Piirangud: Omavalitsuste kaasfinantseerimine, maa omandi küsimused.
Sidusrühmad: Elanikud, ettevõtjad, omavalitsused, turistid, läbisõitjad,
maakond, riik.                                      Lisa 6

Turismialane  tegevus   Lääne-Viru   naaberaladel.
Alusmaterjal maakonna turismistrateegiale
Koostanud Jaan Lõõnik
Loksa vald

Viinistu küla
avatud: K,N,R,L,P 11:00-18:00; suvekuudel iga päev 11.00–18.00. Muuseum
asub   Viinistu  külas  otse  mererannal,  näituseruumideks   kohandatud
kalatööstuse hoonetes. Eksponeeritud on Jaan Manitski erakogu eesti kunstist –
ligi 300 maali ja graafilist lehte tuntud eesti kunstnikelt läbi aegade. Lisaks
sellele avati 23. mail näituseruumid erinevatele kunstiprojektidele ning
näitustele, mida vahetatakse iga kahe-kolme nädala järel. Kunstimuuseumi
juures on seminariruum ja külalistemaja, lastele mänguväljak ja joonistamistuba,
kohvijoomiseks    terrass   vaatega   merele   ja   Mohni  saarele.
Info  ekskursioonide,   kunstinäituste  ja  ürituste  korraldamise  kohta:
telefon: 608 6422, 05157270 e-mail: viinistukunstimuuseum@hot.ee. Lisaks
rannapood,    raamatukogu,   kõrts,  külamuuseum,    postkontor.  Viinistu
koduloomuuseum rajati külaelanike entusiastliku tegutsemise tulemusena 60.
aastatel. Muuseumi ruumid paiknesid koolimajas. Tegemist oli huvitava ja


                                         48
                      LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


mahuka püsiekspositsiooniga. Nüüdseks on muuseumi varadest alles väike
ekspositsioon, ülejäänu Meremuuseumi ja endise Kirovi kalurikolhoosi muuseumi
fondides.

Kotka küla
Kotka Forell – kalapüük, ujumine, baar, spordiväljakud.

Juminda küla ja poolsaar
Juminda küla iidsel kalmistul pühitseti 2000. a. jaanipäeva aegu kellatorn, mis
tähistab kunagise kabeli asukohta. Vana kabel lõpetuse tegevuse 1867. a.
Lähedalasuv Leesi küla tuli rahvahääletusel ühe häälega võitjaks ja uus kirik
ehitatud sinna. Juminda kabeli kell viidi Leesi kiriku torni. Puust kellatorni lähedal
on suur kivirahn, millele sisse raiutud Punaarmee Jumandast lahkumise päev -
28. august 1993 ja viisnurk, millel rist peal. Nõukogude ajal oli poolsaarel
piirivalve poolt rangelt valvatud raketibaas. Nüüd on külavanem Karli Lambot
turistide meeleheaks ja vaatamiseks taastanud tüki endisaegsest okastraadiga
riigipiirist ja rehitsetud rannaliivast. Juminda poolsaare neeme tipus peeti 1941.
a. augustis maailma ohvriterohkem merelahing. Kui Balti laevastikku Tallinnast
Leningradi evakueeriti, oli sõjalaevade seas ka reisilaevu sunniviisil kaasa võetud
Eesti ja Läti kodanikega (ühel laeval ka laulja Georg Ots, kes hea ujujana suutis
end 8 tundi vee peal hoida ja uppumissurmast päästa). Laevade põhjalaskmiseks
olid soomlased koos sakslastega mineerinud 32 km pikkuse riba, mis algas
Juminda neemest ja siirdus põhja. Paarisaja laevalist karavani pommitati
lennukeilt, maalt tulistasid kahurid. Sõjaajaloolase Mati Õuna andmeil võis
hukkunute aev olla kuni 25 000 inimest. Hukkus 52 laeva, neist esimesena läks
põhja Viroonia 1400 inimesega pardal. Lahingu ohvritele püstitati esimene
mälestuskivi 1972. a. K. Lamboti algatatud mälestuskivi merelahingu
mälestamiseks avati 25. augustil 2001.

Tapurla külalissadam

Pärispea neem
Ca 8000 aastat tagasi kerkisid merest esimesed saarekesed. Aegade jooksul
täitus saartevaheline madalam meri setetega ning tekkis üks suur saar, mis
hiljem liitus mandriga. Sellisel moel on tekkinud Lahemaa teisedki poolsaared.
Suurpea küla mainitakse kirjalikes allikates esmakordselt 1637. aastal. 1955. a
sügisel, kui NSVL pidi Soomele tagastama Porkkala piirkonna, toodi sealne
mereväebaas siia. Metsa kerkis terve sõjaväelinnak. 1994. a. nõukogude
mereväebaas likvideeriti, kuid mahajäetud hooned risustavad endiselt kogu seda
ala.
Pärispea (matkarajalt 3 km) on Lahemaa vanimaid ja kunagi ka suuremaid
rannakülasid, kus oli 100 "suitsu" ehk majapidamist.
Purekkari neem on Eesti mandri põhjapoolseim punkt. Neem oli suletud kogu II
maailmasõja järgse aja, kuna siin oli nõukogude radariväeosa. Praegu sobib koht
telklaagri püstitamiseks.
Loksa linn
Loksa on Lahemaa suurim asula ligemale 4000 elanikuga, kellest üle poole on
mitte-eestlased. 1874. aastast, kui Kolga krahv Stenbock rajas siia tellisetehase,
on Loksa olnud tööstusasula. Loksa tellised olid vanasti väga hea kvaliteediga ja
suur osa neist viidi Soome. Hiljem ehitati siia laevatehas, mis praegu kuulub
Taani firmale. Suvituskohana oli Loksa tuntud alates 20. saj algusest, mil Kolga                                          49
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


krahv müüs mere äärde suvilakrunte. Liivarand. Kasutada sularahaautomaat
(Hansapank, Eesti Ühispank).

Kuusalu vald

Kolga mõis
Kolga mõis asub Kuusalu valla idaosas, 47 km kaugusel Tallinnast. Kolga oli
sajandite jooksul kujunenud üheks Põhja-Eesti suuremaks mõisakompleksiks.
Selle mõisa kirjutatud ajaluga algab 13. sajandist, kui taanlased vallutasid Põhja-
Eesti ning need alad läänistati kuningas Valdemar II pojale hertsog Kanutile
(Knut). 1980-ndail aastail alustas seal restaureerimistöid tolleaegne S.M. Kiirovi
nim. Kalurikolhoos. Jõuti korda teha endine valitsejamaja ja tallid-tõllakuurid.
Neist ühes on praegu postkontor ning teises Kolga Külalistemaja. Vaatamata
sellele, et suur osa hooneid on varemetes, jätab Kolga mõis praegugi suursuguse
mulje.

Valgejõgi
Valgejõgi on Eesti populaarsemaid kanuutamise ja süstasõidu jõgesid ja Põhja-
Eestis kindlasti number üks. Mitte väga suurelt liialdades armastatakse naljatada,
et sellel jõel tuleb iga kuue minuti tagant järgmine kanuu või süst.

Aegviidu vald

Aegviidu-Nelijärve alevik
Aegviidu loodusmaja Jaama tn 7 Aegviidu tel 6047212
Loodusmaja pakub: teavet, kuhu ja kuidas Kõrvemaal ning kaugemalgi matkata,
mida õpilaste loodusprogrammides otsida ja uurida, enda jaoks uut avastada.
Matkapäevadel looduselamusi koguda metsast, selle majandamisest ja
mitmekülgsetest väärtustest rohkem teada. Loodusetundjate abil seeni ja
samblikke, linde ja loomi ning kogu looduse lõpmatut mitmekesisust tundma
õppida.

Nelijärve Puhkekeskus Nelijärve Aegviidu v. tel 6055940, 6047233 Majutuskoht
182 inimesele. Õlletuba 80 inimesele. Saalid 20-150 inimesele. Saun 20
inimesele. Õueüritus kuni 500 inimesele.

Aegviidu Puhkemaja Lavassaare 4 Aegviidu 5107627. Kivisaare Ratsatalu Järve
10 Aegviidu 56631520. Kõrvemaa matka- ja suusakeskus Oja talu Anija vald
05201361, 05291545. Aktiivset puhkust Aegviidu huvitaval maastikul pakub Vee
Matkad OÜ tel. 5110253. Aegviidu valla koduleheküljel (www.aegviidu.ee)
olemas abimaterjal turismiga tegelevale ettevõtjale.

Lehtse vald

Jäneda küla
Jäneda asub Järvamaa põhjaosas Piibe maantee ja raudtee külje all 68 km
kaugusel Tallinnast. Oma mitmekesise looduse ja hea pealinnaga ühenduse
tõsttu on see piirkond olnud üheks tallinlaste meelispuhkepaigaks juba sajandi
alguses. Omaette vaatamisväärsuseks on sajandi algul ehitatud Jäneda
mõisakompleks koos härrastemajaga ja sellele 1973. aastal juurdeehitatud
õppekorpusega.                                        50
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


1,5 km kaugusel mõisahoonest, Jäneda muinaslinnuse jalamil, paikneb avar
telkimisplats, lähedal asuv Kalijarv meelitab aga rannamõnude nautijaid.
Matkarajad viivad siit Siniallikatele, Nelijärvele, Aegviitu, Valgehobusemäele,
Järva-Madisele ja Vargamäele

OÜ Jäneda Mõis pakub võimalusi puhkuseks, vaba aja veetmiseks või seminaride
korraldamiseks Jänedal Kõrvemaa maastikukaitseala kauni looduse keskel, tel.
53446469. Konverentsikeskus, Jäneda külalistemaja, Musta Täku Tall (Avatud 1
mai - 3 okt.), Käsitöökeskus ( Avatud E-L 10-19, P 10-18 ), Jäneda Klaasgalerii
(Akvarellisuvi 2004 17.05-10.08), Jäneda Muusikatähetorn, Muuseum, Aegviidu -
Nelijärve - Jäneda suusarada. V Aia- ja Lillepäevad 11.-13. juuni 2004. Eesti XIII
Talupäevad 31. juuli-1. august 2004. Elmari simmanid veebruarist novembrini

Jäneda Hobusekasvanduse OÜ teenused: Ratsutamine 50-150 EEK/tund (platsi-
ja maastikusõidud) igal aastaajal. Ratsatreeningud 350 EEK/kuu lastele (2 korda
nädalas). Võetakse hobuseid väljaõppele. Talvised saanisõidud 300 EEK/tund.
Ratsa- ja vankrimatkad. Vedruvankri sõidud noorpaaridele ja ka teiste pidulike
sündmuste tähistamiseks 300 EEK/tund. Võtame hobuseid rendile (hind
kokkuleppel). Hobuste ost ja müük. Koostööpartner on NELIJÄRVE
PUHKEKESKUS.
JÄNEDA KONVERENTSIKESKUS, külalistemaja, kohvik, mõis, muuseum,
staadion. Siniallikad, v. Bencendorffi elumaja. MTÜ Kõrvemaa Turism –
www.korvemaaturism.ee

Ambla vald

Ambla kihelkond moodustus 1220. aastate paiku kui viidi lõpule kohaliku
elanikkonna ristiusustamine ja allutamine võõrale võimaule. Abla kihelkonna täht
susele ja jõukusele muinasaja lõpul viitavad mitmed
asjaolud. Ambla kihelkond paiknes tähtsal teede ristumiskohal, kustkaudu peeti
ühendust piki Piibe maanteed Tallinna ja Tartu vahel, Järvamaa ja Virumaa
“väraval” aga ka Tallinna ja Lõuna-Virumaad ühendaval maanteel. Siia rajati
esimene kirik Järvamaal, mis sai eeskujuks paljude teiste Põhja-Eesti kirikute
ehitusel. Ambla valla maadel Reinevere külas on mitmel korral viibinud ja
sellekohaseid märkmeid teinud Läti Henrik.

Kihelkonnakirik Amblas valmis arvatavasti 1270. aastatel ja pühitseti Neitsi
Maarjale, kes oli Ordu peamine kaitsepühak. Ladina keeles “Amplae Mariae”
“Suursugune Maarja”. Siit tuleneb ka Ambla tänapäevane nimi.

Ambla küla
Ambla  kergtejõustikustaadion,  kultturimaja, motokrossirada, karstiala,
Reinaveres Järvamaa kõrgeim     punkt, Prümli kivi, Pätsiniidu soorada,
Vabadussõja mälestussammas.

Aravete alevik
Arevete allikad, Kangrumäe suusa ja mastikuratta rajad, Aravete keskkolli
spordihoone, kultuurimaja, külamuuseum, Kurisoo mõis, Kuristu karstiava. Juulis
Aravete Rannavolle 2004. Sularahaautomaat (Hansapank).

Albu vald                                        51
                       LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Albu küla
Albu mõis, rahvamaja, söökla, mälestuskivi       talupoegade  1861.  aasta
vastuhakule. Retked Kõrvemaa Maastikukaitsealal.

Järva-Madise küla
A.H. Tammsaare monument, II Maailmasõjas hukkunute ausammmas, Kodru
raba vaatetorn, Ohvrikivi, Vabadussõjas ja I Maailmasõjas langenute monument.

Seidla küla
Mõis, Seidla Suurkivi, Seidla tuuleveski.

Vetepere küla
A.H. Tammsaare Muuseum, Hallikivi kivi, Kakerdaja raba, Simisalu matkakodu
ja vaatetorn, Vargamäe karjaste mängukivi, Vargamäe toidutare.

Ahula küla
Erika rattaralli (Erika Salumäe nimeline).

Järva-Jaani vald

Karinu küla
Vanimad kirjaliku teated Karinu küla kohta pärinevad 1519.aastast. Alates
1630.aastat kuni maareformini oli Karinu mõis v. Rosenite aadlisuguvõsa
valduses. 1686.aastal mainitakse Karinut esmakordselt iseseisva mõisana.
Mõisahoones töötas Karinu Põhikool, mis 2000.aastal suleti. Karinu
mõisaansambel koos pargi ja alleega, Karinu karstijärv koos järvetaguse sooga,
Karinu lubjakivikarjäär ning kolhoosiperioodil ehitatud elamukvartalid Võhmuta–
Visusti tee ääres

Järva-Jaani alevik
Järva- Jaani ühelöövilise kiriku ehitamisele on asutud arvatavasti 13.saj.lõpul või
14.saj. I veerandil. Kirik on pühitsetud Ristija Johannesele. Algselt ilma
läänetornita (alles 1881.a.) ehitatud kirik koosneb kolmetraveelisest pikihoonest
ja väiksemast nelinurksest kooriruumist. Hilisem juurdeehitus on põhjaseinas
asuv käärkamber. Järva-Jaani endine nahatööstus. Järva-Jaani endine
raudteejaam. Järva-Jaani endine sae-, jahu- ja villaveski. Järva-Jaani II
maailmasõjas langenud nõukogude sõdurite mälestusmärk. Järva-Jaani järv.
Järva-Jaani pargiallikad ehk Koti allikas ehk Õpetajaallikas. Järva-Jaani
pastoraat. Järva-Jaani Ristija Johannese kirik. Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi
Muuseum. sularahaautomaat (Eesti Ühispank). Tuletõrje Seltsi Muuseum asub
Järva-Jaanis Pikk tn. 24, mis on endine pritsikuur. Ehitatud on see aga
kunagisele kirikumõisa hobusetalli vundamendile ning valmis sai 1934. aastal.
Muuseum avati 1999. aastal Järva-Jaani Tuletõrje 100. aastase juubelipidustuste
aegu. Muuseumis võib näha vana protokollide raamatut, milles 1899. aastast
asutajaliikmete allkirjad, 44 aastat kadunud olnud vana tuletõrjeühingu lippu,
uut juubelilippu, hulgaliselt fotosid, medaleid ja diplomeid. Pritsikuuri torni on
"kuivama" tõmmatud mitme ajastu tuletõrjevoolikud, seal ripub häirekell, välja
on pandud hulk kahjutuld tekitada võivaid seadmeid. Pilku püüab suur
pritsimeeste tõld koos käsipritsiga. Giidi jutust ilmneb, et see tõld on osalenud
"Viimse reliikvia" filmivõtetel, kus vedas küünlaid pühadele õdedele. Unikaalne
on kahekorruselise puumaja makett, kus väikeste tulede abil demonstreeritakse
27 erinevat tulekahju tekkepõhjust. Eksponeeritud on pulber-, vaht ja


                                        52
                    LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


süsihappekustuteid, pritsimeeste tööülikondi ja kiivreid. On hüdropulte ja
mootorpritse, pootshaake ja ämbreid. Priiannetusi saab lasta reklaamsapaka
kapoti sisse. Restaureerimisboksis ootavad taastamist sõiduautod, millistega
liigelnud kunagised suured ülemused. Ruum ise näeb välja selline, et just-just on
lukksepp väljunud... Muuseumi ees seisab rohkem küll reklaamotstarbel vana Zil
131, kuid mitte ainult! Pumbaruumi asemele on ehitatud kemps - ka seda väikest
"asutust" on muuseumi juurde vaja! Tänaseks on rajatud muuseumile veel ka
fondihoidla-näitusesaal, aadressil Pikk t. 5. NB! Muuseum on avatud kokkuleppel.

Roosna-Alliku vald

Roosna-Alliku küla
Roosna- Alliku asub Pandivere kõrgustiku ja Kõrvemaa ääremaal, kohas, kus
allikajärvest saab alguse Pärnu jõgi. Roosna- Alliku ajalugu on jälgitav
1565.aastast, mil Jõgelähte veski oli läänistatud Lorentz Cöllnile. Hiljem
hakatakse kasutama saksakeelset kohanime Kaltenbrunn. Eestikeelne kohanimi
on tuletatud Rosenite perekonnanimest. Rosenite valduses oli mõis 1617.aastast
kuni 1725.aastani, mil see abielu teel Stackelbergide perekonna valdusesse läks.
Nende käes püsis mõis kuni maareformini. Alates 1924.aastast on mõisahoone
kasutusel koolomajana. Praegu asub seal Roosna- Alliku Põhikool, mis kuulub ka
Järvamaa Mõisakoolide Ühingusse. Roosna-Alliku veskijärv: asub alevikust lõuna
pool, 76 m üle merepinna, ca 2,2 ha allikarikas paisjärv. Siit Rakvere-Pärnu
maantee äärsest T Eipre allikast saab alguse, Eesti pikim, Pärnu jõgi.
Veskijärvest saab oma veed ka läheduses asuv kalamajand. Tuntud, kui
veelindude talvitumispaik.

Esna küla
Esna mõis: Esna nimi on tuletatud 17.sajandi algul mitmete siinsete külade
omanikuks olnud von Esseni nimest. Mõisa esimene omanikud olid Essenid ja
viimased Grünewaldtid. Mõisa viimane omanik oli Walter Grünewaldt. Mõis asub
Esna jõe ülemjooksul ja on huviväärne oma ajalooliste ehitiste ja inglise stiilis
pargiga. Pargis on puhtaveelised allikad, milledest saab alguse Esna jõgi.
Täpsemat infot on võimalik saada Esna mõisa omanikult Aldo Tamm’elt(
Tammemõisa maade omanik) Kontakttelefonid: 038 20 191 või 05016260 Esna
mõisa juures on võimalik telkida. Info telefonidel 38 20 191, 5016260.
Grünewaldide perekonnakalmistu: kalmistu asub Esna mõisast umbes 1 km
kaugusel.Taotluskiri kalmistu loomiseks on dateeritud 01.12.1831.aastal.
Küngast, millele kabel on rajatud, kutsuti külarahava seas Kabelimäeks.
Kalmistu oli ette nähtud Koigi, Esna ja Huuksi mõisa tookordsete valdajate
perekonnaliikmete ja järeltulijate tarbeks.

Koeru vald

Koeru alevik
Kiriku ehitamisele on asutud ilmselt 13.saj. viimasel veerandil. Koeru kirik on
pühitsetud Maarja Magdaleenale. Järgides arhitektuurselt Ambla kiriku eeskuju
on ka Koeru kirik kolmelööviline kodakirik. Erinevalt Ambla kiriku tornist on
Koeru oma ehitatud lääneseinast eenduvana. Läänefassaadil on ümaraken, mis
ongi iseloomulik Kesk- Eesti kirikute koolkonnale. Muuseum Paide tee 3, Koeru
73001, Järvamaa Tel. 038 54 364. GSM 051 61 10 54 (Mait Raudsepp). Avatud
kokkuleppel.  Ekspositsioon,  giiditeenus, ekskursioonid  Koeru  vallas.
Sularahaautomaat (Hansapank).


                                       53
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
Norra-Oostriku allikate ala
Ala peetakse kogu Eesti veerohkeimaks lättepiirkonnaks (2,1 miljonit liitrit
tunnis). Oostiku ja Sopa allikad, millest saavad alguse Põltsamaa jõe lähtejõed,
toovad maapõuest välja 1,2 miljonit liitrit vett tunnis. Inimtegevusest puutumata
alal on rikkalikult erineva lehtrisuuruse, sügavuse ja vooluhulgaga allikaid.
Haruldasi ja kaitse all olevaid taimi -- kaunist kuldkinga ja pruunikat pesajuurt,
soo-neiuvaipa ja roomavat öövilget, vööthuul-sõrmkäppa jt -- leidub siin 13 liiki.

Kareda vald

Esna küla
Arvult IV üleriigiline vanade Volgade    (volgaomanike)   kokkutulek  toimub
14.augustil Esna küla peopaigas.

Jõgeva vald
Vallale on iseloomulikud eelkõige kaunis Vooremaa maastik, mida läbib Pedja
jõgi, samuti ainulaadne ja puutumatu Endla Riiklik Looduskaitseala. Ajaloolise
väärtusega on Laiuse ordulinnuse varemed, Kuremaa loss, Siimusti
keraamikatehas ja Jõgeva mõisas asuv Sordiaretuse Instituut.

Endla LKA
Endla Looduskaitseala kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade hulka.
Kaitseala, mille pindala on 7591 ha, moodustati 1985. aastal Eesti kesk- ja
idaosale iseloomulike soode ja soosaarte ning Pandivere kõrgustiku lõunanõlva
karstiallikate säilitamiseks. Kaitse all on ulatusliku Endla soostiku keskosa: seitse
rabalaama, neid ümbritsevad siirdesood ja madalsood, märjad metsad, järved,
ojad ja jõed, ning Norra-Oostriku-Võlingi allikad. Inimasustuseta soo- ja
metsaalad on elupaigaks enam kui 450 taimeliigile ning 180 linnuliigile. Kaitsealal
võib kohata kotkaid ja kurgi, luiki ja väikseid laululinde. Endla järv on üks
linnurikkamaid järvi Eestis, mis muistendi järgi on Vanemuise kasutütre Juta
kaitse all. Matkarajad.

Laiuse
Esimesed teated Laiuse kiriku kohta pärinevad aastast 1319. Paekivist
kindluskirik on pühendatud Pühale Jürile. Ehitis on korduvalt restaureeritud
purustamiste tõttu. Laiuse kiriku on kultuurilukku jäädvustanud kunagine
kirikuõpetaja Johannes Kõpp (Laiusel 1908-1923), kes andis 1937.a. välja
monumentaalteose. Kiriku ümber asub nägus park põlispärnaga, mille olevat
istutanud Rootsi kuningas Karl XII. Mustvee-Jõgeva maantee ääres asuvad 14.
sajandi lõpul maakividest rajatud Laiuse ordulinnuse varemed. Põhjasõja ajal
(19.12.1700-29.05.1701) talvitus siin Rootsi kuningas Karl XII. Laiuse lossi
hinnati tema asukoha tõttu kui valveposti Ida vastu. Tänapäeval on lossimüürid
muinsuskaitse all olevad haruldased vaatamisväärsused. Linnuse müüride
ümbrus ja lossiplats on korrastatud, rajatud on parkla ja puhkekohad. Siin
toimuvad rahvapeod ja iga aasta juulikuus käsitöölaat koos temaatiliste
suurüritustega: Karli päevad (2001.a.), mustlaspäevad (2002.a.), Poola päevad
(2003.a.). Ordulinnuse varemete juures asub kaunis paisjärv, mida suvel
kasutatakse aktiivselt supluskohana. Laiuse õlekäsitöö kojas võib näha mida
kõike saab teha lihtsast, kõigile kättesaadavast materjalist. Väljapanekud
erinevates tehnikates (punumine, intarsia jne.) ja temaatikaga (jõulud,
lihavõtted jne) õlgehistöödest. Laiuse paisjärv.


                                         54
                      LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015
Kärde küla
KÄRDE RAHUMAJAKE on arhitektuuri- ja ajaloomälestis. 1.juulil 1661. aastal
sõlmiti Kärdes rahuleping, mis lõpetas Rootsi-Vene sõja (1656 - 58). Pärimuse
järgi olevat rahu sõlmitud praeguseni säilinud nn. Rahumajakeses.

Torma vald

Torma küla
Erandlikult trapetsiaalse põhiplaaniga hilisbarokne saalkirik pseudogooti
lisandustega (1868). Rahvasuus saanud võrdluse Noa laevaga. Karikakujuline
kantsel.

Võtikvere küla
Võtikvere külas üsna metsade keskel asub Jürissaare. Juba neli aastat juhatavad
sinna kui Jürissaare talumuuseumi ka teeviidad. Lea ja Kaljo Pärna koduõue on
peremehe isakodunt toodud ära 130 aasta vanune maja ja suitsusaun. Jürissaare
pererahval on seni vastu võtta tulnud umbes 300 külastajat.

Avinurme vald

Avinurme Pütilaadal on igal aastal olnud nii traditsioonilisi kui ka aastati erinevaid
atraktsioone.

Tudulinna vald

Turismivőimalusi pakuvad Matsu Talu Külalistemaja Sahargu külas ja
Rannapungerja rand Peipsi järve kaldal. Taastatud Tudulinna hüdroelektijaam
Tudulinna Rahukoguduse kirik. Tudulinna vana kirik, arhitektuurimälestisena
Tudulinna  tuuleveski, Tudulinna   Linnamägi,  Rannapungerja  majakas,
Vabadussőja mälestussammas Tudulinna surnuaial. Muraka maastikukaitseala -
täna tuleb rabaga tutvuda "metsikult", kuid kavas on rajada matkarajad.

Sonda vald

Uljaste järv
Virumaa järvekaunitar on Sondast edela poole jääv looduskaitsealune Uljaste
järv pindalaga 63 hektarit. Järv asub Sonda alevikust 3,5 kilomeetrit lääne pool.
Uljaste järve suurim sügavus on 6,4 m ja keskmine sügavus 2,2 m. Järve kõrgus
merepinnast on 66,8 m. Pikkus loode-kagu suunas on 1270 m ning suurim laius
750 m. Kaldajoone pikkus 3700 m. Järve piirab põhja-, ida- ja lõunakaares
Uljaste oos, loodes ja läänes aga üksikute männijässakatega kaetud raba.
 Uljaste oos on 18,5 m kõrgune, järskude nõlvade ning metsaga kaetud
seljandik, mis idaosas loodusliku tammina takistab järve tühjaksvoolamist, kuna
idapoolne tasandik asub järvepinnast 5 m madalamal. Vallseljaku juures on järve
kaldad järsud ja liivased, mujal piirab järve aga turbane rabakallas. Uljaste on
umbjärv,    mida   toidavad   tema   põhjas    olevad   allikad.
Uljaste on meeldivaks puhkepaigaks ümbruskonna elanikele. 20. juuli – Uljaste
triatlon.

Kiviõli linn                                          55
                     LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


Linn on ümbruskonna tőmbekeskuseks, maalilise linna ümbritseva loodusega,
läbikaevandatud Küttejőu pőlevkivikarjääri tehismaastikuga ja Baltikumi
kőrgeima tehismäega. Linnas kohvik Monipek, pakub ka ööbimisvőimalust, baar
Viru ning Kiviőli Keemiatööstuse OÜ kohvik-baar. Sularahaautomaat (Hansapank,
Eesti Ühispank).

Lüganuse vald

Lüganuse küla
Lüganuse kirik on pühitsetud Ristija Johannesele. Kuigi juba Taani
hindamisraamat teatab Lüganusel põllumaad omavast preestrist, toimub kiriku
kirjalik esmamainimine alles 1373. a. Pikihoone sai oma praeguse kuju ilmselt
14. sajandil. Eestis ainuesinevad otsaviilude kaunistusi varjavad 15. sajandist
pärinev altariruum ja Eestis haruldane ümartorn.

Purtse
Tallinn-Narva mnt. 135. kilomeetril asub sihvaka vahitorni, valgeks lubjatud
müüride ja punase katusega pilkupüüdev ehitis. Praegu toimuvad kindluselamus
kontserdid ja näitused ning on võimalik kornaldatakse mitmesuguseid üritusi
koos toitlustamisega.

Purtse Hiiemägi on ümbruskonna kõrgeim paik - arvatavasti muinaseestlaste
pühapaik. Varasemais pärimustes on mäel asuvat küngast kutsutud "vanemate
või kohtunike künkaks".Algselt olnud seal seitse kõrgemat istekohta. Hiiemägi on
varemalt olnud kogukonna vanemate nõupidamiskoht.Seal lähedal oli veel selle
sajandi alul lõbustuskoht, kus noorrahvas koos käis. Lääne pool mäge on olnud
ka üks ohvriallikas nn. Ukuallikas, kus veel sajandi alul ohverdatud ja palvetatud.
Hiiemäe kasutuse arvestatav aeg ulatuvat II aastatuhande I poolde meie
ajaarvamise järgi. 1992. a. alustati AIutaguse Memento eestvedamisel Hiiemäele
"Kurjuse Ohvrite Leinapargi" rajamist. Esimene tamm istutati juuniküüditamise
50. aastapäeval 1991. a. Leinaparki on istutanud oma tammed maakondade,
valitsuse ja paljude organisatsioonide esindajad, samuti vabariigi president.
1993. a. rajati Eesti valukaart (murul on kujutatud Eestimaa kaart, kuhu on
märgitud andmed kõikidest maakondadest küüditatute kohta). 1997. a. avati
leinapargi Kellatorn. Purtses asub matkarada, mis saab alguse Leinapargist, kuhu
jõuame, kui sõidame Tallinn-Narva maanteelt Purtse kaupluse juurest
läbi männiku 1,4 km mere poole. 10,5 km pikkune Purtse matkarada on üks osa
Euroopa Rändurite Assotsiatsiooni (ERA) poolt kavandatud rahvusvahelisest
jalgsimatkarajast.

Uhaku karstiala
Uhaku karstiala asub Sonda tee lähedal,endise Erra sovhoosi ja Purtse jõe
Kõrgekalda vahel, lõikudes viimase lähedal Lüganuse-Kiviõli maanteega ning
on Eesti üks ilmekamaid karstialasid. Karstiala on Eesti kõige suuremaks
sellistest, kus aluspõhi on kaetud pinnakattest. Uhaku karstialal neeldub Erra jõgi
maa alla, tulles uuesti allikatena päevavalgele Purtse jõe ääres. Nii jõe
neeldumist kui ka maaaluste vooluveede kohti tähisavad maapinnal suured
karstilehtrid.Iseärasuseks on suur kurisute arv 1 km ulatuses. Suurim neist on
viimane, nn. Suurhaud. Suurvete ajal voolab vesi üle Suurhaua ja langeb
vahutava joana kanjonitaolisse jõkke, mis suundub Lüganuse küla poole, ja on
suurem osa aastast kuiv. Teiseks iseärasuseks on see, et karstilehtrid, mis
tähistavad maa-aluse jõesängi, esinevad ahelana, millest osa liitudes on


                                        56
                   LÄÄNE-VIRUMAA TURISMI ARENGUKAVA 2015


moodustanud Pikkhaua(langatuslehtritest suurim). Osa karsti lehtreid on nii
sügavad, et ulatuvad maa-aluse jõe madalaima tasemeni ja nende põhjas on
alati vett. Liimala rand.

Aseri vald

Aseri
Kalvi mõis, Kalvi rand, Meriküla oja astang ja juga, Kõrkküla vaatekoht ilusa
vaatega merele ja Kõrkküla kivirist, Rannu-Kestla soo. Kestla külas rändrahn
“Kestla Kühikivi” h=2,4m, ümbermõõt 13,5m. Aseri savikarjäär. Mustmetsa
liivakarjäär. Kalvi park ja pargimets. Kalvi mõisa peahoone ja Kalvi
moonakamajade varemed. Aseri tsemendivabriku varemed.
                                     57

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:75
posted:6/12/2012
language:
pages:57