ARIA CURRICULARA - LIMBA SI COMUNICARE by H29Wx16h

VIEWS: 960 PAGES: 60

									      ARIA CURRICULARĂ - LIMBĂ ŞI COMUNICARE
      LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


           ~ Curriculum extins ~
MANUAL: Editura Aramis, 2006
Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu
         NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 6 ore
        OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului
  oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului
  scris (citirea/lectura)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
       OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE
         ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

     Obiective de referinţă         Exemple de activităţi de învăţare

     La sfârşitul clasei a IV-a elevul va  Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
     fi capabil:              activităţi:
1.1.   să sesizeze legătura logică dintre   formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor
     secvenţele unui mesaj oral       logice de tipul: din ce cauză? cu ce condiţie?;
     (raporturi cauză-efect etc.)      exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele
                        de detaliu din mesajul comunicat/receptat;
1. 2.  să identifice sensul unui cuvânt    folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului
     necunoscut cu ajutorul         cuvintelor necunoscute întâlnite în mesajele orale;
     dicţionarului             exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut
                        prin raportare la contextul în care apare şi de
                        confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare;
                        exerciţii de înlocuire a cuvântului necunoscut prin
                        sinonime, antonime identificate în dicţionare;
1.3.   să sesizeze structurile gramaticale  exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale
     (morfologice şi sintactice) corecte  (morfologice şi sintactice) corecte de cele incorecte în
     sau incorecte dintr-un mesaj      fluxul enunţului etc.;
     ascultat
1.4.   să recepteze corect mesajul în     exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi din
     funcţie de condiţiile comunicării   textele literare;
                        exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii
                        de comunicare;
                        exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică
                        înţelegerea mesajului (voce slabă, zgomotul,
                        pronunţarea incorectă, neatenţia);
                        exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor
                        verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică) în
                        comunicare etc.;
1.5.   să manifeste atenţie şi toleranţă   activităţi de grup pe teme diferite;
     faţă de partenerul de dialog      exerciţii cu argumente pro şi contra pe o temă dată;
                        discuţii libere pe teme date;
                        jocuri de rol, dramatizări.

  2.    Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

     Obiective de referinţă         Exemple de activităţi de învăţare
     La sfârşitul clasei a IV-a elevul va  Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
     fi capabil:              activităţi:
    Obiective de referinţă         Exemple de activităţi de învăţare
    La sfârşitul clasei a IV-a elevul va  Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
    fi capabil:              activităţi:
2.1.  să construiască pe baza planului de  exerciţii de identificare a elementelor semnificative ce
    idei propriu un text oral scurt    trebuie transmise prin mesaj;
                       exerciţii de reformulare a unui mesaj;
                       exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se
                       organizează o temă dată;
                       activităţi de comunicare pe baza unui plan de idei
                       realizat anterior;
2.2  să rostească mesaje, utilizând     exerciţii de dicţie şi de ortoepie;
    pronunţarea şi intonaţia adecvată   exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe;
                       jocuri de cuvinte;
                       exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de
                       accentuare;
                       exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a vitezei
                       proprii de a vorbi;
                       exerciţii de recitare a unor poezii;
                       exerciţii de punere în scenă a unor povestiri etc.;
2.3.  să redea prin cuvinte proprii     exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea
    conţinutul unui text citit sau al   indirectă;
    unui mesaj audiat           exerciţii de utilizare în contexte diverse, a achiziţiilor
                       lexicale noi;
                       povestirea orală a unor texte literare/nonliterare citite
                       sau mesaje audiate;
2.4  să-şi adapteze vorbirea la diferite  exerciţii de dialog cu persoane diferite;
    situaţii de comunicare         conversaţii pe teme cunoscute;
                       exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu
                       parteneri diverşi (părinţi, profesori, colegi, vecini etc),
                       pe teme diverse;
                       exerciţii de adaptare a elementelor de comunicare
                       nonverbală la comunicarea verbală în situaţie de dialog
                       etc.;
                       simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri
                       telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse
                       tipuri) în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire
                       precum: utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de
                       permisiune, de solicitare; formularea unor întrebări sau
                       a unor răspunsuri; povestirea unor fapte şi întâmplări;
                       exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului prin
                       propoziţii afirmative/negative;
      Obiective de referinţă         Exemple de activităţi de învăţare
      La sfârşitul clasei a IV-a elevul va  Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
      fi capabil:              activităţi:
2.5.    să integreze adecvat, în exprimarea  exerciţii de utilizare a substantivelor în genitiv şi în
      orală proprie, elementele de      dativ;
      construcţie a comunicării studiate   exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi
                         de propoziţie studiate;
                         exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a
                         propoziţiilor dezvoltate;
                         exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în
                         propoziţii dezvoltate şi invers;
                         exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de
                         construcţie a comunicării învăţate (substantiv, numeral,
                         adjectiv, pronume, verb);
                         exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale;
2.6.    să manifeste independenţă în      exersarea actelor de vorbire: utilizarea formelor de salut,
      situaţiile de comunicare        de prezentare, de permisiune, de solicitare, formularea
                         unor întrebări sau a unor răspunsuri, povestirea unor
                         fapte şi întâmplări, exprimarea acordului sau
                         dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea
                         unei persoane;
                         exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a
                         curajului de a interveni în actul comunicării;
                         exerciţii de rezolvare a unor probleme în grup pentru
                         dezvoltarea cooperării şi a concurenţei;
                         exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu
                         un fapt cunoscut etc.

   3.    Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)

      Obiective de referinţă         Exemple de activităţi de învăţare
3.1    să sesizeze rolul ilustraţiilor ce   exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre
      însoţesc un text            mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte;
                         exerciţii de asociere a unor momente dintr-o
                         naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare;
                         exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea
                         momentelor acţiunii prezentate de text;
                         exerciţii de identificare a elementelor prezente în
                         ilustraţii care completează informaţia transmisă de
                         diverse texte, afişe sau articole din revistele pentru
                         copii;
    Obiective de referinţă         Exemple de activităţi de învăţare
3.2.  să desprindă idei principale şi     exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente
    informaţii de detaliu dintr-un text   logice;
    citit (literar-nonliterar)       exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate;
                        exerciţii în care se solicită completarea unor enunţuri
                        lacunare cu informaţii de detaliu desprinse din textul
                        suport;
                        exerciţii de povestire a fiecărui fragment;
                        exerciţii de formulare a ideilor principale într-o
                        succesiune logică;
                        exerciţii de ordonare într-o succesiune logică a întâmplărilor
                        prezentate într-un text citit;
                        exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi
                        temporali ai acţiunii;
                        selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale
                        personajelor;
                        grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici;
                        exerciţii de discutare a textelor narative citite, în funcţie
                        de următorii parametri: “cine” (personajele), „ce face?”
                        (acţiunea), „când”, “unde” (plasarea acţiunii în timp şi
                        spaţiu), “cum” (modul de desfăşurare a acţiunii);
                        exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru
                        desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un
                        text citit;
3.3  să citească conştient, corect, fluent  - exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării,
    şi expresiv texte cunoscute       a semnului exclamării, a virgulei – în enumerare şi pentru
                        vocativ; exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a
                        *punctelor de suspensie dintr-un text citit;
                        exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă,
                        dar cu înţeles asemănător şi de recunoaştere a sensului
                        din text;
                        exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii
                        precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii
                        afective a mesajului;
                        explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie
                        învăţate studiate în textele citite;
3.4  să citească în mod conştient şi     exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu
    corect un scurt text necunoscut     adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de
                        punctuaţie etc.;
    Obiective de referinţă        Exemple de activităţi de învăţare
3.5.  să identifice secvenţele narative,  exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un
    dialogate şi descriptive dintr-un  text;
    text                 exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului
                      sau a obiectului descris;
                      exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text
                      narativ;
                      exerciţii de evidenţiere a diferenţelor dintre o descriere şi
                      un dialog;
                      exerciţii de recunoaştere şi de prezentare sumară a
                      trăsăturilor fizice şi sufleteşti ale personajelor;
3.6.  să recunoască în textele studiate  exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de
    elementele de construcţie a     propoziţie;
    comunicării învăţate         exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de
                      propoziţie;
                      exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele
                      dezvoltate;
                      exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi
                      predicat;
                      exerciţii de acord al adjectivului cu substantivul
                      determinat;
3.7.  să manifeste interes şi iniţiativă  activităţi de alegere a lecturii în funcţie de gusturi;
    pentru lectura unor texte variate  prezentarea unor lecturi individuale suplimentare celei
    literare sau nonliterare       impuse,
                      lectura unor articole din revistele pentru copii;
                      vizite la biblioteca şcolii, săli de lectură etc.
                      conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să
                      dea răspunsuri referitoare la un text citit etc.
   4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă


    Obiective de referinţă         Exemple de activităţi de învăţare
    La sfârşitul clasei a IV-a elevul va  Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
    fi capabil să:             activităţi:
4.1   să aplice în mod conştient       copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau
    regulile de ortografie şi de      de texte ce conţin ortograme, numerale compuse,
    punctuaţie               adjective terminate în “-iu”, verbele “a fi” şi “ a lua”;
                        exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei
                        corecte de scriere, de selectare, de completare, de
                        punere în corespondenţă, de compunere de enunţuri;
                        exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor şi
                        a liniuţei de despărţire în silabe în scrierea cuvintelor
                        care nu încap la sfârşitul rândului;
                        exerciţii de ortografiere a formelor flexionare ale părţilor
                        de vorbire folosite în texte redactate;
                        exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie (punctul, linia
                        de dialog, virgula în enumerare şi pentru vocativ, semnul
                        întrebării, semnul exclamării, ghilimelele în citarea de titluri
                        de texte sau nume de reviste, citarea cuvintelor unei persoane
                        sau citarea fragmentelor unor texte);
                        jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie
                        (jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de scriere
                        (folosirea ortogramelor studiate, a numeralelor compuse, a
                        adjectivelor terminate în “-iu”, a verbelor “a fi” şi “a
                        lua”) şi de punctuaţie;
4.2   să alcătuiască povestirea unui     exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de
                        autodictări, autocorectări, corectare în perechi etc.;
    text literar după un plan simplu    conţinut;
    de idei                exerciţii de formulare a ideilor principale;
                        exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de
                        enunţuri cu înţeles logic;
                        exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în
                        povestire, cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor
                        şi a persoanei verbului şi pronumelui etc.;
    Obiective de referinţă        Exemple de activităţi de învăţare
4.3.  să redacteze diverse texte de mică  exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative şi
    întindere adaptându-le destinaţiei  enunţiative (propriu-zise şi exclamative);
    şi scopului comunicării        exerciţii de transpunere a unor idei într-un şir de
                       enunţuri cu o succesiune logică;
                       exerciţii de descriere a unor obiecte / fenomene / fiinţe;
                       exerciţii de utilizare corectă, în scris, a unor elemente de
                       relaţie pentru a asigura succesiunea logică a propoziţiilor în
                       textul redactat (apoi, deci, la început, în primul rând/ în al
                       doilea rând, prima oară/ a doua oară etc.);
                       exerciţii de elaborare a planului simplu de idei şi a
                       planului dezvoltat al unui text studiat;
                       exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii;
                       exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport
                       vizual, cu început/sfârşit dat, după un plan dat sau plan
                       propriu de idei, pe baza unor cuvinte şi a unor expresii
                       date, cu titlu dat, liberă, narativă, *în care se introduce
                       dialogul;
                       exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu
                       destinaţie specifică: invitaţia, *scrisoarea;
                       antrenament de structurare a textului scris în cele trei
                       părţi: introducere, cuprins şi încheiere etc.;
4.4  să utilizeze corect, în textele    exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect;
    redactate, elementele de       exerciţii de stabilire a acordului dintre adjectiv şi
    construcţie a comunicării studiate  substantivul determinat etc.;
                       exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare
                       cu structurile morfologice învăţate;
                       exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi a
                       propoziţiilor dezvoltate;
                       exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în
                       propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective,
                       *numerale cu valoare adjectivală plasate înainte /după
                       substantiv;
                       exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în
                       propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor părţi secundare
                       de propoziţie;
                       exerciţii de completare a unor propoziţii cu atribute,
                       pentru a prezenta trăsăturile personajelor, şi/sau
                       complemente, pentru a reda circumstanţele unei acţiuni;
                       *exerciţii de transformare, în propoziţie, a subiectului
                       multiplu în subiect simplu şi invers;
4.5  să aşeze corect în pagină textele   exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină;
    scrise, respectând scrierea cu    exerciţii de plasare corectă a alineatelor;
    alineate pentru a marca trecerea de  transcrierea în ordine logică a unor fragmente date pentru
    la o idee la alta           a reconstitui un text;
     Obiective de referinţă           Exemple de activităţi de învăţare
4.6.   să manifeste interes şi spirit critic   exerciţii de redactare de texte narative, descriptive,
     faţă de redactarea diverselor tipuri    dialogate şi funcţionale etc.
     de texte                  exerciţii de selectare a vocabularului adecvat;
                           exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu
                           echivalentele cerute de context;
                           exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere
                           proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare
                           a textelor etc.

                     CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1.    Formarea capacităţii de lectură/citire

Cartea (actualizare). Rolul ilustraţiilor1.
Textul literar
Textul narativ (actualizare). Delimitarea textului în fragmente logice. Dialogul ca element constitutiv al unui
text narativ. Recunoaşterea determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. Personajul literar - trăsături
fizice, trăsături morale.
Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul.
Textul nonliterar: afişul, articole din reviste pentru copii.
Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale pot
utiliza texte literare, în proză sau în versuri, sau texte nonliterare, de mică întindere, până la 250-300 de
cuvinte. Gradul Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la structurarea şi configurarea unităţilor de
conţinut din programă, tratarea didactică originală a noţiunilor din programă.

   2.    Formarea capacităţii de comunicare

Comunicare orală
Componentele comunicării dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunicării. Adaptarea la
particularităţile interlocutorului (actualizare). Formularea ideilor principale (actualizare). Povestirea orală a
unui fragment dintr-un text narativ (actualizare). Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.
Factorii perturbatori ai comunicării.
Intonarea propoziţiilor enunţiative (propriu-zise şi exclamative) şi interogative (actualizare). Constituirea de
dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. Elemente de comunicare nonverbală (gesturi, mimică)
(actualizare).
Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de
vorbire:
utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare;
formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
povestirea unor fapte şi întâmplări;
exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.


1
   Ceea ce apare cu scris îngroşat reprezintă o noţiune nouă.
Comunicare scrisă

Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea
(actualizare). Planul iniţial al compunerii.
Ortografia şi punctuaţia.
Scrierea corectă a cuvintelor. Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-l/n-o/nu-i/; n-am/n-
are/n-aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie (actualizare). Ghilimelele. *Punctele de suspensie2.
Contexte de realizare
a) Scrierea funcţională (cu scop practic, informativ). Invitaţia, *scrisoarea.
b) Scrierea imaginativă (compuneri libere). Compunerea după un suport vizual (actualizare). Compunerea
după plan dat (actualizare). Compunerea după un plan propriu de idei. Compuneri cu început/sfârşit dat
(actualizare).Compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date. Compunerea cu titlu dat.
Compunerea narativă liberă. *Compunerea narativă în care se introduce dialogul.
c) Scrierea despre textul literar. Povestirea scrisă a unor fragmente din text (actualizare). Planul simplu de idei
(actualizare). Formularea de întrebări în legătură cu conţinutul textului. Planul dezvoltat de idei.
Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei *Transformarea textului dialogat în text
narativ.

   3.    Elemente de construcţie a comunicării

Lexicul.
Cuvântul (actualizare). Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). Cuvintele cu sens opus
(actualizare). Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit.
Noţiuni de fonetică (actualizare). Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare).
Morfologia.
Verbul (actualizare). Persoana şi numărul (actualizare). Timpul: prezent, trecut (toate formele), viitor
(forma literară). Funcţia sintactică: predicat. Probleme de ortografie şi de ortoepie a verbelor “a fi” şi “a
lua”.
Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin verbe personale, la diateza activă, modul
indicativ (timpurile prezent, trecut, viitor – forma literară). Verbul "a fi" este utilizat numai cu valoare
predicativă. Nu este utilizată terminologia gramaticală.
Substantivul (actualizare). Genul. Numărul. Funcţia sintactică: subiect (actualizare); parte secundară de
propoziţie.
Pronumele (actualizare). Pronumele personal. Numărul. Persoana. Genul. Pronumele personal de politeţe
(actualizare). Funcţia sintactică: subiect (actualizare); *parte secundară de propoziţie.
Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin pronume personale cu formă accentuată
sau neaccentuată, precedate sau neprecedate de prepoziţii, în cazurile nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. Nu
este folosită terminologia gramaticală.
Numeralul (actualizare). Probleme de ortografie şi ortoepie: numeralele cardinale compuse, numeralul
ordinal.
Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin numerale cardinale (simple şi compuse) şi
numerale ordinale. Nu este folosită terminologia gramaticală.
Adjectivul (actualizare). Acordul adjectivului în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.

2
  Elementele de conţinut marcate cu asterisc reprezintă curriculum la decizia şcolii.
Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Ortografia adjectivelor terminate în "-iu".
Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin adjective propriu-zise şi provenite din
participiu, variabile la gradul pozitiv. Nu este folosită terminologia gramaticală.
Sintaxa propoziţiei.
Propoziţia (actualizare). Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată. *Propoziţia enunţiativă, afirmativă
negativă.
Predicatul verbal.
Subiectul. Subiectul simplu şi *subiectul multiplu. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul
(substantiv, pronume personal). Acordul predicatului cu subiectul.
Atributul - parte secundară de propoziţie care determină un substantiv. Atributul exprimat prin:
substantiv, adjectiv, *numeral cu valoare adjectivală.
Se studiază numai atribute substantivale în care substantivul este în cazul genitiv şi acuzativ cu prepoziţie şi
atribute exprimate prin numeral cu valoare adjectivală. Nu este folosită terminologia gramaticală.
Complementul - parte secundară de propoziţie care determină un verb. Complementul exprimat prin
substantiv. *Complementul exprimat prin pronume.
               Standarde curriculare de performanţă
                la finele învăţământului primar


      Obiectiv cadru                    Standard

1.  Dezvoltarea capacităţii de receptare a  Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor
   mesajului oral              informaţii de detaliu din mesajul ascultat
                       Desprinderea sensului unui cuvânt nou prin
                       raportare la contextul mesajului ascultat
2.  Dezvoltarea capacităţii de exprimare   Adaptarea mesajului la partener în situaţii de
   orală                  comunicare dialogată
                       Formularea unor enunţuri corecte din punct de
                       vedere fonetic, lexical şi gramatical
                       Povestirea orală a unui text narativ cunoscut pe
                       baza unui plan de idei
3.  Dezvoltarea capacităţii de receptare a  Citirea conştientă şi corectă a unui text
   mesajului scris (citirea/lectura)    Formularea ideilor principale ale unui text narativ
                       Identificarea secvenţelor narative, descriptive şi
                       dialogate dintr-un text citit
                       Desprinderea unor trăsături fizice şi morale ale
                       personajelor dintr-un text citit
4.  Dezvoltarea capacităţii de exprimare   Alcătuirea unui plan simplu de idei al unui text
   scrisă                  narativ
                       Redactarea unui scurt text narativ propriu, pe
                       baza unui plan de idei
                       Redactarea unor texte scurte cu destinaţie
                       specială (bilet, felicitare, carte poştală, invitaţie)
                       Redactarea de texte cu respectarea regulilor de
                       despărţire a cuvintelor în silabe, a celor
                       ortografice şi de punctuaţie studiate, a aşezării
                       corecte în pagină şi a scrisului lizibil
                       Redactarea unor texte corecte din punct de vedere
                       lexical şi gramatical
Aria curriculara:Limba si comunicare
Disciplina: Limba si literatura romana
Clasa a IV-a
Nr.ore : 6ore/saptamana

                             Planificare calendaristica
Nr.  Unitatea de invatare    Obiective de       Continuturi                Nr. de  Data  Observatii
crt                referinta                              ore
1   Suna colpotelul       1.1;1.2;1.4;1.5;2.2;      Cartea.rolul ilustratiilor
                 2.36;2.4;2.6;3.1;3.2      Textul narativ. Delimitarea
                 ;3.3;3.4;3.5;3.7;4.1;      textului in fragmente logice.
                 4.2;4.3;4.6           Formarea ideilor principale.
                                 Povestirea orala a unui fragment
                                 dintr-un text narativ. Povestirea
                                 orala a unor texte citite sau mesaje 18
                                 audiate
                                 Componentele comunicarii
                                 dialogate. Factorii perturbanti ai
                                 comunicarii
                                 Constituirea unor dialoguri dupa
                                 situatii concrete sau imaginare.
                                 Comunicare nonverbala
                                 Planul initial al compunerii
                                 Semnele de punctuatie
                                 Cuvantul cuvinte cu forma diferita
                                 si sens asemanaor. Cuv cu sens
                                 opus.cuv cu aceeasi forma si sens
                                 diferit. Despartirea cuv in silabe
                                 Transcriere. Dictare
                                 Texte suport:
                                Nenea directorul, dupa George Sovu
                                Cuvinte vrajite, dupa Pierre Gamarra
                                Mi s-a terminat caietul, dupa Mircea
                                Santimbreanu
                                 Scoala ,de Tudor Arghezi
                            Recapitulare
                            evaluare

2.  A ruginit frunza din  1.1;1.2;1.5;2.1;2.2;    Ghilimelele. Punctele de suspensie
   vii…          2.3;2.4;2.5;2.6;3.1;    *Propozitia enuntiativa afirmativa
              3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;    si negativa
              3.7;4.1;4.2;4.3;4.4;    compunere dupa suport vizual
              4.5;4.6;          formulare de intrebari dupa
                            continutul unui text         15
                            recapitulare
                            evaluare

3.  Sfarsitul toamnei   1.1;1.2;1.5;2.1;2.2;
              2.3;2.4;2.5;2.6;3.1;   verbul. Timpurile verbului
              3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;   scrierea corecta va si v-a
              3.7;4.1;4.2;4.3;4.4;   planul dezvoltat de idei
              4.5;4.6;         compunere cu inceput si sfarsit dat
                           texte suport:
                          La Medeleni, dupa Ionel Teodoreanu
                          Culesul porumbului, dupa ion       15
                          Agarbiceanu
                          Rapsodii de toamna, de George
                          Toparceanu
                          Tara de dincolo de negura, dupa
                          Mihail Sadoveanu
                          Sfarsit de toamna, de vasile
                          Alescandri
                           recapitulare
                           evaluare
3.  Povestiri cu talc    1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;   Substantivul.genul substantivului
               2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;   Povestirea orala
               3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;   Scrierea corecta a cuv nai si n-ai
               3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;   Transformarea textului dialogat in  14
               4.4;4.5;4.6;       povestire
                            Povestirea dupa un plan de idei
                            Compunerea dupa un plan propriu
                            de idei
                            Texte suport:
                           Palaria omului de zapada, dupa Iuliu
                           Ratiu
                           Povestirea crocodilului care plange,
                           dupa Vladimir Colin
                            Recapitualre
                            Evaluare

4.  Scriitori indragiti   1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;  Sfatul degetelor, de Elena Farago
               2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;  Prepelita si puii ei, dupa Lev tolstoi
               3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;  Transformarea textului dialogat in   14
               3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;  povestire
               4.4;4.5;4.6;      Dupa asemanarea lor, dupa Emil
                           Garleanu
                           Cumatra vulpe, de Otilia Cazimir
                           Printul fericit, dupa Oscar Wilde
                            Recapitukare
                            evaluare
5.  Baba iarna intra-n sat  1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;   Adjectivul. Genul adjectivului.
               2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;    Acordul adj cu subst
               3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;   Scrierea corecta a cuv n-au si n-are
               3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;   Pozitia adj fata de subst in
               4.4;4.5;4.6;        propozitie
                            Scrierea corecta a adjectivelor care 16
                             se termina in –iu
                            Personajul literar
                            Recapitulare
                            Evaluare
6.  Traditii si obiceiuri                Spatiul si timpul in textul literar
   romanesti        1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;    Compunerea pe baza unor cuvinte
               2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;    sau expresii date
               3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;   Compunerea cu titlu dat
               3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;   Scrierea corecta a cuvintelor n-ati
               4.4;4.5;4.6;        si n-au
                            Texte suport:
                           Iarna ,de Vasile Alecsandri
                           Fram,ursul polar, dupa Cezar      16
                           Petrescu
                           Darurile, dupa E.T.A.Hoffman
                           Colindatorii, dupa mihail Sadoveanu
                           Traditii romanesti de sarbatori
                           Copiiisi pasarelele, dupa Eugen Jianu
                           Iarna pe ulita, de George cosbuc
                            Recapitulare
                            evaluare
7.  Romani cu care ne    1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;   Pronumele personal. Pronumele
   mandrim         2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;    personal de politete.alte forme ale
               3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;    pronumelui personal.genul
               3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;    pronumelui             18
               4.4;4.5;4.6;       Scrierea corecta a cuv ce-l si cel
                            Texte suport:
                           Muma lui Stefan cel Mare, de Dimitrie
                           Bolintineanu
                           George Enescu, dupa Pavel Campeanu
                           O vizita in atelierul lui Brancusi,dupa
                           Cella Delavrancea
                            Recapitulare
                            Evluare
8.  Infloresc gradinile   1.1;1.2;.13;1.5;2.1;   Numeralul
               2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;   Scrierea si citirea corecta a
               3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;    numeralelor
               3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;.   Scrierea corecta a cuv nu-l, n-o si  20
               4.4;4.5;4.6;4.7;      nu-i
                            Compunerea libera
                            Texte suport:
                            Vestitorii primaverii, de George Cosbuc
                            Ciocarlia, dupa Ion Agarbiceanu
                            Furtuna, de Stefan Octavian Iosif
                            Nicusor, dupa Ion Al.Bratescu Voinesti
                               Recapitulare
                               Evaluare
9.  Lumea necuvantatoarelor  1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;     Partile principale de propozitie
                2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;     Predicatul verbal
                3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;     Subiectul simplu.*subiectul
                3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;      multiplu               20
                4.4;4.5;4.6;         Acordul predicatului cu subiectul
                               Compunerea in care se introduce
                                dialogul
                               Texte suport:
                            O furnica , de Tudor Arghezi
                            Cainele, dupa Silvia Kerim
                            Puiul, dupa I.Al.Bratescu-Voinesti
                               Recapitulare
                               Evaluare
10.  Calatorii si aventuri   1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;     Partile secundare de propozitie
                2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;     Atributul. Atributul exprimat prin
                3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;      adjectiv, substantiv si *numeral cu
                3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;      valoare de adjectiv          20
                4.4;4.5;4.6;         Complementul. Complementul
                                exprimat prin substantiv si prin
                                *pronume personal
                               Texte suport:
                            Ciresarii, dupa Constantin Chirila
                            Toate panzele sus, dupa Radu Tudoran
                               Recapitulare
                               Evaluare
11.  Zile de vara       1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;     Afisul
                2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;     Articole din reviste pentru copii
                3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;     Invitatia               17
                3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;     *Scrisoarea
                4.4;4.5;4.6;         texte suport:
Freamat de codru, de Mihai Eminescu
Amintiri din copilarie, dupa Ion Creanga
La despartire, dupa Calin Gruia
   Recapitulare
   Evaluare
Unitatea de invatare: Suna clopotelul
Nr.de ore:18                                        Perioada:………………………………

   Detalieri de       O.R.         Activitati de invatare            Resurse        Evaluare    Observatii
    continut
1.Nenea           1.1;1.2;1.5  -identificarea titlului si a autorului     ~Resurse materiale:     _observarea
directorul,dupa       ;2.2;2.3;   -sesizarea legaturii dintre ilustratii ,titlu  textul suport, fise de   sistematica
George Sovu         2.4;     sicontinutul textului              lucru, ilustratii, carti  -proba scrisa de
-textul literar(      2.6;3.1;   -ex de citire fluenta, expresiva a       diverse           evaluare
asezare in pagina,     3.2; 3.3;   textului, citirea pe roluri, citire selectiva  ~resurse procedurale:    formativa
ilustratii, titlu, autor,  3.5;3.7    -recunoasterea personajelor           conversatia, exercitiul,
recunoasterea               -integrarea cuv noi in enunturi         explicatia,
personajelor               -povestirea orala a fragmentelor        demonstratia, jocul
                     -povestirea in scris a unui fragment      didactic, invatarea
                     -simularea unoe situatii de comunicare     intuitiva
                     -exersarea actelor de vorbire          ~forme de organizare a
                     -exprimarea opiniilor legate de fapt      colectivului: activ
                     -transcriere                  frontala , pe perechi, in
                                             grup, individual
2.Cartea. Rolul       3.1; 3.7;   ~stabilirea rolului fiecarui element      -manual, fisa de lucru,   -observarea
ilustratiilor               component al unei carti             ilustratii, carti diverse  sistematica
-Elemente                 ~stabilirea corespodentei dintre ilustratii   -conversatia, explicatia,  (probe orale ,
componente                si cartile din care fac parte          exercitiul,         fise de lucru,
-Tipuri de litere             ~redarea mesajului unei carti prin desen    demonstratia, jocul     teme de casa )
                     ~identificarea tipurilor de litere folosite   didactic, activ       -proba scrisa de
                                             individuala         vealuare
                                             -activ individuala, pin   formativa
                                             perechi si frontala
3. Cuvantul Cuvinte     1.2; 2.2;   ~explicarea unor cuvinte cu ajutorul      -manual, fisa de lucru,   --observarea
cu aceeasi forma si     2.3;     dictionarului                  ilustratii, carti diverse  sistematica
cu sens diferit              ~integrarea achizitiilor lexicale in      -conversatia, explicatia,  (probe orale ,
-sensul cuvintelor            enunturi proprii                exercitiul,         fise de lucru,
(identificarea cu             ~redactarea unui text folosind cuvinte     demonstratia, jocul     teme de casa )
ajutorul                 date                      didactic, activ       -proba scrisa de
dictionarului)                                      individuala         vealuare
                                                           formativa
4.Vorbim si scriem     3.1;3.7;   ~ex de reglare a intonatiei, a tonului si a   -Manual, caiet,       -observarea
corect!               vitezei proprii de a vorbi         culegere de lb romana,    sistematica
-semnele de             ~ex de marcare prin intonatie a       fise de lucru, ilustratii,  (probe orale ,
punctuatie              semnelor de punctuatie           carti diverse        fise de lucru,
-despartirea cuv in         ~despartirea cuv in silabe         -conversatia, explicatia,  teme de casa )
silabe                ~identificarea vocalelor si a consoanelor  demonstratia,        -proba scrisa de
-vocale si consoane         ~dictare                  exercitiul, jocul      vealuare
                   ~redactarea unui text            didactic, invatarea     formativa
                                         intuitiva
                                         -activ.frontala, in
                                         perechi, in grup,
                                         individuala
5.Factori care pot    1.1;1.4;1.5 ~identificarea componentelor        -Manual, caiet,       -observarea
ingreuna         ;2.2;2.4;  comunicarii orale cu ajutorul imaginilor  culegere de lb romana,    sistematica
comunicarea             ~joc de mimica               fise de lucru, ilustratii,  (probe orale ,
-vorbitor, ascultator,        ~identificarea factorilor care pot     carti diverse        fise de lucru,
mesaj                ingreuna comunicarea            -conversatia, explicatia,  teme de casa )
-gesturi, mimica           ~ex de comunicare cu parteneri diversi   demonstratia,        -proba scrisa de
                   ~adaptarea elementelor de comunicare    exercitiul, jocul      vealuare
                   nonverbale la comunicarea verbala in    didactic, invatarea     formativa
                   situatie de dialog             intuitiva
                                         -activ.frontala, in
                                         perechi, in grup,
                                         individual
6. Planul initial al   4.2;4.3;  ~delimitarea in unitati logice de      -Manual, caiet,       -observarea
compunerii              contiunut                  culegere de lb romana,    sistematica
                   ~formularea ideilor principale       fise de lucru, ilustratii,  (probe orale ,
                   ~elaborarea planului initial al       carti diverse        fise de lucru,
                   compunerii cu ajutorul ilustratiilor    -conversatia, explicatia,  teme de casa )
                                         demonstratia,        -proba scrisa de
                                         exercitiul, jocul      vealuare
                                         didactic, invatarea     formativa
                                         intuitiva
                                         -activ.frontala, in
                                         perechi, in grup,
                                         individuala
7. Mi s-a terminat  1.1;1.2;1.5 ~citirea pe roluri, selectiva         -Manual, caiet,       -observarea
caietul , dupa Mircea ;2.2;2.3;2. ~recunoasterea personajelor          culegere de lb romana,    sistematica
Santimbreanu     4;2.6;3.1;3 ~explicarea semnelor de punctuatie       fise de lucru, ilustratii,  (probe orale ,
-textul narativ   .2;3.3;3.5;   ~delimitarea textului in fragmente      carti diverse        fise de lucru,
-planul simplu de  3.7;4.3;4.6   logice                    -conversatia, explicatia,  teme de casa )
idei         ;        ~integrarea achizitiilor lexicale in     demonstratia,        -proba scrisa de
-semne de punctuatie         enunturi proprii               exercitiul, jocul      vealuare
-cuvantul               ~transcriere                 didactic, invatarea     formativa
-comunicarea orala          ~povestirea in scris a unui fragment     intuitiva
-biletul               ~redactarea in scris a unui fragment     -activ.frontala, in
                   ~redactarea in scris a unui dialog, a unui  perechi, in grup,
                   bilet, a intrebarilor si a raspunsurilor   individuala
8. Scoala , de Tudor   1.1;2.2;2.3 ~ex de citire expresiva           -Manual, caiet,       -observarea
Arghezi          ;3.1;3.2;3. ~citirea expresiva in functie de diferite  culegere de lb romana,    sistematica
-poezie (strofa, vers)  3;4.1;4.6; repere                    fise de lucru, ilustratii,  (probe orale ,
                   ~inlocuirea unor cuvinte cu sinonimele    carti diverse        fise de lucru,
                   lor                     -conversatia, explicatia,  teme de casa )
                   ~identificarea unor expresii         demonstratia,        -proba scrisa de
                   ~sesizarea legaturii dintre strofe si    exercitiul, jocul      vealuare
                   ilustratii                  didactic, invatarea     formativa
                   ~ex de memorare si de recitare        intuitiva
                   expresiva                  -activ.frontala, in
                                          perechi, in grup,
                                          individual
9. Recapitulare      1.2;1.4;2.3 ~recunoasterea corespondentei dintre     -Manual, caiet,       -observarea
-rilul ilustratiilor   ;3.1;3.7;4. mesajul transmis de ilustratii si cel    culegere de lb romana,    sistematica
-cuvantul         1;     transmis de texte              fise de lucru, ilustratii,  (probe orale ,
-simulare de             ~identificarea sensului cuvintelor      carti diverse        fise de lucru,
dialoguri               ~povestirea unui fragment          -conversatia, explicatia,  teme de casa )
-planul initial al unei        ~desprinderea mesajului unui fragment    demonstratia,        -proba scrisa de
compuneri               ~identificarea cauzelor care perturba    exercitiul, jocul      vealuare
-prezentarea             comunicarea                 didactic, invatarea     formativa
lecturilor              ~ordonarea ideilor pt a alcatui planul    intuitiva
suplimentare             initial al unei compuneri          -activ.frontala, in
individuale              ~prezentarea unei lecturi suplimentare    perechi, in grup,
                                          individuala
10. evaluare       3.1;4.1;4.3 ~utilizarea corecta a semnelor de      -evaluare          -proba scrisa
sumativa         ;      punctuatie                  -activitate individuala
                   `realizarea corespondentei intre text si
                   ilustratii
                   ~utilizarea sensului corect al cuvintelor
`identificarea factorilor perturbanti ai
comunicarii
~stabilirea planului initial al unei
compuneri
Unitatea de invatare:A ruginit frunza din vii
Nr de ore: 15ore                                       Perioada:………………………………

Nr Detalieri de       Ob ref. Activitati de invatare               Resurse         Evaluar     Obs
crt. continut
1.  La Medeleni, dupa   1.1;1.2;2     Formulare de intrebari si raspunsuri  -text suport,      -probe orale,
   Ionel Teodoreanu   .2;3.1;       in legatura cu continutul textului   ilustratii, fise de   fise de lucru,
      Text narativ             narativ                lucru, date de autor,  teme pentru
                        Precizarea caracteristicilor      carti diverse      acasa
                        anotimpului toamna           -conversatia,      -proba scrisa
                        Explicarea unor expresii, a titlului  explicatia       de evaluare
                        Integrarea achizitiilor lexicale in  exercitiul,       formativa
                        enunturi noi              demonstratia, jocul
                        Stabilirea corespondentei intre text  didactic, invatarea
                        si ilustratii             intuitivaq
                                            -activ frontala, in
                                            perechi, in grup, si
                                            individuala
2.  Ghilimelele      3.3;3.4;3     Marcarea prin intonatia        -text suport,      -probe orale,
      Punctele de   .5;4.1;4.      corespunzatoare a semnelor de     ilustratii, fise de   fise de lucru,
      suspensie    2;         punctuatie               lucru, carti diverse  teme pentru
      Semnele de             Explicarea semnului de punctuatie   -conversatia,      acasa
      punctuatie             Identificarea elementelor       explicatia       -proba scrisa
                        descriptive dintr-un text       exercitiul,       de evaluare
                        Ex de utilizare a ortogramelor     demonstratia, jocul   formativa
                        Impartirea textului in fragmente    didactic, invatarea
                        Formularea ideilor principale     intuitivaq
                                            -activ frontala, in
                                            perechi, in grup, si
                                            individuala
3.  Propozitia      3.6;4.1;4     Formularea unor propozitii simple,   -texte suport,     -probe orale,
   enuntiativa,     .3;4.4;       a unor unor propozitii dezvoltate   ilustratii, fise de   fise de lucru,
   afirmativa                Transformarea propozitiilor simple   lucru, carti diverse  teme pentru
      Propozitia             in propozitii dezvoltate        -conversatia,      acasa
       enuntiativa            Alcatuiri de propozitii enuntiative  explicatia       -proba scrisa
       negativa              afirmative, propozitii enuntiative   exercitiul,       de evaluare
      Propozitia             negative                demonstratia, jocul   formativa
      Propozitia           Utilizarea corecta a semnelor de   didactic, invatarea
      simpla             punctuatie              intuitivaq
      Propozitia           Utilizarea elementelor descriptive  -activ frontala, in
      dezvoltata           intr-un text             perechi, in grup, si
                                         individuala
4.  Compunerea dupa    4.3;4.5;4    Observarea ilustratiilor       -text suport,      -probe orale,
   suport vizual     .6;       Stabilirea planului initial al    ilustratii, fise de   fise de lucru,
     Partile             compunerii              lucru, , carti diverse  teme pentru
      componente           Asezarea corecta a compunerii in   -conversatia,      acasa
      ale unei            pagina caietului( titlu, alineate,  explicatia        -proba scrisa
      compuneri           parti componente)           exercitiul,       de evaluare
     Asezarea in           Formularea unor opinii referitoare  demonstratia, jocul   formativa
      pagina             la modul de redactare si de      didactic, invatarea
      caietului           prezentare a compunerilor       intuitivaq
                                         -activ frontala, in
                                         perechi, in grup, si
                                         individuala
5.  Culesul porumbului  1.1;2.3;4    citirea selectiva           -text suport,      -probe orale,
     Povestirea    .2;4.4;     integrarea achizitiilor lexicale in  ilustratii, fise de   fise de lucru,
      orala a unui          enunturi noi             lucru, , carti diverse  teme pentru
      fragment            delimitarea textului in fragmente   -conversatia,      acasa
     Scrierea             logice                explicatia        -proba scrisa
      corecta a            formularea ideilor principale     exercitiul,       de evaluare
      cuvintelor           explicarea folosirii semnelor de   demonstratia, jocul   formativa
     propozitia            punctuatie              didactic, invatarea
                      alcatuirea de propozitii simple,   intuitivaq
                      dezvoltate, enuntiative afirmative si -activ frontala, in
                      negative               perechi, in grup, si
                                         individuala
6.  Rapsodii de toamna,  1.1;1.2;3    ex de discriminare a elementelor   -text suport,      -probe orale,
   de George       .3;4.1;     esentiale de cele de detaliu din text ilustratii, fise de   fise de lucru,
   Toparceanu              stabilirea sensului unor cuvinte sau lucru, date de autor,   teme pentru
     poezia(strofa,          expresii folosind dictionarul     carti diverse      acasa
      versul)             utilizarea corecta a semnelor de   -conversatia,      -proba scrisa
                      punctuatie              explicatia        de evaluare
                      explicarea rolului pe care il au   exercitiul,       formativa
                      semnele de punctuatie         demonstratia, jocul
                                         didactic, invatarea
                                           intuitivaq
                                           -activ frontala, in
                                           perechi, in grup, si
                                           individuala
7.  Formularea de      3.2;3.3;    ex de marcare prin intonatie a    -texte suport,     -probe orale,
   intrebari in legatura          semnului intrebarii          ilustratii, fise de  fise de lucru,
   cu continutul textului          discutarea textelor narative in    lucru, culegere    teme pentru
                        functie de urmatorii parametrii:   -conversatia,     acasa
                        cine?, ce face?, ce?, unde?, cand?,  explicatia       -proba scrisa
                        cum?, etc..              exercitiul,      de evaluare
                                           demonstratia, jocul  formativa
                                           didactic, invatarea
                                           intuitivaq
                                           -activ frontala, in
                                           perechi, in grup, si
                                           individuala
8.  Recapitulare               felul propozitiei
                        formulare intrebari in legatura cu
                        continutul textului9   Evaluare         4.1;4.3;4    formularea de intrebari in legatura  -fise de lucru     Proba scrisa
                .4;       cu continutul textului        -exercitiul
                        completarea enunturilor lacunare   -activitate
                        cu ortograme             individuala
                        utilizarea corecta a semnelor de
                        punctuatie
                        alcatuirea de propozitii simple
                        transformarea propozitiilor simple
                        in propozitii dezvoltate

Unitatea de invatare: Sfarsitul toamnei
Nr de ore: 15ore
1.  Verbul         2.5;4.1;4    construirea proozitiilor simple,   -texte suport,     -probe orale,
       definitie    .2; 4.4;     dezvoltate, enuntiative afirmative,  ilustratii, fise de  fise de lucru,
       numarul              enuntiative negative         lucru, , culegere   teme pentru
       verbului            utilizarea corecta a verbului     -conversatia,      acasa
       persoana            completarea enunturilor lacunare    explicatia       -proba scrisa
       verbului            analiza in tabel a verbelor      exercitiul,       de evaluare
       sensul             transcrierea, utilizand forma     demonstratia, jocul   formativa
       cuvintelor           corecta a verbelor a fi, a lua     didactic, invatarea
       analiza             redactarea unui text folosind verbe  intuitivaq
       morfologica           date                  -activ frontala, in
       in tabel                                perechi, in grup, si
                                          individuala
2.  Timpurile verbului   2.5;4.1;4    recunoasterea verbelor la diferite   -text suport,      -probe orale,
      numarul si    .4;       timpuri                ilustratii, fise de   fise de lucru,
      persoana             selectarea verbelor dintr-o lista de  lucru,carti       teme pentru
      verbului             parti de vorbire            diverse,culegere    acasa
      sensul              completarea enunturilor lacunare    -conversatia,      -proba scrisa
      cuvintelor            cu forma corecta a verbelor      explicatia       de evaluare
      analiza              analiza morfologica a verbelor in   exercitiul,       formativa
      morfologica           tabel                 demonstratia, jocul
      in tabel, dupa                             didactic, invatarea
      model                                  intuitivaq
                                          -activ frontala, in
                                          perechi, in grup, si
                                          individuala
3.  Tara de dincolo de   1.1;2.3;4    citirea pe roluri selectiva      -text suport,      -probe orale,
   negura, dupa Mihail  .4;       integrarea achizitiilor lexicale in  ilustratii, fise de   fise de lucru,
   Sadoveanu               enunturi proprii            lucru, date de autor,  teme pentru
      textul narativ          explicarea titlului, a cuvintelor si  carti diverse,     acasa
      verbul              expresiilor              culegere        -proba scrisa
                       delimitarea textului in fragmente   -conversatia,      de evaluare
                       logice                 explicatia       formativa
                       formularea ideilor principale     exercitiul,
                       folosirea corecta a semnelor de    demonstratia, jocul
                       punctuatie               didactic, invatarea
                                          intuitivaq
                       formulare de propozitii simple ,
                                          -activ frontala, in
                       dezvoltate, enuntiative afirmative,
                                          perechi, in grup, si
                       enuntiative negative
                                          individuala
11.  Scrierea corecta a   2.5;4.1;4    utilizarea corecta a ortogramelor   -texte suport,     -probe orale,
   cuvintelor va si v-a  .4;       completarea enunturilor lacunare    ilustratii, fise de   fise de lucru,
      verbul             cu ortograme              lucru, culegere     teme pentru
      formulare de          selectare corecta a ortogramelor    -conversatia,      acasa
      intrenari si          formulari de intrebari si raspunsuri  explicatia       -proba scrisa
      raspunsuri           despre continutul textului, folosind  exercitiul,       de evaluare
                      ortogramele invatate          demonstratia, jocul   formativa
                      alcatuirea de enunturi cu ajutorul   didactic, invatarea
                      ortogramelor              intuitivaq
                      dicatre                -activ frontala, in
                                          perechi, in grup, si
                                          individuala
4.  Sfarsit de toamna, 1.1;1.2;3      ex de discriminare a elementelor    -text suport,      -probe orale,
   de Vasile Alecsandri  .2;3.3;4.    esentiale de cele de detaliu      ilustratii, fise de   fise de lucru,
     poezie(strofa,  1;       utilizarea sensului corect al unor   lucru, date de autor,  teme pentru
      verbul)             cuvinte in enunturi          carti diverse,     acasa
                      utilizarea corecta a semnelor de    culegere        -proba scrisa
                      punctuatie               -conversatia,      de evaluare
                      explicarea pe care il au semnele de  explicatia       formativa
                      punctuatie               exercitiul,
                      ordonarea versurilor pentru a crea   demonstratia, jocul
                      strofa unei poezii           didactic, invatarea
                      completarea enunturilor lacunare    intuitivaq
                      cu parti de vorbire potrivite     -activ frontala, in
                                          perechi, in grup, si
                      identificarea temei poeziei
                                          individuala
5  Planul dezvoltat de  3.4;4.3;4    ex de citire a unor texte la prima   -texte suport,     -probe orale,
   idei          .6;       vedere cu adaptarea ritmului si    ilustratii, fise de   fise de lucru,
      planul simplu          intonatiei impuse de semnele de    lucru, carti diverse,  teme pentru
      de idei             punctuatie               culegere        acasa
                      compararea planului dezvoltat cu    -conversatia,      -proba scrisa
                      planul simplu             explicatia       de evaluare
                      elaborarea planului simplu si a    exercitiul,       formativa
                      celui dezvoltat de idei        demonstratia, jocul
                                          didactic, invatarea
                                          intuitivaq
                                          -activ frontala, in
                                          perechi, in grup, si
                                          individuala
6  Compunere cu      4.3;4.5;4    realizarea corespondentei intre un   -text suport,      -probe orale,
   inceput sau sfarsit dat  .6;       fragment si partea compunerii      ilustratii, fise de   fise de lucru,
                        elaborarea planului initial si a celui  lucru, carti diverse,  teme pentru
                        dezvoltat al compunerii         culegere        acasa
                        asezarea corecta a compunerii in     -conversatia,      -proba scrisa
                        pagina caietului             explicatia       de evaluare
                        formularea unor opinii referitoare    exercitiul,       formativa
                        la modul de redactare si de       demonstratia, jocul
                        prezentare a compunerilor        didactic, invatarea
                                            intuitivaq
                                            -activ frontala, in
                                            perechi, in grup, si
                                            individuala
7  Recapitulare       2.5;3.1;    ex de citire a unoe texte ;a prima    -texte suport,     -probe orale,
     rolul        3.4;4.1;    vedere cu adaptarea ritmului si     ilustratii, fise de   fise de lucru,
      ilustratiilor   4.3;4.4;    intonatiei impuse de semnele de     lucru, carti      teme pentru
     cuvintul       4.5;4.6;    punctuatie                diverse,culegere    acasa
     semnele de              asocierea unor mamente din        -conversatia,      -proba scrisa
      punctuatie             naratiune cu ilustratia         explicatia       de evaluare
     propozitia              corespunzatoare             exercitiul,       formativa
     ortograme              formulare ade enunturi cu sensul     demonstratia, jocul
     verbul                corect al cuvintelor           didactic, invatarea
     formulare de             selectarea propozitiilor simple ,    intuitivaq
                        dezvoltate dintr-un text dat       -activ frontala, in
      intrebari si
                        analiza verbelor in tabel        perechi, in grup, si
      raspunsuri
                                            individuala
     planul                formularea de intrebari pentru
      dezvoltat de            enunturi date
      idei                redactarea planului dezvoltat al
     compuneri              unei compuneri, apoi redactarea
                        compunerii
8.  Evaluare sumativa     4.1;4.3;4    formularea de intrebari in legatura   -fise de lucru     -proba scrisa
                .4;       cu continutul textului          -exercitiul       de evaluare
                        completarea enunturilor lacunare     -activitate       sumativa
                        cu ortograme               individuala
                        utilizarea corecta a semnelor de
                        punctuatie
                        alcatuirea de propozitii simple
                        transformarea propozitiilor simple
                        in propozitii dezvoltate
                        analiza verbelor
                        redactarea unei compuneri dupa
                        suport vizual

Unitatea de invatare: Povestiri cu talc
Nr de ore: 14                                           Perioada:………………………………

Nr    Detalieri de    Ob de       Activitati de invatare            Resurse       Evaluare     Obs
crt    contiunut      ref
1.  Palaria omuluui    1.1;2.4;    citirea pe roluri, selectiva        -text suport,     -probe orale,
   de zapada, dupa    2.5;2.6;    elaborarea planului simplu de idei     ilustratii, fise de  fise de lucru,
   Iuliu Ratiu      3.2;3.3;    jocuri gramaticale de corectare a      lucru, carti diverse  teme pentru
     planu simplu de  4.1;     gresellilor ortografice            -conversatia,     acasa
    idei                utilizarea ortogramelor           explicatia,      -probe scrisa de
                      formularrea de inrebari pentru       exercitiul,      evaluare
     verbul
                                            demonstratia, jocul  formativa
     ortografie si          sesizarea raporturilor logice de tipul: din
                     ce cauza? , cu ce conditie?          didactic, invatarea
    punctuatie
                      Ex de discriminare a elementelor      intuitiva
                     esentiale de cele de detaliu         -activ frontala , in
                                            perechi, in grup,
                      Simularea unor situatii de
                                            individuala
                     comunicare
                      Completarea unor enunturi cu
                     elemente de constructie a comunicarii
2.  Substantivul      2.5;3.4;    ex de citire a uno texte la prima      --text suport,     -probe orale,
     Felul si numarul  4.1;     vedere, cu adaptarea ritmului si       ilustratii, fise de  fise de lucru,
    substantivelor           intonatiei impuse de semnele de        lucru, carti diverse  teme pentru
     propozitia            punctuatie                  -conversatia,     acasa
                      recunoasterea substantivelor din      explicatia,      -probe scrisa de
                     texte date                  exercitiul,      evaluare
                      ex de ortografiere a formelor        demonstratia, jocul  formativa
                     flexionare ale partilor de vorbire      didactic, invatarea
                      ex de utilizare a substantivelor in     intuitiva
                     genitiv si dativ               -activ frontala , in
                                            perechi, in grup,
                                            individuala
3.  Genul          2.5;3.4;   ex de citire a unor texte la prima    -text suport,      - probe orale,
   substantivelor      4.1;    vedere cu adaptarea ritmului si      ilustratii, fise de   fise de lucru,
    felul si numarul         intonatiei impuse de semnele de      lucru, carti diverse,  teme pentru
   substantivelor           punctuatie                 culegere        acasa
    analiza              recunoasterea substantivelor       -conversatia,      -probe scrisa de
   morfologica             gruparea substantivelor in tabel     explicatia,       evaluare
    compunere             analiza morfologica a substantivelor   exercitiul,       formativa
                     selectate dintr-un text dat        demonstratia, jocul
   gramaticala
                      redactarea unor compuneri        didactic, invatarea
                     gramaticale                intuitiva
                                          -activ frontala , in
                                          perechi, in grup,
                                          individuala
4.  Povestea         1.1;2.5;   ex de discriminare a elementelor     -text suport,      - probe orale,
   crocodilului care    3.2;3.3;  esentiale de cele de detaliu        ilustratii, fise de   fise de lucru,
   plange , dupa             ex de constructie a propozitiilor    lucru, carti diverse  teme pentru
                     simple si a propozitiilor dezvoltate    -conversatia,      acasa
   Vladimir Colin
    rolul ilustratiilor        elaborarea planului dezvoltat de idei  explicatia,       -probe scrisa de
    planul dezvoltat          utilizarea elementelor de constructie  exercitiul,       evaluare
                     a comunicarii               demonstratia, jocul   formativa
   de idei                                    didactic, invatarea
    elemente de                                 intuitiva
   constructie a                                 -activ frontala , in
   comunicarii                                  perechi, in grup,
                                          individuala
5.  Povestirea orala a   2.3;2.6;    ex de trecere de la vorbire directa la  -text suport,      - probe orale,
   unor texte citite sau        vorbire indirecta             ilustratii, fise de   fise de lucru,
   mesaje audiate            utilizarea in contexte diferite , a   lucru, carti diverse,  teme pentru
    planul simplu de         achizitiilor lexicale noi         culegere        acasa
   idei                 povestirea orala a unui text citit    -conversatia,      -probe scrisa de
    dialoguri in            exprimarea opiniilor in legatura cu o  explicatia,       evaluare
   situatii concrete sau       imtamplare                 exercitiul,       formativa
   imaginare                                   demonstratia, jocul
                                          didactic, invatarea
                                          intuitiva
                                          -activ frontala , in
                                          perechi, in grup,
                                          individuala
6.   recapitulare     2.3;3.3;      substantivul             conversatia,      - probe orale,
              3.4;4.1;      povestirea orala a unui text citit  explicatia,       fise de lucru,
              4.2;                           exercitiul,       teme pentru
                                           demonstratia, jocul   acasa
                                           didactic, invatarea
                                           intuitiva
                                           -activ frontala , in
                                           perechi, in grup,
                                           individuala

7.   Evaluare
Unitatea de invatare: Scriitori indragiti
Nr de ore: 14

1.  Sfatul degetelor,   1.1;2.6;   ex de discriminare a elementelor      -text suport,      - probe orale,
   de Elena Farago    3.3; 3.5;  esentiale de cele de detaliu         ilustratii, fise de   fise de lucru,
    poezia, strofa ,         citire pe roluri              lucru, carti diverse  teme pentru
   versul               ex de reglare a intensitatii si      -conversatia,      acasa
                    volumului vocii precum si a ritmului     explicatia,       -probe scrisa de
                    vorbirii corespunzator incarcaturii     exercitiul,       evaluare
                    afective a ,esajului             demonstratia, jocul   formativa
                     recunoastrerea si prezentarea sumara    didactic, invatarea
                    a trasaturilor sufletesti ale personajelor  intuitiva
                     exprimarea opiniilor proprii in      -activ frontala , in
                    legatura cu trasaturile personajelor     perechi, in grup,
                                           individuala
2.  Scrierea corecta a   2.5;4.1;   utilizarea corecta a ortogramelor     text suport,      - probe orale,
   cuvintelor n-ai si   4.4;     selectarea formei corecte a        ilustratii, fise de   fise de lucru,
   nai                ortogramelor                 lucru, carti diverse,  teme pentru
      propozitia           formularea de propozitii care contin    culegere        acasa
                    ortogramelor                -conversatia,      -probe scrisa de
                     dictare de enunturi care contin      explicatia,       evaluare
                    ortograme                  exercitiul,       formativa
                                          demonstratia, jocul
                                          didactic, invatarea
                                          intuitiva
                                          -activ frontala , in
                                          perechi, in grup,
                                          individuala
3.  Transformarea     2.3;3.4;   citire la prima vedere          -text suport,      - probe orale,
   textului dialogat in  4.3;4.5;   ex de trecere de la vorbirea directa   ilustratii, fise de   fise de lucru,
   povestire             la vorbirea indirecta            lucru, carti diverse,  teme pentru
                     asezarea corecta a textului in pagina   culegere        acasa
                    caietului                  -conversatia,      -probe scrisa de
                     utilizarea corecta a unor elemente de   explicatia,       evaluare
                    relatie pentru a asigura succesiunea    exercitiul,       formativa
                    logica a propozitiilor in textul redactat  demonstratia, jocul
                                          didactic, invatarea
                                          intuitiva
                                          -activ frontala , in
                                          perechi, in grup,
                                          individuala
4.  Dupa asemanarea 1.1;2.5;      ex de discriminare a elementelor     -text suport,      - probe orale,
   lor, dupa Emil 3.2;3.3;     esentiale de cele de detaliu        ilustratii, fise de   fise de lucru,
   Garleanu              ex de construire de propozitii      lucru, carti diverse,  teme pentru
    propozitia            elaborarea planului de idei        culegere        acasa
    elemente de           utilizarea elementelor de constructie   -conversatia,      -probe scrisa de
                    a comunicarii                explicatia,       evaluare
   constructie a
                     povestirea orala a textului        exercitiul,       formativa
   comunicarii
                                          demonstratia, jocul
    transformarea
                                          didactic, invatarea
   vorbirii directe in
                                          intuitiva
   vorbire indirecta
                                          -activ frontala , in
                                          perechi, in grup,
                                          individuala
5.  Povestirea dupa un   2.3;2.6;   ex de trecere de la vorbire indirecta   -text suport,      - probe orale,
   plan de idei a unor  4.2;    la vorbire directa             ilustratii, fise de   fise de lucru,
   texte de mica            utilizarea in contexte diferite a     lucru, carti diverse,  teme pentru
   intindere              achizitiilor lexicale noi          culegere        acasa
     planul simplu si         povestirea in scris , dupa planul de    -conversatia,      -probe scrisa de
    planul dezvoltat de        idei, a unui text cunoscut          explicatia,       evaluare
    idei                exprimarea opiniilor in legatura cu o   exercitiul,       formativa
     povestirea orala        intamplare                  demonstratia, jocul
    a unui text citit                               didactic, invatarea
                                           intuitiva
                                           -activ frontala , in
                                           perechi, in grup,
                                           individuala
6.  Cumatra vulpe, de 1.1;2.6;      diferentierea elementelor esentiale    -text suport,      - probe orale,
   Otilia Cazimir      3.3;3.5;  de cele de detaliu              ilustratii, fise de   fise de lucru,
    poezia, strofa           respectarea semnelor de punctuatie     lucru, carti diverse,  teme pentru
   vers                in citire                  culegere        acasa
    povestirea orala          recunoasterea si prezentarea sumara    -conversatia,      -probe scrisa de
   a unui text citit         a trasaturilor sufletesti ale personajelor  explicatia,       evaluare
                      dictare                  exercitiul,       formativa
                      ex de memorare si recitare         demonstratia, jocul
                                           didactic, invatarea
                                           intuitiva
                                           -activ frontala , in
                                           perechi, in grup,
                                           individuala
7.  Compunere dupa un    3.1;4.3;   recunoasterea corespondentei dintre    -text suport,      - probe orale,
   plan propriu de idei   4.6;    mesajul transmis de ilustratie si de cel   ilustratii, fise de   fise de lucru,
    rolul ilustratiilor       transmis de text               lucru, carti diverse,  teme pentru
    planul initial al         elaborarea unui plan de idei pentru    culegere        acasa
   compunrii             compunere                  -conversatia,      -probe scrisa de
                      elaborarea compunerii           explicatia,       evaluare
                      formularea unor opinii referitoare la   exercitiul,       formativa
                     modul de redactare si de prezentare a    demonstratia, jocul
                     compunerilior                didactic, invatarea
                                           intuitiva
                                           -activ frontala , in
                                           perechi, in grup,
                                           individuala
8.  Vorbim si scriem     2.2;3.3;   ex de citire a unor texte la prima     -text suport,      - probe orale,
               3.4;4.1;  vedere cu adaptarea ritmului si       ilustratii, fise de   fise de lucru,
   corect!         4.2;    intonatiei impuse de semnele de      lucru, carti diverse,  teme pentru
   Printul fericit, de        punctuatie                 culegere        acasa
   Oscar Wilde             marcarea prin intonatie a semnelor    -conversatia,      -probe scrisa de
     povestirea orala        de punctuatie               explicatia,       evaluare
    a unor texte de mica        utilizarea corecta a ortogramelor    exercitiul,       formativa
    intindere              utilizarea corecta a partilor de     demonstratia, jocul
                                          didactic, invatarea
     ortograma            vorbire studiate
     elemente de            povestirea orala a unui text citit    intuitiva
                      exprimarea opiniilor in legatura cu   -activ frontala , in
    constructie a
                     faptele petrecute in text         perechi, in grup,
    comunicarii
                                          individuala
9.  Recapitulare     2.3;3.3;    ex de citire a unor texte la prima    - ilustratii, fise de  - probe orale,
              3.4;4.1;   vedere cu adaptarea ritmului si      lucru, carti diverse,  fise de lucru,
     povestirea scrisa 4.2;     intonatiei impuse de semnele de      culegere        teme pentru
     elemente de           punctuatie                 -conversatia,      acasa
    constructie a            marcarea prin intonatie a semnelor    explicatia,       -probe scrisa de
    comunicarii            de punctuatie               exercitiul,       evaluare
     ortograme             analiza morfologica a partilor de    demonstratia, jocul   formativa
     compunere dupa         vorbire studiate              didactic, invatarea
    plan de idei            utilizarea corecta a ortogramelor    intuitiva
                      povestirea orala, apoi in scris a unui  -activ frontala , in
                     text                    perechi, in grup,
                      elaborarea unui plan de idei       individuala
                      redactarea compunerii dupa planul
                     de idei
10.  Evaluare        4.1;4.3;   utilizarea corecta a semnelor de     -fise de lucru     -proba scrisa
   sumativa              punctuatie                 -exercitiul,
                      utilizarea corecta a ortogramelor    evaluarea
                      redactarea compunrii dupa planul     -activitate
                     de idei elaborat              independenta
                      utilizarea unor elemenete de
                     relatiepentru asigurarea succesiunii
                     logice a propozitiilor intr-un text
                     redactat
Unitatea de invatare : Baba iarna intra-n sat
Nr de ore : 16                              Perioada : …………………………………
-1-      -2-      -3-             -4-            -5-   -6-                  -7-
1.  ,,Iarna’’ de Vasile    1.1;2.2;   ex de deosebire a elementelor   -text suport, volum     -observarea
   Alecsandri         3.1;3.3;  de detaliu fata de cele esentiale  ,,Pasteluri’’, ilustratii  sistematica, (fise de
    rolul ilustratiilor   3.5;     citire selectiva          , fise de lucru       lucru , teme pentru
    cuvantul               ex de dictare si de ortoepie    -conversatia,        acasa)
    parti de vorbire           ex de recitare si memorare     explicatia, exercitiul,   -fisa scrisa de
                       asocierea unor momente din     demonstratia, jocul     evaluare formativa
                      poezie cu ilustratiile        didactic, invatarea
                      corespunzatoare           prin descoperire
                       ex de marcare prin intonatie a   -activitate frontala ,in
                      semnelor de punctuatie        perechi, in echipe,
                                        individuala
                       identificarea elementelor
                      descriptive dintr-un text


2.  Adjectivul         2.5;3.7;   recunoasterea substantivelor si  -text suport, ilustratii  -observarea
    substantivul            adjectivelor dintr-un text      , fise de          sistematica, (fise de
    propozitia              acordul adjectivului cu      lucru,culegere       lucru , teme pentru
                      substantivul dat           -conversatia,        acasa)
                       integrarea achizitiilor lexicale  explicatia, exercitiul,   -fisa scrisa de
                      in enunturi noi           demonstratia, jocul     evaluare formativa
                       selectarea adjectivelor din    didactic, invatarea
                      lecturi suplimentare         prin descoperire
                                        -activitate frontala ,in
                                        perechi, in echipe,
                                        individuala
3.  ,,Fram, ursul polar’’,   1.1;3.2;   formulare de intrebari pentru   text suport, ,,Fram,    -observarea
   dupa Cezar Petrescu    3.3;4.1;  sesizarea raporturilor logice de   ursul polar’’ ,       sistematica, (fise de
    rolul ilustratiilor        tipul : din ce cauza?, cu ce     ilustratii , fise de    lucru , teme pentru
    planul de idei           conditie?              lucru, carti diverse    acasa)
    formulare de             Delimitarea textului in      -conversatia,        -fisa scrisa de
   intrebari si raspunsuri       fragmente logice           explicatia, exercitiul,   evaluare formativa
    semnele de              Elaborarea planului simplu de   demonstratia, jocul
   punctuatie              idei                 didactic, invatarea
                      Explicarea rolului pe care il au  prin descoperire
                     semnele de punctuatie in textele   -activitate frontala ,in
                     citite                perechi, in echipe,
                                       individuala
4.  Genul          2.5;3.6;   Identificarea adjectivelor din   texte suport, ilustratii  -observarea
   adjectivelor.Acordul   4.4;    texte date              , fise de lucru,      sistematica, (fise de
   adjectivului cu            Stabilirea acordului        culegeri          lucru , teme pentru
   substantivul            adjectivului cu substantivul     -conversatia,       acasa)
    Numarul si genul          Analiza morfologica a       explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
   substantivelor           adjectivului si substantivului    demonstratia, jocul    evaluare formativa
                                       didactic, invatarea
                                       prin descoperire
                                       -activitate frontala ,in
                                       perechi, in echipe,
                                       individuala
5.  Vorbim si scriem corect 3.3;3.4;   Citire la prima vedere       texte suport, ilustratii  -observarea
   !            4.1;4.2;   Povestirea unui text de mica    , fise de lucru,      sistematica, (fise de
   ,,Darurile’’ , dupa   4.3;    intindere              culegeri          lucru , teme pentru
   E.T.A. Hoffman            Selectarea partilor de vorbire   -conversatia,       acasa)
    Povestirea unui text       studiate dintr-o lista de cuvinte,  explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
   de mica intindere          dintr-un text            demonstratia, jocul    evaluare formativa
    Analiza morfologica         Analiza morfologica a partilor   didactic, invatarea
    Compunere dupa          de vorbire              prin descoperire
   suport vizual             Elaborarea planului simplu de   -activitate frontala ,in
                     idei al unei compuneri        perechi, in echipe,
                      Redactarea compunerii dupa     individuala
                     suport vizual
6.  ,,Colindatorii’’, dupa  1.1;3.2;   Formularea de intrebari pentru   texte suport, ilustratii  -observarea
   Mihail Sadoveanu     3.3;3.5;  stabilirea raporturilor logice de  , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    Planul simplu de    4.1;    tipul : din ce cauza?, cu ce     culegeri          lucru , teme pentru
   idei                conditie?              -conversatia,       acasa)
    Povestirea orala a         Delimitarea textului in      explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
   textului              fragmente logice           demonstratia, jocul    evaluare formativa
                      Elaborarea planului simplu de   didactic, invatarea
                     idei                 prin descoperire
                      Povestirea orala a textului    -activitate frontala ,in
                      Marcarea prin intonatie a     perechi, in echipe,
                     semnelor de punctuatie        individuala
                      Recunoasterea si prezentarea
                     sumara a trasaturilor sufletesti si
                     fizice ale personajelor
                      Dictare7.  Scrierea corecta a    2.6;4.1;   Transcrierea enunturilor care  texte suport, ilustratii  -observarea
   cuvintelor n-am si n-ai       contin ortograme          , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    Verbul                Formularea de intrebari care   culegeri          lucru , teme pentru
    Propozitia             contin ortograme          -conversatia,       acasa)
   enuntiativa negativa          Exprimarea opiniei in legatura  explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                     cu un fapt cunoscut        demonstratia, jocul    evaluare formativa
                                       didactic, invatarea
                                       prin descoperire
                                       -activitate frontala ,in
                                       perechi, in echipe,
                                       individuala
8.  Pozitia adjectivului fata 3.4;4.1;   Ex de citire a unor texte la   texte suport, ilustratii  -observarea
   de substantiv in     4.3;4.4;  prima vedere cu adaptarea ritmului , fise de lucru,      sistematica, (fise de
   propozitie. Scrierea         si intonatiei impuse de semnele de culegeri          lucru , teme pentru
   corecta a adjectivelor        punctuatie             -conversatia,       acasa)
   terminate in –iu            Alcatuirea de enunturi cu    explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
    Substantivul            adjective terminate in –iu     demonstratia, jocul    evaluare formativa
    Acordul adjectivului         Ex de descriere a unor obiecte didactic, invatarea
   cu substantivul            Ex de stabilire a acordului   prin descoperire
                     dintre adjectiv si substantivul  -activitate frontala ,in
                     determinat             perechi, in echipe,
                      Transformarea substantivelor   individuala
                     in adjective
9.  Pesonajul literar    3.4;3.5;   Ex de citire a unor texte la      -texte suport,       -observarea
    Adjectivul      37;    prima vedere cu adaptarea ritmului    ilustratii , fise de    sistematica, (fise de
                     si intonatiei impuse de semnele de    lucru, culegeri      lucru , teme pentru
                     punctuatie                -conversatia,       acasa)
                      Ex de recunoastere si de        explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                     prezentare sumara a trasaturilor     demonstratia, jocul    evaluare formativa
                     fizice si sufletesti ale personajelor  didactic, invatarea
                      Recunoasterea personajelor pe     prin descoperire
                     baza unor enunturi date din textele   -activitate frontala ,in
                     studiate                 perechi, in echipe,
                      Conversatii in grup , n care      individuala
                     elevii sa puna intrebari si sa dea
                     raspunsuri referitoare la un text
                     citit
10.  Recapitulare      1.2;3.2;      Adjectivul                         -observarea
               3.4;3.5;      Acordul adjectivului cu                   sistematica, (fise de
               4.3;        substantivul                        lucru , teme pentru
                         Ortograme                          acasa)

11.  Evaluare


Unitatea de invatare : Traditii si obiceiuri romanesti
Nr de ore : 16                                        Perioada : …………………………………
1.  Traditii romaneşti de  3.3;3.7;   Marcarea prin intonaţie a       texte suport, ilustraţii -observarea
   sărbători             semnelor de punctuatie          , fise de lucru,     sistematica, (fise de
                      Prezentarea unor obiceiuri si     culegeri         lucru , teme pentru
                     traditii din localitatea natala si din  -conversatia,      acasa)
                     alte zone ale tarii           explicatia, exercitiul, -fisa scrisa de
                                         demonstratia, jocul   evaluare formativa
                                         didactic, invatarea
                                         prin descoperire
                                         -activitate frontala ,in
                                         perechi, in echipe,
                                        individuala
2.  Spatiul si timpul in    3.1;3.4;   Recunoasterea spatiului si    texte suport, ilustratii  -observarea
   textul literar       4.3;    timpului in care se petrece o    , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    Rolul ilustratiilor         actiune cu ajutorul informatiilor  culegeri          lucru , teme pentru
    Adjectivul             transmise de ilustraţii       -conversatia,       acasa)
                       Citirea unor texte la prima    explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                      vedere               demonstratia, jocul    evaluare formativa
                       Ex de descriere a unei      didactic, invatarea
                      activitati, folosind adjective   prin descoperire
                      potrivite              -activitate frontala ,in
                       Alcatuirea unor enunturi ,    perechi, in echipe,
                      utilizand elemenete de relatie   individuala
                      pentru a asigura succesiunea
                      logica a propozitiilor
3.  Compunerea pe baza     4.3;4.5;   Elaborarea planului initial al  texte suport, ilustraţii  -observarea
   unor cuvinte si a unor   4.6;    compunerii             , fise de lucru,      sistematica, (fise de
   expresii date              Asezarea corecta a compunerii   culegeri          lucru , teme pentru
    Planul initial al unei       in pagina caietului         -conversatia,       acasa)
   compuneri                Plasarea corecta a alineatelor  explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                       Scrierea caligarfica a      demonstratia, jocul    evaluare formativa
                      compunerii             didactic, invatarea
                       Utilizarea corecta a       prin descoperire
                      ortogramelor so semnelor de     -activitate frontala ,in
                      punctuatie             perechi, in echipe,
                       Formularea unor opinii si     individuala
                      puncte de vedere referitoare la
                      modul de redactare si de
                      prezentare a compunerii
4.  Copiii si pasarelele,   1.1;2.5;   Ex de diferentiere a       texte suport, ilustratii  -observarea
   dupa Eugen Jianu      4.1;4.4;  elementelor esentiale de cele de  , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    Semnele de             detaliu               culegeri          lucru , teme pentru
   punctuatie               Folosirea corecta a semnelor   -conversatia,       acasa)
    Propozitia             de punctuatie            explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
    Formulare de             Transformarea propozitiilor    demonstratia, jocul    evaluare formativa
   intrebari si raspunsuri        simple in propozitii dezvoltate   didactic, invatarea
   legate de continutul         prin adaugarea de dajective     prin descoperire
   textului                Formulare de intrebari si     -activitate frontala ,in
                      raspunsuri legate de continutul   perechi, in echipe,
                      textului               individuala
5.  Compunere cu titlul    4.3;4.5;   Elaborarea planului initial al   texte suport, ilustratii  -observarea
   dat                  unei compuneri            , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    Planul initial al unei        Transcrierea in ordine logica a  culegeri          lucru , teme pentru
   compuneri               unor fragmente date pentru      -conversatia,       acasa)
                      reconstituirea unei compuneri    explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                                        demonstratia, jocul    evaluare formativa
                                        didactic, invatarea
                                        prin descoperire
                                        -activitate frontala ,in
                                        perechi, in echipe,
                                        individuala
6.  Iarna pe ulita, de     1.2;1.4;   Ex de inlocuire a cuvintelor cu  texte suport,vol      -observarea
   George Cosguc       1.5;    sinonime, antonime          ,,Poezii ‚’ de G.     sistematica, (fise de
    Poezie, strofa,            Identificaea cauzelor care     Cosbuc, ilustratii ,    lucru , teme pentru
   versul, tematica           impiedica intelegerea mesajului   fise de lucru, culegeri  acasa)
    Factori perturbatori         Discutii libere pe teme date    -conversatia,       -fisa scrisa de
   ai comunicarii             Ex de transcriere. Asezarea    explicatia, exercitiul,  evaluare formativa
    Cuvinte cu aceeasi         corecta a poeziei in pagina     demonstratia, jocul
   forma dar sens diferit        caietului              didactic, invatarea
                       Ex de memorare si de citire    prin descoperire
                                        -activitate frontala ,in
                                        perechi, in echipe,
                                        individuala
7.  Scrierea corecta a     1.1;2.5;   Exersarea actelor de vorbire    -texte suport,       -observarea
   cuvintelor n-ati si n-am  4.1;4.4;   Ex de completare a unor      ilustratii , fise de    sistematica, (fise de
                      enunturi cu ortogramele studiate   lucru, culegeri      lucru , teme pentru
                       Dictare              -conversatia,       acasa)
                                        explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                                        demonstratia, jocul    evaluare formativa
                                        didactic, invatarea
                                        prin descoperire
                                        -activitate frontala ,in
                                        perechi, in echipe,
                                        individuala
8.  Recapitulare        1.2;3.2;    Citire la prima vedere      -texte suport,       -observarea
    Cuvantul         3.4;3.5;    Folosirea dictionarului pentru  ilustratii , fise de    sistematica, (fise de
    Timpul, spatiul,    4.3;    identificarea sensului cuvintelor   lucru, culegeri      lucru , teme pentru
   personajele in textul        necunoscute              -conversatia,       acasa)
   literar                Recunoasterea si prezentarea     explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
    Parti de vorbire         personajelor              demonstratia, jocul    evaluare formativa
   studiate               Identificarea determinantilor    didactic, invatarea
    Compunere cu           spatiali si temporali ai actiunii   prin descoperire
   ajutorul cuvintelor si        Elaborarea unor compuneri cu     -activitate frontala ,in
   expresiilor date          ajutorul cuvintelor si a expresiilor  perechi, in echipe,
                     date                  individuala
                      Analiza morfologica

9.  Evaluare sumativa    3.2;3.6;   Identificarea determinantilor    -fise de lucru       -proba scrisa
               4.1;4.3;  spatiali si temporali ai actiunii   -exercitiul
                      Alcatuirea de enunturi care     -activitate
                     contin ortograme            independenta
                      Ex de acord al adjectivului su
                     substantivul determinant
                      Redactarea unei compuneri cu
                     ajutorul cuvintelor si expresiilor
                     date
Unitatea de invadare : Romani cu care ne mândrim
Nr de ore : 18 ore                                  Perioada : ……………………………….
-1-      -2-     -3-        -4-                   -5-      -6- -7-
1.  Muma lui Stefan cel   1.1;2.3;   Formulare de intrebari prin      -texte suport ( Muma    -observarea
   Mare , de Dimitrie   3.2;3.3;  sesizarea raporturilor logice de    lui Stefan cel Mare,    sistematica, (fise de
   Bolintineanu            tipul : din ce cauza ? cu ce conditie  de Dimitrie        lucru , teme pentru
    Transformarea          ?                    Bolintineanu),       acasa)
   textului dialogat in         Ex de identificare a         ilustratii , fise de    -fisa scrisa de
   povestire             determinantilor spatiali si       lucru, culegeri      evaluare formativa
    Parti de vorbire         temporali ai actiunii          -conversatia,
                     Ex de citire selectiva si       explicatia, exercitiul,
                    explicativa pentru desprinderea     demonstratia, jocul
                    informatiilor esentiale si de detaliu  didactic, invatarea
                     Transformarea vorbirii directe    prin descoperire
                    in vorbire indirecta          -activitate frontala ,in
                     Stabilirea tematicii, mesajului    perechi, in echipe,
                    poeziei                 individuala
                     Transcriere
                     Ex de memorare si recitare
2.  Pronumele personal.   2.5;2.6;   identificarea pronumelor din     -texte suport,       -observarea
   Pronumele personal         texte date               ilustratii , fise de    sistematica, (fise de
   de politete             completarea unor enunturi       lucru, culegeri      lucru , teme pentru
    Substantivul           lacunare cu pronumele potrivite     -conversatia,       acasa)
    prpozitia             inlocuirea substantivelor dintr-   explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                    un text cu pronume           demonstratia, jocul    evaluare formativa
                    corespunzatoare             didactic, invatarea
                     analiza morfologica a         prin descoperire
                    pronumelor personale          -activitate frontala ,in
                     transformarea propozitiilor      perechi, in echipe,
                    simple in propozitii dezvoltate     individuala
3.  Alte forme ale     2.4;3.4;   citire la prima vedere        -texte suport,       -observarea
   pronumelui personal   4.1;     explicarea utilizarii cratimei in   ilustratii , fise de    sistematica, (fise de
    subtantivul           scrierea ortogramelor          lucru, culegeri      lucru , teme pentru
    constituirea unor         e3x de simulare a unor situatii    -conversatia,       acasa)
   dialoguri in situatii       de comunicare cu parteneri diversi,   explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
   imaginare             pe teme diverse             demonstratia, jocul    evaluare formativa
                                        didactic, invatarea
                                        prin descoperire
                                        -activitate frontala ,in
                                        perechi, in echipe,
                                        individuala
4.  George Enescu , dupa   1.1;3.2;   formulare de intrebari prin    -text suport, ilustratii  -observarea
   Pavel Campeanu      3.3;4.1;  sesizarea raporturilor logice de   , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    propozitia             tipul: din ce cauza ? cu ce     culegeri          lucru , teme pentru
    planul simplu de          conditie?              -conversatia,       acasa)
   idei                  Delimitarea textului in      explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                     fragmente logice           demonstratia, jocul    evaluare formativa
                      Elaborarea planului simplu de   didactic, invatarea
                     idei                 prin descoperire
                      Explicarea rolului semnelor de   -activitate frontala ,in
                     punctuatie              perechi, in echipe,
                      Intagrarea achizitiilor lexicale  individuala
                     in enunturi proprii

5.  Genul pronumelui     3.4;4.1;   Ex de citire a unoe texte la    -text suport, ilustratii  -observarea
    Genul               prima vedere cu adaptarea ritmului  , fise de lucru,      sistematica, (fise de
   substantivului            si intonatiei impuse de semnele de  culegeri          lucru , teme pentru
                     punctuatie              -conversatia,       acasa)
                      Identificarea genului       explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                     pronumelui personal         demonstratia, jocul    evaluare formativa
                      Selectarea formei corecte a    didactic, invatarea
                     ortogramelor             prin descoperire
                      Alcatuirea de enunturi care    -activitate frontala ,in
                     contin ortogramele date       perechi, in echipe,
                      Construirea de enunturi care    individuala
                     contin forme meaccentuate ale
                     pronumelui personal
6.  O vizita la atelierul lui 1.1;3.2;   Ex de diferentiere a        -text suport, ilustratii  -observarea
   Brancusi, dupa Celle   3.3;4.1;  elemenetelor esentiale de cele de  , fise de lucru,      sistematica, (fise de
   Delevrancea             detaliu               culegeri          lucru , teme pentru
    Cuvantul               Delimitarea textului in      -conversatia,       acasa)
    Transformarea           fragmente              explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
   textului dialogat in          Elaborarea planului de idei    demonstratia, jocul    evaluare formativa
   povestire               Povestirea orala a textului    didactic, invatarea
                      Inlocuirea unor cuvinte cu     prin descoperire
                     sinonimele lor            -activitate frontala ,in
                      Explicarea rolului semnelor de   perechi, in echipe,
                     punctuatie              individuala
7.  Scrierea corecta a    2.5;4.1;   Utilizarea corecta a        -text suport, ilustratii  -observarea
   cuvintelor ce-l si cel  4.4;    ortogramelor ce contin pronumelel   , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    Pronumele personal        personal –l in enunturi        culegeri          lucru , teme pentru
                      Alegerea formei corecte a      -conversatia,       acasa)
                     ortogramei              explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                      Completarea enunturilor       demonstratia, jocul    evaluare formativa
                     lacunare cu formele potrivite ( cel  didactic, invatarea
                     sau ce-l)               prin descoperire
                                        -activitate frontala ,in
                                        perechi, in echipe,
                                        individuala
8.  Recapitulare       2.5;4.1;   Ex de citire a unor texte la    -text suport, ilustratii  -observarea
    Pronumele personal   3.4;    prima vedere cu adaptarea ritmului  , fise de lucru,      sistematica, (fise de
    Scrierea corecta a        si intonatiei impuse de semnele de  culegeri          lucru , teme pentru
   cuvintelor ce-l si cel       punctuatie              -conversatia,       acasa)
                      Completarea unor enunturi cu    explicatia, exercitiul,  -fisa scrisa de
                     elemenete de constructie a      demonstratia, jocul    evaluare formativa
                     comunicarii studiate         didactic, invatarea
                      Compunere de enunturi cu      prin descoperire
                     ajutorul unor ortograme date     -activitate frontala ,in
                      Transcrieri cu alegerea formei   perechi, in echipe,
                     corecte a ortogramelor        individuala
9.  Evaluare sumativa    3.7;4.1;   Prezentarea unor lecturi      -exercitiul        -proba scrisa
                     suplimentare             -activitate
                      Recunoasterea pronumelui      independenta
                     personal dintr-o lista de cuvinte
                      Analiza morfologica
                      Alegerea formei corecte a
                     pronumelui personal
Unitatea de invatare : Infloresc gradinile
Nr de ore : 20 ore
-1-       -2-      -3-          -4-                -5-          -6-       -7-
1.  ,,Vestitorii     1.1;1.4;  Citire selectiva             -text suport,     -probe orale, fise de
   primaverii’’ , de    2.1;2.2;   Precizarea tematicii poeziei     ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
   George Cosbuc      2.5;     Desprinderea mesajului poeziei    lucru, carti diverse  -evaluare formativa
    Pronumele personal         Ex de explicare a unor expresii   -conversatia
                     Ex de memorare si recitare cu    explicatia,
                    utilizarea elementelor de comunicare  exercitiul,
                    nonverbala               demonstratia, jocul
                     Transformarea propozitiilor     didactic, invatarea
                    simple in propozitii dezvoltate    intuitiva
                                        -activ frontala, in
                                        perechi, in echipa ,
                                        individuala
2.  Numeralul        2.5;3.6;   Recunoasterea numeralelor in     -text suport,     -probe orale, fise de
                    texte date               ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
                     Identificarea numeralelor intr-o   lucru,         -evaluare formativa
                    lista de cuvinte            -conversatia
                     Ex de construire de enunturi care  explicatia,
                    contin numerale            exercitiul,
                                        demonstratia, jocul
                                        didactic, invatarea
                                        intuitiva
                                        -activ frontala, in
                                        perechi, in echipa ,
                                        individuala
3.  Scrierea si citirea   2.5;3.6;   Identificare numeralelor din     -text suport,     -probe orale, fise de
   corecta a numeralelor  4.3;    texte date               ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
                     Corectarea greselilor strecurate   lucru,         -evaluare formativa
                    intentionat in enunturi        -conversatia
                     Completarea enunturilor cu      explicatia,
                    elemente de constructie a       exercitiul,
                    comunicarii studiate          demonstratia, jocul
                     Ex de descriere a unor obiecte    didactic, invatarea
                                        intuitiva
                                        -activ frontala, in
                                         perechi, in echipa ,
                                         individuala
4.  ,,Ciocarlia’’ , dupa Ion  1.1;3.2;   Citire selectiva           -text suport,     -probe orale, fise de
   Agarbiceanu        3.3;4.1;   Formulare de intrebari si      ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
    Povestirea orala a         raspunsuri               lucru, carti diverse  -evaluare formativa
   unui text de mica            Explicarea unor expresii       -conversatia
   intindere                Selectarea propozitiilor       explicatia,
                      interogative si a celor exclamative  exercitiul,
                      din text                demonstratia, jocul
                       Delimitarea textului in       didactic, invatarea
                      fragmente logice            intuitiva
                       Elaborarea planului de idei     -activ frontala, in
                                         perechi, in echipa ,
                       Povestirea orala a textului
                                         individuala
5.  Scrierea corecta a     1.2;2.5;   Recunoasterea pronumelor       -text suport,     -probe orale, fise de
   cuvintelor nu-l , nu-i   4.1;4.4;  personale in enunturi         ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
   n-o                  Alcatuirea de enunturi cu      lucru, culegeri    -evaluare formativa
    Pronumele              ajutorul unor ortograme        -conversatia
    Propozitia              Explicarea unor cuvinte cu      explicatia,
   enuntiativa negativa         ajutorul dictionarului         exercitiul,
                       Transformarea propozitiilor     demonstratia, jocul
                      enuntiative afirmative in propozitii  didactic, invatarea
                      enuntiative negative          intuitiva
                                         -activ frontala, in
                                         perechi, in echipa ,
                                         individuala
6.  ,,Furtuna’’ , de Sf. O.  1.1;3.2;   Ex de citire a unor texte la     -text suport,     -probe orale, fise de
   Iosif           3.3;4.1;  prima vedere cu adaptarea ritmului   ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
    Poezie (strofa,          si intonatiei impuse de semnele de   lucru, carti diverse  -evaluare formativa
   vers)                punctuatie               -conversatia
                       Citire selectiva           explicatia,
                       Formulare de intrebari si      exercitiul,
                      raspunsuri               demonstratia, jocul
                       Alcatuire de enunturi folosind    didactic, invatarea
                      cuvinte si expresii date        intuitiva
                       Explicarea utilizarii unor semne   -activ frontala, in
                      de punctuatie             perechi, in echipa ,
                                         individuala
7.  Compunere libera     4.3;4.5   Ordonare de enunturi date       -text suport,     -probe orale, fise de
   Zi de primavara           reconstituirea unei compuneri      ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
                      Elaborarea planului unei       lucru, carti diverse  -evaluare formativa
                     compuneri                -conversatia
                                         explicatia,
                                         exercitiul,
                                         demonstratia, jocul
                                         didactic, invatarea
                                         intuitiva
                                         -activ frontala, in
                                         perechi, in echipa ,
                                         individuala
8.  ,,Nicusor’’ dupa i. Al.  1.1;3.2;   Citire selectiva           -text suport,     -probe orale, fise de
   Bratescu-Voinesti     3.3;4.1;   Formulare de intrebari si       ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
    Transformarea           raspunsuri               lucru, carti diverse  -evaluare formativa
   dialogului in povestire        Delimitarea textului in        -conversatia
                     fragmente logice            explicatia,
                      Explicarea unor expresii       exercitiul,
                      Inlocuirea unor cuvinte su      demonstratia, jocul
                     sinonime ale acestora          didactic, invatarea
                      Explicarea unor cuvinte si      intuitiva
                     expresii cu ajutorul dictionarului   -activ frontala, in
                                         perechi, in echipa ,
                      Transformarea unui dialog in
                                         individuala
                     povestire
                      Transcriere
                      Analiza unor parti de vorbire:
                     numeralul, pronumele
9.  Recapitulare       1.1;1.4;   Formulare de intrebari si       -text suport,     -probe orale, fise de
    Adjectivul,       2.5;3.2;  raspunsuri pe baza unor suporturi    ilustraţii, fise de  lucru, teme pt acasa
   numeralul         3.3;3.6;  imagisticice              lucru, carti diverse  -evaluare formativa
    Scrierea corecta a   4.1;4.3;   Autodictare              -conversatia
   cuvintelor nu-l, n-o,   4.4;     Analiza unor adjective din texte   explicatia,
   nu-i                 date                  exercitiul,
                      Formulare de enunturi, folosind    demonstratia, jocul
                     cuvintele nu-l, n-o, nu-i si numerale  didactic, invatarea
                     date                  intuitiva
                                         -activ frontala, in
                                      perechi, in echipa ,
                                      individuala
10.  Evaluare sumativa  1.1;1.4;   Realizarea corespondentei      -activitate      -proba scrisa
             2.5;3.2;  substantiv-numeral          independenta
             3.3;3.6;   Scrierea corecta a unor numerale
             4.1;4.3;   Formulare de enunturi cu
             4.4;    numerale date si a ortogramelor nu-
                   l, n-o, nu-i
                    Redactarea unei compuneri dupa
                   un sir de ilustratii
Unitatea de invatare : Lumea necuvantatoarelor
Nr de ore: 20 ore
-1-      -2-      -3-          -4-                  -5-          -6-     -7-
1.  ,,O furnuca” de Tudor 1.2;2.2;  Citirea selectiva             -text suport, carti   -probe orala, teme
   Argezi           2.3;3.2;   Formulare de enunturi folosind   diverse, ilustraţii,  pentru acasa, fise
    Poezia          3.3;4.1;  cuvintele date            fise de lucru      de lucru
    Scrierea corecta a           Exercitii de memorare si recitare -conversatia,
   verbelor ,,a fi’’ si ,,a        cu utilizarea elementelor de     explicatia,
   lua’’                 comunicare nonverbala        exercitiul,
                       Alcatuire de enunturi folosind   demonstratia, jocul
                      diverse intelesuri ale verbului ,, a didactic, invatarea
                      lua’’                intuitiva
                       Analiza gramaticala a partilor de -activ frontala, pe
                      vorbire studiate           grupe , in perechi si
                                         individuala
2.  Partile principale de   1.2; 2.2;   Formulare de propozitii simple   -text suport, carti   probe orala, teme
   propozitie         2.3;4.6;  dupa imagini             diverse, ilustraţii,  pentru acasa, fise
                       Definirea partilor simple de    fise de lucru      de lucru
                      propozitie si a propozitiei simple  -conversatia,
                       Identificare subiectului si a   explicatia,
                      prdicatului in enunturi proprii   exercitiul,
                       Formularea de propozitii in care demonstratia, jocul
                      subiectul sa fie exprimat prin    didactic, invatarea
                      substantiv si pronume        intuitiva
                                         -activ frontala, pe
                                         grupe , in perechi si
                                         individuala
3.  Predicatul verbal     3.3;3.4;   Analiza morfologica a unor     -text suport,      probe orala, teme
                3.6;4.1;  cuvinte cu functia sintactica de   culegeri diverse,    pentru acasa, fise
                4.3;4.4;  predicat               ilustraţii, fise de   de lucru
                       Identificarea predicatelor verbale lucru
                      intr-un text dat           -conversatia,
                       Formularea unor enunturi in care explicatia,
                      verbele sa aiba functia de predicat exercitiul,
                      verbal                demonstratia, jocul
                       Completarea unoe enunturi     didactic, invatarea
                      lacunare cu predicatele verbale   intuitiva
                    potrivite                -activ frontala, pe
                     Alcatuirea unor texte cu tema     grupe , in perechi si
                    data, utilizand diferite verbe cu    individuala
                    functia sintactica de predicat verbal
4.  Subiectul simplu    2.5;4.1;   Identificarea subiectelor din     -text suport,      -probe orala, teme
   *subiectul multiplu   4.2;4.4;  texte date               culegeri diverse,    pentru acasa, fise
                     Alegerea cuvintelor care pot fi    ilustraţii, fise de   de lucru
                    subiecte, dintr-o enumerare data    lucru
                     Alcatuirea unor enunturi in care   -conversatia,
                    diferite substantive si pronume sa   explicatia,
                    aiba pe rand functia sintactica de   exercitiul,
                    subiect                 demonstratia, jocul
                     Completarea enunturilor        didactic, invatarea
                    lacunare cu subiectele potrivite    intuitiva
                     Transformarea subiectului       -activ frontala, pe
                    multiplu in subiect simplu       grupe , in perechi si
                     Formularea unui text folosind     individuala
                    subiecte simple si multiple
5.  ,,Cainele’’ dupa Silvia 2.5;4.1;   Citirea selectiva           -text suport, carti   -probe orala, teme
   Kerim          4.2;4.4;   Formulare de enunturi folosind    diverse, ilustraţii,  pentru acasa, fise
    Partile principale de      cuvintele date             fise de lucru      de lucru
   propozitie              Explicarea scrierii unor cuvinte   -conversatia,
                     Transcrieri              explicatia,
                     Delimitarea textului in        exercitiul,
                    fragmente si intocmirea planului    demonstratia, jocul
                    simplu de idei             didactic, invatarea
                     Povestirea pe fragmente si      intuitiva
                    integrala a textului          -activ frontala, pe
                                        grupe , in perechi si
                     Redactarea unor compuneri pe
                                        individuala
                    baza unor teme date
                     Identificare subiectelor si
                    predicatelor in enunturi date
6.  Acordul predicatului cu 2.5;4.1;   Identificare subiectelor si      -text suport,      -probe orala, teme
   subiectul        4.2;4.4  predicatelor in enunturi date      culegeri diverse,    pentru acasa, fise
                     Analiza morfologica a partilor    ilustraţii, fise de   de lucru
                    de vorbire prin care sunt exprimate   lucru
                    subiectele si predicatele        -conversatia,
                     Inlocuirea subiectelor exprimate    explicatia,
                    prin substantive cu pronumele      exercitiul,
                    potrivite                demonstratia, jocul
                     Transformarea subiectului       didactic, invatarea
                    multiplu in subiect simplu si invers   intuitiva
                     Realizarea acordului predicatului   -activ frontala, pe
                    cu subiectul in enunturi date      grupe , in perechi si
                                         individuala
7.  ,,Puiul’’, dupa     1.1;2.3;   Citirea selectiva           -text suport, carti   -probe orala, teme
   I.Al.Bratescu –Voinesti 4.4;     Formulare de enunturi folosind     diverse, ilustraţii,  pentru acasa, fise
    Partile principale de      cuvintele date              fise de lucru      de lucru
   propozitie              Delimitarea textului in        -conversatia,
                    fragmente dupa un plan de idei dat    explicatia,
                     Povestirea orala a textului      exercitiul,
                     Identificarea sinonimelor unor     demonstratia, jocul
                    cuvinte date               didactic, invatarea
                     Formularea unor enunturi in care    intuitiva
                    verbe date sa aiba functia sintactica  -activ frontala, pe
                    de predicat verbal, iar subtantive sau  grupe , in perechi si
                    pronume sa aiba functia de subiect    individuala
8.  Compunere in care se  4.2;4.3;   Identificarea si discutarea      -text suport, carti   -probe orala, teme
   introduce dialogul         fiecarei parti a unei compuneri     diverse, ilustraţii,  pentru acasa, fise
                     Explicarea normelor de scriere     fise de lucru      de lucru
                    corecta a unui text dialogat       -conversatia,
                     Utilizarea, in enunturi proprii, a   explicatia,
                    unor semne de punctuatie         exercitiul,
                     Redactarea unei compuneri in      demonstratia, jocul
                    care sa integreze dialog         didactic, invatarea
                                         intuitiva
                                         -activ frontala, pe
                                         grupe , in perechi si
                                         individuala
9.  Recapitulare      1.1;1.4;   Citire la prima vedere         text suport, culegeri  -probe orala, teme
               2.5;3.2;   Formulare de enunturi pe baza     diverse, ilustraţii,  pentru acasa, fise
               3.3;3.6;  imaginilor prezentate          fise de lucru      de lucru
               4.1;4.3;   Redactarea unei compuneri dupa     -conversatia,
               4.4;    imagini in care sa existe dialog     explicatia,
              Recunoasterea predicatelor si    exercitiul,
             subiectelor din enunturi date     demonstratia, jocul
              Analiza morfologica a partilor    didactic, invatarea
             de vorbire prin care sunt exprimate  intuitiva
             subiectele si predicatele       -activ frontala, pe
              Redactarea unui text de mica     grupe , in perechi si
             intindere in care se descrie un    individuala
             obiect, o fiinta, un fenomen al
             naturii
             De exemplu: Papusa, Cainele meu,
             Ploaia
10  Evaluare sumativa   Alcatuirea de enunturi cu      -fisa          -evaluare sumativa
             ajutorul imaginilor          -evaluarea       -evaluare orala
              Identificarea, intr-o enumerare, a  -activitate
             partilor de vorbire care pot fi    individuala, in
             subiecte                grup, pe echipe
              Formulare de enunturi cu verbe
             date
              Redactarea unor dialoguri
Unitatea de invatare : Calatorii si aventuri
Nr de ore : 20 ore
-1-      -2-      -3-             -4-                -5-          -6-    -7-
1.  ,, Ciresarii’’, dupa  1.1;2.3;   Citire la prima vedere         -text support,      - probe orala,
   Constantin Chirita   4.4;     Formulare de intrebari si       ilustraţii, fise de    teme pentru
    Propozitia            raspunsuri                lucru, carti diverse,   acasa, fise de
    Partile principale de       Formulare de enunturi cu cuvinte    culegeri diverse,     lucru
   propozitie             date                   - conversatia,
                     Explicarea unor cuvinte cu       explicatia, exercitiul,
                    ajutorul dictionarului          demonstratia, jocul
                     Selectarea din text a unor       didactic, invatarea
                    cuvinte                 intuitiva
                     Identificare unor propozitii      -activ frontala, pe
                    negative, simple sau dezvoltate     grupe , in perechi si
                                         individuala-
                     Redactarea unui text cu tema
                    data
2.  Partile secundare de  2.5;4.1;   Alcatuirea unor propozitii simple   -text support,      - probe orala,
   propozitie       4.4;    pe baza unor cuvinte date        ilustraţii, fise de    teme pentru
                     Transformarea propozitiilor      lucru, carti diverse,   acasa, fise de
                    simple in propozitii dezvoltate     culegeri diverse,     lucru
                     Identificarea intrebarilor la care   - conversatia,
                    raspund partile secundare de       explicatia, exercitiul,
                    preopozitie               demonstratia, jocul
                     Recunoasterea partilor principale   didactic, invatarea
                    si secundare de propozitie        intuitiva
                                         -activ frontala, pe
                                         grupe , in perechi si
                                         individuala-

3.  Atributul        2.5;3.4;   Identificarea atributului si a     -text support,      - probe orala,
               4.1;    intrebarii la care raspunde acesta, in  ilustraţii, fise de    teme pentru
                    enunturi date              lucru, carti diverse,   acasa, fise de
                     Alcatuirea de enunturi in care     culegeri diverse,     lucru
                    diferite parti de vorbire pot avea    - conversatia,
                    functia de atribut            explicatia, exercitiul,
                     Realizarea acordului intre atribut   demonstratia, jocul
                    si elementul regent           didactic, invatarea
                      Formularea de enunturi in care      intuitiva
                     un substantiv sa fie pe rand atribut si  -activ frontala, pe
                     subiect                  grupe , in perechi si
                                           individuala-

4.  Atributul exprimat prin  2.5;3.4;   Identificarea atributelor si a      -text support,      - probe orala,
   substantiv, adjectiv,   4.1;    partilor de vorbire prin care sunt     ilustraţii, fise de    teme pentru
   numeral cu valoare de        exprimate acestea             lucru, carti diverse,   acasa, fise de
   adjectiv                Analiza morfologica a psartilor     culegeri diverse,     lucru
                     de vorbire care au functia sintactica   - conversatia,
                     de atribut                 explicatia, exercitiul,
                      Alcatuirea de propozitii dupa      demonstratia, jocul
                     scheme date                didactic, invatarea
                                           intuitiva
                                           -activ frontala, pe
                                           grupe , in perechi si
                                           individuala-

5.  ,,Toate panzele sus!’’  1.1;2.4;   Citirea selctiva             -text support,      - probe orala,
   dupa Radu Tudoran     2.5;2.6;   Formularea de intrebari si        ilustraţii, fise de    teme pentru
                3.2;3.3;  raspunsuri pe baza textului        lucru, carti diverse,   acasa, fise de
                4.1;     Alcatuirea de enunturi cu cuvinte    culegeri diverse,     lucru
                     date                    - conversatia,
                      Transformarea unui dialog in       explicatia, exercitiul,
                     povestire                 demonstratia, jocul
                      Dictare                 didactic, invatarea
                      Utilizarea in enunturi a         intuitiva
                     ortogramelor ,,nu-l’’ , ,,n-o’’ ,,ce-l’’  -activ frontala, pe
                                           grupe , in perechi si
                      Selectarea din text a unor
                                           individuala-
                     atribute exprimate prin parti de
                     vorbire diferite
                      Alcatuirea de propozitii dupa
                     scheme date
6.  Complementul       2.5;3.4;   Identificarea complementului si     -text support,      - probe orala,
                4.1;    a intrebariilor la care raspunde      ilustraţii, fise de    teme pentru
                     acesta, in enunturi date          lucru, carti diverse,   acasa, fise de
                      Recunoasterea complementului       culegeri diverse,     lucru
                    in texte date              - conversatia,
                     Formularea de enunturi in care    explicatia, exercitiul,
                    diferite parti de vorbire sa aiba    demonstratia, jocul
                    functia sintactica de complement    didactic, invatarea
                     Dezvoltarea unor propozitii      intuitiva
                    simple prin adaugarea unor       -activ frontala, pe
                    complemente potrivite          grupe , in perechi si
                     Completarea unor enunturi       individuala-
                    lacunare cu complemente potrivite
7.  Complementul      2.5;3.4;   Identificarea complementelor si    -text support,      - probe orala,
   exprimat prin      4.1;    a partilor de vorbire prin care sunt  ilustraţii, fise de    teme pentru
   substantiv si pronume       exprimate acestea            lucru, carti diverse,   acasa, fise de
   personal               Analiza morfologica a partilor de   culegeri diverse,     lucru
                    vorbire care au functia sintactica de  - conversatia,
                    complement               explicatia, exercitiul,
                     Selecatrea dintr-un text literar   demonstratia, jocul
                    indicat a unor complemente       didactic, invatarea
                     Formularea de propozitii dupa     intuitiva
                    scheme date               -activ frontala, pe
                                        grupe , in perechi si
                                        individuala-

8.  Recapitulare      1.1;2.3;   Identificare atributelor si      -text support,      - probe orala,
               2.5;3.4;  complementelor din texte date      ilustraţii, fise de    teme pentru
               3.5;4.1;   Transformarea unor propozitii     lucru, carti diverse,   acasa, fise de
               4.4;    simple in propozitii dezvoltate     culegeri diverse,     lucru
                     Dictare                - conversatia,
                     Analiza morfologica a partilor de   explicatia, exercitiul,
                    vorbire care au functia sintactica de  demonstratia, jocul
                    atribut si complement          didactic, invatarea
                     Realizarea schemelor unor       intuitiva
                    propozitii date             -activ frontala, pe
                                        grupe , in perechi si
                                        individuala-

9.  Evaluare sumativa          Identificare atributelor si      -fise de lucru      Evaluare
                    complementelor in enunturi date     -exercitiul        sumativa
                                        -activitate individuala
 Alcatuirea de enunturi dupa
imagini, folosind cate un atribut si
cate un complement
 Formulare de enunutri in care
atributele si complementele sa fie
exprimate prin parti de vorbire
indicate
 Transformarea unor propozitii
simple in propozitii dezvoltate
 Construirea unor enunturi dupa
scheme date
Unitatea de invatare : Zile de vara
Nr de ore : 17 ore

 -1-       -2-       -3-            -4-                 -5-          -6-      -7-
1.   Freamat de codru,    1.1;1.2;   Citire selectiva             -text suport, volum    -probe orale, fise
    (fragment) de Mihai   3.3;4.1;   Formul;are de intrebari si        poezii, ilustraţii,    de lucru, teme
    Eminescu              raspunsuri pe baza textului         imgini CD, fise de    pentru acasa
                      Explicarea unor expresii         lucru           -proba de
                      Identificarea sinonimelor unor      -conversatia,       evaluare
                     cuvinte                   explicatia, exercitiul,  formativa
                      Selectarea din teext a unor parti     demonstratia, jocul
                     de vorbire studiate             didactic, invatarea
                      Analiza morfo-sintactica a unor      intuitiva
                     propozitii date               -activ frontala, pe
                                           grupe, in perechi,
                      Completarea unor enunturi
                                           individuala
                     lacunare cu complemente sau
                     atribute potrivite
                      Alcatuirea unor enunturi in care
                     un substantiv sa aiba pe rand diferite
                     functii in propozitii
2.   Afisul. Articole din  3.2;3.3;   Analizarea mesajelor transmise      -text suport, volum    -probe orale, fise
    reviste pentru copii        de diferite afise si articole din reviste  poezii, ilustraţii,    de lucru, teme
                     pentru copii                imgini CD, fise de    pentru acasa
                      Realizarea unor afise si articole ,    lucru           -proba de
                     pe teme date                -conversatia,       evaluare
                      Organizarea unor expozitii        explicatia, exercitiul,  formativa
                                           demonstratia, jocul
                                           didactic, invatarea
                                           intuitiva
                                           -activ frontala, pe
                                           grupe, in perechi,
                                           individuala
3.   Invitatia. Scrisoarea  4.3;     Identificarea datelor care se scriu    -text suport, volum    -probe orale, fise
                     pe plicul unei scisori sau a unei      poezii, ilustraţii,    de lucru, teme
                     invitatii                  imgini CD, fise de    pentru acasa
                      Observarea asezarii8 in pagina a     lucru           -proba de
                     textului unei scrisori           -conversatia,       evaluare
                       Analiza partilor unei scrisori    explicatia, exercitiul,  formativa
                       Redactarea unor invitatii si     demonstratia, jocul
                      scrisori, cu diferite ocazii      didactic, invatarea
                                         intuitiva
                                         -activ frontala, pe
                                         grupe, in perechi,
                                         individuala
4.  ,,Amintiri din       1.1;2.3;   Citirea selectiva , pe roluri    -text suport, volum    -probe orale, fise
   copilarie’’, dupa Ion   4.2;4.4;   Formulare de intrebari si      poezii, ilustraţii,    de lucru, teme
   Creanga                raspunsuri pe baza textului      imgini CD, fise de    pentru acasa
    Parti principale de          Delimitarea textului in fragmente  lucru           -proba de
   propozitie               Intocmirea planului de idei     -conversatia,       evaluare
    Parti secundare de          Povestirea orala a textului     explicatia, exercitiul,  formativa
   propozitie               Transcrieri             demonstratia, jocul
                                         didactic, invatarea
                       Explicarea unor proverbe
                                         intuitiva
                       Identificarea invataturii textului
                                         -activ frontala, pe
                       Completarea unor enunturi      grupe, in perechi,
                      lacunare                individuala
                       Analiza morfo-sintactica a unor
                      cuvinte din text
                       Formulare de enunturi cu cuvinte
                      date
                       Redactarea unui articol pe o tema
                      data
5.  ,,La despartire’’ , dupa  3.6;4.1;   Citirea selectiva          -text suport, volum    -probe orale, fise
   Calin Gruia        4.3;4.4;   Formulare de intrebari si      poezii, ilustraţii,    de lucru, teme
    Parti princi[pale de        raspunsuri pe baza textului      imgini CD, fise de    pentru acasa
   propozitie               Transcrieri             lucru           -proba de
    Parti secundare de          Identificarea invataturii textului  -conversatia,       evaluare
   propozitie               Povestirea unor intamplari pe    explicatia, exercitiul,  formativa
                      baza unor imagini suport        demonstratia, jocul
                       Redactarea unor invitatii si a    didactic, invatarea
                      unor afise, cu tema data        intuitiva
                                         -activ frontala, pe
                       Redactarea unor compuneri in
                                         grupe, in perechi,
                      care sa se foloseasca descvrierea si
                                         individuala
                      dialogul
6.  Recapitulare    1.1;2.3;   Analiza partilor de vorbire      -text suport, volum    -probe orale, fise
             3.3;3.6;  studiate                 poezii, ilustraţii,    de lucru, teme
             4.2;4.3;   Formulare de propozitii simple si   imgini CD, fise de    pentru acasa
             4.4;    dezvoltate                lucru           -proba de
                   Transformarea propozitiilor      -conversatia,       evaluare
                  simple in propozitii dezvoltate     explicatia, exercitiul,  formativa
                   Alcatuire de propozitii afirmative   demonstratia, jocul
                  si negative               didactic, invatarea
                   Identificarea in enunturi proprii,   intuitiva
                  a partilor de propozitie invatate    -activ frontala, pe
                   Realizarea acordului gramatical    grupe, in perechi,
                  intre parti de vorbire si parti de    individuala
                  propozitie
                   Utilizarea ortogramelor invatate
                  in enunturi proprii
7.  Evaluare sumativa        Identificarea si selectarea partilor  -fise de lucru      -proba scrisa
                  de vorbire studiate           -exercitiul, evaluare   -evaluare
                   Formulare de propoztitii simple/    -activitate        sumativa
                  dezvltate, afirmative/ negative     individuala
                   Analiza sintactico-morfologica a
                  partilor de propozitie din enunturi
                  date
                   Utilizarea unor ortograme in
                  enunturi proprii
                   Redactarea unei scrisori

								
To top