NACRT ZAKONA OP OVOLJNOM PENZIONISANJU suvpfbih by 1v84q8Yp

VIEWS: 0 PAGES: 6

									                PRIJEDLOG ZAKONA
             O POVOLJNIJEM PENZIONISANJU

OSNOVNE ODREDBE
                        Član 1.
              (Korisnici penzija ostvarenih po propisima)
Korisnici prava zadržavaju pravo na penziju ostvarenu po sljedećim propisima:
    - Uredba I – Uredba o povoljnijim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih
    osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.
    2/00, 21/01 i 25/01);
    - Uredba II – Uredba o povoljnijim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih
    osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.
    18/04, 27/04, 47/04);
    - Uredba III – Uredba o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika
    bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg
    Federalnog ministarstva odbrane („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/06, 58/07, 89/07,
    31/08);
    - Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica („Službene novine
    Federacije BiH“, br. 61/06, 27/08 i 32/08);
    - Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br.
    33/04, 56/05 i 70/07);
    - Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih
    porodica („Službene novine Federacije BiH", broj: 70/05).

Ovim Zakonom uređuju se uslovi, način i postupak za ostvarivanje i prestanak prava pod povoljnim
uslovima vojnih osiguranika, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, dobrovoljaca i veterana
oslobodilačkog rata, službenika i namještenika bivšeg MO FBiH.
Penzija korisnika prava iz stavka 1. i 2. ovog člana, ponovo će se utvrditi pod uslovima, na način i
postupku propisanim ovim Zakonom.
                        Član 2.
               (Definisanje kategorija korisnika prava)
Vojnim osiguranikom u smislu ovog Zakona smatra se profesionalno vojno lice Vojske Federacije
koje ima to svojstvo u skladu sa ovim Zakonom.
Profesionalna vojna lica su lica primljena u profesionalnu vojnu službu u Vojsci Federacije BiH u
činu vojnika, podoficira, oficira, te generala.
Civilna lica na službi u Vojsci Federacije su službenici i namještenici sa odgovarajućom stručnom
spremom u radnom odnosu u Vojsci FBiH.
Vojnim osiguranikom smatraju se i civilna lica na službi u Vojsci Federacije BiH.
Izuzetno, vojnim osiguranikom u smislu ovog Zakona smatraju se i službenici i namještenici
Federalnog ministarstva odbrane koji su stekli svojstvo službenika ili namještenika Federalnog
ministarstva odbrane na osnovu premještaja iz Vojske, a zbog racionalizacije im prestaje radni odnos,
te koji imaju najmanje tri godine provedene kao pripadnici oružanih snaga tokom rata.
Demobilisanim borcem, u smislu ovoga zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i
Hercegovine, Hrvatskoga vijeća obrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova (u daljnjem
tekstu: Oružane snage), koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine (početak agresije na Bosnu i
Hercegovinu) od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti
i koji je demobilisan rješenjem nadležnog vojnog organa kao i osoba koja je učestvovala u pripremi za
odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u vrijeme prije 18.09.1991.godine, a koja je angažirana od
nadležnih organa.
                                                   1
Dobrovoljcem u organiziranju otpora, u smislu ovoga Zakona, smatra se pripadnik vojnih i
policijskih jedinica koji je učestvovao u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u
periodu od 18.09.1991. do 19.06.1992. godine, kao i druga osoba koja nije bila vojni obaveznik u
vrijeme dobrovoljnog stupanja u Oružane snage i ostala neprekidno u jedinicama do kraja rata ili je
ranije demobilisana od nadležnog vojnog organa.
Veteranom, u smislu ovoga zakona, smatra se osoba koja je stupila u jedinice Oružanih snaga u
periodu od 19.06.1992. godine do kraja 1992. godine i ostala neprekidno do 23.12.1995. godine ili
ranije demobilisana od nadležnog vojnog organa, ali ne na lični zahtjev.
Ratni vojni invalidi, u smislu ovog Zakona, su lica koja su taj status ostvarili i imaju punosnažno
rješenje nadležnog organa u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica.
Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja u smislu ovog Zakona, smatra se državljanin Bosne i
Hercegovine, koji je u razdoblju od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine, više puta iskazao
osobnu hrabrost, požrtvovanost i osobni doprinos u borbi za odbranu i oslobođenje Bosne i
Hercegovine, odnosno koji se lično istaknuo u oružanom suprotstavljanju agresoru ili koji je pridonio
proširenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, pa mu je u skladu propisa dodijeljeno ratno
priznanje ili odlikovanje I kategorije, u skladu sa članom 5. stava 3. Zakona o posebnim pravima
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanju.
Komandanti su vojne starješine koje su u ratu obavljali dužnost komandanta u jedinicama ranga
bataljona ili višg nivoa, ako su navedenu dužnost obavljali najmanje 12 mjeseci.


NAČIN I POSTUPAK ZA OBRAČUN PENZIJA
                        Član 3.
            (Osnovica za obračun penzije vojnog osiguranika)
Korisnicima prava iz Uredbe I penzija se utvrđuje od procenta penzijske osnovice prema dužini
penzijskog staža, te za 20 godina penzijskog staža iznosi 55% od penzijske osnovice, a za svaku
narednu godinu penzijskog staža uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 85% od
penzijske osnovice.
Penzijska osnovica se utvrđuje od nevaloriziranog mjesečnog prosjeka plaća koje je osiguranik
ostvario u posljednjoj godini osiguranja prije prestanka vojne službe.
                        Član 4.
                     (Vojni osiguranici)
Korisnicima prava iz Uredbe II i Uredbe III koji su u vrijeme penzionisanja imali status vojnog
osiguranika penzijska osnovica utvrđuje se na sljedeći način:
Penzijski osnov za penziju utvrđuje se od prosjeka plaće ostvarene u 2007.godini vojnog osiguranika
istog čina ili formacijskog mjesta u OS BiH, zvanja u MO pod uvjetom da je tu dužnost obavljao naj
manje 1 godinu prije odlaska u penziju, odnosno ako je to povoljnije po korisnika prava, prosjek
nevaloriziranih plaća ostvarenih u posljednjih pet (5)godina, prije godine u kojoj vojni osiguranik
ostvario pravo na penziju.
Visina penzije ostvaruje se u procentu od penzijskog osnova prema dužini penzijskog staža, te za 20
godina penzijskog staža iznosi 55% od penzijskog osnova, a za svaku daljnju navršenu godinu
penzijskog staža uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75% penzijskog osnova.


Penzija generala, dobitnika ratnih prizananja i odlikovanja I kategorije i vojnih osiguranika koji su u
vrijeme rata vršili dužnost komandanta bataljona ili komadanta jedinice višeg ranga najmanje 12
mjeseci iznosi 75% od penzijskog osnova, osnov za penziju utvrđuje se od prosjeka plaće ostvarene u
2007. godini vojnog osiguranika istog čina ili formacijskog mjesta u OS BiH.


                                                   2
                        Član 5.
                     (Vojni osiguranici)
Pravo na penziju imaju i vojni osiguranici ratni vojni invalidi, te vojni osiguranici koji su od strane
nadležnog organa svrstani u II kategoriju ograničeno radno sposobnih.
Penzija vojnih osiguranika iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u procentu od penzijskog osnova prema
dužini penzijskog staža, te za 20 godina penzijskog staža iznosi 55% od penzijskog osnova, a za svaku
daljnju navršenu godinu penzijskog staža uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75% od
penzijskog osnova.
Penzijski osnov za penziju utvrđuje se od prosjeka plaće ostvarene u 2007.godini vojnog osiguranika
istog čina ili formacijskog mjesta u OS BiH, pod uvjetom da je tu dužnost obavljao najmanje 1 godinu
prije odlaska u penziju, odnosno ako je to povoljnije po korisnika prava, prosjek nevaloriziranih plaća
ostvarenih u posljednjih pet (5) godina, prije godine u kojoj vojni osiguranik ostvario pravo na
penziju.
                        Član 6.

                     (demobilisani borci)

Demobilisani pripadnici Armije RBiH i HVO koji nemaju status vojnog osiguranika, i to lica koja su
vršila dužnost komandanta bataljona ili jedinice višeg ranga, ostvaruju pravo na penziju ako su
navedenu dužnost vršili najmanje 12 mjeseci.

Demobilisani pripadnici Armije RBiH i HVO koji nemaju status vojnog osiguranika, a koji su
dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja I kategorije, imaju pravo na penziju.

Penzijski osnov za penziju utvrđuje se od prosjeka plaće ostvarene u 2007.godini vojnog osiguranika
istog čina ili formacijskog mjesta u OS BiH, pod uvjetom da je tu duznost obavljao naj manje 1 godinu
prije odlaska u penziju,odnosno ako je to povoljnije po korisnika prava ,prosjek nevaloriziranih plaća
ostvarenih u posljednjih pet (5)godina,prije godine u kojoj vojni osiguranik ostvario pravo na penziju.

Penzija vojnih osiguranika iz stava 1.i 2.ovog člana utvrđuje se u procentu od penzijskog osnova
prema dužini penzijskog staža, te za 20 godina penzijskog staža iznosi 55% od penzijskog osnova, a za
svaku daljnju navršenu godinu penzijskog staža uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od
75% od penzijskog osnova.

                        Član 7.
                 (Državni službenici i namještenici)
Državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva odbrane kojima je otkazan radni
odnos uz pravo na penziju, a zbog smanjenja brojnog stanja Federalnog ministarstva odbrane,
ostvaruju pravo na penziju po ovom Zakonu.
Penzija lica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u procentu od penzijskog osnova prema dužini
penzijskog staža, te za 20 godina penzijskog staža iznosi 55% od penzijskog osnova, a za svaku daljnju
navršenu godinu penzijskog staža uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75% od
penzijskog osnova.
Penzijski osnov licima iz stava 1. ovog člana se utvrđuje na osnovu mjesečnog prosjeka
nevaloriziranih plaća ostvarenih u posljednjih pet godina prije godine u kojoj to lice ostvaruje pravo na
penziju.
                        Član 8.
Penzija vojnih osiguranika i lica iz članova 3., 4., 5., 6., i 7. ovog Zakona ponovno će se utvrditi pod
uslovima i na način propisan u navedenim članovima.

                                                    3
                        Član 9.
                  (Kada se penzija a ne isplaćuje)
Korisniku penzije koji je penziju ostvario prije navršenja 40 godina penzijskog staža, odnosno 65
godina života koji zasnuje radni odnos ili započne da obavlja određenu djelatnost, penzija se ne
isplaćuje za to vrijeme.


POVOLJNIJI USLOVI DOBROVOLJCA,VETERANA
                        Član 10.
             (Povoljniji uslovi za penzionisanje dobrovoljaca)
Dobrovoljci u organizovanju otpora iz člana 2. stava 4. ovog Zakona kojem je priznato učesće u
odbrani Bosne i Hercegovine u trajanju najmanje dvije godine stiče pravo na starosnu penziju kada
navrši 55 godina života i najmanje 30 godina penzijskog staža, pod uslovima i na način propisan
Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/98, 49/00,
32/01 i 73/05).
                        Član 11.
      (Povoljniji uslovi penzionisanja demobilisanih boraca sa statusom veterana)
Veteran iz člana 2. stava 5. ovog Zakona kojem je priznato učesće u odbrani Bosne i Hercegovine u
trajanju najmanje dvije godine stiče pravo na starosnu penziju s navršenih 35 godina penzijskog staža,
bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i
najmanje 20 godina penzijskog staža, pod uslovima a i na način propisan Zakonom o penzijskom i
invalidskom osiguranju.


POVOLJNIJI USLOVI ZA PENZIONISANJE RVI
                        Član 12.
         (Uvjeti za penzionisanje demobilisanih boraca sa statusom RVI)
Pripadnici oružanih snaga koji su pod uvjetima i na način utvrđen federalnim propisima ostvarili status
ratnog vojnog invalida, a kod kojih je utvrđena nesposobnost za privređivanje I kategorije, isključivo
kao posljedica oštećenja organizma zbog rane, povrede ili bolesti, po kom osnovu su ostvarili vojni
invaliditet i kojima je priznat poseban staž u dvostrukom trajanju, a koji nemaju ni dana staža
osiguranja, imaju pravo na invalidsku penziju pod uslovima propisanim u Zakonu o penzijskom i
invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06,
4/09).
Ratni vojni invalidi koji su postali vojno nesposobni kao posljedica ranjavanja, a koji imaju nalaze i
mišljenja više ili glavne vojno-ljekarske komisije, nesposobnost izdatu do 23.12.1996. godine i da se
radi o ratnim vojnim invalidima od I-IV kategorije i čija nesposbnost za vojnu službu je utvrđena
isključivo po osnovu ranjavanja.
Za korisnike iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se mirovina u visini minimalne penzije u skladu sa
Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
                        Član 13.
            (Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju RVI)
Ratni vojni invalidi stiču pravo na starosnu penziju sa navršenih 35 godina penzijskog staža, bez obzira
na godine života, odnosno pravo na starosnu penziju kad navrše 55 godina života i najmanje 20 godina
penzijskog staža pod uslovima i na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
                                                   4
Za osobe iz stava 1. ovog člana visina penzije utvrđuje se prema tabeli kako slijedi:
    Broj godina penzijskog staža          Postotak od penzijske osnovice
           20                      55,00 %
           21                      55,50 %
           22                      56,00 %
           23                      57,00 %
           24                      58,50 %
           25                      60,00 %
           26                      61,50 %
           27                       63,00%
           28                       64,50%
           29                      66,00 %
           30                      67,50 %
           31                      69,00 %
           32                      70,50 %
           33                      72,00 %
           34                      73,50 %
           35                      75,00 %

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA
                        Član 14.
                 (Postupak za ostvarivanje prava)
Prava utvrđena ovim Zakonom ostvaruju se kod Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog
osiguranja u postupku i na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i ovim
Zakonom.
Osobe koje koriste pravo na penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne mogu
koristiti pravo po ovom Zakonu.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Zakonom, primjenjivat će se odredbe Zakona o penzijskom-
invalidskom osiguranju.


OSIGURANJE SREDSTAVA
                        Član 15.
                 (Osiguranje sredstava za isplatu)
Sredstva za isplatu penzija vojnih osiguranika ostvarenih po ovom Zakonu, su sredstva od doprinosa
koja se u skladu sa članom 126. stavak 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju vode na
posebnom podračunu nosioca penzijskog i invalidskog osiguranja u Federacije BiH i sredstva iz
Budžeta Federacije BiH.
Vojnim osiguranicima koji u skladu sa ovom Zakonom koriste pravo na penziju, penzija se isplaćuje
isključivo sa podračuna nosioca penzijskog i invalidskog osiguranja u Federacije BiH (član 126. stav
1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Ukoliko sredstva iz stava 2. ovog člana nisu
dovoljna za isplatu penzija vojnih osiguranika, potrebna sredstva za ove namjene će se osigurati iz
Budžeta Federacije BiH.
Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je obavezan vršiti mjesečni obračun ovih
sredstava koja se osiguravaju u Budžeta Federacije BiH, za namjene iz stava 1. ovog člana i iste
dostavljati Federalnom ministarstvu finansija na odobrenje i isplatu.
Isplata penzija iz stava 1. ovog člana, vrši se mjesečno u skladu sa ukupnim raspoloživim sredstvima,
a u skladu sa članom 51. Zakona o penzijskog i invalidskom osiguranju.

                                                  5
Kao isplatni koeficijent za penzije korisnika prava po propisima iz člana 1.ovog Zakona će se
primjenjivati koeficijent koji Federalni zavod MIO/PlO utvđuje za penzionere koju su pravo na penziju
ostvarili po osnovu odredbi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH.
                         Član 16.
                  (Osiguranje sredstava za isplatu)
Isplata penzija za lica koja ostvaruju pravo na penziju po ovom Zakonu, a nisu vojni osiguranici,
osigurat će se iz sredstava redovnih doprinosa za isplatu penzija, a razlika potrebnih sredstava osigurat
će se iz Budžeta Federacije BiH.


KAZNENE ODREDBE
                         Član 17.
                      (Kaznene odredbe)
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ustanova, odnosno druga
pravna lica, ako:
  1. korisniku, protivno odredbama ovog Zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;
  2. omogući korištenje prava licu kojom ne pripada pravo po ovom Zakonu ili mu ne pripada u
    tom opsegu;
  3. uskrati davanje podataka koje je obvezan da da ili da netačne podatke i obavještenja o
    osiguraniku;
  4. ako ne izda rješenje u roku propisanim ovim zakonom.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u ustanovi, odnosno drugoj pravnoj
osobi, novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
                         Član 18.
                   (Prijelazne i završne odredbe)
Ovim Zakonom stavlja se van snage Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju
ostvarenu pod povoljnim uvjetima („Sl. novine FBiH“ broj 42/11 od 13.07.2011.god.
                         Član 19.
                       (Usklađivanje)
Da se usklađuje visina penzije svake godine prema rastu plata u OS BiH prema činu i položaju; (Sada se dešava
da narednik ima veću penziju od pukovnika, odnosno da odlaskom u penziju ima veću penziju nego plaću), da
se vojnim osiguranicima koji su ostvarili pravo na penziju po Zakonu o OS BiH početna isplata penzija
obračuna po koeficijentu 1,0., a kasnije kako bude mijenjan koficijent. Primjenom trenutnog koficijenta novi
korisnici dobijaju uvecanu penziju za 75%, te im je penzija dosta veće od plaće koju su primali.


                         Član 20.
                    (Stupanje na snagu zakona)
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije
Bosne i Hercegovine.
                           Predsjednik Skupštine Saveza udruženja
                             vojnih penzionera u FBiH
                             _____________________
                               Došlić Hasan s.r.


                                                      6

								
To top