MEME KANSERINDE TANI

Document Sample
MEME KANSERINDE TANI Powered By Docstoc
					  MEME HASTALIKLARINDA
 RADYOLOJİK TANI ve MEME
KANSERİNDE TANI ZORLUKLARI
      Dr. Figen BİNOKAY
Tanı yöntemleri ve basamakları


         I. Klinik

         II. Radyolojik

         III. Patolojik bakı
     Görüntüleme yöntemleri

•  Mammografi
•  Ultrasonografi
•  MR-Mamografi
•  Nükleer tıp çalışmaları(sintimamo, PET)
         Mamografi

• X-ışını,
• Özel yumuşak doku tekniği ve optimal
 kompresyon,
• Optimal teknisyen, mamografi üniti, banyo odası,
• Deneyimli meme radyoloğu, mümkünse çift
 revizyon,
• Ortak dilde raporlama sistemi (BI-RADS)
• Tarama mamografisi (asemptomatik)
• Tanısal mamografi ( semptomatik
 kadınlarda tanı ve tedavi planlaması )
• Tedavi edilen olgularda takip
        Tarama mammografisi

•  Halen en etkin yöntem,
•  Amaç: Potansiyel kanser odağının tespiti,
•  % 85-90 duyarlılık (FM olmaksızın)
•  Yanlış (-) %8-10
•  Gözden kaçan %35
•  Alternatif modalitelerle ( USG, MRG,
  Nükleer görüntüleme) artmış doğru tanı
  yüzdesi
• Dens parankim( Nonkalsifiye,
 nondistorsiyone kitlelerde tanı zorluğu)
• Kötü pozisyon ve teknik,
• Lezyonun farkedilmemesi (simetri,optimal
 illüminasyon, büyüteç, sakin ortam, tekrar
 gözlem,
• Yanlış yorum,
• İnce ayrıntılardan haberdar olmamak (asimetri,
 distorsiyon, benign görünümlü malign kitleler)
• Yavaş büyüyen malign odak
                    Protokol

TEST          <40            40-49    50-75
Kendi kendine  20 yaşından itibaren her ay    Her ay   Her ay
meme muayenesi
Klinisyen mua.  20-39 yaş arası her 3 yılda bir  Her yıl   Her yıl
MAMOGRAFİ
Yüksek riskli  Hasta-hekim kararı        Her yıl   Her yıl
Düşük riskli   Hasta-hekim kararı        Opsiyonel  Her yıl
      Tanısal mamogram


• Radyolojik / klinik anormalliği vizüalize
 edebilmek
• Standart +yardımcı grafiler +USG
• Eski filmlerle karşılaştırma: altın
 standart
     Uygun Pozisyon I


• Uygun pozisyon (maximum doku)
 kesinlikle sağlanmalı
• Yaratıcı pozisyonlar ( radyoopak
 marker, spot kompresyon, açılı ve step
 oblik grafiler, abartılı cc grafiler, vs)
    Uygun Pozisyon II

• MLO grafide kriterler:
• pektoral kas-meme başı
• posteriorda konveks pektoral kas
 +posterior meme dokusunun komple
 görünümü
• İnframamarial foldun görülmesi
• Cc grafide:
• maksimum kompresyon
• posterior meme başı çizgisi farkı
 MLO-Cc’de 1cm’yi geçmemeli
       Kötü Teknik


• Optimal kontrast:
 mikrokalsifikasyonlar için önemli
  -düşük dozda yalancı (+)
  -yüksek dozda yalancı (-)
    Lezyonun Atlanması


• Şüpheli lezyonun görülmemesi
• Occult meme kanseri: Axiller LAP;
 metastatic adenokarsinom: MRG
       Hatalı Yorum
• Şüpheli lezyonun izlenip, kesin veya olası
 benign olarak yorumlanması:
  -deneyimsizlik, yorgunluk, dikkatsizlik
  -tüm görüntülerin incelenmemesi
  -eski filmlerle karşılaştırma
 yapılmaması
      İnce Ayrıntılar

• Yapısal distorsiyon
• Mikrokalsifikasyonlar
• Fokal asimetrik dansiteler
• Dilate duktuslar
• Kısmen iyi sınırlı kitleler: Medullar,
 musinöz ve kısmen papiller
 karsinomlar
• Invaziv lobüler Ca: fokal asimetrik
 dansite, yapısal distorsiyon veya –
 mammografi, US; fokal gölge
         USG
• Mamografiye yardımcı: solid/kistik?
• FM’de kitle + (-) mammogram
 asimetrik dansite; meme dokusu? kitle?
• Ağrılı meme: 35-40 yaş altında primer
 tanı yöntemi: USG? :mamografi
• Gebelik ve laktasyonda
• Dens memelerde
• Meme başı akıntısında
• Axiller LAP’nin ve mastektomi loju
• Erkek memesinde
    USG-tanısal zorluklar• DCIS ve mikroinvaziv duktal karsinomlar
• Yağlı ve büyük hacimli memeler
       MR-Mamografi

• Pre ve post-kontrast T1 ağırlıklı görüntüler
• Statik/dinamik inceleme
• 1-1.5 T alan gücü
• Özel meme yüzeyel ‘coil’leri
• Boyanma eğrileri
  – Persistan
  – Plato
  – Washout
• Doğruluk %66-93
  MR-Mamografi-endikasyonlar-I

• Doğru indikasyon-seçilmiş hastalar
• Preoperatif: Multisentrik /kontrlateral
 breast ca: tdv şekli
• Dens parankim
• Yüksek riskli hastalar
• Primeri bilinmeyen metastatic hastalarda:
 Mm ve USG’den sonra
• FM(+)Mm ve USG (-) veya konvansiyonel
 yöntemler arası uyumsuzluk
 MR-Mamografi-endikasyonlar-II
        Post operatif

• Lumpektomi/kadrane
 ktomi+radyoterapi
 (scar? rekürrens?)
• Protez komplikasyonu   • Mamografi
 -Mastektomi +      • USG
 implantlı meme
              • MR-Mamografi
 rekonstrüksiyonu
 -Kozmetik amaçlı
 implant ve redüksiyon
 cerrahisi
     Lumpektomi+radyoterapi

• Rt: cilt+meme dokusunda değ.lik: yorumda güçlük
• Lump/kadrenektomi: opr.dan hemen önce
 (baseline)ve rt’den den 6 ay sonra yeni baseline
 Mm
• TAKİP:
 -3-5 yıl: opere meme 6 ay dignostik (multiview),
 karşı meme yıllık rutin görüntüler
 -3-5 yıl sonrası: her iki meme rutin 2 yönlü
      Mastektomi sonrası

• Mamografi tartışmalı:
 -rekonstrüksiyonlu/değil: rutin Mm
 -rekonstrükte meme: yağ nekrozu yanlış
 (+): hikaye ve takip
 -Görüntüleme gereksiz: rekürrensde FM
 efektif: gerekirse (tm çapı, Ln sayısı, cilt
 inv.) diagnostik Mm/USG
• Meme redüksiyonu: 40 yaşa kadar: yıllık
 mamogram
MR-mamografi-kontrendikasyonlar


• Şüpheli mikrokalsifikasyonlar: DCIS’da
 %50’den az (+)=bx
• İnflamasyon: benign?malign?
• Palpabl kitle: Bx
 MR-Mamografi-avantajlar-I


- protez-göğüs duvarı arası mesafenin
görüntülenmesi
- protez komplikasyonları (hematom,
enf., rüptür, vs.)
- her planda görüntüleme
- silikon fibromatozisi?malign odak?
- Skar? Recurrens?
   MR-Mamografi-avantajlar-II
• Kozmetik implantlarda:
 - Mm’de silikon salin
 penetrasyonu yok: meme
 dokusu gizlenebilir
 - artmış lokal rec.+karşı
 memede odak riski,
 - skara bağlı yorum
 güçlüğü,
 -kompresyona bağlı
 travmatik rüptür riski,
 -gecikmiş ca tanısı (MR
 sens: %95)
        SONUÇ
• Tarama + diagnostik mammografi
• USG + klinik veriler: palpabl kitle + şüpheli
 mammogram
• Optimal görüntü kalitesi
• İnce ayrıntılardan haberdar olmak
• Tüm eski tetkikler ile karşılaştırma
• Başka lezyonlar için uyanık olmak
• Lezyonu daha çok malign özellikleri ile
 sorgulamak
• Cerrahi sonrası takipte:
 Mamografi+USG+MR

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:85
posted:6/12/2012
language:
pages:29