Medzin�rodn� s�stava jednotiek SI by yrdB8k

VIEWS: 0 PAGES: 11

									Medzinárodná sústava
  jednotiek SI

      Michal Babiak, 1.G
        OBSAH

 Sedem základných jednotiek
 Doplnkové jednotky
 Odvodené jednotky
 Násobky a diely jednotiek SI
 Najpoužívanejšie násobky a diely
 1. Sedem základných jednotiek
  Základná veličina  Značka Základná   Značka
             veličiny jednotka  jednotky
Dĺžka           l    meter    m
Hmotnosť          m   kilogram    kg
Čas            t   sekunda     s
Elektrický prúd      I    ampér     A
Termodynamická teplota   T    kelvin    K
Látkové množstvo      N     mol    mol
Svietivosť         I   kandela    cd
     2. Doplnkové jednotky
 V medzinárodnej sústave SI máme 2 doplnkové
 jednotky. Označenie doplnková jednotka vyplýva z
       osobitného postavenia v SI.

 Doplnková   Značka   Doplnková    Značka
  veličiny   veličiny  jednotka   jednotky
Rovinný uhol  α, β, γ   radián     rad

Priestorový    Ω    steradián    sr
uhol
    3. Odvodené jednotky
  Odvodené jednotky sú určené na meranie
  odvodených fyzikálnych veličín. Odvodzujú
    sa pomocou definičných vzťahov zo
       základných jednotiek.
Príklad: Jednotka rýchlosti je m/s, čo vychádza
 zo vzorca pre rýchlosť –

        v = s / t (m/s)
  Niektoré odvodené jednotky:

  plošný obsah    m2     S = a2
  objem kocky     m3     S = a3
  rýchlosť      m.s-1    v=s:t
  zrýchlenie     m.s-2    a=v:t
  hustota      kg.m-3   ρ=m:V
  špecifický objem  m3.kg-1   v=V:m
  hybnosť      kg.m.s-1  p=m.v
  práca       kg.m2.s-2  W=F.S
  výkon       kg.m2.s-3  P=W:t
4. Násobky a diely jednotiek

 Násobky a diely jednotiek sa tvoria
 pomocou normalizovaných predpôn
  z názvov základných jednotiek.
 Výnimka je iba pri tvorení násobkov
 a dielov jednotky hmotnosti. Každá
 predpona má svoju značku, ktorá sa
 napíše pred jednotku a spolu s ňou
        sa aj číta.
5. Najpoužívanejšie násobky a diely
 Predpona  Značka    Násobok     Mocnina

Tera-     T   1 000 000 000 000   12
Giga-     G    1 000 000 000     9
Mega-     M     1 000 000      6
Kilo-     k      1 000       3
Mili-     m      0,001      -3
Mikro     μ     0,000 001     -6
Nano-     n    0,000 000 001    -9
Piko-     p   0,000 000 000 001   -12
    Otázky a úlohy
1. Aká je základná jednotka času?
  a, minúta b, hodina c, sekunda
2. Je jednotka hustoty odvodená?
   a, áno     b, nie
3. Aký násobok určuje predpona kilo-
   a, 0,001 b, 1000 c, 1
4. Ako sa označuje predpona mikro-
   a, μ   b, m    c, mk
   Správne odpovede
1. Aká je základná jednotka času?
   a, minúta b, hodina c, sekunda
2. Je jednotka hustoty odvodená?
      a, áno     b, nie
3. Aký násobok určuje predpona kilo-
      a, 0,001 b, 1000 c, 1
4. Ako sa označuje predpona mikro-
      a, μ   b, m    c, mk
      Zdroje informácií:


Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Jaroslav
Vachek a kol., SPN, Bratislava, 2001

www.atlas.referaty.sk
www.studentske.sk

								
To top