Baze podataka - Download as DOC by 7qe8mf2

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Baze podataka


Kod kolegija                                004
Naziv kolegija                           Baze podataka
Opći podaci
Studijski program      Preddiplomski, Diplomski                       Godina     2., 3., 4.
Ime nositelja kolegija   Prof. dr. sc. Marina Čičin-Šain
Status kolegija            x        Obvezatan     x     Izborni
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave
                                        Zimski semestar    Ljetni semestar
ECTS koeficijent opterećenja studenta                                    6 (4)
Broj sati po semestru                                           60 (45)
Ciljevi kolegija
Osmišljavanje, projektiranje i realiziranje baze podataka, te njezino smisleno korištenje.
Korespodentnost i korelativnost programa
Kolegij je kompatibilan sa nastavnim planovima i programima gotovo svih ekonomskih fakulteta na svijetu, npr sa onima
Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ( kolegij Baze podataka) , Ekonomskog fakulteta u Ljubljani (kolegij Beze podatkov) i sa
većimom europskih fakulteta.
Sadržaj kolegija
Sadržaj predavanja
Modeliranje podataka. Dijagram objekt. veze. Normalizacija podataka. ACCESS baza podataka. Usporedba izrade objekata
pomoću čarobnjaka ili vlastiti razvoj i ručni razmještaj objekata. Razmjena podataka između programa Excel i Access.
Usporedba izrada upita pomoću SQL jezika i upita putem primjera. Izrada i korištenje makroa. Programiranje u VBA
jeziku.
Sadržaj vježbi:
Vježbe se obavljaju na kompjutoru, gdje studenti izrađuju zadatke iz sadržaja kolegija.
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom/boldom)
                                            Samostalni     Multimedija i
    Predavanja        Seminari i radionice        Vježbe
                                             zadaci       Internet
 Obrazovanje na daljinu       Konzultacije         Laboratorij     Mentorski rad  Terenska nastava
Komentari: Planira se obuhvatiti i obrazovanje na daljinu.
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina):
Rad u timu. Razumijevanje rada baza podataka. Izrada rječnika podataka i normalizacije podataka kao preduvjeta
korisničkog pristupa bazama. Izrada jednostavnije baze i obrade putem macroa i modula.Literatura:
  1) Marina Čičin-Šain, Baze podataka, Društvo kibernetičara, Rijeka 2007
  2) Pomoć za program unutar Access baze podataka
  3) Pomoć za program unutar OpenOffice baze podataka

Zadaci za kolokvij 1 i 2:
Slični zadaci su publicirani na kraju svakog od poglavlja u knjizi Baza podataka navedenoj u
literaturi.

								
To top