Baze podataka - Download as DOC

Document Sample
Baze podataka - Download as DOC Powered By Docstoc
					Baze podataka


Kod kolegija                                004
Naziv kolegija                           Baze podataka
Opći podaci
Studijski program      Preddiplomski, Diplomski                       Godina     2., 3., 4.
Ime nositelja kolegija   Prof. dr. sc. Marina Čičin-Šain
Status kolegija            x        Obvezatan     x     Izborni
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave
                                        Zimski semestar    Ljetni semestar
ECTS koeficijent opterećenja studenta                                    6 (4)
Broj sati po semestru                                           60 (45)
Ciljevi kolegija
Osmišljavanje, projektiranje i realiziranje baze podataka, te njezino smisleno korištenje.
Korespodentnost i korelativnost programa
Kolegij je kompatibilan sa nastavnim planovima i programima gotovo svih ekonomskih fakulteta na svijetu, npr sa onima
Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ( kolegij Baze podataka) , Ekonomskog fakulteta u Ljubljani (kolegij Beze podatkov) i sa
većimom europskih fakulteta.
Sadržaj kolegija
Sadržaj predavanja
Modeliranje podataka. Dijagram objekt. veze. Normalizacija podataka. ACCESS baza podataka. Usporedba izrade objekata
pomoću čarobnjaka ili vlastiti razvoj i ručni razmještaj objekata. Razmjena podataka između programa Excel i Access.
Usporedba izrada upita pomoću SQL jezika i upita putem primjera. Izrada i korištenje makroa. Programiranje u VBA
jeziku.
Sadržaj vježbi:
Vježbe se obavljaju na kompjutoru, gdje studenti izrađuju zadatke iz sadržaja kolegija.
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom/boldom)
                                            Samostalni     Multimedija i
    Predavanja        Seminari i radionice        Vježbe
                                             zadaci       Internet
 Obrazovanje na daljinu       Konzultacije         Laboratorij     Mentorski rad  Terenska nastava
Komentari: Planira se obuhvatiti i obrazovanje na daljinu.
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina):
Rad u timu. Razumijevanje rada baza podataka. Izrada rječnika podataka i normalizacije podataka kao preduvjeta
korisničkog pristupa bazama. Izrada jednostavnije baze i obrade putem macroa i modula.Literatura:
  1) Marina Čičin-Šain, Baze podataka, Društvo kibernetičara, Rijeka 2007
  2) Pomoć za program unutar Access baze podataka
  3) Pomoć za program unutar OpenOffice baze podataka

Zadaci za kolokvij 1 i 2:
Slični zadaci su publicirani na kraju svakog od poglavlja u knjizi Baza podataka navedenoj u
literaturi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:6/12/2012
language:Bosnian
pages:1