Nova IT arhitektura i aplikacije EMS sistema za potrebe centara by B7YhrSV

VIEWS: 0 PAGES: 19

									 Nova IT arhitektura i aplikacije EMS sistema za
potrebe centara upravljanja prenosnom mrežom


      G. Jakupović, M. Stojić, N. Čukalevski
       Institut "Mihajlo Pupin", Beograd
              Srbija


       II Savjetovanje Crnogorskog komiteta CIGRE
         Hotel Maestral, Pržno, 16. - 19.05.2011.
  Mrežne funkcije starog sistema

•  Aplikativna baza podataka (ABP)
•  Procesor mrežne topologije (NT)
•  Estimator stanja EES (SE)
•  Bus load forecast (BLF)
        Novi Sistem
Dodaje se ili se značajnije menja:
• Dispečerski proračun tokova snaga DLF
 (Dispatcher Load Flow)
• Analiza ispada CA (Contigency Analiza)
• Izvoz/uvoz podataka u nekoj standardnoj formi
 (UCTE.DEF ili CIM/XML)
• Procesor topologije (problemi u održavanju i
 implementaciji izvoza/uvoza)
• Aplikativna baza podataka
• Korisnički interfejsi
• Vezne aplikacije i drugo
Osnovna organizacija SCADA/EMS sistema
      Programske celine 1
• Sistem za akviziciju podataka i nadzorno upravljanje (SCADA)
• Aplikacioni programski interfejs SCADA sistema (SCADA API)
• Aplikacija za preuzimanje merenja i vraćanje estimiranih
 vrednosti na SCADA sistem (abp2scada). Neophodna merenja
 prosleđuje u „real-time“ instancu ABP-a. Iz ABP-a preuzima
 estimirane vrednosti radi prikaza na jednopolnim šemama
• Aplikacija za konverziju formata baze (abp_import)
• Aplikacija koja priprema ulazne podatke za procesor topologije
 (abp2nt). (u studijskom režimu)
• Aplikacija za uvoz podataka iz UCTE.DEF i CIM/XML formata
 (ucte_import)
• Aplikacija koja ciklično izvršava „real-time“ ciklus estimacije
 (abp2nt_rt)
• Editor aplikativne baze se koristi za modelovanje topologije i unos
 parametara EE opreme. Podaci se unose u tzv. „master“ instancu
 ABP
       Programske celine 2
•  Korisnički interfejs mrežnih aplikacija. Osnovni interfejs omogućava
  prikaz „real-time“ estimiranih vrednosti na jednopolnim šemama i ručno
  pokretanje analize sigurnosti. Poseban deo interfejsa je namenjen
  studijskim analizama.
•  AGC - Održava frekvenciju sistema i snagu razmene.
•  Sekundarni regulator SMM UCTE bloka. Koordiniše rad sekundarne
  regulacije članica bloka.
•  Programski paket za određivanje mrežne topologije (MT) Generiše
  topologiju i vrši alokaciju merenja, generiše parametre ekvivalentnog
  modela mreže u obliku čvorovi-grane i druge ulazne podatke neophodne za
  rad estimatora.
•  Programski paket za estimaciju stanja (SE)
•  Programski paket za procenu opterećenja čvorova (BLF) vrši
  kontinualno ažuriranje istorijskih podataka o opterećenjima potrošačkih
  čvorova
•  Programski paket za analizu sigurnosti. Dispečerski proračun tokova
  snaga DLF (Dispatcher Load Flow) i analiza ispada CA (Contigency
  Analysis).
NOVI PROGRAMSKI MODULI 1

 Aplikacija za preuzimanje merenja i vraćanje
estimiranih vrednosti na SCADA sistem
(abp2scada)
Aplikacija ciklično iz „real-time“ instance
aplikativne baze učitava rezultate poslednje
uspešne estimacije i upisuje ih, posredstvom
SCADA C++ API-ja, u VIEW2 segemente
deljene memorije. Zatim iz SCADA segmenata
deljene memorije učitava potrebna merenja i
statuse rasklopnih aparata i upisuje u tabele
„real-time“ ABP sa odgovarajućim vremenskim
tagom. Izvršava se na SCADA serverima.
 NOVI PROGRAMSKI MODULI 2

• Aplikacija za uvoz podataka iz UCTE.DEF ili
 eventualno CIM/XML formata (ucte_import)
• Podaci se upisuju u UCTE instancu ABP čiji se
 kompletan sadržaj automatski kreira na bazi
 sadržaja ulaznih fajlova. Kada se uvozi iz
 UCTE.DEF formata, a da bi se omogućile
 modifikacije radi studijskih analiza sigurnosti,
 dodaju se virtuelni prekidači koji omogućavaju
 ručno isključivanje opreme i delova mreže. Ovo
 je neophodno usled nepostojanja potrebnih
 rasklopnih aparata u modelu.
 NOVI PROGRAMSKI MODULI 3

• Aplikacija za konverziju formata baze
 (abp_import)
• Aplikacija obezbeđuje konverziju aplikativne
 baze prethodne verzije sistema u novi format.
 Najvažnije razlika između starog i novog formata
 je u tome što u ranijem modelu topologije nije
 postojao entitet „toploškog čvora“ već je
 povezanost opreme i elemenata modelovana
 preko liste međusobnih veza polova elemenata.
 NOVI PROGRAMSKI MODULI 4

Editor aplikativne baze
 NOVI PROGRAMSKI MODULI 5

Korisnički interfejs EMS aplikacija
 Novi procesor mrežne topologije (MT) 1

• U starom procesoru nije postojao entitet „toploškog
 čvora“. Novi MT u potpunosti orijentisan na čvorove i
 grane, a ne više na višepolne elemente mreže i njihovu
 povezanost.

• U prvoj fazi se "topološki" čvorovi, tj svi mogući krajevi
 rasklopnih aparata, spajaju u odgovarajuće "električne"
 ili agregirane čvorove kroz procesiranje povezanosti
 uključenih rasklopnih aparata.
• U drugoj fazi procesiranja topologije grane predstavljaju
 dalekovode i transformatore, a čvorovi su električni
 čvorovi. Procesiranjem povezanosti grana se formiraju
 električna ostrva.
 Novi procesor mrežne topologije (MT) 2


• Elementi mreže se modeluju preko Y
 četvoropola kao generalnijeg modela od Pi
 ekvivalenente sheme. Ovim je omogućeno i
 modelovanje transformatora sa pomerajem
 faze.
• Dodeljivanje agregiranih merenja po završetku
 procesiranja. Ukoliko neko od merenja napona
 previše odstupa od ostalih merenja napona u
 istom električnom čvoru, takvo merenje se
 opciono odbacuje.
• Odredjivanje energizovanosti
Analiza Sigurnosti: Dispečerski proračun
      tokova snaga (1)
• Primenjuje se standardni puni Newton-Raphson
 algoritam.
• Na osnovu zadatog baznog slučaja (Base Case)
 dobijenog od estimatora stanja iz realnog
 vremena ili istorijskih arhiva.
• Operator ima mogućnost da vrši editovanje
 baznog slučaja u smislu uključivanja ili
 isključivanja opreme kako bi proverio da li dolazi
 do narušavanja nekog od strujnih ili naponskih
 ograničenja pre nego što se izvrši neka stvarna
 upravljačka akcija.
Analiza Sigurnosti: Dispečerski proračun
      tokova snaga (2)
• Uslov za sprovođenje funkcija analize sigurnosti
 (DLF i CA) je opservabilnost celog sistema.
 Dozvoljeno je više električnih ostrva.
• Upravljačke akcije se definišu preko grafičkog
 korisničkog interfejsa povezanog sa ABP-om.
 Podatke o baznom slučaju koje je estimator
 proračunao neophodno je vratiti u ABP da bi
 posle izvršenih upravljačkih akcija bili ponovo
 servirani procesoru topologije pre poziva neke
 od funkcija analize sigurnosti.
• Procesor topologije u režimu analize sigurnosti
 određuje tipove električnih čvorova u smislu
 Load Flow proračuna (balansni, PV, PQ, Q-teta).
   Analiza Sigurnosti: Analiza ispada
         (Contigency Analysis)
• Pruža mogućnost analize tokova snaga za unapred
 definisanu listu ispada elemenata prenosne mreže
 primenjenih nad baznim stanjem mreže preuzetog ili iz
 realnog vremena ili iz istorijskih arhiva.
• Za svaku kombinaciju liste ispada se vrši proračun
 tokova snaga i proverava da li dolazi do narušavanja
 ograničenja koji mogu uticati na sigurnost sistema.
• Liste ispada se definišu kroz grafički korisnički interfejs
 pri čemu svaki ispad može predstavljati bilo koju
 kombinaciju elemenata prenosnog sistema.
• Prilikom ispada neke grane može doći do cepanja mreže
 tako da je nophodno pre proračuna tokova snaga izvršiti
 i topološke provere na pojavu novih ostrva.
Generisanje izveštaja korišćenjem XML Style
        Sheet-ova
         Zaključak
Sistem je unapređen iz dva osnovna razloga:
• Prvi, da bi se omogućila nova funkcionalnost
 kroz nove aplikacije za potrebe analize
 sigurnosti (u real-time-u i studijskom modu) i
 mogućnost izvoza i uvoza podataka u
 zahtevanoj standardnoj formi (kakve su
 UCTE.DEF i CIM/XML) koja se zahteva u
 zajedničkom radu EES na Evropskom prostoru.
• Drugi razlog za unapređenje je ležao u potrebi
 da se pojednostavi i unapredi proces održavanja
 softvera i podataka sistema, u kom smislu su
 realizovane u radu opisane tehnološke izmene.
HVALA NA PAŽNJI!

								
To top