Rachunek do umowy zlecenia

Document Sample
Rachunek do umowy zlecenia Powered By Docstoc
					           Rachunek do umowy zlecenia/dzieło


wystawiony w ………………………. dnia ……………………. 20 … r.
         (miejscowość)
przez Zleceniobiorcę
…………………………………………………………………………...,
(imię i nazwisko)
zamieszkałego        w     ………………….  (..-…),    przy    ul.
………………………………………......, legitymującego się dowodem osobistym seria i
numer      ......................…………………………,   wydanym      przez
……………………………………………...……………………………...….,
NIP ……………………………………………………………………………………………. .
PESEL …………………………………………………………………………………………
.
Urząd Skarbowy ...…………………………………………………………………………….
.
Data    urodzenia      …………………………….   i   miejsce   urodzenia
……………………………. .
Imiona rodziców ………………………………………………………………………………
.

Dla Zleceniodawcy
……………………………………………………………………………..
                   (nazwa)
z siedzibą w …………………………….……………. (..-…), przy ul.
……………………….,
reprezentowanego przez:
           …………………………………………
         ………………………………………………………..
        (zamawiający osobiście lub osoba upoważniona do reprezentacji)


Na podstawie umowy zlecenia z dnia ……………………….. 20 ... r. proszę o
wypłacenie    kwoty…………………………         zł   (słownie:
………………………………………………….)         brutto, tytułem wykonywania
...…………………………..…………………………………... .

Kwota brutto …………………………………………………………………………………..
.
Koszty                 uzyskania
……………………………………………………………………………... .
Składki na ubezpieczenie społeczne*:
- emerytalne …………………………………………………………………………………...
.
- rentowe ………………………………………………………………………………………
.
- chorobowe …………………………………………………………………………………...
Podstawa podatkowania ……………………………………………………………………
Zaliczka na podatek dochodowy …………………………………………………………...
Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczone ………………………………………….
Składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącona …………………………………………


Zaliczka na podatek wypłacona do urzędu skarbowego …………………………………


Do wypłaty
……………………………………………………………………………………. .

Akceptuję do wypłaty kwotę ……………………. zł
(słownie: ……………………………...).

Kwituję odbiór kwoty ……………………. zł
(słownie:……………………………………..).


………………………………..                 ………………………………….
 (podpis Zleceniobiorcy)            (podpis Zleceniodawcy)

__________________
*gdy przychód podlega ubezpieczeniu społecznemu obowiązkowo lub dobrowolnie

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:871
posted:6/12/2012
language:Polish
pages:2