Rachunek do umowy zlecenia by 87J2L7Ir

VIEWS: 871 PAGES: 2

									           Rachunek do umowy zlecenia/dzieło


wystawiony w ………………………. dnia ……………………. 20 … r.
         (miejscowość)
przez Zleceniobiorcę
…………………………………………………………………………...,
(imię i nazwisko)
zamieszkałego        w     ………………….  (..-…),    przy    ul.
………………………………………......, legitymującego się dowodem osobistym seria i
numer      ......................…………………………,   wydanym      przez
……………………………………………...……………………………...….,
NIP ……………………………………………………………………………………………. .
PESEL …………………………………………………………………………………………
.
Urząd Skarbowy ...…………………………………………………………………………….
.
Data    urodzenia      …………………………….   i   miejsce   urodzenia
……………………………. .
Imiona rodziców ………………………………………………………………………………
.

Dla Zleceniodawcy
……………………………………………………………………………..
                   (nazwa)
z siedzibą w …………………………….……………. (..-…), przy ul.
……………………….,
reprezentowanego przez:
           …………………………………………
         ………………………………………………………..
        (zamawiający osobiście lub osoba upoważniona do reprezentacji)


Na podstawie umowy zlecenia z dnia ……………………….. 20 ... r. proszę o
wypłacenie    kwoty…………………………         zł   (słownie:
………………………………………………….)         brutto, tytułem wykonywania
...…………………………..…………………………………... .

Kwota brutto …………………………………………………………………………………..
.
Koszty                 uzyskania
……………………………………………………………………………... .
Składki na ubezpieczenie społeczne*:
- emerytalne …………………………………………………………………………………...
.
- rentowe ………………………………………………………………………………………
.
- chorobowe …………………………………………………………………………………...
Podstawa podatkowania ……………………………………………………………………
Zaliczka na podatek dochodowy …………………………………………………………...
Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczone ………………………………………….
Składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącona …………………………………………


Zaliczka na podatek wypłacona do urzędu skarbowego …………………………………


Do wypłaty
……………………………………………………………………………………. .

Akceptuję do wypłaty kwotę ……………………. zł
(słownie: ……………………………...).

Kwituję odbiór kwoty ……………………. zł
(słownie:……………………………………..).


………………………………..                 ………………………………….
 (podpis Zleceniobiorcy)            (podpis Zleceniodawcy)

__________________
*gdy przychód podlega ubezpieczeniu społecznemu obowiązkowo lub dobrowolnie

								
To top