Syntetyczna ocena zasob�w i wynik�w by 7M20P11

VIEWS: 41 PAGES: 14

									                       Bilans
Bilans to zestawienie posiadanych aktywów oraz źródeł kapitału, wykorzystanych do ich
pozyskania. Sporządzany jest na dany dzień, ma charakter statyczny.


          Aktywa                         Pasywa
Aktywa trwałe:                     Kapitały własne:
  Wartości niematerialne i prawne             Kapitał podstawowy
  Rzeczowe aktywa trwałe                 Kapitał zapasowy
  Należności długoterminowe                Kapitały rezerwowe.
  Inwestycje długoterminowe                Nie podzielony zysk/strata z okresów
                              poprzednich
  Długoterminowe    rozliczenia   między      Wynik finansowy netto
  okresowe
Aktywa obrotowe:                    Kapitały obce:
  Zapasy                         Rezerwy na zobowiązania
  Należności krótkoterminowe               Zobowiązania długoterminowe
  Inwestycje krótkoterminowe               Zobowiązania krótkoterminowe
  Krótkoterminowe          rozliczenia     Rozliczenia międzyokresowe bierne
  międzyokresowe


               WSTĘPNA ANALIZA BILANSU


Wskaźnik dynamiki wzrostu
                        Ac1
                    Ac      100 %
                        Ac0

gdzie: ΔAc - wskaźnik tempa zmian aktywów całkowitych,
   Ac1 - wartość aktywów całkowitych w okresie badanym,
   Ac2 - wartość aktywów całkowitych w okresie bazowym.


Wskaźnik struktury aktywów
                        At
                    WSA     100%
                        Ao
gdzie: At - aktywa trwałe,
   Ao - aktywa obrotowe.
Co jest szczególnie ważne dla diagnosty


                          1
  1. Jaka jest dynamika przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto
  2. Jaka jest wielkość wykazywanych przez firmę zapasów, należności z tytułu dostaw i
   usług oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Spadek należności
   z tytułu dostaw i usług oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych z tego tytułu (przy
   niezmienionych w dużym stopniu wskaźnikach płynności ) należy odczytywać jako
   pozytywne zjawisko. Analizując zapasy i oceniając ich prawidłową wielkość należy
   pamiętać o konieczności posiadania optymalnej wielkości zapasów.
  3. Czy uległy zwiększeniu kapitały własne firmy. Każde zwiększenie należy odczytywać
   jako umocnienie sytuacji przedsiębiorstwa
  4. Jaka jest wysokość zobowiązań długoterminowych. Znaczne ich zwiększenie może
   świadczyć o kłopotach finansowych. Może również oznaczać podejmowanie przez
   firmę znacznych inwestycji (można to sprawdzić czytając sprawozdanie z przepływu
   środków pieniężnych)
  5. Jaka jest suma bilansowa. Jej wzrost świadczy najczęściej o zwiększeniu wartości
   przedsiębiorstwa. Należy sprawdzić czy to zwiększenie nie wynika jedynie z przyrostu
   należności i roszczeń - jeżeli tak jest to informacja o możliwości utraty płynności
  6. Jakie są środki pieniężne netto działalności operacyjnej. Dodatnie - gwarantują
   prawidłowe funkcjonowanie firmy w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki nim istnieje
   możliwość  podejmowania   inwestycji  lub  spłaty  zaciągniętych  zobowiązań.
   Dopuszczalne jest aby środki pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne, ale
   tylko w przypadku gdy firma ma wypracowane środki w poprzednich okresach.


Zapasy
ΔZ=ΔS
Δ Z > Δ S – zapasy leżą dłużej na magazynie
Δ Z < Δ S – zmniejsza się okres składowania zapasów, jest większa częstotliwość
zamawiania

Należności
Δ N = Δ S – finansowanie z przyrostu sprzedaży
Δ N > Δ S – cykl inkasa wzrasta
Δ N < Δ S – cykl inkasa maleje
                       2
Zadanie
Na podstawie poniższych danych dokonaj wstępnej diagnozy (analizy) tempa zmian oraz
struktury wielkości poszczególnych składników bilansu oraz rachunku zysków i strat.


                                      Okres
             BILANS
                                  I    II    III
                      Aktywa
A. Aktywa trwałe                         88 534 86 964 78 272
I. Wartości niematerialne i prawne                  986   858   644
II. Rzeczowe aktywa trwałe                    81 669 77 449 68 180
III. Inwestycje długoterminowe                   5 879  8 657  8 871
IV. Należności długoterminowe                     -    -   577
B. Aktywa obrotowe                        80 741 91183 94 894
I. Zapasy                             32 715 36 141 29 930
II, Należności krótkoterminowe                  38 349 43 437 32 449
III, Inwestycje krótkoterminowe                  7 812 11 602 32 211
    - Papiery wartościowe                   3 385  1 052   235
    - Środki pieniężne                     4 427 10 550 31 976
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           1 865    3   304
Razem aktywa A + B                        169 275 178 147 173 166
                     Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny                   145 766 156 469 154 681
I. Kapitał (fundusz) podstawowy                  12 300 12 915 12 915
II. Kapitał (fundusz) zapasowy                  121 440 135 139 137 064
III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe             —    —   191
IV. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+/-)          12 026  8 415  4 511
B. Rezerwy i zobowiązania (kapitał obcy)             23 509 21 678 18 485
I. Rezerwy                             5 078  2 273   959
II. Zobowiązania długoterminowe                    —    —    -
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze           15 672 16 280 13 818
specjalne
   - Kredyty i pożyczki                       —     —    —
   - Zobowiązania handlowe                    9 700  10 558  8 161
   - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe           4 449   4 040  3 944
   - Fundusze specjalne                     1 523   1 682  1 713
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody             2 759   3 125  3 708
przyszłych okresów
Razem pasywa A + B                        169 275 178 147 173 166
                        3
                                 Okres
        Rachunek zysków i strat
                             I     II    III
A. Przychody ze sprzedaży towarów, produktów      176978  169 456  154788
i materiałów
 I. Przychody ze sprzedaży produktów         173 425  167 059  151 118
 II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów    3 553   2 397   3 670
B. Koszty sprzedanych towarów, produktów        133 155  130 864  120 222
i materiałów
 I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      3 402   2 170   3 159
 II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów     129 753  128 694  117 063
C. Zysk brutto ze sprzedaży               43 823  38 592   34 566
D. Koszty sprzedaży                   5 055   5 024   6 582
E. Koszty ogólnego zarządu               19 132  19 710   17 822
F. Zysk ze sprzedaży                  19 636  13 858   10 167
G. Pozostałe przychody operacyjne            3 529   3 944   5 405
H. Pozostałe koszty operacyjne              6 254   5 112   9 179
I. Zysk z działalności operacyjnej           16 911  12 690   6 388
J. Przychody finansowe                  4 475   4 048   4 961
K. Koszty finansowe                   3 480   3 807   3 720
L. Zysk brutto z działalności gospodarczej       17 906   12 931   7 629
M. Zyski nadzwyczajne                    -     1    120
N. Straty nadzwyczajne                    -     2    730
O. Zysk brutto                     17 906  12 930   7 019
P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego       5 880   4 515   2 508
R. Zysk netto                      12 026   8 415   4 511

Przychody całkowite (A+G+J)              184 982  177 448  165 154
Koszty całkowite (B+D+E+H+K)              167 076  164 517  157 525
Udział kosztów całkowitych w przychodach całkowitych   90,3   92,7    95,4
(L/K) - %
                     4
               RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzanie rachunku zysków i strat ma na celu ustalenie efektów funkcjonowania spółki w
pewnym okresie (charakter dynamiczny)
Możliwość sporządzani rachunku zysków i strat w dwóch układach:
  -   porównawczym (koszty wg rodzaju zużytych czynników wytwórczych),
  -   kalkulacyjnym (koszty wg ich odnoszenia na jednostkę wytworzonego produktu lub
     wyświadczonej usługi).
Rachunek zysków i strat pozwala na ustalenie wyniku finansowego na trzech poziomach:
  - operacyjnym, pozwalającym ustalić wynik operacyjny;
  - finansowym,    na  którym  określa  się  wynik  z  działalności  gospodarczej
    przedsiębiorstwa;
  - nadzwyczajnym, na którym koryguje się wynik z działalności gospodarczej o
    zdarzenia nadzwyczajne w celu uzyskania wyniku finansowego brutto.                  Rachunek zysków i strat
                  (układ kalkulacyjny)
        A. Przychody całkowite (I + VII + X)
        B. Koszty całkowite (II + IV +V + VIII + XI)
          I. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów
            1. Przychody ze sprzedaży produktów
            2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
          II. Koszty sprzedaży towarów i produktów
            1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
            2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
          III. Zysk brutto ze sprzedaży
          IV. Koszty sprzedaży
          V. Koszty ogólnego zarządu
          VI. Zysk ze sprzedaży
          VII. Pozostałe przychody operacyjne
          VIII. Pozostałe koszty operacyjne
          IX. Zysk z działalności operacyjnej
          X. Przychody finansowe
          XI. Koszty finansowe
          XlI. Zysk brutto z działalności gospodarczej
          XIII. Zyski nadzwyczajne
          XIV. Straty nadzwyczajne
          XV. Zysk brutto
          XVI. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
          XVII. Zyski netto
                        5
              ANALIZA WSKAŹNIKOWA

             WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
           (wskaźniki zyskowności lub stopy zysku)


-  Wskaźnik rentowności sprzedaży - informuje on o udziale zysku w wartości
  sprzedaży. Im wskaźnik ten jest wyższy tym większa jest efektywność
  przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju przyjętego zysku (z działalności
  operacyjnej, zysk netto, zysk brutto) z rachunku zysku i strat można mówić o
  rentowności sprzedaży mierzonej zyskiem operacyjnym, zyskiem netto, itp.

                           Wynik finansowy netto
       Wskaźnik rentowności sprzedaży netto =
                           Przychody ze sprzedaży

                           Wynik finansowy brutto
      Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto =
                           Przychody ze sprzedaży

                           Zysk operacyjny
  Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej =
                           Przychody netto

-  Wskaźnik rentowności aktywów - wskaźnik rentowności aktywów określa zdolność
  aktywów jednostki do generowania zysku. Informuje o wysokości zysku netto
  przypadającego na jednostkę aktywów i ukazuje jak efektywnie firma zarządza
  swoimi aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest większa, tym korzystniejsza jest
  sytuacja finansowa firmy.

                         Wynik finansowy netto
    Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) =
                         Aktywa ogółem


-  Rentowności kapitału własnego - Wskaźnik ten informuje o zdolności kapitału
  własnego do generowania zysków. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa efektywność
  wykorzystania kapitału własnego, większa możliwość uzyskania wyższych dywidend
  oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi uzyskujemy
  odpowiedź na pytanie jaka jest stopa zwrotu od wkładu kapitałowego wniesionego
  przez właścicieli firmy.


   Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) Wynik finansowy netto
                        = Kapitał własny
                     6
            WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ


-  Wskaźnik bieżącej płynności - informuje on o możliwości spłaty krótkoterminowych
  zobowiązań środkami obrotowymi. Kształtowanie się wskaźnika bieżącej płynności
  finansowej poniżej jedności oznacza, że zobowiązania bieżące przekraczają wysokość
  środków obrotowych i przedsiębiorstwo utraciło bieżącą płynność finansową. Wielkość
  majątku obrotowego powinna być około dwa razy większa niż kwota bieżących
  zobowiązań. Minimum bezpieczeństwa finansowego określa poziom wskaźnika płynności
  bieżącej, który powinien mieścić się w granicach 1,2 (1,5) – 2,0.

                              Majątek obrotowy
    Wskaźnik bieżącej płynności finansowej =
                            Zobowiązania krótkoterminowe


-  Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (podwyższonej płynności) - płynne środki
  obrotowe  to  środki  pieniężne,  krótkoterminowe   papiery  wartościowe  oraz
  krótkoterminowe należności. Za najbardziej optymalną wielkość wskaźnika przyjmuje się
  poziom 1,0. Wskaźnik wynoszący poniżej jedności oznacza, że firma może mieć
  trudności płatnicze. Dla partnerów gospodarczych jest to sygnał zwiększonego ryzyka.
  Jeżeli szybki wskaźnik jest niski, a wskaźnik bieżący wysoki, to oznacza, że firma
  utrzymuje zbyt wysoki poziom zapasów, w których zamrożony jest fundusz obrotowy.

                       Majątek obrotowy - zapasy +/- rozliczenia
  Wskaźnik szybkiej płynności
                           mędzyokresowe czynne
     finansowej =
                         Zobowiązania krótkoterminowe

-  Wskaźnik wysokiej płynności (natychmiastowy) – powinien wynosić ok. 0,2-0,3.
  Środki pieniężne przedsiębiorstwa powinny być ograniczane do niezbędnego minimum,
  gdyż nie przyczyniają się one do generowania dochodów i zysków. Zbyt wysoki poziom
  środków pieniężnych utrzymywany w spółce może świadczyć np. o nieproduktywnym ich
  gromadzeniu lub braku pomysłu na ich wykorzystanie.

                          Inwestycje krótkoterminowe
       Wskaźnik wysokiej płynności =
                          Zobowiązania krótkoterminowe
                        7
WSKAŹNIKI SZYBKOŚCI OBROTU


-  Wskaźnik obrotu aktywami - informuje jaka wartość przychodów ze sprzedaży
  przypada na jedną złotówkę zaangażowanego majątku. Określa zdolność aktywów
  jednostki do generowania przychodów ze sprzedaży.


                            Przychody ze sprzedaży
       Wskaźnik obrotu (rotacji) aktywami =
                              Aktywa ogółem


-  Wskaźnik obrotu aktywami trwałymi - poprawa tego wskaźnika świadczy o lepszym
  wykorzystaniu posiadanego majątku trwałego. Określa ile razy sprzedaż netto jest większa
  od środków trwałych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa.                           Przychody ze sprzedaży
       Wskaźnik obrotu (rotacji) aktywami =
                             Aktywa trwałe


-  Wskaźnik rotacji (obrotu) należności - informuje on o ilości cyklów obrotu przeciętnym
  stanem należności w ciągu roku w stosunku do wielkości sprzedaży. Wskaźnik ten
  określa, ile razy wciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Według standardów
  zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0 – 10,0. Jeśli jest mniejszy
  niż 7,0 to taka sytuacja może oznaczać, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich
  klientów co świadczy o tym, że środki pieniężne są zbyt długo zamrożone w
  należnościach.                            Przychody ze sprzedaży
       Wskaźnik rotacji (obrotu) należności =
                           Przeciętny stan należności
                       8
  Wskaźnik ten może być wyrażony w dniach. Określa on ilość dni sprzedaży, za którą nie
  uzyskano jeszcze należności. Informuje zatem kierownictwo firmy, w jakim stopniu
  kredytuje ona swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w
  należnościach.


                           Przeciętny stan należności * T
     Wskaźnik pokrycia należności w dniach =
                             Przychody ze sprzedaży

     T – liczba dni dla badanego okresu-  Wskaźnik rotacji (obrotu) zapasów - przeciętny stan zapasów należy obliczyć jako
  średnią ze stanów zapasów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, a jeśli to nie jest
  możliwe, to jako średnią ze stanów na początek i koniec roku. Im wskaźnik jest wyższy,
  tym sytuacja jest korzystniejsza. Wskaźnik określa, ile razy w ciągu badanego okresu
  nastąpi „odnowienie” stanu zapasów.                           Przychody ze sprzedaży
       Wskaźnik rotacji (obrotu) zapasów =
                           Przeciętny stan zapasów


  Wskaźnik ten może być wyrażony w dniach. Określa on, co ile dni przedsiębiorstwo
  odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wysoki wskaźnik rotacji w
  dniach informuje o wolnym obrocie zapasów, niski zaś o obrocie szybkim.

                           Przeciętny stan zapasów * T
      Wskaźnik pokrycia zapasów w dniach =
                            Przychody ze sprzedaży
                       9
               WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA.

-  Wskaźnik ogólnego zadłużenia (stopy zadłużenia) - określa on udział zobowiązań
  (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku jednostki. Sytuacja jednostki jest
  korzystniejsza im niższy jest poziom tego wskaźnika, ponieważ mniejszy jest udział
  kapitału obcego w finansowaniu działalności jednostki. Zbyt wysoki poziom tego
  wskaźnika może podważać wiarygodność finansową firmy. Zbyt niski poziom może
  świadczyć o niewykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla zwiększenia
  korzyści finansowych firmy.

                           Zobowiązania ogółem
         Wskaźnik ogólnego zadłużenia =
                            Aktywa ogółem-  Wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych - stanowi stosunek zobowiązań ogółem do
  kapitałów własnych. Wskaźnik ten określa możliwość pokrycia zobowiązań własnym
  kapitałem. Kapitały własne stanowią gwarancję pokrycia zobowiązań nawet w razie
  poniesienia strat. Wartością graniczną dla średnich i dużych firm jest relacja 3:1 a dla
  małych 1:1.

                             Zobowiązania ogółem
      Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego =
                              Kapitał własny-  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - wskaźnik wyższy od jedności (lub 100 %)
  świadczy, że zadłużenie długoterminowe przewyższa kapitał własny właścicieli.
  Wskazuje to na duże ryzyko związane z możliwością spłaty długów. Na ogół
  pożyczkodawcy starają się udzielać kredytów i pożyczek tylko do określonego poziomu
  wskaźnika zadłużenia długoterminowego. Racjonalny wskaźnik długu powinien mieścić
  się w przedziale 0,5 – 1,0. Firmy posiadające wyższą proporcję długoterminowych
  zobowiązań do kapitału własnego są uważane za poważnie zadłużone.

                           Zobowiązania długoterminowe
    Wskaźnik zadłużenia długoterminowego =
                              Kapitał własny
                       10
-  Wskaźnik zdolności kredytowej – wskazuje na możliwość spłaty całkowitych
  efektywnych zobowiązań z wygospodarowanej w danym okresie nadwyżki finansowej.
  Im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepiej dla przedsiębiorstwa.                           Zysk netto + amortyzacja
      Wskaźnik zadłużenia długoterminowego =
                              Kapitał obcy


-  Wskaźnik szybkości obrotu kapitału całkowitego – zwiększające się wielkości tego
  wskaźnika świadczą o lepszym wykorzystaniu kapitału, szybszym jego krążeniu, a to z
  kolei pozwala generować większe dochody oraz osiągane zyski.                             Przychody ogółem
      Wskaźnik zadłużenia długoterminowego =
                              Pasywa ogółem


-  Wskaźnik pokrycia zobowiązań krótkoterminowych                                Przychody netto
  Wskaźnik pokrycia zobowiązań krótkoterminowych =
                             Zobowiązania krótkoterminowe
                      11
              ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI


  Analiza progu rentowności obejmuje badanie tzw. punktu wyrównania (break even point -
BEP), w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty.
Przedsiębiorstwo nie osiąga wówczas zysku, ale też nie ponosi straty. Rentowność sprzedaży
jest równa zero, co oznacza, że firma osiągnęła próg rentowności.


Próg rentowności może być wyrażony:
  -  ilościowo lub wartościowo
  -  równaniem matematycznym lub metodą graficzną.


W obu przypadkach przyjmujemy następujące założenia upraszczające:
  -  wartość produkcji w badanym okresie jest równa wartości sprzedaży
  -  koszty produkcji są funkcją wielkości produkcji,
  -  stałe koszty (KS) produkcji są jednakowe dla każdej wielkości produkcji,
  -  jednostkowe koszty zmienne (JKz) są stałe i wskutek tego całkowite koszty zmienne
    produkcji zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji,
  -  jednostkowe ceny sprzedaży (c) poszczególnych wyrobów nie ulegają zmianie z
    upływem czasu i nie zmieniają się również wraz ze zmianą skali produkcji w całym
    badanym okresie; wartość sprzedaży jest więc funkcją liniową jednostkowej ceny
    sprzedaży i ilości sprzedanych wyrobów,
  -  poziom jednostkowych kosztów zmiennych i stałych kosztów produkcji pozostaje
    niezmieniony w całym badanym okresie.


Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej


  Na poziom progu rentowności wpływają następujące czynniki:
  -  wielkość produkcji (sprzedaży) (Q),
  -  cena wyrobu (c),
  -  jednostkowe koszty zmienne (JKz)
  -  stałe koszty produkcji (Ks)


              P > Kc – zysk P < Kc – strataP = Kc - BEP
                       12
                     P = Q*c
                   Kc = Ks + JKZ*Q


P – przychody ze sprzedaży
Kc - całkowite koszty produkcji,


                   Q*c = Ks + JKZ*Q
BEP ilościowy

                         Ks
                  QBEP 
                       c  JKz

BEP wartościowy
                          Ks  c
                   QBEP  c 
                         c  JKz

                        Ks
                  PBEP 
                       c  JKz
                        c
                    lub QBEP * c


BEP jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej (stopień zaspokojenia
przewidywanego popytu)


                     Ks        BEP
             Q' BEP           100     100
                  Pm (c  JKz )     Pm


  Pm – maksymalna ilość sprzedanych wyrobów określona na podstawie zdolności
  produkcyjnej lub prognozy popytu.

BEP przy założonym zysku (ilościowy)


                       Ks  Z
                  QBEP 
                       c  JKz


                       13
Jednostkowa marża brutto     Całkowita marża brutto     Marża pokrycia KS=D
d = c – JKz            d = c – JKz / *Q        D > Ks - Zysk
                 Q*d = c*Q – JKz*Q       D < Ks - Strata
                 D = P – KZ           D = Ks - 0
Współczynnik (wskaźnik) bezpieczeństwa


       Q  QBEP
  WB i         100  - ilościowy
         Q


       P  PBEP
  WBw            - wartościowy
         P


  Jeśli WBi = 10% oznacza to, że Q może spaść o 10%, a firma i tak nie osiągnie jeszcze
straty. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w 10% odległości od progu rentowności. Im wyższy
wskaźnik bezpieczeństwa, tym większy spadek popytu może ono przetrwać nie ponosząc strat
(WB = 0,5 oznacza, że nawet spadek popytu o 50% nie spowoduje straty, chociaż zredukuje
zysk przedsiębiorstwa do zera).


Zadanie
  Przedsiębiorstwo produkuje jeden wyrób. Koszty jednostkowe zmienne tego wyrobu
wynoszą 440 zł/szt. Przewiduje się, że przy cenie 580 zł/szt. Efektywny popyt wyniesie
24 000 szt. w ciągu roku. Stałe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa kształtują się na
poziomie 1 330 000 zł rocznie. Na podstawie danych oblicz:
       a) próg rentowności ilościowy i wartościowy,
       b) stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej,
       c) zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo
       d) jak zmieni się sytuacja, jeśli w wyniku podniesienia ceny do 620 zł/szt. nastąpi
         spadek popytu do 20 000 szt. rocznie.
                        14

								
To top