Powinna ona pokryc koszty stale i zapewnic przedsiebiorstwu zysk by 7M20P11

VIEWS: 79 PAGES: 67

									Rachunek kosztów
  Przedsiębiorstwo musi nieustannie rozważać takie
  kwestie, jak:
  podjąć się określonych działań, czy nie,
  kiedy działania rozpocząć,
  jak będzie efektywność zamierzonych działań,
  jaki będzie okres zwrotu poniesionych kosztów.
 Koszty

 Koszty stanowią zawsze punkt wyjścia myślenia
 ekonomicznego dlatego, że każde działanie podmiotów
 jest związane z ponoszeniem kosztów.

 Nie ma działań bez kosztów.

 Koszty należą do podstawowych kryteriów wyboru decyzji.

 Ranga kosztów jako elementu decyzyjnego wynika stąd,
 że wprawdzie nie można uniknąć ponoszenia kosztów w
 związku z podejmowaną działalnością, lecz można i należy
 je minimalizować.
Zasada racjonalnego gospodarowania

  Zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania
  minimalizacja kosztów może być realizowana poprzez:
  osiąganie założonego celu przy jak najmniejszych
  kosztach,
  maksymalizację efektu przy założonych do poniesienia
  kosztach.
  Zasada racjonalnego gospodarowania (oprócz
  minimalizacji kosztów) zakłada także konieczność
  kształtowania odpowiedniej relacji kosztów do
  przychodów:
  przychody ze sprzedaży są wyższe od kosztów
  dynamika przychodów jest silniejsza od dynamiki kosztów.
Pierwotność kosztów

 Cechą szczególną kosztów jest ich pierwotność
 względem przychodów, co oznacza że:

 aby podjąć jakąkolwiek działalność gospodarczą,
 przedsiębiorstwo musi najpierw ponieść koszty,
 potem konieczne jest sprzedanie wyprodukowanego
 wyrobu, towaru lub usługi w celu zrealizowania
 przychodu,
 osiągnięcie zysku wymaga, aby łączne przychody były
 wyższe od poniesionych kosztów.
Klasyfikacja kosztów

 W toku ewolucji systemu rachunkowości
 zasadnicze przekroje klasyfikacyjne kosztów
 ukształtowały się na podstawie przyjętych
 sposobów wyceny efektów produkcji.

Wyróżnia się dwa główne sposobu takiej wyceny:
 na podstawie kosztów historycznych (ex post),
 na podstawie kosztów przyszłych (ex ante).
Zad. 1.3
  Ustalenie wskaźnika wykorzystania zdolności produkcyjnych:

  Rzeczywista wielkość produkcji  800 sztuk
  Normatywna wielkość produkcji  1000 sztuk

                    = 0,8

  Ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu A:
  koszty bezpośrednie                   12000 zł
  zmienne koszty pośrednie produkcji            3 000 zł
  stałe koszty pośrednie produkcji dotyczące
  wykorzystanych zdolności produkcyjnych (5000 zł X 0,8)  4000 zł

 razem koszt wytworzenia                  19000 zł

  wielkość produkcji                800 sztuk
  jednostkowy koszt wytworzenia produktu A    23,75 zł/szt
  Koszty stałe dotyczące nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych:
  5000 zł x 0,2 = l 000 zł
Klasyfikacja kosztów

 W świetle przyjętych zasad wyceny efektów produkcji
 wyróżnia się trzy zasadnicze płaszczyzny (cele)
 klasyfikacji kosztów:
 klasyfikacja przeprowadzana do wyceny zapasów
 i pomiaru zysku,
 klasyfikacja dla celów decyzyjnych,
 klasyfikacja dla celów kontroli.
Klasyfikacja kosztów

  Rodzajowy układ kosztów
  Kalkulacyjny układ kosztów
  Koszty bezpośrednie
  Koszty pośrednie
  Koszty produkcji (PRODUKTU)
  Koszty okresu
Koszty bezpośrednie

 Zalicza się tu takie koszty, które ściśle związane są z wytworzeniem
 konkretnych wyrobów czy usług i można je - na podstawie
 odpowiedniej dokumentacji źródłowej - odnieść bezpośrednio na
 daną jednostkę kalkulacyjną.
 Inaczej mówiąc, są to takie koszty, które powstają w związku
 z podjęciem określonej działalności w przedsiębiorstwie. Gdyby
 działalności tej nie podjęto nie powstałyby określone koszty
 bezpośrednie. Zwykle są to koszty materiałów bezpośrednich, płac
 bezpośrednich i innych kosztów bezpośrednich.

 Kalkulacja oferty cenowej w podmiotach gospodarczych winna
 uwzględniać fakt, że cena ta musi co najmniej pokryć koszty
 bezpośrednie, wydatkowane na wytworzenie tego dobra czy usługi.
 Cena niższa od kosztów bezpośrednich byłaby ekonomicznym
 absurdem.
Koszty pośrednie


 Koszty te nie są związane z wytwarzaniem
 pojedynczego dobra lub usługi, lecz z produkcją
 większej ich ilości. Kosztów tych nie można na
 podstawie odpowiedniej dokumentacji źródłowej odnieść
 wprost (bezpośrednio) do określonych jednostek
 kalkulacyjnych.

 Koszty te rozlicza się na poszczególne jednostki
 kalkulacyjne za pomocą odpowiednich kluczy
 rozliczeniowych, np. proporcjonalnie do kosztów
 wynagrodzeń bezpośrednich itp. Rozliczenie to dokonuje
 się więc zawsze wg jakiegoś subiektywnego kryterium.
Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnychKryteria podziału kosztów  Rodzaj kosztów
Reakcja na zmianę      Koszty stałe i koszty zmienne
wielkości produkcji
Wpływ na decyzje      Koszty istotne i koszty nieistotne
Stan dokonania       Koszty przesądzone i nie
               przesądzone
Koszty stałe

  Koszty stałe - są to takie koszty w przedsiębiorstwie,
  które nie ulegają zmianie wraz ze zmianą wielkości
  produkcji.
  Do kosztów stałych przedsiębiorstw najczęściej należą:
  koszty zakupu ziemi,
  koszty wyposażenia kapitałowego (amortyzacja),
  opłaty za dzierżawę majątku,
  składki ubezpieczeniowe,
  wynagrodzenia zarządu itp.
Koszty zmienne
 Koszty zmienne – obejmują takie koszty w
 przedsiębiorstwie, które zmieniają się wraz ze zmianą
 wielkości produkcji, np. koszty energii, paliwa, koszty
 pracy (płace) niektórych grup pracowników.

 Rozpatrując podział kosztów na stałe i zmienne należy
 uwzględnić następujące kwestie:
 czas,
 przedział wielkości produkcji,
 sposób ujęcia kosztów (całkowite czy jednostkowe).

 Podział na koszty stałe i zmienne zmienia się wraz ze
 zmianą horyzontu czasowego. W bardzo krótkim okresie
 wszystkie koszty są w zasadzie stałe. Natomiast w długim
 okresie wszystkie koszty podlegają zmianom.
Koszty całkowite przedsiębiorstwa

 Koszty całkowite przedsiębiorstwa (total cost - TC)
 – stanowią sumę całkowitych kosztów stałych (total
 fixed cost – TFC) i całkowitych kosztów zmiennych (total
 variable cost – TVC)
 Rozmiary produkcji i koszty stałe
 Produkcja  Całkowite koszty  Jednostkowe
 (w szt)     stałe     koszty stałe
         (w zł)      (w zł)
  10       600        60
  20       600        30
  40       600        15
  60       600        10

Rozmiary produkcji i koszty zmienne
 Produkcja  Całkowite koszty  Jednostkowe
 (w szt)    zmienne    koszty zmienne
         (w zł)      (w zł)
  10       600        60
  20      1 200        60
  40      2 400        60
  60      3 600        60
Rozmiary produkcji i koszty skokowo stałe


 Produkcja  Całkowite koszty  Jednostkowe
  (w szt)   skokowo stałe   koszty skokowo
          (w zł)       stałe
                   (w zł)
   10       600        60
   20       600        30
   30      1 200       40
   40      1 200       30
   50      1 200       24
   60      1 800       30
Zmienność kosztów

 Zależność między poziomem kosztów zmiennych
 a wielkością produkcji też nie jest zawsze wprost
 proporcjonalna.
 Można wyodrębnić 3 grupy kosztów zmiennych:
 koszty zmienne rosnące proporcjonalnie do wielkości
 produkcji (np. materiałów bezpośrednich czy płac
 bezpośrednich);
 koszty zmienne wzrastające degresywnie, a więc wolniej
 od tempa wzrostu produkcji;
 koszty zmienne wzrastające progresywnie, czyli szybciej
 od wzrostu produkcji (np. koszty płac w godzinach
 nadliczbowych).
Zmienność kosztów
  Zmienność kosztów charakteryzuje wskaźnik zmienności, który wyraża
  stosunek względnej zmiany danego kosztu do względnej zmiany produkcji.
  Można go wyrazić wzorem:

         d Kz   dq
   Wzk = -------- : ---------
        Kz    q
 gdzie:
 Wzk - wskaźnik zmienności kosztów
 d Kz - przyrost kosztów zmiennych
 Kz - wielkość kosztów zmiennych
 d q - przyrost produkcji
  q - wielkość produkcji

 Wskaźnik zmienności kosztów wynosi:
 dla kosztów proporcjonalnych 1;
 dla kosztów progresywnych kształtuje się powyżej 1;
 dla kosztów degresywnych jest zawarty w przedziale od 0 do 1.
Zmienność kosztów

 Rozróżnienie kosztów stałych i kosztów zmiennych oraz
 bliższa charakterystyka tej zmienności mają istotne
 znaczenie w przewidywaniu kosztów przyszłych działań,
 a te z kolei umożliwiają ustalenie opłacalności produkcji
 przez porównanie ceny i kosztów.

 Jednostkowy koszt własny przedsiębiorstwa nie jest
 wielkością stałą. Zależy od:
 udziału kosztów stałych i kosztów zmiennych w koszcie
 jednostkowym,
 charakteru kosztów zmiennych,
 wielkości produkcji, jaką przedsiębiorstwo zamierza
 wytworzyć.
Zmienność kosztów
  Metoda analizy księgowej
  Polega na rozróżnieniu kosztów stałych i kosztów zmiennych na podstawie zachowania się
  kosztów w przeszłości. Wykorzystuje się tu doświadczenie i rozsądny osąd pracowników
  księgowości, którzy kwalifikują poszczególne rodzaje kosztów na koszty stałe i koszty zmienne.
  Zalety: prostota i stosunkowo mała pracochłonność;
  Wady: subiektywizm osób dokonujących kwalifikacji kosztów.

  Metoda pomiaru inżynierskiego
  Polega na ustaleniu wielkości zużycia czynników produkcji na podstawie szczegółowej analizy
  produktu i procesu technologicznego.
  Zalety: konstrukcja metody wychodząca z procesu technologicznego;
  Wady: duża pracochłonność.


  Metody statystyczno-matematyczne
  Opierają się na zależnościach funkcyjnych pomiędzy kosztami a wielkością produkcji.
  W przypadku odzwierciedlenia tych zależności za pomocą funkcji liniowej można sformułować
  zapis:
                   Kc = Ks + kzj x q
  gdzie:
  Kc - koszty całkowite
  Ks - koszty stale
  kzj - koszty zmienne jednostkowe
   q - wielkość produkcji
Metoda dwóch punktów

  Metoda dwóch punktów – polega na wybraniu z szeregów
  liczbowych dwóch okresów o najniższej i najwyższej wielkości
  produkcji i odpowiadających im kosztów. Koszty zmienne
  jednostkowe i całkowite koszty stałe oblicza się następująco:
          Kc max - K c min
       kzj = --------------------
           qmax - qmin
      Ks = Kc max - kzj x qmax

  gdzie:
  Kc max - koszty całkowite najwyższe spośród rozpatrywanych
      okresów
  K c min - koszty całkowite najniższe spośród rozpatrywanych
      okresów
  qmax - maksymalna produkcja spośród rozpatrywanych okresów
  qmin - minimalna produkcja spośród rozpatrywanych okresów
Koszty istotne i nieistotne
 Koszty istotne są to takie koszty, które mają wpływ na
 podjęcie decyzji w zakresie wyboru wariantu działania.
 Do tej grupy kosztów zalicza się jedynie koszty przyszłe,
 ponieważ każda decyzja dotyczy przyszłych warunków
 działania, a także koszty różniące się w przyszłości
 rodzajem lub wielkością w poszczególnych wariantach.

 Koszty nieistotne – nie mają wpływu na podjęcie decyzji.
 Zalicza się do nich te składniki kosztów przyszłych, które
 są podobne lub występują w tej samej wysokości w
 poszczególnych wariantach działania. Zatem nie one
 przesądzają o wyborze wariantu.
Koszty przesądzone i nieprzesądzone

  Koszty przesądzone są kosztami wywołanymi decyzjami
  wcześniejszymi, których nie można zmienić na etapie
  podejmowania bieżących decyzji. Są to więc koszty zapadłe i
  nieodwracalne.
  Przykładem tej grupy kosztów mogą być:
  amortyzacja środka trwałego zakupionego w poprzednim okresie,
  koszty dzierżawy wynikające z zawartej wcześniej umowy,
  koszty ubezpieczeń obowiązkowych (np. komunikacyjnych),
  związanych z podjętymi wcześniej decyzjami itp.

 Koszty nie przesądzone (zwane inaczej kosztami przyszłymi), to
 koszty, których przedsiębiorstwo może uniknąć poprzez podjęcie
 odpowiedniej decyzji. Ich rodzaj i wysokość odgrywa istotną rolę w
 procesie podejmowania decyzji. Koszty te – w przeciwieństwie do
 kosztów zapadłych - nie są zdeterminowane wcześniejszymi
 zobowiązaniami i zaangażowaniem środków.
Koszty utraconych korzyści

 Koszty utraconych korzyści – kategoria kosztów,
 wykorzystywana także w celach decyzyjnych. Koszty te
 odnoszą się do deficytu zasobów przedsiębiorstwa, który
 powstaje lub powstałby w związku z realizacją jednego,
 wybranego wariantu działania, a nie alternatywnego,
 lub też innego celu, niż dotychczas. Są więc kosztem
 alternatywnym – określają, co przedsiębiorstwo traci
 (stąd ich nazwa) na skutek odrzucenia lub ograniczenia
 alternatywnego wariantu działania.
Klasyfikacja kosztów dla celów kontroli

 Ośrodek odpowiedzialności stanowi wyodrębnioną organizacyjnie
 część przedsiębiorstwa, zarządzającą określonymi zasobami.
 Z punktu widzenia osoby kierującej pracą ośrodka, w którym
 ponoszone są koszty, ważne jest, czy ta osoba ma wpływ na rodzaj
 i wielkość ponoszonych kosztów, czy też nie.

 Z tego względu wszystkie koszty przypadające na dany ośrodek
 odpowiedzialności można podzielić na:
 koszty kontrolowane
 koszty nie kontrolowane.

 Koszty kontrolowane to koszty, których wysokość i struktura zależne
 są od kierownika danego ośrodka (np. wynagrodzenia pracowników,
 których wysokość płac określana jest na poziomie ośrodka).
 Koszty niekontrolowane to z reguły koszty, niezależne od decyzji
 kierownika danego ośrodka (np. amortyzacja).
Koszty przeciętne i koszty krańcowe

 Koszty przeciętne
 Jednostkowy koszt przeciętny oblicza się poprzez odniesienie
 kosztów całkowitych określonej produkcji przez ilość jednostek
 produkcji, np. przeciętny koszt jednostkowy przewozu jednego
 pasażera w przedsiębiorstwie transportowym określa się poprzez
 podzielenie kosztów całkowitych przewozu pasażerów w danym
 przedsiębiorstwie przez liczbę przewiezionych pasażerów w danym
 okresie czasu.

 Koszty krańcowe
 Koszt krańcowy jest to jednostkowy koszt dodatkowej partii
 produkcji, która uruchomiona została w przedsiębiorstwie
 (uruchomienie obsługi nowej relacji przewozowej, uruchomienie
 nowego kursu, wykonanie konkretnej usługi na rzecz klienta itp.).
 Koszt krańcowy określa się poprzez relację przyrostu kosztów
 bezpośrednich, związanych z podjęciem produkcji, do przyrostu
 produkcji.
Rachunek kosztów

  Określany jest jako: ogół czynności zmierzających do
  ustalenia wysokości nakładów pracy żywej
  i uprzedmiotowionej, poniesionych w przedsiębiorstwie
  w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem.

  Rachunek kosztów obejmuje:
  Pomiar i dokumentację kosztów.
  Ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów.
  Rozliczenie kosztów.
  Sprawozdawczość kosztów.
  Kalkulację kosztów jednostkowych.
  Planowanie kosztów.
  Analizę i kontrolę kosztów.
Cele i zadania rachunku kosztów

 Poznanie wysokości i struktury poniesionych kosztów w różnych przekrojach w
 określonym czasie. Rachunek kosztów umożliwia odpowiedzi na trzy zasadnicze
 pytania:
  Gdzie koszty zostały poniesione?
  W jakiej wysokości?
  Na co zostały poniesione – rodzaj poniesionych kosztów?
 Kontrola i analiza kształtowania się kosztów według różnych przekrojów
 analitycznych (wg rodzajów kosztów, wg miejsc powstawania, wg jednostek
 organizacyjnych itp.). Ponieważ nie ma idealnego wzorca do oceny poprawności
 kształtowania się kosztów porównuje się je z:
     uzyskanymi przychodami
     kosztami poprzedniego okresu
     kosztami planowanymi
     kosztami innych przedsiębiorstw.
 Ustalenie wyniku finansowego i rentowności zarówno całego przedsiębiorstwa, jak
 też poszczególnych fragmentów działalności podmiotu (poszczególnych rodzajów
 produktów i usług, poszczególnych rodzajów działalności w przedsiębiorstwie,
 poszczególnych samodzielnych jednostek organizacyjnych).
 Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżącej
 działalności eksploatacyjnej ja też i działalności inwestycyjnej, umożliwiającej dalszy
 rozwój przedsiębiorstwa.
 Określenie podstaw dla określania cen produktów i usług.
  Rachunek kosztów pełnych
 Rachunek ten zakłada, że wszystkie koszty, jakie poniesione zostały
 w przedsiębiorstwie w określonym czasie, w którym wyprodukowano określone
 wyroby, są kosztami tych wyrobów. A zatem cała wartość zużytych czynników
 produkcji powinna być wchłonięta przez wytworzone wyroby.


  Metodyka postępowania w tym rachunku obejmuje:
  podział kosztów całkowitych na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie;
  koszt jednostkowy wyrobu ustalany jest na podstawie pełnego zużycia wszystkich
  czynników produkcji;
  rozliczenia kosztów pośrednich na poszczególne wyroby dokonuje się za pomocą różnych
  kluczy podziałowych, które mają zapewnić proporcjonalny podział kosztów na wytworzone
  wyroby.
  Model rachunku kosztów pełnych zakłada, że na wysokość całkowitych kosztów
  przedsiębiorstwa ma wpływ tylko jedna zmienna – wielkość produkcji. Pomija jednak fakt,
  że w gospodarce rynkowej stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa
  może być różny, a niekiedy bardzo niski.
  W przypadku niepełnego wykorzystywania zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie
  z uwagi na barierę popytu spada udział kosztów bezpośrednich w kosztach całkowitych
  produkowanych wyrobów.
Rachunek kosztów pełnych

  Spadek ten jest także następstwem:
  postępu technicznego w produkcji, co powoduje zastępowanie pracy
  żywej pracą maszyn,
  zmiany charakteru kosztów płac z proporcjonalnie zmiennych na
  koszty stałe,
  wzrostu złożoności prac fazy przedprodukcyjnej, związanych np.
  z wprowadzeniem nowego produktu na rynek,
  wzrostu kosztów fazy poprodukcyjnej, w tym głównie sprzedaży.

 W sytuacji wzrostu udziału kosztów pośrednich w kosztach
 całkowitych produkcji rachunek kosztów pełnych zniekształca
 faktyczny koszt produkcji konkretnego wyrobu czy usługi, gdyż wiele
 kosztów pośrednich nie jest związanych z produkcją, a z gotowością
 produkcyjną przedsiębiorstwa, z aktywnością marketingową
 i reklamową, z przygotowywaniem procesu produkcji itp.

 Powstaje tzw. zjawisko proporcjonalizacji kosztów. Koszty
 jednostkowe tracą wówczas swą wiarygodność.
Rachunek kosztów pełnych

 W związku z powyższym w gospodarce rynkowej przydatność
 rachunku kosztów pełnych do zarządzania przedsiębiorstwem,
 zwłaszcza w krótkim okresie, jest ograniczona.

 Zaletą rachunku kosztów pełnych jest wychodzenie naprzeciw
 wymogów sprawozdawczości i informacji skierowanych na zewnątrz
 przedsiębiorstwa, gdyż informuje o całości kosztów, ponoszonych
 przez przedsiębiorstwo oraz o ich strukturze w odpowiednich
 przekrojach.

 Jest on także przydatny w podejmowaniu decyzji długookresowych,
 ponieważ właśnie w długich okresach czasu istotne jest to, aby
 przychody pokryły wszystkie koszty własne przedsiębiorstwa
 (bezpośrednie i pośrednie).
Rachunek kosztów zmiennych

  Rachunek ten opiera się na podziale kosztów całkowitych
  w przedsiębiorstwie na koszty stałe i koszty zmienne.

 Koszty stałe są w tym rachunku traktowane nie tyle jako koszty produkcji,
 ile jako koszty gotowości do produkcji. W związku z tym są przyjmowane
 jako koszty okresu i bezpośrednio odnoszone do wyniku.
 Natomiast wycena produktów następuje tylko na podstawie kosztów
 zmiennych, czyli tych kosztów, których wielkość jest zależna od wielkości
 produkcji.
 Nadwyżka przychodów nad kosztami zmiennymi nazywa się marżą brutto.
 Powinna ona pokryć koszty stałe i zapewnić przedsiębiorstwu zysk.

 Rachunek kosztów zmiennych pozwala na wygenerowanie takich
 informacji, które pozwalają zarządowi przedsiębiorstwa na podejmowanie
 bieżących decyzji. Dotyczy to w szczególności rozszerzania produkcji tych
 wyrobów, które charakteryzują się największą marżą brutto oraz
 wyznaczania tzw. progu rentowności w przedsiębiorstwie.
Kalkulacja

 Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa,
 zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów, przypadających
 na przedmiot kalkulacji.
              lub
 Kalkulacja kosztów obejmuje całokształt rachunków,
 mających na celu ustalenie wysokości jednostkowego
 kosztu własnego wyrobu lub usługi wraz z ukazaniem
 jego struktury w kalkulacyjnym układzie kosztów.

 Kalkulacja jest integralną częścią składową rachunku
 kosztów.
Cel i zadania


 Za zadania kalkulacji uważa się dostarczenie danych do:
 określenia poziomu kosztów,
 kontroli kosztów,
 ustalenia cen.

 Celem kalkulacji jest obliczenie kosztu wytworzenia
 jednostki produktu gotowego, wyrobu lub usługi.
Przedmiot kalkulacji

 Jednym z najważniejszych warunków uzyskania wiarygodnych
 wyników kalkulacji jest właściwy dobór przedmiotu kalkulacji
 wyrażonego w postaci jednostki kalkulacyjnej.
 Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej
 miary produkt pracy stanowiący, przedmiot obliczania
 jednostkowego kosztu wytworzenia – przedmiot kalkulacji.

 Określenie przedmiotu kalkulacji zależy od:
 typu produkcji,
 obowiązującej jednostki miary produkcji,
 obowiązującej jednostki miary produkcji przy jej sprzedaży.

  Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się jednostkę produktu lub jej
  wielokrotność.
Zalecenia dotyczące przedmiotu kalkulacji:

  przedmiot ten powinien być jednoznacznie określony i wyrażony za pomocą
  odpowiedniej miary naturalnej (sztuki, kilogramy, metry lub ich
  wielokrotność) lub umownej (miary nie stosowane w obrocie handlowym ani
  wewnątrzzakładowym – tonokilometry, osobogodziny, osiowagony);
  do pomiaru przedmiotu kalkulacji powinny być stosowane tylko takie
  jednostki, które stanowią najlepszy miernik wytwarzanych produktów;
  produkty lub ich grupy, objęte przedmiotem kalkulacji, powinny być
  dokładnie określone (np. przez recepturę); w szczególności powinna być
  określona konstrukcja produktów, wymiary, właściwości użytkowe i inne
  cechy.
  prócz przedmiotów kalkulacji dla wyrobów gotowych (przedmiotów kalkulacji
  ostatecznych) tworzy się przedmioty kalkulacji dla półfabrykatów
  (przedmioty kalkulacji przejściowe);
  w razie, gdy kalkulowanie każdego produktu oddzielnie sprawia istotne
  trudności lub jest nieopłacalne, za przedmiot kalkulacji można przyjąć grupę
  rodzajowo zbliżonych produktów; tworzy się wówczas tzw. zbiorcze
  jednostki kalkulacyjne.
Rodzaje kalkulacji

 Istnieje potrzeba rozróżniania dwóch typów kalkulacji:
 kalkulacji ewidencyjnej,
 kalkulacji decyzyjnej.

 W zależności od czasu sporządzania kalkulacji i danych
 wyjściowych, które są przyjmowane do jej zestawienia,
 kalkulację dzieli się na:
 wstępną (ofertową, planowaną, normatywną lub
 operatywną),
 sprawozdawczą (wynikową).
 Metody kalkulacji
 Wybór metody zależy od rodzaju prowadzonej produkcji.

 Można wyróżnić produkcję:
 masową – wytwarzanie jednego wyrobu lub wąskiego
 asortymentu zbliżonych wyrobów w sposób ciągły (stale
 wznawiany) i w dużych ilościach (np. produkcja cementu,
 cegły, śrub, drutu, papierosów itp.),
 jednostkową - wytwarzanie pojedynczych powtarzalnych
 lub niepowtarzalnych wyrobów różnego rodzaju (nnp
 produkcja silników, niektórych maszyn, statków
 i innych wyrobów produkowanych na zamówienie),
 seryjną - wytwarzanie pewnego asortymentu wyrobów w
 okresowo powtarzających się seriach, obejmujących
 określoną ilość produktów (np. produkcja obuwia, odzieży,
 niektórych maszyn, mebli, samochodów, sprzętu rtv).
Metody kalkulacji

 Z punktu widzenia komplikacji procesu produkcyjnego
 rozróżnia się:
 produkcję prostą (jednofazową) - np. produkcja energii
 elektrycznej;
 produkcję złożoną (wielofazową) - np. produkcja
 porcelany, tkanin, obuwia, maszyn; produkcja ta może
 mieć charakter procesowy (np. wytwarzanie stali), gdzie
 surowiec przechodzi łańcuchowo przez kolejne fazy
 produkcji - procesy, lub montażowy (np. produkcja
 obuwia), w której różne suwrowce przetwarza się
 "równolegle" i niezależnie na części wyrobu, po czym
 następuje ich montaż w zespoły, a tych w wyroby gotowe.
Metody kalkulacji

 Biorąc pod uwagę metody odnoszenia kosztów na jednostkę
 produkcji wyróżnia się:
 kalkulację podziałową,
 kalkulację doliczeniową.

W ramach każdej z wymienionych metod kalkulacji można wyróżnić:
 Ad. 1.
 kalkulację prostą,
 kalkulację współczynnikową,
 kalkulację procesową (półfabrykatową lub bezpółfabrykatową).

 Ad. 2.
 kalkulację zleceniową,
 kalkulację asortymentową.
Kalkulacja podziałowa prosta
 Jest najstarszą i najprostszą metodą kalkulacji. Ma zastosowanie w jednostkach lub
 wydziałach produkcyjnych, które wytwarzają jeden rodzaj nieskomplikowanych
 wyrobów lub usług. Ma ograniczone zastosowanie ze względu na nieliczne przypadki
 występowania takiej produkcji w praktyce, ale może np. dotyczyć elektrowni,
 elektrociepłowni, cegielni, cementowni itp.

 Istota tej metody polega na ustalaniu jednostkowego kosztu wytworzenia poprzez
 podzielenie kosztów, poniesionych w danym okresie przez ilość wytworzonego
 w tym okresie wyrobu. Koszty wytworzenia powinny być uprzednio podzielone
 pomiędzy wyroby gotowe oraz produkcję niezakończoną (jeśli taka występuje).

 Można to wyrazić za pomocą następującego wzoru:
                Kp
            kj = ----------
                Wg
 gdzie:
 kj - jednostkowy koszt wytworzenia
 Kp   - całkowite koszty produkcji
 Wg - ilość wyrobów gotowych
 Kalkulacja podziałowa prosta

    Zasady ustalania jednostkowego
    kosztu wytworzenia ilustruje poniższy przykład:

   Pozycje      Całkowite    Ilość wyrobów   Koszt
  kalkulacyjne   koszty produkcji   gotowych   jednostkowy
             (w zł)      (w szt.)    (w zł)
Materiały
bezpośrednie      500         100       5
Płace bezpośrednie   1 000         100      10
Koszty wydziałowe   9 500         100      95
Razem         11 000         100      110
Kalkulacja podziałowa prosta
z remanentem produkcji nie zakończonej

 Kalkulacja podziałowa nieco się komplikuje, jeżeli na koniec okresu
 występuje remanent produkcji w toku. W takim przypadku przed
 przystąpieniem do kalkulacji można zastoswać jeden z dwóch wariantów.

 W wariancie pierwszym produkcję nie zakończoną wycenia się wg z góry
 ustalonego kosztu (np. kosztu planowanego), a następnie jej koszt
 wytworzenia odejmuje się od poniesionych kosztów produkcji w danym
 okresie. W rezultacie uzyskuje się łączną sumę kosztów wytworzenia
 wyrobów gotowych. Koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu gotowego
 ustala się dzieląc otrzymaną sumę kosztów przez ilość wytworzonych
 wyrobów według wzoru:
               Kp - Kpn
             kj = ----------
                 Wg
 gdzie:
       Kpn - koszt produkcji nie zakończonej
Kalkulacja podziałowa prosta
z remanentem produkcji nie zakończonej
 W wariancie drugim produkcję nie zakończoną przelicza się na
 umowne przedmioty kalkulacji w celu sprowadzenia jej do
 wspólnego mianownika z produkcją gotową. Przeliczenie to
 przeprowadza się zwykle w ten sposób, że produkcję nie
 zakończoną traktuje się jako pewien procent produkcji gotowej,
 wynikający z osiągniętego stopnia przerobu produkcji nie
 zakończonej w stosunku do produkcji gotowej. Można to obliczyć za
 pomocą wzoru:
                Kp
    kj = ----------------------------------------
        Wg + (Wn x % przerobu)

gdzie:
       Wn - ilość produkcji nie zakończonej
Kalkulacja podziałowa prosta
z remanentem produkcji nie zakończonej
Przykład
 Po rozliczeniu kosztów produkcji pomocniczej i kosztów wydziałowych na koncie
  "Produkcja podstawowa" zgrupowano koszty produkcji składające się z
  następujących pozycji:
 - materiały bezpośrednie                    3 550 zł
 - płace bezpośrednie                      2 485 zł
 - koszty wydziałowe                      1 775 zł
 -------------------------------------------------------------------------
 Razem                             7 810 zł
     W bieżącym miesiącu wytworzono 80 szt. jednorodnych wyrobów gotowych
  oraz 40 szt. półfabrykatów, które z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji
  przerobiono w 50% w stosunku do wyrobów gotowych. Półfabrykaty wyceniono
  według kosztu planowanego, uzyskując następujący koszt ich wytworzenia,
  składający się z poszczególnych pozycji kalkulacyjnych kosztów:
 - materiały bezpośrednie                      710 zł
 - płace bezpośrednie                        497 zł
 - koszty wydziałowe                        355 zł
 --------------------------------------------------------------------------------
 Razem                              1 562 zł
  Wariant I

  Produkcję nie zakończoną wycenia się
  wg planowanego technicznego kosztu wytworzenia:

Pozycje kalkulacyjne  Całkowite    Koszt     Koszt    Ilość     Koszt
            koszty   wytworzenia  wytworzenia  wyrobów   jednostkowy
            produkcji  półfabrykatów  wyrobów   gotowych   (kol. 4:5)
             (w zł)    (w zł)    gotowych   (w szt.)    (w zł)
                           (w zł)
     1        2       3       4      5       6
Materiały        3 550    710      2 840     80     35,50
bezpośrednie      2 485    497       1 988     80     24,85
Płace bezpośrednie   1 775    355      1 420     80     17,75
Koszty wydziałowe
Razem          7 810    1 562      6 248     80     78,10
Wariant II
Produkcję nie zakończoną przelicza się na wyroby gotowe
przy zastosowaniu procentu zaawansowania tej produkcji.
1.Obliczenie wielkości produkcji bieżącego miesiąca:
- 80 szt. wyrobów gotowych przerobionych w 100 % = 80 szt
- 40 szt. półfabrykatów przerobionych w 50%     = 20 szt
- razem produkcja w jednostkach przeliczeniowych
wyrażona za pomocą wyrobów gotowych         = 100 szt

   Pozycje     Całkowite  Produkcja   Koszt     Koszt wytworzenia
  kalkulacyjne    koszty   (w szt.)   wyrobu    półfabrykatu (w zł)
           produkcji        gotoweg
            (w zł)           o
                        (w zł)
Materiały       3 550    100     35,50  50% od 35,50= 17,75
bezpośrednie
Płace         2 485    100     24,85  50% od 24,85= 12,43
bezpośrednie
Koszty         1 775    100     17,75  50% od 17,75= 8,87
wydziałowe
Razem         7 810     100    78,10  50% od 78,10=39,05
Kalkulacja podziałowa prosta materiałów
bezpośrednich i kosztów przerobu
  Stopień zaawansowania produkcji nie zakończonej może być wykazywany z punktu
  widzenia kosztów przerobu, a nie z punktu widzenia całkowitego kosztu wytworzenia
  wyrobu gotowego. W związku z tym powinny być wyodrębnione kalkulowane koszty
  zużytych materiałów i koszty przerobu.

  Ustalenie kosztu jednostkowego materiałów bezpośrednich następuje za pomocą wzoru:
                Km
          kjm  = -----------------
              Wg + Wn
  gdzie:
  kjm - koszt jednostkowy zużycia materiałów bezpośrednich
  Km - koszt materiałów bezpośrednich.

Ustalenie kosztu przerobu na jednostkę wyrobu gotowego wymaga zastosowania
  podobnego wzoru:
              Kp
   kjp = -----------------------------------
        Wg + (Wn x % przerobu)
 gdzie:
 kjp   - koszt przerobu przypadający na jednostkę wyrobu
 Kp    - koszt przerobu
Przykład
 W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 1000 t wyrobów gotowych i 200 t
  półfabrykatów przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów
  przerobu.
 Koszty produkcji bieżącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były
  następujące:
 - materiały bezpośrednie              691 200 zł
 - płace bezpośrednie                 237 600 zł
 - koszty wydziałowe                 118 800 zł
 - razem                       1 047 600 zł

Rozwiązanie
 W bieżącym miesiącu wytworzono 1000 ton wyrobów gotowych i 200 ton wyrobów
  nie zakończonych. Koszty materiałów bezpośrednich powinny być więc rozliczone na
  1200 ton wyrobów.
 Wytworzone 200 ton wyrobów przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych
  kosztów przerobu stanowi 100 ton wyrobów gotowych (wyrobów umownych). Koszty
  przerobu należy zatem rozliczyć na 1000 t wyrobów gotowych oraz 100 t
  otrzymanych z przeliczenia produkcji nie zakończonej, a więc na 1100 t wyrobów
  gotowych.

  Koszt wytworzenia wyrobu gotowego zostanie ustalony w następujący sposób:
  - materiały bezpośrednie    691 200 zł : 1200 t = 576 zł
  - pozostałe koszty       356 400 zł : 1100 t = 324 zł
  - razem koszt wytworzenia wyrobu gotowego     900 zł
       Kalkulacja według poszczególnych pozycji kosztów:


 Pozycje kalkulacyjne  Całkowite  Produkcja   Koszt  Koszt wytworzenia
            koszty    (w szt.)  Wyrobu   półfabrykatu
            produkcji        gotowego     (w zł)
            (w zł)          (w zł)
Materiały        691 200   1 200    576   100% od 576= 576
bezpośrednie
Płace bezpośrednie   237 600   1 100    216   50% od 216= 108
Koszty wydziałowe    118 800   1 100    108   50% od 108 = 54
Razem          1 047 600     -     900     738
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami

 Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami stosowana jest w przypadku
 produkcji masowej różnych wyrobów produkowanych z tego samego
 surowca, za pomocą takich samych zabiegów produkcyjnych
 i przechodzących przez te same urządzenia produkcyjne, ale w wyniku
 otrzymuje się produkty różniące się między sobą właściwościami, jakością
 i parametrami użytkowymi.
 Istota tej kalkulacji polega na sprowadzeniu kosztów różnych wyrobów do
 wspólnego mianownika dzięki przeliczeniu ich za pomocą współczynników
 na jednorodne (umowne) przedmioty kalkulacji.
 Koszty okresu muszą być zatem rozdzielone według odpowiednio
 dobranych współczynników, a następnie przypisane do produkcji nie
 zakończonej i zakończonej.
 Bardzo ważny jest tu dobór właściwych współczynników, pozwalających na
 prawidłowy podział kosztów między poszczególne przedmioty kalkulacji.
 Współczynniki są parametrami, określającymi niekiedy dość umowne
 relacje kosztowe pomiędzy poszczególnymi produktami. Powinny być tak
 dobrane, ażeby uwzględniały technologię produkcji. Mogą nimi być: ciężar
 poszczególnych wyrobów, pojemność, grubość, czas obróbki, ceny, itp.
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami

Przykład

 Zakłady przemysłu chemicznego produkują opakowania do kremów
 o wadze 100 i 150 g. W ciągu bieżącego okresu wyprodukowano
 15 300 opakowań do kremów o wadze 100g oraz 6 000 o wadze
 150g. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się 100 opakowań każdego
 rodzaju. Koszty produkcji są proporcjonalne do wagi zawartości tych
 opakowań.

 Poniesione w ciągu miesiąca koszty produkcji opakowań są
 następujące:
 - materiały bezpośrednie             1 350 zł
 - płace bezpośrednie               540 zł
 - koszty wydziałowe                378 zł
 Razem                       2 268
 Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami według pozycji kalkulacyjnych
Wyszczególnienie  Produkcja  Współc   Jedn.   Koszt   Koszt     Koszt
          wytworzo  zynnik  współcz   jedn.   wyrobu   produkcji
            na        ynnikow   współcz  gotowego     w zł
                       e     ynn.    w zł    (kol.2 x
                     (kol.2x3)  (w zł)  (kol.3 x 5)    6)
Materiały
bezpośrednie
 -opakow. 100 g    153     2    306    2,78    5,56    850,7
 -opakow. 150 g    60     3    180    2,78    8,34    500,4
Płace                   486
bezpośrednie
-opakow. 100 g     153    2    306    1,11    2,22    340,0
 -opakow. 150 g    60     3    180    1,11    3,33    199,8
Koszty wydziałowe             486
-opakow. 100 g    153     2    306    0,78    1,56    238,7
-opakow. 150 g    60     3    180    0,78    2,34    140,4
                      486
  Obliczenie kosztów przypadających na jednostkę
  współczynnikową:
  materiały bezpośrednie     1 350 zł : 486 = 2,78 zł
  płace bezpośrednie         540 zł : 486 = 1,11 zł
  koszty wydziałowe         378 zł : 486 = 0,78 zł

  Ustalenie łącznego kosztu wytworzenia produkowanych wyrobów:

              Opakowania 100 g  Opakowania 150 g
  Materiały bezpośr.     5,56 zł       8,34 zł
  płace bezpośrednie     2,22 zł       3,33 zł
  koszty wydziałowe      1,56 zł       2,34 zł

Łączny koszt wytworzenia
wyrobu             9,34 zł        14,01 zł
ABC
   Kalkulacja ABC określana jest jako kalkulacja oparta na dzialniach lub
   elementarnych procesach. Zgodnie z nią koszty pośrednie rozlicza się na produkty
   w przekroju działań i procesów generujących te koszty, a nie w przekroju
   podmiotów produkcyjnych (np. wydziałów).

   Działania są elementarnymi procesami (activities), występującymi w jednostkach
   gospodarczych, prowadzącymi do powstania produktu. W praktyce zdefiniować
   można dużą liczbę procesów gospodarczych, "uczestniczących" w procesie
   wytwórczym danego produktu, które mogą być ujmowane w poszczególnych w
   miarę jednorodnych grupach działań.

Koncepcja ABC opiera się na czterech założeniach:
  a - koszty wyrażają wydatki ponoszone na pozyskiwanie rozmaitych zasobów,
   niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  b - różne działania prowadzą do zużycia tych zasobów,
  c - określona liczba działań jest wyrażona za pomocą odpowiedniej jednostki miary
   tego działania,
  d - koszty są najpierw pogrupowane w przekroju działań, a następnie rozliczane
   na poszczególne produkty według jednostkowych kosztów przypadających na
   każdą jednostkę miary działania.
 ABC

Etapy kalkulacji ABC.
  Identyfikacja istotnych działań (activities), występujących w podmiocie
   gospodarczym.
  Określenie jednostki miary wielkości każdego działania (cost driver).
  Ustalanie kosztów każdego wyodrębnionego działania (cost pool).
  Rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na rodzaje
   wytwarzanych produktów. Koszty te powinny być wcześniej pogrupowane
   w tzw. obszary aktywności pomiędzy różne produkty pracy.

   Te z kolei można podzielić na dwie grupy, które obejmują:
   - koszty pośrednie, podwyższające wartość produktów pracy,
   reprezentujące rzeczywiste zużycie czynników produkcji (value-added
   activity),
   - koszty pośrednie nie zwiększające wartości produktów, będące kosztami
   utrzymania zdolności produkcyjnych w gotowości do działań (non value-
   added activity).
  Ustalenie kosztów jednostkowych produktów
Przykład
 Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarza dwa rodzaje rowerów: model turystyczny
  "Julia" oraz model sportowy "Herkules". Ponieważ model sportowy składa się z
  większej liczby części oraz komponentów niż model turystyczny, jego produkcja
  wymaga większej liczby operacji materiałowych (tj. czynności związanych z logistyką
  materiałową) oraz ustawień maszyn produkcyjnych.
 W bieżącym okresie planuje się produkcję 12 000 rowerów "Julia" oraz 6 000
  rowerów "Herkules".
Dane planowane:
  1. Wielkość płac bezpośrednich ogółem          540 000 zł
  (30 zł na 1 szt. każdego produktu x 18 000 szt.)
  2. Koszt materiałów bezpośrednich ogółem        3 600 000 zł
  (180 zł x 12 000 szt. modelu "Julia = 2 160 000
  240 zł x 6 000 szt. modelu "Herkules" = 1 440 000 zł)
  3. Liczba maszynogodzin pracy ogółem           24 000 h
 w tym:
  1,1 h na każdą szt. modelu "Julia" x 12 000 szt. = 13 200 h
  1,8 h na każdą szt. modelu "Herkules" x 6 000 szt. = 10 800 h

  4. Koszty pośrednie (produkcyjne) ogółem   4 320 000 zł

Kalkulacja jednostkowych kosztów produkcji przeprowadzona zostanie w czterech
  wersjach z wykorzystaniem odmiennych sposobów rozliczenia kosztów pośrednich.
Wariant 1.
Kluczem rozliczeniowym kosztów pośrednich są płace bezpośrednie:
      4 320 000
Wnkp = -------------- x 100% = 800 %
      540 000
Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu:Pozycja kalkulacyjna                "Julia"  "Herkules"
1.Płace bezpośrednie (w zł na sztukę)      30        30
2.Materiały bezpośrednie (w zł na sztukę)    180        240
3.Koszty pośrednie (narzut 800% w zł na sztukę w
stosunku do poz. 1)               240        240
4. R a z e m                   450        510
5. Cena bieżąca (w zł za sztukę)         470        700
6. Zysk (w zł na sztukę)             20        190
7. Wskaźnik zysk/cena w %            4         27
Wariant 2.
Kluczem rozliczeniowym kosztów pośrednich są koszty materiałów
bezpośrednich zużytych do produkcji:
      4 320 000
Wnkp = -------------- x 100% = 120 %
      3 600 000
Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu: Pozycja kalkulacyjna               "Julia"    "Herkules"
 1.Płace bezpośrednie (w zł na sztukę)     30         30
 2.Materiały bezpośrednie (w zł na sztukę)   180         240
 3.Koszty pośrednie (narzut 120% w zł na sztukę
 w stosunku do poz. 2)             216         288
 4. R a z e m                  426         558
 5. Cena bieżąca (w zł za sztukę)        470         700
 6. Zysk (w zł na sztukę)            44         142
 Wskaźnik zysk/cena w %             9          20
Wariant 3.
Kluczem rozliczeniowym kosztów pośrednich jest liczba maszynogodzin:
      4 320 000
Wnkp = -------------- = 180 zł na 1 maszynogodzinę
       24 000
model "Julia":    1,1 h x 180 zł = 198 zł
model "Herkules": 1,8 h x 180 zł = 324 zł
Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu:


Pozycja kalkulacyjna                "Julia"  "Herkules"
1.Płace bezpośrednie (w zł na sztukę)        30      30
2.Materiały bezpośrednie (w zł na sztukę)      180     240
3.Koszty pośrednie (narzut 180 zł na każdą
maszynogodzinę)                   198     324
4. R a z e m                     408     594
5. Cena bieżąca (w zł za sztukę)           470     700
6. Zysk (w zł na sztukę)               62      106
Wskaźnik zysk/cena w %                13      15
 Wariant 4.
 Alokacja pośrednich kosztów produkcyjnych oparta jest na rachunku kosztów
 działań (ABC). Przyjmuje się, że koszty te związane są tylko z operacjami
 materiałowymi oraz z ustawieniem maszyn.
          Kalkulacja kosztów działań:
 Rodzaj    Koszt      Nośnik    "Julia"  "Herkules"  Razem      Koszt
 działania   całkowity    kosztów    (liczba   (liczba   (liczba    Jednego
        działania    działań    operacji)  operacji)  operacji)  działania w zł
         w zł
Operacje    2 592 000  liczba operacji   40      60      100     25 920
materiałowe         materiałowych
Ustawienie   1 728 000  liczba ustawień   10      20      30     57 600
maszyn           maszyn

           Kalkulacja kosztów działań na jednostkę produktu:

 Rodzaj działania   Koszt działania na jednostkę produktu w zł:
                  "Julia"              "Herkules"
 Operacje       40 x 25 920 : 12 000 szt. = 86,4  60 x 25 920 : 6 000 szt. = 259,2
 materiałowe
 Ustawienie maszyn 10 x 57 600 : 12 000 szt. = 48,0    20 x 57 600 : 6 000 szt. = 192,0
      Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu:


Pozycja kalkulacyjna            "Julia"  "Herkules"
1.Płace bezpośrednie (w zł na sztukę)     30     30
2.Materiały bezpośrednie (w zł na sztukę)  180     240
3.Koszty działań:
a)operacje materiałowe (w zł)        86,4    259,2
b)ustawienie maszyn (w zł)         48,0    192,0
1. R a z e m                344,4    721,2
5. Cena bieżąca (w zł za sztukę)       470     700
6. Zysk (w zł na sztukę)          125,6    -21,2
Wskaźnik zysk/cena w %            27     ...
Zad. 2
Faza formowania
 Koszty fazy formowania 80 000 + 20 000 = 100 000
 Produkcja okresu       180 +0,4 * 50 = 200 szt.
 Koszt jednostkowy dla fazy
 formowania       100 000 : 200 = 500 zł/szt.

 Rozliczenie kosztów przekazanych
 do fazy wykończenia      140 * 500zł/szt. = 70 000
 Koszty półfabrykatów magazynowanych w fazie
 formowania          40 * 500 zł/szt. = 20 000
 Koszty stanu końcowego produkcji w toku fazy
 formowania       50 * 0,4 * 500zł/sz. = 10 000
 Razem                    100 000 zł
Koszty fazy wykończenia
 Koszty fazy wykończenia do rozliczenia
 Koszty fazy formowania półfabrykatów przekazanych   70 000
 Koszty bezpośrednie fazy wykończenia         30 000
 Koszty pośrednie fazy wykończenia           10 000
        Koszty razem do rozliczenia       110 000

Produkcja fazy wykończenia
 W zakresie przekazanych półfabrykatów 140 szt.
 W zakresie kosztów wykończenia 120 + 0,6 * 20 = 132 szt.
 Koszty jednostki fazy wykończenia 40 000 : 132 = 303,03 zł/szt.

Koszty rozliczone fazy wykończenia:
 Koszty jednostek przekazanych do magazynu
            120 * (500 zł/szt.+303,03 zł/szt.) = 96 364
 Koszty jednostek remanentu końcowego produkcji w toku dla fazy
 wykańczania
      20 szt. * 500 zł/szt. + 0,6 * 20 szt. * 303,03 zł/szt. =
                       10 000 + 3636 = 13 636

 Koszty razem                     110 000
Zad. 1.3
   Pozycje    Całkowite  Produkcj   Koszt  Koszt wytworzenia
  kalkulacyjne   koszty     a    Wyrobu   półfabrykatu
          produkcji  (w szt.)  gotowego     (w zł)
          (w zł)          (w zł)

Materiały                  120   20% od 120= 24
bezpośrednie      37200   310
Płace                    144   20% od 144= 28,8
bezpośrednie      44640   310         20% od 95 = 19
Koszty wydziałowe   29450   310    95


Razem         111 290    -    359      71,8
Wyszczególnieni  Produkcj  Współ   Jedn.   Koszt   Koszt    Koszt
e          a    czynni  współcz   jedn.  wyrobu  produkcj
         wytworz   k    ynniko  współc  gotoweg   i w zł
          ona         we   zynn.   o w zł   (kol.2 x
                   (kol.2x3  (w zł)  (kol.3 x    6)
                     )         5)
Materiały
bezpośrednie
 -opakow. a     400    5    2000    80    400
 -opakow. b     900    6    5400    80    480
Płace                 7400
bezpośrednie
-opakow. a      400   16   6400    18    288
 -opakow. b     900    21   18900    18    378
                   25300

								
To top